Fujitsu ARXN018GLBH Operativne instrukcije

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXN018GLBH Operativne instrukcije | Manualzz
UNUTRAŠNJA JEDINICA (Kanalna)
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
ARXN018GLBH
SASTAVNI DIO 9374343379
Hrvatski
PRIRUČNIK ZA UPORABU
PRIRUČNIK ZA UPORABU
●●Ne koristite zapaljive plinove u blizini klima uređaja.
SASTAVNI DIO 9374343379
Unutrašnja jedinica sustava VRF (Kanalna)
●●Ne dirajte cijevi dok uređaj radi.
KAZALO
●●Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje
nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim
nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je
potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.
MJERE OPREZA..................................................................................... 1
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA.............................................................. 1
MANUAL AUTO NAČINOM RADA.......................................................... 2
SAVJETI ZA RUKOVANJE...................................................................... 2
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.................................................................... 2
OTKLANJANJE PROBLEMA.................................................................. 3
ZNAČAJKE.............................................................................................. 4
MJERE OPREZA
●●Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od
unutrašnje i vanjske jedinice.
Napomena:
Uslijed promjene njegovog načina rada sustav povrata topline može
zahtijevati neko vrijeme pripreme prije početka rada. Napominjemo da
nije riječ o kvaru uređaja.
MJERE OPREZA PRILIKOM POSTAVLJANJA
OPREZ
●●Pročitajte pažljivo sljedeće „MJERE OPREZA” prije uporabe ovog
uređaja i ispravno ga koristite.
●●Ne pokušavajte sami postaviti ovaj klima uređaj.
●●Ovaj odjeljak sadržava upute za sigurno rukovanje uređajem. Osigurajte sigurne uvjete rada.
●●Ova jedinica ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek
se obratite ovlaštenom osoblju za popravke.
●●U ovim uputama pojmovi „UPOZORENJE” i „OPREZ” imaju sljedeće
značenje:
●●Ako želite premjestiti uređaj, obratite se ovlaštenome osoblju koje će
skinuti i ponovno postaviti uređaj.
UPOZORENJE
OPREZ
Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati smrt ili ozbiljne
ozljede korisnika.
Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati ozljeđivanje
korisnika ili oštećenje imovine.
MJERE OPREZA ZA UPORABU
●●Jedinica se mora uzemljiti.
●●Provjerite je sustav za odvodnju pravilno postavljen.
●●Ne postavljajte klima uređaja u blizini kamina ili drugih uređaja za
grijanje.
●●Prilikom postavljanja unutrašnje i vanjske jedinice poduzmite mjere
opreza kako biste spriječili djeci pristup navedenim jedinicama.
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA
UPOZORENJE
●●Ne izlažite se izravnom puhanju klima uređaja duže vrijeme.
●●Ne stavljajte prste ili predmete u ventilacijske otvore ili usisne rešetke.
●●Ne isključujte nikada glavni prekidač niti pomoćne prekidače unutrašnje jedinice tijekom rada uređaja osim u slučaju NUŽDE. Kompresor će
prestati raditi i voda će početi curiti. Zaustavite prvo unutarnju jedinicu
pomoću upravljačke jedinice, pretvarača ili vanjske naprave za unos,
a zatim isključite napajanje. Upravljajte uređajem pomoću upravljačke
jedinice, pretvarača ili vanjske naprave za unos.
●●Ako je kabel za napajanje oštećen, isključivo ovlaštena osoba može ga
zamijeniti jer se mora zamijeniti točno određenim kabelom uz primjenu
posebnoga alata.
●●Ako dođe do curenja rashladnoga sredstva, ugasite bilo koji izvor plamena, prozračite prostoriju i obavijestite ovlašteno osoblje.
OPREZ
●●Ne stavljajte životinje ili biljke u područje izravnog strujanja zraka.
●●Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za
grijanje.
●●Ne začepljujte i ne prekrivajte ulazni i izlazni otvor.
●●Ne penjite se na klima uređaj i ne postavljajte nikakve predmete na
njega.
●●Ne stavljajte na klima uređaj vaze s cvijećem niti posude s vodom.
●●Ne vješajte predmete na unutarnju jedinicu.
●●Ne stavljajte nikakve predmete koji se ne smiju smočiti ispod unutarnje
jedinice.
●●Isključite uvijek električni prekidač prilikom čišćenja klima uređaja ili
filtra za zrak.
●●Ne izlijevajte vodu ili otopinu za čišćenje izravno na jedinicu i ne perite
je pomoću njih.
●●Ne izlažite klima uređaj izravno vodi.
●●Ne upravljajte klima uređajem mokrim rukama.
●●Provjerite ima li oštećenja na nosaču za postavljanje.
●●Koristite uređaj isključivo s postavljenim filtrima za zrak.
●●Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
●●Ne pritišćite lamele radijatora.
Hr-1
1 Izlazni otvor
2 Ulazni otvor
Kontrolna jedinica (neobavezna)
Vrste daljinskih upravljača:
●●Bežični daljinski upravljač
(Upotrebljavate samo nakon spajanja prijamnika.)
●●Žični daljinski upravljač
●●Jednostavni daljinski upravljač
Pogledajte priručnik za uporabu uređaja kako biste se upoznali s njihovim načinom rada.
MANUAL AUTO NAČINOM RADA
Koristite MANUAL AUTO NAČINOM RADA ako izgubite ili ako nemate
daljinski upravljač.
* Vrijedi samo kada je prijemnik priključen.
OPREZ
Ne pritišćite gumb MANUAL AUTO mokrim rukama ili oštrim predmetima
kako ne biste uzrokovali nastanak strujnoga udara ili kvara.
●●Kad koristite način grijanja pri niskoj temperaturi vanjskoga zraka i
visokoj razini vlažnosti, radni se učinak može smanjiti jer se na vanjskoj jedinici može stvoriti led. Kako bi se spriječilo smanjenje radnoga
učinka, ova jedinica posjeduje automatsku funkciju odmrzavanja kojom
upravlja mikroračunalo. Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno
zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 4 i 15
minuta od zaustavljanja).
Tijekom postupka automatskoga odmrzavanja (zelena) lampica pokazivača OPERATION treperi (vrijedi samo kada je prijemnik priključen).
Postupak povrata ulja
Početak rada
Pritisnite gumb MANUAL AUTO na aktivnoj upravljačkoj ploči.
Ovaj se postupak može postaviti na sljedeći način.
Način rada
Automatsko odmrzavanje kontrolirano mikroračunalom
AUTO:
Kad se automatski način ne može odabrati,
uređaj radi u istom načinu kao i druga unutrašnja jedinica unutar istoga sustava. (Kad druga
unutrašnja jedinica unutar istog sustava ne radi,
klima uređaj radi u načinu hlađenja.)
Brzina ventilatora
AUTO
Postavljanje temperature
23 °C
Prestanak rada
Pritisnite gumb MANUAL AUTO na aktivnoj upravljačkoj ploči.
SAVJETI ZA RUKOVANJE
Rad i učinkovitost
Prioritetno stanje i stanje mirovanja
●●Moguće je spojiti više unutrašnjih jedinica na isti sustav. Izbor načina
rada je ograničen ovisno o sustavu.
Prioritetno stanje hlađenja
Ako druga unutrašnja jedinica koja je dio istog sustava radi u načinu
hlađenja ili isušivanja, način se grijanja ne može istovremeno odabrati.
Prioritetno stanje grijanja
Ako druga unutrašnja jedinica koja je dio istog sustava radi u načinu
grijanja, način se hlađenja ili isušivanja ne može istovremeno odabrati.
Stanje mirovanja
Stanje se mirovanja uključuje kada 2 ili više unutrašnjih jedinica započnu s radom u isto vrijeme, ali u različitom načinu rada. Sve unutrašnje
jedinice koje nisu u prioritetnom načinu rada prelaze u stanje mirovanja
sve dok se prioritetni način ne promijeni (jedinice započinju s radom
čim se prioritetni način promijeni).
Tada je (zelena) lampica pokazivača OPERATION svijetli dok (narančasta) lampica pokazivača brojača TIMER treperi. (vrijedi samo kada je
prijemnik priključen)
Nisko hlađenje prostora
●●Kada se vanjska temperatura snizi, ventilatori se vanjske jedinice
mogu usporiti ili se jedan od ventilatora može povremeno zaustavljati.
Učinak grijanja
●●Način grijanja zasniva se na načelu toplinske pumpe odnosno upijanja
toplinu iz vanjskoga zraka koja se prenosi u prostoriju. Radni se učinak
stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi. Ako smatrate da je
razina grijanja nedovoljna, preporučujemo vam da ovaj klima uređaj
koristite zajedno s još nekim uređajem za grijanje.
●●Način grijanja zagrijava cijelu sobu jer zrak kruži prostorijom pa je
stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da
se prostorija zagrije.
●●Postupak se povrata ulja povremeno obavlja kako bi se ulje iz kompresora vratilo u vanjsku jedinicu.
Tijekom postupka povrata ulja (zelena) lampica pokazivača za OPERATION treperi približno 10 minuta (vrijedi samo kada je prijemnik
priključen).
Raspon temperature i vlažnosti zraka
●●Temperatura i vlažnost zraka potrebne za rad ovoga proizvoda navedeni su u sljedećoj tablici.
Način hlađenja/isušivanja
Vanjska
temperatura
Unutrašnja
temperatura
Unutrašnja
vlažnost zraka
Način grijanja
Pogledajte značajke vanjskih jedinica.
Između 18 i 32 °C DB
Između 10 i 30 °C DB
Oko 80% ili niže
●●Ako klima uređaj radi na temperaturama koje su više od navedenih,
ugrađeni se zaštitni sklop može pokrenuti kako bi se spriječilo oštećenje unutrašnjega strujnoga kruga. Također, prilikom korištenja načina
hlađenja ili isušivanja ako jedinica radi na temperaturama koje su niže
od navedenih, izmjenjivač se topline može smrznuti što će uzrokovati
curenje vode i nastanak drugih oštećenja.
●●Ako se jedinica duže vrijeme koristi u uvjetima visoke vlažnosti zraka,
kondenzacija se može stvoriti na unutrašnjoj jedinici i voda će kapati
na pod ili druge predmete koji se nalaze ispod jedinice.
●●Ne koristite ovaj uređaj ni u kakve druge svrhe osim za hlađenje, grijanje, odvlaživanje i strujanje zraka u uobičajenim životnim prostorima.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPREZ
●●Prije čišćenja jedinica se mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
●●Ne stojte na nestabilnoj površini prilikom čišćenja.
●●Prilikom uklanjanja i zamjene filtra za zrak ne dirajte izmjenjivač topline
jer se možete ozlijediti.
●●Ne čistite samostalno unutrašnjost jedinice. Obratite se ovlaštenom
osoblju koje će obaviti čišćenje unutrašnjosti jedinice.
●●Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura
iznad 40 °C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili hlapljiva sredstva
poput benzena ili razrjeđivača.
●●Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filtrima za zrak, protok će se
zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
Tijekom normalne uporabe potrebno je redovno čistiti filtre za zrak.
Čišćenje filtra za zrak
Čišćenje
Čišćenje filtra za zrak
Uklonite prašinu usisivačem ili ispiranjem. Nakon pranja ostavite filtre
u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije nego što ih ponovno
postavite.
Kad se uređaj ne koristi duže vrijeme
Uključite napajanje najmanje 12 sati prije nego ponovno pokrenete
uređaj.
Hr-2
OTKLANJANJE PROBLEMA
Stanja navedena u nastavku nisu kvarovi niti pogreške u radu.
Uređaj ne radi odmah:
●●Ako je jedinica zaustavljena i odmah ponovno pokrenuta, kompresor
neće se pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječilo iskakanje
osigurača.
●●Svaki puta kad se električna sklopka isključi i opet uključi, zaštitni će
sklop raditi približno 3 minute i onemogućiti rad jedinice za to vrijeme.
Protok zraka je slab ili zapriječen:
●●Prilikom pokretanja načina grijanja ventilator se unutrašnje jedinice
može privremeno zaustaviti kako bi se unutrašnji dijelovi zagrijali.
●●Ako temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu prilikom grijanja, vanjska jedinica prestaje s radom i ventilator
se na unutrašnjoj jedinici zaustavlja. Ako želite bolje zagrijati prostoriju,
postavite termostat na višu temperaturu.
●●Protok zraka može se zaustaviti na 10 minuta tijekom postupka povrata ulja. (Pogledajte stranicu 2)
●●Jedinica privremeno prestaje s radom (između 4 i 15 minuta) tijekom
grijanja kada je uključen način automatskoga odmrzavanja. (Pogledajte
stranicu 2)
●●Ventilator može raditi sporije tijekom postupka isušivanja ili kad je
jedinica u postupku praćenja temperature prostorije.
●●U AUTO načinu praćenja temperature ventilator radi sporije.
Trepereće lampice:
(Vrijedi samo kada je prijemnik priključen)
●●(Zelena) lampica pokazivača za OPERATION treperi:
Postupak se povrata ulja izvodi. (Pogledajte stranicu 2)
●●(Zelena) lampica pokazivača za OPERATION treperi:
Postupak se automatskog odmrzavanja izvodi. (Pogledajte stranicu 2)
●●(Zelena) lampica pokazivača OPERATION i (narančasta) lampica
pokazivača brojača TIMER naizmjenično trepere:
Oporavak od nestanka struje.
●●(Zelena) lampica pokazivača OPERATION i (narančasta) lampica
pokazivača brojača TIMER istovremeno trepere:
Uređaj radi u probnom načinu. Pitajte rukovatelja je li se izvodi postupak održavanja.
●●(Zelena) lampica pokazivača OPERATION je upaljena, a (narančasta)
lampica pokazivača brojača TIMER treperi:
Riječ je o stanju mirovanja. (Pogledajte stranicu 2)
Čuje se buka:
●●U sljedećim slučajevima čuje se zvuk protjecanja vode u unutrašnjoj
jedinici i zvuk rada jedinice postaje glasan. Ovo su zvukovi protoka
sredstva za hlađenje.
Početak rada
Završetak postupka povrata ulja
Završetak postupka automatskoga odmrzavanja
●●Tijekom rada može se čuti tihi zvuk škripanja. Ovo je rezultat neznatnog širenja i sakupljanja ploče uslijed promjene temperature.
●●Tijekom načina grijanja može se povremeno čuti pištanje. Ovaj se zvuk
čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice.
(Pogledajte stranicu 2)
Mirisi:
●●Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj je miris nastao
kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana itd.) koji su
usisani u klima uređaj.
Maglica izlazi iz unutrašnje jedinice:
●●Tijekom načina hlađenja može doći do izbijanja maglice iz unutrašnje
jedinice. Ova pojava posljedica je iznenadnoga hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz klima uređaja uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.
Para izlazi iz unutrašnje jedinice:
●●Ventilator vanjske jedinice može prestati s radom i para može izlaziti
iz jedinice tijekom načina grijanja. Ovo se događa zbog automatskoga
odmrzavanja jedinice. (Pogledajte stranicu 2)
Voda izlazi iz vanjske jedinice:
●●Tijekom načina grijanja voda može izlaziti iz vanjske jedinice zbog
automatskoga odmrzavanja jedinice.
Hr-3
Iduća stanja ne moraju biti kvarovi stoga izvedite sljedeće provjere.
Uređaj uopće ne radi:
●●Je li došlo do nestanka struje?
●●Je li osigurač pregorio ili je iskočio?
●●Je li glavni prekidač postavljen u položaj OFF?
●●Pokušavate li uključiti način rada koji se razlikuje od prioritetnoga načina rada? (Pogledajte stranicu 2)
●●Je li uređaj u stanju mirovanja? (Pogledajte stranicu 2)
Način rada ne može se promijeniti:
●●Pokušavate li promijeniti način rada u neki koji se razlikuje od prioritetnoga načina rada? (Pogledajte stranicu 2)
Loše hlađenje (ili grijanje):
●●Jeste li točno namjestili temperaturu prostorije (termostat)?
●●Je li filtar za zrak prljav? (Pogledajte stranicu 2)
●●Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni?
●●Jesu li otvorena vrata ili prozor?
●●Prilikom korištenja načina hlađenja dopire li snažna sunčeva svjetlost
kroz prozor? (Zatvorite zastore.)
●●Prilikom korištenja hlađenja imate li uređaje za grijanje ili računala
unutar prostorije ili je li možda previše ljudi u prostoriji?
●●Je li brzina ventilatora namještena na sporo?
Postavite temperaturu niže od temperature prostorije i uključite
uređaj:
●●Temperatura se ne snižava dovoljno dobro.
Temperatura se možda neće sniziti ovisno o uvjetima u prostoriji.
(Dok je vlažnost zraka ili temperatura prostorije visoka.) (Pogledajte
stranicu 2)
U sljedećim situacijama odmah zaustavite uređaj i
obratite se ovlaštenom osoblju.
●●Problem se nije riješio ni nakon izvođenja postupaka otklanjanja
problema.
●●(Crvena) lampica pokazivača FILTER treperi jako brzo (kad je prijemnik
priključen).
●●Žični daljinski upravljač ili jednostavni daljinski upravljač pokazuju Er
(kad su priključeni).
●●Osjeti se miris paljevine.
●●Pogledajte priručnik za „Prijemnik IR” ili „Žični daljinski upravljač” kako
biste saznali pojedinosti o radu treperećih lampica.
ZNAČAJKE
MODEL
ARXN018GLBH
220-240 V ~ 50 Hz
230 V ~ 60 Hz
IZVOR STRUJE
DOSTUPAN RASPON NAPONA
od 198 do 264 V (50 Hz) i od 198 do 253 V (60 Hz)
[kW]
KAPACITET
HLAĐENJA
[BTU/h]
KAPACITET
GRIJANJA
[BTU/h]
[kW]
5,6
19.100
6,3
21.500
ULAZNA
SNAGA
[W]
173
STRUJA
[A]
1,05
RAZINA BUKE
VISOKO
dB [A]
36
UMJERENO
dB [A]
33
NISKO
dB [A]
30
DIMENZIJE I TEŽINA
VISINA
[mm]
270
ŠIRINA
[mm]
1.135
DUBINA
[mm]
700
TEŽINA
[kg]
40
●●Informacije o zvučnoj buci:
Unutrašnja i vanjska jedinica imaju maksimalnu razinu buke manju od
70 dB (A). U skladu sa standardima IEC 704-1 i ISO 3744.
●●Standardni statički tlak: 50 Pa
Hr-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement