Fujitsu AOYG07LMCA Yükleme Rehberi

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Fujitsu AOYG07LMCA Yükleme Rehberi | Manualzz
APPAREIL EXTÉRIEUR
Pour le personnel d’entretien autorisé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD EXTERIOR
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ ESTERNA
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE EXTERIOR
Apenas para pessoal de assistência autorizado.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
DIŞ ÜNİTE
Deutsch
Français
MANUEL D’INSTALLATION
Español
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
Italiano
AUSSENGERÄT
EλληvIkά
INSTALLATIONSANLEITUNG
Português
For authorized service personnel only.
Русский
OUTDOOR UNIT
Türkçe
INSTALLATION MANUAL
English
AIR CONDITIONER
Yalnızca yetkili servis personeli için.
PART No. 9332983005-02
9332983005-02_IM.indb 1
4/22/2013 2:44:53 PM
KLİMA
DIŞ ÜNİTE
DİKKAT
Klimanın kullanımı ya da montajından önce tüm güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.
Klimayı ya da bir parçasını kendi kendinize monte etmeyi denemeyin.
MONTAJ KILAVUZU
9332983005-02
Bu ünite, soğutucu sıvılara müdahale konusunda sertifikası olan kalifiye bir personel
tarafından monte edilmelidir. Montaj yerindeki yönetmelik ve yasalara bakın.
İçindekiler
Montaj işlemi, montaj yerinde yürürlükte olan yönetmeliklere ve üreticinin montaj
talimatlarına uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
1.
Bu ünite, bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Tek başına ya da üreticinin izin
vermediği biri tarafından monte edilmemelidir.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ........................................................................................... 1
2.
ÜNİTE HAKKINDA..................................................................................................... 1
3.
MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ ................................................................................ 2
Ünite doğru bir şekilde topraklanmalı ve kişileri korumak için besleme hattı diferansiyel
bir sigorta ile donatılmalıdır.
4.
MONTAJ DİYAGRAMI ............................................................................................... 3
Üniteler patlamaya dayanıklı değildir, bu nedenle patlayıcı ortamlara monte edilmemelidir.
5.
MONTAJ ................................................................................................................... 3
6.
POMPALAMA ............................................................................................................ 4
Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima yetkili
servis personeline danışın.
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Montajdan önce bu kılavuzu mutlaka dikkatlice okuyun.
• Bu kılavuzda belirtilen uyarılar ve önlemler güvenliğinizle ilgili önemli bilgiler
içermektedir. Bunlara mutlaka uyun.
• Bu kılavuzu, kullanım kılavuzuyla birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
UYARI
DİKKAT
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri belirtir.
Bu işaret, hatalı biçimde gerçekleştirildiğinde, kullanıcının olası
kişisel yaralanması ya da mülkte hasarla sonuçlanabilecek
prosedürleri belirtir.
UYARI
Taşırken, ünitenin sökülüp monte edilmesi için yetkili servis personeline danışın.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımına yönelik gözetim
ya da talimat sağlanmadığı sürece, eksik fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneğe
sahip olan ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce kullanımı amaçlanmaz. Cihazla
oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Üniteyi monte ederken veya bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç ya
da dış ünitede yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.
İç ya da dış ünitenin altına diğer elektrikli ürünleri veya ev eşyalarını koymayın. Üniteden
damlayan yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşyanızda hasara ya da hatalı çalışmaya neden
olabilir.
2. ÜNİTE HAKKINDA
2.1. R410A soğutucu akışkanının kullanımına yönelik önlemler
Asla güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli aksamlara dokunmayın. Elektrik
çarpabilir. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli aksamlara dokunmadan önce daima 10
dakika ya da daha fazla bekleyin.
Bayinizden ya da profesyonel bir montaj ustasından, dış üniteyi montaj kılavuzuna göre
monte etmesini isteyin. Yanlış monte edilmiş bir ünite, su sızması, elektrik çarpması ya
da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Dış ünitenin, montaj kılavuzundaki talimatlar göz ardı edilerek monte edilmesi üreticinin
garantisini geçersiz kılacaktır.
Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
İşlem sırasında soğutucu sızarsa alanı havalandırın. Soğutucu ateşle temas ederse
zehirli gaz ortaya çıkarır.
Montaj işlemi, yalnızca yetkili personel tarafından ulusal elektrik tesisatı standartlarına
göre gerçekleştirilmelidir.
Bu ekipmanı, soğutucu hatlarında havayla ya da belirtilmemiş başka herhangi bir
soğutucuyla kullanmayın.
Aşırı basınç kırılmaya neden olabilir.
Montaj sırasında, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borusunun sıkıca takılı
olduğundan emin olun. Soğutucu borularının 2-yollu veya 3-yollu valf açık olarak düzgün
bir şekilde bağlanmaması halinde kompresörü çalıştırmayın. Bu, soğutma döngüsünde,
bozulmaya ve hatta yaralanmaya neden olabilecek anormal basınca neden olabilir.
Klimayı monte ederken ve yeniden konumlandırırken, soğutucu devresine özel
soğutucudan (R410A) başka gazlar karıştırmayın.
Soğutucu devresine hava veya başka bir gaz girerse, devredeki basınç anormal bir
yüksek değere çıkar ve kırılmaya, yaralanmaya, vb. neden olur.
UYARI
Temel montaj çalışması prosedürleri geleneksel soğutucu (R22) modelleriyle aynıdır.
Ancak, aşağıdaki noktalara dikkat edin:
Çalışma basıncı geleneksel soğutucu (R22) modellerinden 1,6 kat daha yüksek olduğundan, bazı boru, montaj ve servis aletleri özeldir. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
Özellikle, bir geleneksel soğutucu (R22) modelini yeni bir soğutucu R410A modeliyle
değiştirirken, mutlaka geleneksel boru tesisatını ve havşa somunlarını, R410A boru
tesisatı ve havşa somunlarıyla değiştirin.
Soğutucu R410A kullanan modeller güvenlik amacıyla ve geleneksel soğutucuyla (R22)
yanlış şekilde doldurulmasını engellemek üzere farklı bir doldurma bağlantısı diş çapına
sahiptir. Bu yüzden, önceden kontrol edin. [R410A için şarj portu yiv çapı 1/2 inçtir.]
(R22) soğutuculu modellere göre, yabancı maddelerin (yağ, su, vb.) borulara girmemesine daha fazla dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak,
kıstırarak vs. iyice kapatın.
Soğutucu doldururken, gaz kompozisyonu ve sıvı evresindeki küçük değişiklikleri göz
önünde bulundurun. Ve daima soğutucu bileşiminin kararlı olduğu sıvı fazdan dolum yapın.
2.2. R410A için özel aletler
Alet adı
Sayaç manifoldu
Klimanın verimli şekilde çalışması için, montaj kılavuzunda belirtildiği gibi monte edin.
İç ve dış üniteyi, standart parçalar olarak mevcut olan klima boru tesisatı ve kablosuyla
bağlayın.
Bu montaj kılavuzu standart parçalarımızdan temin edilen montaj seti kullanılarak
yapılan doğru bağlantıları açıklar.
Güç kablosunu uzatmayın.
Soğutucularla birlikte hava boşaltmayın ama kurulumu vakumlamak için bir vakum
pompası kullanın.
Dış ünitede, hava boşaltma için ek soğutucu yoktur.
Farklı soğutucular için aynı vakum pompasını kullanmak vakum pompasına ya da
üniteye zarar verebilir.
R410A için özel olarak temiz bir sayaç manifoldu, vakum pompası ve dolum hortumu
kullanın.
Pompalama işlemi sırasında, soğutucu borusunu çıkarmadan önce kompresörün kapalı
olduğundan emin olun.
Kompresör, 2 yollu veya 3 yollu valf açık halde çalışır durumdayken bağlantı borusunu
çıkarmayın. Bu, soğutma döngüsünde, bozulmaya ve hatta yaralanmaya neden
olabilecek anormal basınca neden olabilir.
Değişiklik içeriği
Basınç çok yüksektir ve klasik bir (R22) sayaçla ölçülemez. Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için,
her portun çapı değiştirilmiştir.
Yüksek basınç için -0,1 ila 5,3 MPa
(-1 ila 53 bar) keçeli sayaç tavsiye edilir.
alçak basınç için -0,1 ila 3,8 MPa (-1 ila 38 bar).
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
ölçüsü değiştirilmiştir.
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir.
Gaz kaçağı detektörü
HFC soğutucusu R410A'ya özel gaz kaçağı detektörü.
Bakır borular
Kaynaksız bakır boruların kullanılması ve kalan yağ miktarının 40 mg/10 m'dan daha
az olması gerekir. Çökmüş, deforme olmuş veya boyası çıkmış kısımları bulunan bakır
boruları kullanmayın (özellikle iç yüzeyde). Aksi takdirde, genleşme vanası ya da kılcal tüp
kirleticilerle tıkanabilir.
R410A kullanan bir klima R22 kullanan soğutucuya göre daha yüksek basınç uyguladığından gerekli malzemeleri seçmek gerekir.
R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları Table 1'de gösterildiği gibidir. Piyasada olsa
bile, 0,8 mm'den daha ince bakır boruları kesinlikle kullanmayın.
Tr-1
9332983005-02_IM.indb 1
4/22/2013 2:46:12 PM
Tavlanmış Bakır Boruların Kalınlıkları
Nominal
çap
Dış
çap
Kalınlık
1/4 inç
6,35 mm
0,8 mm
3/8 inç
9,52 mm
0,8 mm
e
nd
.i
Maksimum
uzunluk
Maksimum yükseklik
(iç ve dış arasında)
20 m (66 cm)
15 m (49 cm)
2.5. Ek dolum
15 m boru tesisatı uzunluğuna uygun soğutucu, fabrikada dış ünitede şarj edilir.
Boru tesisatı 15 m'den uzun olduğunda, ek şarj gereklidir.
15 m ile 20 m arasında, tabloda olmayan bir başka bağlantısı kullanıldığında, ek soğutucuyu
kriter olarak 20 g/1 m ile şarj edin.
Ek miktar için aşağıdaki tabloya bakın.
UYARI
R410A soğutucu kullanan bir üniteyi monte etmek için, R410A kullanımına yönelik özel
olarak üretilmiş aletleri ve boru tesisatı malzemelerini kullanın. R410A soğutucusunun
basıncı R22'den yaklaşık 1,6 kat daha yüksek olduğundan, özel boru tesisatı
malzemesini kullanmamak ya da hatalı montaj kırılma ya da yaralanmaya neden olabilir.
Dahası, su sızıntısı, elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Boru uzunluğu
15 m
20 m
Oran
Ek soğutucu
Yok
+100 g
20 g/m
DİKKAT
Soğutucu eklerken, işin tamamlanmasında soğutucuyu şarj portundan ekleyin.
Boru tesisatının maksimum uzunluğu 20 metredir. Üniteler bundan daha fazla ayrı
olursa doğru çalışması garanti edilemez.
2.3. Güç
2.6. Aksesuarlar
UYARI
Her zaman özel bir ek devre kullanın ve oda klimasının güç kaynağına özel bir priz takın.
Klimanın kapasitesine karşılık gelen bir şalter ve priz kullanın.
İlgili kanun ve yönetmeliklerle elektrik şirketi standartlarına uygun bir kaçak şalteri takın.
Aşağıdaki montaj aksesuarları sağlanır.
Gerektiği gibi kullanın.
Montaj kılavuzu
Drenaj borusu
Şalter, kalıcı kablo tesisatına kurulur. Her zaman kablo tesisatının tüm kutuplarını
gezebilen ve her kutbun temas noktaları arasında en az 3 mm'lik izolasyon mesafesine
sahip bir devre kullanın.
1
1
DİKKAT
Bu ünitenin montajı için aşağıdaki parçalardan oluşan bir set gereklidir.
Güç kaynağı kapasitesi, klima akımı ve diğer elektrikli aletlerin akımının toplamı olmalıdır. Akım çekilmiş kapasite yetersiz olduğunda, çekilmiş kapasiteyi değiştirin.
Gerilim düşük ve klimayı çalıştırmak zor olduğunda, gerilimin verildiği güç şirketine
başvurun.
Ad
Bağlantı borusu donanımı
Bağlantı kablosu
Duvar borusu
2.4. Elektrik gereksinimi
Dekoratif bant
Vinil bant
DİKKAT
Duvar kapağı
Altlık
Belirtilen kapasitede bir sigorta takıldığından emin olun.
Kablo ve sigorta düzenlemesi her bölgede farklılıklar gösterebilir, yerel kurallara danışın.
Drenaj hortumu
Kılavuz vidalar
Dolgu macunu
Voltaj sınıfı
1 ø 230 V (50 Hz)
Çalışma aralığı
198-264 V
Kablo
Kablo boyutu
[mm2]*1
Tip
Açıklamalar
Güç kaynağı kablosu
1,5
Tip 60245
IEC57
2kablo + toprak,
1ø230V
1,5
Tip 60245
IEC57
3kablo + toprak,
1ø230V
Bağlantı kablosu
*1
Seçili örnek: Ülke veya yerel yönetmeliklere göre doğru kablo tipi ve boyutunu seçin.
Maksimum kablo uzunluğu: Voltaj düşmesi %2’nin altında olacak şekilde bir boy ayarlayın. Kablo fazla uzun olduğunda, kablo çapını arttırın.
Sigorta
*2
*3
•
•
•
•
3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ
Özellik*2
Sigorta (yüksek akım)
Akım: 15 (A)
Topraklama kaçağı sigortası
Kaçak akım: 30mA 0,1 sn. veya daha az*3
Ulusal veya bölgesel standartlara uygun özelliklerde uygun sigortayı seçin.
Üzerinden yeterli akım yükü geçebilen bir sigorta seçin.
Çalışmaya başlamadan önce, iç ünite ve dış ünitenin hiçbir kutbuna elektrik
verilmediğini kontrol edin.
Tüm elektrik işlerini ulusal standarda göre yapın.
Bağlantı kesme cihazını, ünitelerin yakınındaki tüm kutuplarda en az 3 mm temas
boşluğuyla takın. (Hem iç ünite hem de dış ünite)
Sigortayı ünitelerin yanına monte
• Montaj konumuna müşteriyle birlikte aşağıdaki şekilde karar verin.
• Yağlı duman bulunan yerlerde, yağ kullanılan fabrikada, ünitenin deniz esintisiyle temas edebildiği yerlerde, sülfür gazlarının üretileceği sıcak kaynak alanında, aşındırıcı
gazların üretileceği yerlerde, hayvanların ünite üzerine idrar yapabileceği ve amonyak
üretilecek yerlerde ve tozlu bir yerde konum ayarlamayın.
3.1. Dış ünite
(1) Mümkünse, üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak bir yere monte etmeyin.
(Gerekirse, hava akışını kesmeyen bir gölgelik kurun.)
(2) Üniteyi, sert rüzgârın estiği ya da çok tozlu olan yerlere kurmayın.
(3) Üniteyi, insanların gelip geçtiği yerlere kurmayın.
(4) Komşularınızı dikkate alın, gürültüden veya pencerelerine gelen hava akımından rahatsız olabilirler.
(5) Hava akışının engellenmemesi için şekilde gösterilen boşluğu sağlayın. Ayrıca, verimli
çalışma için, ön, arka ve iki yan olmak üzere dört yönden üçünü açık bırakın.
(6) Üniteyi, televizyon ya da radyo anteninden 3 m uzakta olacak şekilde kurun.
(7) Dış ünite, ısıtma sırasında hem drenaj hem de kendisinin etkilenmeyeceği bir yere kurulmalıdır.
UYARI
Dış ünitelerin ağırlığına dayanabilecek bir yere, ünitelerin devrilmeyeceği ya da düşmeyeceği şekilde sağlam biçimde monte edin.
DİKKAT
Tutuşabilir gaz sızıntısı tehlikesi olan yerlere monte etmeyin.
Isı kaynaklarının yakınına monte etmeyin.
10 yaşından küçük çocuklar üniteye yaklaşırsa, üniteye ulaşmamaları için koruyucu önlemler alın.
Tr-2
9332983005-02_IM.indb 2
4/22/2013 2:46:12 PM
5.3. Dış ünite kablo hattı
4. MONTAJ DİYAGRAMI
(1) Dış ünite anahtar kapağı A’yı çıkarın.
(2) Dış ünite kablo kelepçesini çıkarın.
(3) Kablonun ucunu şekilde gösterildiği gibi bükün.
(4) Bağlantı kablosunun ucunu terminal bloğuna tamamen bağlayın.
(5) Kılıfı bir kablo kelepçesi ile sıkın.
(6) Anahtar kapağı A, B’yi monte edin.
İÇ ÜNİTE
[DIŞ ÜNİTE]
10 cm veya fazlası
60 cm veya fazlası
Vida
12mm
5mm
Kablo
kelepçesi
5 cm veya fazlası
Bağlantı kablosu
• Doğrudan yere monte etmeyin,
aksi takdirde hataya neden
olacaktır.
• Daha iyi çalışma verimliliği elde
etmek için, dış ünite monte
edildiğinde ön ve sol tarafını
açtığınızdan emin olun.
Dış ünite alt
Drenaj
borusu
30mm
40mm
30mm
3 L N
30mm
1 2
Toprak
vidası
12mm
5mm
25 cm
veya
fazlası
20 cm veya fazlası
5mm
12mm
10 cm veya fazlası
5mm
12mm
Kablo kelepçesi
İç ünite terminal bloğu
Güç kaynağı kablosu
Dış ünite terminal bloğu
Toprak
vidası
Toprak
vidası
Drenaj hortumu
Bağlantı kablosu
Güç kaynağı kablosu
45,4 cm
33 cm
Bağlantı kablosu tesisatı
DELİK
A
Bağlantı kablosunu şekilde gösterilen okların A aralığı içinde
dış ünitenin arkasından geçirin.
(Anahtar kapağının takılması zorlaşır.)
DELİK
DİKKAT
Dış sıcaklık 0 ˚C veya daha azsa, aksesuar drenaj borusunu ve drenaj kapağını kullanmayın. Drenaj borusu ve drenaj kapağı kullanılırsa, borudaki drenaj suyu, aşırı soğuk
havada donabilir. (Sadece ters çevrimli model)
Ağır kar yağışı olan alanlarda, dış ünitenin girişi ve çıkışı karla kapanırsa, ısınması
zorlaşabilir ve arızaya neden olması olasıdır. Lütfen bir gölgelik ve kaide yapın veya
üniteyi yüksek bir standa yerleştirin (yerel yapılandırılmış).
5. MONTAJ
5.1. Dış ünite montajı
 Darbeyi ve titreşimi en aza indirgemek için üniteyi, beton bloklardan yapılmış nesneler
gibi güçlü bir dayanak üzerine yerleştirin.
 Soruna neden olacağından, üniteyi doğrudan zemine yerleştirmeyin.
5.4. TELİN TERMİNALLERE BAĞLANMASI
(1) Terminal bloğunu bağlamak için, yalıtıcı manşonlarla aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi
sıkıştırmalı tip terminaller kullanın.
(2) Sıkıştırmalı tip terminalleri, teller gevşemeyecek şekilde uygun bir alet kullanarak tellere sıkıca kıvırın.
(3) Belirtilen telleri kullanın, sağlam biçimde bağlayın ve terminaller üzerinde hiçbir baskı
olmayacak şekilde bağlayın.
(4) Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Çok küçük bir tornavida
kullanmayın, aksi halde vida kafaları zarar görebilir ve vidaların uygun biçimde sıkılmasını engeller.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkmayın, aksi halde vidalar kırılabilir.
(6) Terminal vidası sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.
Sıkma torku
UYARI
M3,5 vida
0,8 ilâ 1,0 N • m ( 8 ilâ 10 kgf • cm )
Üniteyi, 5°'den daha fazla eğilmeyeceği bir yere monte edin.
M4 vida
1,2 ilâ 1,8 N • m (12 ilâ 18 kgf • cm)
Dış üniteyi güçlü rüzgâra maruz kalabileceği bir yere monte ederken sağlam şekilde bağlayın.
M5 vida
2,0 ilâ 3,0 N • m (20 ilâ 30 kgf • cm)
Sıkıştırmalı tip terminal
Sıyırın
10 mm
5.2. Anahtar kapağını çıkarma
Anahtar kapağı A, B çıkarma
Kanca
Anahtar kapağı A
Kancalar
Kanca
Anahtar
kapağı B
Vida
(1) Kılavuz vidaları çıkarın.
(2) Anahtar kapağı B’yi aşağı doğru itin.
(3) Anahtar kapağı A’yı yukarı doğru itin.
Manşon
Özel pullu vida
Anahtar kapağı A, B’yi monte etme
(1) Anahtar kapağı A’nın üç kancasını
taktıktan sonra yukarı doğru itin.
(2) Anahtar kapağı B’nin üç kancasını
taktıktan sonra yukarı doğru itin ve
kılavuz ping vidasını sıkın.
Tel
Sıkıştırmalı tip terminal
Terminal kutusu
Terminal bloğu
Özel pullu vida
Kancalar
Sıkıştırmalı tip terminal
Tel
Tr-3
9332983005-02_IM.indb 3
4/22/2013 2:46:12 PM
DİKKAT
Terminal blok numaraları ve bağlantı kablosu renklerini iç ünitedekilerle eşleştirin.
Yanlış kablolama elektrikli parçaların yanmasına neden olabilir.
Bağlantı kablolarını terminal bloğuna sıkıca bağlayın. Kusurlu montaj yangına sebep
olabilir.
Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa, elektrik kaçağı oluşabilir.)
Güç kablosu fişini topraklayın.
Topraklama vidasını harici bir konektör için kullanmayın. Sadece iki ünite arasındaki
ara bağlantı için kullanın.
5.5. Boruları bağlama
BAĞLANTI
(1) İç ünite duvar boru kapağını (opsiyonel montaj setiyle beraber verilir veya yerinde
temin edilebilir) duvar borusuna monte edin.
(2) Dış ünite ve iç ünite borularını bağlayın.
(3) Havşa yüzeyini hizalayıp somunu elle sıktıktan sonra, bir anahtar kullanarak somunu belirtilen sıkıştırma torkuna uygun olarak sıkın. (Table 1)
(1) Boru bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
(2) 2 yönlü ve 3 yönlü vana gövdelerinin tamamen kapalı olduğunu kontrol edin.
(3) Sayaç manifoldu dolum hortumunu, 3 yönlü vananın şarj portuna (vana göbeğine
itmek için çıkıntılı taraf) bağlayın.
(4) Sayaç manifoldunun düşük basınç yan vanasını tamamen açın.
(5) Vakum pompasını çalıştırın ve pompalamayı başlatın.
(6) 3 yönlü vananın havşa somununu yavaş yavaş gevşetin ve hava girip girmediğini
kontrol edip havşa somununu tekrar sıkın.
(Havşa somunu gevşetildiğinde, vakum pompasının çalışma sesi değişir ve bileşik
basıncı sayacı gösterimi eksi değerden sıfıra geçer.)
(7) Sistemi en az 15 dakika pompalayıp, bileşik basıncı sayacında -0,1 MPa (-76 cmHg,
-1 bar) değerinin gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.
(8) Pompalama sonunda, sayaç manifoldunun düşük basınç yan sayacını tamamen kapatın ve vakum pompasını durdurun.
(9) 3 yönlü vananın vana gövdesini yavaş yavaş gevşetin. Bileşik basıncı sayacının
gösterimi 0,1-0,2 MPa değerine ulaştığında, vana gövdesini tekrar sıkın ve dolum
hortumunu 3 yönlü vana şarj portundan çıkarın.
(Dolum hortumu çıkarılmadan önce 3 yönlü vananın gövdesi tamamen açılırsa, dolum hortumunu çıkarmak zorlaşabilir.)
(10) 2 yönlü ve 3 yönlü vanaların vana gövdelerini somun anahtarı kullanarak tamamen açın. (Vana gövdesi dönmeye başladıktan sonra, dönmeyi kesene kadar
2,9 N • m [30 kgf • cm] değerinden az bir torkla döndürün.)
(11) 2 yönlü ve 3 yönlü vana dişsiz kapağını ve şarj portu kapağını iyice sıkın.
Sayaç manifoldu
Bileşik basınç sayacı
HAVŞALAMA
(1) Bağlantı borusunu boru kesme aletiyle istenilen uzunlukta kesin.
(2) Kesilen parçaların boruya girmemesi için
[L]'nin dengeli şekilde havşalandığını,
boruyu aşağı doğru tutun ve çapakları
çatlamadığını ve çizilmediğini kontrol edin.
giderin.
(3) Havşa somununu boruya takın ve bir havşalama aletiyle boruyu havşalayın.
Havşa somununu (daima iç ve dış ünite ile
birlikte verilen havşa somununu kullanın)
boruya takın ve bir havşa açma aleti ile işlemi
gerçekleştirin.
Özel R410A havşa aletini veya klasik (R22 için)
havşa aletini kullanın.
Klasik havşa aleti kullanılırken, her zaman bir
Kırılma
tolerans ayarlama sayacı kullanın ve table 2'de
gösterilen A boyutunu sabitleyin.
A
3 yönlü vana
2 yönlü vana
Havşa somunu
Düşük basınç
tarafı vanası
Vana gövdesi
Dişsiz kapak
Dolum hortumu
Table 1
Gaz kaçağını önlemek için, havşa
yüzeyini soğutucu yağıyla kaplayın.
Havşa somunu sıkma torku
Havşa somunu
Çap (mm) x Tork (N • m)
6,35 mm çap
17 x 16 ~ 18
9,52 mm çap
22 x 32 ~ 42
Table 2
Vakum pompası
Sıkma torku
Dişsiz kapak (2 yönlü vana)
20,0 ilâ 25,0 N • m (200 ilâ 250 kgf • cm)
Şarj portu kapağı
12,5 ilâ 16,0 N • m (125 ilâ 160 kgf • cm)
 Test çalışması gerçekleştirin ve aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
 Test çalışması yöntemi için kullanım kılavuzuna başvurun.
 Dış ünite, oda sıcaklığına bağlı olarak çalışmayabilir. Bu durumda, iç ünitenin MANUAL
AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesini 10 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
Çalışma göstergesi lambası ve zamanlayıcı göstergesi lambası, soğutma test çalışması
sırasında aynı anda yanıp sönmeye başlayacaktır. Ardından, uzaktan kumandayla HEAT
(SICAK) seçildiğinde, yaklaşık üç dakika içinde ısıtma test çalışması başlayacaktır.
(Uzaktan kumanda çalışması için lütfen kullanım kılavuzunu izleyin.)
 Test çalışmasını sonlandırmak için, iç ünitenin MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK)
düğmesini 3 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
(Klima, MANUAL AUTO [MANÜEL OTOMATİK] düğmesine basılarak çalıştırıldığında,
OPERATION [ÇALIŞMA] göstergesi lambası ve TIMER [ZAMANLAYICI] göstergesi lambası aynı anda yavaş yavaş yanıp sönecektir.)
DIŞ ÜNİTE
(1) Çalışma sırasında herhangi bir anormal ses veya titreşim var mı?
(2) Üniteden gelen ses, esinti veya drenaj suyu komşuları rahatsız edecek mi?
(3) Gaz kaçağı var mı?
Boru dış çapı
A (mm)
Boru dış
çapı
Dolum
hortumu
5.7. TEST ÇALIŞMASI
Somun anahtarını tutarak
Gövde tarafı
90˚
Tork anahtarı
Yüksek
basınç tarafı vanası
(kapalı)
Şarj portu
Şarj portu kapağı
BORULARI BÜKME
Boru
(1) Boruyu bükerken, kırmamaya dikkat edin.
(2) Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının.
Boruyu, 70 mm ya da daha yüksek bir kavis yarı çapında bükün.
(3) Bakır boru, boruyu bükerse ya da çok sık çekilirse, bükülmez hale gelecektir. Boruları, bir yerde üç kereden daha fazla bükmeyin.
Basınç sayacı
-0,1 MPa
(-76 cmHg
-1 bar)
R410A için
havşa aleti, kavramalı tip
Kavramalı tip
Kelebek somun tipi
ø 6,35 mm (1/4")
0 ilâ 0,5
1,0 ilâ 1,5
1,5 ilâ 2,0
ø 9,52 mm (3/8")
0 ilâ 0,5
1,0 ilâ 1,5
1,5 ilâ 2,0
Geleneksel (R22) Havşa aleti
DİKKAT
Havşa somununu bir tork anahtarıyla bu kılavuzda anlatıldığı gibi sıkıştırın. Çok fazla sıkılırsa, uzun bir süre sonra havşa somunu kırılabilir ve soğutucuda kaçağa neden olabilir.
5.6. Hava temizleme
Havayı boşaltmak için her zaman bir vakum pompası kullanın.
Havayı boşaltmaya yönelik soğutucu, fabrikada dış ünitede şarj edilmez.
Sayaç manifoldunun yüksek basınç tarafı vanasını tamamen kapatın ve izleyen işlem sırasında çalıştırmayın.
DİKKAT
Soğutucu atmosfere boşaltılmamalıdır.
Boru tesisatını bağladıktan sonra, gaz kaçağı detektörüyle eklenti yerlerini gaz kaçağına karşı kontrol edin.
6. POMPALAMA
6.1. Pompalama
POMPALAMA ÇALIŞMASI (ZORUNLU SOĞUTMA ÇALIŞMASI)
Yeniden konumlandırma ya da elden çıkarma zamanında, soğutucunun atmosfere boşalmasını önlemek için, aşağıdaki prosedüre göre soğutma çalışması ya da zorunlu soğutma
çalışması yaparak soğutucuyu iyileştirin. (Kış mevsiminde soğutma çalışması başlatılamazsa, zorunlu soğutma çalışmasını başlatın.).
(1) Sayaç manifoldunun dolum hortumunu 3 yönlü vananın şarj portuna bağlayarak ve
düşük basınç vanasını biraz açarak dolum hortumunun hava temizliğini yapın.
(2) 2 yönlü vananın vana gövdesini tamamen kapatın.
(3) Soğutma çalışmasını veya aşağıdaki zorunlu soğutma çalışmasını başlatın. İç ünitenin
MANUAL AUTO düğmesini 10 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun. Çalışma
göstergesi lambası ve zamanlayıcı göstergesi lambası, test çalışması sırasında eşzamanlı olarak yanıp sönmeye başlayacaktır. (MANUAL AUTO [MANÜEL OTO] düğmesine 10 saniyeden fazla bir süre basılmazsa, zorunlu soğutma çalışması başlayamaz.)
(4) Bileşik basıncı sayacı gösterimi 0,05~0 Mpa 0,05~0 Mpa (0,5~0 kg/cm2) olduğunda 3
yönlü vananın vana gövdesini kapatın.
(5) Çalışmayı durdurun.
• Çalışmayı durdurmak için, uzaktan kumanda ünitesinin START/STOP düğmesine basın.
• Çalışmayı iç ünite tarafından durdururken MANUEL OTO (MANÜEL OTO) düğmesine basın. (10 saniyeden fazla bir süre düğmeye basmaya gerek yoktur.)
Tr-4
9332983005-02_IM.indb 4
4/22/2013 2:46:18 PM

advertisement

Key Features

  • High efficient compact design
  • More comfort airflow
  • Powerful operation
  • 10°C HEAT Operation
  • Low noise mode for outdoor unit
  • Low ambient operation

Related manuals

Download PDF

advertisement