Fujitsu ARXC36GBTH Инструкции за работа

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXC36GBTH Инструкции за работа | Manualzz
ВЪТРЕШЕН МОДУЛ (Тръбен тип)
Запазете този наръчник за бъдещи справки
ARXC36GBTH
ARXC72GBTH
ARXC90GBTH
ARXC96GATH
ЧАСТ №. 9373384205
Български
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЧАСТ №. 9373384205
VRF система, вътрешен модул (Тръбен тип)
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ............................................................................. 1
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИ............................................................... 1
ЕКСПЛОАТАЦИЯ MANUAL AUTO......................................................... 2
СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.............................................................. 2
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА....................................................................... 2
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ............................................ 3
СПЕЦИФИКАЦИИ.................................................................................. 4
●●Уверете се, че всякакво електро оборудване е поне на 1 м разстояние от външните и вътрешни модули.
●●Този уред не е предназначен за използване от лица (включително
деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности,
или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или
инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни
за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за
да сте сигурни, че не си играят с уреда.
Забележка:
Превключването на работен режим в системата за регенерация
на топлина може да изисква известно време, за да сработи. Моля,
имайте предвид, че това не е повреда.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
●●Преди да използвате уреда, прочетете тези „ПРЕДПАЗНИ
МЕРКИ“и използвайте уреда по правилният начин.
●●Инструкциите в този раздел се отнасят изцяло до безопасността;
уверете се, че поддържате безопасни експлоатационни условия.
●●„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“ имат следните значения в
тази инструкции:
Тази маркировка указва процедури, които, ако бъ-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ дат извършени неправилно, може да доведат до
смърт или сериозни наранявания на потребителя.
ВНИМАНИЕ
Тази маркировка указва процедури, които,
ако бъдат извършени неправилно, може да
доведат до лични наранявания на потребителя или материални щети.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА
●●Не се опитвайте да монтирате климатика сами.
●●Този модул не съдържа части, които може да се сервизират от
потребителя. Винаги се консултирайте със сервизен персонал
относно ремонти.
●●При местене се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за
разкачване и монтаж на модула.
●●Модулът трябва да бъде занулен, (заземен).
●●Уверете се, че дренажите са направени правилно за източване.
●● Избягвайте монтажа на климатика в близост до камина или друг отоплителен уред.
●●Когато монтирате вътрешен и външен модул, направете необходимото, за да предотвратите достъпа на малки деца.
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИ
ARXC 36
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
●●Не се излагайте директно на вятъра от климатика за продължителен период от време.
●●Не вмъквайте пръсти или други предмети в изходния порт или в
смукателните решетки.
●●Освен при АВАРИЙНИ ситуации, никога не изключвайте захранването, както и междинния прекъсвач на вътрешните модули по време
на експлоатация. Това ще причини повреда на компресора, както
и теч на вода. Първо спрете вътрешния модул като работите от
контролния модул на конвертора или външното входно устройство,
а след това прекъснете веригата. Уверете се, че работите през контролния модул, конвертора или външното входно устройство.
●●Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде
сменен само от оторизиран сервизен персонал, тъй като са необходими специализирани инструменти и специфичен кабел.
●● В случай на теч на хладилен агент, загасете всякакви пламъци, проветрете стаята и влезте във връзка с оторизиран сервизен персонал.
ВНИМАНИЕ
●●Не поставяйте животни или растения директно на пътя на въздушната струя.
●● Не насочвайте въздушната струя в камини или отоплителни апарати.
●●Не блокирайте и не покривайте входния и изходния порт.
●●Не се провисвайте и не поставяйте предмети върху климатика.
●●Не поставяйте вази с цветя или водни контейнери върху климатика.
●●Не окачвайте предмети на вътрешния модул.
●● Не поставяйте нищо, което не трябва да се мокри под вътрешния модул.
●●Винаги изключвайте прекъсвача на електрозахранването по време
на почистване на климатика или на въздушния филтър.
●●Не изливайте вода или почистващ препарат директно върху модула и не мийте модула.
●●Не излагайте климатика директно на вода.
●●Не работете с климатика с мокри ръце.
●●Проверете за повреди монтажния стенд.
●●Използвайте само при монтирани въздушни филтри.
●●Не пийте вода, източена от климатика.
●●Не упражнявайте какъвто и да натиска върху радиаторните жалузи.
●●Не използвайте възпламенили газове в близост до климатика.
●●Не докосвайте тръбопровода по време на експлоатация.
Bg-1
ARXC 72/90
2
1
ARXC 96
2
1
1 Изпускателен порт
2 Смукателен порт
Контролен модул (опция)
Типове на дистанционни управления:
●●Безжично дистанционно управление
●●Кабелно дистанционно управление
●●Просто дистанционно управление
Относно методът за експлоатация, моля, направете справка в Наръчника за експлоатация за всяко устройство.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ MANUAL AUTO
Използвайте режим на експлоатация MANUAL AUTO в случай, че дистанционното управление е загубено или не е налично по друга причина.
*Ограничено само, когато е свързан приемник.
ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутона MANUAL AUTO с мокри ръце или остри предмети в
противен случай може да се стигне до електрически удар или неизправност.
Стартиране на експлоатация
Натиснете бутона MANUAL AUTO на експлоатационния контролен панел.
Експлоатацията може да бъде настроена по следния начин.
Работен режим
AUTO:
Когато не може да бъде избран Auto режим,
уредът ще работи в същия режим като другия
вътрешен модул в същата система. (Когато друг
вътрешен модул в същата система не работи,
климатикът ще работи в режим на охлаждане.)
Автоматично размразяване, контролирано от микрокомпютър
●●Когато използвате режим на отопление при условия на ниски
външни температури, висока влажност, по външния модул може
да се образува скреж, което да доведе до намаляване на експлоатационните характеристики. С оглед предотвратяване на този вид
намаление на характеристиките, този модул е оборудван с автоматична функция за размразяване, контролирана от микрокомпютър.
Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата
за размразяване ще сработи за кратко (за около 4 до 15 минути).
По време на работата на автоматичното размразяване, индикаторната лампа OPERATION (зелена) ще мига (ограничено само, ако е
свързан приемник).
Операция за възстановяване на масло
●●Периодично се извършва операция за възстановяване на маслото
за връщане на маслото на компресора към външния модул.
По време на работата за възстановяване на маслото, индикаторната лампа OPERATION (зелена) ще мига (за около 10 минути)
(ограничено само, ако е свързан приемник).
Диапазон на температура и влажност
●●Температурата и влажността, необходими за работата на този
продукт са посочени в следната таблица.
Скоростна вентилатор AUTO
Настройка на температура
23 °C
Спиране на експлоатация
Натиснете бутона MANUAL AUTO на експлоатационния контролен панел.
СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Експлоатация и характеристики
Относно приоритетно състояние и състояние на готовност
●●Многобройни вътрешни модули могат да бъдат свързани в една и
съща система. В зависимост от системата, изборът на режим на
експлоатация е ограничен.
Приоритет за охлаждане:
Когато другите вътрешни модули в същата система работят в
режим на охлаждане или изсушаване, едновременно не може да
бъде избрано отопление.
Приоритет за отопление:
Когато другите вътрешни модули в същата система работят в
режим на отопление, едновременно не може да бъде избрано
охлаждане или изсушаване.
Състояние на готовност:
Състоянието на готовност се активира, когато 2 или повече вътрешни модула стартират едновременно в различен режим. Всеки
вътрешен модул, освен този с приоритетен режим ще изчака в
състояние на готовност до смяна приоритетния режим (работата
започва щом бъде превключен приоритетния режим).
В това време, индикаторната лампа OPERATION (зелена) свети, а
индикаторната лампа TIMER (оранжева) мига. (Ограничено само,
когато е свързан приемник)
Ниско околно охлаждане
●●Когато външната температура спадне, вентилаторът на външния
модул може да се превключи на ниска скорост или един от вентилаторите може да спре временно.
Отоплителни характеристики
●● Отоплителният режим работи на принцип топлинна помпа, абсорбирайки топлината от външния въздух и пренасяйки я вътре. В резултат,
експлоатационните характеристики се намаляват със спад на температурата на външния въздух. Ако усещате отоплението недостатъчно,
препоръчваме да използвате климатика, заедно с друг тип отопление.
●●Отоплителният режим загрява цялата стая чрез рециркулация на
въздуха в стаята, в резултат на това, понякога може да е необходимо известно време за отопление след стартирането на климатика.
Режим Охлаждане/Изсушаване
Режим Отопление
Външна
температура
Моля, направете справка в спецификациите на
външните модули.
Вътрешна
температура
Около 18 до 32 °C DB
Вътрешна
влажност
Около 10 до 30 °C DB
Около 80% или по-малко
●●Ако климатикът работи при условия на по-високи температури от
посочените, вградената защитна верига може да сработи за предотвратяване на повреда на вътрешната верига. Освен това, по време
на режимите за Охлаждане и Изсушаване, ако модулът се използва
при по-ниски температури от тези посочени по-горе, топлообменникът може да замръзне, което води до тена вода и други повреди.
●● Ако модулът се използва за дълги периоди от време при условия на
висока влажност, може да се образува конденз по повърхността на вътрешния модул и да покапе върху пода или по други предмети отдолу.
●●Не използвайте този модул за каквито и да е цели, различни от
Охлаждане, Отопление, Отстраняване на влага и въздушна циркулация в обикновени жилищни стаи.
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА
ВНИМАНИЕ
●●Преди почистване на модула се уверете, че сте го спрели и сте
прекъснали електро захранването.
●●Не стойте върху нестабилна платформа по време на почистване.
●● Когато демонтирате и сменяте въздушните филтри се уверете, че не
докосвате топлообменника, което може да доведе до нараняване.
●● Не почиствайте сами вътрешността на модула. За да почистите вътрешността, винаги се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
●●Когато почиствате корпуса на модула не използвайте вода с температура над 40 °C, агресивни абразивни почистващи препарати
или летливи агенти като бензин или разтворител.
●●Ако бъде позволено на мръсотията да навлезе във въздушния
филтър, въздушният поток ще бъде намален, снижавайки ефективността и увеличавайки шума.
По време на периодите на нормална употреба, въздушните филтри
трябва да бъдат почиствани регулярно.
Почистване на въздушен филтър
Почистване
Почистване на въздушен филтър
Отстранете прахта с прахосмукачка или чрез измиване. След измиване се уверете, че сте оставили филтъра да се изсуши напълно
далеч от слънчева светлина, преди да го монтирате отново.
Когато не се използва за дълъг период от време
Оставете прекъсвачът включен поне за 12 часа преди стартиране на
работата, когато трябва да бъде използван отново.
Bg-2
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Следните условия може да не са авария, така че
проверете отново.
Следните условия не са аварии или неизправности.
Изобщо не работи:
●●Имало ли е повреда на захранването?
Не се включва незабавно:
●●Ако модулът е спрян, а след това стартиран отново незабавно
след това, компресора няма да стартира за около 3 минути с оглед
предотвратяване изгаряне на предпазителите.
●●Има ли изгорял бушон или задействан прекъсвач на веригата?
●●Поставен ли е главният превключвател на захранването в положение OFF?
●●Винаги щом прекъсвачът е изключен и включен отново, защитната верига ще се задейства за около 3 минути, предотвратявайки
работата на модула през този период.
●●Опитвате ли се да задействате операция, различна от приоритетната? (Вижте страница 2)
Въздушният поток е слаб или спира:
●● Когато бъде стартирана работа, вентилаторът на вътрешния модул
може да спре временно, за да позволи подгряване на вътрешни части.
Работният режим не може да бъде сменен:
●●Опитвате ли се да смените операция, различна от приоритетната?
(Вижте страница 2)
●●По време на отопление, ако стайната температура се повиши
над настройката на термостата, външният модул ще спре, както и
вентилатора на вътрешния модул. Ако искате да загреете стаята
допълнително, настройте термостата на по-висока температура.
Лошо охлаждане (за отопление):
●●Регулирате ли правилно настройките на стайната температура
(термостат)?
●●По време на операция за възстановяване на масло, въздушният
поток може да спре за приблизително 10 минути. (Вижте страница 2)
●●Блокиран ли е входния или изходния порт на климатика?
●●По време на операция за отопление, модулът ще спре работа
временно (между 4 и 15 минути) тъй като работи режим за автоматично размразяване. (Вижте страница 2)
●●Вентилаторът може да работи на бавна скорост по време на режим
Изсушаване или когато модула наблюдава стайната температура.
●●При AUTO работа на монитора, вентилаторът ще работи на бавна
скорост.
Мигащи лампи:
(Ограничено само, когато е свързан приемник)
●●Индикаторната лампа OPERATION (зелена) мига:
Извършва се операция за възстановяване на масло. (Вижте страница 2)
●●Индикаторната лампа OPERATION (зелена) мига:
Извършва се автоматична операция за размразяване. (Вижте страница 2)
●●Индикаторните лампи OPERATION (зелена) и TIMER (оранжева)
мигат последователно:
Уредът се възстановява след спад на напрежението.
●●Индикаторните лампи OPERATION (зелена) и TIMER (оранжева)
мигат едновременно:
Уредът работи в пробен работен режим. Питайте мениджър, защото може да се извършват работи по поддръжката.
●●Индикаторната лампа OPERATION (зелена) свети, а индикаторната лампа TIMER (оранжева) мига:
Това е състояние на готовност. (Вижте страница 2)
Чува се шум:
●●При следните условия се чуват звуци от падаща вода от вътрешния модул и работата може да бъде шумна. Това са звуци от
падащия хладилен агент.
Когато работата стартира
Когато операцията за възстановяване на масло приключи
Когато операцията за автоматично размразяване приключи
●●По време на работа може да бъде чут лек скърцащ звук. Това е
резултат от моментното разширение и свиване на панела в резултат то температурните промени.
●●По време операция за отопление понякога може да бъде чут
скърцащ звук. Този звук е резултат от автоматичната операция за
размразяване. (Вижте страница 2)
Миризми:
●●Може да бъде разпространена миризма от вътрешния модул. Тази
миризма е резултата от стайните миризми (мебели, тютюн и пр.),
които са навлезли в климатика.
От вътрешния модул излиза мъгла:
●●Пор време на операция за охлаждане, от вътрешния модул може
да изпусне мъгла. Това е резултата от внезапно охлаждане на
стайния въздух от въздуха, изпускан от климатика, водещо до
конденз и образуване на мъгла.
От вътрешния модул излиза пара:
●●По време на операция за отопление, вентилаторът на външния
модул може да спре и може да бъде видяна мъгла, излизаща от
модула. Това е резултат от автоматичната операция за размразяване. (Вижте страница 2)
От външния модул се изпуска вода:
●●По време на работа за отопление, може да се образува вода,
излизаща от външния модул поради операция за автоматично
размразяване.
Bg-3
●●Това състояние на готовност? (Вижте страница 2)
●●Мръсен ли е въздушния филтър? (Вижте страница 2)
●●Има ли отворен прозорец или врата?
●●В случай на работа за охлаждане има ли възможност от навлизане
на слънчева светлина през прозорец? (Спуснете завесите.)
●●В случай на работа за охлаждане, има ли в стаята отоплителен
уред и компютри или в стаята има прекалено много хора?
●●Настроен ли е вентилаторът на ниска степен?
Задайте по-ниска температура от тази в стаята и използвайте
уреда:
●●Температурата не спада достатъчно.
Температурата може да не спада в зависимост от стайната температура.
(Докато в стаята има висока влажност, температурата е висока.)
(Вижте страница 2)
При следните ситуации спрете незабавно работата
и влезте във връзка с оторизиран сервизен персонал.
●●Проблемът не може да бъде разрешен дори след извършване на
проверки за отстраняване на неизправности.
●●Индикаторната лампа FILTER (червена) мига много бързо (когато е
свързан приемник).
●●Кабелното дистанционно управление или просто дистанционно
управление указва Er (когато е свързано).
●●Има миризма на изгоряло.
●●За детайли относно мигащите лампи, моля, направете справка с
Наръчника на „IR приемника“ или „Кабелно дистанционно управление“.
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛ
ARXC36GBTH
ЗАХРАНВАНЕ
230 V ~ 50/60 Hz
НАЛИЧЕН ДИАПАЗОН НА НАПРЕЖЕНИЕ
ОХЛАДИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ
ОТОПЛИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ
198 до 264V (50Hz)
198 до 253V (60Hz)
[kW]
11,2
[Btu/h]
38 200
[kW]
12,5
[Btu/h]
42 700
ВХОДНА
МОЩНОСТ
[W]
207
ТОК
[A]
1,25
НИВО НА АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ
ВИСОКО
dB [A]
42
СРЕДНО
dB [A]
36
НИСКО
dB [A]
32
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
ВИСОЧИНА
[mm]
400
ШИРИНА
[mm]
1 050
ДЪЛБОЧИНА
[mm]
500
[kg]
40
ТЕГЛО
●●Акустична информация за шум:
Максималното ниво на акустична мощност е под 70 dB (A) и за
двата модула - вътрешен и външен. Съгласно IEC 704-1 и ISO
3744.
●●Стандартно статично налягане : 100 Pa
МОДЕЛ
ARXC72GBTH ARXC90GBTH ARXC96GATH
ЗАХРАНВАНЕ
230 V ~ 50/60 Hz
НАЛИЧЕН ДИАПАЗОН НА НАПРЕЖЕНИЕ
ОХЛАДИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ
ОТОПЛИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ
[kW]
[Btu/h]
[kW]
[Btu/h]
198 до 264V (50Hz)
198 до 253V (60Hz)
22,4
25,0
28,0
76 400
85 300
95 500
25,0
28,0
31,5
85 300
95 500
107 500
ВХОДНА
МОЩНОСТ
[W]
681
819
838
ТОК
[A]
4,10
4,86
4,89
НИВО НА АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ
ВИСОКО
dB [A]
47
48
48
СРЕДНО
dB [A]
43
46
45
НИСКО
dB [A]
40
44
42
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
ВИСОЧИНА
[mm]
450
550
ШИРИНА
[mm]
1 587
1 587
ДЪЛБОЧИНА
[mm]
700
700
[kg]
84
105
ТЕГЛО
●●Акустична информация за шум:
Максималното ниво на акустична мощност е под 70 dB (A) и за
двата модула - вътрешен и външен. Съгласно IEC 704-1 и ISO
3744.
●●Стандартно статично налягане : 150 Pa
Bg-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement