Fujitsu ASHG14LTCB Handleiding

Fujitsu ASHG14LTCB Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
ONDERDEELNR. 9319356105-02
Nederlands
AIRCONDITIONER
Muurmodel
ONDERDEELNR. 9319356105-02
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MUURMODEL
INHOUD
VEILIGHEIDSMAATREGELEN .................................Nl-1
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES...........................Nl-2
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN ................Nl-3
VOORBEREIDING ....................................................Nl-5
BEDIENING ...............................................................Nl-6
DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN ...Nl-8
SWING (ZWENKEN) .................................................Nl-8
HUMAN SENSOR (ENERGY SAVING)
(MENSELIJKE SENSOR (ENERGIEBESPARING)) ....Nl-9
POWERFUL (KRACHTIG) ......................................Nl-10
ECONOMY (ZUINIG) ..............................................Nl-10
10 °C HEAT (VERWARMING) .................................Nl-11
OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(BUITENEENHEID STIL) ........................................Nl-11
MANUAL AUTO (HANDMATIG - AUTOMATISCH).....Nl-11
ON/OFF TIMER (AAN/UIT TIMER) .........................Nl-12
PROGRAM TIMER (PROGRAMMATIMER) ...........Nl-13
SLEEP TIMER (SLAAPTIMER) ...............................Nl-14
WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER)................Nl-15
REINIGING EN ONDERHOUD ...............................Nl-19
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN .............................Nl-21
GEBRUIKSTIPS ......................................................Nl-22
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
● Om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, moet u deze paragraaf zorgvuldig doorlezen voordat u
dit product gebruikt, en zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
● Een onjuiste bediening door het niet naleven van de instructies kan letsel of schade veroorzaken, de ernst hiervan wordt
als volgt geclassificeerd:
WAARSCHUWING
OPGELET
Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen
leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker of het onderhoudspersoneel.
Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd,
kunnen leiden tot persoonlijk letsel van de gebruiker of schade aan eigendommen.
WAARSCHUWING
● Dit product bevat geen onderdelen die door gebruiker gerepareerd
mogen worden. Raadpleeg altijd bevoegd onderhoudspersoneel
voor reparatie, installatie en verplaatsing van het product.
Onjuiste installatie of behandeling zal leiden tot lekkage, elektrische
schok of brand.
● In het geval van een storing, zoals brandgeur, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner en deze van
de voeding ontkoppelen door het uitschakelen van de elektrische
hoofdschakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.
Raadpleeg vervolgens bevoegd onderhoudspersoneel.
● Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet beschadigd.
Als deze beschadigd is, mag hij alleen worden vervangen door
bevoegd onderhoudspersoneel.
● In het geval van koelmiddellekkage moet u uit de buurt blijven van brand
of brandbare stoffen, en bevoegd onderhoudspersoneel raadplegen.
● In het geval van onweer of een voorgaand teken van blikseminslag, moet u
de airconditioner via de afstandsbediening uitschakelen, en het product of
de stroomvoorziening niet aanraken om elektrische gevaren te voorkomen.
● Dit apparaat is niet bestemd voor personen (waaronder kinderen)
met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een
gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd
toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
● Start of stop de werking van dit product niet door het invoegen van
of trekken aan de stekker, of door het in- of uitschakelen van de
stroomonderbreker.
● Gebruik geen brandbare gassen in de buurt van dit product.
● Stel uzelf niet voor vele uren bloot aan de directe koelende luchtstroom.
● Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de uitlaatpoort, het
open paneel of het inlaatrooster.
● Gebruik het apparaat niet met natte handen.
OPGELET
● Zorg tijdens gebruik regelmatig voor ventilatie.
● Gebruik dit product altijd met geïnstalleerde luchtfilters.
● Zorg ervoor dat enig elektrisch apparatuur ten minste 1 m uit de
buurt is van de binnen- of buiteneenheid.
● Ontkoppel alle stroomvoorzieningen wanneer u dit product voor
een langere periode niet gebruikt.
● Na een lange periode van gebruik moet u ervoor zorgen dat de
montage van de binneneenheid wordt gecontroleerd om te voorkomen dat het product naar beneden valt.
● De richting van de luchtstroom en de kamertemperatuur moeten
zorgvuldig worden overwogen wanneer u dit product gebruikt in
een kamer met kinderen, bejaarden of zieke personen.
● Richt de luchtstroom niet direct op open haarden of verwarmingstoestellen.
● Blokkeer of bedek het inlaatrooster en de uitlaatpoort niet.
● Oefen geen hevige druk uit op de lamellen van de radiator.
● Klim niet op het product of plaats geen voorwerpen op of hang
geen voorwerpen aan dit product.
Nl-1
● Plaats geen andere elektrische producten of huishoudelijke bezittingen direct onder dit product.
Druipende condensatie van dit product kan ze nat maken, en kan
leiden tot schade aan of storing van uw eigendommen.
● Stel dit product niet direct bloot aan water.
● Gebruik dit product niet voor het bewaren van voedsel, planten,
dieren, precisie-apparatuur, kunstwerken of andere objecten. Dit
kan leiden tot achteruitgang in de kwaliteit van deze producten.
● Stel geen dieren of planten direct bloot aan de luchtstroom.
● Drink de afvoer van de airconditioner niet.
● Trek niet aan de voedingskabel.
● Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd
in dit product niet aan, om letsel bij repareren van het apparaat te
voorkomen.
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES
■ Energiebesparing en comfortabele functie
INVERTER
Bij inschakeling van het apparaat wordt er een grote hoeveelheid vermogen gebruikt om de kamer snel op de gewenste
temperatuur te brengen. Daarna wordt de airconditioner op
een lage vermogenstand ingesteld voor een energiebesparende en comfortabele werking.
HUMAN SENSOR (ENERGY SAVING) (MENSELIJKE SENSOR (ENERGIEBESPARING))
Wanneer de sensor waarneemt dat er niemand in de kamer is,
wordt automatisch minder vermogen ingezet. Dit bespaart u
geld doordat minder energie wordt verbruikt.
ECONOMY (ZUINIG)
In de stand ECONOMY (ZUINIG) zal de kamertemperatuur
iets hoger zijn dan de ingestelde temperatuur in de koelstand
en iets lager zijn dan de ingestelde temperatuur in de verwarmingsstand. In de stand ECONOMY (ZUINIG) wordt dus meer
energie bespaard dan in de andere standen.
SWING (ZWENKEN)
SLEEP TIMER (SLAAPTIMER)
Wanneer de knop SLEEP (SLAAP) in de stand Verwarming
wordt ingedrukt, wordt de temperatuurinstelling van de binneneenheid stapsgewijs verlaagd; in de stand Koeling wordt de
temperatuurinstelling gedurende de werking stapsgewijs verhoogd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
de ingestelde tijd wordt bereikt.
POWERFUL (KRACHTIG)
Het product werkt op maximaal vermogen, wat handig is als u
de kamer snel wilt afkoelen of verwarmen.
■ Reinigingsfunctie
APPLE-CATECHIN FILTER
Het APPLE-CATECHIN FILTER haalt met statische elektriciteit
fijne deeltjes en stof uit de lucht, zoals tabaksrook en pollen van
planten, die niet met het oog waarneembaar zijn.
De Luchtstroomroosters zwaaien automatisch op en neer, zodat de lucht in alle hoeken van uw kamer terechtkomt.
NB. wanneer het Air Cleaning Filter is geïnstalleerd, neemt de
hoeveelheid lucht die wordt geproduceerd af, en dat veroorzaakt
een lichte afname van de prestaties van de binneneenheid.
AUTO CHANGEOVER (AUTOMATISCHE
OMSCHAKELING)
ION DEODORIZATION FILTER (IONENDEODORISERENDE FILTER)
De werkingsstand (koelen, drogen, verwarmen) wordt automatisch omgeschakeld zodat de ingestelde temperatuur behouden
blijft en de temperatuur op elk moment constant wordt gehouden.
De filter deodoriseert door de opgenomen geuren op een krachtige wijze te ontbinden door middel van de oxiderende en beperkende effecten van de ionen die door de ultra fijne, keramische
deeltjesfilter worden gegenereerd.
SUPER QUIET (SUPER STIL)
De luchtstroom van de binneneenheid neemt af voor een stillere werking.
10 °C HEAT (VERWARMING)
De kamertemperatuur kan op 10 °C worden gehouden zodat
de temperatuur in de kamer niet te laag wordt.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL)
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL) beperkt het
geluidsniveau van de buiteneenheid doordat de ventilatorsnelheid en
het aantal omwentelingen van de compressor worden beperkt. Dit werkt
goed wanneer het in de omgeving stiller is, bijvoorbeeld ‘s nachts.
■ Comfortabele functie
WEEKLY TIMER (WEEK-TIMER)
De combinatie van de temperatuurinstelling en de timer-functie, die u elke dag tussen maandag en zondag kunt kiezen,
kunt u naar eigen inzicht instellen.
U kunt tot wel vier ON Timers of OFF Timers instellen op één dag.
PROGRAM TIMER (PROGRAMMATIMER)
De programmatimer maakt het mogelijk de OFF timer en ON
timer in één reeks te programmeren. De reeks kan, binnen
een periode van 24 uur, 1 overgang van OFF timer naar ON
timer, of van ON timer en OFF timer inhouden.
■ Afstandsbediening
WIRELESS REMOTE CONTROLLER
(DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING)
Met de draadloze afstandsbediening kan de binneneenheid gemakkelijk worden bediend.
WIRED REMOTE CONTROLLER (OPTION)
(BEDRADE AFSTANDSBEDIENING (OPTIE))
De optionele bedrade afstandsbediening kan worden gebruikt.
Het gebruik van de bedrade afstandsbediening en het gebruik
van de draadloze afstandsbediening verschillen op enkele punten. De verschillen worden hieronder genoemd.
En u kunt de bedrade en draadloze afstandsbediening gelijktijdig gebruiken. (De functionaliteit is echter beperkt)
Wanneer u functies van de afstandsbediening probeert te gebruiken, die niet werken, hoort u een geluidssignaal en knipperen OPERATION (BEDIENING), TIMER en het 3e lampje van
de binneneenheid.
[De functies die niet werken op de draadloze afstandsbedieningen]
• HUMAN SENSOR (ENERGY SAVING) (MENSELIJKE SEN
SOR (ENERGIEBESPARING))
• 10°C HEAT (VERWARMING)
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL)
• WEEKLY TIMER (WEEK-TIMER)
• ON/OFF TIMER (AAN/UIT TIMER)
• PROGRAM TIMER (PROGRAMMATIMER)
• SLEEP TIMER (SLAAPTIMER)
• POWERFUL (KRACHTIG)
Nl-2
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
BINNENEENHEID
Inlaatrooster
Open Panel (Open paneel)
Opent wanneer de unit wordt gestart, en
sluit wanneer de unit wordt stilgezet.
● Raak het niet aan met uw hand en
steek uw vinger niet in het paneel
wanneer het opent/sluit.
U zou uw vinger kunnen bezeren.
● Beweeg het geopende paneel niet
met de hand. Het zou kapot kunnen
gaan, er zou damp bij de uitlaatlamellen kunnen condenseren en er zouden druppels vanaf kunnen vallen,
wanneer u het met geweld beweegt.
● Hangen geen voorwerpen aan het
open paneel, en stop geen voorwerpen in het paneel wanneer het open
is. Dit zal leiden tot een storing.
● Schakel de airconditioner
pas weer in, wanneer u
hebt gecontroleerd dat
het inlaatrooster volledig
is gesloten.
(Zie pag. 19)
Wanneer het inlaatrooster niet goed is gesloten, kan dat gevolgen
hebben voor de juiste
werking en de prestaties
van de airconditioner.
Human Sensor (Menselijke sensor)
Indicator
Right-Left Louver (Rechts-Links lamel)
(achter het luchtstroomrooster)
Ontvanger signaal afstandsbediening & MANUAL AUTO knop (HANDMATIG AUTOMATISCH)
● Wanneer de batterij in de afstandsbediening leeg is of als u niet weet waar de afstandsbediening
is, dan kunt u met een druk op de knop MANUAL AUTO noodwerking van het apparaat hervatten.
● Wanneer u de knop MANUAL AUTO langer dan 10 seconden indirect, wordt de geforceerde koelfunctie ingeschakeld.
● De geforceerde koelfunctie wordt gebruikt tijdens de installatie.
Alleen voor bevoegd onderhoudspersoneel.
● Stop, wanneer de geforceerde koelfunctie per ongeluk wordt ingeschakeld, de werking
met een druk op de knop START/STOP .
OPERATION controlelampje (WERKING) (groen)
Brandt tijdens normale werking, en knippert langzaam tijdens Automatische Ontdooiing.
TIMER controlelampje (oranje)
Als het TIMER controlelampje tijdens de werking van de timer knippert, is er een fout met de timerinstelling opgetreden. (Zie pagina 22).
ECONOMY controlelampje (ZUINIG) (groen)
ECONOMY controlelampje (ZUINIG) brandt wanneer de ECONOMY en 10 °C HEAT (VERWARMING) ingeschakeld is.
Open het Inlaatrooster (Zie pagina 19)
Toebehoren van de binneneenheid
Luchtfilter
Afstandsbediening
Houder
afstandsbediening
Tapschroeven
(M3 × 12 mm)
Luchtfilter
Afvoerslang
Luchtstroomrooster
Nl-3
Batterijen
Luchtfilters
TEMP. knop
(TEMPERATUUR)
►6
START/STOP knop
(STARTEN/STOPPEN)
► 6 • 7 • 11
POWERFUL knop
(KRACHTIG)
► 10
SENSOR knop
►9
MODE knop (STAND)
►6
Signaalzender
10 °C HEAT
(VERWARMING) knop
► 11
: Zie pagina
►
AFSTANDSBEDIENING
FAN knop (VENTILATOR)
►6
SWING knop
►8
ECONOMY knop
► 10
OUTDOOR UNIT (BUITENEENHEID)
LOW NOISE (STIL) knop
► 11
SET knop (INSTELLEN)
►8
TIMER SETTING
knop (TIMERINSTELLING)
WEEKLY knop
(WEKELIJKS)
SEND knop
(VERZENDEN)
ON/OFF knop
(AAN/UIT)
SLEEP knop
(SLAAP)
SELECT knop
(SELECTEREN)
NEXT knop
(VOLGENDE)
BACK knop
(TERUG)
► 5 • 12~18
► 12~18
RESET knop
►5
CLOCK ADJUST knop
(KLOK AANPASSEN)
►5
DISPLAY AFSTANDSBEDIENING
Display TEMPERATUUR
►6
Display indicatielampje Verzenden
Display MODE (STAND)
►6
Display VENTILATOR snelheid
ENERGBESPARING
Display MODE (STAND)
►9
►6
Display SWING (ZWENKEN)
►8
Display LOW NOISE MODE (STILLE STAND)
► 11
Display CLOCK & TIMER (KLOK & TIMER)
► 5 • 12~18
Display SEND (VERZENDEN)
De bijgevoegde afbeelding geeft ter illustratie alle mogelijke indicatoren weer. Tijdens de werking van het apparaat zal
het display echter alleen de indicatoren weergeven die voor de werking van dat moment van toepassing zijn.
■ Over de werking van de knoppen en het display van de afstandsbediening
Wanneer u de knop op de afstandsbediening
hebt ingedrukt, wordt alleen het gedeelte dat
wordt bediend weergegeven, tot de verzending
van het signaal is voltooid. Met deze handige
functie kunt u gemakkelijk de inhoud van de
bedieningshandeling controleren.
Bijv.) Wanneer u de vooraf ingestelde
temperatuur verandert van 24˚C in 25˚C
in de koelfunctie.
Voordat u de
knop indrukt
Display indicatielampje Verzenden
Wanneer u de
knop indrukt
Verzending
voltooid
Nl-4
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Inschakelen
● Zorg ervoor dat baby´s en jonge kinderen niet
per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.
Schakel de beveiligingsschakelaar in
OPGELET
Plaats de batterijen (R03/LR03  2)
1
Schuif het in de richting van de pijl.
2
Let bij het plaatsen van de batterijen vooral op de juiste polariteit (+ / -).
3
● Om storingen of beschadiging aan van de
afstandsbediening te voorkomen moet u het
volgende doen:
- Plaats de afstandsbediening op een plek
waar deze niet zal worden blootgesteld
aan direct zonlicht of overmatige hitte.
- Verwijder de batterijen als het product voor
een langere periode niet wordt gebruikt.
- Lege batterijen moeten onmiddellijk worden
verwijderd en afgevoerd volgens de
plaatselijke wet- en regelgeving van uw regio.
● Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, spoel
onmiddellijk met water en raadpleeg uw arts.
● Obstakels zoals een gordijn of een muur
tussen afstandsbediening en de binneneenheid kunnen de juiste signaaloverdracht
beïnvloeden.
● Stel de afstandsbediening niet bloot aan
sterke schokken.
● Giet geen water op de afstandsbediening.
● Probeer niet droge batterijen op te laden.
● Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.
Schuif het voorste afdekplaatje los.
Plaats de batterijen.
Plaats het voorste afdekplaatje.
Stel de dag van de week en de juiste tijd in
1
Druk op de knop CLOCK ADJUST
2
Druk op de knop SELECT
teer de dag van de week
MO
TU
WE
TH
FR
SA
(KLOK AANPASSEN).
(SELECTEREN) en selec-
SU
Gebruik alleen het aangegeven type van
batterijen.
Gebruik geen verschillende typen batterij of
nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
Batterijen kunnen bij normaal gebruik gedurende ongeveer 1 jaar worden gebruikt.
Als het bereik van de afstandsbediening
aanzienlijk afneemt, vervang de batterijen
en druk de “RESET” knop in met behulp
van de tip van een balpen of ander klein
voorwerp.
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
3
Druk op de knoppen SELECT (SELECTEREN)
zet de klok op de juiste tijd.
en
knop: Druk als u de tijd vooruit wilt zetten.
knop : Druk als u de tijd terug wilt zetten.
(Met elke druk op de knop wordt de tijd 1 minuut vooruit-/achteruit gezet; houd
de knoppen ingedrukt als u de tijd in stappen van 10 minuten wilt wijzigen.)
4
Druk op de knop SEND (VERZENDEN)
RESET
PROHIBITED
(VERBODEN)
.
De tijd is nu ingesteld en de klok begint te lopen.
● Druk op de knop SEND (VERZENDEN), wanneer u in de buurt bent van de hoofdeenheid. Bent u te ver van de hoofdeenheid, dan wordt het signaal misschien niet
goed verzonden, en worden de instellingen misschien niet goed geconfigureerd.
De afstandsbediening gebruiken
●
●
●
●
Richt de afstandsbediening op de signaalontvanger voor een juiste werking.
Werkingsbereik: Circa 6 m.
U hoort een geluidssignaal wanneer het signaal goed door de airconditioner wordt ontvangen.
Hoort u geen geluid, druk dan nogmaals op de afstandsbediening.
Houder afstandsbediening
OPGELET
Inzetten
Omhoog
schuiven
Schroeven
Induwen
Nl-5
1
De houder monteren.
2
De afstandsbediening plaatsen.
In de beginstaat (of bij een reset), wordt
ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) ingeschakeld. (Zie pagina 9)
Uittrekken
3
De afstandsbediening uitnemen (bij gebruik in de hand).
● Houd het signaal-ontvangende gedeelte weg
bij lichten en schermen van flatscreen-tv’s.
Het signaal zal misschien niet worden ontvangen in kamers met tl-verlichting (zoals
van het inverter-type). Neem in dergelijke
gevallen contact op met de winkel waar u
het product hebt gekocht.
BEDIENING
De werking starten
Druk op de knop START/STOP (STARTEN/STOPPEN
).
Het controlelampje OPERATION (DE werking) (groen) van de binneneenheid gaat branden.
De airconditioner begint te werken.
De werkingsstand selecteren
Druk opde knop MODE
(STAND) en selecteer de gewenste stand.
▲
▲
▲
Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de stand in deze volgorde.
AUTO
COOL
DRY
▼
▼
HEAT
FAN
Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.
Voorbeeld: Wanneer ingesteld op COOL (KOELEN).
De temperatuur instellen
Druk op de knop TEMP. (TEMPERATUUR)
knop: Druk als u de temperatuurinstelling wilt verhogen.
knop: Druk als u de temperatuurinstelling wilt verlagen.
● Temperatuurinstelbereik:
AUTO ....................................18-30 °C
COOL/DRY ...........................18-30 °C
HEAT .....................................16-30 °C
U kunt niet in de stand FAN (VENTILATOR) met de temperatuur de kamertemperatuur
instellen (de temperatuur verschijnt niet op het display van de afstandsbediening).
Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.
Voorbeeld: Wanneer ingesteld op COOL 26 °C.
De temperatuurinstelling moet als een standaardwaarde worden beschouwd en kan
enigszins van de werkelijke kamertemperatuur verschillen.
De ventilatorsnelheid instellen
Druk op de knop FAN (VENTILATOR)
Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de deze volgorde:
(AUTO)
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.
Wanneer ingesteld op AUTO:
Verwarmen : De ventilator is ingeschakeld om de warme lucht zo optimaal mogelijk te laten circuleren.
De ventilator werkt echter op een zeer lage snelheid wanneer de temperatuur van de lucht die door de binneneenheid wordt uitgeblazen, laag is.
Koelen :
Naarmate de kamertemperatuur de temperatuurinstelling nadert, neemt
de snelheid van de ventilator af.
Wanneer de kamertemperatuur dichtbij de ingestelde temperatuur is, zal de binnenventilator zo nu en dan tot stilstand komen, met het doel energie te besparen.
Ventilator: De ventilator werkt op de ventilatorsnelheid MED.
Voorbeeld: Wanneer ingesteld op AUTO.
SUPER QUIET (SUPERSTIL)
De werking in de stand SUPER QUIET (SUPERSTIL) begint. De luchtstroom van de
binneneenheid neemt af voor een stillere werking.
● De stand SUPER QUIET (SUPERSTIL) kan niet worden gecombineerd met de stand DRY
(DROGEN). (Hetzelfde geldt wanneer de stand Drogen wordt geselecteerd in de stand AUTO.)
● In de stand SUPER QUIET (SUPERSTIL) zijn de verwarmings- en koelprestaties
wat lager. Als de kamer in de stand SUPER QUIET niet opwarmt / afkoelt, pas dan
de ventilatorsnelheid van de binneneenheid aan.
Nl-6
BEDIENING
Over AUTO CHANGEOVER (AUTOMATISCHE OMSCHAKELING)
AUTO:
● Wanneer AUTO CHANGEOVER voor de eerste keer wordt geselecteerd,
werkt de ventilator gedurende enkele minuten op een zeer lage snelheid.
De binneneenheid detecteert gedurende deze tijd de kamertemperatuur
en selecteert vervolgens de gepaste bedrijfsstand.
Kamertemperatuur is hoger dan de vastgestelde temperatuur in de temperatuurinstelling  stand Koelen of stand Drogen
Kamertemperatuur is dicht bij de vastgestelde temperatuur in de
temperatuurinstelling  Bepaald door de buitentemperatuur
Kamertemperatuur is lager dan de vastgestelde temperatuur in de temperatuurinstelling  stand Verwarmen
Koelen of Drogen
Vastgestelde
temperatuur in de
thermostaatinstelling
Vastgesteld door
buitentemperatuur
Verwarmen
● Wanneer de binnen de eenheid de temperatuur in uw kamer op ongeveer
de temperatuurinstelling heeft gebracht, Monitorfunctie ingeschakeld. In
de Monitorfunctie werkt de ventilator op lage snelheid. Als de kamertemperatuur vervolgens veranderd, zal de binnen de eenheid weer de de
juiste stand (Verwarmen, Koelen) selecteren en de temperatuur weer op
de ingestelde waarde brengen.
● Als de stand die automatisch door het apparaat wordt gekozen, u niet bevalt, selecteer dan zelf een bedrijfsstand (HEAT, COOL, DRY, FAN).
Over werking in de verschillende standen
Verwarmen: ● Om uw kamer te verwarmen.
● Wanneer de stand Verwarming is geselecteerd, werkt de binneneenheid
zo’n 3 tot 5 minuten op een zeer lage ventilatorsnelheid, en vervolgens
wordt naar de geselecteerde ventilatorinstelling overgeschakeld. Gedurende deze tijd kan de binneneenheid opwarmen voordat op volledige
werking wordt overgeschakeld.
● Wanneer de buitentemperatuur zeer laag is, kan er ijsafzetting op de
buiteneenheid ontstaan, wat tot lagere prestaties kan leiden. Om het ijs
te verwijderen zal het apparaat nu en dan automatisch de ontdooicyclus
starten. Tijdens Automatisch Ontdooien knippert het controlelampje OPERATION (WERKING) en wordt de stand Verwarmen onderbroken.
● Na het starten van de stand Verwarmen kan het enige tijd duren voordat
het in de kamer warmer wordt.
Koelen:
● Om uw kamer te koelen.
Drogen: ● Om uw kamer tijdens het Drogen licht te koelen.
● Het is niet mogelijk de kamer in de stand Drogen te verwarmen.
● In de stand Drogen werkt de binneneenheid op lage snelheid. De ventilator van de binneneenheid zal, om de luchtvochtigheid in de kamer aan
te passen, zo nu en dan tot stilstand komen. De ventilator kan ook op
een zeer lage snelheid draaien wanneer de luchtvochtigheid in de kamer
wordt aangepast.
● De ventilatorsnelheid kan niet handmatig worden gewijzigd wanneer de
stand Drogen is geselecteerd.
Ventilator: ● Om de lucht door uw kamer te laten circuleren.
De werking stoppen
Druk op de knop START/STOP (STARTEN/STOPPEN)
Het controlelampje OPERATION (groen) dooft.
Nl-7
.
Tijdens Verwarmen:
Stel de temperatuur in op een instelling
die hoger is dan de huidige kamertemperatuur. De stand Verwarmen werkt niet als de
temperatuur op een lagere waarde is ingesteld dan de huidige kamertemperatuur.
Tijdens de Koelen/Drogen:
Stel de temperatuur in op een instelling
die lager is dan de huidige kamertemperatuur. De standen Koelen en Drogen werken
niet als de temperatuur op een hogere
waarde is ingesteld dan de huidige kamertemperatuur (in de stand Koelen werkt alleen de ventilator).
Tijdens de stand Ventilator:
U kunt niet met de binneneenheid uw kamer verwarmen en koelen.
DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN
Verticale richting (omhoog-omlaag) van de luchtstroom wordt afgesteld met de knop SET (INSTELLEN) van de afstandsbediening.
Horizontale (rechts-links) richting van de luchtstroom wordt handmatig aangepast door de Luchtstroomroosters te bewegen.
Start steeds, wanneer u de horizontale luchtstroom aanpast, de airconditioner en controleer dat de roosters voor de verticale luchtstroom stilstaan.
De verticale luchtstroom aanpassen
WAARSCHUWING
Druk op de knop SET (INSTELLEN)
Telkens op de knop wordt gedrukt, zal het richtingsbereik van de luchtstroom als volgt wijzigen:
1
2
3
4
5
6
7
Verschillende luchtstroominstellingen:
1, 2, 3 : Tijdens de Koelen/Drogen:
4, 5, 6, 7 : Tijdens Verwarmen
Het display van de afstandsbediening wijzigt niet.
1
2
3
4
5
6
7
● Pas de richting van de luchtstroom binnen de hierboven aangegeven bereiken aan.
● De richting van de verticale luchtstroom wordt automatisch ingesteld zoals weergegeven, volgens de gekozen werking.
Tijdens de Koelen/Drogen : Horizontale stroom 1
Tijdens Verwarmen
: Neerwaartse stroom 6
● Tijdens de werking in de stand AUTO zal de luchtstroom in de eerste minuten horizontaal 1 zijn; de richting kan tijdens deze periode niet worden aangepast.
De instelling van de richting van de luchtstroom is tijdelijk 1, wanneer de temperatuur
bij aanvang van de stand Verwarming laag is.
Aanpassing Rechts-Links
Stel de Rechts-Links-lamellen af.
● Verplaats de Rechts-Links-lamellen en pas de luchtstroom aan in de door u gewenste richting.
Right-Left Lamellen
Knop (2 plaatsen)
Knop
● Steek geen vingers of vreemde voorwerpen
in de uitlaatpoorten, de interne ventilator
draait op een hoge snelheid en kan persoonlijk letsel veroorzaken.
● Regel altijd de richting van de verticale
luchtstroom met de knop SET (INSTELLEN) van de afstandsbediening. Probeert
u de richting handmatig te wijzigen, dan
kan tot een verkeerde werking leiden.
Schakel in dat geval het apparaat uit en
vervolgens weer in. Het rooster moet
vervolgens weer goed werken.
● Stel in de standen Koelen en Drogen
het luchtstroomrooster niet Lange tijd
in het verwarmingsbereik (4 - 7) in, er
kan waterdamp bij de uitlaatroosters
condenseren en waterdruppels kunnen
van de binneneenheid druppelen. In de
standen Koelen en Drogen zullen de
luchtstroomroosters, als zij langer dan
30 minuten in het verwarmingsbereik
zijn afgesteld, automatisch terugkeren
naar stand 3.
● Gebruikt u de airconditioning in een kamer met baby’s, kleine kinderen, bejaarden of zieke personen, houd dan bij het
instellen rekening met de richting van
de luchtstroom en kamertemperatuur.
OPGELET
● Wanneer u de Rechts-Links-lamellen afstelt,
moet u eerst de Verticale lamellen (omhoog-omlaag) stilzetten en pas de richting
aanpassen wanneer u hebt gecontroleerd
dat zij volledig stilstaan.
SWING (ZWENKEN)
Het product beweegt de luchtstroomroosters op en neer en verplaatst zo koele of warme lucht naar alle delen van het vertrek.
SWING (ZWENKEN) selecteren
Druk op de knop SWING (ZWENKEN)
Het SWING Display “
” licht op.
In deze stand zwenken de Luchtstroomroosters automatisch heen en weer en richten
de luchtstroom zowel omhoog als omlaag.
SWING (ZWENKEN) stoppen
Druk nogmaals op de knop SWING
.
Het SWING Display “
” dooft.
De richting van de luchtstroom keert terug naar de instelling voordat de functie ZWENKEN werd geactiveerd.
Over SWING
Tijdens de Koelen/Drogen: Zwenkt heen en weer tussen 1 en 4.
Tijdens Verwarmen
: Zwenkt heen en weer tussen 4 en 7.
● SWING kan tijdelijk tot stilstand komen wanneer de ventilator van de airconditioner niet of op een zeer lage snelheid werkt.
Nl-8
HUMAN SENSOR (ENERGY SAVING) (MENSELIJKE SENSOR (ENERGIEBESPARING))
Deze functie regels automatisch de temperatuurinstelling wanneer er gedurende enige tijd
niemand in de kamer is, en zo wordt voorkomen dat elektriciteit wordt verspild.
ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) inschakelen
ENERGY SAVING is ingesteld ten tijde van de aankoop.
Druk op de knop SENSOR
“
.
” zal knipperend worden weergegeven op de afstandsbediening.
● ENERGY SAVING is ingesteld.
● De instelling ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) blijft ingesteld totdat deze wordt uitgeschakeld.
ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) uitschakelen
Druk op de knop SENSOR
“
(Als ENERGY SAVING
(ENERGIEBESPARING) is ingesteld)
.
” wordt niet langer op de afstandsbediening weergegeven.
● ENERGY SAVING is uitgeschakeld.
Over ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING)
als er gedurende ongeveer 20 minuten, niemand de kamer binnenkomt, wordt de
ingestelde temperatuur automatisch geregeld.
(Wanneer er weer iemand de kamer binnenkomt, zal de menselijke sensor dit waarnemen,
en zal automatisch worden teruggekeerd naar de oorspronkelijke instellingen.)
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsstand
(Als er even niemand in de kamer is)
De ingestelde temperatuur wordt met ongeveer maxiKoelen/Drogen
maal 2˚C verhoogd.
De ingestelde temperatuur wordt met ongeveer maxiVerwarming
maal 4˚C verlaagd.
Dit activeert de functie ENERGY SAVING (ENERGIEAutomatisch werking BESPARING) voor de automatisch geselecteerde stand
(Koelen/ Verwarmen/ Drogen).
● Toepassingsbereik is als volgt.
Verticale hoek 90° (Zijaanzicht)
6m
(Als ENERGY SAVING is uitgeschakeld)
● Bij gelijktijdig gebruik met de SLEEP
TIMER (SLAAPTIMER) (Pag. 15), heeft
de SLEEP TIMER prioriteit.
● In de stand 10°C VERWARMEN zal de
ingestelde temperatuur niet worden
veranderd, als er niemand in de kamer
is.
Horizontale hoek 100° (Bovenaanzicht)
6m
90°
50°
50°
De functie ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) zal misschien niet werken
wanneer de kamertemperatuur veel verschilt van de temperatuur die is bepaald in de
temperatuurinstelling, zoals onmiddellijk na het inschakelen van de functie.
Over de HUMAN SENSOR (MENSELIJKE SENSOR)
● Details over de detectie met de menselijke sensor
● De menselijke sensor detecteert of er mensen in de kamer zijn door te
kijken naar beweging van mensen.
Mededeling
● De menselijke sensor detecteert infrarood licht dat wordt uitgestraald door mensen en daarom kan het voorkomen dat deze detectie onjuist is.
Situaties waarin de sensor geen mensen in de kamer waarneemt, terwijl er wel iemand is
Wanneer de temperatuur hoog is en het verschil met de lichaamstemperatuur van mensen klein is.
(Zoals in de zomer, wanneer de temperatuur 30˚C of hoger kan zijn)
● Wanneer er iemand in de kamer is, maar lange tijd niet beweegt.
● Wanneer iemand verborgen is achter een bank, of ander meubilair, glas of in dergelijke situaties.
● Wanneer iemand heel dik gekleed is en met zijn of haar rug naar de sensor zit.
●
Situaties waarin de sensor mensen in de kamer waarneemt, terwijl die er niet zijn
Wanneer er een hond of een kat door de kamer loopt.
Wanneer de wind gordijnen of bladeren van een plant doet bewegen.
● Wanneer er een heen en weer bewegende elektrische ventilator aanstaat.
●
●
Nl-9
POWERFUL (KRACHTIG)
Het product werkt op maximaal vermogen, wat handig is als u de kamer snel wilt afkoelen of verwarmen.
Voer deze procedure pas uit wanneer u de airconditioner hebt ingeschakeld.
POWERFUL (KRACHTIG) gebruiken
Druk op de knop POWERFUL (KRACHTIG)
Bij het indrukken van deze knop klinkt een ander geluid.
De functie Powerful begint: Piept 3 keer (Pi Pi Pi !) / Andere: Piept 2 keer (Pi Pi Pi !)
POWERFUL (KRACHTIG) stoppen
Druk weer op de knop POWERFUL (KRACHTIG)
.
Het apparaat start in de normale stand.
Over de stand POWERFUL (KRACHTIG)
Koelen/Drogen ● De stand Powerful wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de kamertemperatuur is gedaald tot de ingestelde temperatuur of wanneer 20 minuten zijn verstreken nadat u de stand POWERFUL (KRACHTIG) hebt ingesteld. Maar deze
stand wordt niet automatisch uitgeschakeld binnen een bepaalde tijd na het instellen van de stand POWERFUL.
Verwarmen ● De stand Powerful wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de kamertemperatuur is gestegen tot de ingestelde
temperatuur of wanneer 20 minuten zijn verstreken nadat u de stand POWERFUL (KRACHTIG) hebt ingesteld.
Maar deze stand wordt niet automatisch uitgeschakeld binnen een bepaalde tijd na het instellen van de stand POWERFUL.
● Windrichting en kracht van de luchtstroom worden in de stand POWERFUL automatisch ingesteld. Windrichting kan
worden gewijzigd door middel van de knop voor aanpassing van de windrichting.
● De standen POWERFUL (KRACHTIG) en ECONOMY (ZUINIG) kunnen niet tegelijkertijd worden ingesteld.
De functie waarvan de knop op de afstandsbediening het laatst wordt ingedrukt, krijgt prioriteit.
● Als de stand POWERFUL (KRACHTIG) wordt ingeschakeld terwijl de “
” of “
” zijn inge-
steld, zullen “
” of “
” worden uitgevoerd nadat de stand POWERFUL is uitgeschakeld.
ECONOMY (ZUINIG)
Voer deze procedure pas uit wanneer u de airconditioner hebt ingeschakeld.
De stand ECONOMY (ZUINIG) gebruiken
Indicator Lamp
.
Druk op de knop ECONOMY (ZUINIG)
BEDIENING
TIMER
: Verlichting
: UIT
ECONOMY
(ZUINIG)
Het controlelampje ECONOMY (ZUINIG) licht op (groen).
ECONOMY begint.
ECONOMY stoppen
Druk weer op de knop ECONOMY
.
Het controlelampje ECONOMY (groen) dooft.
Het apparaat start in de normale stand.
Over ECONOMY
● Wanneer de stand ECONOMY wordt gebruikt, zal de kamertemperatuur iets hoger zijn dan de ingestelde temperatuur in de
stand Koelen en iets lager zijn dan de ingestelde temperatuur in de stand Verwarmen. In de stand ECONOMY (ZUINIG) wordt
dus meer energie bespaard dan in de andere standen.
● Bij een maximale opbrenst is ECONOMY ongeveer 70% van de normale werking van de airconditioning voor koelen en verwarmen.
● Als de kamer in de stand ECONOMY (ZUINIG) onvoldoende koel (of warm) is, selecteer dan de normale stand.
● In de monitorperiode in de stand AUTO schakelt de airconditioner niet over naar ECONOMY, zelfs al wordt deze stand geselecteerd met een druk op de knop ECONOMY.
Nl-10
10 °C HEAT (VERWARMING)
10 °C HEAT (VERWARMING) gebruiken
Druk op de knop 10 °C. HEAT
.
In de stand 10 °C HEAT (VERWARMING) kan alleen de volgende functie
worden gebruikt.
• SET
Het controlelampje ECONOMY (ZUINIG) licht op (groen).
10 °C HEAT (VERWARMING) stoppen
Druk op de knop START/STOP
(STARTEN/STOPPEN) .
Het controlelampje ECONOMY (groen) dooft.
Dan stopt de functie.
Indicator Lamp
BEDIENING
Over 10 °C HEAT (VERWARMING)
• De stand Verwarming werkt niet als de kamertemperatuur hoog genoeg is.
• De kamertemperatuur kan op 10 °C worden gehouden door op de knop 10 °C HEAT
te drukken zodat de temperatuur in de kamer niet te laag wordt.
: Verlichting
TIMER
ECONOMY
(ZUINIG)
: UIT
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL)
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL) beperkt het geluidsniveau van de buiteneenheid doordat de ventilatorsnelheid en het aantal omwentelingen van de compressor worden beperkt.
Dit werkt goed wanneer het in de omgeving stiller is, bijvoorbeeld ‘s nachts.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL) gebruiken
Druk op de knop OUTDOOR UNIT LOW NOISE
“LOW NOISE” verschijnt op het display van de afstandsbediening “
”.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL) stoppen
Druk op de knop OUTDOOR UNIT LOW NOISE
“LOW NOISE” verdwijnt van het display van de afstandsbediening “
Het apparaat start in de normale stand.
”.
Over OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL)
• De stand OUTDOOR UNIT LOW NOISE kan worden gebruikt voor koelen, verwarmen en automatische werking. De stand kan niet
worden gebruikt in de stand FAN (VENTILATOR) en de stand DROGEN.
• De instelling van de stand OUTDOOR UNIT LOW NOISE wordt opgeslagen ook als de airconditioner wordt stilgezet. De weergave
op de afstandsbediening blijft ook behouden.
• Wanneer de ventilatorsnelheid en het aantal rotaties van de compressor van de buiteneenheid voldoende zijn afgenomen, beperkt
de functie OUTDOOR UNIT LOW NOISE de ventilatorsnelheid en het aantal rotaties van de compressor niet verder.
• Bovendien zullen, als de stand POWERFUL (KRACHTIG) is ingesteld, terwijl “
” of “
” worden ingesteld, “
”
of “
” worden uitgevoerd nadat de stand POWERFUL is uitgeschakeld.
• Wanneer de luchttemperatuur buiten hoog is, zal deze functie misschien niet werken, ook niet als u deze hebt ingesteld.
• Wanneer de rotatiesnelheid van de compressor en de ventilatorsnelheid laag genoeg zijn, zal deze functie misschien niet in werking treden, ook niet als u deze hebt ingesteld.
MANUAL AUTO (HANDMATIG - AUTOMATISCH)
Gebruik de functie MANUAL AUTO als u niet weet waar de afstandsbediening is of wanneer de batterij leeg is.
Hoe de bedieningsknoppen op de hoofdeenheid te gebruiken
Druk langer dan 3 seconden en
op de knop MANUAL AUTO .
korter dan 10 seconden
Druk nogmaals 3 seconden lang op de knop
MANUAL AUTO als u de functie wilt
stoppen.
Zie voor meer informatie over de knop MANUAL AUTO
pagina 3.
Nl-11
● Wanneer de airconditioner wordt bediend met de bedieningsfuncties op de
knop MANUAL AUTO, werkt het apparaat op dezelfde manier als in de stand
AUTO die met de afstandsbediening is
geselecteerd (zie pagina 7).
● De geselecteerde ventilatorsnelheid is
die van “AUTO” en de temperatuurinstelling is standaard (24 °C).
ON/OFF TIMER (AAN/UIT TIMER)
● ON TIMER : De airconditioner start op de tijd die u hebt ingesteld.
● OFF TIMER: De airconditioner stopt op de tijd die u hebt ingesteld.
● Let, voordat u de timer-functie gebruikt, er vooral op dat de Afstandsbediening is
ingesteld op de juiste actuele tijd.
De ON (AAN) timer of OFF (UIT) timer gebruiken
1
Druk op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
in het begin knippert “
SELECT (SELECTEREN)
binnen “
”.
”, dus druk op de knop
en selecteer “
” of “
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
2
.
”
.
Druk op de knop SELECT (SELECTEREN)
en
stel de On timer of OFF timer van uw keuze in.
3
Druk op de knop SEND (VERZENDEN)
.
“
In het geval van de ON timer, zal de airconditioner tot stilstand komen.
”•“
” of “
” knippert
De airconditioner uitschakelen terwijl de timer loopt
Wilt u de instelling halverwege annuleren, druk dan op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
in plaats van op de knop SEND (VERZENDEN)
.
Druk op de knop START/STOP (STARTEN/STOPPEN)
.
De ON (AAN) timer of OFF (UIT) timer annuleren
1
2
Druk op de knop ON/OFF (AAN/UIT)
“
” wordt weergegeven.
“
terwijl
” zal van het display verdwijnen.
● Druk op de knop ON/OFF
terwijl “
” niet wordt weergegeven, als u de ON (OFF) TIMER weer wilt instellen voor
de tijd die u de vorige keer hebt ingesteld.
● U kunt niet de WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER), ON/OFF TIMER (PROGRAMMATIMER) en SLEEP TIMER (SLAAPTIMER) combineren.
Nl-12
PROGRAM TIMER (PROGRAMMATIMER)
● De programmatimer maakt het mogelijk om de OFF (UIT) timer en ON (AAN) timer in één reeks te programmeren. De reeks kan, binnen een periode van 24 uur,
1 overgang van OFF timer naar ON timer, of van ON timer en OFF timer inhouden.
● Let, voordat u de timer-functie gebruikt, er vooral op dat de Afstandsbediening is ingesteld op de juiste actuele tijd.
De PROGRAM (PROGRAMMA) timer gebruiken
1
Druk op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
In het begin knippert “
”, dus druk op de knop
SELECT (SELECTEREN)
”.
binnen “
en selecteer “
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
2
3
4
.
”
.
Druk op de knop SELECT (SELECTEREN)
ON-tijd van uw keuze in.
en stel de
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
.
Druk op de knop SELECT (SELECTEREN)
OFF-tijd van uw keuze in.
en stel de
Knipperend “
Druk op de knop SEND (VERZENDEN)
.
Druk op de knop START/STOP (STAR-
Wilt u de instelling halverwege annuleren, druk dan op de knop TIMER SETTING (TIMERin plaats van op de knop SEND (VERZENDEN)
”.
De airconditioner uitschakelen terwijl de timer loopt
In het geval van de ON timer, zal de airconditioner tot stilstand komen.
INSTELLING)
”•“
TEN/STOPPEN)
.
.
De PROGRAM timer annuleren
1
2
Druk op de knop ON/OFF (AAN/UIT)
“
” wordt weergegeven.
“
terwijl
” zal van het display verdwijnen.
● Druk op de knop ON/OFF
terwijl “
” niet wordt weergegeven, als u de ON (OFF) TIMER weer wilt instellen voor
de tijd die u de vorige keer hebt ingesteld.
● Voer deze bedieningshandelingen slechts één keer uit met de OFF TIMER en ON TIMER gecombineerd.
(OFF → ON of ON → OFF één keer)
● De timer die van de beide timers, OFF TIMER en ON TIMER, het dichtst op de actuele tijd is ingesteld, zal het eerste lopen. u kunt de volg-
orde van de bedieningshandeling weergeven door middel van de pijlen op het display-gedeelte van de afstandsbediening (“
” of “
”).
● U kunt niet WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER), ON/OFF TIMER (PROGRAMMATIMER) en SLEEP TIMER (SLAAPTIMER)
combineren.
● De PROGRAM TIMER (PROGRAMMA-TIMER) kan niet meer dan 24 uur van tevoren worden ingesteld.
Nl-13
SLEEP TIMER (SLAAPTIMER)
U kunt wanneer u gaat slapen de OFF TIMER op elke gewenste tijd instellen.
Het apparaat past de temperatuur aan voor een geschikte slaapomgeving, waardoor u comfortabel kunt slapen.
Wanneer u eenmaal de gewenste tijd instelt, kunt u de timer gemakkelijk instellen vanaf de volgende tijd, u hoeft alleen maar een keer op de knop SLEEP
te drukken.
De SLEEP (SLAAP) timer gebruiken
1
Druk op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
“
” wordt eerst knipperend weergegeven.
Druk op de knop SELECT (SELECTEREN)
en selecteer “
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
2
Druk op de knop SELECT (SELECTEREN)
▲
▲
▲
9u
7u
5u
3u
5u
7u
9u
▲
▲
▲
.
▲
Druk op de knop SEND (VERZENDEN)
▲
0,5u
(30 min.)
▲
1u
▲
▲
3u
en stel de OFF-tijd in.
▲
2u
.
2u
knop:
”.
▲
(30 min.)
0,5u
1u
▲
knop:
3
.
Wilt u de instelling halverwege annuleren, druk dan op de knop TIMER SETTING (TIMERINSTELLING)
in plaats van op de knop SEND (VERZENDEN)
Knipperend “
.
”•“
”.
De airconditioner uitschakelen terwijl de timer loopt
Druk op de knop START/STOP (STAR-
De SLEEP (SLAAP) timer annuleren
1
2
Druk op de knop SLEEP (SLAAP)
wordt weergegeven.
“
TEN/STOPPEN)
terwijl “
.
● Drukt u op de knop SLEEP (SLAAP)
”
terwijl
niet meer wordt
weergegeven, dan wordt de SLEEP TIMER
die u het laatst hebt gezet, weer ingesteld.
● De WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER), ON/
OFF TIMER (PROGRAMMATIMER) en SLEEP
TIMER (SLAAPTIMER) combineren is niet mogelijk.
” zal van het display verdwijnen.
Over de SLAAPtimer
Om te voorkomen dat de kamer wanneer u slaapt overmatig wordt verwarmd of gekoeld, wijzigt de functie SLEEPTIMER (SLAAPTIMER) automatisch de temperatuurinstelling op basis van de ingestelde tijd. De airconditioner wordt volledig uitgeschakeld wanneer
de ingestelde tijd is verstreken.
In de stand Verwarming:
Wanneer de SLEEP TIMER is i ngesteld, wordt de temperatuurinstelling automatisch iedere 30 minuten met 1 °C verlaagd. Wanneer de
temperatuurinstelling in totaal met 4 °C is verlaagd, wordt deze temperatuurinstelling gehandhaafd totdat de ingestelde tijd verstrijkt. De
airconditioner wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.
Instelling SLEEP TIMER (SLAAPTIMER)
Ingestelde temp.
1 °C 2 °C
In de stand Koelen/Drogen:
Wanneer de SLEEPtimer is ingesteld, wordt de temperatuurinstelling automatisch ieder uur met 1 °C verhoogd. Wanneer de temperatuurinstelling in totaal met 2 °C is verhoogd, wordt deze temperatuurinstelling gehandhaafd totdat de ingestelde tijd verstrijkt. De
airconditioner wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.
Instelling SLEEP TIMER (SLAAPTIMER)
Tijd instellen
3 °C
4 °C
1 uur
30 minuten
Ingestelde temp.
1 uur
1 °C
2 °C
1 uur
30 minutes
Tijd instellen
Nl-14
WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER)
In deze gevallen de WEEKLY-TIMER gebruiken
De “OFF Timer” waarmee de bedieningshandelingen wordt gestopt en de “ON Timer” waarmee de bedieningshandelingen wordt
gestart, kunnen worden gecombineerd, en er kunnen wel 4 reserveringen (programma
) worden toegepast op een dag, en 28
reserveringen in een week.
Pas, voordat u het programma aanmaakt, eerst de instelling van de week en de tijd aan, en verzend dat dan naar de airconditioner.
Als de week in de tijd niet zijn aangepast, zal het programma niet in werking treden op de ingestelde tijd.
Raadpleeg [De dag van de week en de actuele tijd instellen] (pag. 5).
Wanneer u dit hebt ingesteld, zullen de ingestelde bedieningshandelingen op iedere dag van iedere week worden uitgevoerd.
Voorbeeld van hoe u timer 1 kunt instellen
Maandag tot vrijdag
Programma
Stel de ON-Timer in met een temperatuur van 24 °C op 7 uur vm. Programma
Programma
Stel de ON-Timer in met een temperatuur van 26°C op 5 uur nm. Programma
Stel de OFF-timer in voor 9 uur vm.
Stel de OFF-timer in voor 11 uur pm.
Zaterdag
Programma
~
Geen timer-instellingen.
Zondag
Als u de OFF-Timer in stelt voor Programma
om 9:00, Programma
Programma
Programma
7:00 AAN 24°C
9:00 UIT
Maandag tot
vrijdag
Naar het werk
om 17:00, en Programma
Programma
Programma
17:00 AAN 26°C
23:00 UIT
om 23:00.
Naar bed
Terugkomen
thuis
Wakker worden
Geen timer-instellingen
Zaterdag
Zondag
om 11:00, Programma
AAN
Programma
9:00 UIT
AAN
Programma
11:00 UIT
AAN
Programma
17:00 UIT
AAN
Programma
23:00 UIT
Voorbeeld van hoe u timer 2 kunt instellen
U kunt een bepaalde temperatuur opgeven in de ON-instelling in de WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER).
* U kunt de temperatuur instellen voor Auto, Koelen en Drogen binnen het bereik 18 - 30 °C, voor Verwarmenis het bereik 10 of 16 - 30 °C.
Ook als u 10, 16 of 17 °C in stelt, als u het product laat werken op Auto, Koelen of Drogen, werkt het op 18 °C.
In het verwarmingsseizoen, zal de airconditioner, automatisch overschakelen, ook als u gedetailleerde instellingen configureert met
de temperatuur laag wanneer er niemand in de kamer is en de temperatuur hoog wanneer er wel iemand in de kamer is.
Programma
7:00 AAN 22°C
Opmerkingen:
Nl-15
Programma
9:00 AAN 24°C
Programma
17:00 AAN 26°C
Programma
23:00 AAN 22°C
● Bedieningshandelingen anders dan de temperatuurinstelling zullen hetzelfde zijn als de laatste keer dat de
werking werd gestopt, dus Koelen → Verwarmen → Koelen → Verwarmen bedieningshandelingen kunnen
niet automatisch worden ingesteld.
● Als u de ON-Timer en de OFF-Timer op dezelfde tijd en voor dezelfde tijd instelt, zal de airconditioner
werken op de ON-Timer. Als twee ON-Timers op dezelfde tijd zijn ingesteld, zal de airconditioner het programma uitvoeren dat het eerst was ingesteld.
● Als er een onderbreking van de stroomvoorziening is, zoals door een stroomstoring tijdens een instelling van de
WEEKLY-timerof door een aardlekschakelaar, zal de interne timer van de airconditioner niet op tijd staan. (zie pag. 22
Automatische Herstart) In een dergelijk geval zal het lampje van de hoofd-timer u dat laten weten door te knipperen,
dus dan moet u de tijd en de datum weer goed instellen. (zie pag. 5 De dag van de week en de actuele tijd instellen)
● U kunt niet de ON/OFF-timer samen gebruiken met de SLEEP-timer.
Als u het apparaat wilt laten werken op de WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER) nadat de tijd is verstreken met de ON/OFF-Timer, Programmatimer of SLEEP-Timer, binnen de instelling van de WEEKLY
TIMER, moet u de WEEKLY TIMER opnieuw instellen.
(zie pagina 18)
WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER)
De WEEKLY-timer gebruiken
1
Druk op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
Eerst, zal “
.
” knipperen.
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
.
Knipperend de “
2
Selecteer het programma en de dag met de knop SELECT
Programma
1 week
Programma
maandag
Programma
1 week
Programma
maandag
Programma
dinsdag
Programma
zaterdag
Programma
.
zondag
Programma
zondag
Druk op de knop NEXT
, wanneer het programmanummer en de dag die u wilt instellen, knipperen.
3
Selecteer met de knop SELECT
”.
Het programma en de dag van de
week / “
” zullen knipperen
uitvoering met
de ON-Timer, de OFF-timer of zonder timer.
Uitvoering zonder timer
1. Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
stap 2 en configureer de volgende instelling.
, ga terug naar
2. Voltooi dit door op de knop SEND (VERZENDEN)
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
te drukken
.
Knipperend de “
” of “
”•“
”.
Nl-16
WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER)
4
Druk op de knop SELECT button
als u de ONtijd of OFF-tijd van uw keuze wilt instellen.
Als u OFF (UIT) hebt geselecteerd in stap 3
1. Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
en configureer de volgende instelling.
, ga terug naar stap 2
2. Druk op de knop SEND (VERZENDEN)
.
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
.
De tijdweergave / “
5
Druk op de knop SELECT (SELECTEREN)
de temperatuur in.
” zal knipperen
en stel
Druk, als u naar de volgende instelling wilt gaan, op
de knop NEXT (VOLGENDE)
, keert terug naar
stap 2 en configureer de volgende instelling.
Voltooide instelling door op de SEND (VERZENDEN) te drukken
.
Wilt u de instelling halverwege annuleren, druk dan op de knop TIMER
SETTING (TIMER-INSTELLING)
(VERZENDEN)
in plaats van op de knop SEND
.
De temperatuurweergave / “
knipperen
Opmerkingen:
” zal
● Wilt u de WEEKLY TIMER annuleren, selecteer dan No Timer Operation (Geen Timer) in Stap 3 in De
WEEKLY TIMER gebruiken.
● Als u terug wilt gaan naar de vorige stap van het configureren van instellingen, druk dan op de knop BACK
(TERUG)
en keert terug naar de vorige stap.
● Druk op de knop SEND (VERZENDEN)
, wanneer u in de buurt bent van de hoofdeenheid. Bent u
te ver van de hoofdeenheid, dan wordt het signaal misschien niet goed verzonden, en worden de instellingen misschien niet goed geconfigureerd.
Nl-17
WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER)
Controleer het schema
1
Druk op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
Eerst, zal “
” knipperen.
Druk op de knop NEXT (VOLGENDE)
2
.
Controleer het programma, de dag en de tijd met behulp van de knop SELECT (SELECTEREN)
3
.
.
Druk op de knop TIMER SETTING (TIMER-INSTELLING)
en keert terug naar het gewone scherm.
De WEEKLY-timer annuleren
1
2
Druk op de knop WEEKLY
wordt weergegeven.
“
wanneer “
”
” zal van het display verdwijnen.
● Druk, wanneer “
” niet wordt getoond, op de knop WEEKLY
en
stel de WEEKLY TIMER opnieuw in.
● U kunt niet de WEEKLY TIMER (WEKELIJKSE TIMER), ON/OFF TIMER (PROGRAMMATIMER) en SLEEP TIMER (SLAAPTIMER) combineren.
Nl-18
REINIGING EN ONDERHOUD
3. Plaats de luchtfilters weer.
OPGELET
● Voordat u dit product schoonmaakt, schakel het uit en ontkoppel het van de voeding.
● Voordat u de airconditioner inschakelt, zorg dat het inlaatrooster volledig is afgesloten.
● Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in de binneneenheid niet aan, zo voorkomt u dat u zich
verwondt of bezeert bij het onderhouden van het apparaat.
● Stel de binneneenheid niet bloot aan vloeistofinsecticiden of
haarspray.
● Sta niet op gladde, ongelijke of onstabiele ondergrond wanneer u het apparaat onderhoudt.
Open het inlaatrooster.
Houd de zijkanten van het luchtfilter tegenover het paneel en
duw het filter volledig in het paneel. Let erop dat de 2 onderste
nokken goed in de gaten in het paneel terug worden gezet.
Luchtfilter nokken (2 plaatsen)
Sluit het inlaatrooster
1. De nok aan beide zijden van het inlaatrooster word naar voren getrokken.
1. Maak de roosterklem los.
Roosterklem
Klik
Nok
Nok
2. Sluit het inlaatrooster.
Open niet alleen het Open Paneel.
GOED
PROHIBITED
(VERBODEN)
Open Panel (Open paneel)
Druk licht op punt A en punt C tot zij inklikken, druk vervolgens licht op punt B.
Klik
Inlaatrooster nok
Inlaatrooster nok
2. Zet het inlaatrooster vast met de roosterklem.
Roosterklem
Klik
A
B
C
Klik
Druk voor punt C licht
op de binnenzijde.
Als het inlaatrooster niet volledig is gesloten, zal de airconditioner niet werken en zal de lamp knipperen, zoals hieronder wordt getoond.
Indicator Lamp
BEDIENING
TIMER
ECONOMY
(ZUINIG)
De luchtfilters reinigen
1. Verwijder de luchtfilters.
Breng de handgreep van het luchtfilter omhoog, ontkoppel
de 2 onderste knokken en trek het filter uit.
Handgrepen van luchtfilter
Luchtfilter nokken (2 plaatsen)
2. Verwijder het stof met een stofzuiger of
met water.
● U kunt stof van het luchtfilter verwijderen met een stofzuiger of
of het filter wassen in warm water met een mild schoonmaakmiddel. Als u het filter wast, laat het dan volledig aan de lucht
drogen op een schaduwrijke plaats voordat u het weer plaatst
● Vuil, dat zich op het luchtfilter verzamelt, zal de luchtstroom afnemen en zal het apparaat minder presteren en meer lawaai maken.
● Maak de luchtfilters iedere 2 weken schoon bij normaal gebruik.
Nl-19
: Knipperend
● Eerst zal de Bedrijfslamp vijf keer knipperen, en vervolgens zal de Timer-lamp acht keer knipperen, en dit zal
worden herhaald.
● De lamp Economy (Zuinig) zal blijven knipperen.
● Sluit het inlaatrooster stevig.
Wanneer het rooster stevig is gesloten, zullen de lampen niet
meer knipperen en zal de binneneenheid beginnen te werken.
● Wanneer u het inlaatrooster sluit, zal het paneel misschien
opengaan. Als dit gebeurt, schakel het apparaat dan eerst
uit en weer in, het open paneel zal dan terugkeren naar de
normale gesloten toestand.
● Wanneer u het apparaat gedurende lange tijd hebt gebruikt,
kan er zich vuil in de binneneenheid verzamelen, wat de
prestaties zal doen afnemen. We adviseren u, naast een regelmatige reiniging en onderhoud, de binneneenheid zo nu
en dan te inspecteren. Neem voor meer informatie, contact
op met vakbekwaam onderhoudspersoneel.
● Maak de behuizing van de binneneenheid niet schoon met
water warmer dan 40 °C, niet met agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals wasbenzine of verfverdunner.
● Wanneer u de binneneenheid langer dan 1 maand niet zult gebruiken, laat het apparaat dan eerst een halve dag op de ventilatorstand werken zodat de interne onderdelen grondig kunnen drogen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Installeer of vervang het luchtfilter
1. Open het inlaatrooster en verwijder de
luchtfilters.
Raadpleeg pag. 19.
2. Verwijder de vuile luchtfilters die aan de
frame van het voorpaneel zijn bevestigd.
(Bij het vervangen)
Frame van luchtfilter
Over de luchtfilters
● Het effect van de luchtfilters wordt verhoogd wanneer u de
ventilatorsnelheid instelt op op “Hoog”.
[APPLE-CATECHIN FILTER]
(1 blad)
● De luchtfilters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. (Ze kunnen niet worden gewassen en opnieuw worden gebruikt.)
● Gebruik de luchtfilters zo snel mogelijk na het openen van de
verpakking.
(Het reinigende effect neemt af wanneer u de verpakking
opent en de filters niet gebruikt)
● Over het algemeen moeten de filters ongeveer iedere 3
maanden worden vervangen.
Koop de speciale luchtfilters (UTR-FA16) (worden afzonderlijk
verkocht) ter vervanging van het gebruikte, vuile luchtfilter.
Luchtfilters
3. Bevestig de nieuwe (of gereinigde) luchtfilters aan het frame van het voorpaneel.
[ION-ONTGEURINGSFILTER (lichtblauw)]
(1 blad)
Frame van luchtfilter
● Het filter moet ongeveer iedere 3 jaar worden vervangen,
zodat het deodoriserend effect behouden blijft.
● Het filterframe is niet bedoeld voor eenmalig gebruik.
Koop het speciale deodoriserende filter (UTR-FA16-2) (wordt
afzonderlijk verkocht) ter vervanging van het filter.
Nokken (7 plaatsen)
Nokken (7 plaatsen)
Luchtfilter
De nieuwe luchtfilters kunnen aan het rechter- of linkerframe worden bevestigd.
Vervang de filters door de volgende componenten (worden
afzonderlijk verkocht).
● APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
● [ION-ONTGEURINGSFILTER (lichtblauw):
UTR-FA16-2
4. Installeer de luchtfilters en sluit het inlaatrooster.
Raadpleeg pag. 19.
Onderhoud van de deodoriserende filters
Reinig het filter elke 3 maanden op de volgende manier, zodat
het deodoriserende effect blijft behouden.
(1) Verwijder het ion-ontgeuringsfilter.
(2) Reinig het met water en laat het aan de lucht drogen.
1) Spoel het filter met heet water onder hoge druk en zet
het geheel onder water. Spoel het met een verdund
mild schoonmaakmiddel.
Oefen geen druk tijdens het wassen uit, het deodoriserend effect kan afnemen.
2) Spoel vervolgens onder de kraan.
3) Laat drogen in de schaduw.
(3) Plaats het ion-ontgeuringsfilter weer.
Filterindicator reset (De speciale instelling)
Kan worden gebruikt wanneer het juist wordt geplaatst
tijdens de installatie.
Raadpleeg een vakbekwame technicus wanneer deze functie wordt gebruikt.
● Het controlelampje ECONOMY (ZUINIG) gaat knipperen
wanneer de luchtfilters moeten worden gereinigd.
Indicator Lamp
BEDIENING
TIMER
ECONOMY
(ZUINIG)
: Knipperend
● Reinig de luchtfilters en raadpleeg daarbij pag. 19.
● Druk na reiniging maximaal 2 seconden lang op de knop
MANUAL AUTO
op de binneneenheid. (Zie pag. 3).
Nl-20
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
WAARSCHUWING
In de volgende gevallen moet u de airconditioner onmiddellijk stilzetten en de voeding ontkoppelen
door de elektrische hoofdschakelaar uit te schakelen of door de stekker uit het stopcontact te trekken. Raadpleeg vervolgens uw dealer of bevoegd onderhoudspersoneel.
Wanneer het inlaatrooster niet goed is afgesloten kan dat gevolgen hebben voor de juiste werking en
de prestaties van de airconditioner.
● Apparaat ruikt of iets brandt of stoot rook uit
● Er lekt water uit het apparaat
Voer, voordat u een verzoek indient om service, de volgende controles uit:
Symptoom
NORMALE
WERKING
Werkt helemaal niet:
Oorzaak
● Als de binneneenheid wordt gestopt en vervolgens onmiddellijk weer
wordt gestart, werkt de compressor 3 minuten lang niet zodat doorbranden van de zekeringen wordt voorkomen.
● Wanneer de elektrische schakelaar wordt uitgeschakeld en opnieuw
wordt ingeschakeld, werkt het beveiligingscircuit ongeveer 3 minuten, waardoor het apparaat gedurende deze tijd niet werkt.
Er worden geluiden gehoord:
● Gedurende de werking en direct na het uitschakelen van het apparaat kan het geluid van water dat door de leidingen stroomt te horen
zijn. De eerste 2-3 minuten na het inschakelen kunt u tevens het
stromen van koelvloeistof horen.
Zie pagina
—
—
● Tijdens de werking kan een krakend geluid worden gehoord. Dit is
het resultaat van een minieme uitzetting en inkrimping van het frontpaneel dat door een wijziging van de temperatuur wordt veroorzaakt.
Geuren:
Nevel of stoom komt vrij:
Luchtstroom is zwak of
stopt:
● Er kan in de stand Verwarmen zo nu en dan een sissend geluid
hoorbaar zijn. Dit geluid wordt door het automatisch ontdooiproces
veroorzaakt.
22
● De binneneenheid kan geuren afgeven. Deze geuren worden door
kamergeuren (meubilair, tabak, etc.) veroorzaakt, die door de binneneenheid zijn aangezogen.
—
● Er kan in de stand Koelen of Drogen een lichte nevel uit de binneneenheid opstijgen. Dit wordt veroorzaakt door een plotselinge afkoeling van de kamerlucht door de lucht die door de binneneenheid
wordt afgegeven, wat tot condensatie en nevelvorming leidt.
—
● De ventilator van de buiteneenheid kan tijdens het verwarmen worden gestopt en stoom kan uit het apparaat opstijgen. Dit wordt door
het automatisch ontdooiproces veroorzaakt.
22
● Wanneer de stand Verwarming is ingeschakeld, draait de ventilator
tijdelijk op zeer lage snelheid zodat de interne onderdelen kunnen
opwarmen.
● Als de kamertemperatuur in de stand Verwarmen boven de temperatuurinstelling komt, stopt de buiteneenheid en draait de ventilator van
de binneneenheid op zeer lage snelheid. Als u de kamer meer wilt
verwarmen, stel dan de temperatuur hoger in.
Er stroomt water uit de
buiteneenheid:
Nl-21
—
● De binneneenheid zal in de stand Verwarmen tijdelijk (max. 15 minuten) niet werken wanneer het automatisch ontdooiproces wordt
uitgevoerd. Tijdens de automatische ontdooicyclus, knippert het
OPERATION controlelampje.
22
● In de stand Drogen werkt de binneneenheid op lage snelheid. De
ventilator van de binneneenheid zal, om de luchtvochtigheid in de
kamer aan te passen, zo nu en dan tot stilstand komen. De ventilator
kan ook op een zeer lage snelheid draaien wanneer de luchtvochtigheid in de kamer wordt aangepast.
7
● In de stand SUPER QUIET (SUPERSTIL) werkt de ventilator op zeer
lage snelheid.
6
● In de monitorstand AUTO draait de ventilator op zeer lage snelheid.
7
● In de stand Verwarmen kan als gevolg van het automatisch ontdooiproces water uit de buiteneenheid stromen.
22
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Symptoom
Werkt helemaal niet:
CONTROLEER
NOG
EEN KEER
Te controleren items
● Is de beveiligingsschakelaar omgezet?
● Is er een stroomstoring?
● Is de zekering doorgebrand of is de beveiligingsschakelaar geactiveerd?
● Is het inlaatrooster wel volledig gesloten?
● Is de timerfunctie actief?
Zwakke prestaties tijdens
het koelen (of verwarmen):
Het apparaat werkt niet volgens de instellingen van de
afstandsbediening:
●
●
●
●
●
Zie pagina
—
19
12 - 18
Is de luchtfilter vuil?
Is het luchtinlaatrooster of luchtuitlaatrooster verstopt?
Hebt u de kamertemperatuurinstellingen (thermostaat) wel goed afgesteld?
Staat er een raam of deur open?
Werkt het apparaat in de koelstand en komt er fel zonlicht door het
raam naar binnen? (Sluit de gordijnen.)
● Werkt het apparaat in de koelstand en bevinden er zich verwarmingstoestellen, computers of veel mensen in de kamer?
—
● Is OUTDOOR UNIT LOW NOISE (BUITENEENHEID STIL) niet ingesteld?
11
● Staat het apparaat in de stand SUPER QUIET (SUPERSTiL)?
6
● Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg?
● Zijn de batterijen wel goed in de afstandsbediening geplaatst?
5
Houd het probleem aan nadat u deze controles hebt uitgevoerd, of als u een brandlucht ruikt, of het controlelampje OPERATION en
het controlelampje TIMER knipperen, en het controlelampje ECONOMY snel knippert. Zet het apparaat onmiddellijk stil en zet de
elektrische onderbreker om en vraag advies aan geautoriseerd servicepersoneel.
GEBRUIKSTIPS
Werking en vermogen
Verwarmingsvermogen
● De verwarmingsstand werkt volgens het warmtepompprincipe, waarbij warmte uit de buitenlucht wordt opgenomen
en vervolgens in de binnenruimte wordt afgegeven. De bedrijfsprestaties nemen dus af naarmate de temperatuur van
de buitenlucht zakt. Als u het gevoel hebt dat het apparaat
onvoldoende warmte produceert, raden wij u aan om deze
airconditioner in combinatie met een ander verwarmingstoestel te gebruiken.
● De verwarmingsstand warmt de volledige ruimte op door
de lucht in de ruimte te laten circuleren. Na het inschakelen
van de warmtepomp-airconditioner kan het dus enige tijd
duren voordat de kamer is verwarmd.
Microcomputer-gestuurd automatisch ontdooien
● Wanneer de verwarmingsstand bij een lage buitentemperatuur
en hoge vochtigheid wordt gebruikt, kan er ijsvorming op de
buiteneenheid ontstaan, waardoor de prestaties afnemen.
Om dit te vermijden is deze airconditioner uitgerust met een
microcomputer-gestuurde automatische ontdooifunctie. Als
ijsvorming optreedt, zal de airconditioner tijdelijk stoppen en
zal het ontdooicircuit kort werken (max. 15 minuten).
Tijdens de automatische ontdooicyclus, knippert het OPERATION controlelampje (groen).
● Als er nadat de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld ijsvorming op de buiteneenheid ontstaat, zal de eenheid de
ontdooicyclus automatisch starten. De buiteneenheid zal na
enkele minuten automatisch worden uitgeschakeld.
AUTO Restart (Automatisch herstarten)
In geval van een stroomstoring
● De stroomvoorziening van de airconditioner wordt onderbroken als gevolg van een stroomstoring. De airconditioner
wordt automatisch in de vorige stand ingeschakeld wanneer
de stroomvoorziening wordt hersteld.
● Als een stroomstoring optreedt terwijl een TIMER actief is,
wordt de timer gereset en start (of stopt) de binneneenheid op
de nieuwe tijdinstelling. Als deze timerfout optreedt, knippert
het TIMER controlelampje (zie Pag. 3).
● Het gebruiken van elektrische apparaten (elektrisch scheerapparaat, etc.) in de buurt van de draadloze radiozender
kan de werking van de airconditioner verstoren. Schakel,
als dit zich voordoet, de beveiligingsschakelaar tijdelijk uit,
schakel opnieuw in en hervat de werking met behulp van de
afstandsbediening.
Nl-22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement