Fujitsu ASHG14LMCB Valdymo instrukcijos

Fujitsu ASHG14LMCB Valdymo instrukcijos
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Turinys
Lietuvių
ORO KONDICIONIERIUS
Sieninis tipas
Saugos atsargumo priemonės.............................................. 1
Patalpos bloko apžvalga ir operacijos................................... 2
Nuotolinio valdiklio apžvalga ir operacijos............................. 3
Timer režimu.......................................................................... 5
Bendroji eksploatacijos informacija....................................... 5
Priežiūra ir valymas............................................................... 6
Trikčių šalinimas.................................................................... 8
Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte
pasinaudoti ateityje.
Saugos atsargumo priemonės
Siekdami išvengti susižalojimo arba turto apgadinimo, prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šią dalį ir būtinai atsižvelkite į toliau
pateiktas saugos atsargumo priemones.
Netinkamai eksploatuojant ir nesilaikant instrukcijų, galima susižaloti arba apgadinti įrangą. Tokios žalos rimtumas klasifikuojamas taip:
ĮSPĖJIMAS
ATSARGIAI
Šis ženklas įspėja apie galimą žūtį arba rimtą susižalojimą.
Šis ženklas įspėja apie susižalojimą arba turto sugadinimą.
Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti DRAUDŽIAMA.
Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti PRIVALOMA.
ĮSPĖJIMAS
• Šiame gaminyje nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų atlikti
naudotojas. Dėl gaminio remonto, įrengimo ir perkėlimo
būtinai pasikonsultuokite su įgaliotaisiais priežiūros
specialistais.
Netinkamai įrengus arba tvarkant, gali atsirasti nuotėkis,
įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.
• Gedimo atveju, pvz., pasklidus degėsių kvapui, nedelsdami
nutraukite oro kondicionieriaus eksploataciją ir atjunkite
maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami
maitinimo kištuką. Tada pasitarkite su įgaliotaisiais priežiūros
specialistais.
• Pasirūpinkite, kad neapgadintumėte maitinimo kabelio.
Jei jis apgadintas, jį turi pakeisti įgaliotojo priežiūros centro
specialistai.
• Šaldalo nuotėkio atveju pasirūpinkite, kad šalia nebūtų
ugnies šaltinių arba liepsniųjų medžiagų ir pasitarkite su
įgaliotaisiais priežiūros specialistais.
• Kilus perkūnijai arba pastebėję žaibą, nuotolinio valdymo
pulteliu išjunkite oro kondicionierių ir nelieskite gaminio arba
maitinimo šaltinio, kad nekiltų elektros pavojus.
• Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus)
su ribotais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais,
taip pat – asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent
tokius asmenis prižiūri arba apmoko naudotis prietaisu už
jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti tinkamai
prižiūrimi, kad nežaistų su buitiniu prietaisu.
• Neįjunkite ir neišjunkite šio įrenginio prijungdami arba
atjungdami maitinimo kištuką arba įjungdami arba išjungdami
jungtuvą.
• Šalia gaminio nenaudokite liepsniųjų dujų.
• Ilgai nebūkite vėsaus oro sraute.
• Nekiškite pirštų ar kitų objektų į išleidimo angą, atidarytą
skydelį ar įleidimo groteles.
• Nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis.
ATSARGIAI
• Naudodamiesi įrenginiu, retkarčiais išvėdinkite patalpą.
• Būtinai eksploatuokite šį gaminį su įrengtais filtrais.
• Užtikrinkite, kad bet kokia elektroninė įranga būtų bent 1 m
(40 colių) atstumu nuo patalpos arba lauko bloko.
• Jei ketinate ilgai nesinaudoti šiuo gaminiu, atjunkite jį nuo
maitinimo tinklo.
• Po ilgos eksploatacijos specialistais turi patikrinti patalpos
bloko montažo elementus, kad gaminys nenukristų.
• Prieš eksploatuojant šį gaminį patalpoje su kūdikiais, vaikais,
vyresnio amžiaus žmonėmis ar ligoniais, reikia atidžiai apsvarstyti
oro srauto krypties ir patalpos temperatūros nuostatas.
• Nenukreipkite tiesioginio oro srauto į židinį arba šildymo
prietaisus.
• Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo grotelių ir išleidimo
angos.
• Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
• Nelipkite ant šio gaminio, nestatykite ir nekabinkite ant jo
jokių daiktų.
• Po šiuo gaminiu nedėkite jokių kitų elektrinių įrenginių ar
vertingų daiktų.
Iš šio gaminio gali imti lašėti kondensatas, kuris sudrėkins (ir
galbūt sugadins) apačioje pastatytus daiktus.
• Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens poveikio.
• Nenaudokite šio gaminio maistui, augalams, gyvūnams,
tiksliajai įrangai, meno kūriniams ar kitiems objektams
vėsinti. Taip galite pakenkti minėtiems gyvūnams ir daiktams.
• Neleiskite, kad tiesioginis oro srautas pūstų į gyvūnus arba
augalus.
• Negerkite iš šio oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
• Neatjunkite įrenginio nuo maitinimo tinklo traukdami už
maitinimo kabelio.
• Prižiūrėdami šį įrenginį, nelieskite jame įtaisyto šilumokaičio
aliumininių briaunų, kad nesusižalotumėte.
Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
DALIES Nr. 9333003061-04
Lt-1
Patalpos bloko apžvalga ir operacijos
1
Įleidimo grotelės
2
Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad įleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos.
Nevisiškai uždarius gaminys gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.
2
MANUAL AUTO mygtukas
1
Naudokitės juo, jei pametėte nuotolinį valdiklį arba jis sugedo.
Būsena
Veiksmas
Veikimo režimas
Veikia
Paspauskite ir palaikykite ilgiau
nei 3 sekundes.
Sustabdymas
Paspauskite ir palaikykite ilgiau AUTOMATINIS
nei 3 sekundes, bet trumpiau nei
10 sekundžių.
Išvalius
Paspauskite ir palaikykite ilgiau
nei 10 sekundžių.
(Tik priežiūros tikslais.*)
Priverstinis vėsinimas
Paspauskite ir palaikykite trumpiau nei 3 sekundes.
Filtro indikatoriaus
nustatymas iš naujo
Priekinis skydelis
4
Vertikaliojo oro srauto krypties žaliuzės
Kaskart paspaudus nuotolinio valdiklio mygtuką „SET“, vertikaliojo oro
srauto krypties žaliuzių kampas kinta tokia tvarka:
COOL arba DRY
režimas
4
5
6 7
5
11
6
2
3
5
4
8
10
11
HEAT režimas
9
Horizontaliojo oro srauto krypties žaliuzės
7*
6
ATSARGIAI
Prieš nustatydami horizontaliąją oro srauto kryptį, įsitikinkite, kad
vertikaliosios krypties žaliuzės visiškai sustojo.
*: kiekvienu režimu parinkta numatytoji nuostata.
• Nereguliuokite rankomis.
• AUTO arba HEAT režimo pradžioje jos kurį laiką gali likti 1 padėtyje
(reguliavimo tikslais).
• Jei nustatysite 4–7 padėtį ir laikysite joje 30 minučių COOL arba
DRY režimu, jos automatiškai grįš į 3 padėtį.
Jei COOL arba DRY režimu žaliuzes 4–7 padėtyje laikysite daug valandų,
gali susidaryti kondensato, kuris ims lašėti ir gali apgadinti jūsų turtą.
5
4
7
3
1*
3
12
*: norėdami sustabdyti priverstinio vėsinimo režimą, paspauskite šį
mygtuką arba nuotolinio valdiklio paleidimo / stabdymo mygtuką.
1
2
3
13
Sustojimas
Sureguliuokite dvi rankenėles ranka.
12
Oro filtras
Žr. p. 6
13
Oro valymo filtrai
Žr. p. 7
Gryninkite arba dezodoruokite orą ir užtikrinkite gaivų oro srautą.
Automatinis sklaidytuvas
Patalpos bloko priedai
Judant vertikaliojo oro srauto krypties žaliuzėms, automatinio sklaidytuvo kampas keičiasi tokia tvarka:
Vertikaliojo oro srauto krypties žaliuzės
1
Automatinis sklaidytuvas
1
2
3
5
4
2
6
3
7
4
• SWING režimu automatinis sklaidytuvas nejuda.
6
Išleidimo žarna
7
Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas
ATSARGIAI
Nuotolinis
valdiklis
Akumuliatorių
Siekiant tinkamai perduoti signalą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir
patalpos bloko, reikia laikyti signalų imtuvą atokiai nuo:
-- tiesioginės saulės šviesos arba kitokios intensyvios šviesos
-- plokščiaekranių televizorių
Jei patalpoje veikia momentinės fluorescencinės lempos (pvz., inverterinės), signalas gali nebūti perduodamas tinkamai. Tokiu atveju
pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote gaminį, konsultantais.
8
ECONOMY indikatorius (žalias)
Įsijungia veikiant ECONOMY režimui ir 10 °C HEAT režimui.
9
TIMER indikatorius (oranžinis)
Įsijungia veikiant TIMER ir lėtai mirksi aptikus laikmačio nuostatos klaidą.
Dėl laikmačio nuostatos klaidos žr. skirsnį „Automatinio paleidimo iš
naujo funkcija“ p. 5.
10 OPERATION indikatorius (žalias)
Įsijungia veikiant įprastai ir ima lėtai mirksėti veikiant automatiniam atitirpinimo režimui.
Lt-2
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Nuotolinio valdiklio
laikiklis
Savisriegiai
sraigtai
Oro valymo filtrai
Filtro laikikliai
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad kūdikiai ir maži vaikai atsitiktinai neprarytų maitinimo elementų.
Nuotolinio valdiklio laikiklio įrengimas
1
Sraigtai
2
3 Iškelkite
aukštyn
Įdėkite
ORO KONDICIONIERIUS Sieninis tipas
Nuotolinio valdiklio apžvalga ir operacijos
ATSARGIAI
• Siekdami išvengti nuotolinio valdymo pultelio veikimo
sutrikimų:
-- Nuotolinio valdymo pultelį dėkite ten, kur į jį nešviestų
tiesioginiai saulės spinduliai ir neveiktų itin aukšta
temperatūra.
-- Išimkite maitinimo elementus, jei ketinate ilgą laiką
nenaudoti prietaiso.
-- Išsekusius maitinimo elementus reikia nedelsiant išimti
ir utilizuoti laikantis vietinių įstatymų bei jūsų regione
galiojančių reglamentų.
• Jei iš maitinimo elementų ištekėjusio skysčio pateko ant
jūsų odos, į akis ar į burną, nedelsdami gausiai išskalaukite
paveiktą vietą švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
• Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko esančios kliūtys,
pvz., užuolaida arba siena, gali paveikti signalo perdavimą.
•
•
•
•
Nedaužykite nuotolinio valdymo pultelio.
Nepilkite vandens ant nuotolinio valdymo pultelio.
Nebandykite įkrauti sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.
Nenaudokite įkrautų sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.
Maitinimo elementų (R03/LR03/AAA × 2) įdėjimas ir nuotolinio valdiklio paruošimas
3
4
1
6
5
7
2
5
6
Pastabos:
• Naudokite tik nurodyto tipo maitinimo elementą.
• Nemaišykite skirtingų tipų naujų ir naudotų maitinimo elementų.
• Naudojant įprastai, maitinimo elementai gali veikti maždaug 1 metus.
• Jei nuotolinio valdymo pultelio veikimo nuotolis pastebimai sumažėja,
pakeiskite maitinimo elementus ir paspauskite mygtuką „RESET“.
Paspauskite mygtuką „CLOCK ADJUST“ ir nustatykite laikrodį.
Nustatykite laiką paspausdami mygtuką „SELECT“.
Kaskart spaudžiant mygtuką, vertė didėja arba mažėja po
1 minutę. Paspaudžiant ir laikant mygtuką, vertė didėja arba
mažėja po 10 minučių.
Paspauskite mygtuką „CLOCK ADJUST“ dar kartą, kad
užbaigtumėte laikrodžio nustatymą.
7
Prietaisą galima greitai įjungti, atliekant šiuos 3 veiksmus:
1
Įjungimo / išjungimo mygtukas
2
Mygtukas MODE (režimas)
Pradinėje nuostatoje ši funkcija būna aktyvinta.
Norint deaktyvinti funkciją, reikia pasitarti su montuotoju arba
įgaliotuoju priežiūros specialistu.
Net ir pakeitus nuostatą, jei COOL arba DRY režimu ventiliatoriaus
apsukos būna „AUTO“, ši funkcija vis tiek veiks, kad slopintų patalpos
drėgnumo cirkuliaciją.
Perjungia veikimo režimus toliau nurodyta seka.
AUTO
COOL
DRY
FAN
HEAT
3
Pastabos veikiant HEAT režimu:
• Veikimo pradžioje, pasiruošimo metu, maždaug 3–5 minutes
patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai lėtai. Po to įjungiamos
pasirinktos ventiliatoriaus apsukos.
• Automatinio atitirpinimo režimas prireikus apeina šildymo režimą.
Pastaba veikiant COOL režimu:
Patalpos bloko ventiliatorius retkarčiais gali sustoti. Tuo siekiama
kontroliuoti patalpos bloko ventiliatoriaus energijos sąnaudas:
patalpos bloko ventiliatorius stabdomas, kai būna sustabdytas lauko
bloko ventiliatorius.
TEMP. (temperatūros) nustatymo mygtukai
Nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
COOL / DRY režimu reikia nustatyti žemesnę temperatūros vertę
nei dabartinė kambario temperatūra, o HEAT režimu vertė turi būti
aukštesnė nei dabartinė kambario temperatūra.
Kitaip atitinkamas veikimo režimas nepradės veikti.
Temperatūros nustatymo intervalas
AUTO / COOL / DRY
18–30 °C
ŠILDYMAS
16–30 °C
*: temperatūros valdymo funkcija nepasiekiama FAN režimu.
7
2
8
19
9
18
10
17
16
11
15
12
14
13
4
6
3
5
1
(tęsinys)
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Lt-3
Nuotolinio valdiklio apžvalga ir operacijos
4
Nuotolinio valdiklio ekranas
10 Mygtukas SET
Šiame skirsnyje pateikiami ir aprašomi visi galimi indikatoriai.
Prietaisui faktiškai veikiant, ekranas yra susietas su mygtukais ir jame
rodoma tik atitinkamai nuostatai reikalingi indikatoriai.
5
Mygtukas POWERFUL
Prietaisas ima veikti maksimalia galia: tai patogu, kai norima greitai
atvėsinti arba pašildyti kambarį.
Paspaudus mygtuką POWERFUL režimui įjungti, patalpos blokas
3 kartus trumpai supypsi.
POWERFUL režimas automatiškai išjungiamas tokiais atvejais:
• Kambario temperatūra pasiekė nustatytą COOL, DRY arba HEAT
režimo temperatūrą.
• Praėjo 20 minučių nuo POWERFUL režimo nustatymo pabaigos.
Kol nustatomas POWERFUL režimas, jis automatiškai neišjungiamas.
Pastabos:
• Oro srauto kryptis ir ventiliatoriaus apsukos kontroliuojamos
automatiškai.
• Šio režimo negalima įjungti kartu su ECONOMY režimu.
Norint grąžinti įprastą režimą, reikia dar kartą paspausti mygtuką.
Patalpos blokas 2 kartus trumpai supypsi.
6
Mygtukas 10 °C HEAT
Įjungiamas 10 °C HEAT režimas, palaikantis 10 °C kambario
temperatūrą, kad ji pernelyg nenukristų.
Paspaudus mygtuką 10 °C HEAT režimui įjungti, patalpos blokas
2 kartus trumpai supypsi ir įsijungia ECONOMY indikatorius (žalias).
Pastabos:
• 10 °C HEAT režimu galima reguliuoti tik vertikaliojo oro srauto kryptį
(mygtuku
).
• HEAT režimas neįsijungia, jei temperatūra kambaryje yra pernelyg
aukšta.
Norint grąžinti įprastą režimą, reikia dar kartą paspausti įjungimo /
išjungimo mygtuką.
ECONOMY indikatorius išsijungia.
7
Signalo siųstuvas
Tinkamai nukreipkite pultelį į patalpos bloko signalo imtuvą.
• Nuotolinio valdiklio ekrane rodomas signalo perdavimo indikatorius
informuoja, kad signalas perduodamas iš nuotolinio valdiklio.
• Veikimo nuotolis – maždaug 7 metrai.
• Jei signalas priimamas, pasigirsta pyptelėjimas. Jei pyptelėjimo
negirdite, paspauskite nuotolinio valdiklio mygtuką dar kartą.
8
Mygtukas FAN
Juo valdomos ventiliatoriaus apsukos.
(AUTO)
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
Mygtukas SWING
Pradedamas arba stabdomas automatinis vertikaliojo oro srauto
krypties žaliuzių sukiojimas.
• Kaskart paspaudus mygtuką, vertikaliojo oro srauto krypties žaliuzės
sukiojamos taip:
1
2
3
COOL, DRY arba FAN
režimas
4
1
5
1
2
2
3
3
HEAT arba FAN režimas
3
3 4
4 5
5 6
6 7
6 7
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Žr. p. 5
Juo aktyvinamas SLEEP laikmatis, padedantis patogiai užmigti ir
laipsniškai kontroliuojantis temperatūrą.
12 Laikmačio mygtukas CANCEL
Juo atšaukiamas nustatytas laikmatis.
13 Mygtukas RESET
Mygtuką „RESET“ reikia spausti švelniai, šratinuko galu arba kitu
smailiu daiktu, tinkama kryptimi kaip parodyta iliustracijoje.
RESET
14 Mygtukas CLOCK ADJUST
Žr. p. 3
Juo atšaukiamas nustatytas laikmatis.
15 Laikmačio mygtukas OFF
Žr. p. 5
Juo išjungiamas laikmatis.
16
Laikmačio mygtukas ON
Žr. p. 5
Juo įjungiamas laikmatis.
17 Mygtukas SELECT
Naudojamas laikrodžiui arba laikmačiui nustatyti.
18
Mygtukas OUTDOOR UNIT LOW NOISE
Žr. p. 3
Įjungiamas arba išjungiamas OUTDOOR UNIT LOW NOISE režimas,
sumažinantis lauko bloko skleidžiamą triukšmą: kompresoriaus ir
ventiliatoriaus apsukos mažinamos, kol pasiekia tinkamą lygį.
Įjungus šį režimą, jis lieka veikti, kol galiausiai paspaudžiate šį
mygtuką dar kartą ir išjungiate režimą net ir kai patalpos blokas
sustabdytas.
Nuotolinio valdiklio ekrane pateikiamas OUTDOOR UNIT LOW
informuoja, kad blokas veikia triukšmo
NOISE indikatorius
mažinimo režimu.
Pastabos:
• Šio režimo negalima įjungti kartu su tokiais režimais:
FAN , DRY ir POWERFUL
Mygtukas ECONOMY
Įjungia ir išjungia ECONOMY režimą, kuriam veikiant sutaupoma
daugiau energijos nei kitais režimais, tuo pat metu konservatyviai
kontroliuojant kambario temperatūrą.
Paspaudus mygtuką, patalpos bloke įsijungia ECONOMY indikatorius.
• COOL arba DRY režimu kambario temperatūra nustatoma keliais
laipsniais aukščiau nei apibrėžta temperatūra.
HEAT režimu kambario temperatūra nustatoma keliais laipsniais
žemiau nei apibrėžta temperatūra.
• Ypač COOL arba DRY režimu galima pagerinti džiovinimo efektą itin
nesumažinant kambario temperatūros.
Pastabos:
• COOL, HEAT arba DRY režimais maksimali šios operacijos galia
siekia maždaug 70 % įprastos oro kondicionieriaus veikimo galios.
• Šios operacijos negalima įjungti, kai temperatūrą kontroliuoja AUTO
režimas.
7
Pastabos:
• SWING funkcija gali laikinai sustoti, jai bloko ventiliatorius sukasi itin
lėtai arba yra sustojęs.
• FAN režimu sukiojama intervale 1 ↔ 3 arba 4 ↔ 7, atsižvelgiant
į vertikaliojo oro srauto kryptį, nustatytą prieš įjungiant SWING
režimą.
Lt-4
11 Laikmačio SLEEP mygtukas
19
• Pasirinkus AUTO režimą, ventiliatoriaus apsukos reguliuojamos
automatiškai, atsižvelgiant į veikimo režimą.
9
Juo reguliuojama vertikaliojo oro srauto kryptis.
:nustatyti reikia, kai indikatorius šviečia nepertraukiamai.
: mygtuką galima naudoti tik kai oro kondicionierius įjungtas.
ORO KONDICIONIERIUS Sieninis tipas
Timer režimu
Pastaba dėl laikmačio nuostatų:
jei pertraukiamas maitinimas, pvz., dingsta elektra arba išjungiamas jungtuvas, nustatytas vidinis laikrodis ima rodyti neteisingą laiką.
Tokiu atveju ima mirksėti TIMER indikatorius ir nuostatą reikia parinkti iš naujo.
Įjungimo arba išjungimo laikmatis
1
Įjunkite patalpos bloką, paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
Įsijungia patalpos bloko OPERATION indikatorius.
Jei patalpos blokas jau veikia, praleiskite į veiksmą.
2
Paspauskite laikmačio mygtuką „ON“ arba „OFF“.
Nuotolinio valdiklio ekrane pradeda mirksėti laikrodžio indikatorius
ir patalpos bloke įsijungia TIMER indikatorius.
3
Nustatykite laiką per maždaug 5 sekundes, paspausdami
mygtuką „SELECT“, kol dar mirksi laikrodžio indikatorius.
(Po 5 sekundžių grąžinamas nuotolinio valdiklio budėjimo ekranas.)
Norėdami atšaukti laikmatį ir grįžti į įprasto veikimo režimą, paspauskite
mygtuką „CANCEL“.
Norėdami nustatyti laikmatį iš naujo, atlikite 2 ir 3 veiksmus.
Laikmačio programavimas (jungtinis įjungimo ir išjungimo laikmačių naudojimas)
Galite nustatyti įtaisytąjį įjungimo-išjungimo arba išjungimo-įjungimo
laikmatį.
Įsijungia bet kuris iš laikmačių, kurio sukonfigūruotas pradžios laikas
yra arčiau dabartinio laiko, ir laikmačio veikimo tvarka nurodoma taip:
Laikmatis
Įjungimo-išjungimo
laikmatis
Išjungimo-įjungimo
laikmatis
Indikatorius nuotolinio valdiklio ekrane
Pasibaigus ankstesniojo laikmačio atbulinei atskaitai, pradedama
vėlesnio laikmačio atbulinė atskaita.
Pastabos:
• Jei pakeisite laikmačio nuostatos vertę po to, kai nustatomas
suprogramuotas laikmatis, tuo momentu laikmačio atbulinė atskaita
bus nustatyta iš naujo.
• Kiekvieno derinio laiko nuostata turi patekti į 24 valandų intervalą.
SLEEP laikmatis
1
Paspauskite laikmačio mygtuką „SLEEP“, kad aktyvintumėte
SLEEP laikmatį.
Įsijungia patalpos bloko OPERATION ir TIMER indikatoriai.
2
Nustatykite laiką per maždaug 5 sekundes, paspausdami
mygtuką „SELECT“, kol dar mirksi laikrodžio indikatorius.
(Po 5 sekundžių grąžinamas nuotolinio valdiklio budėjimo ekranas.)
Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pakinta taip:
0.5
(30 min.)
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
9.0
val.
Norėdami pakartoti laikmatį, paspauskite laikmačio mygtuką „SLEEP“,
kai nuotolinio valdiklio ekrane nerodomas indikatorius
.
Siekiant padėti jums patogiai užmigti ir neleisti miego metu pernelyg
pakilti arba nukristi temperatūrai, SLEEP laikmatis nustatyto laiko
intervale automatiškai kontroliuoja temperatūros nuostatą, kaip nurodyta
toliau. Praėjus nustatytai trukmei, kondicionierius visiškai išsijungia.
HEAT režimu
COOL arba DRY režimu
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Nustatykite
temperatūrą
30 min.
1 val.
1,5 val.
Nustatykite laiką
Nustatykite laiką
1 val.
1 °C
2 °C
Bendroji eksploatacijos informacija
Automatinis atitirpinimas
Kai lauko temperatūra būna itin žema, o drėgnumas – aukštas,
šildymo metu ant lauko bloko gali susidaryti šerkšno, kuris gali
sumažinti prietaiso veikimo našumą.
Siekiant apsaugoti nuo įšalo, šiame oro kondicionieriuje įdiegta
mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo funkcija.
Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai sustoja
ir trumpai paveikia atitirpinimo kontūras (iki 15 minučių).
Šios procedūros metu mirksi patalpos bloko OPERATION
indikatorius.
Veikiant šildymo režimu, ant lauko bloko susidarius šerkšnui,
paveikęs kelias minutes lauko blokas automatiškai sustoja.
Tada automatiškai paleidžiama atitirpinimo procedūra.
Automatinio paleidimo iš naujo funkcija
Jei pertraukiamas maitinimas, pvz., dingsta elektra, oro
kondicionierius sustoja. Vis dėlto jis automatiškai vėl ima veikti ir
vykdyti ankstesnę operaciją, kai atnaujinamas elektros tiekimas.
Jei, nustačius laikmatį, dingsta elektra, laikmačio atbulinė
atskaita nustatoma iš naujo.
Atsinaujinus elektros tiekimui, ima mirksėti patalpos bloko
TIMER indikatorius, informuodamas, kad įvyko laikmačio triktis.
Tokiu atveju reikia atitinkamai iš naujo nustatyti laikmatį.
Kitų elektros prietaisų sukeliami veikimo sutrikimai:
Naudojant kitus elektros buitinius prietaisus, pvz., barzdaskutę
arba netoli naudojant belaidžio ryšio siųstuvą, gali sutrikti oro
kondicionieriaus veikimas.
Jei pastebėsite tokio pobūdžio veikimo sutrikimą, vieną kartą išjunkite
jungtuvą. Tada įjunkite jį vėl ir naudokitės toliau valdydami nuotoliniu
valdikliu.
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Lt-5
Priežiūra ir valymas
ATSARGIAI
• Prieš pradėdami valyti šį gaminį, jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
• Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad įleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Nevisiškai uždarius įleidimo groteles, oro
kondicionierius gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.
• Prižiūrėdami įrenginį, nelieskite patalpos bloke įtaisyto šilumokaičio aliumininių briaunų, kad nesusižalotumėte.
• Saugokite patalpos bloką nuo skystųjų insekticidų ir plaukų lako.
• Vykdydami įrenginio priežiūrą, nestovėkite ant slidaus nelygaus ar nestabilaus pagrindo.
Kasdienė priežiūra
Oro filtrų valymas
Valydami patalpos bloką, atminkite:
• Nenaudokite karštesnio nei 40 °C vandens.
• Nenaudokite braižančio valiklio bei lakiųjų tirpiklių (pvz., benzolo ar
skiediklio).
• Valykite švelniai, naudodami minkštą šluostę.
Įleidimo grotelių valymas
1
Rodyklės a kryptimi atidarykite įleidimo groteles. Švelniai
spausdami įleidimo grotelių kairįjį ir dešinįjį montavimo velenus
išorėn b, rodyklės c kryptimi išimkite įleidimo groteles.
Atminkite, kad reikia periodiškai valyti oro filtrus, kad nesumažėtų
prietaiso veikimo efektyvumas.
Naudojant dulkėmis užkimštą oro filtrą, mažėja prietaiso našumas, gali
sumažėti oro srautas arba padidėti veikimo triukšmas.
Naudodami įprastai, valykite oro filtrus kas 2 savaites.
1
Atidarykite įleidimo groteles.
(Žr. 1 veiksmo a punktą, pateiktą skirsnyje „Įleidimo grotelių
valymas“.)
2
Laikydami įleidimo groteles rankomis, rodyklės kryptimi patraukite
aukštyn filtro rankeną a ir atleiskite 2 fiksatorius b. Tada
ištraukite filtrą švelniai stumdami žemyn c.
c
c
a
b
c
b
a
a
a
b
3
2
3
Švelniai nuplaukite įleidimo groteles vandeniu arba švelniai
nuvalykite jas minkšta, šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste.
Tada nusausinkite sausa ir minkšta šluoste.
b
4
Lt-6
b
Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai
uždarytumėte.
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
d
d
d
4
Nusiurbkite dulkes naudodami dulkių siurblį arba išplaukite filtrą.
Plaudami filtrą, naudokite neutralų buitinį ploviklį ir šiltą vandenį.
Gerai išskalavę filtrą, prieš montuodami palikite jį išdžiūti šešėlyje.
5
Prijunkite oro valymo filtrą ir filtro laikiklį prie kiekvieno oro filtro.
6
Prijunkite oro filtrą, sulygiuodami abi filtro puses su priekiniu
skydu, tada iki galo įstumkite filtrą.
a
a
Filtro laikiklis ir oro valymo filtras prijungti galinėje oro filtro pusėje.
Išimkite juos iš oro filtro, atfiksuodami kiekvieną filtro laikiklio d
kampą.
d
Laikydami groteles horizontalioje padėtyje, įstatykite kairįjį ir
dešinįjį montavimo velenus į atraminius guolius, esančius skydo
viršuje a. Siekdami tinkamai užfiksuoti kiekvieną veleną, įkiškite
jį, kad spragtelėtų.
Tada uždarykite įleidimo groteles b.
b
Pastaba:
Užtikrinkite, kad 2 fiksatoriai gerai užsispaustų kreipiančiosiose
skydo kiaurymėse.
7
Gerai uždarykite įleidimo groteles.
(Žr. 4 veiksmą skirsnyje „Įleidimo grotelių valymas“.)
ORO KONDICIONIERIUS Sieninis tipas
Priežiūra ir valymas
Šiame prietaise naudojami toliau nurodytų 2 tipų oro valymo filtrai.
Juos keisdami įsigykite šiam gaminiui specialiai skirtus oro valymo
filtrus.
Oro valymo filtro keitimas
1
Išimkite oro filtrą.
2
Atleiskite filtro laikiklio 2 fiksatorius a ir apverskite laikiklį rodyklės
b kryptimi.
Išimkite užterštą oro valymo filtrą c.
Pastaba:
Oro valymo filtras yra prijungtas prie kiekvieno oro filtro.
a
a
b
„APPLE-CATECHIN“ FILTRAS: UTR-FA16
(1 lapas)
Naudojant statinį elektros krūvį, oras gryninamas pašalinant smulkias
dulkių daleles, pvz., tabako dūmus arba žiedadulkes.
• Šis filtras yra vienkartinis. Jo negalima plauti ir naudoti pakartotinai.
• Atidarę pakuotę, pradėkite naudoti kaip įmanoma greičiau. Jei filtras
laikomas atidarytoje pakuotėje, jo valymo efektas mažėja.
• Naudodami įprastai, keiskite filtrą kas 3 mėnesius.
• Nustačius dideles ventiliatoriaus apsukas, oro valymo efektas
didėja.
JONINIS DEZODORAVIMO FILTRAS (žydras): UTR-FA16-2
(Žydras, 1 lapas)
c
3
Prijunkite naują arba sutvarkytą oro valymo filtrą d prie filtro
laikiklio.
Naujasis oro valymo filtras gali būti prijungtas prie dešiniojo arba
kairiojo laikiklio.
Jame esančios supermikrokeraminės dalelės generuoja neigiamus
oro jonus, kurie dezodoruoja patalpą, absorbuoja ir šalina kvapus.
• Siekiant išlaikyti dezodoravimo efektą, filtrą reikia valyti kas
3 mėnesius:
1. Išimkite joninį dezodoravimo filtrą.
2. Plaukite filtrą aukšto slėgio karštu vandeniu, kol jo paviršius bus
padengtas vandeniu.
3. Plaukite filtrą švelniai, naudodami atskiedžiamąjį neutralų
ploviklį. Neplaukite jo gręždami ir trindami, kad nesumažintumėte
dezodoravimo efekto gaminį pažeidę.
4. Gerai išskalaukite filtrą po vandens srove.
5. Palikite filtrą gerai išdžiūti šešėlyje.
6. Sumontuokite joninį dezodoravimo filtrą atgal į patalpos bloką.
• Naudodami įprastai, keiskite filtrą kas 3 metus.
d
4
Gerai užfiksuokite 2 filtro laikiklio e kampus ant oro filtro.
e
e
Po prietaiso ilgalaikio nenaudojimo
Jei buvote išjungę patalpos bloką 1 mėnesiui arba ilgesniam laikotarpiui,
leiskite FAN paveikti pusdienį, kad jis gerai išdžiovintų vidines dalis.
Tada galėsite tęsti įprastą eksploataciją.
Papildoma patikra
Po ilgalaikio naudojimo patalpos bloko viduje susikaupusios dulkės
gali sumažinti gaminio našumą net jei prižiūrėjote jį vykdydami šiame
vadove nurodytus kasdienius priežiūros bei valymo darbus.
Tokiu atveju reikia prietaisą patikrinti.
5
Sumontuokite atgal oro filtrą. (Žr. 6 veiksmą skirsnyje „Oro filtrų
valymas“.)
6
Gerai uždarykite įleidimo groteles.
(Žr. 4 veiksmą skirsnyje „Įleidimo grotelių valymas“.)
Jei reikia papildomos informacijos, jums padės
įgaliotasis priežiūros personalas.
Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo (specialus parametras)
•Ši funkcija gali būti naudojama, jei buvo tinkamai nustatyta įdiegimo
metu.
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pasikonsultuokite su įgaliotu aptarnaujančiu personalu.
•Išvalykite oro filtrą, kai indikatoriaus lemputė rodo tai;
Indikatoriaus lemputė
„TAUPUS“
Sumirksi 3 kartus, 21 sekundės intervalais
Kad išvalę iš naujo nustatytumėte filtro indikatorių, laikykite nuspaudę
3 sekundes arba trumpiau „MANUAL AUTO“ mygtuką, esantį vidaus
bloke.
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Lt-7
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS
Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite oro kondicionieriaus eksploataciją ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba
atjungdami maitinimo kištuką. Tada pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu arba įgaliotaisiais priežiūros specialistais.
Kol įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, jis nėra izoliuotas nuo elektros tinklo, net jei yra išjungtas.
• Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas arba dūmai.
• Iš įrenginio teka vanduo.
Toliau išdėstyti požymiai nereiškia gaminio veikimo sutrikimo. Tai yra įprastos šio prietaiso funkcijos arba charakteristikos.
Požymis
Įjungus įrenginį, veikimo reikia
kurį laiką palaukti.
Girdimas triukšmas.
Blokas skleidžia nemalonius
kvapus.
Iš bloko sklinda migla arba
garas.
Oro srautas silpnas arba jo
visai nėra.
Iš lauko bloko teka vanduo.
Priežastis
Žr. p.
Siekiant išvengti saugiklio perdegimo, veikiant apsauginei grandinei kompresorius neįsijungia (maždaug 3 minutes po to, kai staigiai įjungiamas prietaiso maitinimas).
–
• Veikimo metu arba iškart po oro kondicionieriaus išjungimo gali pasigirsti šaldalo tekėjimo garsas.
Jis ypač pastebimas pirmąsias 2–3 minutes po prietaiso įjungimo.
• Veikiant prietaisui gali girdėtis tylus girgždesys: šį garsą skleidžia priekinio skydo mažyčiai
išsiplėtimai ir susitraukimai dėl temperatūros pokyčių.
–
Šildymo metu gali girdėtis čirškėjimas, kurį skleidžia automatinio atitirpinimo režimas.
5
Oro kondicionierius gali išleisti absorbuotus kambario kvapus (tekstilės, baldų ar cigarečių dūmų).
–
COOL arba DRY režimu gali būti skleidžiama kondensacijos migla, susidariusi staigiai vėstant orui.
–
Šildymo režimu lauko bloke įtaisytas ventiliatorius gali sustoti ir gali pasirodyti automatinio atitirpinimo
metu išskirtas garas.
5
• Paleidus šildymo režimą, iškart po to ventiliatorius kurį laiką sukasi labai lėtai: taip šildomos vidinės
bloko dalys.
• Jei HEAT režimu patalpos temperatūra pakyla virš nustatytosios, lauko blokas sustoja, o patalpos
blokas veikia toliau, tačiau ventiliatorius sukasi labai lėtai.
–
HEAT režimu patalpos blokas laikinai sustoja iki 15 minučių laikotarpiui, kad atliktų automatinio atitirpinimo procedūrą. Tuo tarpu mirksi OPERATION indikatorius.
5
DRY režimu patalpos blokas veikia labai lėtai sukantis ventiliatoriui. Tuo siekiama pakoreguoti patalpos drėgnumą. Ventiliatorius gali retkarčiais sustoti.
–
Nustačius ventiliatoriaus sukimosi režimą „QUIET“, ventiliatorius ima suktis labai lėtai ir mažėja oro
srautas.
–
COOL režimu patalpos bloko ventiliatorius gali retkarčiais sustoti, kai sustoja lauko blokas.
3
Kai AUTO režimu vykdoma stebėjimo operacija, ventiliatorius sukasi itin lėtai.
–
Šildymo metu lauko blokas gali išskirti vandens, kuris susidaro automatinio atitirpinimo metu.
–
Nustačius filtro signalą, gali mirksėti LED lemputė. Tokiu atveju žiūrėkite skirsnį „Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo (specialus parametras)“.
Prieš skambindami arba pageidaudami priežiūros darbų, atlikite trikčių šalinimo procedūrą pagal toliau išdėstytas patikras:
Požymis
Neveikia išvis.
Mažas vėsinimo (ar šildymo)
našumas.
Blokas veikia kitaip nei rodo
nuotolinio valdiklio nuostata.
Diagnostika
 Galbūt išjungtas jungtuvas?
 Galbūt dingo elektra?
 Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė jungtuvas?
–
 Ar veikia laikmatis?
5
 Galbūt užsiteršė oro filtras?
6
 Galbūt užsikimšo patalpos bloko įleidimo grotelės arba išleidimo anga?
–
 Ar tinkamai nustatyta kambario temperatūra?
3
 Galbūt atidarytas langas arba durys?
 Galbūt į kambarį vėsinimo metu šviečia tiesioginiai arba intensyvūs saulės spinduliai?
 Galbūt kambaryje veikia kitų šildymo prietaisų arba kompiuterių? Gal kambaryje per daug žmonių?
–
 Galbūt nustatytas ventiliatoriaus „QUIET“ režimas?
Kai nustatytas ventiliatoriaus „QUIET“ režimas, triukšmo slopinimui teikiamas prioritetas, be to, gali
sumažėti oro kondicionieriaus našumas. Jei oro srauto intensyvumas jūsų netenkina, nustatykite
„LOW“ arba aukštesnes ventiliatoriaus apsukas.
4
 Galbūt išseko nuotolinio valdiklio maitinimo elementai?
 Galbūt nuotolinio valdiklio maitinimo elementai įdėti netinkamai?
3
Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploataciją ir išjunkite elektros jungtuvą. Tada paprašykite, kad jums pagelbėtų
įgaliotasis priežiūros personalas.
• Problema išlieka net ir atlikus šias patikras arba diagnostiką.
• Mirksi OPERATION ir TIMER indikatoriai. ECONOMY indikatorius mirksi greitai.
Lt-8
Žr. p.
EKSPLOATACIJOS VADOVAS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement