Fujitsu ARXP018GLAH ekspluatācijas instrukcija

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ARXP018GLAH ekspluatācijas instrukcija | Manualzz

ARXP018GLAH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

IEKŠTELPAS IERĪCE (Cauruļvada tipa)

Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

DETAĻAS NR. 9374343461

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DETAĻAS NR. 9374343461

VRF sistēmas Iekštelpas ierīce (gaisvads)

SATURS

DROŠĪBAS PASĀKUMI .......................................................................... 1

DETAĻU NOSAUKUMS ......................................................................... 1

MANUAL AUTO REŽĪMS .......................................................................

2

IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI ...............................................................

2

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA .......................................................................

2

PROBLĒMU NOVĒRŠANA .................................................................... 3

SPECIFIKĀCIJAS................................................................................... 4

DROŠĪBAS PASĀKUMI

● Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet noteikumus “DROŠĪBAS PASĀ

KUMI” un izmantojiet iekārtu pareizi.

-

● Šajā sadaļā ietvertie norādījumi attiecas uz drošības pasākumiem; pārliecinieties, ka iekārtas ekspluatācija ir droša.

● Šajā instrukcijā uzrakstiem “BRĪDINĀJUMS” un “UZMANĪBU” ir šāda nozīme:

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

Ar šo norādi apzīmē darbības, kuru neparei zas izpildes gadījumā lietotājam var rasties smagas traumas vai pat iestāties nāve.

Šī norāde attiecas uz darbībām, kuras, ja netiek izpildītas pareizi, var radīt savainojumus lietotājam vai zaudējumus īpašumam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IEKĀRTU LIETOJOT

BRĪDINĀJUMS

● Neuzturieties ilgstoši gaisa kondicionētāja radītajā vēja plūsmā.

● Neievietot pirkstus vai priekšmetus gaisa izplūdes atverē vai gaisa ieplūdes režģos.

● Izņemot AVĀRIJAS situācijas, iekštelpu ierīces ekspluatācijas laikā ne kad neatvienojiet strāvu, kā arī palīgpārtraucēju. Tas radīs kompresora darbības traucējumus, kā arī ūdens noplūdi. Vispirms apturiet iekštelpu ierīces darbību, izmantojot vadības bloku, konverteru vai ārējo ievad ierīci, un tad atvienojiet pārtraucēju. Neaizmirstiet šīs darbības veikt, izmantojot vadības bloku, konverteru vai ārējo ievadierīci.

● Ja ir bojāts ierīces strāvas padeves vads, tad tā nomaiņu ir tiesīgi veikt tikai autorizēta servisa darbinieki, jo tam ir nepieciešami īpaši darbarīki un atbilstīgs vads.

● Ja ir radusies dzesējošās vielas noplūde, apslāpējiet liesmas, ja tādas ir, izvēdiniet telpu un sazinieties ar autorizēta servisa darbiniekiem.

UZMANĪBU

● Nenovietojiet dzīvniekus vai telpaugus gaisa plūsmas ceļā.

● Neļaujiet gaisa plūsmai būt vērstai pret kamīniem vai sildierīcēm.

● Nenosedziet ieplūdes vai izplūdes kanālu atveres.

● Nekāpiet uz gaisa kondicionētāja, kā arī nenovietojiet uz tā nekādus priekšmetus.

● Nenovietojiet vāzes vai ūdens tvertnes uz gaisa kondicionētājiem.

● Nenovietojiet uz iekštelpu ierīces neko, kas nokarājas tai pāri.

● Nenovietojiet neko zem iekštelpu ierīces, kas nedrīkst samirkt.

● Ikreiz, kad tīrāt gaisa kondicionētāju vai gaisa filtru, obligāti atvienojiet elektrisko ķēdes pārtraucēju.

● Nelejiet ūdeni vai tīrīšanas šķīdinātāju tieši uz pašas ierīces, kā arī nemazgājiet ar tiem ierīci.

● Nepieļaujiet, lai uz gaisa kondicionētāja nokļūst ūdens.

● Neskarieties pie gaisa kondicionētāja ar slapjām rokām.

● Pārbaudiet, vai iekārtas balstelementam nav bojājumu.

● Iekārtu var izmantot tikai tad, ja tai ir uzstādīti gaisa filtri.

● Nedzeriet ūdeni, kas iztek no gaisa kondicionētāja.

● Neradiet lielu spiedienu uz radiatora ribām.

Lv-1

● Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet viegli uzliesmojošas gāzes.

● Iekārtas darbības laikā nepieskarieties pie cauruļvadiem.

● Pārliecinieties, ka jebkādas elektroniskās iekārtas ir novietotas vismaz viena metra attālumā no iekštelpu vai āra iekārtām.

● Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot, bērnus), kurām ir traucētas fiziskās, maņu vai garīgās spējas, trūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nenodrošina viņu atbilstošu uzraudzību vai ir apmācījusi ierīces izmantot. Pieskatiet bērnus, lai viņi nespēlētos ar ierīci.

Piezīme:

Lai esot siltuma atgūšanas sistēmas režīmā sistēma pārslēgtos uz citu darba režīmu, var būt nepieciešams zināms laiks. Ņemiet vērā, ka tā nav kļūme.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IEKĀRTU UZSTADOT

UZMANĪBU

● Nemēģiniet uzstādīt šo gaisa kondicionētāju pašu spēkiem.

● Iekārtas iekšpusē nav lietotājam apkopjamu detaļu. Lai veiktu iekārtas remontu, sazinieties ar autorizēta servisa pārstāvjiem.

● Iekārtu pārvietojot, sazinieties ar servisa pārstāvjiem par to, kā to atvienot un uzstādīt.

● Iekārtai ir jābūt iezemētai.

● Pārliecinieties, ka ir uzstādīti visi drenāžas elementi.

● Nenovietojiet gaisa kondicionētāju blakus kamīnam vai citām apsildes iekārtām.

● Uzstādot iekštelpu un āra iekārtas, veiciet piesardzības pasākumus, lai nepieļautu, ka tai piekļūst mazi bērni.

DETAĻU NOSAUKUMS

1

Izplūdes kanāls

2

Ieplūdes kanāls

Vadības bloks (pieejams pēc izvēles)

Tālvadības pulšu veidi:

● Bezvadu tālvadības pults (Pārliecinieties, lai izmantotu pēc uztvērējierī ces pievienošanas.)

-

● Vadu tālvadības pults

● Vienkārša tālvadības pults

Attiecīgam darbības režīmam skatīt attiecīgās iekārtas lietošanas instruk ciju.

MANUAL AUTO REŽĪMS

Izmantojiet MANUAL AUTO režīmu gadījumā, ja ir nozaudēta vai kā citādi nav pieejama tālvadības pults.

*Tikai tām iekārtām, kurām ir pievienots uztvērēja bloks.

UZMANĪBU

Nespiediet pogu MANUAL AUTO ar mitrām rokām vai ar smailiem priekšmetiem, jo tas var izraisīt strāvas triecienu vai iekārtas darbības traucējumus.

Darbības sākšana

Uz vadības paneļa nospiediet pogu MANUAL AUTO.

Ir iespējams izmantot šādus darbības režīma iestatījumus.

Darba režīms

Ventilatora ātrums

Temperatūras iesta tīšana

AUTO:

Ja nav iespējams izvēlēties automātisko režīmu, iekārta darbosies tajā pašā režīmā, kādā dar bojas šīs sistēmas āra bloks. (Ja cits iekštelpu bloks tajā pašā sistēmā nedarbojas, gaisa kondi cionētājs darbosies dzesēšanas režīmā.)

AUTO

23 °C

Darbības beigšana

Uz vadības paneļa nospiediet pogu MANUAL AUTO.

IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI

Ekspluatācija un veiktspēja

Par prioritāro režīmu un gaidīšanas režīmu

● Vienai sistēmai var pieslēgt vairākus iekštelpu blokus. Atkarībā no sistēmas darba režīma izvēle var būt ierobežota.

Dzesēšanas prioritātes režīms

Ja sistēmas pārējie iekštelpu bloki darbojas dzesēšanas vai sausināša nas režīmā, vienlaikus nebūs iespējams izvēlēties apsildes režīmu.

Sildīšanas prioritātes režīms

Ja citi iekštelpu bloki vienotā sistēmā darbojas apsildes režīmā, tad vienlaicīgi nav iespējams izvēlēties dzesēšanas vai sausināšanas režīmu.

Gaidstāves režīms

Gaidstāves režīms tiek aktivizēts, ja vienlaicīgi dažādos režīmos tiek palaisti divi vai vairāki iekštelpu bloki. Jebkurš iekštelpu bloks ar atšķirī gu prioritātes režīmu darbosies gaidstāves režīmā, līdz mainīsies prio ritātes režīms (tas sāks darboties uzreiz pēc prioritātes pārslēgšanas).

Iedegas (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un deg (oranžā) TIMER indikatora lampiņa. (tikai tām iekārtām, kurām ir pievienots uztvērēja bloks)

Dzesēšana zemas apkārtējās temperatūras apstākļos

● Ja āra gaisa temperatūra pazeminās, iekštelpu bloka ventilatori var pārslēgties uz nelielu ātrumu, vai arī viens no ventilatoriem periodiski var pārtraukt griezties.

Apsilde

● Apsildes režīma darbība balstās uz siltumsūkņa darbības principiem, kad tiek absorbēts siltums no āra gaisa un pārvadīts uz iekštelpām.

Rezultātā samazinās veiktspējas rādītāji, jo krītas āra gaisa tempera tūra. Ja uzskatāt, ka apsildīšana nenotiek pilnvērtīgi, iesakām izmantot

šo gaisa kondicionētāju kopā ar cita veida sildierīci.

● Apsildes režīms apsilda visu telpu, veicot tajā gaisa recirkulāciju, tāpēc var būt nepieciešams zināms laiks pēc sākotnējas gaisa kondicionētāja iedarbināšanas, līdz telpa sasilst.

Mikrodatora vadīta automātiskā atkausēšana

● Izmantojot apsildīšanas režīmu pie zemas ārējās gaisa temperatūras un mitros laika apstākļos, uz āra bloka durvīm var izveidoties sarma, kā rezultātā pazeminās iekārtas produktivitāte. Lai izvairītos no šādiem darbības ierobežojumiem, iekārta ir aprīkota ar mikrodatoru, kas kon trolē automātisko atkausēšanas funkciju. Sarmas izveidošanās gadī jumā gaisa kondicionētājs īslaicīgi izslēgsies, un īsu brīdi darbosies atkausēšanas ķēde (apmēram 4 līdz 15 minūtes).

Automātiskās atsaldēšanas laikā iedegsies OPERATION (zaļās) krāsas indikatora lampiņa (tikai tām iekārtām, kurām ir pieslēgts uztvērēja bloks).

Eļļas reģenerācija

● Periodiski tiek veikta eļļas reģenerācija, lai kompresora eļļu aizvadītu uz āra bloku.

Eļļas reģenerācijas laikā (apt. 10 minūtes) iedegsies (zaļā) OPERA -

TION indikatora lampiņa (piemērojams tikai tām iekārtām, kurām ir pievienots uztvērēja bloks).

Temperatūras un mitruma diapazons

● Prasības attiecībā uz temperatūru vai mitrumu produkta ekspluatācijai ir norādītas nākamajā tabulā.

Dzesēšanas/sausināša nas režīms

Apsildes režīms

Āra tempera tūra

Iekštelpu tem peratūra

Iekštelpu mit rums

Skat. attiecīgo ārtelpu bloku specifikāciju.

Aptuveni no 18 °C līdz

32 °C

Aptuveni 80% vai mazāk

Aptuveni no 10 °C līdz

30 °C

● Ja gaisa kondicionētāju izmanto apstākļos, kad temperatūra pārsniedz tabulā norādīto vērtību, var nostrādāt iebūvētā aizsardzības shē ma, kas novērš iekšējās ķēdes bojājumus. Tāpat arī dzesēšanas un sausināšanas režīmā, ja bloku izmanto apstākļos, kad temperatūra ir zemāka par tabulā norādīto vērtību, siltummainis var sasalt, kas izrai sīs ūdens noplūšanu vai citus bojājumus.

● Ja kondicionētājs netiks izmantots ilgāku laiku paaugstināta mitruma apstākļos, tad uz iekštelpu bloka virsmas var izveidoties kondensāts, kas sāks pilēt uz grīdas vai citiem zem bloka apakšā esošajiem priekš metiem.

● Neizmantojiet kondicionētāju jebkādiem citiem mērķiem, kā tikai dzesēšanai, apsildīšanai, sausināšanai vai gaisa cirkulēšanai standarta mājokļu telpās.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

UZMANĪBU

● Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no elektroapgā des tīkla.

-

● Tīrīšanas laikā nestāviet uz nestabilām virsmām.

● Izņemot gaisa filtrus vai tos nomainot, neskarieties pie siltummaiņa, jo tas var radīt ievainojumus.

● Neveiciet ierīces iekšpuses tīrīšanu pašu spēkiem. Lai iztīrītu iekšpusi, vērsieties pie autorizēta servisa speciālistiem.

● Ierīces korpusa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra pār sniedz 40 °C, kā arī abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai viegli gaistošu savienojumu līdzekļus, piem., benzolu vai atšķaidītāju.

● Ja uz gaisa filtra uzkrāsies netīrumi, samazināsies gaisa plūsma, kas savukārt mazinās iekārtas darbības efektivitāti un palielinās troksni.

Parastas izmantošanas laikā gaisa filtri ir regulāri jātīra.

Gaisa filtru tīrīšana

TĪRĪŠANA

Gaisa filtru tīrīšana

Savāciet putekļus ar putekļu sūcēju vai arī izskalojiet filtru. Pirms filtra uz stādīšanas atpakaļ pēc mazgāšanas ļaujiet tam kārtīgi nožūt ēnainā vietā.

Ja iekārta ilgāku laiku netiks lietota

Atstājiet pārtraucēju ieslēgtā stāvoklī vismaz 12 stundas pirms atsākat izmantošanu.

Lv-2

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Šeit uzskaitītie apstākļi nenozīmē, ka iekārta izgājusi no ierindas vai pārstājusi darboties.

Iekārta neieslēdzas uzreiz:

● Ja bloks ir apturēts un uzreiz tiek ieslēgts, tad, lai novērstu drošinātāju pārdegšanu, apmēram 3 minūtes nedarbosies kompresors.

● Ikreiz, kad elektriskais ķēdes pārtraucējs tiek izslēgts un atkārtoti ieslēgts, aizsardzības shēma darbosies apmēram 3 minūtes, šajā laikā neļaujot blokam darboties.

Gaisa plūsma ir vāja vai apstājusies:

● Ieslēdzot apsildes režīmu, iekštelpu bloka ventilators var uz brīdi pār traukt darboties, ļaujot iekšējām detaļām uzsilt.

● Apsildes režīma darbības laikā, ja istabas temperatūra pārsniedz ter mostata iestatījumus, āra bloks pārtrauks darboties un iekštelpu bloka ventilators arī apstāsies. Ja vēlaties turpināt sildīt telpu, termostatā ir jāiestata augstāka vērtība.

● Eļļas reģenerācijas sistēmas darbības laikā gaisa plūsma var apstāties uz aptuveni 10 minūtēm. (Skat. 2. lpp.)

● Apsildes režīma darbības laikā bloks īslaicīgi pārstās darboties (apmē ram uz 4 līdz 15 minūtēm), jo sāks darboties automātiskās atsaldēša -

nas režīms. (Skat. 2. lpp.)

● Ventilators var darboties ar nelielu ātrumu sausināšanas režīma laikā vai tad, ja tiek uzraudzīta telpas temperatūra.

● Uzraudzības AUTO režīmā ventilators griezīsies ar mazu ātrumu.

Mirgojošas indikatora lampiņas:

(Tikai tām iekārtām, kurām ir pievienots uztvērēja bloks)

● Mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa:

Notiek eļļas reģenerācija. (Skat. 2. lpp.)

● Mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa:

Notiek automātiskā atsaldēšana. (Skat. 2. lpp.)

● Pārmaiņus mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un TIMER

(oranžā) indikatora lampiņa:

Tikko ir bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums.

● Vienlaicīgi mirgo (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un TIMER

(oranžā) indikatora lampiņa:

Iekārta darbojas izmēģinājuma darbības režīmā. Uzziniet, vai netiek veikti kādi tehniskās apkopes darbi.

● Iedegas (zaļā) OPERATION indikatora lampiņa un mirgo oranžā TI

MER (oranžā) indikatora lampiņa:

-

Iekārta ir gaidstāves režīmā. (Skat. 2. lpp.)

Ir dzirdams troksnis:

● Skaņas rada ūdens, kas plūst no iekštelpu bloka un darbības troksnis kļūst pārāk skaļš. Skaņas rada dzesējošās vielas plūsma.

Kad iekārta sāk darboties

Kad tiek pabeigta eļļas reģenerācija

Kad tiek pabeigta automātiska atkausēšana

● Iekārtas darbības laikā ir dzirdama klusa čīkstoša skaņa. Tā ir dzirda ma tāpēc, ka notiek paneļa neliela izplešanās un saraušanās tempera tūras izmaiņu rezultātā.

● Iekārtas apsildes režīma darbības laikā dažreiz ir dzirdama čurkstēša na. Šo skaņu rada automātiskās atsaldēšanas process. (Skat. 2. lpp.)

-

Smakas:

● No iekštelpu bloka nāk savāda smaka. Šī smaka izdalās, jo telpā ir uzkrājušās smakas (no mēbelēm, tabakas utt.), kas ir iesūktas gaisa kondicionētājā.

No iekštelpu bloka izplūst migliņa:

● Dzesēšanas procesa laikā no iekštelpu bloka var izplūst neliela migli ņa. Tas var būt saistīts ar to, ka notiek strauja telpas gaisa dzesēšana, kad no gaisa kondicionētāja izplūstošais gaiss rada kondensātu un migliņu.

No iekštelpu bloka nāk tvaiks:

● Apsildīšanas procesa laikā iekštelpu bloka ventilators var apstāties un no bloka būt redzams tvaiks. Tas ir saistīts ar automātisko atsaldēša nas procesu. (Skat. 2. lpp.)

No āra iekārtas izplūst ūdens:

● Apsildīšanas laikā automātiskā atsaldēšanas režīma rezultātā no iekš telpu bloka var izplūst ūdens.

Šie apstākļi neliecina, ka iekārta ir izgājusi no ierin

-

das, tāpēc pārbaudiet vēlreiz.

Iekārta vispār nedarbojas:

● Vai ir problēmas ar strāvas padevi?

● Vai nav izsists drošinātājs, vai arī automātiskais slēdzis?

● Vai galvenais slēdzis ir iestatīts OFF stāvoklī?

● Vai cenšaties uzsākt darbību, kas atšķiras no prioritārā stāvokļa? (Skat.

2. lpp.)

● Vai iekārta ir gaidstāves režīmā? (Skat. 2. lpp.)

Darbības režīmu nav iespējams mainīt:

● Vai cenšaties veikt darbību, kas atšķiras no prioritārā stāvokļa? (Skat.

2. lpp.)

Slikta dzesēšanas (vai apsildes) veiktspēja:

● Vai ir pareizi noregulēti temperatūras iestatījumi (termostats)?

● Vai gaisa filtrs ir netīrs? (Skat. 2. lpp.)

● Vai ir bloķēta gaisa kondicionētāja ieplūdes vai izplūdes atvere?

● Vai ir atvērts logs vai durvis?

● Vai pa logu ieplūst spilgta saules gaisma dzesēšanas režīma laikā?

(Aizvelciet aizkarus.)

● Vai dzesēšanas režīma laikā telpā atrodas sildierīces vai datori, vai arī telpā ir pārāk daudz cilvēku?

● Vai ventilators ir iestatīts uz zemiem apgriezieniem?

Iestatiet temperatūru, kas ir zemāka par istabas temperatūru, un to izmantojiet:

● Temperatūra ātri nesamazinās.

Temperatūra var nesamazināties atkarībā no telpā esošajiem apstāk ļiem.

(Ja telpā ir ļoti augsts mitruma līmenis vai augsta temperatūra.) (Skat.

2. lpp.)

Šādās situācijās nekavējoties apturiet iekārtas darbī

-

bu un sazinieties ar autorizēta servisa pārstāvjiem.

● Šo problēmu nav iespējams atrisināt, pat, ja ir veikta problēmu novēr

šanas pārbaude.

-

● Bieži mirgo (sarkanā) FILTER indikatora lampiņa (ja ir pievienota uztvē rējierīce).

-

● Vadu tālvadības pults vai parastā tālvadības pults (ja tā ir pievienota) rāda kļūdas paziņojumu “Er” (kļūda).

● Ir jūtama deguma smaka.

● Lai uzzinatu vairāk par mirgojošajiem indikatoriem, skat. pamācībā no daļas “Infrasarkano staru uztvērējierīces” (IR Receiver Unit) vai “Vadu

tālvadības pults” (Wired Remote Controller).

Lv-3

SPECIFIKĀCIJAS

MODELIS

BAROŠANAS AVOTS

ARXP018GLAH

220-240 V ~ 50 Hz

230 V ~ 60 Hz

SPRIEGUMA DIAPA -

ZONS

DZESĒŠA

NAS JAUDA

SILDĪŠA -

-

NAS JAUDA

[kW]

[BTU/h]

[kW]

[BTU/h] no 198 līdz 264 V (50Hz) , no 198 līdz 253 V (60Hz)

IEEJAS

JAUDA

STRAVA

[W]

[A]

SKAŅAS SPIEDIENA LĪMENIS

AUGSTS

VIDĒJS dB [A] dB [A]

ZEMS dB [A]

IZMĒRS UN SVARS

5,6

19 100

6,3

21 500

173

1,05

36

33

30

AUGSTUMS [mm]

PLATUMS [mm]

DZIĻUMS [mm]

270

1 135

700

SVARS [kg] 40

● Informācija par trokšņa līmeni:

Gan iekštelpu, gan ārējā bloka maksimālais skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB (A). Saskaņā ar IEC 704-1 vai ISO 3744 standar tu.

● Standarta statiskais spiediens: 50 Pa

Lv-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement