Fujitsu ASYG09KETA-B Instrukcja obsługi

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Fujitsu ASYG09KETA-B Instrukcja obsługi | Manualzz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR (Ścienny)

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

MODEL:

* Należy spisać nazwę modelu.

(patrz etykieta znamionowa).

NR CZĘŚCI 9387858037

Spis treści

1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...... 1

2. PRZYGOTOWANIE ................................................... 2

3. NAZWY CZĘŚCI ....................................................... 3

3.1. Jednostka wewnętrzna ..................................... 3

3.2. Pilot zdalnego sterowania ................................ 3

4. PODSTAWOWA OBSŁUGA ...................................... 5

5. USTAWIENIA NAWIEWU .......................................... 5

5.1. Ustawienie prędkości wentylatora .................... 5

5.2. Ustawienie kierunku nawiewu .......................... 5

6. DZIAŁANIE TIMERA .................................................. 5

6.1. Tygodniowy timer ............................................. 6

6.2. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.) ..................... 6

6.3. Timer programowy ............................................ 6

6.4. Timer Sleep (Sen) ........................................... 6

7. TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII ............................. 7

7.1. Tryb ekonomiczny ............................................ 7

8. INNE TRYBY PRACY ................................................ 7

8.1. Praca w trybie Powerful (Mocny) ...................... 7

8.2. Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej ... 7

8.3. 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C) ................... 7

9. KONFIGURACJA USTAWIEŃ PODCZAS INSTALACJI ... 7

9.1. Ustawianie niestandardowego kodu pilota zdalnego sterowania ....7

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ........................... 8

11. INFORMACJE OGÓLNE ........................................... 9

12. CZĘŚCI OPCJONALNE .......................................... 10

12.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania ......... 10

12.2. Sterowanie grupą ........................................... 10

12.3. Sterowanie za pomocą sieci W-LAN .............. 10

12.4. Klimatyzator typu multi ................................... 12

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ......................... 12

Aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.

Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami bądź uszkodzeniami, których stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

Tym symbolem oznaczono czynności ZABRONIONE.

Tym symbolem oznaczono czynności OBOWIĄZKOWE.

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.

OSTRZEŻENIE

Symbol ten oznacza, że produkt używa łatwopalnego czynnika chłodzącego. Jeśli czynnik chłodzący wycieknie i zostanie narażony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.

Pl-1

PRZESTROGA

Symbol ten oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRZESTROGA

Symbol ten oznacza, że personel serwisu powinien obsługiwać sprzęt czytając instrukcję instalacji.

PRZESTROGA

Symbol ten oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja obsługi lub instrukcja instalacji.

OSTRZEŻENIE

• Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X m².

Ilość czynnika chłodzącego

M (kg)

M ≤ 1,22

1,22 < M ≤ 1,23

1,23 < M ≤ 1,50

1,50 < M ≤ 1,75

1,75 < M ≤ 2,0

2,0 < M ≤ 2,5

2,5 < M ≤ 3,0

3,0 < M ≤ 3,5

Minimalna powierzchnia pomieszczenia

X (m 2 )

-

1,45

2,15

2,92

3,82

5,96

8,59

11,68

3,5 < M ≤ 4,0 15,26

(IEC 60335-2-40)

• W skład niniejszego produktu nie wchodzą części

W celu przeprowadzenia naprawy, instalacji bądź przeniesienia niniejszego produktu należy zawsze konsultować się z autoryzowany personel serwisowy.

wyciekiem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

• W przypadku wystąpienia usterki, objawiającej się użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie należy skonsultować się z autoryzowany personel serwisowy.

• Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego.

autoryzowany personel serwisowy, aby uniknąć zagrożenia.

• Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy zadbać o to, aby nie doszło do jego kontaktu z ogniem

• W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak możliwości uderzenia pioruna, wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota zdalnego sterowania i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego zasilania, aby zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.

• Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, w przykład: otwartego ognia, działających urządzeń na gaz lub działającego grzejnika elektrycznego).

• Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

• Należy pamiętać, że czynniki chłodzące nie mogą

• Produkt należy przechowywać tak, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

• Utylizację produktu należy przeprowadzić właściwie, zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi.

• Podczas transportu i przenoszenia jednostki służącym do mocowania do ściany, w celu ich ochrony.

Nie należy przenosić produktu trzymając za rury jednostki wewnętrznej wyciekiem łatwopalnego gazu podczas pracy urządzenia).

OSTRZEŻENIE

• Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania produktu.

Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się produktem.

• Należy pozbyć się opakowań w bezpieczny sposób.

Podrzeć i pozbyć się plastikowych torebek tak, by dzieci nie mogły się nimi bawić. Zabawa oryginalnymi plastikowymi torebkami stwarza ryzyko uduszenia.

• Nie instalować jednostki w miejscach, w których znajduje się olej mineralny, na przykład w fabrykach, ani w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do rozpryskiwania się oleju lub powstawania pary, na przykład w kuchni.

• Nie uruchamiać produktu ani nie wyłączać go poprzez podłączenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda lub jej odłączenie albo włączenie bądź wyłączenie wyłącznika.

• Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.

• Nie wystawiać się na bezpośrednie działanie chłodzącego strumienia powietrza przez bardzo długi czas.

• Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu wylotowego i wlotowego.

• Nie obsługiwać mokrymi rękami.

• Do przyspieszenia procesu odszronienia lub do czyszczenia tego produktu, nie należy stosować środków innych, niż zalecane przez producenta.

• Nie przebijać ani nie spalać.

PRZESTROGA

• Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.

• Korzystać wyłącznie po zamontowaniu w produkcie filtrów powietrza.

• Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 1 m (40 cali) od tego produktu.

• Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.

• Po długim okresie niekorzystania z urządzenia zadbać wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.

• Należy dokładnie rozważyć kierunek nawiewu i docelową wartość temperatury w pomieszczeniu w przypadku korzystania z produktu w miejscu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.

• Utrzymywać otoczenie jednostki zewnętrznej w czystości i porządku i nie umieszczać w jej pobliżu przedmiotów.

Wszelkie przedmioty blokujące lub wchodzące do urządzenia od strony otworów wylotowych mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie produktu.

• Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.

• Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.

• Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.

• Nie stawać na produkcie, nie umieszczać na nim

• Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń elektronicznych ani wyposażenia domowego. Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.

• Nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.

• Nie używać produktu do przechowywania żywności, przyrządów precyzyjnych, dzieł sztuki i innych przedmiotów ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to mieć negatywny wpływ na jakość tych

• przedmiotów lub stan tych organizmów.

działanie strumienia powietrza.

• Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.

• Nie ciągnąć za kabel zasilający.

PRZESTROGA

• Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.

• Nie stawać na niestabilnej drabinie podczas obsługi lub czyszczenia tego produktu. Chwiejny przedmiot może przewrócić się, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

2. PRZYGOTOWANIE

OSTRZEŻENIE

• Uważać, aby niemowlęta i małe dzieci nie połknęły przypadkowo baterii.

PRZESTROGA

• Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą lub przedostanie się on do oczu bądź ust, natychmiast odpowiednio przemyć dane miejsce na skórze / oczy bądź przepłukać usta dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

• Natychmiast wyjąć zużyte baterie i zutylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi obowiązującymi w danym regionie.

• Nie ładować baterii suchych.

• Nie używać baterii suchych, które były ponownie ładowane.

Akcesoria do jednostki wewnętrznej

Należy sprawdzić, czy dołączone zostały następujące akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania

Uchwyt na pilota zdalnego sterowania

Wkręty samogwintujące

Baterie Filtry oczyszczania powietrza

Uchwyty filtra

Instalacja uchwytu na pilota zdalnego sterowania

1 2 3

Śruby

Włożyć

Pociągnąć w górę

Pl-2

Ładowanie baterii i przygotowanie pilota zdalnego sterowania

(R03/LR03/AAA x 2)

2

3

8

4

1

1

~

3

Włożyć baterie tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku.

4

Nacisnąć przycisk , aby rozpocząć konfigurację zegara.

5

6

Nacisnąć przycisk

( )

, aby ustawić dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli).

* Naciskając przycisk , można zmienić format zegara z 24-godzinnego na 12-godzinny.

Nacisnąć przycisk , aby kontynuować.

7

Nacisnąć przycisk

( )

, aby ustawić zegar.

Nacisnąć przyciski, aby zmienić ustawienie zegara o minutę.

Nacisnąć przyciski, aby zmienić ustawienie zegara o 10 minut.

8

Nacisnąć przycisk , aby zakończyć konfigurację.

Stanąć w pobliżu jednostki wewnętrznej. W przypadku naciśnięcia przycisku z dużej odległości informacje o ustawieniach mogą nie zostać przesłane poprawnie.

UWAGI:

• Należy używać wyłącznie określonego typu baterii.

• Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych z używanymi.

• Baterie można używać około 1 roku przy normalnej eksploatacji.

• Jeżeli zasięg pilota zdalnego sterowania ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu, należy wymienić baterie, a następnie nacisnąć przycisk tak, jak przedstawiono na strona 4.

3. NAZWY CZĘŚCI

6

5

7

PRZESTROGA

między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, trzymać odbiornik sygnałów z dala od:

Bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł silnego światła

Telewizorów z płaskim ekranem świetlówki z natychmiastowym zapłonem, takie jak te ze statecznikiem elektronicznym, sygnał może nie być przesyłany prawidłowo. W takich przypadkach należy zasięgnąć opinii w sklepie, w którym zostały zakupione.

3.1. Jednostka wewnętrzna

Do włączania trybu pracy Automatyczny ręczny

(Manual Auto) i resetowania wskaźnika filtra

(Patrz strona 13.)

Kratka wlotowa

*1)

Filtr powietrza

Filtr oczyszczania powietrza

Panel przedni

Etykieta znamionowa

Nazwa

Praca

Timer

Ekonomicz ny

W-LAN

(opcja)

Kolor

Zielony

Tryb pracy lub stan

Normalny tryb pracy

Pomarań czowy

Zielony

Działanie timera

Tryb Ekonomiczny

Ogrzewanie do 10°C

Pomarańczowy Sterowanie za pomocą sieci

W-LAN jest włączone.

3.2. Pilot zdalnego sterowania

Jeśli używany jest dodatkowy pilot zdalnego sterowania, jego wygląd i sposób obsługi mogą się różnić.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi każdego z pilotów zdalnego sterowania.

: Ustawienie należy przeprowadzić, gdy ekran ustawień wyświetla się dla każdej funkcji.

: Przycisku można używać tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.

: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą sieci W-LAN (opcja).

Nadajnik sygnału

Nadajnik sygnału należy prawidłowo skierować w stronę od biornika sygnału jednostki wewnętrznej.

• Zasięg wynosi około 7 m.

• W momencie przesyłania sygnału pojawi się wskaźnik [ ] .

• Po prawidłowym odebraniu sygnału jednostka wewnętrzna wyemituje sygnał dźwiękowy. W przypadku braku sygnału dźwiękowego należy ponownie nacisnąć przycisk.

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

W tej sekcji są przedstawione wszystkie możliwe wskaźniki. W rzeczywistych warunkach pracy wyświetlacz jest powiązany z działaniem przycisku i pokazuje jedynie niezbędne wskaźniki dla każdego ustawienia.

Informacje o podstawowej obsłudze

.. Patrz strona 5.

Uruchamia lub zatrzymuje pracę klimatyzatora.

Zmienia tryb pracy.

Umożliwia dostosowanie ustawienia temperatury.

Informacje o trybie 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)

.......Patrz strona 7.

Wyłącza tryb 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C).

Informacje o funkcjach oszczędzania energii

.... Patrz strona 7.

Włącza lub wyłącza pracę w trybie Economy

(Ekonomiczny).

Wężyk odpływu skroplin

Żaluzje poziomego nawiewu

Wskaźniki

*2)

Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania

*1) Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu lub wpłynąć na jego wydajność.

*2) Wskaźniki włączają się w opisanych sytuacjach. Nie widać, gdy wskaźnik jest wyłączony.

Pl-3

Informacje o trybie Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

..... Patrz strona 7.

Włącza lub wyłącza tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej.

Nie wolno naciskać tego przycisku w trakcie normalnej pracy.

Służy do uruchamiania pracy próbnej (do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy).

UWAGI:

Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia trybu pracy próbnej, należy nacisnąć przycisk , aby zakończyć pracę próbną.

PRZESTROGA

• Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu lub uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania:

Nie umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscach, w których będzie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.

Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie.

• Przeszkody, takie jak zasłony lub ściany, znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, mogą wpłynąć na jakość transmisji sygnału.

• Nie narażać pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.

• Nie polewać pilota zdalnego sterowania wodą.

Informacje o trybie Powerful (Mocny)

... Patrz strona 7.

Włącza lub wyłącza pracę w trybie Powerful

(Mocny).

Informacje o ustawieniach nawiewu

.... Patrz strona 5.

Steruje prędkością wentylatora.

Ustawia automatyczną pacę w trybie Swing

(Wychylenie).

Steruje pionowym kierunkiem nawiewu.

Informacje o działaniu timera

.......... Patrz strona 5.

Włącza lub wyłącza timer Tygodniowy.

Włącza lub wyłącza timer On (wł.), timer Off

(wył.) lub timer programowy.

Włącza lub wyłącza timer Sleep (Sen).

Rozpoczyna ustawianie timera.

Wysyła informacje o ustawieniu timera lub zegara do jednostki wewnętrznej.

Naciśnięcie powoduje przejście w tryb konfiguracji sieci W-LAN. (Patrz strona 11.)

Wybiera następne w kolejności ustawienie timera lub zegara.

Wybiera poprzednie w kolejności ustawienie timera lub zegara.

Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie sterowania za pomocą sieci W-LAN. (Patrz strona 11.)

Umożliwia dostosowanie wartości ustawień timera lub zegara.

Rozpoczyna ustawianie zegara.

Po wymianie baterii

Nacisnąć ten przycisk tak, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Użyć końcówki długopisu lub innego małego przedmiotu.

RESET

Pl-4

4. PODSTAWOWA OBSŁUGA

„

3 czynności wymagane do uruchomienia

1.

Nacisnąć przycisk , aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

2.

Nacisnąć przycisk , aby wybrać tryb pracy.

Tryby pracy zmieniają się następująco.

AUTO

(Autom.)

COOL

(Chłodzenie)

DRY

(Osuszanie)

FAN

(Wentylator)

HEAT

(Ogrzewanie)

3.

Nacisnąć przycisk , aby ustawić wybraną temperaturę.

Wartość temperatury zmienia się o 0,5 °C.

Zakres ustawienia temperatury

Auto (Autom.) / Cooling (Chło dzenie) / Dry (Osuszanie)

18,0 do 30,0°C

Heating (Ogrzewanie) 16,0 do 30,0°C

UWAGI:

• W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) trzeba ustawić temperaturę niższą niż bieżąca temperatura w pomieszczeniu.

• W trybie Cooling (Chłodzenie) wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymywać się od czasu do czasu ze względu na regulację pod kątem oszczędzania energii. Regulacja ta umożliwia energooszczędną pracę dzięki zatrzymaniu obrotów wentylatora jednostki wewnętrznej po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej.

Domyślnie funkcja ta jest włączona.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

• W przypadku włączenia trybu Heating (Ogrzewanie):

Należy ustawić temperaturę wyższą od bieżącej temperatury w pomieszczeniu.

Na początku pracy w tym trybie łopatki wentylatora jednostki wewnętrznej obracają się z bardzo małą prędkością przez 3–5 minut.

Gdy jest to konieczne, operacja Automatyczne odszranianie przerywa pracę w trybie Heating (Ogrzewanie).

• Gdy urządzenie pracuje w trybie Fan (Wentylator), nie można regulować temperatury.

„

Przełączanie jednostki temperatury

1.

Naciskać przycisk , aż wyświetlony zostanie wyłącznie zegar.

2.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.

Wyświetlona zostanie aktualnie ustawiona jednostka temperatury.

(Ustawienie fabryczne: °C)

3.

Naciskać przycisk temperatury. (°C ⇔ °F)

, aby przełączyć jednostkę

4.

Nacisnąć przycisk , aby zakończyć konfigurację.

W przypadku nienaciśnięcia żadnego z przycisków przez

30 sekund, ustawiona zostanie wyświetlona jednostka temperatury.

5. USTAWIENIA NAWIEWU

5.1. Ustawienie prędkości wentylatora

) )

, aby zmienić prędkość wentylatora.

Prędkość wentylatora zmienia się następująco.

„

Ustawienie poziomego nawiewu

PRZESTROGA

Przed wyregulowaniem kierunku poziomego nawiewu upewnić się, że całkowicie zatrzymano żaluzje pionowego nawiewu.

) )

„

Ustawienie trybu Swing (Wychylenie)

) )

Swing (Wychylenie).

, aby uruchomić/wyłączyć tryb

UWAGI:

Tryb pracy Swing (Wychylenie) może wyłączyć się tymczasowo, kiedy wentylator jednostki wewnętrznej obraca się z bardzo niską prędkością lub zatrzymuje się.

„

Zasięg strumienia powietrza

Nawiew pionowy

Zmiana za pomocą

1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6

Włączenie trybu Swing (Wychylenie) za pomocą

Cooling

(Chłodzenie), Dry

(Osuszanie)

1

Heating (Ogrzewanie) 3

4

6

Fan (Wentylator)* 1 4 lub 3 6

* Zakres ruchu podczas pracy w trybie Swing (Wychylenie) zależy od kierunku nawiewu ustawionego przed włączeniem tego trybu.

UWAGI:

• Nie wolno regulować żaluzji kierunku nawiewu ręcznie.

• W trybie pracy Auto (Autom.) lub Heating (Ogrzewanie) dla kierunku nawiewu przez jakiś czas od rozpoczęcia pracy w tym trybie pozostaje wybrana pozycja 1.

• Podczas pracy w trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) zalecane jest wybranie pozycji 1–3, aby uniknąć uszkodzenia mienia przez skraplającą się wodę. Jeśli pozycja 4–6 zostanie wybrana w tych trybach na dłużej niż 30 minut, kierunek strumienia powietrza zmienia się i następuje automatyczne przełączenie w pozycję 3.

• W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej (wymagane jest opcjonalne sterowanie za pomocą sieci W-LAN) dla nawiewu pionowego można wybrać jedną z 4 pozycji.

6. DZIAŁANIE TIMERA

UWAGI:

Jeżeli wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej miga, należy ponownie ustawić zegar i timer. Miganie sygnalizuje nieprawidłowe ustawienie zegara wewnętrznego na skutek przerwy w dopływie zasilania. (Patrz strona 9.)

„

Ustawianie timera

Przed konfiguracją timera należy ustawić zegar. (Patrz sekcja

„Przygotowanie pilota zdalnego sterowania”).

1.

Nacisnąć przycisk

Symbol

.

na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać.

2.

Nacisnąć przycisk

( )

, aby wybrać tryb timera.

Tryby timera zmieniają się w następujący sposób:

Tygodniowy timer

Umożliwia ustawianie harmonogramu przełączania nawet 4 ustawień trybów dla każdego dnia tygodnia.

[ ]

Timer On (wł.) Włącza tryb o żądanej godzinie.

(Automatyczna) (Wysoka) (Średnia) (Niska)

Gdy wybrano opcję warunków pracy.

(Cicha praca)

, prędkość wentylatora jest zależna od

Aby zwiększyć skuteczność oczyszczania powietrza, dla prędkości wentylatora wybrać ustawienie Wysoka.

5.2. Ustawienie kierunku nawiewu

Szczegółowe informacje na temat zasięgu strumienia powietrza znajdują się w sekcji „Zasięg strumienia powietrza”.

Pl-5

„

Ustawienie pionowego nawiewu

) )

, aby dostosować nawiew pionowy.

[

[ ]

]

Timer Off (wył.) Wyłącza tryb o żądanej godzinie.

Timer programowy

Timer Sleep

(Sen)

Stanowi sekwencję działania timera

On (wł.) i timera Off (wył.).

Pomaga zadbać o komfort snu poprzez stopniowe ograniczanie działania klimatyzatora.

3.

Nacisnąć przycisk .

4.

Ustawić każdy z trybów timera.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach dotyczących każdego z ustawień timera.

5.

Nacisnąć przycisk , aby zakończyć konfi gurację timera.

Stanąć w pobliżu jednostki wewnętrznej.

• Aby anulować wprowadzanie ustawień, podczas konfi guracji nacisnąć ponownie przycisk .

6.1. Tygodniowy timer

„

Szczegółowe informacje o ustawieniach

1.

Wybrać timer Tygodniowy podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timera”.

2.

Nacisnąć przycisk programu i dzień tygodnia.

( )

, aby wybrać numer

Wybrany numer programu (1–4) i dzień tygodnia będą migać.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

3.

Nacisnąć przycisk

4.

Nacisnąć przycisk

(Bez timera)

Numer programu

Dzień tygodnia

.

( )

, aby wybrać tryb timera.

(Timer On (wł.))

(Timer Off (wył.))

5.

Nacisnąć przycisk .

* W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Bez timera”, wyświetlacz powróci do ustawień z punktu 1.

6.

Nacisnąć

( )

, aby ustawić czas włączenia lub wyłączenia.

7.

Nacisnąć przycisk .

* W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji „Timer Off (wył.)”, wyświetlacz powróci do ustawień z punktu 1.

8.

Nacisnąć przycisk

( )

, aby ustawić temperaturę.

Zakres ustawienia temperatury

Tryb Auto

(Autom.), Cooling

(Chłodzenie) lub

Dry (Osuszanie):

18,0 do 30,0°C

* Nawet po wybraniu dla temperatury wartości 10,0,

16,0–17,5°C, klimatyzator będzie pracował tak, jakby dla temperatury ustawiono wartość 18,0°C.

Tryb Heating

(Ogrzewanie):

10,0 lub 16,0 do 30,0°C

9.

Nacisnąć przycisk .

Na wyświetlaczu pojawią się elementy z punktu 1.

10.

Nacisnąć przycisk , aby zakończyć konfi gurację.

Stanąć w pobliżu jednostki wewnętrznej.

UWAGI:

Wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej nie włączy się nawet po zakończeniu wprowadzania ustawień.

• Aby powrócić do poprzedniego punktu, nacisnąć przycisk

• Aby sprawdzić harmonogram, użyć przycisku

( przejrzenia ustawień timera Tygodniowy w punkcie 1.

Aby zakończyć sprawdzanie, nacisnąć przycisk .

• Aby wyłączyć timer Tygodniowy, należy nacisnąć przycisk wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik

Wskaźnik zniknie.

.

) w celu

, gdy na

.

UWAGI:

• Tryby pracy będą takie same, jak tryb ustawiony w momencie ostatniego zatrzymania, dlatego też nie można ustawić sekwencji automatycznego przełączania trybów w następujący sposób Cooling (Chłodzenie) →

Heating (Ogrzewanie) → Cooling (Chłodzenie) → Heating (Ogrzewanie).

• Jeżeli timer On (wł.) i timer Off (wył.) ustawiono na ten sam czas, działał będzie timer On (wł.).

• Jeżeli na ten sam czas ustawiono dwa timery On (wł.), klimatyzator będzie działać według numeru programu.

• Nie można korzystać z timera Tygodniowego i pozostałych timerów jednocześnie.

Jeśli użyty zostanie Timer On (wł.)/Off (wył.), Timer programowy lub Timer Sleep (Sen), gdy włączony jest timer Tygodniowy, timer

Tygodniowy zostanie dezaktywowany.

W takim przypadku należy aktywować Timer tygodniowy po zakończeniu odliczania czasu przez inny timer.

• Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania

(wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

„

Przykłady timera Tygodniowy

Przykład 1

11:00

Od poniedziałku do piątku

7:00

Program

1

9:00

Program

2

Wł.

Wył.

26°C

Pobudka Wyjście do pacy

17:00

Program

3

23:00

Program

4

Wł.

Wył.

28 °C

Powrót do domu Sen

Sobota (Brak ustawień timera)

Niedziela

(Wł.)

Program

1

Wył.

(Wł.)

Program

(Wł.)

2

Wył.

Program

3

Wył.

(Wł.)

Program

4

Wył.

Przykład 2: Ustawienia temperatury można ustawić za pomocą timera

On (wł.) w timerze Tygodniowy.

7:00

Program 1

Wł.

28 °C

9:00

Program 2

Wł.

26°C

17:00

Program 3

Wł.

27 °C

23:00

Program 4

Wł.

28 °C

6.2. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.)

1.

Wybrać timer On (wł.) lub timer Off (wył.) podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timera”.

2.

Nacisnąć

( )

, aby ustawić czas włączenia lub wyłączenia.

Naciśnięcie przycisku: Czas zostanie zmieniony o +5/-5 minut.

Naciśnięcie przycisku: Czas zostanie zmieniony o +10/-10 minut.

• Aby wyłączyć timer On/Off (wł./wył.), należy nacisnąć przycisk

, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik

Wskaźnik zniknie.

.

6.3. Timer programowy

1.

Ustawić timer On (wł.) lub timer Off (wył.). (Patrz “6.2. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.)”).

2.

Wybrać timer programowy podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timera”.

Jako pierwszy zostanie uruchomiony timer, którego czas konfi guracji jest bliższy bieżącej godzinie.

Kolejność działania timera jest następująca:

Timer

Timer On

(wł.)→Off (wył.)

Timer Off

(wył.)→On (wł.)

Wskaźnik na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania

UWAGI:

Timer programowy można ustawić tylko w ciągu 24 godzin.

6.4. Timer Sleep (Sen)

1.

Wybrać timer Sleep (Sen) podczas wykonywania instrukcji z punktu 2 w sekcji „Ustawianie timera”.

2.

Naciśnij przycisk

( )

, aby ustawić czas do zatrzymania działania w danym trybie.

Po każdym naciśnięciu przycisku czas zmienia się w następujący sposób:

• Aby wyłączyć timer Sleep (Sen), należy nacisnąć przycisk wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik

, gdy na

Wskaźnik zniknie.

.

Pl-6

Podczas pracy Timera Sleep (Sen), temperatura zdefiniowana zmienia się jako następująca liczba.

W trybie Heating (Ogrzewanie)

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie)

30 min

1 godzina

Ustaw temperaturę

1 godzina

1,5 godziny

Ustaw czas

Po upływie zadanego czasu, klimatyzator wyłącza się.

Ustaw czas

1 °C

2 °C

7. TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

7.1. Tryb ekonomiczny

Tryb ten w większym stopniu niż inne tryby oszczędza energię elektryczną poprzez zmianę ustawionej temperatury na umiarkowane ustawienie.

) )

, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Economy (Ekonomiczny).

Włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

Tryb pracy Temperatura pomieszczenia

Cooling

(Chłodzenie) /

Dry (Osuszanie)

O kilka stopni wyższa niż skonfigurowana temperatura

Heating

(Ogrzewanie) O kilka stopni niższa niż skonfigurowana temperatura

UWAGI:

• W trybie Cooling (Chłodzenie), Heating (Ogrzewanie) i Dry

(Osuszanie) maksymalna wydajność tego trybu pracy wynosi około

70% zwykłego trybu klimatyzacji.

• Tego trybu pracy nie można uruchomić podczas monitorowania temperatury w trybie Auto (Autom.).

8. INNE TRYBY PRACY

8.1. Praca w trybie Powerful (Mocny)

W trybie Powerful (Mocny) klimatyzator pracuje z maksymalną mocą i generuje silny nawiew, aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie.

UWAGI:

W przypadku połączenia mnogiego nie ma możliwości skorzystania z tej funkcji.

) )

, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Powerful (Mocny).

Po włączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.

Po wyłączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 1 krótkie sygnały dźwiękowe.

Tryb pracy Powerful (Mocny) jest automatycznie wyłączany w następujących sytuacjach:

• Gdy urządzenie pracowało przez pewien czas w trybie Powerful

(Mocny) i osiągnięto wartość temperatury ustawioną w trybie

Cooling (Chłodzenie), Dry (Osuszanie) lub Heating (Ogrzewanie).

• Po upływie 20 minut od włączenia trybu Powerful (Mocny).

UWAGI:

• Kierunek przepływu powietrza i prędkość wentylatora są regulowane automatycznie.

• Trybu Powerful (Mocny) nie można uruchomić równocześnie z trybem Economy (Ekonomiczny).

• Praca w trybie Powerful (Mocny) ma wyższy priorytet niż następujące funkcje. Jeśli zostaną one skonfigurowane, ich uruchomienie nastąpi po zakończeniu działania w trybie Powerful (Mocny).

Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

Program Oszczędzanie energii

• Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania

(wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

Pl-7

8.2.

Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

Włączenie trybu Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej zmniejsza poziom hałasu generowanego przez jednostkę zewnętrzną. Po jego uruchomieniu liczba obrotów spada i wentylator jednostki zewnętrznej pracuje z mniejszą prędkością.

UWAGI:

W przypadku połączenia mnogiego nie ma możliwości skorzystania z tej funkcji.

) )

, aby włączyć/wyłączyć tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej.

Gdy włączony jest tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej, na wyświetlaczu widoczny jest symbol .

To ustawienie jest zachowywane nawet po wyłączeniu klimatyzatora.

UWAGI:

• Tego trybu nie można uruchomić, jeśli włączono tryb pracy Fan

(Wentylator), Dry (Osuszanie) i Powerful (Mocny).

• Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania

(wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

8.3. 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)

Tryb 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C) utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę o wartości 10°C tak, aby zapobiec jej zbyt dużemu obniżeniu.

) )

, aby włączyć tryb 10 °C Heat

(Ogrzewanie do 10°C).

Jednostka wewnętrzna wyemituje 1 krótki sygnał dźwiękowy i włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

) )

, aby wyłączyć klimatyzator.

Wskaźnik [ ] wyłączy się.

UWAGI:

• W trybie 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C) działa tylko ustawienie

• Gdy temperatura w pomieszczeniu będzie wystarczająco wysoka, nie nastąpi włączenie tego trybu.

• Gdy podłączony jest przewodowy pilot zdalnego sterowania

(wyposażenie opcjonalne) funkcja ta jest ograniczona.

.

9. KONFIGURACJA USTAWIEŃ

PODCZAS INSTALACJI

9.1. Ustawianie niestandardowego kodu pilota zdalnego sterowania

Ustawienie niestandardowego kodu jednostki wewnętrznej i pilota zdalnego sterowania umożliwia określenie którym klimatyzatorem steruje pilot zdalnego sterowania.

Kiedy w pomieszczeniu działają co najmniej dwa klimatyzatory, a użytkownik chce sterować nimi oddzielnie, należy ustawić kod niestandardowy (do wyboru dostępne są 4 opcje).

UWAGI:

Gdy kod niestandardowy ustawiony dla jednostki wewnętrznej różni się od tego skonfigurowanego dla pilota zdalnego sterowania, jednostka wewnętrzna nie odbiera sygnałów z pilota zdalnego sterowania.

Ustawianie kodu niestandardowego pilota zdalnego sterowania

1.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

2.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.

Wyświetlony zostanie bieżący kod niestandardowy (pierwotne ustawienie to A).

3.

Nacisnąć przycisk

, aby zmieniać dostępne wartości niestandardowego kodu:

A↔B↔C↔D ( ).

* Należy ustawić na wyświetlaczu kod zgodny z niestandardowym kodem klimatyzatora.

4.

Nacisnąć ponownie przycisk .

Kod niestandardowy zostanie ustawiony.

Na wyświetlaczu pojawi się ekran zegara.

• Aby zmienić kod niestandardowy (pierwotne ustawienie to A) skonfigurowany dla klimatyzatora, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

• Jeżeli w ciągu 30 sekund od wyświetlenia kodu niestandardowego nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu pojawi się ekran zegara. W takiej sytuacji należy ponownie wykonać konfigurację, zaczynając od punktu 2.

• Zależnie od używanego pilota zdalnego sterowania ustawienie kodu niestandardowego może zostać zmienione na początkową nastawę

A po wymianie baterii. W takim przypadku należy zresetować kod niestandardowy w razie potrzeby. Jeśli ustawienie kodu niestandardowego klimatyzatora nie jest znane, należy wypróbować kolejno kody aż do znalezienia tego, który steruje klimatyzatorem.

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRZESTROGA

• Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.

• Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie kratki wlotowej może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzatora lub wpłynąć na jego wydajność.

• Jeśli czyszczenie filtra wymaga pracy na wysokości, należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

• Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.

• Uważać, aby nie doszło do kontaktu jednostki wewnętrznej z środkami owadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.

• Podczas konserwacji produktu nie stawać na śliskich, nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

Filtry oczyszczania powietrza

(polifenolowy filtr katechinowy, jonowy filtr dezodoryzujący)

Kratka wlotowa

Czyszczenie filtra powietrza

1.

Otworzyć kratkę wlotową — powinien rozlec się trzask.

2.

Wyjąć filtry powietrza.

Unieść uchwyt filtrów powietrza, odczepić dwa dolne zaczepy i wyciągnąć filtry.

Uchwyt filtra powietrza

Wypustki (2 miejsca)

3.

Usunąć kurz na jeden z podanych niżej sposobów.

• Wyczyścić za pomocą odkurzacza.

• Wyprać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.

Wyprane filtry dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu.

4.

Włożyć filtry powietrza z powrotem na miejsce.

Wyrównać boczne krawędzie filtra powietrza względem panelu i popchnąć go tak, aby cały znalazł się wewnątrz urządzenia.

Upewnić się, że dwa dolne zaczepy są poprawnie umieszczone w otworach w jednostce wewnętrznej.

5.

Zamknąć kratkę wlotową.

Nacisnąć 6 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.

Filtry powietrza

Czyszczenie należy przeprowadzać z częstotliwością podaną w poniższej tabeli.

Czynności do wykonania Częstotliwość

Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej Gdy jest wymagane

Czyszczenie filtra powietrza Co 2 tygodnie

Czyszczenie jonowego filtra dezodoryzującego Co 3 miesiące

Wymiana polifenolowego filtra katechinowego

(Nazwa modelu: UTR-FA16)

Wymiana jonowego filtra dezodoryzujący

(Nazwa modelu: UTR-FA16-2)

Co 3 lata

* Filtry oczyszczania powietrza są sprzedawane osobno. W przypadku ich wymiany należy skontaktować się ze sklepem, w którym je zakupiono.

Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej

UWAGI:

• Nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C.

• Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników lotnych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.

1.

Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

2.

Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką, suchą ściereczką.

UWAGI:

Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniem efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.

Czyszczenie jonowego filtra dezodoryzującego i wymiana polifenolowego filtra katechinowego

1.

Wyjąć filtry powietrza. Zapoznać się z punktami 1–2 w sekcji

„Czyszczenie filtra powietrza”.

2.

Wyjąć filtry oczyszczania powietrza z uchwytu.

Filtr oczyszczania powietrza

Ramka filtra oczyszczania powietrza

3.

Płukać jonowy filtr dezodoryzujący (jasnoniebieski) gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem, aż pokryje ona całą powierzchnię filtra.

4.

Wyprać jonowy filtr dezodoryzujący, używając w tym celu rozcieńczonego detergentu o obojętnym odczynie.

Nie rozciągać ani nie pocierać, gdyż może to zmniejszyć wydajność odświeżania powietrza.

5.

Przepłukać jonowy filtr dezodoryzujący strumieniem wody.

6.

Pozostawić jonowy filtr dezodoryzujący do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

7.

Wyjąć polifenolowy filtr katechinowy (jasnozielony) z uchwytu filtra oczyszczania powietrza.

Pl-8

Pl-9

8.

Umieścić nowe lub wyprane filtry oczyszczania powietrza w przeznaczonych do tego celu ramkach.

UWAGI:

Po otwarciu opakowania jak najszybciej zużyć polifenolowy filtr katechinowy. W przypadku pozostawienia filtrów w otwartym opakowaniu wydajność oczyszczania powietrza spada.

9.

Umieścić filtry powietrza w uchwytach na filtry oczyszczania powietrza.

Umieścić kołki znajdujące się na obu końcach filtra między 4 zaczepami w tylnej części ramki filtra oczyszczania powietrza.

* Uważać, aby filtr oczyszczania powietrza nie wystawał poza ramkę.

Haczyki (4 miejsca w tylnej części)

Zaczepy (4 miejsca)

UWAGI:

Uważać, aby filtr oczyszczania powietrza nie wystawał poza ramkę.

10.

Wymienić filtry powietrza i zamknąć kratkę wlotową. Zapoznać się z punktami 4–5 w sekcji „Czyszczenie filtra powietrza”.

Wymiana jonowego filtra dezodoryzujący

1.

Wyjąć filtry powietrza. Zapoznać się z punktami 1–2 w sekcji

„Czyszczenie filtra powietrza”.

2.

Wyjąć jonowy filtr dezodoryzujący (jasnoniebieski) z uchwytu filtra oczyszczania powietrza.

3.

Zainstalować nowy jonowy filtr dezodoryzujący.

Demontaż i instalacja kratki wlotowej

„

Demontaż kratki wlotowej

1.

Otworzyć kratkę wlotową — powinien rozlec się trzask.

2.

Pociągnąć za wałki mocujące, cały czas utrzymując kratkę wlotową w pozycji poziomej.

Po dłuższym okresie nieużywania jednostki

Jeżeli jednostka wewnętrzna pozostawała wyłączona przez 1 miesiąc lub dłużej, uruchomić tryb pracy Fan (Wentylator) na pół dnia, aby dokładnie osuszyć wewnętrzne części przed wznowieniem normalnej pracy.

Dodatkowa kontrola

Gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas, kurz nagromadzony wewnątrz jednostki wewnętrznej może powodować spadek wydajności, nawet jeśli jednostka jest codziennie konserwowana i czyszczona zgodnie z zaleceniami.

W takim przypadku zalecana jest kontrola produktu.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z autoryzowany personel serwisowy.

Reset wskaźnika filtra (Ustawienia specjalne)

Funkcji tej można używać, jeśli zostanie ona odpowiednio skonfigurowana podczas instalacji. Należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym, aby móc używać tej funkcji.

) ) następujące:

Wskaźnik Schemat migania

Miga 3 razy w odstępach 21-sekundowych

Po zakończeniu czyszczenia należy zresetować wskaźnik filtra poprzez naciśnięcie przycisków na jednostce wewnętrznej i przytrzymanie go przez maks. 2 sekundy.

„

Instalacja kratki wlotowej

1.

Przytrzymując kratkę wlotową poziomo, włożyć lewy i prawy wałek mocujący do łożysk w górnej części panelu przedniego.

Wsuwać wałek aż do jego zatrzaśnięcia, aby prawidłowo zamocować każdy z wałków.

2.

Zamknąć kratkę wlotową.

3.

Nacisnąć 6 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.

11. INFORMACJE OGÓLNE

„

Wydajność ogrzewania

Ten klimatyzator pracuje na zasadzie pompy ciepła, pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując to ciepło do jednostki wewnętrznej. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.

W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest niewystarczająca, zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego rodzaju.

„

Operacja automatycznego odszraniania

Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska przy wysokiej wilgotności, na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron podczas pracy w trybie ogrzewania, co może zmniejszyć wydajność działania produktu.

W celu ochrony przed szronem klimatyzator jest wyposażony w funkcję automatycznego odszraniania sterowaną przez mikrokomputer.

Jeśli wytworzy się szron, klimatyzator tymczasowo zatrzyma się i na krótki czas zostanie uruchomiony układ odszraniania (maksymalnie 15 minut).

Podczas tej operacji miga wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

Jeśli szron wytworzy się na jednostce zewnętrznej po zakończeniu pracy w trybie Heating (Ogrzewanie), jednostka zewnętrzna wyłączy się automatycznie po kilkuminutowej pracy. Następnie rozpoczyna się operacja Automatyczne odszranianie.

„

Funkcja Automatyczne restartowanie

W razie wystąpienia przerwy w zasilaniu, np. zaniku napięcia, klimatyzator zatrzyma się raz. Jednak po przywróceniu zasilania uruchomia się ponownie automatycznie i wznawia poprzedni tryb pracy.

Jeśli po ustawieniu timera wystąpi jakakolwiek przerwa w zasilaniu, odliczanie timera zostanie zresetowane.

Po przywróceniu zasilania wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej miga, co sygnalizuje, że wystąpiła awaria timera. W takim przypadku należy zresetować ustawienia zegara i timera.

„

Awarie powodowane przez inne urządzenia

elektryczne

Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, takich jak golarka elektryczna lub używanie bezprzewodowego nadajnika radiowego w pobliżu może powodować wadliwe działanie klimatyzatora.

W razie wystąpienia takiej awarii należy wyłączyć jeden raz wyłącznik.

Następnie należy go włączyć ponownie i wznowić jego działanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

„

Zakres temperatur i wilgotności jednostki wewnętrznej

Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności są następujące:

[°C] 18,0 do 30,0 Temperatura w pomieszczeniu

Cooling (Chłodzenie) /

Dry (Osuszanie)

Heating

(Ogrzewanie)

Wilgotność w pomieszczeniu

[°C] 16,0 do 30,0

[%] 80 lub mniej *

1)

*1) Gdy klimatyzator jest używany nieprzerwanie przez wiele godzin, woda może skraplać się na powierzchni i spływać.

• Gdy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur, klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.

• W zależności od warunków pracy wymiennik ciepła może zamarznąć, powodując wyciek wody lub inną awarię (w przypadku pracy w trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie)).

„

Pozostałe informacje

• Nie należy używać klimatyzatora do żadnych celów innych niż chłodzenie/osuszanie, ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń.

• Dopuszczalne zakresy temperatur i wilgotności podane są w instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej.

12. CZĘŚCI OPCJONALNE

12.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Można korzystać z przewodowego pilota zdalnego sterowania, który jest wyposażeniem dodatkowym.

Można używać jednocześnie przewodowego i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Jednak niektóre funkcje bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania są ograniczone. Jeśli ustawione zostaną ograniczone funkcje, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a wskaźniki [ ], [ ] i [ ] na jednostce wewnętrznej będą migać.

<Ograniczone funkcje bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania>

W przypadku używania razem z przewodowym pilotem zdalnego sterowania (2-przewodowym)

• Praca w trybie timera Tygodniowy

• Praca w trybie Powerful (Mocny)

• Tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

• 10 °C Heat (Ogrzewanie do 10°C)

Można korzystać z przewodowego pilota zdalnego sterowania i funkcji sterowania za pomocą sieci W-LAN (opcja).

Jednak wykonywanie niektórych operacji w aplikacji mobilnej polega ograniczeniom.

Kilka pilotów zdalnego sterowania

Możliwe jest podłączenie dwóch przewodowych pilotów zdalnego sterowania do jednego klimatyzatora.

Każdy z pilotów zdalnego sterowania może sterować klimatyzatorem.

Jednak funkcjami timera nie można sterować z drugorzędnego pilota.

12.2. Sterowanie grupą

Jeden pilot zdalnego sterowania może sterować maksymalnie 16 klimatyzatorami.

Wszystkie klimatyzatory będą obsługiwane z tymi samymi ustawieniami.

Nie ma możliwości jednoczesnego używania sterowania grupą i sterowania przez sieć W-LAN.

12.3. Sterowanie za pomocą sieci W-LAN

UWAGI:

W przypadku korzystania z zewnętrznego wejścia/wyjścia

(opcja) sterowanie za pomocą sieci W-LAN nie może być użyte.

Sposób korzystania z aplikacji mobilnej opisano w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

W tabeli poniżej należy wpisać identyfikator SSID i kod PIN.

Etykieta sieci W-LAN

MAC:

SSID :AP-WF

PIN:

-

Port połączenia

Informacje o adapterze sieci W-LAN

SSID

PIN

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Ustawianie sterowania za pomocą sieci W-LAN

Krok 1. Instalacja aplikacji

1.

Otwórz aplikację „Google Play” lub „App Store” zależnie od rodzaju używanego smartfona lub tabletu.

2.

Wyszukaj nazwę „FGLair”.

3.

Zainstaluj oprogramowanie (aplikację mobilną) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 2. Rejestracja użytkownika

1.

Otwórz zainstalowana aplikację mobilną.

2.

Zarejestruj użytkownika (na smartfonie lub tablecie) poprzez wykonanie instrukcji w sekcji tworzenia konta w aplikacji mobilnej.

Krok 3. Instalacja adaptera sieci W-LAN

PRZESTROGA

• Przed dokonaniem instalacji lub demontażu tego produktu należy wyłączyć źródło zasilania klimatyzatora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

• Nie umieszczać palców, patyków i innych podobnych przedmiotów w elementach łączeniowych tego produktu ani w otworze komory, w którą wyposażono jednostkę wewnętrzną. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.

• Nie stawać na niestabilnych powierzchniach podczas instalacji i demontażu produktu, aby uniknąć odniesienia obrażeń.

1.

Upewnić się, że klimatyzator jest wyłączony i odłączono wszelkie źródła zasilania.

2.

Otworzyć kratkę wlotową.

3.

Otworzyć pokrywę adaptera sieci W-LAN — powinien rozlec się trzask.

4.

Adapter sieci W-LAN należy włożyć przez otwór komory do jednostki wewnętrznej w orientacji pokazanej na rysunku.

Strona z etykietą

5.

Zamknąć pokrywę adaptera sieci W-LAN i kratkę wlotową.

Pl-10

Krok 4. Rejestracja klimatyzatora (parowanie adaptera sieci W-LAN)

UWAGI:

• Przed rozpoczęciem konfiguracji ustawień, należy ponownie podłączyć źródło zasilania klimatyzatora i odczekać co najmniej 60 sekund.

• Należy sprawdzić, czy smartfon lub tablet jest połączony z routerem bezprzewodowym, z którym ma być połączony klimatyzator.

Ustawienie nie będzie działać w przypadku braku połączenia z tym samym routerem bezprzewodowym.

• Aby sterować dwoma klimatyzatorami lub większą ich liczbą za pomocą tego samego smartfona lub tabletu, należy powtórzyć konfigurację wybranego trybu.

)

Aby zarejestrować klimatyzator, należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji internetowej dostępnej w witrynie firmy FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

W tej instrukcji obsługi opisano jedynie sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania.

<Uzyskiwanie dostępu do instrukcji internetowej>

1.

Zalogować się w aplikacji mobilnej.

2.

Otworzyć menu boczne w aplikacji mobilnej, a następnie nacisnąć element [Help] (Pomoc).

3.

Nacisnąć element [W-LAN Support] (Obsługa sieci WLAN).

Po zakończeniu rejestracji włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

Do celów informacyjnych

<Tryb ręczny>

Konfiguracja pilota zdalnego sterowania

UWAGI:

Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu

60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

1.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

2.

Naciśnij na pilocie przycisk i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.

3.

Naciśnij przycisk .

4.

Wybrać symbole za pomocą przycisków

na pilocie zdalnego sterowania.

5.

Naciśnij przycisk .

Jednostka wewnętrzna przełączy się w tryb ręczny i włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

UWAGI:

Jeśli rejestracja nie zostanie zakończona w ciągu kilku minut, tryb ręczny zostanie wyłączony, a wskaźnik [ ] przestanie świecić.

W takim przypadku należy ponownie skonfigurować ustawienia pilota zdalnego sterowania.

<Tryb przycisku>

Konfiguracja pilota zdalnego sterowania:

UWAGI:

Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu

60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

1.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

2.

Naciśnij na pilocie przycisk i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.

3.

Naciśnij przycisk .

4.

Wybrać symbole za pomocą przycisków

na pilocie zdalnego sterowania.

5.

Naciśnij przycisk .

Jednostka wewnętrzna przełączy się w tryb przycisku i włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej (włączenie/wyłączenie = 1 s/1 s).

Gdy adapter sieci W-LAN odnajdzie punkt dostępu sieci W-LAN, z którym można nawiązać połączenie, szybkość migania zmniejszy się (włączenie/wyłączenie = 2 s/0,5 s).

UWAGI:

Jeśli połączenie z punktem dostępu sieci W-LAN nie zostanie nawiązane w ciągu kilku minut, tryb przycisku zostanie wyłączony, a wskaźnik przestanie świecić.

W takim przypadku należy ponownie skonfigurować ustawienia pilota zdalnego sterowania.

Pl-11

Tymczasowa dezaktywacja sieci W-LAN

UWAGI:

Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu

60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

1.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

2.

Naciśnij na pilocie przycisk i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.

3.

Wybrać symbole za pomocą przycisków

na pilocie zdalnego sterowania. *

4.

Naciśnij przycisk .

Wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej wyłączy się.

* Aby ponownie włączyć sieć W-LAN, należy wybrać symbol w punkcie 2.

Inicjowanie (resetowanie)

Niniejszy produkt należy zainicjować (zresetować) w następujących przypadkach:

• Wymiana routera bezprzewodowego

• Utylizacja niniejszego produktu

• Przekazanie niniejszego produktu osobie trzeciej

Wyrejestrowywanie klimatyzatora

Klimatyzator można wyrejestrować za pomocą aplikacji mobilnej.

(Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji mobilnej).

Inicjalizowanie adaptera sieci W-LAN

UWAGI:

Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu

60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

1.

Nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie tylko zegar.

2.

Naciśnij na pilocie przycisk i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund.

pojawi się na ekranie pilota zdalnego sterowania.

3.

Wybrać symbole za pomocą przycisków

na pilocie zdalnego sterowania.

4.

Naciśnij przycisk .

Symbol na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać.

5.

Naciśnij przycisk .

Wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej będzie migać szybko, a następnie wyłączy się.

Kontynuowanie użytkowania

Użytkownicy lub osoby trzecie, którzy chcą kontynuować użytkowanie niniejszego produktu, powinni zapoznać się z sekcją „Rejestracja klimatyzatora (parowanie z adapterem sieci W-LAN)” i ponownie nawiązać połączenie z innym routerem bezprzewodowym.

UWAGI:

Konfiguracja sieci W-LAN nie będzie możliwa, jeżeli poprzedni właściciel nie wyrejestruje ani nie zainicjuje niniejszego produktu. W tego typu sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

12.4. Klimatyzator typu multi

Jednostka wewnętrzna może być podłączona do jednostki zewnętrznej typu multi. Klimatyzator typu multi umożliwia sterowanie wieloma jednostkami wewnętrznymi w wielu lokalizacjach. Jednostki wewnętrzne można używać równocześnie, zgodnie z ich odpowiednią wydajnością.

Równoczesne korzystanie z wielu jednostek

● Podczas używania klimatyzatora typu multi można uruchomić wiele jednostek wewnętrznych równocześnie, ale kiedy dwie lub więcej jednostek wewnętrznych z tej samej grupy jest uruchomionych równocześnie, wydajność ogrzewania i chłodzenia będzie mniejsza niż wtedy, kiedy używana jest tylko pojedyncza jednostka wewnętrzna. W związku z tym, kiedy do chłodzenia ma być użyta więcej niż 1 jednostka wewnętrzna w tym samym czasie, takie korzystanie powinno odbywać się głównie w nocy i o innych porach, kiedy wymagana jest mniejsza wydajność. Analogicznie, kiedy do ogrzewania używanych jest wiele jednostek równocześnie, zalecane jest, aby były one używane w połączeniu z innymi pomocniczymi ogrzewaczami przestrzeni, zgodnie z wymaganiami.

● Warunki temperatury panujące na zewnątrz i o różnych porach roku, struktura pomieszczeń i liczba obecnych osób może również prowadzić do powstania różnic w wydajności działania. Zalecamy wypróbowanie różnych schematów pracy w celu potwierdzenia poziomu wydajności ogrzewania i chłodzenia zapewnianego przez jednostki, a także korzystanie z jednostek w sposób, który najlepiej odpowiada stylowi życia rodziny użytkownika.

● W przypadku odkrycia, że jedna lub więcej jednostek powoduje niski poziom chłodzenia lub ogrzewania podczas równoczesnej pracy, zalecamy zaprzestanie równoczesnej pracy wielu jednostek.

● Urządzenie nie może pracować w następujących różnych trybach pracy.

Jeśli jednostka wewnętrzna otrzyma instrukcję pracy w trybie, której nie może wykonać, wskaźnik [ ] wyświetli się na jednostce wewnętrznej (1 sekunda wł., 1 sekunda wył.), a jednostka przejdzie w tryb gotowości.

Tryb Heating (Ogrzewanie) i Cooling (Chłodzenie) (lub tryb Dry (Osuszanie))

Tryb Heating (Ogrzewanie) i tryb Fan (Wentylator)

● Urządzenie może pracować w następujących różnych trybach pracy

.

Tryb Cooling (Chłodzenie) i tryb Dry (Osuszanie)

Tryb Cooling (Chłodzenie) i tryb Fan (Wentylator)

Tryb Dry (Osuszanie) i tryb Fan (Wentylator)

● Tryb pracy (tryb Heating (Ogrzewanie) lub Cooling (Chłodzenie) lub

Dry (Osuszanie)) jednostki zewnętrznej zostanie ustalony przez tryb pracy jednostki wewnętrznej, która została uruchomiona najpierw. Je śli jednostka wewnętrzna była uruchomiona w trybie Fan (Wentylator), tryb pracy jednostki zewnętrznej nie zostanie ustalony.

Na przykład jeśli jednostka wewnętrzna (A) została uruchomiona w trybie

Fan (Wentylator), a następnie jednostka wewnętrzna (B) została urucho miona w trybie Heating (Ogrzewanie), jednostka wewnętrzna (A) tymcza sowo rozpocznie pracę w trybie Fan (Wentylator), ale kiedy jednostka we wnętrzna (B) rozpoczęła pracę w trybie Heating (Ogrzewanie), zaświeci się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej (A) (1 sekunda wł., 1 sekunda wył.) i jednostka wewnętrzna (A) przejdzie w tryb gotowości. Jednostka wewnętrzna (B) będzie nadal pracować w trybie Heating (Ogrzewanie).

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE

W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.

Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania, nawet jeżeli jest wyłączona.

• Z jednostki wydobywa się zapach spalenizny lub dym.

• Z jednostki wycieka woda.

Urządzenie w ogóle nie działa.

□ Czy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej?

W takim przypadku jednostka resetuje się automatycznie po przy wróceniu zasilania elektrycznego. (Patrz

strona 9

).

Czy wyłącznik został wyłączony?

⇒ Włączyć wyłącznik.

□ Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącz nika?

Należy wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.

□ Czy timer działa?

Aby sprawdzić ustawienie timera lub go wyłączyć, patrz

strona 5

.

Wydajność chłodzenia lub ogrzewania jest niska.

□ Czy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza do puszczalny zakres temperatur?

W takim przypadku klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.

□ Czy filtr powietrza jest zabrudzony?

Oczyścić filtr powietrza. (Patrz

strona 8

).

□ Czy doszło do zablokowania kratki wlotowej lub otworu wylotowe go jednostki wewnętrznej?

⇒ Usunąć przeszkody.

□ Czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednio wyregulowa na?

⇒ Aby zmienić ustawienie temperatury, patrz

strona 5

.

□ Czy pozostawiono otwarte okno lub drzwi?

⇒ Zamknąć okno lub drzwi.

□ Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „Quiet”?

Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz

strona 5

.

□ Czy ustawiono tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej?

Aby wyłączyć tryb Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej, patrz

strona 7

.

□ <W trybie Cooling (Chłodzenie)> Czy do pomieszczenia wpada bezpośrednie lub silne światło słoneczne?

Należy zasunąć zasłony.

□ <W trybie Cooling (Chłodzenie)> Czy działają również inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub w pomieszczeniu znajduje się zbyt wiele osób?

Należy wyłączyć inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub ustawić niższą temperaturę. (Patrz

strona 5

).

Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy.

□ Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „Quiet”?

⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz

strona 5.

□ Czy ustawiono Sterowanie wentylatorem dla oszczędzania ener gii? W takim przypadku wentylator jednostki wewnętrznej może okresowo zatrzymywać się w trybie Cooling (Chłodzenie).

Aby anulować funkcję Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii, patrz

strona 7

.

□ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy urządzenie dopiero niedaw no rozpoczęło pracę?

W takim przypadku wentylator kręci się tymczasowo bardzo wol no, aby rozgrzać wewnętrzne części jednostki.

□ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy temperatura w pomieszcze niu jest wyższą niż zdefiniowana wartość temperatury?

W takim przypadku jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, a jed nostka wewnętrzna pracuje z bardzo niską prędkością wentylatora.

□ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy wskaźnik [ ] miga?

W takim przypadku wykonywana jest operacja Automatycznego odszraniania. Jednostka wewnętrzna tymczasowo zatrzymuje się na maksymalnie 15 minut. (Patrz

strona 9

).

□ <W trybie Dry (Osuszanie)> Jednostka wewnętrzna pracuje z niską prędkością wentylatora, aby dostosować wilgotność w po mieszczeniu i od czasu do czasu może się zatrzymać.

□ <W trybie Auto (Autom.)> Podczas wykonywania operacji monito rowania, wentylator obraca się z bardzo niską prędkością.

Pl-12

Słychać hałas.

□ Czy urządzenie działa, czy zatrzymuje się po zakończeniu pracy?

W takim przypadku można usłyszeć dźwięk przepływającego czynnika chłodzącego. Jest on również szczególnie zauważalny przez 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy.

□ Czy podczas pracy urządzenia słychać cichy pisk?

Dźwięk ten jest wytwarzany przez minimalne rozszerzanie i kurczenie się przedniego panelu powodowane przez zmianę temperatury.

□ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy słychać jest cichy pisk?

Dźwięk ten generuje tryb Automatycznego odszraniania. (Patrz

strona 9

).

Z jednostki wydobywa się woń.

□ Klimatyzator może pochłaniać różne zapachy generowane przez tkaniny, meble czy dym papierosowy w pomieszczeniu. Zapachy te mogą być następnie emitowane podczas pracy urządzenia.

Z jednostki wydziela się mgiełka lub para.

□ W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) może być wydzielana lekka mgiełka generowana przez skroploną parę powstałą wskutek procesu nagłego chłodzenia.

□ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej miga?

W takim przypadku na skutek wykonywania operacji Automatycz ne odszranianie z jednostki zewnętrznej może się unosić para.

(Patrz

strona 9

).

Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.

□ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Z jednostki zewnętrznej może wyciekać woda powstała na skutek operacji automatycznego odszraniania. (Patrz

strona 9

).

Jednostka nie działa zgodnie z ustawieniem pilota zdalnego sterowania.

□ Czy baterie znajdujące się w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane?

⇒ Wymienić baterie.

Działanie jest opóźnione po ponownym uruchomieniu.

□ Czy tryb zasilania przełączył się nagle z ustawienia Off (Wył.) na

On (Wł.)?

W takim przypadku sprężarka nie będzie działać przez około 3 minuty, aby zapobiec przepaleniu bezpiecznika.

Natychmiast przerwać pracę i wyłączyć wyłącznik elektryczny w poniższych przypadkach. Następnie należy skontaktować się z autoryzowany personel serwisowy.

• Problem utrzymuje się nawet po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub diagnostycznych.

• Wskaźniki [ ] i [ ] na jednostce wewnętrznej migają, a wskaźnik

[ ] miga szybko.

UWAGI:

Informacje o rozwiązywaniu problemów związanych ze sterowaniem przez sieć W-LAN można znaleźć w instrukcji ustawień adaptera sieci W-LAN lub w aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie lub tablecie użytkownika.

„

Stan lampek wskaźnikowych

: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą sieci W-LAN (opcja).

Schemat świecenia: Miganie, Dowolny stan

Stan

(3 razy)

Przyczyny i rozwiązania

Operacja automatycznego odszraniania

⇒ Należy zaczekać, aż zakończy się operacja odszraniania (maksymalnie

15 minut).

Wskaźnik filtra

⇒ Należy oczyścić filtr powietrza i zresetować wskaźnik filtra.

Wymaga wprowadzenia trybu działania

Patrz strona

9

9

7

(Dwukrotnie)

(Szybki)

Wyświetlanie kodu błędu

⇒ Należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

Błąd ustawienia timera z powodu restartu tryby Auto (Autom.)

⇒ Należy zresetować ustawienia zegara i timera.

(Wolny)

Praca w trybie testowym (wykonywana tylko przez upoważniony personel)

Należy nacisnąć , aby wyjść z trybu testowego.

Zasilanie routera bezprzewodowego jest wyłączone.

⇒ Upewnij się, że zasilanie routera bezprzewodowego jest włączone.

Adapter sieci W-LAN może nie być prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

⇒ Odłącz zasilanie klimatyzatora (za pomocą wyłącznika lub wtyczki), a następnie ponownie je podłącz.

Trwa aktualizacja oprogramowania adaptera sieci W-LAN.

W czasie rejestracji klimatyzatora

(parowanie z adapterem sieci

W-LAN)

Funkcja niedostępna

-

-

9

3

10

-

11

10

„

Tryb Manual Auto (Ręczny Autom.) oraz resetowanie wskaźnika Filtra

Klimatyzator może pracować z na jednostce wewnętrznej.

Status

Podczas pracy

Zatrzymy wanie

-

Czas naciśnięcia

Ponad 3 sekund

Maksymalnie 2 sekundy

Ponad 3 sekundy lecz przez mniej niż 10 sekund

Ponad 10 sekund

(Tylko do obsługi serwisowej.*

2)

)

Tryb lub operacja

Zatrzymanie

Resetowanie wskaźnika filtru

Auto *

1)

Wymuszone chło dzenie

*1) Przy połączeniu multi, tryb pracy jest zgodny z pozostałymi jednostkami wewnętrznymi.

*2) Aby zatrzymać chłodzenie wymuszone, należy nacisnąć ten przycisk lub przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Pl-13

advertisement

Related manuals