Fujitsu ASYG12KMCC Operativne instrukcije

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Fujitsu ASYG12KMCC Operativne instrukcije | Manualzz
PRIRUČNIK ZA UPORABU
KLIMA UREĐAJ (Zidni tip)
Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte
pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
MODEL:
* Zapišite naziv modela.
(Pogledajte natpisnu naljepnicu.)
DIO Br. 9387858051
Hrvatski
PRIRUČNIK ZA UPORABU
Sadržaj
UPOZORENJE
1. MJERE OPREZA........................................................ 1
2. PRIPREMA................................................................. 2
3. NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA................................. 3
3.1. Unutrašnja jedinica............................................ 3
3.2. Daljinski upravljač.............................................. 3
4. OSNOVNE RADNJE.................................................. 5
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA.............................. 5
5.1. Postavljanje brzine ventilatora........................... 5
5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka................... 5
6. FUNKCIJE TAJMERA................................................. 5
6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.................................... 5
6.2. Programiranje tajmera....................................... 5
6.3. Tajmer za spavanje .......................................... 6
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE..................... 6
7.1. Štedljivi način rada............................................ 6
8. OSTALE OPERACIJE................................................ 6
8.1. Funkcija snažnog rada...................................... 6
8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice................ 6
8.3. Funkcija 10 °C grijanje...................................... 6
9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE.......................... 7
9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača..... 7
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE....................................... 7
11. OPĆE INFORMACIJE................................................ 9
12. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI................................ 9
12.1. Žični daljinski upravljač...................................... 9
12.2. Kontrola bežične LAN veze............................... 9
12.3. Klima uređaj s više vrsta jedinica...................... 9
13. OTKLANJANJE PROBLEMA................................... 10
1. MJERE OPREZA
Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine,
pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete
upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera
opreza.
Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja
uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se
težina određuje sljedećim oznakama:
UPOZORENJE
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga
slučaja ili ozbiljne ozljede.
OPREZ
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozlijede ili
oštećenja imovine.
Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.
Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.
Hr-1
• Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati
korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za
izvođenje postupaka popravljanja, postavljanja i
premještanja ovoga proizvoda.
Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu
curenja, strujnoga udara ili požara.
• Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa
paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite
električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz
utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Tada
se posavjetujte s ovlašteno osoblje.
• Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje.
Ako se ošteti, može ga zamijenit isključivo osoblje
ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
• Ako dođe do curenja rashladnog sredstva, pripazite
da rashladno sredstvo bude dalje od plamena ili
zapaljivih proizvoda i obratite se ovlaštenome osoblju.
• Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova
pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim
upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
• Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju
iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju
pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne
za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod
nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
• Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite
plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne
mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako
se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.
• Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem
ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i
isključivanjem električne sklopke.
• Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga
uređaja.
• Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od
nekoliko sati.
• Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor ili ulazni otvor.
• Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
OPREZ
• Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
• Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim
filtrima za zrak.
• Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena
najmanje 1 m od ovog proizvoda.
• Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga
nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
• Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača
unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
• Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju
se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u
prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad,djeca, starije
ili bolesne osobe.
• Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i
nemojte ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji
blokiraju ili ulaze u izlazne otvore mogu dovesti do
kvara stroja.
• Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili
uređajima za grijanje.
• Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni
otvor.
• Ne pritišćite lamele radijatora.
• Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete
na ovaj uređaj.
Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.
OPREZ
• Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne
stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode
iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed
čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
• Ne izlažite uređaj izravno vodi.
• Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane,
biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela
ili drugih predmeta. To može uzrokovati smanjenje
njihove kvalitete.
• Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
• Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
• Ne vucite kabel za napajanje.
• Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga
izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom
izvođenja postupka održavanja jedinice.
• Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili
čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete
ozlijediti.
Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.
Za model s rashladnim sredstvom R32
Kako biste provjerili vrstu rashladnog sredstva u svom
proizvodu, pogledajte natpisnu naljepnicu.
UPOZORENJE
• Uređaj treba instalirati, koristiti i čuvati u prostoriji
površine veće od X m².
Količina rashladnog sredstva
Minimalna površina prostorije
M (kg)
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
UPOZORENJE
Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi zapaljivo
rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i izloži se
vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati
priručnik za uporabu.
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da servisno osoblje treba
servisirali ovaj uređaj uz pomoć instalacijskog
priručnika.
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao
što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.
2. PRIPREMA
UPOZORENJE
• Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju
slučajno baterije.
OPREZ
• Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom
kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito
čistom vodom i obratite se liječniku.
• Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti
sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se
primjenjuju u vašoj državi.
• Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
• Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.
Dodatna oprema unutarnje jedinice
Provjerite je li priložena sljedeća dodatna oprema.
(IEC 60335-2-40)
• Proizvod treba čuvati u prostoriji u kojoj nema izvora
plamena koji neprestano rade (primjerice otvoreni
plamen, uređaj koji radi na plin ili električna grijalica).
• Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
• Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati
miris.
• Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost
mehaničkog oštećenja.
• Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući
način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
• Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice
potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi
zaštite.
Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje
jedinice.
(Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati
curenje zapaljivog plina tijekom rada).
• Nemojte instalirati jedinicu na mjesta koja sadrže
mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom
količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
• Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti
čistiti proizvod na način koji se razlikuje od onog kojeg
preporučuje proizvođač.
• Ne probijati i ne spaljivati.
Daljinski upravljač
Držač daljinskog
upravljača
Samonarezni vijci
Baterije
Filtri za čišćenje zraka
Držači filtra
Postavljanje držača daljinskog upravljača
1
Pričvrstiti
2
Umetnuti
3
Povući gore
Hr-2
Umetanje baterije i priprema daljinskog upravljača
(R03/LR03/AAA x 2)
2
4
1
~
3
Uporaba
Zelena
Normalan rad
Tajmer
Narančasta
Funkcija tajmera
Štedljivi rad
Zelena
Štedljivi način rada
Funkcija 10 °C grijanje
6
Umetnite baterije kako je prikazano na slici gore.
4 Pritisnite
5 Pritisnite
kako biste započeli postavljanje sata.
(
)
kako biste postavili sat.
Pritiskom gumba promijenite sat u minutama.
Pritisnite i držite gumbe kako biste promijenili sat u koracima od 10 minuta.
* Pritiskom na
indikator tajmera može se
mijenjati s 24-satnog u 12-satni prikaz vremena.
6 Pritisnite
Rad ili stanje
5
3
1
Boja
Naziv
kako biste dovršili postavljanje.
NAPOMENE:
• Koristite samo navedenu vrstu baterija.
• Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene
baterije istovremeno.
• Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana.
• Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite
baterije i pritisnite
, kao što je prikazano na stranica 4.
3. NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA
OPREZ
Kako biste osigurali pravilan prijenos signala između
daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijamnik signala:
-- Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom
snažnom svijetlu
-- Ne postavljajte blizu ravnoga zaslona televizora
Ne postavljajte u prostorijama s fluorescentnim
osvjetljenjem, koje se stalno mijenja, jer se signal možda
neće pravilno prenositi. U tom se slučaju obratite trgovini
gdje ste kupili proizvod.
3.2. Daljinski upravljač
Prilikom uporabe opcijskog daljinskog upravljača izgled i
postupak uporabe mogu se razlikovati.
Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu svakog
daljinskog upravljača.
: Postavljanje treba vršiti dok je prikazan zaslon za postavljanje
pojedine funkcije.
: Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.
Odašiljač signala
Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom
smjeru.
• Radni domet je otprilike 7 m.
• [ ] će se prikazati kada se signal emitira.
• Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno
primi signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.
Zaslon daljinskog upravljača
U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je
povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije
prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke.
Za osnovne funkcije . ........... Pogledajte stranicu 5.
Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.
Mijenja način rada.
3.1. Unutrašnja jedinica
Za ručni automatski rad
i poništavanje indikatora filtra
(Pogledajte stranica 11.)
Usisna rešetka *1)
Filtar zraka
Prilagođava postavljenu temperaturu.
Za funkciju grijanja na 10 °C....Pogledajte stranicu 6.
Filtar za čišćenje zraka
Aktivira funkciju grijanja na 10 °C.
Prednja
ploča
Natpisna
naljepnica
Za funkciju štedljivog rada .....Pogledajte stranicu 6.
Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada.
Crijevo za
odvod
Otvor vodoravnog Lampice indikatora *2)
strujanja zraka
Prijamnik signala
daljinskog upravljača
*1) Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije
pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene,
proizvod možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak
smanjiti.
*2) Svjetlosni indikatori svijetle u sljedećim uvjetima.
Hr-3
O funkciji niske buke vanjske jedinice
....... Pogledajte stranicu 6.
Aktivira ili deaktivira funkciju niske buke vanjske
jedinice.
OPREZ
• Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje
daljinskoga upravljača:
-- Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće
biti izložen izravnoj sunčevoj svijetlosti ili pretjeranoj
toplini.
-- Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti
duže vremensko razdoblje.
• Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između
daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati
na pravilan prijenos signala.
• Ne tresite jako daljinski upravljač.
• Ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač.
Za funkciju snažnog rada .... Pogledajte stranicu 6.
Aktivira ili deaktivira funkciju snažnog rada.
Za postavke klima uređaja . ...Pogledajte stranicu 5.
Upravlja snagom ventilatora.
Postavlja automatsko zakretanje.
Upravlja smjerom okomitog strujanja zraka.
Za funkcije tajmera . ............. Pogledajte stranicu 5.
Postavlja tajmer ukl. *
Postavlja tajmer iskl. *
Postavlja tajmer za spavanje.
Deaktivira postavljanje tajmera.
Prilagođava vrijednost postavki tajmera ili
sata.
Pokreće postavljanje sata.
* Ako postavite tajmer za uključivanje i tajmer za isključivanje,
radit će redoslijedom postavljenog vremena.
Nakon zamjene baterija
Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj
slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali
predmet.
RESET
Hr-4
■■ Raspon strujanja zraka
4. OSNOVNE RADNJE
Okomito strujanja zraka
■■ 3 koraka za pokretanje rada
1. Pritisnite
za pokretanje ili zaustavljanje rada.
2. Pritisnite
za odabir načina rada.
Način rada mijenja se na sljedeći način.
AUTO
(Automatski)
COOL
(Hlađenje)
3. Pritisnite
DRY
(Sušenje)
FAN
(Ventilator)
HEAT
(Grijanje)
za postavljanje željene temperature.
Temperatura se mijenja u koracima od 1 °C.
Raspon postavki temperature
Automatski/hlađenje/odvlaživanje
18 – 30 °C
Grijanje
16 – 30 °C
NAPOMENE:
• U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja temperaturu postavite na
vrijednost nižu od trenutačne temperature u prostoriji.
• U načinu rada hlađenja ventilator unutarnje jedinice može s vremena na
vrijeme stati radi obavljanja provjere ventilatora unutarnje jedinice zbog
štednje energije koja smanjuje utrošak energije kroz zaustavljanje rotacije
ventilatora unutarnje jedinice kad je vanjska jedinica zaustavljena.
Kod unaprijed zadanih postavki ova je funkcija aktivirana.
Da biste deaktivirali ovu funkciju, obratite se instalateru ili
ovlaštenom servisu.
• U načinu grijanja,
-- podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne temperature.
-- na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj brzini
ventilatora otprilike 3–5 minuta.
-- funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja
kada je to potrebno.
• U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA
za upravljanje brzino ventilatora.
Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.
(Automatski)
(Visoko)
Kada se odabere
(Srednje)
(Nisko)
(Tiho)
, brzina ventilatora ovisi o uvjetima rada.
Kako biste pojačali učinak pročišćavanja zraka, postavite veliku
brzinu ventilatora.
5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka
Za pojedinosti o rasponima strujanja zraka pogledajte “Raspon
strujanja zraka”.
■■ Postavljanje okomitog strujanja zraka
))Pritisnite
kao biste postavili smjer okomitog strujanja zraka.
■■ Postavljanje vodoravnog strujanja zraka
OPREZ
Prije nego što započnete namještanje smjera
vodoravnog strujanja zraka, provjerite je li otvor
okomitog strujanja zraka u potpunosti zatvoren.
Ručno podesite dvije ručke.
))
■■ Postavljanje funkcije zakretanja
))Pritisnite
za pokretanje/zaustavljanje funkcije zakretanja.
NAPOMENE: Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad
se ventilator unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj brzini
ili kad je zaustavljen.
Hr-5
1
2
3
4
5
6
Upravljanje funkcijom zakretanja s
Hlađenje,
1
4
odvlaživanje
Grijanje
3
6
Ventilator *
1
4 ili 3
6
* Raspon funkcije zakretanja ovisi o smjeru strujanja zraka
postavljenjem prije funkcije zakretanja.
NAPOMENE:
• Ne pokušavajte ručno pomicati krilca za smjer protoka zraka.
• U automatskom načinu rada ili načinu grijanja, smjer strujanja zraka
ostaje neko vrijeme od početka rada u položaju 1.
• U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja preporučuju se položaji 1-3
kako kapljanje kondenzacije ne bi oštetilo vašu imovinu. Ako se
položaj 4-6 drži 30 minuta ili dulje tijekom tih načina rada, smjer
strujanja zraka automatski se mijenja u položaj 3.
• Kada se koristi mobilna aplikacija (potrebno je opcijsko upravljanje putem
bežičnog LAN-a), za okomiti smjer strujanja zraka moguće je odabrati 4 položaja.
6. FUNKCIJE TAJMERA
NAPOMENE: Kada treperi indikator [
] na unutarnjoj jedinici,
ponovno postavite sat i tajmer. To treperenje označava
da se poremetio unutarnji sat uslijed prekida električnog
napajanja.
6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.
Tajmer ukl. počinje s radom u vaše željeno vrijeme.
Tajmer iskl. prekida s radom u vaše željeno vrijeme.
1. Kada koristite tajmer ukl., pritisnite
Kada koristite tajmer iskl., pritisnite
.
.
(
) kako biste postavili vrijeme
2. Pritisnite
uključivanja ili isključivanja.
5.1. Postavljanje brzine ventilatora
))Pritisnite
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
Promijenite s
Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +5/-5 minuta.
Pritisak i držanje gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od
+10/-10 minuta.
• Kako biste deaktivirali tajmer za uključivanje/isključivanje, pritisnite
dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano
.
Indikator će se isključiti.
NAPOMENE: Ako postavite tajmer za spavanje nakon postavljanja
tajmera za uključivanje ili isključivanje, tajmer za
uključivanje ili isključivanje poništit će se.
6.2. Programiranje tajmera
Programiranje tajmera kao kombinacija tajmera ukl. i iskl.
1. Postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. (Pogledajte “6.1. Tajmer
ukl. ili tajmer iskl.”).
Postavke tajmera automatski mijenjaju programiranje
tajmera.
Tajmer čije je postavljeno vrijeme bliže trenutačnom vremenu radit će
prvi.
Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:
Tajmer
Tajmer
ukl.→iskl.
Tajmer
iskl.→ukl.
Indikator na zaslonu daljinskog upravljača
NAPOMENE:
●Programiranje tajmera možete postaviti samo u rasponu od 24 sata.
●Ako postavite tajmer za spavanje nakon programiranja tajmera,
programiranje tajmera poništit će se.
6.3. Tajmer za spavanje
8. OSTALE OPERACIJE
Tajmer za spavanje podržava vaše udobno spavanje postupnim
ublažavanjem rada klima uređaja.
1. Pritisnite
.
(
2. Pritisnite
će se rad zaustaviti.
)
kako biste postavili vrijeme do kojeg
Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se promijeni na sljedeći
način:
0H
30M
1H
00M
(30 min.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
sata/i
NAPOMENE: Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, zaslon
daljinskog upravljača vratit će se na zaslon mirovanja.
• Postavljeno vrijeme zadržat će se čak i nakon isteka tajmera za
spavanje. Kako biste ponovili tajmer za spavanje, pritisnite
dok na zaslonu daljinskog upravljača nije prikazano
.
• Kako biste deaktivirali tajmer ta spavanje, pritisnite
dok je na
zaslonu daljinskog upravljača prikazano
.
Indikator će se isključiti.
Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao
na sljedećoj slici.
U načinu grijanja
U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Postavljena
temperatura
30 min.
1 sat
Postavljeno vrijeme
1 sat
1,5 sat
1 °C
Postavljeno vrijeme
2 °C
Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.
NAPOMENE: Ako postavite tajmer za uključivanje ili isključivanje nakon
tajmera za spavanje, tajmer za spavanje poništit će se.
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
7.1. Štedljivi način rada
Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom
postavljene temperature na umjereniju vrijednost.
Pritisnite
))
način rada.
Uključit će se indikator [
Načini rada
kako biste aktivirali/deaktivirali štedljivi
] na unutarnjoj jedinici.
Sobna temperatura
Hlađenje/
Nekoliko stupnjeva više od postavljene temperature
odvlaživanje
Grijanje
Nekoliko stupnjeva niže od postavljene temperature
NAPOMENE:
• U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak
ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada.
• Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja
temperature u automatskom načinu rada.
8.1. Funkcija snažnog rada
Tijekom funkcije snažnog rada jedinica će raditi maksimalnom snagom
i sa snažnim strujanjem zraka kako bi se brzo ohladila ili ugrijala
prostorija.
NAPOMENE: Kod povezivanja više jedinica ova funkcija ne može se
koristiti.
Pritisnite
))
snažnog rada.
kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju
Kada se aktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 2 kratka zvučna
signala.
Kada se deaktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 1 kratka zvučna
signala.
Funkcija snažnog rada automatski se isključuje u sljedećim situacijama:
• Funkcija snažnog rada radi određeno vrijeme i temperatura u
prostoriji dosegne postavljenu temperaturu u načinima rada
hlađenja, odvlaživanja ili grijanja.
• 20 minuta nakon pokretanje funkcije snažnog rada.
NAPOMENE:
• Smjer strujanja zraka i brzina ventilatora automatski se kontroliraju.
• Funkcija snažnog rada ne može se koristiti u isto vrijeme kad i
funkcija ekonomičnog rada.
• Funkcija snažnog rada nadjačava sljedeće načine rada. Ako su
postavljeni sljedeći načini rada, pokrenut će se nakon završetka
funkcije snažnog rada.
-- Funkcija niske buke vanjske jedinice
-- Program štednje energije
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice
Funkcija niske buke vanjske jedinice smanjuje buku vanjske jedinice.
Tijekom rada smanjuje se broj rotacija kompresora i ventilator vanjske
jedinice okreće se polako.
NAPOMENE: Kod povezivanja više jedinica ova funkcija ne može se
koristiti.
Pritisnite
))
kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju
niske buke vanjske jedinice.
Dok je funkcija niske buke vanjske jedinice aktivirana, prikazano je
na zaslonu daljinskog upravljača.
Postavka će se sačuvati čak i nakon isključivanja klima-uređaja.
NAPOMENE:
• Ova se funkcija može koristiti u isto vrijeme kad i funkcije ventilator,
odvlaživanje i snažan rad.
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
8.3. Funkcija 10 °C grijanje
Pokreće funkciju 10 °C grijanja koja održava sobnu temperaturu od
10 °C da bi se spriječilo prekomjerno padanje sobne temperature.
Pritisnite
))
10 °C.
kako biste aktivirali funkciju grijanja na
Unutarnja jedinica emitirat će 1 kratki zvučni signal i uključit će se
indikator [
] na unutarnjoj jedinici.
Pritisnite
))
kako biste isključili klima uređaj.
Indikator [
] će se isključiti.
NAPOMENE:
• Tijekom rada grijanja na 10 °C valjano je samo
.
• Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće
obaviti.
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
Hr-6
9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE
9.1. Postavljanje prilagođenog koda
daljinskog upravljača
Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača
možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.
Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima
upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).
NAPOMENE: Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i
daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati
signal iz daljinskog upravljača.
Kako postaviti prilagođeni kod daljinskog upravljača
1. P
ritisnute i držite
dok na zaslonu daljinskog upravljača ne
bude prikazan samo sat.
2. P
ritisnite
5 sekundi.
i držite ga pritisnutim
Prikazat će se trenutačni prilagođeni kod
(početno postavljen na A).
Što učiniti
Učestalost
Čišćenje kućišta unutarnje jedinice
Kada primijetite
Čišćenje filtra zraka
Svaka 2 tjedna
Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje
Svaka 3 mjeseca
Zamjena filtra Apple-catechin
(Naziv modela: UTR-FA16)
Zamjena filtra za ionsko dezodoriranje
(Naziv modela: UTR-FA16-2)
Svake 3 godine
* Filtri za pročišćavanje zraka prodaju se zasebno. Za zamjenu se
obratite trgovinu u kojoj ste obavili kupovinu.
Čišćenje kućišta unutarnje jedinice
NAPOMENE:
• Ne koristite vodu temperature više od 40 °C.
• Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, isparavajuća otapala
poput benzena ili razrjeđivača.
1. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice mekom krpom
navlaženom toplom vodom.
3. Pritisnite
kako biste
mijenjali prilagođeni kod između
).
A↔B↔C↔D (
2. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice suhom i mekom
krpom.
* Prilagođeni kod na zaslonu mora
odgovarati kodu na klima uređaju.
4. Ponovno pritisnite
Učestalost čišćenja prikazana je u sljedećoj tablici.
Čišćenje filtra zraka
.
1. Otvorite usisnu rešetku dok ne škljocne.
Postavit će se prilagođeni kod.
Zaslon će se vratiti na prikaz sata.
• Kako biste promijenili prilagođeni kod klima-uređaja, obratite se
osoblju ovlaštenog servisa (početno postavljen na A).
• Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 30 sekundi nakon što se kod
prikaže, zaslon se vraća na prikaz sata. U tom slučaju, ponovite
postavljanje od koraka 2.
• Ovisno o daljinskom upravljaču prilagođeni kod može se vratiti
na A prilikom zamjene baterija. U tom slučaju po potrebi poništite
prilagođeni kod. Ako ne znate prilagođeni kod klima uređaja,
isprobajte svaki od kodova dok ne nađete kod koji upravlja klima
uređajem.
2. Uklonite filtre zraka.
Podignite ručicu filtra za zrak, otkvačite dvije donje kukice i izvucite
filtar za zrak.
Drška filtra zraka
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPREZ
• Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i
napajanje prekinuti.
• Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene
prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu
u potpunosti spuštene, klima uređaj možda neće
ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
• Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite se
ovlaštenom servisnom osoblju.
• Ne dodirujte aluminijske lamele izmjenjivača topline
ugrađenog u unutarnju jedinicu kako se ne biste
ozlijedili prilikom izvođenja postupka postavljanja ili
održavanja jedinice.
• Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili
sprejevima za kosu.
• Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim
površinama prilikom izvođenja postupka održavanja
jedinice.
Jezičci (2 mjesta)
3. Uklonite prašinu na jedan od sljedećih načina.
• Čišćenje usisavačem.
• Pranje blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon pranja dobro
osušite filtre za zrak u sjeni.
4. Vratite filtre zraka.
Poravnajte strane filtra zraka s pločom i gurnite ih do kraja.
Pobrinite se da se dva donja jezička vrate pripadajuće rupe u
unutarnjoj jedinici.
5. Zatvorite usisnu rešetku.
Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.
Filtri za čišćenje zraka
(Filtar Apple catechin, filtar za ionsko dezodoriranje)
Usisna rešetka
Kućište
unutarnje
jedinice
Filtri zraka
Hr-7
NAPOMENE: Ako se na filtru zraka nakupi nečistoća, smanjit će se
protok zraka i radna učinkovitost, a povećat će se buka.
Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje i
zamjena filtra Apple-catechin
1. Uklonite filtre zraka. Pogledajte korak 1 ~ 2 od “Čišćenje
filtra zraka”.
2. Uklonite filtre za pročišćavanje zraka iz držača filtara.
Uklanjanje i ugradnja usisne rešetke
■■ Uklanjanje usisne rešetke
1. Otvorite usisnu rešetku dok ne škljocne.
2. Povucite montažne osovine dok držite usisnu rešetku u
vodoravnom položaju.
Filtar za čišćenje
zraka
Okvir filtra za čišćenje
zraka
3. Ispirite filtra za ionsko dezodoriranje (svjetlo plavi) vrućom
vodom pod visokim tlakom sve dok površina filtra ne bude
prekrivena vodom.
4. Operite filtar za ionsko dezodoriranje razblaženim neutralnim
deterdžentom.
Ne stružite i ne trljate filtar jer će se tako smanjiti učinak
dezodoriranja.
■■ Ugradnja usisne rešetke
6. Osušite filtar za ionsko dezodoriranje u sjeni.
1. Držeći usisnu rešetku u vodoravnom položaju, postavite
lijevu i desnu osovinu u potporni ležaj na vrhu prednje ploče.
Da biste pravilno učvrstili obje osovine, umetnite ih dok ne
škljocnu.
7. Uklonite filtar Apple-catechin (svijetlo zeleni) iz držača filtra.
2. Zatvorite usisnu rešetku.
8. Postavite novi ili oprani filtar za čišćenje zraka u okvire.
3. Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti
zatvorili.
5. Isperite filtar za ionsko dezodoriranje mlazom vode.
NAPOMENE: Filtar Apple-catechin uporabite što prije nakon otvaranja
pakiranja. Učinkovitost čišćenja zraka smanjuje se kad
filtri ostanu u otvorenoj ambalaži.
9. Montirajte držače filtra za pročišćavanje zraka na filtre za
zrak.
Zakvačite 4 kukice na poleđini okvira filtra za pročišćavanje zraka
na jezičac na objema krajevima filtra za zrak.
* Pripazite da filtar za čišćenje zraka ne izlazi iz okvira.
Kvačice (4 mjesta na poleđini)
Nakon duljeg perioda nekorištenja jedinice
Ako vam je unutarnja jedinica bila ugašena više od 1 mjeseca, upalite
funkciju ventilator na pola dana kako biste detaljno osušili unutarnje
dijelove prije nego što počnete s uobičajenim radom.
Dodatan pregled
Jezičak (4 mjesta)
NAPOMENE: Pripazite da filtar za čišćenje zraka ne izlazi iz okvira.
10. Zamijenite filtre zraka i zatvorite usisnu rešetku. Pogledajte
korak 4 ~ 5 od “Čišćenje filtra zraka”.
Zamjena filtra za ionsko dezodoriranje
1. Uklonite filtre zraka. Pogledajte korak 1 ~ 2 od “Čišćenje
filtra zraka”.
2. Uklonite filtar za ionsko dezodoriranje (svijetlo plavi) iz
držača filtra za pročišćavanje zraka.
3. Montirajte novi filtar za ionsko dezodoriranje.
Nakon duljeg perioda uporabe prašina nakupljena unutar vrata može
smanjiti radnu učinkovitost proizvoda čak i ako ste pravilno održavali
uređaj.
U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.
Za dodatne informacije, obratite se ovlašteno osoblje.
Resetiranje pokazivača filtra (posebne
postavke)
Ova se funkcija može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme
postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove
funkcije.
Očistite filtar za zrak kad lampica indikatora pokaže
))
sljedeće:
Lampica
indikatora
Uzorak treperenja
Treperi 3 puta u intervalima od 21 sekunde
Nakon čišćenja poništite pokazivač filtra pritiskom
unutarnjoj jedinici na 2 sekunde ili manje.
na
Hr-8
11. OPĆE INFORMACIJE
12. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI
■■ Učinak grijanja
Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja
topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu.
Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.
Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da
ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za
grijanje.
■■ Funkcija automatskog odleđivanja
Kada je vanjska temperatura vrlo niska a vlažnost visoka, mraz se
može stvarati na vanjskoj jedinici za vrijeme grijanja, te može doći do
smanjenja radne učinkovitosti proizvoda.
Radi zaštite od mraza, ovaj klima uređaj ima funkciju automatskog
odleđivanja kojom upravlja mikroračunalo.
Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se
odmrzavanja počinje izvoditi (između 15 minuta od zaustavljanja).
Indikator [ ] na unutarnjoj jedinici treperi tijekom ove funkcije.
Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će
jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska
funkcija odleđivanja započeti.
■■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
U slučaju prekida napajanja, poput nestanka električne energije, klima
uređaj će prestati raditi. Ali upalit će se automatski i obaviti prethodno
zadanu operaciju kad se vrati dotok električne energije.
Ako dođe do prekida napajanja nakon postavljanja vremenskog
regulatora, odbrojavanje će početi iznova.
Nakon što se ponovno uspostavi dotok električne energije, indikator
[
] na unutarnjoj jedinici treperit će kako bi vas upozorio da je došlo
do greške s tajmerom. U takvom slučaju poništite postavke sata i
tajmera.
■■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim
uređajima
Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijaćih aparata
ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može
uzrokovati kvar klima uređaja.
Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite električnu sklopku. Potom ju
upalite i nastavite upravljanje uređajem putem daljinskog upravljača.
■■ Raspon temperature i vlažnosti unutarnje
jedinice
Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:
Unutrašnja
temperatura
Hlađenje/
odvlaživanje
[°C]
18 do 32
Grijanje
[°C]
16 do 30
[%]
80 ili manje *1)
Unutrašnja vlažnost zraka
*1) Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može
kondenzirati voda koja kapa.
• Ako jedinica radi u uvjetima koji se razlikuju od dopuštenog raspona
temperature, rad klima uređaja se može prekinuti zbog automatske
zaštite strujnog kruga.
• Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti,
zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara (u načinu hlađenja
ili odvlaživanja).
■■ Ostale informacije
• Nemojte koristiti klima uređaj za druge namjene osim za hlađenje/
sušenje prostora, grijanje ili ventilaciju.
• Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice
pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice.
12.1. Žični daljinski upravljač
Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač.
Možete istovremeno koristiti i žični i bežični daljinski upravljač.
No, neke funkcije daljinskog upravljača ograničene su. Ako postavite
ograničene funkcije, oglasit će se zvučni signal i treptat će indikatori [ ],
[ ]i[
] na unutarnjoj jedinici.
<Ograničene funkcije za žične daljinske upravljače>
Prilikom uporabe zajedno sa žičnim daljinskim upravljačem (2-žilni tip)
• Funkcija snažnog rada
• Funkcija niske buke vanjske jedinice
• Funkcija 10 °C grijanje
Možete koristiti žični daljinski upravljač i upravljanje bežičnim
LAN-om (opcija).
Ipak, neke radnje putem mobilne aplikacije ograničene su.
Više daljinskih upravljača
Možete spojiti dva žičana daljinska upravljača na jedan klima uređaj.
Svakim daljinskim upravljačem moguće je upravljati klima uređajem.
Ipak, funkcije vremenskog tajmera ne mogu se rabiti na sekundarnoj
jedinici.
Skupno upravljanje
Jednim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima uređaja.
Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.
Ne možete koristiti grupnu kontrolu i bežičnu LAN kontrolu zajedno.
12.2. Kontrola bežične LAN veze
Može se koristiti opcijsko upravljanje bežičnom LAN mrežom.
12.3. Klima uređaj s više vrsta jedinica
Ova unutarnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom
za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje
korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje
jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim
kapacitetima.
Istovremena uporaba više jedinica
● Kod korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati
s više unutarnjih jedinica u isto vrijeme, ali ako 2 ili više unutarnjih
jedinica radi istovremeno, učinkovitost grijanja ili hlađenja bit će manja
od učinkovitosti pri korištenju samo jedne unutarnje jedinice. Sukladno
tome, kad želite koristiti više od jedne jedinice za hlađenje u isto
vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme
kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica
koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s
drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
● Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih
osoba također mogu rezultirati različitom radnom učinkovitošću.
Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste ustvrdili
razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te koristili te
jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
● Ako shvatite da 1 ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja
za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete
istovremeni rad više jedinica.
● Rad se ne može odvijati u sljedećim različitima načinima rada.
Ako je unutarnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može
obaviti, lampica indikatora [ ] na unutarnjoj jedinici će treperiti
(1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena), a jedinca će prijeći u stanje
pripravnosti.
Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)
Grijanje i rad ventilatora
Hr-9
● Rad se može odvijati u sljedećim različitima načinima rada.
Hlađenje i odvlaživanje
Hlađenje i rad ventilatora
Odvlaživanje i rad ventilatora
● Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će
određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako
unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada ventilatora, način
rada vanjske jedinice neće biti određen.
Primjerice, ako bi se unutarnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada
ventilatora, a potom se unutarnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada
grijanja, unutarnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada
ventilatora, ali kad bi unutarnja jedinica (B) započela s grijanjem, indikator [ ] unutarnje jedinice (A) počeo bi treptati (1 sekundu uključen,
1 sekundu isključen), a jedinica bi prešla u stanje mirovanja. Unutarnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada grijanja.
13. OTKLANJANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima
uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel
za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo
napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom
osoblju.
Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u
utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je
isključena.
• Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
• Voda curi iz jedinice
Ne radi uopće.
□□ Je li došlo do nestanka električne energije?
U tom slučaju se jedinica automatski poništava kad se nastavi
dovod struje. (Pogledajte stranicu 9.)
□□ Je li električna sklopka ugašena?
⇒ Uključite električnu sklopku.
□□ Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?
⇒ Zamijenite osigurač ili poništite sklopku.
□□ Radi li tajmer?
⇒ Kako biste provjerili ili deaktivirali postavku tajmera, pogledajte
stranicu 5.
Slabo hlađenje ili grijanje.
□□ Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature?
U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova.
□□ Je li filtar zraka prljav?
⇒ Očistite filtar za zrak. (Pogledajte stranicu 7.)
□□ Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni?
⇒ Uklonite zapreke.
□□ Je li temperatura sobe ispravno postavljena?
⇒ Kako biste promijenili postavku temperature, pogledajte
stranicu 5.
□□ Jesu li prozori i vrata otvoreni?
⇒ Zatvorite prozor ili vrata.
□□ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte stranicu 5.
□□ Nije li postavljena funkcija niske buke vanjske jedinice?
⇒ Kako biste zaustavili funkciju niske buke vanjske jedinice, pogledajte stranicu 6.
□□ <U načinu Hlađenje> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka sunčeva
svjetlost?
⇒ Zatvorite zastore.
□□ <U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računala, te je li previše ljudi u prostoriji?
⇒ Isključite uređaj za grijanje ili računala ili postavite nižu temperaturu. (Pogledajte stranicu 5.)
Protok zraka je slab ili prestaje.
□□ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte stranicu 5.
□□ <U načinu Grijanje> Jeste li tek pokrenuli rad?
U tom slučaju se ventilator privremeno okreće vrlo sporo kako bi
se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice.
□□ <U načinu Grijanje> Je li sobna temperatura viša od postavljene?
U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje
jedinice se okreće vrlo sporo.
□□ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [ ]?
U tom slučaju radi automatsko odmrzavanje. Jedinica se zaustavlja na najviše 15 minuta. (Pogledajte stranicu 9.)
□□ <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi niskom
brzinom kako bi prilagodilo vlažnost sobe i može prestati s vremena na vrijeme.
□□ <U načinu Auto> Tijekom praćenja se ventilator okreće vrlo sporo.
Čuje se buka.
□□ Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja?
U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva.
Ovo se posebno može primijetiti prve 2–3 minute nakon pokretanja.
□□ Čujete li lagano pištanje tijekom rada?
Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče
uslijed promjene temperature.
□□ <U načinu Grijanje> Čujete li šištanje?
Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga
odmrzavanja jedinice. (Pogledajte stranicu 9.)
Iz jedinice se osjeti neugodan miris.
□□ Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od
cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati
tijekom rada.
Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.
□□ <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog
procesa hlađenja.
□□ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [ ] na unutarnjoj
jedinici?
U tom slučaju iz vanjske jedinice može izlaziti para zbog rada
automatskog odmrzavanja. (Pogledajte stranicu 9.)
Vanjska jedinica ispušta vodu.
□□ <U načinu rada grijanja> Vanjska jedinica može ispuštati vodu
koju stvara funkcija automatskog odleđivanja. (Pogledajte stranicu 9.)
Jedinica radi drukčije od postavki na daljinskom upravljaču.
□□ Jesu li se baterije u daljinskom upravljaču potrošile?
⇒ Zamijenite baterije.
Funkcija se kasno aktivira nakon ponovnog pokretanja.
□□ Je li dovod struje naglo uključen?
U tom slučaju kompresor neće raditi oko 3 minute kako bi se
spriječilo izgaranje osigurača.
Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u
sljedećim slučajevima. Potom se obratite ovlašteno osoblje.
• Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili
dijagnostiku.
• Trepere [ ] i [
] na unutarnjoj jedinici, a [
] treperi brzo.
NAPOMENE: Za otklanjanje problema vezanih za W-LAN kontrolu
pogledajte priručnik za postavljanje za W-LAN adapter ili
mobilnu aplikaciju instaliranu na pametni telefon ili tablet
računalo.
Hr-10
■■ Stanje lampica indikatora
Uzorak osvjetljenja:
Isključeno,
Svijetli,
Treperi,
Stanje
Bilo koje stanje
Pogledajte
stranicu
Uzroci i rješenja
(3 puta)
(Brzo)
Funkcija automatskog odleđivanja
⇒ Pričekajte za završi odmrzavanje
(maksimalno 15 minuta).
9
Indikator filtra
⇒ Očistite filtar za zrak i poništite znak
filtra.
8
Prikaz koda pogreške
⇒ Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog
servisa.
-
Pogreška postavljanja tajmera zbog
automatskog ponovnog pokretanja
⇒ Poništite postavke sata i tajmera.
-
Probni rad (samo za ovlašteno servisno
osoblje)
⇒ Pritisnite
rad.
kako biste prekinuli probni
-
Ograničena funkcija
-
(Slow)
(Polako)
(U višestrukoj vezi) Način mirovanja
⇒ Provjerite postavljeni način rada
unutarnjih jedinica.
9
■■ Ručni automatski rad i poništavanje
indikatora filtra
Klima uređajem možete upravljati s
jedinici.
Stanje
Radi
Zaustavlja
se
Vrijeme zadržavanja
pritiska
Više od 3 sekundi
2 sekunde ili manje
Više od 3 i manje od
10 sekundi
Više od 10 sekundi
(Samo za servisiranje.*2))
na unutarnjoj
Način rada ili
funkcija
Zaustavi
Ponovno pokretanje
indikatora filtra
Automatski *1)
Prisilno hlađenje
*1)U višestrukoj vezi način rada slijedi druge jedinice.
*2) Da biste zaustavili prisilno hlađenje, pritisnite ovu tipku ili tipku
na daljinskom upravljaču.
Hr-11

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement