Fujitsu ARXD04GALH Návod na používanie

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXD04GALH Návod na používanie | Manualzz
NÁVOD NA OBSLUHU
VNÚTORNÁ JEDNOTKA (s potrubím)
Uschovajte tento návod pre prípadnú potrebu v budúcnosti.
ARXB07GALH
ARXB09GALH
ARXB12GALH
ARXB14GALH
ARXB18GALH
ARXD04GALH
ARXD07GALH
ARXD09GALH
ARXD12GALH
ARXD14GALH
ARXD18GALH
ARXD24GALH
Č. ČASTI 9374343348
Slovenčina
TM
NÁVOD NA OBSLUHU
Č. ČASTI 9374343348
Vnútorná jednotka systému VRF (s potrubím)
●●Nevyvíjajte silný tlak na rebrá chladiča.
●●Nepoužívajte horľavé plyny v blízkosti klimatizácie.
●●Nedotýkajte sa potrubia, keď je zariadenie v prevádzke.
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA...............................................................1
NÁZOV ČASTÍ..........................................................................................1
OVLÁDANIE MANUAL AUTO..................................................................2
TIPY K PREVÁDZKE...............................................................................2
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ...............................................................3
RIEŠENIE PROBLÉMOV.........................................................................3
ŠPECIFIKÁCIE.........................................................................................4
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
●●Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tieto „OPATRENIA“ a zariadenie používajte správnym spôsobom.
●●Všetky pokyny v tejto časti sa týkajú bezpečnosti; dodržiavajte bezpečné prevádzkové podmienky.
●●„VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“ v týchto pokynoch majú nasledujúce významy:
VAROVANIE
●●Nepite vodu, ktorá bola vypustená z klimatizácie.
Táto značka označuje postupy, ktoré, ak sa
vykonajú nesprávne, môžu spôsobiť smrť alebo
vážne zranenie používateľa.
Táto značka označuje postupy, ktoré ak sa vy-
UPOZORNENIE konajú nesprávne, mohli by spôsobiť zranenie
používateľa alebo poškodenie majetku.
OPATRENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ZARIADENIA
VAROVANIE
●●Nevystavujte sa dlhší čas priamemu prúdu vzduchu z klimatizačnej
jednotky.
●●Nevkladajte prsty ani predmety do výstupného otvoru ani do nasávacích mriežok.
●●Okrem NÚDZOVÝCH PRÍPADOV nikdy nevypínajte hlavný prívod
elektrickej energie ani podružný prerušovač vnútorných jednotiek
počas ich prevádzkovania. Spôsobilo by to poruchu kompresora, ako
aj únik vody. Najprv zastavte vnútornú jednotku pomocou ovládacej
jednotky, prevodníka alebo vonkajšieho vstupného zariadenia a potom
odpojte prerušovač. Uistite sa, že používate ovládaciu jednotku, prevodník alebo vonkajšie vstupné zariadenie.
●●Zabezpečte, aby každé elektronické zariadenie bolo minimálne 1 m od
vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
●●Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli touto osobou
poučení o používaní tohto zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom,
aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so zariadením.
Poznámka:
Zapnutie prevádzkového režimu v systéme rekuperácie tepla si môže
vyžadovať určitý čas, kým bude zariadenie pripravené na prevádzku.
Pripomíname, že nejde o poruchu.
OPATRENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE ZARIADENIA
UPOZORNENIE
●●Nepokúšajte sa sami nainštalovať klimatizáciu.
●●Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka, ak je
potrebné zariadenie opraviť.
●●Ak potrebujete zariadenie presunúť, kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka, ktorý ho odpojí a odinštaluje.
●●Jednotka musí byť uzemnená.
●●Skontrolujte, či je odtok dobre pripravený, aby mohla voda správne
odtekať.
●●Neinštalujte klimatizáciu do blízkosti kozuba alebo iného vykurovacieho zariadenia.
●●Pri inštalácii vnútornej a vonkajšej jednotky prijmite také opatrenia, aby
sa zabránilo prístupu malých detí na dané miesta.
NÁZOV ČASTÍ
ARXB 07/09/12/14/18
● Stropné zabudované
Výstupný otvor
● Podlahové stojace zabudované
Výstupný otvor
●●Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, môže ho vymeniť len
autorizovaný servisný pracovník, keďže sú k tomu potrebné špeciálne
nástroje a osobitný druh kábla.
●●Ak dôjde k úniku chladiva, uhaste prípadné plamene, vyvetrajte danú
miestnosť a kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.
Vstupný otvor
UPOZORNENIE
●●Nedávajte zvieratá ani rastliny do priameho prúdu vzduchu.
●●Nesmerujte prúd vzduchu na kozub ani vykurovacie zariadenie.
●●Neblokujte ani nezakrývajte vstupný ani výstupný otvor.
●●Nešplhajte sa na klimatizáciu a ani na ňu nedávajte žiadne predmety.
●●Na vrchnú časť klimatizácie nedávajte vázy s kvetmi ani iné nádoby s
vodou.
●●Nevešajte predmety na vnútornú jednotku.
Vstupný otvor
ARXD 04/07/09/12/14/18/24
● Stropné zabudované
● Namontované na stenu/
Podlahové stojace zabudované
Výstupný otvor
Výstupný otvor
●●Nedávajte pod vnútornú jednotku nič, čo by sa nemalo namočiť.
●●Vždy vypnite elektrický prerušovač, keď čistíte klimatizáciu alebo
vzduchový filter.
●●Nelejte vodu ani čistiace prostriedky priamo na jednotku ani nimi jednotku neumývajte.
●●Nevystavujte klimatizáciu priamo vode.
●●Nepracujte s klimatizáciou, ak máte mokré ruky.
●●Skontrolujte, či inštalačný stojan nie je poškodený.
●●Zariadenie používajte len s namontovanými vzduchovými filtrami.
Sk-1
Vstupný otvor
Vstupný otvor
Ovládacie jednotka (voliteľná)
Typy diaľkových ovládačov:
●●Bezdrôtový diaľkový ovládač
(Použite až po pripojení prijímacej jednotky.)
●●Drôtový diaľkový ovládač
●●Jednoduchý diaľkový ovládač
Spôsob ich použitia nájdete v návode na obsluhu jednotlivých zariadení.
OVLÁDANIE MANUAL AUTO
Ovládanie MANUAL AUTO použite vtedy, ak ste stratili diaľkový ovládač
alebo ak tento nie je k dispozícii z iného dôvodu.
*Obmedzené len na prípad, keď je pripojená jednotka prijímača.
UPOZORNENIE
Tlačidlo MANUAL AUTO nestláčajte mokrými rukami ani ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo poruchu zariadenia.
Spustenie
Stlačte tlačidlo MANUAL AUTO na prevádzkovom
ovládacom paneli.
Prevádzku môžete nastaviť nasledovne.
Prevádzkový režim
AUTO:
Ak nie je možné zvoliť automatický režim, zariadenie bude pracovať v rovnakom režime ako iná
vnútorná jednotka v tom istom systéme. (Keď
sa iná jednotka v tom istom systéme nepoužíva,
klimatizácia bude pracovať v režime chladenia.)
Rýchlosť ventilátora
AUTO
Nastavenie teploty
23 °C
Zastavenie
Stlačte tlačidlo MANUAL AUTO na prevádzkovom
ovládacom paneli.
TIPY K PREVÁDZKE
Prevádzka a výkon
O prioritnom a pohotovostnom stave
●●Do toho istého systému je možné zapojiť viacero vnútorných jednotiek.
V závislosti od systému je voľba prevádzkového režimu obmedzená.
Prioritný stav chladenia:
Keď iné vnútorné jednotky v tom istom systéme pracujú v režime
chladenia alebo v suchom režime, nie je možné zároveň zvoliť vykurovanie.
Prioritný stav vykurovania:
Keď iné vnútorné jednotky v tom istom systéme pracujú v režime vykurovania, nie je možné zároveň zvoliť chladenie a suchý režim.
Pohotovostný stav:
Pohotovostný stav sa aktivuje, keď sa 2 alebo viaceré vnútorné jednotky spustia naraz v rôznych režimoch. Vnútorná jednotka, ktorá nie
je v prioritnom režime, počká v pohotovostnom stave, kým sa nezmení
prioritný stav (prevádzka sa začne ihneď, keď sa zapne prioritný stav).
Vtedy sa zapne indikátor OPERATION (zelené svetlo) a bude blikať
indikátor TIMER (oranžové svetlo) (obmedzené len na prípad, keď je
pripojená jednotka prijímača).
Chladenie pri nízkej okolitej teplote
●●Keď klesne vonkajšia teplota, ventilátory vonkajšej jednotky sa môžu
prepnúť na nízku rýchlosť alebo sa jeden z ventilátorov bude prerušovane zastavovať.
Vykurovací výkon
●●Vykurovací režim funguje na princípe tepelného čerpadla, keď sa
absorbuje teplota z vonkajšieho vzduchu a prenesie sa dovnútra. V
dôsledku toho sa zníži prevádzkový výkon, keď klesne teplota vonkajšieho vzduchu. Ak máte pocit, že vykurovací výkon je nedostatočný,
odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s iným typom vykurovacieho zariadenia.
●●Vykurovací režim vykuruje celú miestnosť tak, že vzduch v nej cirkuluje, a preto bude možno potrebný určitý čas po prvom spustení klimatizácie, kým sa daná miestnosť vykúri.
Automatické rozmrazovanie ovládané mikro počítačom
●●Keď sa vykurovací režim používa vtedy, keď má vonkajší vzduch
nízku teplotu a vysokú vlhkosť, na vonkajšej jednotke sa môže vytvoriť
námraza, čoho výsledkom je znížený prevádzkový výkon. Aby sa zabránilo takémuto zníženému výkonu, táto jednotka je vybavená automatickou rozmrazovacou funkciou, ktorú ovláda mikro počítač. Ak sa
vytvorí námraza, klimatizácia sa dočasne zastaví a nakrátko sa spustí
rozmrazovací obvod (približne na 4 až 15 minút).
Počas automatického rozmrazovania bude indikátor OPERATION
(zelené svetlo) blikať (Obmedzené len na prípad, keď je pripojená
jednotka prijímača).
Proces obnovy oleja
●●V pravidelných intervaloch dochádza k procesu obnovy oleja, aby sa
kompresorový olej vrátil do vonkajšej jednotky.
Počas procesu obnovy oleja bude indikátor OPERATION (zelené
svetlo) blikať (približne 10 minút) (obmedzené len na prípad, keď je
pripojená jednotka prijímača).
Rozsah teplôt a vlhkosti
●●Teplota a vlhkosť, ktoré sa vyžadujú na prevádzkovanie tejto jednotky,
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Chladiaci/suchý režim
Vonkajšia
teplota
Vykurovací režim
Pozrite si špecifikáciu vonkajších jednotiek.
Vnútorná
teplota
Približne 18 až 32 °C DB
Vnútorná
vlhkosť
Približne 80 % alebo
menej
Približne 10 až 30 °C DB
●●Ak sa klimatizácia používa pri teplotách vyšších, ako sú uvedené,
môže sa zapnúť zabudovaný ochranný obvod, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorného obvodu. Tiež ak sa v chladiacom a suchom režime
používa klimatizácia pri teplotách nižších, ako sú uvedené vyššie,
výmenník tepla môže zamrznúť, čoho následkom bude únik vody a iné
poškodenia.
●●Ak sa jednotka po dlhý čas používa pri vysokej vlhkosti, na povrchu
vnútornej jednotky sa môže vytvoriť kondenzácia a táto môže kvapkať
na podlahu alebo iné predmety pod jednotkou.
●●V bežných obytných priestoroch nepoužívajte túto jednotku na žiadne
iné účely než chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie a cirkulácia vzduchu v miestnosti.
Sk-2
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
UPOZORNENIE
●●Pred čistením jednotky skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
●●Pri čistení nestojte na nestabilnej plošine.
●●Pri odstraňovaní a výmene vzduchových filtrov dávajte pozor, aby ste
sa nedotkli výmenníka tepla, pretože môže dôjsť k zraneniu.
●●Vnútornú časť jednotky nečistite sami. Ak je potrebné očistiť vnútornú
časť jednotky, vždy kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.
●●Na čistenie telesa jednotky nepoužívajte vodu s vyššou teplotou ako
40 °C ani drsné abrazívne čistiace prostriedky či prchavé látky, ako sú
benzén alebo riedidlá.
●●Ak necháte nazhromaždiť nečistoty na vzduchovom filtri, zníži sa prúdenie vzduchu, čím sa zníži aj prevádzková účinnosť a zvýši sa hluk.
V období normálneho používania sa má vzduchový filter čistiť každé 2
týždne.
Čistenie vzduchového filtra
Čistenie
Čistenie vzduchového filtra
Odstráňte prach pomocou vysávača alebo umytím. Po umytí ho
nechajte dôkladne vysušiť na tienistom mieste a až potom ho znovu
nainštalujte.
Ak sa nepoužíva dlhšiu dobu
Nechajte prerušovač zapnutý po dobu 12 hodín pred spustením zariadenia, ak ho chcete znovu použiť.
Počuť nejaký zvuk:
●●V nasledujúcich podmienkach je počuť zvuk vody, ktorá tečie z vnútornej jednotky, prevádzkový zvuk je hlasný. Počuť zvuky tečúceho
chladiva.
Keď sa začne prevádzka
Keď sa skončí proces obnovy oleja
Keď sa skončí automatické rozmrazovanie
●●Počas prevádzky zariadenia je možné počuť mierne škrípanie. Toto je
výsledkom chvíľkovej expanzie a kontrakcie panela z dôvodu teplotných zmien.
●●Počas vykurovania je možné z času na čas počuť prskanie. Tento zvuk
sa vytvára pri automatickom rozmrazovaní. (Pozri str. 2.)
Pachy:
●●Z vnútornej jednotky môže unikať určitý pach. Tento pach je pachom z
miestnosti (nábytok, tabak atď.), ktorý sa nasal do klimatizácie.
Z vnútornej jednotky vychádza opar:
●●Počas chladenia sa môže šíriť z vnútornej jednotky ľahký opar. Toto je
výsledkom náhleho ochladenie teploty v miestnosti vzduchom, ktorý sa
šíri z klimatizácie, čoho výsledkom je kondenzácia a opar.
Z vnútornej jednotky vychádza para:
●●Počas vykurovania sa môže ventilátor vonkajšej jednotky zastaviť a
môžete vidieť paru vychádzajúcu z jednotky. Toto je kvôli automatickému rozmrazovaniu. (Pozri str. 2.)
Vo vonkajšej jednotke sa vytvára voda:
●●Počas vykurovania sa môže vo vonkajšej jednotke vytvárať voda z
dôvodu automatického rozmrazovania.
Nasledujúce stavy nemusia byť poruchami, preto ich
znovu skontrolujte.
Zariadenie vôbec nefunguje:
●●Došlo k výpadku elektrickej energie?
●●Vypálila sa poistka alebo sa rozpojil prerušovač obvodu?
RIEŠENIE PROBLÉMOV
●●Je nastavený hlavný vypínač do polohy OFF?
Nasledujúce stavy nie sú poruchy ani prevádzkové
chyby.
●●Je zariadenie v pohotovostnom stave? (Pozri str. 2.)
Zariadenie nezačne ihneď pracovať:
●●Ak sa jednotka vypne a potom sa ihneď znovu zapne, kompresor nebude približne 3 minúty fungovať, aby sa zabránilo vypáleniu poistiek.
●●Vždy, keď sa elektrický prerušovač vypne a znovu zapne, ochranný
obvod bude pracovať po dobu približne 3 minúť, čo zabráni tomu, aby
počas tohto obdobia jednotka pracovala.
Prúd vzduchu je slabý alebo sa zastaví:
●●Keď sa spustí vykurovanie, ventilátor vnútornej jednotky sa môže
dočasne zastaviť, aby sa mohli vnútorné časti zohriať.
●●Ak sa počas vykurovania zvýši izbová teplota nad hodnotu nastavenia
termostatu, vonkajšia jednotka sa zastaví a ventilátor vnútornej jednotky sa tiež zastaví. Ak chcete miestnosť ešte viac vykúriť, nastavte
termostat na vyššiu hodnotu.
●●Počas procesu obnovy oleja sa prúd vzduchu môže zastaviť približne
na 10 minút. (Pozri str. 2.)
●●Počas vykurovania sa jednotka dočasne zastaví (približne na 4 až 15
minút), keď bude zapnutý režim automatického rozmrazovania. (Pozri
str. 2.)
●●Ventilátor môže pracovať pri nízkej rýchlosti počas suchého režimu
alebo keď jednotka monitoruje teplotu miestnosti.
●●Pri AUTO monitorovaní bude ventilátor pracovať pri nízkej rýchlosti.
Blikajúce svetlá:
(Obmedzené len na prípad, keď je pripojená jednotka prijímača.)
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) bliká:
Vykonáva sa proces obnovy oleja. (Pozri str. 2.)
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) bliká:
Prebieha automatické rozmrazovanie. (Pozri str. 2.)
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) a indikátor TIMER (oranžové
svetlo) striedavo blikajú:
Zariadenie sa zaplo po výpadku elektrickej energie.
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) a indikátor TIMER (oranžové
svetlo) blikajú súčasne:
Zariadenie pracuje v skúšobnom prevádzkovom režime. Informujte sa
u vedúceho pracovníka, pretože sa môže práve vykonávať údržba.
●●Indikátor OPERATION (zelené svetlo) sa zapne a indikátor TIMER
(oranžové svetlo) bliká:
Toto je pohotovostný stav. (Pozri str. 2.)
Sk-3
●●Pokúšate sa zapnúť v prevádzke inej, ako je prioritný stav?
(Pozri str. 2.)
Prevádzkový režim nie je možné zmeniť:
●●Pokúšate sa zmeniť na inú prevádzku, ako je prioritný stav?
(Pozri str. 2.)
Slabý chladiaci (alebo vykurovací) výkon:
●●Nastavili ste správne hodnotu izbovej teploty (termostat)?
●●Je vzduchový filter znečistený? (Pozri str. 3.)
●●Sú vstupný a výstupný otvor na klimatizácii zablokované?
●●Je otvorené nejaké okno alebo dvere?
●●V prípade chladenia prechádza cez okno jasné slnečné svetlo?
(Zatiahnite závesy.)
●●V prípade chladenia sú v miestnosti nejaké vykurovacie zariadenia
alebo počítače, alebo je tam príliš veľa ľudí?
●●Je rýchlosť ventilátora nastavená na nízku?
Nastavte teplotu na nižšiu hodnotu, ako je izbová teplota a použite ju:
●●Teplota neklesá dobre. Teplota nemusí klesnúť v závislosti od podmienok v miestnosti. (Ak je tu vysoká vlhkosť alebo izbová teplota je
vysoká.) (Pozri str. 2.)
V nasledujúcich situáciách ihneď zastavte zariadenie
a kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.
●●Problém nie je možné odstrániť ani po vykonaní kontrol uvedených v
časti o riešení problémov.
●●Indikátor FILTER (červené svetlo) bliká veľmi rýchlo (keď je pripojená
jednotka prijímača).
●●Drôtový diaľkový ovládač alebo jednoduchý diaľkový ovládač ukazujú
Er (chyba) (keď sú pripojené).
●●Zariadenie vypúšťa pach spáleniny.
●●Viac informácií o označení blikajúcich svetiel nájdete v návode k „infračervenej jednotke prijímača“ alebo v návode k „drôtovému diaľkovému
ovládaču“.
ŠPECIFIKÁCIE
ARXB07
GALH
MODEL
ARXB09
GALH
ZDROJ NAPÁJANIA
KAPACITA
VYKUROVANIA
ARXB14
GALH
ARXB18
GALH
230 V ~ 50 Hz
DOSTUPNÝ ROZSAH NAPÄTIA
KAPACITA
CHLADENIA
ARXB12
GALH
198 až 264 V (50 Hz)
[kW]
[BTU/h]
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7 500
9 600
12 300
15 400
19 100
2,8
3,2
4,0
5,0
6,3
9 600
10 900
13 600
17 100
21 500
[kW]
[BTU/h]
VSTUPNÝ
VÝKON
[W]
46
55
63
90
96
PRÚD
[A]
0,24
0,25
0,30
0,40
0,42
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (CHLADENIE/VYKUROVANIE)
VYSOKÁ
dB [A]
29/29
31/31
30/30
33/33
36/36
STREDNÁ
dB [A]
26/26
29/29
28/28
32/32
34/34
NÍZKA
dB [A]
24/24
27/27
25/25
30/30
30/30
ROZMERY A HMOTNOSŤ
VÝŠKA
[mm]
217
217
ŠÍRKA
[mm]
663
953
HĹBKA
[mm]
595
595
HMOTNOSŤ
[kg]
15
22
23
●●Informácie o akustickom tlaku:
Maximálna hladina akustického tlaku je nižšia ako 70 dB (A) pre vnútornú aj vonkajšiu jednotku. Podľa IEC 704-1 a ISO 3744.
●●Štandardný statický tlak: 25 Pa
ARXD ARXD ARXD ARXD ARXD ARXD ARXD
04
07
09
12
14
18
24
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
ZDROJ NAPÁJANIA
230 V ~ 50/60 Hz
DOSTUPNÝ ROZSAH NAPÄTIA
198 až 264 V (50 Hz), 198 až 253 V (60 Hz)
[kW] 1,1
KAPACITA
CHLADENIA [BTU/h] 3 800
KAPACITA
VYKUROVANIA
[kW]
1,3
[BTU/h] 4 400
2,2
7 500
2,8
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9 600 12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
9 600 10 900 13 600 17 100 21 500 27 300
VSTUPNÝ
VÝKON
[W]
40
44
50
54
92
83
122
PRÚD
[A]
0,30
0,31
0,35
0,38
0,61
0,55
0,78
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (CHLADENIE/VYKUROVANIE)
VYSOKÁ
dB [A] 26/26
28/28
29/29
30/30
34/34
34/34
35/35
STREDNÁ
dB [A] 25/21
25/25
26/26
27/27
32/32
32/32
32/32
NÍZKA
dB [A] 22/20
22/22
24/24
24/24
28/28
28/28
29/29
ROZMERY A HMOTNOSŤ
VÝŠKA
[mm]
198
198
198
ŠÍRKA
[mm]
700
900
1 100
HĹBKA
[mm]
620
620
HMOTNOSŤ
[kg]
22
26
620
17
18
●●Informácie o akustickom tlaku:
Maximálna hladina akustického tlaku je nižšia ako 70 dB (A) pre vnútornú aj vonkajšiu jednotku. Podľa IEC 704-1 a ISO 3744.
●●Štandardný statický tlak: 25 Pa
Sk-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement