Fujitsu RDC90LHTA Instrukcja obsługi

Add to My manuals
15 Pages

advertisement

Fujitsu RDC90LHTA Instrukcja obsługi | Manualzz
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Polski
KLIMATYZATOR
KANAŁOWY
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI
NR CZĘŚCI 9374379347-02
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR (KANAŁOWY)
NR CZĘŚCI 9374379347-02
SPIS TREŚCI
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.... 2
NAZWY CZĘŚCI ..................................................... 3
PRACE PRZYGOTOWAWCZE ............................... 4
Obsługa ................................................................... 5
FUNKCJE TIMERA.................................................. 7
TIMER WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA ....................... 7
TIMER TYGODNIOWY ........................................... 8
PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (TIMER
SET BACK)............................................................ 10
TRYB PRACY ECONOMY .....................................11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ........................11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ....................... 12
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA...... 13
AUTODIAGNOSTYKA........................................... 15
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
●
●
Aby zapobiec obrażeniom ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie
zapoznać się z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.
Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować
obrażeniami bądź uszkodzeniami, których stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:
Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji, których nieprawidłowe wykonanie
OSTRZEŻENIE może skutkować śmiercią bądź poważnymi obrażeniami ciała użytkownika.
Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji, których nieprawidłowe wykonanie
PRZESTROGA może skutkować obrażeniami ciała użytkownika lub uszkodzeniem mienia.
OSTRZEŻENIE
• W skład niniejszego produktu nie wchodzą części
wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu
przeprowadzenia naprawy, instalacji bądź przeniesienia
niniejszego produktu zawsze kontaktować się
z autoryzowanym personelem serwisowym.
Nieprawidłowa instalacja bądź użytkowanie skutkuje
wyciekiem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
• W przypadku wystąpienia usterki, objawiającej się na
przykład wonią spalenizny, należy natychmiast przerwać
użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie
poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub
wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie
skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego.
W przypadku uszkodzenia może go wymienić wyłącznie
autoryzowany personel serwisowy.
• Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy
zadbać o to, aby nie doszło do jego kontaktu z ogniem
lub jakimkolwiek materiałem łatwopalnym, a następnie
skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
• W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania
jakichkolwiek oznak możliwości uderzenia pioruna, należy
wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota zdalnego sterowania
i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego zasilania, aby
zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej,
umysłowej lub czuciowej bądź nieposiadające odpowiedniej
wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania
urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
• Nie wolno uruchamiać produktu poprzez podłączenie wtyczki
kabla zasilającego do gniazda lub włączenie wyłącznika,
albo wyłączać urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki lub
wyłączenie wyłącznika.
• Nie wolno używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.
• Nie wolno wystawiać się na bezpośrednie działanie
chłodzącego strumienia powietrza przez bardzo długi czas.
• Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do
otworów wylotowych, otwartego panelu i kratki wlotowej.
• Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
PRZESTROGA
• Co jakiś czas w trakcie użytkowania należy zapewniać wentylację.
• Z urządzenia można korzystać wyłącznie po zamontowaniu
w produkcie filtrów powietrza.
• Należy upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt
elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 1 m (40
cali) od jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
• Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.
• Po długim okresie korzystania z urządzenia należy zadbać
o przeprowadzenie kontroli zamocowania jednostki
wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.
• Należy dokładnie rozważyć kierunek nawiewu i docelową
wartość temperatury w pomieszczeniu w przypadku
korzystania z produktu w miejscu, w którym przebywają
niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.
• Nie wolno kierować strumienia powietrza na kominki bądź
urządzenia grzewcze.
• Nie wolno blokować ani zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.
• Nie wolno wystawiać żeber chłodnicy na działanie wysokiego ciśnienia.
• Nie wolno stawać na produkcie, umieszczać na nim
przedmiotów ani używać go do ich zawieszania.
Pl-2
• Nie wolno umieszczać pod produktem innych urządzeń
elektronicznych ani wyposażenia domowego.
Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca
z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić
do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
• Nie wolno narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.
• Nie wolno używać produktu do przechowywania żywności,
przyrządów precyzyjnych, dzieł sztuki i innych przedmiotów
ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to mieć
negatywny wpływ na jakość tych przedmiotów lub stan tych
organizmów.
• Nie wolno wystawiać zwierząt bądź roślin na bezpośrednie
działanie strumienia powietrza.
• Nie wolno pić wody opróżnionej z klimatyzatora.
• Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający.
• Nie wolno dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła
wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ
grozi to odniesieniem obrażeń.
NAZWY CZĘŚCI
Pilot zdalnego sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
Przycisk START/STOP
Przycisk SET TEMP. (temperatura)
Przycisk MODE
Przycisk FAN
Przycisk ECONOMY
Przycisk TIMER MODE
(CLOCK ADJUST)
Przycisk DAY (DAY OFF)
Przycisk SET BACK
Przycisk SET TIME (< >)
Przycisk TIMER DELETE
Przycisk TIMER SET
Przycisk pionowego kierunku przepływu powietrza oraz
wychylenia*1
C Przycisk poziomego kierunku
przepływu powietrza oraz wychylenia*2
D Przycisk MAINTENANCE (FILTER
RESET)*3
E Lampka pracy
F Wskaźnik timera i zegara
G Wskaźnik trybu pracy
H Wskaźnik prędkości wentylatora
I Wskaźnik blokady pracy
J Wskaźnik temperatury
K Wskaźnik funkcji
Wskaźnik odszraniania
Wskaźnik czujnika termicznego
Wskaźnik trybu pracy ECONOMY
Wskaźnik pionowego
wychylenia*4
Wskaźnik poziomego
wychylenia5
Wskaźnik filtra*6
*1~6 Nie można użyć tych funkcji.
Pl-3
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Ustawianie bieżącego dnia i czasu
1
2
Należy nacisnąć przycisk TIMER MODE
(CLOCK ADJUST) i przytrzymać go przez
co najmniej 2 sekundy. Wskaźnik czasu na
pilocie zdalnego sterowania zacznie migać.
3
Następnie należy nacisnąć przycisk DAY i wybrać bieżący
dzień.
Wokół wybranego dnia pojawi się
.
SU
MO
TU
Przykład: Poniedziałek 23:00
SET BACK
Aby przełączyć się pomiędzy formatem 12-godzinnym
i 24-godzinnym, należy nacisnąć przycisk SET BACK.
SU MO TU WE TH FR SA
5
Należy nacisnąć przycisk ponownie, aby zakończyć.
Pl-4
TH
Aby ustawić bieżący czas, należy nacisnąć przyciski SET TIME (< >).
Należy naciskać przyciski wielokrotnie, aby dostosować bieżący czas
w 1-minutowych odstępach. Należy nacisnąć przycisk i przytrzymać
go, aby dostosować bieżący czas w 10-minutowych odstępach.
SU MO TU WE TH FR SA
4
WE
SU MO TU WE TH FR SA
FR
SA
Obsługa
Instrukcje odnoszące się do ogrzewania (*) dotyczą tylko „MODELU DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA” (z odwrotnym cyklem).
Rozpoczęcie/zatrzymanie pracy
Nacisnąć przycisk START/STOP.
Lampka pracy
Klimatyzacja włączona: Świeci się jasnym światłem
Klimatyzacja wyłączona: Nie świeci się
Ustawianie trybu pracy
●
Ustawienie trybu pracy
Aby ustawić tryb pracy, należy nacisnąć przycisk MODE.
W przypadku wybrania trybu DRY (osuszanie), prędkość wentylatora zostanie ustawiona
na tryb AUTO (automatyczna).
AUTO
(automatyczna)
●
DRY
(osuszanie)
FAN
(wentylator)
HEAT*
(ogrzewanie)
Ustawienie temperatury w pomieszczeniu
Aby ustawić temperaturę w pomieszczeniu, należy nacisnąć przyciski SET TEMP.
Obniża
●
COOL
(chłodzenie)
Zwiększa
Zakres ustawienia temperatury
Automatyczna .................................. 18–30°C
Chłodzenie/Osuszanie ..................... 18–30°C
Ogrzewanie* .................................... 16–30°C
Ustawienie prędkości wentylatora
Aby ustawić prędkości wentylatora, należy nacisnąć przycisk FAN.
AUTO
(automatyczna)
HIGH
(duża)
MED
(średnia)
LOW
(niska)
Tryb pracy ECONOMY
Aby rozpocząć lub zatrzymać pracę w trybie ECONOMY, należy
nacisnąć przycisk ECONOMY.
Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji zamieszczono na
stronie 11.
Pl-5
Obsługa
Wybór czujnika temperatury w pomieszczeniu
•
Ta funkcja została zablokowana fabrycznie. Należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym
podczas korzystania z tej funkcji, aby prawidłowo zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu.
Jednostka
wewnętrzna
Należy nacisnąć przycisk ECONOMY i przytrzymać go przez co
najmniej 2 sekundy, aby wybrać, czy temperatura w pomieszczeniu ma być odczytywana przez jednostkę wewnętrzną czy
przez pilot zdalnego sterowania.
Gdy pojawi się wskaźnik czujnika temperatury
, temperatura w
pomieszczeniu jest odczytywana przez pilot zdalnego sterowania.
UWAGI
•
Jeśli ta funkcja jest zablokowana, nie można zmienić miejsca odczytu temperatury w pomieszczeniu, a symbol
migać, gdy przycisk ECONOMY zostanie wciśnięty i przytrzymany przez co najmniej 2 sekundy.
Funkcja blokady przed dziećmi
Należy nacisnąć jednocześnie przycisk DAY (DAY OFF) oraz
TIMER SET i przytrzymać je przez co najmniej 2 sekundy, aby
aktywować funkcję blokady przed dziećmi i zablokować wszystkie
przyciski pilota zdalnego sterowania, poza przyciskiem START/
STOP, przyciskami SET TEMP., przyciskiem MODE oraz przyciskiem FAN. Aby dezaktywować funkcję blokady przed dziećmi,
należy ponownie nacisnąć te przyciski i przytrzymać je przez co
najmniej 2 sekundy.
Po aktywowaniu funkcji blokady przed dziećmi, pojawi się symbol
. Jeśli przy włączonej blokadzie przed dziećmi wciśnięty
zostanie jakikolwiek przycisk, wskaźnik CL zacznie migać.
Pl-6
zacznie
FUNKCJE TIMERA
Timer wyłączenia (patrz strona 7.)
Z tej funkcji należy korzystać, aby zatrzymać pracę klimatyzatora. Timer działa i zatrzymuje pracę klimatyzatora, gdy
upłynie ustawiony w nim czas. Timer można ustawić z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
Timer włączenia (patrz strona 7.)
Z tej funkcji należy korzystać, aby włączyć pracę klimatyzatora. Timer działa i włącza pracę klimatyzatora, gdy upłynie
ustawiony w nim czas. Timer można ustawić z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
Timer tygodniowy (patrz strona 8.)
Funkcja timer służy do ustawiania czasu pracy klimatyzatora dla każdego dnia tygodnia.
Aby wyłączyć ustawioną pracę dla wybranego dnia w nadchodzącym tygodniu, należy skorzystać z ustawienia DAY OFF
(dzień wolny).
Ponieważ wszystkie dni można ustawić razem, timer tygodniowy można wykorzystać do powtórzenia ustawień dla
wszystkich dni.
Programowanie temperatury (Timer SET BACK) (patrz strona 10.)
Ta funkcja timera służy do zmiany ustawionej temperatury podczas pracy klimatyzatora dla każdego dnia tygodnia.
Z tej funkcji można korzystać razem z innymi ustawieniami timera.
TIMER WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
Ustawienie timera włączenia/wyłączenia
1
Należy nacisnąć przycisk TIMER
MODE, aby wybrać opcję włączenia
(ON) lub wyłączenia (OFF).
2
SU MO TU WE TH FR SA
Od 1 do 24 godzin
Brak wskaźnika
CAŁY
CZAS
●
TIMER
WYŁ.
TIMER
WŁ.
TIMER
TYGODNIOWY
Przykład: Timer wyłączenia
ustawiony na 6 godzin
Aby ustawić czas, należy nacisnąć przyciski SET TIME (< >).
Po ustawieniu czasu timer zacznie odliczać automatycznie.
Wraz z upływem czasu zmniejsza się ilość czasu do włączenia
timera wyłączenia wyświetlana na wskaźniku timera.
Anulowanie
• Aby anulować tryb timera, należy nacisnąć przycisk TIMER DELETE.
• Tryb timera można anulować poprzez zmianę trybu timera za pomocą przycisku TIMER MODE.
Pl-7
TIMER TYGODNIOWY
Ustawienie timera tygodniowego
1
2
Należy nacisnąć przycisk TIMER SET
i przytrzymać go przez co najmniej 2
sekundy.
Aby ustawić timer tygodniowy, należy nacisnąć przycisk TIMER MODE.
3
●
Ustawienie dnia tygodnia
ALL
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
2
1
Aby wybrać dzień tygodnia, należy nacisnąć przycisk DAY, a następnie należy
nacisnąć przycisk TIMER SET, aby potwierdzić ustawienie.
W przypadku wyboru opcji ALL (wszystkie), można ustawić wszystkie dni
na raz, gdy wokół każdego dnia pojawi się
.
4
●
Ustawienie czasu
Po ustawieniu czasu pracy pojawi się
symbol
.
WŁ.-1
3
2
1
WYŁ.-1
WŁ-2
WYŁ.-2
Przykład: Timer ustawiony jest na czas od
7:00 do 18:00.
Należy nacisnąć przyciski SET TIME (< >), aby ustawić czas, a następnie przycisk TIMER
SET, aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia następnego czasu włączenia
(ON) lub wyłączenia (OFF).
Dla jednego dnia można ustawić dwa czasy dla opcji włączenia (ON) i wyłączenia (OFF)
Aby zakończyć ustawienia czasu i powrócić do ustawień dni tygodnia, należy nacisnąć
przycisk DAY.
5
●
Usuwanie czasu pracy
Jeśli przycisk TIMER DELETE zostanie
3
4
lub , czas pracy dla
wciśnięty w kroku
wybranego dnia zostanie usunięty.
Jeśli wybrano wszystkie dni, czasy pacy dla
wszystkich tych dni zostaną usunięte.
3
4
Należy powtórzyć kroki oraz .
Aby zakończyć ustawienia timera tygodniowego, należy
nacisnąć przycisk TIMER SET i przytrzymać go przez co
najmniej 2 sekundy.
UWAGI
• Czas pracy można ustawiać tylko w 30-minutowych odstępach.
• Czas wyłączenia można przełożyć na następny dzień.
• Funkcji timera włączenia oraz timera wyłączenia nie można ustawić podczas korzystania z timera tygodniowego . Trzeba ustawić
zarówno czas dla funkcji włączenia (ON), jak i wyłączenia (OFF).
Pl-8
TIMER TYGODNIOWY
Ustawienie timera TYGODNIOWEGO
●
Uruchomienie
●
W przypadku timera tygodniowego zaczynie on działać automatycznie.
Anulowanie
• Aby anulować tryb timera, należy
nacisnąć przycisk TIMER DELETE.
• Tryb timera można anulować
poprzez zmianę trybu timera za
pomocą przycisku TIMER MODE.
Przykład: Czas pracy od 7:00 do 18:00
Wyświetla się czas pracy dla bieżącego dnia.
Ustawienie funkcji DAY OFF (dla dnia wolnego)
1
2
3
4
Przy ustawianiu timera tygodniowego, należy nacisnąć
przycisk TIMER SET i przytrzymać go przez co najmniej
2 sekundy, aby ustawić dzień.
Należy wybrać dzień, aby
ustawić funkcję DAY OFF
(dzień wolny).
Należy nacisnąć przycisk DAY
(DAY OFF) i przytrzymać go
przez co najmniej 2 sekundy,
aby ustawić funkcję DAY OFF.
Należy nacisnąć przycisk
TIMER SET i przytrzymać go
przez co najmniej 2 sekundy,
aby zakończyć ustawienie
funkcji DAY OFF.
SU MO TU WE TH FR SA
SU MO TU WE TH FR SA
Symbol
miga pod dniem tygodnia.
●
3 6 9 12 15 18 21
3 6 9 12 15 18 21
Przykład: Funkcja DAY OFF ustawiona
jest dla poniedziałku.
Anulowanie
Należy zastosować się do tych samych procedur, jak w przypadku ustawiania.
UWAGI
• Ustawienie funkcji DAY OFF jest dostępne dla dni, dla których dokonano już ustawień tygodniowych.
• Jeżeli czas pracy przechodzi na następny dzień (podczas ustawień następnego dnia), rzeczywisty zakres funkcji DAY OFF
zostanie ustawiony, jak przedstawiono to poniżej.
●
Normalne ustawienie
●
Ustawienie dnia następnego
DZIEŃ WOLNY
WŁ.
WYŁ.
TYGODNIOWY
Poprzedni dzień
WŁ.
DZIEŃ WOLNY
WYŁ.
WYŁ.
WŁ.
TYGODNIOWY
TYGODNIOWY
Ustawiony dzień
Następny dzień
Poprzedni dzień
WYŁ.
WŁ.
TYGODNIOWY
Ustawiony dzień
Następny dzień
• Funkcję DAY OFF można ustawić tylko 1 raz. Ustawienie funkcji DAY OFF zostanie anulowane automatycznie, gdy minie dany
dzień.
Pl-9
PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (TIMER SET BACK)
Ustawienie programowania temperatury (Timer SET BACK)
1
2
W przypadku braku
ustawienia programowania temperatury,
zamiast temperatury
wyświetli się „- -”.
SET BACK
Należy nacisnąć przycisk
TIMER SET i przytrzymać go
przez co najmniej 2 sekundy.
Aby przejść do wyświetlacza potwierdzenia programowania
temperatury, należy nacisnąć przycisk SET BACK.
Wyświetli się czas pracy dla opcji programowania temperatury
oraz ustawiona temperatura.
3
●
Ustawienie dnia
1
●
Ustawienie czasu pacy
2
3
4
Przykład: Podczas ustawiania wszystkich dni razem
Należy stosować się do tych samych procedur, jak w przypadku timera tygodniowego, aby ustawić czas pracy. Z przycisku
TIMER DELETE można korzystać w sposób opisany w procedurach dla timera tygodniowego.
4
●
Ustawienie temperatury Aby ustawić temperaturę, należy nacisnąć
przyciski SET TEMP. (Zakres ustawienia
temperatury jest taki sam, jak zakres dla
trybu pracy.)
Przykład: Czas pracy od 15:00 do 22:00
WŁ.
Programowanie temperatury
Normalna temperatura
24°C
28°C WYŁ.
24°C
5
3
4
Należy powtórzyć kroki oraz .
Należy nacisnąć przycisk TIMER SET
i przytrzymać go przez co najmniej 2
sekundy, aby zakończyć ustawienie
programowania temperatury (timer
SET BACK).
Działanie timera SET BACK (programowanie temperatury)
●
Uruchomienie
●
Anulowanie
SET BACK
1
Przykład: Wyświetlacz podczas działania timera
SET BACK (programowanie temperatury)
(Czas pracy nie będzie się wyświetlać.)
Należy nacisnąć przycisk SET BACK. Wyświetlacz potwierdzenia programowania temperatury pojawia się na pięć sekund, po czym timer rozpoczyna
automatyczne odliczanie.
2
Należy nacisnąć przycisk SET BACK, a następnie przycisk TIMER DELETE, gdy na ekranie wyświetla się wyświetlacz potwierdzenia
funkcji programowania temperatury. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku SET
BACK, timer SET BACK zostanie anulowany.
UWAGI
•
•
•
•
Timer SET BACK zmienia tylko ustawioną temperaturę i nie można go używać do uruchamiania i zatrzymywania pracy klimatyzatora.
Timer SET BACK można ustawić dwukrotnie w ciągu jednego dnia, ale można korzystać tylko z jednego ustawienia temperatury.
Timera SET BACK można używać razem z timerem włączania, wyłączania i tygodniowym.
Czas pracy opcji cofania jest wyświetlany tylko na wyświetlaczu potwierdzenia programowania temperatury (Wyświetlacz potwierdzenia programowania temperatury przedstawiono w kroku 1.)
Pl-10
TRYB PRACY ECONOMY
Przed wykonaniem tej procedury należy włączyć klimatyzator.
Korzystanie z trybu pracy ECONOMY
Należy nacisnąć przycisk ECONOMY.
Zaświeci się wskaźnik ECONOMY.
Rozpocznie się praca w trybie ECONOMY.
Zatrzymywanie trybu pracy ECONOMY
Należy nacisnąć ponownie przycisk ECONOMY.
Wskaźnik ECONOMY zgaśnie.
Rozpocznie się normalna praca.
Informacje na temat trybu pracy ECONOMY
Przy maksymalnej wydajności tryb pracy ECONOMY odpowiada około 70% wydajności zwykłego trybu pracy klimatyzatora pod
względem chłodzenia i ogrzewania.
● Jeśli pomieszczenie nie jest dobrze chłodzone (lub ogrzewane) podczas pracy w trybie ECONOMY, należy wybrać normalny tryb pracy.
● W okresie monitorowania w trybie AUTO tryb pracy klimatyzatora nie zmieni się na tryb pracy ECONOMY, nawet jeśli tryb pracy
ECONOMY zostanie wybrany przez naciśnięcie przycisku trybu pracy ECONOMY.
● Po uruchomieniu trybu pracy ECONOMY temperatura w pomieszczeniu będzie trochę wyższa od temperatury ustawionej w
trybie chłodzenia i niższa od temperatury ustawionej w trybie ogrzewania. W związku z tym tryb pracy ECONOMY pozwala
zaoszczędzić więcej energii niż inny tryb normalny.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZESTROGA
● Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
● Ponieważ czyszczenie filtra wiąże się z pracą na dużych wysokościach, należy skonsultować się z
autoryzowanym personelem serwisowym.
● Wewnątrz jednostki wentylator pracuje z dużą prędkością, co może doprowadzić do obrażeń ciała.
● Nie wolno wystawiać jednostki wewnętrznej na kontakt ze środkami owadobójczymi w płynie bądź
sprayami do włosów.
● W przypadku eksploatacji przez dłuższy czas wewnątrz jednostki mogą gromadzić się zanieczyszczenia, zmniejszając jej
wydajność. Zalecane jest poddawanie jednostki regularnej kontroli, oprócz czyszczenia i konserwacji przeprowadzanych przez
użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
● Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C, żrących środków czyszczących
zawierających czynniki ścierne ani substancji lotnych, takich jak rozpuszczalniki na bazie benzenu i rozcieńczalniki.
● Jeżeli jednostka nie będzie pracować przez okres co najmniej 1 miesiąca, należy wcześniej pozwolić, aby części wewnętrzne
dokładnie wyschły poprzez wprowadzenie jednostki w tryb wentylatora i umożliwienie, aby pracowała w tym trybie przez pół dnia.
Czyszczenie filtru powietrza
● Należy usunąć pył z filtrów powietrza poprzez odkurzenie lub wypranie ich. Po wypraniu filtry powietrza powinny dokład-
nie wyschnąć w miejscu chronionym przed działaniem słońca.
● Filtr powietrza może być oczyszczony z zanieczyszczeń zarówno za pomocą odkurzacza, jak i poprzez wypranie go
w roztworze ciepłej wody z łagodnym detergentem. W przypadku prania filtru przed ponownym zainstalowaniem należy
pozostawić go do całkowitego wysuszenia w zacienionym miejscu.
● Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznacz-
ne z obniżeniem efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.
Pl-11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Instrukcje odnoszące się do ogrzewania (*) dotyczą tylko „MODELU DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA” (z odwrotnym cyklem).
W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.
Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania,
nawet jeżeli jest wyłączona.
• jednostki wydobywa się zapach spalenizny lub dym
• jednostki wycieka woda
Przed zleceniem przeglądu technicznego należy wykonać następujące czynności kontrolne:
OSTRZEŻENIE
Objaw
NORMALNE Działanie urządzenia nie
FUNKCJONO- rozpoczyna się natychWANIE
miast:
Problem
Patrz strona
● W przypadku wyłączenia, a następnie natychmiastowego ponow-
nego włączenia jednostki sprężarka nie uruchamia się przez około
3 minuty w celu zapobiegnięcia przepaleniu się bezpiecznika.
● Za każdym razem gdy wyłącznik jest wyłączany i ponownie włą-
—
czany, na 3 minuty uruchamiany jest układ ochronny, który uniemożliwia pracę urządzenia przez ten czas.
Słyszalny jest hałas:
● Podczas pracy lub natychmiast po zatrzymaniu jednostki można usły-
szeć dźwięk wody płynącej w przewodach rurowych klimatyzatora.
Ponadto przez około 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy hałas może
być szczególnie słyszalny (dźwięk płynącego czynnika chłodzącego).
* ● Podczas pracy w trybie ogrzewania od czasu do czasu słyszalne
może być syczenie. Dźwięk ten jest emitowany w czasie trwania
operacji automatycznego odmrażania.
Wyczuwalny jest zapach:
● Jednostka wewnętrzna może wydzielać zapach. Może on być mie-
Wydobywa się mgła lub
para:
● Podczas pracy w trybie chłodzenia lub osuszania z jednostki we-
Przepływ powietrza jest
słaby lub zerowy:
szaniną zapachów obecnych w pomieszczeniu (woń mebli, tytoniu
itd.), które zostały pochłonięte przez klimatyzator.
wnętrznej może wydobywać się lekka mgiełka. Jest to wynik nagłego
ochłodzenia powietrza w pomieszczeniu przez strumień chłodnego
powietrza wydobywający się z klimatyzatora, co wiąże się ze zjawiskiem kondensacji i powstawania mgły.
—
* ● Po rozpoczęciu pracy urządzenia w trybie ogrzewania prędkość wentylatora
jest tymczasowo bardzo niska, aby umożliwić nagrzanie części wewnętrznych.
* ● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wzrostu temperatury otoczenia powyżej wartości skonfigurowanej dla termostatu nastąpi przerwanie pracy jednostki zewnętrznej, a jednostka wewnętrzna będzie
pracować z bardzo niską prędkością wentylatora. Aby pomieszczenie
nadal było ogrzewane, należy ustawić wyższą wartość dla termostatu.
—
* ● W trybie ogrzewania jednostka wewnętrzna tymczasowo wyłączy się
na czas trwania procesu automatycznego odszraniania (4 – 15 minut). Podczas operacji automatycznego odszraniania na pilocie
zdalnego sterowania wyświetli się wskaźnik
.
13
● Gdy włączony jest tryb monitorowania AUTO, wentylator pracuje
z bardzo niską prędkością.
Pl-12
—
13
szania lub gdy jednostka monitoruje temperaturę w pomieszczeniu.
Wskaźnik czujnika tempemiga na pilocie
ratury
zdalnego sterowania:
13
* ● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wyłączenia wentylatora jednostki zewnętrznej może być widoczna para unosząca się z urządzenia. Jest
to związane z przeprowadzaniem operacji automatycznego odszraniania.
● Wentylator może pracować z bardzo niską prędkością podczas osu-
Z jednostki zewnętrznej
wydobywa się woda:
—
* ● Podczas pracy w trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej może
wydobywać się woda na skutek przeprowadzania operacji automatycznego odszraniania.
● Czujnik temperatury w pomieszczeniu może błędnie działać. Należy
skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
—
—
13
—
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pozycje kontroli
Patrz
strona
● Czy wyłącznik został wyłączony?
● Czy nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej?
● Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?
—
Objaw
JESZCZE RAZ Jednostka w ogóle nie działa:
SPRAWDZIĆ
● Czy timer działa?
Wydajność chłodzenia (lub
ogrzewania*) jest niska:
7 – 10
● Czy filtr powietrza jest zabrudzony?
● Czy kratka wlotowa lub otwór wylotowy klimatyzatora jest zablokowany?
● Czy ustawienia temperatury w pomieszczeniu (termostat) zostały
poprawnie dostosowane?
● Czy otwarte są drzwi lub okno?
—
● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia okno zapewnia dostęp
promieni słonecznych? (Należy opuścić rolety/żaluzje.)
● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajdują
się urządzenia grzewcze lub komputery bądź zbyt duża liczba osób?
Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub wyczuwana jest woń spalenizny, należy natychmiast
przerwać pracę, odłączyć zasilanie i skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Instrukcje odnoszące się do ogrzewania (*) dotyczą tylko „MODELU DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA” (z odwrotnym cyklem).
Wydajność ogrzewania*
● Ten klimatyzator pracuje na zasadzie pompy ciepła, pochłania-
jąc ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazującej to ciepło do
wewnątrz. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania. W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest niewystarczająca zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora
w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego rodzaju.
● Klimatyzatory działające jak pompy ciepła ogrzewają całe pomieszczenie poprzez zapewnianie w nim obiegu powietrza,
co oznacza, że po pierwszym włączeniu klimatyzatora ogrzanie pomieszczenia może zająć pewien czas.
Gdy temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest wysoka*
Gdy temperatura zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz jest wysoka podczas korzystania z trybu ogrzewania, jednostka zewnętrzna może się od czas do czasu zatrzymywać.
Prędkość wentylatora: AUTO (automatyczna)
Ogrzewanie*: Wentylator będzie pracować z bardzo niską prędkością, kiedy temperatura powietrza wydobywającego się z jednostki wewnętrznej jest niska.
Chłodzenie: W miarę jak temperatura w pomieszczeniu zbliża się do ustawionej temperatury, prędkość wentylatora zmniejsza się.
Wentylator: Wentylator pracuje z niską prędkością wentylatora.
Automatyczne odszranianie sterowane
przez mikrokomputer
● Gdy na zewnątrz temperatura jest niska, a poziom wilgotno-
ści wysoki, na pracujących w trybie ogrzewania jednostkach
zewnętrznych może formować się szron i w konsekwencji
może dojść do obniżenia wydajności pracy.
W celu uniknięcia tego typu spadku wydajności, niniejszą jednostkę wyposażono w funkcję automatycznego odszraniania sterowanego przez mikrokomputer. Podczas cyklu odszraniania wewnętrzny wentylator przestaje działać, a na pilocie zdalnego sterowania wyświetla się symbol
.
Zanim klimatyzator uruchomi się ponownie, minie od 4 do 15 minut.
● Po zatrzymaniu pracy w trybie ogrzewania, jeśli na jednost-
ce zewnętrznej powstanie szron, jednostka uruchomi proces
automatycznego odszraniania. Jednostka zewnętrzna automatycznie wtedy zatrzyma się po kilkuminutowej pracy.
Niska temperatura otoczenia
Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, wentylator jednostki zewnętrznej przełączy się na niską prędkość, albo jeden z wentylatorów okresowo będzie się zatrzymywał.
Gorący rozruch*
Jednostka wewnętrzna nie pozwala na pobieranie zimnych mas
powietrza, gdy rozpoczyna się operacja ogrzewania.
Jednostka wewnętrzna nie będzie pracować lub będzie pracować z bardzo niską prędkością, aż wymiennik ciepła osiągnie
ustawioną temperaturę.
Podwójne piloty zdalnego sterowania
(opcjonalne)
Można dodać jeszcze jeden pilot zdalnego sterowania, ale nie
może być ich więcej niż dwa. Każdy z pilotów zdalnego sterowania może sterować klimatyzatorem. Jednakże z funkcji timera
nie można korzystać na jednostce podrzędnej.
Kontrola grupowa
Jeden pilot zdalnego sterowania może sterować nawet 16
klimatyzatorami.
Wszystkie te klimatyzatory będą pracować zgodnie z tymi samymi ustawieniami.
Pl-13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Instrukcje odnoszące się do ogrzewania (*) dotyczą tylko „MODELU DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA” (z odwrotnym cyklem).
Tryb pracy
Tryb AUTO ( w modelu do chłodzenia):
● Po wybraniu najpierw trybu pracy AUTO (automatyczne przełączanie) wentylator będzie pracować z bardzo niską pręd-
kością przez kilka minut, podczas których jednostka wewnętrzna wykrywa warunki panujące w pomieszczeniu i wybiera
odpowiedni tryb.
Tryb chłodzenia lub
Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura określona w ustawieniu temperatury → Tryb chłodzenia lub tryb osuszania
Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura określona
w ustawieniu temperatury lub jest do niej zbliżona → Tryb ogrzewania
Temperatura
określona w
ustawieniu
temperatury
tryb osuszania
Monitorowanie
● Po dostosowaniu przez jednostkę wewnętrzną temperatury w pomieszczeniu do wartości zbliżonej do ustawionej tem-
peratury uruchomi się tryb monitorowania. Gdy włączony jest tryb monitorowania, wentylator pracuje z niską prędkością.
Jeśli temperatura w pomieszczeniu później zmieni się, jednostka wewnętrzna ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy
(ogrzewanie, chłodzenie), aby dostosować temperaturę do wartości ustawionej temperatury.
● Jeśli tryb automatycznie wybrany przez jednostkę nie odpowiada preferencjom użytkownika, należy wybrać jeden z
trybów pracy (COOL, DRY, FAN).
Tryb AUTO [w modelu do ogrzewania i chłodzenia (z odwrotnym cyklem)]:
● Po wybraniu ustawienia AUTO (automatyczne przełączanie) klimatyzator wybiera odpowiedni tryb pracy (chłodzenie lub
ogrzewanie) zgodnie z obecną temperaturą pomieszczenia.
● Po wybraniu najpierw trybu pracy AUTO (automatyczne przełączanie) wentylator będzie pracować z niską prędkością
przez kilka minut, podczas których jednostka wewnętrzna wykrywa warunki panujące w pomieszczeniu i wybiera odpowiedni tryb pracy.
Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura określona w ustawieniu temperatury → Tryb chłodzenia lub tryb osuszania
Temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona do temperatury określonej w ustawieniu temperatury→ Monitorowanie
Tryb chłodzenia lub osuszania
Temperatura
określona w
ustawieniu
temperatury
Monitorowanie
Tryb ogrzewania
Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura określona w ustawieniu temperatury → Tryb ogrzewania
● Po dostosowaniu przez klimatyzator temperatury w pomieszczeniu do wartości zbliżonej do ustawienia termostatu urucho-
miony zostanie tryb monitorowania. Gdy włączony jest tryb monitorowania, wentylator pracuje z niską prędkością. Jeśli
temperatura w pomieszczeniu później zmieni się, klimatyzator ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy (ogrzewanie,
chłodzenie), aby dostosować temperaturę do wartości ustawionej w termostacie.
● Jeśli tryb automatycznie wybrany przez jednostkę nie odpowiada preferencjom użytkownika, należy wybrać jeden z
trybów pracy (HEAT. COOL, DRY, FAN).
HEAT*:
● Służy do ogrzania pomieszczenia.
● Po wybraniu trybu ogrzewania klimatyzator będzie pracować z bardzo niską
●
●
COOL:
DRY:
●
●
●
●
prędkością wentylatora przez około 3–5 minut, po czym przełączy się do
wybranego ustawienia wentylatora. Czas ten jest zapewniany, aby umożliwić
jednostce wewnętrznej rozgrzanie się przed rozpoczęciem właściwej pracy.
Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest bardzo niska, na jednostce zewnętrznej
może tworzyć się szron, a jej wydajność może się zmniejszyć. Aby usunąć taki szron,
jednostka automatycznie włączy cykl odszraniania od czasu do czasu. Podczas
operacji automatycznego odszraniania, operacja ogrzewania zostanie przerwana.
Po rozpoczęciu procesu ogrzewania musi upłynąć trochę czasu, zanim
pomieszczenie ogrzeje się.
Służy do chłodzenia pomieszczenia.
Służy do delikatnego chłodzenia przy jednoczesnym osuszaniu pomieszczenia.
Nie można ogrzewać pomieszczenia w trybie osuszania.
W trybie osuszania jednostka będzie pracować z niską prędkością; aby
dostosować wilgotność pomieszczenia, a wentylator jednostki wewnętrznej
może zatrzymywać się co jakiś czas. Ponadto wentylator może pracować z
bardzo niską prędkością podczas dostosowywania wilgotności w pomieszczeniu.
● Prędkość wentylatora nie może zostać zmieniona ręcznie, kiedy wybrany
został tryb osuszania.
FAN:
Pl-14
● Służy do zapewnienia obiegu powietrza w całym pomieszczeniu.
W trybie ogrzewania:
Należy ustawić termostat na temperaturę
wyższą od aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Tryb ogrzewania nie będzie
działać, jeśli termostat jest ustawiony na
niższą temperaturę niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu.
W trybie chłodzenia/osuszania:
Należy ustawić termostat na temperaturę niższą od aktualnej temperatury w
pomieszczeniu. Tryby chłodzenia i osuszania nie będą działać, jeśli termostat
jest ustawiony na wyższą temperaturę niż
rzeczywista temperatura w pomieszczeniu
(w trybie chłodzenia będzie działać sam
wentylator).
W trybie wentylatora:
Nie można używać jednostki do ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Instrukcje odnoszące się do ogrzewania (*) dotyczą tylko „MODELU DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA” (z odwrotnym cyklem).
AUTO Restart
W przypadku przerwy w zasilaniu
● Jeśli dojdzie do przerwy w zasilaniu klimatyzatora, zrestartuje
się on automatycznie i po przywróceniu zasilania powróci do
poprzedniego wybranego trybu pracy.
● Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych (np. golarki
elektrycznej) lub używanie bezprzewodowego nadajnika
radiowego w pobliżu może spowodować nieprawidłowe działanie klimatyzatora. W takim przypadku należy tymczasowo
odłączyć zasilanie, podłączyć je z powrotem, a następnie
użyć pilota zdalnego sterowania do wznowienia pracy.
Uwagi
* ● Podczas pracy w trybie ogrzewania jednostka zewnętrzna od
czasu do czasu uruchomi proces odszraniania na krótki czas.
Jeśli podczas operacji odszraniania użytkownik ponownie
ustawi jednostkę wewnętrzną na ogrzewanie, tryb odszraniania będzie trwać nadal, a tryb ogrzewania uruchomi się
po zakończeniu odszraniania, w wyniku czego może być
wymagane upłynięcie pewnego czasu, zanim wytworzone
zostanie ciepłe powietrze.
* ● Podczas pracy w trybie ogrzewania górna część jednostki
wewnętrznej może nagrzewać się, ale jest to spowodowane tym, że czynnik chłodniczy jest rozprowadzany przez
jednostkę wewnętrzną, nawet wtedy, gdy zostanie ona
zatrzymana; nie jest to usterka.
AUTODIAGNOSTYKA
Kiedy w miejscu wskaźnika pojawi się napis „Er”, trzeba sprawdzić system klimatyzacji. Należy skontaktować się z autoryzowanym
personelem serwisowym.
Numer jednostki (zazwyczaj „00”)
Kod błędu
Przykład: Kontrola autodiagnostyczna
Pl-15

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement