Fujitsu RSG12KPCA Navodila za uporabo

Add to My manuals
9 Pages

advertisement

Fujitsu RSG12KPCA Navodila za uporabo | Manualzz
NAVODILA ZA UPORABO
1. VARNOSTNI UKREPI
KLIMATSKA NAPRAVA (stenski tip)
Da bi preprečili telesne poškodbe in škodo na lastnini, pred
uporabo pozorno preberite navodila in se prepričajte, da
izpolnjujete naslednje varnostne ukrepe.
Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil,
lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost je razvrščena
na:
OPOZORILO
Ta simbol opozarja na smrt ali resne poškodbe.
POZOR
MODEL:
Ta simbol opozarja na poškodbe ali škodo na lastnini.
*Zapišite ime modela.
(Oglejte si etiketo za tehnične navedbe.)
Ta simbol označuje postopke, ki so PREPOVEDANI.
Pred uporabo tega izdelka, natančno preberite navodila in jih
shranite za nadaljno pomoč.
Ta simbol označuje postopke, ki so OBVEZNI.
Pojasnitev simbolov, ki se prikazujejo na notranji in zunanji enoti.
OPOZORILO
Vsebina
1. VARNOSTNI UKREPI................................................ 1
2. IMENA DELOV........................................................... 2
2.1. Daljinec................................................................ 2
2.2. Notranja enota..................................................... 4
3. OSNOVNO DELOVANJE........................................... 4
4. NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA............................... 4
4.1. Nastavitev hitrosti ventilatorja.............................. 4
4.2. Nastavljanje smeri pretoka zraka........................ 4
5. DELOVANJE ČASOVNIKA......................................... 5
5.1. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa................... 5
5.2. Programski časovnik........................................... 5
5.3. Časovnik spanje ................................................. 5
6. VARČEVANJE ENERGIJE......................................... 5
6.1. Način varčevanja................................................. 5
7. DRUGA DELOVANJA................................................. 5
7.1. Močni način......................................................... 5
8. ČIŠČENJE IN NEGA.................................................. 5
9. SPLOŠNE INFORMACIJE......................................... 6
10. OPCIJSKI DELI.......................................................... 7
10.1. Brezžično krmiljenje LAN................................... 7
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV........................................... 8
Št. DELA 9333892009
Sl-1
Ta simbol kaže, da se v izdelku uporablja vnetljivo
hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo in se izpostavi
zunanjemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara.
spušča
POZOR
Ta simbol kaže, da je treba previdno prebrati navodila
za uporabo.
POZOR
Ta simbol kaže, da servisno osebje treba rokovat s to
opremo s pomočjo priročnika za namestitev.
POZOR
Ta simbol kaže, da so na voljo informacije, kot so
navodila za uporabo in priročnik za namestitev.
OPOZORILO
• Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki
bi jih lahko uporabnih popravil sam. Za popravilo,
vzdrževanje ali montažo naprave se obrnite na
Pooblaščeni serviserji.
V primeru napačne montaže lahko pride do puščanja
vode, električnega udara ali požara.
• Če zaznate kakršnekoli nepravilnosti, kot je vonj po
zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske
naprave in izključite vse napajanje z izklopom
električne varovalke ali odklopom napajalnega kabla.
Nato se posvetujte s Pooblaščeni serviserji.
• Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla.
Če je poškodovan, ga lahko zamenja samo
pooblaščeni serviser, da se izognete nevarnostim.
• V primeru uhajanja hladilnega sredstva, se prepričajte,
da v bližini ni ognja ali katere koli druge vnetljive snovi
in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
• V primeru nevihte ali kakršnihkoli predhodnih znakov
udara strele, z daljincem izklopite klimatsko napravo
in se izogibajte dotikanju izdelka ali vtičnice, da bi
preprečili morebitne električne poškodbe.
• Izdelek je treba hraniti v prostoru brez stalno delujočih
virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih
plinskih naprav ali delujočega električnega grelca).
• Izdelek je treba hraniti v dobro prezračevanem
prostoru.
• Zavedajte se, da hladilna sredstva ne smejo imeti
vonja.
OPOZORILO
• Izdelek morate hraniti tako, da se prepreči pojav
mehanskih poškodb.
• Odlaganje proizvoda mora biti izvedeno pravilno, v
skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi.
• Med transportom ali premikanjem notranje enote je
treba pokriti cevi z nosilcem notranje enote s kljuko
zaradi zaščite.
Med premikanjem izdelka ne držite cevi notranje
enote.
(Obremenitev cevnih spojev lahko povzroči uhajanje
vnetljivega plina med delovanjem).
• Ta izdelek ni namenjen uporabi ljudi (vključno z
otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja,
razen če jih pri tem nadzoruje ali jim svetuje oseba,
ki je odgovorna za njihovo varnost. Da bi preprečili
otrokom, da se igrajo z izdelkom, morajo biti pod
nadzorom.
• Embalažo varno odvrzite. Raztrgajte in odvrzite
embalažo iz plastičnih vrečk, tako da se otroci ne
morejo z njimi igrati. Obstaja nevarnost zadušitve, če
se otroci igrajo z originalnimi plastičnimi vrečkami.
• Enote ne nameščajte v območje napolnjeno z
mineralnim oljem, kot na primer v tovarniško območje
ali območje, ki vsebuje veliko količino škropljenja olja
ali pare, kot na primer kuhinja.
• Ne vključite ali izključite naprave tako, da vtaknete
ali iztaknete vtič, ali z vklopom oziroma izklopom
varovalke.
• Blizu naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi.
• Izogibajte se predolgemu in direktnemu izpostavljanju
ohlajenega zraka.
• Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopni
kanal ali vstopni kanal.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
• Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka
odmrzovanja ali za čiščenje izdelka, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
• Ne preluknjajte ali sežigajte.
POZOR
• Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega
stanja živil, rastlin, živali, specifične opreme,
umetniških del ali drugih predmetov. To lahko povzroči
poslabšanje kakovosti teh predmetov.
• Ne izpostavljajte živali ali rastlin direktnemu pretoku
zraka.
• Ne pijte drenaže iz klimatske naprave.
• Ne vlecite električnega kabla.
• Da bi se med montažo ali vzdrževanjem enote izognili
telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih
loput toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v ta
izdelek.
• Ne stojte na nestabilnih stopnicah, ko upravljate z
ali čistite ta izdelek. Lahko se prevrne in povzroči
poškodbe.
Ta izdelek vsebuje flourinirane toplogredne pline.
2. IMENA DELOV
POZOR
Za ustrezen prenos signala med daljincem in notranjo
enoto, signalni sprejemnik hranite stran od naslednjih
predmetov:
-- Direktne sončne svetlobe ali drugih močnih luči
-- LCD ali plazma televizorjev
V prostorih s takojšnjimi fluoroscent nimi lučmi, kot so
pretvorniški tipi luči, se signal mogoče ne bo prenašal
pravilno. V tem primeru se posvetujte s prodajalno, v
kateri ste kupili izdelek.
2.1. Daljinec
OPOZORILO
• Bodite pozorni na dojenčke in majhne otroke, da ne bi po
nesreči pogoltnili baterij.
POZOR
• Zagotovite občasno prezračevanje med uporabo.
• Vedno upravljajte napravo z nameščenimi zračnimi
filtri.
• Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava
oddaljena vsaj 1 m od tega izdelka.
• Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite
iz električnega toka.
• Če naprava deluje že dalj časa, preverite notranjo
enoto, da bi preprečili padec le te.
• Smer pretoka zraka in sobna temperatura morata
biti premišljeno nastavljena, če napravo uporabljate
v prostoru z dojenčki, otroci, starejšimi ali bolnimi
osebami.
• Okolico zunanje enote ohranite čisto in urejeno, in
ne postavljajte predmetov okoli nje. Vse predmete,
ki ovirajo ali vstopajo iz izstopnih kanalov lahko
povzročijo okvaro izdelka.
• Ne usmerjajte pretoka zraka v kamine ali druge grelne
naprave.
• Ne blokirajte ali prekrivajte dovodne rešetke ali
izhodne odprtine.
• Ne izvajajte kakršnegakoli pritiska na lopute radiatorja.
• Ne vzpenjajte se na napravo, nanjo ne postavljajte ali
izobešajte predmetov.
• Pod napravo ne postavljajte drugih električnih naprav
ali gospodinjskih predmetov. Kapljanje kondenza iz
naprave lahko zmoči vašo lastnino in povzroči škodo
ali okvaro na njej.
• Naprave ne izpostavljajte direktnemu stiku z vodo.
POZOR
• Da bi preprečili okvaro ali poškodbe na daljincu:
-- Postavite daljinec na mesto, ki ni izpostavljeno direktni
sončni svetlobi ali prekomerni vročini.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite
baterije.
• Ovire med daljincem in notranjo enoto, kot so zavese ali zid,
lahko vplivajo na pravilen prenos signala.
• Če tekočina iz baterije pride v stik s kožo, očmi ali usti,
nemudoma sperite s čisto vodo in se posvetujte z vašim
zdravnikom.
• Izrabljene baterije je potrebno takoj odstraniti in reciklirati, v
skladu z lokalnimi zakoni in predpisi v vaši regiji.
•
•
•
•
Sl-2
Obvarujte daljinec pred močnejšimi udarci.
Hranite daljinec izven dosega vode.
Ne poskušajte polniti suhih baterij.
Ne uporabljajte suhih baterij, ki so bile ponovno napolnjene.
Nastavitev morate opraviti, ko je prikazan nastavitveni
zaslon za vsako funkcijo.
: Ta tipka se lahko uporablja le, ko klimatska naprava deluje.
Zaslon daljinca
V tem delu so prikazani opisi za vse možne tipke. Pri
dejanskem delovanju je zaslon povezan s tipko delovanja in
prikazuje le indikatorje, potrebne za vsako nastavitev.
:
:
Navodilo se nanaša na upravljanje brezžičnega omrežja
LAN (izbirno).
Oddajnik signala
Pravilno usmerite v sprejemnik signala notranje enote.
• Oddaljenost delovanja daljinca je približno 7 m.
• Ko se signal prenaša, se prikaže [ ].
• Notranja enota bo oddala pisk, ko pravilno prejme
signal. Če ne slišite piska, ponovno pritisnite tipko.
Za osnovno delovanje Glejte stran 4.
Zažene ali ustavi delovanje klimatske
naprave.
Spremeni način delovanja.
Prilagodi temperaturo nastavitve.
Za nastavitev pretoka zraka Glejte stran 4.
Nadzira hitrost ventilatorja.
Prilagodi navpično izpihovanje zraka.
Nastavi način samodejnega nihanja.
Zamenjava baterij (R03/LR03/AAA x 2)
4
2
3
RESET
1
1~3. Vstavite baterije, kot je prikazano na sliki.
, kot je prikazano na zgornji sliki. Uporabite
4. P
ritisnite
konico kemičnega svinčnika ali drugega majhnega predmeta.
OPOMBE:
• Uporabljajte le določen tip baterij.
• Ne mešajte različnih tipov ali novih in rabljenih baterij.
• Ob normalni uporabi lahko baterije uporabljate približno 1 leto.
• Če se doseg daljinskega upravljalnika opazno zmanjša, zamenjajte
baterije.
Za delovanje časovnika Glejte stran 5.
Aktivira ali deaktivira časovnik za spanje.
Za močno delovanje Glejte stran 5.
Nastavi časovnik izklopa.
Aktivira ali deaktivira močno delovanje.
Nastavi časovnik vklopa.
S pritiskom navzdol vstopi v način za
nastavitev brezžičnega omrežja LAN. (Glejte
stran 7.)
Za varčevanje z energijo Glejte stran 5.
Aktivira ali deaktivira varčevanje z energijo.
Prekliče nastavitev časovnika.
S pritiskom vklopite ali izključite upravljanje
brezžičnega omrežja LAN. (Glejte stran 8.)
Te tipke ne pritiskajte med običajnim delovanjem.
Zažene preskusni zagon (samo za pooblaščeno servisno osebje).
OPOMBE: Če se preskusni zagon začne nenamerno, pritisnite
, da preskusni zagon prekinete.
Izklopi nastavitev časovnika.
Sl-3
2.2. Notranja enota
: Navodilo se nanaša na upravljanje brezžičnega omrežja LAN (izbirno).
Za ročno samodejno delovanje in
ponastavitev indikatorja za filter
(Glejte stran 9.)
Reža
adapterja W-LAN
Dovodna rešetka *1)
Zračni
filter
Napisna nalepka
OPOMBE:
• V načinu hlajenja ali razvlaževanja nastavite tempeturo nižje, kot je
trenutna temperatura v prostoru.
• V načinu hlajenja ventilator notranje enote se lahko občasno ustavi
za kontrolo ventilatorja notranje enote, ki omogoči varčevanje z
energijo tako, da se zaustavi kroženje ventilatorja notranje enote
medtem, ko je zunanja enota zaustavljena.
Pri začetnih nastavitvah je ta funkcija vklopljena.
Za izklop te funkcije se posvetujte z monterjem ali pooblaščenih
serviserjem.
• V načinu gretja,
-- nastavite temperaturo, višjo od trenutne temperature prostora.
-- na začetku delovanja notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti
ventilatorja približno 3–5 minut.
-- način avtomatskega odmrzovanja prevlada nad segrevanjem, ko
je to potrebno.
• V načinu Ventilator nadzor temperature ni na voljo.
4. NASTAVITVE PRETOKA ZRAKA
Sprednja plošča
4.1. Nastavitev hitrosti ventilatorja
Odvodna cev
Pritisnite
))
za nadzor hitrosti ventilatorja.
Hitrost ventilatorja se spremeni kot sledi.
AUTO
(Samodejno)
Ko je izbrano
Loputa za vodoravno
izpihovanje zraka
*2)
Sprejemnik
signala daljinca
*1) Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka
popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko
to vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost naprave.
*2) Lučke indikatorjev svetijo v naslednjih pogojih.
Barva
Zelena
Normalno delovanje
Timer
Oranžna
Delovanje timer-ja
Varčno delovanje
Zelena
Način varčevanja
W-LAN
Oranžna
Upravljanje brezžičnega
omrežja LAN je aktivno.
Pritisnite
))
POZOR
Preden nastavite smer pretoka zraka v vodoravno smer, se
prepričajte, da je loputa za navpično izpihovanje zraka popolnoma ustavljena.
■ Nastavljanje obračanja lopatic
Pritisnite
))
● Obračanje
lopatic se lahko začasno zaustavi, če se ventilator v
notranji enoti vrti pri zelo nizki hitrosti ali se zaustavlja.
■ Razpon za usmerjanje zračnega toka
Navpično izpihovanje zraka
1
2
3
HEAT
(Gretje)
, da nastavite želeno temperaturo.
Temperatura se spreminja v korakih po 1 °C.
Razpon temperaturne nastavitve
Samodejno/hlajenje/razvlaževanje
18 - 30 °C
Gretje
16 - 30 °C
za zagon in zaustavitev obračanja lopatic.
OPOMBE:
, da izberete način delovanja.
COOL
DRY
FAN
(Hlajenje) (Razvlaževanje) (Ventilator)
da prilagodite navpično izpihovanje zraka.
■ Nastavljanje smeri vodoravnega izpihovanja zraka
za zagon in zaustavitev delovanja.
Način delovanja se spremeni kot sledi.
3. Pritisnite
, je hitrost ventilatorja odvisna od pogoja delovanja.
■ Nastavljanje smeri navpičnega izpihovanja zraka
■ 3 koraki za začetek delovanja
AUTO
(Samodejno)
QUIET
(Tiho)
Ročno prilagodite dva gumba.
))
3. OSNOVNO DELOVANJE
2. Pritisnite
LOW
(Nizko)
Podrobnosti o obsegu zračnega toka glejte »Razpon za
usmerjanje zračnega toka«.
Delovanje ali stanje
Delovanje
1. Pritisnite
MED
(Srednje)
4.2. Nastavljanje smeri pretoka zraka
Lučke indikatorjev
Ime
HIGH
(Visoko)
4
5
6
Spremenite z
Obračanja lopatic z
Hlajenje,
razvlaževanje
Gretje
Ventilator *
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
1
4
3
1
6
4 ali 3
6
* Razpon delovanja nihanja je odvisen od smeri pretoka zraka,
nastavljenega pred delovanjem načina Nihanje.
OPOMBE:
• Loputo smeri izpihovanja zraka ne nastavljajte z roko.
• V načinu samodejno ali gretje smer pretoka zraka nekaj časa po
začetku delovanja ostane v položaju 1.
• V načinu Hlajenje ali Sušenje se priporoča položaj 1-3, da se
prepreči pojava kondenzacije, ki poškoduje vašo lastnino. Če
položaj 4-6 v teh načinih hrani 30 minut ali več, se smer pretoka
zraka samodejno spremeni v položaj 3.
• Pri uporabi mobilne aplikacije (potreben je dodatni nadzor
brezžičnega omrežja LAN), lahko izberete enega izmed 4 položajev
navpičnega izpihovanja zraka.
Sl-4
5. DELOVANJE ČASOVNIKA
6. VARČEVANJE ENERGIJE
OPOMBE: Ko utripa indikator [ ] na notranji enoti, znova nastavite uro
in časovnik. Ta utripanje kaže, da je notranja ura napačno
nastavljena zaradi prekinitve napajanja. (Glejte stran 7.)
6.1. Način varčevanja
Privarčuje več elektrike, kot drugi načini delovanja s spreminjanjem
nastavljanje temperature, na srednjo nastavitev.
5.1. Časovnik vklopa ali časovnik izklopa
Pritisnite
))
Časovnik vklopa zažene delovanje ob želenem času.
Časovnik izklopa ustavi delovanje ob želenem času.
1. Ko uporabljate časovnik za vklop, pritisnite
.
Ko uporabljate časovnik za izklop, pritisnite
.
Način
delovanja
1,0
1,5
...
2,0
9,5
10
11
Gretje
12
ure
• Ko uporabljate časovnik za vklop, nastavite čas, ko indikator na
zaslonu daljinskega upravljalnika utripa.
• Ko uporabljate časovnik za izklop, nastavite čas, ko indikator na
zaslonu daljinskega upravljalnika utripa.
• Če želite izključiti časovnik za vklop/izklop, pritisnite na gumb
, medtem ko je [ ] ali [ ] prikazano na prikazovalniku
daljinskega upravljalnika.
Indikator se izklopi.
Nastavite časovnik vklopa ali časovnik izklopa. (Glejte »5.1.
))
Časovnik vklopa ali časovnik izklopa«).
Prvič, deluje časovnik, določen prej.
Po preteku časa, ki ga je določil prejšnji časovnik, začne nastavljeni
časovnik odštevanje.
Indikator na zaslonu daljinskega upravljalnika
Časovnik vklop→izklop
OPOMBE: Če spremenite nastavitveno vrednost za timer po nastavitvi
programskega timer-ja, se bo odštevanje časa ponovno
zagnalo ob tem trenutku.
5.3. Časovnik spanje
5,0
9,0
ure
7,0
• Čas nastavite medtem, ko utripa indikator
na zaslonu
daljinskega upravljalnika.
Za ponovitev časovnika, pritisnite tipko, ko indikator ni prikazan.
Med delovanjem časovnika spanja se nastavljena temperatura
spreminja kot je prikazano.
V načinu gretja
V načinu hlajenja ali razvlaževanja
• Da bi se med vzdrževanjem enote izognili telesnim
poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput
toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v notranjo
enoto.
• Notranje enote ne izpostavljajte insekticidom ali spreju
za lase.
• Med vzdrževanjem enote ne stojte na spolzkih,
neravnih ali nestabilnih površinah.
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Nastavite
temperaturo
30 min.
1 ura
1,5 ura
Nastavite čas
Nastavite čas
1 ura
1 °C
za zagon/zaustavitev močnega delovanja.
Ko je aktivirano, bo notranja enota oddala 3 kratka piska.
Ko je deaktiviran, bo notranja enota oddala 2 kratka piska.
Delovanje močnega načina se avtomatsko izklopi v naslednjih situacijah:
• Močno delovanje se izvaja za določen čas in sobna temperatura
doseže nastavljeno temperaturo v načinu Hlajenje, Sušenje ali
Gretje.
• 20 minut po začetku močnega delovanja.
• Pred čiščenjem, napravo ugasnite in izključite
napajanje.
• Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je
dovodna rešetka popolnoma zaprta. Če dovodna
rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to vpliva na
pravilno delovanje in učinkovitost klimatske naprave.
• Če čiščenje filtra vključuje delo na višini, se posvetujte
z osebjem pooblaščenega servisa.
Vedno, ko pritisnete na tipko se čas spremeni, kot je prikazano:
PREKLIC
Pritisnite
))
POZOR
.
3,0
7. DRUGA DELOVANJA
8. ČIŠČENJE IN NEGA
Časovnik spanja vam zagotavlja udoben spanec, tako da postopno
uravnava delovanje klimatske naprave.
2,0
OPOMBE:
• V načinih hlajenja, gretja ali razvlaževanje je največji učinek tega
delovanja približno 70 % običajnega delovanja.
• To način delovanja ni možen med delovanjem nadzora temperature
v samodejnem načinu.
OPOMBE:
• Smer izpihovanja zraka in hitrost ventilatorja sta nadzorovani
avtomatsko.
• Možno delovanje ne more delovati istočasno z delovanjem načina
varčevanja.
Časovnik izklop→vklop
1,0
Nekaj stopinj nižje od opredeljene temperature
Enota bo v možnem načinu delovala z največjo močjo in močan pretok
zraka bo hitro ohladil ali ogrel prostor.
Programiranje časovnika deluje kot kombinirana raba časovnika vklopa
in časovnika izklopa.
Pritisnite
))
Temperatura v prostoru
7.1. Močni način
5.2. Programski časovnik
Timer
] notranji napravi.
Hlajenje/
Nekaj stopinj višje od opredeljene temperature
razvlaževanje
2. Vedno, ko pritisnete na tipko se čas spremeni, kot je
prikazano:
0,5
za zagon/zaustavitev varčnega delovanja.
Vklopi se indikator na [
2 °C
Ko nastavljen čas preteče, se klimatska naprava izklopi.
Sl-5
Dovodna rešetka
Odstranitev in namestitev dovodne rešetke
Zračni filter
■■ Odstranitev dovodne rešetke
1. Odprite dovodno rešetko.
Ohišje notranje
enote
2. Ko rahlo pritisnete leve in desne namestitvene gredi
dovodne rešetke navzven, izvlecite dovodno rešetko.
Pogostost čiščenja je prikazana v naslednji preglednici.
Kaj storiti
Pogostost
Čiščenje ohišja notranje enote
Ko opazite
Čiščenje zračnega filtra
Vsaka 2 tedna
Čiščenje ohišja notranje enote
OPOMBE:
• Ne uporabljajte vode s temperaturo višjo od 40 °C.
• Ne uporabljajte abrazivih čistil ali hlapnih topil, kot sta benzen ali
topilo.
1. Nežno obrišite ohišje notranje enote z mehko krpo
navlaženo s toplo vodo.
2. Nežno obrišite notranjo enoto s suho in mehko krpo.
■■ Namestitev dovodne rešetke
1. Dovodno rešetko držite vodoravno in vstavite leve in desne
namestitvene sklope v utore na vrhu sprednje plošče.
Vstavite gred, dokler se ne zaskoči, da pravilno pritrdi vsako
gred.
2. Zaprite dovodno rešetko.
3. Pritisnite na 4 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma
zaprete.
Čiščenje zračnega filtra
1. Odprite dovodno rešetko.
Po dolgotrajni neuporabi enote
2. Odstranite zračne filtre.
Dvignite ročaj zračnega filtra, odklopite dva spodnja zavihka in
izvlecite zračni filter.
Ročaj zračnega filtra
Če notranja enota ni delovala 1 mesec ali dlje, najprej nastavite način
delovanja ventilatorja za pol dneva, saj ta način posuši notranje dele
pred uporabo normalnega delovanja.
Dodatni pregled
Po dolgem obdobju uporabe se lahko v notranji enoti nabere prah, kar
zmanjša učinkovitost delovanja naprave kljub pravilnem vzdrževanju
enote.
V tem primeru je priporočen pregled naprave.
Za več informacij se posvetujte s Pooblaščeni serviserji.
Ponastavitev indikatorja filtra (posebna
nastavitev)
Kljuke (2 kraja)
3. Odstranite prah na enega od naslednjih načinov.
• Čiščenje s sesalnikom.
• Pranje z blagim detergentom in toplo vodo. Po pranju temeljito
posušite zračne filtre v senci.
4. Zamenjajte zračne filtre.
Ta funkcija se lahko uporablja, če je pravilno nastavljena med
namestitvijo. Za uporabo te funkcije se posvetujte s pooblaščenim
servisnim osebjem.
Očistite zračni filter, ko indikator za filter pokaže naslednje:
))
Lučka
indikatorja
Strani zračnega filtra poravnajte s ploščo in jih potisnite do
konca. Prepričajte se, da sta dva spodnja jezička pravilno znova
nameščena v notranjo enoto.
5. Zaprite dovodno rešetko.
Pritisnite na 4 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma zaprete.
Vzorec utripanja
Utripa 3-krat v presledkih 21 sekund
Po čiščenju ponastavite indikator filtra, tako da držite
2 sekunde ali manj na notranji enoti.
za
9. SPLOŠNE INFORMACIJE
■■ Učinkovitost gretja
OPOMBE: Če se na zračnem filtru nabira umazanija, se bo pretok zraka
zmanjšal, učinkovitost delovanja se bo zmanjšala in hrup se
bo povečal.
Gretje deluje na principu toplotne črpalke, ki absorbira toploto iz
zunanjega zraka in prenaša to toploto v notranjost. Kot rezultat, je
učinkovitost delovanja zmanjšana, ko pride do padca temperature
zunanjega zraka.
Če imate občutek, da je prišlo do nezadostne učinkovitosti ogrevanja,
vam priporočamo, da uporabite to klimatsko napravo v povezavi z drugo
vrsto grelne naprave.
Sl-6
■ Delovanje samodejnega odmrzovanja
Google Play je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.
App store je storitvena znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in
drugih državah.
Ko je zunanja temperatura zelo nizka z visoko vlažnostjo, se lahko med
gretjem na zunanji enoti pojavi slana, kar lahko zmanjša učinkovitost
delovanja naprave.
Za zaščito pred slano je ta klimatska naprava opremljena z mikroračunalnikom s funkcijo avtomatskega odmrzovanja.
V primeru zmrzali se bo klimatska naprava začasno ustavila in proces
odmrzovanja bo za kratek čas začel delovati (največ 15 min.).
Lučka [ ] na notranji enoti med delovanjem te funkcije utripa.
Če se pojavi slana na zunanji enoti med gretjem, se bo zunanja enota
samodejno ustavila, potem ko bo nekaj minut delovala. Nato se bo
začelo samodejno odmrzovanje.
Nastavitev za upravljanje brezžičnega omrežja LAN
1. korak Namestitev programske opreme aplikacije
1. Odprite »Google Play« ali »App Store« glede na vrsto
vašega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
2. Poiščite »FGLair«.
3. Namestite programsko opremo aplikacije (mobilna
aplikacija), sledite navodilom na zaslonu.
■ Funkcija samodejnega vnovičnega zagona
2. korak Registracija uporabnika
1. Odprite nameščeno aplikacijo za mobilne naprave.
V primeru motenj pri napajanju (npr. izpad toka), se klimatska naprava
enkrat ustavi. Vendar pa se samodejno vnovično zažene in nadaljuje s
prejšnjim načinom, ko se napajanje ponovno vzpostavi.
Če se po nastavitvi timer-ja pojavi motnja v napajanju, se odštevanje
timer-ja ponastavi.
Po ponovni vzpostavitvi napajanja, lučka [
] na notranji enoti utripa,
da vas opozori na napako timer-ja. V takšnem primeru ponastavite
nastavitve ure in časovnika.
2. Registrirajte uporabnika (s pametnim telefonom ali tabličnim
računalnikom) v skladu z navodili v razdelku ustvari račun v
mobilni aplikaciji.
3. korak Nameščanje W-LAN adapterja
■ Motnje, ki jih povzročajo druge električne
naprave
POZOR
Uporaba drugih električnih naprav, kot je električni brivnik ali uporaba
brezžičnega radijskega sprejemnika v bližini, lahko povzročijo motnje pri
delovanju klimatske naprave.
Če pride do takšne motnje, poskusite enkrat izklopiti prekinjevalec
toka. Potem napravo ponovno vklopite in nadaljujte uporabo s pomočjo
daljinca.
■ Območje temperature in vlažnosti notranje enote
Dopustni razponi temperature in vlažnosti so naslednji:
Notranja temperatura
Notranja vlažnost
Hlajenje/razvlaževanje [°C]
Gretje
[°C]
[%]
• Pri nameščanju ali odstranjevanju tega izdelka se
prepričajte, da izklopite napajanje klimatske naprave,
da se izognete nevarnosti električnega udara.
• Ne vstavljajte prstov, paličic itd. v priključni del tega
izdelka in priključno režo na notranji enoti. Obstaja
nevarnost električnega udara ali škode na izdelku.
• Da se izognete poškodbam, ne stojte na nestabilni
platformi med nameščanjem ali odstranjevanjem
izdelka.
1. Izklopite klimatsko napravo in izključite vse napajanje.
18 do 32
16 do 30
80 ali manj *1)
2. Odprite dovodno rešetko.
*1) Če klimatsko napravo uporabljate neprekinjeno več ur, se lahko na
površini pojavi kondenziranje vode in kapljanje.
• Če enota deluje v pogojih, razen v dovoljenem temperaturnem
območju, se lahko delovanje klimatske naprave ustavi zaradi
delovanja samodejnega zaščitnega tokokroga.
• V odvisnosti od pogojev delovanja lahko izmenjevalnik toplote
zamrzne, kar povzroči uhajanje vode ali drugo napako (v načinu
hlajenja ali razvlaževanja).
3. Odprite pokrov adapterja W-LAN, dokler ne zaskoči.
■ Druge nastavitve
• Klimatske naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen
hlajenja/sušenja prostora, ogrevanje prostorov ali uporabo ventilatorja.
• Za dopustne razpone temperature in vlažnosti za zunanjo enoto
glejte navodila za montažo zunanje enote.
10. OPCIJSKI DELI
4. Vstavite W-LAN adapter v priključno režo notranje enote, kot
je prikazano na sliki.
Oznaka strani
10.1. Brezžično krmiljenje LAN
Lahko uporabljate poljubno brezžično krmiljenje LAN.
Za delovanje mobilne aplikacije si oglejte priročnik za uporabo mobilne
aplikacije.
Zapišite SSID in kodo PIN v naslednjo tabelo.
Oznaka brezžični LAN
5. Zaprite pokrov adapterja W-LAN in dovodno rešetko.
MAC: SSID: AP-WF-
PIN: Priključna
reža
Informacije o adapterju W-LAN
SSID
PIN
Sl-7
4. korak Registracija klimatske naprave (seznanjenje
W-LAN adapterja)
OPOMBE:
• Preden zaženete to nastavitev, znova priključite napajalnik klimatske
naprave in počakajte 60 sekund ali več.
• Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan z
brezžičnim usmerjevalnikom, ki ga povezujete s klimatsko napravo.
Nastavitev ne bo delovala, če ni povezan z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
• Za nadzor 2 ali več klimatskih naprav z istim pametnim telefonom ali
tabličnim računalnikom, ponovite nastavitev izbranega načina.
Za nadaljevanje uporabe
Če vi ali tretja oseba želite nadaljevati z uporabo izdelka,
sledite postopku »Registracija klimatske naprave (seznanjenje
W-LAN adapterja)«, da se znova povežete z drugim brezžičnim
usmerjevalnikom.
OPOMBE: Namestitev brezžičnega WLAN-a ni mogoča, če prejšnji
lastnik ni preklical registracije ali znova inicializiral ta izdelek.
V tem primeru se obrnite na osebje pooblaščenega servisa.
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Registrirajte klimatsko napravo z upoštevanjem navodil
))
v spletnem priročniku na spletnemu mestu FUJITSU
GENERAL.
OPOZORILO
V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje
klimatske naprave in izključite napajanje z odklopom
varovalke ali tako, da iztaknete vtič. Nato kontaktirajte
vašega prodajalca ali pooblaščenega serviserja.
Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana,
četudi je naprava izklopljena.
• Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi
• Iz enote pušča voda
www.fujitsu-general.com/global/support/
<Kako dostopati do spletnega priročnika?>
1. Prijavite se v aplikacijo za mobilne naprave.
2. Odprite stranski meni mobilne aplikacije in se dotaknite
možnosti [Help] (Pomoč).
3. Dotaknite se možnosti [WLAN Support] (Podpora WLAN).
Ko je registracija končana, se vklopi indikator na [
Sploh ne deluje.
] notranji napravi.
□ Ali je prišlo do izpada napajanja?
V tem primeru se enota samodejno ponovno zažene, ko se napajanje nadaljuje. (Glejte stran 7.)
Začasna deaktivacija brezžičnega LAN-a
OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika
60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika
vrnil na prvotni zaslon.
□ Ali je prekinjevalec toka izklopljen?
⇒ Vklopite prekinjevalec toka.
□ Ali je pregorela varovalka ali se je sprožil prekinjevalec toka?
⇒ Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjevalec toka.
1. Pritiskajte
, dokler se indikatorji na
daljinskem upravljalniku ne izklopijo.
□ Ali timer deluje?
⇒ Da preverite ali deaktivirate nastavitev časovnika, glejte stran 5.
2. Pritisnite
na daljinskem
upravljalniku za več kot 5 sekund.
bo prikazan na zaslonu daljinskega
upravljalnika.
3. Izberite
z
upravljalniku. *
4. Pritisnite
Slaba učinkovitost hlajenja ali gretja.
□ Ali enota deluje v pogojih izven dovoljenega razpona temperatur?
V tem primeru se lahko klimatska naprava ustavi zaradi delovanja
samodejnega zaščitnega tokokroga.
na daljinskem
.
Izklopi indikator na [
□ Je zračni filter umazan?
⇒ Očistite zračni filter. (Glejte stran 6.)
] notranji napravi.
* Če želite znova aktivirati brezžični LAN, v koraku 2 izberite
□ Ali je dovodna rešetka ali izstopni kanal na notranji enoti blokiran?
⇒ Odstranite ovire.
.
□ Ali je sobna temperatura pravilno prilagojena?
⇒ Da spremenite nastavljeno temperaturo, glejte stran 4.
Inicializacija (ponastavitev)
□ Ali ste pustili odprto okno ali vrata?
⇒ Zaprite okno ali vrata.
Inicializirati (ponastavite) ta izdelek v naslednjih situacijah:
• Menjava brezžičnega usmerjevalnika
• Odlaganje izdelka v odpad
• Prenos izdelka tretji osebi
□ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na tiho?
⇒ Da spremenite hitrost ventilatorja, glejte stran 4.
□ <V načinu Hlajenje> Ali v prostor prodira neposredna ali močna
sončna svetloba?
⇒ Zagrnite zavese.
Preklic registracije klimatske naprave
Registracijo klimatske naprave prekličite s pomočjo mobilne aplikacije.
(Glejte navodila za uporabo mobilne aplikacije.)
□ <V načinu hlajenja> Ali delujejo druge grelne naprave ali računalniki, ali pa je v prostoru preveč ljudi?
⇒ Izklopite grelne naprave ali računalnike ali nastavite nižjo temperaturo. (Glejte stran 4.)
Inicializacija adapterja W-LAN
OPOMBE: Če ne pritisnete nobenih gumbov daljinskega upravljalnika
60 sekund, se bo prikazovalnik daljinskega upravljalnika
vrnil na prvotni zaslon.
Šibek zračni tok ali ga sploh ni.
1. Pritiskajte
, dokler se indikatorji na
daljinskem upravljalniku ne izklopijo.
□ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na tiho?
⇒ Da spremenite hitrost ventilatorja, glejte stran 4.
2. Pritisnite
na daljinskem upravljalniku
za več kot 5 sekund.
□ <V načinu gretja> Ali ste pravkar zagnali delovanje?
V tem primeru se ventilator začasno vrti z zelo nizko hitrostjo, da
ogreje notranje dele enote.
3. Izberite
z
upravljalniku.
□ <V načinu gretja> Ali je temperatura prostora višja od nastavljene
temperature?
V tem primeru se zunanja enota ustavi in ventilator notranje enote
se vrti pri zelo nizki hitrosti.
bo prikazan na zaslonu daljinskega
upravljalnika.
4. Pritisnite
na daljinskem
.
Na zaslonu daljinskega upravljalnika se vklopi
.
5. Pritisnite
Indikator [
.
] na notranji enoti se po hitrem utripanju izklopi.
Sl-8
■ Stanje lučk indikatorjev
□ <V načinu gretja> Ali indikator [ ] utripa?
V tem primeru deluje samodejno odmrzovanje. Notranja enota se
ustavi za največ 15 minut. (Glejte stran 7.)
:N
avodilo se nanaša na upravljanje brezžičnega omrežja
LAN (izbirno).
□ <V načinu razvlaževanja> Notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti ventilatorja ali pa se občasno ustavi, da se prilagodi vlažnost
prostora.
Vzorec osvetlitve:
Stanje
□ <V samodejnem načinu> Med načinom nadzora se ventilator vrti z
zelo nizko hitrostjo.
Izklop,
Vklop,
Utripa,
Katero koli stanje
Glejte
stran
Vzroki in rešitve
Delovanje samodejnega odmrzovanja
⇒ Počakajte, da se konča odmrzovanje
(največ 15 minut).
7
Indikator filtra
⇒ Očistite zračni filter in ponastavite znak
filtra.
6
Prikaz kode napake
⇒ Posvetujte se s pooblaščenim
serviserjem.
-
□ Vonj, ki prihaja iz klimatske naprave je lahko posledica vonjev iz
prostora (pohištvo, tekstil, tobačni dim), ki so se vsrkali v enoto.
Med postopkom se lahko pojavijo ti vonji.
Napaka nastavitve časovnika zaradi
samodejnega ponovnega zagona.
⇒ Ponastavite nastavitve ure in
časovnika.
7
Megla ali para, ki prihaja iz enote.
Preizkusno delovanje (samo za
pooblaščeno servisno osebje)
Pojav zvokov.
□ Ali enota deluje ali takoj po prenehanju delovanja?
V tem primeru se lahko sliši pretok hladilnega sredstva. Ta zvok je
posebno izrazit 2–3 minute po začetku delovanja.
□ Ali med delovanjem slišite tih zvok škripanja?
To zvok je posledica raztezanja in krčenja sprednje plošče, zaradi
temperaturnih sprememb.
(3-krat)
□ <V načinu gretja> Ali slišite sikajoč zvok?
Ta zvok povzroči samodejno odmrzovanje. (Glejte stran 7.)
(Hitro)
Vonj, ki prihaja iz enote.
□ <V načinu hlajenja ali razvlaževanja> Lahko se ustvari megla zaradi kondenzacije, ki je posledica nenadnega procesa ohlajevanja.
3
, da ustavite
⇒ Pritisnite
preizkusno delovanje.
□ <V načinu gretja> Ali indikator [ ] na notranji enoti utripa?
V tem primeru se lahko pojavi izhajanje pare iz zunanje enote
zaradi delovanja samodejnega odmrzovanja. (Glejte stran 7.)
Napajanje brezžičnega
usmerjevalnika ni vključeno.
Voda na zunanji enoti.
(Počasi)
□ <V načinu gretja>Na zunanji enoti se lahko nabira voda, ki je posledica samodejnega odmrzovanja. (Glejte stran 7.)
Enota deluje drugače, kot je nastavljeno z daljincem.
-
⇒ Preverite, ali je vključeno napajanje
brezžičnega usmerjevalnika.
Obstaja možnost, da W-LAN adapter
ni pravilno povezan z brezžičnim
usmerjevalnikom.
⇒ Odklopite napajanje klimatske naprave
(prek odklopnika ali vtiča), in nato
ponovno povežite.
□ So baterije daljinskega upravljalnika prazne?
⇒ Zamenjajte baterije.
Po vnovičnem zagonu ne deluje takoj.
□ Ali se je nenadoma vklopilo napajanje?
V tem primeru kompresor ne bo deloval približno 3 minute, da ne
bi prišlo do pregorele varovalke.
Posodablja se programska oprema
adapterja W-LAN.
-
Med registracijo klimatske naprave
(seznanjenje W-LAN adapterja)
8
Omejena funkcija
Takoj zaustavite delovanje in izklopite prekinjevalec toka v
naslednjih primerih. Nato se posvetujte s Pooblaščeni serviserji.
• Težava se nadaljuje, kljub temu, da ste opravili pregled ali
diagnostiko.
• Na notranji enoti utripata [ ] in [
], [
] pa utripa hitro.
7
-
■ Ročno samodejno delovanje in ponastavitev
indikatorja za filter
OPOMBE: Za odpravljanje težav, povezanih z upravljanjem W-LAN,
glejte priročnik za nastavitev adapterja W-LAN ali mobilno
aplikacijo, nameščeno v pametnem telefonu ali tabličnem
računalniku.
Klimatsko napravo lahko upravljate s pomočjo
notranji enoti.
Stanje
Dolžina pritiska
Način ali postopek
Deluje
Več kot 3 sekund
Ustavi
Ustavljanje
2 sekundi ali manj
Ponastavitev indikatorja za filter
Več kot 3 sekunde in manj
kot 10 sekund
Samodejno
Več kot 10 sekund
(Le za servisiranje.*)
Prisilno hlajenje
*: Za ustavitev prisilnega hlajenja pritisnite to tipko ali
daljinskem upravljalniku.
Sl-9
na
na

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement