Fujitsu ARYG60LHTA Betjeningsvejledning

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Fujitsu ARYG60LHTA Betjeningsvejledning | Manualzz

KLIMAANLÆG

KANALTYPE

BRUGSANVISNING

BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE

VARENR. 9374379965

BRUGSANVISNING

KLIMAANLÆG (KANALTYPE)

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .................... 2

EGENSKABER OG FUNKTIONER ......................... 3

NAVN PÅ DELENE .................................................. 4

FORBEREDENDE-FUNKTIONEN .......................... 5

OPERATION ............................................................ 6

TIMER-FUKTIONER ............................................... 8

ON/OFF TIMER ....................................................... 8

VARENR. 9374379965

UGENTLIG TIMER .................................................. 9

TIMER TIL TILBAGEINDSTILLING AF TEMPERATUREN ...11

ECONOMY-FUNKTIONEN .................................... 12

RENGØRING OG PLEJE ...................................... 12

FEJLFINDING ....................................................... 13

BETJENINGSTIPS ................................................ 15

SELVDIAGNOSE ................................................... 17

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

For at undgå personskader eller skade på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt inden produktet tages i brug, og sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader, som er klassi fi ceret her:

Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til dødsfald eller alvorlig personskade af brugeren, hvis de udføres forkert.

Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til personskade eller skade på ejendom, hvis de udføres forkert.

• Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren selv. Kontakt altid en autoriseret servicetekniker for reparation, montering og fl ytning af dette produkt.

Forkert montering eller håndtering kan føre til lækage, elektrisk stød eller brand.

• I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter en autoriseret servicetekniker.

• Undgå, at beskadige ledningen.

Hvis den beskadiges, må den kun skiftes af en autoriseret servicetekniker.

• Hvis kølevæsken begynder at lække, skal det holdes væk fra ild og brandfarlige elementer, og kontakt en autoriserede servicetekniker.

• I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal klimaanlægget slukkes med fjernbetjeningen, og rør ikke ved produktet eller strømkilden, så enhver risiko for elektrisk stød undgås.

ADVARSEL

• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

• Dette produkt må ikke startes eller stoppes ved at sættes stikket i eller trække det ud, eller ved at tænde og slukke strømafbryderen.

• Der må ikke bruges brandfarlige gasser i nærheden af dette produkt.

• Undgå, at være i den direkte kolde luftstrøm i fl ere timer.

• Stik ikke fi ngrene eller andre genstande i luftudtaget, åbningerne på kabinettet eller luftindtaget.

• Produktet må ikke betjenes med våde hænder.

FORSIGTIG

• Sørg for regelmæssig udluftning under brug.

• Dette produkt skal altid bruges med luft fi ltret.

• Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40") væk fra både indendørsenheden og udendørsenheden.

• Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal bruges i længere tid.

• Efter længere tids brug, skal monteringen af indendørsenheden ses efter, for at sikre at produktet ikke falder ned.

• Retningen på luftstrømmen og rumtemperaturen skal overvejes nøje, hvis produktet bruges i et rum med spædbørn, børn, ældre eller syge personer.

• Undgå, at rette direkte luftstrøm på pejse eller varmeapparater.

• Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtagene.

• Undgå, at der kommer for meget tryk på radiatorribbene.

• Undgå, at klatre på dette produkt. Og undgå at stille genstande på eller hænge genstande fra dette produkt.

• Undgå, at stille andre elektriske produkter eller genstande under dette produkt.

Dryppende kondensvand fra dette produkt kan gøre dem våde, og kan beskadige eller ødelægge dine ejendomme.

• Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.

• Dette produkt må ikke bruges til konservering af fødevarer, planter, dyr, præcisionsudstyr, kunstværk eller andre genstande. Dette kan medføre kvalitetsforringelse af disse elementer.

• Udsæt ikke dyr eller planter for direkte luftstrøm.

• Undgå, at drikke fra klimaanlæggets a fl øb.

• Undgå, at trække i ledningen til produktet.

• Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i dette produkt så du undgår personskader, når enheden vedligeholdes.

Da-2

EGENSKABER OG FUNKTIONER

Energibesparelse og komfortabel funktion

Fjernbetjeningen

INVERTER

Når enheden starter, kører den på en høj hastighed, for hurtigt at bringe temperaturen i rummet ned til den ønskede temperatur. Derefter skifter enheden automatisk til en lavere hastighed, som er mere energibesparende og behagelig.

ECONOMY-FUNKTIONEN

Hvis funktionsindstillingen ECONOMY vælges, bliver temperaturen i rummet lidt højere end temperaturindstillingen på kølefunktionen og lavere end temperaturindstillingen på varmefunktionen. På denne måde kan den ECONOMY indstilling spare mere energi end de andre indstillinger.

AUTOSKIFT

Her skiftes funktionsindstillingen (køling, tørring, opvarmning) automatisk for at opretholde den indstillede temperatur, og temperaturen holdes konstant på alle tidspunkter.

Praktiske funktioner

UGENTLIG TIMER

Brug denne timer funktion til at indstille driftstider for hver dag i ugen. Brug DAY OFF indstilling for at slukke tidsindstillet funktion for en valgt dag i den kommende uge. Fordi alle dage kan indstilles sammen, kan den ugentlige timer bruges til at gentage de timer indstillinger for alle dagene.

TIMER TIL TILBAGEINDSTILLING AF TEMPERATUREN

Brug denne timerfunktion til at ændre den indstillede temperatur i driftstider fastsat for hver dag i ugen. Dette kan bruges sammen med andre tidsindstillinger.

FJERNBETJENING MED LEDNING

Den kabelforbundet fjernbetjening giver en praktisk måde at styre indendørsenheds funktionen på.

TRÅDLØS FJERNBETJENING (VALGFRI)

Den valgfri fjernbetjening med ledning kan også bruges. Når du bruger en fjernbetjening med ledning, er der følgende forskelle i forhold til at bruge en kabelforbundet fjernbetjening.

[Yderligere funktion på kabelforbundet fjernbetjeninger]

• SLEEP-timer

TIMER

10°C HEAT-FUNKTION

Man kan både bruge fjernbetjeningen med ledning og den trådløse fjernbetjening samtidigt. (Men funktionen er begrænset.)

[Begrænsede funktioner på fjernbetjeninger med kabel]

Ugentlig timer

Timer til tilbageindstilling af temperaturen

Da-3

NAVN PÅ DELENE

Fjernbetjeningen

Da-4

1

START/STOP-knap

2

SET TEMP. (temperatur) knap

3

MODE-knap

4

FAN-knap

5

ECONOMY-knap

6

TIMER MODE-knap

(INDSTILLING AF UR)

7

DAY (DAY OFF) knap

8

SET BACK-knap

9

SET TIME-knap ( < > )

0

TIMER DELETE-knap

A

TIMER SET-knap

B

Lodrette luftsretning og

Swing-knap

*1

C

Vandrette luftsretning og Swing-knap

*2

D

MAINTENANCE (NULSTIL FILTER) knap

#1

E

Operation lampe

F

Timer og Clock indikator

G

Funktionsindstillingen-indikator

H

Ventilatorhastigheden-indikator

I

Funktionslås-indikator

J

Temperatur-indikator

K

Funktion-indikator

Optøningsfunktion-indikator

Termo-sensor indikator

ECONOMY-indikator

Lodrette swing indikator

*3

Filterindikator

#1

*

1~3 Disse funktioner kan ikke bruges.

(Se også betjeningsvejledningen, når du bruger den med optioner, osv.)

#

1 Kan bruges, hvis den blev indstillet korrekt under montering af enheden. Kontakt venligst en autoriseret reparatør, når du bruger denne funktion.

FORBEREDENDE-FUNKTIONEN

Indstil den aktuelle dag og tid

1 2

Tryk på DAY-knappen, og vælg den aktuelle dag.

Et vises rundt den valgte dag.

Tryk på TIMER MODE-knappen

(INDSTILLING AF UR) i 2 sekunder eller mere. Indikatoren tid på fjernbetjeningen blinker.

SU MO TU WE TH FR SA

Tryk på SET TIME (< >) for at indstille den aktuelle tid.

Tryk fl ere gange for at indstille den aktuelle tid med 1 minut ad gangen. Tryk fl

10 minut ad gangen.

SU MO TU WE TH FR SA

4

SET BACK eks. Mandag PM11:00

Tryk på SET BACK-knappen for at skifte mellem de

12- og 24-timer tidsvisning.

SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA

5

Tryk igen for at afslutte.

Da-5

OPERATION

Instruktioner vedrørende opvarmning (*) gælder kun for “HEAT & COOL MODEL” (omvendt cykel).

Sådan startes/stoppes enheden

Tryk på knappen START/STOP.

Operation lampe

Klimaanlæg ON: Lyser stærkt

Klimaanlæg OFF: Lyser ikke

Sådan indstilles funktionen

Indstilling af funktion

Try på MODE-knappen for at indstille funktionen.

Hvis DRY er valgt, ventilatorhastingheden vil blive indstillet til AUTO.

AUTO COOL

DRY

FAN

HEAT*

Indstilling af rumtemperatur

Tryk på SET TEMP-knapper for at indstille rumtemperaturen.

Temperatur indstillingsområde:

AUTO ............................................... 18 – 30 °C

COOL/DRY ...................................... 18 – 30 °C

HEAT* .............................................. 16 – 30 °C

Lavere Hæve

Indstilling af ventilatorhastigehed

Try på FAN-knappen for at indstille ventilatorhastigeheden.

AUTO

HIGH MED

LOW

ECONOMY-funktionen

Try på ECONOMY-knappen for at starte eller stoppe ECONOMYfunktionen.

For yderligere oplysninger om funktionen, se side 12.

Da-6

OPERATION

Valg rumtemperaturføler

Denne funktion er låst på fabrikken. For at detektere rumtemperaturen korrekt, kontakt en autoriseret servicetekniker, når du bruger denne funktion.

Indendørsenheden

Tryk på ECONOMY-knappen i mere end 2 sekunder for at vælge, hvorvidt rumtemperaturen detekteres i den indendørsenheden eller fjernbetjeningen.

Når indikatoren for termo-sensoren vises, rumtemperaturen detekteres på fjernbetjeningen.

BEMÆRKNINGER

Hvis denne funktion er låst, det sted, hvor der registreres rumtemperaturen kan ikke ændres, og

ECONOMY-knappen er trykket i 2 sekunder eller mere.

Børnelåsfunktionen

Tryk på DAY-knappen (DAY OFF) og TIMER SET-knappen samtidigt i 2 sekunder eller mere for at aktivere børnelåsfunktionen og låse alle knapper på fjernbetjeningen uden START/

STOP-knappen, SET TEMP.-knapper, MODE-knappen og FANknappen. Tryk igen på knapper i 2 sekunder eller mere for at deaktivere børnelåsfunktionen.

Når børnelåsfunktionen er aktiveret, mark vises. Hvis der trykkes på en knap i løbet af børnelåsfunktionen,

CL

-indikatoren blinker.

mærk blinker, når

Da-7

TIMER-FUKTIONER

OFF timer (se side 8)

Brug denne timerfunktion til at stoppe klimaanlægget. Timeren fungerer, og klimaanlægget stopper efter den indstillede tid er gået. Timeren kan indstilles op til 24 timer i forvejen.

ON timer (se side 8)

Brug denne timerfunktion til at starte klimaanlægget. Timeren fungerer, og klimaanlægget starter efter den indstillede tid er gået. Timeren kan indstilles op til 24 timer i forvejen.

UGENTLIG timer (se side 9)

Brug denne timer funktion til at indstille driftstider for hver dag i ugen.

Brug DAY OFF indstilling for at slukke tidsindstillet funktion for en valgt dag i den kommende uge.

Fordi alle dage kan indstilles sammen, kan den ugentlige timer bruges til at gentage de timer indstillinger for alle dagene.

Temperatur SET BACK timer (se side 11)

Brug denne timerfunktion til at ændre den indstillede temperatur i driftstider fastsat for hver dag i ugen.

Dette kan bruges sammen med andre tidsindstillinger.

ON/OFF TIMER

Sådan indstilles ON/OFF timer

1

Tryk på TIMER MODE-knappen for at vælge enten ON eller OFF timer.

2

Ingen indikator

NON

STOP

OFF

TIMER

ON

TIMER

UGENT-

LIG

TIMER

SU MO TU WE TH FR SA

Fra 1 til 24 timer eks. OFF timer er fastsat for 6 timer

Tryk på SET TIME (< >) for at indstille tiden.

Efter tiden er indstillet, vil timeren starte automatisk.

Tiden indtil OFF timer opererer vises på timerindikatoren, hvilket nedsætter som tiden går.

Sådan annullere

• Try på TIMER DELETE-knappen for at annullere timerfunktionen.

• Timerfuktionen kan også annulleres ved at ændre timerfunktionen med TIMER MODE-knappen.

Da-8

UGENTLIG TIMER

Indstilling af ugentling timeren

1 2

Try på TIMER MODE-knappen for at vælge ugentlig timer.

3

Instilling af dag i ugen

Tryk på TIMER SET-knappen i 2 sekunder eller mere.

ALL SU MO TU WE TH FR SA

1

2

Tryk på DAY-knappen for at vælge den dag i ugen, og tryk derafter på TIMER

SET-knappen for at bekræfte indstillingen.

For ALL, kan alle de dage sættes sammen, når vises rundt hver dag.

4

Indstilling af tid

Når driftstiden er indstillet, vises mærket.

3

ON-1

1

OFF-1

2

ON-2 OFF-2

eks. Timeren er indstillet til 7:00-18:00.

5

Tryk på SET TIME (< >) for at indstille tiden, og tryk derefter på knappen TIMER SET for at bekræfte indstillingen og gå videre til den næste ON eller OFF tidsindstilling.

Kan indstilles op til 2 gange ON og OFF gange om dagen.

Tryk på DAY-knappen for at afslutte den tid indstillingen og vende tilbage til den dag i ugen indstilling.

Sådan slette driftstid

Hvis der trykkes på TIMER DELETE-knappen under trinene

3

eller

4

, driftstiden for den valgte dag vil blive slettet.

Hvis der er valgt alle dage, de driftstider for alle de dage vil blive slettet.

Gentag trinene

3

og

4

.

For at fuldende de ugentlige timerindstillinger, tryk på

TIMER SET-knappen i 2 sekunder eller mere.

BEMÆRKNINGER

• Driftstiden kan kun indstilles 30 minutter ad gangen.

• OFF tid kan overføres til den næste dag.

• ON timer og OFF timer funktioner kan ikke indstilles ved hjælp af ugentlige timer. Både en ON og OFF tid skal indstilles.

Da-9

UGENTLIG TIMER

Indstilling af UGENTLIG timeren

Sådan startere

Sådan annullere

Når den ugentlige timer er valgt, starter timeren automatisk.

eks. Driftstid 7:00-18:00

Driftstiden for den aktuelle dag vises.

at annullere timerfunktionen.

ved at ændre timerfunktionen med

TIMER MODE-knappen.

Sådan indstille DAY OFF (for en ferie)

1 2 3 4

I løbet af de ugentlige timer, tryk på TIMER SET-knappen i 2 sekunder eller mere for at indstille dagen.

Vælg den dag, for at indstille

DAY OFF.

Tryk på DAY-knappen (DAY

OFF) i 2 sekunder eller mere for at indstille DAY OFF.

Tryk på TIMER SET-knappen i 2 sekunder eller mere for at fuldføre DAY OFF-indstilling.

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

mærket blinker under en dag i ugen.

3 6 9 12 15 18 21

eks. DAY OFF er indstillet til mandag.

Sådan annullere

Følg de samme procedurer som for opsætning.

BEMÆRKNINGER

• DAY OFF-indstilling er kun tilgængelig for dage, som allerede fi ndes ugentlige indstillinger.

• Hvis driftstiden bærer over til næste dag (i løbet af en næste dag indstilling), det effektive DAY OFF-området vil blive indstillet som vist nedenfor.

Normal

DAY OFF

Indstilling af næste dag

DAY OFF

ON

SLUKKET

UGENTLIG

Foregående dag

ON

SLUKKET

UGENTLIG

Indstilling dag Næste dag

ON

Foregående dag

SLUKKET

UGENTLIG

ON SLUKKET

UGENTLIG

Indstilling dag Næste dag

• DAY OFF-indstillingen kan kun indstilles 1 gang. DAY OFF-indstillingen annulleres automatisk efter den indstillede dag er gået.

Da-10

TIMER TIL TILBAGEINDSTILLING AF TEMPERATUREN

Indstilling af temperatur SET BACK timer

1

SET BACK

Hvis der ikke er SET

BACK temperaturindstilling, “- -” vil blive vist for temperaturen.

2

Tryk på SET BACK-knappen for at ændre til SET BACK bekræftelse skærmen.

SET BACK driftstiden og den indstillede temperatur vises.

Tryk på TIMER SET-knappen i 2 sekunder eller mere.

3

Indstilling af dag

Indstilling af driftstid

4

1

2

3

4 eks. Ved indstilling alle dage sammen

Følg de samme procedurer for at indstille driftstid som dem, for den ugentlige timer. TIMER DELETE-knappen bruges også som beskrevet i procedurerne for den ugentlige timer.

Indstilling af temperatur

Tryk på SET TEMP-knapper for at indstille temperaturen. (Indstillingsområdet for temperaturen er det samme som området for driftstilstanden.)

5

eks. Driftstid 15:00-22:00

SET BACK temperatur

Normal temperatur

24°C

ON

28°C

SLUKKET

24°C

Gentag trinene

3

og

4

.

Tryk på TIMER SET-knappen i 2 sekunder eller mere for at fuldføre

SET BACK timer-indstillinger.

Funktion af temperatur SET BACK timer

Sådan startere

SET BACK

Sådan annullere

eks. Skærm under SET BACK timer funktion

(Driftstiden vil ikke blive vist.)

Tryk på knappen SET BACK. SET BACK bekræftelse skærm vises i 5 sekunder, og derefter timeren starter automatisk.

1

2

Tryk på SET BACK-knappen, og tryk derefter på TIMER DELETE-knappen, mens

SET BACK bekræftelse skærm vises.

Selv hvis SET BACK-knappen trykkes igen, vil SET BACK timeren annulleres.

BEMÆRKNINGER

• SET BACK timeren ændrer kun den indstillede temperatur, kan det ikke bruges til at starte eller stoppe klimaanlægget.

• SET BACK timeren kan indstilles til at betjene op til 2 gange om dagen, men kun 1 temperatur indstilling kan bruges.

• SET BACK timeren kan bruges sammen med ON, OFF og ugentlige timer funktioner.

• SET BACK driftstid vises kun i SET BACK bekræftelse skærm. (Se trin 1 for den SET BACK bekræftelse skærm.)

Da-11

ECONOMY-FUNKTIONEN

Start klimaanlægget, inden du bruger denne funktion.

Sådan bruges ECONOMY-funktionen

Tryk på ECONOMY-knappen.

ECONOMY-indikatoren lyser.

ECONOMY-funktionen begynder.

Sådan stoppes ECONOMY-funktionen

Tryk igen på knappen ECONOMY.

Lyset i indikatoren ECONOMY går ud.

Og klimaanlægget kører normalt igen.

Om ECONOMY-funktionen

På maksimal effekt, bruger ECONOMY-funktionen ca. 70 % af klimaanlæg normale energiforbrug på køling og opvarmning.

● Hvis rummet ikke køles (eller opvarmes) nok, når klimaanlægget er på ECONOMY-funktionen, skal du vælge den normale funktion igen.

● Når klimaanlægget står på indstillingen AUTO og overvåger temperaturen, begynder det ikke at bruge ECONOMY-funktionen, også selvom denne vælges ved at trykke på knappen ECONOMY.

Hvis funktionsindstillingen ECONOMY vælges, bliver temperaturen i rummet lidt højere end temperaturen på kølefunktionen og lavere end temperaturen på varmefunktionen. På denne måde kan den ECONOMY indstilling spare mere energi end de andre indstillinger.

RENGØRING OG PLEJE

FORSIGTIG

● Inden dette produkt rengøres, skal det slukkes og strømforsyningen skal afbrydes.

● Filter rengøring indebærer arbejde i høje steder, derfor kontakt en autoriseret servicetekniker.

● Ventilatoren kører ved høj hastighed inde i enheden, og kan resultere i personskade.

● Indendørsenheden må ikke komme i kontakt med fl ydende insekticider eller hårspray.

● Når enheden har været brugt i længere tid, kan skidt samle sig indeni, hvilket reducerer dens ydeevne. Vi anbefaler, at enheden regelmæssigt ses efter, ud over din egen rengøring og pleje. For yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte en servicetekniker.

● Når enhedens kabinet rengøres, må du ikke bruge vand der er varmere end 40°C, barske slibende rengøringsmidler eller fl ygtige stoffer, såsom benzen eller fortynder.

Hvis enheden ikke vil blive drevet i en periode på 1 måned eller mere, være sikker på at give de indre dele af enheden for at tørre grundigt, på forhånd, ved at betjene enheden i ventilatoren funktion for en halv dag.

Rengøring af luft

fi

lteret

Fjern støv fra luft fi ltre ved støvsugning og vask dem. Efter vask, tillade luft fi ltre tørre grundigt i et område beskyttet mod sollys.

Støvet kan renses fra luft fi lter med en støvsuger, eller ved at vaske fi lteret i en opløsning af mild rengøringsmiddel og varmt vand. Hvis du vasker fi lteret, skal du lade fi lteret tørre grundigt i skyggen, inden det sættes i enheden igen.

Hvis snavs ophober sig på luft fi lter, reduceres luftstrømmen, ydeevnen nedsænkes og enheden larmer mere.

Nulstilling af

fi

lterindikatoren (særlig indstilling)

Kan bruges, hvis den blev indstillet korrekt under montering af enheden. Kontakt venligst en autoriseret reparatør, når du bruger denne funktion.

• Indikatoren begynder at lyse, når det er tid til at rengøre luft fi ltrene.

Efter tænde for strømmen.

Tryk på MAINTENANCE-knappen i 2 sekunder eller mere på fjernbetjeningen.

Filterindikatoren ikke lyser.

Da-12

FEJLFINDING

Instruktioner vedrørende opvarmning (*) gælder kun for “HEAT & COOL MODEL” (omvendt cykel).

ADVARSEL

I følgende tilfælde, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter din forhandler eller en autoriseret servicetekniker.

Så længe enheden er sluttet til strømforsyningen, er den ikke isoleret fra strømforsyningen, og selvom enheden er slukket.

• Enhed lugter af noget brændt eller den ryger

• Vand lækker fra enheden

Inden du beder om teknisk hjælp, skal du kontrollere følgende:

NORMAL

FUNKTION

Symptom

Enheden starter ikke med det samme:

Enheden støjer:

Lugte:

Der kommer tåge eller damp ud af enheden:

Luftstrømmen er svag eller stopper:

Problem

● Hvis enheden stoppes og derefter straks tændes igen, begynder kompressoren først at køre efter ca. 3 minutter, så sikringen ikke springer.

● Når den elektriske afbryder slukkes og tændes, begynder beskyttelseskredsløbet at køre i ca. 3 minutter, hvor enheden ikke kan betjenes.

Når enheden kører eller lige er blevet stoppet, høres lyden af vand, der fl yder i rørende i klimaanlægget. Der kan også høres støj i ca.

2-3 minutter, når enheden startes (lyden af kølemiddel, der fl yder).

* ● Under opvarmningen, kan man muligvis høre en sydende lyd af og til. Denne lyd kommer fra den automatiske optøning.

● Indendørsenheden kan af og til afgive nogle lugte. Denne lugt kommer fra lugte i værelset (fx fra møbler, tobak, osv.), som er blevet suget ind i klimaanlægget.

Under kølingen eller tørluftsfunktionen, kan der komme en tynd tåge ud af indendørsenheden. Dette skyldes den pludselige køling af luften i rummet fra luften, der kommer ud af klimaanlægget, hvilket kan føre til kondens og tåge.

* ● Under opvarmningen kan ventilatoren i udendørsenheden stoppe, og der kan komme damp ud af enheden. Dette er på grund af den automatiske optøning.

* ● Når varmefunktionen startes, er ventilatorhastigheden midlertidigt meget lav, så de indvendige dele kan varme op.

*

Hvis rumtemperaturen kommer over indstillingen på termostaten under opvarmningen, holder udendørsenheden op med at køre og ventilatoren i indendørsenheden kører meget langsomt. Hvis du

ønsker at varme rummet yderligere, skal du indstille termostaten til en højere temperatur.

* ● Når den automatisk optøningsfunktion, stopper indendørsenheden midlertidigt under opvarmningen (mellem 4 og 15 minutter). Under automatisk optøning funktion, skærmen.

vil blive vist på fjernbetjeningens

● Ventilatoren kan køre med meget lav hastighed under tør funktion eller når enheden overvåger rumtemperatur.

● Når udendørsenheden stoppes, stopper ventilatoren i indendørsenheden fra tid til anden på kølefunktionen.

● Når enheden stilles på AUTO, kører blæseren på en meget lav hastighed.

Der kommer vand ud af udendørsenheden:

* ● Under opvarmningen kan der komme vand ud af udendørsenheden på grund af den automatiske optøning.

FILTER-indikatoren blinker: ● Rengør fi lteret. Derefter slukke FILTER-indikatoren.

Se side

15

15

15

16

15

12

termo-sensor displayet på fjernbetjeningen blinker:

Rumtemperaturføler kan have en fejl. Kontakt en autoriseret servicetekniker.

Da-13

FEJLFINDING

KONTROLLER

FØLGENDE

ENDNU EN-

GANG

Symptom

Enheden virker overhovedet ikke:

Dårlig nedkøling (eller opvarmning):

Elementer til at kontrollere

● Er strømudbryderen udløst?

● Har der været en strømafbrydelse?

Er der gået en sikring eller er en afbryder blevet udløst?

● Bruges timeren?

Er luft fi lter beskidt?

Er luftind- eller udtagene på klimaanlægget blokeret?

Har du indstillet rumtemperaturen (termostaten) korrekt?

Er der et vindue eller en dør åben?

Kan rummet evt. ikke køles ned, da der kommer stærkt sollys gennem et vindue? (Luk gardinerne.)

● Kan rummet evt. ikke køles ned, da der er varmeapparater eller computere i rummet, eller er der for mange mennesker i rummet?

Se side

8 - 10

Hvis problemet fortsætter, efter udførelse af disse kontroller, eller du bemærker brændende lugt, stoppe funktion omgående, afbryde strømforsyningen, og kontakt en autoriseret servicetekniker.

Da-14

BETJENINGSTIPS

Instruktioner vedrørende opvarmning (*) gælder kun for “HEAT & COOL MODEL” (omvendt cykel).

Varmeydeevne*

Dette klimaanlæg bruger en varmepumpe, der absorbere varmen fra luften udenfor og fører denne varme til indendørsenheden. Som følge heraf reduceres effekten, som lufttemperaturen uden for falder. Hvis der ikke produceres nok varme, anbefales det, du bruger dette klimaanlæg sammen med et andet slags varmeapparat.

Klimaanlæg med varmepumper varmer rummet ved at recirkulerende luften i rummet, hvilket betyder at det kan tage et stykke tid inden rummet bliver varmt, når klimaanlægget først tændes.

Når indendørs og udendørs temperatur er høj*

Når både indendørs og udendørs temperaturer er høje under brug af varme tilstand, kan udedelen ventilator stopper til tider.

Ventilatorhastigehed: AUTO

Lav omgivende køling

Når udetemperaturen falder, kan den udendørs enhed ventilatorer skifte til lav hastighed, eller en af ventilatorerne måske stoppe med mellemrum.

Hot Start*

Indendørsenheden forhindrer kuldenedfald når varmedrift begynder.

Indendørsenhedens ventilator fungerer ikke, eller det vil fungere på en meget lav hastighed indtil varmeveksleren når den indstillede temperatur.

Dobbelt fjernbetjeninger (valgfri)

En ekstra fjernbetjening kan tilføjes op til maksimalt to fjernbetjeninger. Enten fjernbetjeningen kan styre klimaanlægget. Dog kan de timerfunktioner ikke bruges på slave enhed.

Gruppe styring

En fjernbetjening kan styre op til 16 klimaanlæg.

Alle klimaanlæg vil blive drevet med de samme indstillinger.

når temperaturen på luften, der kommer ud af indendørsenheden er lav.

lede temperatur, begynder ventilatoren at kører langsommere.

Ventilatoren kører på lav hastighed.

Ventilator:

Automatisk optøning styret af en mikrocomputer*

Hvis varmefunktionen bruges, når udendørstemperaturen er lav, kan der danne sig frost på udendørsenheden, hvilket kan nedsætte dens ydeevne.

For at forhindre denne form for nedsat ydeevne, er enheden udstyret med en automatisk optøningsfunktion, der styres af en mikrocomputer. Under optøningscyklus, vil den indendørs ventilator lukke ned og vil blive vist på fjernbetjeningen.

Det vil tage alt fra 4 til 15 minutter før klimaanlægget starter op igen.

Når varmefunktionen stoppes, og der dannes frost på udendørsenheden, starter den automatiske optøningsfunktion. På dette tidspunkt, stopper udendørsenheden automatisk, når den har kørt i et par minutter.

Da-15

BETJENINGSTIPS

Instruktioner vedrørende opvarmning (*) gælder kun for “HEAT & COOL MODEL” (omvendt cykel).

Valg af indstillinger

AUTO (i KØLING model):

Når AUTO (automatisk skift) vælges for første gang, begynder ventilatoren at køre med lav hastighed i et par minutter, mens indendørsenheden måler rumforholdene og vælger den passende funktionsindstilling.

Hvis rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur → køling eller tørring

Hvis rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur → overvågningsfunktionen

Indstillede temperatur i temperaturindstillingen

Kølefunktion eller tørringsfunktion

Overvågningsfunktion

Hvis indendørsenheden har justeret rumtemperaturen, så den er tæt på den indstillede temperatur, går den på overvågningsfunktionen. Når enheden er på overvågningsfunktionen, kører ventilatoren på lav hastighed. Hvis rumtemperaturen efterfølgende ændres, vælger indendørsenheden igen den passende indstilling (køling), så rumtemperaturen kommer til at passe med den indstillede temperatur.

Hvis indstillingen, som enheden automatisk vælger, ikke passer til dig, skal du selv vælge en indstilling (HEAT, COOL,

DRY, FAN).

AUTO [i HEAT & COOL (omvendt cykel) model]:

Når AUTO (automatisk skift) vælges, vælger klimaanlægget den passende funktionsindstilling (køling eller opvarmning) i henhold til rumtemperaturen.

Når AUTO (automatisk skift) vælges for første gang, begynder ventilatoren at køre med lav hastighed i et par minutter, mens indendørsenheden måler rumforholdene og vælger den passende funktionsindstilling.

Hvis rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur → køling eller tørring

Kølefunktion eller tørringsfunktion

Hvis rumtemperaturen er tæt på den indstillede temperatur bestemmes af udendørstemperaturen

Hvis rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur → opvarmning

Indstillede temperatur i temperaturindstillingen

Bestemmes af udendørstemperaturen

Varmefunktion

DRY:

FAN:

Da-16

Hvis klimaanlægget har justeret rumtemperaturen, så den er tæt på den indstillede temperatur, går den på overvågningsfunktionen. Når enheden er på overvågningsfunktionen, kører ventilatoren på lav hastighed. Hvis rumtemperaturen efterfølgende ændres, vælger klimaanlægget igen den passende indstilling (opvarmning, køling), så rumtemperaturen kommer til at passe med den indstillede temperatur.

Hvis indstillingen, som enheden automatisk vælger, ikke passer til dig, skal du selv vælge en indstilling (HEAT, COOL,

DRY, FAN).

HEAT*:

Bruges til at varme rummet.

Når opvarmningsindstillingen vælges, kører klimaanlægget med en meget lav ventilatorhastighed i ca. 3-5 minutter, hvorefter den skifter til den valgte ventilatorindstilling. Dette sker så indendørsenheden får lov til at varme op, inden den begynder at køre med fuld hastighed.

Hvis rumtemperaturen er meget lav, dannes der muligvis frost på ydersiden af enheden, og dette kan reducere dens ydeevne. For at fjerne frosten, går enheden fra tid til anden på optøningsindstillingen. Under automatisk optøning funktion, vil varmen funktion afbrydes.

Når enheden begynder at varme igen, kan det tage et stykke tid, før rummet bliver varmt.

COOL:

Bruges til at køle rummet ned.

Når kølefunktionen bruges, holder ventilatoren muligvis op med at køre fra tid til anden.

(Denne ventilatorstyring er beregnet til at spare energi)

Bruges til at køle ned, samtidig med at rummet affugtes.

Det er ikke muligt at varme rummet op, når tørringsfunktionen bruges.

Når enheden står på tørringsfunktionen, kører den med en lav hastighed.

Og for at regulere fugtigheden i rummet, holder ventilatoren muligvis op med at køre fra tid til anden. Ventilatoren kører muligvis også på en lav hastighed, når fugtigheden i rummet reguleres.

Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles manuelt, når enheden står på tørringsfunktionen.

Bruges til at cirkulere luften rundt i rummet.

Når enheden er på varmefunktionen:

Sæt termostaten på en temperaturindstilling, der er højere end den aktuelle rumtemperatur. Varmefunktionen bruges ikke, hvis termostaten er sat lavere end den faktiske rumtemperatur.

Når enheden er på køling/tør-indstillingen:

Sæt termostaten på en temperaturindstilling, der er lavere end den aktuelle rumtemperatur. Køle- og tørringsfunktionerne bruges ikke, hvis termostaten er sat højere end den faktiske rumtemperatur (på kølefunktionen bruges kun ventilatoren).

Når enheden er på ventilatorindstillingen:

Enheden kan ikke bruges til at varme eller køle rummet.

Ventilatorstyring på indendørsenhed for energibesparelse:

Når ventilatoren i indendørsenheden stoppes, når udendørsenheden stoppes, er det muligt at spare energi.

Som standard er denne funktion aktiveret.

For at slå denne funktion fra, skal du kontakte en installatør eller autoriseret servicetekniker. Selvom indstillingen ændres, og ventilatorhastigheden på køle- eller tørringsfunktionen sættes til ”AUTO”, går denne funktion stadig i gang for at forhindre spredning af fugt i rummet.

BETJENINGSTIPS

Instruktioner vedrørende opvarmning (*) gælder kun for “HEAT & COOL MODEL” (omvendt cykel).

Automatisk genstart

I tilfælde af strømafbrydelse

Hvis strømforsyningen til klimaanlægget er afbrudt af strømsvigt, klimaanlægget genstarter automatisk i den tidligere valgte indstilling, efter at strømmen er genoprettet.

Brug af andre elektriske apparater (barbermaskiner, osv.) eller nærliggende brug af en trådløs radiosender, kan gøre at klimaanlægget holder op med at virke. I dette tilfælde skal strømmen slås til og fra, hvorefter du skal bruge fjernbetjeningen til at starte klimaanlægget med igen.

Bemærkninger

*

Når varmefunktionen bruges, bruger udendørsenheden af og til optøningsfunktionen i korte perioder. Hvis brugeren sætter indendørsenheden til at varme igen under optøningsfunktionen, fortsætter optøningsfunktionen, og varmefunktionen begynder når optøningsfunktionen er færdig. Dette betyder at der kan gå noget tid, inden enheden begynder at blæse varm luft ud.

*

Når varmefunktionen bruges, kan indendørsenhedens overside godt blive varm, hvilket er fordi kølevæske cirkuleres gennem indendørsenheden, selv når den er stoppet. Dette er ikke en fejl.

SELVDIAGNOSE

Når "Er" i temperaturindikatoren vises, er nødvendig inspektion af klimaanlægget. Kontakt en autoriseret servicetekniker.

Enhedsnummer (sædvanligvis "00")

Fejlkode eks. Selvdiagnose kontrol

Da-17

advertisement

Key Features

  • High energy efficiency
  • Design also corresponding to high static pressure
  • Easy installation (Compact size & Lightweight)
  • Low noise
  • Low ambient operation

Related manuals

Download PDF

advertisement