Fujitsu ASHG07LUCA ekspluatācijas instrukcija

Add to My manuals
23 Pages

advertisement

Fujitsu ASHG07LUCA ekspluatācijas instrukcija | Manualzz
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKAI LIETOŠANAI
DETAĻAS NR. 9319356112-02
Latviski
GAISA KONDICIONIERIS
Pie sienas piestiprināma ierīce
DETAĻAS NR. 9319356112-02
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PIE SIENAS PIESTIPRINĀMA IERĪCE
SATURS
DROŠĪBAS PASĀKUMI......................................... Lv-1
ĪPAŠĪBAS UN FUNKCIJAS ................................... Lv-2
DETAĻU NOSAUKUMS ........................................ Lv-3
SAGATAVOŠANA .................................................. Lv-5
DARBĪBA ............................................................... Lv-6
GAISA CIRKULĀCIJAS VIRZIENA PIELĀGOŠANA ..... Lv-8
ŠŪPOŠANAS DARBĪBA ....................................... Lv-8
POWERFUL OPERATION (Augstas jaudas darbība) ... Lv-9
ECONOMY DARBĪBA ........................................... Lv-9
10 °C HEAT OPERATION (10 °C sildīšanas darbība) ... Lv-10
OUTDOOR UNIT LOW NOISE OPERATION
(Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms) ...... Lv-10
MANUAL AUTO (Manuāli automātiskais) REŽĪMS ..... Lv-10
ON/OFF TIMER OPERATION (Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība) ....Lv-11
PROGRAM TIMER (Programmētais taimeris) DARBĪBA ... Lv-12
SLEEP TIMER (Miega taimeris) DARBĪBA ......... Lv-13
TAIMERA WEEKLY (Nedēļas taimeris) DARBĪBA ... Lv-14
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA.................................... Lv-18
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ................................. Lv-20
IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI ............................ Lv-21
DROŠĪBAS PASĀKUMI
● Lai novērstu savainojumu draudus vai īpašuma bojājumu, pirms lietojat šo produktu, uzmanīgi izlasiet šo sadaļu un pārliecinieties, ka izpildāt visus drošības pasākumus.
● Nepareiza rīcība, kas radās instrukcijas neievērošanas dēļ, var izraisīt kļūmes; kļūmēm ir sekojošā klasifikācija:
BRĪDINĀJUMS
Ar šo norādi apzīmē darbības, kuru nepareizas izpildes gadījumā lietotājam vai
servisa personālam var rasties smagas traumas vai pat iestāties nāve.
UZMANĪBU
Šī norāde attiecas uz darbībām, kuras, ja netiek izpildītas pareizi, var radīt
savainojumus lietotājam vai zaudējumus īpašumam.
BRĪDINĀJUMS
● Šis produkts nesatur daļas, kuram lietotājs var veikt
apkopi. Šī produkta instalēšanai, remontam un apkopei
pieaiciniet tikai kvalificēto personālu.
Nepareiza uzstādīšana vai neatbilstošas manipulācijas var
radīt dzesēšanas šķidruma noplūdi, izraisīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
● Gadījumā, ja rodas darbības traucējumi, piemēram, deguma smaka, nekavējoties pārtrauciet gaisa kondicioniera
darbību un atvienojiet strāvas padevi, izslēdzot elektrisko
slēdzi vai atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas. Pēc
tam uzreiz sazinieties ar autorizētu apkalpojošu personālu.
● Centieties nesabojāt elektrokabeli.
Ja elektrokabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
autorizēts apkalpojošais personāls.
● Gadījumā ja ir dzesēšanas šķidruma noplūde, pārliecinieties, ka aparāts neatrodas tiešas liesmas vai viegli
uzliesmojošu vielu tuvumā, konsultējieties ar autorizēto
apkalpojošo personālu.
● Negaisa laikā vai arī ja pastāv zibens draudi, izslēdziet
gaisa kondicionieri, izmantojot tālvadības pulti, neskarieties klāt ierīcei vai elektroenerģijas avotam, lai izvairītos
no elektrošoka.
● Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot,
bērnus), kurām ir traucētas fiziskās, maņu vai garīgās
spējas, trūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien par viņu
drošību atbildīgā persona nenodrošina viņu atbilstošu
uzraudzību vai ir apmācījusi ierīces izmantot. Pieskatiet
bērnus, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
● Neieslēdziet un neizslēdziet šo ierīci, ieliekot un izņemot
elektrības kontaktu no kontaktligzdas, kā arī ieslēdzot/
izslēdzot elektropadeves drošinātāju.
● Nelietojiet viegli uzliesmojošas gāzes šīs ierīces tuvumā.
● Nepakļaujiet sevi tiešai vēsa gaisa plūsmai vairāku stundu
garumā.
● Neievietojiet pirkstus vai arī citus svešķermeņus gaisa
padeves atverē, atvērtā panelī vai arī gaisa ieplūdes režģī.
● Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām.
UZMANĪBU
● Laiku pa laikam lietošanas laikā nodrošiniet ventilāciju.
● Vienmēr izmantojiet šo produktu tikai ar uzstādītu gaisa filtru.
● Pārliecinieties, ka jebkuras elektroniskās iekārtas atrodas
vismaz 1 m (40 collas) attālumā gan no iekštelpas, gan arī
no ārēja aparāta.
● Pilnīgi atvienojiet strāvas padevi, ja jūs šo produktu neizmantojat ilgāku laiku.
● Pēc ilgstošas lietošanas, pārbaudiet iekštelpas ierīces montāžas stiprinājumu, lai pārliecinātos, ka tā nevar nokrist.
● Ja jūs izmantojat šo produktu telpā, kur atrodas zīdaiņi,
bērni, vecāka gadagājuma vai slimi cilvēki, jums ir rūpīgi
jāapsver gaisa plūsmas virziens un telpas temperatūra.
● Nevirziet gaisa plūsmu pret kamīniem vai sildierīcēm.
● Nenobloķējiet vai neaizklājiet gaisa ieplūdes režģi vai
gaisa padeves atveri.
● Neradiet lielu spiedienu uz radiatora ribām.
● Šī ierīce nav paredzēta, lai uz tās kāptu, novietotu vai arī
karinātu citus objektus.
Lv-1
● Nekad nenovietojiet citas elektroierīces vai sadzīves
mantas zem šī produkta.
No šī produkta pilošs kondensāts var nodarīt bojājumus
vai darbības traucējumus.
● Nepakļaujiet šo ierīci tiešai ūdens iedarbībai.
● Neizmantojiet šo ierīci, lai uzglabātu pārtikas produktus,
augus, precīzas darbības iekārtas, mākslas darbus vai
citus objektus. Tieša šīs ierīces iedarbība var izraisīt
iepriekš pieminēto priekšmetu bojājumu.
● Nepakļaujiet dzīvniekus un augus tiešai gaisa plūsmai.
● Nedzeriet notekūdeņus no gaisa kondicioniera.
● Nekad neraujiet elektrokabeli no kontaktligzdas.
● Neaiztieciet alumīnija dzesēšanas ribas šīs ierīces
siltummainī, kad veicat tās apkopi, lai nerastos traumas,.
ĪPAŠĪBAS UN FUNKCIJAS
■ Energotaupības un komforta funkcija
PĀRVEIDOTĀJS
Darbības sākumā liels jaudas daudzums tiek izmantots, lai telpā ātrāk tiktu sasniegta vajadzīgā temperatūra. Pēc tam gaisa
kondicionieris automātiski pārslēdzas uz mazjaudas iestatījumu ekonomiskai un komforta darbībai.
ECONOMY DARBĪBA
Darbinot ECONOMY (Ekonomija) režīmu, istabas temperatūra
būs nedaudz augstāka par dzesēšanas režīmā iestatīto temperatūru un zemāka par sildīšanas režīmā iestatīto temperatūru. Tāpēc ECONOMIC (Ekonomija) režīmā ir iespēja ietaupīt
vairāk enerģijas nekā citā parastajā režīmā.
ŠŪPOŠANAS DARBĪBA
Gaisa plūsmas virziena žalūzijas automātiski tiek pagrieztas
augšup un lejup, tādējādi visā telpā tiek nodrošināta vienmērīga gaisa plūsma.
AUTOMĀTISKĀ MAIŅA
Darbības režīms (dzesēšana, dehidrēšana, sildīšana) tiek
pārslēgts automātiski, lai uzturētu iestatīto temperatūru, un šī
temperatūra visu laiku tiek uzturēta konstanta.
SUPER QUIET DARBĪBA
Iekštelpu ierīces gaisa plūsma tiek samazināta klusākai darbībai.
10 °C HEAT DARBĪBA
POWERFUL OPERATION (Augstas jaudas darbība)
Produktu darbosies ar maksimālo jaudu, kas ir ērti, ja vēlaties
ātri atdzesēt vai uzsildīt telpu.
■ Tīrīšanas funkcija
APPLE-CATECHIN FILTRS
APPLE-CATECHIN FILTER filtrs izmanto statisko elektrību,
lai gaisu attīrītu no smalkām daļiņām un putekļiem, piemēram,
tabakas dūmiem un augu ziedputekšņiem, kas ir pārāk niecīgi,
lai tos pamanītu.
Ņemiet vērā, ka tad, kad ir uzstādīts gaisa filtrs, saražotā gaisa
daudzums samazinās, izraisot nelielu iekštelpu ierīces veiktspējas samazināšanos.
JONU DEODORIZĀCIJAS FILTRS
Filtrs dezodorizē spēcīgas trūdēšanas absorbētas smakas, izmantojot oksidējošu un samazinošu jonu, kurus rada ļoti smalkas keramikas daļiņas, efektu.
■ Bezvadu tālvadības pults
BEZVADU TĀLVADĪBAS PULTS
Bezvadu tālvadības pults ļauj ērti kontrolēt iekštelpu ierīces
darbību.
Telpas temperatūru var uzturēt pie 10 °C, lai novērstu telpas
temperatūras pārāk zemu krišanu.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE OPERATION
(Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms)
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems trokšņu
līmenis) darbība samazina ārējās ierīces trokšņa līmeni, samazinot ventilatora ātrumu un kompresora apgriezienu daudzumu. Tas noder, ja apkārtējā zona ir klusa, piemēram, naktī.
*Šo funkciju nevar izmantot vairāku veidu gaisa kondicionierī.
■ Ērta funkcija
NEDĒĻAS TAIMERIS
Temperatūras iestatījumu un taimera funkcijas kombinācija, ko
var izvēlēties jebkurā dienā no pirmdienas līdz svētdienai, var
brīvi iestatīt .
Varat iestatīt līdz četriem ON (Ieslēgšana) taimeriem vai OFF
(Izslēgšana) taimeriem vienā dienā.
PROGRAM TIMER
VADU TĀLVADĪBAS PULTS (OPCIJA)
Var izmantot opcionālu vadu tālvadības pulti. Izmantojot tālvadības pulti, ir šādi atšķirīgi punkti salīdzinājumā ar bezvadu
tālvadības pults izmantošanu.
Un jūs vienlaicīgi varat izmantot gan vadu, gan arī bezvadu
tālvadības pulti. (Bet funkcija ir ierobežota)
Ja tiek izmantotas tālvadības pults ierobežotās funkcijas, atskan pīkstiens un mirgo OPERATION (Darbība), TIMER (Taimeris) un 3. iekštelpu ierīces lampiņa.
[Tikai bezvadu pults ierobežotās funkcijas]
• 10°C HEAT OPERATION (10°C sildīšanas darbība)
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE OPERATION (Ārējas ierīces
zema trokšņu līmeņa darbības darbība)
• WEEKLY TIMER (Iknedēļas taimeris)
• ON/OFF TIMER (Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris)
• PROGRAM TIMER (Programmu taimeris)
• SLEEP TIMER (Miega režīma taimeris)
• POWERFUL OPERATION (Jaudīga darbība)
Programmas taimeris ļauj integrēt OFF taimera un ON (Ieslēgšana) taimera darbību vienā vienīgā secībā. Secība var ietvert
1 pāreju no OFF (Izslēgšana) taimeris uz ON (Ieslēgšana) taimeri vai no ON (Ieslēgšana) taimera OFF (Izslēgšana) taimeri
24 stundu laikā.
MIEGA TAIMERIS
Ja sildīšanas režīma laikā tiek nospiesta poga SLEEP (Miega
režīms), gaisa kondicionētāja termostata iestatījums darbības
periodā tiek pakāpeniski samazināts; dzesēšanas režīma laikā
temperatūras iestatījums darbības periodā tiek pakāpeniski
palielināts. Kad tiek sasniegts iestatītais laiks, iekštelpu ierīce
automātiski izslēdzas.
Lv-2
DETAĻU NOSAUKUMS
IEKŠTELPAS IERĪCE
Atvērts panelis
Gaisa ieplūdes režģis
● Pirms uzsākat darbību, pārbaudiet, vai
gaisa ieplūdes režģis
ir pilnīgi aizvērts.
(Skat. 18. lpp.)
Nepilnīga gaisa ieplūšanas atveres
slēgšana var ietekmēt
pienācīgu gaisa kondicioniera darbību.
Tas atveras vienlaikus ar darbību, un
aizveras, kad darbība tiek apturēta.
● Lūdzu, nepieskarieties tam ar rokām vai neievietojiet tajā pirkstus,
kamēr notiek atvērta paneļa atvēršanas/aizvēršanas darbība. Pretējā
gadījumā pirksts var tikt ievainots.
● Lūdzu, nepārvietojiet atvērtu paneli
ar rokām. Ja pārvietojat to ar spēku, tas var radīt bojājumus, tvaiki
var kondensēties netālu no izvades
žalūzijām un no tā var pilēt ūdens.
● Lūdzu, nenovietojiet priekšmetus uz
atvērta paneļa vai iekšā panelī, kamēr
tas ir atvērts. Tas izraisa bojājumus.
Labās–kreisās žalūzijas
(aiz gaisa plūsmas virziena žalūzijām)
Indikators
Tālvadības pults signālu uztvērējs & MANUAL AUTO poga
● Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies vai tālvadības pults ir nozaudēta, ārkārtas
darbība var tikt atsākta, nospiežot MANUAL AUTO pogu.
● Ja MANUAL AUTO poga ir nospiesta ilgāk par 10 sekundēm, sākas piespiedu dzesēšanas darbība.
● Piespiedu dzesēšanas darbība tiek izmantota uzstādīšanas laikā.Tikai pilnvarota servisa personāla lietošanai.
● Ja piespiedu dzesēšanas darbība sākas negaidīti, nospiediet START/STOP (Sākt/apturēt) pogu, lai šo darbību apturētu.
OPERATION (Darbība) indikatora lampiņa (zaļa)|:
Iedegas parasto darbību laikā un lēnām mirgo automātiskās atkausēšanas darbības laikā.
TIMER (Taimera) indikatora lampiņa (oranža)
Ja TIMER (Taimera) indikatora lampiņa mirgo, taimerim darbojoties, tas norāda, ka notikusi kļūme
taimera iestatījumā. (Skat. 21. lpp.)
ECONOMY (Ekonomija) indikatora lampiņa (zaļa)
ECONOMY (Ekonomija) indikatora lampiņa iedegas, ja ECONOMY OPERATION (Ekonomiskā
darbība) un 10 °C HEAT OPERATION (Sildīšanas darbība) ir ieslēgta.
Atveriet ieplūdes režģi (skat. 18. lpp.)
Iekštelpu ierīces piederumi
Gaisa attīrīšanas filtrs
Tālvadības
pults
Tālvadības
pults turētājs
Vītņskrūves
(M3 × 12 mm)
Gaisa filtrs
Atūdeņošanas šļūtene
Gaisa plūsmas virziena žalūzijas
Lv-3
Baterijas
Gaisa attīrīšanas
filtri
►
TĀLVADĪBAS PULTS
Poga MODE
(Režīms)
►6
Signālu raidītājs
Poga 10 °C HEAT
(10 °C sildīšana)
► 10
Poga TEMP.
(Temperatūra)
►6
Poga FAN
(Ventilators)
►6
Poga SWING
(Šūpot)
Poga ECONOMY
(Ekonomija)
►9
►8
Poga SET
(Iestatīt)
►8
Poga OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(Ārēja ierīce zems trokšņa līmenis)
► 10
Poga START/STOP
(Sākt/apturēt)
► 6 • 7 • 10
Poga POWERFUL
(Spēcīgs)
►9
: Skatiet lpp.
Poga TIMER
SETTING (Taimera iestatīšana)
Poga WEEKLY
(Nedēļas)
Poga SEND
(Sūtīt)
ON/OFF
(Ieslēgt/izslēgt)
Poga SLEEP
(Miega režīms)
Poga SELECT
(Atlasīt)
Poga NEXT
(Nākamais)
Poga BACK
(Atpakaļ)
► 5 • 11~17
► 11~17
RESET
(Atiestatīt) poga
►5
Poga CLOCK ADJUST
(Pulksteņa regulēšana)
►5
TĀLVADĪBAS PULTS DISPLEJS
RAIDĪTĀJA indikatora ekrāns
TEMPERATURE (Temperatūra) ekrāns
►6
FAN (Ventilator) darbības
ātruma ekrāns
MODE (Režīms) ekrāns
►6
►6
LOW NOISE MODE (Zema
trokšņa līmeņa režīms) ekrāns
► 10
SWING (Šūpošana) ekrāns
►8
CLOCK (Pulkstenis) un
TIMER (Taimeris) ekrāns
► 5 • 11~17
SEND (Sūtīt) ekrāns
Lai atvieglotu skaidrojumu, attēlā ir parādīti visi iespējamie rādītāji; tomēr faktiskās darbības laikā displejā tiek rādīti tikai
attiecīgie darbības rādītāji.
■Par pogu darbību un tālvadības pults ekrānu
Kad poga tālvadības pultī ir nospiesta,
tiek parādīta tikai iedarbinātā daļa, līdz
signāla pārraidīšana ir pabeigta. Funkcija
ir ērta, lai viegli apstiprinātu darbības saturu.
Piem. Kad maināt iepriekš iestatīto temperatūru no 24 °C līdz 25° C dzesēšanas
darbības laikā.
Pirms tiek
nospiesta poga
Pārraides indikatora ekrāns
Kad tiek
nospiesta poga
Pārraidīšana
pabeigta
Lv-4
SAGATAVOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Ieslēdziet strāvas padevi
● Pārliecinieties, ka mazi bērni un zīdaiņi
nevar nejauši norīt baterijas.
Ieslēdziet jaudas slēdzi
UZMANĪBU
Ievietojiet baterijas (R03/LR03  2)
1. Virziet priekšējo vāku, lai to noņemtu.
Bīdiet bultiņas norādītajā virzienā.
2. Ievietojiet baterijas.
Pārliecinieties, vai izvietojat bateriju polaritātes (+ / -) pareizi.
3. Aizveriet priekšējo vāku.
Iestatiet nedēļas dienu un pašreizējo laiku
1
Nospiediet pogu CLOCK ADJUST (Pulksteņa regulēšana)
.
2
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogas
nedēļas dienu
MO
TU
WE
TH
FR
SA
, lai izvēlētu
SU
● Lai nepieļautu tālvadības pults darbības
kļūmes vai bojājumus:
- nenovietojiet tālvadības pulti tā, lai tas
būtu pakļauts tiešo saules staru vai
pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Ja jūs plānojat neizmantot produktu
ilgstošu laika periodu, izņemiet baterijas.
- Izlietotas baterijas uzreiz ir jāizņem
un jāutilizē saskaņā ar jūsu reģiona
noteikumiem un valstī esošo likumdošanu.
● Ja šķidrums no baterijas nonāk saskarē
ar jūsu ādu, acīm vai muti, nekavējoties
noskalojiet to ar lielu ūdens daudzumu un
konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu.
● Šķēršļi, piemēram, aizkari vai sienas starp
tālvadības pulti un iekštelpas ierīci var
ietekmēt signāla pārraidi.
● Nepakļaujiet tālvadības pulti stipriem
triecieniem.
● Nelejiet ūdeni uz tālvadības pults.
● Nemēģiniet uzlādēt izlietotas baterijas.
● Neizmantojiet atkārtoti uzlādētas baterijas.
Izmantojiet tikai norādītā veida baterijas.
Neizmantojiet kopā dažādu tipu baterijas
vai arī jaunas un lietotas baterijas.
Parastos izmantošanas apstākļos baterijas var izmantot 1 gadu. Ja tālvadības
pults diapazons ievērojami saīsinās,
nomainiet baterijas un nospiediet RESET
(Atiestatīt) pogu ar lodīšu pildspalvas
galu vai kādu citu nelielu priekšmetu.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
3
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogas
noregulētu pašreizējo laiku.
, lai pulkstenī
poga : Nospiediet, lai palielinātu laiku.
poga : Nospiediet, lai samazinātu laiku.
(Ik reizi nospiežot pogas, laika iestatījums tiek palielināts/samazināts par
1 minūti; turiet pogas nospiestas, lai laiku mainītu ātri ar 10 minūšu soli.)
4
Nospiediet pogu SEND (Sūtīt)
.
RESET
AIZLIEGTS
Tādējādi tiek pabeigta laika iestatīšana un palaists pulkstenis.
● Nospiediet pogu SEND (Sūtīt), kad esat galvenās ierīces tuvumā. Ja tā
darāt, esam tālu no galvenās ierīces, signāls var tikt nosūtīts nepareizi, un
iestatījumi var netikt pareizi konfigurēti.
Lai izmantotu tālvadības pulti
●
●
●
●
Lai tālvadības pults darbotos atbilstoši, tā ir jāvērš signāla uztvērēja virzienā.
Darbības diapazons: Apmēram 6 m
Ja iekštelpas ierīce signālu saņem pareizi, atskan pīkstiens.
Ja pīkstiens nav dzirdams, tālvadības pults pogu nospiediet vēlreiz.
Tālvadības pults turētājs
UZMANĪBU
Ievietot
Bīdīt uz augšu
Skrūves
Izvilkt
Iespiest
1
Lv-5
Piestipriniet
turētāju.
2
Uzstādiet tālvadības pulti.
3
Lai noņemtu tālvadības pulti
(ja izmantošana ir pa rokai).
● Turiet signāla saņemšanas daļu prom no
gaismas un platekrāna televizora ekrāniem.
Signāls var netikt saņemts telpās ar tūlītējām fluorescējošām gaismām (piemēram,
invertētā tipa gaismas). Šādā gadījumā konsultējieties ar veikalu, kur jūs iegādājāties
šo ierīci.
DARBĪBA
Lai sāktu darbību
Nospiediet pogu START/STOP (Sākt/apturēt)
.
Iedegsies iekštelpu ierīces OPERATION (Darbība) indikatora lampiņa (zaļā krāsā).
Gaisa kondicionieris sāk darboties.
Lai atlasītu darbības režīmu
Nospiediet pogu MODE (Režīms)
vēlamo darbības režīmu.
, lai iestatītu
▲
▲
▲
Ik reizi, kad tiek nospiesta šī poga, režīms mainās šādā secībā.
AUTO (Auto)
COOL (Dzesēšana)
DRY (Dehidrēšana)
▼
▼
HEAT (Sildīšana)
FAN (Ventilators)
Aptuveni 3 sekundes vēlāk viss ekrāns parādās no jauna.
Piemērs: Ja ir iestatīts uz COOL (Dzesēšana).
Lai iestatītu temperatūru
Nospiediet pogu TEMP. (Temperatūra)
.
poga: Nospiediet, lai palielinātu temperatūras iestatījumu.
poga: Nospiediet, lai samazinātu temperatūras iestatījumu.
● Temperatūras iestatīšanas diapazons:
AUTO ................................................................ 18–30 °C
COOL/DRY (Dzesēšana/dehidrēšana) ............. 18–30 °C
AUTO ................................................................ 16–30 °C
Temperatūru nevar izmantot, lai telpas temperatūru iestatītu FAN (Ventilators) režīma
laikā (tālvadības pults ekrānā temperatūras rādījums netiks parādīts).
Aptuveni 3 sekundes vēlāk viss ekrāns parādās no jauna.
Temperatūras iestatījums jāuzskata par standarta vērtību, un tas var nedaudz atšķirties no istabas faktiskās temperatūras.
Piemērs: Ja ir iestatīts uz 26 °C.
Lai iestatītu ventilatora ātrumu
Nospiediet pogu FAN (Ventilators)
.
Ik reizi, kad tiek nospiesta šī poga, režīms mainās šādā secībā:
(AUTO)
(HIGH) (Augsts)
(MED) (Vidējs) (LOW) (Zems) (QUIET) (Kluss)
Aptuveni 3 sekundes vēlāk viss ekrāns parādās no jauna.
Ja ir iestatīts uz AUTO:
Sildīšana : Ventilators darbojas tā, lai optimāli cirkulētu siltais gaiss.
Tomēr, ventilators darbojas ar ļoti mazu ātrumu, ja no iekštelpu ierīces
izplūstošā gaisa temperatūra ir zema.
Dzesēšana : Kad istabas temperatūra būs tāda pati kā temperatūras iestatījums,
ventilatora ātrums samazināsies.
Kad telpas temperatūra tuvinās iestatītajai temperatūrai, iekštelpu ventilators var dažreiz pārtraukt darboties, lai taupītu enerģiju.
Ventilators : Ventilators darbojas MED (Vidējs) ventilatora ātrumā.
Piemērs: Ja ir iestatīts uz AUTO.
SUPER QUIET darbība
SUPER QUIET (Īpaši kluss) darbība sākas. Iekštelpu ierīces gaisa plūsma tiek samazināta klusākai darbībai.
● SUPER QUIET (Īpaši kluss) darbību nevar izmantot dehidrēšanas režīma laikā. (Tas
pats ir spēkā, ja AUTO režīma laikā ir atlasīta dehidrēšanas režīma darbība.)
● SUPER QUIET (Īpaši kluss) darbības laikā sildīšanas un dzesēšanas veiktspēja tiek
nedaudz samazināta. Ja SUPER QUIET (Īpaši kluss) darbības laikā telpa nesasilst/
neatdziest, lūdzu, regulējiet iekštelpas ierīces ventilatora darbības ātrumu.
Lv-6
DARBĪBA
Par darbību AUTO CHANGEOVER (Automātiskā maiņa)
AUTO:
● Ja vispirms tiek atlasīta darbība AUTO CHANGEOVER (Automātiska maiņa), ventilators dažas minūtes darbosies ar mazu ātrumu; šajā laikā iekštelpu ierīce novērtē apstākļus telpā un atlasa atbilstošu darbības režīmu.


Telpas temperatūra ir augstāka par temperatūras iestatījumā noteikto
temperatūru  Dzesēšanas režīms vai dehidrēšanas režīms
Temperatūras




Telpas temperatūra ir tuvu temperatūrai, kas noteikta temperatūras iestatījumā  to nosaka āra temperatūra
Telpas temperatūra ir zemāka par temperatūras iestatījumā noteikto
temperatūruSildīšanas režīms
Dzesēšana vai dehidrēšana
iestatījumā
To nosaka āra
noteiktā
temperatūra
temperatūra
Sildīšana

● Ja iekštelpas ierīce ir noregulējusi telpas temperatūru tuvu iestatītajai
temperatūrai, ierīce aktivizēs uzraudzības darbību. Uzraudzības darbības
režīmā ventilators griezīsies ar mazu ātrumu. Ja vēlāk temperatūra telpā
mainās, iekštelpas ierīce no jauna atlasa atbilstošu darbību (sildīšana,
dzesēšana), lai noregulētu termostatā iestatīto temperatūras vērtību.
● Ja režīms, ko automātiski atlasīja iekštelpas ierīce, nav tas, ko jūs vēlaties, atlasiet vienu no režīma darbībām (HEAT (Sildīšana), COOL (Dzesēšana), DRY (Dehidrēšana), FAN (Ventilators)).
Par režīma darbību
Sildīšana: ● Izmantojiet telpas uzsildei.
● Ja ir atlasīts sildīšanas režīms, gaisa kondicioniera ventilators apmēram
3–5 minūtes darbojas ar īpaši mazu ātrumu; pēc tam tiek pārslēgts atlasītais ventilatora darbības iestatījums. Šis laika posms ir paredzēts iekštelpu ierīces uzsildei, pirms tā sāk darboties ar pilnu jaudu.
● Ja āra temperatūra ir ļoti zema, uz āra ierīces var veidoties sarma, un
var samazināties tās veiktspēja. Lai novērstu šādu sarmu, ierīce laiku pa
laikam automātiski pāriet uz atkausēšanas ciklu. Automātiskās atkausēšanas darbības laikā OPERATION (Darbība) indikatora lampiņa mirgo, un
sildīšanas darbība tiek pārtraukta.
● Pēc sildīšanas darbības sākuma ir jāpaiet zināmam laika posmam, pirms
telpa sasilst.
Dzesēšana: ● Izmantojiet, lai telpu atdzesētu.
Dehidrēšana: ● Izmantojiet vieglai dzesēšanai, novēršot telpā mitrumu.
● Dehidrēšanas režīma laikā telpu nevar apsildīt.
● Dehidrēšanas režīma laikā iekštelpu ierīce darbojas ar mazu ātrumu; lai
regulētu telpas mitrumu, iekštelpu ierīces ventilators laiku pa laikam var
apstāties. Arī ventilators var darboties ar ļoti mazu ātrumu, regulējot telpas
mitrumu.
● Ja ir atlasīts dehidrēšanas režīms, ventilatora ātrumu nevar mainīt manuāli.
Ventilators: ● Izmantojiet, lai gaiss cirkulētu pa visu telpu.
Lai darbību pārtrauktu
Nospiediet pogu START/STOP (Sākt/apturēt)
OPERATION (Darbība) indikatora lampiņa nodziest.
Lv-7
.
Sildīšanas darbības laikā:
Iestatiet temperatūru uz temperatūras
iestatījumu, kas ir augstāks par telpas
pašreizējo temperatūru. Sildīšanas režīms
nedarbosies, ja temperatūras iestatījums ir
zemāks par telpas faktisko temperatūru.
Dzesēšanas/dehidrēšanas laikā:
Iestatiet temperatūru uz temperatūras
iestatījumu, kas ir zemāks par pašreizējo
telpas temperatūru. Dzesēšanas un dehidrēšanas režīms nedarbosies, ja temperatūras iestatījums ir augstāks par faktisko
temperatūru telpā (dzesēšanas režīmā
darbojas tikai ventilators).
Ventilatora laikā:
Iekštelpas Ierīci nevar izmantot telpas apsildei un dzesēšanai.
GAISA CIRKULĀCIJAS VIRZIENA PIELĀGOŠANA
Vertikālo gaisa plūsmas virzienu (no augšas uz leju) regulē, nospiežot tālvadības pults pogu SET (Iestatīt). Horizontālo gaisa plūsmas virzienu (no labās puses uz kreiso) regulē manuāli, pārvietojot gaisa plūsmas virziena žalūzijas.
Pirms horizontālās gaisa plūsmas regulēšanas iedarbiniet gaisa kondicionētāju un pārliecinieties, vai vertikālās gaisa plūsmas žalūzijas nedarbojas.
Vertikālās gaisa plūsmas pielāgošana
BRĪDINĀJUMS
.
Nospiediet pogu SET (Iestatīt)
Ik reizi, kad tiek nospiesta šī poga, gaisa virziena diapazons mainās šādi:
1
2
3
4
5
6
7
Gaisa plūsmas iestatījuma veidi:
1, 2, 3 : Dzesēšanas/dehidrēšanas laikā
4, 5, 6, 7 : Sildīšanas laikā
1
Tālvadības pults ekrāns nemainās.
2
3
4
5
6
7
● Gaisa virziena korekcijas izmantojiet iepriekš norādīto diapazonu ietvaros.
● Vertikālais gaisa plūsmas virziens tiek iestatīts automātiski, kā parādīts, atbilstoši atlasītajam darbības veidam.
Dzesēšanas/žāvēšanas laikā : Horizontālā plūsma 1
Sildīšanas laikā
● Nelieciet pirkstus un svešķermeņus izplūdes portos, jo iekšējais ventilators darbojas
ar lielu ātrumu un var izraisīt traumas.
: Plūsma lejup 6
● AUTO režīma darbības laikā pirmās pāris minūtes pēc darbības sākuma gaisa plūsma būs horizontāla 1; gaisa plūsmas virzienu šajā laikā nevar regulēt .
Gaisa plūsmas virziena iestatījums īslaicīgi kļūst par 1, ja gaisa plūsmas temperatūra sildīšanas režīma sākumā ir zema.
Regulēšana no labās puses uz kreiso
Regulējiet labā-kreisā gaisa plūsmas virziena žalūzijas.
● Lai regulētu vertikālās gaisa plūsmas
žalūzijas, vienmēr izmantojiet tālvadības
pults pogu SET (Iestatīt). Mēģinot tās
pārvietot ar rokām, var tikt izraisīta nepareiza darbība; šajā gadījumā apturiet
darbību un restartējiet ierīci. Žalūzijām
no jauna jāsāk pareizi darboties.
● Izmantojot dzesēšanas un dehidrēšanas režīmus, gaisa plūsmas virziena
žalūzijas sildīšanas diapazonā (4–7)
neiestatiet uz ilgu laiku, jo pie izplūdes
žalūzijām var kondensēties ūdens tvaiki un no gaisa kondicioniera var pilēt
ūdens. Dzesēšanas un dehidrēšanas
režīmu laikā, ja gaisa plūsmas virziena
žalūzijas sildīšanas diapazonā atstātas
vairāk par 30 minūtēm, tās automātiski
tiek atgrieztas 3 pozīcijā.
● Lietojot telpā ar zīdaiņiem, bērniem,
vecāka gadagājuma vai slimām personām, veicot iestatījumus, rūpīgi jāapsver
gaisa virziens un telpas temperatūra.
● Lai regulētu vēlamo gaisa plūsmu, attiecīgi bīdiet labā–kreisā gaisa plūsmas virziena
žalūzijas.
Labā–kreisā gaisa plūsmas virziena žalūzijas
Poga
Poga (2 vietas)
UZMANĪBU
● Regulējot labā–kreisā gaismas plūsmas virziena žalūzijas, vispirms ir jāaptur vertikālās
(augšup–lejup) žalūzijas un jāpārliecinās,
ka pirms virziena regulēšanas tās pilnībā
pārtrauc darbošanos.
ŠŪPOŠANAS DARBĪBA
Ierīce pārvieto gaisa plūsmas atveres uz augšu un uz leju, lai virzītu aukstu vai siltu gaisu pa visu istabu.
Lai atlasītu darbību SWING (Šūpošana)
Nospiediet pogu SWING (Šūpošana)
.
Iedegsies SWING (Šūpošana) “
” ekrāns.
Šajā režīmā gaisa plūsmas virziena žalūzijas tiek automātiski šūpotas, tādējādi gaisa
plūsmu virzot augšup un lejup.
Lai apturētu SWING darbību
Nospiediet SWING (Šūpošana) pogu
vēlreiz.
SWING (Šūpošana) ekrāns “
” izslēgsies.
Gaisa plūsmas virziens atgriežas pie iestatījuma, pirms tika uzsākta šūpošana.
Par šūpošanas darbību
Dzesēšanas/dehidrēšanas laikā : Šūpošanas iestatījums ir 1 un 4 pozīcijā.
Sildīšanas laikā
: Šūpošanas iestatījums ir 4 un 7 pozīcijā.
● SWING (Šūpošana) darbību var īslaicīgi pārtraukt, ja gaisa kondicioniera ventilators nedarbojas vai, ja tas darbojas ar ļoti mazu
apgriezienu skaitu.
Lv-8
POWERFUL OPERATION (Augstas jaudas darbība)
Produktu darbosies ar maksimālo jaudu, kas ir ērti, ja vēlaties ātri atdzesēt vai uzsildīt telpu.
Pirms šīs procedūras izpildes uzsāciet kondicioniera darbību.
Lai izmantotu darbības režīmu POWERFUL (Augstas jaudas darbība)
Nospiediet pogu POWERFUL (Jaudīgs)
.
Skaņas signāls atšķiras no citiem, tikai iedarbinot šo pogu.
Jaudīgas operācijas sākums: Pīkstiens 3 reizes (pi, pi, pi !) / Cit i: Pīkstiens 2 reizes (pi, pi!)
Lai apturētu darbības režīmu POWERFUL (Augstas jaudas darbība)
Nospiediet POWERFUL (Jaudīgs) pogu
vēlreiz.
Sākas normāla darbība.
Par POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīmu
Dzesēšana/dehidrēšana ● Jaudīgas darbības režīms tiek automātiski izslēgts, ja telpas temperatūra ir nokritusi līdz iestatītajai temperatūrai vai
kad ir pagājušas 20 minūtes pēc POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīma iestatīšanas. Tomēr tas neizslēdzas automātiski pēc noteikta laika perioda, kopš iestatīts POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīms.
Sildīšana
● Jaudīgas darbības režīms tiek automātiski izslēgts, ja telpas temperatūra ir pacēlusies līdz iestatītajai temperatūrai
vai kad ir pagājušas 20 minūtes pēc POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīma iestatīšanas. Tomēr tas neizslēdzas
automātiski pēc noteikta laika perioda, kopš iestatīts POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīms.
● Pūsmas virziens un gaisa plūsmas ātrums tiek automātiski iestatīts POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīma laikā.
Pūsmas virziens var tikt mainīts, izmantojot vēja virziena regulēšanas pogu.
● POWERFUL (Jaudīgs) un ECONOMY (Ekonomija) darbības režīmus nevar iestatīt vienlaicīgi.
Priekšroka tiek dota tai funkcijai, kuras poga tālvadības pultī tiek nospiesta pēdējā.
● Ja POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīms ir iestatīts, iestatot "
”, "
” darbība tiks izpildīta tad, kad būs
pabeigta POWERFUL (Jaudīgs) darbība.
ECONOMY DARBĪBA
Pirms šīs procedūras izpildes uzsāciet kondicionētāja darbību.
Indikatora lampiņa
Lai izmantotu ECONOMY darbību
Nospiediet pogu ECONOMY (Ekonomija)
OPERATION TIMER
.
ECONOMY
Iedegsies ECONOMY (Ekonomija) indikatora lampiņa (zaļā krāsā).
Tiks palaista ECONOMY (Ekonomija) režīma darbība.
: DEG
Lai apturētu ECONOMY darbību
Vēlreiz nospiediet pogu ECONOMY (Ekonomija)
: IZSLĒGTA
.
Indikatora lampiņa ECONOMY (Ekonomija) (zaļā krāsā) nodziest.
Sākas parasta darbība.
Par ECONOMY (Ekonomija) darbību
● Darbinot ECONOMY (Ekonomija) darbības režīmu, istabas temperatūra ir nedaudz augstāka par dzesēšanas režīmā iestatīto
temperatūru un zemāka par sildīšanas režīmā iestatīto temperatūru. Tāpēc ECONOMY (Ekonomija) režīmā ir iespēja ietaupīt
vairāk enerģijas nekā citā parastajā režīmā.
● Ja ir uzstādīts viena veida gaisa kondicionieris, pie maksimālās jaudas darbība ECONOMY (Ekonomija) ir aptuveni 70 % no
parastas gaisa kondicioniera dzesēšanas un sildīšanas darbības.
● Ja ir uzstādīts daudzu veidu gaisa kondicionieris, darbība ECONOMY (Ekonomija) ir pieejama tikai iekštelpas ierīcēm.
● Ja darbības ECONOMY (Ekonomija) laikā telpa netiek pietiekami dzesēta (vai sildīta), atlasiet parastas darbības režīmu.
● Uzraudzības laika periodā AUTO režīmā gaisa kondicioniera darbība uz ECONOMY (Ekonomija) darbību nemainās pat tad, ja
ECONOMY (Ekonomija) darbība ir atlasīta, nospiežot ECONOMY (Ekonomija) darbības pogu.
Lv-9
10 °C HEAT OPERATION (10 °C sildīšanas darbība)
Lai izmantotu darbību 10 °C HEAT (10 °C sildīšana)
Nospiediet 10 °C. HEAT (Sildīšana) pogu
.
Iedegsies ECONOMY (Ekonomija) Indikatora lampiņa (zaļā krāsā).
Lai apturētu darbību 10 °C HEAT (10 °C sildīšana)
Nospiediet START/STOP (Sākt/apturēt) pogu
Ja ir aktivizēta darbība 10 °C HEAT
(Sildīšana), var izmantot tikai tālāk minēto darbību.
• SET (Iestatīt)
.
Indikatora lampiņa ECONOMY (Ekonomija) (zaļā krāsā) nodziest.
Darbība tiks apturēta.
Indikatora lampiņa
Par 10 °C HEAT (Sildīšana) darbību
• Sildīšanas režīms nedarbojas, ja telpas temperatūra ir pietiekami augsta.
,
• Lai temperatūra telpā nebūtu pārāk zema, nospiežot 10 °C HEAT (Sildīšana) pogu
telpas temperatūru var uzturēt pie 10 °C.
• Multi-tipa gaisa kondicionētāja gadījumā, ja sildīšanai tiek izmantota cita iekštelpu ierīce, temperatūra telpā, kurā tiek izmantota “10°C HEAT” (Sildīšana) funkcija, paaugstināsies. Izmantojot funkciju 10°C HEAT (Sildīšana), režīmu 10°C HEAT (Sildīšana)
ieteicams aktivizēt visām iekštelpas ierīcēm.
OPERATION
: Deg
TIMER
(Taimeris)
ECONOMY
(Ekonomija)
: OFF (Izslēgts)
OUTDOOR UNIT LOW NOISE OPERATION (Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms)
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems trokšņu līmenis) darbība samazina ārējās ierīces trokšņa līmeni, samazinot
ventilatora ātrumu un kompresora apgriezienu daudzumu.
Tas noder, ja apkārtējā zona ir klusa, piemēram, naktī.
Lai izmantotu darbību OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms)
Nospiediet OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems
trokšņu līmenis) pogu
.
“LOW NOISE” (Zems trokšņa līmenis) parādās tālvadības pults ekrānā “
”.
Lai apturētu darbību OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms)
Nospiediet OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems
trokšņu līmenis) pogu
.
“LOW NOISE” (Zems trokšņa līmenis) izgaist no tālvadības pults ekrāna “
Sākas parasta darbība.
”.
Par OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems trokšņu līmenis) darbību
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems trokšņu līmenis) darbību var izmantot dzesēšanas, sildīšanas un automātiskas
darbības laikā. To nevar izmantot FAN (Ventilators) vai DRY (Dehidrēšana) režīmā.
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces zems trokšņu līmenis) darbības iestatījumi tiek saglabāti pat tad, ja gaisa kondicionēšana ir apturēta. Arī tālvadības pults ekrāns tiek arī saglabāts.
• Ja ārējas ierīces ventilatora ātrums un kompresora apgriezienu skaits ir ievērojami samazināts, OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(Ārējas ierīces zems trokšņu līmenis) darbības režīms turpmāk nesamazina ventilatora ātrumu un kompresora apgriezienu skaitu.
• Turklāt, Ja POWERFUL (Jaudīgs) darbības režīms ir iestatīts, iestatot “
”, “
” darbība tiks izpildīta tad, kad būs pabeigta OWERFUL (Jaudīgs) darbība.
• Kad āra gaisa temperatūra ir augsta, iespējams, tā nedarbosies pat tad, ja tā ir iestatīta.
• Kad kompresora griešanās ātrums un ventilatora ātrums ir pietiekami zems, iespējams, tas nedarbosies pat tad, ja tas ir iestatīts.
• Šo funkciju nevar izmantot vairāku veidu gaisa kondicionierim. Lūdzu, atceliet to, kad tā ir iestatīta. Pretējā gadījumā bezvadu
tālvadības pults signālu nevar saņemt.
MANUAL AUTO (Manuāli automātiskais) REŽĪMS
Izmantojiet MANUAL AUTO režīmu gadījumā, ja ir nozaudēts vai kā citādi nav pieejams tālvadības pults.
Kā izmantot galvenās vadības ierīces
Nospiediet pogu MANUAL AUTO
un turiet to nospiestu vairāk nekā 3 sekundes un mazāk nekā 10 sekundes — indikatoru.
Lai darbību pārtrauktu, nospiediet pogu MANUAL AUTO
3 sekundes.
Par pogu MANUAL AUTO
lūdzu, skatiet 3. lpp.
un turiet to nospiestu
● Ja gaisa kondicionieris darbojas ar vadības elementiem uz MANUAL AUTO
pogas, tas darbojas tādā pašā režīmā
kā AUTO režīms, kas ir atlasīts uz tālvadības pults (skatiet 7. lpp.).
● Atlasītais ventilatora ātrums ir “AUTO”,
un termostata iestatījums ir standarta.
(24 °C).
Lv-10
ON/OFF TIMER OPERATION (Ieslēgšanas/izslēgšanas taimera darbība)
● ON TIMER (Ieslēgšanas taimeris) : Gaisa kondicionieris darbību sāks jūsu iestatītajā laikā.
● OFF TIMER (Izslēgšanas taimeris) : Gaisa kondicionieris darbību apturēs jūsu iestatītajā laikā.
● Pirms taimera funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai tālvadības pultī ir iestatīts
pareizs pašreizējais laiks.
Lai izmantotu ON (Ieslēgšanas) vai OFF (Izslēgšanas) taimeri
1
Nospiediet TIMER SETTING (Taimera iestatīšana)
pogu
.
Sākumā mirgo “
”, tādēļ nospiediet SELECT
(Atlasīt) pogu
, lai atlasītu vai nu “
iestatījumā “
”.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
2
3
SELECT poga
” vai “
”
.
, lai iestatītu vēlamo ON (Ieslēg-
šana) laiku vai OFF (Izslēgšana) laiku.
“
Nospiediet SEND (Sūtīt) pogu
.
”●“
” vai “
” mirgo
Lai apturētu gaisa kondicionētāja
darbību, kamēr darbojas taimeris
Ja iestatīts ON (Ieslēgšana) taimeris, gaisa kondicionieris apturēs darbību.
Nospiediet pogu START/STOP (Sākt/
apturēt)
.
Ja vēlaties atcelt šo iestatījumu darbības vidū, lūdzu, nospiediet TIMER SETTING
(Taimera iestatīšana) pogu
, nevis pogu SEND (Sūtīt)
.
Lai atceltu ON (Ieslēgšanas) vai OFF (Izslēgšanas) taimera darbību
1
2
Nospiediet ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) pogu
” rādās ekrānā.
kamēr “
“
”
,
no ekrāna izgaisīs.
kamēr “
” netiek rādīts ekrānā, lai atiestatītu ON (OFF) TIMER (Ieslēgšanas
(Izslēgšanas) taimeris) laikā, ko iestatījāt pēdējā lietošanas reizē.
● Nav iespējams kombinēt WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris), ON/OFF TIMER (Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris) (PROGRAM
TIMER (Programmu taimeris)), un SLEEP TIMER (Miega režīma taimeris).
● Nospiediet ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) pogu
Lv-11
PROGRAM TIMER (Programmētais taimeris) DARBĪBA
● Programmas taimeris ļauj integrēt OFF (Izslēgšana) taimera un ON (Ieslēgšana) taimera darbību vienā vienīgā secībā. Secība var ietvert 1 pāreju no OFF (Izslēgšana)
taimera uz ON (Ieslēgšana) taimeri vai no ON (Ieslēgšana) taimera OFF (Izslēgšana)
taimeri 24 stundu laikā.
● Pirms taimera funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai tālvadības pultī ir iestatīts
pareizs pašreizējais laiks.
Lai izmantotu taimeri PROGRAM (Programmētais taimeris)
1
Nospiediet TIMER SETTING (Taimera iestatīšana)
pogu
.
Sākumā mirgo “
(Atlasīt) pogu
”, tādēļ nospiediet SELECT
, lai atlasītu “
” no “
.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
2
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogu
vēlamo ON (Ieslēgšana) laiku.
, lai iestatītu
.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
3
4
”.
Mirgo “
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogu
vēlamo OFF (Izslēgšana) laiku.
Nospiediet SEND (Sūtīt) pogu
, lai iestatītu
”● “
”.
Lai apturētu gaisa kondicionētāja
darbību, kamēr darbojas taimeris
Nospiediet pogu START/STOP (Sākt/
apturēt)
.
.
Ja iestatīts ON (Ieslēgšana) taimeris, gaisa kondicionieris apturēs darbību.
Ja vēlaties atcelt šo iestatījumu darbības vidū, lūdzu, nospiediet TIMER SETTING
(Taimera iestatīšana) pogu
, nevis pogu SEND (Sūtīt)
.
Lai atceltu taimeri PROGRAM (Programmētais taimeris)
1
2
Nospiediet ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) pogu
kamēr “
” rādās ekrānā.
“
” no ekrāna izgaisīs.
● Nospiediet ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) pogu
kamēr “
” netiek rādīts ekrānā, lai atiestatītu ON (OFF) TIMER
(Ieslēgšanas (Izslēgšanas) taimeris) laikā, ko iestatījāt pēdējā lietošanas reizē.
● Izpildiet darbību tikai vienu reizi, kombinējot OFF TIMER (Izslēgšanas taimeris) un ON TIMER (Ieslēgšanas taimeris) .(Vai nu
OFF (Izslēgt) → ON (Ieslēgt) or ON (Ieslēgt) → OFF (Izslēgt) vienreiz)
● No OFF TIMER (Izslēgšanas taimeris) unON TIMER (Ieslēgšanas taimeris) tas taimeris, kura iestatītais laiks ir vistuvākais paš-
reizējam laikam, tiks iedarbināts pirmais. Jūs varat apskatīt darbības secību, izmantojot bultiņas talvadības pults ekrāna daļā
(“ ” vai “ ”).
● Nav iespējams kombinēt WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris), ON/OFF TIMER (Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris) (PROGRAM
TIMER (Programmu taimeris)), un SLEEP TIMER (Miega režīma taimeris).
● PROGRAM TIMER (Programmu taimeris) nevar tikt iestatīts uz tuvāko laiku, kas ilgāks par 24 stundām.
Lv-12
SLEEP TIMER (Miega taimeris) DARBĪBA
Varat iestatīt OFF TIMER (Izslēgšanas taimeri) jebkuram laikam, kad dodaties gulēt.
Ierīce regulē temperatūru, lai tā būtu piemērota gulēšanai, kas ļauj gulēt ērti.
Kad iestatīsiet vēlamo, varat viegli iestatīt taimeri, lai palaistu to nākamajā laikā, vienkārši vienreiz nospiežot SLEEP (Miega režīms) pogu
.
Lai izmantotu taimeri SLEEP (Miega taimeris)
1
Nospiediet TIMER SETTING (Taimera iestatīšana)
pogu
.
” tiks vispirms parādīts mirgojot.Nospiediet
"
SELECT (Atlasīt) pogu,
lai atlasītu “
.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
2
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogu,
OFF (Izslēgt) laiku.
9H
0.5H
(30 min)
▲
▲
1H
▲
2H
▲
3H
▲
5H
▲
7H
▲
7H
▲
5H
▲
3H
▲
2H
▲
1H
lai iestatītu
▲
3
9H
▲
poga:
(30 min)
0.5H
▲
poga:
”.
Mirgo “
Nospiediet SEND (Sūtīt) pogu
.
Ja vēlaties atcelt šo iestatījumu darbības vidū, lūdzu, nospiediet TIMER SETTING
, nevis pogu SEND (Sūtīt)
(Taimera iestatīšana) pogu
”● “
”
Lai apturētu gaisa kondicionētāja
darbību, kamēr darbojas taimeris
Nospiediet pogu START/STOP (Sākt/
.
apturēt)
.
● Ja nospiežat SLEEP (Miega režīms)
pogu,
Lai atceltu taimeri SLEEP (Miega taimeris)
1
2
Nospiediet SLEEP (Miega režīms) pogu,
“
” ir parādīts ekrānā.
“
kad
ekrānā
vairs netiek rādīts, atkal tiks iestatīts
SLEEP TIMER (Miega režīma taimeris), kuru iestatījāt pēdējā reizē.
● Nevar kombinēt WEEKLY TIMER
(Nedēļas taimeris), ON/OFF TIMER
(Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris)
(programmu taimeris) un SLEEP
TIMER (Miega režīma taimeris).
kamēr
” no ekrāna izgaisīs.
Par SLEEP (Miega režīms) taimeri
Lai miega režīma laikā novērstu pārmērīgu sasilšanu vai dzesēšanu, SLEEP (Miega režīms) taimera funkcija automātiski maina
temperatūras iestatījumu atbilstoši iestatītā laika iestatījumam. Kad iestatītais laiks ir pagājis, gaisa kondicionieris pilnībā apstājas.
Sildīšanas darbības laikā:
Ja SLEEP (Miega režīms) taimeris ir iestatīts, temperatūras
iestatījums tiekautomātiski pazemināts par 1°C ik pēc 30 minūtēm. Kad temperatūras iestatījums ir pazemināts kopumā par
4°C , temperatūras iestatījums tiek uzturēts līdz brīdim, līdz pagājis iestatītais laiks, pēc kura gaisa kondicionieris automātiski
izslēdzas.
Dzesēšanas/dehidrēšanas darbības laikā:
Ja SLEEP (Miega režīms) taimeris ir iestatīts, temperatūras iestatījums tiek automātiski paaugstināts par 1°C ik pēc 1 stundas.
Kad temperatūras iestatījums tiek paaugstināts par 2°C, temperatūras iestatījums tiek uzturēts līdz brīdim, līdz pagājis iestatītais laiks, pēc kura gaisa kondicionieris automātiski izslēdzas.
SLEEP (Miega režīms) taimera iestatīšana
SLEEP (Miega režīms) taimera iestatīšana
Iestatīt temp.
1 °C 2 °C
Iestatīt laiku
3 °C
4 °C
1 stunda
30
minūtes
Iestatīt
temp.
1 stunda
1 stunda
30 minūtes
Lv-13
Iestatīt laiku
1 °C
2 °C
TAIMERA WEEKLY (Nedēļas taimeris) DARBĪBA
Taimera WEEKLY (Nedēļas taimeris) izmantošana šādos gadījumos
"OFF Timer” (Izslēgšanas taimeris), kurā darbība tiks apturēta un "ON Timer” (Ieslēgšanas taimeris), ar kādu darbība tiks sākta, var
)., bet 28 rezervācijas—nedēļā.
apvienot, un vienas dienas laikā var pievienot līdz par 4 laika rezervācijām (programma
Pirms izveidojat šo programmu, lūdzu, vispirms noregulējiet nedēļu un laiku, un tad informāciju nosūtiet gaisa kondicionierim.
Ja nedēļa un laiks nav noregulēti, programma netiks iedarbināta iestatītajā laikā.
Lūdzu, skatiet [Iestatiet nedēļas dienu un pašreizējo laiku ] (5.lpp.).
Kad iepriekšminēto iestatāt, iestatītā darbība tiks palaista katru dienu un katru nedēļu.
Piemērs, kā iestatīt taimeri 1
No pirmdienas līdz piektdienai
Programma Iestatīt ON (Ieslēgšana) taimeri ar 24 °C temperatūru plkst. 7 rītā. Programma Iestatīt OFF (Izslēgšana) taimeri
plkst. 9 rītā.Programma Iestatīt ON (Ieslēgšana) taimeri ar 26 °C temperatūru plkst. 5 vakarā. Programma Iestatīt OFF
(Izslēgšana) taimeri 11 Vakarā.
Sestdiena
Programma
~
Nav taimera iestatījumu.
Svētdiena
Ja iestatāt OFF (Izslēgšana) taimeri programmai
programmai plkst. 23.00.
No
pirmdienas
līdz
piektdienai
Programma
Programma
7.00 ON (Ieslēgts) 24°C 9.00 OFF (Izslēgts)
Doties uz
darbu
plkst. 11.00, programma
plkst. 17.00 un
Programma
Programma
17.00 ON (Ieslēgts) 26°C 23.00 OFF (Izslēgts)
Doties
gulēt
Atgriezieties
mājās
Pamosties
Sestdiena
Svētdiena
plkst. 9.00, programmai
Nav taimera iestatījumu
Ieslēgt
Programma
9.00 OFF (Izslēgts)
Ieslēgt
Programma
11.00 OFF (Izslēgts)
Ieslēgt
Programma
17.00 OFF (Izslēgts)
Ieslēgt
Programma
23.00 OFF (Izslēgts)
Piemērs, kā iestatīt taimeri 2
Varat norādīt doto temperatūru ON (Ieslēgts) iestatījumā WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris) iestatījumā.
* Jūs varat iestatīt temperatūru Auto, Dzesēšanas un Dehidrēšanas darbības režīmā temperatūras diapazonā no 18–30°C, Karsēšanas darbības režīmā temperatūras diapazons ir 10 vai 16–30°C.
Pat ja jūsu iestatāt 10, 16 vai 17 °C, ja ierīci darbināt Auto, Dzesēšanas un Dehidrēšanas darbības tas tiks veiktas 18 °C temperatūrā.
Apkures sezonas laikā gaisa kondicionēšanas sistēma automātiski pārslēgsies pat tad, ja esat konfigurējis detalizētus iestatījumus
ar zemu temperatūru, kad telpā neviena nav, un ar augstu temperatūru, kad tajā kāds ir.
Programma
7.00 ON (Ieslēgts) 22°C
Piezīmes:
Programma
9.00 ON (Ieslēgts) 24°C
Programma
17.00 ON (Ieslēgts) 26°C
Programma
23.00 ON (Ieslēgts) 22°C
● Visas darbības, izņemot temperatūras iestatīšanu, atbilst tam, kādas tās pēdējo reizi tika iestatītas, tādēļ
Dzesēšana → Sildīšana → Dzesēšana → Sildīšana veida darbības nevar iestatīt automātiski.
● Ja ON (Ieslēgšana) un OFF (Izslēgšana) programmas ir iestatītas vienā un tajā pašā laikā, gaisa kondicionieris iedarbinās ON (Ieslēgšana) programmu.Ja divas ON (Ieslēgšana) programmas ir iestatītas
vienā un tajā pašā laikā, gaisa kondicionieris iedarbinās to programmu, kas bija iestatīta iepriekš.
● Ja ir elektroenerģijas padeves traucējumi, piemēram, sakarā ar elektroapgādes pārtraukumu vai kad
jaudas slēdzis pārstāj darboties, WEEKLY (Nedēļas) taimera iestatījuma laikā, gaisa kondicioniera iekšējais taimeris būs nepareizs. (Skatiet 21.lpp. Auto Restart (Automātiska restartēšana)) Šādā gadījumā
galvenā taimera indikatora lampa paziņos par to mirgojot, tādēļ saskaņojiet laiku un datumu. (Skatiet
5.lpp. Iestatiet nedēļas dienu un pašreizējo laiku)
● Nevar izmantot ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) kopā ar SLEEP (Miega režīms) taimeri.Ja vēlaties palaist ierīci
WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris) režīmā, iestatot laiku pēc ON/OFF (Ieslēgšana/izslēgšana) taimera, Programmu taimera vi SLEEP (Miega režīms) taimera WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris) režīmā
izmantošanas, jums jāiestata WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris) vēlreiz. (Skat. 17. lpp.)
Lv-14
TAIMERA WEEKLY (Nedēļas taimeris) DARBĪBA
Lai izmantotu taimera WEEKLY (Nedēļas taimeris) darbību
1
Nospiediet TIMER SETTING (Taimera iestatīšana)
.
pogu
Pirmkārt, tādēļ ka "
” mirgo.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
.
Mirgot "
2
Atlasiet programmu un dienu, izmantojot SELECT
(Atlasīt) pogu
.
Programma
1 nedēļa
Programma
Pirmdiena
Programma
1 nedēļa
Programma
Pirmdiena
Programma
Programma
Otrdiena
Programma
Sestdiena
Svētdiena
Programma
Svētdiena
, kad jums
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
vēlamā programma
un diena mirgo.
3
”.
Izmantojot SELECT (Atlasīt) pogu
Programma un nedēļas diena /
“
” mirgo
atlasiet darbību ar
ON (Ieslēgt) taimeri, OFF (Izslēgt) taimeri vai bez taimera.
Lai darbotos bez taimera
1. Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
, lai dotos atpakaļ
uz 2. soli un konfigurētu nākamo iestatījumu.
2. Nospiediet pogu SEND (Sūtīt)
, lai pabeigtu
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
Lv-15
.
Mirgo “
” vai“
”•“
”.
TAIMERA WEEKLY (Nedēļas taimeris) DARBĪBA
4
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogu
, lai iestatītu
vēlamo ON (Ieslēgt) vai OFF (Izslēgt) laiku.
Ja ir atlasīta OFF (Izslēgt) darbība 3. solī
1. Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
, lai atgrieztos solī
2 un
konfigurētu nākamo iestatījumu.
2. Nospiediet SEND (Sūtīt) pogu
.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
5
.
Laika ekrāns /“
Nospiediet SELECT (Atlasīt) pogu
temperatūru.
” mirgo
, lai iestatītu
Ja vēlaties doties uz nākamo iestatījumu, nospiediet
NEXT (Nākamais) pogu
, atgriezieties 2. solī un
konfigurējiet nākamo iestatījumu.
Lai pabeigtu iestatīšanu, nospiediet SEND (Sūtīt) pogu
.
Ja vēlaties atcelt šo iestatījumu darbības vidū, lūdzu, nospiediet TIMER SETTING
(Taimera iestatīšana) pogu
, nevis pogu SEND (Sūtīt)
.
Temperatūras ekrāns /“
Piezīmes:
” mirgo
● Atceļot WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris), atlasiet darbību bez taimera 3.soli lai izmantotu WEEKLY TIMER
(Nedēļas taimeris) darbību.
● Ja vēlaties atgriezties iepriekšējā solī, lai konfigurētu iestatījumus, nospiediet BACK (Atgriezties) pogu
,
lai atgrieztos iepriekšējā soli.
● Nospiediet SEND (Sūtīt) pogu
, kad esat galvenās ierīces tuvumā. Ja tā darāt, esam tālu no galvenās
ierīces, signāls var tikt nosūtīts nepareizi, un iestatījumi var netikt pareizi konfigurēti.
Lv-16
TAIMERA WEEKLY (Nedēļas taimeris) DARBĪBA
Pārbaudiet grafiku
1
Nospiediet TIMER SETTING (Taimera iestatīšana)
pogu
.
Pirmkārt, jo “
” Mirgo.
Nospiediet NEXT (Nākamais) pogu
2
Pārbaudiet programmu, dienu un laiku ar SELECT
(Atlasīt) pogu
3
.
.
Nospiediet TIMER SETTING (Taimera iestatīšana)
pogu
, lai atgrieztos parastajā ekrānā.
Lai atceltu taimeri WEEKLY (Nedēļas taimeris)
1
2
Nospiediet WEEKLY (Nedēļas) pogu
” ir parādīts ekrānā.
“
“
, kad
” izgaisīs no ekrāna.
●“
, lai
”neparādās, nospiediet WEEKLY (Nedēļas) pogu
vēlreiz iestatītu WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris).
● Nevar kombinēt WEEKLY TIMER (Nedēļas taimeris), ON/OFF TIMER (PROGRAM
TIMER) (Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris (Programmu taimeris)) un SLEEP
TIMER (Miega režīma taimeris).
Lv-17
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
3. Nomainiet gaisa filtrus.
UZMANĪBU
● Pirms šī produkta tīrīšanas pārliecinieties, vai tas ir izslēgts;
atvienojiet strāvas padevi.
● Pirms uzsākat ekspluatāciju, pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes
režģis ir pilnīgi aizvērts.
● Nekad neaiztieciet alumīnija dzesēšanas ribas iekštelpas ierīces karsta gaisa izplūšanas vietā, lai izvairītos no traumām,
veicot ierīces tehnisko apkopi.
● Nepakļaujiet iekštelpas ierīci insekticīdu vai matu lakas iedarbībai.
● Veicot ierīces tehnisko apkopi, nestāviet uz slidenas, nestabilas virsmas.
Atveriet ieplūdes režģi
Gaisa filtra malas saskaņojiet ar paneli un iespiediet to pilnībā, pārliecinoties, vai 2 zemākās cilnes atbilstoši atgriežas
paneļa caurumos.
Gaisa filtru cilnes (2 vietas)
Aizveriet ieplūdes režģi.
1. Cilnes ieplūdes režģa abās pusēs ir izvirzīts uz priekšu.
1. Atlaidiet režģa atsaiti.
Režģa
atsaite
Noklikšķiniet
Cilne
Cilne
Neatveriet atvērtu paneli vienu pašu.
GOOD (Labi)
PROHIBITED
(Aizliegts)
Atvērts panelis
2. Aizveriet ieplūdes režģi.
Viegli nospiediet A un C punktu, līdz atskan klikšķis, tad
viegli nospiediet uz punkta B.
Noklikšķiniet
Ieplūdes režģa cilne
Ieplūdes režģa cilne
A
B
C
Noklikšķiniet
Izmantojot C punktu, lūdzu, nedaudz piespiediet iekšējā pusē.
2. Salabojiet ieplūdes režģi ar režģa atsaiti.
Režģa
atsaite
Noklikšķiniet
Gaisa filtru tīrīšana
1. Noņemiet gaisa filtrus.
Paceliet gaisa filtra rokturi, atvienojiet 2 zemākās cilnes, un
izvelciet.
Gaisa filtru rokturi
Gaisa filtru cilnes (2 vietas)
2. Savāciet putekļus ar putekļu sūcēju vai
arī izskalojiet filtru.
● Putekļus var iztīrīt no gaisa filtra vai nu ar putekļsūcēju, vai
mazgājot filtru viegla mazgāšanas līdzekļa šķīdumā un siltā
ūdenī. Ja mazgājat filtru, pārliecinieties, vai tas pilnībā nožuvis ēnainā vietā, pirms uzstādīt no jauna.
● Ja uz gaisa filtra uzkrāsies netīrumi, samazināsies gaisa
plūsma, kas savukārt mazinās iekārtas darbības efektivitāti
un palielinās troksni.
● Parastas izmantošanas laikā gaisa filtri jātīra ik pēc 2 nedēļām.
Ja ieplūdes režģis nav pilnīgi aizvērts, gaisa kondicionieris
nedarbojas, un lampiņa mirgo, kā norādīts tālāk.
Indikatora lampiņa
ECONOMY
OPERATION TIMER
(Darbība) (Taimeris) (Ekonomija)
: Mirgo
● Vispirms 5 reizes mirgo darbības lampiņa, tad taimera
lampiņa mirgo 8 reizes, tam atkārtojoties.
● Turpina mirgot ekonomijas lampiņa.
● Cieši aizveriet ieplūdes režģi.Kad režģis ir cieši aizvērts,
mirgojošās lampiņas tiek izslēgtas un iekštelpas ierīce
sāk darbību.
● Ieplūdes režģa aizvēršanas laikā atvērtais panelis visticamāk ir atvērts. Šādā gadījumā, lūdzu, vispirms izslēdziet
strāvas padevi, pēc tam ieslēdziet to, un atvērtais panelis
atgriezīsies parastā aizvērtā stāvoklī.
● Iekštelpas ierīci izmantojot ilgāku laiku, var uzkrāties
putekļi, samazinot tās sniegumu. Papildus tīrīšanas un
kopšanas darbībām mēs iesakām iekštelpas ierīci regulāri
pārbaudīt. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar pilnvarotu servisa personālu.
● Ierīces korpusa tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40 °C, kā arī abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai viegli gaistošu savienojumu līdzekļus, piem., benzolu
vai atšķaidītāju.
● Ja ierīce ir izslēgta 1 mēnesi vai ilgāk, vispirms ļaujiet tai
ventilatora režīmā nepārtraukti darboties pusi dienas, lai
ļautu iekšējām daļām kārtīgi nožūt.
Lv-18
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Gaisa attīrīšanas filtru uzstādīšana vai nomaiņa
1. Atveriet ieplūdes režģi un izņemiet gaisa
filtrus.
Lūdzu, skatiet 18.lpp.
2. Izņemiet netīros gaisa attīrīšanas filtrus,
kas pievienoti priekšējā paneļa rāmjiem.
(nomainot)
Gaisa attīrīšanas filtra rāmis
Gaisa attīrīšanas filtri
3. Pievienojiet jaunus (vai apkoptus) gaisa
attīrīšanas filtrus priekšējā paneļa rāmim.
Gaisa attīrīšanas filtra rāmis
Par gaisa attīrīšanas filtriem
● Kad tiek lietoti gaisa tīrīšanas filtri, efekts tiek palielināts,
iestatot ventilatora ātrumu uz “High”.
[APPLE-CATECHIN FILTER (APPLE CATECHIN filtrs)]
(1 loksne)
● Gaisa attīrīšanas filtri ir vienreizējas lietošanas filtri. (Tos
nevar mazgāt un lietot atkārtoti.)
● Par gaisa attīrīšanas filtru glabāšanu: pēc iepakojuma atvēršanas pēc iespējas ātrāk izmantojiet filtrus.
(Gaisa attīrīšanas efekts samazinās, ja filtri tiek atstāti atvērtā
iepakojumā)
● Pamatā filtrus ieteicams nomainīt ik pēc 3 mēnešiem.
Lūdzu, iegādājieties gaisa attīrīšanas filtru (UTR-FA16) (tiek
pārdots atsevišķi), lai nomainītu izlietotos, netīros gaisa attīrīšanas filtru.
[ION DEODORIZATION FILTER (Jonu dezodorizācijas filtrs)
(gaiši zils)]
(1 loksne)
● Filtri jānomaina aptuveni ik pēc 3 gadiem, lai saglabātu to
dezodorējošo iedarbību.
● Filtra rāmis nav vienreizējas lietošanas produkts.
Lūdzu, iegādājieties dezodorizācijas filtru (UTR-FA16-2) (tiek
pārdots atsevišķi), lai nomainītu filtru.
Cilnes (7 vietas)
Cilnes (7 vietas)
Gaisa attīrīšanas filtrs
Jaunie gaisa tīrīšanas filtri var tikt pievienoti jebkuram labās
vai kreisās puses rāmim.
Nomainiet filtrus ar šādām sastāvdaļām (iegādājamas atsevišķi).
● APPLE-CATECHIN FILTER (APPLE-CATECHIN filtrs):
UTR-FA16
● ION DEODORIZATION FILTER (Jonu dezodorizācijas
filtrs) UTR-FA16-2
4. Uzstādiet gaisa filtrus un aizveriet ieplūdes režģi.
Lūdzu, skatiet 18.lpp.
Dezodorizācijas filtru apkope
Lai saglabātu dezodorējošo iedarbību, lūdzu, tīriet filtru sekojoši reizi 3 mēnešos.
(1) Noņemiet dezodorizācijas filtru.
(2) Tīriet ar ūdeni un žāvējiet atklātā gaisā.
1) Skalojiet filtrus ar karstu augstspiediena ūdeni, līdz
filtru virsma pārklājas ar ūdeni. Lūdzu skalot ar neitrāla
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.Nekad nemazgājiet,
rīvējot vai berzējot, pretējā gadījumā var tikt skarta
dezodorējošā iedarbība.
2) Noskalojiet ar ūdens strūklu.
3) Žāvējiet ēnainā vietā.
(3) Atkārtoti uzstādiet dezodorizācijas filtru.
Filtra indikatora atiestatīšana (īpašs iestatījums)
Var izmantot, ja tiek pareizi iestatīts uzstādīšanas laikā.
Lai izmantotu šo funkciju, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu
servisa tehniķi.
● ECONOMY (Ekonomija) lampiņa iedegsies, kad ir pienācis
laiks tīrīt gaisa filtrus.
Indikatora lampiņa
OPERATION TIMER
ECONOMY
: Mirgo
● Tīrot gaisa filtrus, skatiet 18.lpp.
● Pēc tīrīšanas nospiediet iekštelpu ierīces pogu MANUAL
AUTO
un turiet to nospiestu, b et ne ilgāk par 2 sekundēm. (Skat. 3. lpp.)
Lv-19
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
BRĪDINĀJUMS
Nekavējoties pārtrauciet gaisa kondicioniera darbību un atvienojiet strāvas padevi, izslēdzot elektrības slēdzi, vai arī atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas sekojošos gadījumos. Pēc tam
sazinieties ar izplatītāju vai autorizēto tehnisko personālu.
Ja ierīce ir pieslēgta barošanas avotam, tā nav jāizolē no barošanas avota, pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
● No ierīces nāk deguma smaka vai dūmi
● No ierīces tek ūdens
Pirms pieprasāt pakalpojumu, veiciet šādas pārbaudes:
Simptoms
PARASTA
FUNKCIJA
Nedarbojas
nekavējoties:
Ir dzirdams troksnis:
Smakas:
Izdalās migla vai
tvaiks:
Gaisa plūsma ir vāja
vai apstājusies:
No ārējās ierīces
izplūst ūdens:
Cēlonis
Skatiet lpp.
● Ja iekštelpas ierīce ir apturēta un uzreiz tiek ieslēgta, tad, lai novērstu drošinātāju pārdegšanu, apmēram 3 minūtes nedarbosies
kompresors.
● Ikreiz, kad elektriskais ķēdes pārtraucējs tiek izslēgts un atkārtoti
ieslēgts, aizsardzības shēma darbosies apmēram 3 minūtes, šajā
laikā neļaujot ierīcei darboties.
—
● Darbības laikā vai uzreiz pēc ierīces apstāšanās gaisa kondicionētāja cauruļvados var saklausīt plūstoša ūdens skaņu. Šāds troksnis
var būt īpaši manāms apmēram no 2 līdz 3 minūtēm pēc darbības
sākuma (dzesētāja plūsmas skaņa).
● Iekārtas darbības laikā ir dzirdama klusa čīkstoša skaņa. Tā ir
dzirdama tāpēc, ka notiek priekšējā paneļa neliela izplešanās un
saraušanās temperatūras izmaiņu rezultātā.
—
● Iekārtas apsildes režīma laikā dažreiz ir dzirdama čurkstēšana. Šo
skaņu rada automātiskās atsaldēšanas process.
21
● No iekštelpu ierīces nāk savāda smaka. Šī smaka izdalās, jo telpā
ir uzkrājušās smakas (no mēbelēm, tabakas utt.), kas ir iesūktas
iekštelpas ierīcē.
—
● Dzesēšanas procesa laikā no iekštelpu ierīces var izplūst neliela
migliņa. Tas var būt saistīts ar to, ka notiek strauja telpas gaisa
dzesēšana, kad no iekštelpas ierīces izplūstošais aukstais gaiss
rada kondensātu un migliņu.
—
● Sildīšanas režīma laikā iekštelpas ierīces ventilators var apstāties
un no ierīces var izplūst tvaiks. Tas ir saistīts ar automātisko atsaldēšanas procesu.
21
● Aktivizējot sildīšanas režīmu, lai iekšējās daļas uzsiltu, uz īsu brīdi
tiek iestatīts īpaši mazs ventilatora darbības ātrums.
● Ja sildīšanas režīma laikā temperatūra telpā ir augstāka par temperatūras iestatījumā iestatīto temperatūru, ārējās ierīces darbība
tiks apturēta, bet iekštelpas ierīces ventilators darbosies ar īpaši
mazu ātrumu. Ja vēlaties turpināt sildīt telpu, temperatūras iestatījumā ir jāiestata augstāka vērtība.
—
● Sildīšanas režīma darbības laikā iekštelpu ierīce īslaicīgi pārstās
darboties (maksimāli 15 minūtes), jo sāks darboties automātiskās
atsaldēšanas režīms. Automātiskās atkausēšanas darbības laikā
mirgo OPERATION (Darbība) indikatora lampiņa.
22
● Dehidrēšanas režīma laikā iekštelpu ierīce darbojas ar mazu ātrumu; lai pielāgotos telpas mitrumam, iekštelpu ierīces ventilators
laiku pa laikam var apstāties. Arī ventilators var darboties ar ļoti
mazu ātrumu, regulējot telpas mitrumu.
7
● SUPER QUIET (Īpaši kluss) režīmā ventilators griezīsies ar mazu
ātrumu.
6
● Uzraudzības AUTO režīmā ventilators griezīsies ar ļoti mazu ātrumu.
7
● Daudzu veidu ierīces gadījumā, ja vairākas ierīces tiek darbinātas
dažādos darba režīmos, kā norādīts zemāk, darbojošās ierīces pēc
tam apstājas un mirgo (zaļā) OPERATION (Darbība) indikatora lampiņa.
Sildīšanas režīms un dzesēšanas režīms (vai dehidrēšanas režīms)
Sildīšanas režīms un ventilatora režīms
22
● Apsildīšanas laikā no iekštelpu ierīces var izplūst ūdens automātiskā atsaldēšanas režīma rezultātā.
21
Lv-20
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pozīcija, kas jāpārbauda
Skatiet
lpp.
● Vai jaudas slēdzis ir izslēgts?
● Vai ir problēmas ar strāvas padevi?
● Vai nav izsists drošinātājs, vai arī ir nostrādājis automātiskais slēdzis?
—
● Vai ieplūdes režģis ir pilnībā aizvērts??
18
Simptoms
Nedarbojas vispār:
PĀRBAUDIET
VĒLREIZ
● Vai taimeris darbojas?
● Vai vairāku veidu gaisa kondicionieris ir iestatīts uz "
vadu tālvadības pulti?
Slikta dzesēšanas
(vai sildīšanas) veiktspēja:
Ierīce darbojas atšķirīgi
no tālvadības pults
iestatījuma:
11 - 17
” ar bez-
●
●
●
●
●
10
Vai gaisa filtrs ir netīrs?
Vai ir bloķēts gaisa kondicioniera ieplūdes režģis vai izplūdes atvere?
Vai ir pareizi noregulēti temperatūras iestatījumi (temperatūra)?
Vai ir atvērts logs vai durvis?
Vai pa logu ieplūst spilgta saules gaisma dzesēšanas režīma laikā?
(Aizvelciet aizkarus.)
● Vai dzesēšanas režīma laikā telpā atrodas sildierīces vai datori, vai arī
telpā ir pārāk daudz cilvēku?
—
● Vai ir iestatīts režīms OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Ārējas ierīces
zema trokšņa līmenis)?
10
● Vai ierīce ir iestatīta SUPER QUIET (Īpaši kluss) darbībai?
6
● Vai tālvadības pults baterijas nav izlādējušās?
● Vai tālvadības pults baterijas ir pareizi ievietotas?
5
Ja problēma pastāv arī pēc šīs pārbaudes vai arī ja jūtat deguma smaku vai mirgo indikatora lampiņa OPERATION (Darbība) un
indikatora lampiņa TIMER (Taimeris.), kā arī ātri mirgo indikatora lampiņa ECONOMY (Ekonomija). Nekavējoties izslēdziet iekārtu,
izslēdziet strāvas slēdzi un sazinieties ar pilnvarotu apkopes personālu.
IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI
Ekspluatācija un veiktspēja
Apsilde
● Šī gaisa kondicioniera darbība balstās uz siltumsūkņa darbības principiem, kad tiek absorbēts siltums no āra gaisa un
pārvadīts uz iekštelpu ierīci. Rezultātā samazinās veiktspējas rādītāji, jo krītas āra gaisa temperatūra. Ja uzskatāt, ka
apsildīšana nenotiek pilnvērtīgi, iesakām izmantot šo gaisa
kondicionieri kopā ar cita veida sildierīci.
● Siltuma sūkņu gaisa kondicionieris apsilda visu telpu, veicot
tajā gaisa recirkulāciju, tāpēc var būt nepieciešams zināms
laiks pēc sākotnējas gaisa kondicioniera iedarbināšanas,
līdz telpa sasilst.
Mikrodatora vadīta automātiskā atkausēšana
● Izmantojot apsildīšanas režīmu pie zemas ārējās gaisa
temperatūras un mitros laika apstākļos, uz ārējas ierīces
var izveidoties sarma, kā rezultātā pazeminās ierīces produktivitāte.
Lai izvairītos no šādiem darbības ierobežojumiem, šis gaisa
kondicionieris ir aprīkots ar mikrodatoru, kas kontrolē automātisko atkausēšanas funkciju. Sarmas izveidošanās gadījumā gaisa kondicionieris īslaicīgi izslēgsies, un īsu brīdi
darbosies atkausēšanas ķēde (maksimāli 15 minūtes).
Automātiskās atkausēšanas darbības laikā mirgo (zaļā)
OPERATION indikatora lampiņa.
● Ja pēc sildīšanas darbības pārtraukšanas uz ārējas ierīces
veidojas sarma, ierīce uzsāk automātiskās atsaldēšanas
darbību. Šajā brīdī āra ierīce automātiski apstājas, vēl darbojoties dažas minūtes.
AUTOMĀTISKĀ restartēšana
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā
● Strāvas padeve gaisa kondicionierim tiek pārtraukta strāvas
padeves traucējumu dēļ. Kad strāvas padeve ir atjaunota,
gaisa kondicionieris automātiski restartējas savā iepriekšējā
režīmā.
Lv-21
● Ja strāvas pārtraukums rodas TIMER (Taimeris) darbības laikā,
taimeris tiek atiestatīts un iekštelpu ierīce sāk (vai pārtrauc) darbību pie jaunā laika iestatījuma. Gadījumā, ja rodas šāda veida
taimera kļūme, mirgo TIMER indikatora lampiņa (skatiet 3. lpp.).
● Citu elektrisko ierīču izmantošana (elektriskais skuveklis,
u.c.) vai, tuvumā lietojot bezvadu radio raidītāju, var izraisīt
gaisa kondicionētāja darbības traucējumus. Šādā gadījumā
uz laiku izslēdziet jaudas slēdzi, ieslēdziet to un pēc tam
izmantojiet tālvadības pulti, lai atsāktu darbību.
IETEIKUMI EKSPLUATĀCIJAI
Daudzu veidu gaisa kondicionieris
Atkarībā no modeļa šo iekštelpu ierīci var savienot ar daudzu veidu ārēju ierīci. Daudzu veidu gaisa kondicionieris ļauj vairākām
iekštelpu ierīcēm darboties vairākās vietās. Iekštelpu ierīces var darbināt vienlaikus, saskaņā ar to attiecīgo produkciju.
Vairāku ierīču vienlaikus izmantošana
● Izmantojat multi-tipa gaisa kondicionieri, vairākas iekštelpu ierīces var darbināt vienlaicīgi, bet, ja divas vai vairākas iekštelpu ierīces tajā pašā grupā darbojas vienlaicīgi,
sildīšanas un dzesēšanas efektivitāte būs mazāka nekā
tad, ja tiek izmantota viena iekštelpu ierīce. Tādējādi, ja
vēlaties vienlaikus izmantot vairāk nekā 1 iekštelpu ierīci
dzesēšanai, lietošana jākoncentrē uz nakti un laikā, kad
nepieciešama mazāka produkcija. Tādā pat veidā, ja sildīšanai vienlaicīgi tiek izmantotas vairākas ierīces, ieteicams tās lietot kopā ar citiem telpu papildu sildītājiem, ja
nepieciešams.
● Sezonas un āra temperatūras apstākļi, telpu struktūras
un klātesošo personu skaits var arī var izraisīt darbības
efektivitātes atšķirības. Mēs iesakām izmēģināt dažādus
darbības veidus, lai apstiprinātu jūsu ierīces sildīšanas un
dzesēšanas jaudas līmeni un izmantotu ierīces veidā, kas
vislabāk atbilst jūsu ģimenes dzīvesveidam.
● Ja jūs atklājat, ka viena vai vairākas ierīces sniedz zema
līmeņa dzesēšanu vai sildīšanu vienlaicīgu darbību laikā,
mēs iesakām apturēt vairāku ierīču vienlaicīgu darbību.
● Darbību var veikt šādos dažādos darbības režīmos.
Dzesēšanas režīmā un dehidrēšanas režīmā
Dzesēšanas režīmā un ventilatora režīmā
Dehidrēšanas režīmā un ventilatora režīmā
● Ārējas ierīces darbības režīmu (sildīšanas režīms vai dzesēšanas (dehidrēšanas) režīms) nosaka iekštelpu ierīces,
kas tiek darbināta pirmo reizi, darbības režīms. Ja iekštelpu ierīce tiek palaista ventilatora režīmā, nav iespējams
noteikt ārējas ierīces darbības režīmu.
Piemēram, ja iekštelpu ierīce (A) tiek palaista ventilatora
režīmā un pēc tam iekštelpu ierīce (B) darbojas sildīšanas
režīmā, iekštelpu ierīce (A) uz laiku sāk darbību ventilatora režīmā, bet kad iekštelpu ierīce (B) uzsāk darbību sildīšanas režīmā, (zaļā) OPERATION (Darbība) indikatora
lampiņa iekštelpu ierīcē (A) sāk mirgot (1 sekundi ieslēgta,
1 sekundi izslēgta) un pāriet gaidstāves režīmā. Iekštelpu
ierīce (B) turpina darboties sildīšanas režīmā.
● Darbību nevar veikt šādos dažādos darbības režīmos.
Ja iekštelpu ierīcei ir jāveic darbības režīms, kuru tā nevar
veikt, iekštelpu ierīcē mirgo (zaļā) OPERATION (Darbība)
indikatora lampiņa (1 sekundi ieslēgta, 1 sekundi izslēgta)
un ierīce pāriet gaidīšanas režīmā.
Sildīšanas režīms un dzesēšanas režīms (vai dehidrēšanas režīms)
Sildīšanas režīms un ventilatora režīms
Paziņojums
● Izmantojot sildīšanas režīmu, ārēja ierīce laiku pa laikam
uz īsu brīdi sāk atkausēšanas darbību. Atkausēšanas
darbības laikā, ja lietotājs iekštelpu ierīci iestata no jauna
sildīšanai, atkausēšanas režīms turpinās un sildīšanas
darbība sākas pēc atkausēšanas pabeigšanas ar rezultātu, ka var būt nepieciešams kāds zināms laiks, līdz siltais
gaiss izplūst.
● Izmantojot sildīšanas režīmu, iekštelpas ierīces augšējā
daļa sasilst, bet tas ir saistīts ar faktu, ka dzesēšanas
šķidrums tiek izplatīts caur iekštelpu ierīci pat tad, ja tās
darbība tiek apturēta; tā nav darbības kļūme.
Lv-22

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement