Roberts ECO7 Brugervejledning

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Roberts ECO7 Brugervejledning | Manualzz

DAB/FM-radio med alarm, innsovningstimer og dupptimer

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

Kontroller..............................................................................2

Navigering............................................................................4

Batteridrift.............................................................................5

Bruke.radioen.første.gang....................................................6

Bruke.din.radio.-.DAB...........................................................7

Velge.en.stasjon.-.DAB........................................................8

Andre.tjenester.-.DAB..........................................................9

Visningsfunksjoner.-.DAB...................................................10

Finne.nye.stasjoner.-.DAB.................................................12

Manuelt.søk.-.DAB.............................................................12

DRC-innstillinger.-.DAB......................................................13

Bruke.radioen.-.FM.autosøk...............................................14

Manuelt.søk.-.FM................................................................15

Visningsfunksjoner.-.FM.....................................................16

Innstillinger.for.stereo/mono.-.FM.......................................17

Forhåndsinnstille.stasjoner.-.DAB.og.FM...........................18

Hente.frem.en.forhåndsinnstilt.stasjon.-.DAB.og.FM.........19

Stille.klokken.manuelt.........................................................20

For.å.gå.tilbake.til.funksjon.for.automatisk.klokkejustering.22

Innstilling.av.alarmtid..........................................................23

For.å.se.alarminnstilling.....................................................26

Annulere.alarm...................................................................26

Slumre................................................................................26

Innsovningsfunksjon...........................................................27

Innsovningstimer................................................................28

Dimmerfunksjon.................................................................29

Programvareversjon...........................................................30

Ekstra.inngangkontakt........................................................31

Kontakt.for.hodetelefoner...................................................32

USB-kontakt.for.oppgradering.av.programvare..................32

Visning.av.klokken..............................................................32

Tilbakestilling.av.systemet..................................................33

Generelt..............................................................................34

Spesifikasjoner...................................................................34

Kretsegenskaper................................................................34

Garanti.....................................................................Baksiden

1

Kontroller

(Topp)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

17 16

1. Volumkontroll

2. Diskantkontroll

3. Dimmerknapp

4. LCD-skjerm

5. Info-knapp

6. Knapp for automatisk tuning

15 14

7. DAB/FM/AUX-knapp

8. Menyknapp

9. Velgerknapp

10. Knapp for å søke oppover

11. På/av-knapp

12. Frekvensinnstilling/Velgerkontroll

13

13. Knapp for å søke nedover

14. Forhåndsinnstillingsknapper

15. 5+knapp

16. Bass-kontroll

17. Indikator for svakt batteri

2

Kontroller

(Sett bakfra)

18

18. Teleskopisk antenne

19. Likestrøm i kontakt

20. Batterirom

21. Kontakt for hodetelefoner

22. Ekstra inngangkontakt

23. USB-kontakt (kun for servicebruk)

3

23 22 21 20

19

Navigering

Denne siden viser de grunnleggende måtene å kontrollere din Ecologic 7 på. Instruksjoner for hver driftsmodus er gitt senere i denne håndboken.

1. Hvis du trykker på

On/Off

-knappen vil dette sette din radio ut av stand-by-modus hvis du bruker den fra strømnettet eller skrur den på hvis du bruker batterier.

Hvis du trykker på

On/Off

-knappen mens radioen er i bruk vil det gjøre at den går tilbake til stand-by med visning av klokke når du bruker den med strømnettet eller skrur den av hvis du bruker batterier.

2. Hvis du trykker på

DAB/FM/AUX

-knappen vil dette gi deg tilgang til hver driftsmodus, henholdsvis: DAB, FM og aux-inngang.

3. Trykk og slipp opp knappen

Menu

for å få tilgang til menysystemet for hver modus.

4. Hvis du trykker på

Menu

-knappen en eller to ganger etter behov, vil du gå inn i Hovedmenyen til radioen og få tilgang til modusene DAB,

FM, Aux-inngang, Nytte og Oppsett.

5. Hvis en feil gjøres under navigering i menyene er det generelt mulig å få tilbake en meny på et høyere nivå ved å trykke på og slippe

Menu

knappen.

6. Mange bruksområder krever at brukeren foretar et valg i menyen. Dette gjøres enten ved å bruke

Tuning/Select

-kontrollen eller

Tuning Up/

Down

-knappene. Drei kontrollen med klokken eller mot klokken for

å merke det ønskede menyelementet og trykk deretter på kontrollen for å velge dette elementet.

Alternativt kan knappen

Tuning Up

eller

Down

trykkes for å velge

ønsket menyvalg, trykk deretter knappen

Select

for å velge dette valget.

1

2

3-5

6

6

6

6

4

Batteridrift

1. Fjern

Batteridekselet

på baksiden av enheten ved å skyve batteridøren inn og nedover.

2. Sett inn seks LR20-batterier i plassene i batterirommet. Pass på for å sikre at alle batterier settes inn med riktig polaritet som vist ved siden av batterirommet. Sett på batteridekselet igjen.

3. Hvis indikatoren for lavt batteri lyser, det er redusert strøm, en

”stotrende” lyd, forvrengning eller at radioen skrur seg av, er det tegn på at batteriene behøver utskiftning.

4. Hvis radioen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut av radioen.

Av. økonomiske. grunner. anbefaler. vi. at. ecologic. 7. brukes. via.ACadapteren.når.det.er.mulig.og.batteridrift.bare.i.enkelttilfeller..

Dersom du setter inn adapterpluggen i kontakten vil batteriene kobles ut.

Dersom du bruker batterier bør du kun bruke alkaliske batterier. Batteritiden vil variere med bruken av radioen, men opptil 150 timer kan være mulig avhengig av modus, volum, dimmer og toneinnstillinger.

Oppladbare Nickel Metal Hydride-celler (NiMH) kan brukes i radioen, men må lades utenfor radioen med en ekstern lader. Merk at alminnelig tilgjengelige NiMH-celler i D-størrelse har en kapasitet som kun er en liten del av alkaline-celler i størrelse D, så de vil tilføre strøm til radioen i kun få timer før de må lades opp på nytt. Du må aldri blande sammen batterier av forskjellige typer, kapasiteter eller merker i radioen.

VIKTIG:

Batterier.må.ikke.utsettes.for.overdreven.hete,.som.solskinn,.

flammer.eller.lignende..Etter.bruk.må.batteriene.leveres.til.et.gjenbrukstorg..

Batteriene.må.under.ingen.omstendigheter.brennes.

5

1

Bruke radioen første gang

1. Plasser radioen på en flat overflate.

2. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.

3. Plugg inn kabelen fra strømadapteren i

DC-inngangen

bak på radioen din (merket ”DC in”), pass på at pluggen er helt skyvd inn i kontakten. Koble strømadapteren i en stikkontakt og slå på kontakten.

Displayet vil vise ”ROBERTS RADIO” i noen sekunder og deretter

”SET CLOCK”. I løpet av denne tiden skanner radioen for å finne ut hvilke DAB-radiostasjoner er tilgjengelige. Når kanaler har blitt funnet vil gjeldende tid og dato vises på displayet.

Merk at displayet vil ikke vise noen søkebeskjeder for dette første søker.

4. Hvis ingen kanaler finnes vil displayet vise standard tid og dato. Det vil muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 12.

VIKTIG:

.Strømadapteren.brukes.for.å.koble.radioen.til.strømforsyning..

Veggkontakten.som.brukes.til.radioen.må.være.tilgjengelig.for.normal.

bruk..For.å.koble.radioen.fullstendig.fra.strømmen,.må.strømadapteren.

tas.helt.ut.av.veggkontakten.

6

Bruke din radio - DAB

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio. Displayet vil vise ”Now tuning” i noen sekunder.

Radioen vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den brukes.

2. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.

3. Dersom det er første gang klokkeradioen blir brukt, vil den første stasjonen i listen over stasjoner som ble funnet i løpet av skanningen spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.

4. Hvis ingen signaler finnes vil ”Station not available” vises iog det vil muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 12.

1

7

Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

DAB/FM/AUX

for å velge DAB-modus. Displayet vil vise ”Now tuning” i noen sekunder og deretter navnet på radiostasjonen.

3. Roter kontrollen

Tuning/Select

for å bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.

4. Når stasjonsnavnet vises på displayet, trykkes og slippes kontrollen

Tuning/Select

for å velge stasjonen. Displayet vil vise ”Now tuning” mens radioen din finner den nye kanalen.

5. Juster kontrollene

Volume

and

Tone

til påkrevde innstillinger.

Merknad: Hvis displayet ette rsøking etter stasjon viser ”Station not available”, vil det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak.

1

2

3,4

5

5 5

8

Andre tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis stasjonen har en sekundær tjeneste forbundet med vil displayet vise

”>>” ved siden av stasjonsnavnet i stasjonlisten. Den sekundære tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du roterer kontrollen

Tuning/Select

.

2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes kontrollen

Tuning/Select

opp. De fleste sekundære tjenester kringkastes ikke kontinuerlig og hvis valgt tjeneste ikke er tilgjengelig, vil radioen gå tilbaket til tilknyttet sekundær tjeneste.

1,2

9

Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:-

1. Trykk og slipp opp knappen

Info

for å gå gjennom de forskjellige valgene.

a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv.

b. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.

c. Multipleks navn Viser navnet på DAB-multipleksen som den gjeldende stasjonen tilhører.

d. Frekvens Viser frekvensen til DAB-stasjonen det er stilt inn til.

1 a b c d

10

Visningsmoduser - DAB forts.

e. Bitrate og lydtype Viser digital bitrate og audiotype for DABstasjonen det nå er stilt inn til.

f. Signalstyrke Viser signalstyrken til kanalen det lyttes til. Det gjennomsiktige rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart

DAB-mottak. g. Tid Viser nåværende tid.

h. Dato Viser gjeldende dato.

11 f e g h

Finne nye stasjoner - DAB

Etter hvert kan flere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten for

å finne nye stasjoner:

1. Med enheten i DAB-modus (se side 8), trykkes og slippes knappen

Auto Tune

, displayet vil vise ”Scanning”. Radioen vil utføre en skanning av Band III DAB-kanaler. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

Manuelt søk - DAB

Manuell innstilling lar deg stille direkte inn til de forskjellige bånd III DABkanalene.

1. Trykk og slipp knappen

Menu

slik at displayet viser ”Manual Tune”.

Trykk og slipp

Tuning/Select

-kontrollen.

2. Drei på

Tuning/Select

-kontrollen for å velge DAB-kanal.

3. Trykk og slipp

Tuning/Select

-kontrollen.

Den åpne blokken i signalstyrken viser deg minimum påkrevd signalstyrke for godt DABmottak. Signalstolpene vil gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til radioen. Nye radiostasjoner som blir funnet i det innstilte DAB-multiplekset legges til den lagrede listen i radioen.

4. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå tilbake til vanlig instillingsmodus.

1

1

1-4

12

DRC-innstillinger - DAB

DRC kan gjøre at svake lyder blir enklere å høre når radioen din brukes i et støyete miljø. Denne funksjonen er bare for DAB-bølgebåndet.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk og slipp knappen

Menu

slik at displayet viser ”Manual tune”.

3. Roter kontrollen

Tuning/Select

til ”DRC value” vises på displayet.

Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i DRC justeringsmodus.

4. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å velge ønsket DRC-innstilling, standard er 0).

DRC 0 DRC er skrudd av, kringkastings-DRC vil ignoreres.

DRC 1/2 DRC-nivået er stilt inn til 1/2 som sendt av kringkaster.

DRC 1 DRC er stilt inn som sendt av kringkaster.

5. Trykk og slipp

Tuning/Select

-kontrollen for å bekrefte innstillingen.

Skjermen returnerer til normal tunemodus.

Merknad: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

13

2

3-5

Bruke radioen - FM autosøk

1. Trekk forsiktig teleskopantennen helt ut og trykk på knappen

On/Off

for å skru på din radio.

2. Trykk og slipp opp knappen

DAB/FM/AUX

for å velge FM-bånd.

3. Trykk og slipp opp knappen

Auto Tune

slik at din radio søker i retningen det ble søkt i sist, og stoppe automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.

1,9

3,5,6

2

4. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDSdata tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.

5. Andre stasjoner finner du ved å trykke på og slippe

Auto Tune

-knappen som før.

6

6. For å søke i FM-båndet i omvendt retning kan enten kontrollen

Tuning/

Select

vris med kklokken eller knappen

Tuning Up

brukes (for å søke fra lav frekvens til høy frekvens) eller knappen

Tuning Down

vri mot klokken (for å søke fra høy frekvens til lav frekvens) og trykk deretter knappen

Auto Tune

igjen.

7. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.

8. Juster kontrollene

Volume

og

Tone

til påkrevde innstillinger.

9. Trykk

On/Off

-knappen for å slå av radioen.

8

8 8

Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FMstasjonen. Se seksjonen ”Stereo / Monoinnstilling – FM” på side 17 for ytterligere detaljer.

14

Manuelt søk - FM

1. Trekk teleskopantennen helt ut og trykk på knappen

On/Off

for å skru på din radio.

2. Trykk og slipp opp knappen

DAB/FM/AUX

for å velge FM-bånd.

3. Vri kontrollen

Tuning/Select

eller trykk på knappene

Tuning Up

eller

Down

for å stille inn til en kanal. Frekvensen vil endres i trinn på

50kHz.

4. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.

5. Still inn kontrollene

Volume

og

Tone

til ønskede innstillinger.

6. Trykk

On/Off

-knappen for å slå av radioen.

Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FMstasjonen. Se seksjonen ”tereo / Monoinnstilling – FM” på side 17 for ytterligere detaljer.

1,6

2

3

5

15

5

5

Visningsfunksjoner - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter.

Følgende er tilgjengelig på din radio.

1. Trykk og slipp opp knappen

Info

for å gå gjennom de forskjellige modusene.

a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv.

b. Programtype c. Tid d. Dato

Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.

Viser nåværende tid. (24-timers format)

Viser gjeldende dato.

e. Frekvens Viser frekvensen til FM-signalet

Merknad: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.

1 c d a b e

16

Innstillinger for stereo/mono - FM

Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene

14 og 15).

3. Trykk på knappen

Menu

, og roter deretter kontrollen

Tuning/Select

til ”Mono” vises på displayet. Trykk på kontrollen

Tuning/Select

slik at radiostasjonene spiller av nåværende kanal i mono.

Mono-overstyringen er en midlertidig innstilling, og gjelder kun for den nåværende oppsøkte stasjonen. Det avbrytes automatisk ved å stille inn til en annen kanal.

4. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til nåværende innstilte radiostasjon, trykkes knappen

Menu

, roter deretter kontrollen

Tuning/Select

til ”Auto” vises på displayet. Trykk på kontrollen

Tuning/

Select

slik at radioen spiller nåværende kanal i stereo hvis signalet er sterkt nok.

1

3,4

3,4

17

Forhåndsinnstille stasjoner - DAB og FM

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte minner,

10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strømbrudd skulle inntreffe.

Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

DAB/FM/AUX

for å velge DAB eller FM.

3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

4. Trykk på og hold inne ønsket

Preset

-knapp til displayet viser for eksempel Preset 01 Saved.” Nåværende innstilte kanal vil lagres under valgt forhåndsinnstilte kanal. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.

5. Forhåndsinnstillingene 6 til 10 får ved å trykke og holde inn knappen

5+

sammen med knappen

Preset 1 til 5

. f.eks. kan forhåndsinnstilling 7 stilles inn ved å trykke og holde inn knappen

5+

sammen med knappen

Preset 2

til displayet viser ”Preset 07 Saved”.

6. Stasjoner lagret i minnet kan overskrives ved å følge ovenstående prosedyre.

1

4

5

5

2

18

Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon - DAB og FM

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Velg ønsket bølgebånd ved å trykke på knappen

DAB/FM/AUX

.

3. Trykk midlertidig og slipp opp ønsket

Preset

-knapp. Displayet vil for eksempel vise, ”Empty preset” hvis ingen kanal har blitt lagret i det minnet. Hvis et minne har blitt lagret vil displayet vise, for eksempel

”Preset 01 Loaded”.

4. Forhåndsinnstillingene 6 til 10 får ved å trykke og holde inn knappen

5+

og knappen

Preset

1

til

5

. f.eks. kan forhåndsinnstilling 7 hentes frem ved å trykke og holde inn

Preset

-knapp

2

og deretter slippe opp begge knappene.

5. Din radio vil derettes stilles inn til valgt forhåndsinnstilt kanal i minnet.

1

3

4

2

4

19

Stille klokken manuelt

Vanligvis vil din radio stille inn klokken automatisk vha. DAB radiosignalet.

Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. For å stille inn klokken trykkes knappen

Menu

en eller to ganger som

ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Set up” vises på displayet.

3. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i oppsettsmenyen og vri til ”Clock” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i klokkeoppsett.

4. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Manual clock” vises på displayet.

5. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i prosedyren for manuell innstilling. Timene vil blinke på displayet.

6. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønsket time.

7. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av timer. Minuttallene vil blinke på skjermen.

8. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønskede minutter.

1

2

2-8

20

9. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av minutter. Månedens dag vil deretter blinke på displayet.

10. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å endre dagen som påkrevd.

11. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av dager. Måned vil blinke på skjermen.

12. Drei på

Tuning/Select

-kontrollen for å velge måned.

13. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av måneder. Året vil blinke på skjermen.

14. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å velge inneværende år.

15. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å bekrefte innstilling av klokke og gå tilbake til vanlig radiovisning.

9-15

21

For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio. Trykk og slipp opp knappen

DAB/FM&AUX

for å stille radioen i DAB-modus.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Set up” vises på displayet.

3. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i oppsettsmenyen og vri til ”Clock” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i klokkeoppsett.

4. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Auto clock” vises på displayet.

5. Trykk og slipp

Tuning/Select

-kontrollen.

6. Radioen stiller øyeblikkelig tiden i henhold til informasjonen som mottas med DAB-kringkastingen. Radioen vil gå tilbake til vanlig radiomodus.

Merknad: Hvis du velger ”Auto clock” og intet DAB-signal finnes, må du enten plassere radioen eller dens antenne slik at signalet kan mottas, eller gå til manuell klokkemodus (se side 20).

1

1

2

2-5

22

Innstilling av alarmtid

Din radio har en alarm som kan stilles inn til å¨vekke deg til DAB- eller

FM-radio eller en pipelyd. Alarmen kan stilles inn til å lyde på ukedager, helger, daglig, eller én gang.

Alarmene kan stilles inn når radioen er slått på eller i stand-by.

Ved strømfeil har radioen et innebygge minne som vil beholde alarminnstillingene. Alarmfunksjonen bør bare brukes når radioen går på strøm. Radioens klokke virker ikke når radioen er i standby og kun drevet av batterier.

Merknad: Hvis ingen knapper trykkes innen 5 sekunder vil radioen gå ut av alarminnstililng.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Utility” vises på displayet.

3. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i nyttemenyen og vri til ”Alarm” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i alarmoppsett.

4. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å velge On eller OFF. Dersom du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.

5. Velg innstillingen ”On” og trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

, tallene for time vil blinke på displayet.

6. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønsket alarmtime.

7. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av timer. Minuttallene vil blinke på skjermen.

23

1

2

2-7

8. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønskede minutter.

9. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av minutter. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

10. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønsket alarmdag.

Ukedager - Går av kun på ukedager

Helger

Daglig

- Går av kun i helger

- Går av hver dag

Én gang - Går av kun én gang

• Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 11 nedenfor. Hopp ellers til 17 på neste side.

11. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn til innstilling.

Alarmens dag vil blinke på skjermen.

12. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å velge ønsket alarmdag i måneden.

13. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av dager. Alarmens måned vil blinke på skjermen.

14. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønsket alarmmåned.

15. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innstilling av måneder. Alarmens år vil blinke på skjermen.

16. Vri kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn til ønsket alarmår.

8-16

24

17. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn til innstilling.

Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.

18. Alarmen kan stilles inn til DAB, FM eller piping. Radioen kan stilles inn til alle kanalene lagret i forhåndsinnstillingene eller til siste stasjon det ble lyttet til, uansett hvilken radiomodus som velges.

Drei på

Tuning/Select

-kontrollen for å markere ”Buzzer” eller ønsket radiomodus. Trykk på kontrollen for å bekrefte valget.

19. Hvis alarmen stilles inn til radio, vris kontrollen

Tuning/Select

for å merke ønsket ”forhåndsinnstilling 1-10” eller vri til ”Last played” er valgt. Trykk og slipp

Tuning/Select

-kontrollen.

Merk at du kun kan stille inn alarmen til å bruke en forhåndsinnstilling som allerede er lagret.

20. For å lagre alarminnstillingene må du lagre innstillingene. Roter kontrollen

Tuning/Select

til ”Yes” merkes på displayet. Trykk kontrollen

Tuning/Select

for å bekrefte alarminnstillinger og gå tilbake til vanlig radiomodus.

Hvis du ikke ønsker å lagre innstillingene, merkes ”No”, deretter trykkes kontrollen, din radio vil gå tilbake til vanlig radiomodus uten å lagre den nye innstillingen.

Merknad: Hvis du gjør en feil på et tidspunkt mens alarmen stilles inn, trykkes knappen

Menu

for å gå tilbake forrige visning.

Radioalarmen indikeres i displayet ved symbolet ( ) og pipealarmen vises med symbolet ( ) i stand-by. Når din radio er stilt inn til vekking av radioalarmen, vil din radio endre til enten forhåndsinnstilt kanal eller den det sist ble lyttet til. Pass på å stille inn volumet til egnet nivå hvis

DAB- eller FM-valg brukes.

25

17-20

For å se alarminnstilling

1. For å se alarminnstilling følges steg 1-5 på side 23. Trykk på kontrollen

Tuning/Select

eller knappen

Select

for å bla gjennom hver av innstillingene til valgt alarm.

2. Du kan rotere kontrollen

Tuning/Select

eller trykke knappene

Tuning

Up/Down

for å modifisere en bestemt innstilling hvis ønsket, trykk kontrollen

Tuning/Select

eller knappen

Select

for å bekrefte endringen.

Annulere alarm

Pipe- eller radioalarmen vil lyde på valgte tider i opptil 60 minutter hvis den ikke avbrytes. Hvis radioen ikke kan kobles til spesifisert radiokanal, vil pipingen lyde i stedet.

1. Når alarmen lyder trykkes knappen

On/Off

for å avbryte en alarm og gå tilbake til stand-by-modus

2. For å avbryte kan du til enhver tid gå inn i oppsettsmenyen til alarmen og stille inn alarm

On/Off

-valget til ”Off”. Se stegene 1-4 på side 23.

Slumre

1. Pipingen eller radioalarmen kan slås av i 9 minutter ved å trykke på kontrollen

Tuning/Select

eller knappen

Select

.

Når slumrefunksjonen har blitt aktivert under en alarm, vil alarmsymbolet blinke på displayet. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.

2. For å avbryte slumretimeren mens alarmen er utsatt, trykkes knappen

On/Off

.

1

1,2

1,2

2

2

1

1

2

26

Innsovningsfunksjon

Radioen kan bli satt til å slås av etter en angitt tid har passert.

Innsovningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 120 minutter i verdistigninger på 5 minutter.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Utility” vises på displayet.

3. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i nyttemenyen og vri til ”Sleep” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i innsovningsoppsett.

4. Drei på

Tuning/Select

-kontrollen til ønsket innstilling for sovetid er valgt. Trykk på

Tuning/Select

-kontrollen for å bekrefte innstillingen.

Innsovningstimeren kan settes til mellom 5 og 120 minutter, eller til

Off.

5. Radioen vil gå i stand-by-modus etter at den forhåndsinnstilte tiden har passert. Dersom batteriene er tomme vil den skru seg helt av etterpå.

6. For å avbryte innsovningstimeren før tiden du har stilt inn kommer og for å slå av radioen, trykkes knappen

On/Off

for å skru av apparatet manuelt.

For å avbryte innsovningstimeren og la radioen spilles, går du tilbake til innstillinger for innsovningstimer (steg 1-4 over) og velg valget Off i steg 4. Eventuelt kan knappen

On/Off

trykkes to ganger fortløpende for å avbryte timeren og skru på radioen igjen.

27

1,6

2

2-6

Innsovningstimer

Innsovningstimeren lar deg stille inn din radio til å vekke deg etter et forhåndsinnstilt intervall (opptil 2 timer) uten at alarmen behøver å stilles inn. Innsovningstimeren kan stilles inn når radioen er slått på eller i stand-by.

Innsovningstimeren bør bare brukes når radioen går på strøm. Radioens klokke virker ikke når radioen er i standby og kun drevet av batterier.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Utility” vises på displayet.

3. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i nyttemenyen og vri til ”Nap” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/

Select

for å gå inn i duppoppsett.

4. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ønsket dupptid er valgt. Trykk på

Tuning/Select

-kontrollen for å bekrefte innstillingen. Dupptimeren kan stilles inn mellom 5 og 120 minutter (med økninger på 5 minutter) eller til Off.

5. Dupptimerindikatoren ( ) vil vises på displayet i stand-by. Når valgt dupptimer har utløpt, vil summeren lyde.

6. For å avbryte summeren trykkes knappen

On/Off

. For å avbryte dupptimeren går du tilbake til innstillinger for dupptimeren (steg 1-4 over) og velg valget Off i steg 4.

1

2

2-6

28

Dimmerfunksjon

Skjermens lysstyrke kan justeres når radioen står i Stand-by og når den er i bruk. Hvis du ønsker å bruke enheten på soverommet foretrekker du kanskje en lavere lysstyrke ved stand-by enn standard innstilling. Dimmeren kan stilles inn til low, mid, high og nesten av ”night time”.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Set up” vises på displayet.

3. Trykk og hold inn kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i oppsettsmenyen og vri til ”Dimmer” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i dimmeroppsett.

4. For å justere displayets lysstyrke når radioen er skrudd på vris kontrollen

Tuning/Select

til ”Active Mode” merkes på displayet.

For å justere displayets lysstyrke når radioen er i standby vris kontrollen

Tuning/Select

til ”Standby mode” merkes.

Trykk på kontrollen for å velge lysstyrke og tilpasse modus.

5. For å justere lysstyrkenivået vris kontrollen

Tuning/Select

.

6. Bakgrunnslyset vil endres når kontrollen dreies på slik at du kan se effekten for hver innstilling. Legg merke til at bakgrunnslyset nesten er helt av på null-innstilingen. Trykk kontrollen

Tuning/Select

for å stille inn nivået.

29

1

2

2-6

7. Alternativt kan du trykke på knappen

Dimmer

på din radio for å velge dimmerens lysstyrke fra low, mid, high og nesten av, ”night time”.

Når radioen er i standby, vil trykking av en knapp eller vridning av den roterbare kontrollen føre til at radioen går til vanlig lysstyrke i noen sekunder.

Dette er slik at selv hvis lysstyrke i standby er satt til null (nesten av), er det fortsatt mulig å se tiden ved å trykke på en knapp hurtig.

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Set up” vises på displayet.

3. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i oppsettsmenyen og vri til ”Version” vises på displayet. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

, displayet vil vise informasjon om radioens programvare.

4. Etter noen sekunder vil radioen gå tilbake til vanlig radiovisning.

7

1

2

2-4

30

Ekstra inngangkontakt

1. Kople til en signalkilde med stereo- eller monolyd (f.eks. CD-spiller eller MP3-spiller) via

inngangskontakten

for ekstrautstyr (Aux In).

2. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

3. Trykk og slipp opp knappen

DAB/FM/AUX

til displayet viser ”AUX”.

4. Juster

Volume-kontrollen

på spilleren og radioen for komfortabel lytting.

5. Fjern kabelen fra

Aux-inngangen

eller trykk og slipp opp knappen

DAB/FM/AUX

for å avbryte Aux-modus.

2

3

31

Kontakt for hodetelefoner

Det er et 3,5 mm

Hodetelefonuttak

som befinner seg på baksiden av din radio for bruk med hodetelefoner. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vennligst merk at følsomheten til hodetelefoner kan variere voldsomt. Vi anbefaler derfor å still inn volumet til lavt nivå før hotedetelefoner kobles til radioen.

VIKTIG:

Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

USB-kontakt for oppgradering av programvare

Etter hvert som programvare blir tilgjengelig, kan informasjon om hvordan du oppgraderer din radio finnes på

www.robertsradio.co.uk

Visning av klokken

Når din radio er i stand-by (mens den går på strøm) vil tid og dato vises.

Tiden vises alltid med 24-timers klokkeformat. Når radioen kjører på batterier, vil klokkevisningen noen ganger vises når radioen stilles i standby, før radioen slås helt av.

32

Tilbakestilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Trykk på

On/Off

-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk på knappen

Menu

en eller to ganger som ønsket til ”Main Menu” vises på displayet. Vri kontrollen

Tuning/Select

til ”Set up” vises på displayet.

3. Trykk og slipp opp kontrollen

Tuning/Select

for å gå inn i oppsettsmenyen og vri til ”Factory Reset” vises på displayet. Trykk og slipp

Tuning/Select

-kontrollen. Roter

Tuning/Select

-kontrollen og merk ”YES” for å fortsette.

Hvis du ikke ønsker å tilbakestille systemet, merk ”NO” og trykk på kontrollen.

4. Med ”YES” merket, trykk på

Tuning/Select

-kontrollen. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarminnstillingen vil avbrytes, og innstillinger for lysstyrke og innsovningstimer vil gå tilbake til standardverdier. Klokken vil nullstilles og enheten vil oppføre seg som da den ble skrudd på første gang (se side 6)

Ved feil på grunn av elektrostatisk utladning, må produktet nullstilles som beskrevet over for å gå tilbake til vanlig drift. Hvis du ikke kan utføre nullstillingen som over, kan det bli nødvendig med fjerning og ny tilkobling av strømforsyning og batterier være påkrevd.

33

1

2

2-4

Generelt

Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Du må ikke la radioen stå et sted der overdreven varme kan forårsake skade, som i en parkert bil. Selv om den utvendige temperaturen ikke er høy, kan solskinnet gi betydelig varme bak vinduene. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

• Radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut, heller ikke må gjenstander fylt med væske, som for eksempel vaser, settes på radioen.

• Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.

• Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.

• Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes oppå produktet.

• Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produtet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

• Navneplaten befinner seg på undersiden av din radio.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning

Batterier

AC 110 240V 50/60 Hz (veksleadapter)

6 x LR20 (størrelse D)

Kretsegenskaper

Høyttaler 2 x 79mm

Utgangseffekt

Batterilevetid

Frekvensdekning

Opptil 150 timers lytting ved normal lydstyrke 4 timer daglig med alkaliske batterier. (Se side 5)

Kontakt for hodetelefoner

Ekstra inngangkontakt

Antennesystem

FM

DAB

87,5-108 MHz

174,928 - 239,200MHz

3 W

3,5 mm dia Stereo

3,5 mm dia Stereo

FM

DAB

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Teleskopisk antenne

Teleskopisk antenne

34

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.

2. Følgefeil.

3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

Merk: Skadde eller brukne teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garanti

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Robertsforhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter

Issue.1.NO

http://www.robertsradio.co.uk

© 2010 Roberts Radio Limited

advertisement

Related manuals