Fujitsu ASHG14LTCB Betjeningsvejledning

Fujitsu ASHG14LTCB Betjeningsvejledning
English
Dansk
OPERATING MANUAL
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Polski
Svenska
Norsk
Suomi
AIR CONDITIONER
Wall Mounted Type
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN
TA VARE PÅ BRUKERVEILEDNINGEN FOR SENERE BRUK
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI
[Original instructions]
PART No. 9319356105-03 T
9319356105-03_OM.indb i
6/20/2016 9:55:33 AM
Delenummer 9319356105-03
BRUKERVEILEDNING
VEGGMONTERT MODELL
INNHOLD
SIKKERHETSFORHOLDSREGLER ....................... No-1
EGENSKAPER OG FUNKSJONER ........................ No-2
NAVN PÅ DELER .................................................... No-3
KLARGJØRING ....................................................... No-5
DRIFT ...................................................................... No-6
JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN...... No-8
SVINGFUNKSJON .................................................. No-8
BEVEGELSESSENSOR (ENERGISPARING) ........ No-9
KRAFTIG DRIFT ................................................... No-10
ØKONOMIDRIFT................................................... No-10
10 °C VARMDRIFT (HEAT) ....................................No-11
STILLEGÅENDE DRIFT FOR
UTENDØRSENHETEN ..........................................No-11
MANUELL AUTOMATISK FUNKSJON ..................No-11
AV/PÅ TIMERFUNKSJON ..................................... No-12
PROGRAM TIMERFUNKSJON ............................ No-13
SOVE TIMERFUNKSJON ..................................... No-14
UKENTLIG TIMERFUNKSJON ............................. No-15
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ...................... No-19
FEILSØKING ......................................................... No-21
RÅD TIL DRIFTEN ................................................ No-22
SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
● For å unngå personskader eller materielle skader, skal dette avsnittet leses nøye før du bruker dette produktet, og du må
sørge for å overholde de følgende sikkerhetsforholdsreglene.
● Feilaktig drift på grunn av unnlatelse av å følge instruksjonene, kan føre til skade eller ødeleggelser, hvis alvorlighet
klassifiseres som følger:
ADVARSEL
Dette merket indikerer prosesser som, hvis feil utført, kan føre til død eller alvorlig
personskade på brukeren eller servicepersonalet.
FORSIKTIG
Dette merket indikerer prosesser som, hvis feil utført, kan føre til personskade på
brukeren eller materielle skader.
ADVARSEL
● Denne enheten inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Ta alltid kontakt med autorisert servicepersonale for reparasjon, installasjon og flytting av dette produktet.
Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk
støt eller brann.
● I tilfelle av en funksjonsfeil som for eksempel brent lukt, stans
driften av klimaanlegget umiddelbart og koble fra all strømforsyningen ved å slå av strømbryteren eller koble fra strømkontakten. Ta
deretter kontakt med autorisert servicepersonale.
● Pass på å ikke skade strømkabelen.
Hvis den er skadet, skal den kun skiftes ut av autorisert servicepersonale.
● I tilfelle av lekkasje av kjølemiddel, sørg for å holde deg borte fra
ild eller annet brennbart og ta kontakt med autorisert servicepersonale.
● I tilfelle av en tordenstorm eller eventuelle tegn på lynnedslag, skal
klimaanlegget slås av med fjernkontrollen, og verken enheten eller
strømkilden skal berøres for å unngå elektriske farer.
● Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør være under tilsyn for å sikre
at de ikke leker med apparatet.
● Ikke starte eller stoppe driften av denne enheten ved å sette inn eller trekke ut strømkontakten eller ved å slå på eller av skillebryteren.
● Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av dette produktet.
● Ikke utsett deg selv direkte for kjølende luftstrømmen i mange timer.
● Ikke stikk dine fingre eller andre gjenstander inn i luftutløpet, åpne
paneler eller luftinntaksgitteret.
● Må ikke betjenes med våte hender.
FORSIKTIG
● Sørg for ventilasjon nå og da under driften.
● Bruk alltid denne enheten med luftfiltre installert.
● Pass på at alle elektriske apparater er minst 1 m (40 tommer) fra
både innen- og utendørsenhetene.
● All strømforsyningen skal kobles fra når denne enheten ikke brukes
over lengre perioder.
● Etter en lang periode med bruk, må du sørge for å få installasjonen
av innendørsanlegget kontrollert for å hindre at produktet faller ned.
● Retningen av luftstrømmen og romtemperaturen skal overveies
nøye når du bruker denne enheten i et rom med spedbarn, barn,
eldre eller syke personer.
● Ikke rett luftstrømmen mot ildsteder eller varmeapparater.
● Ikke blokker eller dekk til luftinntaksgitteret og luftutløpet.
● Ikke legg press på radiatorlamellene.
● Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på dette produktet.
● Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler
under dette produktet.
Hvis det drypper kondensvann fra denne enheten, kan de bli våte
og tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
● Dette produktet skal ikke utsettes direkte for vann.
● ● Ikke bruk denne enheten til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy, kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan føre til
kvalitetsforringelse av disse gjenstandene.
● Ikke utsett dyr eller planter for den direkte luftstrømmen.
● Ikke drikk drenering fra klimaanlegget.
● Ikke trekk i strømkabelen.
● Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er innebygd
i dette produktet, for å unngå personskade når du installerer eller
vedlikeholder enheten.
No-1
9319356105-03_OM.indb 1
6/20/2016 9:56:08 AM
EGENSKAPER OG FUNKSJONER
■ Energisparing og komfortable funksjoner
INVERTERER
Ved driftsstart brukes store mengder energi for raskt å bringe
rommet til ønsket temperatur. Etterpå slår klimaanlegget automatisk om til en lav effektinnstillingen for økonomisk og komfortabel drift.
BEVEGELSESSENSOR (ENERGISPARING) (HUMAN SENSOR)
Når sensoren oppdager at ingen er i rommet, reduserer den
automatisk ytelsen. Dette sparer du penger på ved at det redusere strømforbruket.
ØKONOMIDRIFT (ECONOMY)
Når ECONOMY (økonomi)-driftsmodusen aktiveres, vil romtemperaturen være litt høyere enn den innstilte temperaturen (settemp) ved Cooling-modus og lavere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved Heating-modus. Derfor kan ECONOMYdriftsmodusen spare mer energi enn andre normale moduser.
SVINGFUNKSJON (SWING)
Spjeldene for luftstrømningsretning svinger automatisk opp og
ned slik at luften blir transportert til hver krok og hvert hjørne
av ditt rom.
AUTOMATISK OMKOBLING (AUTO CHANGEOVER)
Driftsmodusen (Kjøling, Avfukting, Oppvarming) kobles automatisk for å opprettholde den innstilte temperaturen og temperaturen holdes konstant til alle tider.
EKSTRA STILLEGÅENDE DRIFT (SUPER QUIET)
Luftstrømmen til innendørsenheten reduseres for å produsere
en mer stillegående drift.
10 °C VARMDRIFT (HEAT)
Romtemperaturen kan opprettholdes ved 10 ° C for å hindre at
romtemperaturen faller for lavt.
STILLEGÅENDE DRIFT FOR UTENDØRSENHETEN (OUTDOOR UNIT LOW NOISE)
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (utendørsenhet stillegående)driftsmodus reduserer støynivået til utendørsenheten ved å
dempe viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren. Dette er effektivt når det omliggende området er stille,
sånn som om natten.
■ Nyttige funksjoner
UKENTLIG TIMER (WEEKLY)
Kombinasjonen av temperaturinnstillingen og timerfunksjonen,
der du kan velge hvilken som helst dag mellom mandag og
søndag, kan innstilles fritt.
Du kan stille inn opptil fire ON (på)- eller OFF (av)-tider for timere i løpet av en dag.
SOVE TIMER (SLEEP)
Når SLEEP-knappen trykkes i løpet av Heating-modusen, senkes temperaturinnstillingen for innendørsenheten gradvis under
driftsperioden; i løpet av Cooling-modusen heves temperaturinnstillingen gradvis under driftsperioden. Når den innstilte tiden er
nådd, slås innendørsenheten automatisk av.
KRAFTIG DRIFT (POWERFUL)
Enheten opererer med maksimal kraft, noe som er praktisk når
du raskt ønsker å kjøle ned eller varme opp rommet.
■ Rensefunksjon
APPLE-CATECHIN FILTER
APPLE-CATECHIN FILTER (filteret) bruker statisk elektrisitet til
å rense fine partikler og støv fra luften, sånn som tobakksrøyk
og pollen som er for små til å sees.
Vær oppmerksom på at når luftrensefilteret er installert, reduseres mengden av luft som produseres og forårsaker en svak
nedgang i ytelsen til innendørsenheten.
ION DEODORISERINGSFILTER
Filteret fjerner lukt ved å effektivt løse opp absorberte lukter ved
hjelp av den oksiderende og reduserende virkninger av ioner
som genereres ved hjelp av ultrafine keramiske partikler.
■ Fjernkontroll
TRÅDLØS FJERNKONTROLL
Den trådløse fjernkontrollen gir praktisk kontroll over driften til
innendørsenheten.
KABLET FJERNKONTROLL (VALGFRI)
Den valgfrie kablede fjernkontrollen kan brukes. Når du bruker
den kablede fjernkontrollen, er følgende punkter forskjellige
sammenlignet med å bruke den trådløse fjernkontrollen.
Du kan bruke både den kablede og den trådløse fjernkontrollen
samtidig. (Men funksjonen er begrenset)
Når de begrensede funksjonene på fjernkontrollen brukes, høres
en pipelyd, og OPERATION, TIMER og det 3. lyset på innendørsenheten blinker.
[De begrensede funksjonene for trådløse fjernkontroller]
• BEVEGELSESSENSOR (ENERGISPARING) (HUMAN SENSOR)
• 10°C VARMDRIFT (HEAT)
• STILLEGÅENDE DRIFT FOR UTENDØRSENHETEN (OUTDOOR UNIT LOW NOISE)
• UKENTLIG TIMER (WEEKLY)
• PÅ/AV TIMER (ON/OFF)
• PROGRAM TIMER
• SOVE TIMER (SLEEP)
• KRAFTIG DRIFT (POWERFUL)
PROGRAM TIMER
Timeren for programmet lar deg integrere tider for OFF (av) og
ON (på) i en enkel sekvens. Sekvensen kan innebære 1 overgang fra OFF (av)-tid til ON (på)-tid eller fra ON (på)-tid til OFF
(av)-tid innenfor en 24-timers periode.
No-2
9319356105-03_OM.indb 2
6/20/2016 9:56:08 AM
NAVN PÅ DELER
INNENDØRSENHET
Inntaksgitter
Bevegelig panel
Det åpnes samtidig med at driften startes
og lukkes når driften stanser.
● Vennligst ikke ta på det eller stikk
fingrene dine inn i det under åpne/lukkefunksjonen av frontpanelet.
Dine fingre kan bli skadet.
● Det bevegelige panelet må ikke beveges for hånd. Det kan forårsake driftsstans, damp kan kondensere nær spjeldene for luftutløpet og vann kan dryppe
fra det hvis du flytte det med makt.
● Vennligst ikke henge ting på det bevegelige panelet eller putt gjenstander inn i panelet mens den er åpen.
Det fører til driftsstans.
Bevegelsesensor
● Før du starter driften må
du sørge for at luftinntaksgitteret er fullstendig
stengt.
(se side 19)
Dersom luftinntaksgitteret ikke er fullstendig
stengt kan dette ha
innvirkning på klimaanleggets drift eller ytelse.
Indikator
Høyre-venstre luftespjeld
(bak retningsspjeld for luftstrømning)
Fjernkontroll signalmottaker og MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knapp
● Når batteriet i fjernkontrollen er dødt eller fjernkontrollen er tapt, kan nøddrift gjenopptas ved å trykke på MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knappen kan.
● Når MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knappen trykkes inn i mer enn 10 sekunder,
starter den tvungne kjøledriften.
● Den tvungne kjøledriften brukes under installasjonen.
Kun for bruk av autorisert servicepersonale.
● Når den tvungne kjøledriften starter av eventuelle grunner, trykk på START/STOPknappen
for å stanse driften.
OPERATION (drift)-indikatorlampe (grønn)
Lyser under den normal driften og blinker sakte i løpet av den automatiske avisingsfunksjonen.
TIMER-indikatorlampe (oransje)
Hvis TIMER-indikatorlyset blinker når timeren er i drift, indikerer det at en feil har oppstått med
timer-innstillingen. (se side 22)
ECONOMY (økonomi)-indikatorlampe (grønn)
ECONOMY (økonomi)-indikatorlyset lyser når ECONOMY OPERATION (økonomidrift) og 10 °C
HEAT OPERATION (varmedrift) er i drift.
Åpne luftinntaksgitteret (se side 19)
Tilbehør for innendørsenheten
Luftrensefilter
Fjernkontroll
Holder for
fjernkontrollen
Plateskruer
(M3 × 12 mm)
Luftfilter
Dreneringsslange
Batterier
Luftrensefiltre
Retningsspjeld for luftstrømning
No-3
9319356105-03_OM.indb 3
6/20/2016 9:56:08 AM
►
FJERNKONTROLL
Signaloverfører
10 °C HEAT
(varmedrift)-knapp
► 11
TEMP. (temp.)-knapp
►6
START/STOP (start/
stopp)-knapp
► 6 • 7 • 11
POWERFUL
(kraftig)-knapp
► 10
: Se side
SENSOR-knapp
►9
MODE (modus)-knapp
►6
FAN (vifte)-knapp
►6
ECONOMY
(økonomi)-knapp
► 10
SWING (sving)-knapp
►8
OUTDOOR UNIT (utendørsenhet)
LOW NOISE (stillegående)-knapp
► 11
SET (velg)-knapp
►8
TIMER
SETTING
(timer
innstilling)knapp
WEEKLY
(ukentlig)knapp
SEND (send)knapp
ON/OFF
(av/på)knapp
SELECT
(velg)-knapp
SLEEP
(sove)knapp
NEXT (neste)knapp
BACK
(tilbake)knapp
► 5 • 12~18
► 12~18
RESET
(tilbakestille)-knapp
►5
CLOCK ADJUST
(klokkeinnstilling)-knapp
►5
FJERNKONTROLLDISPLAY
Display for indikatoren for overføring
TEMPERATUR display
►6
MODE (modus) display
►6
FAN SPEED (viftehastighet)
display
ENERGISPARING
MODE (modus) display
►9
LOW NOISE MODE (stillegående modus) display
► 11
►6
SWING (sving) display
►8
CLOCK & TIMER (klokke og
timer) display
► 5 • 12~18
SEND (sende) display
For å lette forklaringen har den medfølgende illustrasjonen blitt utformet for å vise alle mulige indikatorer; under driften
viser displayet imidlertid kun de indikatorene som er hensiktsmessige for den aktuelle funksjonen.
■ Om knappfunksjonene og fjernkontrollens display
Etter at knappen på fjernkontrollen
trykkes, vises kun den betjente delen
inntil overføringen av signalet er fullført.
Det er en praktisk funksjon for enkelt å
kunne bekrefte innholdet av handlingen.
Eks.) Når du endrer den innstilte
temperatur fra 24˚C til 25°C under
kjøledriften.
Før knappen
trykkes
Display for indikatoren for overføring
Når knappen
trykkes
Overføring
fullført
No-4
9319356105-03_OM.indb 4
6/20/2016 9:56:08 AM
KLARGJØRING
ADVARSEL
Skru på strømmen
● Sørg for å forhindre at spedbarn og små
barn svelger batteriene ved et uhell.
Skru på skillebryteren
FORSIKTIG
Sett inn batteriene (R03/LR03  2)
1
Skyv i pilenes retning.
2
Sørg for å plassere (+ / -) riktig.
3
● For å unngå funksjonsfeil eller skade på
fjernkontrollen:
- Plasser fjernkontrollen på et sted der den
ikke vil bli utsatt for direkte sollys eller
sterk varme.
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal
brukes over lengre tid.
- Brukte batterier må fjernes umiddelbart
og kastes i henhold til lokale lover og
forskrifter i ditt område.
● Hvis lekkende batterivæske kommer i
kontakt med din hud, øyne eller munn, skyll
umiddelbart med rikelig med rent vann og ta
kontakt med din lege.
● Hindringer som for eksempel en gardin eller
en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten, kan påvirke signaloverføringen.
● Ikke utsett fjernkontrollen for sterke støt.
● Ikke hell vann på fjernkontrollen.
● Ikke gjør forsøk på å lade tørrbatterier.
● Ikke bruk tørrbatterier som har blitt ladet på
nytt.
Skyv frontdekselet for å ta det av.
Sett inn batterier.
Lukk frontdekselet.
Stille inn ukedagen og gjeldende tid
1
2
Trykk CLOCK ADJUST (klokkeinnstilling)-knappen
.
Trykk SELECT-knappen
MO
TU
WE
TH
FR
SA
for å velge ukedagen
Kun spesifiserte typer batterier skal benyttes.
Ikke bland forskjellige typer eller nye og
brukte batterier sammen.
Batteriene kan brukes i omtrent 1 år med
vanlig bruk. Hvis rekkevidden på fjernkontrollen blir merkbart kortere, skal batteriene byttes og "RESET" (tilbakestill)knappen trykkes.
SU
Trykk NEXT-knappen
3
Trykk SELECT -knappene
til den gjeldende tiden.
for å justere klokken
-knapp: Trykk for å gå frem i tid.
-knapp: Trykk for å gå tilbake i tid.
(Hver gang du trykker på knappene, vil tiden bli / reversert i trinn på 1 minutt;
hold knappene inne for å endre tiden raskt, i inkrementer på 10 minutter.)
4
Trykk SEND-knappen
RESET
FORBUDT
.
Dette fullfører tidsinnstillingen og starter klokken.
● Trykk SEND-knappen når du er i nærheten av hovedenheten. Hvis du gjør
det når du er langt fra hovedenheten, kan det hende at signalet ikke blir
sendt skikkelig og det kan hende at innstillingene ikke blir riktig konfigurert.
For å bruke fjernkontrollen
●
●
●
●
Fjernkontrollen må pekes mot signalmottakeren for å fungere riktig.
Arbeidsområde: Omtrent 6 m.
Når innendørsenheten har mottatt et signal, vil en pipelyd høres.
Hvis det ikke høres noe pip, trykk på fjernkontrollen knappen igjen.
FORSIKTIG
Holder for fjernkontrollen
Sett inn
Skyv opp
Skruer
Skyv ned
No-5
1
9319356105-03_OM.indb 5
Montere holderen.
2
Å sette inn fjernkontrollen.
På det første stadiet (eller når det stilles
inn på nytt), deaktiveres ENERGY SAVING (energisparing). (se side 9)
Trekk ut
3
● Hold signalmottakerdelen borte fra lys og
flatskjerm-TV-skjermer.
Signalet kan ikke mottas i rom med momentane lysstoffrør (sånne som inverterer typer). I disse tilfellene, vennligst ta konsulter
butikken der du kjøpte enheten.
For å ta ut fjernkontrollen
(når den skal brukes).
6/20/2016 9:56:09 AM
DRIFT
For å starte driften
Trykk START/STOP-knappen
.
Innendørsenhetens OPERATION (drift) indikatorlampe (grønn) slås på.
Klimaanlegget starter driften.
For å velge driftsmodus
Trykk MODE-knappen
for å velge den ønskede modusen.
▲
▲
▲
Hver gang knappen trykkes, blir modusen valgt i den følgende rekkefølgen.
AUTO
COOL
DRY
▼
▼
HEAT
FAN
Omtrent 3 sekunder senere, vises hele displayet igjen.
Eksempel: Når COOL (kjøling) er stilt inn.
For å innstille temperaturen
Trykk TEMP. (temperatur)-knappen
.
-knapp: Trykk før å øke temperaturinnstillingene.
-knapp: Trykk før å senke temperaturinnstillingene.
● Områdene for temperaturinnstilling:
AUTO ....................................18-30 °C
COOL/DRY ...........................18-30 °C
HEAT .....................................16-30 °C
Temperaturen kan ikke brukes til å stille inn romtemperatur i FAN (vifte)-modusen (temperaturen vises ikke på fjernkontrollens display).
Omtrent 3 sekunder senere, vises hele displayet igjen.
Temperaturinnstillingen bør betraktes som en standard verdi, og kan skille seg noe
fra den faktiske romtemperaturen.
Eksempel: Når 26 °C er stilt inn.
For å stille inn viftehastigheten
Trykk FAN (vifte)-knappen
.
Hver gang knappen trykkes, endres viftehastigheten i den følgende rekkefølgen:
(AUTO)
(HØY)
(MED)
(LAV)
(STILLE)
Omtrent 3 sekunder senere, vises hele displayet igjen.
Når AUTO (automatisk) er stilt inn:
Heating (oppvarming) : Viftedriften operer for å optimalt sirkulere varm luft.
Viften vil operere med veldig lav hastighet dersom temperatur på luften som kommer ut av innendørsenheten er lav.
Cooling (kjøling) :
Når romtemperaturen nærmer seg den innstilte temperaturen, senkes viftehastigheten.
Når romtemperaturen er nære den innstilte temperaturen,
kan viften til innendørsenheten stanse innimellom for å spare energi.
Vifte :
Viften gå med MED (medium) viftehastighet.
Eksempel: Når AUTO (automatisk) er
stilt inn.
SUPER QUIET (ekstra stillegående) drift
SUPER QUIET drift starter. Luftstrømmen til innendørsenheten reduseres for en mer
stillegående drift.
● SUPER QUIET drift kan ikke brukes i DRY-modus. (Det samme gjelder når Drymodus velges under driften med AUTO-modus)
● Under SUPER QUIET drift, reduseres ytelsen for Heating og Cooling noe. Hvis rommet ikke varmes opp eller kjøles ned når du bruker SUPER QUIET drift, må innendørsenhetens viftehastighet justeres..
9319356105-03_OM.indb 6
No-6
6/20/2016 9:56:09 AM
DRIFT
Om AUTOMATISK OVERGANG-funksjonen (AUTO CHANGEOVER)
AUTO:
● Når AUTO CHANGEOVER-funksjonen først velges, vil viften operere med
lav hastighet i noen minutter, mens innendørsenheten sjekker forholdene i
rommet og velger riktig driftsmodus.
Hvis romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen  Cooling- eller Dry-modus
Hvis romtemperaturen er tilnærmet den innstilte temperaturen  Avgjøres
av utendørstemperaturen
Hvis romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen 
Heating-modus
Cooling eller Dry
Definert temperatur i
temperaturinnstillingen
Avhengig av
utetemperaturen
Heating
● Når innendørsenheten har justert romtemperaturen til tilnærmet den
innstilte temperaturen, vil den gå over til overvåkningsmodus. I overvåkningsmodusen vil viften operere med en lavere hastighet. Hvis romtemperaturen endres på et senere tidspunkt, vil innendørsenheten på nytt velge
den passende driften (Heating, Cooling) for å gi ønsket temperatur.
● Hvis modusen som blir automatisk velges av innendørsenheten ikke er
hva du ønsker, kan du velge en av driftsmodusene (HEAT, COOL, DRY,
FAN).
Om driftsmodusen
Heating (oppvarming): ● Brukes til å varme rommet.
● Når du har valgt modusen for oppvarming, vil viften operere
med lav hastighet i 3-5 minutter, for så å gå i den valgte viftehastigheten. Dette tidsrommet er gitt for å gi innendørsenheten tid varmes opp før den går i full drift.
● Når utetemperaturen er veldig lav kan dette føre til ising
på utendørsenheten og dens ytelse kan bli redusert. For å
fjerne isingen vil utendørsenheten automatisk starte avisingsfunksjonen fra tid til annen. Under avisingsfunksjonen
blinker indikatorlyset for OPERATION (drift) og oppvarmingsfunksjonen vil bli avbrutt.
● Etter at Heating-funksjonen settes igang, vil det ta en liten
stund før rommet varmes opp.
Cooling (kjøling):
● Brukes til å kjøle rommet.
Dry (avfukting):
● Brukes til å svakt kjøle rommet mens det avfuktes.
● Rommet kan ikke varmes opp i Dry-modusen.
● Under Dry-modusen kjøres innendørsenheten med lav
hastighet for å justere fuktigheten i rommet; viften til innendørsenheten kan stanse fra tid til annen. Viften kan også
fungere med veldig lav hastighet når fuktigheten i rommet
justeres.
● Viftehastigheten kan ikke endres manuelt når Dry-modusen
har blitt valgt.
Fan (vifte):
Med Heating (oppvarming):
Still inn temperaturen til en temperaturinnstilling som er høyere enn den aktuelle
romtemperaturen. Heating-modusen vil
ikke sette igang dersom temperaturen
som er innstilt er lavere enn den aktuelle
romtemperaturen.
Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting):
Still inn temperaturen til en temperaturinnstilling som er lavere enn den aktuelle
romtemperaturen. Cooling- og Dry-modusen vil ikke sette igang dersom temperaturen som er innstilt er høyere enn
den aktuelle romtemperaturen (i Coolingmodus vil viften sette igang).
Med Fan (viftemodus):
Kan du ikke bruke innendørsenheten til å
kjøle ned eller varme opp rommet.
● Brukes til å sirkulere luften rundt i rommet.
For å stanse driften
Trykk START/STOP-knappen
.
OPERATION (drift)-indikatorlyset (grønn) slukker.
No-7
9319356105-03_OM.indb 7
6/20/2016 9:56:10 AM
JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN
Den vertikale (opp-ned) retningen av luftstrømmen justeres ved å trykke fjernkontrollens SET (angi)-knapp. Den horisontale (høyrevenstre) retningen av luftstrømmen justeres manuelt ved å bevege retningsspjeldene for luftstrøm.
Når du gjør justeringer på den horisontale luftstrømmen, start klimaanlegget og sørg for at de vertikale retningsspjeldene for luftstrøm blir stanset.
Justering av de vertikale retningsspjeldene for luftstrøm
.
Trykk SET (angi)-knappen
Hver gang knappen trykkes, endres retningen på luftstrømmen i den følgende rekkefølge:
1
2
3
4
5
6
7
Typer innstillinger for luftstrømmens retning:
1, 2, 3 : Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting)
4, 5, 6, 7 : Med Heating (oppvarming)
1
Fjernkontrollens display forandres ikke.
2
3
4
5
6
7
● Bruk justeringen av luftstrømmens retning innenfor områdene som er angitt ovenfor.
● Den vertikale retningen for luftstrøm blir automatisk angitt som vist, i samsvar med
typen drift som velges
Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting) : Horisontal luftstrøm 1
Med Heating (oppvarming)
: Nedadgående luftstrøm 6
● I AUTO-modus vil luftstrømmen de første minuttene etter oppstart være på horisontal
1, retningen for luftstrømmen kan ikke justeres i dette tidsrommet.
Retningen for luftstrømmen vil midlertidig settes til 1, når temperaturen på luftstrømmen er lav i begynnelsen av modusen for oppvarming.
Høyre-venstre justering
ADVARSEL
● Ikke stikk dine fingre eller andre gjenstander inn i luftutløpet, den indre viften operer
med en høy hastighet og personskader kan
oppstå.
● Bruk alltid fjernkontrollens SET-knapp
for å justere de vertikale luftspjeldene.
Forsøk på å bevege de manuelt kan
føre til feilfunksjon; stopp og start driften
på nytt i dette tilfellet. Luftspjeldene bør
fungere som normalt igjen.
● Under Cooling- og Dry-modusen
skal retningsspjeldene for luftstrøm
ikke stilles i området for oppvarming
(4 - 7) i mange timer; vanndamp kan
kondensere nære spjeldene for luftutløpet og vanndråper kan dryppe fra innendørsenheten. Hvis retningsspjeldene for
luftstrømmen blir værende i området for
oppvarming i mer enn 30 minutter under
Cooling- og Dry-modusene, returnerer
de automatisk til posisjon 3.
● Retningen av luftstrømmen og romtemperaturen må overveies nøye når
enheten brukes i et rom med spedbarn,
barn, eldre eller syke personer.
Justere høyre-venstre luftspjeld.
● Beveg høyre/venstre luftspjeld for å justere luftstrømmen i den retningen du ønsker.
Høyre-venstre luftespjeld
FORSIKTIG
● Når du justerer høyre-venstre luftspjeldene
er det nødvendig å stanse de vertikale luftspjeldene (opp-ned) først og sørge for at de
stanser helt før du justerer retningen.
Knott
Knott (2 steder)
SVINGFUNKSJON
Enheten beveger luftspjeldene opp og ned for å bevege kald eller varm luft rundt i hele rommet.
For å velge SWING (sving)-funksjonen
Trykk SWING-knappen
.
SWING displayet "
" lyser opp.
I denne modusen vil luftspjeldene automatisk sørge for å rette luftstrømmen både opp
og ned.
For å stanse SWING (sving)-funksjonen
Trykk SWING-knappen
på nytt.
SWING displayet "
" slukker.
Retningen på luftstrømmen returnerer til innstillingen før svingfunksjonen ble startet.
Om SWING (sving)-funksjonen
Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting) : Svinger mellom 1 og 4.
Med Heating (oppvarming)
: Svinger mellom 4 og 7.
● SWING-funksjonen kan stoppe midlertidig når klimaanleggets vifte ikke er i drift eller operer med lav hastighet.
No-8
9319356105-03_OM.indb 8
6/20/2016 9:56:10 AM
BEVEGELSESSENSOR (ENERGISPARING)
Denne funksjonen automatisk kontrollerer temperaturinnstillingen når ingen er i rommet på
en stund og forhindrer at elektrisitet sløses.
For å aktivere ENERGY SAVING (energisparingen)
ENERGY SAVING (energisparing) er innstilt ved kjøpet.
Trykk SENSOR-knappen
"
.
" vises blinkende på fjernkontrollen.
● ENERGY SAVING er aktivert.
● Den vil være aktivert inntil innstillingen for ENERGY SAVING slås av.
For å deaktivere ENERGY SAVING (energisparingen)
Trykk SENSOR-knappen
"
(Hvis ENERGY SAVING er aktivert)
.
" vises ikke lengre på fjernkontrollen.
● ENERGY SAVING er deaktivert.
Om ENERGY SAVING (energisparing)-funksjonen
Hvis ingen går inn i rommet på omtrent 20 minutter, kontrolleres temperaturinnstillingen
automatisk.
(Hvis noen kommer tilbake i rommet, vil bevegelsessensoren registrere dette og
automatisk gå tilbake til de opprinnelige innstillingene )
Driftmodus
Cooling/Dry-modus
Heating-modus
Automatisk drift
Den innstilte temperaturen vil økes med maksimalt 2˚C.
Den innstilte temperaturen vil senkes med maksimalt 4˚C.
Dette kjører ENERGY SAVING (energisparing)-funksjonen for
den automatisk valgte modusen (Cooling/ Heating/ Drying).
● Bruksområdet er som følger.
Vertikal vinkel 90° (sidevisning)
6m
(Hvis ENERGY SAVING er deaktivert)
Detaljer for driften
(hvis ingen er i romme på en stund)
Horisontal vinkel 100° (sidevisning)
● Hvis den brukes sammen med SLEEP
TIMER (sover-timer) (s. 15), vil SLEEP
TIMER prioriteres.
● Under 10°C HEAT OPERATION
(varmefunksjon), hvis ingen er i rommet
under den angitte tiden, endres den
innstilte temperaturen ikke.
6m
90°
50°
50°
ENERGY SAVING-funksjonen fungerer muligens ikke når romtemperaturen er svært
forskjellig fra den temperaturen som er definert i temperaturinnstillingen, for eksempel
umiddelbart etter at driften startes.
Om HUMAN SENSOR (bevegelsessensoren)
● Detaljer om registrering med bevegelsessensoren
● Bevegelsessensoren registrerer om personer er i rommet ved å søke
etter bevegelse av mennesker i rommet.
Merknad
● Fordi bevegelsessensoren registrerer infrarødt lys som gis ut av mennesker, kan det oppstå tilfeller der registreringen
er feilaktig.
Tilfeller der sensoren ikke registrerer personer i rommet, selv om noen er der
Når temperaturen er høy og forskjellen til personers kroppstemperatur er liten.
(For eksempel om sommeren eller om temperaturen er 30˚C eller høyere.)
● Hvis noen er i rommet, men de ikke beveger seg over lengre tid.
● Hvis noen er gjemt bak en sofa, andre møbler, glass eller lignende situasjoner.
● Hvis noen bruker veldig tykk bekledning og har ryggen mot sensoren.
●
Tilfeller der sensoren vil registrere personer i rommet, selv om ingen er der
Hvis en hund eller katt beveger seg i rommet.
Hvis vinden beveger gardiner eller planter.
● Hvis det er en oscillerende elektrisk vifte er i drift.
●
●
No-9
9319356105-03_OM.indb 9
6/20/2016 9:56:11 AM
KRAFTIG DRIFT
Enheten opererer med maksimal kraft, noe som er praktisk når du raskt ønsker å kjøle ned eller varme opp rommet.
Sett igang driften til klimaanlegget før du utfører denne prosedyren.
For å sette igang POWERFUL drift
Trykk POWERFUL-knappen
.
Pipelyden er annerledes for denne funksjonen enn for de andre.
Start av Powerful (kraftig) drift: Piper 3 ganger (pip, pip, pip !) / andre: Piper 2 ganger (pip, pip !)
For å stanse POWERFUL drift
Trykk POWERFUL-knappen
på nytt.
Normal drift starter.
Om POWERFUL (kraftig) driften
Cooling/Dry ● Powerful drift slås av automatisk når romtemperaturen har kommet til den innstilte temperaturen eller om 20 minutes har gått fra POWERFUL-modusen ble valgt. Det slås imidlertid ikke av automatisk innen en hvis tid etter at
POWERFUL-modusen er valgt.
Heating
● Powerful drift slås av automatisk når romtemperaturen har kommet til den innstilte temperaturen eller om 20 minutes har gått fra POWERFUL-modusen ble valgt. Det slås imidlertid ikke av automatisk innen en hvis tid etter at
POWERFUL-modusen er valgt.
● Retningen på luftstrømmen og gjennomstrømningsmengden er automatisk innstilt i POWERFUL-modusen. Retningen på luftstrømmen kan endres med knappen for å endre retningen.
● POWERFUL drift og ECONOMY drift kan ikke velges samtidig.
Funksjonen som velges sist, vil bli gitt prioritet.
● Hvis POWERFUL drift velges mens "
" eller "
", "
" eller "
" velges, vil
disse utføres etter at POWERFUL drift avsluttes.
ØKONOMIDRIFT
Sett igang driften til klimaanlegget før du utfører denne prosedyren.
For å sette igang ECONOMY (økonomi)-driften
Trykk ECONOMY (økonomi)-knappen
.
Indikatorlampe
OPERATION
TIMER
(drift)
ECONOMY
(økonomi)
ECONOMY (økonomi)-indikatorlyset (grønn) slås på.
ECONOMY (økonomi)-driften starter.
For å stanse ECONOMY (økonomi)-driften
Trykk ECONOMY-knappen
: Belysning
: OFF (av)
på nytt.
ECONOMY-indikatorlyset (grønn) slukker.
Normal drift starter.
Om ECONOMY (økonomi)-drift
● Når ECONOMY-driftsmodusen aktiveres, vil romtemperaturen være litt høyere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved
Cooling-modus og lavere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved Heating-modus. Derfor kan ECONOMY-driftsmodusen
spare mer energi enn andre normale moduser.
● Med maksimal ytelse gir ECONOMY driften omtrent 70% av den normale driften for kjøling og oppvarming.
● Hvis rommet ikke kjøles (eller oppvarmes) godt nok med ECONOMY drift, velg normal drift.
● Under overvåkningsperioden til AUTO-modusen, vil driften til klimaanlegget ikke endres til ECONOMY drift, selv om ECONOMY
drift velges ved å trykke ECONOMY-knappen.
No-10
9319356105-03_OM.indb 10
6/20/2016 9:56:11 AM
10 °C VARMDRIFT (HEAT)
Å bruke 10 °C HEAT (varme)-funksjonen
Trykk 10 °C. HEAT-knappen
.
Når 10 °C HEAT OPERATION-funksjonen er i drift, kan kun de følgende
funksjonene brukes.
• SET (velg)
ECONOMY-indikatorlyset (grønn) slås på.
Å stanse 10 °C HEAT (varme)-funksjonen
Trykk START/STOP-knappen
.
ECONOMY-indikatorlyset (grønn) slukker.
Driften stanser.
Indikatorlampe
OPERATION
TIMER
(drift)
Om 10 °C HEAT (varme)-funksjonen
• Heating-modusen vil ikke sette igang dersom temperaturen er høy nok.
• Romtemperaturen kan opprettholdes ved 10°C ved å trykke 10°C HEAT-knappen
for å hindre at romtemperaturen faller for lavt.
: Belysning
ECONOMY
(økonomi)
: OFF (av)
STILLEGÅENDE DRIFT FOR UTENDØRSENHETEN
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (utendørsenhet stillegående)-driftsmodus reduserer støynivået til utendørsenheten ved å dempe viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren.
Dette er effektivt når det omliggende området er stille, sånn som om natten.
Å bruke OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonen
Trykk OUTDOOR UNIT LOW NOISE-knappen
.
"LOW NOISE" (stillegående) vises på skjermen til fjernkontrollen "
".
Å stanse OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonen
Trykk OUTDOOR UNIT LOW NOISE-knappen
.
"LOW NOISE" (stillegående) forsvinner fra skjermen til fjernkontrollen "
Normal drift starter.
".
Om OUTDOOR UNIT LOW NOISE (utendørsenhet stillegående)-funksjonen
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonen kan brukes sammen med Cooling, Heating og automatisk drift. Det kan ikke brukes
med FAN- eller DRY-modus.
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonens innstilling lagres selv om klimaanlegget stanser. Visning på fjernkontrollen opprettholdes.
• Når viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren har blitt tilstrekkelig redusert, reduserer driftsmodusen OUTDOOR
UNIT LOW NOISE ikke viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren ytterligere.
• Hvis POWERFUL drift velges mens "
" eller "
","
" eller "
" velges, vil disse utføres etter at
POWERFUL drift avsluttes.
• Hvis utetemperaturen er høy, er det mulig at det ikke settes igang selv om det er innstilt.
• Hvis viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren er lave nok, er det mulig at det ikke settes igang selv om det er innstilt.
MANUELL AUTOMATISK FUNKSJON
Bruk MANUAL AUTO-funksjonen hvis fjernkontrollen er tapt eller batteriet går tomt.
Hvordan kontrollen på hovedenheten brukes
Trykk MANUAL AUTO-knappen
mer enn 3 sekunder og
mindre enn 10 sekunder på indikatoren.
For å stanse driften, trykk MANUAL AUTO-knappen
Om MANUAL AUTO-knappen
, se side 3.
i 3 sekunder.
● Når klimaanlegget betjenes med kontrollene på MANUAL AUTO-knappen, vil
det kjøres i samme modus som AUTOmodusen som kan velges på fjernkontrollen (se side 7).
● Viftehastigheten som velges er "AUTO"
og temperaturinnstillingen vil være standard (24 °C).
No-11
9319356105-03_OM.indb 11
6/20/2016 9:56:11 AM
AV/PÅ TIMERFUNKSJON
● ON TIMER
: Klimaanlegget vil begynne å gå på det innstilte tidspunktet.
● OFF TIMER : Klimaanlegget vil stanse på det innstilte tidspunktet.
● Før du bruker timerfunksjonen må du sørge for at den aktuelle tiden er innstilt på
fjernkontrollen.
For å bruker ON (på) timer eller OFF (av) timer
1
Trykk TIMER SETTING-knappen
I begynnelsen blinker, "
knappen
" eller "
" innen-
".
Trykk NEXT-knappen
2
" , trykk SELECT-
for å velge enten "
for "
.
.
Trykk SELECT-knappen
for å velge den ønskede
On eller OFF (på eller av)-tiden.
3
Trykk SEND-knappen
.
"
Avhengig av ON timeren, vil klimaanlegget stanse.
" eller "
" blinker
For å stanse driften til klimaanlegget
mens timeren er i drift
Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER SETTING-knappen
"•"
isteden for å trykke SEND-knappen
.
.
Trykk START/STOP-knappen
For å kansellere ON (på) timer eller OFF (av) timer
1
2
Trykk ON/OFF-knappen
"
mens "
" vises.
" forsvinner fra displayet.
● Trykk ON/OFF-knappen
mens "
" ikke vises for stille inn ON (OFF) TIMER igjen for den samme tiden som ble
innstilt sist.
● WEEKLY TIMER (ukentlig-timer), ON/OFF TIMER (av/på-timer) (PROGRAM TIMER) og SLEEP TIMER (sove-timer) kan ikke
kombineres.
No-12
9319356105-03_OM.indb 12
6/20/2016 9:56:12 AM
PROGRAM TIMERFUNKSJON
● Timeren for programmet lar deg integrere tider for OFF (av) og ON (på) i en enkel sekvens. Sekvensen kan innebære 1 overgang fra OFF (av)-tid til ON (på)-tid eller fra
ON (på)-tid til OFF (av)-tid innenfor en 24 timers periode.
● Før du bruker timerfunksjonen må du sørge for at den aktuelle tiden er innstilt på
fjernkontrollen.
For å bruke PROGRAM timeren
1
Trykk TIMER SETTING-knappen
I begynnelsen blinker, "
pen
2
3
.
" trykk SELECT-knap-
for å velge "
" innenfor "
".
Trykk NEXT-knappen
.
Trykk SELECT-knappen
(på)-tiden.
for å velge den ønskede ON
Trykk NEXT-knappen
.
Trykk SELECT-knappen
(av)-tiden.
for å velge den ønskede OFF
"
4
Trykk SEND-knappen
.
"•"
" blinker.
For å stanse driften til klimaanlegget
mens timeren er i drift
Trykk START/STOP-knappen
.
Avhengig av ON timeren, vil klimaanlegget stanse.
Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER
SETTING-knappen
isteden for å trykke SEND-knappen
.
For å kansellere PROGRAM timeren
1
2
Trykk ON/OFF-knappen
"
" vises.
" forsvinner fra displayet.
● Trykk ON/OFF-knappen
innstilt sist.
mens "
mens "
" ikke vises for stille inn ON (OFF) TIMER igjen for den samme tiden som ble
● Sett igang driften kun en gang med OFF TIMER og ON TIMER kombinert.
(Enten OFF → ON eller ON → OFF en gang)
● Ut ifra OFF TIMER og ON TIMER, settes timeren som har den nærmeste tidsinnstilling til den aktuelle tiden, igang først. Du
kan vises driftsekvensen ved å bruke pilene på skjermen til fjernkontrollen ("
" eller "
").
● WEEKLY TIMER (ukentlig-timer), ON/OFF TIMER (av/på-timer) (PROGRAM TIMER) og SLEEP TIMER (sove-timer) kan ikke
kombineres..
● PROGRAM TIMER kan ikke innstilles for mer enn 24 timer i forkant.
No-13
9319356105-03_OM.indb 13
6/20/2016 9:56:13 AM
SOVE TIMERFUNKSJON
Du kan stille inn OFF TIMER til når som helst når du går og legger deg.
Enheten justerer temperaturen for å gjøre den egnet for å sove; dette hjelper deg å sove komfortabelt.
Når du har stilt inn den ønskede tiden kan du enkelt sette timeren til å starte fra den neste tiden , ved å trykke SLEEP (sove)-knappen
en gang.
For å bruke SLEEP (sove) timeren
1
Trykk TIMER SETTING-knappen
" vises først blinkende.
"
Trykk SELECT-knappen
for å velge "
Trykk SELECT-knappen
tiden.
1H
(t)
Trykk SEND-knappen
0.5H (t)
(30 min)
▲
2H
(t)
▲
3H
(t)
▲
5H
(t)
▲
7H
(t)
9H
(t)
▲
7H
(t)
▲
5H
(t)
▲
3H
(t)
▲
2H
(t)
▲
▲
3
9H
(t)
▲
-knapp:
1H
(t)
▲
-knapp:
for å velge OFF (av)-
▲
▲
(30 min)
0.5H
(t)
".
.
Trykk NEXT-knappen
2
.
.
Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER
SETTING-knappen
"
isteden for å trykke SEND-knappen
.
"•"
" blinker.
For å stanse driften til klimaanlegget
mens timeren er i drift
Trykk START/STOP-knappen
.
For å kansellere SLEEP (sove) timeren
●
1
2
Trykk SLEEP-knappen
"
mens "
" vises.
Når du trykker SLEEP-knappen
mens
ikke lengre vises, settes
SLEEP TIMER som du satt sist, igjen.
(ukentlig timer),
ON/OFF TIMER (av/på timer)
(program timer) og SLEEP TIMER
(sove timer) kan ikke kombineres.
" forsvinner fra displayet.
● WEEKLY TIMER
Om SLEEP (sove)-timeren
For å unngå overdreven oppvarming eller kjøling under søvnen, regulerer SLEEP-timerfunksjon automatisk temperaturinnstillingen i
henhold til den innstilte temperaturen. Når tiden er ferdig, stanser klimaanlegget fullstendig.
Med varmedriften:
Når SLEEP (sove)-timeren er innstilt, senkes temperaturinnstillingen automatisk med 1 °C alle 30 minutter. Når temperaturinnstillingen har blitt senket sammenlagt 4 °C, holdes den gjeldende temperaturinnstillingen inntil den innstilte tiden er ferdig,
og klimaanlegget slås deretter av automatisk.
SLEEP (sove)-timer innstilling
Med Cooling/Dry drift:
Når SLEEP-timeren er innstilt, heves temperaturinnstillingen
automatisk med 1 °C hver time. Når temperaturinnstillingen har
blitt hevet sammenlagt 2 °C, holdes den gjeldende temperaturinnstillingen inntil den innstilte tiden er ferdig, og klimaanlegget
slås deretter av automatisk.
SLEEP (sove)-timer innstilling
Innstilt temp.
1 °C 2 °C
Innstilt tid
3 °C
4 °C
1 time
30 minutter
Innstilt temp.
1 time
1 °C
2 °C
1 time
30 minutter
Innstilt tid
No-14
9319356105-03_OM.indb 14
6/20/2016 9:56:14 AM
UKENTLIG TIMERFUNKSJON
Å stille inn WEEKLY timer
"OFF timeren" der driften stanses og "ON timeren" der driften startes kan kombineres, og opptil 4 reservasjoner (program
kan brukes for en dag, og 28 reservasjoner for en uke .
Før du oppretter programmet, må du justere uken og tiden, og deretter sendes det til klimaanlegget.
Hvis uken og tiden ikke justeres, kan programmet ikke settes igang til den innstilte tiden.
Vennligst se [Stille inn ukedagen og gjeldende tid] (side 5).
)
Når dette er innstilt, vil den innstilte driften kjøre hver dag og hver uke.
Eksempel på hvordan du stiller inn timeren 1
Monday to Friday (mandag til fredag)
Program
Still inn ON timeren med en temperatur på 24°C for kl. 7. Program
Program
Still inn ON timeren med en temperatur på 26°C for kl. 17. Program
Still inn OFF timeren for kl. 9.
Still inn OFF timeren for kl. 23.
Saturday (lørdag)
Program
~
Ingen timer innstillinger.
Sunday (Søndag)
Hvis du stiller inn OFF timeren for program
Program
7:00 ON (på)
24°C
Monday to Friday (mandag
til fredag)
kl. 9:00, program
Program
9:00 OFF
(av)
Dra på jobb
kl. 17:00 og program
Program
17.00 ON (på)
26°C
Program
23.00 OFF
(av)
kl. 23:00.
Legge seg
å sove
Kommer hjem
Våkn opp
Saturday
(lørdag)
Sunday
(søndag)
kl. 11:00, program
Ingen timer innstillinger
ON
(på)
Program
9:00 OFF (av)
ON
(på)
Program
11.00 OFF (av)
ON
(på)
Program
17.00 OFF (av)
ON
(på)
Program
23.00 OFF (av)
Eksempel på hvordan du stiller inn timeren 2
Du kan angi en temperatur i ON-innstillingen i WEEKLY TIMER.
* Du kan stille inn temperaturen for Auto, Cool og Dry innenfor området 18-30°C, for Heat er området 10 eller 16-30°C.
Dersom du kjører enheten på Auto, Cool eller Dry vil den kjøre på 18°C, selv om du stiller inn 10, 16 eller 17°C.
I løpet av fyringssesongen vil klimaanlegget automatisk slå over, selv om du konfigurere detaljerte innstillinger med temperaturen lav
når det er ingen i rommet og høy når noen er der.
Program
7:00 ON (på) 22°C
Program
09.00 ON (på) 24°C
Program
17.00 ON (på) 26°C
Program
23.00 ON (på) 22°C
Merknader: ● Funksjoner andre enn temperaturinnstillingen forblir de samme som sist driften ble stanset; funksjoner av typen
Cooling → Heating → Cooling → Heating, kan altså ikke stilles inn automatisk.
● Hvis du stiller in ON (på) timeren og OFF (av) timeren til samme tid, vil klimaanlegget kjøre ON (på) timeren. Hvis
to ON (på) timere er innstilt for samme tid, vil klimaanlegget kjøre programmet som ble stilt inn først.
● Hvis det under den WEEKLY (ukentlige) timer innstillingen forekommer en strømforstyrrelse på grunn av for eksempel et strømbrudd eller at en sikring går, vil den interne timeren være feil. (se side 22 Automatisk omstart) Ved
et slikt tilfelle vil hovedlyset for timeren varsle deg om dette ved å blinke; du må utføre en tilpasning av tid og dato. (se
side 5, Stille inn ukedagen og gjeldende tid)
● Du kan ikke bruke ON/OFF (på/av) sammen med SLEEP (sove)-timeren.
Hvis du ønsker å kjøre enheten med WEEKLY TIMER (ukentlig timer) etter at tiden er ferdig etter bruk av ON/OFF
(på/av) timeren, program timeren, eller SLEEP (sove) timeren i WEEKLY TIMER (ukentlig timer), må du stille inn
WEEKLY TIMER (ukentlig timer) på nytt.
(se side 18)
No-15
9319356105-03_OM.indb 15
6/20/2016 9:56:15 AM
UKENTLIG TIMERFUNKSJON
For å bruke WEEKLY (ukentlig) timerfunksjon
1
Trykk TIMER SETTING-knappen
Vises blinkende først "
Trykk NEXT-knappen
.
".
.
"
2
Velg programmet og dagen ved hjelp av SELECT-knappen
Program
1Week (1 uke) Program
Program
1Week (1 uke) Program
Monday (mandag) Program
Monday (mandag) Program
Tuesday (tirsdag) Program
Sunday (søndag)
Saturday (lørdag) Program
Sunday (søndag)
.
Trykk NEXT-knappen
, når programnummeret
og dagen du ønsker blinker.
3
Ved hjelp av SELECT-knappen
" blinker.
Programmet og
ukedagen / "
" blinker
ON timer, OFF
timer eller uten timer.
Drift uten en timer
for å gå tilbake til trinn 2 og konfi1. Trykk NEXT-knappen
gurere den neste innstillingen.
2. Trykk SEND-knappen
Trykk NEXT-knappen
for å fullføre
.
"
"eller "
"•"
" blinker.
No-16
9319356105-03_OM.indb 16
6/20/2016 9:56:16 AM
UKENTLIG TIMERFUNKSJON
4
Trykk SELECT-knappen
for å stille inn den øn-
skede ON (på)-tiden eller OFF (av)-tiden.
Hvis du valgte OFF av i trinn 3
1. Trykk NEXT-knappen
den neste innstillingen.
for å gå tilbake til trinn 2 og konfigurere
2. Trykk SEND-knappen
.
Trykk NEXT-knappen
.
Tidsdisplayet / "
5
Trykk SELECT-knappen
turen.
" blinker
for å stille inn tempera-
Hvis du ønsker å gå til den neste innstillingen, trykk
NEXT-knappen
, gå tilbake til trinn 2 og konfigu-
rer den neste innstillingen.
For å fullføre innstillingen, trykk SEND-knappen
.
Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER SETTING
(timer innstilling)-knappen
.
isteden for å trykke SEND-knappen
Temperaturdisplayet / "
" blinker
Merknader: ● Når du kansellerer WEEKLY TIMER (ukentlig timer), velg ingen timer i trinn 3 for å bruke WEEKLY TIMER-funksjonen.
● Hvis du ønsker å gå tilbake til det forrige trinnet mens du konfigurerer innstillingene, trykk på BACK-knappen
for å gå tilbake til det forrige trinnet.
● Trykk SEND-knappen
, når du er i nærheten av hovedenheten. Hvis du gjør det når du er langt fra hovedenheten, kan det hende at signalet ikke blir sendt skikkelig og det kan hende at innstillingene ikke blir riktig konfigurert.
No-17
9319356105-03_OM.indb 17
6/20/2016 9:56:18 AM
UKENTLIG TIMERFUNKSJON
Kontroller programmet
1
Trykk TIMER SETTING-knappen
Vises blinkende først "
".
Trykk NEXT-knappen
2
.
Kontroller programmet, dagen og tiden med
SELECT-knappen
3
.
.
Trykk TIMER SETTING-knappen
til det vanlige skjermbildet.
for å gå tilbake
For å kansellere WEEKLY (ukentlige) timeren
1
2
Trykk WEEKLY-knappen
ses.
"
mens "
" vi-
" forsvinner fra displayet.
● Når "
" ikke vises, trykk WEEKLY (ukentlige)-knappen
for å
stille inn WEEKLY TIMER (ukentlige timer) på nytt.
● WEEKLY TIMER (ukentlig-timer), ON/OFF TIMER (av/på-timer) (PROGRAM TIMER) og SLEEP TIMER (sove-timer) kan ikke kombineres.
No-18
9319356105-03_OM.indb 18
6/20/2016 9:56:19 AM
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
3. Sett på plass luftfiltrene.
FORSIKTIG
● Før rengjøring av dette produktet, må du slå av og koble fra
enheten og all strømforsyning.
● Før du starter driften må du sørge for at luftinntaksgitteret er
fullstendig stengt.
● Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er innebygd i innendørsenheten, for å unngå personskade når du
vedlikeholder enheten.
● Innendørsenheten må ikke utsettes for flytende insektmidler
eller hårspray.
● Ikke stå på glatte ujevne eller ustabile overflater mens du
vedlikeholder enheten.
Åpne luftinntaksgitteret
Rett opp sidene til luftfilteret med panelet og skyv helt inn,
mens du sørger for de 2 nederste Taggene returneres skikkelig til sine hull i panelet.
Luftfilter-tagger (2 steder)
Lukk luftinntaksgitteret
1. Klaffen på begge sider av luftinntaksgitteret trekkes fremover.
1. Sett på plass festet for gitteret.
Feste for
gitteret
Klikk
Tagg
Tagg
Det bevegelige panelet må ikke åpnes alene.
RIKTIG
FORBUDT
Bevegelig panel
2. Lukk luftinntaksgitteret.
Trykk punkt A og C lett, inntil de klikker; trykk deretter lett på
punkt B.
Klikk
Inntaksgitter-klaff
A
B
C
Klikk
Inntaksgitter-klaff
2. Fest luftinntaksgitteret med festet for gitteret.
Feste for
gitteret
Klikk
Ved punkt C må du
trykke lett innsiden.
Hvis luftinntaksgitteret ikke er fullstendig lukket, kan klimaanlegget ikke settes igang og lyset blinker som vist nedenfor.
Indikatorlampe
OPERATION
TIMER
(drift)
ECONOMY
(økonomi)
Rengjøre luftfiltrene
: Blinker
1. Fjern luftfiltrene.
Trekk opp håndtaket på luftfilteret, frigjør de 2 nedre taggene og trekk ut.
Luftfilter-håntak
Luftfilter-tagger (2 steder)
2. Fjern støv med en støvsuger eller ved å
vaske.
● Støv kan rengjøres fra luftfilteret enten med en støvsuger eller
ved å vaske filteret i en oppløsning av nøytralt vaskemiddel og
varmt vann. Hvis du vasker filteret, må du sørge for å la det tørke
skikkelig på et skyggefullt sted før du installerer det på nytt.
● Hvis dur lar støv samle seg på luftfilteret, vil luftstrømmen bli
som følge bli redusert og driftseffektiviteten senkes og støy økes.
● I perioder med normal bruk, bør luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.
● Til å begynne med blinker Operation-lyset 5 ganger og
Timer-lyset vil blinker 8 ganger, og dette gjentas.
● Economy-lyset fortsetter å blinke.
● Lukk luftinntaksgitteret fast.
Når luftinntaksgitteret er lukket fast, stopper lysene å
blinke og innendørsenheten kan starte driften.
● Når du lukker luftinntaksgitteret kan det bevegelige panelet
være åpent. I dette tilfellet må du slå av og på strømforsyningen, det bevegelige panelet vil gå tilbake til en normal
lukket tilstand.
● Når det brukes over lengre perioder, kan innendørsenheten samle støv på innsiden og ytelsen reduseres. Vi
anbefaler at innendørsenheten kontrolleres regelmessig,
i tillegg til din egen rengjøring og vedlikehold. For mer
informasjon, ta kontakt med autorisert servicepersonale.
● Ved rengjøring av innendørsanleggets hylse, må det ikke
bruk vann som er varmere enn 40°C, sterke skuremidler
eller volatile stoffer som benzen eller løsemidler.
● Når du slår av innendørsenheten for 1 måned eller mer,
må du først la viften modus gå kontinuerlig i en halv dag
slik at enheten tørker grundig.
No-19
9319356105-03_OM.indb 19
6/20/2016 9:56:20 AM
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Installer eller skift ut luftrensefiltret
1. Åpne luftinntaksgitteret og fjern luftfiltrene.
Vennligst se side 19.
2. Fjern de tilsmussede luftrensefiltrene
som er festet til rammene til frontpanelet.
(ved utskiftning)
Ramme for luftrensefilter
Om luftrensefiltret
● Når luftrensefiltre brukes kan ytelsen økes ved å sette viftehastigheten til "High" (høy).
[APPLE-CATECHIN FILTER]
(1 ark)
● Luftrensefiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes eller
brukes om igjen.)
● For oppbevaring av luftrensefilteret, bruk filtrene så snart som
mulig etter at pakken åpnes.
(Luftrengjøringseffekten reduseres når filtrene blir liggende i
den åpne pakningen)
● Generelt, skal filtrene skiftes ut alle 3 måneder.
Vennligst kjøpe de spesifiserte luftrensefiltrene (UTR-FA16)
(selges separat) for å skifte ut de tilsmussede luftrensefiltrene.
Luftrensefiltre
3. Fest de nye (eller vedlikeholdte) luftrensefiltrene til rammene til frontpanelet.
Ramme for luftrensefilter
[ION DEODORIZATION FILTER (ion deodoriseringsfilter)
(lyse blått)]
(1 ark)
● Filteret må skiftes ut hvert 3. år for å opprettholde deodoriseringseffekten.
● Filterrammen er ikke et engangsprodukt.
Vennligst kjøpe de spesifiserte deodoriseringsfiltrene (UTRFA16-2) (selges separat) for å skifte ut filteret.
Tagger (7 steder)
● APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
● [ION DEODORIZATION FILTER (ion deodoriseringsfilter)
(lyse blått): UTR-FA16-2
Vedlikehold av deodoriseringsfiltre
For å opprettholde deodoriseringseffekten må filteret rengjøres på den følgende måten alle 3 måneder.
(1) Fjern ion deodoriseringsfilteret.
(2) Rengjør med vann og la det lufttørke.
1) Skyll filteret med høytrykk varmt vann intil overflaten til
filteret er dekket med vann. Skyll med uttynnet, nøytralt
vaskemiddel.
Det skal aldri vaskes ved å gni eller skrubbe, dette kan
skade deodoriseringseffekten.
2) Rens med rennende vann.
3) Tørk i skyggen.
(3) Installer ion deodoriseringsfilteret på nytt.
4. Installer luftfiltrene og lukk luftinntaksgitteret.
Tilbakestill filterindikator (spesiell innstilling)
Tagger (7 steder)
Luftrensefilter
De nye luftrensefiltrene kan festes til både den høyre og
venstre rammen.
Skift ut filtre med de følgende komponentene (kjøpes separat)
Vennligst se side 19.
Kan brukes dersom det innstilles riktig under installasjonen.
Vennligst konsulter autorisert servicepersonale når du
bruker denne funksjonen.
● ECONOMY-lyset vil blinke når det er på tide å rengjøre luftfiltrene.
Indikatorlampe
OPERATION
TIMER
(drift)
ECONOMY
(økonomi)
: Blinker
● Rengjør luftfiltrene i henhold til side 19.
på
● Etter rengjøringen, trykk MANUAL AUTO-knappen
innendørsenheten for 2 sekunder eller mindre. (se side 3)
No-20
9319356105-03_OM.indb 20
6/20/2016 9:56:20 AM
FEILSØKING
I de følgende tilfellene, skal driften av klimaanlegget stanses umiddelbart og all strømforsyningen
kobles fra ved å slå av strømbryteren eller koble fra strømkontakten. Ta deretter kontakt med din forhandler eller autorisert servicepersonale.
Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.
● Enheten lukter brent eller avgir røyk
● Vann lekker fra enheten
ADVARSEL
Før du ber om service, må du utføre følgende kontroller:
Symptom
NORMAL
FUNKSJON
Virker ikke i det hele tatt:
Årsak
● Hvis innendørsanlegget stoppes og så startes igjen umiddelbart, vil
kompressoren ikke virke i ca 3 minutter, for å hindre at sikringen går.
● Hvis strømbryteren slås av og så på igjen umiddelbart, vil beskyttellseskretsen virke i ca 3 minutter, for å hindre at sikringen går.
Støy høres
Se side
● Under driften eller umiddelbart etter at enheten stanses, kan lyden
av vann som strømmer i klimaanleggets rør bli hørt I tillegg kan støy
være spesielt merkbart i ca 2 til 3 minutter etter driftstart (lyden av
kjølemiddel som strømmer).
—
—
● Under driften høres en svak pipende lyd. Dette er et resultat av ekspandering og sammentrekning av frontpanelet på grunn av temperaturendringer.
Lukter:
Tåke eller damp slippes ut:
Luftstrømmen er svak eller
stopper:
● Under Heating drift høres det av og til en susende lyd. Denne lyden
er forårsaket at den automatiske avisingsfunksjonen.
22
● Noen lukt kan komme lukt fra innendørsenheten. Denne lukten er
resultatet av lukter fra rommet (møbler, tobakk, osv.) som har blitt tatt
inn i innendørsanlegget.
—
● Under Cooling eller Dry drift, kan en lett tåke komme fra innendørsenheten. Dette skyldes den plutselige avkjølingen av luften i
rommet ved den kjølige luften som slippes ut fra innendørsenheten,
noe som resulterer i kondensering og damp.
—
● Under Heating frift, kan utendørsenhetens vifte stanse, og damp kan
stige fra enheten. Dette skyldes at den automatiske avisingsfunksjonen.
22
● Når Heating drift settes i gang er viftehastigheten midlertidig svært
lav, slik at indre komponenter kan varmes opp.
● Under Heating drift, hvis romtemperaturen stiger over temperaturinnstillingen, vil utendørsenheten stoppe og innendørsenheten gå med
en veldig lav viftehastighet. Hvis du ønsker å varme opp rommet ytterligere, må du stille temperaturen på en høyere innstilling.
Vann kommer fra utendørsenheten:
—
● Under Heating drift, vil innendørsenheten midlertidig stoppe driften
(maks. 15 minutter), mens avisingsfunksjonen går. Under avisingsfunksjonen blinker indikatorlyset for OPERATION (drift).
22
● Under Dry-modusen kjøres innendørsenheten med lav hastighet for
å justere fuktigheten i rommet; viften til innendørsenheten kan stanse
fra tid til annen. Viften kan også fungere med veldig lav hastighet når
fuktigheten i rommet justeres.
7
● Under SUPER QUIET drift, vil viften gå med en veldig lav hastighet.
6
● I overvåkningsmodusen til AUTO driften, vil viften gå med en veldig
lav hastighet.
7
● Under Heating driften kan vann produseres fra utendørsenheten på
grunn av den automatiske avisingen.
22
No-21
9319356105-03_OM.indb 21
6/20/2016 9:56:20 AM
FEILSØKING
Symptom
Virker ikke i det hele tatt:
KONTROLLER
EN
GANG TIL
Elementer som skal kontrolleres
● Har skillebryteren blitt slått av?
● Har det vært et strømbrudd?
● Har en sikring gått, eller en skillebryter?
—
● Er luftinntaksgitteret fullstendig lukket?
19
● Fungerer timeren?
Dårlig Cooling (eller
Heating) (kjøling eller
oppvarming)-ytelse:
Enheten kjører
annerledes enn innstillingen
på fjernkontrollen:
Se side
12 - 18
● Er luftfilteret tilsmusset?
● Er klimaanleggets luftinntaksgitteret eller luftutløp blokkert?
● Har du justert innstillingene for temperaturinnstillingen (temperaturen)
riktig?
● Er et vindu eller en dør åpen?
● Når det gjelder Cooling-funksjonen, kommer det sterkt sollys inn
gjennom et vindu? (Lukk gardinene.)
● Når det gjelder Cooling-funksjonen, er det varmeapparater eller datamaskiner i rommet eller er det for mange mennesker i rommet?
—
● Har OUTDOOR UNIT LOW NOISE ikke blitt innstilt?
11
● Er enheten innstilt for SUPER QUIET drift?
6
● Er batteriene til fjernkontrollen tomme?
● Er batteriene til fjernkontrollen laded skikkelig?
5
Hvis problemet vedvarer etter å ha foretatt disse kontrollene eller om du merker brent lukt eller OPERATION-indikatorlyset og
TIMER-indikatorlyset blinker og om ØKONOMI-indikatorlyset blinker raskt. Stans enheten umiddelbart, slå av strømbryteren og ta
kontakt autorisert servicepersonale.
RÅD TIL DRIFTEN
Drift og ytelse
Heating (oppvarming)-ytelse
● Dette klimaanlegget opererer med varmepumpeprinsippet,
ved å absorberer varme fra uteluften og overføre denne
varmen til innendørsenheten Som et resultat av dette reduseres ytelsen når utetemperaturen synker. Hvis du føler at
produseres utilstrekkelig ytelse til oppvarming, anbefaler vi
at du bruker dette klimaanlegget sammen med en annen
form for varmeapparat.
● Varmepumpe-klimaanlegg varmer opp hele rommet ved å
resirkulere luften gjennom rommet, det kan ta litt tid etter at
klimaanlegget først settes igang før rommet er oppvarmet.
Datastyrt automatisk avisingsfunksjon
● Når Heating-modusen brukes under forhold med lav utetemperatur og høy fuktighet, kan det føre til ising på utendørsenheten og kan føre til redusert ytelse
For å hindre denne typen redusert ytelse, er dette klimaanlegget utstyrt med en datastyrt automatisk avisingsfunksjon.
Hvis det danner seg is, vil klimaanlegget midlertidig stoppe
og avisingsfunksjon vil gå kort (maks. 15 minutter).
Under avisingsfunksjonen blinker indikatorlyset (grønn) for
OPERATION (drift).
● Etter at Heating driften stopper, vil enheten automatisk
starte avisingsfunksjon hvis det danner seg is på utendørsenheten. I dette tilfellet, vil utendørsenheten automatisk
stoppe etter noen få minutter.
AUTO omstart
I tilfelle strømbrudd
● Strømforsyningen til klimaanlegget er stoppet på grunn av
et strømbrudd. Klimaanlegget vil automatisk gjenoppta driften i sin forrige modus, når strømmen er gjenopprettet.
● Hvis et strømbrudd oppstår under TIMER drift, nullstilles timeren og innendørsanlegget vil begynne (eller stoppe) driften i
henhold til den nye tidsinnstillingen. I tilfelle at denne typen
timer-feil oppstår, vil TIMER-indikatorlyset blinke (se side 3).
● Bruk av andre elektriske apparater (barbermaskin osv) eller
bruk av en trådløse radiosendere i nærheten, kan føre til
at klimaanlegget ikke virker I dette tilfelle, midlertidig slå av
skillebryteren, slå den på igjen og bruk deretter fjernkontrollen for å gjenoppta driften.
No-22
9319356105-03_OM.indb 22
6/20/2016 9:56:20 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement