Fujitsu ASHG14LZCA Instrukcja instalacji

Fujitsu ASHG14LZCA Instrukcja instalacji
INSTRUKCJA INSTALACJI
KLIMATYZATOR
Typ ścienny
NR CZĘŚCI 9319357089
Zawartość
1.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .............................. 1
2.
INFORMACJE O PRODUKCIE ......................................................... 1
3.
OGÓLNA SPECYFIKACJA................................................................ 2
4.
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE ......................................................... 2
5.
WYBÓR POZYCJI MONTAŻOWEJ................................................... 3
6.
PRACE MONTAŻOWE ...................................................................... 3
7.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ......................................................... 5
8.
WYKOŃCZENIE ............................................................................... 6
9.
DEMONTAŻ I MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO ............................. 6
12. INSTALACJA OPCJONANEGO ZESTAWU ..................................... 7
10. Rozruch próbny ................................................................................. 7
11. MONTAŻ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA................................. 7
13. PRACE MONTAŻOWE ...................................................................... 8
[Oryginalne instrukcje]
Do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
14. WYBIERANIE KODU NIESTANDARDOWEGO
PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA................................................. 9
15. USTAWIANIE FUNKCJI..................................................................... 9
16. WSKAZÓWKI DLA KLIENTA ........................................................... 10
17. KODY BŁĘDÓW .............................................................................. 10
Wskazanie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, grożącej
OSTRZEŻENIE śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
Wskazanie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, grożącej
PRZESTROGA lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami albo uszkodzeniem
mienia.
OSTRZEŻENIE
• Instalacja niniejszego produktu może zostać przeprowadzona wyłącznie przez
doświadczonych serwisantów lub zawodowych instalatorów zgodnie z niniejszą
instrukcją. Nieprofesjonalna lub niewłaściwa instalacja produktu może być przyczyną poważnych wypadków, takich jak obrażeń, wycieków wody, porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru. Jeśli produkt zostanie zainstalowany z naruszeniem zaleceń
umieszczonych w niniejszej instrukcji, spowoduje to utratę gwarancji producenta.
• Nie włączać zasilania aż do czasu zakończenia wszystkich prac. Włączenie zasilania
przed zakończeniem prac może być przyczyną poważnych wypadków, np. porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.
• W przypadku wycieku czynnika chłodniczego podczas pracy należy przewietrzyć
pomieszczenie. Jeśli wyciekający czynnik chłodniczy zostanie narażony na bezpośrednie działanie ognia, może to spowodować wytworzenie toksycznego gazu.
• Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z przepisami, zasadami lub normami
dotyczącymi okablowania i sprzętu elektrycznego w danym kraju, regionie lub miejscu
instalacji.
• Nie wolno używać środków przyśpieszających proces odszraniania ani środków
czyszczących, innych niż zalecane przez producenta.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czuciowej bądź nieposiadające
odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane
w zakresie użytkowania urządzenia. Należy nadzorować dzieci i upewniać się, że nie
bawią się one urządzeniem.
PRZESTROGA
• Przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z klimatyzatora należy zapoznać
się dokładnie z wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w
niniejszej instrukcji.
• Produkt należy zainstalować zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami obowiązującymi w miejscu instalacji oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
• Niniejszy produkt jest częścią zestawu stanowiącego klimatyzator. Produktu nie można instalować oddzielnie ani instalować z nieautoryzowanym urządzeniem.
• Należy zawsze używać oddzielnej linii zasilania zabezpieczonej przez wyłącznik działający na wszystkich przewodach z odległością pomiędzy stykiem wynoszącą 3 mm.
• W celu ochrony osób należy uziemić produkt prawidłowo i użyć kabla zasilającego w
połączeniu z wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELCB).
PRZESTROGA
• Niniejszy produkt nie jest odporny na wybuch, dlatego nie powinien być instalowany w
atmosferze wybuchowej.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać elementów elektrycznych bezpośrednio po wyłączeniu zasilania. Po wyłączeniu zasilania należy odczekać
co najmniej 5 minut przed dotknięciem elementów elektrycznych.
• Niniejszy produkt nie zawiera części wymagających serwisowania przez użytkownika.
W celu przeprowadzenia naprawy należy zawsze skontaktować się z doświadczonymi
serwisantami.
• W przypadku przenoszenia klimatyzatora należy zasięgnąć opinii doświadczonych
serwisantów w odniesieniu do odłączania i ponownej instalacji produktu.
• Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń elektronicznych ani wyposażenia
domowego. Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca z produktu może je
zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić do ich uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
Polski
• Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia dokładnie zapoznaj się z treścią
niniejszej instrukcji.
• Ostrzeżenia i środki ostrożności wymienione w niniejszej instrukcji zawierają ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ich przestrzegać.
• Niniejszą instrukcję wraz z instrukcją obsługi należy przekazać klientowi. Należy
poprosić klienta o zachowanie tych instrukcji do wykorzystania w przyszłości, np. w
przypadku przeniesienia lub naprawy urządzenia.
• Należy uważać, aby nie porysować klimatyzatora podczas jego dotykania.
• Po zakończeniu instalacji należy wyjaśnić klientowi prawidłową obsługę, korzystając z
instrukcji obsługi.
2. INFORMACJE O PRODUKCIE
2.1. Środki ostrożności dotyczące korzystania z czynnika chłodniczego R410A.
Podstawowe procedury dotyczące prac instalacyjnych są takie same jak w przypadku
modeli z konwencjonalnym czynnikiem chłodniczym (R22).
Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
Ponieważ ciśnienie robocze jest 1,6 razy wyższe niż w przypadku modeli z
konwencjonalnym czynnikiem chłodniczym (R22), niektóre z przewodów rurowych oraz
narzędzi instalacyjnych i serwisowych są specjalne. (Patrz tabela poniżej).
Zwłaszcza w przypadku wymiany modelu z konwencjonalnym czynnikiem chłodniczym
(R22) na model z nowym czynnikiem chłodniczym R410A należy zawsze wymienić
konwencjonalne przewody rurowe i nakrętki złączne na przewody rurowe i nakrętki
złączne typu R410A.
Modele, które używają czynnika chłodniczego R410A mają inną średnicę gwintu
portu ładowania, aby zapobiec błędnemu załadowaniu konwencjonalnego czynnika
chłodniczego (R22) oraz ze względów bezpieczeństwa. W związku z tym należy
wcześniej sprawdzić. [Średnica gwintu portu ładowania dla R410A wynosi 1/2-20 UNF]
Należy bardziej uważać, aby obce substancje (olej, woda itp.) nie dostały się do
przewodów rurowych niż w przypadku modeli z czynnikiem chłodniczym (R22). Ponadto
podczas przechowywania przewodów rurowych należy szczelnie zamknąć otwór przez
zaciśnięcie, zaklejenie taśmą itp.
Podczas ładowania czynnika chłodniczego należy wziąć pod uwagę niewielką zmianę
w składzie fazy gazowej i ciekłej. Ponadto należy zawsze ładować od fazy ciekłej, gdzie
skład czynnika chłodniczego jest stabilny.
Pl-1
9319357089_IM.indb 1
5/20/2016 1:45:36 PM
2.2. Specjalne narzędzia dla R410A
Następujące elementy są niezbędne do zainstalowania tego klimatyzatora. (Wymienione
elementy nie są dołączone do klimatyzatora i należy je zakupić oddzielnie).
Nazwa narzędzia
Zmiana z R22 na R410A
Zespół rurki podłączeniowej
1
Zaślepka ścienna
Kabel przyłączeniowy (4-żyłowy)
1
Wspornik
Rura rozgałęźna
miernika
Ciśnienie jest wysokie i nie można go zmierzyć za pomocą miernika R22. Aby zapobiec błędnemu zmieszaniu innych czynników
chłodniczych, średnica każdego portu została zmieniona.
Zaleca się używać miernika z uszczelnieniami od -0,1 do 5,3 MPa
(od -1 do 53 bar) dla wysokiego ciśnienia.
Od -0,1 do 3,8 MPa (od -1 do 38 bar) dla niskiego ciśnienia.
Rura ścienna
1
Wąż odpływu skroplin
1
Taśma dekoracyjna
1
Śruby samogwintujące
1 zestaw
Taśma winylowa
1
Szczeliwo
Nazwa
Przewód ładowania
Aby zwiększyć odporność ciśnieniową, materiał przewodu i
rozmiar podstawy zostały zmienione. (R410A)
Pompa próżniowa
Instalując adapter pompy próżniowej, można używać konwencjonalnej pompy próżniowej.
(Używanie pompy próżniowej z silnikiem szeregowym jest
zabronione.)
Czujnik wycieku gazu
Specjalny czujnik wycieku gazu do czynnika chłodniczego
HFC R410A.
Rury miedziane
Konieczne jest używanie bezszwowych rur miedzianych, a także pożądane jest, aby ilość
oleju resztkowego była mniejsza niż 40 mg/10 m. Nie należy używać rur miedzianych,
które mają zapadniętą, zniekształconą lub odbarwioną część (zwłaszcza na wewnętrznej
powierzchni). W przeciwnym razie zawór rozprężny lub rurka włoskowata mogą zostać
zablokowane przez zanieczyszczenia.
Ponieważ w klimatyzatorze wykorzystującym czynnik R410A panuje ciśnienie wyższe niż w
przypadku używania czynnika R22, konieczne jest wybranie odpowiednich materiałów.
Ilość
Nazwa
Ilość
1
1 zestaw
1
2.4. Części dodatkowe
Metoda instalacji opcjonalnych części jest opisana w poszczególnych instrukcjach instalacji.
Nazwa części
Nazwa modelu
Przewodowy pilot zdalnego
sterowania *1
Przewodowy pilot zdalnego
sterowania *1
Podstawowy pilot zdalnego
sterowania *1
Zewnętrzny zestaw połączeniowy *1
Zestaw komunikacyjny
Zastosowanie
UTY-RVNM
Do obsługi klimatyzatora
UTY-RNNM
Do obsługi klimatyzatora
UTY-RSNM
Do obsługi klimatyzatora
Do portu wejścia/wyjścia sterującego
Do instalacji opcjonalnych części
UTY-XWZXZ5
UTY-TWBXF1
*1 Opcjonalny zestaw komunikacyjny jest konieczny do instalacji.
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno używać dotychczasowych przewodów rurowych i nakrętek złącznych
(używanych z czynnikiem R22).
W przypadku zastosowania dotychczasowych materiałów ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego wzrośnie i spowoduje awarię, obrażenia itp. (należy korzystać ze
specjalnych materiałów typu R410A.)
• Do napełniania lub wymiany należy używać wyłącznie określonego czynnika chłodniczego (R410A). Stosowanie niekreślonego czynnika chłodniczego może spowodować awarię produktu, rozerwanie rur lub obrażenia ciała.
• Nie wolno mieszać żadnego gazu ani zanieczyszczeń z wyjątkiem określonego
czynnika chłodniczego (R410A). Napływ powietrza lub zastosowanie nieokreślonego
materiału sprawia, że ciśnienie wewnętrzne obiegu czynnika chłodniczego jest zbyt
wysokie, co może spowodować awarię produktu, rozerwanie rur lub obrażenia ciał.
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA
Niniejsza INSTRUKCJA INSTALACJI przedstawia w skrócie miejsce i sposób zainstalowania
systemu klimatyzacji. Należy zapoznać się z całym zestawem instrukcji dotyczących jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej oraz upewnić się, że wszystkie wymienione elementy wyposażenia
znajdują się w systemie przed rozpoczęciem instalacji.
3.1. Rodzaj miedzianych rur i materiału izolacyjnego
PRZESTROGA
W instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej znajduje się opis długości rurki
podłączeniowej oraz informacje o różnicy jej wysokości.
OSTRZEŻENIE
• W celu zapewnienia właściwej pracy klimatyzatora należy zainstalować go zgodnie z
niniejszą instrukcją.
• Aby podłączyć jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną, należy użyć rur i kabli
klimatyzatora dostępnych za pośrednictwem lokalnego dystrybutora. Niniejsza instrukcja przedstawia właściwe połączenia za pomocą takiego zestawu instalacyjnego.
• Nie włączać zasilania aż do czasu zakończenia wszystkich prac.
Pojemność jednostki
wewnętrznej
Rozmiar rury gazowej (grubość) [mm]
Rozmiar rury cieczowej
(grubość) [mm]
9, 12
Ø 9,52(0,8)
Ø 6,35(0,8)
14
Ø 12,70(0,8)
Ø 6,35(0,8)
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Niniejsza instrukcja przedstawia tylko sposób instalacji jednostki wewnętrznej. Aby
zainstalować jednostkę zewnętrzną (jeśli występuje), należy zapoznać się z instrukcją
instalacji dołączoną do każdego produktu.
• Należy uważać, aby nie porysować klimatyzatora podczas jego dotykania.
• Po zakończeniu instalacji należy wyjaśnić klientowi prawidłową obsługę, korzystając z
instrukcji obsługi.
2.3. Akcesoria
Dostarczone są następujące akcesoria instalacyjne. Należy używać ich w zależności od potrzeby.
Nazwa i kształt
Ilość
Instrukcja obsługi
Nazwa i kształt
Ilość
• Owinąć izolację cieplną zarówno wokół rury gazowej, jak i rury cieczowej.
Brak izolacji cieplnej lub nieprawidłowa izolacja cieplna może spowodować wycieki wody.
• W modelu z obiegiem wstecznym należy używać izolacji cieplnej z wytrzymałością
cieplną powyżej 120 °C.
• Jeśli przewidywana wilgotność miejsca instalacji rur z czynnikiem chłodniczym jest
wyższa niż 70%, należy owinąć izolację cieplną wokół rur z czynnikiem chłodniczym.
Jeśli przewidywana wilgotność wynosi pomiędzy 70% a 80%, należy użyć izolacji
cieplnej o grubości 15 mm lub więcej.
Jeśli przewidywana wilgotność jest wyższa niż 80%, należy użyć izolacji cieplnej o
grubości 20 mm lub więcej.
• Zastosowanie cieńszej izolacji cieplnej niż określona powyżej może spowodować
skroplenie pary wodnej na powierzchni izolacji.
• Używać izolacji cieplnej o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym 0,045
W/(m•K) lub mniej, w temperaturze 20 °C.
Taśma tkaninowa
1
Instrukcja instalacji
(niniejsza instrukcja)
1
Śruba samogwintująca (duża)
1
Ścienny uchwyt hakowy
5
3.2. Dodatkowe materiały wymagane do instalacji
A. Taśma chłodnicza (zbrojona)
B. Izolowane zszywki lub zaciski do podłączenia przewodu (Sprawdzić lokalne przepisy
elektryczne.)
C. Kit
D. Smar chłodniczy
E. Zaciski lub wsporniki do zamocowania instalacji rurowej układu chłodzenia
Śruba samogwintująca (mała)
1
2
Filtr oczyszczania powietrza
Pilot zdalnego sterowania
1
4. WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
Jednostka wewnętrzna jest zasilana z jednostki zewnętrznej. Nie zasilać jednostki wewnętrznej z oddzielnego źródła zasilania.
2
OSTRZEŻENIE
Bateria
2
Norma dotycząca okablowania i sprzętu elektrycznego różni się w zależności od kraju i
regionu. Przed rozpoczęciem prac elektrycznych należy upewnić się, że przestrzegane
są odpowiednie regulacje, przepisy lub normy.
Kabel
Rozmiar żyły [mm2]
Typ
Uwagi
1
Kabel połączeniowy
1,5
Typ 60245 IEC 57
3 kabel + uziemienie, 1
Ø 230 V
Mocowania filtrów
2
Uchwyt na pilota zdalnego sterowania
Uszczelnienie A
(Dotyczy wyłącznie modelu 14)
1
Maksymalna długość kabla: ograniczenie spadku napięcia do mniej niż 2%. Zwiększyć
średnicę kabla, jeśli spadek napięcia wynosi 2% lub więcej.
Pl-2
9319357089_IM.indb 2
5/20/2016 1:45:36 PM
5. WYBÓR POZYCJI MONTAŻOWEJ
6.1. Wymiary montażowe
Ścienny
uchwyt
hakowy
Należy ustalić z klientem pozycję montażu w następujący sposób:
5.1. Jednostka wewnętrzna
(1) Zainstalować jednostkę wewnętrzną poziomo na mocnej ścianie, która jest odporna
na drgania.
(2) Otwory wlotowy i wylotowy nie powinny być zablokowane: należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza w całym pomieszczeniu.
(3) Zainstalować jednostkę przy użyciu dedykowanego odgałęzienia obwodu elektrycznego.
(4) Nie instalować jednostki w miejscu, gdzie będzie ona narażona na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
(5) Zainstalować jednostkę w miejscu, gdzie połączenie z jednostką zewnętrzną jest łatwe.
(6) Zainstalować jednostkę w miejscu umożliwiającym łatwy montaż rury spustowej.
(7) Należy uwzględnić wymagania serwisowe i pozostawić odstępy pokazane w
rozdziale „6.1. Wymiary instalacyjne”. Ponadto należy zainstalować jednostkę w
miejscu, gdzie można zdemontować filtr.
1,5 m lub
powyżej
Pilot zdalnego
sterowania
Nie instalować urządzenia w następujących obszarach:
• Obszar o wysokim poziomie zasolenia, np. nad morzem. Pogorszy to jakość metalowych części, powodując ich awarię lub wyciek wody z urządzenia.
• Obszar wypełniony olejem mineralnym lub zawierający dużą ilość rozlanego oleju lub
pary, np. kuchnia. Pogorszy to jakość plastikowych części, powodując ich awarię lub
wyciek wody z urządzenia.
• Obszar znajdujący się w pobliżu źródeł ciepła.
• Obszar, w którym wytwarzane są substancje, które niekorzystnie wpływają na sprzęt,
np. gaz siarkowy, chlor gazowy, kwas lub zasada. Spowoduje to korozję rur miedzianych i lutowanych złącz, co może doprowadzić do wycieku czynnika chłodniczego.
• Obszar, w którym może powstać wyciek gazu palnego, znajdują się zawieszone
włókna węglowe lub pył palny albo opary substancji łatwopalnych, np. rozcieńczalnika
do farb lub benzyny.
• Jeśli gaz ulotni się i osiądzie wokół urządzenia, może spowodować pożar.
• Obszar, w którym zwierzęta mogą oddawać mocz na urządzenie lub może być wytwarzany amoniak.
• Urządzenia nie wolno używać do celów specjalnych, np przechowywania żywności,
hodowli zwierząt, uprawy roślin ani do zabezpieczania urządzeń precyzyjnych lub
obiektów sztuki. Może to pogorszyć jakość zabezpieczonych lub przechowanych
obiektów.
• Urządzenie zainstalować w miejscu, w którym odprowadzanie wody nie stwarza
żadnych problemów.
• Jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną, kabel zasilający, przewód transmisyjny
i kabel zdalnego sterowania należy zainstalować w odległości co najmniej 1 m od odbiorników telewizyjnych lub radiowych. Ma to na celu uniknięcie zakłóceń w odbiorze
sygnału telewizyjnego i uniknięcie szumów radiowych.
(Nawet w przypadku instalacji w odległości większej niż 1 m wciąż możliwe jest odbieranie zakłóceń w niektórych warunkach sygnałowych.)
• Jeśli dzieci poniżej 10 lat mogą znaleźć się w zasięgu urządzenia, należy podjąć
środki zapobiegawcze, aby nie mogły się do niego zbliżyć.
• Jednostkę wewnętrzną zainstalować na ścianie, której wysokość od podłoża wynosi
więcej niż 1,8 m.
(Zaślepka
ścienna)
Uchwyt
na pilota
zdalnego
sterowania
Śruba samogwintująca
(mała)
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
133 mm lub
powyżej
1,8 m lub
powyżej
Prawidłowa początkowa lokalizacja instalacji jest ważna, ponieważ trudno jest przenieść
jednostkę po jej zainstalowaniu.
Zainstalować jednostkę wewnętrzną w miejscu, które jest w stanie utrzymać ciężar
urządzenia. Jednostkę należy zamocować bezpiecznie, aby urządzenie nie przewróciło się ani nie spadło.
84 mm lub
powyżej
127 mm lub
powyżej
* Odległość pomiędzy ściennym
uchwytem hakowym a sufitem powinna wynosić 84 mm lub więcej.
**Bok obok ściany bocznej musi
odpowiadać rozmiarowi wskazanemu
na rysunku.
6.2. Kierunek przewodów rurowych jednostki wewnętrznej
Przewody rurowe można podłączyć w 6 kierunkach wskazanych na poniższym rysunku.
Kiedy przewody rurowe zostaną podłączone w kierunku (2) , (3) , (4) lub (5) , należy
wykonać nacięcie wzdłuż wpustu przewodów rurowych na boku przedniej pokrywy za
pomocą piły do metalu.
(Tył)
(5) Lewy
wylot
(2) Prawy
wylot
(1) Tylny wylot
(3) Dolny wylot
(6) Lewy tylny
wylot
(4) Lewy dolny wylot
6.3. Wycięcie otworu w ścianie do rur łączących
(1) Wyciąć w ścianie otwór o średnicy 80 mm w położeniu pokazanym na poniższym
rysunku.
(2) Wyciąć otwór tak, aby zewnętrzny koniec był położony niżej (od 5 do 10 mm) od
wewnętrznego końca.
(3) Należy zawsze wyrównać środek otworu w ścianie. W przypadku niewłaściwego wyrównania dojdzie do wycieku wody.
(4) Przeciąć rurę ścienną tak, aby pasowała do grubości ściany, włożyć ją do zaślepki ściennej, zamknąć zaślepkę za pomocą taśmy winylowej, a następnie przełożyć rurę przez
otwór.
(5) Dla lewych przewodów rurowych i prawych przewodów rurowych wytnij otwór trochę
niżej tak, aby zapewnić swobodny przepływ odprowadzanej wody.
Ścienny uchwyt hakowy
Znacznik środka
6. PRACE MONTAŻOWE
PRZESTROGA
• Nie uderzać ani nie naciskać czujnika obecności ludzi. Może to prowadzić do
uszkodzenia lub awarii.
• Nie dotykać czujnika obecności ludzi. Jakiekolwiek zarysowania lub brud może prowadzić
do nieprawidłowego wykrywania.
• Nie umieszczać dużych przedmiotów w pobliżu czujnika obecności ludzi. Ponadto
należy upewnić się, że elementy grzewcze znajdują się poza obszarem wykrywania
czujnika.
Otwór o śred. 65 mm
Otwór o śred. 65 mm
Przymocować taśmą winylową
5~10 mm
Zakres wykrywania czujnika obecności ludzi jest podany poniżej.
Kąt pionowy 90° (widok z boku)
Kąt poziomy 100° (widok z góry)
7m
7m
90°
50°
50°
Zaślepka ścienna
Rura ścienna
(zasilanie elektryczne) (zasilanie
elektryczne)
(wewnątrz) Ściana
(na zewnątrz)
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze używać rury ściennej. Jeśli rura ścienna nie zostanie użyta, kabel podłączony pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną może dotknąć metalu i
spowodować wyładowanie elektryczne.
Pl-3
9319357089_IM.indb 3
5/20/2016 1:45:36 PM
6.4. Instalowanie ściennego uchwytu hakowego
W przypadku lewej rury
wylotowej obciąć rowek przy
wylocie rury za pomocą piły.
Zaślepka odpływu
Usunąć zaślepkę odpływu, pociągając za występ na końcu zaślepki
za pomocą szczypiec itp.
Wąż odpływowy jednostki
wewnętrznej
• Wyjąć ścienny uchwyt hakowy z jednostki wewnętrznej. (Usunąć śrubę).
(1) Zainstalować ścienny uchwyt hakowy tak, aby był on prawidłowo położony w poziomie
i pionie. Jeśli ścienny uchwyt hakowy jest przechylony, woda będzie kapać na podłogę.
(2) Zainstalować ścienny uchwyt hakowy tak, aby był wystarczająco mocny, aby utrzymać ciężar urządzenia.
Metoda demontażu węża odpływowego
Metoda montażu węża odpływowego
Włożyć pionowo wąż odpływowy w kierunku
środka tak, aby uchwyt spustowy (biały kolor)
mógł zostać dokładnie wyrównany z otworem
na śrubę wokół korka spustowego.
Po włożeniu, a przed wymianą, należy ponownie zamontować i dokręcić usunięte śruby.
Usunąć śrubę z lewej strony węża odpływowego i wyciągnąć go.
• Przymocować ścienny uchwyt hakowy do ściany za pomocą co najmniej 5 śrub przez otwory
w pobliżu zewnętrznej krawędzi uchwytu.
• Upewnić się, że ścienny uchwyt hakowy jest mocno przykręcony.
Śruba
Ścienny uchwyt hakowy
Wąż odpływu skroplin
Otwór na śrubę
Uchwyt spustowy
Śruba
Korek spustowy
Wąż odpływu skroplin
Uchwyt spustowy
•
•
Śruba samogwintująca
(duża)
PRZESTROGA
Instalując ścienny uchwyt hakowy, należy go wyrównać zarówno w poziomie, jak i pionie.
Niewłaściwe wyrównanie może spowodować wyciek wody.
Podczas pracy należy przytrzymywać złącze węża odpływowego.
Ponieważ śruba znajduje się w środku, należy użyć śrubokręta wyposażonego w magnes.
• W przypadku lewego przewodu rurowego i lewego tylnego przewodu rurowego należy wyrównać oznaczenia na ściennym uchwycie hakowym i ukształtować łącznik rurowy.
• Zgiąć rurę połączeniową (promień gięcia co najmniej 70 mm) i zainstalować w odległości
nie większej niż 35 mm od ściany.
• Po przełożeniu wewnętrznych przewodów rurowych i węża odpływowego przez otwór w
ścianie należy zawiesić jednostkę wewnętrzną na hakach w górnej i dolnej części ściennego
uchwytu hakowego.
[Instalacja jednostki wewnętrznej]
6.5. Formowanie węża odpływowego i rury
[Tylne przewody rurowe, Prawe przewody rurowe, Dolne przewody rurowe]
• Zawiesić jednostkę wewnętrzną na hakach w górnej części ściennego uchwytu hakowego.
• Włożyć podkładkę dystansową pomiędzy jednostkę wewnętrzną a ścienny uchwyt hakowy, a następnie odsunąć dolną część jednostki wewnętrznej od ściany.
• Zainstalować przewody rurowe jednostki wewnętrznej w kierunku otworu w ścianie, a
następnie związać razem wąż odpływowy i rurę za pomocą taśmy winylowej.
• Zainstalować przewody rurowe tak, aby wąż odpływowy znajdował się na dole.
• Owinąć widoczne z zewnątrz rury jednostki wewnętrznej za pomocą taśmy dekoracyjnej.
Jednostka wewnętrzna
[Lewe tylne przewody rurowe, lewe przewody rurowe]
Jednostka: cale (mm)
(element dystansowy)
Zamień miejscami zaślepkę odpływu i wąż odpływowy.
Ścienny uchwyt hakowy
Rura podłączeniowa mała
PRZESTROGA
• Wąż odpływowy i zaślepkę odpływu należy włożyć dokładnie. Ujście powinno być
pochylone, aby uniknąć wycieku wody.
• Podczas wkładania nie należy umieszczać żadnych materiałów oprócz wody. W
przypadku umieszczenia jakiegokolwiek innego materiału spowoduje to obniżenie
wydajności instalacji i wyciek wody.
• Po wyjęciu węża odpływowego należy pamiętać o zamocowaniu zaślepki odpływu.
• Za pomocą taśmy należy przymocować wąż odpływowy do dolnej części przewodów
rurowych.
• Należy zapobiec zamarznięciu odprowadzonej wody w niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku instalowania węża odpływowego jednostki wewnętrznej na zewnątrz
należy powziąć niezbędne środki ochrony przed zamarzaniem, aby zapobiec
zamarznięciu odprowadzonej wody.
W niskiej temperaturze otoczenia (temperatura na zewnątrz poniżej 0 °C), po włączeniu
trybu chłodzenia, woda w wężu odpływowym może być zamarznięta. Po zamarznięciu
wody odpływowej wąż odpływowy zostanie zablokowany i może dojść do wycieku wody
przy jednostce wewnętrznej.
Zgiąć R2-3/4
(70) za pomocą
giętarki do rur
Wyrównać oznaczenia
Rura podłączeniowa duża
Ścienny uchwyt hakowy
Jednostka wewnętrzna
Górne haczyki
Metoda instalacji zaślepki odpływu
Za pomocą klucza sześciokątnego 4 mm po przeciwnej stronie należy włożyć zaślepkę odpływu aż
dotknie ona końcówki korka spustowego.
Brak luki
Dolne haczyki
Klucz sześciokątny
Prawy przewód
rurowy
Korek
spustowy
Zaślepka
odpływu
Po przyczepieniu jednostki wewnętrznej do górnego haka należy umocować osprzęt
jednostki wewnętrznej na 2 dolnych hakach, jednocześnie opuszczając urządzenie i dosuwając je do ściany.
Związać taśmą winylową
Rury chłodnicze (góra)
Tylny przewód rurowy
Dolny przewód rurowy
Wąż odpływowy jednostki
wewnętrznej (dół)
Pl-4
9319357089_IM.indb 4
5/20/2016 1:45:36 PM
6.6.3. Połączenie rurowe
6.6. Połączenie kielichowe (połączenie rur)
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Dokręcić nakrętki złączne za pomocą klucza dynamometrycznego, korzystając z
określonej metody dokręcania. W przeciwnym razie nakrętki złączne mogą pęknąć
po dłuższym okresie, powodując wyciek czynnika chłodniczego i wytworzenie
niebezpiecznego gazu, jeśli czynnik chłodniczy zetknie się z płomieniem.
6.6.1. Rozwieranie
Należy używać specjalnego obcinaka do rur i kielicharki przeznaczonych do instalacji
rurowej R410A.
(1) Za pomocą obcinaka do rur przyciąć łącznik rurowy do niezbędnej długości.
(2) Przytrzymać rurę do dołu, aby nie trafiły do niej skrawki i usunąć wszelkie zadziory.
(3) Założyć nakrętkę złączną (należy zawsze używać nakrętki złącznej przymocowanej
odpowiednio do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej lub puszki rozgałęźnej)
na rurę i przeprowadzić proces kielichowania za pomocą kielicharki. Należy używać
specjalnej kielicharki R410A lub konwencjonalnej kielicharki. W przypadku użycia innych
nakrętek złącznych może nastąpić wyciek czynnika chłodniczego.
(4) Zabezpieczyć rury przez zaciśnięcie ich lub za pomocą taśmy, aby zapobiec przedostaniu
się do nich kurzu, brudu lub wody.
B
Sprawdzić, czy rura (L) ma
równomierny kielich i nie jest
pęknięta ani porysowana.
• Należy dopilnować, aby rura została prawidłowo podłączona do złącza na jednostce wewnętrznej. Jeśli centrowanie jest nieprawidłowe, nakrętka złączna nie może
zostać płynnie dokręcona. W przypadku obracania nakrętki złącznej przy użyciu siły
gwint zostanie uszkodzony.
• Nakrętkę złączną można zdjąć z rury jednostki wewnętrznej dopiero bezpośrednio
przed podłączeniem rury połączeniowej.
• Klucz dynamometryczny należy trzymać za jego uchwyt, przytrzymując go pod kątem prostym do rury, aby prawidłowo dokręcić nakrętkę złączną.
• Dokręcić nakrętki złączne za pomocą klucza dynamometrycznego, korzystając z
określonej metody dokręcania. W przeciwnym razie nakrętki złączne mogą pęknąć
po dłuższym okresie, powodując wyciek czynnika chłodniczego i wytworzenie niebezpiecznego gazu, jeśli czynnik chłodniczy zetknie się z płomieniem.
• Przewody rurowe należy podłączyć tak, aby pokrywa skrzynki sterowniczej mogła
zostać łatwo zdjęta w celu przeprowadzenia przeglądu, kiedy okaże się to konieczne.
• Aby zapobiec wyciekowi wody do skrzynki sterowniczej, należy upewnić się, że
przewody rurowe są dobrze izolowane.
Po odpowiednim dokręceniu nakrętki złącznej dłonią przytrzymać złącze boczne kluczem,
a następnie dokręcić za pomocą klucza dynamometrycznego. (W tabeli poniżej zamieszczono momenty dokręcania nakrętki złącznej.)
Dokręcić za pomocą 2 kluczy.
Trzymanie klucza
Gwintownik
A
Średnica zewnętrzna rury
[mm (cale)]
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
Wymiar A [mm]
Kielicharka dla R410A,
typ sprzęgłowy
Wymiar B [mm]
od 0 do 0,5
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0
W przypadku używania konwencjonalnych kielicharek do kielichowania rur R410A wymiar
A powinien wynosić około 0,5 mm więcej niż wskazano w tabeli (w przypadku kielichowania za pomocą kielicharek R410A), aby uzyskać określony kielich. Należy użyć miernika
grubości, aby zmierzyć wymiar A.
Szerokość
powierzchni płaskich
Średnica zewnętrzna rury [mm (cale)]
Szerokość powierzchni płaskich nakrętki złącznej [mm]
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
17
22
26
29
36
6.6.2. Zginanie rur
PRZESTROGA
Rura jednostki wewnętrznej (po stronie ciała)
Rura podłączeniowa
Nakrętka złączna
[mm (cale)]
Moment dokręcania
[N·m (kgf·cm)]
Śred. 6,35 (1/4)
Śred. 9,52 (3/8)
Śred. 12,70 (1/2)
Śred. 15,88 (5/8)
Śred. 19,05 (3/4)
Od 16 do 18 (od 160 do 180)
Od 32 do 42 (od 320 do 420)
Od 49 do 61 (od 490 do 610)
Od 63 do 75 (od 630 do 750)
Od 90 do 110 (od 900 do 1100)
Przed podłączeniem rury nie zdejmować zaślepki z rury połączeniowej.
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PRZESTROGA
Należy uważać, aby nie wytworzyć iskry podczas korzystania z łatwopalnego czynnika
chłodniczego.
• Nie wyjmować bezpiecznika przy włączonym zasilaniu.
• Nie odłączać przewodów przy włączonym zasilaniu.
• Zaleca się umieszczenie połączenia wylotowego wysoko. Umieścić przewody tak,
aby nie zostały splątane.
7.1. Schemat systemu okablowania
• Aby zapobiec pęknięciu rury, należy unikać ostrych zgięć.
• Jeśli rura zostanie zgięta wielokrotnie w tym samym miejscu, to pęknie.
•
•
•
•
Nakrętka złączna
Klucz dynamometryczny
L
Rura
Rury są kształtowane za pomocą rąk. Należy uważać, aby ich nie załamać.
Zgiąć R70 mm lub więcej za pomocą giętarki do rur.
Nie zginać rur pod kątem większym niż 90°.
Jeśli rury będą wielokrotnie zginane lub rozciągane, materiał, z którego są wykonane,
stwardnieje, utrudniając ich zginanie lub rozciąganie.
• Nie zginać ani nie rozciągać rur więcej niż 3 razy.
Rura
• Podczas zginania rury nie robić tego
zgodnie z jej zgięciem. Rura zostanie załamana. W tym przypadku naciąć rurę izoRura
lacyjną za pomocą ostrego obcinaka, jak
izolacyjna
pokazano po prawej stronie, a następnie
Obcinak
wygiąć ją po odsłonięciu rury. Po zgięciu
rury w pożądany sposób należy założyć
rurę termoizolacyjną z powrotem na rurze,
a następnie zabezpieczyć ją taśmą.
Linia cięcia
OSTRZEŻENIE
• Przed podłączeniem przewodów upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
• Każdy przewód należy dobrze podłączyć.
• Nie wolno dopuścić do tego, aby jakikolwiek przewód dotykał rur z czynnikiem chłodniczym, sprężarki lub jakiejkolwiek ruchomej części.
• Luźne przewody mogą spowodować przegrzanie terminala lub doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Może również wystąpić zagrożenie pożarowe.
W związku z tym należy upewnić się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone.
• Przewody podłączyć do odpowiednich numerów terminali.
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
ZACISK
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Linia energetyczna
Przewód
sterujący
Podłączyć do określonego zacisku.
Linia uziemienia
Pl-5
9319357089_IM.indb 5
5/20/2016 1:45:36 PM
7.2. Okablowanie jednostki wewnętrznej
8. WYKOŃCZENIE
Śruba
Śruba
40 mm
Osłona
przewodu
Zacisk kablowy
60 mm
1. Zdjąć osłonę przewodu. (Usunąć 1 śrubę.)
2. Usunąć zacisk kablowy.
3. Końcówki oczkowe podłączyć do kabla połączeniowego.
4. Podłączyć końcówki oczkowe do kostki zaciskowej.
5. Zamocować kabel połączeniowy za pomocą zacisku kablowego.
Przewód uziemiający
Zacisk kablowy
Osłona
przewodu
Śruba
Śruba
(1) Wykonać izolację pomiędzy rurami.
• Rury ssawną i odpływową należy izolować oddzielnie.
• W przypadku tylnego, prawego i dolnego przewodu rurowego nałożyć izolację
cieplną rury przyłączeniowej na izolację cieplną rury jednostki wewnętrznej i
związać je za pomocą taśmy winylowej tak, aby nie było żadnej luki.
• W przypadku lewego i lewego tylnego przewodu rurowego połączyć na styk
izolację cieplną rury przyłączeniowej i izolację cieplną rury jednostki wewnętrznej,
a następnie związać je za pomocą taśmy winylowej tak, aby nie było żadnej luki.
• W przypadku lewego i lewego tylnego przewodu rurowego owinąć obszar
zawierający sekcję osłonową tylnego przewodu rurowego za pomocą taśmy
tkaninowej.
• W przypadku lewego i lewego tylnego przewodu rurowego przywiązać kabel
przyłączeniowy do górnej części rury za pomocą taśmy winylowej.
• W przypadku lewego i lewego tylnego przewodu rurowego związać razem
przewód rurowy i wąż odpływowy, owijając je za pomocą taśmy tkaninowej w
zakresie, w jakim mieszczą się one w sekcji osłony tylnego przewodu rurowego.
(2) Tymczasowo zamocować kabel przyłączeniowy wzdłuż rury przyłączeniowej za
pomocą taśmy winylowej. (Owinąć do około 1/3 szerokości taśmy od dolnej części
rury tak, aby nie przepuszczać wody.)
(3) Za pomocą wspornika zamocować rurę przyłączeniową do zewnętrznej ściany itp.
(4) Wypełnić przestrzeń między otworem rury w ścianie zewnętrznej a rurą z
uszczelniaczem, aby woda deszczowa i wiatr nie mogły przedostać się do środka.
(5) Zamocować wąż odpływowy do zewnętrznej ściany itp.
Zaślepka na zewnętrzną
ścianę*
Wspornik*
Kabel połączeniowy
Kit uszczelniający*
Włożyć zaczep osłony przewodu do kwadratowego otworu jednostki wewnętrznej i przymocować za pomocą śruby.
(na zewnątrz)
7.3. Jak podłączyć przewody do zacisków
Rura
Ściana
Zachować ostrożność podczas podłączania kabla
Aby zdjąć izolację z przewodu, należy zawsze użyć specjalnego narzędzia, takiego jak
ściągacza izolacji. Jeśli żadne specjalne narzędzie nie jest dostępne, ostrożnie zdjąć
izolację za pomocą noża lub innego przyrządu.
(1) Użyć końcówek oczkowych z tulejami izolacyjnymi (jak pokazano na rysunku) w celu
podłączenia do kostki zaciskowej.
(2) Mocno zacisnąć końcówki oczkowe na przewodach za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby przewody nie poluzowały się.
Taśma: 10 mm
*Zakupione lokalnie
Nałożyć izolację na siebie
Rura podłączeniowa
(izolacja cieplna)
Rura jednostki wewnętrznej
(izolacja cieplna)
Taśma winylowa
Związać rury razem tak, aby
nie było przerwy między nimi.
Rura
Końcówka oczkowa
Owinąć taśmą tkaninową
Wąż odpływu skroplin
Taśma tkaninowa
Tuleja
(3) Podłączyć określone przewody bezpiecznie i zamocować je tak, aby na zaciski nie był
wywierany żaden nacisk.
(4) Za pomocą śrubokręta z odpowiednim rozmiarem końcówki dokręcić śruby zaciskowe.
Użycie śrubokręta z nieodpowiednim rozmiarem końcówki spowoduje uszkodzenie
główek śrub i śruby te nie zostaną prawidłowo dokręcone.
(5) Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub zaciskowych. W przeciwnym razie śruby mogą
pęknąć.
Śruba ze specjalną podkładką
Przewód
Uszczelnienie A jest używane,
kiedy średnica rury gazowej
wynosi Ø12,70 lub więcej.
Śruba ze specjalną podkładką
Połączyć na styk rurę podłączeniową
(izolacja cieplna) i rurę jednostki
wewnętrznej (izolacja cieplna), a
następnie owinąć za pomocą izolacji
węża odpływowego tak, aby nie występowała luka.
Końcówka oczkowa
Końcówka oczkowa
Kostki zaciskowe
Przewód
(6) W tabeli poniżej można znaleźć momenty dokręcania śrub zaciskowych.
Moment dokręcania [N·m (kgf·cm)]
Śruba M4
Od 1,2 do 1,8 (od 12 do 18)
Sprawdzić:
DOBRZE
ZABRONIONE
Wąż odpływu
skroplin
Wspornik
Podniesienie
Fala
Koniec w
wodzie
PRZESTROGA
• Należy dopasować numery kostki zaciskowej i kolory kabla przyłączeniowego z numerami i kolorami na jednostce zewnętrznej. Nieprawidłowe podłączenie przewodów
może spowodować pożar.
• Podłączyć kable przyłączeniowe do kostki zaciskowej. Wadliwa instalacja może
spowodować pożar.
• W przypadku przypinania kabla przyłączeniowego za pomocą zacisku kablowego
należy zawsze zamocować kabel w części pokrytej plastikową osłoną, a nie w części
pokrytej materiałem izolacyjnym. Jeśli izolator jest otarty, może nastąpić upływ prądu.
• Zawsze należy podłączyć przewód uziemienia. Niewłaściwa instalacja uziemiająca
może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Nie używać śruby uziemiającej dla jednostki wewnętrznej w jednostce zewnętrznej,
jeśli nie jest ona zgodna ze specyfikacją.
9. DEMONTAŻ I MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO
Zdejmowanie kratki wlotowej
Zakładanie kratki wlotowej
Otworzyć kratkę
Przytrzymując kratkę
wlotu powietrza.
poziomo, włożyć
Naciskając
lewe i prawe wałki
delikatnie lewe
mocujące do łożysk
i prawe wałki
ślizgowych w górnej
mocujące kratki
części panelu „c”.
c
wlotowej na
Aby prawidłowo
zewnątrz „a”, zdjąć
zatrzasnąć każdy
a
b
kratkę wlotową w
wałek, wsuwać go,
kierunku strzałki „b”.
aż zaskoczy.
Docisnąć kratkę
wlotu powietrza
w 4 miejscach,
aby domknąć ją
zupełnie.
Pl-6
9319357089_IM.indb 6
5/20/2016 1:45:36 PM
[Korzystanie z przewodowego pilota zdalnego sterowania] (opcja)
9.1. Demontaż panelu przedniego
(1)
(2)
(3)
(4)
Zdjąć kratkę wlotową (patrz temat dotyczący zdejmowania kratki wlotowej).
Wyjąć 3 zaślepki.
Zdjąć osłonę przewodu.
Usunąć 7 śrub.
Śruby (osłona przewodu)
Osłona przewodu
Metoda działania została opisana w instrukcji obsługi i instrukcji instalacji opcjonalnego
pilota zdalnego sterowania.
11. MONTAŻ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Należy upewnić się, że jednostka wewnętrzna prawidłowo odbiera sygnał z pilota zdalnego
sterowania, a następnie zainstalować uchwyt na pilota zdalnego sterowania.
PRZESTROGA
Nie wolno instalować uchwytu na pilota zdalnego sterowania w następujących warunkach:
• Wszelkie miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
• Miejsca, do których dociera ciepło z pieca lub grzejnika
Śruby (7 pozycji)
Dyfuzor
Zaślepki (3 pozycje)
11.1. Montaż uchwytu na pilota zdalnego sterowania
UWAGA: Podczas wymiany panelu przedniego nie wolno zarysować ani uszkodzić dyfuzora.
(5) Panel przedni wysuwa się do przodu, unosząc górną powierzchnię, a następnie
wyjmuje się panel przedni.
Panel przedni
 Zainstalować pilot zdalnego sterowania w maksymalnej odległości 7 m od odbiornika
sygnału pilota. Po zainstalowaniu pilota zdalnego sterowania należy upewnić się, że
działa prawidłowo.
 Przymocować uchwyt na pilota zdalnego sterowania na przykład do ściany lub słupa za
pomocą śruby samogwintującej.
Montowanie uchwytu na
pilota zdalnego sterowania
Montowanie pilota
zdalnego sterowania
Uchwyt na pilota
zdalnego sterowania
(1) Umieść
Śruba samogwintująca
(mała)
9.2. Montaż panelu przedniego
Pilot zdalnego
sterowania
(2) W dół
(1) Najpierw zamontować dolną część panelu przedniego, a następnie umieścić górne i
dolne haczyki. (3 na górze, 2 w środku)
Górne haczyki
(3 pozycje)
Górne otwory (3 pozycje)
12.INSTALACJA OPCJONANEGO ZESTAWU
Tego klimatyzatora można używać z następującymi opcjonalnymi zestawami.
• Przewodowy pilot zdalnego sterowania
• Podstawowy pilot zdalnego sterowania
• Zewnętrzny zestaw połączeniowy
Panel przedni
Jednostka
wewnętrzna
Zatrzaski (2 pozycje)
Centralne haczyki
(2 pozycje)
(2) Zamocować 7 śrub.
(3) Zamocować osłonę przewodu.
(4) Zamocować 3 zaślepki.
(5) Zamocować kratkę wlotową.
PRZESTROGA
Panel przedni i kratkę wlotową należy zainstalować w sposób bezpieczny. W przypadku
wadliwego montażu panel przedni lub kratka wlotowa może wypaść i spowodować
obrażenia.
10.Rozruch próbny
Pytania kontrolne
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Czy działanie każdego przycisku na pilocie zdalnego sterowania jest normalne?
Czy każda lampka świeci normalnie?
Czy żaluzje regulacji kierunku nawiewu działają normalnie?
Czy odprowadzanie wody jest normalne?
Czy podczas pracy urządzenia występuje nienormalny hałas i wibrowanie?
Nie uruchamiać klimatyzatora w przebiegu próbnym na długi czas.
PRZED ZAINSTALOWANIEM PRZEWODOWEGO PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA
• W przypadku korzystania z przewodowego pilota zdalnego sterowania niektóre funkcje
mogą być niedostępne.
PRZESTROGA
• Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że wszystkie zasilacze zostały odłączone.
• Podczas montażu lub konserwacji urządzenia nie dotykać aluminiowych żeber
wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną lub zewnętrzną, ponieważ
grozi to odniesieniem obrażeń.
• Podczas montażu lub demontażu należy pamiętać, aby nie dopuścić do zaczepienia
się jakichkolwiek przewodów o elementy urządzenia ani do nadmiernego napięcia
przewodów. Nadmierny nacisk lub napięcie wywierane na przewód może spowodować awarię klimatyzatora.
• Unikać wszelkich miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Wybrać położenie, na które nie ma wpływu ciepło pochodzące z pieca lub grzejnika.
• Przed skonfigurowaniem opcjonalnego zestawu należy upewnić się, że klimatyzator
odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania.
• Nie podłączać przewodowego pilota zdalnego sterowania do zacisku dla zasilania.
• Podczas podłączania przewodowego pilota zdalnego sterowania do jednostki
wewnętrznej należy użyć kabla łączącego, który jest dostarczony z przewodowym
pilotem zdalnego sterowania lub podstawowym pilotem zdalnego sterowania.
• Zalecana długość kabla przewodowego pilota zdalnego sterowania wynosi 10 m. W
przypadku przedłużenia kabla należy zaizolować część łączącą kabla.
Nie wolno podłączać zasilania do zacisku.
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
PCB
[Metoda działania]
 Sposób działania został opisany w instrukcji obsługi.
 W zależności od temperatury w pomieszczeniu jednostka zewnętrzna może nie
pracować. W tym przypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MANUAL AUTO
jednostki wewnętrznej przez ponad 10 sekund. Lampka kontrolna trybu pracy i lampka
kontrolna timera zaczną migać równocześnie podczas rozruchu próbnego w trybie
chłodzenia. Następnie za około trzy minuty rozpocznie się rozruch próbny w trybie
ogrzewania po wybraniu trybu HEAT z poziomu pilota zdalnego sterowania. (Opis
działania funkcji zdalnego sterowania znajduje się w instrukcji obsługi.)
 Aby zakończyć przebieg próbny, nacisnąć przycisk START/STOP pilota zdalnego
sterowania. (Po uruchomieniu klimatyzatora przez naciśnięcie przycisku TEST RUN
równocześnie będą powoli migać lampka OPERATION i lampka TIMER.)
ZACISK
Pl-7
9319357089_IM.indb 7
5/20/2016 1:45:37 PM
20 mm
13.PRACE MONTAŻOWE
13.1. Akcesoria (zestaw komunikacyjny)
Złącze
Opis
Do zamocowania przewodów
ze skrzynki sterowniczej.
Opaska zaciskowa
1
Kabel pilota zdalnego sterowania
Czarny
Połączenie
izolowane
Czarny
0~
16
1
35
~4
0m
5m
m
m
Kabel
pilota zdalnego
sterowania
Biały
Czerwony
Do podłączenia przewodowego
pilota zdalnego sterowania i
zewnętrznego przewodu połączeniowego.
15
Ilość
Płyta układu sterowania przekaźnikiem
Biały
Czerwony
30
Nazwa i kształt
m
m
Dostarczone są następujące akcesoria instalacyjne. Należy używać ich w zależności od potrzeby.
Instalowanie końcówki przewodowego pilota zdalnego sterowania (sprzedawane oddzielnie)
Podłączyć końcówkę przewodowego pilota zdalnego sterowania do złącza (CNC01) na
płycie układu sterowania przekaźnikiem.
Przewód przekaźnikowy
1
Etykieta okablowania
Przewód przekaźnikowy
Złącze CNC01
Do podłączenia płyty układu
sterowania przekaźnikiem i płyty
jednostki sterującej.
Do wyświetlania dodatkowego
schematu połączeń.
1
13.2. Prace montażowe
13.2.1. Zdejmowanie kratki wlotowej i panelu przedniego
Żebro
Kabel przewodowego pilota zdalnego sterowania
(Patrz temat „9. DEMONTAŻ I MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO” i „9.1. Demontaż panelu przedniego”)
Instalowanie końcówki zewnętrznego zestawu połączeniowego (sprzedawane oddzielnie)
13.2.2. Zdejmowanie pokrywy kontrolnej
Śruba 1
Podłączyć przewód zewnętrznego wejścia/wyjścia do płyty zewnętrznego zestawu połączeniowego.
ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE — PODŁĄCZENIE DO NR CNA01
ZEWNĘTRZNE WYJŚCIE — PODŁĄCZENIE DO NR CNB01, CNB02
(
)
Złącze wyjściowe
stanu pracy : CNB01 (białe złącze)
Śruba 2
Pokrywa kontrolna
Skrzynka sterownicza
Złącze wyjściowe
stanu błędu : CNB02 (czarne złącze)
Złącze wejściowe
(Praca/Zatrzymanie lub Wymuszone zatrzymanie)
sterowania : CNA01 (białe złącze)
Usunąć śrubę 1 i 2, a następnie zdjąć pokrywę kontrolną.
13.2.3. Instalowanie płyty układu sterowania przekaźnikiem i
końcówki przewodu przekaźnikowego
Zatrzask
Płyta jednostki sterującej
Złącze (CN2)
Przewód przekaźnikowy
Zatrzaski
Kabel z zewnętrznego
zestawu połączeniowego
Żebro
Mocowanie przewodów
Po podłączeniu końcówek przełożyć przewody przez zatrzask i żebro skrzynki sterowniczej,
jak pokazano za pomocą kółka na rysunku poniżej.
Następnie przymocować przewody na skrzynce sterowniczej za pomocą dostarczonej opaski
zaciskowej.
Płyta układu sterowania przekaźnikiem
Uwaga *2.
Złącze (CND01)
*2. Należy zwrócić uwagę na kierunek
instalowania płyty układu sterowania przekaźnikiem. (Wysokość
skrzynki sterowniczej jest dopasowana do wgłębienia płyty układu
sterowania przekaźnikiem.)
(1) Wsunąć płytę układu sterowania przekaźnikiem w kierunku 2 zatrzasków.
(2) Następnie umocować płytę za pomocą zatrzasku.
(3) Podłączyć końcówkę przewodu przekaźnikowego do złącza (CND01) na płycie układu
sterowania przekaźnikiem.
(4) Podłączyć końcówkę przewodu przekaźnikowego do złącza (CN2) na płycie jednostki sterującej.
PRZESTROGA
Należy uważać, aby nie uszkodzić części na płycie.
W przeciwnym razie spowoduje to awarię.
13.2.4. Instalowanie zestawów opcjonalnych
Modyfikacja kabla pilota zdalnego sterowania
Płyta układu sterowania przekaźnikiem
Opaska zaciskowa
13.2.5. Instalowanie pokrywy kontrolnej
(1) Założyć pokrywę kontrolną.
(2) Zamocować 2 śruby.
13.2.6. Oznakowanie
Wkleić etykietę okablowania obok etykiety schematu ideowego wewnątrz panelu przedniego.
13.2.7. Instalowanie panelu przedniego i kratki wlotowej
(Patrz temat „9. DEMONTAŻ I MONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO” i „9.2. Montaż panelu przedniego”)
(1) Za pomocą narzędzia obciąć końcówkę na końcu kabla pilota zdalnego sterowania, a
następnie usunąć izolację z obciętego końca kabla.
(2) Podłączyć kabel pilota zdalnego sterowania i kabel łączący.
(Dostarczony z przewodowym pilotem zdalnego sterowania.)
Ważne: Należy zaizolować połączenie między kablami.
Pl-8
9319357089_IM.indb 8
5/20/2016 1:45:37 PM
14. WYBIERANIE KODU NIESTANDARDOWEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Kiedy dwa lub więcej klimatyzatorów jest zainstalowanych w pomieszczeniu, a pilot zdalnego sterowania obsługuje klimatyzator inny niż ten, który ma zostać ustawiony, należy
zmienić kod niestandardowy pilota zdalnego sterowania, aby obsługiwał tylko klimatyzator, który ma zostać ustawiony (4 możliwe opcje wyboru).
Kiedy dwa lub więcej klimatyzatorów jest zainstalowanych w pomieszczeniu, należy
skontaktować się ze sprzedawcą, aby ustawić indywidualne kody niestandardowe klimatyzatora.
Wybieranie kodu niestandardowego pilota zdalnego sterowania
Aby wybrać kod niestandardowy pilota zdalnego sterowania, należy wykonać następujące
kroki. (Należy pamiętać, że klimatyzator nie może odbierać sygnału, jeśli nie został dla
niego ustawiony zgodny kod niestandardowy.)
(1) Nacisnąć przycisk „Start/Stop(
)” i przytrzymać go,
aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlany będzie tylko zegar.
(2) Nacisnąć przycisk „MODE” i przytrzymać go przez co
najmniej 5 sekund, aby wyświetlić aktualny kod niestandardowy (początkowo ustawiony na A).
(3) Nacisnąć przyciski „TEMP.” ( / ), aby zmienić kod
niestandardowy pomiędzy A→B→C→D.
Dopasować kod na wyświetlaczu do kodu niestandardowego klimatyzatora.
(4) Nacisnąć przycisk „MODE” ponownie, aby powrócić
do wyświetlania zegara. Kod niestandardowy zostanie
zmieniony.
Numer funkcji
11
PRZESTROGA
• Upewnić się, że instalacja okablowania jednostki zewnętrznej została ukończona.
• Upewnić się, pokrywa szafy elektrycznej na jednostce zewnętrznej znajduje się na
swoim miejscu.
• Procedura ta zmienia się w zależności od ustawień funkcji używanych do sterowania
jednostką wewnętrzną zgodnie z warunkami instalacji. Nieprawidłowe ustawienia mogą
spowodować wadliwe działanie jednostki wewnętrznej.
• Po podłączeniu zasilania jednostki wewnętrznej wykonać za pomocą pilota zdalnego
sterowania operację „FUNCTION SETTING” zgodnie z warunkami instalacji.
• Można wybrać pomiędzy dwoma następującymi ustawieniami: Numer funkcji lub
wartość ustawienia.
• Ustawienia nie zostaną zmienione w przypadku wybrania nieprawidłowych numerów
lub wartości ustawienia.
• W przypadku korzystania z przewodowego pilota zdalnego sterowania (opcja) należy
posługiwać się instrukcją instalacji dołączoną do pilota zdalnego sterowania.
Przechodzenie w tryb ustawiania funkcji
), nacisnąć
Wybieranie numeru funkcji i wartości ustawienia
(1) Nacisnąć przyciski „TEMP.” (
/
), aby wybrać nu- Numer funkcji
mer funkcji. (Nacisnąć przycisk „10°C HEAT”, aby przełączyć pomiędzy lewymi i prawymi cyframi.)
(4) Nacisnąć przycisk „MODE” jeden raz, aby wysłać informacje dotyczące ustawienia funkcji. Potwierdzić sygnał
dźwiękowy.
)” jeden
(5) Następnie nacisnąć przycisk „Start/Stop(
raz, aby ustalić ustawienie funkcji. Potwierdzić sygnał
dźwiękowy.
(6) Nacisnąć przycisk „RESET”, aby anulować tryb ustawienia funkcji.
31
Długi odstęp (1000 godzin)
02
Krótki odstęp (200 godzin)
03
Brak wskazania
♦
Wartość
ustawienia
Opis ustawienia
00
Standardowe
01
Nieco mniejsza kontrola
02
Mniejsza kontrola
03
Większa kontrola
♦
Wartość
ustawienia
Opis ustawienia
00
Standardowe
01
Mniejsza kontrola
02
Nieco większa kontrola
03
Większa kontrola
♦
Automatyczny restart
Po przerwie w zasilaniu można włączyć lub wyłączyć automatyczną funkcję ponownego
uruchomienia.
(♦... Ustawienie fabryczne)
Numer funkcji
40
Wartość
ustawienia
Opis ustawienia
00
Włączenie
01
Wyłączenie
♦
* Automatyczny restart jest funkcją awaryjną używaną na przykład w razie przerwy w dostawie prądu itp. Funkcja ta nie powinna być używana w czasie normalnej pracy. Urządzenie
należy obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania lub urządzenia zewnętrznego.
Przełączanie czujnika temperatury pomieszczenia
(tylko dla przewodowego pilota zdalnego sterowania)
Podczas korzystania z czujnika temperatury przewodowego pilota zdalnego sterowania
należy zmienić ustawienie na wartość „Oba” (01).
(♦... Ustawienie fabryczne)
Wartość
ustawienia
Opis ustawienia
00
Jednostka wewnętrzna
01
Oba
♦
00: Czujnik na jednostce wewnętrznej jest aktywny.
01: Czujniki zarówno na jednostce wewnętrznej, jak i przewodowym pilocie zdalnego sterowania są aktywne.
* Czujnik pilota zdalnego sterowania należy włączyć, korzystając z pilota zdalnego sterowania.
Kod niestandardowy pilota zdalnego sterowania
(tylko dla bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania)
Kod niestandardowy jednostki wewnętrznej można zmienić. Należy wybrać odpowiedni
kod niestandardowy.
(♦... Ustawienie fabryczne)
Numer funkcji
(7) Po zakończeniu operacji FUNCTION SETTING należy
odłączyć zasilanie i podłączyć je ponownie.
44
PRZESTROGA
Standardowe (400 godzin)
01
W zależności od zainstalowanego środowiska może być wymagane skorygowanie czujnika temperatury w pomieszczeniu. Należy wybrać odpowiednie ustawienie regulacyjne
zgodnie z zainstalowanym środowiskiem.
(♦... Ustawienie fabryczne)
42
Wartość
ustawienia
00
Regulacja temperatury pomieszczenia w zakresie ogrzewania [Tylko model z obiegiem wstecznym]
Numer funkcji
(2) Nacisnąć przycisk „POWERFUL”, aby przejść do wartości ustawienia. (Nacisnąć przycisk „POWERFUL”
ponownie, aby powrócić do wyboru numeru funkcji.)
Opis ustawienia
W zależności od zainstalowanego środowiska może być wymagane skorygowanie czujnika temperatury w pomieszczeniu. Należy wybrać odpowiednie ustawienie regulacyjne
zgodnie z zainstalowanym środowiskiem.
(♦... Ustawienie fabryczne)
Numer funkcji
Za pomocą pilota zdalnego sterowania wykonać „USTAWIANIE FUNKCJI” zgodnie z
warunkami instalacji.
Wartość
ustawienia
Regulacja temperatury pomieszczenia w zakresie chłodzenia
30
15.USTAWIANIE FUNKCJI
), aby wybrać war(3) Nacisnąć przyciski „TEMP.” ( /
tość ustawienia. (Nacisnąć przycisk „10°C HEAT”, aby
przełączyć pomiędzy lewymi i prawymi cyframi.)
Należy wybrać odpowiednie odstępy wyświetlania symbolu filtra na jednostce wewnętrznej zgodnie z szacowanym poziomem zapylenia powietrza w pomieszczeniu.
Jeśli wskazanie nie jest wymagane, należy wybrać ustawienie „Brak wskazania” (03).
(♦... Ustawienie fabryczne)
Numer funkcji
• Jeśli nie zostaną naciśnięte żadne przyciski w ciągu 30 sekund po wyświetleniu
kodu niestandardowego, system powraca do wyświetlania zegara. W tym przypadku
należy rozpocząć ponownie od kroku 1.
• Kod niestandardowy klimatyzatora jest ustawiony na wartość A przed dostarczeniem
urządzenia.
Jednocześnie naciskając przycisk „POWERFUL” i przycisk „TEMP.” (
przycisk „RESET”, aby wejść do trybu ustawiania funkcji.
Symbol filtra
Wartość
ustawienia
Opis ustawienia
00
A
01
B
02
C
03
D
♦
Po odłączeniu zasilania należy odczekać co najmniej 30 sekund przed jego ponownym
podłączeniem. Ustawienie funkcji nie zostanie zastosowane, jeśli zasilanie nie zostanie
odłączone, a następnie podłączone ponownie.
Pl-9
9319357089_IM.indb 9
5/20/2016 1:45:39 PM
Zewnętrzna kontrola wprowadzania danych
Wskazanie błędu
Można wybrać tryb „Praca/Zatrzymanie” lub „Wymuszone zatrzymanie”.
(♦... Ustawienie fabryczne)
Numer funkcji
Wartość
ustawienia
46
Opis ustawienia
00
Tryb Praca/Zatrzymanie
01
(Ustawianie zabronione)
02
Tryb Wymuszone zatrzymanie
♦
Przełączanie czujnika temperatury pomieszczenia (Aux.)
Aby korzystać z czujnika temperatury tylko na przewodowym pilocie zdalnego sterowania,
należy zmienić ustawienie na „Przewodowy pilot zdalnego sterowania” (01). Funkcja ta
będzie działać tylko wtedy, jeśli dla funkcji 42 wybrano ustawienie „Oba” (01).
Kiedy wartość ustawienia to „Oba” (00), regulacja temperatury w pomieszczeniu jest bardziej dopasowana dzięki ustawieniu funkcji również na wartość 30 i 31.
(♦... Ustawienie fabryczne)
Numer funkcji
Wartość
ustawienia
48
Opis ustawienia
00
Oba
01
Przewodowy pilot zdalnego sterowania
PrzewoLampka
dowy pilot
Lampka
Lampka
TIMER
OPERATION
ECONOMY zdalnego
(światło
sterowania
(światło
(światło
pomarańKod błędu
zielone)
zielone)
czowe)
●(2)
◊
●(1)
●(5)
◊
●(2)
●(1)
◊
Błąd numeru jednostki lub ustawienia adresu obiegu chłodniczego [Simultaneous Multi]
●(2)
●(2)
◊
Błąd pojemności jednostki wewnętrznej
●(2)
●(3)
◊
Wartość
ustawienia
49
Opis ustawienia
00
Tryb Praca/Zatrzymanie
01
(Ustawianie zabronione)
Zapis ustawień
Można zapisać wszelkie zmiany ustawień w poniższej tabeli.
Opis ustawienia
Wartość ustawienia
Symbol filtra
Regulacja temperatury pomieszczenia w zakresie
chłodzenia
Regulacja temperatury pomieszczenia w zakresie
ogrzewania
Automatyczny restart
●(4)
◊
●(2)
●(7)
◊
Błąd konfiguracji jednostki
nadrzędnej, jednostki podrzędnej
[Simultaneous Multi]
●(3)
●(2)
◊
Błąd informacji o modelu płytki
PCB jednostki wewnętrznej
●(3)
●(5)
◊
Błąd przełączania między trybem
ręcznym i auto
●(4)
●(1)
◊
Błąd czujnika temp. pomieszczenia
●(4)
●(2)
◊
Błąd czujnika temp. wymiennika
ciepła jednostki wewnętrznej
●(5)
●(1)
◊
Błąd silnika wentylatora jednostki
wewnętrznej
●(5)
●(3)
◊
●(5)
●(7)
◊
●(5)
●(8)
◊
●(5)
●(15)
◊
●(6)
●(2)
◊
●(6)
●(3)
◊
●(6)
●(4)
◊
Błąd filtra aktywnego, błąd układu
PFC
●(6)
●(5)
◊
Błąd L zacisku wyłącznika samoczynnego
●(6)
●(10)
◊
Błąd komunikacji mikrokomputerów PCB wyświetlacza
●(7)
●(1)
◊
●(7)
●(2)
◊
●(7)
●(3)
◊
●(7)
●(4)
◊
●(7)
●(5)
◊
Błąd czujnika temp. gazu zasysanego
●
●
(6)
◊
• Błąd czujnika temp. zaworu
2-kierunkowego
• Błąd czujnika temp. zaworu
3-kierunkowego
●(7)
●(7)
◊
Przełączanie czujnika temperatury pomieszczenia
Kod niestandardowy pilota zdalnego sterowania
Zewnętrzna kontrola wprowadzania danych
Przełączanie czujnika temperatury pomieszczenia
(Aux.)
Sterowanie wentylatorem jednostki wewnętrznej w
celu oszczędzania energii w trybie chłodzenia
Po zakończeniu operacji FUNCTION SETTING należy odłączyć zasilanie, a następnie
podłączyć je ponownie.
16.WSKAZÓWKI DLA KLIENTA
Należy wyjaśnić klientowi następujące kwestie zgodnie z instrukcją obsługi:
(1) Metoda rozpoczynania i zatrzymywania pracy, przełączanie trybu pracy, regulacja temperatury, timer, przełączanie przepływu powietrza oraz inne operacje pilota zdalnego
sterowania.
(2) Wyjmowanie i czyszczenie filtra powietrza oraz sposób używania żaluzji wentylacyjnych.
(3) Należy przekazać klientowi instrukcję obsługi.
17.KODY BŁĘDÓW
W przypadku korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lampka na module
fotodetektora wskaże kody błędów za pomocą wzorów migania. W przypadku korzystania z
przewodowego pilota zdalnego sterowania kody błędów pojawią się na wyświetlaczu pilota.
Wzory migania lampki i kody błędów można znaleźć w poniższej tabeli. Błędy są wyświetlane
tylko podczas pracy urządzenia.
(7)
Wskazanie błędu
PrzewoLampka
dowy pilot
Lampka
Lampka
TIMER
ECONOMY zdalnego
OPERATION
(światło
sterowania
(światło
(światło
pomarańKod błędu
zielone)
zielone)
czowe)
●
(1)
●
(1)
◊
Opis
Błąd komunikacji szeregowej
Błąd kombinacji
●(2)
♦
00: Po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej wentylator jednostki wewnętrznej pracuje w sposób
ciągły zgodnie z ustawieniem na pilocie zdalnego sterowania.
01: Po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej wentylator jednostki wewnętrznej pracuje z przerwami przy bardzo niskich obrotach.
Niedokończony przebieg kontrolny
• Błąd numeru jednostki połączeniowej (podrzędna jednostka
wewnętrzna) [Simultaneous Multi]
• Błąd numeru jednostki połączeniowej (jednostka wewnętrzna
lub jednostka odgałęźna) [Flexible Multi]
Sterowanie wentylatorem jednostki wewnętrznej w celu oszczędzania
energii w trybie chłodzenia
Numer funkcji
Błąd komunikacji
przewodowego pilota zdalnego
sterowania
●(1)
♦
Można włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania energii, sterując obracaniem wentylatora
jednostki wewnętrznej, kiedy jednostka zewnętrzna jest zatrzymana w trybie chłodzenia.
(♦... Ustawienie fabryczne)
Opis
●(8)
●(2)
◊
Błąd pompy spustowej
Błąd przepustnicy
Błąd kratki wlotowej
Błąd jednostki wewnętrznej
Błąd informacji o modelu głównej
płytki PCB jednostki zewnętrznej
lub błąd komunikacji
Błąd falownika
Błąd czujnika temp. tłoczenia
Błąd czujnika temp. sprężarki
Błąd czujnika temperatury płynu
wymiennika ciepła jednostki
zewnętrznej
Błąd czujnika temp. zewnętrznej
Błąd czujnika temp. radiatora
• Błąd czujnika temp. przy wlocie
gazu do wymiennika ciepła w
obiegu dochładzania
• Błąd czujnika temp. przy wylocie
gazu z wymiennika ciepła w
obiegu dochładzania
Pl-10
9319357089_IM.indb 10
5/20/2016 1:45:39 PM
Wskazanie błędu
PrzewoLampka
dowy pilot
Lampka
Lampka
TIMER
OPERATION
ECONOMY zdalnego
(światło
sterowania
(światło
(światło
pomarańKod błędu
zielone)
zielone)
czowe)
●(8)
●(3)
◊
●(8)
●(4)
◊
Opis
Błąd czujnika temp. rury cieczowej
Błąd czujnika prądu
• Błąd czujnika ciśnienia wylotowego
• Błąd czujnika ciśnienia ssania
• Błąd przełącznika wysokiego
ciśnienia
●(8)
●(6)
◊
●(9)
●(4)
◊
●(9)
●(5)
◊
Błąd wykrywania położenia wirnika sprężarki
●(9)
●(7)
◊
Błąd silnika wentylatora jednostki
zewnętrznej
●(9)
●(9)
◊
●(10)
●(1)
◊
●(10)
●(3)
◊
●(10)
●(4)
◊
●(10)
●(5)
◊
●(13)
●(2)
◊
Tryb wyświetlania
Wykrycie awaryjnego wyłączenia
Błąd zaworu 4-kierunkowego
Błąd temp. tłoczenia
Błąd temp. sprężarki
Błąd wysokiego ciśnienia
Błąd niskiego ciśnienia
Błąd puszek rozgałęźnych
[Flexible Multi]
● : 0,5 s WŁ. / 0,5 s WYŁ.
◊ : 0,1 s WŁ. / 0,1 s WYŁ.
( ) : Liczba mignięć
Pl-11
9319357089_IM.indb 11
5/20/2016 1:45:39 PM
9319357089_IM.indb 12
5/20/2016 1:45:40 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement