Fujitsu AGYA004GCGH Betjeningsvejledning

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Fujitsu AGYA004GCGH Betjeningsvejledning | Manualzz

EEV intern model

AG*A004GCGH

AG*A007GCGH

AG*A009GCGH

AG*A012GCGH

AG*A014GCGH

EEV ekstern model

AG*E004GCEH

AG*E007GCEH

AG*E009GCEH

AG*E012GCEH

AG*E014GCEH

BRUGSANVISNING

INDENDØRSENHED (Gulvtype)

Behold denne vejledning til senere reference.

VARENR.

9382567057

BRUGSANVISNING

VARENR. 9382567057

Indendørsenhed til VRF-system (Gulvtype)

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ................................................... 1

NAVN PÅ DELENE ................................................................................. 1

MANUAL AUTO-BETJENING ................................................................. 2

LUFTSTRØMSRETNING ....................................................................... 2

LUFTUDTAGSVALG .............................................................................. 2

BETJENINGSTIPS ................................................................................. 3

RENGØRING OG PLEJE ....................................................................... 3

FEJLFINDING ........................................................................................ 5

SPECIFIKATIONER ............................................................................... 6

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

● Inden apparatet tages i brug, skal disse ”SIKKERHEDSFORANSTALT-

NINGER” læses grundigt igennem, og apparatet skal bruges i henhold til disse.

● Instruktionerne i dette afsnit vedrører alle sikkerhed. Sørg for at opretholde sikre driftsbetingelser.

● I disse instruktioner betyder ”ADVARSEL” og ”FORSIGTIG” følgende:

ADVARSEL

Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til dødsfald eller alvorlig personskade, hvis de udføres forkert.

FORSIGTIG

Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til personskade eller skade på ejendom, hvis de udføres forkert.

FORHOLDSREGLER UNDER BRUG

ADVARSEL

● Undgå, at udsætte dig selv for direkte luft fra en klimaanlæg i længere tid.

● Put ikke fingre eller ting i udgangsporten eller luftindtagene.

● Hovedafbryderen og den sekundære afbryder på indendørsenheden må aldrig slukkes under brug, medmindre det er et NØDSTILFÆLDE.

Dette kan føre til kompressorfejl samt vandlækage.

Stop først indendørsenheden på styreenheden, transformeren eller den eksterne indgangsenheden, og udløs derefter afbryderen.

Sørg for at betjene enheden enten på styreenheden, transformeren eller den eksterne indgangsenhed.

● Hvis strømforsyningsledning på dette apparat beskadiges, må den kun skiftes af en autoriseret servicetekniker, da der skal bruges særlige værktøjer og en bestemt ledning.

● Hvis apparatet lækker kølevæske, skal alle åbne flammer slukkes, lo kalet skal ventileres og du skal kontakte en autoriseret servicetekniker.

FORSIGTIG

● Sørg for lejlighedsvis ventilation under brug.

● Må ikke anvendes i applikationer, der involverer opbevaring af fødevarer, præcisionsudstyr eller kunstværker.

● Undgå, at der er dyr eller planter direkte i luftstrømmen.

● Undgå direkte luftstrøm på pejse og varmeapparater.

● Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtaget.

● Undgå, at nogen klatrer på klimaanlægget, og undgå at stille genstande på det.

● Undgå, at stille blomstervaser eller vandbeholdere oven på klimaanlægget.

● Undgå, at hænge genstande på indendørsenheden.

● Undgå, at placere noget under indendørsenheden, der ikke må blive vådt.

● Sluk altid den elektriske afbryder, når klimaanlægget eller luftfilteret skal rengøres.

● Undgå, at hælde vand eller rengøringsmidler direkte på enheden, eller vaske enheden med disse.

● Undgå, at udsætte klimaanlægget direkte for vand.

Da-1

● Klimaanlægget må ikke betjenes med våde hænder.

● Se monteringsstativet efter for eventuelle skader.

● Apparatet må kun bruges med luftfiltrene i apparatet.

● Vandet der kommer ud af klimaanlægget må ikke drikkes.

● Undgå, at der kommer for meget tryk på radiatorribbene.

● Brug ikke brandfarlige gasser i nærheden af klimaanlægget.

● Rørene må ikke røres, når apparatet kører.

● Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter væk fra både indendørs- eller udendørsenhederne.

● Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

Bemærk:

Hvis indstillingen ændres på varmegendannelsessystemet, kan det tage lidt tid inden systemet går i gang. Bemærk venligst at dette ikke er en fejl.

FORHOLDSREGLER UNDER MONTERINGEN

FORSIGTIG

● Forsøg ikke selv at montere dette klimaanlæg.

● Denne enhed indeholder ingen dele, som brugerens selv kan reparere.

Kontakt altid en autoriseret servicetekniker vedrørende reparationer.

● Hvis du flytter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker for fra kobling og genmontering af enheden.

-

● Enheden skal jordforbindes.

● Sørg for at afløbet monteres og virker ordentligt.

● Undgå, at montere klimaanlægget i nærheden af en pejs eller andre varmeapparater.

● Sørg for at spædbørn ikke har adgang til indendørs- og udendørsenheden, når de monteres.

NAVN PÅ DELENE

(1)

(2) (3)

(4)

(13)

(5) (6)

(11) (10)

(7) (8)

(12)

(9)

(16)

(15)

(17)

(14)

(1) Betjeningskontrolpanel

(2) Luftudtagskontakt

(3) MANUAL AUTO-knap: Denne bruges til at betjene enheden, hvis fjernbetjeningen ikke er tilgængelig.

(4) Indikatorlamper

(5) TIMER-indikatorlampe (orange): Begynder at lyse, når timeren bruges.

(6) OPERATION-indikatorlampe (grøn): Lyser, når enheden er i brug.

(7) FILTER-indikatorlampe (rød): Begynder at lyse, når filteret bliver beskidt. Afsnittet ”RENGØRING OG PLEJE” beskriver, hvordan man rengør filteret. Lyset går ud, når der trykkes på knappen RE -

SET efter rengøring.

(8) Signalmodtager til fjernbetjeningen: Her modtager enheden signalerne fra fjernbetjeningen.

(9) Skærm til luftindtag

(10) Frontpanel

(11) Luftfilter

(12) Lodret luftstrømningsspjæld

(13) Vandret luftstrømningsspjæld (bag det lodrette luftstrømningsspjæld og dæmperen)

(14) Dæmper

(15) Luftrensningsfilter

(16) Reb

(17) Drænslange

Styreenhed (ekstraudstyr)

Forskellige slags fjernbetjeninger:

● Trådløs fjernbetjening

● Fjernbetjening med ledning

● Simpel fjernbetjening

Du kan læse hvordan hver enhed betjenes i dens medfølgende brugsanvisning.

MANUAL AUTO-BETJENING

Brug MANUAL AUTO-driften når fjernbetjeningen er gået tabt eller på anden vis er utilgængelig.

FORSIGTIG

Undgå, at trykke på knappen MANUAL AUTO med våde hænder eller spidse genstande, da dette kan give elektrisk stød eller ødelægge apparatet.

Påbegynder driften

Tryk på knappen MANUAL AUTO på betjeningspanelet.

Apparatet har følgende indstillinger.

Indstilling AUTO:

Hvis den automatisk indstilling ikke kan vælges, vil apparatet køre på samme indstilling, som den anden indendørsenhed i det samme system.

(Hvis den anden indendørsenhed i det samme system ikke kører, kører klimaanlægget på nedkølingsindstillingen.)

Blæserhastighed AUTO

Temperaturindstilling 23 °C

Stopper driften

Tryk på knappen MANUAL AUTO på betjeningspanelet.

LUFTSTRØMSRETNING

Lodret luftstrømsretning

Den lodrette vindretning kan styres med fjernbetjeningen Afkøling, tørring og opvarmning

4

3

2

1

Vandret luftstrømsretning

Den vandrette luftstrømsretning kan indstilles manuelt ved at justere det vandrette luftretningsspjæld.

FORSIGTIG

Juster kun det vandrette luftretningsspjæld, mens spjældet er åbent.

Åbning af spjældet med magt med hænderne kan forårsage funktionsfejl på dæmperen.

LUFTUDTAGSVALG

Med denne funktion kommer luften ud samtidigt fra det øvre og nedre luftudtag, således at rummet effektivt kan afkøles eller opvarmes. Denne funktion er indstillet ved hjælp af kontakten bag luftindtaget på indendørsenheden. (Denne funktion er tilgængelig ved afkøling og opvarmning.)

Indstilling af udtagsluften

Kun øvre luftudtag Øvre og nedre luftudtag

Indstil luftudtagsvalgets kontakt til

Indstil luftudtagsvalgets kontakt til

Luft strømmer automatisk ud fra de øvre og nedre luftudtag som vist i tabellen nedenfor.

BEMÆRKNINGER:

Sæt luftudtagsvalgets kontakt til afslutningen. Ellers kan luftudtag ikke vælges som ønsket.

Driftsbeskrivelse

(Når indstillet til øvre og nedre luftudtag)

Afkøling Tørring Opvarmning

Øvre og nedre luftstrøm

Rumtemperaturen og indstillet temperatur er forskellige.

Øvre luftstrøm

Rumtemperaturen er tæt på den indstillede temperatur, eller klimaanlægget har fungeret i 1 time.

Kun øvre luftstrøm

Øvre og nedre luftstrøm

Luftstrøms temperatur er høj.

Øvre luftstrøm

Luftstrøms temperatur er lav.

(Under afrimningen igangsætning etc.)

Da-2

BETJENINGSTIPS

Betjening og ydeevne

Om prioriteret tilstand og standby

● Der kan forbindes flere indendørsenheder til det samme system. Valget af indstillinger afhænger af systemet.

Kølingsprioritet:

Hvis de andre indendørsenheder i det samme system står på køling eller tør luft, er det ikke muligt at vælge varmeindstillingen på samme tid.

Opvarmningsprioritet:

Hvis de andre indendørsenheder i det samme system står på opvarmning, er det ikke muligt at vælge køling eller tør luft på samme tid.

Standby:

Hvis 2 eller flere indendørsenheder starter på forskellige indstillinger på samme tid, går de på standby. Alle indendørsenheder, der ikke er blevet indstillet, venter på standby, indtil de bliver indstillet (de starter, så snart det bliver indstillet).

På dette tidspunkt begynder driftindikatorlampen (grøn) at lyse, og timerindikatorlampen (orange) at blinke.

Lav omgivende afkøling

● Når udendørstemperaturen falder, skrues der ned for blæseren i udendørsenheden, eller den holder muligvis op med at køre i perioder.

Varmeydeevne

● Varmefunktionen bruger en varmepumpe, der absorbere varmen fra luften udenfor og fører denne varme indenfor. Som følge heraf reduceres effekten, som lufttemperaturen uden for falder. Hvis der ikke produceres nok varme, anbefales det, du bruger dette klimaanlæg sammen med et andet slags varmeapparat.

● Varmefunktionen varmer værelset ved at recirkulerende luften i værelset, hvilket betyder at det kan tage et stykke tid inden værelse bliver varmt, når klimaanlægget først tændes.

Automatisk optøning styret af en mikrocomputer

● Hvis varmefunktionen bruges, når lufttemperaturen uden for er lav, kan der danne sig frost på udendørsenheden, hvilket kan nedsætte dens ydeevne. For at forhindre denne form for nedsat ydeevne, er enheden udstyret med en automatisk optøningsfunktion, der styres af en mikrocomputer. Hvis der dannes frost på klimaanlægget, holder det midlertidigt op med at køre, mens optøningsfunktionen kører i et stykke tid (i ca. 4 – 15 minutter).

På den automatiske optøningsfunktion, blinker OPERATION-indikatoren (grøn).

Oliegendannelse

● Med jævne mellemrum, starter oliegendannelsesfunktionen, der sender olie fra kompressoren tilbage til udendørsenheden.

Under oliegendannelsesfunktionen, blinker OPERATION (grøn) (i ca.

10 minutter).

Temperatur- og fugtighedsområde

● Temperaturen og fugtigheden, som dette produkt skal bruges, er vist i følgende tabel.

Køling/tør-indstilling Opvarmning

Udendørstemperatur Se venligst specifikationerne til udendørsenhederne.

Indendørstemperatur 18 – 32 °C DB 10 – 30 °C DB

Indendørsluftfugtighed

Ca. 80 % eller derunder

● Hvis klimaanlægget bruges i højere temperatur end disse, udløses det indbyggede beskyttelseskredsløb muligvis, for at forhindre beskadigelse af det interne kredsløb. Og hvis klimaanlægget står på køling eller tør luft, og det i forhold med lavere temperatur end dem, der er anført ovenfor, kan varmeveksleren fryse, hvilket kan fører til vandlækage og andre skader.

● Hvis enheden bruges i høj luftfugtighed i længere tid, kan der dannes kondensvand på overfladen af indendørsenhed, der kan dryppe ned på gulvet eller andre genstande.

● Denne enhed må ikke bruges til nogen andre formål end køling, opvarmning, affugtning og luftcirkulation i værelser i almindelige boliger.

RENGØRING OG PLEJE

FORSIGTIG

● Inden enheden rengøres, skal den stoppes og strømforsyningen skal afbrydes.

● Stå ikke på en ustabil overflade under rengøringen.

● Når luftfiltrene tages og skiftes, skal du sørge for ikke at røre ved var meveksleren, da dette kan føre til personskader.

-

● Sørg for at luftindtaget er monteret korrekt.

● Du må ikke selv rengøre enheden indvendigt. Hvis enheden skal rengøres indvendigt, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

● Når enhedens kabinet rengøres, må du ikke bruge vand der er varmere end 40 °C, barske slibende rengøringsmidler eller flygtige stoffer, såsom benzen eller fortynder.

● Hvis snavs ophober sig på luftfilter, reduceres luftstrømmen, ydeevnen nedsænkes og enheden larmer mere.

Ved normalt brug skal luftfiltrene rengøres hver 2. uge.

Rengøring af luftindtaget

1. Fjern luftindtaget.

(1) Placér dine fingre på begge øverste indikatorer på luftindtaget, og træk fremad; hvis indtaget synes at hænge delvist fast under bevægelsen, fortsæt med at trække nedad for at fjerne det.

(2) Hægt rebene, der holder på spjældet, af.

1

Luftindtag

2

Reb

2

1

2. Rengør med vand.

Fjern støv med en støvsuger; Tør enheden af med varmt vand, og tør efter med en ren, blød klud.

Da-3

3. Udskift luftindtag.

(1) Hægt rebene på.

(2) Sæt venstre og højre monteringsaksler ind i lejerne ved panelets bund.

(3) Tryk på det sted, der er mærket i diagrammet og luk luftindtaget.

2

Luftindtag

3

1

2

1

Reb

3

Installation af luftrensningsfilter

1. Åbn luftindtaget og fjern luftfiltrene.

2. Installér luftrensningsfiltersæt (sæt med 2).

Sæt luftrensningsfilteret ind i panelet.

Fastgør det på 5 udvalgte steder.

(3 steder øverst og 2 steder nederst.)

Rengøring af luftfiltret

1. Åbn luftindtaget og fjern luftfilteret.

Tryk luftfilterets håndtag ned, frakobl de 2

øverste tapper og træk ud.

Luftrensningsfilter

2. Fjern støv med en støvsuger eller ved vask.

Efter vask, lad det tørre grundigt på et skyggefuldt sted.

3. Udskift luftfilteret og luk luftindtaget.

(1) Justér luftfilterets sider med panelet og skub helt ind, og sørg de 2

øverste tapper passer korrekt til deres huller i panelet.

Luftfilter

Luftfilter

Panel

Panel

3. Montérde to luftfiltre og luk luftindtaget.

(2) Luk luftindtaget.

● Støvet kan renses fra luftfiltret med en støvsuger eller ved at vaske filteret i en opløsning af mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Hvis filteret vaskes, skal du lade filteret tørre grundigt i skyggen, inden det sættes i enheden igen.

● Hvis snavs ophober sig på luftfiltret, reduceres luftstrømmen, hvilket sænker ydeevnen, og enheden larmer mere.

● Ved normalt brug skal luftfiltrene rengøres hver anden uge.

● Når det bruges i længere perioder, kan enheden akkumulere snavs, hvilket reducerer dets ydeevne. Vi anbefaler, at enheden bliver efterset regelmæssigt ud over din egen regelmæssige rengøring og pleje. Kontakt autoriseret servicepersonale for at få yderligere information.

● Lad, før enheden lukkes i en måned eller mere, ventilatoren køre uafbrudt i omkring en halv dag for at sikre at de indre dele tørrer grundigt.

● Når luftrensningsfiltrene anvendes, vil effekten øges ved at sætte blæserhastigheden til "Høj".

Udskiftning af snavsede luftrensningsfiltre

Udskift filtre med følgende komponenter (købes separat).

● APPLE-KATEKIN FILTER: UTR-FC03-2

● ION DEODORICERINGSFILTER: UTR-FC03-3

1. Åbn luftindtaget og fjern luftfiltrene.

2. Erstat dem med to nye luftrensningsfiltre.

(1) Fjern de gamle luftrensningsfiltre i omvendt rækkefølge af deres mon tering.

(2) Monteres på samme måde som for monteringen af luftrensningsfilter sættet.

Da-4

3. Montér de to luftfiltre og luk luftindtaget.

Vedrørende luftrensningsfiltrene

APPLE-KATEKIN FILTER (1 ark)

● Filtrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes og genbruges.)

● Ved opbevaring af filtrene, bruges filtrene så hurtigt som muligt efter, at pakken har været åbnet.

● (Luftrensningseffekten reduceres, hvis filtrene efterlades i den åbnede pakke)

● Generelt bør filtrene udskiftes hver 3. måned.

Køb det dedikerede APPLE-KATEKIN FILTER (UTR-FC03-2) (sælges separat) til udskiftning af de snavsede luftrensningsfiltre.

ION DEODORICERINGSFILTER (1 ark) - lyseblå

● Filtrene skal udskiftes hvert 3. år for for at opretholde den deodoriserende virkning.

Køb det dedikerede DEODORICERINGSFILTER (UTR-FA13-2) (sælges separat) til udskiftning af filtrene.

Vedligeholdelse af ION DEODORICERINGSFILTER

For at opretholde den deodoriserende virkning skal filteret rengøres på følgende måde hver 3. måned.

(1) Fjern filteret.

(2) Rengør med vand og lufttør.

1) Skyl filtrene med højtryks-varmt vand, indtil filtrenes overflade er dækket med vand. Skyl med fortyndet neutralt rengøringsmiddel.

(Vask aldrig ved oprivning eller gnidning, da det vil ødelægge den deodoriserende effekt.)

2) Skyl med strømmende vand.

3) Tørres i skygge.

(3) Sæt filteret på plads igen.

Rengøring af kabinettet

Vask kabinettet med varmt vand, og tør efter med en ren og blød klud.

Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid

Lad afbryderen være tændt i mindst 12 timer, inden du stater enheden igen.

Efter længere perioder hvor enheden ikke bruges

Hvis du har lukket den indendørs enhed ned i 1 måned eller mere, skal

VENTILATOREN køres i en halv dag for at tørre de indre dele grundigt, før normal drift sættes i gang.

Yderligere inspektion

Efter lang tids brug kan akkumuleret støv inde i indendørsenheden reducere produktets ydeevne, selvom du har vedligeholdt enheden med den anbefalede daglige pleje eller rengøringsprocedure nedskrevet i denne manual.

I et sådant tilfælde anbefales det at inspicere produktet.

Kontakt autoriseret servicepersonale for at få yderligere information.

FEJLFINDING

Følgende tilstande er ikke tegn på nedbrud eller driftsfejl.

Enheden stater ikke med det samme:

● Hvis enheden stoppes og derefter straks tændes igen, begynder kompressoren først at køre efter ca. 3 minutter, så sikringen ikke springer.

● Når den elektriske afbryder slukkes og tændes, begynder beskyttelseskredsløbet at køre i ca. 3 minutter, hvor enheden ikke kan betjenes.

Luftstrømmen er svag eller stopper:

● Når opvarmningen startes, kan blæseren i indendørsenheden stoppe midlertidigt, så de indvendige dele kan varme op.

● Hvis rumtemperaturen kommer over indstillingen på termostaten under opvarmningen, holder udendørsenheden op med at køre og blæseren i indendørsenheden stopper også. Hvis du ønsker at varme rummet yderligere, skal du indstille termostaten til en højere temperatur.

● Under oliegendannelsen, kan luftstrømmen stoppe i ca. 10 minutter.

(Se side 3)

● Når den automatisk optøningsfunktion, stopper enheden midlertidigt under opvarmningen (ca. 4 – 15 minutter). (Se side 3)

● Blæseren kører muligvis på en lav hastighed, når enheden står på tør luft eller hvis enheden overvåger temperaturen i rummet.

● Når enheden stilles på AUTO, kører blæseren på en lav hastighed.

Blinkende indikatorer:

● OPERATION (grøn) blinker:

En oliegendannelse er i gang. (Se side 3)

● OPERATION (grøn) blinker:

En automatisk optøning er i gang. (Se side 3)

● OPERATION (grøn) og TIMER (orange) blinker skiftevis:

Enheden er blevet genoprettet efter en strømafbrydelse.

● OPERATION (grøn) og TIMER (orange) blinker samtidigt:

Enheden kører i fejlsikret tilstand. Spørg en leder, da det kan være der udføres vedligeholdelsesarbejde på systemet.

● OPERATION (grøn) begynder at lyse, og TIMER (orange) blinker:

Enheden er på standby. (Se side 3)

Enheden støjer:

● I følgende forhold kan man høre lyden af vand, der flyder fra indendør senheden, som får enheden til at støje. Følgende er lyden af strømmende kølevæske.

Når enheden starter

Når oliegendannelsen er færdig

Når den automatisk optøning er færdig

● Når enheden kører kan man muligvis høre en lille knirkende lyd. Dette er fordi panelet udvider sig og trækker sig sammen på grund af temperaturændringer.

● Under opvarmningen, kan man muligvis høre en sydende lyd af og til.

Denne lyd kommer fra den automatiske optøning. (Se side 3)

Lugte:

● Indendørsenheden kan af og til afgive nogle lugte. Denne lugt kommer fra lugte i værelset (fx fra møbler, tobak, osv.), som er blevet suget ind i klimaanlægget.

Der kommer tåge ud af indendørsenheden:

● Under kølingen, kan der komme en tynd tåge ud af indendørsenheden.

Dette skyldes den pludselige køling af luften i rummet fra luften, der kommer ud af klimaanlægget, hvilket kan føre til kondens og tåge.

Der kommer damp ud af indendørsenheden:

● Under opvarmningen kan blæseren i udendørsenheden stoppe, og der kan komme damp ud af enheden. Dette er på grund af den automatiske optøning. (Se side 3)

Der kommer vand ud af udendørsenheden:

● Under opvarmningen kan der komme vand ud af udendørsenheden på grund af den automatiske optøning.

Da-5

Følgende situationer er muligvis ikke en fejl, så du bedes venligst kontrollere dette.

Enheden virker overhovedet ikke:

● Har der været en strømafbrydelse?

● Er der gået en sikring eller er en afbryder blevet udløst?

● Er der OFF på stikkontakten?

● Prøver du at lave en indstilling, der er anderledes en prioritetsindstillingen? (Se side 3)

● Er systemet på standby? (Se side 3)

Indstillingen kan ikke ændres:

● Prøver du at stille systemet på en indstilling, der er anderledes en prioritetsindstillingen? (Se side 3)

Dårlig nedkøling (eller opvarmning):

● Har du indstillet rumtemperatur (termostaten) korrekt?

● Er luftfilter beskidt? (Se side 3)

● Er luftind- eller udtagene på klimaanlægget blokeret?

● Er der et vindue eller en dør åben?

● Kan rummet evt. ikke køles ned, da der kommer stærkt sollys gennem et vindue? (Luk gardinerne.)

● Kan rummet evt. ikke køles ned, da der er varmeapparater eller computere i rummet, eller er der for mange mennesker i rummet?

● Er blæserhastigheden sat for lavt?

Indstil temperaturen lavere end rumtemperaturen:

● Temperaturen falder ikke nok.

Temperaturen falder muligvis ikke nok, afhængigt af forholdene i rummet.

(For høj luftfugtighed eller rumtemperatur). (Se side 3)

I følgende situationer skal du straks holde op med at bruge enheden, og kontakte en autoriseret servicetekniker.

● Problemet er ikke blevet løst, selv når fejlfindingen er blevet udført.

● FILTER-indikatoren (rød) blinker meget hurtigt.

● Den kabelforbundne fjernbetjening eller den simpel fjernbetjening, angiver en fejl (når tilsluttet).

● Den lugter brændt.

SPECIFIKATIONER

MODEL

TILGANGS-

EFFEKT

AG*A004

GCGH

STRØMKILDE

TILGÆNGELIG

SPÆNDINGSOMRÅDE

KØLEKAPA-

CITET

VARMEKA-

PACITET

[kW] 1,1

[Btu/t] 3.800

[kW] 1,3

[Btu/t] 4.400

[W] 12/14 (*1)

AG*A007

GCGH

AG*A009

GCGH

AG*A012

GCGH

220-240V ~ 50Hz, 230V ~ 60Hz

2,2

7.500

2,8

9.600

16

198 til 264 V (50Hz)

198 til 253 V (60Hz)

2,8

9.600

3,2

10.900

17

3,6

12.300

4,0

13.600

22

AG*A014

GCGH

4,0

13.600

4,5

15.400

29

STRØM 0,14 0,15 0,18

LYDTRYK

HØJ dB [A] 35/36 (*1)

MELLEM -

HØJ dB [A]

MELLEM dB [A]

33

31

MELLEM

-LAV

LAV dB [A] dB [A]

STØJ-

SVAG dB [A]

MÅL OG VÆGT

HØJDE [mm]

BREDDE [mm]

DYBDE [mm]

VÆGT [kg]

30

28

22

14,5

37

35

33

31

29

22

*1: Denne værdi er ”afkøling/opvarmning".

MODEL

TILGANGS-

EFFEKT

AG*E004

GCEH

STRØMKILDE

TILGÆNGELIG

SPÆNDINGSOMRÅDE

KØLEKAPA-

CITET

VARMEKA-

PACITET

[kW] 1,1

[Btu/t] 3.800

[kW] 1,3

[Btu/t] 4.400

[W] 12/14 (*1)

600

740

200

AG*E007

GCEH

AG*E009

GCEH

AG*E012

GCEH

220-240V ~ 50Hz, 230V ~ 60Hz

2,2

7.500

198 til 264 V (50Hz)

198 til 253 V (60Hz)

2,8

9.600

3,6

12.300

2,8

9.600

3,2

10.900

4,0

13.600

16

38

36

34

31

29

22

17

15

42

39

37

35

33

30

22

STRØM 0,14 0,15 0,18

0,23

46

42

39

36

33

30

AG*E014

GCEH

4,0

13.600

4,5

15.400

29

0,23

LYDTRYK

HØJ dB [A] 35/36 (*1)

MELLEM -

HØJ dB [A]

MELLEM dB [A]

33

31

MELLEM

-LAV

LAV dB [A] dB [A]

30

28

STØJ-

SVAG dB [A]

MÅL OG VÆGT

HØJDE [mm]

BREDDE [mm]

DYBDE [mm]

VÆGT [kg]

22

37

35

33

31

29

22

*1: Denne værdi er ”afkøling/opvarmning".

38

36

34

31

29

22

600

740

200

14,5

42

39

37

35

33

30

46

42

39

36

33

30

● Oplysninger om akustisk støj:

Det maksimale lydtryk er under 70 dB (A) både på udendørsenheden og indendørsenheden. I henhold til IEC 704-1 og ISO 3744.

● Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.

Da-6

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement