Fujitsu ASYG12KMCC Инструкции за работа

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Fujitsu ASYG12KMCC Инструкции за работа | Manualzz

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК (Тип за стенен монтаж)

Преди използването на този продукт, прочетете изцяло тези инструкции и запазете този наръчник за бъдещи справки .

МОДЕЛ:

* Моля, запишете името на модела.

(Вижте го от енергийния етикет.)

ЧАСТ №. 9387858020

Съдържание

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ............................................... 1

2. ПОДГОТОВКА ........................................................... 2

3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ ............................... 3

3.1. Вътрешен модул ............................................. 3

3.2. Дистанционно управление ............................. 3

4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ........................................... 5

5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК ................. 5

5.1. Настройване на скоростта на вентилатора ... 5

5.2. Настройване на посоката на въздушния поток .... 5

6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ .......................................... 5

6.1. Включващ таймер или изключващ таймер ... 5

6.2. Програмируем таймер .................................... 5

6.3. Таймер за сън ................................................ 6

7. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ФУНКЦИЯ ......................... 6

7.1. Режим Икономичен ......................................... 6

8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ .................................................. 6

8.1. Режим Мощен ................................................. 6

8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул ... 6

8.3. Работа в режим 10 °C Отопление ................. 6

9. НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО ...................... 7

9.1. Настройка на персонализиран код на дистанционното управление ... 7

10. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ......................................... 7

11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ............................................ 9

12. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ ............................................ 9

12.1. Дистанционно управление с кабел ............... 9

12.2. Управление чрез безжична LAN мрежа ........ 9

12.3. Климатик тип мултисплит .............................. 9

13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ........................ 10

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За да предотвратите наранявания на персонал или материални щети, прочетете внимателно този раздел, преди да използвате продукта и се уверете, че следвате предпазните мерки за безопасност.

Неправилната експлоатация поради неспазването на тези инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността на които е класифицирана, както следва:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този знак предупреждава за опасност от смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ

Този знак предупреждава за нараняване или увреждане на имущество.

Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие.

Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.

Обяснение на символите, поставени върху вътрешния или външния модул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ показва, че продуктът използва запалим хладилен агент. Ако има изтичане на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на пламък, има риск от пожар.

Bg-1

ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че наръчникът за експлоатация трябва да бъде внимателно прочетен.

ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че с това оборудване трябва да боравят членове на сервизен персонал, които са се консултирали с наръчника за монтиране.

ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че информацията е налична, например в наръчника за експлоатация или наръчника за монтиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Този уред трябва да бъде монтиран, използван и съхраняван в стая с площ по-голяма от X м².

Количество зареден хладилен агент

M (кг)

M ≤ 1,22

1,22 < M ≤ 1,23

1,23 < M ≤ 1,50

1,50 < M ≤ 1,75

1,75 < M ≤ 2,0

2,0 < M ≤ 2,5

2,5 < M ≤ 3,0

3,0 < M ≤ 3,5

3,5 < M ≤ 4,0

Минимална площ на стаята

X (м 2 )

-

1,45

2,15

2,92

3,82

5,96

8,59

11,68

15,26

(IEC 60335-2-40)

• Този продукт не съдържа части, които могат да се сервизират от потребителя. Винаги се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за ремонт, монтаж и преместване на този продукт.

Неправилен монтаж или работа могат да причинят теч, токов удар или пожар.

• В случай на неизправност, като миризма на изгоряло, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачите захранващия щепсел. След това се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

• Внимавайте да не повредите електрозахранващия кабел.

Ако той бъде повреден, следва да бъде заменен само от оторизиран сервизен персонал, за да се избегне инцидент.

• При теч на хладилен агент се уверете, че го държите далеч от пламък или каквито и да е възпламеними източници и се консултирайте със сервизен персонал.

• При гръмотевична буря или знаци за предстоящи мълнии, изключете климатика чрез дистанционното управление и избягвайте докосването на продукта или електрическия източник, за да предотвратите рискове от токов удар.

• Този продукт трябва да бъде съхраняван в стая, в която няма постоянно действащи източници на запалване (например: открит огън, работещ газов уред или работеща електрическа печка).

• Продуктът трябва да бъде съхраняван в добре вентилирана зона.

• Имайте предвид, че е възможно хладилните агенти да нямат мирис.

• Този продукт трябва да бъде съхраняван по начин, предотвратяващ възникването на механични повреди.

• Изхвърлянето на продукта трябва да бъде извършено по правилния начин съгласно националните или регионалните разпоредби.

• При транспортиране или преместване на вътрешния модул тръбите трябва да бъдат покрити със стенната скоба, за да се предпазят.

Не местете продукта като го държите за тръбите на вътрешния модул.

(Натискът, приложен върху фитингите на тръбите, може да доведе до изтичане на запалимия газ по време на работа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Този продукт не е предназначен за използване от лица

(включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с продукта.

• Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен начин. Накъсайте и изхвърлете найлоновите опаковки, така че деца да не могат да си играят с тях. Има опасност от задушаване, ако децата си играят с оригиналните найлонови опаковки.

• Не монтирайте климатика в зона, където има минерално масло, като например фабрика, или в зона, където има голямо количество разсипани мазнини или пара, като например кухня.

• Не стартирайте и не спирайте работата на продукта като вкарвате или изкарвате щепсела или като включвате или изключвате прекъсвача на веригата.

• Не използвайте възпламеними газове в близост до този продукт.

• Не се излагайте директно на въздушния поток за дълго време.

• Не вмъквайте пръстите си или каквито и да е предмети в изходния порт или смукателната решетка.

• Не работете с мокри ръце.

• Не използвайте други средства за ускоряване процеса на размразяване или за почистване на този продукт освен тези, които са препоръчани от производителя.

• Не го пробивайте и не го горете.

ВНИМАНИЕ

• От време на време проветрявайте по време на употреба.

• Винаги работете с продукта при монтирани въздушни филтри.

• Уверете се, че всякакво електронно оборудване е поне на 1 м. от продукта.

• Разкачете всички захранващи кабели, когато не използвате продукта за продължителен период от време.

• След дълъг период на употреба проверете окачването на вътрешен модул, за да предотвратите падането му.

• Посоката на въздушния поток и стайната температура трябва да бъдат отчетени правилно, когато използвате този продукт в стая с бебета, деца, стари или болни лица.

• Поддържайте чисто и подредено около външен модул на климатика, не поставяйте вещи около него.

Всеки обект, който блокира или влеза от изходния порт, може да доведе до неизправност на продукта.

• Не насочвайте въздушния поток към камини или други отоплителни уреди.

• Не блокирайте и не покривайте смукателната решетка и изходния порт.

• Не упражнявайте какъвто и да натиска върху радиаторните жалузи.

• Не се катерете по този продукт, не поставяйте предмети върху него и не окачвайте предмети.

• Не поставяйте каквито и да е електрически продукти или домакински вещи под този продукт. Капещият от този продукт конденз може да ги навлажни и може да причини щети или неизправности на Вашата собственост.

• Не излагайте този продукт директно на вода.

• Не използвайте този продукт за запазване на храна, растения, животни, прецизна техника, предмети на изкуството или други предмети. Това може да причини влошаване на качествата на тези продукти.

ВНИМАНИЕ

• Не излагайте животни или растения директно на въздушния поток.

• Не пийте дренажната вода от климатика.

• Не дърпайте електрозахранващия кабел.

• Когато поддържате продукта, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник в него, за да избегнете нараняване.

• Не стойте върху нестабилна платформа, когато почиствате продукта. Може да го съборите и да се нараните.

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

2. ПОДГОТОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Обърнете внимание да предотвратите инцидентното поглъщане на батериите от бебета и малки деца.

ВНИМАНИЕ

• Ако изтекла от батериите течност влезе в контакт с кожата ви, очите или устата, незабавно промийте обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.

• Изтощените батерии трябва да бъдат отстранявани незабавно и да бъдат изхвърляни съгласно местните закони и регламенти.

• Не се опитвайте да презареждате сухи батерии.

• Не използвайте сухи батерии, които са били презареждани.

Аксесоари на вътрешен модул

Моля, проверете дали следните аксесоари са включени.

Дистанционно управление

Държач на дистанционно управление

Видии

Батерии Филтри за почистване на въздуха

Държачи на филтъра

Монтаж на държача на дистанционно управление

1 2 3

Винтове Вмъкване

Плъзгане нагоре

Bg-2

Зареждане на батерията и подготовка на дистанционното управление

(R03/LR03/AAA x 2)

2

3

5

1

4

6

1

~

3

Поставете батериите както е показано на горната фигура.

4

Натиснете , за да стартирате настройката на часовника.

5

Натиснете

( )

, за да настроите часовника.

Натиснете бутоните, за да промените часовника с една минута.

Натиснете и задръжте бутоните, за да промените часовника с 10 минути.

* Чрез натискане на , индикаторът за време може да бъде променен от 24-часов до 12-часов часовник.

6

Натиснете , за да завършите настройката.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Използвайте само указания тип батерии.

• Не смесвайте батерии от различни типове или нови и използвани батерии.

• При нормална експлоатация батериите издържат около 1 година.

• Ако обхватът на действие на дистанционното намалее значително, сменете батериите и натиснете показано на страница 4.

, както е

Име

Работа

Таймер

Цвят

Зелено

Работа или състояние

Нормална работа

Оранжево Работа на таймерa

Икономичен Зелено Режим Икономичен

Работа в режим 10 °C Отопление

3.2. Дистанционно управление

Когато използвате допълнителното дистанционно управление, външният вид и процедурата на работа може да се различават.

За повече информация, моля, вижте наръчника за експлоатация на всяко дистанционно управление.

: Настройката трябва да бъде извършена при активен екран на дисплея за всяка една функция.

: Бутонът може да се използва само когато климатикът е включен.

3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ

ВНИМАНИЕ

За правилно предаване на сигнала между дистанционното управление и вътрешния модул, дръжте приемника далеч от:

- Директна слънчева светлина ли други източници на силна светлина

- Телевизионен екран с плосък екран

В стаи с симултанно флуоресцентно осветление, като инвертерен тип, сигналът може да бъде предаван правилно. В такъв случай се консултирайте с магазина, от който сте закупили продукта.

3.1. Вътрешен модул

За Ръчна автоматична операция и нулиране на индикатора на филтъра

(Вижте страница 11.)

Смукателна решетка

*1)

Въздушен филтър

Филтър за почистване на въздуха

Преден панел

Рейтингов етикет

Предавател на сигнала

Насочете го точно към приемника на вътрешния модул.

• Работният обхват е около 7 м.

• [ ] ще се появи, когато сигналът бива излъчван.

• Вътрешният модул ще излъчи звуков сигнал, когато приеме сигнала както трябва. Ако не се чуе сигналът, натиснете бутона отново.

Дисплей на дистанционно управление

В този раздел са показани и описани всички възможни показания.

При реална работа дисплеят е свързан с работата на бутона и само показва необходимите показатели за всяка настройка.

За базовите режими ...............Вижте страница 5.

Стартира или спира работата на климатика.

Сменя работния режим.

Променя настройката за температурата.

За работа в режим с 10°C Отопление ....Вижте страница 6.

Активира режим 10 °C Отопление.

За работа в енергоспестяващ режим .....Вижте страница 6.

Активиране или спиране на режим

Икономичен.

Шланг за източване

За работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул ........................Вижте страница 6.

Активиране или спиране на режима за ниско ниво на шум на външния модул.

Жалузи за хоризонталния въздушен поток

Индикаторни лампи

*2)

Приемник на сигнала от дистанционното управление

*1) Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка е напълно затворена. Непълното затваряне може да окаже влияние върху правилната функциониране или работа на климатика.

*2) Индикаторните лампи светват при следните условия.

Bg-3

ВНИМАНИЕ

• За да предотвратите неизправност или щети на дистанционното управление:

- Поставете дистанционното управление, където няма да бъде изложено на директна слънчева светлина или прекалено нагряване.

- Отстранете батериите от продукта, който няма да се използва за дълго.

• Препятствия като завеси или стени между дистанционното управление и вътрешния модул могат да повлияят на правилното предаване на сигнала.

• Не удряйте силно дистанционното управление.

• Не поливайте с вода дистанционното управление.

За режим Мощен .....................Вижте страница 6.

Активиране или спиране на режим Мощен.

За настройките на въздушния поток ....Вижте страница 5.

Управлява оборотите на вентилатора.

Задава автоматично движение на жалузите.

Контролира посоката на вертикалния въздушен поток.

За работа с таймер .................Вижте страница 5.

Настройва включващия таймер. *

Настройва изключващия таймер. *

Настройва таймера за сън.

Отменя настройката на таймера.

Настройва стойността на настройката на таймера или часовника.

Стартира настройката на часовника.

* Ако зададете включващия и изключващия таймер, те ще работят в поредността на зададеното време.

След смяна на батериите

Натиснете този бутон, както е показано на следващата фигура. Използвайте предната част на химикал или друг тънък предмет.

RESET

Bg-4

4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

3 стъпки за стартиране на работата

1.

Натиснете , за да стартирате или спрете работата.

2.

Натиснете , за да изберете работния режим.

Работният режим се променя както следва.

DRY

3.

Натиснете , за да зададете желаната температура.

Температурата се променя на стъпки през 1 °C.

Диапазон на задаваната температура

Автоматично/Охлаждане/Изсушаване 18 - 30 °C

Отопление 16 - 30 °C

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• При режим Охлаждане или Изсушаване задайте температурата да е по-ниска от настоящата температура в стаята.

• В режим Охлаждане вентилаторът на вътрешния модул може да спира периодично, за да извършва Контролиране на вентилатора за спестяване на ток, което позволява работа при режим на енергоспестяване чрез спиране на вентилатора на вътрешния модул, когато външният модул е спрян.

При първоначална настройка тази функция е активирана.

За да изключите функцията, консултирайте се с монтажиста или с оторизиран сервизен персонал.

• В режим Отопление,

-задайте температурата да е по-висока от настоящата температура в стаята.

-в началото на операцията вентилаторът на вътрешния модул се върти с много ниска скорост в продължение на 3-5 минути.

-Автоматичният режим на размразяване изключва режима

Отопление, когато е необходимо.

• В режима Вентилация няма опция за контрол на температурата.

5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

5.1. Настройване на скоростта на вентилатора

) )

, за да контролирате скоростта на вентилатора.

Скоростта на вентилатора се променя както следва.

(Автоматично) (Високо)

Когато е избрано работните условия.

(Средно) (Ниско) (Тихо)

, скоростта на вентилатора зависи от

За да се увеличи ефектът на почистване на въздуха, задайте скоростта на вентилатора на Високо .

5.2. Настройване на посоката на въздушния поток

За повече информация относно диапазоните на въздушния поток, направете справка с “Диапазон на въздушния поток”.

Настройване на вертикалния въздушен поток

) )

, за да регулирате посоката на вертикалния въздушен поток.

Настройване на хоризонталния въздушен поток

ВНИМАНИЕ

Преди да регулирате посоката на хоризонталния въздушен поток, уверете се, че жалуза за вертикално насочване на въздушния поток е изцяло спрян.

) )

Функция Раздвижване на жалузите

) )

Натиснете , за да стартирате/спрете функция Раздвижване на жалузите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Функция Раздвижване може да спре временно, когато вентилаторът в модула се върти с много ниска скорост или е спрян.

Bg-5

Диапазон на въздушния поток

Посока на вертикалния въздушен поток

1

2

3

4

5 6

Промяна чрез

1

2

3

4

5

6

Функция Раздвижване на жалузите чрез

Охлаждане,

1 4

Изсушаване

Отопление

Вентилатор *

3

1

6

4 или 3 6

* Диапазона на функцията Раздвижване на жалузите зависи от посоката на въздушния поток, зададени преди функцията Раздвижване на жалузите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Не местете ръчно жалузите за насочване на въздушния поток.

• В режимите Автоматично или Отопление посоката на въздушния поток ще остане в позиция 1 за известно време след пускането на режима.

• В режим Охлаждане или Изсушаване се препоръчва позиция

1-3, за да се предотврати възможността от щети поради капене от кондензацията. Ако позиция 4-6 бъде запазена в продължение на 30 или повече минути в тези режими, посоката на въздушния поток се променя автоматично на позиция 3.

• Когато използвате мобилното приложение (за това е необходимо опционалното управление чрез LAN мрежа), за вертикалния въздушен поток може да се избира между 4 позиции.

6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Когато индикаторът [ ] на вътрешния модул премигва, настройте отново часовника и таймера.

Това премигване показва, че вътрешният часовник е станал неточен поради прекъсване в захранването.

6.1. Включващ таймер или изключващ таймер

Включващият таймер стартира операцията, когато вие пожелаете.

Изключващия таймер спира операцията, когато вие пожелаете.

1.

Когато използвате включващия таймер, натиснете

Когато използвате изключващия таймер, натиснете

.

.

2.

Натиснете

( изключващ таймер.

)

, за да зададете включващ или

При натискане на бутона: Времето ще се промени с +5/-5 минути.

Натискане и задържане на бутона: Времето ще се промени с

+10/-10 минути.

• За да изключите включващия/изключващия таймер, натиснете когато

Индикаторът ще изчезне.

,

бива показван на дисплея на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКИ

: Ако зададете таймера за сън след задаване на включващия или изключващия таймер, включващият или изключващият таймер се отменя.

6.2. Програмируем таймер

Програмируемият таймер действа като комбинация от включващия таймер и изключващия таймер.

1.

Задайте включващия таймер и изключващия таймер.

(Вижте “6.1. Включващ таймер или изключващ таймер”).

Настройката на таймера се променя автоматично на програмируем таймер.

Таймерът, чието настроено време е по-близо до настоящето време, работи пръв.

Редът на работа с таймера е показан, както следва:

Таймер

Индикатор на дисплея на дистанционното управление

Включващ→Изключващ таймер

Изключващ→Включващ таймер

ЗАБЕЛЕЖКИ:

● Можете да настройвате програмируемия таймер само в рамките на 24 часа.

● Ако зададете таймера за сън след задаване на програмируемия таймер, програмируемият таймер се отменя.

6.3. Таймер за сън

Таймерът за сън ви помага да спите комфортно, като постепенно намалява мощността на климатика.

1.

Натиснете .

2.

Натиснете операцията спре.

( )

, за да зададете време, докато

Всеки път, когато натиснете бутона, часът се сменя, както следва:

(30 мин.) часове

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Ако в продължение на 5 секунди не натискате никакви бутони, дисплеят на дистанционното управление ще се върне в състояние на готовност.

• Времето за настройка се запазва дори ако таймерът за сън приключи. За да повторите таймера за сън, натиснете докато не се покаже на дисплея на дистанционното

, управление.

• За да изключите таймера за сън, натиснете , когато бива показан на дисплея на дистанционното управление.

Индикаторът ще изчезне.

По време на действието на таймера за сън зададената температура се изменя по следния начин.

В режим Отопление

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

Режим Охлаждане или Изсушаване

Задайте време

30 мин.

1 ч

1,5 ч

Задайте време

Задайте температура

1 ч

1 °C 2 °C

След изтичане на зададеното време, климатикът спира да работи.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Ако зададете включващия или изключващия таймер след задаване на таймера за сън, таймерът за сън се отменя.

7. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА

ФУНКЦИЯ

7.1. Режим Икономичен

Той спестява повече електричество от другите режими на работа, като променя зададената температурата до умерена стойност.

) )

Икономичен.

, за да включите/изключите режима

Ще се включи индикаторът [ ], намиращ се на вътрешния модул.

Работен режим

Стайна температура

Охлаждане/

Изсушаване Няколко градуса повече от зададената температура

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• В режими Охлаждане, Отопление или Изсушаване максималната мощност при този режим е около 70% от обичайната.

• Този режим не може да бъде пускан, когато температурата бива наблюдавана чрез режим Автоматично.

8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

8.1. Режим Мощен

При режим Мощен климатикът ще работи при максимална мощност, което е удобно, когато искате помещението да се охлади или затопли бързо.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

При мултисвързване тази функция не може да бъде използвана.

) )

Натиснете , за да включите/изключите режима Мощен.

При активирането му вътрешният модул ще излъчи 2 кратки звукови сигнала.

При деактивирането му вътрешният модул ще излъчи 1 кратки звукови сигнала.

Режимът Мощен ще се изключи автоматично в следните случаи:

• Режимът Мощен е в действие за определен период от време и температурата в стаята достига зададеното ниво при режимите

Охлаждане, Изсушаване или Отопление.

• 20 минути след включване на режима Мощен.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Посоката на въздушния поток и оборотите на вентилатора се управляват автоматично.

• Режимът Мощен не може да функционира едновременно с режима Икономичен.

• Режимът Мощен изключва следните операции. Ако следните операции са зададени, те ще започнат след като режимът

Мощен приключи.

-Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул

-Енергоспестяващ режим

• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул

Работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул намалява шума от външния модул. По време на тази операция броят на въртене на компресора намалява и вентилаторът на външния модул се върти бавно.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

При мултисвързване тази функция не може да бъде използвана.

) )

за активиране или спиране на работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул.

Докато работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул е активиран, е показан на дистанционното управление.

Настройката се запазва, дори когато климатикът е изключен.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Тази операция не може да бъде изпълнена едновременно с режим Вентилация, режим Изсушаване и режим Мощен.

• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

8.3. Работа в режим 10 °C Отопление

Режимът 10 °C Отопление поддържа стайната температура на 10 °C, за да не се допусне прекалено охлаждане на помещението.

) )

, за да се активира режим 10 °C Отопление.

Вътрешният модул ще издаде един кратък сигнал и ще се включи индикаторът [ ] на вътрешния модул.

) )

, за да изключите климатика.

Индикаторът [ ] ще изгасне.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• По време на режима 10 °C Отопление само е валидна.

• Когато температурата в стаята е достатъчно висока, този режим няма да се извършва.

• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

Bg-6

9. НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО

9.1. Настройка на персонализиран код на дистанционното управление

Като зададете персонализиран код на вътрешния модул и дистанционното управление, можете да уточните климатика, който се контролира от дистанционното управление.

Когато два или повече климатика са в стаята и желаете да ги управлявате поотделно, задайте персонализирания код (възможни са 4 селекции).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Ако персонализираните кодове са различни между вътрешния модул и дистанционното управление, вътрешният модул не може да получава сигнал от дистанционното управление.

Как да зададете персонализирания код на дистанционното управление

1.

Натиснете , докато се покаже само часовникът на дисплея на дистанционното управление.

2.

Натиснете и задръжте повече от 5 секунди.

за

Текущият персонализиран код ще бъде показан (първоначално зададен на А).

3.

Натиснете , за да промените персонализирания код между A↔B↔C↔D ( ).

* Свържете персонализирания код на дисплея с този на климатика.

4.

Натиснете отново.

Персонализираният код ще бъде зададен.

Дисплеят ще се върне към дисплея на часовника.

• За да промените персонализирания код на климатика, свържете се с оторизиран сервизен персонал (първоначално зададен на А).

• Ако не натиснете произволен бутон за 30 секунди след като персонализираният код е показан, дисплеят се връща към дисплея на часовника. В този случай повторете настройката от стъпка 2.

• В зависимост от дистанционното управление, персонализираният код може да се върне на А, при смяна на батериите. В този случай нулирайте персонализирания код, ако е необходимо. Ако не знаете персонализирания код на климатика, изпробвайте всеки един код, докато не намерите кода, който задейства климатика.

Честотата на почистване е посочена в следната таблица.

Какво трябва да се направи Честота

Почистване на корпуса на вътрешния модул Когато забележите

Почистване на въздушния филтър Всеки 2 седмици

Почистване на йонно-дезодориращ филтър На всеки 3 месеца

Смяна на ябълково-катехинов филтър

(Име на модела: UTR-FA16)

Смяна на йонно-дезодориращ филтър

(Име на модела: UTR-FA16-2)

На всеки 3 години

* Филтрите за почистване на въздуха се продават отделно. Когато ги смените, моля, свържете се с магазина, от който сте закупили продукта.

Почистване на корпуса на вътрешния модул

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Не използвайте вода, по-гореща от 40 °C.

• Не използвайте драскащи почистващи препарати, летливи разтворители като бензол или разредител.

1.

Почистете внимателно корпуса на вътрешния модул с мека кърпа, навлажнена с топла вода.

2.

Избършете внимателно корпуса на вътрешния модул със суха и мека кърпа.

Почистване на въздушния филтър

1.

Отворете смукателната решетка, докато щракне.

2.

Махнете въздушни филтри.

Избутайте нагоре дръжката на въздушните филтри, извадете двете долни кукички и издърпайте.

Дръжка на въздушен филтър

10. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

ВНИМАНИЕ

• Преди почистване на този продукт се уверете, че сте го изглючили и разкачили всички електрически захранвания.

• Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка е напълно затворена. Непълното затваряне на смукателната решетка може да има влияние върху правилната работа или характеристиките на климатика.

• Ако за почистването на филтъра е необходима работа на голяма височина, моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

• Когато монтирате или поддържате модула, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник във вътрешния модул, за да избегнете нараняване.

• Не излагайте вътрешния модул на течни инсектициди или спрей за коса.

• Не стойте на хлъзгава, неравна или нестабилна повърхност, когато поддържате модула.

Филтри за почистване на въздуха

(Ябълково-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър)

Смукателна решетка

Корпус на вътрешния модул

Въздушни филтри

Bg-7

Кукички (2 места)

3.

Отстранете праха по един от следните начини.

• Почистване с прахосмукачка.

• Измиване със слаб почистващ препарат и топла вода. След измиването изсушете изцяло въздушните филтри на сянка.

4.

Върнете въздушните филтри на мястото им.

Поставете страните на въздушния филтър успоредно на панела и натиснете докато влезе изцяло. Уверете се, че двете долни кукички са върнати на местата си в отворите във вътрешния модул.

5.

Затворете смукателната решетка.

Натиснете 4 точки на смукателната решетка, за да я затворите изцяло.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Ако се натрупа мръсотия във въздушния филтър, това ще намали въздушния поток, ще снижи ефективността на работата и ще увеличи шума.

Почистване на йонно-дезодориращ филтър и смяна на ябълково-катехинов филтър

1.

Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 от

“Почистване на въздушния филтър”.

2.

Отстранете филтрите за почистване на въздуха от тяхната поставка.

Махане и слагане на смукателната решетка

Махане на смукателната решетка

1.

Отворете смукателната решетка, докато щракне.

2.

Издърпайте монтажните оси, докато държите смукателната решетка в хоризонтално положение.

Филтър за почистване на въздуха

Рамка за филтър за почистване на въздуха

3.

Облейте йонно-дезодориращия филтър (светлосин) с гореща вода под високо налягане, докато повърхността на филтрите не се покрие с вода.

4.

Измийте йонно-дезодориращия филтър с неутрален разреден почистващ препарат.

Не разгъвайте и не търкайте, в противен случай дезодориращият ефект може да отслабне.

5.

Промийте йонно-дезодориращия филтър под течаща вода.

6.

Изсушете йонно-дезодориращия филтър на сянка.

7.

Отстранете ябълково-катехиновия филтър (светлозелен) от държача за филтри за почистване на въздух.

8.

Поставете новите или измитите филтри за почистване на въздуха в рамките за филтри за почистване на въздуха.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Използвайте ябълково-катехиновия филтър веднага щом отворите опаковката. Ефектът на почистване на въздуха отслабва, когато филтрите са оставени в отворена опаковка.

9.

Поставете държачите за филтри за почистване на въздуха към въздушните филтри.

Монтирайте 4-те куки отзад на рамката на филтъра за почистване на въздуха с резето на двата края на въздушния филтър.

* Внимавайте филтърът за почистване на въздуха да не излиза извън рамката.

Куки (4 места отзад)

Слагане на смукателната решетка

1.

Дръжте решетката в хоризонтално положение и поставете лявата и дясната монтажни оси във втулките на горния край на панела.

Вкарвайте втулките докато се чуе щракване, за да се закрепят както трябва.

2.

Затворете смукателната решетка.

3.

Натиснете 4 точки на смукателната решетка, за да я затворите изцяло.

Резе (4 места)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Внимавайте филтърът за почистване на въздуха да не излиза извън рамката.

10.

Сменете въздушните филтри и затворете смукателната решетка. Вижте стъпки 4 ~ 5 от “Почистване на въздушния филтър”.

Смяна на йонно-дезодориращ филтър

1.

Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 от

“Почистване на въздушния филтър”.

2.

Отстранете йонно-дезодориращия филтър (светлозелен) от държача за филтри за почистване на въздуха.

3.

Поставете новия йонно-дезодориращ филтър.

След продължителен престой на устройството

Ако сте изключили вътрешния модул за 1 месец или повече, използвайте режима Вентилация в продължение на половин ден, за да изсъхнат напълно вътрешните части, преди да преминете към нормална работа.

Допълнителна проверка

След дълъг период на употреба натрупаният във вътрешността на вътрешния модул прах може да намали ефективността на климатика дори ако сте поддържали уреда както трябва.

В такъв случай се препоръчва проверката на изделието.

За повече информация се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

Рестартиране на индикатора на филтъра

(специална настройка)

Тази функция може да се използва, ако е настроена правилно при монтажа. Моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал, ако желаете да използвате тази функция.

) ) лампа показва следното:

Индикаторна лампа

Схема на примигване

Примигва 3 пъти на интервали от 21 секунди

След почистването нулирайте индикатора на филтъра, като натиснете , намиращ се върху вътрешния модул, в продължение на 2 секунди или по-малко.

Bg-8

11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Отоплителни характеристики

Този климатик работи на принцип топлинна помпа, като абсорбира топлината от външния въздух и я пренася към вътрешния модул.

В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със спад на температурата на външния въздух.

Ако имате усещането, че отоплението е недостатъчно, препоръчваме да използвате климатика, заедно с друг тип отоплителен уред.

Автоматично размразяване

Когато външната температура е много ниска при висока влажност на въздуха, може да се образува скреж по външния модул при работа в режим отопление и това да влоши експлоатационните характеристики на изделието.

За защита от образуване на скреж този климатик е снабден с автоматична функция за размразяване, контролирана от микрокомпютър.

Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата за размразяване ще сработи за кратко (максимално 15 минути).

Индикаторът [ ], намиращ се на вътрешния модул. ще примигва по време на функцията.

Ако по външното тяло се образува скреж след работа в режим

Отопление, външния модул ще спре автоматично след няколко минути работа. След това започва автоматичното размразяване.

Функция Автоматично рестартиране

В случай на прекъсване на захранването, например при спиране на тока, климатикът веднага спира. Когато захранването се възобнови, климатикът се рестартира автоматично и работи в предишния режим.

Ако захранването прекъсне при настроен таймер, обратното броене на таймера ще се занули.

След възстановяване на захранването индикаторът [ ] на вътрешния модул ще примигва, за да покаже, че има грешка в таймера. В такъв случай нулирайте настройките на часовника и таймера.

Неизправности, причинени от други електрически уреди

Използването на други електрически уреди като електрическа самобръсначка или използването на радиопредавател може да причини неизправност в климатика.

Ако възникне такава неизправност, изключете прекъсвача.

След това го включете отново и започнете работа с помощта на дистанционното управление.

Диапазон на температура и влажност на въздуха при вътрешния модул

Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха са следните:

Стайна температура Охлаждане/

Изсушаване

[°C] 18 - 32

Отопление [°C] 16 - 30

Влажност на въздуха в помещението [%] 80 или по-малко * 1)

*1) Ако климатикът работи без прекъсване в продължение на много часове, е възможно да се появи конденз на повърхността му и да капе.

• Ако устройството бъде използвано при условия извън допустимия диапазон на температурата, работата на климатика може да спре поради включване на автоматичната защитна верига.

• В зависимост от условията за работа е възможно топлообменникът да замръзне, което може да доведе до изтичане на вода или друга неизправност (в режими Охлаждане или Изсушаване).

Друга информация

• Не използвайте климатика за каквато и да е друга цел освен охлаждане/изсушаване на помещения, отопляване на помещения или вентилация.

• Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха за външния модул са посочени в неговия наръчник за монтиране.

Bg-9

12. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ

12.1. Дистанционно управление с кабел

Допълнителното дистанционно управление с кабел може да бъде използвано.

Можете да използвате безжичното и дистанционното управление с кабел едновременно.

Но някои от функциите на безжичното дистанционно управление са ограничени. Ако зададете ограничените функции, ще се чуе бибипкане, и индикаторите [ ], [ ], и [ ] на вътрешния модул ще премигнат.

<Ограничени функции на безжичното дистанционно управление>

Когато се използва заедно с дистанционното управление с кабел (тип 2 с кабел)

• Режим Мощен

• Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул

• Работа в режим 10 °C Отопление

Може да използвате дистанционно управление с кабел и управление чрез безжична LAN мрежа (по избор).

Но някои операции от мобилното приложение са ограничени.

Повече от едно дистанционно управление

Можете да свържете две дистанционни управления с кабел към един климатик.

Всяко от тях ще може да управлява климатика.

Но функцията таймер няма да може да бъде използвана от второто дистанционно.

Групов контрол

Едно дистанционно управление може да управлява до 16 климатика. Всички те ще работят при едни и същи настройки.

Не можете да използвате заедно групов контрол и безжично управление чрез LAN мрежа.

12.2. Управление чрез безжична LAN мрежа

Може да се използва опционалното управление чрез безжична LAN мрежа.

12.3. Климатик тип мултисплит

Този вътрешен модул може да се свърже към външен модул тип мултисплит. Мулти-тип климатикът позволява няколко вътрешни тела да работят на няколко места. Вътрешните тела могат да работят едновременно в съответствие с тяхната съответна мощност.

Едновременно използване на няколко климатика

● При използване на климатик тип мултисплит няколко вътрешни модула могат да работят едновременно, но когато 2 или повече вътрешни модула от същата група работят едновременно, ефективността на отопление и охлаждане ще бъде по-ниска от тази, ако се използва един вътрешен модул. Съответно, когато искате да използвате повече от 1 вътрешен модул за охлаждане по едно и също време, използването трябва да бъде вечер или по друго време, когато се изисква по-малка мощност. По същия начин, когато се използват няколко климатика едновременно за отопление, препоръчително е те да се използват в комбинация с други помощни отоплителни уреди, както се изисква.

● Сезонните и външни температурни условия, структурата на помещенията и броя на хората в помещението също могат да доведат до разлики в оперативната ефективност. Препоръчваме ви да опитате различни операционни модели, за да се потвърди нивото на мощност на отопление и охлаждане, предоставена от вашите климатици, както и използването на климатиците по начин, който най-добре отговаря на начин на живот на вашето семейство.

● Ако установите, че 1 или повече климатици доставят ниско ниво на охлаждане или отопление при едновременна работа, препоръчваме ви да спрете едновременна работа на няколко климатика.

● Следните режими на работа не могат да работят по едно и също време.

Ако вътрешният модул е инструктиран да работи в режим на работа, който не може да изпълнява, индикаторът [ ] на вътрешния модул ще започне да премигва (1 секунда включен, 1 секунда изключен), а модулът ще премине в режим на готовност.

Режим Отопление и режим Охлаждане (или режим Изсушаване)

Режим Отопление и режим Вентилация

● Режимът може да се настрои в един от следните различни режими на работа.

Режим Охлаждане и режим Изсушаване

Режим Охлаждане и режим Вентилация

Режим Изсушаване и режим Вентилация

● Работният режим (режим Отопление или режим Охлаждане (Изсушаване)) на външният модул ще се определя от работния режим на вътрешния модул, който е бил пуснат първи. Ако вътрешният модул бъде стартиран в режим Вентилация, работният режим на външния модул няма да бъде зададен.

Например, ако вътрешен модул (A) бъде стартиран в режим Вентилация и след това след това на вътрешен модул (B) бъде зададен режим Отопление, то вътрешен модул (A) временно ще започне работа в режим Вентилация, но когато вътрешният модул (B) бъде пуснат в режим Отопление, индикаторът [ ] за вътрешния модул (A) ще започне да премигва (1 секунда включен, 1 секунда изключен) и той ще премине в режим на готовност.

Вътрешният модул (B) ще продължи да работи в режим Отопление.

13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В следните случаи, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачите захранващия щепсел. След това се консултирайте със своя дилър или оторизиран сервизен персонал.

Докато модулът е свързан към електрозахранването, той не е изолиран, дори ако е изключен.

• Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим

• Теч на вода от модула

Изобщо не работи.

□ Имало ли е прекъсване на захранването с ток?

В този случай устройството се рестартира автоматично след като бъде възобновено електрозахранването. (Вижте

страница 9

.)

□ Изключен ли е електрическият прекъсвач?

⇒ Включете електрическия прекъсвач.

□ Има ли изгорял бушон или е бил задействан електрическият прекъсвач?

Заменете бушона или рестартирате прекъсвача.

□ Работи ли таймерът?

⇒ За да проверите или да изключите настройката на таймера, вижте

страница 5

.

Слабо охлаждане или отопление.

□ Дали устройството работи при условия извън позволения диапазон на температурата?

В такъв случай е възможно климатикът да спре да работи поради включване на автоматичната защитна верига.

Мръсен ли е въздушният филтър?

⇒ Почистете въздушния филтър. (Вижте

страница 7.

)

□ Блокирана ли е смукателната решетка или изходният отвор на вътрешния модул?

⇒ Отстранете блокиращите елементи.

□ Правилно ли е зададена стайната температура?

⇒ За да промените зададената температура, вижте

страница 5

.

□ Има ли врата или прозорец, които са оставени отворени?

⇒ Ако да, затворете ги.

Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?

⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте

страница 5

.

□ Зададена ли е работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул?

За да спрете работата в режима за ниско ниво на шум на външния модул, вижте

страница 6

.

□ <В режим Охлаждане> В стаята влиза ли пряка или силна слънчева светлина?

⇒ Спуснете завесите.

□ <В режим Охлаждане> Има ли други отоплителни уреди или работещи компютри или в помещението има твърде много хора?

Изключете отоплителните уреди или компютрите или задайте по-ниска температура. (Вижте

страница 5

.)

Въздушният поток е слаб или спира.

□ Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?

За да промените скоростта на вентилатора, вижте

страница 5.

<В режим Отопление> Току-що ли бе включен режимът?

В такъв случай вентилаторът се върти много бавно известно време, за да затопли вътрешните части на устройството.

□ <В режим Отопление> Стайната температура по-висока ли е от зададената температура?

В такъв случай външният модул спира, а вентилаторът на вътрешния модул се върти при много ниска скорост.

□ <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [ ]?

В такъв случай в момента се изпълнява Автоматично размразяване. Вътрешният модул спира за максимум

15 минути. (Вижте

страница 9

.)

□ <В режим Изсушаване> Вътрешният модул работи при ниска скорост на вентилатора, за да регулира влажността на въздуха в помещението и може да спира от време на време.

□ <В режим Автоматично> По време на периода на наблюдение вентилаторът се върти много бавно.

Чува се шум.

□ Това са случва по време на работа на климатика или веднага след спирането му?

В такъв случай е възможно да се чува шумът, породен от циркулирането на хладилния агент. Това е особено забележимо в продължение на 2-3 минути след започване на работа.

□ Чувате ли леко скърцане по време на работата на климатика?

Това е резултат от моментното разширение и свиване на предния панел в резултат на температурните промени.

□ <В режим Отопление> Чувате ли свистене?

Този звук е резултат от операцията Автоматично размразяване. (Вижте

страница 9

.)

Модулът изпуска миризма.

□ Възможно е климатикът да абсорбира различни миризми - от мебели, текстил или цигарен дим. Тези миризми е възможно да бъдат изпускани по време на работата му.

От устройството се отделя лека мъгла или пара.

<В режим Охлаждане или Изсушаване> Устройството може да изпуска лека мъгла, образувана в резултат на кондензация от рязкото охлаждане.

<В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [ ], намиращ се на вътрешния модул?

В такъв случай е възможно външният модул да отделя пара поради Автоматичното размразяване. (Вижте

страница 9

.)

От външния модул изтича вода.

□ <В режим Отопление> От външния модул може да изтича вода, която се образува при Автоматичното размразяване.

(Вижте

страница 9

.)

Устройството работи по начин, различен от зададеното от дистанционното управление.

□ Дали батериите в дистанционното управление не са изтощени?

⇒ Сменете батериите.

Работата се бави след рестартиране.

□ Подаването на електричество е било внезапно възстановено?

В такъв случай компресорът няма да стартира за около

3 минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителя.

Незабавно прекратете работа и изключете електрическия прекъсвач в следните случаи. После се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

• Проблемът не изчезва дори и след извършването на тези проверки или диагностики.

• Върху вътрешния модул мигат [ ] и [ ], а [ ] мига бързо.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

За отстраняване на неизправности, свързани с управлението чрез безжичен LAN адаптер, вижте ръководството за настройване на безжичен LAN адаптер или мобилното приложение, инсталирано на вашия смартфон или таблет.

Bg-10

Състояние на индикаторните лампи

Схема на светене: Изкл., Вкл., Мига, Всичко

Състояние

(3 пъти)

(Бързо)

Причини и решения

Автоматично размразяване

⇒ Моля, изчакайте до приключването на размразяването (максимум

15 минути).

Индикатор на филтъра

⇒ Почистете въздушния филтър и рестартирайте знака на филтъра.

Показване на код за грешка

⇒ Консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

Грешка в настройката на таймера заради Автоматично рестартиране

Нулирайте настройките на часовника и таймера.

Пробно пускане (само за оторизиран персонал)

⇒ Натиснете , за да спрете пробното пускане.

Ограничена функция

Вж. стр.

9

8

-

-

-

-

(При мулти връзка) Режим на готовност

⇒ Проверете зададения режим на работа на вътрешните модули.

9

Ръчно зададена Автоматична работа и

Рестартиране на индикатора на филтъра

Можете да управлявате климатика чрез бутона на вътрешния модул.

Статус Време на натискане

При работа Повече от 3 секунди

Спиране 2 секунди или по-малко

Режим или операция

Стоп

Нулиране на индикатора на филтъра

Автоматично * 1) Повече от 3 секунди и помалко от 10 секунди

Повече от 10 секунди

(Само при сервизна поддръжка.*

2)

)

Принудително охлаждане

*1) При мулти връзка режимът на работа е този, зададен на другите вътрешни модули.

*2) За да спрете принудителното охлаждане, натиснете този бутон или на дистанционното управление.

Bg-11

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents