Roberts Vintage Brugervejledning

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Roberts Vintage Brugervejledning | Manualzz

DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader

Læs venligst denne manual før brug

Indhold

Kontrolknapper................................................................. 2-3 Batteridrift.med.alkaline.batterier..........................................4

Batteridrift.med.genopladelige.batterier........................... 5-6 Bruge.AC.adapteren.............................................................6

Betjening.af.din.radio.-.DAB.................................................7

Valg.af.station.-.DAB............................................................8

Display-måder.-.DAB............................................................9

Sådan.finder.du.nye.stationer.-.DAB..................................10

Sekundære.serviceenheder.-.DAB.....................................10

Manuel.tuning.-.DAB..........................................................11

Visning.af.signalstyrke.-.DAB.............................................11

Indstillinger.af.Dynamic.Range.Control.(DRC).-.DAB........12

Betjene.din.radio.-.Søgning.-.FM.......................................13

Manuel.tuning.-.FM............................................................14

Display-måder.-.FM............................................................15

Favorit.knap........................................................................16

Genkalde.din.favoritstation.................................................16

Forindstillede.stationer.DAB.og.FM....................................17

Stereo./.Mono.indstilling.-.FM.............................................18

Indstilling.af.scanne.følsomhed.-.FM..................................19

Software-version................................................................20

Nulstilling.af.system............................................................21

Høretelefonsindgang..........................................................22

Ekstra.input-stik..................................................................22

Linje.ud.fatning...................................................................22

Nogle.få.ord.om.batterier.............................................. 23-24 Display.baggrundsbelysning..............................................25

USB-stik.til.opgradering.af.software...................................25

Generelt..............................................................................26

Specifikationer....................................................................26

Kredsløbsfunktioner...........................................................26

Garanti.......................................................................Bagside

1

Kontrolknapper (Top)

12 11 13 10 9 1 2 1. Højttaler 2. Regulering af lydstyrke 3. Tænd/Sluk-knap 4. Favorit-knap 5. DAB/FM-knap 3 4 5 6 6. Auto-Tuning-knap 7. Info-knap 8. Forindst.-knap 9. Tuning / Vælger-knap 7 8 10. Ekstra input-stik 11. LCD display 12. Oplad / Indikator for lavt batteri 13. Høretelefonsindgang

2

Kontrolknapper (Bagside)

14. Teleskopantenne 15. Fatning til linje ud 16. DC indgang fatning 17. Skrue til batteriaflukke 15 16

3

14 17

Batteridrift med alkaline batterier (se også side 23)

1. Sørg for at din radio er afbrudt fra lysnettet og at antennen er trukket helt ind.

2. Åbn

batteridækslet

på basens enhed, ved at bruge en normal skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet.

3. Flyt kontakten inden i batteriaflukket til positionen inden i batteriaflukket.

skruetrækker. Overspænd ikke.

Alkaline

.

4. Isæt fire LR14 (C størrelse) Alkaline batterier i pladserne i rummet. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist 5. Luk batteridækslet og spænd skruen forsigtigt med en normal

• VIGTIGT: når der bruges Alkaline batterier skal batterikontakten placeres i positionen Alkaline. Hvis ikke du gør dette kan det medføre alvorlig skade på batterierne eller radioen.

• Når batterierne er flade, vil oplade/indikator for lavt batteri lyse rødt i et kort øjeblik. Radioen slukker derefter automatisk. Det er muligvis ikke muligt at tænde for radioen igen, indtil batterierne udskiftes, eller indtil radioen tilsluttes til lysnetadapteren.

• Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen.

Vi.anbefaler.af.økonomiske.årsager.at.

bruge.genopladelige.batterier.

Vintage

.altid.bruges.via.AC.

adapteren.når.det.er.muligt,.og.at.batterierne.kun.bruges.lejlighedsvis..

Hvis.det.forventes.at.lytte.over.en.længere.periode,.anbefales.det.at.

2 3

4

Batteridrift med genopladelige batterier (se også side 23)

De første par gange du oplader et nyt sæt batterier, kan du opleve af opladningen og spilletiden er meget kort. Normal drift opnås efter 3 eller 4 opladninger - afladningscykler.

Batterierne oplades kun når radioen er tilsluttet til lysnettet via adapteren og den slukkes ved at bruge knappen On/Off.

1. Sørg for at din radio er afbrudt fra lysnettet og at antennen er trukket helt ind.

2. Åbn

batteridækslet

på basens enhed, ved at bruge en normal skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet.

3. Flyt kontakten inden i batteriaflukket til positionen skruetrækker. Overspænd ikke.

lysnettet.

er komplet.

NiMH

.

4. Isæt fire genopladelige LR14 (C størrelse) batterier i pladserne i rummet. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriaflukket. Radioen er designet til at blive brugt med Nikkel-metalhydrid (NiMH) genopladelige batterier.

5. Luk batteridækslet og spænd skruen forsigtigt med en normal 6. Tilslut lysnetadapteren til din radio og tilslut derefter adapteren til 7. Ladelampen blinker grønt for at angive at batterierne oplader. Batterierne vil blive fuldt opladet på cirka 3- 7 timer afhængigt af deres kapacitet. Ladelampen viser en fast grøn lampe, når batteriopladningen

• VIGTIGT: når der bruges genopladelige batterier skal batterikontakten placeres i positionen NiMH. Batterierne oplades kun når radioen er slukket og tilsluttet til vekselstrømsadapteren.

2 3

5

Batteridrift med genopladelige batterier fort.

• Når batterierne er flade vil oplade / Indikator for lavt batteri lyse rødt et kort øjeblik. Radioen slukker derefter af sig selv. Det er muligvis ikke muligt at tænde for radioen igen, indtil batterierne er genopladet, eller indtil radioen tilsluttes til lysnetadapteren.

VIGTIGT:

Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

• Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen.

Bruge vekselstrømsadapteren

1. Sæt adapterens stik ind i fatningen

DC in socket

på bagsiden af din radio.

2. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Hver gang adapteren tilsluttes til radioen og tændes på lysnettet, afbrydes batterierne automatisk. Hvis adapteren er tilsluttet til radioen, men ikke er tændt, vil radioen køre på batterierne, hvis de er isat.

Vekselstrømsadapteren.skal.afbrydes.fra.lysnettet.og.radioen.når.den.

ikke.er.i.brug.

• VIGTIGT:

Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at afbryde radioen fra lysnettet, skal adapteren tages helt ud af stikkontakten.

6

Betjening af din radio - DAB

1. Træk teleskopantennen helt ud.

2. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio. Displayet viser

‘Welcome.to.DAB’

.

3. Hvis det er første gang radioen tages i brug, udføres en hurtig scanning af Bånd III for DAB kanaler. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.

4. Under scanningsprocessen viser den nederste linje på displayet et søjlediagram der angiver scanningens fremskridt.

5. Når scanningen er færdig vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0...9...A....Z).

6. Hvis stationslisten stadig er tom efter scanningen, viser din radio

‘Service.not.available’

.

7. Hvis der ikke findes nogle signaler, kan det være nødvendigt at omplacere din radio til en position der giver bedre modtagelse. Derefter kan du enten slukke eller tænde for din radio igen, eller trykke på knappen

Auto Tune

for at gentage scanningen.

2

7

Valg af station - DAB

1. Den øverste linje på displayet viser navnet på stationen der er valgt i øjeblikket.

2. Drej knappen

Tuning

for at bevæge gennem listen over tilgængelige stationer, på den nederste linje på displayet. Stop drejning af knappen Tuning når de finder den station du ønsker at høre.

3. Tryk og slip knappen

Tuning

for at vælge stationen. Displayet kan vise

‘Now.Tuning...’

mens din radio leder efter den nye station.

4. Indstil knappen

Volume

til den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis displayet viser “ radiosignal.

Service.not.available

”, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre Brug af forindstillede radiostationer til valg af dine fortrukne radiostationer er beskrevet på side 17.

2,3 4

8

Display-måder - DAB

Din radio har et udvalg af displaytilstande: 1. Tryk og slip

Info

knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

a. Rullende teskt Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.

b. Programtype c. Multiplex-navn Viser hvilken type station, der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører.

d. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato.

e. Frekvens f. Bitrate & lydtype Viser frekvensen for DAB multiplex for stationen der lyttes til.

Viser den digitale bithastighed & lydtype for stationen der lyttes til.

g. Signalstyrke Viser et diagram for signalstyrken der modtages. Den klare ufyldte rektangel angiver et minimalt signalniveau der er nødvendigt for tilfredsstillende modtagelse.

9

1 a b f g c d e

Finde nye radiostationer - DAB

Som tiden går bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye stationer følger du denne fremgangsmåde: 1. Tryk og slip knappen

Auto Tune

tilføjes til listen gemt på radioen.

.

Displayet viser

‘Scanning...’

og din radio udfører en scanning af DAB kanaler på Bånd III. Som nye stationer findes, stiger tælleren i højre side af displayet og radiostationerne

Sekundære serviceenheder - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet til sig viser displayet ‘>>’ ved siden af stationens navn på stationslisten. Den sekundære service vises derefter umiddelbart efter den primære service når du drejer knappen Tuning med uret.

2. Tryk og slip knappen

Tuning

for at vælge stationen.

3. Når den sekundære service lukker ned, vil din radio automatisk skifte tilbage til hoved radiostationen (eller primære service) hvis den stadig er tilgængelig.

1 1,2

10

Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille direkte til de forskellige DAB kanaler på Bånd III.

1. Tryk og hold knappen

Info

nede indtil displayet viser

‘Manual.Tune’

. Tryk og slip knappen

Tuning

for at vælge denne funktion.

2. Drej knappen

Tuning

for at vælge den ønskede DAB kanal.

3. Tryk og slip knappen

Tuning

. Den åbne boks i signalstyrkegrafen viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.

4. Tryk og slip knappen

Tuning

for at vende tilbage til tilstanden normal tuning.

Signalstyrke display - DAB

1. Tryk gentagne gange og slip knappen

Info

indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrken.

2. Placer din radio og prøv at justere antennen så der viser det maksimale antal sorte rektangler på displayet for signalstyrke. Normalt vil den bedste modtagelse blive fundet med antennen trukket helt ud.

3. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse.

11

1 1-4 1

Indstillinger af Dynamic Range Control - DAB

Dynamic Range Control (også kendt som DRC) kan gøre svage lyde lettere at høre når din radio bruges i et larmende miljø.

1. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio.

2. Tryk og hold knappen

Info

. Displayet viser

‘Manual.Tune’.

3. Drej knappen

Tuning

indtil displayet viser

‘DRC’

.

4. Tryk og slip knappen

Tuning

for at gå ind tilstanden til justering.

5. Drej knappen

Tuning

for at vælge den ønskede DRC indstilling (standard er 0).

DRC 0 - DRC slukkes, udsendt DRC ignoreres.

DRC 1/2 - DRC niveau er indstillet til 1/2 som sendes af radioudsendelsen.

DRC 1 - DRC niveau er indstillet som afsendt af radioudsendelsen.

6. Tryk og slip knappen

Tuning

for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til normal tuningsfunktion.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

3-6 1 2

12

Betjening af din radio - Tuning - FM

1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud.

2. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio.

3. Tryk på knappen

DAB/FM

for at vælge FM-båndet.

4. Tryk og slip omgående knappen

Auto Tune

når den finder en station der er stærk nok.

, din radio scanner i opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og stopper automatisk 2 3 5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.

6. For at finde andre stationer, tryk og slip knappen

Auto Tune

som før.

7. For at scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens) tryk og hold knappen

Auto Tune

nede i 2 sekunder og slip derefter.

4-7 8. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd.

9 9. Indstil

Volume

knappen til den ønskede indstilling.

Brug af forindstillede radiostationer til valg af dine fortrukne radiostationer er beskrevet på side 17.

Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet ‘Stereo / Mono indstilling - FM’ på side 18 for yderligere detaljer.

13

Manuel tuning - FM

1. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio.

2. Tryk på knappen

DAB/FM

for at vælge FM-båndet. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud for FM modtagelse.

3. Drej knappen

Tuning

for at indstille til en station. Med hvert tryk på knappen, skifter frekvensen op eller ned med 50 kHz.

4. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd.

5. Indstil

Volume

knappen til den ønskede indstilling.

6. Tryk på

On/Off

knappen for at slukke for din radio.

Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet ‘Stereo / Mono indstilling - FM’ på side 18 for yderligere detaljer.

1,6 2 3 5

14

Display-måder - FM

Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. I FM-tilstand kan displayets bundlinje indstilles til enhver af de følgende displayindstillinger: 1. Tryk og slip knappen

Info

for at gennemgå hver af indstillingerne.

a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.

b. Programtype c. Tid og dato Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

Viser den aktuelle tid og dato.

d. Frekvens Viser frekvensen for stationen der lyttes til..

e. Lydtilstand Display viser Auto (stereo) eller Mono.

Bemærk: Din radio viser ‘No Radio Text’ på den nederste linje på displayet, hvis der ikke er nogen tilgængelig rullende tekst og ‘No PTY’ hvis der ikke findes oplysninger om programtype.

1 a b c d e

15

Favorit knap

Din radio er udstyret med en knap til automatisk valg af det ønskede bølgebånd og til at indstille til din favorit radiostation. Med denne knap kan du gemme en favoritstation fra enten DAB eller FM bølgebånd.

For at opsætte din favoritstation, skal disse trin følges: 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne på din radio helt ud.

2. Vælg det ønskede bølgebånd (DAB eller FM) og indstil til den ønskede radiostation, som beskrevet på de foregående sider.

3. Tryk og hold knappen

Favourite

nede (i 5 sekunder) indtil displayet viser

‘My.Fav..saved’

.

Genkalde din favorit station

1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud og tænd for din radio.

Hvis din radio er i tilstanden Auxiliary Input, tryk og slip knappen

DAB/ FM

for at vælge normal radiodrift.

2. Tryk kort på knappen

Favourite

gemt i favorit hukommelsen.

, din radio vil automatisk vælge DAB eller FM bølgebånd som nødvendigt og derefter indstille til radiostationen 3 2

16

Forindstillede stationer - DAB og FM

For at gøre det lettere at indstille din radio til dine fortrukne stationer, kan du gemme valgte radiostationer som forindstillinger. Din radio gemmer forindstillinger adskilt fra DAB og FM radio tilstande.

Du kan indstille lige så mange forindstillinger du vil i hver tilstand.

Du kan let skifte mellem visning af alle DAB stationer (eller alle FM frekvenser) og kun at vise dem du har indstillet som forindstillinger.

Enhver station eller frekvens som er blevet markeret som forindstillet, kan let have slettes hvis dine præferencer ændrer sig.

Forindstillinger gemmes når din radio slukkes.

1. For at opsætte dine forindstillede stationer, indstil til den ønskede station.

2. Tryk og hold knappen

Preset

nede indtil displayet viser V-symbol ved siden af det næste navn på en radiostation eller frekvens. Dette angiver at radiostationen er markeret som en forindstilling. For at annullere den aktuelle markering, tryk og hold knappen

Preset

nede igen.

3. Gentag trin 1 og 2 som nødvendigt, for at andre stationer som du ønsker som forindstillinger.

4. For kun at vise de forindstillede stationer for det aktuelt indstillede bølgebånd under indstilling, tryk og slip knappen

Preset

så hjertesymbolet vises på displayet.

5. For at lytte til en af de forindstillede radiostationer, drej knappen

Tuning

indtil den ønskede radiostation vises. Tryk og slip knappen

Tuning

for at vælge og indstille denne station.

6. For at annullere visningen af de forindstillede stationer, tryk og slip knappen knappen

Preset Tuning

.

så hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Din radio vil være i stand til at gå ind på den fulde stationsliste ved at bruge

17

2,4 6 5

Stereo / Mono-indstilling - FM (kun høretelefoner)

Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio.

2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 13-14) 3. Tryk og slip knappen

Tuning

så displayet viser

. ‘Switch. to. Mono’

. Radioen afspiller den aktuelle station i mono.

Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at tune ind på en anden radiostation.

4. Hvis du ønsker at annullere Mono tilsidesættelse mens du lytter til den aktuelt indstillede radiostation, tryk og slip knappen

Tuning

så displayet viser

‘Switch.to.Auto’

. Radioen afspiller den aktuelle station hvis signalet er stærkt nok.

1 3-4

18

Indstilling af scanningsfølsomhed - FM

Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Din radio inkluderer en lokal/fjern indstilling for Auto-scan funktionen.

1. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio.

2. Hvis nødvendigt, tryk på knappen

DAB/FM

for at vælge FM-båndet.

3. Tryk og hold knappen

Info

nede indtil displayet viser

.‘FM.Scan.Zone’

tryk derefter på knappen

Tuning

for at gå ind i scanneområdets valgmenu.

4. Drej knappen

Tuning

for at skifte mellem Lokale og fjerne indstillinger på displayets nederste linje. Den fjerne valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under scanning.

Den aktuelt lagrede indstilling, vises med en stjerne på displayet.

5. Tryk og slip knappen

Tuning

for at bekræfte dit valg. Radioen vender derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Den lokale eller fjerne indstilling gemmes på radioen og forbliver, tvundet indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles.

Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

19

3-5 1 2 3

Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1. For at se software-versionen på displayet, skal du sikre dig at din radio er i DAB tilstand og tryk og hold knappen

Info

nede i 2 sekunder.

2. Drej knappen

Tuning

indtil displayet viser

‘SW. version’

. Tryk på knappen

Tuning

software-versionen vises på displayet.

1 2

20

Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller hvis nogle tal på displayet mangler eller ikke er hele, er det muligt at genoprette normal drift ved at udføre en nulstilling af systemet på din radio. Dette genopretter radioens indstillinger fra fabrikken. Ingen forindstillinger gemmes og listen over DAB radiostationer går tabt.

Hvis du er flyttet til en anden del af landet og ønsker at slette de lokale DAB stationer som ikke længere er tilgængelig fra listen, kan du udføre den følgende procedure. Din radio scanner automatisk for DAB-stationer tilgængelige på din aktuelle placering igen, når den genstarter.

1. Sørg for at din radio er i DAB eller FM tilstand. Tryk og hold knappen

Info

nede i 2 sekunder.

2. Drej knappen

Tuning

indtil displayet viser

‘Factory.Reset’

, tryk og slip derefter knappen

Tuning

.

3. Hvis du ønsker at udføre en nulstilling, tryk og slip knappen

Tuning en gang til

. En fuld nulstilling af din radio udføres. Alle forindstillinger og stationslister slettes.

4. Efter en systemnulstilling udføres en scanning af DAB-båndet.

I tilfælde af defekt på grund af elektrostatisk ladning, nulstilles produktet (kan midlertidig afbrydelse af strømadapteren og udtagning af batterierne være nødvendigt) for at genoptage normal drift.

21

1 2-3

Høretelefonsindgang

En 3,5 mm

Høretelefonsindgang

placeret i toppen af din radio er tilgængeligt for brug med høretelefoner eller øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk.

Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at indstille lydstyrken til et lavt niveau, før høretelefonerne tilsluttes til radioen.

VIGTIGT:

For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.

Ekstra input-stik

1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til det

ekstra input

-stik.

2. Tryk på

On/Off

knappen for at tænde din radio. Tryk og slip knappen

DAB/FM

indtil displayet viser

‘AUX.IN’

.

Bemærk at tilstanden Auxiliary Input kun kan vælges når der er sat et stik i fatningen.

3. Juster

Volume knappen

på din afspiller og på radioen til det ønskede niveau.

4. Tag kablet ud af

Auxiliary input fatningen

eller tryk og slip knappen

DAB/FM

for at annullere tilstanden Auxiliary Input.

Line out stik (3,5 mm stik)

Et 3,5 mm

Line Out

stik placeret på bagsiden af din radio er tilgængeligt til tilslutning af lydsignalet til en ekstern forstærker. Isætning af et lydkabel i dette stik vil ikke gøre den indbyggede højttaler lydløs. Indstil lydstyrke knappen på radioen til minimum hvis ønsket.

2 1

22

Nogle få ord om batterier… Genopladelige batterier

Din Roberts

Vintage

radio er fremstillet til at kunne bruge forskellige strømkilder. Du kan tilslutte den til lysnettet ved at bruge den medfølgende høj-effektive adapter, eller for at bruge den væk fra lysnettet, kan du enten bruge alkaline eller genopladelige batterier. Vi anbefaler ikke brug af Zink kul eller zink-chlorid batterier.

Det er meget vigtigt at du læser råd og advarsler herunder.

1) Uanset hvilken type batterier du vælger at bruge, er det meget vigtigt at kontakten til valg af batteri under dækslet er indstillet til den korrekte type.

a. Hvis der ikke er isat batterier, skal kontakten sættes i positionen Alkaline. Denne position minimerer strømforbruget når radioen er tilsluttet til lysnettet.

b. Hvis Alkaline batterier er isat, skal kontakten skiftes til positionen Alkaline.

c. Hvis der er isat genopladelige batterier, skal kontakten indstilles til positionen NiMH. Din radio er fremstillet til at blive brugt med Nikkel metalhydrid (NiMH) genopladelige batterier. Der må ikke bruges nogen anden type genopladelige batterier i radioen.

Din

Vintage

radio bruger et udvalg af metoder til at sikre korrekt og sikker ladning af genopladelige nikkel-metalhydrid batterier. De bruges til at beskytte dine batterier mod for høj ladning og afladning. Disse beskyttelser kan kun fungere korrekt hvis rådet herover følges. Især vil radioen ikke være i stand til at oplade batterierne korrekt. Hvis de kommer fra forskellige mærker eller forskellige aldre eller forskellige kapaciteter.

Vi anbefaler at alle genopladelige batterier der bruges i din radio købes samlet som et sæt. De skal altid oplades og aflades sammen og ikke bruges på andre apparater fra tid til anden. Dette sikrer at de yder det maksimale i din radio.

Vi anbefaler at de genopladelige batterier du bruger kommer fra et kvalitetsmærke, og bør have en minimum kapacitet på 2500mAh. Batterier med denne kapacitet bør forsyne din radio mellem 15 og 20 timer afhængigt af radioens lydstyrke, hvad enten der bruges DAB eller FM tilstand (DAB tilstand bruger lidt mere strøm end FM), og afhænger også af batteriernes tilstand. Højere kapacitet er tilgængelig og vil give længere levetid, men er sædvanligvis dyrere.

2) Bland

ALDRIG

gamle og nye Alkaline batterier. De gamle batterier kan blive beskadiget og lække, hvilket kan beskadige din radio og genstanden den står på.

3) Bland

ALDRIG

gamle og nye genopladelige batterier. Dette kan medføre en upålidelig opladning og forkorte batteriets levetid. Bland andlrig forskellige typer eller kapaciteter af genopladelige batterier selvom de er nye.

4) Bland

ALDRIG

Alkaline og genopladelige batterier. Genopladning af Alkaline batteriet kan være meget farligt.

Før du installerer et nyt sæt genopladelige batterier i din radio for første gang, skal du sikre at kontakten for batteritype under batteridækslet er i positionen NiMH. Installer batterierne ved at placere dem som vist inden i batteriaflukket. Tilslut lysnetadapteren til radioen og derefter til en stikkontakt. Når batterierne oplader bør indikatoren vise en grøn blinkende lampe. Når batterierne er fuldt opladt stopper indikatoren med at blinke og viser en fast grøn lampe. Den tid det tager for at oplade batterierne afhænger af hvor stor opladning de har brug for. Nye batterier kan oplades delvist når de isættes, men det er normalt at det tager flere timer for at oplade et sæt batterier fuldt ud (dette kan være mellem 3 og 7 timer afhængigt af batterikapaciteten og deres oprindelige ladetilstand).

23

Hvis du bruger radioen med batterier, er indikatoren oplad/lavt batteri slukket indtil batterierne er flade. Indikatoren oplad/lavt batteri viser derefter en rød lampe et kort stykke tid før radioen slukker af sig selv. Den gør dette for at batterierne ikke aflades for meget. Ellers kan batterierne blive beskadiget og forkorte deres levetid.

Hvis du bruger radioen tilsluttet til lysnettet, med genopladelige batterier isat, afbrydes opladningsprocessen indtil du slukker for radioen. Når du slukker for radioen ved at bruge knappen On/Off genoptages opladningen. Hvis batterierne allerede er opladt, oplader de kun i nogle få minutter før ladeindikatoren stopper med at blinke.

Hvis du kun lytter til radio i korte perioder, er det ikke nødvendigt at tilslutte din radio til lysnettet for at oplade batterierne hver gang du bruger den. Hvis radioen imidlertid ikke skal bruges i nogle få uger, anbefaler vi at batterierne er helt opladt (ladeindikatoren lyser fast grøn) før radioen sættes væk.

Hvis ikke har til hensigt at bruge din radio i nogle måneder, anbefaler vi at batterierne tages ud og gemmes væk på en køligt sted utilgængeligt for børn, væk fra fugt og således at ingen metalobjekter kan komme i kontakt med batteriterminalerne.

Når de behandles forsigtigt, kan genopladelige batterier holde længe og udføre hundredvis af opladnings- og afladningscykler. Når dine genopladelige batterier ikke længere kan forsyne din radio korrekt, skal du bortskaffe dem ansvarligt ved et lokalt indsamlingspunkt.

For at undgå fare og risiko for skade, bedes du venligst følge disse retningslinjer

Forkert brug af batterier kan medføre lækage af væske, overophedning eller eksplosion. Batterivæske er ætsende og kan også være giftig. Batterivæske kan forårsage forbrændinger af huden, beskadige øjnene og være skadelig hvis den sluges.

1. Opbevar batterier utilgængeligt for børn.

2. Batterier må ikke opvarmes, stikkes hul i, mishandles eller bortskaffes ved brænding.

3. Bland ikke forskellige typer batterier og gamle og nye batterier. Udskift altid alle batterier samtidigt.

4. Bær eller opbevar ikke batterier således at metalgenstande kan komme i kontakt med endehætterne.

5. Tag batterierne ud af radioen hvis du er flade eller hvis den ikke skal bruge over en længere periode.

6. Udtag gamle eller slidte batterier med det samme og genbrug eller bortskaf den i overensstemmelse med de gældende regler for din placering.

7. Hvis et batteri ikke lækker, udtages alle batterier fra produktet, mens du er forsigtig med at undgå at røre ved den lækkende væske. Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du omgående skylle med vand. Før der isættes nye batterier, skal aflukket rengøres grundigt med en fugtig papirserviet eller følge fabrikanten af batteriernes råd til rengøring.

24

Display baggrundsbelysning

1. Når radioen bruges med batterier tændes displayets baggrundsbelysning i ca. 12 sekunder når der trykkes på en knap.

2. Når radioen bruges tilsluttet til lysnettet med den medfølgende lysnetadapter, er display baggrundsbelysningen altid tændt, når der tændes for radioen.

USB-stik til opgradering af software

Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på

www.robertsradio.co.uk

25

Generelt

Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lydkvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

Datapladen findes på radioens underside.

• Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser. • Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.

• Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

• Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.

• Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Lysnet Batterier AC 100 240V 50/60Hz (adapter) 4 x LR14 (C størrelse)

Kredsløbsfunktioner

Højttaler Output-effekt

Batteriernes levetid

Op til 80 timers lytning i 4 timer om dagen ved en normal lydstyrke med alkaline batterier.

Op til 20 timer - 2500 mAh NiMH Høretelefonsindgang Ekstra input-stik Line output fatning 1 x 117 x 42mm 1.0 Watt 3,5mm dia. 3,5mm dia. 3,5mm dia.

Frekvensdækning

FM DAB 87.5-108MHz 174.928 - 239.200MHz

Antennesystem FM DAB Teleskopantenne Teleskopantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

26

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug.

2. Følgeskader.

3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling.

Disse.erklæringer.har.ikke.effekt.på.køberens.lovlige.forbrugerrettigheder.

http://www.robertsradio.co.uk

© 2011 Roberts Radio Limited

Issue.1.DA

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement