Fujitsu ARXK24GALH Kasutusjuhend

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXK24GALH Kasutusjuhend | Manualzz
KÄYTTÖOHJE
SISÄYKSIKKÖ (Kanavalaite)
Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten.
ARXK07GALH
ARXK09GALH
ARXK12GALH
ARXK14GALH
ARXK18GALH
ARXK24GALH
(ilman tyhjennyspumppua)
ARXK07GCLH
ARXK09GCLH
ARXK12GCLH
ARXK14GCLH
ARXK18GCLH
ARXK24GCLH
(tyhjennyspumpulla)
OSANRO. 9381857012
Suomi
TM
KÄYTTÖOHJE
●●Älä altista jäähdytysripoja paineelle.
OSANRO. 9381857012
VRF-järjestelmä sisäyksikkö (Kanavalaite)
●●Älä käytä tulenarkoja kaasuja tai polttoaineita ilmastointilaitteen lähettyvillä.
SISÄLLYSLUETTELO
●●Varmista, että kaikki sähkölaitteet sijaitsevat vähintään 1 metrin etäisyydellä sisä- tai ulkoyksiköstä.
TURVALLISUUSOHJEET........................................................................1
OSIEN NIMET..........................................................................................1
MANUAL AUTO........................................................................................2
KÄYTTÖVINKKEJÄ..................................................................................2
PUHDISTUS JA HOITO...........................................................................3
VIANETSINTÄ..........................................................................................3
TEKNISET TIEDOT..................................................................................4
TURVALLISUUSOHJEET
●●Lue nämä ”VAROITUKSET” huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
käytä sitä oikealla tavalla.
●●Älä koske putkiin käytön aikana.
●●Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Huomautus:
Lämmön talteenottojärjestelmän kytkeminen käyttötilaan voi vaatia
valmisteluajan. Huomaa, että tämä ei ole vika.
VAROTOIMET ASENNUKSEN AIKANA
HUOMAUTUS
●●Tämän luvun kaikki ohjeet liittyvät turvallisuuteen; säilytä turvalliset
käyttöolosuhteet.
●●Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse.
●●”VAROITUS”- ja ”HUOMAUTUS”-sanoilla on seuraava merkitys näissä
ohjeissa:
●●Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna aina
valtuutetun huoltohenkilön suorittaa korjaukset.
VAROITUS
Tämä ilmaisee toimenpiteitä, jotka jos suoritettu
väärällä tavalla, voivat johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan.
HUOMAUTUS
Tämä ilmaisee toimenpiteitä, jotka jos suoritettu
väärällä tavalla, voivat johtaa käyttäjän loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.
VAROTOIMET KÄYTÖN AIKANA
VAROITUS
●●Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön yksikön irrottamiseksi ja
asentamiseksi siirron yhteydessä.
●●Laite on maadoitettava tarkoituksenmukaisesti.
●●Varmista, että tyhjennystoiminto on asennettu oikein.
●●Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai lämmityslaitteen
lähelle.
●●Asenna sisä- ja ulkoyksikkö niin, että lapset eivät pääse sen lähelle.
OSIEN NIMET
●●Älä altista itseäsi ilmastointilaitteen suoralle ilmavirralle pitkiä aikoja.
●●Älä aseta sormia tai esineitä ulostuloaukkoon tai sisääntuloritilään.
●●Älä koskaan kytke sisäyksikön verkkovirtaa ja pääkytkintä pois päältä samanaikaisesti muussa kuin HÄTÄTILANTEESSA. Tämä johtaa
kompressorin vaurioihin ja vesivuotoihin. Sammuta sisäyksikkö ensin
käyttämällä ohjausyksikköä, muuntajaa tai ulkoista syöttölaitetta ja
kytke sitten kytkin pois päältä. Yksikköä on käytettävä ohjausyksikön,
muuntajan tai ulkoisen syöttölaitteen kautta.
●●Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun sähköasentajan
vaihdettava se käyttämällä erikoistyökaluja ja määritettyä johtoa.
●●Jos kylmäainetta vuotaa ulos ja sammuttaa liekit, tuuleta huone ja ota
yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön.
HUOMAUTUS
●●Älä sijoita eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirtauksen eteen.
●●Älä suuntaa ilmavirtausta takkoja tai lämmityslaitteita kohti.
●●Älä tuki tai peitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
1 Ulostuloaukko
2 Sisääntuloaukko
Ohjausyksikkö (lisävaruste)
Kaukosäädintyypit:
●●Älä ripusta mitään esineitä roikkumaan sisäyksikköön.
●●Langaton kaukosäädin
(Varmista, että käyttää vastaanotinyksikön liittämisen jälkeen.)
●●Langallinen kaukosäädin
●●Yksinkertainen kaukosäädin
●●Älä sijoita mitään joka ei saa kastua ilmastointilaitteen alle.
Katso käyttömenetelmät jokaisen laitteen käyttöohjeista.
●●Älä kiipeä ilmastointilaitteen päälle tai aseta esineitä sen päälle.
●●Älä aseta kukkavaaseja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteen päälle.
●●Kytke virtakytkin pois päältä ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
●●Älä kaada vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteeseen tai puhdista
sitä niillä.
●●Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle.
●●Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin.
●●Tarkasta asennusjalusta vikojen varalta.
●●Käytä laitetta vain ilmansuodattimet asennettuna.
●●Älä juo ilmastointilaitteesta erittyvää vettä.
Fi-1
MANUAL AUTO
Käytä MANUAL AUTO, jos kaukosäädin kadotetaan tai sitä ei voida
käyttää.
*Vain kun vastaanottoyksikkö on liitetty.
HUOMAUTUS
Älä paina MANUAL AUTO -painiketta märin käsin tai terävillä esineillä,
koska tämä voi johtaa sähköiskuun tai toimintahäiriöihin.
Käynnistäminen
Paina MANUAL AUTO -painiketta pääohjauspaneelissa.
Käyttö voidaan asettaa seuraavissa asetuksissa.
Käyttötila
AUTO:
Kun Auto-tila on valittu, toimii se samalla tavalla
kuin toinen sisäyksikkö samassa järjestelmässä.
(Kun toinen sisäyksikkö samassa järjestelmässä
ei ole käynnissä, toimii ilmastointilaite jäähdytystilassa.)
Puhallinnopeus
AUTO
Lämpötilan säätö
23 °C
Käytön pysäyttäminen
Paina MANUAL AUTO -painiketta pääohjauspaneelissa.
Matala ympäristölämpötila
●●Kun ulkolämpötila laskee, vaihtuvat ulkoyksikön tuulettimet alhaiselle
nopeudelle tai yksi tuulettimista voi pysähdellä hetkellisesti.
Lämmitystoiminto
●●Lämmitystila toimii lämpöpumppuperiaatteella, imien lämmön ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisätiloihin. Tästä johtuen suorituskykyä
lasketaan ulkoilmalämpötilan laskiessa. Jos lämmitys ei ole mielestäsi
riittävä, suosittelemme tämän ilmastointilaitteen käyttämistä toisen
lämmityslaitteen kanssa.
●●Lämmitystila lämmittää koko huoneen kierrättämällä ilmaa huoneessa,
tästä johtuen voi kestää jonkin aikaa ilmastointilaitteen käynnistyksestä, ennen kuin huone on lämmin.
Mikrotietokoneohjattu automaattinen huurteenpoisto
●●Kun lämmitystilaa käytetään alhaisella ulkolämpötilalla kosteuden ollessa korkea, voi ulkoyksikköön muodostua huurretta mikä voi heikentää
suorituskykyä. Tämän suorituskyvyn heikkenemisen estämiseksi, tämä
laite on varustettu mikrotietokone-ohjatulla automaattisella huurteenpoistotoiminnolla. Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy ja
huurteenpoistopiiri käynnistyy hetkeksi (n. 4 - 15 minuuttia).
Automaattisen huurteenpoiston aikana, OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu (vain kun vastaanottoyksikkö on liitetty).
Öljyn talteenottotoiminto
●●Öljyn talteenottotoiminto suoritetaan säännöllisesti kompressorin öljyn
palauttamiseksi ulkoyksikköön.
Öljyn talteenoton aikana, OPERATION-merkkivalo (vihreä) vilkkuu (n.
10 minuuttia) (vain kun vastaanottoyksikkö on liitetty).
Lämpötila- ja kosteusalue
KÄYTTÖVINKKEJÄ
Toiminta ja suorituskyky
Tietoja ensisijaisesta tilasta ja valmiustilasta
●●Usea sisäyksikkö voidaan liittää samaan järjestelmään. Käyttötilojen
valinta voi olla rajoitettu järjestelmästä riippuen.
Jäähdytys ensisijaisesti -tila:
Kun muut sisäyksiköt samassa järjestelmässä ovat jäähdytys- tai kuivatilassa, ei lämmitystä voida valita samanaikaisesti.
Lämmitys ensisijaisesti -tila:
Kun muut sisäyksiköt samassa järjestelmässä ovat lämmitystilassa, ei
jäähdytys- tai kuivatilaa voida valita samanaikaisesti.
Valmiustila:
Valmiustila aktivoituu, jos kaksi tai useampi sisäyksikkö käynnistyy
samanaikaisesti eri tilassa. Kaikki sisäyksiköt muussa kuin prioriteettitilassa odottavat valmiustilassa, kunnes prioriteettitila vaihtuu (käynnistyy heti, kun prioriteetti vaihtuu).
Tässä tilanteessa OPERATION-merkkivalo (vihreä) syttyy ja TIMERmerkkivalo (oranssi) vilkkuu (vain silloin, kun vastaanotinyksikkö on
liitetty).
●●Tuotteen käyttöön vaaditut lämpötilat ja kosteus on esitetty seuraavassa taulukossa.
Jäähdytys/kuivatila
Ulko lämpötila
Sisä lämpötila
Sisäilman
kosteus
Lämmitystila
Katso ulkoyksiköiden tekniset tiedot.
N. 18 - 32 °C DB
N. 10 - 30 °C DB
N. 80 % tai alle
●●Jos ilmastointilaitetta käytetään ilmoitettuja korkeammissa lämpötiloissa, voi sisäinen suojapiiri laueta estäen sisäisten piirien vaurioitumisen.
Myös jos laitetta käytetään jäähdytys- ja kuivatiloissa yllä lueteltua
alemmissa lämpötiloissa, voi lämmönvaihdin jäätyä ja johtaa vesivuotoihin tai muihin vaurioihin.
●●Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja korkeassa kosteudessa, voi ulkoyksikön pintaan muodostua kondensaatiota, ja valua lattialle tai muiden
alla olevien esineiden päälle.
●●Älä käytä laitetta muihin toimintoihin kuin huoneen jäähdytykseen,
lämmitykseen, kosteudenpoistoon ja ilmankierrätykseen tavallisissa
asunnoissa.
Fi-2
PUHDISTUS JA HOITO
HUOMAUTUS
●●Sammuta laite ja kytke se irti virransyötöstä ennen sen puhdistamista.
●●Älä seiso epävakaalla alustalla puhdistuksen aikana.
●●Ilmansuodattimien irrotuksen ja asennuksen aikana, älä koske lämmönvaihtimeen, koska tämä voi johtaa henkilövammaan.
●●Älä puhdista laitteen sisäosia itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön, kun laitteen sisäosat on puhdistettava.
●●Älä käytä laitteen kotelon puhdistukseen yli 40 °C asteista vettä,
voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai haihtuvia aineita, kuten
bentseeni tai tinneri.
●●Jos lian annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, heikkenee ilmavirtaus, mikä alentaa käyttötehokkuutta ja lisää melua.
Tavanomaisessa käytössä ilmansuodatin on puhdistettava kahden
viikon välein.
Ilmansuodattimen puhdistus
Puhdistus
Ilmansuodattimen puhdistus
Poista pöly pölynimurilla tai pesemällä. Anna suodattimen kuivua
kokonaan pesemisen jälkeen ennen sen asentamista paikalleen.
Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jätä kytkin päälle vähintään 12 tunniksi ennen käytön aloittamista.
VIANETSINTÄ
Seuraavat olosuhteet eivät ole vikoja tai toimintahäiriöitä.
Ei toimi välittömästi:
●●jos laite pysäytetään ja käynnistetään välittömästi, kompressori ei
käynnisty 3 minuuttiin, sulakkeen palamisen estämiseksi.
●●Jos virtakytkin kytketään pois päältä ja takaisin päälle, suojapiiri toimii
n. 3 minuutin ajan, estäen yksikön käytön tämän aikana.
Ilmavirtaus heikko tai pysähtyy:
●●Kun lämmitys käynnistetään, sisäyksikön tuulettimet voivat pysähtyä
hetkellisesti, sisäosien lämpenemisen mahdollistamiseksi.
●●Jos huonelämpötila nousee termostaatin asetuksen yläpuolelle lämmitystilassa, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikön tuuletin pysähtyy. Jos
haluat lämmittää huonetta lisää, aseta termostaatin asetus korkeammaksi.
●●Öljyn talteenottotoiminnon aikana, ilmavirtaus pysähtyy n. 10 minuutin
ajaksi. (Katso sivu 2)
●●Laite pysähtyy hetkeksi lämmitystilassa (4 - 15 minuutin ajaksi) automaattisen huurteenpoiston toimiessa. (Katso sivu 2)
●●Tuuletin toimii alhaisella nopeudella kuivatilassa tai kun laite valvoo
huonelämpötilaa.
●●AUTO-tilan valvonnassa, tuuletin toimii alhaisella nopeudella.
Vilkkuvat valot:
(Vain kun vastaanottoyksikkö on liitetty)
●●Operation-merkkivalo (vihreä) vilkkuu:
Öljyn talteenotto on käynnissä. (Katso sivu 2)
Melua kuuluu:
●●Seuraavissa olosuhteissa kuuluu veden virtausääntä sisäyksiköstä ja
käyntiääni muuttuu kovaksi. Tämä ääni tulee virtaavasta kylmäaineesta.
Kun laite käynnistyy
Kun öljyn talteenotto päättyy
Kun automaattinen huurteenpoisto päättyy
●●Käytön aikana voi kuulua pientä natinaa. Tämä johtuu paneelin lämpötilamuutoksista johtuvasta laajentumisesta ja supistumisesta.
●●Lämmitystoiminnon aikana voi kuulua sihinää satunnaisesti. Tämä ääni
muodostuu automaattisesta huurteenpoistosta. (Katso sivu 2)
Haju:
●●Sisäyksiköstä voi syntyä hieman hajua. Tämä haju tulee huoneen
hajuista (huonekalut, tupakka jne.), jotka ovat imeytyneet ilmastointilaitteeseen.
Sisäyksiköstä tulee sumua:
●●Jäähdytystoiminnon aikana, voi sisäyksiköstä nousta ohutta sumua.
Tämä johtuu äkillisestä huoneen jäähdytyksestä ilmastointilaitteen
ilmalla, mikä johtaa kondensaatioon ja sumuuntumiseen.
Sisäyksiköstä tulee höyryä:
●●Lämmitystoiminnon aikana, ulkoyksikön tuuletin voi pysähtyä, ja höyryn
voidaan nähdä nousevan laitteesta. Tämä johtuu automaattisesta
huurteenpoistosta. (Katso sivu 2)
Ulkoyksiköstä tulee vettä:
●●Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksiköstä voi valua vettä automaattisen
huurteenpoiston aikana.
Seuraavat olosuhteet eivät ehkä ole vikoja, joten tarkista ne uudestaan.
Ei toimi lainkaan:
●●Onko sähkökatkos tapahtunut?
●●Onko sulake palanut, tai katkaisin lauennut?
●●Onko pääkytkin OFF-asennossa?
●●Yritätkö kytkeä prioriteettitilasta eroavan toiminnon? (Katso sivu 2)
●●Onko laite valmiustilassa? (Katso sivu 2)
Käyttötilaa ei voida muuttaa:
●●Yritätkö muuttaa prioriteettiolosuhteista eroavan toiminnon? (Katso
sivu 2)
Heikko jäähdytys (tai lämmitys) toiminta:
●●Onko huoneen lämpötila-asetukset (termostaatti) säädetty oikein?
●●Onko ilmansuodatin likainen? (Katso sivu 3)
●●Onko ilmastointilaitteen sisääntulo- tai ulostuloaukko tukossa?
●●Onko ikkuna tai ovi auki?
●●Jos kyseessä on jäähdytys, päästääkö ikkuna sisään kirkasta auringonvaloa? (Sulje verhot.)
●●Jos kyseessä on jäähdytys, onko huoneessa lämmityslaite tai tietokoneita, tai onko siinä paljon ihmisiä?
●●Onko tuulettimen nopeus asetettu alhaiseksi?
Aseta lämpötila huonelämpötilaa alemmaksi ja käytä sitä:
●●Lämpötila ei laske hyvin. Lämpötila ei laske johtuen huoneen olosuhteista. (Kun kosteus tai huonelämpötila on korkea.) (Katso sivu 2)
Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon seuraavissa tilanteissa.
●●Ongelmaa ei voida korjata, vaikka vianetsinnän tarkistukset on suoritettu.
●●Operation-merkkivalo (vihreä) vilkkuu:
Automaattinen huurteenpoisto on käynnissä. (Katso sivu 2)
●●FILTER-merkkivalo (punainen) vilkkuu nopeasti (kun vastaanottoyksikkö on liitetty).
●●Operation-merkkivalo (vihreä) ja Timer-merkkivalo (oranssi) vilkkuvat
vuorotellen:
Laite palautunut sähkökatkoksen jälkeen.
●●Langallisessa tai yksinkertaisessa kaukosäätimessä näkyy Er (kun
liitetty).
●●Palaneen hajua esiintyy.
●●Operation-merkkivalo (vihreä) ja Timer-merkkivalo (oranssi) vilkkuvat
samanaikaisesti:
Toimii koekäyttötilassa. Kysy johtajalta onko laitteen huolto käynnissä.
●●Lisätietoja vilkkuvien valojen merkityksestä on ”IR vastaanottoyksikön”
tai ”langallisen kaukosäätimen” käyttöohjeissa.
●●Operation-merkkivalo (vihreä) syttyy ja Timer-merkkivalo (oranssi)
vilkkuu:
Laite on valmiustilassa. (Katso sivu 2)
Fi-3
TEKNISET TIEDOT
ARXK
07
GALH
MALLI
ARXK
09
GALH
VIRTALÄHDE
ARXK
12
GALH
ARXK
14
GALH
ARXK
18
GALH
ARXK
24
GALH
5,6
7,1
230 V ~ 50/60 Hz
SALLITTU JÄNNITEALUE
198 - 264V (50 Hz)
198 - 253V (60 Hz)
[kW]
2,2
2,8
JÄÄHDYTYSTEHO
[Btu/h] 7 500
LÄMMITYSTEHO
[Btu/h] 9 600
[kW]
3,6
9 600
2,8
4,5
12 300 15 400 19 100 24 200
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
10 900 13 600 17 100 21 500 27 300
SYÖTTÖTEHO
[W]
21
21
28
59
66
73
VIRTA
[A]
0,22
0,22
0,29
0,53
0,54
0,60
ÄÄNENPAINETASO
KORKEA
dB [A]
26
26
29
34
33
32
KESKITASO
– KORKEA
dB [A]
25
25
27
31
30
30
KESKITASO
dB [A]
24
24
26
28
28
28
KESKITASO
– ALHAINEN
dB [A]
23
23
25
26
26
27
MATALA
dB [A]
22
22
24
24
24
25
HILJAINEN
dB [A]
21
21
22
22
22
22
MITAT JA PAINO
KORKEUS
[mm]
198
198
198
LEVEYS
[mm]
700
900
1 100
SYVYYS
[mm]
450
450
450
18,5
22,0
ARXK
18
GCLH
ARXK
24
GCLH
5,6
7,1
PAINO
[kg]
15,0
ARXK
07
GCLH
MALLI
15,5
ARXK
09
GCLH
VIRTALÄHDE
LÄMMITYSTEHO
ARXK
14
GCLH
230 V ~ 50/60 Hz
SALLITTU JÄNNITEALUE
JÄÄHDYTYSTEHO
ARXK
12
GCLH
198 - 264V (50 Hz)
198 - 253V (60 Hz)
[kW]
2,2
2,8
[Btu/h] 7 500
[kW]
9 600
2,8
3,6
3,2
[Btu/h] 9 600
4,5
12 300 15 400 19 100 24 200
4,0
5,0
6,3
8,0
10 900 13 600 17 100 21 500 27 300
SYÖTTÖTEHO
[W]
28
28
35
66
73
80
VIRTA
[A]
0,23
0,23
0,30
0,54
0,55
0,61
ÄÄNENPAINETASO
KORKEA
dB [A]
26
26
29
34
33
32
KESKITASO
– KORKEA
dB [A]
25
25
27
31
30
30
KESKITASO
dB [A]
24
24
26
28
28
28
KESKITASO
– ALHAINEN
dB [A]
23
23
25
26
26
27
MATALA
dB [A]
22
22
24
24
24
25
HILJAINEN
dB [A]
21
21
22
22
22
22
MITAT JA PAINO
KORKEUS
[mm]
198
198
198
LEVEYS
[mm]
700
900
1 100
SYVYYS
[mm]
PAINO
[kg]
450
15,5
16,0
450
450
19,0
22,5
●●Akustiset äänitiedot:
Suurin äänenpainetaso on alle 70 dB (A) sisä- ja ulkoyksikölle. IEC
704-1 ja ISO 3744 mukaan.
●●Staattinen vakiopaine: 10 Pa (AR07/09/12)
15 Pa (AR14/18/24)
Fi-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement