Roberts Play M4 Brugervejledning

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Roberts Play M4 Brugervejledning | Manualzz
Play M4 / Play M5
DAB / DAB+/ FM RDS bærbar digital radio med klokke og alarmer
Les denne bruksanvisningen før bruk
Innhold
Brytere Play M4 / Play M5 .......................................................... 2-3
Stoppe alarmer ............................................................................15
Batteridrift ......................................................................................3
Snooze timer og alarmvarighet ....................................................16
Navigeringskontroller .....................................................................4
Deaktivere alarmer ......................................................................16
Bruke radioen for første gang .........................................................5
Sleep timer ..................................................................................17
Betjene radioen din - DAB ..............................................................6
Klokke stil .....................................................................................17
Å velge en stasjon - DAB ...............................................................7
Programvareversjon ....................................................................17
Sekundære tjenester - DAB ...........................................................7
Display bakgrunnslys dimmer.......................................................18
Finne nye stasjoner - DAB .............................................................7
Språk funksjon ..............................................................................18
Manuell innstilling - DAB ................................................................8
Hodetelefonkontakt ......................................................................19
Dynamisk områdekontroll - DAB ...................................................8
Auxiliary-inngangskontakt ............................................................19
Stasjonsordre - DAB .......................................................................8
Systemreset .................................................................................20
Beskjær stasjoner - DAB ...............................................................9
Elektromagnetisk kompatibilitetsråd .............................................20
Betjene radioen - FM .....................................................................9
Produktmerker ..............................................................................20
Manuell innstilling - FM ................................................................10
Sikkerhetsråd.............................................................................. 21
Innstilling av skannefølsomhet - FM ............................................10
6SHVL¿NDVMRQHURJNUHWVIXQNVMRQHU ...............................................22
Stereo / Mono bytte - FM .............................................................10
Garanti ................................................................................. Bakside
Skjermalternativer - DAB / FM ...................................................... 11
Forhåndsinnstilling av stasjoner ...................................................12
Automatisk oppdatering av klokken ..............................................13
Stille klokken formatet .................................................................13
Stille klokken manuelt ...................................................................13
Stille vekkerklokken ................................................................14-15
1
Brytere Play M4 / Play M5
8
Forside
7
Mode
1
2
3
Volume
9
10
Tuning
Alarm
Menu
On/Off
6
1. Søking / Valg / Info/ Snooze-kontroll
5
Select / Info
4
3
2
1
6. Modus-knapp
2. Vekkerknapp
7. Høyttaler
3. Menyknapp
8. LCD-display
4. Forhåndsinnstilt 1 knapp
5. Volum / På / Av / Sovekontroll
9. Forhåndsinnstilt 2 knapp
10. Forhåndsinnstilt 3 knapp
2
15
Brytere Play M4 / Play M5
Bakside
11. DC-inngangskontakt
12. Aux-inngang
13. Hodetelefonkontakt
14. USB-kontakt (kun for servicebruk)
15 Teleskopantenne
16. Batterirom
14
13
12
11
1
Aux In
DC IN
5V
1A
Batteridrift
16
1. Ta av batteridekselet under apparatet ved å trykke på sperren i pilens retning og deretter løfte opp dekselet.
6HWW LQQ ¿UH /5 $$ EDWWHULHU L EDWWHULURPPHW 3DVV Sn DW DOOH EDWWHULHQH HU VDWW LQQ PHG ULNWLJ SRODULWHW VRP YLVW L EDWWHULURPPHW 6HWW Sn
EDWWHULGHNVHOHW2SSODGEDUHEDWWHULHUNDQEUXNHVPHQPnODGHVLHQHNVWHUQEDWWHULODGHU
3. Indikatoren for lavt batteri vises på displayet
UHGXVHUWHIIHNWIRUYUHQJQLQJRJHQVWDPPHQGHO\GHUDOOHVDPPHQWHJQSnDWEDWWHULHQHNDQ
WUHQJHnE\WWHVXW1nUEDWWHULHQHHUIHUGLJRSSODGHWYLOIXOOEDWWHULODPSHYLVHV
på displayet.
4. Vekkerklokkefunksjonen kan brukes når radioen drives fra batterier (se side 14).
5. Hvis radioen ikke skal brukes på en stund anbefales det at batteriene fjernes fra radioen.
Vi vil anbefale for økonomiens del at radioen brukes med strømadapteren når det er mulig, med batteridrift bare for sporadisk bruk.
VIKTIG: %DWWHULHQHE¡ULNNHXWVHWWHVIRURYHUGUHYHQYDUPHVOLNVRPVROVNLQQLOGHOOHUOLJQHQGH(WWHUEUXNE¡UHQJDQJVEDWWHULHUWDVPHGWLOHW
egnet resirkuleringssenter. Ved ingen tilfeller skal batterier destrueres ved forbrenning.
Forsiktig: Bytt kun batteri med samme eller tilsvarende type. Det er fare for eksplosjon hvis batteriene er satt inn feil.
3
Navigeringskontroller
Denne siden beskriver grunnleggende metoder for å betjene din radio. Detaljerte instruksjoner
for hver driftsmodus er gitt i de senere delene av denne boken.
1. Trykk og slipp ut On/Off Kontroll bringer radioen ut av ventemodus hvis den går fra
strømnettet eller slår den på hvis du bruker batterier.
Trykk og slipp On/Off NQDSSHQPHQVUDGLRHQHULEUXNIRUnJnWLOEDNHWLOYHQWHPRGXV
PHGNORNNHYLVQLQJHQQnUGHQJnUSnVWU¡PQHWWHWHOOHUIRUnVOnGHQDYQnUGXNM¡UHU
på batterier.
2. Ved å trykke på Mode NQDSSHQJLUGHJWLOJDQJWLOKYHUDYGHGULIWVIRUPHUWXU'$%UDGLR
FM radio og Auxiliary inngang.
Alternativt kan du trykke på Mode knappen og deretter slå på Tuning / Select kontrollen
PHGNORNNHQHOOHUPRWNORNNHQIRUnPDUNHUH¡QVNHWPHQ\HOHPHQWRJWU\NNGHUHWWHU
på kontrollen for å velge det aktuelle elementet.
Volume
FM
On/Off
Mode
Tuning
3. Ved å trykke på Menu knappen vil åpne menysystemet.
4. Mange operasjoner krever at brukeren må foreta et valg fra menyen. Dette gjøres ved
hjelp av Tuning / Select kontroll. Vri bryteren med eller mot klokken for å markere
ønsket menyelementet og trykk deretter på kontrollen for å velge det elementet.
+YLVGHWHUPHUHQQVHNVHOHPHQWHULHQPHQ\VnYLOVNMHUPHQDXWRPDWLVNEODRSSHOOHU
ned slik at de andre elementene blir synlige.
+YLVGHWHUPDQJHHOHPHQWHULHQPHQ\YLOUDGLRHQPHQ\HQJnUXQGWLEHJJHUHWQLQJHU
'HWWHNDQJM¡UHGHWOHWWHUHnQnHOHPHQWHUSnVOXWWHQDYHQODQJPHQ\IRUHNVHPSHO
en liste over land eller nettradiostasjoner.
AUX
DAB
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
System settings
System settings
Select / Info
Menu
Time/Date
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
+YLVGHWRSSVWnUHQIHLOQnUGXQDYLJHUHULPHQ\HQHHUGHWJHQHUHOWPXOLJnJnWLOEDNH
til en høyere nivå meny ved å trykke på Menu knapp.
6. Tuning/Select kontrollen gjør det mulig å vise informasjon knyttet til radiostasjonen.
Merk:,GHWWHKHIWHWEHW\UWU\NNDOOWLGWU\NNRJVOLSS+YLVGHWHUQ¡GYHQGLJnJLHWODQJW
WU\NNSnHQNQDSSEHVNULYHVGHWWHVRPBruk et langt trykk knappen holdes nede
i 2 til 3 sekunder til radioen har reagert.
4
Bruke radioen for første gang
3ODVVHUUDGLRHQSnHWÀDWWXQGHUODJ
2. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt
uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.
3. Plugg strømadapteren inn i DC-inngangen på baksiden av
klokkeradioen (merket 'DC In') slik at støpselet skyves helt inn
i stikkontakten.
4. Plugg den andre enden av strømadapteren i en standard stikkontakt.
5. Displayet på radioen vil i kort tid vise en oppstartsskjerm. I løpet
DYGHQQHSHULRGHQVNDQQHUUDGLRHQHWWHU'$%VLJQDOHU(WWHUHQ
liten stund vil dagens klokkeslett vises på skjermen.
+YLV GHQ LNNH ¿QQHU VLJQDOHW NDQ GHW Y UH Q¡GYHQGLJ n À\WWH
radioen til en posisjon som gir bedre mottak. Du bør da utføre en
VNDQQLQJIRUn¿QQHVWDVMRQHUVH'Finne nye stasjoner' på side 7.
AC adapter bør kobles fra strømnettet og radioen når den ikke er i bruk.
VIKTIG: Strømadapteren brukes til å koble klokkeradioen til strømnettet.
6WLNNRQWDNWHQ RJ HQ ÀHUYHLVVWU¡PEORNN IRU SURGXNWHW Pn Y UH
WLOJMHQJHOLJXQGHUQRUPDOEUXN)RUnNREOHNORNNHUDGLRHQIUDVWU¡PQHWWHW
må strømadapteren fjernes fra stikkontakten.
%UXN EDUH VWU¡PDGDSWHUHQ VRP IXOJWH PHG SURGXNWHW HOOHU HQ HNWH
HUVWDWQLQJOHYHUWDY5REHUWV5DGLR%UXNDYDOWHUQDWLYHDGDSWHUHYLO
oppheve garantien.
5
Aux In
DC IN
5V
1A
Å betjene radioen din – DAB
1. Trykk On/Off -bryteren for å slå på radioen din.
Volume
Scanning
Stations 29
1nUUDGLRHQI¡UVWVOnVSnYLOGHQY UHL'$%PRGXV(WWHUKYHUWEUXNHUDGLRHQ
YLOKXVNHVLVWHPRGXVHQVRPEOHEUXNWRJGHUIRUVWDUWHLGHQPRGXVHQQHVWH
gang den brukes. Hvis radioen har vært brukt fra før vil sist brukte stasjon
bli valgt.
+YLVGHWWHHUI¡UVWHJDQJHQUDGLRHQEUXNHVXWI¡UHVHQVNDQQLQJDY%DQG
III DAB-kanalene (avhengig av om skanning allerede var fullført i standbymodus). Under skanneprosessen vil displayet vise fremdriften for kanalsøk.
Tallet på høyre side i displayet er antall stasjoner som er funnet.
4. Når skanningen er fullført vil den første stasjonen (i numerisk alfa rekkefølge
0 ...9 ...A....Z) bli valgt. Den første stasjonen i listen over stasjoner som ble
IXQQHWXQGHUVNDQQLQJEOLUXWKHYHW9ULTuning for å gå gjennom listen over
tilgjengelige stasjoner. Trykk Tuning for å velge og stille til ønsket stasjon.
Skjermen viser stasjonsnavnet.
+YLVLQJHQVLJQDOHUHUIXQQHWVnNDQGHWY UHQ¡GYHQGLJnÀ\WWHUDGLRHQWLO
HQSRVLVMRQVRPJLUEHGUHPRWWDN'XE¡UJMHQQRPI¡UHHWVNDQQIRUn¿QQH
nye stasjoner som beskrevet på side 7.
‡ 5DGLRHQ KDU HQ LQGLNDWRU
radiosignalet som mottas.
DAB
On/Off
Station list
BBC Radio 2
Tuning
BBC Radio 3
BBC Radio 4
BBC Radio 5 Live
BBC R5LiveSportX
BBC Radio1Xtra
Select / Info
på skjermen for å indikere styrken av DAB-
Merk:)¡UVWHJDQJGHQVOnVSnKDUUDGLRHQVDWWYROXPHWWLOHWPRGHUDWK¡\WQLYn
LWLOIHOOHVHQGLQJHQHUYHOGLJVWLOOH(WWHUDWGXKDUVWLOWLQQYROXPHWYLOUDGLRHQ
huske innstillingen neste gang den brukes.
6
Velge en stasjon - DAB
DAB
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
16.34
LBC
Volume
Londons Biggest
conversation - LBC
2. Trykk Mode til 'DAB' -modus er valgt.
3. Vri Tuning for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Trykk Tuning for å velge og stille til ønsket stasjon.
5. Juster Volume.
Station list
$OWHUQDWLYWIRUnInWLOJDQJWLOVWDVMRQVOLVWHQYHGKMHOSDY'$%PHQ\HQWU\NN
på Menu knappen og velg så 'Station list'.
Merk:+YLVVWDVMRQHQLNNHNREOHVWLOHWWHUnKDYDOJWHQVWDVMRQNDQGHW
Y UHQ¡GYHQGLJnÀ\WWHUDGLRHQWLOHQSRVLVMRQVRPJLUEHGUHPRWWDN
BBC Radio 2
On/Off
Mode
Sekundære tjenester - DAB
Tuning
Station list
BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
1RHQUDGLRVWDVMRQHUNDQKDHQHOOHUÀHUHHNVWUDVHQGLQJHUVRPHUNQ\WWHWWLO
GHP+YLVGLVVHHUWLOJMHQJHOLJHYLVHVGHXPLGGHOEDUWHWWHUVHQWUDOVWDVMRQHQ
mens du roterer Tuning-bryteren med urviseren. For å justere til den valgte
WMHQHVWHQWU\NNTuning.
c¿QQHQ\HVWDVMRQHU'$%
BBC Radio 3
BBC Radio 4
BBC Radio 5 Live
BBC R5LiveSportX
BBC Radio1Xtra
Daily Service
BBC R5LiveSportX
BBC Radio1Xtra
DAB
Select / Info
Station list
Scan
(WWHUVRP WLGHQ JnU NDQ Q\H VWDVMRQHU EOL WLOJMHQJHOLJ HOOHU GX NDQ KD À\WWHW
radioen til en annen del av landet. I slike tilfeller må du kanskje la radioen
søke etter nye stasjoner.
Menu
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
2. Trykk Mode til 'DAB' -modus er valgt.
3. Trykk Menu.
4. Velg 'Let'.
5. Trykk Tuning5DGLRHQYLOJMHQQRPI¡UHHQVNDQQLQJDY'$%NDQDOHUL%nQG
,,,(WWHUKYHUWVRPQ\HUDGLRVWDVMRQHUEOLUIXQQHWYLOVWDVMRQVWHOOHUHQSn
høyre side av displayet øke og radiostasjonene vil bli lagt til listen lagret
i radioen.
7
DAB
Scanning
Stations 29
Manuell tuning - DAB
Manuell innstilling lar deg stille inn radioen til en bestemt DAB frekvens i Band III.
(YHQWXHOOHQ\HVWDVMRQHUYLOEOLODJWWLONDQDOOLVWHQ'HQQHIXQNVMRQHQNDQRJVnEUXNHVWLO
nKMHOSHPHGSRVLVMRQHULQJDYDQWHQQHQHOOHUUDGLRHQIRUnRSWLPDOLVHUHPRWWDNIRUHQ
bestemt kanal eller frekvens.
DAB
Station list
Scan
Menu
1nUGXHUL'$%PRGXVWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'Manuell tune' og velg den DAB kanalen som er ønsket.
3. Trykk Tuning nMXVWHUHWLOGHQYDOJWHIUHNYHQVHQ1nUUDGLRHQHULQQVWLOWYLVHUGLVSOD\HW
NDQDOQXPPHURJIUHNYHQVRJQDYQHWSn'$%PXOWLSOH[VRPHUIXQQHW KYLVQRHQ (WV¡\OHGLDJUDPYLVHUVLJQDOVW\UNHQRJHUQ\WWLJKYLVGXWUHQJHUnÀ\WWHUDGLRHQHOOHU
GHQVDQWHQQH'HQPLQVWHVLJQDOPDUN¡U,VRPVNLOOHUK¡\UHRJYHQVWUHGHOHUDY
signal grafen viser minimum signalnivå som er nødvendig for tilfredsstillende mottak.
(YHQWXHOOHQ\HUDGLRVWDVMRQHUVRP¿QQHVSnGHLQQVWLOWH'$%PXOWLSOH[YLOEOLODJWWLO
listen som er lagret i radioen.
Tuning
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
Manual tune
11B 218.640MHz
11C 220.352MHz
11D 222.064MHz
12A 223.936MHz
12B 225.648MHz
12C 227.360MHz
4. Trykk Menu for å velge en annen frekvens eller gå tilbake til normal spillemodus.
Select / Info
Dynamic Range Control (DRC) innstillinger - DAB
Manual tune
12B 225.648MHz
Strength:
'5&IXQNVMRQHQNDQJM¡UHGHWOHWWHUHnK¡UHUROLJHUHO\GHUQnUUDGLRHQEUXNHVLVW¡\HQGHRPJLYHOVHU
1nUGXHUL'$%PRGXVWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velge 'DRC'2JYHOJGHUHWWHU¡QVNHW'5&LQQVWLOOLQJ VWDQGDUGHU$Y '5& '5& HU VOnWW DY VHQGHUHQV '5& EOLU LJQRUHUW '5& ORZ '5& HU VDWW WLO VRP VHQGW DY
NULQJNDVWHUHQ '5&K¡\ '5&HUVDWWVRPVHQGWDYNULQJNDVWHUHQ
3. Trykk Tuning for å bekrefte innstillingen. Merk: ,NNH DOOH '$%VHQGLQJHU EUXNHU '5&IXQNVMRQHQ 2P
VHQGHUHQLNNHJLU'5&LQIRUPDVMRQYLOLNNH'5&LQQVWLOOLQJHQLUDGLRHQKDQRHQHIIHNW
Stasjonsordre - DAB
5DGLRHQ KDU VWDVMRQVUHNNHI¡OJHLQQVWLOOLQJHU VRP GX NDQ YHOJH ,QQVWLOOLQJHQH IRU VWDVMRQV UHNNHI¡OJH HU
DOIDQXPHULVNHHQVHPEOHRJJ\OGLJH VWDQGDUGHUDOIDQXPHULVN 1nUGXHUL'$%PRGXVWU\NNHUGXSnMenu.
DRC
DRC High
DRC Low
DRC Off
Station Order
Alphanumeric
Ensemble
Valid
2. Velg 'Station order' og velg deretter ønsket innstilling for stasjons rekkefølge. Trykk Tuning.
$OSKDQXPHULFVRUWHUHUDOIDEHWLVN(QVHPEOHVRUWHUHUPXOWLSOH[9DOLGYLVHUEDUHVWDVMRQHUPHGVLJQDO
8
Fjerne stasjoner - DAB
+YLVGXÀ\WWHUWLOHQDQQHQGHODYODQGHWNDQGHWY UHDWQRHQDYVWDVMRQHQHVRPHU
RSSI¡UW LNNH OHQJHU HU WLOJMHQJHOLJ )UD WLG WLO DQQHQ NDQ RJVn HQNHOWH '$% WMHQHVWHU
RSSK¡UHHOOHUSODVVHULQJHOOHUIUHNYHQVNDQHQGUHVHJ6WDVMRQHUVRPLNNH¿QQHVHOOHU
som ikke er mottatt på svært lang tid vises i kanallisten med et spørsmålstegn.
DAB
Menu
Prune invalid
DRC
Station order
Fjern stasjon funksjonen vil slette de merkede DAB-stasjonene fra kanallisten.
1nUGXHUL'$%PRGXVWU\NNHUGXSnMenu.
Station list
Scan
Manual tune
Tuning
2. Velg 'Prune invalid' og velg så 'Yes' for å få de ugyldige stasjonsnavnene fjernet fra
stasjonslisten.
Prune Invalid
This removes all invalid
stations, continue?
+YLVGXLNNH¡QVNHUnIMHUQHXJ\OGLJHVWDVMRQHUYHOJHUGX'nei' i trinn 2 ovenfor.
Merk:+YLVGXKDUÀ\WWHWUDGLRHQWLOHQDQQHQGHODYODQGHWE¡UGXRJVnV¡NHHWWHUQ\H
stasjoner (Vennligst se delen 'Finne nye stasjoner' på side 7).
Å betjene radioen din - FM
1. Nøye forlenge teleskopantenne. Trykk On/Off for å slå på radioen.
2. Trykk Mode til 'FM' modus er valgt.
5RWHUTuning kontroll med urviseren. Den viste frekvensen vil øke. Bruk et langt
trykk på Tuning NRQWUROOHQIRUnXWI¡UHHQDXWRPDWLVNV¡NLQJ5DGLRHQYLOVNDQQH
i en stigende retning (lav frekvens til høy frekvens) og stopper automatisk når den
¿QQHUHQVWDVMRQPHGWLOVWUHNNHOLJVW\UNH
No
Select / Info
Mode
6. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende
av frekvensbåndet. Juster Volume.
7. For å slå av radioen trykker du på On/Off.
9
FM
103.40MHz
Tuning
FM
'LVSOD\HW YLVHU IUHNYHQVHQ DY VLJQDOHW VRP EOH IXQQHW +YLV 5'6LQIRUPDVMRQ HU
WLOJMHQJHOLJYLVHUGLVSOD\HWUDGLRVWDVMRQHQVQDYQHWWHUQRHQVHNXQGHU+YLVGXEDUH
K¡UHUVXVLQJHOOHUIRUVW\UUHOVHUbruk et langt trykk på kontrollen for å søke videre.
)RUnVNDQQHQHGLIUHNYHQVURWHUGXTuning kontrollen mot urviseren og bruker
et langt trykk SnNRQWUROOHQ5DGLRHQYLOVNDQQH)0EnQGHWLUHWQLQJQHGRYHU K¡\
frekvens til lav frekvens).
Yes
Select / Info
16.34
Manuell innstilling - FM
FM
5RWHUTuning kontroll for å justere til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på
50 kHz. Juster Volume.
Tuning
16.34
103.40MHz
FM
Scan Sensitivity setting - FM
5DGLRHQYLOQRUPDOWVNDQQHHWWHU)0VHQGLQJHUVRPHUVWHUNHQRNWLOnJLJRGPRWWDNLQJ
0HQGXNDQ¡QVNHDW$XWRVFDQIXQNVMRQHQRJVn¿QQHUVYDNHUHVLJQDOHUNDQVNMHIUD
IMHUQHUHUDGLRVHQGHUH5DGLRHQKDUHWORNDOIMHUQDOWHUQDWLYIRU$XWRVFDQIXQNVMRQHQ
FM
Scan setting
Select / Info
Audio setting
System settings
1nUGXHUL)0PRGXVWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'Scan setting'.
3. For å stille inn radioen slik at bare stasjoner med de sterkeste signalene blir funnet
XQGHUVNDQQLQJYHOJ'Yes'. (Normalt vil dette begrense skanning til lokale sendinger.)
4. Alternativt kan du stille inn radioen slik at alle tilgjengelige stasjoner blir funnet
under skanning (lokale og fjerne sendinger) velg 'No'.
Merk:'HQRSSULQQHOLJHLQQVWLOOLQJHQ XWDYERNVHQHOOHUHWWHUHQWLOEDNHVWLOOLQJDY
systemet) lar radioen ignorere svakere (eller mer fjerne) signaler.
Menu
Scan setting
Strong stations only?
Tuning
No
Stereo / Mono bytte - FM (kun hodetelefoner)
Yes
FM
Scan setting
.ORNNHUDGLRHQ YLO VSLOOH DY )0VHQGLQJHU L VWHUHR NXQ KRGHWHOHIRQHU IRUXWVDWW DW
VLJQDOHWKDUWLOVWUHNNHOLJVW\UNH0HQVRPHWVWHUHRVLJQDOEOLUVYDNHUHEOLUO\GVLJQDOHW
GnUOLJHUH'HWNDQY UHnIRUHWUHNNHnWYLQJHUDGLRHQWLOnVSLOOHVWDVMRQHQLPRQRIRU
å redusere støynivået.
Audio setting
Select / Info
System settings
1. Kontroller at radioen er i FM-modus og still inn til den ønskde FM-stasjonen.
)RUnHQGUHO\GLQQVWLOOLQJHQWU\NNMenu.
Audio setting
3. Velg 'Audio setting'. Den nåværende lydinnstillingen er angitt med et kryss. For
nE\WWHWLOPRQRIRUnUHGXVHUHVXVLQJIUDHWVYDNW)0VLJQDOYHOJ'Mono' eller velg
'Stereo' for å gå tilbake til normal automatisk 'stereo eller mono' setting.
Mono
Stereo
10
Displayalternativer - DAB/FM
5XOOHQGHWHNVW '$%RJ)0
5DGLRHQKDUHQUHNNHYLVQLQJVDOWHUQDWLYHUL'$%RJ)0PRGXV
Tuning
DAB
16.34
LBC
1. Trykk Tuning / Info kontroll for å gå gjennom de ulike alternativene.
Londons Biggest
conversation - LBC
DAB-visningsalternativer
5DGLRHQNDQYLVHI¡OJHQGHL'$%PRGXV
6WDVMRQVQDYQUXOOHWHNVWSURJUDPW\SHPXOWLSOH[QDYQNDQDO IUHNYHQVVLJQDOVW\UNH
IHLOV¡NELWKDVWLJKHWO\GW\SHRJGDWR
Select / Info
Signalstyrke (kun DAB)
DAB
16.34
BBC Radio 2
Signal Error: 0
Strength:
For signalstyrken / feilraten indikerer et lavt feilnummer en bedre kvalitet på DABUDGLRVLJQDOHW'HQPLQVWHVLJQDOPDUN¡U,VRPVNLOOHUK¡\UHRJYHQVWUHGHOHUDY
signal grafen viser minimum signalnivå som er nødvendig for tilfredsstillende mottak.
Frekvens (DAB og FM)
FM displayvalg
FM
16.34
103.40MHz
,)0PRGXVNDQUDGLRHQEUXNH5DGLR'DWD6\VWHP 5'6 WLOnYLVHUDGLRVWDVMRQHQV
navn og tilleggstekst når den leveres av kringkasteren og hvor radiosignalet er
tilstrekkelig klart.
5DGLRHQNDQYLVHI¡OJHQGHL)0PRGXV
FM
Dato (DAB og FM)
6WDVMRQVQDYQUXOOHWHNVWIUHNYHQVSURJUDPW\SHRJGDWR
FM
16.34
103.40MHz
Date:
13/07/2017
FM
11
Forhåndsinnstilling av stasjoner i DAB- og FM-modus
'XNDQODJUHGLQHIRUHWUXNQH'$%RJ)0UDGLRVWDVMRQHULIRUKnQGVPLQQHQH'HWHUIRUKnQGVPLQQHULUDGLRHQIRU'$%RJIRU)0)RUKnQGVPLQQHQH
blir husket av radioen i tilfelle strømbrudd.
3URVHG\UHQIRUnVWLOOHLQQIRUKnQGVLQQVWLOOLQJHQRJEUXNHGHPWLOnO\WWHUWLONDQDOHUHUGHQVDPPHIRU)0RJ'$%PRGXVRJHUEHVNUHYHWQHGHQIRU
Lagre en forhåndsinnstilling ved hjelp av forhåndsinnstillingsknappene 1-3
Volume
DAB
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
2. Still inn den ønskede DAB eller FM-radiostasjonen som beskrevet tidligere.
)RUnODJUHGHQQnY UHQGHUDGLRVWDVMRQHQVRPHQIRUKnQGVLQQVWLOOLQJbruk
et langt trykk på Preset knappen (1-3). Stasjonen vil lagres under den valgte
forhåndsinnstillingsknappen. Det forhåndsinnstilte nummeret vises nederst på
displayet. Gjenta denne prosedyren med de gjenværende forhåndsinnstillingene.
4. Stasjoner som allerede er lagret i forhåndsinnstillingene kan bli overskrevet ved
å følge fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor.
16.34
LBC
Londons Biggest
conversation - LBC
2
On/Off
2
Merk: Forhåndsinnstilte radiostasjoner beholdes i minnet når radioen er slått av og
koblet fra strømforsyningen.
Henter en forhåndsinnstilling ved hjelp av forhåndsinnstillingsknappene 1-3
DAB
Mode
16.34
LBC
Londons Biggest
conversation - LBC
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
2. Velg DAB- eller FM-modus ved hjelp av Mode knappen.
2
2
3. Trykk et øyeblikk på den nødvendige PresetNQDSSHQ 5DGLRHQYLOVWLOOH
inn stasjonen som er lagret i det valgte forhåndsminnet.
4. Forhåndsinnstillingen som brukes vil bli vist i bunnen av skjermen.
12
Klokke og alarmer
System settings
Time/Date
Automatisk oppdatering av klokken
5DGLRHQ YLO YDQOLJYLV VWLOOH NORNNHQV WLG YHG KMHOS DY '$%VLJQDOHW 'X NDQ DQJL DW
NORNNHUDGLRVWLOOHUNORNNHQPHGVLJQDOHUIUD'$%HOOHU)0E¡OJHEnQGHWEHJJHUDGLRE¡OJHU
eller ingen. Hvis du ikke velger noen må du stille klokken manuelt.
1nUUDGLRHQHUVOnWWSnWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'System settings', 'Time/Date' 'Auto Update' og velg deretter et
oppdateringsalternativ fra'Update from DAB''Update from FM' or 'No Update' som
kreves.
+YLVVLJQDOHWLNNH¿QQHVE¡UGXHQWHQSODVVHUHUDGLRHQHOOHUDQWHQQHQVOLNDWHW
VLJQDONDQPRWWDVHOOHUJnWLOEDNHWLOPDQXHOONORNNHPRGXVQHGHQIRU
Menu
Tuning
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Auto Update
Update from DAB
Update from FM
No Update
Stille klokkeformatet
Klokkevisningen brukes i hvilemodus og på spillemodus kan den settes til 12 eller
24 timers format. Den valgte formatet brukes også når du stiller inn alarmer.
1nUUDGLRHQHUVOnWWSnWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'System settings''Time/Date''Set Format' og velg deretter 12 eller 24 timer.
Nåværende klokkeslettformat er merket med et kryss.
'HUVRPWLPHUVNORNNHIRUPDWHUYDOJWYLOUDGLRHQEUXNHWLPHUVNORNNHIRULQQVWLOOLQJ
DYDODUPHURJYLOYLVHHQWLPHUVNORNNHPHGHQ$0HOOHU30LQGLNDWRUQnUGHQHU
i hvilemodus.
Stille klokken manuelt
5DGLRHQV NORNNH YLO YDQOLJYLV VWLOOH VHJ VHOY DXWRPDWLVN YLD '$%VLJQDOHW +YLV GHW
LNNHHUHWWLOJMHQJHOLJ'$%VLJQDORJGXPnVWLOOHLQQWLGVXUHWPDQXHOWYHQQOLJVWI¡OJ
prosedyren vist nedenfor.
1nUUDGLRHQHUVOnWWSnWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'System settings''Time/Date''Set Time/Date'RJYHOJGHUHWWHU¡QVNHWGDWR
PnQHGnUWLPHRJPLQXWWLQQVWLOOLQJ
3. Trykk Tuning for å bekrefte tidsinnstillingen.
13
Set Format
Select / Info
12
24
Time/Date
Set Time/Date
Set Format
Auto Update
Clock Style
Set Time/Date
31-05-2017
16:04
Stille alarmklokken
5DGLRHQKDUWRDODUPHUVRPNDQVWLOOHVLQQWLOnYHNNHGHJWLO'$%)0UDGLRHOOHUYDUVHODODUP+YHUDODUPNDQVWLOOHVLQQWLOnO\GHpQJDQJGDJOLJSn
ukedager eller i helger. I tilfelle strømbrudd har radioen innebygd minne som vil beholde alarminnstillingene. Sørg for at tiden er riktig innstilt før du
stiller alarmer.
$ODUPHUNDQVWLOOHVPHQVUDGLRHQHULKYLOHPRGXVHOOHUVOnWWSn'XNDQVWLOOHDODUPYDULJKHWHQWLOHOOHUPLQXWWHU.LNNSn'To set the alarm
duration' på side 16.
Alarm
Alarmer kan brukes om radioen er drevet fra strømnettet eller fra batterier. Hvis radioen er
VOnWWDYQnUGHQGULYHVIUDEDWWHULHUYLONORNNHQIRUWVHWWHnO¡SHVOLNDWDODUPHUNDQEUXNHV
Klokkevisningen vil imidlertid bli slått av for å forlenge batterilevetiden.
Du kan bruke TuningNQDSSHQIRUnYHOJHHOOHUHQGUHYHGKMHOSDYNQDSSHQIRUnDQJL
endringen. Hvis ingen knapper trykkes i løpet av 10 sekunder vil radioen avslutte
alarmoppsettet.
Alarm
Tuning
Alarm 1
+YLVGXYLOHQGUHSnDYIRUDODUPHUPHQVUDGLRHQHULYHQWHPRGXVHOOHUVOnWWSnWU\NN
på Alarm NQDSSHQ6NMHUPHQYLOEODJMHQQRP,QJHQDODUP$ODUPDNWLYHUW$ODUP
aktivert eller Alarmer 1 og 2 aktivert.
2. For å endre de detaljerte alarminnstillingene mens radioen er i ventemodus eller slått
Sntrykk og hold på Alarm knappen. Dette vil føre til at Alarmer-menyen vises.
3. Velg enten 'Alarm 1' eller 'Alarm 2'.
Alarm 1
Alarm 2
Alarm Mode: Daily
Alarm Time: 06:00
Alarm Sound: Buzzer
Alarm Volume: 14
Alarm Save
Select / Info
Alarm 1 Time
4. Velg 'Alarm Time' for å justere alarmtiden.
5. Velg alarmtid og deretter minuttet. Displayet vil da gå tilbake til alarminnstillingsmenyen.
06:30
6. Velg 'Alarm Mode'. Displayet viser alternativene for alarmmodus. Alarmfrekvens
alternativene er som følger:
'Av' - Alarmen vil bli deaktivert
'Daglig' - Alarmen vil lyde hver dag
'En gang' - Alarmen vil høres en gang
'Ukedager' - Alarmen vil høres bare i ukedagene
Alarm 1
Alarm 1 Mode
Alarm Mode: Off
Off
Daily
Alarm Time: 06:30
Alarm Sound: Buzzer
Alarm Volume: 14
Alarm Save
Once
Weekdays
Weekends
'Helger' - Alarmen vil høres bare i helgene
Velg ønsket alarmfrekvens. Å velge Av deaktiverer alarmen.
14
Stille alarmklokken - forts.
$ODUPHQNDQVHWWHVWLOVXPPHUQHWWUDGLR'$%UDGLRHOOHU)0UDGLR)RUUDGLRPRGXVHQ
VRP HU YDOJW NDQ UDGLRDODUPHQ VHWWHV WLO QRHQ DY VWDVMRQHQH VRP HU ODJUHW VRP
forhåndsinnstillinger eller til stasjonen som det sist ble lyttet til.
Alarm 1 Sound
Tuning
DAB
FM
Buzzer
Velg 'Alarm Sound'DOWHUQDWLYHWIRUDODUPHQYHOJGHUHWWHUHQWHQ'Buzzer' eller ønsket
radiomodus.
+YLVGXVWLOOHUDODUPHQWLOHWUDGLRDOWHUQDWLYYHOJHUGX'Preset:'DOWHUQDWLYHWYHOJGHUHWWHU
fra radiostasjonen 'Last Listened'WLOHOOHUIUDIRUKnQGVLQQVWLOOLQJHQH
Merk: Du kan bare stille inn alarmen til å bruke en forhåndsinnstilling som allerede er
lagret.
9. Velg 'Volume'DOWHUQDWLYHW5DGLRHQEUXNHUGHQODJUHGHYROXPLQQVWLOOLQJHQIRUKYHUDODUP
når den går. Bruke Tuning Kontroll for å stille inn ønsket volum.
Alarm 1
Select / Info
Preset: Last Listened
Alarm Volume: 14
Alarm Save
10. For å lagre alarminnstillingene drei på Tuning til 'Alarm Save' er uthevet. Trykk Tuning
for å lagre alarminnstillingene. Din radio vil vise 'Alarm Saved'.
Aktive alarmer vises med små alarmer indikatorer 1 2 og det tilhørende alarmnummeret
nederst på displayet og på klokkedisplayet når det er i ventemodus. Merk: Hvis du gjør
IHLOQnUVRPKHOVWPHQVGXVWLOOHULQQDODUPHUHUGHWPXOLJnJnWLOEDNHWLOIRUULJHVNMHUPYHG
hjelp av Menu knappen.
Alarm Mode: Once
Alarm Time: 06:30
Alarm Sound: DAB
Alarm 1 Volume
Menu
15
Når alarmen går
Alarm 1
$ODUPHQYLOXWO¡VHVRJK¡UHVSnYDOJWHWLGVSXQNWLRSSWLOPLQXWWHUPHGPLQGUHNDQVHOOHUW
Volumet som brukes for alarmen vil være som angitt under alarminnstillingsprosedyren. Når
radioen din er satt til vekking via radioalarm så vil radioen bruke siste valgte radiostasjon.
Hvis radioen ikke kan koble seg til DAB-radiostasjonen vil varselalarmen bli brukt. Merk: Hvis
radioen skrus på via radioalarm kan du bruke basisfunksjoner som å justere volumbryteren.
1nUDODUPHQDNWLYHUHVYLOGHQVWDUWHSnHWODYWYROXPRJJUDGYLV¡NH$ODUPLNRQHWEOLQNHU
på skjermen og klokkeradioen vil automatisk gå tilbake til standby-modus når den valgte
alarmvarigheten har utløpt.
Alarm Mode: Daily
Alarm Time: 06:30
ALARM 1
Alarm Sound: SAVED
Buzzer !
Alarm Volume: 15
Alarm Save
Volume
Buzzer
Alarm
Deaktivere alarmer
0HQVHQDODUPO\GHUWU\NNHUGXSnOn/Off for å avbryte alarmen.
1
+YLVVQRR]HIXQNVMRQHQLNNHHUQ¡GYHQGLJRJGXVHWWHUVQRR]HDOWHUQDWLYHWWLO'AV' vil
det tillate at andre kontroller også brukes til å avbryte en alarm (se side 16).
15
On/Off
Snooze-timer
6QRR]HWLPHUHQNDQEUXNHVWLOnVWDQVHDODUPHQLHOOHUPLQXWWHUI¡U
GHQK¡UHVLJMHQ1nUDODUPHQK¡UHVDNWLYHUHVVQRR]HWLPHUHQYHGnWU\NNHSn
Tuning/Select/Snooze knappen eller noen av de to radene med knapper.
Tuning
Volume
Select / Info
On/Off
0HQVVQRR]HWLPHUHQHUDNWLYEOLQNHUDODUPLNRQHWSnNORNNHGLVSOD\HW1nUDODUPHQ
K¡UHVLJMHQNDQVQRR]HIXQNVMRQHQJMHQWDVHWWHUEHKRY
)RUnDYEU\WH6QRR]HWLPHUHQPHQVDODUPHQHUVXVSHQGHUWWU\NNRJVOLSSOn/Off
kontroll.
4. Hvis snooze timer-alternativet er satt til 'OFF'QnUGXWU\NNHUTuning/Select/Snooze
knappen eller noen av de to rader med knapper vil alarmen avbrytes umiddelbart.
For å stille inn tiden på slumring
Snooze
Slumrevarigheten kan bare stilles mens radioen er på.
1nUUDGLRHQHUVOnWWSnWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'System settings' og så 'Snooze'.
Menu
9HOJHOOHU2II
For å sette alarmens varighet
5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes
Off
Tuning
Alarmens varigheten er justerbar og kan bare stilles mens klokkeradioen er på (standard
varighet er 30 minutter).
Alarms
30 minutes
60 minutes
90 minutes
120 minutes
1nUUDGLRHQHUVOnWWSnWU\NNHUGXSnMenu.
2. Velg 'System settings' og så 'Alarms'.
9HOJHOOHUPLQXWWHU
Select / Info
Deaktivering Alarmer
Alarm 1
Alarm Mode: Off
+YLVGXYLOGHDNWLYHUHHQDODUPPHQVUDGLRHQHULYHQWHPRGXVHOOHUVOnWWSnWU\NNHU
du på Alarm NQDSSHQIRUnEODJMHQQRPDODUPWLONREOLQJVDOWHUQDWLYHQH VHVLGH
trinn 1).
$OWHUQDWLYWIRUnGHDNWLYHUHHQDODUPJnLQQLDODUPRSSVHWWPHQ\HQ VHVLGH
trinn 2 og 3) og velg 'Alarm Mode' alternativet.
Alarm
Alarm Time: 06:30
Alarm Sound: Buzzer
Alarm Volume: 14
Alarm Save
3. Velg 'Av' Modus alternativ og 'Alarm lagre'. Den valgte alarmen vil nå bli deaktivert.
16
Sove-timer
5DGLRHQNDQVWLOOHVLQQWLOnVNUXVHJDYHWWHUHQIRUKnQGVLQQVWLOWWLG6RYHIXQNVMRQHQ
kan justeres mellom 5 og 120 minutter i intervaller på 5 minutter.
Volume
Off
5 Minutes
10 Minutes
15 Minutes
20 Minutes
25 Minutes
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
2. trykk og slipp på On/Off kontroll for å få tilgang til sovetimeren. Velg ønsket
V¡YQWLG6RYHWLPHUHQNDQVHWWHVWLOPHOORPRJPLQXWWHUHOOHUWLO2IIVRPYLO
avbryte hvilemodus. Trykk Tuning for å bekrefte ønsket søvntid.
(Q DNWLY VRYHWLPHU HU YLVW YHG KMHOS DY HQ OLWHQ WLGLQGLNDWRU Sn EXQQHQ DY
DYVSLOOLQJVGLVSOD\HW 5DGLRHQ YLO VNUXV DY QnU GHQ IRUKnQGVLQQVWLOWH VRYHWLGHQ
har forløpt.
DAB
On/Off
16.34
LBC
Londons Biggest
conversation - LBC
Tuning
)RUnDYEU\WHV¡YQWLGI¡UGHQIRUKnQGVYDOJWHWLGHQHUJnWWRJIRUnVOnDYUDGLRHQ
trykk On/Off for å slå av enheten manuelt.
Sleep
2
)RU n DYEU\WH VRYHWLPHUHQ RJ OD UDGLRHQ VSLOOH Jn WLOEDNH WLO KYLOHPRGXV
tidsinnstillingene (trinn 1 til 2 ovenfor) og velg Off alternativet i trinn 2.
System settings
Time/Date
Klokke stil
Select / Info
5DGLRHQVVWDQGE\VNMHUPNDQVHWWHVWLODQDORJHOOHUGLJLWDONORNNHIRUPDW
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
1nUUDGLRHQHUVOnWWSnWU\NNHUGXSnMenu.
Clock Style
2. Velg 'System settings''Time/Date' og så 'Clock Style'.
Menu
3. For å velge digital klokke stil velger du 'Yes' eller for å velge den analoge klokken
VWLOHQYHOJ'No'. Den nåværende stilen blir synlig når radioen settes i ventemodus.
DIGITAL CLOCK
Programvareversjon
No
Programvareversjon som vises kan ikke endres og er bare for referanse.
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
2. Trykk Menu.
3. Velg 'System settings' og så 'Info'. Programvareversjonen vil da bli vist.
Trykk Menu etter behov for å avslutte.
17
System settings
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info
Info
SW version
Play M4 - V1.0
Yes
Dimming for bakgrunnsbelysning
System settings
Lysstyrken på skjermen kan justeres når klokkeradioen er i standby-modus eller når
GHQHULEUXN+YLVGXEUXNHUHQKHWHQLHWVRYHURPNDQGHWY UHDWGXIRUHWUHNNHUHQ
ODYHUHVWDQGE\O\VVW\UNHHQQVWDQGDUGLQQVWLOOLQJHQ'HWHU¿UHVWDQGE\O\VVW\UNHQLYnHU
RJ¿UHQLYnHUIRUQnUUDGLRHQHULEUXN
Menu
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info
)RUnHQGUHJMHOGHQGHO\VVW\UNHLQQVWLOOLQJI¡OJGLVVHWULQQHQHQnUUDGLRHQHUVOnWWSn
Tuning
1. Trykk Menu.
Brightness
Normal
Standby
2. Velg 'System settings' og så 'Brightness'.
)RUnMXVWHUHVNMHUPHQVO\VVW\UNHQnUUDGLRHQHUVOnWWSnYHOJ'Normal'.
)RUnMXVWHUHVNMHUPHQVO\VVW\UNHQnUUDGLRHQHULYHQWHPRGXVYHOJ'Standby'.
Trykk Tuning for å gå inn i den valgte lysjusteringsmodusen.
9HOJLQQVWLOOLQJHQ+¡\0LGGHOV+¡\0HGLXP0HGLXP/DY/DYHOOHU2IIGLPPHU
innstilling.
Legg merke til at bakgrunnsbelysningen er nesten helt av i Av-innstillingen.
5. Trykk Tuning for å sette nivået. Trykk Menu etter behov for å avslutte.
1nUUDGLRHQHULYHQWHPRGXVRJGUHYHWIUDVWU¡PQHWWHWWU\NNHUGXSnHQKYLONHQVRP
KHOVWNQDSSHOOHUGHURWHUHQGHNRQWUROOHQHGHWYLOI¡UHWLODWUDGLRHQE\WWHUWLO'High'
lysstyrkenivå i noen sekunder. Dette er slik at selv om standby-lysstyrkenivået er satt
ODYWHOOHUDYHUGHWOLNHYHOPXOLJnVHWLGHQQnUGHWHUQ¡GYHQGLJ
Select / Info
Normal
High
Medium High
Medium
Medium Low
Low
Off
System settings
Brightness
Language
Språkfunksjon
Snooze
Alarms
Factory reset
Info
5DGLRHQVPHQ\HUNDQNRQ¿JXUHUHVWLOHWDQQHWVSUnN
1. Trykk On/Off for å slå på radioen.
Language
2. Trykk på Menu. Velg 'System settings' og så 'Language'. Nåværende språk er
angitt med et kryss.
English
Dansk
Français
Deutsch
Italiano
Norsk
3. Velg ønsket språk. Displayet vil endres til det valgte språket.
4. Trykk Menu etter behov for å avslutte.
18
Hodetelefonkontakt
(QPP hodetelefonkontakt SODVVHUWSnEDNVLGHQDYUDGLRHQGLQHU
tilgjengelig for bruk med enten hodetelefoner eller ørepropper. Å sette inn
en plugg kobler automatisk ut den interne høyttaleren. Vær oppmerksom
på at følsomheten til hodetelefoner kan variere mye. Vi anbefaler derfor
å sette volumet til et lavt nivå før du kobler hodetelefoner til radioen.
VIKTIG: Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.
Aux In
)RUnKLQGUHPXOLJK¡UVHOVVNDGHLNNHO\WWPHGK¡\WYROXP
i lengre perioder.
DC IN
5V
1A
Aux-inngangskontakt
.REOHHQVWHUHRHOOHUPRQRO\GNLOGH GYV&'VSLOOHU03VSLOOHURVY til aux-inngangen.
Volume
2. Trykk On/Off for å slå på radioen.
3. Trykk Mode til displayet viser 'Aux In'.
4. Juster Volume-kontrollen på både avspilleren og radioen for komfortabel
lytting.
5. Fjern kabelen fra Aux-inngang kontakten eller trykk Mode for å avbryte
aux-inngangsmodus.
Merk at lyd som spilles via aux-inngangen vil bli spilt i mono gjennom
høyttaleren og i stereo gjennom stereohodetelefoner.
Aux In
DC IN
5V
1A
On/Off
Mode
Aux In
16.34
05/06/2017
Merk: Hvis klokkeradio er i Aux-inngangsmodus uten inngangssignal i mer
HQQPLQXWWHUVnYLOGHQDXWRPDWLVNVOnRYHUWLOVWDQGE\PRGXV'LVSOD\HW
går tilbake til klokkevisningen i standby-modus. For å bruke klokkeradio
LJMHQWU\NN3n$YNQDSSHQIRUnVOnGHQSn
19
AUX
Tilbakestilling av systemet.
System settings
+YLVUDGLRHQLNNHIXQJHUHUVRPGHQVNDOHOOHUQRHQDYWDOOHQHLGLVSOD\HW
mangler eller er ufullstendige utfør følgende prosedyre.
Menu
1. Trykk On/Off for å slå på radioen. Trykk Menu.
2. Velg 'System settings' og så 'Factory reset'.
3. Velg 'Ja'+YLVGXLNNH¡QVNHUnXWI¡UHHQV\VWHPWLOEDNHVWLOOLQJYHOJHU
du 'No'. Skjermen vil gå tilbake til forrige visning.
4. Med 'Ja' 9DOJW WU\NN Tuning (Q IXOO WLOEDNHVWLOOLQJ YLO EOL XWI¡UW
Stasjonslisten og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli slettet. Alarmer vil
bli kansellert og innstillingene vil bli satt til standardverdiene. Skjermen
vil vise 'Resetting' og deretter etter et par sekunder vil et stasjossøk
XWI¡UHVDXWRPDWLVN5DGLRHQYLOVWDUWHVHJVHOYSnQ\WWYHGI¡UVWHEUXN
(se side 6).
Tuning
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info
Factory Reset
Proceed?
No
Yes
Factory Reset
Select / Info
Resetting...
Elektromagnetisk kompatibilitetsråd
, WLOIHOOH IXQNVMRQVIHLO Sn JUXQQ DY HOHNWURVWDWLVN XWODGQLQJ WUDQVLHQWHU
LVWU¡PIRUV\QLQJHQHOOHUNRUWHDYEUXGGWLOEDNHVWLOOSURGXNWHWVRPRYHQIRU
for å gjenoppta normal drift. Hvis du ikke får til å utføre tilbakestillingsSURVHG\UHQVRPEHVNUHYHWRYHQIRUNDQGHWY UHQ¡GYHQGLJnNREOHIUD
og strømforsyningen og batteriene.
+YLVSURGXNWHWEUXNHVLHWPLOM¡PHG(6'LPPXQLWHWVWUnOLQJVLPPXQLWHW
OHGHWLPPXQLWHWVIRUVW\UUHOVHNDQGHWKHQGHDWSURGXNWHWLNNHIXQJHUHU
VRPGHWVNDO'HWYLODXWRPDWLVNJMHQRSSUHWWHQRUPDOIXQNVMRQQnU(6'
immunitet / strålingsimmunitet / ledet immunitetsforstyrrelse er stoppet.
Produktmerking
Likestrøm
5V/1A
Resirkulering
Dette produktet har det selektive sorteringssymbolet
IRU DYIDOO IUD HOHNWULVN RJ HOHNWURQLVN XWVW\U :((( Dette betyr at dette produktet må håndteres i henhold til
HXURSHLVNGLUHNWLY(8IRUnNXQQHUHVLUNXOHUHV
eller demonteres for å minimere miljøpåvirkningen.
Brukeren har valget om å gi produktet til en kompetent
resirkuleringsorganisasjon eller til forhandleren når
man kjøper et nytt elektrisk eller elektronisk utstyr.
20
Sikkerhetsråd
,NNHODGHQQHUDGLRHQIRUnEOLXWVDWWIRUYDQQGDPSHOOHUVDQG,NNHOD
UDGLRHQOLJJHSnVWHGHUKYRUGHQNDQVNDGHVDYVWHUNYDUPHVOLNVRP
LHQSDUNHUWELOGHUYDUPHQIUDVROHQNDQQnEHW\GHOLJHYHUGLHUVHOYRP
utetemperaturen ikke er spesielt høy. Det anbefales at DAB båndet brukes
GHUGHWHUPXOLJVLGHQGHWYDQOLJYLVJLUEHGUHUHVXOWDWHULIRUPDYNYDOLWHW
og frihet fra interferens enn på FM-båndet.
‡
5DGLRHQRJ$&'&DGDSWHUPnLNNHXWVHWWHVIRUGU\SSHOOHUVSUXW
RJY VNHI\OWHJMHQVWDQGHUIRUHNVHPSHOYDVHUPnLNNHSODVVHUHVSn
radioen eller adapteren.
•
Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minsteavstand (10 cm
anbefalt) til tilstøtende gjenstander for å sikre god ventilasjon.
•
Produktets ventilasjonen bør ikke begrenses ved å dekke det eller
GHWVYHQWLODVMRQVnSQLQJHUPHGWLQJVRPDYLVHUGXNHUJDUGLQHUHWF
•
Åpen ild som tente stearinlys bør ikke plasseres på produktet.
•
Det anbefales at produktet ikke brukes eller oppbevares ved ekstreme
WHPSHUDWXUHU8QQJnnSODVVHUHHQKHWHQLELOHULYLQGXVNDUPHULGLUHNWH
sollys etc.
‡
'HW¿QQHVLQJHQGHOHUVRPNDQUHSDUHUHVDYEUXNHUHQLQQHLSURGXNWHW
•
Ikke forsøk å demontere noen del av produktet.
•
Produktet må brukes i et moderat klima.
0HUNHSODWHQEH¿QQHUVHJSnXQGHUVLGHQDYUDGLRHQ
21
6SHVL¿NDVMRQHU
Kretsfunksjoner
Krav til strømforsyning
Nettstrøm
AC 100
YROW+] DGDSWHU
(Bruk kun den medfølgende strømadapteren)
+RGHWHOHIRQNRQWDNW VWHUHR PPGLD
$X[LQQJDQJVNRQWDNW VWHUHR PPGLD
Antenne
FM / DAB teleskopantenne
%DWWHULHU [/5 $$VL]H LNNHLQNOXGHUW
%DWWHULOHYHWLG
avhengig av
2SSWLOWLPHUYHGEUXNDYDONDOLVNHFHOOHU
YROXPO\VVW\UNHIRUGLVSOD\RJGULIWVPRGXV
Frekvensområde
)00+]
'$%0+]
6HOVNDSHWIRUEHKROGHUVHJUHWWHQWLOnHQGUHVSHVL¿NDVMRQHQHXWHQYDUVHO
22
Garanti
'HWWHSURGXNWHWHUJDUDQWHUWLWMXH¿UHPnQHGHUIUDRSSULQQHOLJHLHUVNM¡SVGDWRPRWIHLOSnJUXQQDYIHLOLSURGXNVMRQHOOHUNRPSRQHQWIHLOLKHQKROGWLO
prosedyren angitt nedenfor. Skulle noen komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden vil den bli reparert eller erstattet uten omkostninger.
Garantien dekker ikke:
1. Skade som følge av feil bruk.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernet eller ødelagt serienummer.
N.B. Skadede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garantien.
Prosedyre
(YHQWXHOOHNUDYLKHQKROGWLOGHQQHJDUDQWLHQVNDOIUHPPHVYLDIRUKDQGOHUHQGHUSURGXNWHWEOHNM¡SW'HWHUVDQQV\QOLJDW5REHUWVIRUKDQGOHUHQGLQYLO
NXQQHKnQGWHUHHYHQWXHOOHGHIHNWHUUDVNWRJHIIHNWLYWPHQVNXOOHGHWY UHQ¡GYHQGLJYLOIRUKDQGOHUHQUHWXUQHUHSURGXNWHWWLOVHOVNDSHWVVHUYLFHDYGHOLQJ
IRUUHSDUDVMRQ,WLOIHOOHDWGHWLNNHHUPXOLJnUHWXUQHUHSURGXNWHWWLO5REHUWVIRUKDQGOHUHQGHUGHWEOHNM¡SWNDQGXNRQWDNWH5REHUWV5DGLRKMHOSDY
NRQWDNWLQIRUPDVMRQHQSnQHWWVWHGHWZZZUREHUWVUDGLRFRP
)RUDQGUHUHSDUDVMRQHUVRPIDOOHUXWHQIRUJDUDQWLWLGHQNDQGXJnWLONXQGHVHUYLFHNDWHJRULHQSnQHWWVWHGHWZZZUREHUWVUDGLRFRP
Disse vilkårene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.
:HEVLWHKWWSZZZUREHUWVUDGLRFRP
Issue 1 NO
2017-09-01
‹5REHUWV5DGLR/LPLWHG

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement