Fujitsu ARXP014GLAH Valdymo instrukcijos

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXP014GLAH Valdymo instrukcijos | Manualzz
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
PATALPOS BLOKAS (kanalinis tipas)
Saugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.
ARXP009GLAH
ARXP012GLAH
ARXP014GLAH
DALIES Nr. 9374343478
Lietuvių
TM
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
DALIES Nr. 9374343478
VRF sistemos lauko blokas (kanalinis tipas)
●●Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
●●Šalia oro kondicionieriaus nenaudokite liepsniųjų dujų.
●●Įrangai veikiant nelieskite vamzdyno.
●●Užtikrinkite, kad bet kokie elektriniai įrenginiai būtų bent 1 m atstumu
nuo patalpos arba lauko blokų.
TURINYS
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS....................................................1
DALIŲ PAVADINIMAI...............................................................................1
MANUAL AUTO VALDYMAS....................................................................2
NAUDOJIMO PATARIMAI........................................................................2
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA........................................................................3
TRIKČIŲ ŠALINIMAS...............................................................................3
SPECIFIKACIJOS....................................................................................4
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
●●Prieš pradėdami naudotis šiuo buitiniu prietaisu, atidžiai perskaitykite
šias „ATSARGUMO PRIEMONES“ ir eksploatuokite prietaisą tinkamai.
●●Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais, taip pat – asmenims,
neturintiems patirties ir žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba apmoko naudotis prietaisu už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti
tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su buitiniu prietaisu.
Pastaba:
Perjungiant šilumos rekuperacijos sistemos veikimo režimą, gali reikėti
šiek tiek laiko, kol sistema tinkamai pasiruoš. Atminkite, kad tai – ne
triktis.
ĮRENGIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS
ATSARGIAI
●●Šioje dalyje pateikiamos instrukcijos yra susijusios su sauga: būtinai
užtikrinkite saugias eksploatavimo sąlygas.
●●Nebandykite patys įrengti šio oro kondicionieriaus.
●●Toliau aprašyta šiose instrukcijose naudojamų žodelių „ĮSPĖJIMAS“ ir
„ATSARGIAI“ reikšmė:
●●Šiame bloke nėra jokių dalių, kurių priežiūrą galėtų vykdyti pats naudotojas. Dėl remonto visada kreipkitės į įgaliotuosius priežiūros specialistus.
ĮSPĖJIMAS
ATSARGIAI
Šis ženklas nurodo procedūras, kurias netinkamai atlikęs naudotojas gali žūti arba rimtai
susižaloti.
Šis ženklas nurodo procedūras, kurias netinkamai atlikęs naudotojas gali susižaloti arba
apgadinti turtą.
NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS
ĮSPĖJIMAS
●●Ilgai nebūkite tiesioginiame oro kondicionieriaus sraute.
●●Prieš perkeldami pasitarkite su įgaliotaisiais priežiūros specialistais,
kad jie padėtų atjungti ir įrengti bloką kitoje vietoje.
●●Blokas turi būti įžemintas.
●●Užtikrinkite, kad būtų įrengtas tinkamas drenažas.
●●Neįrenkite oro kondicionieriaus šalia židinio ar kitokių šildymo prietaisų.
●●Patalpos ir lauko blokus reikia įrengti taip, kad jų nepasiektų kūdikiai.
DALIŲ PAVADINIMAI
● Lubinis, paslėptas
●●Nekiškite pirštų ir daiktų į išleidimo angą arba pro įleidimo groteles.
●●Išskyrus AVARINIUS atvejus veikimo metu jokiu būdu neišjunkite
patalpos blokų pagrindinio ir antrinių jungtuvų. Kitaip suges kompresorius ir atsiras vandens nuotėkis. Pirmiausia per valdymo bloką, keitiklį
arba išorinį įvesties įtaisą sustabdykite patalpos bloką ir tada išjunkite
jungtuvą. Valdykite įrangą tik per valdymo bloką, keitiklį arba išorinį
įvesties įtaisą.
●●Jei pastebėjote, kad apgadintas šio buitinio prietaiso maitinimo kabelis,
jį leidžiama keisti tik įgaliotiesiems priežiūros specialistams, kadangi
tam reikia specialios paskirties įrankių ir atitinkamo kabelio.
●●Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, užgesinkite liepsnas, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotaisiais priežiūros specialistais.
ATSARGIAI
●●Tiesioginiame oro sraute nelaikykite gyvūnų ir augalų.
●●Nenukreipkite oro srauto į židinį ar šildymo prietaisą.
●●Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo ir išleidimo angų.
●●Nelipkite ant oro kondicionieriaus ir nedėkite ant jo jokių daiktų.
●●Ant oro kondicionierių nestatykite vazų su gėlėmis ar vandens talpyklų.
●●Ant patalpos bloko nekabinkite jokių objektų.
●●Po patalpos bloku neturi būti jokių daiktų, kuriems kenkia drėgmė.
●●Prieš valydami oro kondicionierių ar filtrą, būtinai išjunkite elektros
jungtuvą.
●●Tiesiai ant bloko nepilkite vandens ar valymo tirpiklio ir neplaukite jais
bloko.
●●Saugokite oro kondicionierių nuo tiesioginio vandens poveikio.
●●Nesinaudokite oro kondicionieriumi šlapiomis rankomis.
●●Patikrinkite įrengimo stovo būklę, ar nėra pažeidimų.
●●Eksploatuokite įrangą tik su įrengtais oro filtrais.
●●Negerkite iš oro kondicionieriaus išleisto vandens.
Lt-1
● Sieninis / pastatomasis,
paslėptas
Išleidimo anga
Išleidimo anga
Įleidimo anga
Įleidimo anga
Valdymo blokas (pasirinktinis)
Nuotolinių valdiklių tipai:
●●belaidis nuotolinis valdiklis
(būtinai naudokite prijungę imtuvo bloką.)
●●laidinis nuotolinis valdiklis
●●paprastasis nuotolinis valdiklis
Informacijos apie valdymo metodą rasite atitinkamo įrenginio eksploatacijos vadove.
MANUAL AUTO VALDYMAS
Jei pametėte nuotolinio valdymo pultelį ar negalite jo pasiekti, naudokite
valdymo režimą MANUAL AUTO.
*Tik kai prijungtas imtuvas.
ATSARGIAI
Nespauskite mygtuko MANUAL AUTO šlapiomis rankomis ar aštriais
daiktais, nes kitaip galite gauti elektros smūgį arba gali sutrikti įrangos
veikimas.
Veikimo paleidimas
Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką MANUAL AUTO.
Galima parinkti toliau nurodytas veikimo nuostatas.
Veikimo režimas
AUTO:
Kai automatinio režimo pasirinkti negalima,
įrenginys veikia tuo pačiu režimu kaip ir kitas tos
pačios sistemos patalpos blokas. (Jei kitas tos
pačios sistemos patalpos blokas neveikia, oro
kondicionierius ima veikti vėsinimo režimu.)
Ventiliatoriaus
apsukos
AUTO
Temperatūros
nuostata
23 °C
Veikimo stabdymas
Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką MANUAL AUTO.
NAUDOJIMO PATARIMAI
Veikimas ir našumas
Apie prioritetinę ir budėjimo būsenas
●●Tai pačiai sistemai gali priklausyti keli patalpos blokai. Atsižvelgiant į
sistemą, veikimo režimų pasirinkimo galimybės yra ribotos.
Vėsinimo prioriteto būsena:
Jei kiti tos pačios sistemos patalpos blokai veikia vėsinimo arba džiovinimo režimu, tuo pat metu negalima pasirinkti šildymo režimo.
Šildymo prioriteto būsena:
Jei kiti tos pačios sistemos patalpos blokai veikia šildymo režimu, tuo
pat metu negalima pasirinkti vėsinimo arba džiovinimo režimo.
Žemos aplinkos temperatūros vėsinimas
●●Nukritus lauko temperatūrai, patalpos bloko ventiliatoriai gali persijungti
į mažų apsukų režimą arba vienas iš ventiliatorių gali trumpam nustoti
suktis.
Šildymo našumas
●●Šildymo režimas veikia šilumos siurblio principu: iš lauko oro absorbuojama šiluma perduodama patalpoms šildyti. Taigi, nukritus lauko
oro temperatūrai, veikimo našumas sumažėja. Jei manote, kad šildymo
pajėgumas nepakankamas, rekomenduojame naudoti šį oro kondicionierių kartu su kito tipo šildymo buitiniu prietaisu.
●●Šildymo režimu yra šildoma visa patalpa recirkuliuojant joje orą, taigi,
nuo oro kondicionieriaus įjungimo turi praeiti šiek tiek laiko, kol galiausiai patalpa bus pašildyta.
Mikrokompiuterio valdomas automatinis atitirpinimas
●●Įjungus šildymo režimą, kai lauke žema oro temperatūra ir didelis
drėgnumas, ant lauko bloko gali susidaryti šerkšno ir gali sumažėti
veikimo našumas. Siekiant išvengti tokio efektyvumo sumažėjimo,
šiame bloke įdiegta mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo
funkcija. Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai nustoja veikti
ir trumpam (maždaug 4-15 minučių) paveikia atitirpinimo kontūras.
Veikiant automatinei atitirpinimo funkcijai, mirksi (žalia) indikatoriaus
lemputė OPERATION (tik jei prijungtas imtuvas).
Alyvos rekuperacijos procedūra
●●Periodiškai vykdoma alyvos rekuperacijos procedūra, kurios metu
kompresoriaus alyva grąžinama į lauko bloką.
Alyvos rekuperacijos metu mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION (maždaug 10 minučių) (tik jei prijungtas imtuvas).
Temperatūros ir drėgnumo intervalas
●●Šio gaminio eksploatacijos temperatūra ir drėgnumas nurodyti tolesnėje lentelėje.
Vėsinimo / džiovinimo
režimas
Lauko temperatūra
Šildymo režimas
Žr. lauko blokų specifikaciją.
Patalpos temperatūra
Apie 18–32 °C DB
Patalpos drėgnumas
Apie 80 % arba mažesnis
Apie 10–30 °C DB
●●Jei oro kondicionierius bus eksploatuojamas aukštesnėje temperatūroje nei nurodytieji intervalai, gali suveikti įtaisytoji apsaugos grandinė ir
neleisti sugadinti vidinių mikroschemų. Be to, jei vėsinimo ir džiovinimo
režimais blokas bus eksploatuojamas žemesnėje temperatūroje nei
nurodyta pirmiau, gali užšalti šilumokaitis ir gali nutekėti vandens bei
atsirasti kitų pažeidimų.
●●Jei blokas ilgai naudojamas esant dideliam drėgnumui, ant patalpos
bloko paviršiaus gali susikaupti kondensato, kuris gali imti lašėti ant
grindų ar kitų apačioje esančių objektų.
●●Nenaudokite šio bloko kitais tikslais nei įprastų gyvenamųjų patalpų
vėsinimo, šildymo, džiovinimo ar oro cirkuliacijos.
Budėjimo būsena:
Budėjimo būsena aktyvinama, kai vienu metu skirtingu režimu paleidžiami 2 ar daugiau patalpos blokų. Bet koks patalpos blokas, veikiantis ne prioritetiniu režimu, lauks budėjimo režimu, kol galiausiai pakis
prioritetinis režimas (blokas įsijungia, kai perjungiamas prioritetas).
Šiuo laikotarpiu veikia (žalia) OPERATION indikatoriaus lemputė ir
mirksi (oranžinė) TIMER indikatoriaus lemputė (tik tada kai imtuvas yra
prijungtas).
Lt-2
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
●●Valydami nestovėkite ant nestabilios platformos.
Girdimas triukšmas:
●●Toliau nurodytomis sąlygomis patalpos bloke girdimas vandens tekėjimo garsas ir prietaisas pradeda garsiai veikti. Šiuos garsus skleidžia
tekantis šaldalas.
Pradėjus veikti
Pasibaigus alyvos rekuperacijos procedūrai
Pasibaigus automatinei atitirpinimo procedūrai
●●Veikiant prietaisui gali girdėtis tylus cypimas. Taip yra dėl nežymių skydelio plėtimosi ir traukimosi procesų, kurie vyksta kintant temperatūrai.
●●Išimdami ir keisdami oro filtrus, nelieskite šilumokaičio, nes kitaip galite
susižaloti.
●●Šildymo režimu gali kartais pasigirsti čirškėjimas. Šis garsas skleidžiamas automatinės atitirpinimo procedūros metu. (Žr. p. 2.)
●●Patys nevalykite bloko vidaus. Vidaus valymo klausimais būtina pasikonsultuoti su įgaliotaisiais priežiūros specialistais.
Kvapai:
●●Patalpos blokas gali skleisti tam tikrą kvapą. Šis kvapas – tai įvairių
kambario kvapų (baldų, tabako ir pan.) mišinys, kurį įtraukia oro kondicionierius.
ATSARGIAI
●●Prieš valydami bloką būtinai sustabdykite ir atjunkite nuo maitinimo
tinklo.
●●Valydami bloko korpusą, nenaudokite karštesnio nei 40 °C temperatūros vandens, braižančių valiklių arba lakiųjų medžiagų, pvz., benzolo ar
skiediklio.
●●Jei oro filtre leisite kauptis nešvarumams, sumažės oro srautas, veikimo našumas ir padidės triukšmas.
Naudojant įprastai, oro filtrą būtina valyti kas 2 savaites.
Oro filtro valymas
Valymas
Oro filtro valymas
Nusiurbkite dulkes naudodami dulkių siurblį arba nuplaukite jas. Nuplovę ir prieš montuodami atgal būtinai palikite gerai išdžiūti šešėlyje.
Jei ketinate ilgai nenaudoti
Kai ketinsite vėl įjungti prietaisą, bent prieš 12 valandų įjunkite jungtuvą.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Toliau nurodytos sąlygos nelaikomos gedimais ar
veikimo sutrikimais.
Nepradeda veikti iškart:
●●Jei blokas sustabdomas ir po to iškart paleidžiamas, kompresorius
neveikia maždaug 3 minutes, kad neperdegtų saugiklis.
●●Kai elektrinis jungtuvas išjungiamas ir vėl įjungiamas, maždaug 3 minutėms įsijungia bloko apsauginė grandinė.
Oro srautas silpnas arba jo visai nėra:
●●Įjungus šildymo režimą, patalpos bloko ventiliatorius gali laikinai nustoti
suktis, kad įšiltų vidinės dalys.
●●Jei prietaisui veikiant šildymo režimu kambario temperatūra pakyla
virš termostato nuostatos, lauko blokas nustoja veikti ir kartu sustoja
patalpos bloko ventiliatorius. Jei pageidaujate labiau pašildyti patalpą,
parinkite aukštesnę termostato nuostatą.
●●Alyvos rekuperacijos metu oro srautas gali būti nutraukiamas maždaug
10 minučių. (Žr. p. 2.)
●●Šildymo režimu blokas trumpam nustoja veikti (4-15 minučių laikotarpiui), kadangi įsijungia automatinio atitirpinimo režimas. (Žr. p. 2.)
●●Džiovinimo režimu arba blokui stebint patalpos temperatūrą ventiliatorius gali suktis mažomis apsukomis.
●●Monitoriui veikiant režimu AUTO ventiliatorius sukasi mažomis apsukomis.
Mirksinčios lemputės:
(Tik kai prijungtas imtuvas)
●●Mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION:
Vykdoma alyvos rekuperacijos procedūra. (Žr. p. 2.)
●●Mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION:
Vykdoma automatinė atitirpinimo procedūra. (Žr. p. 2.)
●●Pakaitomis mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir (oranžinė) indikatoriaus lemputė TIMER:
Blokas pradėjo veikti po elektros tiekimo trūkio.
●●Vienu metu mirksi (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir (oranžinė) indikatoriaus lemputė TIMER:
Blokas veikia bandomuoju režimu. Paklauskite valdytojo, ar vykdomi
techninės priežiūros darbai.
●●Šviečia (žalia) indikatoriaus lemputė OPERATION ir mirksi (oranžinė)
indikatoriaus lemputė TIMER:
Blokas veikia budėjimo režimu. (Žr. p. 2.)
Lt-3
Iš patalpos bloko sklinda rūkas:
●●Vėsinimo metu iš patalpos bloko gali imti sklisti netiršta migla. Taip
nutinka dėl to, kad, oro kondicionieriui pučiant vėsų orą į patalpą, ši
atvėsta ir ima kondensuotis vanduo bei susidaro migla.
Iš patalpos bloko sklinda garas:
●●Šildymo metu gali nustoti suktis lauko bloko ventiliatorius ir gali pasirodyti, kad iš bloko kyla garas. Taip yra dėl automatinės atitirpinimo
procedūros. (Žr. p. 2.)
Iš lauko bloko teka vanduo:
●●Šildymo metu dėl automatinės atitirpinimo procedūros iš lauko bloko
gali imti tekėti vanduo.
Toliau nurodytos sąlygos gali nereikšti gedimo: prašome patikrinti dar kartą.
Neveikia išvis:
●●Galbūt dingo elektra?
●●Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė grandinės jungtuvas?
●●Ar pagrindinis maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF?
●●Galbūt mėginate įjungti ne prioritetinį veikimo režimą? (Žr. p. 2.)
●●Galbūt blokas veikia budėjimo režimu? (Žr. p. 2.)
Nepavyksta pakeisti veikimo režimo:
●●Galbūt mėginate perjungti ne prioritetinį veikimo režimą? (Žr. p. 2.)
Mažas vėsinimo (ar šildymo) našumas:
●●Ar tinkamai nustatėte kambario temperatūros nuostatas (termostatą)?
●●Galbūt užsiteršė oro filtras? (Žr. p. 3.)
●●Galbūt užblokuota oro kondicionieriaus įleidimo arba išleidimo anga?
●●Galbūt atidarytas langas arba durys?
●●Galbūt vėsinimo režimu pro langą šviečia ryški saulė? (Užtraukite
užuolaidas.)
●●Galbūt vėsinimo metu patalpoje veikia šildytuvai ir kompiuteriai arba
patalpoje per daug žmonių?
●●Galbūt nustatytos per mažos ventiliatoriaus apsukos?
Nustatykite žemesnę temperatūrą nei patalpoje ir naudokite ją:
●●Temperatūra tinkamai nekrenta. Galbūt temperatūra nekrenta dėl tam
tikrų kambario sąlygų. (Pvz., didelis drėgnumas arba aukšta kambario
temperatūra.) (Žr. p. 2.)
Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploataciją ir susisiekite su įgaliotaisiais priežiūros
specialistais.
●●Problemos nepavyko pašalinti net ir atlikus trikčių šalinimo patikras.
●●Itin greitai mirksi (raudona) indikatoriaus lemputė FILTER (kai prijungtas imtuvo blokas).
●●Laidiniame arba paprastajame nuotoliniame valdiklyje rodoma indikacija „Er“ (kai jis prijungtas).
●●Sklinda degėsių kvapas.
●●Išsamios informacijos apie mirksinčių lempučių reikšmę rasite „IR
imtuvo“ arba „Laidinio nuotolinio valdiklio“ vadove.
SPECIFIKACIJOS
MODELIS
ARXP009GLAH
MAITINIMO ŠALTINIS
GALIMI ĮTAMPOS
INTERVALAI
ARXP012GLAH
ARXP014GLAH
230 V ~ 50/60 Hz
198–264 V (50 Hz), 198–253 V (60 Hz)
[kW]
VĖSINIMO
PAJĖGUMAS [BTU/h]
[kW]
ŠILDYMO
PAJĖGUMAS [BTU/h]
2,8
3,6
4,5
9.600
12.300
15.400
3,2
4,0
5,0
10.900
13.600
17.100
ĮVESTIES
GALIA
[W]
88
122
122
SROVĖS
STIPRIS
[A]
0,53
0,78
0,78
GARSO SLĖGIO LYGIS
AUKŠTAS
dB [A]
32
35
35
VIDUTINIS
dB [A]
30
32
32
ŽEMAS
dB [A]
28
29
29
MATMENYS IR SVORIS
AUKŠTIS
[mm]
198
ILGIS
[mm]
1 100
PLOTIS
[mm]
620
SVORIS
[kg]
26
●●Akustinio triukšmo informacija:
Maksimalus garso slėgio lygis nesiekia 70 dB (A) (patalpos ir lauko
blokų). Išmatuota pagal IEC 704-1 ir ISO 3744.
●●Standartinis statinis slėgis: 25 Pa
Lt-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement