Fujitsu ASMG12CGTA คู่มือการติดตั้ง

Fujitsu ASMG12CGTA คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง
PART No. 9333005300-02
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย.............................................................. 1
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์...................................................................................... 3
ข้อมูลจ�ำเพาะทั่วไป..................................................................................... 4
ข้อบังคับด้านไฟฟ้า..................................................................................... 4
การเลือกต�ำแหน่งในการติดตั้ง..................................................................... 4
งานส่วนการติดตั้ง....................................................................................... 4
การเดินสายไฟ .......................................................................................... 6
การเสร็จสิ้น .............................................................................................. 7
การถอดและการเปลี่ยนชิ้นส่วน.................................................................... 7
ทดสอบการเดินเครื่อง.................................................................................. 8
การติดตั้งรีโมทคอนโทรล............................................................................. 8
การตั้งค่าหน้าที่การท�ำงาน........................................................................... 9
การติดตั้งชุดส่วนประกอบที่เลือกใช้งานได้.................................................. 10
วิธีการติดตั้งแบบพิเศษ.............................................................................. 11
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับลูกค้า.............................................................................. 11
รหัสแสดงความผิดพลาด............................................................................ 11
1. ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
• ควรอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนการติดตั้ง
• ค�ำเตือน และข้อควรระวังที่ระบุในคู่มือเล่มนี้มีข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ โปรด
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้
• ส่งคู่มือเล่มนี้ พร้อมกับคู่มือการใช้งานให้แก่ลูกค้า กรุณาแจ้งลูกค้าให้เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ในอนาคต
เช่น การย้าย หรือซ่อมแซมเครื่อง
แสดงถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง หรืออาจเกิดอันตรายร้ายแรง ซึ่ง
ค�ำเตือน
หากไม่หลีกเลี่ยง อาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
ข้อควรระวัง
แสดงถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงที่อาจท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บเล็กน้อย หรือปานกลาง หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ค�ำเตือน
• การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ต้องด�ำเนินการตามวิธีการในคู่มือนี้โดยช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์หรือ
ช่างติดตั้งมืออาชีพเท่านั้น การติดตั้งโดยช่างที่ไม่ใช่มืออาชีพ หรือการติดตั้งผิดวิธีอาจท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง เช่น เกิดการบาดเจ็บ น�้ำรั่วซึม ไฟดูด หรืออัคคีภัยได้ หากติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไม่
ถูกต้องตามค�ำแนะน�ำในคู่มือนี้จะท�ำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตสิ้นสุดลง
• ห้ามเปิดใช้งานจนกว่าการด�ำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ หากเปิดใช้งานก่อนที่การด�ำเนินงาน
ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ไฟดูดหรือไฟไหม้ได้
• หากน�้ำยาแอร์รั่วขณะก�ำลังท�ำงาน โปรดระบายอากาศในบริเวณนั้น หากน�ำ้ ยาที่รั่วสัมผัสกับเปลว
ไฟโดยตรงอาจท�ำให้เกิดก๊าซพิษ
• การติดตั้งต้องด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ กฎหมายบังคับ หรือมาตรฐานของการต่อสายไฟและ
อุปกรณ์ในแต่ละประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ที่ท�ำการติดตั้ง
• ไม่ควรเร่งกระบวนการละลายน�ำ้ แข็งหรือการท�ำความสะอาดใดๆ นอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะน�ำ
• เครื่องใช้นี้ไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ นอกจากจะได้รับการดูแล
หรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา
เหล่านั้น ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการหายใจไม่ออก ควรเก็บถุงพลาสติกหรือฟิล์มแผ่นบางที่ใช้เป็นวัสดุ
หีบห่อสินค้าให้ออกห่างจากเด็กเล็ก
• ควรเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ภายในห้องที่ไม่ใช้งานอย่างต่อเนื่องกับแหล่งไวไฟ (เช่น เปลวไฟ, เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ หรืออุปกรณ์ท�ำความร้อนใด ๆ)
• อย่าเจาะหรือเผา
• โปรดระวังน�้ำยาแอร์ เนื่องจากอาจไม่ส่งกลิ่น
• โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนท�ำการติดตั้งหรือใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ
• ต ิดตั้งผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายในท้องที่ หรือระเบียบข้อบังคับของสถานที่ที่ทำ� การติดตั้ง และตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
• ผ ลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชุดเครื่องปรับอากาศ ไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เองโดยล�ำพัง
หรือติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ
• ค วรใช้สายจ่ายไฟแยกที่มีเบรกเกอร์วงจรที่ตัดไฟได้ทุกสายไฟ โดยมีระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส
ของเครื่องนี้ 3 มม.
• เพื่อป้องกันผู้ใช้งาน ควรต่อสายดินเข้ากับผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และใช้สายไฟร่วมกับเบรกเกอร์
ตัดไฟอัตโนมัติ (ELCB)
• ผ ลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการป้องกันการระเบิด ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดระเบิดได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟดูด อย่าสัมผัสชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้าทันทีหลังจากที่เพิ่งปิดเครื่อง หลัง
จากปิดเครื่อง รออย่างน้อย 5 นาทีเสมอ ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า
• ผ ลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบ�ำรุงเองได้ โปรดติดต่อช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์
เพื่อท�ำการซ่อมเครื่อง
• เมื่อต้องท�ำการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนต�ำแหน่งเครื่องปรับอากาศ ให้ปรึกษาช่างที่มีประสบการณ์
เพื่อรื้อถอนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
• อ ย่าสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้
รับบาดเจ็บเมื่อคุณติดตั้งหรือซ่อมบ�ำรุงเครื่อง
• อ ย่าวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น หรือเครื่องใช้ภายในบ้านไว้ใต้ผลิตภัณฑ์นี้ หยดน�ำ้ จากเครื่อง
อาจท�ำให้สิ่งเหล่านั้นเปียก และอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดการท�ำงานผิดปกติต่อ
ทรัพย์สินได้
• ระมัดระวังอย่าท�ำให้เครื่องปรับอากาศมีรอยขูดขีดเมื่อหยิบจับ
ไทย
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้นำ�้ ยาแอร์ R32
ขั้นตอนงานติดตั้งโดยพื้นฐานจะเหมือนกับรุ่นที่ใช้น�้ำยาแอร์ปกติทั่วไป (R410A, R22)
อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้:
เนื่องจากแรงดันท�ำงานสูงกว่าน�้ำยาแอร์รุ่น R22 ที่ 1.6 เท่า จึงต้องใช้ทำ� การเดินท่อและการติดตั้ง
และเครื่องมือชนิดพิเศษ (ดูหัวข้อ “2.1. เครื่องมือพิเศษส�ำหรับน�ำ้ ยาแอร์ R32 (R410A)”)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่ทำ� การเปลี่ยนน�ำ้ ยาแอร์รุ่น R22 ไปใช้น�้ำยาแอร์รุ่น R32 เปลี่ยนท่อและ
น็อตส�ำหรับบานท่อธรรมดา ด้วยท่อและน็อตส�ำหรับบานท่อที่ใช้กับน�ำ้ ยาแอร์รุ่น R32 และ R410A
ของตัวเครื่องภายนอกเสมอ
ส�ำหรับ R32 และ R410A น็อตส�ำหรับบานท่อแบบเดียวกันบนด้านข้างตัวเครื่องภายนอกและท่อ
สามารถใช้ด้วยกันได้
รุ่นที่ใช้น�้ำยาแอร์ R32 และ R410A มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวของพอร์ตเติมน�้ำยาที่แตกต่างจาก
เดิม เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการเติมน�้ำยาแอร์แบบปกติ R22 และเพื่อความปลอดภัย ดัง
นั้น ควรตรวจสอบล่วงหน้า [เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวของพอร์ตเติมน�้ำยาแอร์ส�ำหรับ R32 และ
R410A คือ 1/2-20 UNF]
โปรดเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้สิ่งแปลกปลอม (น�้ำมัน, น�้ำ ฯลฯ) เข้าสู่ท่อ นอกจากนี้ขณะติดตั้ง
ท่อ ควรซีลช่องเปิดต่างๆ ให้สนิทด้วยการบีบ, การพันเทป ฯลฯ
ข้อควรระวัง
1-การติดตั้ง (พื้นที่)
• การติดตั้งงานท่อ ควรใช้ท่อให้น้อยที่สุด
• ควรมีการป้องกันการเสียหายของงานท่อ
• ค�ำนึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องก๊าซของท้องถิ่น
• การเชื่อมต่อต่าง ๆ ควรค�ำนึงถึงการเข้าถึงเพื่อท�ำการบ�ำรุงรักษา
• ในกรณีนี้ จ�ำเป็นต้องให้มีการถ่ายเทอากาศ ไม่ให้มีสิ่งอุดตันช่องระบายความร้อน
• เมื่อต้องการก�ำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2-การซ่อมบ�ำรุง
2-1 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
• บุคคลใดที่เกี่ยวกับการท�ำงานหรือการตัดเข้าวงจรน�้ำยาแอร์ควรเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
ที่สามารถด�ำเนินการใช้งานน�้ำยาแอร์ได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับการประเมินของผู้ผลิตโดย
เฉพาะ
• การให้บริการควรด�ำเนินการโดยอุปกรณ์ที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การบ�ำรุงรักษาและการ
ซ่อมแซมที่ต้องการความช่วยเหลือของช่างด้านอื่น ๆ ต้องด�ำเนินการภายใต้การดูแลของผู้ที่ได้รับ
การรับรองในการใช้นำ�้ ยาแอร์ไวไฟ
• การให้บริการควรด�ำเนินการโดยอุปกรณ์ที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
Th-1
9333005300-02_IM_TH.indd 1
07-Mar-19 15:59:21
ข้อควรระวัง
2-2 การท�ำงาน
• ควรตรวจสอบความปลอดภัยก่อนท�ำงานใด ๆ กับระบบที่มีนำ�้ ยาแอร์ไวไฟ เพื่อให้ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดการติดไฟได้มีน้อยที่สุด ควรค�ำนึงถึงข้อควรระวังในหัวข้อ 2-2 ถึง 2-8 เป็นอันดับแรก
ก่อนเริ่มท�ำการซ่อมระบบน�้ำยาแอร์
• การท�ำงาน ต้องด�ำเนินอยู่ภายใต้ขั้นตอนที่ควบคุม เพื่อให้ความเสี่ยงในการติดไฟของก๊าซหรือไอ
ระเหยขณะด�ำเนินการมีน้อยที่สุด
• พนักงานซ่อมบ�ำรุง ตลอดจนพนักงานอื่น ๆ ในพื้นที่ต้องได้รับค�ำแนะน�ำถึงลักษณะงานที่ต้องท�ำ
อย่างชัดเจน
• หลีกเลี่ยงการท�ำงานในพื้นที่จ�ำกัด
• ควรปิดกั้นบริเวณการท�ำงาน
• ควรแน่ใจว่าสภาพของพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการควบคุมวัตถุไวไฟ
2-3 การตรวจสอบสถานะของน�ำ้ ยาแอร์
• ควรมีการตรวจจับน�้ำยาแอร์ในพื้นที่ท�ำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าช่างระมัดระวังไม่ให้เกิดบรรยากาศที่
ติดไฟได้
• ควรแน่ใจว่ามีการใช้อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลที่เหมาะสมกับน�ำ้ ยาแอร์แบบไวไฟ เช่น ไม่มี
ประกายไฟ ปิดผนึกอย่างดี หรือมีความปลอดภัยสูง
2-4 สถานะของอุปกรณ์ดับเพลิง
• หากมีการใช้ความร้อนด�ำเนินการกับอุปกรณ์น�้ำยาแอร์หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียม
อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใกล้มือ
• ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งแบบฝุ่นหรือ CO2 ในพื้นที่เติมน�้ำยาแอร์
2-5 ปราศจากแหล่งก�ำเนิดการเผาไหม้
• ห้ามให้บุคคลที่ท�ำงานเกี่ยวกับระบบน�้ำยาแอร์ที่เกี่ยวกับการเดินท่อซึ่งมีน�้ำยาแอร์ไวไฟใช้แหล่ง
ก�ำเนิดการเผาไหม้ใด ๆ เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงไฟไหม้และระเบิดได้
• ในบริเวณที่ทำ� งานติดตั้งงานซ่อมแซม การถอด การก�ำจัดที่อาจมีน�้ำยาแอร์ไหลออกมา ไม่ควรให้
มีแหล่งก�ำเนิดการเผาไหม้ทุกชนิดรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วย
• ควรตรวจสอบพื้นที่ในการปฏิบัติงานก่อนท�ำงาน ให้แน่ใจว่าปราศจากวัตถุไวไฟ แและความเสี่ยง
ในการเกิดการเผาไหม้ ควรมีการแสดงสัญลักษณ์ “ห้ามสูบบุหรี่”
2-6 พื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
• ควรแน่ใจว่าบริเวณเป็นแบบเปิด มีอากาศถ่ายเทได้ ก่อนท�ำการตัดเข้าสู่ระบบหรือด�ำเนินการ
ใด ๆ ที่ใช้ความร้อน
• ควรให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างสม�่ำเสมอตลอดระยะเวลาการท�ำงาน
• การถ่ายเทอากาศจะช่วยให้ปลอดภัยได้ในกรณีที่นำ�้ ยาแอร์กระจาย เพื่อช่วยดันออกไปสู่ชั้น
บรรยากาศภายนอก
2-7 ตรวจสอบอุปกรณ์น�้ำยาแอร์
• หากมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนไฟฟ้าใด ควรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานและถูกต้อง
ตามลักษณะที่ก�ำหนด
• ควรปฏิบัติตามการบริการและการซ่อมบ�ำรุงของผู้ผลิตอยู่เสมอ
• หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแผนกช่างจากผู้ผลิตส�ำหรับการช่วยเหลือ
• การติดตั้งที่ใช้น�้ำยาแอร์ไวไฟต้องท�ำการตรวจสอบรายการดังนี้
- ปริมาณที่เติมเป็นไปตามขนาดห้องที่ทำ� การติดตั้งชิ้นส่วนที่มีน�้ำยาแอร์
- เครื่องและช่องระบายอากาศสามารถท�ำงานได้ดี ไม่ถูกปิดกั้น
- หากมีการใช้วงจรน�ำ้ ยาแอร์ทางอ้อม ควรมีการตรวจสอบน�้ำยาแอร์ในวงจรรอง
- ทำ� เครื่องหมายอุปกรณ์ให้สามารถอ่านง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน แก้ไขเครื่องหมายที่ไม่
สามารถอ่านได้ชัดเจน
- ท่อน�ำ้ ยาแอร์ หรือส่วนประกอบใด ที่มีการติดตั้งในต�ำแหน่งที่ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีใด ๆ ซึ่ง
อาจท�ำให้ชิ้นส่วนที่มีน�้ำยาแอร์เกิดสนิม นอกจากชิ้นส่วนนั้นผลิตจากวัสดุที่ป้องกันสนิม หรือ
ไม่สามารถเกิดสนิมได้
2-8 ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า
• ควรมีการซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและขั้นตอน
การตรวจสอบชิ้นส่วนด้วย
• หากพบอาการผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ให้ถอดปลั๊กออกจากวงจรให้หมด จนกว่า
จะแก้ไขอาการผิดปกติแล้วเสร็จ
• หากไม่สามารถแก้ไขอาการผิดปกติได้ทันที แต่จำ� เป็นต้องใช้งานต่อไป ควรหาวิธีแก้ไขปัญหา
ชั่วคราว
• ซึ่งต้องรายงานให้กับเจ้าของอุปกรณ์ทราบ
• รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นด้วย
- การปล่อยประจุ: ต้องด�ำเนินการอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของการเกิด
ประกายไฟ
- ไม่มีชิ้นส่วนไฟฟ้า หรือสายไฟอยู่ในบริเวณที่ท�ำการเติมน�้ำยาแอร์ กู้คืน หรือการล้างระบบ
- มีการต่อสายดิน
ข้อควรระวัง
3-การซ่อมแซมปิดผนึกชิ้นส่วน
• ระหว่างด�ำเนินการซ่อมแซมปิดผนึกชิ้นส่วน อุปกรณ์ ไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กออกจากอุปกรณ์ที่ใช้
ด�ำเนินการทั้งหมด ก่อนเริ่มท�ำการถอดปลอกผนึก เป็นต้น
• หากจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าระหว่างการให้บริการ แจ้งรูปแบบการตรวจจับการรั่วไหลแบบ
ถาวรต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่สำ� คัญที่สุดที่สามารถเตือนในกรณีที่เกิดอันตราย
• เพื่อให้แน่ใจว่าการท�ำงานกับอุปกรณ์ ไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ส่งผลกระทบ
ต่อการป้องกัน จึงควรให้ความสนใจกับรายการดังนี้
• โดยรวมถึงความเสียหายต่อสายไฟ การเชื่อมต่อในปริมาณมากเกินไป ขั้วต่อไม่เป็นไปตามที่
ก�ำหนด ความเสียหายต่อการปิดผนึก เป็นต้น
• ควรแน่ใจว่ามีการติดตั้งเครื่องมือไว้อย่างปลอดภัย
• ควรแน่ใจว่าการปิดผนึกหรือวัสดุในการปิดผนึกไม่ได้เกิดการสลายตัว เช่น ไม่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันแทรกซึมของบรรยากาศไวไฟ
• การเปลี่ยนชิ้นส่วนควรปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของผู้ผลิต
หมายเหตุ: การใช้ซิลิโคนในการปิดผนึก อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของตัวตรวจจับการรั่วไหล
ไม่ต้องมีการแยกชิ้นส่วนก่อนการใช้งานชิ้นส่วนความปลอดภัยสูง
4-การซ่อมแซมชิ้นส่วนความปลอดภัยสูง
• ไม่ควรใช้อุปกรณ์เหนี่ยวน�ำหรือตัวเก็บประจุแบบถาวรเข้าไปในวงจรโดยไม่แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้า
เกินกว่าที่อนุญาตและกระแสไฟฟ้าไหลเวียนที่อนุญาตให้อุปกรณ์ใช้งาน
• ชิ้นส่วนความปลอดภัยสูงเป็นประเภทเดียวที่สามารถใช้งานในขณะที่มีบรรยากาศไวไฟ
• เครื่องมือทดสอบควรอยู่ในระดับที่ถูกต้อง
• เปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยอะไหล่ที่ผู้ผลิตก�ำหนดไว้เท่านั้น
• หากใช้อะไหล่อื่นอาจท�ำให้นำ�้ ยาแอร์รั่วไหลเข้าสู่บรรยากาศและติดไฟได้
5-การเดินสายไฟ
• ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟไม่อยู่ในลักษณะที่อาจประสบปัญหาการฉีกขาด การกัดกร่อน ความ
ดันมากเกินไป การสั่นสะเทือน ขอบที่มีคม หรือผลกระทบรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นใด
• การตรวจสอบดังกล่าวควรค�ำนึงถึงผลกระทบจากอายุการใช้งานหรือแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องจาก
แหล่งต่างๆ เช่น คอมเพรสเซอร์ หรือพัดลม
6-การตรวจหาน�้ำยาแอร์ที่มีความไวไฟ
• ห้ามใช้แหล่งก�ำเนิดไฟในการค้นหาหรือตรวจหาการรั่วไหลของน�้ำยาแอร์โดยเด็ดขาด
• ไม่ควรใช้หัวเปลวตรวจรั่ว (หรืออุปกรณ์ตรวจหาอื่นใดที่ใช้เปลวไฟ)
7-วิธีการตรวจหาการรั่วไหล
• ควรใช้เครื่องตรวจหาการรั่วไหลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจหาน�ำ้ ยาแอร์ที่มีความไวไฟ แต่ค่าความไวอาจ
ไม่เพียงพอ หรืออาจจ�ำเป็นต้องสอบเทียบซ�ำ้ (ควรสอบเทียบเครื่องตรวจหาการรั่วไหลในพื้นที่ที่
ไม่มีน�้ำยาแอร์)
• ควรแน่ใจว่าเครื่องตรวจหาการรั่วไหลดังกล่าวจะไม่เป็นแหล่งก�ำเนิดไฟและเหมาะกับน�้ำยาแอร์
ที่ใช้
• ควรตั้งค่าเครื่องตรวจหาการรั่วไหลเป็นร้อยละของ LFL ของน�้ำยาแอร์ และควรสอบเทียบกับ
น�้ำยาแอร์ที่ใช้งาน และตรวจยืนยันค่าร้อยละที่ถูกต้องของก๊าซ (สูงสุด 25%)
• ของไหลที่มีคุณสมบัติในการตรวจหาการรั่วไหลจะเหมาะสมต่อการใช้งานกับน�ำ้ ยาส่วนใหญ่ ไม่
ควรใช้คลอรีนที่มีส่วนผสมของน�ำ้ ยาซักผ้า เนื่องจากคลอรีนอาจมีปฏิกิริยากับน�ำ้ ยาแอร์ และ
กัดกร่อนงานท่อทองแดง
• หากสงสัยว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ควรดับไฟหรือเคลื่อนย้ายออกไป
• หากพบว่าน�ำ้ ยาแอร์รั่วไหลซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำการเชื่อมประสานท่อ จะต้องถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ทั้งหมด
ออกจากระบบ หรือแยก (ด้วยวิธีปิดวาล์วต่างๆ) ไปเก็บไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบซึ่งอยู่ห่าง
จากรอยรั่วดังกล่าว
จากนั้นใช้ไนโตรเจน (OFN) ไล่อากาศออกจากระบบให้หมดทั้งก่อนและในระหว่างกระบวนการ
เชื่อมประสาน
8-การถอดและการถ่ายน�้ำยาแอร์
• เมื่อเปิดวงจรน�้ำยาแอร์เพื่อท�ำการซ่อมแซม หรือเพื่อการอื่นใด ควรปฏิบัติตามขั้นตอนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งส�ำคัญก็คือควรปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเนื่องจากการติดไฟและการลุกไหม้
เป็นสิ่งที่ควรค�ำนึง
ควรด�ำเนินการตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
• ถ่ายน�ำ้ ยาแอร์
• ไล่อากาศในวงจรโดยใช้ก๊าซเฉื่อย
• ล้าง
• ไล่อากาศซ�ำ้ อีกครั้งโดยใช้ก๊าซเฉื่อย
• เปิดวงจรโดยตัดหรือเชื่อมประสาน
• การเติมน�้ำยาแอร์ควรสูบถ่ายโดยใช้กระบอกสูบถ่ายที่เหมาะสม
• ควร “ล้าง” ระบบโดยใช้ OFN เพื่อท�ำให้ระบบปลอดภัย
• ขั้นตอนนี้อาจต้องด�ำเนินการซ�ำ้ หลายครั้ง
• ไม่ควรใช้อากาศอัดหรือออกซิเจนในการด�ำเนินการดังกล่าว
• การล้างจะเสร็จสมบูรณ์โดยท�ำลายสุญญากาศในระบบออกโดยใช้ OFN เติมลงไปจนเกิดความดัน
ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน จากนั้นระบายสู่บรรยากาศ และขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นสุญญากาศ
• ควรท�ำกระบวนการนี้ซ�้ำหลายครั้งจนกว่าไม่มีนำ�้ ยาแอร์หลงเหลืออยู่ในระบบ
• เมื่อเติม OFN ครั้งสุดท้ายเข้าไป ควรระบายระบบจนเป็นแรงดันบรรยากาศเพื่อให้สามารถท�ำงาน
ได้
• การท�ำงานนี้มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง หากจะท�ำการเชื่อมประสานบนงานท่อ
• ควรแน่ใจช่องออกของปั๊มสุญญากาศไม่อยู่ใกล้กับแหล่งก�ำเนิดไฟใดๆ และสามารถระบายอากาศ
ได้
Th-2
9333005300-02_IM_TH.indd 2
07-Mar-19 15:59:22
ข้อควรระวัง
9-ขั้นตอนการเติมน�้ำยาแอร์
• นอกจากข้อปฏิบัติในการเติมน�้ำยาทั่วไปแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้
- ควรแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนน�ำ้ ยาแอร์ต่างชนิดกันเมื่อใช้อุปกรณ์เติมน�้ำยาแอร์
สายยางหรือท่อต่างๆ ควรสั้นที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อลดปริมาณน�้ำยาแอร์ที่บรรจุอยู่ในสายยาง
และท่อดังกล่าวให้มีน้อยที่สุด
- กระบอกสูบถ่ายน�้ำยาแอร์ควรวางตั้งตรง
- ควรแน่ใจว่าได้ต่อสายดินของระบบท�ำความเย็นแล้วก่อนที่จะเติมน�้ำยาแอร์เข้าระบบ
- ปิดป้ายระบบให้เรียบร้อยเมื่อเติมน�้ำยาเสร็จแล้ว (หากยังไม่มี)
- ควรระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้เติมน�้ำยาแอร์เข้าสู่ระบบท�ำความเย็นมากเกินไป
• ก่อนเติมน�ำ้ ยาแอร์เข้าสู่ระบบ ควรตรวจสอบความดันโดยใช้ OFN
• เมื่อเติมน�้ำยาแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรทดสอบการรั่วไหลของระบบก่อนที่จะใช้งาน
• ควรตรวจสอบการรั่วไหลซ�ำ้ อีกครั้งก่อนที่จะออกจากสถานที่ติดตั้ง
10-การยกเลิกการใช้งาน
• ก่อนด�ำเนินการตามข้อปฏิบัตินี้ สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งคือช่างจะต้องรู้จักอุปกรณ์และรายละเอียดของ
อุปกรณ์นั้นอย่างละเอียด
• สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือควรถ่ายน�้ำยาแอร์ออกมาทั้งหมดอย่างปลอดภัย
• ก่อนด�ำเนินการดังกล่าวควรน�ำตัวอย่างน�้ำยาแอร์และน�้ำมันไปท�ำการวิเคราะห์ก่อนที่จะน�ำ
น�้ำยาแอร์ที่สูบถ่ายมากลับไปใช้ซำ�้
• สิ่งส�ำคัญคือต้องมีไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ก่อนเริ่มด�ำเนินการ
a) ต้องรู้จักอุปกรณ์และการท�ำงานของอุปกรณ์นั้น
b) หุ้มฉนวนระบบที่มีไฟฟ้า
c) ก่อนท�ำตามข้อปฏิบัติ ควรแน่ใจว่า:
• มีอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกลไกต่างๆ ของกระบอกสูบถ่ายน�ำ้ ยาแอร์อยู่ หากจ�ำเป็นต้องใช้
• ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทั้งหมด และควรสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวอย่าง
ถูกต้อง
• กระบวนการสูบถ่ายน�้ำยาแอร์ออกมาจะต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลตลอดเวลา
• อุปกรณ์และกระบอกสูบถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ออกมาจะต้องได้มาตรฐานที่กำ� หนด
d)ทำ� การดูดเก็บน�้ำยา หากท�ำได้
e)หากไม่มีสุญญากาศ ควรใช้ท่อรวมเพื่อให้ดึงน�้ำยาแอร์ออกมาจากส่วนต่างๆ ของระบบได้
f)ควรแน่ใจว่าตั้งกระบอกสูบได้ถูกต้องแล้วก่อนท�ำการสูบถ่าย
g)สตาร์ทเครื่องสูบถ่ายและปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของผู้ผลิต
h)ห้ามให้กระบอกสูบถ่ายจนล้น (ไม่เกิน 80% ของปริมาตรน�ำ้ ยาแอร์ที่เป็นของเหลว)
i)ห้ามให้กระบอกสูบมีแรงดันจากการท�ำงานมากเกินไป แม้จะเกิดเพียงชั่วคราวก็ตาม
j)เมื่อกระบอกสูบเต็มตามก�ำหนดและเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ควรแน่ใจว่าได้ถอดกระบอกสูบ
และอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่ท�ำงาน และปิดวาล์วแยกต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์แล้ว
k)ไม่ควรน�ำน�้ำยาแอร์ที่สูบถ่ายออกมาไปเติมในระบบท�ำความเย็นอื่น เว้นแต่ได้ล้างท�ำความ
สะอาดและตรวจสอบระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
11-การปิดป้าย
• ควรปิดป้ายที่เครื่องเพื่อบ่งชี้ว่ามีการยกเลิกการใช้งานระบบ และไม่มีนำ�้ ยาแอร์เหลืออยู่
• ควรระบุวันที่และลงชื่อก�ำกับไว้บนป้าย
• ควรแน่ใจว่าป้ายที่ติดอยู่บนเครื่องระบุว่าเครื่องบรรจุนำ�้ ยาแอร์ที่มีความไวไฟ
12-การสูบถ่ายน�้ำยาแอร์
• เมื่อถ่ายน�้ำยาแอร์ออกจากระบบ ไม่ว่าจะเพื่อซ่อมบ�ำรุงหรือเพื่อยกเลิกการใช้งานระบบก็ตาม สิ่ง
ที่ควรปฏิบัติก็คือควรถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ทั้งหมดออกมาอย่างปลอดภัย
• เมื่อถ่ายน�้ำยาแอร์ไปยังกระบอกสูบ ควรแน่ใจว่าได้ใช้เฉพาะกระบอกสูบถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ที่เหมาะสม
เท่านั้น
• ควรแน่ใจว่าจ�ำนวนของกระบอกสูบที่เหมาะสมส�ำหรับระบบที่เติมน�้ำยาแอร์ทั้งหมดมีเพียงพอ
• ควรก�ำหนดกระบอกสูบทั้งหมดที่ใช้สูบถ่ายน�้ำยาแอร์ที่ออกมา และปิดป้ายบ่งชี้ไว้ (ตัวอย่างเช่น
กระบอกสูบพิเศษส�ำหรับสูบถ่ายน�้ำยาแอร์ออกจากระบบ)
• กระบอกสูบควรติดตัง้ วาล์วลดความดัน และท�ำงานสัมพันธ์กบั วาล์วเปิดในล�ำดับการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง
• ควรล้างท�ำความสะอาดกระบอกสูบส�ำหรับสูบถ่ายน�้ำยาแอร์ออกจากระบบซึ่งไม่มีนำ�้ ยาบรรจุอยู่
หากท�ำได้ และท�ำให้กระบอกสูบถ่ายเย็นลงก่อนจะเริ่มการสูบถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ออกจากระบบ
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ออกจากระบบควรจัดวางในล�ำดับการท�ำงานที่ถูกต้องโดยมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการท�ำงานของอุปกรณ์นั้นอยู่ใกล้มือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบถ่ายน�้ำยา
แอร์ออกจากระบบควรมีความเหมาะสมต่อการสูบถ่ายน�ำ้ ยาแอร์ที่มีความไวไฟออกจากระบบ
• นอกจากนี้ ควรมีเครื่องชั่งน�ำ้ หนักที่ผ่านการสอบเทียบแล้วและจัดวางในล�ำดับการท�ำงานที่ถูกต้อง
• ท่อต่างๆ ควรมีข้อต่อที่ไม่มีรอยรั่วและอยู่ในสภาพดี
• ก่อนใช้เครื่องสูบถ่าย ควรตรวจสอบว่าเครื่องสูบถ่ายอยู่ในล�ำดับการท�ำงานที่ถูกต้อง และมีการ
ดูแลรักษาเครื่องสูบถ่ายให้อยู่ในสภาพดี พร้อมกับตรวจสอบว่าได้ปิดผนึกชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องแล้วเพื่อป้องกันในกรณีที่มีการปล่อยน�ำ้ ยาแอร์
หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาผู้ผลิต
• ควรคืนน�ำ้ ยาแอร์ที่สูบถ่ายออกมาจากระบบให้แก่ผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำยาแอร์ โดยบรรจุไว้ในกระบอก
สูบถ่ายน�้ำยาแอร์ที่น�ำออกมาจากระบบ และควรจัดท�ำเอกสารแสดงการขนถ่ายของเสียตามที่
ก�ำหนดไว้
• ห้ามน�ำน�้ำยาแอร์ไปผสมในเครื่องสูบถ่าย โดยเฉพาะในกระบอกสูบ
• หากคอมเพรสเซอร์หรือน�้ำมันคอมเพรสเซอร์ไหลออกมา ควรแน่ใจว่าได้ทำ� ความสะอาด
คอมเพรสเซอร์หรือน�ำ้ มันคอมเพรสเซอร์ดังกล่าวจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าน�ำ้ ยาแอร์ที่มีความไวไฟจะไม่คงค้างอยู่ในน�ำ้ มันหล่อลื่นนั้น
• กระบวนการท�ำความสะอาดควรด�ำเนินการก่อนที่จะคืนคอมเพรสเซอร์ไปยังผู้จัดจ�ำหน่าย
• ควรท�ำความร้อนตัวเครื่องของคอมเพรสเซอร์ด้วยไฟฟ้าเท่านั้นเพื่อเร่งกระบวนการนี้
• เมื่อระบายน�้ำมันออกมาจากระบบ ควรด�ำเนินการด้วยความปลอดภัย
ค�ำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ จะแสดงอยู่บนเครื่องภายในอาคารหรือเครื่องภายนอกอาคาร
ค�ำเตือน
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องใช้น�้ำยาแอร์ ไวไฟ
หากน�้ำยาแอร์รั่วไหลออกมาและไปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดไฟที่ด้าน
นอก อาจเกิดไฟลุกไหม้ได้
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าควรอ่านคู่มือการใช้งานด้วยความละเอียด
รอบคอบ
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าควรให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงเป็นผู้ดำ� เนินการกับ
เครื่องนี้โดยอ้างอิงจากคู่มือการติดตั้ง
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีข้อมูลอยู่ในคู่มือการใช้งานหรือคู่มือการ
ติดตั้ง
2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.1. เครื่องมือพิเศษส�ำหรับนํ้ายาแอร์ R32 (R410A)
ชื่อเครื่องมือ
เกจท่อร่วม
เปลี่ยนจาก R22 ไปใช้ R32 (R410A)
แรงดันมีค่าสูง และไม่สามารถวัดได้ด้วยเกจ R22 เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจากการผสมนํ้ายาแอร์ชนิดอื่น พอร์ตเติมนํ้ายาจึงมี
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เปลี่ยนแปลงไป
ควรใช้เกจที่มีผนึกระหว่าง -0.1 ถึง 5.3 MPa (-1 ถึง 53 บาร์)
ส�ำหรับความดันสูง
-0.1 ถึง 3.8 MPa (-1 ถึง 38 บาร์) ส�ำหรับแรงดันต�่ำ
ท่อเติมน�ำ้ ยาแอร์
เพื่อเพิ่มแรงต้านทานแรงดัน จึงมีการเปลี่ยนวัสดุสายและขนาด
ฐาน (R32/R410A)
ปั๊มสุญญากาศ
ปั๊มสุญญากาศปกติทั่วไปสามารถใช้ได้ หากติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลง
ปั๊มสุญญากาศ
ห้ามใช้ปั๊มสุญญากาศที่มีมอเตอร์แบบอนุกรม
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่วไหล
เครื่องตรวจจับก๊าซรั่วชนิดพิเศษส�ำหรับน�้ำยาแอร์ R410A หรือ
R32 ประเภท HFC
ท่อทองแดง
จ�ำเป็นต้องใช้ทอ่ ทองแดงที่ไร้รอยต่อ และควรให้ปริมาณน�ำ้ มันตกค้างน้อยกว่า 40 มิลลิกรัม/10 เมตร อย่า
ใช้ท่อทองแดงที่มีส่วนที่เคยตกหล่น เปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสี (โดยเฉพาะพื้นผิวท่อด้านใน) มิฉะนั้น วาล์ว
ขยายหรือท่อแคปิลารีอาจอุดตันเนื่องจากสิ่งสกปรก
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้นำ�้ ยาแอร์ R32 (R410A) ท�ำให้เกิดแรงดันสูงกว่าการใช้ R22 ดังนั้นจึงต้อง
เลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ค�ำเตือน
• ห้ามใช้ท่อและน็อตส�ำหรับบานท่อที่มีอยู่ (ส�ำหรับ R22)
หากใช้ท่อที่มีอยู่ แรงดันในวงจรท�ำความเย็นจะสูงและท�ำให้เกิดความเสียหาย และบาดเจ็บ ฯลฯ
ได้ (ควรใช้วัสดุพิเศษ R32/R410A)
• ใช้น�้ำยาแอร์ที่กำ� หนด (R32) เท่านั้น (เติมหรือเปลี่ยน) การใช้น�้ำยาแอร์อื่น เป็นสาเหตุให้เครื่อง
เกิดการท�ำงานผิดปกติ ระเบิด หรือได้รับบาดเจ็บได้
• ห ้ามผสมก๊าซหรือสิ่งเจือปน ยกเว้นน�ำ้ ยาแอร์ที่กำ� หนด (R32) อากาศที่ไหลเข้ามาหรือการใช้วัสดุ
ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้จะท�ำให้แรงดันภายในของวงจรน�้ำยาแอร์สูงมาก และเป็นสาเหตุให้เครื่องท�ำงาน
ผิดปกติ ท่อระเบิดหรือได้รับบาดเจ็บได้
• ในการติดตั้ง ต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตให้มาหรือชิ้นส่วนที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรง
ตามที่กำ� หนดอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น เครื่องหล่นลงมา น�ำ้ รั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม้
• ห ้ามเปิดใช้งานจนกว่าการด�ำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวัง
คู่มือการติดตั้งนี้อธิบายเฉพาะวิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเท่านั้น ในการติดตั้ง
เครื่องภายนอกอาคารหรือกล่องสาขา (ถ้ามี) โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มากับผลิตภัณฑ์นั้นๆ
Th-3
9333005300-02_IM_TH.indd 3
07-Mar-19 15:59:23
4. ข้อบังคับด้านไฟฟ้า
2.2. อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งดังต่อไปนี้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้ตามต้องการ
ชื่อและรูปร่าง
จ�ำนวน
ชื่อและรูปร่าง
จ�ำนวน
สกรูเกลียวปล่อย (ใหญ่)
คู่มือการใช้งาน
1
5
สกรูเกลียวปล่อย (เล็ก)
คู่มือการติดตั้ง
(คู่มือนี้)
1
2
1
2
แผ่นยึดติดผนัง
ที่ใส่รีโมทคอนโทรล
1
1
เทปผ้า
1
รายการอุปกรณ์ประกอบต่อไปนี้จ�ำเป็นต่อการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (รายการที่ไม่มีมาให้พร้อมเครื่อง
ปรับอากาศ จะต้องจัดซื้อแยกต่างหาก)
วัสดุเพิ่มเติม
ชุดประกอบท่อเชื่อมต่อ
จุกปิดผนัง
สายไฟเชื่อมต่อ (4 ตัวน�ำ)
ฐานรอง
ท่อติดผนัง
ท่อยางระบายน�้ำ
เทปตกแต่ง
สกรูเกลียวปล่อย
เทปไวนิล
ปูนอุดรอยรั่ว
2.3. ชิ้นส่วนเพิ่มเติม
ดูคู่มือการติดตั้งของแต่ละอุปกรณ์สำ� หรับวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
ชื่อชิ้นส่วน
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (*1)
หมายเลขรุ่น
UTY-RNRZ
UTY-RLR
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZX
UTY-TWRXZ2
การใช้งาน
ส�ำหรับใช้งานเครื่องปรับอากาศ
(แบบ 2 สาย)
PCB อินพุตและเอาต์พุตภายนอก
เพื่อควบคุมการท�ำงาน
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
เพื่อควบคุมการท�ำงาน
ชุดสื่อสาร
ส�ำหรับการติดตั้งของอุปกรณ์เพิ่มเติม
*1: ชุดสื่อสารซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม (UTY-TWRXZ2) จ�ำเป็นส�ำหรับการติดตั้ง
3. ข้อมูลจ�ำเพาะทั่วไป
คู่มือนี้เป็นการแสดงวิธีและสถานที่ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศโดยสรุป โปรดอ่านค�ำแนะน�ำทั้งหมด
ของตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกโดยละเอียด และมั่นใจว่าจัดหารายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ครบ
ถ้วนก่อนใช้งาน
3.1. ประเภทของท่อทองแดงและวัสดุกันความร้อน
ข้อควรระวัง
ส�ำหรับรายละเอียดของความยาวและความสูงของท่อที่ใช้ได้ โปรดดูคู่มือการติดตั้งส�ำหรับเครื่อง
ภายนอกอาคาร
ขนาดท่อก๊าซ (ความหนา) [มม.]
Ø 9.52 (3/8 นิ้ว)
ค�ำเตือน
มาตรฐานส�ำหรับสายไฟและอุปกรณ์แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ก่อนเริ่มต้นใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ รหัสหรือมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
สายไฟ
ขนาดตัวนำ� [มม2]
สายไฟเชื่อมต่อ
1.5
ชนิด
ประเภท 60245
IEC 57
หมายเหตุ
3 สายไฟ + สายดิน,
1 Ø 220 V
ความยาวสายไฟ: ให้แรงดันไฟตกลงไม่เกิน 2% เพิ่มขนาดสายหากแรงดันลดลงมากกว่า 2%
แบตเตอรี่
รีโมทคอนโทรล
ตัวเครื่องภายในใช้พลังงานจากตัวเครื่องภายนอก ไม่ควรให้ตัวเครื่องภายในใช้แหล่งจ่ายไฟแยกกัน
ขนาดท่อของเหลว (ความหนา) [มม.]
Ø 6.35 (1/4 นิ้ว)
ข้อควรระวัง
• พันฉนวนความร้อนรอบทั้งท่อก๊าซและท่อของเหลว
หากฉนวนความร้อนไม่ทำ� งานหรือท�ำงานผิดพลาด อาจท�ำให้เกิดน�ำ้ รั่วไหล
• ในรุ่นที่มีวงจรย้อนกลับ ให้ใช้ฉนวนกันความร้อนที่สามารถกันความร้อนได้มากกว่า 120 °C
• ห ากคาดว่ามีความชืน้ ในสถานทีต่ ดิ ตัง้ ท่อน�ำ้ ยาแอร์สงู กว่า 70% ให้พนั ฉนวนกันความร้อนรอบท่อน�ำ้ ยาแอร์
หากคาดว่ามีความชื้นระหว่าง 70% และ 80% ให้ใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาที่ 15 มม. ขึ้นไป
หากคาดว่ามีความชื้นสูงกว่า 80% ให้ใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาที่ 20 มม. ขึ้นไป
• ก ารใช้ฉนวนกันความร้อนทีบ่ างกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ดา้ นบน อาจท�ำให้เกิดไอน�ำ้ ควบแน่นบนพืน้ ผิวของฉนวนกันความร้อน
• น อกจากนี้ ควรใช้ฉนวนความร้อนที่มีอัตราสื่อน�ำความร้อน 0.045 W/(m•K) หรือต�่ำกว่า ที่อุณหภูมิ 20 °C
5. การเลือกต�ำแหน่งในการติดตั้ง
ก�ำหนดต�ำแหน่งติดตั้งพร้อมลูกค้าดังนี้:
(1) ติดตั้งระดับของเครื่องภายในอาคารบนผนังที่แข็งแรงและไม่ท�ำให้เกิดการสั่นสะเทือน
(2) ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางช่องลมทางเข้าและช่องลมทางออก: อากาศสามารถไหลเวียนได้ทั่วทั้งห้อง
(3) ติดตั้งวงจรสาขาเฉพาะกับตัวเครื่อง
(4) ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณที่แสงแดดส่องโดยตรง
(5) ติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องภายนอกอาคารได้ง่าย
(6) ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สามารถติดตั้งท่อยางระบายนํ้าได้ง่าย
(7) ค�ำนึงถึงการซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ และเหลือพื้นที่ไว้ตามที่แสดงใน “6.1. ขนาดในการติดตั้ง” และติดตั้ง
เครื่องในที่ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนแผ่นกรองได้
ต�ำแหน่งในการติดตั้งขั้นต้นที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะการย้ายต�ำแหน่งจะท�ำได้ยากหากได้ติดตั้งไปแล้ว
ค�ำเตือน
ติดตั้งเครื่องภายในอาคารในบริเวณที่สามารถรองรับนํ้าหนักของเครื่องได้ ติดตั้งเครื่องให้มั่นคง
เพื่อไม่ให้เครื่องควํ่าหรือตกลงมา
ข้อควรระวัง
ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณต่อไปนี้:
• บ ริเวณที่มีปริมาณเกลือสูง เช่น ริมทะเล อาจท�ำให้ชิ้นส่วนโลหะผุกร่อน ท�ำให้ชิ้นส่วนหลุดออก
หรือเกิดรอยรั่วท�ำให้นํ้าเข้าเครื่องได้
• บ ริเวณที่เต็มไปด้วยน�ำ้ มันแร่หรือมีน�้ำมันกระเด็นหรือมีไอน�ำ้ ปริมาณมาก เช่น ห้องครัว อาจ
ท�ำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสื่อมสภาพ ท�ำให้ชิ้นส่วนหลุดออก หรือเกิดรอยรั่วท�ำให้นํ้าเข้าเครื่องได้
• พ ื้นที่ที่ใกล้แหล่งความร้อน
• บ ริเวณที่เกิดสารต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ เช่น ก๊าซก�ำมะถัน ก๊าซคลอรีน กรด หรือด่าง
อาจท�ำให้ท่อทองแดง และข้อต่อทองเหลืองผุกร่อน ท�ำให้เกิดนํ้ายาแอร์รั่ว
• บ ริเวณที่อาจท�ำให้ก๊าซติดไฟได้รั่วไหล มีเส้นใยคาร์บอนหรือฝุ่นไวไฟได้เป็นสารแขวนลอย หรือ
สารระเหย เช่น ทินเนอร์หรือน�ำ้ มันเชื้อเพลิง
• ห ากก๊าซรั่วออกมาอยู่รอบตัวเครื่อง อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้
• บริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจปัสสาวะบนเครื่องหรือท�ำให้เกิดแอมโมเนีย
• ห้ ามใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การเก็บอาหาร การเลี้ยงดูสัตว์ การเพาะปลูกต้นไม้ หรือใช้
เก็บอุปกรณ์ในการวัด หรืองานศิลปะ เนื่องจากอาจท�ำให้สิ่งที่จัดเก็บหรือถนอมไว้มีคุณภาพลดลง
• ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ช่องระบายนํ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมา
• ต ิดตั้งเครื่องภายในอาคาร เครื่องภายนอกอาคาร สายจ่ายไฟ สายส่งสัญญาณ และสาย
รีโมทคอนโทรลให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณวิทยุอย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันเครื่อง
รับโทรทัศน์และวิทยุถูกสัญญาณรบกวน
(แม้ว่าจะติดตั้งในระยะมากกว่า 1 ม. แล้ว ก็ยังอาจเกิดสัญญาณรบกวนได้ในบางกรณี)
• ห ากมีโอกาสที่เด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปีจะเข้าใกล้เครื่อง หามาตรการป้องกันเพื่อที่เด็กจะไม่แตะต้องเครื่อง
• ติดตั้งเครื่องภายในอาคารบนผนังโดยให้มีความสูงจากพื้นมากกว่า 1.8 ม.
6. งานส่วนการติดตั้ง
คำ�เตือน
ในระหว่างการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายเครื่องภายในอาคาร ควรหุ้มป้องกันท่อโดยใช้แผ่นยึดติด
ผนังปิดไว้ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการยกท่อของเครื่องภายในอาคาร
(หากเกิดแรงกระแทกกับข้อต่อท่ออาจท�ำให้เกิดก๊าซไวไฟจากการรั่วไหลระหว่างด�ำเนินการได้)
ข้อควรระวัง
• ไม่ควรกระแทกหรือกดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลือ่ นไหว เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายหรือผิดปกติ
• ไม่ควรสัมผัสเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลือ่ นไหว รอยขีดข่วนหรือสิง่ สกปรกอาจท�ำให้การตรวจจับผิดพลาด
• ไม่ควรวางสิ่งของขนาดใหญ่ใกล้กับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และเก็บเครื่องท�ำความร้อนไว้
นอกบริเวณการตรวจจับของเซ็นเซอร์
ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมนุษย์มีดังนี้
มุม 90° แนวดิ่ง (มุมมองด้านข้าง) มุม 100° แนวนอน (มุมมองด้านบน)
6 ม.
90°
50°
6 ม.
50°
Th-4
9333005300-02_IM_TH.indd 4
07-Mar-19 15:59:25
6.1. ขนาดในการติดตั้ง
6.4. การติดตั้งแผ่นยึดติดผนัง
รักษาระยะห่างระหว่างแผ่นยึดติดผนังหรือตัวเครื่องภายในอาคารกับผนังโดยรอบ ตามที่ระบุไว้ในภาพต่อไปนี้
67 ขึ้นไป
(50 ขึ้นไป)
หน่วย: มม.
(40 ขึ้นไป)
สกรู (ใหญ่, อุปกรณ์เสริม)
(70
ขึ้นไป)
แผ่นยึดติดผนัง
ภาพร่างของเครื่องภายในอาคาร
107 ขึ้นไป
(1) ติดตั้งแผ่นยึดติดผนังโดยวางต�ำแหน่งในแนวตั้งและแนวนอนให้ถูกต้อง หากแผ่นยึดติดผนังเอียง
นํ้าอาจหยดลงพื้นได้
(2) ติดตั้งแผ่นยึดติดผนังเข้าโดยให้มีความมั่นคงพอที่จะรองรับนํ้าหนักของตัวเครื่องได้
• ติดแผ่นยึดติดผนังเข้ากับผนังโดยใช้สกรู 5 ตัวขึ้นไป ใส่เข้าไปในช่องใกล้กับขอบด้านนอกของแผ่นยึด
• ตรวจสอบว่าไม่ให้แผ่นยึดติดผนังขยับได้
183 ขึ้นไป
1,500
ขึ้นไป
แผ่นยึดติดผนัง
1,800 ขึ้นไป
ชิ้นส่วนการเชื่อมต่อแบบปลายบาน
ควรติดตั้งไว้ที่ภายนอก
ติดตั้งแผ่นยึดติดผนังโดยปรับแนวนอนและแนวตั้งให้อยู่ในแนวเดียวกัน
การติดตั้งเอียงอาจท�ำให้นํ้ารั่วไหลออกมาได้
6.5. การจัดต�ำแหน่งท่อยางระบายนํ้าและท่อ
6.2. ทิศทางการเดินท่อของเครื่องภายในอาคาร
สามารถเดินท่อเชื่อมต่อได้ 2 ทิศทาง เมื่อเดินท่อในทิศทาง (B), เจาะรูในฝาครอบด้านล่างออกตามช่อง
เดินท่อด้วยเลื่อยเหล็ก
(ด้านหลัง)
(B) ช่องทางออก
ด้านขวา
ข้อควรระวัง
(A) ช่องทางออก
ด้านหลัง
ช่องเดินท่อ
ฝาครอบด้านล่าง
ข้อควรระวัง
• ใส่ท่อยางระบายนํ้าและฝาปิดท่อระบายนํ้าให้แน่น ท่อยางควรเอียงลงเพื่อป้องกันไม่ให้นํ้ารั่วไหล
• เมือ่ ใส่ทอ่ ยางระบายนํา้ เข้าไป นอกจากนํา้ แล้วไม่ควรใช้สงิ่ อืน่ ใด หากใช้สงิ่ อืน่ นอกเหนือจากนํา้
จะท�ำให้ท่อยางเสื่อมคุณภาพได้จนนํ้ารั่วออกมา
• ห ลังจากถอดท่อยางระบายนํ้าออกมา ควรแน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดท่อระบายนํ้าแล้ว
• เมื่อใช้เทปมัดท่อและท่อยางระบายนํ้า ควรวางท่อยางระบายนํ้าไว้ใต้ท่อ
• ส �ำหรับการเดินท่อสายยางระบายนํ้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตํ่า จะต้องมีวิธีการป้องกัน
ไม่ให้ท่อสายยางระบายนํ้ากลายเป็นนํ้าแข็งด้วย
หลังจากทีเ่ ครือ่ งท�ำงานด้วยการท�ำความเย็นในสภาพแวดล้อมทีม่ อี ณุ หภูมติ าํ่ (เมือ่ อุณหภูมภิ าย
นอกตาํ่ กว่า 0 °C) นาํ้ ในท่อยางระบายนาํ้ อาจกลายเป็นนาํ้ แข็งได้ นาํ้ ทีร่ ะบายออกมาและกลาย
เป็นนาํ้ แข็งจะอุดตันทางไหลของนาํ้ ในท่อยาง จนอาจท�ำให้นาํ้ รัว่ ในเครือ่ งภายในอาคารได้
[การเดินท่อด้านหลัง, การเดินท่อด้านขวา]
• ติดตั้งท่อของเครื่องภายในอาคารตามทิศทางของรูบนผนัง แล้วมัดท่อยางระบายนํ้าและท่อไว้ด้วย
กันโดยใช้เทปไวนิล
• ติดตั้งท่อโดยให้ท่อยางระบายนํ้าอยู่ด้านล่าง
• พันท่อของเครื่องภายในอาคารที่มองเห็นจากด้านนอกโดยใช้เทปตกแต่ง
ฝาครอบด้านล่าง (มุมมองด้านใน)
6.3. การเจาะรูในผนังเพื่อเชื่อมต่อท่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. บนผนังตามต�ำแหน่งที่แสดงไว้ดังนี้
เจาะรูโดยให้ปากรูด้านนอกอยู่ตํ่ากว่าด้านใน (5-10 มม.)
ปรับหาศูนย์กลางของรูบนผนัง หากไม่อยู่ตรงกลาง อาจท�ำให้นํ้ารั่วไหลได้
ตัดท่อติดผนังให้เท่ากับความหนาของผนัง ติดท่อดังกล่าวเข้ากับฝาปิดผนัง จากนัน้ ปิดฝาปิดให้แน่น
โดยใช้เทปไวนิล แล้วสอดท่อเข้าไปในรู
(5) ส�ำหรับการเดินท่อด้านขวา ให้เจาะรูตํ่าลงมาเล็กน้อยเพื่อให้นํ้าที่ระบายออกมาไหลได้โดยสะดวก
เครื่องหมายจุดกึ่งกลาง
แผ่นยึดติดผนัง
ช่อง 65 มม.
94 มม.
พันด้วยเทปไวนิล *
5~10 มม.
จุกปิดผนัง*
การเดินท่อ
ด้านขวา
ท่อ (ด้านบน)
ท่อยางระบายนํ้าของเครื่องภายในอาคาร (ด้านล่าง)
มัดด้วยเทปไวนิล (หาซื้อได้ทั่วไป)
ข้อควรระวัง
สอดท่อยางระบายน�ำ้ และฝาปิดช่องระบายเข้าไปในช่องระบาย ควรแน่ใจว่าสัมผัสกับส่วนท้าย
ของช่องระบาย และยึดไว้ หากเชื่อมต่อท่อยางระบายนํ้าไม่ถูกต้อง จะท�ำให้น�้ำรั่ว
[การติดตั้งเครื่องภายในอาคาร]
•แขวนเครื่องภายในอาคารเข้ากับตะขอแขวนที่อยู่ด้านบนของแผ่นยึดติดผนัง
•ใส่แผ่นคั่นเข้าไประหว่างเครื่องภายในอาคารและแผ่นยึดติดผนังเพื่อให้มีที่ว่างเกิดขึ้นที่ด้านล่างของ
เครื่องภายในอาคารและผนัง
ตรงกลางของรางด้านบน
ตะขอเกี่ยวด้านบน
(แผ่นคั่น)
ตัวเครือ่ งภายใน
ท่อติดผนัง*
(ด้านใน)
ผนัง
(ด้านนอก)
* หาซื้อได้ทั่วไป
คำ�เตือน
ควรใช้ท่อติดผนังเสมอ หากไม่ได้ใช้ท่อติดผนัง สายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องภายในอาคารและ
เครื่องภายนอกอาคารอาจสัมผัสกับโลหะ และอาจท�ำให้ปล่อยกระแสไฟออกมา
แผ่นยึดติดผนัง
(อุปกรณ์เชื่อมต่อ)
ตะขอเกี่ยวด้านล่าง
•หลังจากแขวนเครื่องภายในอาคารเข้ากับตะขอเกี่ยวด้านบนแล้ว ให้เกี่ยวอุปกรณ์เชื่อมต่อของเครื่อง
ภายในอาคารเข้ากับตะขอเกี่ยวด้านล่างขณะที่กดตัวเครื่องให้ตํ่าลงชิดกับผนัง
Th-5
9333005300-02_IM_TH.indd 5
07-Mar-19 15:59:27
6.6.3. การเชื่อมต่อแบบปลายบาน
6.6. การเชื่อมต่อท่อ
คำ�เตือน
ข้อควรระวัง
ขันน็อตส�ำหรับบานท่อด้วยประแจทอร์คโดยใช้วิธีการขันแน่นตามที่ระบุ มิฉะนั้นน็อตส�ำหรับบาน
ท่ออาจแตกหลังจากที่ใช้งานได้สักระยะ ส่งผลให้นํ้ายาแอร์รั่วไหลและก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตราย
หากนํ้ายาแอร์สัมผัสถูกเปลวไฟ
6.6.1. การบานท่อ
ใช้เครื่องตัดท่อพิเศษและเครื่องมือบานท่อ ซึ่งออกแบบมาเฉพาะส�ำหรับงานท่อ R410A หรือ R32
(1) ตัดท่อเชื่อมต่อให้มีความยาวตามที่ก�ำหนดโดยใช้เครื่องตัดท่อ
(2) จับท่อหันลงเพื่อที่เศษชิ้นส่วนจากการตัดจะไม่เข้าไปในท่อและขจัดเสี้ยนออก
(3) ใส่นอ็ ตส�ำหรับบานท่อ (ควรใช้นอ็ ตส�ำหรับบานท่อที่ให้มาพร้อมกับเครือ่ งภายในและเครือ่ งภายนอก
อาคาร หรือกล่องสาขาตามล�ำดับทุกครัง้ ) บนท่อแล้วท�ำการบานท่อโดยใช้เครือ่ งมือบานท่อ ใช้เครือ่ ง
บานท่อพิเศษส�ำหรับ R410A หรือ R32 หรือเครือ่ งมือบานท่อทัว่ ไป หากใช้นอ็ ตส�ำหรับบานท่ออืน่ ๆ
อาจส่งผลให้น�้ำยาแอร์รั่วไหลได้
(4) หนีบท่อหรือพันเทปให้รอบท่อเพื่อป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก หรือน�ำ้ เข้าไปในท่อ
ตรวจสอบว่า [L] ถูกบานสมํ่าเสมอ
และไม่มีรอยแตกหรือรอยขีดข่วน
B
แม่พิมพ์
A
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ของท่อ [มม. (นิ้ว)]
6.6.2. การดัดท่อ
ขนาด A [มม.]
เครื่องมือบานท่อส�ำหรับ R32
ชนิดคลัตช์
ขนาด B [มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
[มม. (นิ้ว)]
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
12.70 (1/2)
15.88 (5/8)
19.05 (3/4)
ความกว้างของน็อตส�ำหรับบาน
ท่อตามด้านแบน [มม.]
17
22
26
29
36
ข้อควรระวัง
• เพื่อป้องกันท่อหัก ควรหลีกเลี่ยงการดัดท่อเป็นมุมแหลม
• หากดัดท่อซ�้ำตรงจุดเดิมหลายครั้ง ท่ออาจหักได้
•
•
•
•
•
•
ข้อควรระวัง
•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อท่อเข้ากับช่องต่อของเครื่องภายในอาคารอย่างถูกต้อง หากไม่อยู่ตรง
กลาง จะไม่สามารถขันน็อตส�ำหรับบานท่อได้อย่างราบรื่น หากออกแรงหมุนน็อตส�ำหรับบาน
ท่อมากเกินไป อาจท�ำให้เกลียวเสียหายได้
•อย่าถอดน็อตหัวส�ำหรับบานท่อออกจากท่อของเครื่องภายในอาคารทันที จนกว่าจะเริ่มท�ำการ
เชื่อมต่อเข้ากับท่อ
•จับประแจทอร์คที่ด้ามจับ จัดให้ตั้งฉากกับท่อ เพื่อให้ขันน็อตส�ำหรับบานท่อได้อย่างถูกต้อง
•ขนั น็อตส�ำหรับบานท่อด้วยประแจทอร์คโดยใช้วธิ กี ารขันทีก่ ำ� หนดไว้ มิฉะนัน้ น็อตส�ำหรับบานท่อ
อาจแตกหลังจากที่ใช้งานได้สักระยะ ส่งผลให้นํ้ายาแอร์รั่วไหลและก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตราย
หากนํ้ายาแอร์สัมผัสถูกเปลวไฟ
•เชื่อมต่อท่อเพื่อให้สามารถถอดฝาครอบกล่องควบคุมเพื่อการซ่อมบ�ำรุงเมื่อจ�ำเป็นได้อย่าง
ง่ายดาย
•เพือ่ ป้องกันการไหลซึมของนํา้ เข้าสูก่ ล่องควบคุม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หมุ้ ฉนวนท่ออย่าง
แน่นหนาแล้ว
เมื่อขันน็อตส�ำหรับบานท่อด้วยมือจนแน่นดีแล้ว ให้ยึดข้อต่อด้านตัวเครื่องด้วยประแจ จากนั้นจึงขันด้วย
ประแจทอร์ค (ดูตารางต่อไปนี้ส�ำหรับแรงขันน็อตส�ำหรับบานท่อ)
ขันด้วยประแจ 2 ตัว
ประแจใช้ยึด
L
6.35 (1/4)
9.1
9.52 (3/8)
13.2
12.70 (1/2)
0 ถึง 0.5
16.6
15.88 (5/8)
19.7
19.05 (3/4)
24.0
เมื่อใช้เครื่องมือบานท่อปกติในการบานท่อ R32 ขนาดของ A ควรอยู่ที่ประมาณ 0.5 มม. มากกว่าที่ระบุ
ไว้ในตาราง (ส�ำหรับการบานท่อด้วยเครือ่ งมือบานท่อของรุน่ R32) เพือ่ ให้ได้ขนาดการบานตามทีก่ ำ� หนด
ใช้เกจวัดความหนาในการวัดขนาดของ A
ความกว้างของ
ด้านแบน
การเชื่อมต่อแบบปลายบานไม่ควรท�ำภายในอาคาร
ควรดัดท่อด้วยมือ ควรระมัดระวังไม่ให้ท่อหัก
ดัดท่อ R70 มม. หรือมากกว่าด้วยเครื่องดัดท่อ
อย่างอท่อจนเป็นมุมมากกว่า 90°
เมื่อดัดหรือยืดท่อซ�้ำกันหลายครั้ง วัสดุจะแข็งจนดัดหรือยืดไม่ได้
อย่าดัดหรือยืดท่อมากกว่า 3 ครั้ง
ท่อ
เมื่อดัดท่อ ห้ามดัดตามนี้ ท่อจะหัก ในกรณีนี้ ตัด
ฉนวนท่อด้วยมีดตัดที่คม ดังแสดงตามด้านขวา หุ้มฉนวนท่อ
และดัดท่อหลังจากเปิดออกแล้ว หลังจากดัดท่อ
ตามต้องการแล้ว ต้องใส่ฉนวนท่อกลับเข้าไปบน
มีดตัด
ท่อ และยึดด้วยเทป
เส้นที่ตัด
น็อตส�ำหรับบานท่อ
ประแจทอร์ค
ท่อของเครื่องภายใน
อาคาร (ด้านตัวเครื่อง)
ท่อเชื่อมต่อ
น็อตส�ำหรับบานท่อ [มม. (นิ้ว)]
แรงบิดขัน [N·m (kgf·cm)]
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 (1/4)
16 ถึง 18 (160 ถึง 180)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.52 (3/8)
32 ถึง 42 (320 ถึง 420)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.70 (1/2)
49 ถึง 61 (490 ถึง 610)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.88 (5/8)
63 ถึง 75 (630 ถึง 750)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.05 (3/4)
90 ถึง 110 (900 ถึง 1,100)
ห้ามถอดฝาปิดออกจากท่อเชื่อมต่อก่อนท�ำการเชื่อมต่อท่อ
7. การเดินสายไฟ
คำ�เตือน
• ก่อนต่อสายไฟ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดการจ่ายไฟแล้ว
• ต ้องต่อสายไฟทุกสายให้แน่น
• ห ้ามให้สายไฟสัมผัสกับท่อนํ้ายาแอร์ คอมเพรสเซอร์ หรือชิ้นส่วนที่หมุนได้โดยเด็ดขาด
• สายไฟหลวมอาจท�ำให้ขวั้ ต่อสายไฟร้อนจัดหรือท�ำให้เครือ่ งท�ำงานผิดปกติ อันตรายจากไฟไหม้
ก็อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรต่อสายไฟทุกเส้นให้แน่น
• ต ่อสายไฟเข้ากับหมายเลขของขั้วต่อสายไฟที่ตรงกัน
ข้อควรระวัง
ระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ เนื่องจากใช้นํ้ายาแอร์ที่มีความไวไฟ
• ห้ามถอดฟิวส์ออกขณะที่ยังเปิดไฟอยู่
• ห้ามถอดสายไฟออกขณะที่ยังเปิดไปอยู่
• ควรวางต�ำแหน่งจุดเชื่อมต่อของช่องออกไว้ให้อยู่สูง วางสายไฟโดยไม่ให้พันกัน
7.1. แผนผังระบบสายไฟ
ประเภท 60245 IEC57
[เครื่องภายในอาคาร] ขนาดสายไฟ 1.5 มม.2
ขั้วต่อ
(ระหว่างเครื่อง) สายไฟ
สายควบคุม
สายดิน
เครื่องภายนอกอาคาร
กรุณาเชื่อมต่อกับขั้วต่อที่
ก�ำหนดเท่านั้น
Th-6
9333005300-02_IM_TH.indd 6
07-Mar-19 15:59:28
7.2. ก ารเดินสายไฟของเครื่องภายในอาคาร
8. การเสร็จสิ้น
(1) ถอดช่องลมดูดอากาศออก (ดูที่ “9.1. การถอดและการติดตั้งช่องลมดูดอากาศ”)
(2) ถอดสกรูเกลียวปล่อยฝาครอบสายไฟ และฝาครอบสายไฟ (ฝาครอบสายไฟ A และ B จะหลุดออก
มาพร้อมกัน)
ฝาครอบสายไฟ
สกรู
(1) หุ้มฉนวนระหว่างท่อต่างๆ
• หุ้มฉนวนท่อดูดและท่อระบายแยกกัน
• ส�ำหรับการเดินท่อด้านหลัง ด้านขวา และด้านล่าง ให้พันฉนวนหุ้มท่อเชื่อมต่อและฉนวนหุ้ม
ท่อของเครื่องภายในอาคารซ้อนกันแล้วผูกรวมกันโดยใช้เทปไวนิลเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเกิดขึ้น
(2) ติดสายไฟเชื่อมต่อไว้ตามท่อเชื่อมต่อชั่วคราวโดยใช้เทปไวนิล (ใช้เทปหุ้มโดยให้มีความกว้าง 1/3
ของเทป จากด้านล่างของท่อเพื่อไม่ให้นํ้าซึมเข้าไปได้)
(3) ติดท่อเชื่อมต่อเข้ากับผนังด้านนอกพร้อมฐานรอง ฯลฯ
(4) ปิดช่องว่างระหว่างท่อติดผนังและช่องของผนังโดยใช้สารผนึกเพื่อป้องกันให้นํ้าฝนหรือลมพัดเข้า
มาได้
(5) ติดท่อยางระบายนํ้าเข้ากับผนังด้านนอก ฯลฯ
(6) ตรวจสอบการระบายน�ำ้
(3) ถอดสกรูเกลียวปล่อย และระมัดระวังขอเกี่ยวแคลมป์ยึดสายไฟ ถอดแคลมป์ยึดสายไฟออก
ฝาปิดผนังด้านนอก*
ฐานรอง*
ปูนอุดรอยรั่ว
แคลมป์ยึดสายไฟ
(ภายนอก)
สกรู
ท่อ
ผนัง
*ซื้อเฉพาะในท้องถิ่น
หุ้มฉนวนทับ
ท่อเชื่อมต่อ
(ฉนวนกันความร้อน)
7.3. วิธีการต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟ
ข้อควรระวังเมื่อวางระบบสายไฟ
เมื่อปอกฉนวนหุ้มสายไฟออก ควรใช้เครื่องมือพิเศษทุกครั้ง เช่น คีมปอกสายไฟ หากไม่มีเครื่องมือ
พิเศษ ควรปอกฉนวนหุ้มสายไฟ โดยใช้มีดหรืออุปกรณ์อื่นด้วยความระมัดระวัง
(1) ใช้หางปลากลมแบบมีปลอกฉนวนหุ้มดังแสดงในภาพเพื่อต่อเข้ากับฐานขั้วต่อสายไฟ
(2) บีบหางปลากลมเข้ากับสายไฟให้แน่นโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้สายไฟหลวม
สายเปลือย : 10 มม.
หางปลาหัวกลม
ปลอก
(3) เชื่อมต่อสายไฟตามที่ก�ำหนดไว้ให้แน่น แล้วขันเพื่อไม่ให้เกิดแรงตึงบนขั้วต่อ
(4) ใช้ไขควงทีม่ ขี นาดดอกสว่านทีเ่ หมาะสม เพือ่ ขันสกรูขวั้ ต่อให้แน่น การใช้ไขควงทีม่ ขี นาดดอกสว่าน
ที่ไม่เหมาะสม จะท�ำให้หัวของสกรูเสียหายและจะขันสกรูได้ไม่แน่น
(5) ห้ามขันสกรูขั้วต่อแน่นมากเกินไป มิฉะนั้น สกรูอาจหักได้
สกรูพร้อมแหวนรองพิเศษ
สกรูพร้อมแหวนรองพิเศษ
หางปลาหั
ว
กลม
สายไฟ
หางปลาหัวกลม
ฐานขั้วต่อสายไฟ
ท่อยางระบายน�ำ้
เทปไวนิล*
ท่อของเครื่องภายในอาคาร
(ฉนวนกันความร้อน)
พันด้วยเทปผ้า
เทปผ้า (อุปกรณ์เสริม)
ไม่ดี
ดี
ท่อยางระบายน�ำ้
ฐานรอง
งอขึ้น
ไม่เรียบ
ปลายจุ่มนํ้า
9. การถอดและการเปลี่ยนชิ้นส่วน
9.1. การถอดและการติดตั้งช่องลมดูดอากาศ
การถอดช่องลมดูดอากาศ
(1) ยึดช่องลมดูดอากาศด้านข้างด้วยมือ จากนัน้ ดึงมาด้านหน้าจนกระทัง่ ช่องลมดูดอากาศถูกเกีย่ วยึดไว้
(2) ให้ช่องลมดูดอากาศอยู่ในต�ำแหน่งแนวนอน ดึงเพลายึดด้านซ้ายและขวาเพื่อปลดออก
สายไฟ
ช่องลมดูด
อากาศ
(6) ดูแรงขันส�ำหรับสกรูขั้วต่อในตารางดังนี้
สกรู M4
มัดท่อรวมกันเพื่อไม่ให้
เกิดช่องว่าง
ท่อ
แรงบิดขัน [N·m (kgf·cm)]
1.2 ถึง 1.8 (12 ถึง 18)
ข้อควรระวัง
• จับคู่หมายเลขฐานขั้วต่อสายไฟและสีของสายเชื่อมต่อกับหมายเลขฐานขั้วต่อสายไฟและสีสาย
เชื่อมต่อของเครื่องภายนอกอาคาร หากเดินสายไฟไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้
• ต ่อสายเชื่อมต่อเข้ากับฐานขั้วต่อสายไฟให้แน่น การติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์อาจท�ำให้เกิดอัคคีภัย
• เมื่อติดสายเชื่อมต่อเข้ากับแคลมป์ยึดสายไฟ ควรผูกสายไฟตรงส่วนปลอกพลาสติก ไม่ใช่ส่วนที่
เป็นฉนวน หากฉนวนมีรอยถลอก ไฟอาจรั่วได้
• ค วรต่อสายดินเสมอ การต่อสายดินผิดวิธีอาจท�ำให้เกิดไฟดูดได้
• ห ้ามใช้สกรูสายดินของเครื่องภายในอาคารต่อเข้ากับเครื่องภายนอกอาคาร เว้นแต่มีการระบุไว้
ชัดเจน
เพลายึด
เพลายึด
การติดตั้งช่องลมดูดอากาศ
(1) ติดเพลายึดด้านซ้ายและขวาในทิศทางตามลูกศรไปยังลูกปืนด้านบนแผง ขณะท�ำการรองรับช่องลม
ดูดอากาศในแนวนอน กดส่วนนี้จนได้ยินเสียงคลิ๊ก เพื่อให้เพลาแต่ละข้างเข้าที่
เพลายึด
ลูกปืน
เพลายึด
ลูกปืน
Th-7
9333005300-02_IM_TH.indd 7
07-Mar-19 15:59:30
(2) กดและปิดช่องลมดูดอากาศ
10. ทดสอบการเดินเครื่อง
กดที่นี่
9.2. การติดตั้งแผงด้านหน้า / ฝาครอบควบคุม
* ในค�ำอธิบายนี้ ช่องลมดูดอากาศและฝาครอบสายไฟได้ถอดออกเรียบร้อยแล้ว
9.2.1. การถอดแผงด้านหน้า / ฝาครอบควบคุม / ฝาครอบด้านล่าง
(1)ถอดฝาครอบด้านล่างออก (กดบนเครื่องหมายด้านข้าง จากนั้นเลื่อนลง)
(2)ถอดฝาครอบสกรู (2 จุด) ใต้แผงด้านหน้า จากนั้นถอดสกรูออก (4 จุด)
(3)กดทีเ่ ครือ่ งหมาย (2 จุด) ทีด่ า้ นบนของแผงด้านหน้าเพือ่ ปลดขอเกีย่ ว (3 จุด) จากนัน้ ดึงแผงด้าน
หน้าเข้าหาตัว
(4)บีบแถบบนฝาครอบควบคุมเพื่อปลดขอเกี่ยว จากนั้นเปิดออก
สกรู (4 จุด)
รายการที่ต้องตรวจสอบ
(1) แต่ละปุ่มบนรีโมทคอนโทรลท�ำงานปกติหรือไม่?
(2) ไฟแต่ละดวงสว่างปกติหรือไม่?
(3) ทิศทางการระบายอากาศของบานเกล็ดท�ำงานปกติหรือไม่?
(4) ท่อระบายน�ำ้ ปกติหรือไม่?
(5) มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนผิดปกติในระหว่างการท�ำงานหรือไม่?
อย่าทดสอบการท�ำงานของเครื่องเป็นเวลานาน
[วิธีการใช้งาน]
ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง เลือกจากข้อต่อไปนี้
โดยรีโมทคอนโทรลไร้สาย (ด้วยปุ่ม [TEST RUN])
•เริ่มการทดสอบการท�ำงาน กด [ ] และ [TEST RUN] บนรีโมทคอนโทรล
• การสิ้นสุดการทดสอบการท�ำงาน กด [ ] บนรีโมทคอนโทรล
โดยเครื่องภายในอาคารหรือ ชุดเครื่องรับ IR
•เริม่ การทดสอบการท�ำงาน กด [MANUAL AUTO] ของตัวเครือ่ งนานกว่า 10 วินาที (การบังคับท�ำความเย็น)
•การสิน้ สุดการทดสอบการท�ำงาน กด [MANUAL AUTO] นานกว่า 3 วินาทีหรือกด [ ] บนรีโมทคอนโทรล
โดยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
•ส�ำหรับวิธีการท�ำงาน ให้ดูคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานของรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
ตัวแสดงการท�ำงานและตัวแสดงการตั้งเวลาจะกะพริบพร้อมกันในระหว่างโหมดทดสอบการท�ำงาน
การทดสอบการท�ำความร้อนจะเริ่มต้นในประมาณ 2-3 นาที เมื่อความร้อนถึงค่าที่เลือกไว้จาก
รีโมทคอนโทรล [รุ่นวงจรย้อนกลับเท่านั้น]
ฝาครอบสกรู
เครื่องหมาย
(สามเหลี่ยม)
เครื่องหมาย
(สามเหลี่ยม)
ฝาครอบด้านล่าง
เครื่องหมาย (สามเหลี่ยม)
ตะขอเกี่ยว (3 จุด)
เครื่องหมาย (สามเหลี่ยม)
11. การติดตั้งรีโมทคอนโทรล
ตรวจสอบว่าตัวเครือ่ งภายในได้รบั สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลอย่างถูกต้อง แล้วจึงติดตัง้ ที่ใส่รโี มทคอนโทรล
ข้อควรระวัง
ห้ามติดตั้งเครื่องภายนอกอาคารในพื้นที่ดังต่อไปนี้:
• ส ถานที่ที่ถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง
• ตำ� แหน่งที่ได้รบั ความร้อนจากเตาหรือเครือ่ งท�ำความร้อน
11.1. การติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรล
• ติดตั้งรีโมทคอนโทรลในระยะที่ห่างจากตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลไม่เกิน 7 เมตร หลังจากติดตั้ง
รีโมทคอนโทรลแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
• ติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลเข้ากับผนัง เสา หรืออื่นๆ ด้วยสกรูเกลียวปล่อย
แถบ
ฝาครอบควบคุม
9.2.2. การติดตั้งแผงด้านหน้า / ฝาครอบควบคุม / ฝาครอบด้านล่าง
ท�ำย้อนล�ำดับขั้นตอนใน “9.2.1. การถอดแผงด้านหน้า / ฝาครอบควบคุม / ฝาครอบด้านล่าง”
* ควรแน่ใจว่าได้เปลี่ยนสกรู (4 จุด) และฝาครอบสกรู (2 จุด)
ที่ใส่รีโมทคอนโทรล
(1) ชุด
สกรูเกลียว
ปล่อย (เล็ก)
รีโมทคอนโทรล
(2) ลง
ข้อควรระวัง
กรุณาใช้ความระมัดระวังเมื่อท�ำการถอดหรือติดตั้งแผงด้านหน้า หากแผงด้านหน้าหล่น อาจเกิด
การบาดเจ็บได้
9.3. การถอนการติดตั้งเครื่องภายในอาคาร
ถอดตัวเครื่องภายในอาคารออกจากแผ่นยึดติดผนังดังต่อไปนี้
(1)ถอดฝาครอบด้านล่างออก (ดู “9.2.1. การถอดแผงด้านหน้า / ฝาครอบควบคุม / ฝาครอบด้านล่าง”)
(2)สอดนิ้วเข้าไปในช่องเปิดตามที่แสดงในภาพ
ขณะที่กดส่วนล่างของช่องเปิดลง ปลดตะขอเกี่ยว (2 จุด)
(3)ดึงเครื่องภายในอาคารเข้าหาตัว
เครื่องหมาย
(สามเหลี่ยม)
ขอเกี่ยว (ด้านหลัง)
11.2. การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลแบบก�ำหนดเอง
หากมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไปในห้องเดียวกัน และรีโมทคอนโทรลท�ำงานกับ
เครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องการตั้งค่า ให้เปลี่ยนรหัสแบบตั้งค่าเองของรีโมทคอนโทรลเพื่อใช้งานเครื่อง
ปรับอากาศที่ต้องการตั้งค่าเท่านั้น (เลือกได้ 4 ครั้ง)
การตั้งค่ารหัสแบบตั้งค่าเองของรีโมทคอนโทรล
ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกรหัสแบบตั้งค่าเองของรีโมทคอนโทรล (พึงทราบว่าเครื่องปรับอากาศจะ
ไม่สามารถรับสัญญาณได้ หากไม่ได้ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศให้ตรงกันกับรหัสแบบตั้งค่าเอง)
(1)กด [ ] จนกว่านาฬิกาจะปรากฏอยู่บนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
(2)กด [MODE] ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อให้แสดงรหัสแบบตั้ง
ค่าเองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ตั้งค่าไว้เริ่มต้นเป็น A)
(3)กด [TEMP.] ( / ) เพื่อเปลี่ยนรหัสแบบตั้งค่าเองระหว่าง
A↔b↔c↔d
จับคู่รหัสที่อยู่บนหน้าจอกับรหัสแบบตั้ง
ค่าเองของรีโมทคอนโทรลให้ตรงกัน
(4)กด [MODE] อีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอนาฬิกา รหัสแบบตั้งค่า
เองจะเปลี่ยนไป
• หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายใน 30 วินาทีหลังจากที่รหัสแบบตั้งค่าเองปรากฏขึ้น ระบบจะกลับไปสู่
หน้าจอนาฬิกาตามเดิม ในกรณีนี้ ให้เริ่มต้นท�ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้ง
• รหัสแบบตั้งค่าเองของเครื่องปรับอากาศจะถูกตั้งค่าเป็น A ก่อนการจัดส่งจากโรงงาน
• ข ึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล การตั้งค่าเองอาจกลับไปที่ A เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในกรณีนี้ หากคุณใช้รหัส
อื่นที่ไม่ใช่ A ให้รีเซ็ตรหัสแบบตั้งค่าเอง หากไม่ทราบการตั้งค่ารหัสแบบตั้งค่าเองของเครื่องปรับอากาศ
ให้ลองใช้รหัสสัญญาณทีละตัว (A→b→c→d) จนกว่าจะพบรหัสที่ทำ� ให้เครื่องปรับอากาศท�ำงาน
Th-8
9333005300-02_IM_TH.indd 8
07-Mar-19 15:59:31
12. การตั้งค่าหน้าที่การท�ำงาน
ท�ำการตั้งค่าการท�ำงานตามสภาวะการติดตั้งโดยใช้รีโมทคอนโทรล
ข้อควรระวัง
• ตรวจยืนยันว่างานเดินสายไฟของเครื่องภายนอกอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่
• ต รวจยืนยันว่าฝาครอบกล่องชิน้ ส่วนไฟฟ้าซึง่ อยูบ่ นเครือ่ งภายนอกอาคารอยู่ในต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องแล้วหรือไม่
• ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ใช้ควบคุมเครื่องภายนอกอาคารตามเงื่อนไขการติดตั้ง
การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เครื่องภายในอาคารท�ำงานผิดปกติได้
• หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ให้ท�ำการตั้งค่าฟังก์ชั่นตามเงื่อนไขการติดตั้งโดยใช้รีโมทคอนโทรล
• อาจเลือกการตั้งค่าได้ระหว่าง 2 ค่า ดังนี้: หมายเลขฟังก์ชั่นและค่าที่ตั้ง
• การตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงหากเลือกหมายเลยหรือค่าที่ตั้งไม่ถูกต้อง
• โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งของรีโมทคอนโทรลเมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (ตัวเลือก)
การเลือกหมายเลขฟังก์ชั่นและค่าที่ตั้ง
(1)ขณะกด [POWERFUL] และ [TEMP.] ( ) พร้อมๆ กัน ให้กด [RESET] เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าฟังก์ชัน
(2)กด [ ECONOMY]
(3)กด [TEMP.] ( / ) เพื่ อ เลื อ กหมายเลขฟั ง ก์ ชั่ น (กด
หมายเลข
[ ECONOMY] เพือ่ สลับระหว่างตัวเลขทางด้านซ้ายและด้านขวา)
ฟังก์ชั่น
(4)กด [POWERFUL] เพือ่ ด�ำเนินการตัง้ ค่า (กด [POWERFUL]
ค่าที่ตั้ง
อีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่การเลือกหมายเลขฟังก์ชั่น)
(5)กด [TEMP.] ( / ) เพื่อเลือกการตั้งค่า (กด [ ECONOMY] เพื่อสลับระหว่างตัวเลขทางด้าน
ซ้ายและด้านขวา)
(6)กด [MODE] หนึ่งครั้ง เสียงปี๊บเป็นการยืนยัน
(7) กด [ ] หนึ่งครั้งเพื่อก�ำหนดการตั้งค่าฟังก์ชั่น เสียงปี๊บเป็นการยืนยัน
(8)กด [RESET] เพื่อยกเลิกโหมดการตั้งค่าฟังก์ชั่น
(9)หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าฟังก์ชั่น ควรแน่ใจว่าปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่ออีกครั้ง
ข้อควรระวัง
หลังจากปลดการเชือ่ มต่อแหล่งจ่ายไฟ ให้รอ 30 วินาทีขน้ึ ไปก่อนจะเชือ่ มต่ออีกครัง้ การตัง้ ค่าฟังก์ชนั่
จะไม่ทำ� งานหากไม่ได้ปลดการเชือ่ มต่อแหล่งจ่ายไฟและเชือ่ มต่ออีกครัง้
12.1. รายละเอียดฟังก์ชั่น
สัญลักษณ์แผ่นกรอง
เลือกรอบเวลาที่เหมาะสมในการแสดงสัญลักษณ์แผ่นกรองที่อยู่เครื่องภายในอาคารตามปริมาณการ
ประเมินฝุ่นละอองในอากาศภายในห้อง
หากไม่ต้องการให้แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้เลือก “ไม่แสดง” (03)
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น ค่าที่ตั้ง
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
00
มาตรฐาน (400 ชั่วโมง)
01
ระยะยาว (1000 ชั่วโมง)
11
02
ระยะสั้น (200 ชั่วโมง)
♦
03
ไม่แสดง
เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิห้องส�ำหรับเครื่องภายในอาคาร
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องจึงจ�ำเป็นต้องมีความแม่นย�ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
เลือกการตัง้ ค่าควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการติดตัง้ เครือ่ ง
ค่าการแก้ไขอุณหภูมิจะแสดงความแตกต่างจาก “การตั้งค่ามาตรฐาน” (00) (ค่าที่แนะน�ำโดยผู้ผลิต)
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
ค่าที่ตั้ง
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
♦
00
การตั้งค่ามาตรฐาน
01
ไม่มีการแก้ไข 0.0 °C
02
-0.5 °C
03
-1.0 °C
04
-1.5 °C
05
-2.0 °C
ท�ำความเย็น
06
-2.5 °C
มากขึ้น
07
-3.0 °C
08
-3.5 °C
30
09
-4.0 °C
(ส�ำหรับท�ำความเย็น)
10
+0.5 °C
11
+1.0 °C
12
+1.5 °C
13
+2.0 °C
ท�ำความเย็น
14
+2.5 °C
น้อยลง
15
+3.0 °C
16
+3.5 °C
17
+4.0 °C
9333005300-02_IM_TH.indd 9
เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิห้องส�ำหรับรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
การแก้ไขของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิส�ำหรับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายอาจมีความจ�ำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
เลือกการตั้งค่าควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการติดตั้งเครื่อง
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ตั้งค่า Function 42 เป็น “Both” (01)
ควรแน่ใจว่าสัญลักษณ์เซ็นเซอร์ความร้อนแสดงขึ้นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
35 (ส�ำหรับท�ำความเย็น)
ค่าที่ตั้ง
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข 0.0 °C
-0.5 °C
-1.0 °C
-1.5 °C
-2.0 °C
-2.5 °C
-3.0 °C
-3.5 °C
-4.0 °C
+0.5 °C
+1.0 °C
+1.5 °C
+2.0 °C
+2.5 °C
+3.0 °C
+3.5 °C
+4.0 °C
♦
ท�ำความเย็น
มากขึ้น
ท�ำความเย็น
น้อยลง
การรีสตาร์ทอัตโนมัติ
เปิดหรือปิดค�ำสั่งรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
40
ค่าที่ตั้ง
00
01
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
เปิดท�ำงาน
ปิดการใช้งาน
♦
* รีสตาร์ทอัตโนมัติเป็นฟังก์ชั่นฉุกเฉิน เช่น ในกรณีที่เกิดไฟดับ ฯลฯ อย่าพยายามใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการ
ท�ำงานปกติ ควรใช้งานเครื่องผ่านการสั่งงานทางรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ภายนอก
การสลับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง
(เฉพาะรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย)
เมื่อใช้เซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ให้เปลี่ยนการตั้งค่า เป็น “ทั้งคู่” (01)
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
42
ค่าที่ตั้ง
00
01
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
ตัวเครื่องภายใน
ทั้งคู่
♦
00: เซ็นเซอร์ของเครื่องภายในอาคารก�ำลังท�ำงาน
01: เซ็นเซอร์ของทั้งเครื่องปรับอากาศภายในและที่รีโมทคอนโทรลแบบมีสายก�ำลังท�ำงาน
* เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลต้องเปิดโดยใช้รีโมทคอนโทรล
รหัสแบบตั้งค่าเองของรีโมทคอนโทรล
(เฉพาะรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย)
สามารถเปลี่ยนรหัสแบบตั้งค่าเองของตัวเครื่องภายในอาคารได้ เลือกรหัสแบบตั้งค่าเองที่เหมาะสม
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
44
ค่าที่ตั้ง
00
01
02
03
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
A
B
C
D
♦
การสลับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง (Aux.)
หากต้องการใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิบนรีโมทคอนโทรลแบบมีสายเท่านั้น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น
“รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย” (01) ฟังก์ชั่นนี้จะท�ำงานเฉพาะหากตั้งค่าฟังก์ชั่น 42 ไว้ที่ “Both” (01)
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
48
ค่าที่ตั้ง
00
01
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
ทั้งคู่
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
♦
Th-9
07-Mar-19 15:59:32
การควบคุมพัดลมตัวเครื่องภายในส�ำหรับการประหยัดพลังงานในการท�ำความเย็น
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชนั่ การประหยัดพลังงานโดยตัวควบคุมพัดลมตัวเครือ่ งภายในหมุนขณะทีต่ วั
เครื่องภายนอกหยุดท�ำงานระหว่างการใช้งานท�ำความเย็น
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
หมายเลขฟังก์ชั่น
ค่าที่ตั้ง
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
00
ปิดการใช้งาน
01
เปิดท�ำงาน
49
♦
02
รีโมทคอนโทรล
00: ขณะที่ตัวเครื่องภายนอกหยุดท�ำงาน พัดลมตัวเครื่องภายในท�ำงานอย่างต่อเนื่องตามการตั้งค่าบน
รีโมทคอนโทรล
01: ขณะที่ตัวเครื่องภายนอกหยุดท�ำงาน พัดลมตัวเครื่องภายในท�ำงานอย่างต่อเนื่องตามการตั้งค่าบน
รีโมทคอนโทรล
02: เปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยการตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
*เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสายโดยไม่มีการควบคุมพัดลมตัวเครื่องภายในอาคารส�ำหรับการประหยัด
พลังงานในการท�ำความเย็น หรือเมือ่ เชือ่ มต่อคอนเวอร์เตอร์แบบแยกเดีย่ ว การตัง้ ค่าจะไม่สามารถท�ำได้
โดยใช้รีโมทคอนโทรล ตั้งค่าที่ (00) หรือ (01)
เพื่อการยืนยันว่ารีโมทคอนโทรลมีฟังก์ชั่นนี้ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานของรีโมทคอนโทรลแต่ละตัว
บันทึกการตั้งค่า
บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการตั้งค่าในตารางต่อไปนี้
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
สัญลักษณ์แผ่นกรอง
เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิห้องส�ำหรับเครื่องภายในอาคาร
เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิห้องส�ำหรับ
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
การรีสตาร์ทอัตโนมัติ
การสลับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง
รหัสแบบตั้งค่าเองของรีโมทคอนโทรล
การควบคุมด้วยค�ำสั่งจากภายนอก
สวิตช์บน “PCB อินพุตและเอาต์พุตภายนอก”
การสลับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง (Aux.)
การควบคุมพัดลมตัวเครื่องภายในส�ำหรับการประหยัด
พลังงานในการท�ำความเย็น
การควบคุมด้วยคำ�สั่งจากภายนอก
สามารถเลือกโหมด “การท�ำงาน/หยุดการท�ำงาน” หรือโหมด “บังคับหยุด” ได้
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
■
หมายเลขฟังก์ชั่น
46
ค่าที่ตั้ง
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
00
โหมดการท�ำงาน/หยุดการท�ำงาน 1 (R.C. เปิดใช้งาน)
01
(การตั้งค่าที่ไม่อนุญาต)
02
โหมดบังคับหยุด
03
โหมดการท�ำงาน/หยุดการท�ำงาน 2 (R.C. ปิดใช้งาน)
หากสวิตช์บน “PCB อินพุตและเอาต์พตุ ภายนอก” ตัง้ ไว้เป็น “1” ฟังก์ชนั หมายเลข “46” จะท�ำงาน
(4)เปลี่ยนฝาครอบควบคุม แผงด้านหน้า และช่องลมดูดอากาศ
13.2. การติดตั้งชุดสื่อสาร
(1)ถอดช่องลมดูดอากาศ, แผงด้านหน้า และฝาครอบควบคุม *ให้ดู “9. การถอดและการเปลี่ยน
ชิ้นส่วน”
(2)สอด PCB เข้ากับตัวยึด (2 จุด) กด PCB ลงจนกระทั่งตัวยึดด้านล่างเข้าที่
ตัวยึด
ค่าที่ตั้ง
ตัวยึด
PCB การสื่อสาร
(3)ติดฐานขั้วต่อสายไฟเข้ากับเครื่องภายในอาคารด้วยสกรู 1 ตัว (อุปกรณ์เสริม)
(4)เชือ่ มต่อขัว้ ต่อสายไฟด้วยแกน EMI เข้ากับ PCB การสือ่ สาร จากนัน้ ยึดด้วยสายรัด (อุปกรณ์เสริม)
ขั้วต่อ
ฐานขั้วต่อสายไฟ
หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าฟังก์ชั่น ควรแน่ใจว่าปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่ออีกครั้ง
13. การติดตั้งชุดส่วนประกอบที่เลือกใช้งานได้
13.1. การติดตั้ง PCB อินพุต/เอาต์พุตภายนอก
(5)เชื่อมต่อชุดสื่อสารและ PCB หลัก
(6)เชื่อมต่อสายรีโมทคอนโทรลแบบมีสายเข้าต่อฐานขั้วต่อสายไฟตามที่แสดงในภาพ
เข็มขัดรัดสายไฟ (อุปกรณ์เสริม)
ขั้วต่อ (CN300)
ขั้วต่อ (CN301)
สกรู (ใหญ่, อุปกรณ์เสริม)
(1)ถอดช่องลมดูดอากาศ, แผงด้านหน้า และฝาครอบควบคุม *ให้ดู “9. การถอดและการเปลีย่ นชิน้ ส่วน”
(2)สอด PCB เข้ากับตัวยึด (2 จุด) กด PCB ลงจนกระทั่งตัวยึดด้านซ้ายเข้าที่
สายไฟพร้อมขั้วต่อ
(อุปกรณ์เสริม)
ตัวยึด (2 จุด)
ตัวยึด
♦
ขั้วต่อ (CN13)
ฐานขั้วต่อสายไฟ
PCB อินพุต/เอาต์พุตภายนอก
(3)เชื่อมต่อ PCB อินพุต/เอาต์พุตภายนอก และ PCB หลัก
แคลมป์ยึดสายไฟ
(อุปกรณ์เสริม)
แถบ
สกรู (เล็ก, อุปกรณ์เสริม)
เข็มขัดรัดสายไฟ
(อุปกรณ์เสริม)
สายรีโมทคอนโทรล
แบบมีสาย
(7)เปลี่ยนฝาครอบควบคุม แผงด้านหน้า และช่องลมดูดอากาศ
สายไฟ PCB อินพุต/
เอาต์พุตภายนอก
ขั้วต่อ (CN6)
Th-10
9333005300-02_IM_TH.indd 10
07-Mar-19 15:59:34
14. วิธีการติดตั้งแบบพิเศษ
16. รหัสแสดงความผิดพลาด
ระบบการควบคุมเป็นกลุ่ม
สามารถใช้งานเครื่องภายในอาคารได้พร้อมกันหลายเครื่องผ่านการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลตัวเดียว
*เมื่อเชื่อมต่อเครื่องภายในอาคารในแบบที่แตกต่างกัน (เช่น แบบติดผนัง แบบฝังบนฝ้าเพดาน แบบท่อ
หรือแบบอื่นๆ) บางฟังก์ชั่นอาจถูกจ�ำกัดการใช้งาน
(1) เชื่อมต่อเครื่องภายในอาคารหลายเครื่องในระบบ
I.U.
A
I.U.
B
C
I.U.
D
I.U.
E
รีโมทคอนโทรล
A, B, C, D, E : สายรีโมทคอนโทรล
A+B+C+D+E ≤ 500 ม.
เลือกสายไฟที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความยาวของสายไฟรวม (ดูตารางต่อไปนี้)
ความยาวสายไฟรวมของสายรีโมทคอนโทรล
ภาพตัดขวางของสายไฟ
(A+B+C+D+E)
0.3-1.25 มม.2
500 ม. (1640 ฟุต) หรือน้อยกว่า
ตัวอย่างของวิธีการเดินสายไฟ
เครือ่ งภายในอาคาร 1
เครือ่ งภายในอาคาร 2
Y1 Y2
สายรีโมทคอนโทรล
เครือ่ งภายในอาคาร 3
RC AD
02
PCB หรือฐานขั้วต่อสายไฟ
สำ�หรับรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
RC AD
03
RC AD
04
รีโมทคอนโทรล
การตั้งค่าที่อยู่รีโมทคอนโทรล
หมายเลขฟังก์ชั่น
(♦... การตั้งค่าจากโรงงาน)
ค�ำอธิบายในการตั้งค่า
♦
การตั้งค่าที่ไม่อนุญาต
เครื่องหมายเลข 1
เครื่องหมายเลข 2 ~ เครื่องหมายเลข 13
เครื่องหมายเลข 14
เครื่องหมายเลข 15
ค่าที่ตั้ง
00
01
02 ~ 13
00
14
15
* ห้ามใช้ค่าการตั้งค่าเดียวกัน
*หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าฟังก์ชั่น ควรแน่ใจว่าปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่ออีกครั้ง
ข้อควรทราบ: ตั้งค่าที่อยู่ R.C. ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
15. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับลูกค้า
อธิบายให้ลูกค้าทราบสิ่งต่อไปนี้ตามคู่มือการใช้งาน:
(1)วิธีการเริ่มต้นท�ำงานและการหยุดการท�ำงาน การเปลี่ยนการท�ำงาน การปรับอุณหภูมิ การตั้งเวลา
การเปลี่ยนไหลเวียนอากาศ และค�ำสั่งอื่นๆ ในการใช้งานเครื่องผ่านรีโมทคอนโทรล
(2)การถอดและการท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และวิธีการใช้บานเกล็ดปรับทิศทางลม
(3) มอบคู่มือการใช้งานให้แก่ลูกค้า
9333005300-02_IM_TH.indd 11
หน้าจอแสดงความผิดพลาด
ไฟ OPERATION ไฟ TIMER ไฟ ECONOMY
(สีเขียว)
(สีส้ม)
(สีเขียว)
(1)
(1)
รหัสแสดง
ความผิด
พลาด
ค�ำอธิบาย
การสื่อสารในกลุ่มเครื่องขัดข้อง
• การสื่อสารของรีโมทคอนโทรลแบบมี
สายผิดพลาด
• การสื่อสารของการควบคุมห้อง
เซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด
การทดสอบการท�ำงานยังไม่เสร็จ
การปรับกระแสลมอัตโนมัติผิดพลาด
การเชื่อมต่อแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ส่ง
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์รอบข้างผิดพลาด
การสื่อสารภายนอกผิดพลาด
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(6)
(1)
(8)
(2)
(1)
(2)
(2)
การตั้งค่าหมายเลขเครื่องหรือที่อยู่
วงจรนํ้ายาแอร์ผิดพลาด
[ใช้พร้อมกันหลายเครื่อง]
ความจุของเครือ่ งภายในอาคารผิดพลาด
(2)
(3)
ส่วนที่เลือกร่วมกันผิดพลาด
เครือ่ งภายในอาคาร 4
รีโมทคอนโทรล
(2)ตั้งค่าที่อยู่ R.C. (การตั้งค่าฟังก์ชั่น)
การตั้งค่าอัตโนมัติ:
•ที่อยู่จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อท�ำงานโดยค่าเริ่มต้นของเครื่องนี้ ในกรณีนี้ ห้ามเปลี่ยนที่อยู่
R.C. ของเครื่องภายในอาคาร และเก็บไว้ที่การตั้งค่าเริ่มต้น (00)
•เชื่อมต่อเครื่องภายในอาคารได้สูงสุด 16 เครื่องในระบบ
การตั้งค่าเอง:
•เฉพาะการตั้งค่าที่อยู่ด้วยตัวเอง เมื่อใช้หมายเลขแตกต่างกันส�ำหรับที่อยู่
ตั้งค่าที่อยู่ R.C. ของเครื่องภายในอาคารแต่ละเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย และตั้งค่าที่อยู่ R.C.
ของรีโมทคอนโทรลแบบมีสายด้วย ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งของรีโมทคอนโทรล
• เชื่อมต่อเครื่องภายในอาคารได้สูงสุด 15 เครื่องในระบบ
* ห้ามใช้ที่อยู่ R.C. “00”
ตัวอย่าง ตัวอย่างของวิธีการเดินสายไฟ
เครื่องภายในอาคาร 1
เครื่องภายในอาคาร 2
เครือ่ งภายในอาคาร 3
เครือ่ งภายในอาคาร 4
RC AD
01
หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย ไฟสัญญาณชุดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด จะแสดงรหัสความผิดพลาด
ในรูปแบบการกะพริบ หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รหัสแสดงความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ
รีโมทคอนโทรล ดูรูปแบบการกะพริบของสัญญาณไฟและรหัสแสดงความผิดพลาดได้จากตารางด้านล่าง
หน้าจอแสดงความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นมาขณะเครื่องก�ำลังท�ำงานเท่านั้น
• การเชื่อมต่อหมายเลขเครื่องผิด
พลาด (เครื่องภายในอาคารตัวรอง)
[ใช้พร้อมกันหลายเครื่อง]
• การเชื่อมต่อหมายเลขเครื่องผิด
พลาด (เครื่องภายในหรือเครื่อง
สาขา) [ใช้งานอิสระหลายเครื่อง]
การตั้งค่าที่อยู่เครื่องภายในอาคาร
ผิดพลาด
การตั้งค่าเครื่องหลักและเครื่องรองผิด
พลาด [ใช้พร้อมกันหลายเครื่อง]
หมายเลขเครื่องเชื่อมต่อผิดพลาดใน
ระบบรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
แหล่งจ่ายไฟผิดพลาด
(2)
(4)
(2)
(6)
(2)
(7)
(2)
(9)
(3)
(1)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(5)
(3)
(9)
(3)
(10)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(4)
(5)
(1)
(5)
(3)
มอเตอร์พัดลมของเครื่องภายในอาคาร
ขัดข้อง
ปั๊มระบายนํ้าขัดข้อง
●(5)
●(4)
VDD ย้อนกลับของเครื่องฟอกอากาศ
ไฟฟ้าผิดพลาด
ข้อมูลรุ่น PCB ของเครื่องภายใน
อาคารผิดพลาด
การตรวจจับการใช้ไฟของมอเตอร์
เครื่องภายในอาคารผิดพลาด
สวิตช์ Manual auto ขัดข้อง
แหล่งจ่ายไฟเครื่องภายในอาคารผิด
พลาดส�ำหรับมอเตอร์พัดลม
วงจรการสื่อสารเครื่องภายในอาคาร
(รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย) ผิดพลาด
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิช่วงกลางของตัว
แลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่องภายใน
อาคารผิดพลาด
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดพลาด
Th-11
07-Mar-19 15:59:38
หน้าจอแสดงความผิดพลาด
ไฟ OPERATION ไฟ TIMER ไฟ ECONOMY
(สีเขียว)
(สีส้ม)
(สีเขียว)
รหัสแสดง
ความผิด
พลาด
ค�ำอธิบาย
●(5)
●(5)
การตั้งค่าแผ่นกรองผิดพลาด
(5)
(7)
ตัวท�ำความชื้นขัดข้อง
●(5)
●(8)
ช่องลมเข้าผิดพลาด
●(5)
●(9)
●(5)
●(10)
(5)
(15)
(6)
(1)
(6)
(2)
(6)
(3)
(6)
(4)
(6)
(5)
(6)
(8)
(6)
(10)
(7)
(1)
(7)
(2)
(7)
(3)
(7)
(4)
(7)
(5)
(7)
(6)
(7)
(7)
(8)
(2)
(8)
(3)
(8)
(4)
(8)
(6)
(9)
(4)
มอเตอร์พัดลม 2 ของเครื่องภายใน
อาคารผิดพลาด
(พัดลมด้านซ้าย)
มอเตอร์พัดลม 3 ของเครื่องภายใน
อาคารผิดพลาด
(พัดลมด้านขวา)
เครื่องภายในอาคารขัดข้อง
ระบบไฟและเฟสหาย/ย้อนกลับผิด
พลาดในเครื่องภายนอกอาคาร
ข้อมูลรุ่น PCB ของเครื่องหลัก
ภายนอกอาคารหรือการสื่อสารผิด
พลาด
อินเวอร์เตอร์ผิดพลาด
ตัวกรองท�ำงานขัดข้อง, วงจร PFC
ขัดข้อง
Trip terminal L ผิดพลาด
ตัวต้านทานกระแสไฟเข้าของเครื่อง
ภายนอกอาคารอุณหภูมิสูงผิดปกติ
หน้าจอแสดงการสื่อสารของ PCB
ไมโครคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้านการระบาย
ขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของ
คอมเพรสเซอร์ขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของเหลวของ
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่อง
ภายนอกอาคารขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องดูด
ก๊าซขัดข้อง
• เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวาล์ว 2 ทาง
ขัดข้อง
• เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวาล์ว 3 ทาง
ขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแผงระบายความ
ร้อนผิดพลาด
• เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิช่องทางเข้าก๊าซ
บนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่
ท�ำให้เกิดความเย็นยิ่งผิดพลาด
• เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิช่องทางออก
ก๊าซบนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ที่ท�ำให้เกิดความเย็นยิ่งผิดพลาด
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อของเหลว
ขัดข้อง
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟขัดข้อง
หน้าจอแสดงความผิดพลาด
ไฟ OPERATION ไฟ TIMER ไฟ ECONOMY
(สีเขียว)
(สีส้ม)
(สีเขียว)
รหัสแสดง
ความผิด
พลาด
ค�ำอธิบาย
การตรวจจับต�ำแหน่งโรเตอร์ของ
คอมเพรสเซอร์ผิดพลาด (หยุดท�ำงาน
โดยสิ้นเชิง)
มอเตอร์พัดลม 1 ของเครื่องภายนอก
อาคารผิดพลาด
มอเตอร์พัดลม 2 ของเครื่องภายนอก
อาคารผิดพลาด
วาล์ว 4 ทางขัดข้อง
(9)
(5)
(9)
(7)
(9)
(8)
(9)
(9)
(9)
(10)
(10)
(1)
(10)
(3)
(10)
(4)
คอยล์ (วาล์วระเหยสารท�ำความเย็น)
ผิดพลาด
เกิดความผิดพลาดที่อุณหภูมิด้านการ
ระบาย
เกิดความผิดพลาดที่อุณหภูมิ
คอมเพรสเซอร์
แรงดันสูงขัดข้อง
(10)
(5)
แรงดันตํ่าขัดข้อง
(13)
(2)
กล่องสาขาขัดข้อง
[ใช้งานอิสระหลายเครื่อง]
โหมดที่แสดง ● : สว่าง 0.5 วินาที / ดับ 0.5 วินาที
◊ : สว่าง 0.1 วินาที / ดับ 0.1 วินาที
( ) : จ�ำนวนครั้งที่กะพริบ
[การแก้ไขปัญหาด้วยหน้าจอเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร]
ไฟแสดงการทำ�งาน (สีเขียว)
ไฟแสดงการตั้งเวลา (สีส้ม)
ไฟแสดงประหยัดพลังงาน (สีเขียว)
• เซ็นเซอร์วัดแรงดันด้านการระบาย
ขัดข้อง
• เซ็นเซอร์วัดแรงดันการดูดอากาศ
ขัดข้อง
• สวิตช์แรงดันสูงขัดข้อง
พบการตัดวงจร (Trip Detector)
Th-12
9333005300-02_IM_TH.indd 12
07-Mar-19 15:59:43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement