Novus NVB-5000JB Wall/ceiling mount bracket indoor/outdoor User Manual

Novus NVB-5000JB Wall/ceiling mount bracket indoor/outdoor User Manual
u s e r ’s m a n u a l
NVB-5000JB
NVB-5010JB
NVB-5000JB, NVB-5010JB - user’s manual, ver 1.0
SAFETY PRECAUTIONS
NOTE:
KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE
YOURSELF WITH THIS DOCUMENT PRIOR TO MOUNTING.
NOTE:
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION NOT PROVIDED FOR THIS DEVICE NOR DESCRIBED IN THIS MANUAL
OR ANY OTHER DOCUMENTS ATTACHED, OR DOESN’T ORIGINATE FROM COMMON USAGE OF A GIVEN
DEVICE, CONSULT DEVICE MANUFACTURER UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING MANUFACTURER’S
RESPONSIBILITY.
TERMS OF SAFETY
1. We are kindly requesting for keeping this manual for lifespan of the device, in case when referring to manual’s contents would be
necessary;
2. Safety precautions included in this manual should be strictly followed, because they have a direct influence on user’s safety, and also
on device’s durability and reliability;
3. All the actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance to the user’s manual;
4. Usage of additional devices and components not provided nor recommended by the producer is forbidden;
5. Mounting the device on unstable surface is forbidden. Improperly mounted device may be the cause of fatal accident or be seriously
damaged itself. Equipment must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance to user’s manual;
6. Device should be protected from water and objects that may get inside;
7. User cannot repair or upgrade equipment himself. All maintenance actions and repairs should be done only by the qualified service
personnel;
Information
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in
households by individuals without technical knowledge.
The manufacturer is not responsible for defects and damages resulted from improper or inconsistent with user’s manual
installation of the device in the system.
All data contained in this manual are valid at the moment of printing. Manufacturer reserves the right to adjust and change
current guide edition. Furthermore, manufacturer reserves the right to change parameters and design of device without further
notice.
UWAGA!
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI UCHWYTU.
UWAGA!
PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEWIDZIANA DLA DANEGO PRODUKTU W INSTRUKCJI
OBSŁUGI, INNYCH DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO PRODUKTU LUB NIE WYNIKA ZE ZWYKŁEGO
PRZEZNACZENIA PRODUKTU, NALEŻY, POD RYGOREM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA
NASTĘPSTWA TAKIEJ CZYNNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji adaptera na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej
treści;
2. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
3. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym
w instrukcji;
4. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
5. Nie wolno mocować adaptera na niestabilnych powierzchniach. Źle zamocowany adapter może być przyczyną groźnego dla ludzi
wypadku lub sam ulec uszkodzeniu. Uchwyt musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach
według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
6. Uchwyt należy chronić przed dostaniem się do jego wnętrza wody lub ciał obcych;
7. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie
przez wykwalifikowanych pracowników serwisu;
Informacja
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do
samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją
obsługi instalacji urządzenia w systemie.
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego
powiadomienia.
All rights reserved © AAT Holding Sp. z o.o.
2
NVB-5000JB, NVB-5010JB - user’s manual, ver 1.0
MAIN CHARACTERISTICS
1. MAIN CHARACTERISTICS
NVB-500JB Wall/ceiling internal/external mount bracket designed for:




NVIP-2DN5000H/IR-1P, NVIP-3DN5000H/IR-1P, NVIP-5DN5000H/IR-1P cameras
NVIP-2DN5020H/IR-1P, NVIP-3DN5020H/IR-1P, NVIP-5DN5020H/IR-1P cameras
NVIP-1DN5000H/IR-1P camera
cameras mounted using NVB-5000WB dome bracket
NVB-500JB Wall/ceiling internal/external mount bracket designed for:





NVIP-2DN5000D/IR-1P, NVIP-3DN5000D/IR-1P, NVIP-5DN5000D/IR-1P cameras
NVIP-2DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-5DN5040V/IR-1P cameras
NVIP-2DN5020H/IR-1P, NVIP-3DN5020H/IR-1P, NVIP-5DN5020H/IR-1P cameras
NVIP-2DN5020V/IR-1P camera
Cameras mounted using NVB-5000WB dome bracket
2. PACKAGE CONTENT
Package contains: mount bracket, accessories bag, mounting template, user’s manual
If the equipment has been damaged during transport or is incomplete, the contents of the package should be
packed back to the original box. Contact the local NOVUS distributor for further assistance.
3. SPECIFICATIONS
NVB-5000JB:
Weight 471g
NVB-5010JB:
Weight 600 g
All rights reserved © AAT Holding Sp. z o.o.
3
NVB-5000JB, NVB-5010JB - user’s manual, ver 1.0
MOUNTING
4. MOUNTING THE ADAPTOR
1)
2)
3)
4)
5)
Unscrew 4 screws in front plate and remove the plate.
If using side conduit, fit the cap to the rear of the base to make water tight.
Attach the adaptor base to the surface, using 4 screws and anchors from the package.
Remove the three screws from gap cover plate and open cable gap.
Insert camera cable into the gap and attach the camera to the front plate. Each position
on the plate has a different shape image. All cameras fit centre on the junction box
when correctly installed.
NVB-5000JB:
NVB-5000WB dome bracket
NVIP-2DN5000H/IR-1P camera
NVIP-3DN5000H/IR-1P camera
NVIP-5DN5000H/IR-1P camera
NVIP-2DN5020H/IR-1P camera
NVIP-3DN5020H/IR-1P camera
NVIP-5DN5020H/IR-1P camera
NVIP-1DN5000H/IR-1P camera
NVB-5010JB:
6)
7)
8)
NVB-5000WB dome bracket
NVIP-2DN5020V/IR-1P camera
NVIP-2DN5000D/IR-1P camera
NVIP-3DN5000D/IR-1P camera
NVIP-5DN5000D/IR-1P camera
NVIP-2DN5040V/IR-1P camera
NVIP-3DN5040V/IR-1P camera
NVIP-5DN5040V/IR-1P camera
NVIP-2DN5020H/IR-1P camera
NVIP-3DN5020H/IR-1P camera
NVIP-5DN5020H/IR-1P camera
Reconnect the gap cover plate to the front plate and close the cable gap using 3 screws.
Connect camera cables and locate them inside the junction box.
Attach the front plate to the base, using 4 hinge screws.
NOTICE:
The
symbol must be located at the top of mounted adapter.
All rights reserved © AAT Holding Sp. z o.o.
4
instrukcja obsługi
NVB-5000JB
NVB-5010JB
NVB-5000JB, NVB-5010JB - instrukcja obsługi, wer. 1.0
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Adapter ścienny/sufitowy NVB-5000JB wewnętrzny/zewnętrzny przeznaczony do montażu:




kamer NVIP-2DN5000H/IR-1P, NVIP-3DN5000H/IR-1P, NVIP-5DN5000H/IR-1P
kamer NVIP-2DN5020H/IR-1P, NVIP-3DN5020H/IR-1P, NVIP-5DN5020H/IR-1P
kamer NVIP-1DN5000H/IR-1P
kamer z uchwytem NVB-5000WB
Adapter ścienny/sufitowy NVB-5010JB wewnętrzny/zewnętrzny przeznaczony do montażu:





kamer NVIP-2DN5000D/IR-1P, NVIP-3DN5000D/IR-1P, NVIP-5DN5000D/IR-1P
kamer NVIP-2DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-5DN5040V/IR-1P
kamer NVIP-2DN5020H/IR-1P, NVIP-3DN5020H/IR-1P, NVIP-5DN5020H/IR-1P
kamer NVIP-2DN5020V/IR-1P
kamer z uchwytem NVB-5000WB
2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
W skład zestawu wchodzą: adapter, torebka z akcesoriami montażowymi, szablon montażowy, instrukcja obsługi.
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym
wykazem. W przypadku stwierdzenie braków należy zaniechać instalacji i skontaktować się z dystrybutorem.
3. DANE TECHNICZNE
NVB-5000JB:
Masa 471g
NVB-5010JB:
Masa 600 g
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding Sp. z o.o.
6
NVB-5000JB, NVB-5010JB - instrukcja obsługi, wer. 1.0
MONTAŻ ADAPTERA
4. MONTAŻ ADAPTERA
1)
2)
3)
4)
5)
Należy odkręcić 4 śruby znajdujące się na przednim panelu adaptera, a następnie zdjąć
panel przedni z bazy adaptera.
W przypadku wykorzystania przepustu bocznego adaptera, odkręcić nakrętkę
uszczelniającą z bazy adaptera za pomocą dołączonego do zestawu klucza, a następnie
przykręcić ją w żądane miejsce.
Przymocować bazę adaptera do ściany lub sufitu, używając 4 śrub i 4 plastikowych
kołków dołączonych do zestawu.
Odkręcić 3 śruby z osłony szczeliny na przednim panelu adaptera, a następnie zdjąć
osłonę szczeliny.
Przełożyć przewód kamery przez szczelinę w przednim panelu i przymocować do
niego kamerę dołączonymi śrubami. Każdy kształt otworu na przednim panelu
adaptera odpowiada innemu modelowi kamery:
NVB-5000JB:
uchwyt NVB-5000WB
kamera NVIP-2DN5000H/IR-1P
kamera NVIP-3DN5000H/IR-1P
kamera NVIP-5DN5000H/IR-1P
kamera NVIP-2DN5020H/IR-1P
kamera NVIP-3DN5020H/IR-1P
kamera NVIP-5DN5020H/IR-1P
kamera NVIP-1DN5000H/IR-1P
NVB-5010JB:
6)
7)
8)
uchwyt NVB-5000WB
kamera NVIP-2DN5020V/IR-1P
kamera NVIP-2DN5000D/IR-1P
kamera NVIP-3DN5000D/IR-1P
kamera NVIP-5DN5000D/IR-1P
kamera NVIP-2DN5040V/IR-1P
kamera NVIP-3DN5040V/IR-1P
kamera NVIP-5DN5040V/IR-1P
kamera NVIP-2DN5020H/IR-1P
kamera NVIP-3DN5020H/IR-1P
kamera NVIP-5DN5020H/IR-1P
Przykręcić osłonę szczeliny do przedniego panelu adaptera przy użyciu 3 śrub.
Podłączyć przewody kamery i umiejscowić je wewnątrz obudowy adaptera.
Przymocować przedni panel adaptera do jego bazy przy użyciu 4 śrub.
UWAGA:
Symbol
musi znajdować się na górze zamontowanego adaptera.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding Sp. z o.o.
7
NVB-5000JB, NVB-5010JB - user’s manual, ver 1.0
AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com
2014-07-23 PR, MK
All rights reserved © AAT Holding Sp. z o.o.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement