Fujitsu ARXK24GALH Návod na používanie

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXK24GALH Návod na používanie | Manualzz

ARXK07GALH

ARXK09GALH

ARXK12GALH

ARXK14GALH

ARXK18GALH

ARXK24GALH

(Bez vypouštěcího čerpadla)

ARXK07GCLH

ARXK09GCLH

ARXK12GCLH

ARXK14GCLH

ARXK18GCLH

ARXK24GCLH

(S vypouštěcím čerpadlem)

TM

NÁVOD K OBSLUZE

VNITŘNÍ JEDNOTKA (Potrubní typ)

Uložte tento návod pro budoucí použití.

DÍL Č. 9381857012

NÁVOD K OBSLUZE

DÍL Č. 9381857012

Vnitřní jednotka VRF systému (Potrubní typ)

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ..................................................................1

NÁZVY ČÁSTÍ .........................................................................................1

PROVOZ MANUAL AUTO .......................................................................2

PROVOZNÍ TIPY .....................................................................................2

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA ................................................................................3

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..............................................................................3

SPECIFIKACE .........................................................................................4

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

● Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tato „BEZPEČNOSTNÍ

OPATŘENÍ“ a správně provozujte spotřebič.

● Všechny pokyny v této části se týkají bezpečnosti; ujistěte se, že jsou dodrženy bezpečné provozní podmínky.

● „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“ mají v tomto návodu následující význam:

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Toto označení označuje postupy, které, pokud jsou nesprávně provedeny, by mohly vést k

úmrtí nebo vážnému zranění uživatele.

Toto označení označuje postupy, které, pokud jsou nesprávně provedeny, by mohly případně vést k poškození osoby uživatele, nebo poškození majetku.

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ

● Nenechávejte nikoho v přímém proudění vzduchu klimatizace po dlouhou dobu.

● Nestrkejte prsty nebo předměty do výstupního otvoru nebo vstupních mříží.

● Kromě STAVU NOUZE nevypínejte hlavní nebo dílčí jistič vnitřních jednotek během provozu. Může to způsobit poruchu kompresoru nebo

únik vody. Nejprve zastavte vnitřní jednotky pomocí řídicí jednotky, měniče nebo externího vstupního zařízení a pak shoďte jistič. Ujistěte se, že je jednotka provozována přes řídící jednotku, měnič nebo externí vstupní zařízení.

● Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí ho vyměnit pouze osoba z autorizovaného servisu, protože je nutné použít speciální nářadí a specifický napájecí kabel.

● Pokud unikne chladivo, uhaste případné plameny, vyvětrejte místnost a kontaktujte autorizovaný servis.

UPOZORNĚNÍ

● Neumisťujte zvířata nebo rostliny do přímého proudění vzduchu.

● Nesměrujte proud vzduchu do krbu nebo na sporák.

● Neblokujte ani nezakrývejte vstupní a výstupní otvor.

● Nestoupejte na klimatizaci a ani na ni nepokládejte žádné předměty.

● Nepokládejte vázy nebo nádoby s vodou na horní části klimatizací.

● Nezavěšujte předměty z vnitřní jednotky.

● Nepokládejte žádné předměty, které by neměly být namočeny, pod vnitřní jednotky.

● Když čistíte klimatizaci nebo vzduchový filtr, vždy vypněte elektrický jistič.

● Nelijte vodu ani čisticí rozpouštědlo přímo na jednotku a ani ji jimi nemyjte.

● Nevystavujte klimatizaci přímému působení vody.

● Neobsluhujte klimatizaci mokrýma rukama.

● Zkontrolujte stav instalačního rámu, zda není poškozen.

● Používejte pouze s nainstalovanými vzduchovými filtry.

● Nepijte vodu vytékající z klimatizace.

● Nevyvíjejte silný tlak na žebra chladiče.

● Nepoužívejte hořlavé plyny v blízkosti klimatizace.

● Nedotýkejte se potrubí za provozu.

● Ujistěte se, zda se elektronická zařízení nacházejí nejméně 1 m od vnitřní nebo venkovní jednotky.

● Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo neřídí-li se instrukcemi týkajícími se používání výrobku osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Poznámka:

Přepínání provozního režimu do režimu rekuperace tepla může vyžadovat určitý čas na přípravu provozu. Vezměte na vědomí, že toto není chyba.

OPATŘENÍ PŘI INSTALACI

UPOZORNĚNÍ

● Nepokoušejte se nainstalovat tuto klimatizaci sami.

● Tato jednotka neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Vždy se před opravou poraďte s autorizovaným servisem.

● Při přemisťování jednotky kontaktujte autorizovaný servis pro odpojení a instalaci jednotky.

● Přístroj musí být uzemněn.

● Ujistěte se, že drenáž je řádně zavedena do odtokového systému.

● Neinstalujte klimatizaci v blízkosti krbu nebo jiného topidla.

● Při instalaci vnitřní a vnější jednotky přijměte taková opatření, aby se zabránilo přístupu dětí.

NÁZVY ČÁSTÍ

1

Výstupní otvor

2

Vstupní otvor

Řídicí jednotka (volitelně)

Typy dálkových ovladačů:

● Bezdrátový dálkový ovladač

(Ujistěte se, že jej používáte až po připojení přijímací jednotky.)

● Kabelový dálkový ovladač

● Jednoduchý dálkový ovladač

Metodika provozování je uvedena v návodu k obsluze jednotlivých zařízení.

Cs-1

PROVOZ MANUAL AUTO

Provoz MANUAL AUTO použijte v případě ztráty dálkového ovladače nebo jeho nedostupnosti.

* Omezeno pouze na dobu, kdy je připojena přijímací jednotka.

UPOZORNĚNÍ

Nemačkejte tlačítko MANUAL AUTO mokrýma rukama nebo špičatými předměty, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše.

Uvedení do provozu

Zmáčknete tlačítko MANUAL AUTO na provozním ovládacím panelu.

Provoz lze nastavit v následujícím nastavení.

Provozní režim AUTO:

Nelze-li zvolit režim Auto, bude provozován ve stejném režimu jako ostatní vnitřní jednotky ve stejném systému. (Když další vnitřní jednotka ve stejném systému nefunguje, klimatizace bude pracovat v režimu chlazení.)

Rychlost ventilátoru AUTO

Nastavení teploty 23 °C

Zastavení provozu

Zmáčknete tlačítko MANUAL AUTO na provozním ovládacím panelu.

PROVOZNÍ TIPY

Provoz a výkon

O prioritním stavu a pohotovostním režimu

● V rámci stejného systému může být připojeno více vnitřních jednotek.

V závislosti na systému jsou provozní režimy limitované.

Prioritní stav chlazení:

Když ostatní vnitřní jednotky v rámci stejného systému pracují v režimu chlazení nebo sušení, nelze současně zvolit režim vytápění.

Prioritní stav vytápění:

Když ostatní vnitřní jednotky v rámci stejného systému pracují v režimu vytápění, nelze současně zvolit režim chlazení nebo sušení.

Pohotovostní stav:

Pohotovostní stav se aktivuje při spuštění 2 nebo více vnitřních jednotek ve stejnou dobu v jiném režimu. Jakákoli vnitřní jednotka v jiném, než prioritním stavu, bude čekat v pohotovostním stavu až do změny prioritního stavu (provoz se zahájí, jakmile je prioritní jednotka zapnutá).

Současně se rozsvítí kontrolka indikace provozu OPERATION (zelená) a zároveň se rozbliká kontrolka časovače TIMER (oranžová) (s omezením pouze na stav s připojenou přijímací jednotkou).

Nízké chlazení okolí

● Při poklesu venkovní teploty se ventilátory vnější jednotky mohou přepnout do režimu nižších otáček, nebo se jeden z ventilátorů může občasně zastavit.

Účinnost vyhřívání

● Režim vytápění pracuje na principu tepelného čerpadla, absorbuje teplo z venkovního vzduchu a předává toto teplo dovnitř. Jako výsledek tohoto principu se sníží provozní výkon tehdy, když klesne teplota venkovního vzduchu. Pokud máte pocit nedostatečného topného výkonu klimatizace, doporučujeme použít tuto klimatizaci ve spojení s jiným typem topného zařízení.

● Režim vytápění vytápí celý pokoj recirkulací vzduchu v místnosti, v důsledku čehož může trvat nějaký čas, než se místnost vytopí po prvním spouštění klimatizace.

Mikroprocesorem řízené automatické rozmrazování

● Používáte-li režim vytápění v podmínkách, kdy je nízká teplota venkovního vzduchu s vysokou vlhkostí, tvoří se námraza na venkovní jednotce, což vede ke snížení provozní výkonnosti. Aby se zabránilo tomuto druhu snížení výkonu, je tato jednotka vybavena funkcí automatického rozmrazování, kde tuto funkci řídí mikroprocesor. Pokud se utvoří námraza, bude klimatizace dočasně odstavena a rozmrazovací obvod bude krátce pracovat (po dobu asi 4 až 15 minut).

Během automatického odmrazování bude blikat kontrolka provozu

OPERATION (zelená) (omezeno pouze na dobu, kdy je připojena přijímací jednotka).

Proces regenerace oleje

● Periodicky se opakuje proces regenerace oleje za účelem návratu oleje kompresoru do venkovní jednotky.

Během procesu regenerace oleje bliká kontrolka provozu OPERATION

(zelená) (asi 10 minut) (omezeno pouze na dobu, kdy je připojena přijímací jednotka).

Rozsah teplot a vlhkosti

● Požadovaná teplota a vlhkost vzduchu pro provozování tohoto výrobku je uvedena v následující tabulce.

Režim chlazení/sušení Režim vytápění

Venkovní teplota

Teplota v místnosti

Vlhkost v místnosti

Viz specifikace venkovních jednotek.

Asi 18 až 32 °C DB

Asi 80 % nebo méně

Asi 10 až 30 °C DB

● Pokud je klimatizace provozována za vyšších teplotních podmínek, než které jsou uvedeny, může zareagovat vestavěný ochranný okruh, aby nedošlo k poškození vnitřních obvodů. Také během režimu chlazení nebo sušení, pokud je jednotka provozována za nižších teplotních podmínek, než je uvedeno výše, může tepelný výměník zamrznout, což vede k úniku vody a jinému poškození.

● V případě, že se jednotka používá dlouhou dobu v podmínkách s vysokou vlhkostí, může se tvořit kondenzace na povrchu vnitřní jednotky a může kapat na podlahu nebo do jiných předmětů umístěných pod jednotkou.

● Nepoužívejte tento přístroj k jiným účelům, než je chlazení, vytápění, sušení a cirkulace vzduchu místností v běžných bytech.

Cs-2

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

● Před čištěním přístroje se ujistěte, zda je jednotka odstavená a odpojená od napájení.

● Nestůjte při čistění na nestabilní konstrukci.

● Při demontáži a výměně vzduchových filtrů dbejte na to, abyste se nedotkli tepelného výměníku. Může dojít ke zranění.

● Nečistěte vnitřní části zařízení sami. Chcete-li vyčistit vnitřek, vždy kontaktujte autorizovaný servis.

● Při čištění těla přístroje nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C, drsné pískové čističe ani prchavé látky jako benzen nebo ředidlo.

● Je-li špína usazená na vzduchovém filtru, proud vzduchu bude nižší, sníží se provozní efektivita a dojde ke zvýšení hluku.

Během normálního provozu by se měl vzduchový filtr pravidelně čistit každé 2 týdny.

Čištění vzduchového filtru

Čištění

Čištění vzduchového filtru

Odstraňte prach vysavačem nebo umytím filtru. Po umytí nechte filtr důkladně vyschnout na stinném místě předtím, než jej nainstalujete zpět.

Pokud nepoužíváte delší dobu

Nechte jistič sepnutý na nejméně 12 hodin před zahájením provozu předtím, než jej znovu použijete.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující podmínky nejsou poruchy nebo selhání provozu.

Nefunguje okamžitě:

● Je-li jednotka zastavena a pak je znovu okamžitě spuštěna, kompresor nebude pracovat po dobu přibližně 3 minut, aby se zabránilo spálení pojistek.

● Kdykoli je elektrický jistič vypnut a pak znovu sepnut, bude po dobu přibližně 3 minut pracovat ochranný obvod, který zabraňuje provozu jednotky během této doby.

Proudění vzduchu je slabé nebo přestává:

● Při spuštění režimu vytápění se ventilátor vnitřní jednotky může dočasně zastavit, aby se mohly ohřát vnitřní části klimatizace.

● Pokud teplota v místnosti během režimu vytápění stoupne nad mez stanovenou termostatem, venkovní jednotka se zastaví a ventilátor vnitřní jednotky se zastaví. Pokud si přejete dále vytápět místnost, nastavte termostat na vyšší hodnotu.

● Během provozu regenerace oleje se může proudění vzduchu zastavit na dobu přibližně 10 minut. (Viz strana 2)

● Během režimu vytápění přístroj může dočasně zastavit provoz (od 4 do 15 minut), protože pracuje režim automatického rozmrazování. (Viz strana 2)

● Ventilátor může pracovat v nízkých otáčkách během režimu sušení, nebo když jednotka monitoruje teplotu v místnosti.

● Při sledovacím režimu AUTO bude ventilátor pracovat na nízkých otáčkách.

Blikající kontrolky:

(omezeno pouze na dobu, kdy je připojena přijímací jednotka)

● Bliká kontrolka provozu OPERATION (zelená):

Právě probíhá regenerace oleje. (Viz strana 2)

● Bliká kontrolka provozu OPERATION (zelená):

Právě probíhá automatické odmrazování. (Viz strana 2)

● Střídavě bliká kontrolka provozu OPERATION (zelená) a kontrolka časovače TIMER (oranžová):

Byl obnoven provoz jednotky po výpadku proudu.

● Zároveň bliká kontrolka provozu OPERATION (zelená) a kontrolka časovače TIMER (oranžová):

Jednotka pracuje ve zkušebním provozním režimu. Zeptejte se správce. protože může probíhat údržba.

● Svítí kontrolka provozu OPERATION (zelená) a zároveň bliká kontrolka časovače TIMER (oranžová).

Jednotka je v pohotovostním režimu. (Viz strana 2)

Cs-3

Je slyšet hluk:

● Za následujících podmínek jsou z vnitřní jednotky slyšet zvuky tekoucí vody a při provozu tento hluk zesílí. To jsou zvuky proudění chladicího média.

Když se zahájí provoz

Když je dokončen proces regenerace oleje

Když je dokončen proces automatického rozmrazování

● Během provozu je možné slyšet pískavý zvuk. To je výsledkem minutové expanze a smrštění panelu v důsledku změny teploty.

● Během režimu vytápění může být příležitostně slyšet prskající zvuk.

Tento zvuk je vytvářen během automatického rozmrazování. (Viz strana 2)

Pachy:

● Z vnitřní jednotky může vycházet zápach. Tento zápach je důsledkem pachů v místnosti (nábytek, tabák, atd.), které byly nasáty klimatizací.

Z vnitřní jednotky vychází mlha:

● Během režimu chlazení může být vypouštěna lehká mlha z vnitřní jednotky. Vyplývá to z náhlého ochlazení vzduchu v místnosti vzduchem vypouštěným z klimatizace, kde dochází ke kondenzaci a mlžení.

Z vnitřní jednotky vychází pára:

● Během režimu vytápění se může ventilátor venkovní jednotky zastavit a může být vidět stoupající pára z jednotky. Tento efekt je vytvářen během automatického rozmrazování. (Viz strana 2)

Vytékající voda z venkovní jednotky:

● Během režimu vytápění může vytékat voda z venkovní jednotky v průběhu automatického rozmrazování.

Tyto podmínky nemusí být poruchy, proto je prosím znovu zkontrolujte.

Nefunguje vůbec:

● Došlo k výpadku napájení?

● Je spálená pojistka nebo vybavil jistič?

● Je hlavní vypínač nastaven do polohy OFF?

● Snažíte se zapojit do provozu jiné stavy než prioritní? (Viz strana 2)

● Je jednotka v pohotovostním stavu? (Viz strana 2)

Provozní režim nemůže být změněn:

● Snažíte se změnit provozní podmínky od prioritních? (Viz strana 2)

Slabý výkon při chlazení (nebo vytápění):

● Nastavili jste správně pokojový termostat?

● Není vzduchový filtr špinavý? (Viz strana 3)

● Je vstupní otvor nebo výstupní otvor klimatizace zablokován?

● Je otevřené okno či dveře?

● V případě režimu chlazení, nachází se v místnosti okno, které umožňuje pronikání přímého slunečního záření? (Zatáhněte závěsy.)

● V případě režimu chlazení, nachází se v místnosti topné přístroje nebo počítače, nebo je v místnosti příliš mnoho lidí?

● Je rychlost ventilátoru nastavena na nízké otáčky?

Nastavte teplotu nižší, než je teplota místnosti a použijte ji:

● Teplota příliš dobře neklesá. Teplota nemůže klesnout v závislosti na podmínkách v místnosti. (Při vysoké vlhkosti v místnosti nebo vysoké teplotě.) (Viz strana 2)

V následujících situacích okamžitě zastavte provoz kontaktujte autorizovaný servis.

● Problém nemůže být vyřešen, i když byly provedeny kontroly pro odstranění závad.

● Kontrolka FILTER (červená) velmi rychle bliká (když je připojena přijímací jednotka).

● Kabelový dálkový ovladač nebo jednoduchý dálkový ovladač ukazuje

Er (když je připojen).

● Smrdí jako spálenina.

● Podrobnosti o významu blikajících kontrolek najdete v manuálu pro „IR přijímací jednotku“ nebo „Kabelový dálkový ovladač“.

SPECIFIKACE

MODEL

ARXK

07

GALH

ARXK

09

GALH

ARXK

12

GALH

ARXK

14

GALH

230 V ~ 50/60 Hz

ARXK

18

GALH

ARXK

24

GALH

NAPÁJENÍ

DOSTUPNÝ ROZSAH

NAPĚTÍ

CHLADICÍ

VÝKON

[kW] 2,2 2,8

198 až 264 V (50 Hz)

198 až 253 V (60 Hz)

3,6 4,5 5,6 7,1

[Btu/h] 7 500 9 600 12 300 15 400 19 100 24 200

VYHŘÍVACÍ

VÝKON

[kW] 2,8 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

[Btu/h] 9 600 10 900 13 600 17 100 21 500 27 300

ELEKTRICKÝ

PŘÍKON

PROUD

[W] 21 21 28 59 66 73

[A] 0,22 0,22 0,29 0,53 0,54 0,60

HLADIKA AKUSTICKÉHO HLUKU

VYSOKÁ dB [A] 26 26 29 34 33 32

STŘEDNÍ -

VYSOKÁ

STŘEDNÍ dB [A] 25 dB [A] 24

STŘEDNÍ -

NÍZKÁ

NÍZKÁ

TICHO dB [A] 23 dB [A] 22 dB [A]

ROZMĚRY A HMOTNOST

21

25

24

23

22

21

27

26

25

24

22

31

28

26

24

22

30

28

26

24

22

30

28

27

25

22

VÝŠKA

ŠÍŘKA

HLOUBKA

HMOTNOST

[mm]

[mm]

[mm]

[kg] 15,0

198

700

450

15,5

198 198

900 1 100

450 450

18,5 22,0

MODEL

ARXK

07

GCLH

ARXK

09

GCLH

ARXK

12

GCLH

ARXK

14

GCLH

230 V ~ 50/60 Hz

ARXK

18

GCLH

ARXK

24

GCLH

NAPÁJENÍ

DOSTUPNÝ ROZSAH

NAPĚTÍ

CHLADICÍ

VÝKON

[kW] 2,2 2,8

198 až 264 V (50 Hz)

198 až 253 V (60 Hz)

3,6 4,5 5,6 7,1

[Btu/h] 7 500 9 600 12 300 15 400 19 100 24 200

VYHŘÍVACÍ

VÝKON

[kW] 2,8 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

[Btu/h] 9 600 10 900 13 600 17 100 21 500 27 300

ELEKTRICKÝ

PŘÍKON

PROUD

[W] 28 28 35 66 73 80

[A] 0,23 0,23 0,30 0,54 0,55 0,61

HLADIKA AKUSTICKÉHO HLUKU

VYSOKÁ dB [A] 26 26 29 34 33 32

STŘEDNÍ -

VYSOKÁ

STŘEDNÍ dB [A] 25 dB [A] 24

STŘEDNÍ -

NÍZKÁ

NÍZKÁ

TICHO dB [A] 23 dB [A] 22 dB [A]

ROZMĚRY A HMOTNOST

21

VÝŠKA

ŠÍŘKA

HLOUBKA

HMOTNOST

[mm]

[mm]

[mm]

[kg] 15,5

25

24

23

22

21

198

700

450

27

26

25

24

22

16,0

31

28

26

24

22

30

28

26

24

22

198

19,0

30

28

27

25

22

198

900 1 100

450 450

22,5

● Informace o hlučnosti:

Maximální hladina akustického hluku je nižší než 70 dB (A) pro vnitřní a venkovní jednotky. Podle IEC 704-1 a ISO 3744.

● Standardní statický tlak: 10 Pa (AR07/09/12)

15 Pa (AR14/18/24)

Cs-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement