Fujitsu RSG36KMTA Operativne instrukcije

Fujitsu RSG36KMTA Operativne instrukcije
PRIRUČNIK ZA UPORABU
KLIMA UREĐAJ (Zidni tip)
Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte
pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
MODEL:
* Zapišite naziv modela.
(Pogledajte natpisnu naljepnicu.)
DIO Br. 9387081244
Hrvatski
PRIRUČNIK ZA UPORABU
Sadržaj
OPREZ
1. MJERE OPREZA........................................................ 1
2. PRIPREMA................................................................. 2
3. NAZIVI DIJELOVA...................................................... 3
3.1. Unutrašnja jedinica............................................ 3
3.2. Daljinski upravljač.............................................. 3
4. OSNOVNE RADNJE.................................................. 5
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA.............................. 5
5.1. Postavljanje brzine ventilatora........................... 5
5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka................... 5
6. Funkcije tajmera......................................................... 5
6.1. Tjedni tajmer...................................................... 6
6.2. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.................................... 6
6.3. Programiranje tajmera....................................... 6
6.4. Tajmer za spavanje .......................................... 6
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE..................... 7
7.1. Štedljivi način rada............................................ 7
7.2. Senzor osoba za uštedu energije...................... 7
7.3. Kontrola ventilatora za štednju energije............ 7
8. OSTALE OPERACIJE................................................ 8
8.1. Funkcija snažnog rada...................................... 8
8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice................ 8
8.3. Funkcija 10 °C grijanje...................................... 8
9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE............................... 8
9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača.... 8
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE....................................... 8
11. OPĆE INFORMACIJE.............................................. 10
12. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI...............................11
12.1. Žični daljinski upravljač.....................................11
12.2. Kontrola bežične LAN veze..............................11
13. OTKLANJANJE PROBLEMA................................... 13
1. MJERE OPREZA
Kako biste spriječili nastanak ozlijede ili oštećivanje imovine,
pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete
upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja
uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se
težina određuje sljedećim oznakama:
UPOZORENJE
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga
slučaja ili ozbiljne ozljede.
OPREZ
Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozlijede ili
oštećenja imovine.
Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.
Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.
Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.
UPOZORENJE
Hr-1
Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi
zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo
iscuri i izloži se vanjskom izvoru zapaljenja, postoji
opasnost od požara.
Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati
priručnik za uporabu.
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da servisno osoblje treba
servisirali ovaj uređaj uz pomoć instalacijskog priručnika.
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao
što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.
UPOZORENJE
• Uređaj treba instalirati, koristiti i čuvati u prostoriji
površine veće od X m².
Količina rashladnog sredstva
Minimalna površina prostorije
M (kg)
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati
korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za
izvođenje postupaka popravljanja, postavljanja i
premještanja ovoga proizvoda.
Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu
curenja, strujnoga udara ili požara.
• Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa
paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite
električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz
utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Tada
se posavjetujte s ovlašteno osoblje.
• Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje.
Ako se ošteti, može ga zamijenit isključivo osoblje
ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
• Ako dođe do curenja rashladnog sredstva, pripazite
da rashladno sredstvo bude dalje od plamena ili
zapaljivih proizvoda i obratite se ovlaštenome osoblju.
• Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova
pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim
upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
• Proizvod treba čuvati u prostoriji u kojoj nema izvora
plamena koji neprestano rade (primjerice otvoreni
plamen, uređaj koji radi na plin ili električna grijalica).
• Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
• Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati
miris.
• Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost
mehaničkog oštećenja.
• Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući
način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
• Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice
potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi
zaštite.
Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje
jedinice.
(Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati
curenje zapaljivog plina tijekom rada).
UPOZORENJE
• Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju
iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju
pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne
za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod
nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
• Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite
plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne
mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako
se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.
• Nemojte instalirati jedinicu na mjesta koja sadrže
mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom
količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
• Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem
ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i
isključivanjem električne sklopke.
• Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
• Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od
nekoliko sati.
• Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor ili ulazni
otvor.
• Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
• Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti
čistiti proizvod na način koji se razlikuje od onog kojeg
preporučuje proizvođač.
• Ne probijati i ne spaljivati.
OPREZ
• Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
• Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim
filtrima za zrak.
• Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena
najmanje 1 m od ovog proizvoda.
• Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga
nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
• Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača
unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
• Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju
se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u
prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad,djeca, starije
ili bolesne osobe.
• Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i
nemojte ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji
blokiraju ili ulaze u izlazne otvore mogu dovesti do
kvara stroja.
• Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili
uređajima za grijanje.
• Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni otvor.
• Ne pritišćite lamele radijatora.
• Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete
na ovaj uređaj.
• Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne
stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode
iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed
čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
• Ne izlažite uređaj izravno vodi.
• Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka,
životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih
predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
• Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
OPREZ
• Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga
izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom
izvođenja postupka održavanja jedinice.
• Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili
čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete
ozlijediti.
Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.
2. PRIPREMA
UPOZORENJE
• Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju
slučajno baterije.
OPREZ
• Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom
kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito
čistom vodom i obratite se liječniku.
• Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti
sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se
primjenjuju u vašoj državi.
• Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
• Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.
Dodatna oprema unutarnje jedinice
Provjerite je li priložena sljedeća dodatna oprema.
Daljinski upravljač
Držač daljinskog
upravljača
Samonarezni vijci
Baterije
Filtri za čišćenje
zraka
Držači filtra
Postavljanje držača daljinskog upravljača
1
Pričvrstiti
2
Umetnuti
3
Povući gore
• Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
• Ne vucite kabel za napajanje.
Hr-2
*1) Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja
uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, proizvod
možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
*2) Svjetlosni indikatori svijetle u sljedećim uvjetima.
Umetanje baterije i priprema daljinskog upravljača
(R03/LR03/AAA x 2)
2
3
~
3
8
7
4
1
1
6
5
Umetnite baterije kako je prikazano na slici gore.
kako biste započeli postavljanje sata.
(
) kako biste postavili danu
tjednu (od ponedjeljka do nedjelja).
4 Pritisnite
5 Pritisnite
* Pritiskom na
indikator tajmera može se
mijenjati s 24-satnog u 12-satni prikaz vremena.
6 Za nastavak pritisnite
.
(
) kako biste postavili sat.
7 Pritisnite
Pritiskom gumba promijenite sat u minutama.
Pritisnite i držite gumbe kako biste promijenili sat u koracima
od 10 minuta.
8 Pritisnite
kako biste dovršili postavljanje.
Stanite blizu unutarnje jedinice. Ako gumb pritisnete s velike
udaljenosti, postavke se možda neće pravilno poslati.
NAPOMENE:
• Koristite samo navedenu vrstu baterija.
• Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.
• Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana.
• Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite
baterije i pritisnite
, kao što je prikazano na stranicu 4.
• Kada zamijenite baterije, postavke će se inicijalizirati.
3. NAZIVI DIJELOVA
Kako biste osigurali pravilan prijenos signala između
daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijamnik signala:
-- Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom snažnom svijetlu
-- Ne postavljajte blizu ravnoga zaslona televizora
Ne postavljajte u prostorijama s fluorescentnim osvjetljenjem, koje
se stalno mijenja, jer se signal možda neće pravilno prenositi. U
tom se slučaju obratite trgovini gdje ste kupili proizvod.
3.1. Unutrašnja jedinica
Rad ili stanje
Uporaba
Zelena
Normalan rad
Tajmer
Narančasta
Funkcija tajmera
Štedljivi
rad
Zelena
Štedljivi način rada
Funkcija 10 °C grijanje
W-LAN
Narančasta
Upravljanje bežičnim LAN-om aktivno je.
3.2. Daljinski upravljač
Prilikom uporabe opcijskog daljinskog upravljača izgled i
postupak uporabe mogu se razlikovati.
Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu svakog
daljinskog upravljača.
: Postavljanje treba vršiti dok je prikazan zaslon za postavljanje
pojedine funkcije.
: Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.
: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a (opcija).
Odašiljač signala
Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom smjeru.
• Radni domet je otprilike 7 m.
• [ ] će se prikazati kada se signal emitira.
• Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno primi
signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.
U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je
povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije
prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke.
Za osnovne funkcije . ........... Pogledajte stranicu 5.
Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.
Mijenja način rada.
Prilagođava postavljenu temperaturu.
: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a (opcija).
Za ručni automatski način rada i
Resetiranje pokazivača filtra (pogledajte stranicu 14.)
Natpisna naljepnica
Prednja ploča
Filtar za čišćenje zraka
Boja
Zaslon daljinskog upravljača
OPREZ
Usisna rešetka *1)
Naziv
Utor za
W-LAN adapter
Za funkciju grijanja na 10 °C.....Pogledajte stranicu 8.
Aktivira funkciju grijanja na 10 °C.
Za funkciju štedljivog rada .... Pogledajte stranicu 7.
Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada.
Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada
koji koristi senzor osoba.
O funkciji niske buke vanjske jedinice
... Pogledajte stranicu 8.
Filtar zraka
Aktivira ili deaktivira funkciju niske buke vanjske
jedinice.
Lampice indikatora *2)
Prijamnik signala
daljinskog upravljača
Hr-3
Senzor osoba
(Pogledajte stranicu 7.)
Crijevo za odvod
Ne pritišćite taj gumb tijekom normalne uporabe.
On pokreće probni rad (smije je koristiti samo osoblje ovlaštenog servisa).
NAPOMENE: A
ko slučajno pokrenete probni rad, pritisnite
biste ga prekinuli.
kako
OPREZ
• Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje
daljinskoga upravljača:
-- Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti
izložen izravnoj sunčevoj svijetlosti ili pretjeranoj toplini.
-- Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti
duže vremensko razdoblje.
• Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između
daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati
na pravilan prijenos signala.
Za funkciju snažnog rada .... Pogledajte stranicu 8.
Aktivira ili deaktivira funkciju snažnog rada.
• Ne tresite jako daljinski upravljač.
• Ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač.
Za postavke klima uređaja ... Pogledajte stranicu 5.
Upravlja snagom ventilatora.
Postavlja automatsko zakretanje.
Upravlja smjerom vodoravnog strujanja
zraka.
Upravlja smjerom okomitog strujanja zraka.
Za funkcije tajmera . ............. Pogledajte stranicu 5.
Aktivira ili deaktivira tjedni tajmer.
Aktivira ili deaktivira tajmer za uključivanje,
tajmer za isključivanje ili programski tajmer.
Aktivira ili deaktivira tajmer za spavanje.
Pokreće postavljanje tajmera.
Šalje postavke tajmera ili sata u unutarnju jedinicu.
Pritiskom ulazi u način za postavljanje
bežičnog LAN-a. (Pogledajte stranicu 12.)
Šalje postavljanje tajmera ili sata na sljedeći
korak.
Vraća postavljanje tajmera ili sata na
prethodni korak.
Pritiskom aktivira ili deaktivira upravljanje putem
bežičnog LAN-a. (Pogledajte stranicu 12.)
Prilagođava vrijednost postavki tajmera ili
sata.
Pokreće postavljanje sata.
Nakon zamjene baterija
Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj
slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali
predmet.
RESET
Hr-4
■■ Raspon strujanja zraka
4. OSNOVNE RADNJE
Okomito strujanja zraka
■■ 3 koraka za pokretanje rada
1. Pritisnite
2. Pritisnite
za odabir načina rada.
Način rada mijenja se na sljedeći način.
AUTO(Automatski)
Promijenite s
za pokretanje ili zaustavljanje rada.
COOL(Hlađenje)
3. Pritisnite
DRY(Sušenje)
FAN(Ventilator)
HEAT(Grijanje)
1
2
3
4
za postavljanje željene temperature.
5
Hlađenje,
odvlaživanje
Grijanje
Ventilator *
6
Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.
Raspon postavki temperature
Automatski/hlađenje/odvlaživanje 18,0 – 30,0 °C
Grijanje
16,0 – 30,0 °C
NAPOMENE:
• U načinu hlađenja ili odvlaživanja
-- podesite temperaturu na vrijednost nižu od trenutne sobne temperature.
-- Ventilator unutarnje jedinice može s vremena na vrijeme stati radi obavljanja
provjere ventilatora unutarnje jedinice zbog štednje energije koja smanjuje
utrošak energije kroz zaustavljanje rotacije ventilatora unutarnje jedinice
kad je vanjska jedinica zaustavljena. Kod unaprijed zadanih postavki ova je
funkcija aktivirana. Za deaktiviranje funkcije pogledajte stranicu 7.
• U načinu grijanja,
-- podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne temperature.
-- na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj brzini
ventilatora otprilike 3–5 minuta.
-- funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja
kada je to potrebno.
• U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.
■■ Promjena jedinice za temperaturu
1. Pritišćite
2. Pritisnite
sve dok na zaslonu ne bude prikazan samo sat.
i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
Prikazat će se trenutačna jedinica za temperaturu. (Tvornička postavka: °C)
3. Pritisnite
kako biste promijenili jedinicu za
temperaturu. (°C ⇔ °F)
4. Pritisnite
kako biste dovršili postavljanje.
Ako ne pritisnete gumb u roku od 30 sekundi, postavit će se
prikazana jedinica za temperaturu.
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA
Pritisnite
))
Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.
(Srednje)
(Nisko)
1
2
3
5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka
Za pojedinosti o rasponima strujanja zraka pogledajte "Raspon
strujanja zraka".
■■ Postavljanje okomitog strujanja zraka
))Pritisnite
4
5
1⇄2⇄3⇄4⇄5
Upravljanje
funkcijom
zakretanja s
1
kao biste postavili smjer vodoravnog
■■ Postupak postavljanja tajmera
Prije postavljanja tajmera namjestite sat. (Pogledajte "priprema
daljinskog upravljača").
.
(
2. Pritisnite
na zaslonu daljinskog upravljača.
)
kako biste odabrali rad tajmera.
Rad tajmera mijenja se na sljedeći način:
Omogućuje vam da postavite
rasporede rada sa do 4 postavke za
svaki dan u tjednu.
[
Tajmer za
] uključivanje
Pokreće rad u željeno vrijeme.
[
Tajmer za
] isključivanje
Zaustavlja rad u željeno vrijeme.
[
]
Programiranje Radi kao kombinacija tajmera za
tajmera
uključivanje i isključivanje.
Tajmer za
spavanje
3. Pritisnite
Podržava vaše udobno spavanje
postupnim ublažavanjem rada klima
uređaja.
.
■■ Postavljanje funkcije zakretanja
4. Postavite rad pojedinog tajmera.
Pritisnite
))
5. Pritisnite
za odabir funkcije zakretanja.
Funkcija zakretanja mijenja se na sljedeći način.
Gore/dolje
Lijevo/desno
Gore/dolje/lijevo/desno
Zaustavljanje funkcije zakretanja
NAPOMENE:Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad se ventilator
unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj brzini ili kad je zaustavljen.
Hr-5
5
NAPOMENE:Kada treperi indikator [
] na unutarnjoj jedinici,
ponovno postavite sat i tajmer. To treperenje označava
da se poremetio unutarnji sat uslijed prekida električnog
napajanja. (Pogledajte stranicu 10 .)
kao biste postavili smjer okomitog strujanja zraka.
strujanja zraka.
6
6. Funkcije tajmera
■■ Postavljanje vodoravnog strujanja zraka
Pritisnite
))
6
4 ili 3
NAPOMENE:U automatskom načinu rada neko vrijeme nakon
uključivanja ne možete promijeniti smjer strujanja zraka.
(Tiho)
, brzina ventilatora ovisi o uvjetima rada.
Kada se odabere
Kako biste pojačali učinak pročišćavanja zraka, postavite veliku
brzinu ventilatora.
3
1
Promijenite s
Tjedni tajmer
(Automatski) (Visoko)
4
Vodoravno strujanja zraka
Treptat će
za upravljanje brzino ventilatora.
1
* Raspon funkcije zakretanja ovisi o smjeru strujanja zraka postavljenjem prije funkcije zakretanja.
NAPOMENE:
• Ne pokušavajte ručno pomicati krilca za smjer protoka zraka.
• U automatskom načinu rada ili načinu grijanja, smjer strujanja zraka
ostaje neko vrijeme od početka rada u položaju 1.
• U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja preporučuju se položaji 1-3
kako kapljanje kondenzacije ne bi oštetilo vašu imovinu. Ako se
položaj 4-6 drži 30 minuta ili dulje tijekom tih načina rada, smjer
strujanja zraka automatski se mijenja u položaj 3.
• Kada se koristi mobilna aplikacija (potrebno je opcijsko upravljanje
putem bežičnog LAN-a), za okomiti smjer strujanja zraka moguće je
odabrati 4 položaja.
1. Pritisnite
5.1. Postavljanje brzine ventilatora
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
Upravljanje funkcijom zakretanja s
Za pojedinosti pogledajte sljedeće upute za postavljanje pojedinog tajmera.
kako biste dovršili postavljanje tajmera.
Stanite blizu unutarnje jedinice.
• Kako biste poništili postupak postavljanja tajmera, ponovno pritisnite
.
■ Primjeri tjednog tajmera
6.1. Tjedni tajmer
Primjer 1
■ Postavljanje detalja
7:00
1. Odaberite tjedni tajmer u koraku 2 u dijelu "Postupak
postavljanja tajmera".
(
2. Pritisnite
dan u tjednu.
)
kako biste odabrali broj programa i
3. Pritisnite
.
4. Pritisnite
(Bez tajmera)
Nedjelja
Broj tajmera
(
)
Dan u tjednu
kako biste odabrali rad tajmera.
(Tajmer za uključivanje) (Tajmer za isključivanje)
(
) kako biste postavili vrijeme
6. Pritisnite
uključivanja ili isključivanja.
7. Pritisnite
.
* Kada u koraku 4 odaberete "Tajmer za isključivanje", zaslon za
postavljanje vratit će se na korak 1.
(
8. Pritisnite
)
kako biste postavili temperaturu.
Raspon postavki temperature
Automatski rad,
hlađenje
ili način
odvlaživanja
18,0-30,0 °C
*Čak i ako postavite 10,0, 16,0-17,5 °C, klimauređaj će raditi s postavkom 18,0 °C.
Način rada
Grijanje:
10,0 ili 16,0-30,0 °C
9. Pritisnite
Uklj.
Isklj.
28 °C
Povratak s
posla
Odlazak na
spavanje
Program
2
Isklj.
(Uklj.)
Program
3
Isklj.
(Uklj.)
Program
4
Isklj.
9:00
17:00
Program 2
23:00
Program 3
Uklj.
26 °C
Uklj.
27 °C
Program 4
Uklj.
28 °C
6.2. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.
1. Odaberite tajmer za uključivanje ili isključivanje u koraku 2 u
dijelu "Postupak postavljanja tajmera".
(
) kako biste postavili vrijeme
2. Pritisnite
uključivanja ili isključivanja.
Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +5/-5 minuta.
Pritisak i držanje gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od
+10/-10 minuta.
• Kako biste deaktivirali tajmer za uključivanje/isključivanje, pritisnite
dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano
Indikator će se isključiti.
.
6.3. Programiranje tajmera
1. Postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. (Pogledajte „6.2. Tajmer
ukl. ili tajmer iskl.").
.
Zaslon za postavljanje vratit će se na korak 1.
10. Pritisnite
23:00
Program
4
Primjer 2: Možete postaviti postavke temperature putem tajmera za
uključivanje u tjednom tajmeru.
Uklj.
28 °C
.
Program
1
Isklj.
(Uklj.)
(Uklj.)
7:00
* Kada u koraku 4 odaberete "Bez tajmera", zaslon za postavljanje
vratit će se na korak 1.
17:00
Program
3
(Bez postavki
tajmera)
Subota
Program 1
5. Pritisnite
11:00
26 °C
Buđenje Odlazak na
posao
Treptat će odabrani broj programa (1~4) i dan u tjednu.
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
9:00
Ponedjeljak Program Program
1
2
do
Petak
Uklj.
Isklj.
2. Odaberite programiranje tajmera u koraku 2 u dijelu
"Postupak postavljanja tajmera".
kako biste dovršili postavljanje.
Stanite blizu unutarnje jedinice.
NAPOMENE: Indikator [
] na daljinskom upravljaču neće se
uključiti ni kada se postavljanje dovrši.
• Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite
(
• Kako biste provjerili raspored, uporabite
pregledavanje postavki tjednog tajmera u koraku 1.
Za završetak provjeravanja pritisnite
.
• Kako biste deaktivirali tjedni tajmer, pritisnite
zaslonu daljinskog upravljača prikazano
Indikator će se isključiti.
)
.
za
dok je na
.
NAPOMENE:
• Načini rada bit će isti kao i u vrijeme posljednjeg zaustavljanja pa
se funkcije hlađenje → grijanje → hlađenje → grijanje ne mogu
automatski postaviti.
• Ako postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. u isto vrijeme, radit će tajmer ukl.
• Ako su dva tajmera ukl. postavljena u isto vrijeme, klima uređaj će
pokrenuti programe na temelju broja programa.
• Tjedni tajmer i ostale tajmere ne možete koristiti istovremeno.
Ako koristite tajmer za uključivanje ili isključivanje, programiranje
tajmera ili tajmer za spavanje dok je aktivan tjedni tajmer, tjedni će
se tajmer deaktivirati.
U tom slučaju aktivirajte tjedni tajmer nakon što drugi tajmeri završe.
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
Tajmer čije je postavljeno vrijeme bliže trenutačnom vremenu radit će prvi.
Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:
Tajmer
Indikator na zaslonu daljinskog upravljača
Tajmer ukl.→iskl.
Tajmer iskl.→ukl.
NAPOMENE: Programiranje tajmera možete postaviti samo u rasponu
od 24 sata.
6.4. Tajmer za spavanje
1. Odaberite tajmer za spavanje u koraku 2 u dijelu "Postupak
postavljanja tajmera".
(
2. Pritisnite
će se rad zaustaviti.
)
kako biste postavili vrijeme do kojeg
Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se promijeni na sljedeći
način:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
• Kako biste deaktivirali tajmer ta spavanje, pritisnite
na zaslonu daljinskog upravljača prikazano
.
Indikator će se isključiti.
9H
00M
sata/i
dok je
Hr-6
Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao
na sljedećoj slici.
U načinu grijanja
U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Postavljena
temperatura
30 min.
1 sat
Postavljeno vrijeme
■■ Pojedinosti o programu štednje energije
Senzor osoba na unutarnjoj jedinici detektira kretanja ljudi.
Ako nitko ne uđe u prostoriju približno 20 minuta, temperatura će se
postaviti na umjerenu vrijednost.
Kada se netko vrati u prostoriju, klima-uređaj će se vratiti na izvorne
postavke.
1 sat
Sobna temperatura
(Kada se nitko ne nalazi u prostoriji)
Načini rada
1,5 sat
1 °C
Postavljeno vrijeme
2 °C
Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
7.1. Štedljivi način rada
Hlađenje/
Viša od postavljene temperature (maks. +2˚C)
odvlaživanje
Grijanje
Niža od postavljene temperature (maks. -4˚C)
Automatski
Ovisno o načinu rada (hlađenje/grijanje/odvlaživanje).
Raspon detektiranja senzora osoba
Bočni prikaz
Prikaz odozgo
Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom
postavljene temperature na umjereniju vrijednost.
Pritisnite
))
način rada.
Uključit će se indikator [
Načini rada
kako biste aktivirali/deaktivirali štedljivi
Sobna temperatura
Nekoliko stupnjeva niže od postavljene temperature
NAPOMENE:
• U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak
ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada.
• Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja
temperature u automatskom načinu rada.
7.2. Senzor osoba za uštedu energije
UPOZORENJE
• Ne koristite tu funkciju kada se u prostoriji nalaze
samo dojenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.
• Ne koristite ovu funkciju u prostorijama s poslužiteljima
ili na mjestima na kojima se ne nalaze osobe.
• Pokraj senzora osoba ne stavljajte velike predmete.
Također, jedince za grijanje držite izvan područja
detekcije senzora.
Kad u prostoriji nema nikoga, klima uređaj radi umjereno kako bi
spriječio gubitak električne energije.
(Funkcija je uključena u trenutku prodaje.)
Za promjenu postavke pritisnite
))
7m
50°
50°
NAPOMENE:Budući da senzor osoba detektira infracrveno svjetlo koje
emitiraju ljudi, detekcija može biti netočna u sljedećim
situacijama.
Situacije u kojima će senzor detektirati da u prostoriji nema nikoga,
iako se tu netko nalazi:
• Kada je temperatura u prostoriji visoka i razlika između temperature
ljudskog tijela i temperature u prostoriji je mala. (Kao što tijekom
ljeta kada je temperatura 30˚C ili viša.)
• Kada se netko nalazi u prostoriji, ali se ne pomiče dulje vrijeme.
• Kada je netko skriven iza kauča, drugog namještaja, stakla ili u
sličnim situacijama.
• Kada netko nosi ekstremno debelu odjeću i leđima je okrenut
senzoru.
Situacije u kojima senzor može detektirati osobe prostoriji, iako se
u njoj nitko ne nalazi
• Kada pas ili mačka šeta prostorijom.
• Kada vjetar pomiče zavjese ili biljke.
• Kada rade jedinice za grijanje, ovlaživač ili električni uređaji kao što
je oscilirajući ventilator.
7.3. Kontrola ventilatora za štednju energije
OPREZ
.
Dok je aktiviran program za štednju energije, uključit će se
na zaslonu daljinskog upravljača.
NAPOMENE:
• Sljedeće će radnje nadvladati program za štednju energije.
-- Rad tajmera za spavanje
-- Funkcija grijanja na 10 °C
• Program štednje energije možda neće raditi ako je temperatura
u prostoriji jako različita od postavljene temperature, kao što je
neposredno nakon uključivanja.
Hr-7
90°
] na unutarnjoj jedinici.
Hlađenje/
Nekoliko stupnjeva više od postavljene temperature
odvlaživanje
Grijanje
7m
U načinu hlađenja ili odvlaživanja, kad sobna
temperatura dosegne postavljenu temperaturu,
ventilator unutarnje jedinice se okreće povremeno
radi uštede energije. (Funkcija je uključena u
trenutku prodaje.)
Kako biste promijenili ostavku, slijedite ove
korake:
1. Pritisnute i držite
dok na zaslonu daljinskog upravljača ne
bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite
i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
Prikazuje se trenutačni status kontrole ventilatora (
3. Pritisnite
deaktiviranog (
4. Pritisnite tipku
jedinicu.
).
za primjenu između aktiviranog (
) stanja.
)i
kako biste poslali postavku na unutarnju
Zaslon će se vratiti na originalni zaslon.
NAPOMENE:Ako ne pritisnete nijednu tipku u roku od 30 sekundi o
prikazivanja , će se isključiti. U tom slučaju, ponovite
postavljanje od koraka 2.
8. OSTALE OPERACIJE
9. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE
8.1. Funkcija snažnog rada
9.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača
Tijekom funkcije snažnog rada jedinica će raditi maksimalnom snagom
i sa snažnim strujanjem zraka kako bi se brzo ohladila ili ugrijala
prostorija.
Pritisnite
))
snažnog rada.
kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju
Kada se aktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 2 kratka zvučna
signala.
Kada se deaktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 1 kratka zvučna
signala.
Funkcija snažnog rada automatski se isključuje u sljedećim situacijama:
• Funkcija snažnog rada radi određeno vrijeme i temperatura u
prostoriji dosegne postavljenu temperaturu u načinima rada
hlađenja, odvlaživanja ili grijanja.
• 20 minuta nakon pokretanje funkcije snažnog rada.
NAPOMENE:
• Smjer strujanja zraka i brzina ventilatora automatski se kontroliraju.
• Funkcija snažnog rada ne može se koristiti u isto vrijeme kad i
funkcija ekonomičnog rada.
• Funkcija snažnog rada nadjačava sljedeće načine rada. Ako su
postavljeni sljedeći načini rada, pokrenut će se nakon završetka
funkcije snažnog rada.
-- Funkcija niske buke vanjske jedinice
-- Program štednje energije
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice
Funkcija niske buke vanjske jedinice smanjuje buku vanjske jedinice.
Tijekom rada smanjuje se broj rotacija kompresora i ventilator vanjske
jedinice okreće se polako.
Pritisnite
))
kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju
niske buke vanjske jedinice.
Dok je funkcija niske buke vanjske jedinice aktivirana, prikazano je
na zaslonu daljinskog upravljača.
Postavka će se sačuvati čak i nakon isključivanja klima-uređaja.
NAPOMENE:
• Ova se funkcija može koristiti u isto vrijeme kad i funkcije ventilator,
odvlaživanje i snažan rad.
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
8.3. Funkcija 10 °C grijanje
Pokreće funkciju 10 °C grijanja koja održava sobnu temperaturu od
10 °C da bi se spriječilo prekomjerno padanje sobne temperature.
))Pritisnite
kako biste aktivirali funkciju grijanja na 10 °C.
Unutarnja jedinica emitirat će 1 kratki zvučni signal i uključit će se
indikator [
] na unutarnjoj jedinici.
Pritisnite
))
kako biste isključili klima uređaj.
Indikator [
] će se isključiti.
NAPOMENE:
• Tijekom rada grijanja na 10 °C valjano je samo
i
.
• Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće
obaviti.
• Ako je priključen žični daljinski upravljač (opcija), ta je funkcija
ograničena.
Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača
možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.
Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima
upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).
NAPOMENE:Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i
daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati
signal iz daljinskog upravljača.
Kako postaviti prilagođeni kod daljinskog upravljača
1. P
ritisnute i držite
dok na zaslonu daljinskog upravljača ne
bude prikazan samo sat.
2. P
ritisnite
5 sekundi.
i držite ga pritisnutim
Prikazat će se trenutačni prilagođeni kod
(početno postavljen na A).
3. Pritisnite
kako biste
mijenjali prilagođeni kod između
A↔B↔C↔D (
).
* Prilagođeni kod na zaslonu mora
odgovarati kodu na klima uređaju.
4. Ponovno pritisnite
.
Postavit će se prilagođeni kod.
Zaslon će se vratiti na prikaz sata.
• Kako biste promijenili prilagođeni kod klima-uređaja, obratite se
osoblju ovlaštenog servisa (početno postavljen na A).
• Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 30 sekundi nakon što se kod
prikaže, zaslon se vraća na prikaz sata. U tom slučaju, ponovite
postavljanje od koraka 2.
• Ovisno o daljinskom upravljaču prilagođeni kod može se vratiti
na A prilikom zamjene baterija. U tom slučaju po potrebi poništite
prilagođeni kod. Ako ne znate prilagođeni kod klima uređaja, isprobajte
svaki od kodova dok ne nađete kod koji upravlja klima uređajem.
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPREZ
• Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i
napajanje prekinuti.
• Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene
prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu
u potpunosti spuštene, klima uređaj možda neće
ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
• Pazite da vam ulazna rešetka ne ispadne.
• Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite se
ovlaštenom servisnom osoblju.
• Ne dodirujte aluminijske lamele izmjenjivača topline
ugrađenog u unutarnju jedinicu kako se ne biste
ozlijedili prilikom izvođenja postupka postavljanja ili
održavanja jedinice.
• Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili
sprejevima za kosu.
• Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama
prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.
Filtri za čišćenje zraka
(Filtar Apple catechin, filtar za ionsko dezodoriranje)
Usisna rešetka
Kućište unutarnje
jedinice
Filtri zraka
Hr-8
Učestalost čišćenja prikazana je u sljedećoj tablici.
Što učiniti
Čišćenje kućišta unutarnje jedinice
Učestalost
Kada primijetite
Čišćenje filtra zraka
1. Otvorite usisnu rešetku dok ne škljocne.
Čišćenje usisne rešetke
Čišćenje filtra zraka
Svaka 2 tjedna
Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje
Svaka 3 mjeseca
Zamjena filtra Apple-catechin
(Naziv modela: UTR-FA13-1)
Zamjena filtra za ionsko dezodoriranje
(Naziv modela: UTR-FA13-2)
Svake 3 godine
* Filtri za pročišćavanje zraka prodaju se zasebno. Za zamjenu se
obratite trgovinu u kojoj ste obavili kupovinu.
2. Uklonite filtre zraka.
Podignite ručicu filtra za zrak, otkvačite dvije donje kukice i izvucite
filtar za zrak.
Drška filtra zraka
Čišćenje kućišta unutarnje jedinice
NAPOMENE:
• Ne koristite vodu temperature više od 40 °C.
• Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, isparavajuća otapala
poput benzena ili razrjeđivača.
1. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice mekom krpom
navlaženom toplom vodom.
2. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice suhom i mekom krpom.
Čišćenje usisne rešetke
■■ Uklanjanje usisne rešetke
1. Otvorite usisnu rešetku.
2. Nježno pridržavajući lijevu i desnu noseću osovinu usisne
rešetke prema van izvucite usisnu rešetku.
Jezičci (2 mjesta)
3. Uklonite prašinu na jedan od sljedećih načina.
• Čišćenje usisavačem.
• Pranje blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon pranja dobro
osušite filtre za zrak u sjeni.
4. Vratite filtre zraka.
Poravnajte strane filtra zraka s pločom i gurnite ih do kraja.
Pobrinite se da se dva donja jezička vrate pripadajuće rupe u
unutarnjoj jedinici.
5. Zatvorite usisnu rešetku.
Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.
NAPOMENE:Ako se na filtru zraka nakupi nečistoća, smanjit će se
protok zraka i radna učinkovitost, a povećat će se buka.
Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje i
zamjena filtra Apple-catechin
■■ Čišćenje usisne rešetke
1. Nježno isperite usisnu rešetku vodom ili ju nježno istrljajte
mekom vlažnom krpom.
2. Obrišite usisnu rešetku suhom i mekom krpom.
1. Uklonite filtre zraka. Pogledajte korak 1 ~ 2 od „Čišćenje
filtra zraka".
2. Uklonite filtre za pročišćavanje zraka iz držača filtara.
Držač filtra za čišćenje zraka
■■ Ugradnja usisne rešetke
1. Držeći usisnu rešetku u vodoravnom položaju, postavite lijevu i
desnu osovinu u potporni ležaj na vrhu prednje ploče. Da biste
pravilno učvrstili obje osovine, umetnite ih dok ne škljocnu.
2. Zatvorite usisnu rešetku.
Filtar za čišćenje zraka
3. Ispirite filtra za ionsko dezodoriranje (svjetlo plavi) vrućom
vodom pod visokim tlakom sve dok površina filtra ne bude
prekrivena vodom.
4. Operite filtar za ionsko dezodoriranje razblaženim neutralnim
deterdžentom.
Ne stružite i ne trljate filtar jer će se tako smanjiti učinak
dezodoriranja.
5. Isperite filtar za ionsko dezodoriranje mlazom vode.
6. Osušite filtar za ionsko dezodoriranje u sjeni.
7. Uklonite filtar Apple-catechin (svijetlo zeleni) iz držača filtra.
3. Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.
Hr-9
8. Postavite novi ili oprani filtar za čišćenje zraka u okvire.
NAPOMENE:Filtar Apple-catechin uporabite što prije nakon otvaranja
pakiranja. Učinkovitost čišćenja zraka smanjuje se kad
filtri ostanu u otvorenoj ambalaži.
9. Montirajte držače filtra za pročišćavanje zraka na filtre za
zrak.
Zakvačite 2 kukice na poleđini okvira filtra za pročišćavanje zraka
na jezičac na objema krajevima filtra za zrak.
Kvačice (2 mjesta na poleđini)
11. OPĆE INFORMACIJE
■■ Učinak grijanja
Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja
topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu.
Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.
Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da
ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za
grijanje.
■■ Funkcija automatskog odleđivanja
Jezičak (2 mjesta)
NAPOMENE: Pripazite da filtar za čišćenje zraka ne izlazi iz okvira.
10. Kvačicama na filtru zraka pričvrstite šest mjesta na vrhu i
dnu držača filtra za čišćenje zraka.
Poleđina filtra
Kada je vanjska temperatura vrlo niska a vlažnost visoka, mraz se
može stvarati na vanjskoj jedinici za vrijeme grijanja, te može doći do
smanjenja radne učinkovitosti proizvoda.
Radi zaštite od mraza, ovaj klima uređaj ima funkciju automatskog
odleđivanja kojom upravlja mikroračunalo.
Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se
odmrzavanja počinje izvoditi (između 15 minuta od zaustavljanja).
Indikator [ ] na unutarnjoj jedinici treperi tijekom ove funkcije.
Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će
jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska
funkcija odleđivanja započeti.
■■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
Mjesta za pričvršćivanje,
kvačice (6 mjesta)
11. Zamijenite filtre zraka i zatvorite usisnu rešetku. Pogledajte
korak 4 ~ 5 od „Čišćenje filtra zraka".
Zamjena filtra za ionsko dezodoriranje
1. Uklonite filtre zraka. Pogledajte korak 1 ~ 2 od „Čišćenje filtra
zraka".
2. Uklonite filtar za ionsko dezodoriranje (svijetlo plavi) iz
držača filtra za pročišćavanje zraka.
3. Montirajte novi filtar za ionsko dezodoriranje.
Nakon duljeg perioda nekorištenja jedinice
Ako vam je unutarnja jedinica bila ugašena više od 1 mjeseca, upalite
funkciju ventilator na pola dana kako biste detaljno osušili unutarnje
dijelove prije nego što počnete s uobičajenim radom.
Dodatan pregled
Nakon duljeg perioda uporabe prašina nakupljena unutar vrata može
smanjiti radnu učinkovitost proizvoda čak i ako ste pravilno održavali
uređaj.
U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.
Za dodatne informacije, obratite se ovlašteno osoblje.
Resetiranje pokazivača filtra (posebne postavke)
Ova se funkcija može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme
postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove
funkcije.
Očistite filtar za zrak kad lampica indikatora pokaže sljedeće:
))
Lampica
indikatora
Uzorak treperenja
U slučaju prekida napajanja, poput nestanka električne energije, klima
uređaj će prestati raditi. Ali upalit će se automatski i obaviti prethodno
zadanu operaciju kad se vrati dotok električne energije.
Ako dođe do prekida napajanja nakon postavljanja vremenskog
regulatora, odbrojavanje će početi iznova.
Nakon što se ponovno uspostavi dotok električne energije, indikator
[
] na unutarnjoj jedinici treperit će kako bi vas upozorio da je došlo
do greške s tajmerom. U takvom slučaju poništite postavke sata i
tajmera.
■■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim
uređajima
Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijaćih aparata
ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može
uzrokovati kvar klima uređaja.
Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite električnu sklopku. Potom ju
upalite i nastavite upravljanje uređajem putem daljinskog upravljača.
■■ Raspon temperature i vlažnosti unutarnje
jedinice
Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:
Unutrašnja
temperatura
Hlađenje/
odvlaživanje
[°C]
18 do 32
Grijanje
[°C]
16 do 30
[%]
80 ili manje *1)
Unutrašnja vlažnost zraka
*1) Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može
kondenzirati voda koja kapa.
• Ako jedinica radi u uvjetima koji se razlikuju od dopuštenog raspona
temperature, rad klima uređaja se može prekinuti zbog automatske
zaštite strujnog kruga.
• Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti,
zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara (u načinu hlađenja
ili odvlaživanja).
■■ Ostale informacije
• Nemojte koristiti klima uređaj za druge namjene osim za hlađenje/
sušenje prostora, grijanje ili ventilaciju.
• Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice
pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice.
Treperi 3 puta u intervalima od 21 sekunde
Nakon čišćenja poništite pokazivač filtra pritiskom
unutarnjoj jedinici na 2 sekunde ili manje.
na
Hr-10
12. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI
Korak 3. Postavljanje W-LAN adaptera
OPREZ
12.1. Žični daljinski upravljač
Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač.
Možete istovremeno koristiti i žični i bežični daljinski upravljač.
No, neke funkcije daljinskog upravljača ograničene su. Ako postavite
ograničene funkcije, oglasit će se zvučni signal i treptat će indikatori [ ],
[ ], [
]i[
] na unutarnjoj jedinici.
<Ograničene funkcije za žične daljinske upravljače>
Prilikom uporabe zajedno sa žičnim daljinskim upravljačem (2-žilni tip)
• Rad tjednog tajmera
• Funkcija snažnog rada
• Funkcija niske buke vanjske jedinice
• Funkcija 10 °C grijanje
• Pobrinite se da isključite napajanje klima-uređaja
prilikom ugradnje ili uklanjanja proizvoda kako biste
izbjegli opasnost od električnog udara.
• Ne stavljajte prste, duguljaste predmete itd. u dio
s priključcima proizvoda i priključni utor unutarnje
jedinice. U suprotnom može doći do električnog udara
ili oštećenja proizvoda.
• Kako biste izbjegli ozljede, nemojte stajati na nestabilnoj
platformi prilikom postavljanja ili uklanjanja ovog proizvoda.
1. Obvezno isključite klima-uređaj i napajanje.
2. Otvorite usisnu rešetku.
Možete koristiti žični daljinski upravljač i upravljanje bežičnim
LAN-om (opcija).
Ipak, neke radnje putem mobilne aplikacije ograničene su.
Skupno upravljanje
Jednim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima uređaja.
Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.
NAPOMENE:
• Obvezno deaktivirajte program štednje energije (senzor osoba) na
bežičnom daljinskom upravljaču kada koristite grupno upravljanje. U
suprotnom nećete moći upravljati klima-uređajem putem bežičnog
daljinskog upravljača.
• Ne možete koristiti grupnu kontrolu i bežičnu LAN kontrolu zajedno.
3. Otvorite poklopac W-LAN adaptera dok ne škljocne.
12.2. Kontrola bežične LAN veze
NAPOMENE: Ako koristite vanjski ulaz/izlaz (opcija), upravljanje
bežičnim LAN-om ne može se koristiti.
Može se koristiti opcijsko upravljanje bežičnom LAN mrežom.
O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za
uporabu mobilne aplikacije. Zapišite SSID i PIN kod u sljedeću tablicu.
4. Ukopčajte W-LAN adapter u priključni utor unutarnje jedinice
u smjeru prikazanom na slici.
Strana naljepnice
Naljepnica bežičnog LAN-a
MAC: 
SSID :AP-WF-
PIN: 
Priključni utor
Informacije o W-LAN adapteru
SSID
PIN
Google Play je registrirani zaštitni znak tvrtke Google Inc.
App store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim
državama.
Postavljanje za uporabu upravljanja putem
bežičnog LAN-a
Korak 1. Instalacija softvera aplikacije
1. Otvorite “Google Play” ili “App Store” ovisno o vrsti vašeg
pametnog telefona ili tablet računala.
2. Potražite “FGLair”.
3. Instalirajte softver aplikacije (mobilna aplikacija) sljedeći
upute na vašem zaslonu.
Korak 2. Registracija korisnika
1. Otvorite instaliranu mobilnu aplikaciju.
2. Registrirajte korisnika (bilo na pametnom telefonu ili tabletu)
prateći upute u dijelu izradite korisnika na mobilnoj aplikaciji.
Hr-11
5. Zatvorite poklopac W-LAN adaptera i usisnu rešetku.
Korak 4.Registracija klima-uređaja (uparivanje W-LAN
adaptera)
NAPOMENE:
• Prije početka postavljanja ponovno uključite napajanje klime-uređaja
i pričekajte 60 sekundi ili više.
• Provjerite da je pametni telefon ili tablet spojen na bežični
usmjerivač kada povezujete klima uređaj. Postavljanje neće raditi
ako nije spojen na isti bežični usmjerivač.
• Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim
telefonom ili tabletom, ponovit postavke s odabranim načinom rada.
)) Registrirajte klima-uređaj prateći upute na mrežnom
priručniku na web-mjestu FUJITSU GENERAL.
www.fujitsu-general.com/global/support/
Priručnik za uporabu opisuje samo postupak postavljanja daljinskog
upravljača.
<Kako pristupiti mrežnom priručniku>
1. Prijavite se u mobilnu aplikaciju.
2. Otvorite bočni izbornik mobilne aplikacije, pa dodirnite
[Help] (Pomoć).
3. Dodirnite [W-LAN Support] (WLAN podrška).
Kad registracija završi, uključit će se indikator [
] na unutarnjoj jedinici.
Za referenciju
<Ručni način rada>
Postupak postavljanja daljinskog upravljača
NAPOMENE:Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na
daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit
će se na početni prikaz.
1. Pritisnute i držite
dok na zaslonu
daljinskog upravljača ne bude prikazan
samo sat.
2. Pritisnite
na daljinskom upravljaču
dulje od 5 sekundi.
Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se
3. Pritisnite
Inicijalizirajte (resetirajte) ovaj proizvod u sljedećim situacijama:
• Promjena bežičnog usmjernika
• Odlaganje proizvoda u otpad
• Uručivanje ovog proizvoda trećoj strani
Poništavanje registracije klima-uređaja
Poništite registraciju klima-uređaja putem mobilne aplikacije. (Za
pojedinosti pogledajte priručnik za uporabu mobilne aplikacije.)
Inicijalizacija W-LAN adaptera
NAPOMENE:Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na
daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit
će se na početni prikaz.
.
.
4. Odaberite
s pomoću
daljinskom upravljaču.
5. Pritisnite
.
Inicijalizacija (resetiranje)
1. Pritisnute i držite
dok na zaslonu
daljinskog upravljača ne bude prikazan
samo sat.
na
Unutarnja jedinica prijeći će u ručni način rada i
treptat će indikator [
] na unutarnjoj jedinici.
NAPOMENE:Ako registracija ne završi za nekoliko minuta, ručni
se način rada prekida i isključuje se indikator [
].
U tom slučaju ponovite postavljanje daljinskog
upravljača.
na daljinskom upravljaču
2. Pritisnite
dulje od 5 sekundi.
Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se
3. Odaberite s pomoću
daljinskom upravljaču.
.
na
<Način s gumbom>
Postupak postavljanja daljinskog upravljača:
NAPOMENE:Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na
daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će
se na početni prikaz.
1. Pritisnute i držite
dok na zaslonu
daljinskog upravljača ne bude prikazan
samo sat.
2. Pritisnite
na daljinskom upravljaču
dulje od 5 sekundi.
5. Pritisnite
.
Treptat će
upravljača.
5. Pritisnite
na zaslonu daljinskog
.
Nakon brzog treperenja isključit će se indikator [
unutarnjoj jedinici.
Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se
.
3. Pritisnite
.
4. Odaberite
s pomoću
daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite
] na
Za nastavak uporabe
Ako vi ili treća strana želite nastaviti rabiti proizvod, slijedite postupak
u poglavlju “Registracija klima-uređaja (uparivanje W-LAN adaptera)”
kako biste se ponovno povezali s drugim bežičnim usmjernikom.
na
.
Unutarnja jedinica prijeći će u način rada
s gumbom i treptat će indikator [
] na
unutarnjoj jedinici (uklj./isklj. = 1 s/1 s).
Kada W-LAN adapter pronađe W-LAN pristupnu točku s kojom se
može povezati, treptanje će se usporiti (uklj./isklj. = 2 s/0,5 s).
NAPOMENE:Ako se povezivanje s W-LAN pristupnom točkom ne
dovrši za nekoliko minuta, način rada s gumbom
prekida se i isključuje se indikator
. U tom
slučaju ponovite postavljanje daljinskog upravljača.
NAPOMENE:Postavljanje bežičnog LAN-a nije moguće ako prethodni
vlasnik nije poništio registraciju ili inicijalizirao ovaj
proizvod. U tom slučaju obratite se osoblju ovlaštenog
servisa.
Privremena deaktivacija bežičnog LAN-a
NAPOMENE:Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na
daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit
će se na početni prikaz.
1. Pritisnute i držite
dok na zaslonu daljinskog
upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite
na daljinskom upravljaču
dulje od 5 sekundi.
Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se
3. Odaberite
s pomoću
daljinskom upravljaču. *
4. Pritisnite
.
Isključit će se indikator [
.
na
] na unutarnjoj jedinici.
* Ako želite ponovno aktivirati bežični LAN, odaberite
u koraku 2.
Hr-12
13. OTKLANJANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima uređaj i
isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje
iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim
se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.
Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici,
jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.
• Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
• Voda curi iz jedinice
Ne radi uopće.
□□ Je li došlo do nestanka električne energije?
U tom slučaju se jedinica automatski poništava kad se nastavi
dovod struje. (Pogledajte stranicu 10.)
□□ Je li električna sklopka ugašena?
⇒ Uključite električnu sklopku.
□□ Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?
⇒ Zamijenite osigurač ili poništite sklopku.
□□ Radi li tajmer?
⇒ Kako biste provjerili ili deaktivirali postavku tajmera, pogledajte
stranicu 5.
Slabo hlađenje ili grijanje.
□□ Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature?
U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova.
□□ Je li filtar zraka prljav?
⇒ Očistite filtar za zrak. (Pogledajte stranicu 9.)
□□ Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni?
⇒ Uklonite zapreke.
□□ Je li temperatura sobe ispravno postavljena?
⇒ Kako biste promijenili postavku temperature, pogledajte stranicu 5.
□□ Jesu li prozori i vrata otvoreni?
⇒ Zatvorite prozor ili vrata.
□□ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte stranicu 5.
□□ Nije li postavljena funkcija niske buke vanjske jedinice?
⇒ Kako biste zaustavili funkciju niske buke vanjske jedinice, pogledajte stranicu 8.
□□ <U načinu rada hlađenja> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka
sunčeva svjetlost?
⇒ Zatvorite zastore.
□□ <U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računala, te je li previše ljudi u prostoriji?
⇒ Isključite uređaj za grijanje ili računala ili postavite nižu temperaturu. (Pogledajte stranicu 5.)
Protok zraka je slab ili prestaje.
□□ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte stranicu 5.
□□ Je li podešena kontrola ventilatora za štednju energije? U tom slučaju se
unutarnja jedinica može privremeno zaustaviti tijekom načina Hlađenje.
⇒ Kako biste zaustavili kontrolu ventilatora za štednju energije,
pogledajte stranicu 7.
□□ <U načinu rada grijanja> Jeste li tek pokrenuli rad?
U tom slučaju se ventilator privremeno okreće vrlo sporo kako bi
se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice.
□□ <U načinu rada grijanja> Je li sobna temperatura viša od postavljene?
U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje
jedinice se okreće vrlo sporo.
□□ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [ ]?
U tom slučaju radi automatsko odmrzavanje. Jedinica se zaustavlja na najviše 15 minuta. (Pogledajte stranicu 10.)
□□ <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi niskom
brzinom kako bi prilagodilo vlažnost sobe i može prestati s vremena na vrijeme.
□□ <U načinu Auto> Tijekom praćenja se ventilator okreće vrlo sporo.
Hr-13
Čuje se buka.
□□ Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja?
U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva.
Ovo se posebno može primijetiti prve 2–3 minute nakon pokretanja.
□□ Čujete li lagano pištanje tijekom rada?
Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče
uslijed promjene temperature.
□□ <U načinu rada grijanja> Čujete li šištanje?
Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga
odmrzavanja jedinice. (Pogledajte stranicu 10.)
Iz jedinice se osjeti neugodan miris.
□□ Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od
cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati
tijekom rada.
Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.
□□ <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog
procesa hlađenja.
□□ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [ ] na unutarnjoj
jedinici?
U tom slučaju iz vanjske jedinice može izlaziti para zbog rada
automatskog odmrzavanja. (Pogledajte stranicu 10.)
Vanjska jedinica ispušta vodu.
□□ <U načinu rada grijanja> Vanjska jedinica može ispuštati vodu
koju stvara funkcija automatskog odleđivanja. (Pogledajte stranicu 10.)
Jedinica radi drukčije od postavki na daljinskom upravljaču.
□□ Jesu li se baterije u daljinskom upravljaču potrošile?
⇒ Zamijenite baterije.
□□ Koristite li grupno upravljanje?
U tom slučaju, na bežičnim daljinskom upravljaču aktiviran je program štednje energije (senzor osoba) i klima-uređajem ne možete
upravljati putem bežičnog daljinskog upravljača.
⇒ Deaktivirajte program štednje energije. (Pogledajte stranicu 7.)
Funkcija se kasno aktivira nakon ponovnog pokretanja.
□□ Je li dovod struje naglo uključen?
U tom slučaju kompresor neće raditi oko 3 minute kako bi se
spriječilo izgaranje osigurača.
Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u
sljedećim slučajevima. Potom se obratite ovlašteno osoblje.
• Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili
dijagnostiku.
• Trepere [ ] i [
] na unutarnjoj jedinici, a [
] treperi brzo.
NAPOMENE:Za otklanjanje problema vezanih za W-LAN kontrolu
pogledajte priručnik za postavljanje za W-LAN adapter ili
mobilnu aplikaciju instaliranu na pametni telefon ili tablet
računalo.
■■ Stanje lampica indikatora
: Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a
(opcija).
Uzorak osvjetljenja:
koje stanje
Stanje
(3 puta)
(Brzo)
Isključeno,
Svijetli,
Treperi,
Bilo
Pogledajte
stranica
Uzroci i rješenja
Funkcija automatskog odleđivanja
⇒ Pričekajte za završi odmrzavanje
(maksimalno 15 minuta).
10
Indikator filtra
⇒ Očistite filtar za zrak i poništite znak
filtra.
10
Prikaz koda pogreške
⇒ Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog
servisa.
Pogreška postavljanja tajmera zbog
automatskog ponovnog pokretanja
⇒ Poništite postavke sata i tajmera.
-
10
Probni rad (samo za ovlašteno servisno
osoblje)
⇒ Pritisnite
rad.
3
kako biste prekinuli probni
Napajanje bežičnog usmjerivača nije
uključeno.
-
⇒ Provjerite da je napajanje bežičnog
usmjerivača uključeno.
(Polako) Postoji mogućnost da W-LAN
adapter nije ispravno povezan s
bežičnim usmjerivačem.
⇒ Odspojite napon napajanja klima
uređaja (preko osigurača ili utikača) te
potom ponovno spojite.
11
Ažurira se softver W-LAN adaptera.
Tijekom registracije klima-uređaja
(uparivanje W-LAN adaptera)
11
Ograničena funkcija
11
■■ Ručni automatski rad i poništavanje
indikatora filtra
Klima uređajem možete upravljati s
jedinici.
Stanje
Vrijeme zadržavanja
pritiska
na unutarnjoj
Način rada ili
funkcija
Radi
Više od 3 sekunde
Zaustavi
Zaustavlja
se
2 sekunde ili manje
Ponovno pokretanje
indikatora filtra
Više od 3 i manje od 10
sekundi
Automatski
Više od 10 sekundi
(Samo za održavanje.*)
Prisilno hlađenje
* Kako biste zaustavili prisilno hlađenje, pritisnite ovu tipku ili tipku
na daljinskom upravljaču.
Hr-14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement