Fujitsu ASYG09KETA-B Instrucțiuni de utilizare

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Fujitsu ASYG09KETA-B Instrucțiuni de utilizare | Manualzz
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIŢIONAT (Tip cu montare pe perete)
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
MODEL:
* Scrieţi numele modelului.
(Consultaţi eticheta cu specificaţii.)
Nr. PIESĂ 9387858037
Română
MANUAL DE UTILIZARE
Cuprins
ATENŢIE
1. PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ.................................... 1
2. PREGĂTIRE............................................................... 2
3. DENUMIREA PIESELOR........................................... 3
3.1. Unitate interioară............................................... 3
3.2. Telecomandă..................................................... 3
4. OPERAŢIUNI DE BAZĂ............................................. 5
5. SETĂRI CURENT DE AER........................................ 5
5.1. Setarea vitezei ventilatorului............................. 5
5.2. Setarea direcţiei curentului de aer..................... 5
6. OPERAŢIILE CU TEMPORIZATORUL....................... 5
6.1. Cronometru săptămânal.................................... 6
6.2. Cronometrul pornit sau cronometrul oprit.......... 6
6.3. Cronometru program......................................... 6
6.4. Cronometru repaus .......................................... 6
7.OPERAȚIUNE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI...... 7
7.1. Modul de funcţionare economic........................ 7
8. ALTE OPERAŢIUNI.................................................... 7
8.1. Funcționare în modul puternic........................... 7
8.2. Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară..... 7
8.3. Modul de funcţionare 10 °C Heat...................... 7
9. SETĂRILE DE INSTALARE....................................... 7
9.1. Setarea codului personalizat al telecomenzii..... 7
10. CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE......................................... 8
11. INFORMAŢII GENERALE.......................................... 9
12. PIESE OPŢIONALE................................................. 10
12.1. Telecomandă cablată...................................... 10
12.2. Controlul grupurilor.......................................... 10
12.3. Comanda W-LAN............................................ 10
12.4. Sistem multiplu de aer condiționat.................. 12
13. DEPANARE.............................................................. 12
1. PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea
proprietăţii, citiţi cu atenţie această secţiune înainte de a utiliza
produsul şi respectaţi următoarele precauţii de siguranţă.
Operarea incorectă a produsului din cauza nerespectării
instrucţiunilor poate provoca vătămare sau daune, a căror
seriozitate este clasificată după cum urmează:
AVERTISMENT
Acest semn avertizează cu privire la moarte sau vătămare
gravă.
ATENŢIE
Acest semn avertizează cu privire la vătămare sau daune
aduse proprietăţii.
Acest semn reprezintă o acţiune care este INTERZISĂ.
Acest semn reprezintă o acţiune care este OBLIGATORIE.
Explicaţia simbolurilor afişate pe unitatea interioară sau unitatea exterioară.
AVERTISMENT
Acest simbol arată că acest produs foloseşte un agent frigorific
inflamabil. Dacă agentul frigorific se scurge şi este expus la o
sursă externă de aprindere, există un risc de incendiu.
Ro-1
Acest simbol arată că manualul de operare trebuie
citit cu atenţie.
ATENŢIE
Acest simbol arată că personalul de service trebuie
să manipuleze acest echipament, consultând
manualul de instalare.
ATENŢIE
Acest simbol arată că sunt disponibile informaţii, cum
ar fi manualul de operare sau manualul de instalare.
AVERTISMENT
• Aparatul se va monta, opera şi depozita într-o cameră
cu o suprafaţă a podelei mai mare de X m².
Cantitatea încărcată de agent frigorific
Aria minimă a camerei
M (kg)
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Acest produs nu conţine nicio piesă care poate fi
reparată de către utilizator. Consultaţi întotdeauna
personal service autorizat pentru reparaţia, instalarea
şi mutarea acestui produs.
Instalarea sau manipularea incorectă va cauza
scurgeri, electrocutare sau incendiu.
• În cazul unei defecţiuni cum ar fi miros de ars,
întrerupeţi imediat funcţionarea aparatului de aer
condiţionat şi deconectaţi toate sursele de alimentare,
prin oprirea întrerupătorului electric sau prin scoaterea
din priză. Apoi consultaţi personal service autorizat.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul de alimentare.
Dacă a suferit deteriorări, se va înlocui doar de către
personalul de service autorizat, pentru a se evita pericolele.
• În cazul unor scurgeri de agent frigorific, aveți grijă să
țineți la distanță focul și alte substanțe inflamabile și
să consultați personalul service autorizat.
• În cazul unei furtuni sau al oricărui semn prealabil
al unui fulger, opriţi aparatul de aer condiţionat cu
ajutorul telecomenzii şi evitaţi atingerea produsului
sau a sursei de alimentare pentru a preveni orice risc
de electrocutare.
• Acest produs se va depozita într-o cameră fără surse
de aprindere cu funcţionare continuă (de exemplu:
flăcări deschise, un aparat cu gaz funcţional sau o
plită electrică în funcţiune).
• Acest produs se va depozita într-o zonă bine aerisită.
• Reţineţi că refrigerenţii nu trebuie să conţină mirosuri.
• Acest produs se va depozita în aşa fel încât să se
prevină apariţia deteriorărilor mecanice.
• Eliminarea produsului se va realiza în mod
corespunzător, în conformitate cu normele naţionale
sau regionale.
• În timpul transportului sau mutării unităţii interioare, ţevile se
vor acoperi cu cadrul cârligului de perete pentru protecţie.
Nu mutaţi acest produs ţinând de ţevile unităţii interioare.
(Forţa exercitată asupra îmbinărilor dintre ţevi poate
provoca scăpări de gaze inflamabile în timpul funcţionării).
AVERTISMENT
• Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau cu lipsă de experienţă şi cunoaştere, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheate sau au primit
instrucţiuni cu referire la utilizarea acestui produs, din partea
unei persoane responsabile cu siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheați pentru a nu se juca cu acest produs.
• Eliminați materialele de ambalare în condiții de siguranță.
Rupeţi şi eliminaţi pungile de plastic în aşa fel încât copiii să
nu se poată juca cu acestea. Există un pericol de sufocare
dacă copiii se joacă cu pungile de plastic originale.
• Nu instalați unitatea în zone cu ulei mineral, precum
fabrici sau zone cu o cantitate mare de ulei împroșcat
sau abur, precum bucătăriile.
• Nu puneți și nu scoateți acest produs din funcțiune
prin introducerea sau tragerea fișei de alimentare și
prin oprirea sau pornirea întrerupătorului electric.
• Nu utilizați gaze inflamabile în preajma acestui produs.
• Nu vă expuneţi direct la curentul de aer de răcire
pentru mai multe ore.
• Nu introduceţi degetele sau orice alte obiecte în portul
de evacuare sau portul de admisie.
• Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat cu
mâinile umede.
• Nu utilizaţi niciun mijloc de accelerare a procesului
de dezgheţare sau de curăţare a acestui produs, cu
excepţia celor recomandate de producător.
• Nu perforaţi şi nu ardeţi.
ATENŢIE
• Asiguraţi aerisirea ocazională în timpul utilizării.
• Utilizaţi acest produs întotdeauna cu filtrele de aer instalate.
• Asiguraţi-vă că echipamentele electronice se află la
cel puţin 1 m (40 in) distanţă de acest produs.
• Deconectaţi orice sursă de alimentare atunci când nu
utilizaţi acest produs pentru perioade extinse de timp.
• După o perioadă lungă de utilizare, asiguraţi-vă că
verificaţi montarea unităţii interioare, pentru a preveni
căderea produsului.
• Direcţia curentului de aer şi temperatura ambientală
trebuie să fie luate în considerare atunci când
utilizaţi acest produs într-o cameră cu bebeluşi, copii,
persoane în vârstă sau persoane bolnave.
• Menţineţi spaţiul din jurul unităţii exterioare curat şi ordonat
şi nu aşezaţi alte articole în jur. Orice obiecte care blochează
sau pătrund din porturile de evacuare pot provoca defecţiuni.
• Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau
aparatură de încălzire.
• Nu blocaţi sau acoperiţi grilajul de admisie şi portul de evacuare.
• Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.
• Nu vă urcaţi pe acest produs, nu aşezaţi obiecte pe el
şi nu atârnaţi obiecte de el.
• Nu plasaţi niciun alt aparat electric sau obiect
domestic sub acest produs. Condensul care picură
de pe produs poate să le umezească şi poate aduce
daune sau defecta proprietatea dvs.
• Nu expuneţi acest produs la contact direct cu apa.
• Nu utilizaţi acest produs pentru depozitarea alimentelor,
plantelor, pentru susţinerea animalelor, a echipamentelor
de precizie, a operelor de artă sau alte obiecte. Aceasta
poate duce la deteriorarea calităţii articolelor respective.
• Nu expuneţi animale sau plante în direcţia curentului de aer direct.
ATENŢIE
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului
de căldură încorporat în acest produs, pentru a
evita vătămarea personală atunci când instalaţi sau
întreţineţi unitatea.
• Nu stați pe trepte instabile când operați sau curățați
acest produs. Se poate răsturna şi provoca rănirea.
Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră.
2. PREGĂTIRE
AVERTISMENT
• Aveţi grijă să preveniţi înghiţirea accidentală a
bateriilor de către bebeluşi şi copii mici.
ATENŢIE
• Dacă fluidul scurs dintr-o baterie intră în contact cu
pielea, ochii sau gura dvs., spălați imediat cu apă
curată din abundență și consultați medicul dvs.
• Bateriile consumate trebuie îndepărtate imediat și
trebuie eliminate conform cu legile și normale locale
din regiunea dvs.
• Nu încercați să reîncărcați baterii uscate.
• Nu utilizaţi baterii uscate care au fost reîncărcate.
Accesorii unitate interioară
Verificați dacă sunt incluse următoarele accesorii.
Telecomandă
Suport telecomandă
Șuruburi autofiletante
Baterii
Filtre de purificare a aerului
Suporturi de filtre
Montarea suportului telecomenzii
1
Șuruburi
2
Introducere
3
Glisare în sus
• Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer condiţionat.
• Nu trageţi cablul de alimentare.
Ro-2
Încărcarea bateriilor și pregătirea telecomenzilor
(R03/LR03/AAA x 2)
2
3
1
1
~
8
4
Nume
Verde
Funcţionare normală
6
5
Temporizator
Portocaliu
Utilizarea cronometrului
7
Economie
Verde
Operare economică Modul de
funcţionare 10 °C Heat
W-LAN
(opțional)
Portocaliu
Comanda W-LAN este activă.
Introduceți bateriile conform figurii de mai sus.
4 Apăsați
pentru a iniția setarea ceasului.
(
) pentru a seta ziua săptămânii
5 Apăsați
(luni-duminică).
* Prin apăsare pe
, indicatorul orei poate fi
modificat de la formatul de 24 de ore la cel de 12 ore.
pentru a continua.
(
) a seta ceasul.
7 Apăsați
Apăsați butoanele pentru a modifica ora cu un minut.
Țineți apăsate butoanele pentru a modifica ora cu 10 minute.
8 Apăsați
pentru a finaliza setarea.
Trebuie să fiți aproape de unitatea interioară. Dacă apăsați butonul de
la distanță, este posibil ca setările să nu fie trimise corespunzător.
NOTE:
• Utilizaţi doar tipul specificat de baterie.
• Nu utilizaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi şi uzate în acelaşi timp.
• Bateriile pot fi utilizate pentru aproximativ 1 an în condiţii de
funcţionare normală.
• Dacă observați că raza de acțiune a telecomenzii se reduce sesizabil,
înlocuiți bateriile și apăsați
așa cum se indică în pagina 4.
3.2. Telecomandă
Când utilizați telecomanda opțională, aspectul și procedura de
operare pot fi diferite.
Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al fiecărei telecomenzi.
: Setarea trebuie să fie realizată când ecranul de setare este
afişat pentru fiecare funcţie.
: Butonul este controlabil doar dacă aparatul de aer condiționat
este în funcțiune.
: Această instrucțiune vizează comanda W-LAN (opțional).
Transmițător de semnal
Direcţionaţi corespunzător către unitatea receptoare de semnal a unităţii interioare.
• Raza de funcționare este de aproximativ 7 m.
• [ ] va apărea când se transmite semnalul.
• Unitatea interioară va emite un bip când primește semnalul corespunzător. Dacă nu auziți niciun bip, apăsați din nou butonul.
Afișaj telecomandă
3. DENUMIREA PIESELOR
În această secţiune sunt afişaţi toţi indicatorii posibili pentru descriere.
În timpul funcţionării efective, ecranul este legat de operarea
butoanelor şi afişează doar indicatorii necesari pentru fiecare setare.
ATENŢIE
Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între
telecomandă și unitatea interioară, păstrați receptorul de
semnal la distanță de următoarele articole:
-- Lumina directă a soarelui sau alte lumini puternice
-- Televizor cu ecran plat
În camere cu lumini fluorescente bruşte, cum ar fi cele
de tip invertor, semnalul ar putea să nu fie transmis în
mod adecvat. Într-un astfel de caz, consultaţi magazinul
de unde aţi efectuat achiziţia.
3.1. Unitate interioară
Pentru operațiuni de bază ...... Consultați pagina 5.
Pornește sau oprește funcționarea aparatului
de aer condiționat.
Schimbă modul de operare.
Ajustează temperatura de setare.
Pentru modul de funcționare manual
auto și resetarea indicatorului de filtrare
(Consultaţi pagina 13.)
Grila de admisie *1)
Mod de funcţionare sau condiţie
Operarea
3
6 Apăsați
Culoare
Pentru modul de operare 10 °C Heat .......... Consultați pagina 7.
Activează modul de operare 10 °C Heat.
Filtru de aer
Filtru de purificare a aerului
Panoul
frontal
Etichetă
tehnică
Furtun de
scurgere
Pentru operații economisire a energiei ...... Consultați pagina 7.
Activează sau dezactivează modul de
funcționare economic.
Operarea cu zgomot scăzut la unitatea
exterioară ................................. Consultați pagina 7.
Activează sau dezactivează operarea cu zgomot
scăzut la unitatea exterioară.
Unitate receptoare
Fante pentru direcționarea Lămpi indicatoare *2)
semnal telecomandă
curentului de aer orizontal
*1) Înainte de a începe operația, asigurați-vă că grila de admisie este
închisă complet. Închiderea incompletă poate afecta funcționarea
corespunzătoare sau performanța produsului.
*2) Lămpile indicatoare se aprind în următoarele condiții. Nu se poate
vedea când indicatorul luminos este stins.
Ro-3
Nu apăsați acest buton în timpul utilizării normale.
Se începe testarea (a se utiliza doar de către personal de service
autorizat).
NOTE: Dacă testarea începe neintenționat, apăsați
renunța la testare.
pentru a
ATENŢIE
• Pentru a preveni defectarea sau deteriorarea telecomenzii:
-- Plasaţi telecomanda într-un loc în care nu este
expusă la lumina directă a soarelui sau la căldură
excesivă.
-- Îndepărtaţi bateriile dacă produsul nu va fi utilizat
pentru o perioadă extinsă de timp.
• Obstrucții cum ar fi draperiile sau un perete între
telecomandă și unitatea interioară poate afecta
transmiterea corespunzătoare a semnalului.
• Nu aplicați șocuri puternice telecomenzii.
• Nu turnaţi apă pe telecomandă.
Pentru modul Puternic ............ Consultați pagina 7.
Activează sau dezactivează modul de
funcționare puternic.
Pentru setările curentului de aer .....Consultați pagina 5.
Controlează viteza ventilatorului.
Setează funcționarea automată a oscilației.
Controlează direcția curentului de aer
vertical.
Pentru operațiuni cu temporizatorul ........... Consultați pagina 5.
Activează sau dezactivează cronometrul
săptămânal.
Activează sau dezactivează cronometrul Pornit,
cronometrul Oprit sau cronometrul Program.
Activează sau dezactivează temporizatorul
de repaus.
Pornește setarea temporizatorului.
Trimite setarea de temporizator sau ceas la
unitatea interioară.
Prin apăsare, se intră în modul de setare
W-LAN. (Consultaţi pagina 11.)
Redirecționează setarea de temporizator sau
ceas la următorul pas.
Readuce setarea de temporizator sau ceas
la pasul anterior.
Prin apăsare, se activează sau se dezactivează
comanda W-LAN. (Consultaţi pagina 11.)
Ajustează valoarea setărilor temporizatorului
sau ceasului.
Inițiază setarea ceasului.
După înlocuirea bateriilor
Apăsați pe acest buton așa cum se indică în
următoarea figură. Utilizați vârful unui pix sau un alt
obiect mic.
RESET
Ro-4
„„ Setarea pentru direcționarea curentului de aer orizontal
4. OPERAŢIUNI DE BAZĂ
ATENŢIE
„„ 3 pași pentru a începe operarea
1. Apăsați
2. Apăsați
pentru a porni sau opri operarea.
pentru a selecta modul de funcționare.
Modul de operare se modifică după cum urmează.
AUTO
3. Apăsați
COOL
DRY
(Răcire)
(Dezumidificare)
FAN
(Ventilator)
HEAT
(Încălzire)
pentru a seta temperatura dorită.
Temperatura se modifică în trepte de 0,5 °C.
18,0 - 30,0 °C
Încălzire
16,0 - 30,0 °C
până ce se afișează doar ceasul.
pentru mai mult de 5 secunde.
Unitatea de temperatură curentă se va afișa. (Valoare setată din fabrică: °C)
4. Apăsați
pentru a comuta unitatea de temperatură. (°C ⇔ °F)
pentru a finaliza setarea.
Dacă nu apăsați butonul timp de 30 de secunde, unitatea de
temperatură afișată se va seta.
5. SETĂRI CURENT DE AER
pentru a controla viteza ventilatorului.
Viteza ventilatorului se modifică după cum urmează.
(Auto)
(Înalt)
(Mediu)
(Scăzut)
Pentru a crește efectul de filtrare a aerului, setați viteza
ventilatorului pe High (înalt).
5.2. Setarea direcţiei curentului de aer
Pentru detalii privind intervalele curentului de aer, consultați
„Intervalul de direcționare a curentului de aer”.
4
6
4 sau 3
6. OPERAŢIILE CU TEMPORIZATORUL
NOTE: Când indicatorul [
] de pe unitatea interioară clipește, setați
ceasul și cronometrul din nou. Această aprindere intermitentă
arată că ceasul intern are o eroare din cauza întreruperii
alimentării electrice. (Consultaţi pagina 9.)
„„ Procedura de setare a temporizatorului
Înainte de setarea temporizatorului, ajustați ceasul. (Consultați
„Pregătirea telecomenzii”).
.
de pe afișajul telecomenzii se va aprinde intermitent.
(
2. Apăsați
temporizator.
)
pentru a alege funcționarea cu
Modulul de operare cu temporizator se va modifica după cum urmează:
Cronometru
săptămânal
Vă permite să setați orarele de
funcționare cu până la 4 setări
pentru fiecare zi a săptămânii.
[
Cronometru
] pornire
Pornește funcționarea la momentul
dorit.
[
Cronometru
] oprire
Oprește funcționarea la momentul
dorit.
[
Cronometru
] program
Funcționează ca o combinație dintre
cronometrul pornit și oprit.
Cronometru
repaus
pentru a regla direcția curentului de aer
3. Apăsați
Vă permite să dormiți confortabil,
modificând treptat funcționarea
aparatului de aer condiționat.
.
4. Setează fiecare operație cu cronometru.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile următoare privind fiecare
setare a cronometrului.
Ro-5
6
* Intervalul de funcționare la oscilație depinde de direcția curentului de
aer setată înainte de modul oscilare.
NOTE:
• Nu ajustați manual fantele pentru direcționarea curentului de aer.
• În modul Auto sau de Încălzire, direcția curentului de aer va rămâne
în poziția 1 câtva timp de la începutul funcționării.
• În modul de răcire sau dezumidificare, se recomandă poziția 1-3 pentru
a preveni deteriorarea bunurilor sub acțiunea picăturilor de condens.
Dacă poziția 4-6 se menține timp de 30 de minute sau mai mult în acest
moduri, direcționarea curentului de aer se modifică în poziția 3 automat.
• Când utilizați aplicația mobilă (este necesară comanda W-LAN opțională),
se pot selecta 4 poziții pentru direcționarea curentului de aer vertical.
„„ Setarea direcționării curentului de aer vertical
vertical.
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
Modul oscilare cu
Răcire, dezumidificare 1
Încălzire
3
Ventilator *
1
(Silențios)
este selectat, viteza ventilatorului depinde de condiția
Când
de funcționare.
Apăsați
))
pentru a porni/opri sau opri operația de oscilare.
Modificare cu
1. Apăsați
5.1. Setarea vitezei ventilatorului
))Apăsați
Apăsați
))
Direcția curentului de aer vertical
„„ Comutarea unității de temperatură
3. Apăsați pe
„„ Setarea operației de oscilare
„„ Intervalul de direcționare a curentului de aer
NOTE:
• În modul de răcire sau dezumidificare, setați temperatura la un nivel
mai jos decât temperatura curentă a camerei.
• În modul de răcire, ventilatorul unității interioare se poate opri
din timp în timp pentru a efectua controlul ventilatorului, pentru
economisirea de energie care permite funcționarea cu economii
de energie, prin oprirea rotirii ventilatorului unității interioare, atunci
când unitatea exterioară este oprită.
În setarea inițială, această funcție este activată.
Pentru a dezactiva funcția, consultați-vă cu instalatorul sau
personalul de service autorizat.
• În modul încălzire,
-- setați temperatura la un nivel mai ridicat decât temperatura
curentă a camerei.
-- La începutul funcționării, ventilatorul unității interioare se rotește la
o viteză foarte scăzută, timp de 3-5 minute.
-- Operația de dezghețare automată suprascrie operația de încălzire
atunci când este necesar.
• În modul ventilator, controlul temperaturii nu este disponibil.
2. Apăsați pe
Reglați cele două butoane manual.
))
NOTE: Operaţia de oscilare se poate opri temporar atunci când ventilatorul
unităţii interioare se roteşte la o viteză foarte redusă sau este oprit.
Intervalul de setare a temperaturii
Auto/Răcire/Dezumidificare
1. Apăsați pe
Înainte de a regla direcționarea curentului de aer
orizontal, asigurați-vă că fanta pentru direcționarea
curentului de aer vertical s-a oprit complet.
5. Apăsați
pentru a finaliza setarea cronometrului.
Trebuie să fiți aproape de unitatea interioară.
• Pentru a anula setarea cronometrului în timpul procedurii, apăsați
iar pe
.
6.1. Cronometru săptămânal
„ Exemple de cronometru săptămânal
„ Detalii setare
Exemplul 1
1. Selectați Cronometru săptămânal în pasul 2 de la
„Procedura de setare a cronometrului”.
07:00
(
) pentru a selecta numărul de program
2. Apăsați
și ziua din săptămână.
Numărul de program selectat (1~4) și ziua săptămânii se vor
aprinde intermitent.
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
3. Apăsați
.
4. Apăsați
cronometru.
• Nu puteți seta simultan cronometrul săptămânal și alte cronometre.
Dacă utilizați cronometrul de pornire/oprire, cronometrul Program
sau cronometrul Repaus cât cronometrul Săptămânal este activat,
cronometrul Săptămânal va fi dezactivat.
În astfel de cazuri, activaţi cronometrul Săptămânal după ce se
opreşte celălalt cronometru.
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
De luni
până
vineri
09:00
11:00
Programul 1 Programul 2
Pornit
Oprit
26 °C
Alarmă
(
(Fără cronometru)
)
pentru a alege funcționarea cu
(Cronometru pornire)
(Pornit)
Programul 4
Pornit
Oprit
Programul 1
Programul 2
Programul 3
Oprit
(Pornit)
Oprit
(Pornit)
Oprit
(Pornit)
Programul 4
Oprit
Exemplul 2: Puteți specifica setările de temperatură folosind temporizatorul Pornit din temporizatorul Săptămânal.
07:00
(Cronometru oprire)
Programul 3
(Fără setări temporizator)
Duminică
Ziua săptămânii
23:00
28 °C
Revenire acasă Somn
Plecare la serviciu
Sâmbătă
Număr program
17:00
Programul 1
Pornit
28 °C
09:00
17:00
Programul 2
Pornit
26 °C
23:00
Programul 3
Pornit
27 °C
Programul 4
Pornit
28 °C
6.2. Cronometrul pornit sau cronometrul oprit
5. Apăsați
.
* Când alegeți „Fără cronometru” la pasul 4, afișajul setărilor va
reveni la pasul 1.
(
6. Apăsați
de oprire.
7. Apăsați
)
pentru a seta ora de pornire sau ora
.
* Când alegeți „Cronometru oprire” la pasul 4, afișajul setărilor va
reveni la pasul 1.
(
8. Apăsați
)
pentru a seta temperatura.
Modul Auto,
Răcire sau
Dezumidificare:
18,0 - 30,0 °C
*Chiar și dacă îl setați la 10,0, 16,0-17,5 °C, aparatul
de aer condiționat va funcționa la 18,0 °C.
Mod încălzire:
10,0 sau 16,0 până la 30,0 °C
pentru a finaliza setarea.
Trebuie să fiți aproape de unitatea interioară.
NOTE: Indicatorul [
] de pe unitatea interioară nu se va activa nici
dacă setarea este finalizată.
.
• Dacă doriți să reveniți la pasul anterior, apăsați pe
(
) pentru a
• Pentru a consulta programul, utilizați
parcurge setările de cronometru săptămânal de la pasul 1.
Pentru a finaliza verificarea, apăsați pe
.
• Pentru a dezactiva cronometrul săptămânal, apăsați
apare pe afișajul telecomenzii.
Indicatorul va dispărea.
(
)
pentru a seta ora de pornire sau ora de oprire.
Apăsarea butonului: Ora se va modifica cu +5/-5 minute.
Apăsarea butonului: Ora se va modifica cu +10/-10 minute.
cât
• Pentru a dezactiva cronometrul pornit/oprit
apare pe afișajul telecomenzii.
Indicatorul va dispărea.
1. Setați cronometrul pornit și cronometrul oprit. (Consultați
“6.2. Cronometrul pornit sau cronometrul oprit”.)
2. Selectați Cronometru Program în pasul 2 de la „Procedura
de setare a cronometrului”.
Cronometrul a cărui oră de setare este mai apropiată de ora curentă se
activează primul.
Ordinea de funcționare a cronometrelor este afișată după cum urmează:
.
Afișajul setărilor va reveni la pasul 1.
10. Apăsați
2. Apăsați
6.3. Cronometru program
Intervalul de setare a temperaturii
9. Apăsați
1. Selectați Cronometrul Pornit sau Oprit în pasul 2 de la
„Procedura de setare a cronometrului”.
Temporizator
Indicator pe ecranul telecomenzii
Cronometru pornit→oprit
Cronometru oprit→pornit
NOTE: Puteţi seta cronometrul Program numai într-un interval de 24 de ore.
6.4. Cronometru repaus
cât
NOTE:
• Modurile de operare vor fi aceleași ca ultimul mod la oprirea ultimei
operații, așa că tipul de operații Răcire → Încălzire → Răcire →
Încălzire nu poate fi setat automat.
• Dacă setaţi cronometrul pornit şi cronometrul oprit la aceeaşi oră,
cronometrul pornit va funcţiona.
• Dacă două cronometre pornit sunt setate la aceeaşi oră, aparatul de
aer condiţionat va funcţiona pe baza numărului de program.
1. Selectați Cronometrul repaus la pasul 2 de la „Procedura de
setare a cronometrului”.
(
) pentru a seta intervalul de timp până
2. Apăsați
la oprirea cronometrului.
De fiecare dată când apăsați butonul, ora se schimbă după cum
urmează:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
• Pentru a dezactiva cronometrul repaus, apăsați
apare pe afișajul telecomenzii.
Indicatorul va dispărea.
7H
00M
9H
00M
ore
cât
Ro-6
În timpul funcţionării Cronometrului repaus, temperatura setată se
modifică pe baza următoarelor cifre.
În modul încălzire
În modul de răcire sau dezumidificare
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Setaţi
temperatura
30 min.
1 oră
Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară reduce zgomotul de
la unitatea exterioară. În timpul acestei operații, numărul de rotații al
compresorului scade și ventilatorul unității exterioare se rotește lent.
Setaţi ora
1 oră
1,5 oră
NOTE: În conexiunea multiplă, această funcție nu se poate utiliza.
1 °C
Setaţi ora
2 °C
După ce perioada de timp s-a epuizat, aparatul de aer condiţionat se
închide.
7. O
PERAȚIUNE DE ECONOMISIRE
A ENERGIEI
7.1. Modul de funcţionare economic
Economiseşte mai multă electricitate decât alte moduri de funcţionare,
prin reglarea temperaturii setate la o setare moderată.
Apăsați
))
pentru a activa/dezactiva modul de
funcționare economic.
Indicatorul [
Mod
funcţionare
] de pe unitatea interioară se va aprinde.
Temperatura camerei
Răcire/
Dezumidificare
Cu câteva grade mai mult decât temperatura setată
Încălzire
Cu câteva grade mai puțin decât temperatura setată
NOTE:
• În modurile de răcire, încălzire sau dezumidificare, nivelul maxim de
funcţionare al acestora este de aproximativ 70% din funcţionarea
normală.
• Acest mod nu poate fi activat în timpul monitorizării temperaturii prin
intermediul modului Auto.
Apăsați
))
pentru a activa/dezactiva operarea cu
zgomot scăzut la unitatea exterioară.
Cât timp operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară este
pe telecomandă.
activată, se afișează
Setarea este menținută chiar și dacă aparatul de aer condiționat
este oprit.
NOTE:
• Această operație nu poate fi efectuată simultan cu modul ventilator,
modul de dezumidificare și operarea în modul puternic.
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
8.3. Modul de funcţionare 10 °C Heat
Modul 10 °C Heat menține temperatura ambientală la 10 °C, pentru a
preveni scăderea prea mare a temperaturii ambientale.
Apăsați
))
pentru a activa modul de operare 10 °C Heat.
Unitatea interioară va emite 1 bip scurt și indicatorul [
unitatea interioară se va aprinde.
Apăsați
))
pentru a opri aparatul de aer condiționat.
9. SETĂRILE DE INSTALARE
8.1. Funcționare în modul puternic
9.1. Setarea codului personalizat al
telecomenzii
NOTE: În conexiunea multiplă, această funcție nu se poate utiliza.
Apăsați
))
pentru a activa/dezactiva modul de
funcționare puternic.
Când este activat, unitatea interioară va emite 2 bipuri scurte.
Când este dezactivat, unitatea interioară va emite 1 bipuri scurte.
Modul de funcționare puternic va fi oprit automat în următoarele situații:
• Modul de funcționare puternic este activ câtva timp, iar
temperatura camerei atinge temperatura setată în modul de răcire,
dezumidificare sau încălzire.
• La 20 de minute după inițierea funcționării în modul puternic.
NOTE:
• Direcția curentului de aer și viteza ventilatorului sunt controlate
automat.
• Modul de funcționare puternic nu poate fi activat simultan cu modul
economic.
• Funcționarea în modul puternic suprareglează următoarele operații.
Dacă următoarele operații sunt setate, se vor iniția după ce
funcționarea în modul puternic ia sfârșit.
-- Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară
-- Programul de economisire a energiei
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
] de pe
Indicatorul [
] se va stinge.
NOTE:
• În timpul operației 10 °C Heat, numai
este validă.
• Când temperatura ambientală este suficient de mare, această
operație nu va fi efectuată.
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
8. ALTE OPERAŢIUNI
În modul puternic, aparatul de aer condiționat va funcționa la capacitate
maximă și cu un curent de aer puternic, ceea ce permite răcirea sau
încălzirea rapidă a încăperii.
Ro-7
8.2. Operarea cu zgomot scăzut la unitatea
exterioară
Prin setarea codului personalizat al unității interioare și al telecomenzii,
puteți specifica aparatul de aer condiționat pe care îl controlează
telecomanda.
Când două sau mai multe aparate de aer condiționat se află în încăpere
și doriți să le operați separat, setați codul personalizat (4 selecții sunt
posibile).
NOTE: Când codurile personalizate diferă între unitatea interioară și
telecomandă, unitatea interioară nu poate primi un semnal de la
telecomandă.
Setarea codului personalizat al telecomenzii
1. A
păsați
ceasul.
când pe ecranul telecomenzii nu apare decât
2. Apăsați și țineți apăsat pe
pentru mai mult de 5 secunde.
Se va afișa codul personalizat curent
(inițial setat pe A).
3. Apăsați
pentru a schimba
codul personalizat între A↔B↔C↔D
(
).
* Faceți să corespundă codul personalizat
de pe afișaj cu codul personalizat al
aparatului de climatizare.
4. Apăsați pe
din nou.
Codul personalizat va fi setat.
Afișajul va reveni la afișajul cu ceas.
• Pentru a schimba codoul personalizat al aparatului de aer condiționat,
contactați personalul de service autorizat (setat inițial la A).
• Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 30 de secunde după
afișarea codului personalizat, afișajul revine la afișajul cu ceas. În
acest caz, repetați setarea de la pasul 2.
• În funcție de telecomandă, codul personalizat poate reveni la A
când înlocuiți bateriile. În acest caz, resetați codul personalizat
după caz. Dacă nu cunoașteți codul personalizat setat al aparatului
de aer condiționat, încercați fiecare cod personalizat până când îl
găsiți pe cel care acționează aparatul de aer condiționat.
10. CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE
Curățarea filtrului de aer
1. Deschideți grila de admisie până ce pocnește.
2. Scoateți filtrele de aer.
Ridicați mânerele filtrelor de aer, deconectați cele două agățătoare
inferioare și scoateți filtrul de aer.
Mâner filtru de aer
ATENŢIE
• Înainte de a curăţa acest produs, asiguraţi-vă că aţi
oprit unitatea şi aţi întrerupt alimentarea cu energie.
• Înainte de a începe operaţia, asiguraţi-vă că grila de
admisie a fost închisă complet. Închiderea incompletă
a grilei de admisie poate afecta funcţionarea
corespunzătoare sau performanţa aparatului de aer
condiţionat.
• Când curățarea filtrului implică operațiuni la înălțime,
consultați-vă cu personalul de service autorizat.
• Nu atingeți aripioarele de aluminiu ale schimbătorului
de căldură încorporat în unitatea interioară, pentru
a evita vătămarea personală atunci când întrețineți
unitatea.
• Nu expuneţi unitatea interioară la insecticide lichide
sau spray-uri de păr.
• Nu staţi pe suprafeţe alunecoase, inegale sau
instabile când întreţineţi unitatea.
Filtre de purificare a aerului
(Filtru Apple catechin, filtru
de dezodorizare cu ioni)
Clapete (2 poziții)
3. Îndepărtați praful în unul dintre următoarele moduri.
• Prin curățarea cu aspiratorul.
• Prin spălarea cu detergent neagresiv și apă caldă. După spălare,
uscați bine filtrele de aer la umbră.
4. Înlocuiți filtrele de aer.
Aliniați laturile filtrului de aer cu panoul și împingeți-le până la
capăt. Asigurați-vă că cele două clapete inferioare sunt repuse
corect în orificiile lor din unitatea interioară.
5. Închideți grila de admisie.
Apăsați în 6 locuri pe grila de admisie pentru a o închide complet.
Grila de admisie
Corp unitate
interioară
Curățarea filtrului de dezodorizare cu ioni și
înlocuirea filtrului Apple-catechin
Filtrele de aer
Frecvența curățării este cea indicată în tabelul următor.
Pași de urmat
Frecvență
Curățarea corpului unității interioare
Când observați că
este necesar
Curățarea filtrului de aer
La fiecare 2 săptămâni
Curățarea filtrului de dezodorizare cu ioni
La fiecare 3 luni
Înlocuirea filtrului Apple-catechin
(Nume model: UTR-FA16)
Înlocuirea filtrului de dezodorizare cu ioni
(Nume model: UTR-FA16-2)
NOTE: Dacă se adună impurități în filtrul de aer, curentul de aer se
va reduce, eficiența în operare va fi mai mică, iar zgomotul va
crește.
1. Scoateți filtrele de aer. Consultați pașii 1 ~ 2 din „Curățarea
filtrului de aer”.
2. Demontați filtrele de purificare a aerului din suportul pentru
filtrul de purificare a aerului.
Filtru de purificare
a aerului
Cadru filtru de purificare a aerului
La fiecare 3 ani
* Filtrele de purificare a aerului sunt comercializate separat. Când le
înlocuiți, contactați magazinul de unde s-a efectuat achiziția.
Curățarea corpului unității interioare
NOTE:
• Nu utilizați apă cu o temperatură mai mare de 40 °C.
• Nu utilizaţi agent de curăţare degresant, solvenţi volatili cum ar fi
benzenul sau diluantul.
1. Ștergeți ușor corpul unității interioare cu o lavetă moale
umezită cu apă caldă.
3. Clătiți filtrul de dezodorizare cu ioni (albastru deschis) cu
apă fierbinte la înaltă presiune, până ce suprafața filtrelor
este acoperită cu apă.
4. Spălați filtrul de dezodorizare cu ioni folosind detergent
neutru diluat.
Nu frecați și nu forțați; în caz contrar, efectul dezodorizant poate
scădea.
5. Clătiți filtrul de dezodorizare cu ioni folosind un jet de apă.
6. Uscați filtrul de dezodorizare cu ioni la umbră.
7. Scoateți filtrul Apple-catechin (verde deschis) din suportul
pentru filtrul de purificare a aerului.
2. Ștergeți ușor corpul unității interioare cu o cârpă moale și
uscată.
Ro-8
8. Fixați filtre de purificare a aerului noi sau spălate în cadrele
pentru filtrele de purificare a aerului.
NOTE: Utilizați filtrul Apple-catechin cât mai curând posibil după
deschiderea ambalajului. Efectul de curățare a aerului scade
când filtrele rămân în ambalajul deschis.
9. Montați suporturile pentru filtrele de purificare a aerului în
filtrele de aer.
Prindeți 4 cârlige în spatele cadrului filtrului de purificare a aerului,
cu închizătorul la ambele capete ale filtrului de aer.
* Aveți grijă ca filtrul de purificare a aerului să nu iasă dincolo de cadru.
Cârlig (4 poziții în spate)
După o perioadă îndelungată de neutilizare a unităţii
Dacă ați închis unitatea interioară pentru 1 lună sau mai mult, puneți
modul ventilator în funcțiune pentru o jumătate de zi pentru a usca
piesele interne complet, înainte de modul normal de funcționare.
Inspecție suplimentară
După o perioadă lungă de utilizare, praful acumulat în unitatea interioară poate
reduce performanța, chiar dacă ați păstrat unitatea în stare bună prin întreținere.
Într-un astfel de caz, este recomandată inspectarea produsului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi personal service autorizat.
Resetarea indicatorului filtrului (setare specială)
Această funcţie poate fi utilizată dacă a fost setată corect în timpul
instalării. Consultaţi personalul service autorizat pentru a utiliza această
funcţie.
Închizător (4 poziții)
Curăţaţi filtrul de aer când indicatorul luminos indică următoarele:
))
Indicator luminos
NOTE: Aveți grijă ca filtrul de purificare a aerului să nu iasă dincolo
de cadru.
10. Puneți la loc filtrele de aer și închideți grilajul de admisie.
Consultați pașii 4 ~ 5 din „Curățarea filtrului de aer”.
Înlocuirea filtrului de dezodorizare cu ioni
1. Scoateți filtrele de aer. Consultați pașii 1 ~ 2 din „Curățarea
filtrului de aer”.
2. Scoateți filtrul de dezodorizare cu ioni (albastru deschis) din
suportul pentru filtrul de purificare a aerului.
3. Montați noul filtru de dezodorizare cu ioni.
Demontarea și montarea grilei de admisie
„„ Demontarea grilei de admisie
1. Deschideți grila de admisie până ce pocnește.
2. Trageți axurile de montare când mențineți grilajul de admisie
în poziție orizontală.
„„ Montarea grilei de admisie
1. În timp ce susțineți grila de admisie la orizontală si reglați
axurile de montare din stânga și din dreapta în lagărele
principale din partea superioară a panoului frontal.
Introduceți axul până ce se angrenează, pentru a bloca
adecvat fiecare ax.
2. Închideți grila de admisie.
3. Apăsați în 6 locuri pe grila de admisie pentru a o închide
complet.
Model aprindere
Se aprinde de 3 ori, la intervale de 21 de secunde
După curățare, resetați indicatorul de filtru apăsând pe
pe unitatea interioară timp de 2 secunde sau mai puțin.
11. INFORMAŢII GENERALE
„„ Performanța de încălzire
Aparatul de aer condiţionat funcţionează pe principiul pompei termice,
absorbind căldura din aerul exterior şi transferând-o spre unitatea
interioară. În consecinţă, performanţa de funcţionare este redusă pe
măsură ce temperatura aerului exterior scade.
Dacă consideraţi că performanţa de încălzire este insuficientă, vă
recomandăm să utilizaţi aparatul de aer condiţionat în asociere cu alte
tipuri de aparate de încălzire.
„„ Operația de dezghețare automată
Când temperatura exterioară este foarte scăzută cu umiditate ridicată,
se poate forma un strat de gheaţă pe unitatea exterioară în timpul
operaţiei de încălzire, iar aceasta poate reduce performanţa de
funcţionare a produsului.
Pentru protecţie, aparatul de aer condiţionat este dotat cu o funcţie
automată de dezgheţare controlată prin microcomputer.
Dacă se formează gheaţă, aparatul de aer condiţionat se va opri
temporar, iar circuitul de dezgheţare va funcţiona pentru o perioadă
scurtă de timp (maximum 15 minute).
Indicatorul [ ] de pe unitatea interioară se aprinde intermitent în timpul
funcționării.
Dacă se formează gheață pe unitatea exterioară după operația de
încălzire, unitatea exterioară se va opri automat după ce funcționează
pentru câteva minute. Apoi, este inițiată operația automată de
dezghețare.
„„ Funcția de auto repornire
În cazul unei întreruperi de curent, cum ar fi o pană de curent, aparatul
de aer condiţionat se opreşte. Dar reporneşte automat şi efectuează
operaţia anterioară atunci când alimentarea este reluată.
Dacă apare orice întrerupere de curent după setarea cronometrului,
numărătoarea inversă a cronometrului va fi resetată.
După reluarea alimentării, indicatorul [
] de pe unitatea interioară
clipește pentru a vă notifica cu privire la eroarea cronometrului. În astfel
de cazuri, resetați setările de ceas și temporizator.
„„ Defecţiuni cauzate de alte dispozitive
electrice
Utilizarea altor aparate electronice, cum ar fi un aparat de ras electric
sau utilizarea în apropiere a unui emiţător radio fără fir, poate duce la
defectarea aparatului de aer condiţionat.
Dacă întâmpinaţi o astfel de defecţiune, închideţi întrerupătorul.
Apoi deschideţi-l din nou şi reluaţi modul de funcţionare cu ajutorul
telecomenzii.
Ro-9
„„ Temperatura unității interioare și intervalul de umiditate
Intervalele permise de umiditate şi temperatură sunt următoarele:
Temperatură
interioară
Răcire/Dezumidificare
[°C]
18,0 până la 30,0
Încălzire
[°C]
16,0 până la 30,0
[%]
80 sau mai puţin *1)
Umiditate interioară
*1) Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în mod continuu timp de
mai multe ore, apa se poate condensa pe suprafaţă şi poate picura.
• Dacă unitatea este operată în alte condiţii decât cele din intervalul de
temperatură permis, este posibil ca aparatul de aer condiţionat să se oprească
din funcţionare din cauza acţionării circuitului de protecţie automată.
• În funcție de condițiile de funcționare, schimbătorul de căldură poate
îngheța, provocând scurgeri de apă sau alte defecțiuni (în modul de
răcire sau dezumidificare).
„„ Alte informații
• Nu utilizați aparatul de aer condiționat în niciun alt scop decât pentru
răcirea/dezumidificarea camerei, încălzirea camerei sau pentru ventilație.
• Pentru intervalele permise de temperatură şi umiditate ale unităţii
exterioare, consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare.
PIN
Google Play este o marcă comercială înregistrată a Google Inc.
App store este o marcă de serviciu a Apple Inc., înregistrată în SUA și
în alte țări.
Setare pentru utilizarea comenzii W-LAN
Pasul 1. Instalarea software-ului aplicației
1. Deschideți „Google Play” sau „App Store”, în funcție de
tipul smartphone-ului sau tabletei dvs.
2. Căutați „FGLair”.
3. Instalați software-ul aplicației (aplicația mobilă) pe baza
instrucțiunilor de pe ecran.
Pasul 2. Înregistrarea utilizatorului
1. Deschideți aplicația mobilă instalată.
2. Înregistrați utilizatorul (fie cu smartphone, fie cu tabletă),
urmând instrucțiunile din secțiunea de creare a contului
pentru aplicația mobilă.
12. PIESE OPŢIONALE
12.1. Telecomandă cablată
Pasul 3. Instalarea adaptorului W-LAN
Se poate utiliza telecomanda cu fir opțională.
Puteți utiliza simultan și telecomanda cu fir, și cea fără fir.
Cu toate acestea, este funcții ale telecomenzii fără fir să fie
restricționate. Dacă setați funcțiile restricționate, se vor auzi semnale
] de pe unitatea interioară vor clipi.
sonore iar indicatorii [ ], [ ] și [
<Funcțiile restricționate pentru telecomanda fără fir>
Când se utilizează odată cu telecomanda cu fir (tip cu 2 fire)
• Operare cronometrului săptămânal
• Funcționare în modul puternic
• Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară
• Modul de funcţionare 10 °C Heat
Puteți utiliza telecomanda cu fir și controlul W-LAN (opțional).
Cu toate acestea, unele operații din aplicația mobilă sunt restricționate.
Telecomandă multiplă
Puteţi conecta două telecomenzi cu fir la un aparat de aer condiţionat.
Ambele telecomenzi pot controla aparatul de aer condiţionat.
Cu toate acestea, funcţiile cronometrului nu pot fi utilizate de către
unitatea secundară.
ATENŢIE
• Nu uitați să dezactivați alimentarea electrică a
aparatului de aer condiționat când instalați sau
demontați acest produs, pentru a evita riscul de
electrocutare.
• Nu introduceți degetele sau bețe etc. în porțiunea de
conectare a acestui produs și în fanta de conectare a
unității interioare. În caz contrar, produsul poate suferi
electrocutări sau daune.
• Nu stați pe platforme instabile când instalați sau
demontați acest produs, pentru a evita rănirea.
1. Nu uitați să opriți aparatul de aer condiționat și să
deconectați toate sursele de alimentare electrică.
2. Deschideți grila de admisie.
12.2. Controlul grupurilor
O telecomandă cu poate controla până la 16 aparate de aer condiționat.
Toate aparatele de aer condiționat vor fi operate cu aceleaşi setări.
Nu puteţi utiliza controlul grupurilor şi controlul W-LAN împreună.
3. Deschideți capacul adaptorului W-LAN până ce pocnește.
12.3. Comanda W-LAN
NOTE: D
acă utilizați intrarea/ieșirea externă (opțională), comanda
W-LAN nu poate fi folosită.
Pentru modul de operare a aplicației mobile, consultați manualul de
utilizare al aplicației mobile.
Scrieți SSID-ul și codul PIN în următorul tabel.
Eticheta W-LAN
4. Cuplați adaptorul W-LAN în fanta de conectare a unității
interioare, în direcția indicată în figură.
Partea etichetei
MAC: SSID :AP-WF-
PIN: Port conexiune
Informații privind adaptorul W-LAN
SSID
5. Închideți capacul adaptorului W-LAN și grila de admisie.
Ro-10
Pasul 4. Înregistrare aparat de aer condiţionat (asocierea
adaptorului W-LAN)
NOTE:
• Înainte de a iniția această setare, reconectați sursa de alimentare a
aparatului de aer condiționat și așteptați 60 de secunde sau mai mult.
• Verificaţi dacă smartphone-ul sau tableta sunt asociate cu routerul
fără fir la care conectaţi aparatul de aer condiţionat. Setarea nu va fi
funcţională în caz de conectare la alt router fără fir.
• Pentru a controla 2 sau mai multe aparate de aer condiţionat cu
acelaşi smartphone sau aceeaşi tabletă, repetaţi configurarea
modului selectat.
)) Înregistrați aparatul de aer condiționat, urmând instrucțiunile din
manualul online sau de pe site-ul web FUJITSU GENERAL.
www.fujitsu-general.com/global/support/
Acest manual de utilizare descrie doar procedura de setare a telecomenzii.
<Modul de accesare a manualului online>
1. Conectați-vă la aplicația mobilă.
2. Deschideți meniul lateral al aplicației mobile, apoi atingeți
[Help] (ajutor).
3. Atingeți [WLAN Support] (asistență WLAN).
Când înregistrarea este finalizată, indicatorul [
interioară se va aprinde.
] de pe unitatea
În scop consultativ
<Modul manual>
Procedura de setare a telecomenzii
NOTE: Dacă nu veţi apăsa pe niciun buton al controlerului la distanţă
timp de 60 secunde, afişajul controlerului la distanţă va reveni la
ecranul iniţial.
1. Apăsați
când pe ecranul telecomenzii
nu apare decât ceasul.
2. Apăsaţi pe
de pe controlerul la
distanţă timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul controlerului la distanţă va apărea
.
3. Apăsaţi
.
4. Selectați
folosind
telecomandă.
5. Apăsaţi
.
de pe
Unitatea interioară intră în modul manual și
indicatorul [
] de pe unitatea interioară va clipi.
NOTE: Dacă înregistrarea nu se finalizează în câteva minute, modul
manual este anulat și indicatorul [
] se dezactivează.
În acest caz, repetați setarea telecomenzii.
Dezactivarea temporară a W-LAN
NOTE: Dacă nu veţi apăsa pe niciun buton al controlerului la distanţă
timp de 60 secunde, afişajul controlerului la distanţă va reveni la
ecranul iniţial.
1. Apăsați
când pe ecranul telecomenzii nu
apare decât ceasul.
de pe controlerul la
2. Apăsaţi pe
distanţă timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul controlerului la distanţă va apărea
.
3. Selectați
folosind
telecomandă. *
4. Apăsaţi
Indicatorul [
.
de pe
] de pe unitatea interioară se va stinge.
* Dacă doriți să reactivați W-LAN, selectați
la pasul 2.
Inițializare (resetare)
Inițializați (resetați) acest produs în următoarele situații:
• Schimbarea routerului fără fir
• Eliminarea acestui produs
• Transferul acestui produs către un terț
Anularea înregistrării aparatului de aer condiționat
Anularea înregistrării aparatului de aer condiționat prin aplicația mobilă.
(Consultați manualul de utilizare al aplicației mobile pentru detalii.)
Inițializarea adaptorului W-LAN
NOTE: Dacă nu veţi apăsa pe niciun buton al controlerului la distanţă
timp de 60 secunde, afişajul controlerului la distanţă va reveni la
ecranul iniţial.
1. Apăsați
când pe ecranul telecomenzii
nu apare decât ceasul.
de pe controlerul la
2. Apăsaţi pe
distanţă timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul controlerului la distanţă va apărea
.
3. Selectați folosind
telecomandă.
de pe
<Modul buton>
Procedura de setare a telecomenzii:
NOTE: Dacă nu veţi apăsa pe niciun buton al controlerului la distanţă timp de
60 secunde, afişajul controlerului la distanţă va reveni la ecranul iniţial.
1. Apăsați
când pe ecranul telecomenzii
nu apare decât ceasul.
2. Apăsaţi pe
de pe controlerul la
distanţă timp de peste 5 secunde.
Pe afişajul controlerului la distanţă va apărea
.
3. Apăsaţi
.
4. Selectați
folosind
telecomandă.
5. Apăsaţi
.
de pe
Unitatea interioară intră în modul Buton și
indicatorul [
] de pe unitatea interioară va
clipi (pornit/oprit = 1sec/1sec).
Când adaptorul W-LAN găsește un punct de acces W-LAN la care să se poată
conecta, frecvența de aprindere va fi mai mică (pornit/oprit = 2sec/0,5sec).
NOTE: Când conexiunea la punctul de acces W-LAN nu se
finalizează în câteva minute, modul Buton este anulat și
indicatorul
se dezactivează.
În acest caz, repetați setarea telecomenzii.
Ro-11
4. Apăsaţi
.
5. Apăsaţi
.
de pe afișajul telecomenzii se va aprinde
intermitent.
Indicatorul [
clipește rapid.
] de pe unitatea interioară se va stinge după ce
Pentru a continua utilizarea
Dacă dvs. sau un terț doriți să continuați să utilizați produsul, urmați
procedurile din „Înregistrare aparat de aer condiționat (asocierea
adaptorului W-LAN)” pentru a vă reconecta la un router fără fir diferit.
NOTE: Configurarea W-LAN nu este posibilă dacă proprietarul anterior
nu a anulat înregistrarea sau nu a inițializat acest produs. În
acest caz, luați legătura cu personalul de service autorizat.
12.4. Sistem multiplu de aer condiționat
Această unitate interioară poate fi conectată la o unitate
exterioară cu sistem multiplu. Sistemul multiplu de aer
condiţionat permite utilizarea mai multor unităţi interioare în
locaţii multiple. Unităţile interioare pot fi puse în funcţiune
simultan, conform cu rezultatul lor specific.
Utilizarea simultană a unităţilor multiple
● Când utilizaţi un sistem multiplu de aer condiţionat, unităţile interioare
multiple pot fi puse în funcţiune simultan, dar când două sau mai multe
unităţi interioare ale aceluiaşi grup sunt puse în funcţiune simultan,
eficienţa de încălzire şi de răcire va fi mai redusă decât dacă aţi utiliza
o singură unitate interioară. În conformitate, când doriţi să utilizaţi
simultan mai multe unităţi interioare pentru răcire, utilizarea trebuie să fie
concentrată pe timp de noapte sau în alte momente în care este nevoie
de mai puţină putere de ieşire. În acelaşi mod, când mai multe unităţi
sunt utilizate simultan pentru încălzire, este recomandat să fie utilizate în
asociere cu alte aparate auxiliare de încălzire, după cum este necesar.
● Condiţiile care ţin de anotimp şi de temperatura exterioară, structura
încăperilor şi numărul de persoane prezente pot, de asemenea, să ducă
la diferenţe în eficienţa de funcţionare. Vă recomandăm să încercaţi
diferite scheme de funcţionare pentru a obţine nivelul de încălzire sau
de răcire furnizat de unităţile dvs. şi să utilizaţi unităţile într-un mod care
corespunde cel mai bine stilului de viaţă al familiei dvs.
● Dacă observaţi că una sau mai multe unităţi furnizează un nivel
scăzut de răcire sau de încălzire în timpul funcţionării simultane, vă
recomandăm să opriţi funcţionarea simultană a unităţilor multiple.
● Aparatul nu funcţionează în următoarele moduri diferite de funcţionare.
Dacă unitatea interioară este reglată pentru un mod de funcţionare pe
care nu îl poate efectua, [ ] indicatorul de pe unitatea interioară va clipi
(1 secundă pornit, 1 secundă oprit), iar unitatea va intra în modul aşteptare.
Modul de încălzire şi modul de răcire (sau modul de dezumidificare)
Modul de încălzire şi modul de ventilare
● Aparatul poate funcţiona în următoarele moduri diferite de funcţionare.
Modul de Răcire şi modul de Dezumidificare
Modul de Răcire şi modul de Ventilare
Modul de Dezumidificare şi modul de Ventilare
● Modul de funcţionare (modul de Încălzire sau Răcire (Dezumidificare))
al unităţii exterioare este determinat de modul de funcţionare al unităţii
interioare care este pusă în funcţiune mai întâi. Dacă unitatea interioară este reglată pe modul de Ventilare, modul de funcţionare al unităţii
exterioare nu poate fi determinat.
Spre exemplu, dacă unitatea interioară (A) este pornită în modul de
Ventilare, iar unitatea interioară (B) a fost apoi utilizată în modul Încălzire, unitatea interioară (A) va porni temporar în modul de Ventilare,
dar când unitatea interioară (B) va începe să funcţioneze în modul de
Încălzire, [ ] indicatorul pentru unitatea interioară (A) va începe să clipească (1 secundă pornit, 1 secundă oprit) şi apoi ar intra în modul de
aşteptare. Unitatea interioară (B) va continua să funcţioneze în modul
de Încălzire.
13. DEPANARE
AVERTISMENT
În cazul următoarelor evenimente, întrerupeţi imediat
funcţionarea aparatului de aer condiţionat şi deconectaţi
toate sursele de alimentare, prin oprirea întrerupătorului
electric sau prin scoaterea din priză. Apoi consultați
reprezentantul dvs. sau personalul service autorizat.
Cât timp unitatea este conectată la sursa de alimentare,
nu este izolată de sursa de alimentare chiar dacă
unitatea este oprită.
• Unitatea miroase a ars sau emite fum
• Apa picură din unitate
Nu funcţionează deloc.
□□ A existat o pană de curent?
În acest caz, unitatea reporneşte automat după ce alimentarea cu
energie electrică este reluată. (Consultați pagina 9.)
□□ Disjunctorul a fost închis?
⇒ Deschideţi întrerupătorul.
□□ A fost arsă o siguranţă sau întrerupătorul a fost declanşat?
⇒ Înlocuiţi siguranţa sau resetaţi întrerupătorul.
□□ Cronometrul funcţionează?
⇒ Pentru a verifica sau dezactiva setarea temporizatorului, consultați pagina 5.
Performanţă redusă de răcire sau încălzire.
□□ Funcţionează unitatea în alte condiţii decât în intervalul de temperatură permis?
În acest caz, aparatul de aer condiţionat se poate opri din cauza
activării protecţiei automate de circuit.
□□ Filtrul de aer este murdar?
⇒ Curăţaţi filtrul de aer. (Consultați pagina 8.)
□□ Grila de admisie sau portul de evacuare al unităţii interioare sunt
blocate?
⇒ Eliminaţi obstacolele.
□□ Temperatura ambientală este reglată corespunzător?
⇒ Pentru a schimba setarea de temperatură, consultați pagina
5.
□□ A fost lăsată deschisă o fereastră sau o uşă?
⇒ Închideţi fereastra sau uşa.
□□ Viteza ventilatorului a fost reglată pe Silenţios?
⇒ Pentru a schimba viteza ventilatorului, consultați pagina 5.
□□ S-a setat modul de zgomot redus la unitatea exterioară?
⇒ Pentru a opri modul de zgomot redus la unitatea exterioară,
consultați pagina 7.
□□ <În modul Răcire> În încăpere pătrunde lumina soarelui directă
sau puternică?
⇒ Trageţi draperiile.
□□ <În modul Răcire> Există alte aparate de încălzire sau calculatoare care funcţionează, sau prea multe persoane în încăpere?
⇒ Opriţi aparatul de încălzire sau calculatoarele sau setaţi temperatura la un nivel mai scăzută. (Consultați pagina 5.)
Curentul de aer este slab sau se opreşte.
□□ Viteza ventilatorului a fost reglată pe Silenţios?
⇒ Pentru a schimba viteza ventilatorului, consultați pagina 5.
□□ S-au setat Controlul ventilatorului pentru economie de energie? În
acest caz, ventilatorul unităţii interioare se poate opri temporar în
timpul operaţiunii de Răcire.
⇒ Pentru a anula controlul ventilatorului pentru economie de energie, consultați pagina 7.
□□ <În modul Încălzire> Tocmai aţi pus aparatul în funcţiune?
În acest caz, ventilatorul se roteşte la o viteză foarte redusă temporar pentru a încălzi componentele interne ale unităţii.
□□ <În modul Încălzire> Temperatura camerei este mai mare decât
temperatura setată?
În acest caz, unitatea exterioară se opreşte şi ventilatorul unităţii
interioare se roteşte la viteză foarte mică.
□□ <În modul încălzire> Clipește indicatorul [ ]?
În acest caz, operația de dezghețare automată este în funcțiune.
Unitatea interioară se oprește pentru maximum 15 minute. (Consultați pagina 9.)
□□ <În modul Dezumidificare> Unitatea interioară funcţionează la o
viteză mică a ventilatorului pentru a regla umiditatea încăperii şi
se poate opri din când în când.
□□ <În modul Auto> În timpul operaţiei de monitorizare, ventilatorul se
roteşte la o viteză foarte redusă.
Ro-12
Se aude zgomot.
□□ Este unitatea în funcţiune sau zgomotul se aude imediat după
oprirea din funcţionare?
În acest caz, poate fi auzit un sunet de curgere al agentului frigorific. Acesta se poate observa mai ales timp de 2-3 minute după
punerea în funcţiune.
□□ Auziţi un uşor scârţâit în timpul operaţiei?
Acesta sunet este produs de uşoara dilatare şi contractare a
panoului frontal, din cauza schimbării de temperatură.
„„ Starea indicatorilor luminoşi
: Această instrucțiune vizează comanda W-LAN (opțional).
Model de iluminare:
Intermitent,
Stare
Miros emis de unitate.
Unitatea emite ceaţă sau abur.
□□ <În modul Răcire sau Dezumidificare> Se poate genera o ceaţă
fină de condensul format prin procesul brusc de răcire.
□□ <În modul încălzire> Clipește indicatorul [ ] de pe unitatea interioară?
În acest caz, aburul se poate ridica din unitatea exterioară din cauza operației de dezghețare automată. (Consultați pagina 9.)
Consultaţi
pagina
Cauze şi soluţii
□□ <În modul de Încălzire> Auziţi un zgomot similar unui sfârâit?
Acest sunet este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare automată. (Consultați pagina 9.)
□□ Aparat de aer condiţionat pot absorbi diferite mirosuri generate din
textilele din interior, mobilier sau fumul de ţigară. Aceste mirosuri
pot fi emise în timpul funcţionării.
Orice stare
(de 3 ori)
Operaţia de dezgheţare automată
⇒ Aşteptaţi până la finalizarea
dezgheţării (maximum 15 minute).
9
Indicatorul filtrului
⇒ Curăţaţi filtrul de aer şi resetaţi
simbolul filtrului.
9
Solicitare răspuns operare
7
(De 2 ori)
(Rapid)
Unitatea exterioară emite apă.
□□ <în modul Încălzire> Unitatea exterioară poate emite apă, generată de operaţia de dezgheţare automată. (Consultați pagina 9.)
Afişaj cod eroare
⇒ Consultaţi personalul service
autorizat.
-
Eroare setare temporizator din cauza
Auto repornirii
⇒ Resetaţi setările de ceas şi
temporizator.
9
Mod testare (doar pentru personal
autorizat)
Unitatea operează diferit față de setarea de pe telecomandă.
⇒ Apăsaţi
testare.
□□ Bateriile din telecomandă sunt consumate?
⇒ Înlocuiți bateriile.
3
pentru a ieşi din modul de
Alimentarea la routerul fără fir nu
este pornit.
Operaţia este întârziată după repornirea aparatului.
-
⇒ Verificați dacă alimentarea la routerul
fără fir este pornită.
□□ A comutat alimentarea electrică brusc de pe oprit pe pornit?
În acest caz, compresorul nu va funcționa timp de aproximativ 3
minute pentru a preveni o explozie a siguranței.
(Lent)
Întrerupeți imediat funcționarea și închideți întrerupătorul
electric în următoarele cazuri. După care consultaţi
personal service autorizat.
Există posibilitatea ca adaptorul
W-LAN să nu fie conectat adecvat
la routerul fără fir.
⇒ Deconectați alimentarea electrică
la aparatul de aer condiționat (prin
întrerupător sau ștecăr) și apoi
reconectați.
• Problema persistă chiar şi după ce efectuaţi aceste verificări sau
diagnostice.
• Pe unitatea interioară, [ ] și [
] clipesc în timp ce [
] clipește
rapid.
10
Software-ul adaptorului W-LAN este
în curs de actualizare.
NOTE: Pentru rezolvarea problemelor legate de comanda W-LAN,
consultaţi manualul de setare pentru adaptorul W-LAN sau
aplicaţia mobilă instalată pe smartphone-ul sau tableta dvs.
-
În timpul înregistrării aparatului
de aer condiționat (asocierea
adaptorului W-LAN)
11
Funcţie restricţionată
10
„„ Mod de funcţionare Manual Auto şi resetarea
indicatorului de filtru
Puteţi opera aparatul de aer condiţionat cu
unitatea interioară.
Stare
Apăsare continuă
de pe
Mod sau operaţie
În funcţiune Peste 3 secunde
Oprire
Se opreşte
2 secunde sau mai puțin
Resetarea indicatorului filtrului
Peste 3 secunde şi sub 10
secunde
Auto *1)
Peste 10 secunde
(Doar pentru service.*2))
Răcire forţată
*1)La conexiunea multiplă, modul de funcţionare urmează alte unităţi
interioare.
*2) Pentru a opri răcirea forțată, apăsați acest buton sau
telecomandă.
Ro-13
de pe

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement