Fujitsu ASHG12LTCB paigaldusjuhend

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Fujitsu ASHG12LTCB paigaldusjuhend | Manualzz
Kun til autoriseret servicepersonale.
ASENNUSOHJE
SISÄYKSIKKÖ (seinälle asennettava malli)
Vain valtuutetuille huoltohenkilöille.
INSTALLASJONSVEILEDNING
INNENDØRSENHET (veggmontert modell)
Kun for autorisert servicepersonell.
INSTALLATIONSHANDBOK
INOMHUSENHET (väggmonterad)
Endast för auktoriserad servicepersonal.
INSTRUKCJA MONTAŻU
URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE (do montażu ściennego)
Danish
INDENDØRSENHED (Vægmonteret type)
Finnish
INSTALLATION MANUAL
Norwegian,
For authorized service personnel only.
Swedish
INDOOR UNIT (Wall Mounted Type)
Polish
INSTALLATION MANUAL
English
AIR CONDITIONER
Do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel obsługi technicznej.
PART NO. 9319357034-03
9319357034-03_IM.indb 1
10/17/2017 3:20:21 PM
ILMASTOINTILAITE
Kompakti seinälle asennettava malli
ASENNUSOHJE
P/N 9319357034-03
Sisällysluettelo
1.
VAROTOIMENPITEET……………………………………………………………………… 2
2.
TIETOJA LAITTEESTA……………………………………………………………………… 2
3.
YLEISET TIEDOT… ………………………………………………………………………… 3
4.
SÄHKÖTEKNISET VAATIMUKSET… …………………………………………………… 3
5.
ASENNUSPAIKAN VALINTA… …………………………………………………………… 3
6.
ASENNUSTYÖ… …………………………………………………………………………… 4
7.
SÄHKÖJOHDOTUS… ……………………………………………………………………… 6
8.
VIIMEISTELY ………………………………………………………………………………… 7
9.
ETUPANEELIN POISTAMINEN JA ASENTAMINEN… ………………………………… 7
10.
TESTIAJO… ………………………………………………………………………………… 8
11.
KAUKOSÄÄTIMEN ASENTAMINEN… …………………………………………………… 9
12.
LISÄSARJAN ASENTAMINEN (UTY-TWBXF)…………………………………………… 9
13.
KAUKOSÄÄTIMEN SIGNAALIKOODIN VALINTA… ………………………………… 10
14.
TOIMINTOJEN ASETUKSET… ………………………………………………………… 11
15.
OHJEET ASIAKKAALLE… ……………………………………………………………… 12
16.
VIKAKOODIT……………………………………………………………………………… 12
• Tässä ohjeessa määritetty haaroitusrasia on laite, joka tukee moniliitäntätyyppistä
sisäyksikköä.
111 VAROTOIMENPITEET
• Lue tämä ohje huolellisesti ennen asentamista.
• Tässä ohjeessa olevat varoitukset ja varotoimet sisältävät turvallisuuttasi koskevaa
tärkeää tietoa. Noudata niitä.
• Anna tämä ohje asiakkaalle yhdessä käyttöohjeen kanssa. Pyydä asiakasta pitämään
ohjeet käsillä tulevaa tarvetta, kuten sijainnin siirtoa tai korjaustöitä, varten.
VAROITUS
Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat johtaa käyttäjän kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
HUOMIO
Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina
saattavat mahdollisesti aiheuttaa henkilökohtaista haittaa
käyttäjälle tai omaisuusvahingon.
VAROITUS
Pyydä jälleenmyyjääsi tai ammattimaista asentajaa asentamaan sisäyksikön tämän
asennusohjeen mukaisesti. Väärin asennettu laite saattaa aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, kuten vesivuodon, sähköiskun tai tulipalon. Valmistajan takuu mitätöityy, jos
sisäyksikön asennuksessa ei ole noudatettu asennusohjeen ohjeita.
Älä kytke virtaa, ennen kuin kaikki työt on tehty. Virran kytkeminen ennen kuin työt on
tehty, saattaa aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, kuten sähköiskun tai tulipalon.
Jos kylmäainetta vuotaa töiden aikana, tuuleta alue. Jos kylmäainetta pääsee kosketuksiin liekin kanssa, palamisessa syntyy myrkyllistä kaasua.
Vain valtuutettu henkilöstö saa suorittaa asennustyöt noudattaen kansallisia sähköasennusstandardeja.
Laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi,
joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky tai aistikapasiteetti on alentunut tai joilla ei
ole riittävästi kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä valvo ja opasta laitteen
käytössä henkilö, joka vastaa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
HUOMIO
Lue huolellisesti kaikki turvatiedot ennen ilmastointilaitteen käyttöä tai asentamista.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta tai osaa ilmastointilaitteesta itse.
Tämän laitteen saa asentaa vain ammattitaitoinen henkilöstö, jolla on todistettu pätevyys
kylmäaineiden käsittelyyn. Katso asennuspaikassa käytössä olevat määräykset ja lait.
Asennus on suoritettava asennuspaikassa voimassa olevien säännösten sekä valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.
Tämä yksikkö on osa ilmastointilaitetta. Sitä ei saa asentaa yksinään tai ilman valmistajan valtuutusta.
Käytä tässä laitteessa aina erillistä syöttöjohtoa, joka on suojattu virrankatkaisijalla,
joka toimii kaikissa tämän yksikön johdoissa, joiden koskettimien ero on 3 mm.
Tämän laitteen tulee olla oikein maadoitettu ja syöttöjohto on ihmisten suojaamiseksi
varustettava vikavirtasuojakytkimellä.
Yksiköt eivät ole räjähdyssuojattuja, ja niitä ei siksi saa asentaa räjähdysalttiiseen
ympäristöön.
Älä koskaan koske sähköosiin heti virtalähteen sammuttamisen jälkeen. Seurauksena
voi olla sähköisku. Kun olet sammuttanut virran, odota aina 5 minuuttia, ennen kuin
kosket sähköosiin.
Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaukset täytyy aina suorittaa
valtuutettu huoltohenkilöstö.
Siirtämisen takia tapahtuva irrottaminen ja asentaminen täytyy suorittaa valtuutetun
huoltohenkilöstön toimesta.
HUOMIO
Älä koske sisäyksikköön tai ulkoyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin välttääksesi henkilövahingot kun asennat tai huollat yksikköä.
Älä sijoita mitään muita sähkölaitteita tai kotitalouskoneita sisäyksikön tai ulkoyksikön
alle.
Kondenssiveden tippuminen yksiköstä voi kastella ne, ja se saattaa aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai virhetoimintoja.
222 TIETOJA LAITTEESTA
222222 Varotoimenpiteet käytettäessä R410A-kylmäainetta
Perusasennustoimenpiteet ovat samoja kuin perinteistä kylmäainetta (R22) käyttävillä
malleilla.
Seuraaviin seikkoihin on kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota:
Koska käyttöpaine on 1,6-kertainen perinteistä kylmäainetta (R22) käyttäviin malleihin verrattuna, osa putkista ja asennus- ja huoltotyökaluista ovat erilaisia. (Katso alla oleva taulukko.)
Erityisesti silloin, kun perinteistä kylmäainetta (R22) käyttävä malli vaihdetaan uutta
kylmäainetta R410A käyttävään malliin, perinteiset putkistot ja putkiliitin on aina vaihdettava R410A-kylmäaineputkiin ja -putkiliittimiin.
R410A-kylmäainetta käyttävien mallien täyttöaukon kierrekoko on erilainen turvallisuussyistä ja jottei täyttöaukkoihin voida vahingossa syöttää perinteistä kylmäainetta
(R22). Siksi täyttöaukko on tarkistettava etukäteen. [Täyttöaukon kierteen läpimitta
R410A-malleissa on 1/2-20 UNF.]
R410A-kylmäainetta käyttäviä malleja käytettäessä on oltava varovaisempi kuin perinteistä kylmäainetta (R22) käyttävien mallien kanssa, jottei vierasta ainetta (öljy, vesi
jne.) pääse putkistoon. Lisäksi putkia säilytettäessä aukko on suljettava tiiviisti esim.
tulpalla tai teipillä.
Kun lisäät kylmäainetta, huomioi kaasu- ja nestefaasien koostumuksen lievä muutos.
Täytä aina nestefaasin puolelta, jonka kylmäaineen koostumus on vakaa.
222222 R410A-kylmäaineen erikoistyökalut
Työkalun nimi
Mittariputkisto
Muutoksen sisältö
Paine on korkea, eikä sitä voi mitata tavallisella (R22)
mittarilla. Jottei muita kylmäaineita sekoiteta vahingossa
laitteeseen, jokaisen aukon läpimittaa on muutettu.
On suositeltavaa, että mittari varustetaan -0,1...5,3 MPa:n
(-1...53 Bar) tiivisteillä korkeaa painetta varten.
-0,1...3,8 MPa:n (-1...38 Bar) tiivisteet matalaa painetta
varten.
Täyttöletku
Paineenvastuksen lisäämiseksi letkun materiaalia ja kannan kokoa on muutettu.
Tyhjiöpumppu
Perinteistä tyhjiöpumppua voidaan käyttää, kun laitteeseen asennetaan tyhjiöpumppusovitin.
Kaasuvuotoilmaisin
HFC-kylmäaineelle R410A tarkoitettu kaasuvuotoilmaisin.
Kupariputket
Laitteessa on käytettävä saumattomia kupariputkia ja jäämäöljyn määrän on mielellään
oltava alle 40 mg/10 m. Sellaisia kupariputkia ei saa käyttää, joissa on sisäänpainuneita,
vääntyneitä tai väriltään muuttuneita osia (erityisesti sisäpinnalla). Muutoin paisuntaventtiili
tai kapillaariputki voi tukkeutua epäpuhtauksista.
Koska R410A-kylmäainetta käyttävä ilmastointilaite kestää korkeampaa painetta kuin R22kylmäainetta käyttävä ilmastointilaite, sille on valittava sopivat materiaalit.
VAROITUS
Olemassa olevia (R22-kylmäaineelle tarkoitettuja) putkia ja putkiliittimiä ei saa käyttää.
Jos olemassa olevia materiaaleja käytetään, kylmäpiirissä oleva paine kohoaa ja
aiheuttaa häiriön, vammautumisen jne. (Käytä nimenomaan R410A-kylmäaineelle
tarkoitettuja materiaaleja.)
Ilmastointilaitetta asennettaessa ja sen sijaintia siirrettäessä muita kaasuja kuin määritettyä kylmäainetta (R410A) ei saa syöttää jäähdytyspiiriin.
Jos jäähdytyspiiriin pääsee muita kaasuja, piirin sisäinen paine kohoaa epätavallisen
korkeaksi ja aiheuttaa häiriön, vammautumisen jne.
222222 Vain valtuutetuille huoltohenkilöille.
VAROITUS
Jotta ilmastointilaite toimisi tyydyttävästi, se on asennettava tässä asennusohjeessa
kuvatulla tavalla.
Liitä sisäyksikkö ja ulkoyksikkö tai haaroitusrasia yhteen ilmastointilaitteen putkistolla ja kaapeleilla, joita on saatavissa paikalliselta jakelijaltasi. Tässä asennusohjeessa kuvataan oikeat
kytkentätavat, joissa käytetään paikalliselta jakelijalta saatavissa olevaa asennussarjaa.
Älä kytke virtaa, ennen kuin kaikki asennustyöt on tehty.
HUOMIO
Tässä ohjeessa kuvataan ainoastaan sisäyksikön asentaminen.
Katso ulkoyksikön tai haaroitusrasian asentaminen ulkoyksikön tai haaroitusrasian
mukana tulevasta asennusohjeesta.
• Varo naarmuttamasta ilmastointilaitetta käsitellessäsi sitä.
• Selitä asiakkaalle asennuksen jälkeen oikea käyttötapa käyttöohjetta apuna käyttäen.
Fi-2
9319357034-03_IM.indb 2
10/17/2017 3:21:51 PM
222222 Varusteet
HUOMIO
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat asennusvarusteet. Käytä niitä tarpeen mukaan.
Nimi ja muoto
Määrä
Nimi ja muoto
Käyttöohje
Määrä
Kaukosäätimen
pidike
1
1
Asennusohje
Kangasteippi
Asenna lämpöeristys sekä kaasu- että nesteputkien ympärille. Sen tekemättä
jättäminen saattaa aiheuttaa vesivuotoja.
Käytä lämpöeristystä, jonka lämmönkestävyys on yli 120 °C. Vain kahteen suuntaan toimiva malli)
Mikäli kylmäaineputkien asennuspaikan kosteustason odotetaan ylittävän 70 %,
asenna lämpöeristys lisäksi kylmäaineputkien ympärille. Mikäli odotettu kosteustaso
on 70–80 %, käytä vähintään 15 mm:n lämpöeristystä. Mikäli odotettu kosteustaso
ylittää 80 %, käytä vähintään 20 mm:n lämpöeristystä.
Mikäli käytetty lämpöeristys ei ole määritetyn paksuinen, eristyksen pinnalle saattaa muodostua
kondensaattia.
Käytä lämpöeristystä, jonka lämmönjohtokyky on 0,045 W/(m·K) tai alle 20 °C.
(tämä ohje)
1
333333 Asennuksen vaatimat lisämateriaalit
1
Seinäkoukkuteline
A. Jäähdytysteippi (vahvistettu)
B. Eristetyt kiinnikkeet tai puristimet liitosjohdolle (katso paikalliset sähkömääräykset).
C. Kitti
D. Jäähdytysvoiteluaine
E. Puristimet tai satulat kiinnittämään kylmäaineputkia
Kiristysruuvi
(suuri)
1
5
444 SÄHKÖTEKNISET VAATIMUKSET
Sisäyksikkö saa virran ulkoyksiköstä tai haaroitusrasiasta. Älä käytä sisäyksikön kanssa erillistä virtalähdettä.
Kiristysruuvi
(pieni)
Kaukosäädin
1
2
Akku
VAROITUS
Katso paikallisista määräyksistä hyväksytyt kaapelityypit.
Ilmanpuhdistussuodatin
2
2
Kaapeli
Kaapelin koko
Huomautukset
Liitoskaapeli
IEC 57 -standardin
mukainen tyyppi 60245
3 kaapelia + maadoitettu, 1 Ø 230 V
Maks. kaapelin pituus: Rajoittaa jännitteen laskun alle 2 %:n. Lisää kaapelimittari, jos jännitteen lasku on vähintään 2 %.
Tiiviste A
555 ASENNUSPAIKAN VALINTA
Päätä asennuspaikka asiakkaan kanssa seuraavasti:
1
Käytetään kun kaasuputken halkaisija on vähintään Ø 12,70.
Välttämätön käytettäessä AS14:a.
555555 Sisäyksikkö
Seuraavat varusteet ovat välttämättömiä tämän ilmastointilaitteen asennuksessa. (Näitä ei
toimiteta ilmastointilaitteen mukana, vaan ne on hankittava erikseen.)
Nimi
Määrä
Nimi
Määrä
Liitosputkikokoonpano
1
Seinäsuojus
Liitoskaapeli (4-johtiminen)
1
Satula
1
Seinäputki
1
Tyhjennysletku
Koristeteippi
1
Kiristysruuvit
1 sarja
Vinyyliteippi
1
Tiivistysaine
1
1 sarja
1
222222 Lisävarusteet
Katso lisävarusteiden asentamismenettely kunkin lisävarusteen asennusohjeesta.
Osan nimi
Mallinumero
Käyttö
Langallinen kaukosäädin *
UTY-RNNÜ
Ilmastointilaitteen käyttäminen
Yksinkertainen kaukosäädin *
UTY-RSNÜ
Ilmastointilaitteen käyttäminen
Ulkoinen liitäntäsarja *
UTY-XWZXZ5
Täyttö-/poistoaukon ohjaus
Tiedonsiirtosarja
UTY-TWBXF
Lisäosien asentaminen
* Lisävarusteena hankittava tiedonsiirtosarja on asennuksessa välttämätön.
333 YLEISET TIEDOT
Tässä asennusohjeessa kuvataan lyhyesti mihin ja miten ilmastointijärjestelmä asennetaan. Lue
kaikki sisä- ja ulkoyksiköiden asennusohjeet ja varmista, että kaikki luetellut lisävarusteet ovat
järjestelmän mukana ennen kuin aloitat asennuksen.
333333 Kupariputken tyyppi ja eristysmateriaali
Asenna sisäyksikkö suoraan vahvalle seinälle, johon ei kohdistu tärinää.
Tulo- ja lähtöaukkoja ei saa tukkia: ilman tulee pystyä puhaltamaan kaikkialle huoneessa.
Asenna yksikkö sille tarkoitettuun sähköhaarapiiriin.
Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa aurinko pääsee paistamaan siihen suoraan.
Asenna yksikkö paikkaan, jossa se voidaan liittää helposti ulkoyksikköön tai haaroitusrasiaan.
Asenna yksikkö paikkaan, johon on helppo asentaa tyhjennysputki.
Ota huolto ja vastaavat seikat huomioon ja jätä laitteen ympärille tilaa kuten selitetään kohdassa
"6.1. Asennusmitat". Asenna yksikkö myös paikkaan, jossa suodatin voidaan poistaa.
Oikea asennuksen aloituspaikka on tärkeä, koska yksikön siirtäminen asennuksen jälkeen on vaikeaa.
VAROITUS
alitse asennuspaikat, jotka kantavat sisäyksikön painon tukevasti. Asenna yksiköt
V
tukevasti, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan.
HUOMIO
Älä asenna yksikköä seuraaviin paikkoihin:
•A
lueelle, jonka suolapitoisuus on korkea kuten merenranta. Suola heikentää metalliosia, aiheuttaen osien vaurioitumisen tai vesivuodon yksiköstä.
•A
lueelle, jolla on mineraaliöljyä tai suuria määriä roiskunutta öljyä tai höyryä, kuten keittiö.
Öljy heikentää metalliosia, aiheuttaen osien vaurioitumisen tai vesivuodon yksiköstä.
•A
lueelle, jolla kehittyy laitteeseen vahingollisesti vaikuttavia aineita, kuten rikkikaasua, kloorikaasua, happoja tai emäksiä.
Ne aiheuttavat kupariputkien ja kovajuotosten hapettumista, mikä saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamista.
•A
lueelle, joka voi aiheuttaa palavan kaasun vuotoa tai jolla on leijuvia hiilikuituja tai syttyvää
pölyä tai haihtuvia ja herkästi syttyviä aineita kuten tinneri tai bensiini.
• Tulipalo voi syttyä, jos kaasua vuotaa ja kerääntyy laitteen ympärille.
•A
lueelle, jolla eläimet voivat virtsata laitteen päälle tai jolla muodostuu ammoniakkia.
lä käytä yksikköä erikoistarkoituksiin, kuten ruoan säilömiseen, eläinten kasvatukÄ
seen, kasvien kasvatukseen tai tarkkuuslaitteiden tai taidekohteiden säilyttämiseen.
Se voi huonontaa säilöttyjen tai varastoitujen tuotteiden laatua.
Älä asenna paikkaan, jossa on palavan kaasun vuotovaara.
HUOMIO
Katso ulkoyksikön asennusohjeesta kuvaukset sallitusta putken pituudesta ja korkeuserosta.
Putken koon valinta
Liitosputkien halkaisijat sisäyksikön kapasiteetin mukaisesti.
Seuraavasta taulukosta näet oikeat halkaisijat sisäyksikön ja ulkoyksikön tai haaroitusrasian välissä oleville liitosputkille.
Sisäyksikön
kapasiteetti
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Kaasuputken koko
(paksuus) [mm]
Nesteputken koko (paksuus)
[mm]
9, 12
Ø 9,52 (0,8)
Ø 6,35 (0,8)
14
Ø 12,70 (0,8)
Ø 6,35 (0,8)
Älä asenna yksikköä lämmön- tai höyrynlähteen tai syttyvän kaasun lähelle.
Asenna yksikkö paikkaan, jossa tyhjennys ei aiheuta ongelmia.
Asenna sisäyksikkö, ulkoyksikkö, haaroitusrasia, virtajohto, siirtokaapeli ja kaukosäätimen johto vähintään 1 metrin päähän televisio- tai radiovastaanottimista. Tämä estää
häiriöt TV-kuvalle tai radioäänelle.
(Vaikka ne asennettaisiinkin yli 1 metrin etäisyydelle, saattaa häiriöitä kuitenkin esiintyä
joissakin signaaliolosuhteissa.)
J os laite on paikassa, jossa alle 10-vuotiaat lapset pääsevät sen lähelle, ryhdy toimiin
heidän pääsynsä estämiseksi.
Asenna ulkoyksikkö seinälle, jonka korkeus lattiasta mitattuna on vähintään 1,8 metriä.
Fi-3
9319357034-03_IM.indb 3
10/17/2017 3:21:52 PM
666 ASENNUSTYÖ
666666 Läpivientiaukon leikkaaminen
Läpivientiaukon leikkaaminen alasuojukseen putkien vientiä varten:
Putket voidaan viedä kuuteen suuntaan, kuten seuraavassa esitetään.
Kun putket liitetään suuntaan (2), (3), (4) tai (5), leikkaa putken alasuojuksesta tulevaa
uraa pitkin leikkaustyökalulla.
666666 Asennusmitat
Seinäkoukkuteline
vähintään 120 mm *
vähintään 160 mm **
(5) Vasempaan poistoputkeen
vähintään 160 mm **
(4) Vasempaan alapoistoputkeen

(3) Oikeaan alapoistoputkeen
vähintään 1,8 m

vähintään 1,5 m
(2) Oikeaan poistoputkeen
(Seinäsuojus)
666666 Aukon leikkaaminen seinään putkien vientiä varten
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
pidike
Kiristysruuvit
(pieni, lisätarvikkeet)
* S
einäkoukkutelineen ja katon välisen etäisyyden tulee olla vähintään 120 mm.
** Sivuseinän vieressä olevan sivun tulee noudattaa kuvassa näkyviä mittoja.
(1) Leikkaa halkaisijaltaan 65 mm:n aukko seinään seuraavassa esitettyyn kohtaan.
(2) Leikkaa aukko niin, että ulkopääty on alempana (5–10 mm) kuin sisäpääty.
(3) Kohdista aina seinään tehdyn aukon keskikohta. Jos se ei ole oikeassa kohdassa,
seurauksena voi olla vesivuoto.
(4) Leikkaa seinäputki seinän paksuuden mukaan, työnnä putki seinäsuojukseen, kiinnitä
suojus vinyyliteipillä ja työnnä putki aukon läpi.
(5) Leikkaa vasemman- ja oikeanpuoleisia putkia varten seinään aukko hiukan alemmaksi, jotta poistovesi pääsee virtaamaan vapaasti.

Seinäkoukkuteline
666666 Sisäyksikön putkien suunta
Putket voidaan viedä kuuteen suuntaan, kuten seuraavassa esitetään.
Kun putket liitetään suuntaan (2), (3), (4) tai (5), leikkaa putken uraa pitkin alasuojuksen
puolelta rautasahalla.
Keskikohtamerkki
Keskikohtamerkki
(Taka)

(5) Vasen poistoputki
(2) O
ikea
poistoputki
(1) Oikea takapoistoputki
(3) Oikea alapoistoputki
(6) V
asen takapoistoputki
aukko, jonka läpimitta on 65 mm aukko, jonka läpimitta on 65 mm
(4) Vasen alapoistoputki
666666 Alasuojuksen poistaminen
(1) Irrota ruuvin suojat ja ruuvit alasuojuksesta
(kaikista 3 paikasta).
(2) Nosta alasuojuksen keskiosa ylös.
(3) Vapauta vetimet painamalla alasuojuksen
sivusta (2 paikassa sivua).
(4) Poista alasuojus samalla kääntäen sitä.
Kiinnitä vinyyliteipillä
(2)
(4)
Seinäsuojus*
(4)
(3)

Ruuvin suoja
5–10 mm matala
Seinäputki*
(Sisäpuoli)
(Ulkopuoli)
Seinä
*Hankitaan paikallisesti
VAROITUS
Jos seinäputkea ei käytetä, sisäyksikön(-yksiköiden) ja ulkoyksikön tai haaroitusrasian
välinen yhdyskaapeli voi koskea metalliin ja aiheuttaa virtavuodon.
Ruuvi
Alasuojus
666666 Seinäkoukkutelineen asentaminen
(1)
(1)
(1) Asenna seinäkoukkuteline niin, että se on oikeassa asennossa sekä vaaka- että pystysuunnassa. Jos seinäkoukkuteline on kallellaan, lattialle tippuu vettä.
(2) Asenna seinäkoukkuteline niin, että se on riittävän vahva kestääkseen yksikön painon.
(1)
• Kiinnitä seinäkoukkuteline seinään vähintään viidellä ruuvilla telineen ulkoreunan vieressä
olevien reikien läpi.
• Tarkista, että seinäkoukkuteline ei pääse kolisemaan.
Seinäkoukkuteline
666666 Alasuojuksen asentaminen
(1) Paina alasuojuksen sivuissa olevat vetimet
pohjaan (2 paikassa sivussa).
(2) Paina alasuojuksessa olevien kolmiomerkintöjen yläosia (2 paikassa).
(3) Kiinnitä ruuvit (3 paikassa).
(4) Kiinnitä ruuvien suojat (3 paikassa).
(2)
(2)

(1)
(1)
(1)
Kiristysruuvit
(suuri, lisätarvikkeet)
HUOMIO
Asenna seinäkoukkuteline suoraan sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Fi-4
9319357034-03_IM.indb 4
10/17/2017 3:22:10 PM
[Sisäyksikön asentaminen]
666666 Tyhjennysletkun ja -putken asentaminen
[Takaputki, oikea putki, alaputki]
• Asenna sisäyksikön putket seinässä olevan aukon suuntaan ja kiinnitä tyhjennysletku
ja putki yhteen vinyyliteipillä.
• Asenna putki niin, että tyhjennysletku on alimmaisena.
• Kääri sisäyksikön putkien ulkopuolelta näkyvät osat koristeteipillä.
•Ripusta sisäyksikkö seinäkoukkutelineen yläosan koukuista.
•Aseta välilevy tms. sisäyksikön ja seinäkoukkutelineen väliin ja erota sisäyksikön pohja
seinästä.
Sisäyksikkö
(Välilevy)
[Vasenta takaputkea ja vasenta putkea varten]
Seinäkoukkuteline
Vaihda tyhjennyskorkki ja tyhjennysletku.

Liitosputki (läpimitta 6,35 mm)
HUOMIO
Aseta tyhjennysletku ja tyhjennyskorkki tiukasti. Tyhjennyksen tulee viettää
alaspäin vesivuodon välttämiseksi.
Tyhjennykseen saa liittää ainoastaan veden, ei muita materiaaleja. Jos siihen
liitetään jotain muuta materiaalia kuin vettä, seurauksena on haurastuminen ja
veden vuotaminen.
Kun olet poistanut tyhjennysletkun, muista kiinnittää tyhjennyskorkki.
Muista kiinnittää tyhjennysletku teipillä putken pohjaan.
Estä tyhjennysveden jäätyminen alhaisen lämpötilan ympäristössä.
Jos sisäyksikön tyhjennysletku asennetaan ulos, tulee tehdä välttämättömät
pakkassuojaustoimenpiteet tyhjennysveden jäätymisen estämiseksi.
Alhaisen lämpötilan ympäristössä (ulkolämpötila alle 0 °C), tyhjennysletkun vesi
voi jäähdytystoiminnon jälkeen jäätyä. Tyhjennysveden jäätyminen aiheuttaa
tyhjennysletkun tukkeutumisen, mistä saattaa seurata vesivuoto sisäyksiköstä.

Kohdista merkit toisiinsa
Taivuta R70 putkentaivuttimella Liitosputki (läpimitta 9,52 tai 12,7 mm)
Sisäyksikkö
Seinäkoukkuteline
Yläkoukut
Tyhjennyskorkin asentaminen 
Työnnä tyhjennyskorkki käyttäen 4 mm:n kuusio-avainta
vastakkaisella puolella, kunnes tyhjennyskorkki koskee
poistohanan kärkeen.
Ei rakoa
Kuusioavain
Tyhjennys
hana
Tyhjennyskorkki
Alakoukut
Kun sisäyksikkö on ripustettu yläkoukkuun, kiinnitä sisäyksikön liittimet kahteen alakoukkuun samalla laskien yksikköä ja työntäen sitä seinää kohti.
666666 Putkiliitin (putken liittäminen)
HUOMIO
Oikeanpuoleinen putki
Kiinnitä vinyyliteipillä
Kylmäaineputket (ylä)
Takaputket
Sisäyksikön tyhjennysletku (alhaalla)
Alaputki
Vasemmanpuoleisen
poistoputken tapauksessa leikkaa poistoputki leikkausurastaan
rautasahalla.
Sisäyksikön
Tyhjennyskorkki
tyhjennysletku Poista tyhjennyskorkki vetämällä
korkin pään ulokkeesta esim.
pihdeillä.
Tyhjennysletkun poistaminen
Tyhjennysletkun asentaminen
Poista tyhjennysletkun vasemmalla puolella oleva ruuvi ja vedä tyhjennysletku
pois.
Syötä tyhjennysletku pystysuunnassa sisälle niin,
että tyhjennysliitin (valkoinen) on täsmälleen samansuuntainen laskuhanan ruuvinreiän kanssa.
Tyhjennysletkun asettamisen jälkeen ja ennen
sen vaihtamista poistetut ruuvit on asetettava
takaisin paikalleen ja ruuvattava kiinni.
Tyhjennysliitin
Ruuvi
Tyhjennysletku
•
•
Ruuvinreikä
Tyhjennyshana
Tyhjennysletku
Ruuvi
Tyhjennysliitin
Pidä kiinni tyhjennysletkun liitoksen ympäriltä työskentelyn aikana.
Kun ruuvi on sisällä, käytä magnetisoitua ruuvinväännintä.
• Vasemmanpuoleisen putken ja vasemmanpuoleisen takaputken tapauksessa kohdista seinäkoukkutelineen merkit ja muotoile liitosputki.
• Taivuta liitosputkea vähintään 70 mm:n taivutussäteellä ja asenna se enintään 35 mm:n
päähän seinästä.
• Vie sisäputki ja tyhjennysletku seinäaukon läpi ja ripusta sitten sisäyksikkö seinäkoukkutelineen ylä- ja alakoukkujen varaan.
iristä putkiliittimet momenttiavaimella käyttäen määritettyä kiristysmenetelmää. MuuK
toin putkiliittimet voivat rikkoutua pitkäaikaisen käytön seurauksena, mikä aiheuttaa
kylmäainevuodon. Vaarallista kaasua muodostuu, jos kylmäaine pääsee kosketuksiin
liekkien kanssa.
6.9.1. Liitoksen tekeminen
Käytä erikoisputkileikkuria tai erityistä R410A-taivutustyökalua.
(1) Leikkaa liitosputki tarvittavaan pituuteen putkileikkurilla.
(2) Pidä putkea alaspäin niin, että leikkausjäte ei pääse putkeen, ja poista kaikki jäysteet.
(3) Aseta putkiliitin (käytä aina putkiliitintä, joka on kiinnitetty sisäyksikköön(yksiköihin) ja ulkoyksikköön tai haaroitusrasiaan) putkeen ja taivuta putkiliitin liitokseksi taivutustyökalulla.
Käytä erityistä R410A-taivutustyökalua tai perinteistä taivutustyökalua. Muiden putkiliittimien käyttäminen saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.
(4) Suojaa putket puristimella tai teipillä pölyn, lian tai veden putkiin pääsemisen estämiseksi.
Tarkista, onko [L] liitetty yhdenmukaisesti
B ja ettei se ole murtunut tai naarmuuntunut.
Leikkain
A
L
Putki
Putken ulkoläpimitta
[mm (tuumaa)]
Etäisyys A [mm]
R410A-kylmäaineen taivutustyökalu, kytkintyyppinen
Etäisyys B [mm]
0–0,5
13,2
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
9,1
12,70 (1/2)
16,6
Perinteistä taivutustyökalua R410A-putkiin käytettäessä, etäisyyden A tulisi olla noin 0,5
mm enemmän kuin taulukossa (R410A-taivutustyökalun arvot), jotta määritetty liitos voidaan tehdä. Käytä rakotulkkia etäisyyden A mittaamiseen.
Tasapintojen

väli
Putken ulkoläpimitta [mm (tuumaa)]
Putkiliittimen
tasapintojen väli [mm]
6,35 (1/4)
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
Fi-5
9319357034-03_IM.indb 5
10/17/2017 3:22:18 PM
6.9.2. Putkien taivuttaminen
• Varo putkien litistymistä, jos taivutat ne käsin.
• Älä taivuta putkia yli 90 asteen kulmaan.
• Jos putkia taivutetaan tai suoristetaan toistuvasti, materiaali kovettuu ja niiden taivuttaminen tai suoristaminen on vaikeampaa.
• Älä taivuta tai suorista putkia yli kolmea kertaa samasta kohdasta.
HUOMIO
Vältä teräviä taivutuksia putkien rikkoutumisen estämiseksi.
Putki menee rikki, jos sitä taivutetaan jatkuvasti samasta paikasta.
777777 S
isäyksikön johdotus
(1) Vedä eturitilän kummallakin puolella olevia ulokkeita käsin itseäsi kohti, avaa aukaisupaneeli ja ilmanottoritilä yhdessä vaakasuoraan asentoon.
(2) Kiinnitä eturitilä ritilätukeen.
(Lisätietoja kohdassa ”9.1. Eturitilän poistaminen”.)
(3) Irrota johtojen suojus. (Irrota 1 ruuvi.)
(4) Irrota kaapelinpuristin. (Irrota 1 ruuvi.)
(5) Taivuta liitäntäkaapelin pää kuten kuvassa esitetään.
(6) Yhdistä liitäntäkaapelin pää työntämällä se täysin liitäntärasiaan.
(7) Kiinnitä liitäntäkaapeli kaapelipuristimella. (Kiinnitä 1 ruuvi.)
6.9.3. Putken liittäminen
Liitoskaapelin pää
HUOMIO
lä poista putkiliitosta sisäyksikön putkesta ennen kuin juuri ennen liitosputken
Ä
liittämistä.
Ruuvi
Liitoskaapeli
Ruuvi
Pistorasia
Johdon päällys
iitä putket siten, että ohjausyksikön kansi voidaan tarvittaessa helposti poistaa
L
huoltoa varten.
Kaapelipuristin
Varmista putkien hyvä eristys, jotta vedenvuoto ohjausyksikköön estetään.
Kun putkiliitin on kunnolla käsin kiristetty, pidä rungon sivuliitäntää kiinni avaimella ja kiristä se sitten momenttiavaimella. (Katso alla olevasta taulukosta putkiliittimen kiristysmomentit.)

Putkiliitin
Momenttiavain
Sisäyksikön putki
(rungon puoli)
Liitosputki
Putkiliitin [mm (tuumaa)]
Kiristysmomentti [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) läpim.
16–18 (160–180)
9,52 (3/8) läpim.
32–42 (320–420)
12,70 (1/2) läpim.
49–61 (490–610)
Ruuvi
Liitoskaapeli
Ruuvi
Aseta johtimen suojuksen kieleke sisäyksikön
neliömäiseen reikään ja kiinnitä se ruuvilla.
Liitoskaapeli
Kiristä kahdella jakoavaimella.
Avaimen pitäminen
30 mm
Kaapelipuristin
idä momenttiavainta kahvasta ja pidä se oikeassa kulmassa putkeen nähden,
P
jotta putkiliitin voidaan kiristää kunnolla.
iristä putkiliittimet momenttiavaimella käyttäen määritettyä kiristysmenetelmää.
K
Muutoin putkiliittimet voivat rikkoutua pitkäaikaisen käytön seurauksena, mikä
aiheuttaa kylmäainevuodon. Vaarallista kaasua muodostuu, jos kylmäaine pääsee
kosketuksiin liekkien kanssa.
50 mm
Johdon päällys
armista, että putki on asennettu oikein sisäyksikön aukkoon. Putkiliitintä ei voi kiV
ristää tasaisesti, jos keskitys ei ole kunnossa. Jos putkiliitintä käännetään pakolla,
sen kierteet vaurioituvat.
(8) Työnnä johtojen suojuksen uloke sisäyksikön neliömäiseen reikään ja kiinnitä ruuvilla.
(9) Palauta ritilätuki alkuperäiseen asentoonsa.
(Katso kohta ”9.2. Eturitilän asentaminen”.)
(10) Sulje aukaisupaneeli ja eturitilä yhdessä.
(Katso kohta ”9.2. Eturitilän asentaminen”.)
777777 Johtojen liittäminen liittimiin
Noudata varovaisuutta kaapelin johdotuksessa
Käytä aina erikoistyökalua kuten lankaraappaa, kun kuorit lyijyvaippajohtimen eristystä.
Jos erikoistyökalua ei ole saatavilla, kuori eristys varovasti esim. veitsellä.
(1) Käytä pistorasiaan liitännöissä rengasliittimiä, joissa on eristetyt holkit, kuten alla olevassa kuvassa.
(2) Kiinnitä rengasliittimet johtoihin sopivalla työkalulla niin, että johdot eivät irtoa.

Kuori: 10 mm
rengasliitin
777 SÄHKÖJOHDOTUS
777777 Johdotusjärjestelmän kaavio
VAROITUS
Ennen johtojen liittämistä varmista, että virtalähde on pois päältä.
Holkki
(3) Käytä määritettyjä johtoja, liitä ne tiukasti ja kiinnitä siten, että liitäntöihin ei kohdistu
rasitusta.
(4) Käytä sopivaa ruuvimeisseliä liitinruuvien kiristämiseen. Älä käytä liian pientä ruuvimeisseliä muutoin ruuvien kannat voivat vaurioitua ja estää ruuvien kunnollisen kiristymisen.
(5) Älä kiristä liitinruuveja liian kireälle muutoin ruuvit voivat mennä rikki.

Ruuvi erikoisaluslevyllä
Jokainen johto tulee liittää tiukasti.
J ohtoja ei saa päästää kosketuksiin kylmäaineputkien, kompressorin tai minkään
liikkuvan osan kanssa.
Johdin
rengasliitin
öysä liitäntä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen tai yksikön toimintahäiriön. TulipaloL
vaara on myös olemassa. Varmista siksi, että kaikki johdotukset ovat kunnolla liitetyt.
Pistorasiat
Liitä johdot vastaaviin liittimien numeroihin.

SISÄYKSIKKÖ
TERMINAALILIITIN
IEC57 mukainen tyyppi 245 ULKOYKSIKKÖ tai
HAAROITUSRASIA
(Inter-unit)
Virtajohto
Ruuvi erikoisaluslevyllä
Rengasliitin
Johdin
(6) Katso alla olevasta taulukosta liitinruuvien kiristysmomentit.
Kiristysmomentti [N·m (kgf·cm)]
M4-ruuvi
1,2–1,8 (12–18)
Ohjausjohto Liitä määritettyyn
liittimeen.
Maadoitusjohdin
Fi-6
9319357034-03_IM.indb 6
10/17/2017 3:22:18 PM
Tarkista seuraavat:
HUOMIO
Pidä liitäntäkaapelia ja kiinnitä kaapelinpuristin tiukasti, varmista, että puristin on
kunnolla kiinnitetty.
Kaapelinpuristimen huono kiinnitys saattaa aiheuttaa aukaisupaneelin käyttöhäiriön.
HYVÄ
Tyhjennysletku
Sinkilä
atso, että pistorasian numerot ja liitoskaapelin värit täsmäävät ulkoyksikön tai haaroiK
tusrasian kanssa.
Virheellinen johdotus voi aiheuttaa sähköosien palamisen.
iitä liitoskaapelit tiukasti pistorasiaan. Jos asennusta ei tehdä huolella, seurauksena
L
voi olla tulipalo.
KIELLETTY
Nousee ylös Taipuu Päättyy veteen
999 ETUPANEELIN POISTAMINEN JA ASENTAMINEN
iinnitä liitoskaapelin ulkopäällys aina kaapelipuristimella. (Jos eriste on hankautunut
K
rikki, seurauksena voi olla virtavuoto.)
HUOMIO
Älä avaa aukaisupaneelia väkisin käsin.
Liitä aina maadoitettu johdin.
Älä käytä sisäyksikön maadoitusruuvia muihin liitäntöihin kuin määritetyn ulkoyksikön
tai haaroitusrasian liitäntään.
888 VIIMEISTELY
(1) Eristä putket toisistaan.
• Eristä imu- ja purkausputket erikseen.
• Takaputken, oikeanpuoleisen putken ja alaputken tapauksessa aseta
lämpöeristetty liitosputki ja lämpöeristetty sisäyksikkö päällekkäin ja kiinnitä ne
yhteen vinyyliteipillä, jottei niiden väliin jää rakoa.
• Vasemmanpuoleisen putken ja vasemmanpuoleisen takaputken tapauksessa liitä
liitosputken lämpöeriste ja sisäyksikön putken lämpöeriste yhteen ja kiinnitä ne
vinyyliteipillä, jottei niiden väliin jää rakoa.
• Vasemmanpuoleisen putken ja vasemmanpuoleisen takaputken tapauksessa
kääri takaputken kotelo-osan alue kangasteipillä.
• Vasemmanpuoleisen putken ja vasemmanpuoleisen takaputken tapauksessa sido
liitoskaapeli putken yläosaan vinyyliteipillä.
• Vasemmanpuoleisen putken ja vasemmanpuoleisen takaputken tapauksessa
niputa putki ja tyhjennysletku yhteen käärimällä niiden ympärille kangasteippiä
sille alueelle, jossa ne liittyvät takaputken kotelo-osaan.
(2) Kiinnitä liitoskaapeli väliaikaisesti liitosputken sivulle vinyyliteipillä. (Kääri teippiä noin
1/3 pituudelle putken alaosasta, jottei vettä pääse sisään.)
(3) Kiinnitä liitosputki ulkoseinään esim. satuloilla.
(4) Täytä ulkoseinän putkiaukon ja putken välinen rako tiivisteaineella niin, että sadevesi
ja tuuli eivät pääse sitä kautta sisään.
(5) Kiinnitä tyhjennysletku esim. ulkoseinään.
Paneelin avaaminen väkisin käsin saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tuotteeseen.
(Aukaisupaneeli avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, kun virta kytketään päälle tai päältä pois tai jos sisäyksikön toiminta
pysäytetään.)
Aukaisupaneeli
999999 Eturitilän poistaminen
(1) Vedä eturitilän kummallakin puolella olevia ulokkeita käsin itseäsi kohti, avaa
aukaisupaneeli ja ilmanottoritilä yhdessä vaakasuoraan asentoon.
Uloke
Uloke
• Älä avaa pelkästään aukaisupaneelia. Aukaisupaneelin aukaiseminen väkisin
saattaa aiheuttaa vaurioita.
GOOD
Aukaisupaneeli
PROHIBITED
Ulkoseinäsuojus*
Satula*
Tiivistekitti*
Eturitilän uloke
Eturitilän uloke
• Kun avaat aukaisupaneelin ja eturitilän, älä pakota niitä väkisin avautumaan isompaan kulmaan kuin vaakatasoon. Väkisin avaaminen saattaa aiheuttaa vaurioita.

(Ulkopuoli)
Putki
(2) Pidä ritilää kiinni kädellä, nosta ritilätuki nuolen suuntaan kunnes lukitus naksahtaa.
*Hankitaan paikallisesti
Seinä
Ritilätuki
Naksahdus
Peitä eristeellä
Liitosputki
(lämpöeristys)
Sido putket yhteen siten, että
niiden välissä ei ole rakoa.
Sisäyksikön putki
(lämpöeristys)
Vinyyliteippi
Putki
Kääri kangasteipillä
Tyhjennysletku
Kangasteippi
Lukko
(3) Kiinnitä eturitilä ritilätukeen.
(4) Irrota kaikki ritilän putoamissuojan kiinnittimen ruuvit, sekä etupaneelin
ylävasemmalta että oikealta.
(5) Vedä aukaisupaneelia ja eturitilää yhdessä itseäsi kohti, jolloin ne irtoavat laitteesta.
(c)
Tiivistettä A käytetään kun kaasuputken
halkaisija on vähintään Ø 12,70.
(b)
Putki
Tyhjennysletku
Aukaisupaneeli
ja eturitilä
Ritilän putoamissuojan
kiinnitin
Ritilätuki
Ritilätuki
Liitä liitosputki (lämpöeriste) ja
sisäyksikön putki (lämpöeriste)
yhteen ja kääri tiivisteeseen A,
jottei niiden väliin jää rakoa.
Liitoskaapeli
Aukaisupaneeli
ja eturitilä
(d)

Vasemmanpuoleinen putki
(a)
Liittämiseksi vasemmalta takaa
Seinäputki
Liitoskaapeli
Tyhjennysletku Liitosputki
Fi-7
9319357034-03_IM.indb 7
10/17/2017 3:22:19 PM
999999 Etupaneelin asentaminen
999999 Eturitilän asentaminen
(1)
Pidä aukaisupaneeli ja eturitilä vaakasuorassa asennossa, työnnä ritilän
asennusvarsi tukilohkoon sekä etupaneelin ylävasemmalla että yläoikealla.
(1) Sovita aluksi etupaneelin alaosa paikalleen ja aseta se ylä- ja alakoukkuihin (kaksi
ylhäällä sivuissa, seitsemän alhaalla sivuissa, kaksi keskellä).

Sisäyksikkö
Etupaneeli
Ritilän asennusvarsi
Tukilohko
(2) Pitäen eturitilää kiinni kädellä, kiinnitä se grillitukeen.
(3) Kiinnitä kumpikin putoamissuojan kiinnitin ruuvilla, sekä ylävasemmalta että
yläoikealta.
(4) Nosta eturitilää vähän ritilätuen vapauttamiseksi, palauta ritilätuki alkuperäiseen
asentoonsa.
Pohjareiät
(3 paikassa)
Alakoukut
(2 paikassa)
Pohjareiät
(4 paikassa)
Keskireiät
(2 paikassa)
Ritilätuki
Naksahdus
(5) Paina kevyesti kohtia A ja C kunnes ne naksahtavat, paina sitten kevyesti kohtaa B.
Naksahdus
A
B
C
Yläreiät
(2 paikassa)
Alakoukut
(2 paikassa)
Keskikoukut
(2 paikassa)
Yläkoukut
(2 paikassa)
Sisäyksikkö
Etupaneeli
Naksahdus
(2) Kiinnitä neljä ruuvia.
(3) Kiinnitä johdon päällys. (Kiinnitä yksi ruuvi.)
(4) Kiinnitä tuloilmasäleikkö.
Paina kohdan C
sisäpuolta varovasti.
Jos sisäyksikön toiminta käynnistetään, kun eturitilää ei ole suljettu kunnolla, valot
vilkkuvat ja sisäyksikön toiminta pysähtyy.
Kun ritilä suljetaan kunnolla, valojen vilkkuminen loppuu ja sisäyksikön toiminta käynnistyy.
HUOMIO
Asenna etupaneeli ja tuloilmasäleikkö tiukasti paikoilleen. Jos asennusta ei ole tehty
huolella, etupaneeli tai tuloilmasäleikkö voi pudota ja aiheuttaa vammautumisen.
999999 Etupaneelin poistaminen
(1) Poista tuloilmasäleikkö. (Katso tuloilmasäleikön poistaminen.)
(2) Poista johdon päällys. (Poista yksi ruuvi.)
(3) Poista neljä ruuvia.

Ruuvit (4 paikassa)
Alakoukut
(3 paikassa)
Johdon päällys Ruuvit (johdon päällys)
1111TESTIAJO
Tarkasta seuraavat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
•
Toimiiko jokainen kaukosäätimen painike normaalisti?
Palaako jokainen lamppu normaalisti?
Toimivatko ilmanohjaussäleiköt normaalisti?
Toimiiko tyhjennys normaalisti?
Kuuluuko epätavallisia ääniä tai täriseekö laite käytön aikana?
Älä käytä ilmastointilaitetta pitkään testiajossa.
[Toimintamenetelmä]
(4) Työnnä etupaneelia eteenpäin nostamalla yläpintaa ja poista etupaneeli.

• Käyttöohjeessa on tarkemmat ohjeet toimintamenetelmästä.
•Ulkoyksikkö ei välttämättä toimi, jos huoneenlämpötila ei ole sopiva. Pidä siinä
tapauksessa sisäyksikön MANUAL AUTO (manuaalinen/automaattinen) -painiketta
painettuna yli 10 sekunnin ajan. Toimintatilan merkkivalo (vihreä) ja ajastimen
merkkivalo (oranssi) alkavat vilkkua samanaikaisesti jäähdytystestiajon aikana.
Lämmitystesti alkaa sitten noin kolmen minuutin kuluttua siitä, kun HEAT on valittu
kaukosäätimellä. (Noudata kaukosäätimen käyttöohjeita.)
(Kun ilmastointilaite käynnistetään testiajo-painiketta painamalla, toimintatilan
merkkivalo ja ajastimen merkkivalo vilkkuvat yhtä aikaa hitaasti.)

Etupaneeli
Paina ja pidä MANUAL AUTO
-painiketta 10 sekuntia
•
MANUAL AUTO -painike
Lopeta testiajo pitämällä sisäyksikön MANUAL AUTO (manuaalinen/automaattinen)
-painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan.
[Langallisen kaukosäätimen käyttäminen] (Valinnainen)
Käyttöohjeessa on tarkemmat ohjeet toimintamenetelmästä.
(1) Pysäytä ilmastointilaitteen toiminta.
(2) Paina MODE-painiketta ja FAN-painiketta yhtä aikaa
vähintään kaksi sekuntia testiajon käynnistämiseksi.

Testiajon näyttö
(3) Paina käynnistys/pysäytys-painiketta pysäyttääksesi testiajon.
Fi-8
9319357034-03_IM.indb 8
10/17/2017 3:22:22 PM
1111KAUKOSÄÄTIMEN ASENTAMINEN
1111111Lisävarusteet (tiedonsiirtosarja)
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat asennusvarusteet. Käytä niitä tarpeen mukaan.
HUOMIO
Nimi ja muoto
Tarkista, että sisäyksikkö vastaanottaa signaalin kaukosäätimestä oikein, asenna
sitten kaukosäätimen pidike.
Määrä
Releohjauskortti
Valitse kaukosäätimen pidikkeen paikka ottamalla huolellisesti huomioon seuraavat
asiat:
Vältä paikkoja, joihin aurinko paistaa suoraan.
Valitse paikka, joka ei altistu esim. uunista tulevalle lämmölle.
1
Kaapeliside
1111111 K
aukosäätimen pidikkeen asentaminen
Ohjausyksiköstä tulevien
johtojen kiinnittämiseen.
• Asenna kaukosäädin korkeintaan kuuden metrin etäisyydelle kaukosäädinsignaalin vastaanottajasta. Tarkista kuitenkin kaukosäädintä asentaessasi, että se toimii kunnolla.
• Asenna kaukosäätimen pidike kiinnitysruuvilla esim. seinälle tai pylvääseen.
Kaukosäätimen pidikkeen
kiinnitys

1
Kauko-säätimen
asentaminen
Kaukosäätimen
pidike
Relejohdin
1
Johdintarra
(1) Aseta
Kiristysruuvit
(pieni,
lisätarvikkeet)
Kuvaus
Langallisen kaukosäätimen
ja ulkoisen liitosjohdon
liittämiseen.
1
Releohjauskortin
ja ohjausyksikön kortin
liittämiseen.
Lisäjohdotuskaavion
näyttämiseen.
Kaukosäädin
1111111 Asennustyö
(2) Alas
12.2.1. Etupaneelin ja tuloilmasäleikön irrottaminen
1111LISÄSARJAN ASENTAMINEN (UTY-TWBXF)
Tähän ilmastointilaitteeseen voidaan yhdistää seuraavat valinnaiset lisävarusteet.
• Langallinen kaukosäädin
• Yksinkertainen kaukosäädin
• Ulkoinen liitäntäsarja
(Katso kohta 9.1. Tuloilmasäleikön poistaminen ja 9.3. Etupaneelin
poistaminen)
12.2.2. Ohjauskannen, liittimen ja ohjausyksikön irrottaminen

ENNEN LANGALLISEN KAUKOSÄÄTIMEN ASENTAMISTA
• Jotkut toiminnot saattavat olla pois käytöstä käyttäessäsi langallista kaukosäädintä.
HUOMIO
Ennen asennusta varmista, että irrotat kaikki virtalähteet.
Älä koske lämmönvaihtimeen.
Asennuksen tai irrottamistoimintojen aikana varmista, että johto ei tartu osiin tai sitä ei
vedetä kovaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita ilmastointilaitteelle.
CN5 (valkoinen liitin)
CN4 (punainen liitin)
Ohjauksen suojus
Ruuvi 1
Ruuvi 2
Ohjausyksikkö
Vältä paikkoja, joihin aurinko paistaa suoraan.
Valitse paikka, joka ei altistu esim. uunista tulevalle lämmölle
CN14 *1.
(valkoinen liitin)
nnen lisävarusteen asentamista varmista, että ilmastointilaite pystyy vastaanottaE
maan sen signaalin.
CN7
(valkoinen liitin)
Älä liitä langallista kaukosäädintä virtalähteen liittimeen.
iittäessäsi langallisen kaukosäätimen sisäyksikköön käytä liitoskaapelia (tulee langalL
lisen kaukosäätimen tai yksinkertaisen kaukosäätimen mukana).
angallisen kaukosäätimen suositeltu kaapelin pituus on 10 metriä. Varmista, että
L
liitososa on eristetty, jos jatkat kaapelia.
Älä liitä virtalähdettä liittimeen.

SISÄYKSIKKÖ
Maadoitusjohdin (vihreä)
Ruuvi 3
Liitinjohdot
(CN4, CN5, CN7, CN14)
(1) Irrota ruuvi 1 ja sitten ohjauskansi.
(2) Irrota liittimen johdot.
*1. Jos kyseessä on CN14-liitin, vedä se ulos.
(3) Irrota liitoskaapelit sekä ruuvit 2 ja 3, irrota sitten ohjausyksikkö.
PCB
TERMINAALILIITIN
Fi-9
9319357034-03_IM.indb 9
10/17/2017 3:22:28 PM
12.2.3. Releohjauskortin ja relejohdinliitännän asentaminen
Ulkoisen liitäntäsarjan (myydään erikseen) asentaminen
Liitä ulkoinen tulo-/lähtöjohto ulkoisen liitäntäsarjan korttiin.
LIITÄ ULKOINEN TULO NUMEROON CNA01
LIITÄ ULKOINEN LÄHTÖ NUMEROIHIN CNB01, CNB02
Ohjausyksikön kortti
(
Liitin (CN8)
Ulkoisen liitäntäsarjan johto
Relejohdin
Huomautus *2.
Kannatin
Pidike
Toimintatila lähtö
liitin : CNB01 (valkoinen liitin)
Liitin (CND01)

Releohjauskortti
Pidikkeet
)
Vikatila lähtö
liitin : CNB02 (musta liitin)

Ohjaus tuloliitin (toiminta/pysäytys tai pakotettu pysäytys)
: CNA01 (valkoinen liitin)
*2. Huomioi releohjauskortin asennussuunta. (Ohjausyksikön
korkeus on sopiva releohjauskortin syvennykseen.)
Johtojen kiinnittäminen
(1) Aseta releohjauskortti kohti kahta pidikettä.
(2) Aseta kortti pidikkeisiin.
(3) Liitä relejohdinliitäntä liittimeen (CND01) releohjauskortissa.
(4) Liitä relejohdinliitäntä liittimeen (CN8) ohjainyksikön kortissa.
Liitinten asentamisen jälkeen, pujota johdot ohjausyksikön kolojen ja pidikkeiden läpi kuten
ympyröity alla olevassa kuvassa.
Kiinnitä johdot ohjausrasiaan mukana tulevalla kaapelisiteellä.
HUOMIO
aro vaurioittamasta kortin osia.
V
Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
12.2.4. Lisäsarjan asentaminen
Kaukosäätimen johdon muuttaminen

Releohjauskortti
20 mm
(1) Käytä työvälinettä kaukosäätimen johdon päässä olevan liittimen katkaisemiseen ja
poista johdon päässä oleva eristys.
(2) Liitä kaukosäätimen johto ja liitosjohto.
(Tulee langallisen kaukosäätimen mukana.)
Tärkeää: Varmista, että eristät johtojen välisen liitoksen.
12.2.5. Ohjausyksikön, liittimen ja ohjaussuojuksen asentaminen
m
35
Musta
0m
Eristetty
liitäntä
70
Kauko
säätimen johto
~8
Valkoinen
Punainen
~4
5m
Musta
m
Valkoinen
Punainen
30
m
m
Liitin
Kauko
säätimen johto

Langallisen kaukosäätimen liittimen (myydään erikseen) asentaminen
Liitä langallisen kaukosäätimen liitin liittimeen
(CNC01) releohjauskortissa.
Relejohdin
Kannatin

Kaapeliside
(1)
(2)
(3)
(4)
Liitä ohjausyksikkö sisäyksikköön.
Yhdistä liittimen johdot.
Kiinnitä ohjauksen suojus.
Kiinnitä kolme ruuvia. Ruuvilla 2 asennetaan maadoitusjohdin.
12.2.6. Tarrojen kiinnitys
Kiinnitä johdotustarra etupaneelin sisäpuolella olevan kaaviokuvan viereen.
12.2.7. Etupaneelin ja tuloilmasäleikön asentaminen
(Katso kohta 9.2. Tuloilmasäleikön asentaminen ja 9.4. Etupaneelin asentaminen)
1111K
AUKOSÄÄTIMEN SIGNAALIKOODIN VALINTA
Kun huoneeseen asennetaan kaksi tai useampi ilmastointilaite ja kaukosäädin käyttää
muuta ilmastointilaitetta kuin sitä, jonka haluat asettaa, muuta kaukosäätimen mukautettua
koodia käyttääksesi vain ilmastointilaitetta, jonka haluat asettaa (4 mahdollista valintaa).
Kun huoneeseen asennetaan kaksi tai useampi ilmastointilaite, ota yhteyttä jälleenmyyjään asettaaksesi yksittäisen ilmastointilaitteen mukautetut koodit.
Kaukosäätimen mukautetun koodin valinta
Liitin : CNC01
Langallisen
kaukosäätimen
johto
Noudata seuraavia ohjeita kaukosäätimen mukautetun koodin valinnassa. (Huomioi, että
ilmastointilaite e i voi vastaanottaa mukautettua koodia, jos ilmastointilaitteeseen ei ole
tehty mukautetun koodin asetusta.)
)-painiketta kunnes kaukosää(1) Paina START/STOP (
timen näytössä näkyy ainoastaan kellonaika.
(2) Paina TILA-painiketta vähintään 5 sekuntia näyttääksesi
nykyisen mukautetun koodin (alkuperäinen asetus 
).
(3) Paina ASETA LÄMP. (
/
mukautetun koodin välillä
) -painiketta vaihtaaksesi
.
Aseta näytön koodiksi sama kuin ilmastointilaitteen
mukautettu koodi.
(4) Paina TILA-painiketta uudelleen palataksesi kellonäyttöön. Mukautettu koodi muutetaan.
• Jos mitään painikkeita ei paineta 30 sekunnin kuluessa mukautetun koodin näyttämisen jälkeen, järjestelmä palaa alkuperäiseen kellonäyttöön. aloita tässä tapauksessa
uudelleen vaiheesta 1.
• Ilmastointilaitteen mukautetuksi koodiksi on asetettu A ennen toimitusta.
Fi-10
9319357034-03_IM.indb 10
10/17/2017 3:22:30 PM
Huoneen lämpötilan lämmityksen korjaus
1111TOIMINTOJEN ASETUKSET
Asennusympäristöstä johtuen huoneen lämpötila-anturi saattaa vaatia säätöä.
Asetukset voidaan muuttaa alla olevan taulukon mukaisesti.
Suorita "FUNCTION SETTING" (toimintojen asetus) asennusolosuhteiden mukaisesti
kaukosäädintä käyttäen.
(♦... Tehtaan asetus)
Asetuksen kuvaus
HUOMIO
Varmista, että ulkoyksikön johdotukset on tehty.
♦
• Tämä toimenpide vaihtaa sisäyksikössä käytetyt toimintoasetukset asennusolosuhteiden
mukaisiksi. Väärät asetukset voivat aiheuttaa sisäyksikön toimintahäiriön.
• Virran kytkemisen jälkeen suorita "FUNCTION SETTING" (toimintojen asetus)
asennusolosuhteiden mukaisesti kaukosäädintä käyttäen.
• Asetukset voidaan valita seuraavista kahdesta: Toiminnon numero tai asetusarvo.
• Asetukset eivät muutu, jos valitaan väärät numerot tai asetusarvot.
• Katso kaukosäätimen mukana olevaa asennusohjetta, jos langallinen kaukosäädin
(valinnainen) on käytössä.
• Säädä sisäyksikön mukautettua koodia ja kaukosäätimen mukautettua koodia.
Paina POWERFUL-painiketta ja SET TEMP. -painiketta (
RESET-painiketta päästäksesi toimintojen asetustilaan.
(1)Paina SET TEMP. ( /
) -painikkeita valitaksesi
toiminnon numeron. (Paina 10°C HEAT -painiketta
vaihdellaksesi vasemman ja oikean merkin välillä.)
(2)Paina POWERFUL-painiketta arvon asettamiseksi.
(Paina POWERFUL-painiketta uudelleen palataksesi toiminnon numeron valintaan.)
) -painikkeita valitaksesi
(3)Paina SET TEMP. ( /
asetuksen arvon. (Paina 10°C HEAT -painiketta
vaihdellaksesi vasemman ja oikean merkin välillä.)
(4)Paina MODE-painiketta asetusten vahvistamiseksi.
Varmista, että piippaava ääni kuuluu.
Toiminnon numero
Ota käyttöön tai poista käytöstä automaattinen käynnistys virtakatkon jälkeen.
(♦... Tehtaan asetus)
Asetuksen kuvaus
Sisäyksikössä on symboli, joka ilmoittaa käyttäjälle olevan aika puhdistaa suodatin. Valitse aika-asetus suodattimen symbolin näyttämiselle alla olevasta taulukosta huoneessa
olevan pöly- ja roskamäärän mukaisesti. Jos et halua suodatinilmoitusta näyttöön ollenkaan, valitse asetukseksi "No indication" (ei symbolia).
Kyllä
Toiminnon
numero
Asetuksen arvo
Vakio (400 tuntia)
00
Pitkä väli (1000 tuntia)
01
11
02
Ei merkkiä
03
Ei
sennusympäristöstä johtuen huoneen lämpötila-anturi saattaa vaatia säätöä.
A
Asetukset voidaan valita alla olevan taulukon mukaisesti.
Toiminnon
numero
Vakio
Lämpimämpi ohjaus
01
(♦... Tehtaan asetus)
Asetuksen kuvaus
♦
Toiminnon
numero
Ei
42
Kyllä
Asetuksen arvo
00
01
* Jos asetuksen arvo on "00" :
Huonelämpötilaa ohjaa sisäyksikön lämpötila-anturi.
* Jos asetuksen arvo on "01" :
Huonelämpötilaa ohjaa joko sisäyksikön lämpötila-anturi tai kaukosäätimen anturi.
Vaihda sisäyksikön mukautettu koodi kaukosäätimistä riippuen.
(♦... Tehtaan asetus)
Asetuksen kuvaus
♦
Toiminnon
numero
A
00
B
44
C
D
01
02
03
Ulkoinen tulo-ohjaus
"Käyttö/pysäytys"-tila tai "Pakotettu pysäytys"-tila ovat valittavissa.
(♦... Tehtaan asetus)
Asetuksen kuvaus
♦
Toiminnon
numero
Käyttö/pysäytys -tila
(asetus kielletty)
Asetuksen arvo
00
46
01
02
Kirjaa kaikki asetusten muutokset seuraavaan taulukkoon.
Asetuksen arvo
00
30
Asetuksen arvo
Asetuksen kirjaaminen
(♦... Tehtaan asetus)
Matala ohjaus
00
Sisälämpötila-anturin kytkentätoiminto
Pakotettu pysäytys -tila
Huoneen lämpötilan jäähdytyksen korjaus
Hieman matalampi ohjaus
40
Asetuksen arvo
* Automaattinen uudelleenkäynnistys on hätätoiminto esim. virtahäiriöissä. Älä käynnistä
tai pysäytä sisäyksikköä tällä toiminnolla normaalissa käytössä. Käytä laitetta vain ohjausyksiköstä tai ulkoisesta tulolaitteesta.
(♦... Tehtaan asetus)
♦
Toiminnon
numero
Kaukosäätimen mukautettu koodi
Suodattimen symboli
Asetuksen kuvaus
03
Auto uudelleenkäynnistys
Asetuksen arvo
HUOMIO
♦
02
(Vain langallisessa kaukosäätimessä)
Seuraavat asetukset ovat pakolliset käytettäessä langallisen kaukosäätimen lämpötilaanturia.
Virran katkaisemisen jälkeen odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket virran
uudelleen.
Toimintojen asetus ei aktivoidu, jollei virtaa katkaista ja kytketä uudelleen päälle.
Lyhyt väli (200 tuntia)
01
31
Lämpimämpi ohjaus
) samanaikaisesti, paina
)-painiketta.
(5)Paina seuraavaksi START/STOP (
Varmista, että piippaava ääni kuuluu.
(6)Paina RESET-painiketta peruuttaaksesi toiminnon
asetustilan.
(7)Kun olet suorittanut FUNCTION SETTING (toimintojen asetus), katkaise virta ja kytke
se uudelleen päälle.
Asetuksen kuvaus
00
Hieman lämpimämpi ohjaus
♦
Toiminnon numeron ja asetusarvon valinta
Asetuksen arvo
Vakio
Matala ohjaus
Varmista, että ulkoyksikön sähkökotelon suojus on paikoillaan.
Toimintojen asetustilaan pääseminen
Toiminnon
numero
Asetuksen kuvaus
Asetuksen arvo
Suodattimen symboli
Huoneen lämpötilan jäähdytyksen korjaus
01
Huoneen lämpötilan lämmityksen korjaus
02
Auto uudelleenkäynnistys
03
Sisälämpötila-anturin kytkentätoiminto
Kaukosäätimen mukautettu koodi
Ulkoinen tulo-ohjaus
Kun olet suorittanut FUNCTION SETTING (toimintojen asetus), katkaise virta ja kytke se
uudelleen päälle.
Fi-11
9319357034-03_IM.indb 11
10/17/2017 3:22:31 PM
1111OHJEET ASIAKKAALLE
●(7)
◊
●
●
(2)
◊
●(8)
●(3)
◊
●(8)
●(4)
◊
●(8)
●(6)
◊
●(9)
●(4)
◊
●(9)
●(5)
◊
Kompressorin roottorin asennon
tunnistusvika
●(9)
●(7)
◊
Ulkoyksikön puhallinmoottorin
vika
●(9)
●(9)
◊
●(10)
●(1)
◊
●(10)
●(3)
◊
●(10)
●(4)
◊
Yhdistelmävika
●(10)
●(5)
◊
●(13)
●(2)
◊
◊
• Liitäntäyksikön numerovirhe
(sisäorjayksikkö) [Simultaneous
Multi]
• Liitäntäyksikön numerovirhe
(sisäyksikkö tai haarayksikkö)
[Flexible Multi]
Isäntäyksikön, orjayksikön asetusvirhe [Simultaneous Multi]
Selitä seuraavat asiat asiakkaalle käyttöohjeen mukaisesti:
(1) Laitteen käynnistäminen ja pysäyttäminen, toimintatilan vaihtaminen, lämpötilansäätö,
ajastin, ilmavirtauksen muuttaminen ja muut kaukosäätimellä valittavat toiminnot.
(2) Ilmansuodattimen poistaminen ja puhdistaminen ja ilmasäleikköjen käyttäminen.
(3) Anna käyttöohje asiakkaalle.
1111VIKAKOODIT
Jos käytät langatonta kaukosäädintä, valotunnistinyksikön lamppu näyttää vikakoodit vilkuttamiskuvioiden avulla. Jos käytät langallista kaukosäädintä, vikakoodit ilmestyvät kaukosäätimen näyttöön. Katso lampun vilkkumiskuvio ja vikakoodit taulukosta. Vikanäyttö
näkyy vain käytön aikana.
Vikanäyttö
Langallinen
TOIMINTA- AJASTIN- SÄÄSTÖkaukosäädin
merkkivalo merkkivalo merkkivalo
Vikakoodi
(oranssi)
(vihreä)
(vihreä)
●(1)
●(1)
◊
●(1)
●(2)
◊
●(1)
●(5)
◊
●(2)
●(1)
◊
●(2)
●(2)
◊
●(2)
●(3)
◊
●(2)
●(2)
●(4)
●(7)
Jäähd.levyn lämp.anturivika
●(7)
◊
Kuvaus
Sarjaliikennevika
Langallinen kaukosäädin
liikennevika
Tarkastusajo kesken
Yksikön numeron tai kylmäainepiirin osoitteen asetuksen virhe
[Simultaneous Multi]
Sisäyksikön kapasiteettivika
●(3)
●(2)
◊
Sisäyksikön PCB-mallin
tietovirhe
●(3)
●(5)
◊
Manuaalinen, automaattinen
kytkentävika
●(4)
●(1)
◊
●(4)
●(2)
◊
Sisäyksikön lämpö ulk. Keskilämp.anturin vika
●(5)
●(1)
◊
Sisäyksikön puhallinmoottorin
vika
●(5)
●(3)
◊
●(5)
●(7)
◊
●(5)
●(8)
◊
●(5)
●(15)
◊
●(6)
●(2)
◊
●(6)
●(3)
◊
●(6)
●(4)
◊
●(6)
●(5)
◊
●(6)
●(10)
◊
●(7)
●(1)
◊
●(7)
●(2)
◊
●(7)
●(3)
◊
●(7)
●(4)
◊
●(7)
●(5)
◊
●(7)
●(6)
◊
(8)
Näytön tila
• Alijäähd. lämmönv. kaasun
tulolämp.anturivika
• Alijäähd. lämmönv. kaasun
lähtölämp.anturivika
Nesteputken lämp.anturivika
Nykyisen anturin vika
• Purkupaineanturin vika
• Imupaineanturin vika
• Korkeapainekytkimen vika
Laukaisun tunnistus
4-tieventtiilivika
Purkulämp.vika
Kompressorin lämp.vika
Korkeapainevika
Matalapainevika
Haaroitusrasian vika
[Flexible Multi]
● : 0,5 s PÄÄLLÄ / 0,5 s POISSA PÄÄLTÄ
◊ : 0,1 s PÄÄLLÄ / 0,1 s POISSA PÄÄLTÄ
( ) : vilkkumisten määrä
[Vianetsintä sisäyksikön näytössä]
Huonelämp.anturin vika

OPERATION-merkkivalo (vihreä)
TIMER-merkkivalo (oranssi)
ECONOMY-merkkivalo (vihreä)
Tyhjennyspumpun vika
Kosteuttajan vika
Tuloilmasäleikkövika
[Vianetsintä langallisen kaukosäätimen näytössä (Valinnainen)]
Jos vikaa ilmenee, näytössä näkyy seuraavaa. ("Er" näkyy asetetun huonelämpötilan näytössä.)
Sisäyksikkövika
Ulkoyksikön PCB-päämallitiedon
virhe tai
liikennevika
Invertterivika

Vikakoodi
Aktiivisuodattimen vika, PFCpiirivika
Laukaisuliitin L vika
Näytön PCB-mikrotietokoneen
liikennevika
Purkulämp.anturin vika
Kompressorin lämp.anturin vika
Ulkoyksikkö lämmönvaiht. nestelämp. anturivika
Ulkolämp.anturin vika
Imukaasulämp. anturivika
• 2-tieventtiilin lämp.anturin vika
• 3-tieventtiilin lämp.anturin vika
Fi-12
9319357034-03_IM.indb 12
10/17/2017 3:22:34 PM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement