Fujitsu ABHG36LRTA Bruksanvisningar

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Fujitsu ABHG36LRTA Bruksanvisningar | Manualzz
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING
Svenska
TAKMODELL
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
ARTIKEL Nr. 9374379736-03
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (TAKMODELL)
ARTIKEL Nr. 9374379736-03
INNEHÅLL
SVÄNGDRIFT...................................................... 11
ENERGISPARDRIFT............................................ 11
10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT............................ 12
FJÄRKONTROLL FÖR INSTÄLLNING AV
ANPASSADE KODER.......................................... 12
RENGÖRING OCH SKÖTSEL............................. 13
FELSÖKNING...................................................... 14
ANVÄNDARTIPS.................................................. 15
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.............................. 1
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER..................... 2
NAMN PÅ DELAR.................................................. 3
FÖRBEREDELSE.................................................. 5
DRIFT..................................................................... 6
TIMERDRIFT.......................................................... 8
SOVTIMERDRIFT.................................................. 9
MANUELL AUTODRIFT......................................... 9
JUSTERA LUFTCIRKULATIONENS RIKTNING.... 10
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l För att undvika personskada eller egendomsskada, läser du denna sektion noga innan du använder produkten och
ser till att följer de följande säkerhetsåtgärderna.
l Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras
enligt följande:
VARNING
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan
resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren eller servicepersonalen.
VARFÖRSIKTIG
Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resultera i
personskada för användaren, eller skada på egendom.
VARNING
l Den här produkten innehåller inga delar som kan
repareras av användaren. Konsultera alltid auktoriserad
servicepersonal för reparation, installation och flytt av
denna produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage,
elstöt eller brand.
l I händelse av fel, till exempel om det luktar brandrök,
stoppar du omedelbart luftkonditioneringen genom att
stänga av strömbrytaren eller dra ur kontakten. Kontakta
sedan auktoriserad servicepersonal.
l Se till att inte skada strömsladden.
Om den är skadad, bör den endast bytas ut av
auktoriserad servicepersonal.
l Om kylmedel skulle läcka måste du hålla det borta
från eld eller antändningskällor. Kontakta auktoriserad
servicepersonal.
l I händelse av ett åskväder eller något tidigare tecken
på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via
fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller
strömkällan för att förhindra elolyckor.
l Den här enheten är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande kunskap och erfarenhet, om
de inte har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner
gällande användning av enheten från en person som
ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att
säkerställa att de inte leker med enheten.
● Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att
sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på
eller stänga av säkringen.
l Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
l Utsätt dig inte direkt för det kylande luftflödet i flera timmar.
l För inte in dina fingrar eller andra föremål i
utloppsöppningen, öppna inte heller panelen eller
inloppsgallret.
l Använd ej med blöta händer.
VAR FÖRSIKTIG
l Se till att det finns ventilation under användning.
l Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
l Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum)
från antingen inomhusenheten eller utomhusenheten.
l Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder
produkten under längre perioder.
l Efter en längre tids användning, se till att kontrollera
monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här
produkten från att falla ned.
l Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas
noga när du använder den här produkten i ett rum med
spädbarn, barn gamla eller sjuka personer.
l Rikta inte luftflödet i eldstäder för uppvärmning.
l Blockera inte eller täck över inloppsgallret och utloppet.
l Tryck inte på aggregatets trådar.
l Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna
produkt.
Sv-1
l Placera inte några andra elektriska produkter eller
hushållsapparater under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner
dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet.
l Utsätt inte produkten direkt för vatten.
l Använd inte den här produkten för konservering av
livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk,
eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring
av dessa föremål.
l Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
l Drick inte vatten som kommer från luftkonditioneringen.
l Dra inte i strömsladden.
l Rör inte aluminiumflänsarna på den inbyggda
värmeväxlaren för att undvika personskador när du
installerar eller underhåller enheten.
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
n Energibesparing och komfortfunktion
INVERTER
I början av användningen används mycket ström för att
snabbt få önskad temperatur i rummet. Efteråt växlar enheten
automatiskt till en lägre effektinställning för ekonomisk och
bekväm användning.
ENERGISPARDRIFT
I energispardrift blir rumstemperaturen något högre än den
inställda temperaturen i kylläge och lägre än den inställda
temperaturen i uppvärmningsläge. Därför kan energispardrift
spara mer energi än andra normala lägen.
HELTÄCKANDE LUFTFLÖDE
(SVÄNGDRIFT)
Du kan ställa in luftkonditioneringen att svänga både upp
och ner och till höger och vänster samtidigt, vilket ger dig
tredimensionell kontroll över luftflödet. Eftersom luftflödesgaller
upp/ner arbetar automatiskt enligt enhetens driftsläge går det
att ställa in luftriktningen baserat på användarläge.
EXTREMT TYST DRIFT
När knappen “FAN” används för att välja [QUIET] (tyst), startar
inomhusenheten i extremt tyst drift och luftflödet minskar för
att skapa tystare drift.
AUTOMATISKT BYTE
10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT
Rumstemperaturen kan bevaras på 10 °C för att förhindra att
rumstemperaturen faller för lågt.
n Komfortfunktion
TIMERPROGRAM
Med timerprogram kan du integrera stopp- och starttimern i en
och samma sekvens. Sekvensen kan bestå av en övergång
från stopptimer till starttimer, eller från starttimer till stopptimer,
inom ett och samma dygn.
SOVTIMER
När knappen “SLEEP”trycks in i uppvärmningsläge sänks
luftkonditioneringens termostatinställning gradvis under
användningsperioden. I kylnings- eller avfuktningsläge ökar
termostatinställningen gradvis under användningsperioden.
När den inställda tiden uppnås stängs enheten automatiskt av.
n Rengöringsfunktion
LÖSTAGBART LUFTFILTER
Inomhusenhetens luftfilter kan tas ut för enkel rengöring och
skötsel.
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser.
Användningsläget (kylning, avfuktning, uppvärmning) växlar
automatiskt för att bevara den inställda temperaturen och
temperaturen hålls alltid konstant.
Sv-2
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER
n Fjärrkontroll
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa fjärrkontrollen medger bekväm styrning av
luftkonditioneringen.
FJÄRRKONTROLL MED KABEL
(ALTERNATIV)
Valfri fjärrkontroll med kabel kan användas.
Vid användning av fjärrkontroll med sladd finns några punkter
enligt jämförelse med användning av trådlös fjärrkontroll.
[Ytterligare funktioner för fjärrkontroll med kabel]
• Veckotimer
• Temperaturinställningstimer
Du kan använda både fjärrkontroll med och utan kabel
samtidigt.
(Men funktionen är begränsad)
När de begränsade funktionerna på fjärrkontrollen används
hörs en signal, och drift-, timer- och energiindikeringslampan
på inomhusenheten blinkar.
[Begränsade funktioner för trådlös fjärrkontroll]
• Sovtimer
• Timer (startimer, stopptimer och timerprogram)
• 10 °C uppvärmningsdrift
NAMN PÅ DELAR
Inomhusenhet
8
1 Kontrollpanel
2 Manuell auto-knappen
När knappen Manuell auto trycks in i mer än 10 sekunder
startar tvingad kylningsdrift.
● Den tvingade kylningen används vid installationstillfället.
Får endast användas av auktoriserad servicepersonal.
9
●
7
1
6 5 4
●
När tvingad kylningsanvändning startar trycker du på
knappen “START/STOP” för att stoppa driften.
●
Tryck på knappen för att återställa filterindikatorn
3 Mottagare för fjärrkontroll
4 Driftsindikeringslampa (grön)
5 Timerindikeringslampa (orange)
●
Timerindikeringslampan tänds när timern ställs in från den
trådlösa fjärrkontrollen.
●
Om timerindikeringslampan blinkar när timern
arbetar indikerar det att det har uppstått ett fel med
timerinställningarna (Se “Automatisk omstart” på sidan 16).
6 Energiindikatorlampa (grön)
●
3
2
Energiindikatorlampan tänds under följande
användningslägen:
• Energispardrift
• 10 °C uppvärmingsdrift (kontrolleras med den trådlösa
fjärrkontrollen)
7 Inloppsgaller
8 Luftflödesgaller upp/ner
9 Luftflödesgaller höger/vänster
(bakom luftflödesgaller upp/ner)
Sv-3
NAMN PÅ DELAR
Fjärrkontroll
Skärm
Skärm
För att förenkla förklaringen har medföljande illustration
ritats för att visa alla möjliga indikatorer under faktisk drift,
men skärmen visar bara indikatorerna som passar för den
aktuella driften.
1 “MODE”-knappen
2 “10 °C HEAT”-knappen
3 “SET TEMP.”-knappen (
4
5
6
7
8
9
0
A
/
)
“ECONOMY”-knappen
“SLEEP”-knappen
“FAN”-knappen
“START/STOP”-knappen
“SET”-knappen (vertikal)
“SET”-knappen (horisontal)
“SWING”-knappen
“TIMER MODE” knappen:
B Ställ in “TIMER” (
/
)-knappen
C “CLOCK ADJUST”-knappen
D “RESET”-knappen
E “TEST RUN”-knappen
Den här knappen används vid installation av
luftkonditioneringen och ska inte användas
under normala förhållanden, eftersom det
gör att inomhusenhetens termostat inte
fungerar som den ska.
● Om den här knappen trycks in
under normal användning växlar
inomhusenheten till testkörningsläge och
inomhusenhetens driftsindikeringslampa
och timerindikeringslampa börjar blinka
samtidigt.
● För att stoppa testkörningsläget trycker du
på knappen “START/STOP” för att stoppa
luftkonditioneringen.
●
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Signalsändare
Temperaturinställningslampa
Driftlägesindikator
[SLEEP] (sov)-indikator
Sändarindikator
Fläkthastighetsindikator
Svängindikator
Timerlägesindikator
Klockindikator
Vissa inomhusenheter är inte försedda med funktionerna
som motsvarar alla knapparna på fjärrkontrollen.
Inomhusenheten ger ifrån sig en ljudsignal, och
driftsindikeringslampan, lampan med timerindikeringslampa
och energiindikeringslampan blinkar om du trycker på en
fjärrkontrollsknapp för vilken ingen funktion finns.
Sv-4
FÖRBEREDELSE
Slå av strömbrytaren
1
VARNING
l Var noga med att förhindra att spädbarn och
småbarn råkar svälja batterierna.
Sätt på säkringarna.
VAR FÖRSIKTIG
Sätt i batterierna (AAA/R03/LR03 × 2)
1
Tryck på och skjut batteriluckan på motsatt sida för
att öppna den.
Skjut locket åt sidan medan du trycker på
2
Sätt i batterierna.
3
Stäng batteriluckan.
Se till att rikta in batteripolerna (
märket.
) åt rätt håll.
Ställ in klockan
1
2
Tryck på knappen “CLOCK ADJUST”.
Använd spetsen på en kulspetspenna eller ett annat litet föremål för att
trycka på knappen.
Använd knapparna Ställ in “TIMER” (
justera klockan till aktuell tid.
/
)för att
-knappen: Tryck för att flytta tiden framåt.
-knappen: Tryck för att flytta tiden bakåt.
(Varje gång knapparna trycks in går tiden framåt/bakåt i steg om 1 minut; håll
knapparna nedtryckta för att ändra tiden snabbt i steg om 10 minuter.)
3
Tryck på knappen “CLOCK ADJUST” igen.
Detta slutför tidsinställningen och startar klockan.
Så här använder du fjärrkontrollen
● Fjärrkontrollen måste riktas mot en signalmottagare för att fungera korrekt.
● Räckvidd: Cirka 7 meter.
● När en signal tas emot av luftkonditioneringen hörs en signal.
● Om ingen signal hörs trycker du på fjärrkontrollsknappen igen.
Fjärrkontrollshållare
Infoga
Tryck in
Skjut upp
Dra ut
Skruvar
1 Montera fjärrkontrollshållaren.
Sv-5
2 Konfigurera fjärrkontrollen.
3 Så här tar du bort
fjärrkontrollen (vid manuell
användning).
l För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
- Placera fjärrkontrollen på där den inte
kommer utsättas för direkt solljus eller
hög värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid.
- U rl addade batteri er måste tas bort
omedelbart, och tas om hand enligt lokala
lagar och bestämmelser i ditt område.
l Om läckande batterivätska kommer i
kontakt med huden, ögonen eller munnen
ska du omedelbart skölja med rent vatten,
och kontakta din läkare.
l Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan
påverka den lämpliga signalöverföringen.
l Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
l Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
l Försök inte ladda torrbatterier.
l Använd inte urladdade batterier som har
laddats.
Använd endast speciella typer av batterier.
Blanda inte nya och använda batterier.
Batterier kan användas omkring
1 år vid normala förhållanden. Om
fjärrkontrollens räckvidd förkortas
avsevärt ska du byta batterierna och
trycka på knappen “RESET” med
spetsen av en kulspetspenna eller ett
annat vasst föremål.
DRIFT
Välja användningsläge
1
2
Tryck på knappen “START/STOP”.
Inomhusenhetens driftsindikeringslampa (grön) tänds.
Luftkonditioneringen börjar arbeta.
Tryck på knappen “MODE” för att välja det önskade
läget.
Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande.
[AUTO]
[COOL] (kyla)
[DRY] (avfuktning)
[HEAT] (värme) [FAN] (fläkt)
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Exempel: Om satt till [COOL] (kyla).
Ställa in rumstemperaturen
Tryck på knappen “SET TEMP.”.
-knappen: Tryck för att höja temperaturinställningen.
-knappen: Tryck för att sänka temperaturinställningen.
●
Temperaturinställningsområde:
Autoläge.................................18-30 °C
Uppvärmningsläge.................16-30 °C
Kylläge/Avfuktningsläge.........18-30 °C
Temperaturen kan inte ställas in i fläktläge (temperaturen visas inte på fjärrkontrollens
skärm).
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Temperaturinställningen ska betraktas som standardvärde och kan skilja sig något
från faktisk rumstemperatur.
Exempel: Vid inställning på 26 °C.
Ställa in fläkthastigheten
Tryck på knappen “FAN”.
Varje gång knappen trycks in ändras fläktläget enligt följande:
[AUTO]
[HIGH] (hög)
[MED] (medel)
[LOW] (låg)
[QUIET] (tyst)
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Om satt till [AUTO]:
Uppvärmningsläge:
Fläkten arbetar för optimal cirkulation av varm luft.
Fläkten arbetar dock i mycket låg hastighet när temperaturen i
luften som kommer från inomhusenheten är låg.
Kylläge:
I takt med att rumstemperaturen närmar sig temperaturinställningen
blir fläkthastigheten långsammare.
Fläktläge:
Fläkten körs i låg fläkthastighet.
Fläkten arbetar med mycket låg inställning under monitordrift i början av uppvärmningsläget.
Exempel: Om satt till [AUTO].
Extremt tyst drift
Om satt till [QUIET] (tyst):
Extremt tyst drift startar. Inomhusenhetens luftflöde minskar för tystare drift.
● Extremt tyst drift kan inte användas i avfuktningsläge. (Samma sak gäller när
avfuktningsläget väljs under autoläge.)
● Under användning av extremt tyst drift minskar uppvärmnings- och kylningsprestandan
något. Om rummet inte värms upp/kyls ned vid användning av extremt tyst drift ska du
justera luftkonditioneringens fläkthastighet.
Sv-6
DRIFT
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast uppvärmnings- och kylmodeller (omvänd cykel).
Stoppa fläkten
Tryck på knappen “START/STOP”.
Driftsindikationslampan (grön) slocknar.
Användningsläge
[AUTO] (i kylmodell):
● I autoläge (automatisk växling) arbetar fläkten i väldigt låg hastighet i några minuter, under vilken inomhusenheten
känner av rumsförhållanden och väljer rätt användarläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i
temperaturinställningen → Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen är nära eller lägre än den angivna temperaturen i
temperaturinställningen → Monitordrift
Definierad
temperatur i
temperaturinställning
Kylläge eller
avfuktningsläge
Monitordrift
● När inomhusenheten har ställts in enligt rummets temperatur för att ligga nära temperaturinställningen börjar
monitordriften. Vid monitordrift arbetar fläkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen ändras väljer
inomhusenheten återigen korrekt drift (kylläge) för att justera temperaturen enligt temperaturinställningen.
● Om läget som automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar väljer du ett av lägena ([COOL] (kyla),
[DRY] (avfuktning), [FAN] (fläkt)).
[AUTO] [i uppvärmnings- och kylmodeller (omvänd cykel)]:
● När automatiskt läge (automatisk växling) väljs kommer luftkonditioneringen att välja lämpligt driftsläge (kylning
eller uppvärmning) enligt rummets aktuella temperatur.
● I autoläge (automatisk växling) arbetar fläkten i låg hastighet i omkring en minut, under vilken inomhusenheten
känner av rumsförhållanden och väljer rätt användarläge.
Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i
temperaturinställningen → Kylnings- eller avfuktningsläge
Rumstemperaturen är nära den angivna temperaturen i
temperaturinställningen→ Fastställs av utomhustemperaturen
Rumstemperaturen är lägre än den angivna temperaturen i
temperaturinställningen → Uppvärmningsläge
Definierad
temperatur i
temperaturinställning
Kylläge eller
avfuktningsläge
Fastställs av utomhustemperaturen
Uppvärmningsläge
● När luftkonditioneringen har ställts in enligt rummets temperatur för att ligga nära temperaturinställningen
börjar monitordriften. Vid monitordrift arbetar fläkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen ändras väljer
luftkonditioneringen återigen korrekt drift (uppvärmningsläge, kylläge) för att justera temperaturen enligt det värde
som ställts in i termostaten.
● Om läget som automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar väljer du ett av lägena ([HEAT] (värme),
[COOL] (kyla), [DRY] (avfuktning), [FAN] (fläkt)).
[HEAT] (värme)*: ● Används för att värma upp rummet.
● Vid uppvärmningsläget arbetar luftkonditioneringen i mycket låg
fläkthastighet i omkring 3 till 5 minuter, varefter det växlar till vald
fläktinställning. Den tidsperiod det tar att låta inomhusenheten
värmas upp innan full drift påbörjas.
● När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på enhetens
utsida och prestandan minska. För att ta bort sådan frost övergår
enheten automatiskt i avfrostningsprogrammet med jämna mellanrum.
Under automatisk avfrostning blinkar driftsindikeringslampan och
uppvärmningsläget avbryts.
● Efter att uppvärmningsläget startats tar det en stund innan rummet
blir varmare.
[COOL] (kyla): ● Används för att kyla ned rummet.
[DRY] (avfuktning): ● Används för skonsam kylning under avfuktning av rummet.
● Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläge.
● Under avfuktningsläge arbetar enheten i låg hastighet; för att justera
rummets luftfuktighet kan inomhusenhetens fläkt stoppas med jämna
mellanrum. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid justering
av rummets luftfuktighet.
● Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningsläget valts.
[FAN] (fläkt): ● Används för att cirkulera luften i rummet.
Sv-7
I uppvärmningsläge*:
Ställ in en temperatur som är högre
än den aktuella rumstemperaturen.
Uppvärmningsläget fungerar inte om
temperaturen är inställd på en lägre nivå
än den faktiska rumstemperaturen.
Under kylnings-/avfuktningsläge:
Ställ in en temperatur som är lägre än
den aktuella rumstemperaturen. Kylläget
och avfuktningsläget fungerar inte om
temperaturen är inställd på en högre
nivå än den faktiska rumstemperaturen (i
kylläge arbetar fläkten separat).
Under fläktläge:
Du kan inte använda enheten för att värma
och kyla rummet.
TIMERDRIFT
Innan du använder timerfunktionen ska du se till att fjärrkontrollen är inställd på korrekt aktuell tid (☞ s. 5).
Om inomhusenheten är ansluten till en fjärrkontroll med kabel kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas för att ställa in timern.
ANTECKNINGAR: Vi simultan multi-anslutning kan inte denna funktion användas med den trådlösa fjärrkontrollen.
Att använda starttimern eller stopptimern
1
Tryck på knappen “START/STOP”
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens driftsindikeringslampa (grön) tänds.
2
Tryck på knappen “TIMER MODE” för att starta
stopptimern eller starttimern.
Varje gång knappen trycks in ändras timerläge enligt följande:
[ON] (på.)
PROGRAM ([OFF → ON] (av. → på.), [OFF ← ON] (av. ← på.))
s
[OFF] (av.)
s
[CANCEL] (avbryt)
s
s
Inomhusenhetens timerindikeringslampa (orange) tänds.
3
Använd knapparna Ställ in “TIMER” för att justera
önskad starttid eller stopptid.
Ange tiden när klockindikatorn visas blinkande (blinkandet fortsätter i cirka 5
sekunder).
-knappen: Tryck för att flytta tiden framåt.
Avbryta timern
Använd knappen “TIMER MODE” för att välja
[CANCEL] (avbryt).
Luftkonditioneringen återgår till normal
användning.
Ändra timerinställningarna
Utför steg 2 och 3.
Stoppa luftkonditioneringen när timern
används
Tryck på knappen “START/STOP”.
Ändra driftsförhållanden
Om du vill ändra driftsförhållanden (läge, fläkthastighet, temperaturinställning, extremt tyst
drift), efter att du har gjort timerinställningen
ska du vänta tills hela displayen visas igen
och sedan trycka på rätt knappar för att ändra
funktionsvillkoren.
-knappen: Tryck för att flytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Använda timerprogram
1
Tryck på knappen “START/STOP”
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens driftsindikeringslampa (grön) tänds.
2
3
Ställ in önskade tider för stopptimern och starttimern.
Se avsnittet “Att använda starttimern eller stopptimern” för att ange önskat
läge och önskade tider.
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Inomhusenhetens timerindikeringslampa (orange) tänds.
Tryck på knappen “TIMER MODE” för att starta
t i m e r p r o g r a m ( [ O F F → O N ] ( a v. → p å . ) e l l e r
[OFF ← ON] (av. ← på.) visas).
Displayen växlar mellan [OFF] (av.) och [ON] (på.), och sedan visas ändras
för att visa tidsinställningen för att funktionen ska ske först.
● Timerprogrammet startas. (Om starttimern har valts för att användas först
stoppas enheten vid den här punkten.)
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Om timerprogram
● Med timerprogram kan du integrera stopp- och starttimern i en och samma sekvens.
Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från stopptimer till starttimer, eller från
starttimer till stopptimer, inom en 24-timmarsperiod.
Avbryta timern
Använd knappen “TIMER MODE” för att välja
[CANCEL] (avbryt).
Luftkonditioneringen återgår till normal
användning.
Ändra timerinställningarna
1. Följ instruktionerna som ges i avsnittet
“Att använda starttimern eller stopptimern”
för att välja den timerinställning du vill ändra.
2. Tryck på knappen “TIMER MODE” för att
välja antingen [OFF → ON] (av. → på.)
eller [OFF ← ON] (av. ← på.).
Stoppa luftkonditioneringen när timern
används
Tryck på knappen “START/STOP”.
Ändra driftsförhållanden
Om du vill ändra driftsförhållanden (läge, fläkthastighet, temperaturinställning, extremt tyst
drift), efter att du har gjort timerinställningen
ska du vänta tills hela displayen visas igen
och sedan trycka på rätt knappar för att ändra
funktionsvillkoren.
● Den första timerfunktionen som ska användas blir den som ligger närmast aktuell tid.
Funktionsordningen indikeras med pilen i fjärrkontrollens display
([OFF → ON] (av. → på.) eller [OFF ← ON] (av. ← på.).
● Ett exempel på att använda timerprogram kan vara att låta luftkonditioneringen
automatiskt stoppas (stopptimer) efter att du övergår till vila och starta sedan
(starttimer) automatiskt på morgonen innan du går upp.
Sv-8
SOVTIMERDRIFT
Till skillnad från andra timerfunktioner används sovtimern för att ange tidsperioden tills luftkonditioneringsanvändningen stoppats.
Om inomhusenheten är ansluten till en fjärrkontroll med kabel kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas för att ställa in
sovtimern.
ANTECKNINGAR: Vi simultan multi-anslutning kan inte denna funktion användas med den trådlösa fjärrkontrollen.
Ställa in sovtimern
Avbryta timern
När luftkonditioneringen arbetar eller stoppas trycker du på
knappen “SLEEP”.
Använd knappen “TIMER MODE” för att välja
[CANCEL] (avbryt).
Luftkonditioneringen återgår till normal
användning.
Inomhusenhetens driftsindikeringslampa (grön) tänds och timerindikeringslampan
blinkar (orange).
Stoppa luftkonditioneringen under
timeranvändning
Ändra timerinställningarna
Tryck på knappen “SLEEP” en gång till och ställ in tiden med
knapparna Ställ in “TIMER” (
/
).
Tryck på knappen “START/STOP”.
-knappen: Tryck för att flytta tiden framåt.
-knappen: Tryck för att flytta tiden bakåt.
Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Om sovtimern
För att förhindra överdriven värme eller kyla när du sover modifierar sovtimerfunktionen automatiskt temperaturinställningen i
enlighet med angiven tidsinställning. När den inställda tiden har förflutit stoppas luftkonditioneringen helt.
Under uppvärmningsläge:
När sovtimern ställs in höjs temperaturinställningen automatiskt
1 °C var 30:e minut. När temperaturen har sänkts till en total
nivå på 4 °C, behålls temperaturinställningen vid tidpunkten tills
den inställda tiden har förflutit, vid vilken tid luftkonditioneringen
stängs av.
Under kylnings-/avfuktningsläge:
När sovtimern ställs in höjs temperaturinställningen automatiskt
1 °C varje timme. När temperaturen har nått en total nivå på
2 °C, behålls temperaturinställningen vid tidpunkten tills den
inställda tiden har förflutit, vid vilken tid luftkonditioneringen
stängs av.
Ställa in sovtimern
Ställa in sovtimern
1 °C 2 °C
3 °C
4 °C
30
minuter
Ställ in tid
1 timme
1 timme
2 °C
1 °C
1 timme
30 minuter
Ställ in tid
MANUELL AUTODRIFT
Kör manuell autodrift om du har tappat bort fjärrkontrollen eller ett fel uppstår med fjärrkontrollen.
Kontrollera inomhusenheten utan fjärrkontroll
Håll inne knappen Manuell auto på inomhusenheten i mer än
3 sekunder men mindre än 10 sekunder.
Stäng av funktionen genom att trycka på knappen Manuell auto igen.
● luftkonditioneringen används
med knappen Manuell auto på
inomhusenheten används de i samma
läge som autoläget som väljs på
fjärrkontrollen.
● Den valda fläkthastigheten blir [AUTO]
och temperaturinställningen blir
standardvärdet. (24 °C)
Sv-9
JUSTERA LUFTCIRKULATIONENS RIKTNING
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast uppvärmnings- och kylmodeller (omvänd cykel).
● Justera riktningen uppåt, nedåt, åt vänster och höger med knapparna “SET” på fjärrkontrollen.
● Använd knapparna “SET” efter att inomhusenheten har börjat arbeta och luftflödesgallren har slutat röra sig.
Vertikal luftriktningsjustering
VARNING
Tryck på knappen “SET” (vertikal).
Varje gång knappen trycks in ändras luftriktningsflödet enligt följande:
1
2
3
4
Stick aldrig in fingrar eller främmande föremål
i utloppsgallren, eftersom den inbyggda
fläkten arbetar i hög hastighet och kan orsaka
personskada.
5
Typer av inställningar för luftflödesriktning:
1, 2, 3: Under kylnings-/avfuktningsläge
● Om du försöker flytta luftflödesgaller upp/
1, 2, 3, 4, 5: Under uppvärmningsläge*
1
Fjärrkontrollens skärm ändras inte.
2
3
4
5
● Använd luftriktningsinställningar inom de intervaller som visas ovan.
● Den vertikala luftflödesriktningen ställs in automatiskt så som visas på bilden, i enlighet
med det valda användningsläget.
Horisontalt flöde 1 : Under kylnings-/avfuktningsläge
Nedåtriktat flöde 5 : Under uppvärmningsläge*
l I autoläge kan inte luftriktningen justeras under den första minuten efter påbörjad
användning, utan blir horisontal 1 och kan inte justeras under denna period.
ner eller luftflödesgaller höger/vänster
manuellt kan det resultera i olämplig
användning; i så fall ska du stoppa driften
och starta om. Luckorna ska börja arbeta
ordentligt igen.
● Under användning av kylnings-
och avfuktningslägena ska du inte
ställa in luftflödesgallren upp/ner i
uppvärmningsläget (4 to 5) under längre
tidsperioder, eftersom kondens kan bildas
nära utloppsluckorna och vattendroppar
kan droppa från luftkonditioneringen.
Under kylnings- och avfuktningslägen
kommer luftflödesgallren om de lämnas
inom uppvärmningsläget i mer än
30 minuter att återgå till position 3.
● Vid användning i ett rum med spädbarn,
Horisontal luftriktningsjustering
Tryck på knappen “SET” (horisontal).
Varje gång knappen trycks in ändras luftriktningsflödet enligt följande:
1
2
3
4
barn, äldre och sjuka personer ska
luftriktningen och rumstemperaturen
noggrant beaktas när inställningarna
görs.
5
Fjärrkontrollens skärm ändras inte.
Luftflödesgaller höger/vänster
● Använd luftriktningsinställningar inom de intervaller som visas nedan.
1 2
3
4
5
Sv-10
SVÄNGDRIFT
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Välja svängdrift
Tryck på knappen “SWING”.
Varje gång du trycker på knappen “SWING” ändras svängdriften i följande ordning.
Svängdrift upp/ner
Svängdrift höger/vänster
Svängdriften stoppas
Svängdrift upp/ner/höger/vänster
Stoppa svängdrift
Tryck på knappen “SWING” och välj stopp.
Luftflödesriktningen återgår till inställningen innan svängdriften påbörjades.
Om svängdrift
● Välja Svängdrift upp/ner
Vridningsområde:
1 till 4
3 till 5
1 till 5
Svängdriften kan tillfälligt stoppas när luftkonditioneringens fläkt inte
används, eller när den används i mycket låga hastigheter.
Vridningsområde:
1 till 5 (hela området)
1 till 5 (hela området)
1 till 5 (hela området)
Svängdriften kan tillfälligt stoppas när luftkonditioneringens fläkt inte
används, eller när den används i mycket låga hastigheter.
Användningsläge
Kylnings-/avfuktningsläge
Uppvärmningsläge
Fläktläge
● Välja svängdrift höger/vänster
Användningsläge
Kylnings-/avfuktningsläge
Uppvärmningsläge
Fläktläge
ENERGISPARDRIFT
Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.
Använda energispardrift
Tryck på knappen “ECONOMY”.
Energiindikeringslampan (grön) tänds.
Energispardrift aktiveras.
Stoppa energispardrift
Tryck på knappen “ECONOMY” igen.
Energiindikeringslampan (grön) slocknar.
Normal användning påbörjas.
Om energispardrift
Vid maximal effekt är energispardrift används omkring 70 % av normal luftkonditioneringsanvändning för kylning och uppvärmning.
● Om rummet inte kyls ned (eller värms upp) effektivt under energispardrift väljer du normal drift.
● Under monitordrift i autoläge ändras inte luftkonditioneringsanvändningen till energispardrift även om energispardrift väljs genom
att trycka på knappen “ECONOMY”.
● I energispardrift blir rumstemperaturen något högre än den inställda temperaturen i kylläge och lägre än den inställda
temperaturen i uppvärmningsläge. Därför kan energispardrift spara mer energi än andra normala lägen.
Sv-11
10 °C UPPVÄRMNINGSDRIFT
ANTECKNINGAR: Vi simultan multi-anslutning kan inte denna funktion användas med den trådlösa fjärrkontrollen.
Använda 10 °C uppvärmningsdrift
Tryck på knappen “10 °C HEAT”.
Samtidigt som 10 °C uppvärmningsdrift
används kan följande åtgärd användas.
•
Svängdrift
Driftsindikeringslampan (grön) släcks och energiindikatorlampan tänds (orange) tänds.
Stoppa 10 °C uppvärmningsdrift
Tryck på knappen “START/STOP”.
Läget stoppas och energiindikatorlampan (grön) släcks.
Om 10 °C uppvärmningsdrift
• Uppvärmningsläget arbetar inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.
• Rumstemperaturen kan bevaras på 10 °C genom att trycka på knappen “10 °C HEAT” och förhindra att rumstemperaturen sjunker
för lågt.
FJÄRKONTROLL FÖR INSTÄLLNING AV ANPASSADE KODER
När två eller flera av luftkonditioneringarna är installerade i ett rum och fjärrkontrollen arbetar ska du byta till en annan
luftkonditionering än den du vill ställa in för fjärrkontrollen för att styra endast den luftkonditionering du vill ställa in (4 möjliga val).
När två eller fler luftkonditioneringar installeras i ett rum ber vi dig kontakta din återförsäljare för att ställa in olika anpassade
luftkonditioneringskoder.
Använd ett av följande steg för att välja anpassad kod för fjärrkontrollen. (Observera att luftkonditioneringen inte kan ta emot en signal
om den inte har ställts in för att matcha den anpassade koden.)
1
2
3
4
Tr y c k p å k n a p p e n “ S TA R T / S T O P ” t i l l s
klockindikatorn visas på fjärrkontrollens display.
Håll inne knappen “MODE” i minst fem sekunder
för att visa den aktuella, anpassade koden (initialt
inställd på A).
/
) för att
Tryck på knapparna “SET TEMP.” (
ändra den anpassade koden mellan A B C D .
Matcha koden på displayen i luftkonditioneringens
anpassade kod.
Tryck på knappen “MODE” igen för att visa
klockindikatorn igen. Den anpassade koden ändras.
● Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter att den anpassade koden visas, återgår systemet till den ursprungliga
klockindikatorn. Börja i så fall igen från steg 1.
● Luftkonditioneringens anpassade kod är inställd på “A” före leverans. Kontakta återförsäljaren för att ändra den anpassade
koden.
● Fjärrkontrollen återställs till anpassad kod “A” när batterierna i fjärrkontrollen byts. Om du använder en annan anpassad kod
än anpassad kod “A”, ska du återställa koden efter byte av batterierna.
Om du inte känner till inställningarna för luftkonditioneringens anpassade kod kan du prova var och en av de anpassade
koderna (A→B→C→D) tills du hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.
Sv-12
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
● Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
VAR FÖRSIKTIG
● Fläkten går i hög hastighet inuti enheten och kan orsaka personskador.
● Se till att inte tappa inloppsgallret.
● Eftersom rengöringen av filtret innebär arbete på höga platser, kontakta auktoriserad servicepersonal.
● Utsätt inte enheten för flytande insektsmedel eller hårspray.
● Vid användning under längre perioder kan enheten samla smuts, som minskar prestandan. Vi rekommenderar att enheten
regelbundet inspekteras, utöver din egen rengöring och skötsel. För mer information, kontakta auktoriserad servicepersonal.
● Vid rengöring av enhetens kropp får du inte använda varmare vatten än 40 °C, och inte heller några skarpa rengöringsmedel
eller farliga ämnen, såsom bensen eller tinner.
● Om enheten inte används i en månad eller mer, se till att enhetens interna delar är helt torra genom att köra enheten i fläktläge
i en halv dag.
Rengöra luftfiltret
1. Dra luftfiltren uppåt för att ta ut dem.
Ta ut luftfiltren genom att lyfta handtaget samtidigt som du
drar ut dem mot dig.
Luftfilter
3. Sätt tillbaka luftfiltren bakom inloppsgallret.
Luftfiltren sätts tillbaka bakom inloppsgallret.
● Luftfiltren dammas av genom att antingen dammsuga dem
eller tvätta dem i en blandning av milt rengöringsmedel
och varmvatten. Efter att du har tvättat luftfiltret ska du
låta det torka ordentligt på en skuggig plats innan du
monterar det på nytt.
●
Om smuts får samlas i luftfiltret minskar luftflödet, vilket
sänker effekten och ökar ljudet.
2. Rengöra luftfiltren.
Damma av luftfiltren genom att dammsuga eller tvätta dem.
Om filtren tvättas låter du dem torka skyddade från solljus.
Filterindikatoråterställning (specialinställningar)
• Denna funktion kan användas om den ställs in rätt under installationen.
Kontakta en auktoriserad servicepersonal för att använda den här funktionen.
• Rengör luftfiltret om indikatorlampan visar följande:
Energiindikatorlampan
Blinkar tre gånger med intervall om 21 sekunder
När du har rengjort filtret återställer du filterindikatorn genom att hålla inne knappen Manuell auto på inomhusenheten i 3 sekunder
eller mindre.
Sv-13
FELSÖKNING
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast uppvärmnings- och kylmodeller (omvänd cykel).
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort
all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera
sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om
enheten är avstängd.
• Enheten luktar brinnande eller ryker
VARNING
• Vatten läcker från enheten
Kontrollera följande innan du kontaktar service:
Normal funktion
Symptom
Problem
Går inte igång omedelbart:
● Om enheten stannar och sedan startar igen arbetar inte
Ljud hörs:
kompressorn på omkring 3 minuter, för att förhindra att
säkringar går.
● Om strömsladden dras ut och kopplas i igen, arbetar
säkerhetskretsen i omkring 3 minuter, vilket förhindrar att
enheten används under perioden.
stoppats kan det höras ett ljud från vatten som rinner i
luftkonditioneringen. Ljudet kan bli speciellt tydligt omkring
2 till 3 minuter efter att åtgärden startat (ljud från kylmedel
som flödar).
● Under användning kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är
resultatet av en mindre expandering och sammandragning av
frampanelen på grund av temperaturförändringar.
Lukt:
● Lite lukt kan tränga ut från inomhusenheten. Den här lukten
Ånga eller imma tränger ut:
● Under kylning eller avfuktning kan en tunn dimma synas
kommer från rummet (tobak etc.), som har tagits in till
luftkonditioneringen.
runt inomhusenheten. Detta beror på den plötsliga kylningen
av rummet som uppstår av luften som kommer från
luftkonditioneringen, vilket resulterar i kondens och dimma.
15
—
—
15
*● När uppvärmningsläget startas kan inomhusenhetens fläkt
tillfälligt stanna, vilket gör det möjligt för de invändiga delarna
att värmas upp.
*● Under uppvärmningsläget stoppas utomhusenheten om
rumstemperaturen stiger över temperaturinställningen och
inomhusenhetens fläkt stannar. Om du vill värma rummet
ytterligare ska du ställa in temperaturen på en högre inställning.
—
*● I uppvärmningsläget stannar inomhusenheten tillfälligt i högst
15 minuter för att köra den automatiska avfrostningen medan
driftsindikeringslampan blinkar.
15
enheten övervakar rumstemperaturen.
Energiindikatorlampan
blinkar:
—
*● Under uppvärmningsläget kan utomhusenhetens fläkt stoppas
och ånga kan ses komma ut från enheten. Detta beror på den
automatiska avfrostningen.
● Fläkthastigheten kan bli väldigt låg i avfuktningsläget eller när
Vatten tränger ut från
utomhusenheten:
—
● Under användning eller omedelbart efter att enheten
*● I uppvärmningsläge kan ett visslande ljud ibland höras. Det
här ljudet produceras av automatisk avfrostning.
Luftflödet är svagt eller
stoppat:
Se sidan
—
● Vid extremt tyst drift arbetar fläkten på lägsta hastighet.
—
● I monitordrift i autoläge roterar fläkten väldigt långsamt.
—
*● I uppvärmningsläget kan vatten produceras från utomhusenheten på grund av automatisk avfrostning.
● Rengöra luftfiltret. Energiindikatorlampan släcks sedan.
15
13
Sv-14
FELSÖKNING
Symptom
Kontrollera en
gång till
Fungerar inte alls:
Problem
● Har kretsbrytaren stängts av?
● Har det uppstått ett strömavbrott?
● Har en säkring gått, eller har kretsbrytaren fastnat?
● Fungerar timern?
Dålig kylning (eller
uppvärmning*):
Enheterna används
separat från fjärrkontrollens
inställningar:
Se sidan
—
8 till 9
●
●
●
●
●
Är luftfiltret smutsigt?
Är luftkonditioneringens inlopps- eller utloppsgaller blockerat?
Har du ändrat rumstemperaturinställningarna korrekt?
Är ett fönster eller en dörr öppen?
I kylläget, finns det ett fönster som släpper in sol? (Dra för
gardinerna.)
● I kylläget, finns det värmealstrande apparater och datorer i
rummet, eller många människor?
—
● Är enheten inställd på extremt tyst drift?
—
● Är fjärrkontrollens batterier urladdade?
● Är fjärrkontrollens batterier ordentligt isatta?
5
Om problemet kvarstår efter att du har följt dessa steg, eller om du känner lukten av rök, eller om driftsindikeringslampan och
timerindikeringslampan blinkar och om energiindikatorlampan blinkar snabbt. Sluta omedelbart använda enheten, stäng av
strömmen och kontakta auktoriserad servicepersonal.
ANVÄNDARTIPS
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast uppvärmnings- och kylmodeller (omvänd cykel).
Värmeprestanda*
● Denna luftkonditionering drivs enligt värmepumpsprincipen
och absorberar värme från utomhus och överför den värmen
till inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan
minskar när utomhuslufttemperaturen faller. Om du upplever
att värmeprestandan är otillräcklig rekommenderar vi att du
använder luftkonditioneringen tillsammans med en annan typ
av värmeanläggning.
● Värmemodulen värmer hela rummet genom att cirkulera
luften, med resultatet att det kan ta lite tid efter första starten
av luftkonditioneringen tills rummet har värmts upp.
Vid hög inom- och utomhustemperatur*
Om både inom- och utomhustemperaturen är hög i
uppvärmningsläget kan utomhusenhetens fläkt stanna då och då.
Automatisk avfrostning*
● Vid användning av uppvärmningsläget under låg
utomhustemperatur med hög luftfuktighet, kan det bildas
frost på utomhusenheten, vilket resulterar i minskad
arbetsprestanda.
För att förhindra den här typen av minskad prestanda är
enheten utrustad med en mikrodatorstyrd, automatisk
avfrostningsfunktion. Om det bildas frost stoppas
luftkonditioneringen tillfälligt och avfrostningskretsen arbetar
kort (i omkring 4 till 15 minuter).
Medan den automatiska avfrostningen pågår blinkar
driftsindikeringslampan (grön).
● Efter att uppvärmningsläget stoppats bildas frost på
utomhusenheten, och enheten startar den automatiska
avfrostningen. Vid den här tidpunkten stoppas utomhusenheten
automatiskt efter användning i några minuter.
Låg omgivande kylning*
När utomhustemperaturen faller kan utomhusenhetens fläktar
växla till låg hastighet.
Varmstart (för uppvärmningsläge)*
Inomhusenheten förhindrar kalla drag när uppvärmningsläget
startar.
Inomhusenheten startar inte eller startar i väldigt låg hastighet
tills värmeväxlaren når den inställda temperaturen.
Sv-15
ANVÄNDARTIPS
En fjärrkontroll med kabel krävs för att använda följande funktion (**).
**Dubbla fjärrkontroller (alternativ)
Ytterligare fjärrkontroller kan läggas till med upp till högst två fjärrkontroller. Båda fjärrkontrollerna kan användas för att styra
luftkonditioneringen. Dock kan timerfunktionerna inte användas med den andra fjärrkontrollen.
**Gruppkontroll
En fjärrkontroll kan användas för att styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater. Alla luftkonditioneringsapparaterna kommer att
använda samma inställningar.
Instruktioner om uppvärmning (*) gäller endast uppvärmnings- och kylmodeller (omvänd cykel).
Automatisk omstart
I händelse av strömavbrott
● Om luftkonditioneringen drabbas av strömavbrott kommer
den automatiskt att starta om det senast använda läget när
strömmen kommer tillbaka.
● Om ett strömavbrott uppstår medan en timer är aktiv
återställs timern och enheten börjar (eller slutar)
använda den nya timerinställningen. I sådana fall blinkar
timerindikeringslampan (orange).
● Användning av andra elektriska enheter (elektrisk
rakhyvel etc.) eller närliggande användning av en trådlös
radiosändare kan orsaka att luftkonditioneringen inte
fungerar. I sådana fall drar du tillfälligt ut strömsladden,
sätter i den igen och använder sedan använda
fjärrkontrollen för att återuppta driften.
Simultan multi-luftkonditionering
Inomhusenheten kan även anslutas till en simultan multi-anslutning som möjliggör simultan användning av flera inomhusenheter
genom att ansluta dem till utomhusenheten med en separationstub.
ANTECKNINGAR: Antalet anslutningsbara inomhusenheter och den kompatibla separationstuben varierar efter modell.
Med simultan multi-anslutning kan alla inomhusenheter användas samtidigt med samma fjärrkontroll som är ansluten till
huvudinomhusenheten.
Om denna unika funktion med simultan multi-anslutning används, kan de övriga inomhusenheternas funktioner vara begränsade.
Meddelanden
*● U n d e r a n v ä n d n i n g i u p p v ä r m n i n g s l ä g e s t a r t a r
utomhusenheten ibland den automatiska avfrostningen
i korta perioder. Under den automatiska avfrostningen
ställer användaren in inomhusenheten i uppvärmningsläget
igen och det automatiska avfrostningsläget fortsätter, och
uppvärmningsläget startar efter att avfrostningen är klar,
vilket innebär att en viss tid kan krävas innan varm luft
tränger ut.
*● Under användning av uppvärmningsläget kan övre delen
på inomhusenheten bli varm, men detta beror på att
kylmedel cirkulerar runt inomhusenheten även när den är
stoppad och är inte något fel.
Sv-16

advertisement

Key Features

  • Flexible installation
  • Multi auto swing
  • Fresh air intake
  • Low ambient operation

Related manuals

Download PDF

advertisement