Fujitsu ASMG18CMCA คู่มือการติดตั้ง

Fujitsu ASMG18CMCA คู่มือการติดตั้ง
คูมือการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง
PART No. 9387082159
สารบัญ
R32
R32.
สําหรับเจาหนาที่ซอมบํารุงที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
1. ขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอานขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในคูมือนี้โดยละเอียดกอนทําการติดตั้งหรือใชงานเครื่อง
ปรับอากาศ
• คําเตือน และขอควรระวังที่ระบุในคูมือเลมนี้มีขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ โปรดแนใจวา
ไดปฏิบัติตามที่ระบุไว
• สงคูมือเลมนี้ พรอมกับคูมือการใชงานใหแกลูกคา กรุณาแจงลูกคาใหเก็บคูมือนี้ไวเพื่อใชในอนาคต เชน
การยาย หรือซอมแซมเครื่อง
•
คําเตือน
แสดงถึงสถานการณที่มีความเสี่ยง หรืออาจเกิดอันตรายรายแรง ซึ่งหากไม
หลีกเลี่ยง อาจทําใหถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง
ขอควรระวัง
แสดงถึงสถานการณที่มีความเสี่ยงตออันตรายรายแรงที่อาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บเล็กนอย หรือปานกลาง หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟดูด อยาสัมผัสชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาทันทีหลังจากที่เพิ่งปดเครื่อง หลังจาก
ปดเครื่อง รออยางนอย 10 นาทีเสมอ กอนที่จะสัมผัสกับชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา
การติดตั้งผลิตภัณฑนี้ตองดําเนินการตามวิธีการในคูมือนี้โดยชางเทคนิคที่มีประสบการณ หรือชางติดตั้ง
มืออาชีพเทานั้น การติดตั้งโดยชางที่ไมใชมืออาชีพหรือการติดตั้งผิดวิธีอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง เชน
เกิดการบาดเจ็บ นํ้ารั่วซึม ไฟดูด หรืออัคคีภัยได หากติดตั้งผลิตภัณฑนี้ไมถูกตองตามคําแนะนําในคูมือนี้
จะทําใหการรับประกันสินคาจากผูผลิตสิ้นสุดลง
อยาเปดแหลงจายไฟจนกวาจะทํางานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ การเปดแหลงจายไฟกอนงานเสร็จสมบูรณ
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง เชน ไฟดูด หรืออัคคีภัย
หากนํ้ายาแอรรั่วขณะกําลังทํางาน โปรดระบายอากาศในบริเวณนั้น หากนํ้ายาที่รั่วสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง
อาจทําใหเกิดกาซพิษ
การติดตั้งตองดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ กฎหมายบังคับ หรือมาตรฐานของการตอสายไฟและอุปกรณ
ในแตละประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ที่ทําการติดตั้ง
ไมควรใชอุปกรณนี้กับเครื่องปรับอากาศหรือนํ้ายาแอรนอกเหนือจากที่ระบุในสายนํ้ายาแอร แรงกระแทก
แรงอาจทําใหเกิดการแตกราว
ระหวางทําการติดตั้ง ควรแนใจวาทอนํ้ายาแอรติดแนนกอนที่จะใชงานคอมเพรสเซอร ไมควรใชงาน
คอมเพรสเซอรในสภาพที่การเดินทอนํ้ายาแอรไมติดแนน โดยมีวาลว 2 หรือ 3 ทางเปดอยู อาจสงผลให
เกิดแรงดันที่ผิดปกติในวงจรนํ้ายาแอรที่อาจทําใหเกิดการแตกหักและการบาดเจ็บได
เมื่อติดตั้ง และเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศ อยาผสมกาซชนิดอื่นนอกเหนือจากนํ้ายาแอรที่กําหนด (R32)
เขาสูวงจรนํ้ายาแอร
หากมีอากาศ หรือกาซชนิดอื่นเขาสูวงจรนํ้ายาแอร แรงดันภายในวงจรจะเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ ทําใหเกิดความ
ขัดของ หรือการบาดเจ็บ ฯลฯ
เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานไดอยางเหมาะสม โปรดติดตั้งเครื่องตามวิธีการในคูมือนี้
ในการเชื่อมตอเครื่องภายในและภายนอกอาคาร ใหใชทอและสายเครื่องปรับอากาศที่มีตัวแทนจําหนายอยู
ในทองที่ของคุณ คูมือเลมนี้ไดอธิบายถึงการเชื่อมตอที่ถูกวิธีโดยใชชุดอุปกรณติดตั้งดังกลาว
อยาดัดแปลงสายไฟ ใชสายตอพวง หรือตอสายเพิ่ม การเชื่อมตอที่ไมเหมาะสม การใชงานที่ไมเหมาะสม
อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหมจากการเชื่อมตอที่ไมถูกตอง ฉนวนกันความรอนไมมีประสิทธิภาพ
หรือกระแสไฟเกิน
ไมควรลางเครื่องปรับอากาศที่มีนํ้ายาแอรอยู แตใหใชปมสุญญากาศทําการดูดสุญญากาศ
ไมมีนํ้ายาแอรเพิ่มเติมในตัวเครื่องภายนอกสําหรับการไลอากาศ
ไมควรเรงกระบวนการละลายนํ้าแข็งหรือการทําความสะอาดใด ๆ นอกเหนือจากที่ผูผลิตแนะนํา
ขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย....................................................................1
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ .................................................................................................3
ขอมูลจําเพาะทั่วไป................................................................................................4
ขอบังคับดานไฟฟา ................................................................................................4
การเลือกตําแหนงในการติดตั้ง ............................................................................5
งานสวนการติดตั้ง .................................................................................................5
การเดินสายไฟ .....................................................................................................7
การเสร็จสิ้น ............................................................................................................7
การถอดและการติดตั้งแผงดานหนา ..................................................................7
ทดสอบการเดินเครื่อง ..........................................................................................8
การติดตั้งรีโมทคอนโทรล .....................................................................................8
การติดตั้งชุดสวนประกอบที่เลือกใชงานได........................................................8
งานสวนการติดตั้ง .................................................................................................9
การเลือกรหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรล .............................................10
การตั้งคาหนาที่การทํางาน .................................................................................10
คําแนะนําสําหรับลูกคา .......................................................................................11
รหัสแสดงความผิดพลาด ...................................................................................11
ไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
คําเตือน
ควรเก็บเครื่องใชไฟฟาไวภายในหองที่ไมใชงานอยางตอเนื่องกับแหลงไวไฟ (เชน เปลวไฟ, เครื่องใชไฟฟา
ที่ใชกาซ หรือ อุปกรณทําความรอนใด ๆ)
อยาเจาะหรือเผา
โปรดระวังนํ้ายาแอร เนื่องจากอาจไมสงกลิ่น
การใชปมสุญญากาศรวมกับนํ้ายาแอรประเภทอื่นอาจทําใหปมสุญญากาศหรือตัวเครื่องเสียหายได
ใชเกจทอรวมที่สะอาด ปมสุญญากาศและทอเติมนํ้ายาแอรสําหรับ R32 หรือ R410A โดยเฉพาะ
ไมควรดัดแปลงเครื่องนี้ เชน การเจาะรูที่เครื่องแอร
ระหวางทําการดูดนํ้ายาแอร ควรแนใจวาปดคอมเพรสเซอรแลว กอนที่จะถอดทอนํ้ายาแอร
ไมควรถอดทอเชื่อมตอขณะที่คอมเพรสเซอรทํางานในการทํางาน วาลว 2 ทาง หรือ 3 ทางเปดอยู อาจสง
ผลใหเกิดแรงดันที่ผิดปกติในวงจรนํ้ายาแอรที่อาจทําใหเกิดการแตกหักและการบาดเจ็บได
ขอควรระวัง
เครื่องปรับอากาศนี้ตองไดรับการติดตั้งโดยตัวแทนที่ไดรับการรับรองบนพื้นที่ที่สามารถรองรับของเหลวจาก
นํ้ายาแอรเทานั้น อางอิงตามกฎระเบียบและกฎหมายของสถานที่ที่ติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑตามกฎหมายในทองที่ หรือระเบียบขอบังคับของสถานที่ที่ทําการติดตั้ง และตามคําแนะนํา
ของผูผลิต
ผลิตภัณฑนี้เปนสวนประกอบหนึ่งของชุดเครื่องปรับอากาศ อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้เองโดยลําพัง หรือติดตั้ง
ดวยอุปกรณที่ไมผานการรับรองจากผูผลิตอยางเปนทางการ
ขณะทําการติดตั้งทอที่มีความยาวนอยกวา 3 เมตร จะเกิดเสียงจากตัวเครื่องภายนอกสงมายังตัวเครื่อง
ภายใน ซึ่งอาจทําใหเกิดเสียงดังระหวางใชงานหรือเสียงผิดปกติ
เพื่อปองกันผูใชงาน ควรตอสายดินเขากับผลิตภัณฑใหถูกตอง และใชสายไฟรวมกับเบรกเกอรตัดไฟ
อัตโนมัติ Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
ผลิตภัณฑนี้ไมไดผลิตจากวัสดุปองกันการระเบิด ดังนั้นจึงไมควรทําการติดตั้งในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอ
การจุดระเบิดได
ผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมบํารุงเองได โปรดติดตอชางเทคนิคที่มีประสบการณเพื่อทําการ
ซอมเครื่อง
เมื่อตองทําการเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนตําแหนงเครื่องปรับอากาศ ใหปรึกษาชางที่มีประสบการณเพื่อรื้อถอน
และติดตั้งผลิตภัณฑใหม
ควรดูแลไมใหเด็กเลนเครื่องใชไฟฟา
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาไมไดออกแบบมาเพื่อใชงานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพรองทาง
รางกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณหรือความรู หากพวกเขาไมไดรับการดูแล
หรือแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาโดยบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย
ควรดูแลไมใหเด็กเลนเครื่องใชไฟฟา
อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวแลกเปลี่ยนความรอนภายใน ตัวผลิตภัณฑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับ
บาดเจ็บเมื่อคุณติดตั้งหรือซอมบํารุงเครื่อง
อยาวางอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่น หรือเครื่องใชภายในบาน ไวใตผลิตภัณฑนี้ หยดนํ้าจากเครื่องอาจทําให
สิ่งเหลานั้นเปยก และอาจทําใหเกิดความเสียหาย หรือความผิดปกติตอทรัพยสินของคุณ
Th-1
IM_02_9387082159-TH.indd 1
4/4/2559 BE 11:39 AM
ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชนํ้ายาแอร R32
ขั้นตอนงานติดตั้งโดยพื้นฐานจะเหมือนกับรุนที่ใชนํ้ายาแอรปกติทั่วไป (R410A, R22)
อยางไรก็ตาม ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษในประเด็นตางๆ ตอไปนี้:
คําเตือน
เนื่องจากแรงดันทํางานสูงกวานํ้ายาแอรรุน R22 ที่ 1.6 เทา จึงตองใชทําการเดินทอและการติดตั้งและ
เครื่องมือชนิดพิเศษ (ดูหัวขอ“2.1 พิเศษ เครื่องมือสําหรับ R32 (R410A)”)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขณะที่ทําการเปลี่ยนนํ้ายาแอรรุน R22 ไปใชนํ้ายาแอรรุน R32 เปลี่ยนทอและ
น็อตหัวผาธรรมดา ดวยทอและน็อตหัวผาที่ใชกับนํ้ายาแอรรุน R32 และ R410A ของตัวเครื่องภายนอก
เสมอ
สําหรับ R32 และ R410A น็อตหัวผาแบบเดียวกันบนดานขางตัวเครื่องภายนอกและทอสามารถใชดวยกัน
ได
รุนที่ใชนํ้ายาแอร R32 และ R410A มีเสนผานศูนยกลางเกลียวของพอรตเติมนํ้ายาที่แตกตางจากเดิม
เพื่อปองกันการผิดพลาดจากการเติมนํ้ายาแอรแบบปกติ R22 และเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น ควรตรวจ
สอบลวงหนา [เสนผานศูนยกลางเกลียวของพอรตเติมนํ้ายาแอรสําหรับ R32 และ R410A คือ 1/2 นิ้ว]
โปรดเพิ่มความระมัดระวังไมใหสิ่งแปลกปลอม (นํ้ามัน, นํ้า ฯลฯ) เขาสูทอ
นอกจากนี้ขณะติดตั้งทอ ควรซีลชองเปดตางๆ ใหสนิทดวยการบีบ, การพันเทป ฯลฯ
ขอควรระวัง
1. การติดตั้ง (พื้นที่)
• การติดตั้งงานทอ ควรใชทอใหนอยที่สุด
• ควรมีการปองกันการเสียหายของงานทอ
• คํานึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องกาซของทองถิ่น
• การเชื่อมตอตาง ๆ ควรคํานึงถึงการเขาถึงเพื่อทําการบํารุงรักษา
• ในกรณีนี้ จําเปนตองใหมีการถายเทอากาศ ไมใหมีสิ่งอุดตันชองระบายความรอน
• เมื่อตองการกําจัดผลิตภัณฑที่ใชแลว ตองปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบอยางเครงครัด
2. การบริการ
2-1. ผูใหบริการ
• บุคคลใดที่เกี่ยวกับการทํางานหรือการตัดเขาวงจรนํ้ายาแอรควรเปนผูที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
ที่สามารถดําเนินการรับมือนํ้ายาแอรไดอยางปลอดภัย สอดคลองกับการประเมินของผูผลิตโดยเฉพาะ
• การใหบริการควรดําเนินการโดยอุปกรณที่แนะนําโดยผูผลิตเทานั้น การบํารุงรักษาและการซอมแซม
ที่ตองการความชวยเหลือของชางดานอื่น ๆ ตองดําเนินการภายใตการดูแลของผูที่ไดรับการรับรอง
ในการใชนํ้ายาแอรไวไฟ
• การใหบริการควรดําเนินการโดยอุปกรณที่แนะนําโดยผูผลิตเทานั้น
2-2. การทํางาน
• ควรตรวจสอบความปลอดภัยกอนทํางานใด ๆ กับระบบที่มีนํ้ายาแอรไวไฟ เพื่อใหความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดการติดไฟไดมีนอยที่สุด ควรคํานึงถึงขอควรระวังในหัวขอ 2-2 ถึง 2-8 เปนอันดับแรกกอนเริ่ม
ทําการซอมระบบนํ้ายาแอร
• การทํางาน ตองดําเนินอยูภายใตขั้นตอนที่ควบคุม เพื่อใหความเสียงในการติดไฟของกาซหรือไอระเหย
ขณะดําเนินการมีนอยที่สุด
• พนักงานซอมบํารุง ตลอดจนพนักงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ตองไดรับคําแนะนําถึงลักษณะงานที่ตองทําอยาง
ชัดเจน
• หลีกเลี่ยงการทํางานในพื้นที่จํากัด
• ควรปดกั้นบริเวณการทํางาน
• ควรแนใจวาสภาพของพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัยดวยการควบคุมวัตถุไวไฟ
2-3. การตรวจสอบสถานะของนํ้ายาแอร
• ควรมีการตรวจจับนํ้ายาแอรในพื้นที่ทํางาน เพื่อใหแนใจวาชางระมัดระวังไมใหเกิดบรรยากาศที่ติดไฟได
• ควรแนใจวามีการใชอุปกรณตรวจจับการรั่วไหลที่เหมาะสมกับนํ้ายาแอรแบบไวไฟ เชน ไมมีประกายไฟ
ปดผนึกอยางดี หรือมีความปลอดภัยสูง
2-4. สถานะของอุปกรณดับเพลิง
• หากมีการใชความรอนดําเนินการกับอุปกรณนํ้ายาแอรหรือชิ้นสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเตรียมอุปกรณ
ดับเพลิงใหพรอมใกลมือ
• ควรมีอุปกรณดับเพลิงทั้งแบบฝุน หรือ CO2 ในพื้นที่เติมนํ้ายาแอร
2-7. ตรวจสอบอุปกรณนํ้ายาแอร
• หากมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนไฟฟาใด ควรใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงานและถูกตองตาม
ลักษณะที่กําหนด
• ควรปฏิบัติตามการบริการและการซอมบํารุงของผูผลิตอยูเสมอ
• หากมีขอสงสัย ใหปรึกษาแผนกชางจากผูผลิตสําหรับการชวยเหลือ
• การติดตั้งที่ใชนํ้ายาแอรไวไฟ ตองทําการตรวจสอบรายการดังนี้
- ปริมาณที่เติมเปนไปตามขนาดหองที่ทําการติดตั้งชิ้นสวนที่มีนํ้ายาแอร
- เครื่องและชองระบายอากาศสามารถทํางานไดดี ไมถูกปดกั้น
- หากมีการใชวงจรนํ้ายาแอรทางออม ควรมีการตรวจสอบนํ้ายาแอรในวงจรรอง
- ทําเครื่องหมายอุปกรณใหสามารถอานงายและมองเห็นไดชัดเจน แกไขเครื่องหมายที่ไมสามารถ
อานไดชัดเจน
- ทอนํ้ายาแอร หรือสวนประกอบใด ที่มีการติดตั้งในตําแหนงที่ไมตองสัมผัสสารเคมีใด ๆ ซึ่งอาจ
ทําใหชิ้นสวนที่มีนํ้ายาแอรเกิดสนิม นอกจากชิ้นสวนนั้นผลิตจากวัสดุที่ปองกันสนิม หรือ ไมสามารถ
เกิดสนิมได
2-8. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา
• ควรมีการซอมแซมและตรวจสอบอุปกรณไฟฟา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและขั้นตอนการ
ตรวจสอบชิ้นสวนดวย
• หากพบอาการผิดปกติที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย ใหถอดปลั๊กออกจากวงจรใหหมด จนกวาจะ
แกไขอาการผิดปกติแลวเสร็จ
• หากไมสามารถแกไขอาการผิดปกติไดทันที แตจําเปนตองใชงานตอไป ควรหาวิธีแกไขปญหาชั่วคราว
• ซึ่งตองรายงานใหกับเจาของอุปกรณทราบ
• รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องตนดวย
- การปลอยประจุ: ตองดําเนินการอยางปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเปนไปไดของการเกิดประกายไฟ
- ไมมีชิ้นสวนไฟฟา หรือสายไฟอยูในบริเวณที่ทําการเติมนํ้ายาแอร กูคืน หรือการลางระบบ
- มีการตอสายดิน
3. การซอมแซมปดผนึกชิ้นสวน
• ระหวางดําเนินการซอมแซมปดผนึกชิ้นสวน อุปกรณไฟฟาตองถอดปลั๊กออกจากอุปกรณที่ใชดําเนินการ
ทั้งหมด กอนเริ่มทําการถอดปลอกผนึก เปนตน
• หากจําเปนตองใชอุปกรณไฟไฟาระหวางการใหบริการ แจงรูปแบบการตรวจจับการรั่วไหลแบบถาวร
ตองตั้งอยูในบริเวณที่สําคัญที่สุดที่สามารถเตือนในกรณีที่เกิดอันตราย
• เพื่อใหแนใจวาการทํางานกับอุปกรณไฟฟา ในกรณีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สงผลกระทบตอ
การปองกัน จึงควรใหความสนใจกับรายการดังนี้
• โดยรวมถึงความเสียหายตอสายไฟ การเชื่อมตอในปริมาณมากเกินไป ขั้วตอไมเปนไปตามที่กําหนด
ความเสียหายตอการปดผนึก เปนตน
• ควรแนใจวามีการติดตั้งเครื่องมือไวอยางปลอดภัย
• ควรแนใจวาการปดผนึกหรือวัสดุในการปดผนึกไมไดเกิดการสลายตัว เชน ไมตอบสนองตอ
วัตถุประสงคในการปองกันแทรกซึมของบรรยากาศไวไฟ
• การเปลี่ยนชิ้นสวนควรปฏิบัติตามขอกําหนดของผูผลิต
หมายเหตุ: การใชซิลิโคนในการปดผนึก อาจสงผลกระทบตอการทํางานของตัวตรวจจับการรั่วไหล
ไมตองมีการแยกชิ้นสวนกอนการใชงานชิ้นสวนความปลอดภัยสูง
4. การซอมแซมชิ้นสวนความปลอดภัยสูง
• ไมควรใชอุปกรณเหนี่ยวนําหรือตัวเก็บประจุแบบถาวรเขาไปในวงจรโดยไมแนใจวาแรงดันไฟฟาเกินกวา
ที่อนุญาตและกระแสไฟฟาไหลเวียนที่อนุญาตใหอุปกรณใชงาน
• ชิ้นสวนความปลอดภัยสูงเปนประเภทเดียวที่สามารถใชงานในขณะที่มีบรรยากาศไวไฟ
• เครื่องมือทดสอบควรอยูในระดับที่ถูกตอง
• เปลี่ยนชิ้นสวนตางๆ ดวยอะไหลที่ผูผลิตกําหนดไวเทานั้น
• หากใชอะไหลอื่นอาจทําใหนํ้ายาแอรรั่วไหลเขาสูบรรยากาศและติดไฟได
5. การเดินสายไฟ
• ตรวจสอบวาการเดินสายไฟไมอยูในลักษณะที่อาจประสบปญหาการฉีกขาด การกัดกรอน ความดันมาก
เกินไป การสั่นสะเทือน ขอบที่มีคม หรือผลกระทบรุนแรงดานสิ่งแวดลอมอื่นใด
• การตรวจสอบดังกลาวควรคํานึงถึงผลกระทบจากอายุการใชงานหรือแรงสั่นสะเทือนตอเนื่องจากแหลง
ตางๆ เชน คอมเพรสเซอร หรือพัดลม
6. การตรวจหานํ้ายาแอรที่มีความไวไฟ
• หามใชแหลงกําเนิดไฟในการคนหาหรือตรวจหาการรั่วไหลของนํ้ายาแอรโดยเด็ดขาด
• ไมควรใชหัวเปลวตรวจรั่ว (หรืออุปกรณตรวจหาอื่นใดที่ใชเปลวไฟ)
2-5. ปราศจากแหลงกําเนิดการเผาไหม
• หามใหบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ายาแอรที่เกี่ยวกับการเดินทอซึ่งมีนํ้ายาแอรไวไฟใชแหลงกําเนิด
การเผาไหมใด ๆ เพราะอาจทําใหเกิดความเสี่ยงไฟไหมและระเบิดได
• ในบริเวณที่ทํางานติดตั้ง งานซอมแซม การถอด การกําจัดที่อาจมีนํ้ายาแอรไหลออกมา ไมควรใหมี
แหลงกําเนิดการเผาไหมทุกชนิดรวมถึงการสูบบุหรี่ดวย
• ควรตรวจสอบพื้นที่ในการปฏิบัติงานกอนทํางาน ใหแนใจวาปราศจากวัตถุไวไฟ แและความเสี่ยงในการ
เกิดการเผาไหม ควรมีการแสดงสัญลักษณ “หามสูบบุหรี่”
2-6. พื้นที่ที่มีอากาศถายเท
• ควรแนใจวาบริเวณเปนแบบเปด มีอากาศถายเทได กอนทําการตัดเขาสูระบบหรือดําเนินการใด ๆ ที่
ใชความรอน
• ควรใหมีการถายเทอากาศอยางสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาการทํางาน
• การถายเทอากาศจะชวยใหปลอดภัยไดในกรณีที่นํ้ายาแอรกระจาย เพื่อชวยดันออกไปสูชั้นบรรยากาศ
ภายนอก
Th-2
IM_02_9387082159-TH.indd 2
4/4/2559 BE 11:39 AM
7. วิธีการตรวจหาการรั่วไหล
• ควรใชเครื่องตรวจหาการรั่วไหลอิเล็กทรอนิกสตรวจหานํ้ายาแอรที่มีความไวไฟ แตคาความไวอาจไม
เพียงพอ หรืออาจจําเปนตองสอบเทียบซํ้า (ควรสอบเทียบเครื่องตรวจหาการรั่วไหลในพื้นที่ที่ไมมีนํ้ายา
แอร)
• ควรแนใจวาเครื่องตรวจหาการรั่วไหลดังกลาวจะไมเปนแหลงกําเนิดไฟและเหมาะกับนํ้ายาแอรที่ใช
• ควรตั้งคาเครื่องตรวจหาการรั่วไหลเปนรอยละของ LFL ของนํ้ายาแอร และควรสอบเทียบกับนํ้ายา
แอรที่ใชงาน และตรวจยืนยันคารอยละที่ถูกตองของกาซ (สูงสุด 25%)
• ของไหลที่มีคุณสมบัติในการตรวจหาการรั่วไหลจะเหมาะสมตอการใชงานกับนํ้ายาสวนใหญ ไมควรใช
คลอรีนที่มีสวนผสมของนํ้ายาซักผา เนื่องจากคลอรีนอาจมีปฏิกิริยากับนํ้ายาแอร และกัดกรอนงานทอ
ทองแดง
• หากสงสัยวามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ควรดับไฟหรือเคลื่อนยายออกไป
• หากพบวานํ้ายาแอรรั่วไหล ซึ่งจําเปนตองทําการเชื่อมประสานทอ จะตองถายนํ้ายาแอรทั้งหมดออก
จากระบบ หรือแยก (ดวยวิธีปดวาลวตางๆ) ไปเก็บไวในสวนใดสวนหนึ่งของระบบซึ่งอยูหางจากรอยรั่ว
ดังกลาว
จากนั้นใชไนโตรเจน (OFN) ไลอากาศออกจากระบบใหหมดทั้งกอนและในระหวางกระบวนการเชื่อม
ประสาน
8. การถายนํ้ายาแอร
• เมื่อเปดวงจรนํ้ายาแอรเพื่อทําการซอมแซม หรือเพื่อการอื่นใด ควรปฏิบัติตามขั้นตอนทั่วไป
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญก็คือควรปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเนื่องจากการติดไฟและการลุกไหมเปน
สิ่งที่ควรคํานึง
ควรดําเนินการตามขอปฏิบัติดังตอไปนี้
• ถายนํ้ายาแอร
• ไลอากาศในวงจรโดยใชกาซเฉื่อย
• ลาง
• ไลอากาศซํ้าอีกครั้งโดยใชกาซเฉื่อย
• เปดวงจรโดยตัดหรือเชื่อมประสาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การเติมนํ้ายาแอรควรสูบถายโดยใชกระบอกสูบถายที่เหมาะสม
ควร “ลาง” ระบบโดยใช OFN เพื่อทําใหระบบปลอดภัย
ขั้นตอนนี้อาจตองดําเนินการซํ้าหลายครั้ง
ไมควรใชอากาศอัดหรือออกซิเจนในการดําเนินการดังกลาว
การลางจะเสร็จสมบูรณโดยทําลายสุญญากาศในระบบออกโดยใช OFN เติมลงไปจนเกิดความดันที่เกิด
ขึ้นจากการทํางาน จากนั้นระบายสูบรรยากาศ และขั้นตอนสุดทายใหเปนสุญญากาศ
ควรทํากระบวนการนี้ซํ้าหลายครั้งจนกวาไมมีนํ้ายาแอรหลงเหลืออยูในระบบ
เมื่อเติม OFN ครั้งสุดทายเขาไป ควรระบายระบบจนเปนแรงดันบรรยากาศเพื่อใหสามารถทํางาน
การทํางานนี้มีสวนสําคัญอยางยิ่ง หากจะทําการเชื่อมประสานบนงานทอ
ควรแนใจชองออกของปมสุญญากาศไมอยูใกลกับแหลงกําเนิดไฟใดๆ และสามารถระบายอากาศได
9. ขอปฏิบัติในการเติมนํ้ายาแอร
• นอกจากขอปฏิบัติในการเติมนํ้ายาทั่วไปแลว ควรปฏิบัติตามขอบังคับดังตอไปนี้
- ควรแนใจวาไมมีการปนเปอนนํ้ายาแอรตางชนิดกันเมื่อใชอุปกรณเติมนํ้ายาแอร
- สายยางหรือทอตางๆ ควรสั้นที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อลดปริมาณนํ้ายาแอรที่บรรจุอยูในสายยางและ
ทอดังกลาวใหมีนอยที่สุด
- กระบอกสูบถายนํ้ายาแอรควรวางตั้งตรง
- ควรแนใจวาไดตอสายดินของระบบทําความเย็นแลวกอนที่จะเติมนํ้ายาแอรเขาระบบ
- ปดปายระบบใหเรียบรอยเมื่อเติมนํ้ายาเสร็จแลว (หากยังไมมี)
- ควรระมัดระวังอยางที่สุดเพื่อไมใหเติมนํ้ายาแอรเขาสูระบบทําความเย็นมากเกินไป
• กอนเติมนํ้ายาแอรเขาสูระบบ ควรตรวจสอบความดันโดยใช OFN
• เมื่อเติมนํ้ายาแอรเสร็จเรียบรอยแลว ควรทดสอบการรั่วไหลของระบบกอนที่จะใชงาน
• ควรตรวจสอบการรั่วไหลซํ้าอีกครั้งกอนที่จะออกจากสถานที่ติดตั้ง
10. การยกเลิกใชงานระบบ
• กอนดําเนินการตามขอปฏิบัตินี้ สิ่งสําคัญอยางยิ่งคือชางจะตองรูจักอุปกรณและรายละเอียดของ
อุปกรณนั้นอยางละเอียด
• สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือควรถายนํ้ายาแอรออกมาทั้งหมดอยางปลอดภัย
• กอนดําเนินการดังกลาว ควรนําตัวอยางนํ้ายาแอรและนํ้ามันไปทําการวิเคราะหกอนที่จะนํานํ้ายาแอรที่
สูบถายมากลับไปใชซํ้า
• สิ่งสําคัญคือตองมีไฟฟาที่สามารถใชงานไดกอนเริ่มดําเนินการ
a) ตองรูจักอุปกรณและการทํางานของอุปกรณนั้น
b) หุมฉนวนระบบที่มีไฟฟา
c) กอนทําตามขอปฏิบัติ ควรแนใจวา:
• มีอุปกรณที่ใชจัดการกลไกตางๆ ของกระบอกสูบถายนํ้ายาแอรอยู หากจําเปนตองใช
• ควรจัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลทั้งหมด และควรสวมใสอุปกรณดังกลาวอยางถูกตอง
• กระบวนการสูบถายนํ้ายาแอรออกมาจะตองมีชางผูเชี่ยวชาญควบคุมดูแลตลอดเวลา
• อุปกรณและกระบอกสูบถายนํ้ายาแอรออกมาจะตองไดมาตรฐานที่กําหนด
d) ทําการดูดเก็บนํ้ายา หากทําได
e) หากไมมีสุญญากาศ ควรใชทอรวมเพื่อใหดึงนํ้ายาแอรออกมาจากสวนตางๆ ของระบบได
f) ควรแนใจวาตั้งกระบอกสูบไดถูกตองแลวกอนทําการสูบถาย
g) สตารทเครื่องสูบถายและปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิต
h) หามใหกระบอกสูบถายจนลน (ไมเกิน 80% ของปริมาตรนํ้ายาแอรที่เปนของเหลว)
i) หามใหกระบอกสูบมีแรงดันจากการทํางานมากเกินไป แมจะเกิดเพียงชั่วคราวก็ตาม
j) เมื่อกระบอกสูบเต็มตามกําหนดและเสร็จสิ้นกระบวนการแลว ควรแนใจวาไดถอดกระบอกสูบและ
อุปกรณตางๆ ออกจากพื้นที่ทํางาน และปดวาลวแยกตางๆ ที่อยูบนอุปกรณแลว
k) ไมควรนํานํ้ายาแอรที่สูบถายออกมาไปเติมในระบบทําความเย็นอื่น เวนแตไดลางทําความสะอาด
และตรวจสอบระบบดังกลาวเรียบรอยแลว
11. การปดปาย
• ควรปดปายที่เครื่องเพื่อบงชี้วามีการยกเลิกการใชงานระบบ และไมมีนํ้ายาแอรเหลืออยู
• ควรระบุวันที่และลงชื่อกํากับไวบนปาย
• ควรแนใจวาปายที่ติดอยูบนเครื่องระบุวาเครื่องบรรจุนํ้ายาแอรที่มีความไวไฟ
12. การซอมแซม
• เมื่อถายนํ้ายาแอรออกจากระบบ ไมวาจะเพื่อซอมบํารุงหรือเพื่อยกเลิกการใชงานระบบก็ตาม สิ่งที่ควร
ปฏิบัติก็คือควรถายนํ้ายาแอรทั้งหมดออกมาอยางปลอดภัย
• เมื่อถายนํ้ายาแอรไปยังกระบอกสูบ ควรแนใจวาไดใชเฉพาะกระบอกสูบถายนํ้ายาแอรที่เหมาะสม
เทานั้น
• ควรแนใจวาจํานวนของกระบอกสูบที่เหมาะสมสําหรับระบบที่เติมนํ้ายาแอรทั้งหมดมีเพียงพอ
• ควรกําหนดกระบอกสูบทั้งหมดที่ใชสูบถายนํ้ายาแอรที่ออกมา และปดปายบงชี้ไว (ตัวอยางเชน
กระบอกสูบพิเศษสําหรับสูบถายนํ้ายาแอรออกจากระบบ)
• กระบอกสูบควรติดตั้งวาลวลดความดัน และทํางานสัมพันธกับวาลวเปดในลําดับการทํางานที่ถูกตอง
• ควรลางทําความสะอาดกระบอกสูบสําหรับสูบถายนํ้ายาแอรออกจากระบบซึ่งไมมีนํ้ายาบรรจุอยู หาก
ทําได และทําใหกระบอกสูบถายเย็นลงกอนจะเริ่มการสูบถายนํ้ายาแอรออกจากระบบ
• อุปกรณที่ใชในการสูบถายนํ้ายาแอรออกจากระบบควรจัดวางในลําดับการทํางานที่ถูกตองโดยมีเอกสาร
แสดงขั้นตอนการทํางานของอุปกรณนั้นอยูใกลมือ และอุปกรณที่ใชในการสูบถายนํ้ายาแอรออกจาก
ระบบควรมีความเหมาะสมตอการสูบถายนํ้ายาแอรที่มีความไวไฟออกจากระบบ
• นอกจากนี้ ควรมีเครื่องชั่งนํ้าหนักที่ผานการสอบเทียบแลวและจัดวางในลําดับการทํางานที่ถูกตอง
• ทอตางๆ ควรมีขอตอที่ไมมีรอยรั่วและอยูในสภาพดี
• กอนใชเครื่องสูบถาย ควรตรวสอบวาเครื่องสูบถายอยูในลําดับการทํางานที่ถูกตอง และมีการดูแล
รักษาเครื่องสูบถายใหอยูในสภาพดี พรอมกับตรวจสอบวาไดปดผนึกชิ้นสวนทางไฟฟาที่เกี่ยวของแลว
เพื่อปองกันในกรณีที่มีการปลอยนํ้ายาแอร
หากมีขอสังสัย ควรปรึกษาผูผลิต
• ควรคืนนํ้ายาแอรที่สูบถายออกมาจากระบบใหแกผูจัดจําหนายนํ้ายาแอร โดยบรรจุไวในกระบอกสูบถาย
นํ้ายาแอรที่นําออกมาจากระบบ และควรจัดทําเอกสารแสดงการขนถายของเสียตามที่กําหนดไว
• หามนํานํ้ายาแอรไปผสมในเครื่องสูบถาย โดยเฉพาะในกระบอกสูบ
• หากคอมเพรสเซอรหรือนํ้ามันคอมเพรสเซอรไหลออกมา ควรแนใจวาไดทําความสะอาดคอมเพรสเซอร
หรือนํ้ามันคอมเพรสเซอรดังกลาวจนอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวานํ้ายาแอรที่มีความ
ไวไฟจะไมคงคางอยูในนํ้ามันหลอลื่นนั้น
• กระบวนการทําความสะอาดควรดําเนินการกอนที่จะคืนคอมเพรสเซอรไปยังผูจัดจําหนาย
• ควรทําความรอนตัวเครื่องของคอมเพรสเซอรดวยไฟฟาเทานั้นเพื่อเรงกระบวนการนี้
• เมื่อระบายนํ้ามันออกมาจากระบบ ควรดําเนินการดวยความปลอดภัย
คําอธิบายสัญลักษณตางๆ จะแสดงอยูบนเครื่องภายในอาคารหรือเครื่องภายนอกอาคาร
คําเตือน
สัญลักษณนี้แสดงวาเครื่องใชนํ้ายาแอรไวไฟ
หากนํ้ายาแอรรั่วไหลออกมาและมีแหลงกําเนิดไฟอยูดานนอก อาจเกิดไฟ
ลุกไหมได
ขอควรระวัง สัญลักษณนี้แสดงวาควรอานคูมือการใชงานดวยความละเอียดรอบคอบ
ญลักษณนี้แสดงวาควรใหเจาหนาที่ซอมบํารุงเปนผูดําเนินการกับเครื่องนี้
ขอควรระวัง สัโดยอ
างอิงจากคูมือการติดตั้ง
ขอควรระวัง สัญลักษณนี้แสดงวามีขอมูลอยูในคูมือการใชงาน และ/หรือคูมือการติดตั้ง
2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2.1. เครื่องพิเศษสําหรับนํ้ายาแอร R32 (R410A)
ชื่อเครื่องมือ
เปลี่ยนจาก RSS ไปใช R32(R410A)
เกจทอรวม
แรงดันมีคาสูง และไมสามารถวัดไดดวยเกจปกติ (R22) เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดจากการผสมนํ้ายาแอรชนิดอื่น พอรตเติมนํ้ายาจึงมีเสน
ผานศูนยกลางที่เปลี่ยนแปลงไป
ควรใชเกจที่มีผนึกระหวาง -0.1 ถึง 5.3 MPa (-1 ถึง 53 บาร) สําหรับ
ความดันสูง
-0.1 ถึง 3.8 MPa (-1 ถึง 38 บาร) สําหรับแรงดันตํ่า
ทอเติมนํ้ายาแอร
วัสดุและขนาดฐานของสายเติมนํ้ายาแอรจะเปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มความ
ตานทานความดันที่เกิดขึ้น (R32/R410A)
ปมสุญญากาศ
ปมสุญญากาศปกติทั่วไปสามารถใชได หากติดตั้งอุปกรณดัดแปลงปม
สุญญากาศ
หามใชปมสุญญากาศที่มีมอเตอรแบบอนุกรม
อุปกรณตรวจจับกาซรั่วไหล
เครื่องตรวจจับกาซรั่วชนิดพิเศษสําหรับนํ้ายาแอร R32 หรือ R410A
ประเภท HFC
ทอทองแดง
จําเปนตองใชทอทองแดงที่ไรรอยตอ และควรใหปริมาณนํ้ามันตกคางนอยกวา 40 มิลลิกรัม/10 เมตร อยาใช
ทอทองแดงที่มีสวนที่เคยตกหลน เปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสี (โดยเฉพาะพื้นผิวทอดานใน) มิฉะนั้น วาลวขยาย
หรือทอแคปลารีอาจอุดตันเนื่องจากสิ่งสกปรก
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ใชนํ้ายาแอร R32(R410A) ทําใหเกิดความดันสูงกวาการใช R22 ดังนั้นจึงตอง
เลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ความหนาของทอทองแดงที่ใชกับ R32(R410A) แสดงไวในตารางดังตอไปนี้ หามใชทอทองแดงที่มีความหนา
นอยกวา 0.8 มม. แมวาจะสามารถมีจําหนายในทองตลาดก็ตาม
Th-3
IM_02_9387082159-TH.indd 3
4/4/2559 BE 11:39 AM
ความหนาของทอทองแดงหลอม
2.3. ชิ้นสวนเพิ่มเติม
เสนผานศูนยกลางปรากฏ
(นิ้ว)
เสนผานศูนยกลาง
ภายนอก (มม.)
ความหนา (มม.)
1/4
6.35
0.80
3/8
9.52
ดูคูมือการติดตั้งของแตละอุปกรณสําหรับวิธีการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
ชื่อชิ้นสวน
0.80
คําเตือน
ในการติดตั้งเครื่องที่ใชนํ้ายาแอร R32 ควรใชเครื่องมือและวัสดุการเดินทอเฉพาะที่ผลิตขึ้นเฉพาะสําหรับ
การใชงานนํ้ายาแอร R32(R410A) เนื่องจากความดันของนํ้ายาแอร R32 จะสูงกวา R22 ประมาณ
1.6 เทา หากไมไดใชวัสดุการเดินทอเฉพาะ หรือติดตั้งไมถูกตอง อาจทําใหเกิดการแตกหรือบาดเจ็บได
นอกจากนี้ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได เชน นํ้ารั่วไหล ไฟดูด หรือไฟไหม
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย*
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย*
รีโมทคอนโทรลแบบงาย*
อุปกรณเชื่อมตอภายนอก*
ชุดสื่อสาร
เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานไดอยางเหมาะสม โปรดติดตั้งเครื่องตามวิธีการในคูมือนี้
ในการเชื่อมตอเครื่องภายในและภายนอกอาคาร ใหใชทอและสายเครื่องปรับอากาศที่มีตัวแทนจําหนาย
อยูในทองที่ของคุณ คูมือเลมนี้ไดอธิบายถึงการเชื่อมตอที่ถูกวิธีโดยใชชุดอุปกรณติดตั้งดังกลาว
• อยาเปดแหลงจายไฟจนกวาจะทํางานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ
•
•
ขอควรระวัง
3. ขอมูลจําเพาะทั่วไป
คูมือนี้เปนการแสดงวิธีและสถานที่ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศโดยสรุป โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดของ
ตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอกโดยละเอียด และมั่นใจวาจัดหารายการอุปกรณตาง ๆ ไวครบถวนกอน
ใชงาน
3.1. ประเภทของทอทองแดงและวัสดุกันความรอน
ขอควรระวัง
สําหรับความแตกตางของความยาวและความสูงทอ ใหดูที่คูมือการติดตั้งตัวเครื่องภายใน
คูมือการติดตั้งนี้อธิบายเฉพาะวิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเทานั้น ในการติดตั้งเครื่อง
ภายนอกอาคาร (ถามี) โปรดดูคูมือการติดตั้งที่มากับผลิตภัณฑนั้นๆ
•
•
ขนาดทอกาซ (ความหนา) [มม.]
Ø
ระมัดระวังอยาทําใหเครื่องปรับอากาศมีรอยขูดขีดเมื่อหยิบจับ
ภายหลังการติดตั้ง ควรอธิบายวิธีการใชงานที่ถูกตองใหลูกคาทราบ โดยใชคูมือการใชงาน
จํานวน
คูมือการใชงาน
ชื่อและรูปราง
จํานวน
เทปผา
1
1
สกรูเกลียวปลอย
(M4)
1
แผนยึดติดผนัง
5
สกรูเกลียวปลอย
(M3)
1
รีโมทคอนโทรล
2
แผนกรองอากาศ
1
2
ที่ใสแผนกรองอากาศ
แบตเตอรี่
2
2
ที่ใสรีโมทคอนโทรล
1
6.35 (0.8)
พันฉนวนความรอนรอบทอกาซและทอของเหลว
หากฉนวนความรอนไมทํางานหรือทํางานผิดพลาด อาจทําใหเกิดนํ้ารั่วไหล
• ในรุนที่มีวงจรยอนกลับ ใหใชฉนวนกันความรอนที่สามารถกันความรอนไดมากกวา 120 °C
• หากคาดวามีความชืน
้ ในสถานทีต่ ดิ ตัง้ ทอนํา้ ยาแอรสงู กวา 70% ใหพนั ฉนวนกันความรอนรอบทอนํา้ ยาแอร
หากคาดวามีความชื้นระหวาง 70 % และ 80 % ใหฉนวนกันความรอนที่มีความหนาที่ 15 มม. ขึ้นไป
หากคาดวามีความชื้นสูงกวา 80 % ใหฉนวนกันความรอนที่มีความหนาที่ 20 มม. ขึ้นไป
• การใชฉนวนกันความรอนที่บางกวาที่กําหนดไว อาจทําใหเกิดไอนํ้าควบแนนบนพื้นผิวของฉนวนกัน
ความรอน
• นอกจากนี้ ควรใชฉนวนความรอนที่มีอัตราสื่อนําความรอนไมเกิน 0.045 W/(m•K) หรือตํ่ากวา
(ณ อุณหภูมิ 20 °C)
3.2. วัสดุเพิ่มเติมที่ตองมีสําหรับการติดตั้ง
A. เทปทําความเย็น (หุม)
B. ตะขอหรือแคลมปกันความรอนสําหรับการเชื่อมตอสายไฟ (ดูที่รหัสไฟฟาทองถิ่น)
C. ปูนอุดรอยรั่ว
D. นํ้ามันหลอลื่นตัวทําความเย็น
E. แคลมปหรือฐานรองเพื่อใหทอนํ้ายาแอรแนน
4. ขอบังคับดานไฟฟา
ตัวเครื่องภายในใชพลังงานจากตัวเครื่องภายนอก ไมควรใหตัวเครื่องภายในใชแหลงจายไฟแยกกัน
1
มาตรฐานสําหรับสายไฟและอุปกรณแตกตางกันในแตละประเทศหรือภูมิภาค กอนเริ่มตนใชงานเครื่องใช
ไฟฟา ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ รหัสหรือมาตรฐานอยางเครงครัด
สายไฟ
รายการอุปกรณประกอบตอไปนี้จําเปนตอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (รายการที่ไมมีมาใหพรอมเครื่องปรับ
อากาศ จะตองจัดซื้อแยกตางหาก)
ชื่อ
Ø
คําเตือน
แผนผนึก A
ชุดประกอบทอเชื่อมตอ
สายไฟเชื่อมตอ (4 ตัวนํา)
ทอติดผนัง
เทปตกแตง
เทปไวนิล
12.70 (0.8)
•
อุปกรณประกอบการติดตั้งดังตอไปนี้ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง สามารถใชงานไดตามตองการ
คูมือการติดตั้ง
(คูมือนี้)
ขนาดทอของเหลว (ความหนา) [มม.]
ขอควรระวัง
2.2. อุปกรณเสริม
ชื่อและรูปราง
การใชงาน
สําหรับใชงานเครื่องปรับอากาศ
สําหรับใชงานเครื่องปรับอากาศ
สําหรับใชงานเครื่องปรับอากาศ
เพื่อควบคุมการทํางาน
สําหรับการติดตั้งของอุปกรณเพิ่มเติม
* อุปกรณเพิ่มเติมชุดสื่อสารจําเปนสําหรับการติดตั้ง
หามใชปมสุญญากาศหรือเครื่องมือสูบถายนํ้ายาแอรที่ใชมอเตอรแบบอนุกรม เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟ
ลุกไหมได
คําเตือน
ชื่อรุน
UTY-RVNYN
UTY-RNNYN
UTY-RSNYN
UTY-XWZXZ5
UTY-TWBXF1
จํานวน
1
1
1
1
1
ชื่อ
จุกปดผนัง
ฐานรอง
ทอยางระบายนํ้า
สกรูเกลียวปลอย
สารผนึก
ขนาดตัวนํา [มม2]
ชนิด
หมายเหตุ
3 สายไฟ + สายดิน,
สายไฟเชื่อมตอ
1.5 - 2.5
ประเภท 60245 IEC 57
1 Ø 220 V
ความยาวสายไฟสูงสุด: ใหแรงดันไฟตกลงไมเกิน 2% เพิ่มขนาดสายหากแรงดันลดลงมากกวา 2%
จํานวน
1
1 ชุด
1
1 ชุด
1
Th-4
IM_02_9387082159-TH.indd 4
4/4/2559 BE 11:39 AM
6.1. ขนาดในการติดตั้ง
5. การเลือกตําแหนงในการติดตั้ง
กําหนดตําแหนงติดตั้งพรอมลูกคาดังนี้:
• หามติดตั้งในพื้นที่ที่มีควันจากนํ้ามัน ในโรงงานที่ใชนํ้ามัน พื้นที่ที่เครื่องถูกลมทะเล พื้นที่นํ้าพุรอนซึ่งมีกาซ
ซัลไฟด พื้นที่ที่มีกาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน พื้นที่ที่สัตวอาจปลอยสิ่งปฏิกูลลงบนเครื่อง พื้นที่ที่มีกาซแอมโมเนีย
และพื้นที่ที่มีฝุนละออง
แผนยึดติดผนัง 84 มม.
หรือมากกวา
133 มม. หรือมากกวา
127 มม. หรือมากกวา
ตัวเครื่องภายใน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ติดตั้งระดับของเครื่องภายในอาคารบนผนังที่แข็งแรงและไมทําใหเกิดการสั่นสะเทือน
ไมควรมีสิ่งกีดขวางชองลมทางเขาและชองลมทางออก: อากาศสามารถไหลเวียนไดทั่วทั้งหอง
ติดตั้งวงจรสาขาเฉพาะกับตัวเครื่อง
หามติดตั้งเครื่องในบริเวณที่แสงแดดสองโดยตรง
ติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับเครื่องภายนอกอาคารไดงาย
ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สามารถติดตั้งทอยางระบายนํ้าไดงาย
ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง และเวนพื้นที่ไวดังแสดงในหัวขอ “6.1. ขนาดในการติดตั้ง” และติดตั้งเครื่อง
ในที่ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนแผนกรองได
ตําแหนงในการติดตั้งขั้นตนที่ถูกตองจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะการยายตําแหนงจะทําไดยากหากไดติดตั้งไป
แลว
1.5 เมตร หรือมากกวา 1.8 เมตร
หรือมากกวา
รีโมทคอนโทรล
(จุกปดผนัง)
ที่ใสรีโมทคอนโทรล
ชิ้นสวนการเชื่อมตอแบบ
ปลายบานควรติดตั้งไวที่
ภายนอก
สกรูเกลียวปลอย (เล็ก)
คําเตือน
ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สามารรองรับนํ้าหนักของเครื่องได ติดตั้งเครื่องใหมั่นคง เพื่อไมใหเครื่องควํ่าหรือ
ตกลงมา
ขอควรระวัง
ไมควรติดตั้งเครื่องในบริเวณตอไปนี้:
• พื้นที่มีเกลือในปริมาณมาก เชน ชายทะเล อาจทําใหชิ้นสวนโลหะผุกรอน ทําใหชิ้นสวนหลุดออก หรือ
เกิดรอยรั่วทําใหนํ้าเขาเครื่องได
• พื้นที่ที่มีนํ้ามันแรหรือมีละอองนํ้ามันอยูจํานวนมาก หรือพื้นที่ที่มีไอนํ้า เชน หองครัว อาจทําใหชิ้นสวน
พลาสติกเสื่อมสภาพ ทําใหชิ้นสวนหลุดออก หรือเกิดรอยรั่วทําใหนํ้าเขาเครื่องได
• พื้นที่ที่ใกลแหลงความรอน
• พื้นที่ที่มีสารซึ่งมีผลกระทบรุนแรงตอเครื่อง เชน กาซซัลฟวริค กาซคลอรีน กรด หรือดาง
อาจทําใหทอทองแดง และขอตอทองเหลืองผุกรอน ทําใหเกิดนํ้ายาแอรรั่ว
• พื้นที่ซึ่งอาจทําใหกาซที่ระเบิดไดรั่วไหลออกมา ซึ่งกาซดังกลาวมีเสนใยคารบอนที่มีสารแขวนลอย หรือ
ฝุนที่ติดไฟ หรือสารระเหยไวไฟ เชน ทินเนอร หรือนํ้ามันเชื้อเพลิง
• หากกาซรั่วและเกิดขึ้นในบริเวณรอบตัวเครื่อง อาจกอใหเกิดอัคคีภัย
• พื้นที่ซึ่งสัตวตางๆ ปลอยสิ่งปฏิกูลออกมา หรือพื้นที่ที่มีกาซแอมโมเนีย
•
•
•
•
•
หามใชเครื่องเพื่อวัตถุประสงคพิเศษ เชน การจัดเก็บอาหาร การเลี้ยงดูสัตว การเพาะปลูกตนไม หรือใช
เก็บอุปกรณวัด หรืองานศิลปะ เนื่องจากอาจทําใหสิ่งที่จัดเก็บหรือถนอมไวมีคุณภาพลดลง
ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ชองระบายนํ้าไมกอใหเกิดปญหาใดๆ ตามมา
ติดตั้งเครื่องภายในอาคาร เครื่องภายนอกอาคาร และสายจายไฟ ใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุอยางนอย 1 เมตร เพื่อปองกันเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุถูกสัญญาณรบกวน
(แมวาจะติดตั้งในระยะมากกวา 1 ม. แลว ก็ยังอาจเกิดสัญญาณรบกวนไดในบางกรณี)
หากเด็กอยูใกลเครื่อง ควรมีวิธีปองกันไมใหเด็กเขาถึงเครื่องได
ติดตั้งเครื่องภายในอาคารบนผนังโดยใหมีความสูงจากพื้นมากกวา 1.8 เมตร
6.2. ทิศทางการเดินทอของเครื่องภายในอาคาร
การเดินทอสามารถทําได 3 ทิศทางตามที่แสดงไวดังนี้
เมื่อเดินทอในทิศทาง (2) หรือ (3) ใหตัดตามชองทอที่ดานขางของฝาครอบดานหนาโดยใชเลื่อยเหล็ก
(ดานหลัง)
(2) ชองทางออก
ดานขวา
(1) ชองทางออกดานหลัง
(3) ชองทางออกดานลาง
6.3. การเจาะรูในผนังเพื่อตอทอ
(1)
(2)
(3)
(4)
เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มม. บนผนังตามตําแหนงที่แสดงไวดังนี้
เจาะรูโดยใหปากรูดานนอกอยูตํ่ากวาดานใน (5-10 มม.)
ปรับหาศูนยกลางของรูบนผนัง หากไมอยูตรงกลาง อาจทําใหนํ้ารั่วไหลได
ตัดทอติดผนังใหเทากับความหนาของผนัง ติดทอดังกลาวเขากับฝาปดผนัง จากนั้นปดฝาปดใหแนนโดย
ใชเทปไวนิล แลวสอดทอเขาไปในรู
(5) สําหรับการเดินทอดานซายและการเดินทอดานขวา ใหเจาะรูต่าํ ลงมาเล็กนอยเพื่อใหนํ้าที่ระบายออกมา
ไหลไดโดยสะดวก
แผนยึดติดผนัง
พันดวยเทปไวนิล
จุดศูนยกลาง
6. งานสวนการติดตั้ง
จุกปดผนัง*
ชองที่มีเสนผานศูนยกลาง 65 มม.
คําเตือน
คําเตือน
ในระหวางการขนสงหรือการเคลื่อนยายเครื่องภายในอาคาร ควรหุมปองกันทอโดยใชแผนยึดติดผนังปดไว
หามเคลื่อนยายเครื่องใชไฟฟาโดยการยกทอของเครื่องภายในอาคาร
(หากเกิดแรงกระแทกกับขอตอทออาจทําใหเกิดกาซไวไฟจากการรั่วไหลระหวางดําเนินการได)
ควรใชทอติดผนังเสมอ หากไมไดใชทอติดผนัง สายไฟที่เชื่อมตอระหวางเครื่องภายในอาคารและเครื่อง
ภายนอกอาคารอาจสัมผัสกับโลหะ และอาจทําใหปลอยกระแสไฟออกมา
ขอควรระวัง
•
•
•
5 ถึง
10 มม. ตํ่า
ทอติดผนัง*
(ดานใน) ผนัง (ดานนอก)
*ซื้อเฉพาะในทองถิ่น
6.4. การติดตั้งแผนยึดติดผนัง
ไมควรกระแทกหรือกดเซ็นเซอรตรวจสอบอุณหภูมิ เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือผิดปกติ
ไมควรสัมผัสเซ็นเซอรตรวจสอบอุณหภูมิ รอยขีดขวนหรือสิ่งสกปรกอาจทําใหการตรวจจับผิดพลาด
ไมควรวางสิ่งของขนาดใหญใกลกับเซ็นเซอรตรวจสอบอุณหภูมิ และเก็บเครื่องทําความรอนไวนอก
บริเวณการตรวจจับของเซ็นเซอร
ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวมนุษยมีดังนี้
มุม100° แนวนอน (มุมมองดานบน)
มุม90° แนวดิ่ง (มุมมองดานขาง)
7 เมตร
90°
7 เมตร
50°
50°
•
ถอดแผนยึดติดผนังจากตัวเครื่องภายใน (ถอดสกรู)
แผนยึดติดผนัง
สกรูเกลียวปลอย
(1) ติดตั้งแผนยึดติดผนังโดยวางตําแหนงในแนว
ตั้งและแนวนอนใหถูกตอง
หากแผนยึดติดผนังเอียง นํ้าอาจหยดลงพื้นได
(2) ติดตั้งแผนยึดติดผนังเขาโดยใหมีความมั่นคง
พอที่จะรองรับนํ้าหนักของตัวเครื่องได
ติดแผนยึดติดผนังเขากับผนังโดยใชสกรูอยางนอย 5 ตัว
ขึ้นไป ใสเขาไปในชองใกลกับขอบดานนอกของแผนยึด
• ตรวจสอบวาไมใหแผนยึดติดผนังขยับได
•
Th-5
IM_02_9387082159-TH.indd 5
4/4/2559 BE 11:39 AM
6.6. การตอบานทอ (การตอทอ)
ขอควรระวัง
ติดตั้งแผนยึดติดผนังโดยปรับแนวนอนและแนวตั้งใหอยูในแนวเดียวกัน การติดตั้งเอียงอาจทําใหนํ้ารั่วไหล
ออกมาได
6.5. การจัดตําแหนงทอยางระบายนํ้าและทอ
[การเดินทอดานหลัง การเดินทอดานขวา การเดินทอดานลาง]
ทอ (ดานบน)
ติดตั้งทอของเครื่องภายในอาคารตามทิศทางของ
รูบนผนัง แลวมัดทอยางระบายนํ้าและทอไวดวยกัน
โดยใชเทปไวนิล
• ติดตั้งทอโดยใหทอยางระบายนํ้าอยูดานลาง
• พันทอของเครื่องภายในอาคารที่มองเห็นจากดาน
นอกโดยใชเทปตกแตง
• สําหรับการเดินทอออกดานขวาหรือดานลาง ใหตัด
ชองตัดสําหรับเปนทางออกของทอโดยใชเลื่อยเหล็ก
•
เครื่องภายใน
อาคาร ทอยางระบายนํ้า
(ดานลาง)
การบานทอ
(1) ตัดทอเชื่อมตอใหมีความยาวตามที่กําหนดโดยใชเครื่องตัดทอ
(2) จับทอควํ่าลงเพื่อไมใหเศษที่ตัดออกมาคางอยูในทอ จากนั้นจึงลบครีบทอที่เหลืออยูออก
(3) ใสน็อตสําหรับบานทอลงบนทอแลวทําการบานทอโดยใชเครื่องมือบานทอ
เสนผานศูนยกลางภายนอก
ของทอ
[มม. (นิ้ว)]
ไมมีชองวาง
ประแจหกเหลี่ยม
วิธีการติดตั้งทอยางระบายนํ้า
สกรู
วิธีการถอดทอยางระบายนํ้า
ทอยางระบายนํ้า
ความกวางของ
ดานแบน
ทอยางระบายนํา้
ที่ยึดทอยางระบายนํ้า
ใสทอยางระบายนํ้าในแนวนอนตรงเขาไปดาน
ใน เพื่อใหที่ยึดทอยางอยูแนวเดียวกับชองสกรูที่
อยูรอบกอกระบายนํ้าพอดี หลังจากใสและกอน
เปลี่ยน ใสและขันสกรูที่ถอดออกมากลับเขาไป
อีกครั้ง
ถอดสกรูที่อยูดานซาย
ของทอยางระบายนํ้าออก
แลวดึงทอยางระบายนํ้า
ทีย่ ดึ ทอยางระบายนํา้
ออกมา
ควรจับขอตอของทอยางระบายนํ้าไวในระหวางดําเนินการ
เนื่องจากสกรูจะอยูดานใน จึงควรใชไขควงที่มีแมเหล็กไฟฟา
สําหรับการเดินทอดานซายและการเดินทอดานหลังซาย วางสัญลักษณที่อยูบนแผนยึดติดผนังแลววางทอ
เชื่อมตอ
• ดัดทอเชื่อมตอใหมีรัศมีความโคง 70 มม. ขึ้นไป แลวจึงติดตั้งโดยใหหางจากผนังไมเกิน 35 มม.
• หลังจากสอดทอภายในอาคารและทอยางระบายนํ้าผานผนังออกมาแลว แขวนเครื่องภายในอาคารเขากับ
ตะขอแขวนที่อยูดานบนและดานลางของแผนยึดติดผนัง
ขนาด B [มม.]
0 ถึง 0.5
9.1
13.2
16.6
19.7
24.0
เสนผานศูนยกลางภายนอกของทอ
[มม. (นิ้ว)]
ความกวาง
ของน็อตหัวผาตามดานแบน [มม.]
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
12.70 (1/2)
15.88 (5/8)
19.05 (3/4)
17
22
26
29
36
ขันดวยประแจสองตัว
การเชื่อมตอ
(1) ใสจุกปดผนังเครื่องภายนอกอาคาร (ที่ใหมาพรอมกับชุดติด
ตั้งที่เลือกใชได หรือที่ซื้อไดในทองที่) เขากับทอติดผนัง
(2) ตอทอของเครื่องภายในอาคารและเครื่องภายนอกอาคาร
(3) หลังจากจับคูจุดศูนยกลางของพื้นผิวสัมผัสที่บานออกมา
และขันน็อตดวยมือจนแนนแลว ใชประแจทอรคขันน็อต
ตามแรงขันที่กําหนดไวดานลาง
•
ตะขอเกี่ยวดานบน
•
แขวนเครื่องภายในอาคารเขากับ
ตะขอแขวนที่อยูดานบนของแผน
ยึดติดผนัง
ตะขอเกี่ยวดานลาง
(แผนคั่น)
แผนยึดติดผนัง
คําเตือน
ทอรค
ประแจ
ประแจ (ปากตาย)
น็อตหัวผา
ทอของเครื่องภายใน ทอเชื่อมตอ
อาคาร
การเชื่อมตอแบบปลายบานไมควรทําภายในอาคาร
ขอควรระวัง
[การติดตั้งเครื่องภายในอาคาร]
เครื่องภายในอาคาร
L
เมื่อใชเครื่องมือบานทอปกติในการบานทอ R32 ขนาดของ A ควรอยูที่ประมาณ 0.5 มม. มากกวาที่ระบุไวใน
ตาราง (สําหรับการบานทอดวยเครื่องมือบานทอของรุน R32) เพื่อใหไดขนาดการบานตามที่กําหนด ใชเกจวัด
ความหนาในการวัดขนาดของ A
กอกระบายนํา้
ฝาปดชองระบายนํ้า
ใชประแจหกเหลี่ยมขนาด 4 มม. อีกดานหนึ่งใสฝา
ปดชองระบายนํ้าลงไปจนกวาฝาปดจะแนบเขากับปาก
กอกระบายนํ้า
สกรู
กอกระบายนํ้า
ชองสกรู
A
ขนาด A [มม.]
เครื่องมือบานทอสําหรับ R32
ชนิดคลัตช
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
12.70 (1/2)
15.88 (5/8)
19.05 (3/4)
สําหรับการเดินทอออกดานซายหรือ
ดานลาง ใหตัดชองตัดสําหรับเปน
ทางออกของทอโดยใชเลื่อยเหล็ก
• ถอดฝาปดชองระบายนํ้าทิ้งออกโดย
ใชคีมดึงที่หัวฝาปดออกมา
•
วิธีการติดตั้งฝาปดชองระบายนํ้า
B
ทอ
[สําหรับการเดินทอดานหลังซาย และการเดินทอดานซาย]
สลับฝาปดชองระบายนํ้ากับทอยางระบายนํ้า
ทอยางระบายนํ้าของเครื่องภายในอาคาร ฝาปดชองระบายนํ้า
ตรวจสอบวา [L] ถูกบาน
สมํ่าเสมอ และไมมีรอย
แตกหรือรอยขีดขวน
ใสน็อตสําหรับบานทอ (ควรใชน็อตสําหรับบานทอ
ที่ใหมาพรอมกับเครื่องภายในอาคารและเครื่อง
ภายนอกอาคารตามลําดับ) ลงบนทอแลวทําการ
บานทอโดยใชเครื่องมือบานทอ
ใชเครื่องบานทอพิเศษสําหรับ R410A หรือ R32
แมพิมพ
หรือเครื่องมือบานทอทั่วไป (สําหรับ R22)
•
ใสแผนคั้นเขาไประหวางเครื่องภายในอาคารและแผนยึดติดผนัง
เพื่อใหมีที่วางเกิดขึ้นที่ดานลางของเครื่องภายในอาคารและผนัง
•
หลังจากแขวนเครื่องภายในอาคารเขากับตะขอเกี่ยวดานบนแลว ให
เกี่ยวฟตติ้งของเครื่องภายในอาคารเขากับตะขอเกี่ยวดานลาง 2 ตัว
ขณะที่กดตัวเครื่องใหตํ่าลงชิดกับผนัง
ตรวจสอบใหแนใจวาตอทอเขากับชองตอของเครื่องภายในอาคารอยางถูกตอง หากมีการตั้งศูนยไมดี น็อต
หัวผาจะไมสามารถขันแนนไดสนิท หากออกแรงหมุนน็อตหัวผามากเกินไป อาจทําใหเกลียวเสียหายได
อยาถอดน็อตหัวผาออกจากทอของเครื่องภายในอาคารทันที จนกวาจะเริ่มทําการเชื่อมตอเขากับทอ
จับประแจวัดแรงบิดที่ดามจับ วางตําแหนงใหไดองศาที่ถูกตองกับทอเพื่อขันน็อตหัวผาใหแนน
ขันน็อตหัวผาดวยประแจวัดแรงบิดโดยใชวิธกี ารขันแนนตามที่ระบุ มิฉะนั้นน็อตหัวผาอาจแตกหลังจากที่ใช
งานไดสักระยะ สงผลใหนํ้ายาแอรรั่วไหลและกอใหเกิดกาซที่เปนอันตรายหากนํ้ายาแอรสัมผัสถูกเปลวไฟ
เชื่อมตอทอเพื่อใหสามารถถอดฝาครอบกลองควบคุมเพื่อการบริการเมื่อจําเปนไดอยางงายดาย
เพื่อปองกันการไหลซึมของนํ้าเขาสูกลองควบคุม ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดหุมฉนวนทออยางแนนหนา
แลว
ขนาดของน็อตสําหรับบานทอและแรงขัน
น็อตหัวผา [มม. (นิ้ว)]
แรงบิดขัน [N·m (kgf·cm)]
เสนผานศูนยกลาง 6.35 (1/4)
เสนผานศูนยกลาง 9.52 (3/8)
เสนผานศูนยกลาง 12.70 (1/2)
เสนผานศูนยกลาง 15.88 (5/8)
เสนผานศูนยกลาง 19.05 (3/4)
ขอควรระวัง
ใสทอยางระบายนํ้าและฝาปดทอระบายนํ้าใหแนน ทอยางควรเอียงลงเพื่อปองกันไมใหนํ้ารั่วไหล
เมื่อใสทอยางระบายนํ้าเขาไป นอกจากนํ้าแลวไมควรใชสิ่งอื่นใด หากใชสิ่งอื่นนอกเหนือจากนํ้าจะทําให
ทอยางเสื่อมคุณภาพไดจนนํ้ารั่วออกมา
• หลังจากถอดทอยางระบายนํ้าออกมา ควรแนใจวาไดปดฝาปดทอระบายนํ้าแลว
• เมื่อใชเทปมัดทอและทอยางระบายนํ้า ควรวางทอยางระบายนํ้าไวใตทอ
• สําหรับการเดินทอสายยางระบายนํ้าในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิตํ่า จะตองมีวิธีการปองกันไมใหทอ
สายยางระบายนํ้ากลายเปนนํ้าแข็งดวย หลังจากที่เครื่องทํางานดวยการทําความเย็นในสภาพแวดลอม
ที่มีอุณหภูมิตํ่า (เมื่ออุณหภูมิภายนอกตํ่ากวา 0 °C) นํ้าในทอยางระบายนํ้าอาจกลายเปนนํ้าแข็งได นํ้าที่
ระบายออกมาและกลายเปนนํ้าแข็งจะอุดตันทางไหลของนํ้าในทอยาง จนอาจทําใหนํ้ารั่วในเครื่องภายใน
อาคารได
•
•
16 ถึง 18 (160 ถึง 180)
32 ถึง 42 (320 ถึง 420)
49 ถึง 61 (490 ถึง 610)
63 ถึง 75 (630 ถึง 750)
90 ถึง 110 (900 ถึง 1,100)
เพื่อปองกัน
ไมใหกาซรั่ว
ใหใชนํ้ามันหลอลื่น
ระบบทําความเย็นทา
เคลือบไว
ขอควรระวัง
•
ขันน็อตสําหรับบานทอโดยใชประแจทอรคตามที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ หากขันแนนจนเกินไป น็อต
สําหรับบานทออาจหักเมื่อใชงานนานๆ และอาจทําใหนํ้ายาแอรรั่วได
Th-6
IM_02_9387082159-TH.indd 6
4/4/2559 BE 11:39 AM
7. การเดินสายไฟ
แคลมปยึดสายไฟ
สกรู
ขอควรระวัง
ระมัดระวังไมใหเกิดประกายไฟเมื่ออยูในสถานการณดังตอไปนี้ เนื่องจากใชนํ้ายาแอรที่มีความไวไฟ
• หามถอดฟวสออกขณะที่ยังเปดไฟอยู
• หามถอดสายไฟออกขณะที่ยังเปดไปอยู
• ควรวางตําแหนงจุดเชื่อมตอของชองออกไวใหอยูสูง วางสายไฟโดยไมใหพันกัน
ขอควรระวัง
คําเตือน
เครื่องภายนอกอาคาร
8. การเสร็จสิ้น
สายไฟ
สายควบคุม
(1) หุมฉนวนระหวางทอตางๆ
• สําหรับการเดินทอดานหลัง ดานขวา และดานลาง ใหพัน
ฉนวนหุมทอเชื่อมตอและฉนวนหุมทอของเครื่องภายใน
อาคารซอนกันแลวผูกรวมกันโดยใชเทปไวนิลเพื่อไมใหมีชอง
วางเกิดขึ้น
• สําหรับการเดินทอดานซายและดานลางซาย ใหพันฉนวนหุม
มัดทอรวมกันเพื่อ เทปไวนิล
ทอเชื่อมตอและฉนวนหุมทอเครื่องภายในอาคารชนกันแลว
ไมใหเกิดชองวาง
ผูกรวมกันโดยใชเทปไวนิลเพื่อไมใหมีชองวางเกิดขึ้น
• สําหรับการเดินทอดานซายและดานลางซาย พันสวนที่เก็บ
การเดินทอดานซาย
ทอดานหลังไวโดยใชเทปผา
สายไฟเชื่อมตอ
• สําหรับการเดินทอดานซายและดานลางซาย มัดสายไฟเชื่อม
ตอติดกับดานบนของทอโดยใชเทปไวนิล
• สําหรับการเดินทอดานซายและดานลางซาย มัดทอและทอ
ยางระบายนํ้ารวมกันโดยใชเทปผาพันใหทอทั้งสองมีขนาด
ทอ ทอยางระบายนํ้า
พอดีเพื่อใสเขาไปในที่เก็บทอดานหลังได
(2) ติดสายไฟเชื่อมตอไวตามทอเชื่อมตอชั่วคราวโดยใชไวนิลเทป
(ใชเทปหุมโดยใหมีความกวาง 1/3 ของเทป จากดานลางของ
ทอ
ทอเพื่อไมใหนํ้าซึมเขาไปได)
พันดวยเทปผา (3) ติดทอเชื่อมตอเขากับผนังดานนอกพรอมฐานรอง
(4) ปดชองวางระหวางทอติดผนังและชองของผนังโดยใชสารผนึก
เทปผา
เพื่อปองกันใหนํ้าฝนหรือลมพัดเขามาได
ทอยางระบายนํ้า
(5) ติดทอยางระบายนํ้าเขากับผนังดานนอก ฯลฯ
7.2. วิธีการตอสายไฟเขากับขั้วตอสายไฟ
(1)
(2)
(3)
(4)
ใชหางปลาหัวกลมแบบมีปลอกฉนวนหุมดังแสดงในภาพดานลางเพื่อตอเขากับบล็อคขั้วเสียบ
บีบขั้วตอสายไฟชนิดกลมเขากับสายไฟใหแนนโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อไมใหสายไฟหลวม
ใชสายไฟตามที่กําหนดไวโดยตอใหแนน แลวขันเพื่อไมใหเกิดแรงดันมากระทบขั้วตอสายไฟดังกลาว
ใชไขควงที่เหมาะสมขันสกรูใหแนน อยาใชไขควงที่เล็กเกินไป มิฉะนั้นหัวสกรูอาจเสียหายและทําให
ไมอาจขันแนนอยางถูกตอง
(5) อยาขันสกรูแนนเกินไป มิฉะนั้นสกรูอาจแตกหัก
(6) ดูแรงขันสกรูของขั้วตอสายไฟในตารางดังตอไปนี้
แรงบิดขันแนน
0.8 ถึง 1.0 N • m ( 8 ถึง 10 kgf • cm )
1.2 ถึง 1.8 N • m ( 12 ถึง 18 kgf • cm )
2.0 ถึง 3.0 N • m ( 20 ถึง 30 kgf • cm )
สําหรับการเชื่อมตอจากดานลางซาย
ทอติดผนัง
สายเปลือย
10 มม.
สายไฟ
ปลอก
ทอเชื่อมตอ
ฝาปดผนัง
ดานนอก*
ทอยางระบายนํา้
ฐานรอง*
สกรูพรอมแหวนรองพิเศษ
หางปลาหัวกลม
บล็อคขั้วเสียบ
สายไฟ
ปูนอุด
รอยรั่ว
สกรู
ตรวจสอบดังนี้:
ดี ทอยางระบายนํ้า
ฐานรอง
หาม
หาม
หาม
ไมเรียบ
งอขึ้น
ปลายจุมนํ้า
9. การถอดและการติดตั้งแผงดานหนา
การถอดชองลมดูดอากาศ
สายไฟ สายดิน
40 มม.
(1) ถอดฝาครอบสายไฟออก
(2) ถอดแคลมปยึดสายไฟออก
(3) ตอขั้วตอสายไฟชนิดกลมเขา
กับฐานขั้วตอสายไฟ
(4) ผูกสายไฟเชื่อมตอใหแนนโดย
ใชแคลมปยึดสายไฟ
(5) ปดฝาครอบใหแนน
60 มม.
ฝาครอบ
สายไฟ
(ภายนอก)
ผนัง
*จัดเตรียมในสถานที่ติดตั้ง
ทอ
7.3. การเดินสายไฟของเครื่องภายในอาคาร
สกรู
สายไฟเชื่อมตอ
แผงขั้วตอสายไฟ
หางปลาหัวกลม
แคลมปยึดสายไฟ
หุมฉนวนทับ
ทอเชื่อมตอ
(ฉนวนกันความรอน)
กรุณาเชื่อมตอกับขั้วตอที่
กําหนดเทานั้น
สายดิน
สกรู M3.5
สกรู M4
สกรู M5
จับคูหมายเลขของฐานขั้วสายไฟและสีของสายไฟเชื่อมตอกับฐานขั้วเสียบสายไฟและสายไฟเชื่อมตอของ
เครื่องภายนอกอาคาร หากเดินสายไฟไมถูกตองอาจทําใหเกิดไฟไหมได
• เมื่อติดสายไฟเชื่อมตอเขากับแคลมปยึดสายไฟ ควรผูกสายไฟตรงสวนปลอกพลาสติก ไมใชสวนที่เปน
ฉนวน หากฉนวนมีรอยถลอก ไฟอาจรั่วได
• ควรตอสายดินเสมอ การตอสายดินผิดวิธีอาจทําใหเกิดไฟดูดได
• ตอสายไฟเชื่อมตอเขากับฐานขั้วสายไฟใหแนน การติดตั้งที่ไมสมบูรณอาจทําใหเกิดอัคคีภัย
• หามใชสกรูสายดินของเครื่องภายในอาคารตอเขากับเครื่องภายนอกอาคาร เวนแตมีการระบุไวชัดเจน
•
กอนตอสายไฟ ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดตัดการจายไฟแลว
ตองตอสายไฟทุกสายใหแนน
หามใหสายไฟสัมผัสกับทอนํ้ายาแอร คอมเพรสเซอร หรือชิ้นสวนที่หมุนไดโดยเด็ดขาด
สายไฟหลวมอาจทําใหขั้วตอสายไฟรอนจัดหรือทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ อันตรายจากไฟไหมก็อาจเกิด
ขึ้นไดดวยเชนกัน ดังนั้นจึงควรตอสายไฟทุกเสนใหแนน
• ตอสายไฟเขากับหมายเลขของขั้วตอสายไฟที่ตรงกัน
•
•
•
•
[เครื่องภายในอาคาร]
ขั้วตอ
สกรู
ใสฝาครอบสายไฟเขาไปในรูสี่เหลี่ยมของตัวเครื่องภายในและ
ขันยึดดวยสกรูใหแนน
สายไฟเชื่อมตอ
7.1. แผนผังระบบสายไฟ
ฝาครอบสายไฟ
a
b
เปดชองลมดูดอากาศ
ขณะที่กดเพลายึด
ดานซายและขวาของ
ชองลมดูดอากาศ
ออกดานนอกเบาๆ
“a” ใหถอดชองลม
ดูดอากาศตามทิศทาง
ของลูกศร “b”
การติดตั้งชองลมดูดอากาศ
c
ขณะที่จับชองลมไวใน
แนวนอน ใหวางเพลา
ยึดดานซายและขวา
เขาไปยังบล็อครองซึ่ง
อยูดานบนสุดของฝา
เปด “c”
ใสเพลายึดจนไดยิน
เสียงติดสนิท เพื่อให
แนใจวาเพลายึดแตละ
ตัวแนนแลว
กดตําแหนงทั้ง 4 ที่อยู
บนชองลมดูดอากาศ
เพื่อปดชองลมใหสนิท
Th-7
IM_02_9387082159-TH.indd 7
4/4/2559 BE 11:39 AM
9.1. การถอดแผงดานหนา
11. การติดตั้งรีโมทคอนโทรล
ตรวจสอบวาตัวเครื่องภายในไดรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลอยางถูกตอง แลวจึงติดตั้งที่ใสรีโมทคอนโทรล
สกรู (ฝาครอบสายไฟ)
ขอควรระวัง
ฝาครอบสายไฟ
หามติดตั้งเครื่องภานอกอาคารในพื้นที่ดังตอไปนี้:
• สถานที่ที่ถูกแสงแดดสองถึงโดยตรง
• ตําแหนงที่ไดรับความรอนจากเตาหรือเครื่องทําความรอน
สกรู (7 ตําแหนง)
ตัวกระจาย
11.1. การติดตั้งที่ใสรีโมทคอนโทรล
สกรู (3 ตําแหนง)
ติดตั้งรีโมทคอนโทรลในระยะที่หางจากตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลไมเกิน 7 เมตร หลังจากติดตั้ง
รีโมทคอนโทรลแลว ใหตรวจสอบวาสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
• ติดตั้งที่ใสรีโมทคอนโทรลเขากับผนัง เสา หรืออื่น ๆ ดวยสกรูเกลียวปลอย
•
แผงดานหนา
การติดตั้งที่ใสรีโมทคอนโทรล
การติดตั้ง
รีโมทคอนโทรล
ที่ใสรีโมทคอนโทรล
(1) ถอดชองลมดูดอากาศออก
(ดูการถอดชองลมดูดอากาศ)
(2) ถอดฝาครอบ 3 ชิ้น
(3) ถอดฝาครอบสายไฟออก
(4) ถอดสกรู 7 ตัวออก
(5) ดึงแผงดานหนาไปทางขางหนาพรอม
ยกสวนบนขึ้น แผงดานหนาก็จะหลุด
ออกมา
(1) ชุด
สกรูเกลียวปลอย
(เล็ก)
รีโมทคอนโทรล
(2) ลง
9.2. การติดตั้งแผงดานหนา
ตะขอเกี่ยวดานบน
(3 ตําแหนง)
รูดานบน (3 ตําแหนง)
12. การติดตั้งชุดสวนประกอบที่เลือกใชงานได
เครื่องปรับอากาศนี้สามารถเชื่อมตอกับชุดอุปกรณเสริมตอไปนี้ได
• รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
• รีโมทคอนโทรลแบบงาย
• อุปกรณเชื่อมตอภายนอก
กอนทําการติดตั้งรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
•
แผงดานหนา
เครื่องภายในอาคาร
(1) ขั้นแรกใหติดสวนลางของแผงดานหนา แลวใสตะขอ (3) ติดฝาครอบสายไฟ
เกี่ยวดานบนและดานลาง
(4) ติดสกรู 3 ตัว
(ดานบน 3 จุด และดานลาง 2 จุด)
(5) ติดชองลมดูดอากาศ
(2) ติดสกรู 3 ตัว
ขอควรระวัง
ติดตั้งแผงดานหนาและชองลมทางเขาใหแนน ถาติดตั้งไมเรียบรอย แผงดานหนาหรือชองลมทางเขาอาจ
หลุดรวงไดและเปนสาเหตุของการบาดเจ็บได
10. ทดสอบการเดินเครื่อง
(1) การทํางานของแตละปุมบนรีโมทคอนโทรลปกติหรือไม?
(2) ไฟแตละดวงสวางปกติหรือไม?
(3) ทิศทางการระบายอากาศของบานเกล็ดทํางานผิดปกติหรือไม?
(4) ทอระบายนํ้าปกติหรือไม?
(5) มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนผิดปกติในระหวางการทํางานหรือไม?
• อยาทดสอบการทํางานของเครื่องเปนเวลานาน
[วิธีการใชงาน]
•
ขอควรระวัง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
รายการที่ตองตรวจสอบ
•
•
ขณะที่ใชรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย บางฟงกชั่นอาจไมสามารถใชงานได
สําหรับวิธีการใชงาน ใหดูในคูมือการใชงาน
เครื่องภายนอกอาคารอาจไมทํางาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายในหอง ในกรณีนี้ กดปุม MANUAL AUTO
ของเครื่องภายในอาคารคางไวนานกวา 10 วินาที ไฟของตัวแสดงการทํางานและตัวแสดงการตั้งเวลาจะเริ่ม
กะพริบพรอมๆ กันในระหวางทดสอบการทํางาน
จากนั้น การทดสอบการทําความรอนจะเริ่มตนในประมาณ 3 นาที เมื่อความรอนถึงคาที่กําหนดไวจากการ
ทํางานของรีโมทคอนโทรล [รุนวงจรยอนกลับเทานั้น]
(ดูจากคูมือการใชงานสําหรับการใชงานรีโมทคอนโทรล)
ควรแนใจวาถอดปลั๊กออกทั้งหมดแลวกอนการติดตั้ง
อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวแลกเปลี่ยนความรอนภายใน ตัวผลิตภัณฑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับ
บาดเจ็บเมื่อคุณติดตั้งหรือซอมบํารุงเครื่อง
ในการติดตั้งหรือถอดออก ควรแนใจวาไมมีสายไฟสัมผัสกับชิ้นสวนใด ๆ หรือตึงเกินไป แรงดันหรือการ
ตรึงที่มากเกินไปของสายไฟ อาจทําใหเกิดความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ที่ถูกแสงแดดสองถึงโดยตรง
ตําแหนงที่ไดรับความรอนจากเตาหรือเครื่องทําความรอน
กอนทําการตั้งคาชุดสวนประกอบที่เลือกใชงานได ควรแนใจวาเครื่องปรับอากาศสามารถรับสัญญาณจาก
รีโมทคอนโทรลได
หามเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลแบบมีสายไปยังขั้วตอแหลงจายไฟ
ขณะเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลแบบมีสายกับตัวเครื่องภายใน ใหสายเชื่อมตอที่มาพรอมกับรีโมทคอนโทรล
แบบมีสายหรือรีโมทคอนโทรลแบบงาย
ความยาวของสายรีโมทคอนโทรลแบบมีสายที่เหมาะสมคือ 10 เมตร เมื่อตองการตอความยาวสาย
ใชฉนวนปองกันสวนที่เปนขอตอสาย
หามเชื่อมตอแหลงจายไฟเขากับขั้วตอ
[เครื่องภายในอาคาร]
PCB
ขั้วตอ
ในการหยุดการเดินเครื่องทดสอบ ใหกดปุม เริ่ม/หยุด บนรีโมทคอนโทรล
(เมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานโดยกดปุม TEST RUN ไฟตัวแสดง OPERATION และไฟตัวแสดง TIMER
จะกะพริบชาๆ)
[การใชรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย] (ทางเลือก)
สําหรับวิธีการใชงาน ใหดูในคูมือการใชงาน
(1) หยุดการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
(2) กดปุม MODE และปุม FAN คางไวพรอมกัน อยางนอย 2 วินาที เพื่อเริ่มทดสอบการทํางานของเครื่อง
หนาจอแสดงการทดสอบการทํางาน
(3) กดปุม เริ่ม/หยุด เพื่อหยุดทดสอบการทํางาน
Th-8
IM_02_9387082159-TH.indd 8
4/4/2559 BE 11:39 AM
13.2.4. การติดตั้งชุดอุปกรณเสริม
การปรับเปลี่ยนสายรีโมทคอนโทรล
จํานวน
คําอธิบาย
สําหรับการเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลแบบมี
สายและสายตอภายนอก
แผงควบคุมการถายทอดกระแสไฟฟา
ขั้วตอ
สายรีโมทคอนโทรล
เข็มขัดรัดสายไฟ
1
1
ฉลากสายไฟ
1
สําหรับการเชื่อมตอแผงควบคุมการถายทอด
กระแสไฟฟาและแผงควบคุมเครื่อง
ดํา
ขาว
แดง
สายรีโมทคอนโทรล
สําหรับการแกไขสายไฟจากกลองควบคุม
สายถายทอดกระแสไฟฟา
ขาว
แดง
30
มม
.
1
.
ชื่อและรูปราง
(1) ใชเครื่องมือเพื่อตัดสายควั่นที่ปลายสาย แลวดึงฉนวนที่ตัดตรงสวนปลายไวออก
(2) เชื่อมตอสายรีโมทคอนโทรลและสายเชื่อมตอ
(ใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)
สิ่งสําคัญ: ตรวจดูวาพันฉนวนที่รอยเชื่อมตอระหวางสายไฟ
35
0 ม ~ 45
ม.
มม
อุปกรณประกอบการติดตั้งดังตอไปนี้ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง สามารถใชงานไดตามตองการ
20 มม.
•
ดํา
สวนเชื่อมตอ
ที่พันฉนวนกัน
ความรอน
~16
13.1. อุปกรณเสริม (ชุดสื่อสาร)
150
13. งานสวนการติดตั้ง
การติดตั้งขั้วตอรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (แยกจําหนาย)
เชื่อมตอขั้วตอสายถายทอดกระแสไฟฟาเขากับตัวตอ (CND01) บนแผงควบคุมการถายทอดกระแสไฟฟา
สายถายทอดกระแสไฟฟา
ตัวเชื่อมตอ: CNC01
สําหรับการแสดงสวนเพิ่มเติม
ขนาดสายไฟ
13.2. การดําเนินงานในการติดตั้ง
13.2.1. การถอดชองลมทางเขาและแผงดานหนา
(ดูหัวขอ “9. การถอดและการติดตั้งแผงดานหนา” และ “9.1. การถอดแผงดานหนา”)
13.2.2. ฝาครอบรีโมทคอนโทรล
สายรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
ซี่
การติดตั้งงชุดเชื่อมตอภายนอก (แยกจําหนาย)
สกรู 1 ตัว
เชื่อมตอสายของแผงภายนอก ทางเขา/ทางออกของชุดเชื่อมตอภายนอก
ทางเขาภายนอกเชื่อมตอไปที่หมายเลข CNA01
ทางออกภายนอกเชื่อมตอไปที่หมายเลข CNB0, CNB02
(
สกรู 2 ตัว
ฝาครอบควบคุม
กลองควบคุม
)
สถานะการใชงานชองทางออก
ตัวเชื่อมตอ : CNB01 (ตัวเชื่อมตอสีขาว)
สถานะชองทางออกผิดพลาด
ตัวเชื่อมตอ: CNB02 (ตัวเชื่อมตอสีดํา)
ควบคุมทางเขา
(การใชงาน/หยุด หรือบังคับหยุด)
ตัวเชื่อมตอ: CNA01 (ตัวเชื่อมตอสีขาว)
ถอดสกรู 1 และ 2 แลวจึงถอดฝาครอบควบคุมออก
13.2.3. การติดตั้งแผงควบคุมการถายทอดกระแสไฟฟาและขั้วตอสาย
ถายทอดกระแสไฟฟา
ตัวยึด
แผงควบคุมตัวเครื่อง
สายชุดอุปกรณเชื่อมตอภายนอก
ตัวเชื่อมตอ (CN2)
สายถายทอดกระแสไฟฟา
ตัวยึด
แผงควบคุมการถายทอดกระแสไฟฟา
*2 สังเกตทิศทางการติดตั้งของแผงควบคุม
การถายทอดกระแสไฟฟา (ระดับความ
ขอสังเกต *2
สูงของกลองควบคุม คือตําแหนงที่เหมาะ
ตัวเชื่อมตอ (CND01)
สมของแผงควบคุมการถายทอดกระแส
ไฟฟา)
(1) ใสแผงควบคุมการถายทอดกระแสไฟฟาเขาไปที่ตัวยึด 2 ตัว
(2) จากนั้นจึงวางแผงไวกับตัวยึด
(3) เชื่อมตอขั้วตอสายถายทอดกระแสไฟฟาเขากับตัวตอ (CND01) บนแผงควบคุมการถายทอดกระแสไฟฟา
(4) เชื่อมตอขั้วตอสายถายทอดกระแสไฟฟาเขากับตัวตอ (CN2) บนแผงควบคุมเครื่อง
ขอควรระวัง
ระวังอยาใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนของแผง
มิฉะนั้น จะสงผลใหทํางานผิดปกติ
ซี่
การยึดตัวเครื่อง
หลังจากการเชื่อมตอขั้วตอ รางสายไฟผานตัวยึดและซี่ของกลองควบคุมตามวงจรที่แสดงในรูปดานลาง
จากนั้นติดสายไฟเขาไปยังกลองควบคุมดวยเข็มขัดรัดสายไฟที่ใหมา
แผงควบคุมการถายทอด
กระแสไฟฟา
เข็มขัดรัดสายไฟ
13.2.5. การติดตั้งฝาครอบสวิตช
(1) ติดฝาครอบควบคุม
(2) ยึดสกรู 2 ตัว
13.2.6. การปดปาย
วางฉลากสายไฟหลังขางฉลากสําหรับแผนภาพดานในของแผงดานหนา
13.2.7. ติดตั้งแผงดานหนาและชองลมทางเขาใหแนน
(ดูหัวขอ “9. การถอดและการติดตั้งแผงดานหนา” และ “9.2. การถอดแผงดานหนา”)
Th-9
IM_02_9387082159-TH.indd 9
4/4/2559 BE 11:39 AM
14. การเลือกรหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรล
ขอควรระวัง
หากมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากกวา 2 เครื่องขึ้นไปในหองเดียวกัน และรีโมทคอนโทรลทํางานกับ
เครื่องปรับอากาศที่ไมตองการตั้งคา ใหเปลี่ยนรหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรลเพื่อใชงานเครื่องปรับ
อากาศที่ตองการตั้งคาเทานั้น (เลือกได 4 ครั้ง)
เมื่อมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากกวา 2 เครื่องขึ้นไป ในหองเดียวกัน โปรดติดตอผูจัดจําหนายเพื่อตั้งคา
รหัสเครื่องปรับอากาศแตละเครื่อง
การเลือกรหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรล
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกรหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรล (พึงทราบวาเครื่องปรับอากาศจะ
ไมสามารถรับสัญญาณรหัสแบบตั้งคาเองไดหากไมไดตั้งคาเครื่องปรับอากาศไวสําหรับรหัสดังกลาว)
(1) กดปุม เริ่ม/หยุด ( ) จนกวานาฬกาจะปรากฏอยูบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรล
(2) กดปุม MODE คางไวประมาณ 5 วินาที เพื่อใหแสดงรหัสแบบ
ตั้งคาเองที่ใชอยูในปจจุบัน (ตั้งคาไวเบื้องตนเปน )
(3) กดปุม SET TEMP. ( / ) เพื่อเปลี่ยนรหัสเองระหวาง
หลังจากปดไฟแลว ควรรออยางนอย 30 นาทีขึ้นไป เพื่อเปดไฟใหมอีกครั้ง การตั้งคาฟงกชั่นจะไมทํางาน
หากไมไดปดไฟและเปดใหมอีกครั้ง
สัญลักษณแผนกรอง
เลือกรอบเวลาที่เหมาะสมในการแสดงสัญลักษณแผนกรองที่อยูเครื่องภายในอาคารตามปริมาณการประเมิน
ฝุนละอองในอากาศภายในหอง
หากไมตองการใหแสดงสัญลักษณดังกลาว ใหเลือก “ไมแสดง” (03)
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
คําอธิบายในการตั้งคา
02
ไมแสดง
03
การควบคุมอุณหภูมิหองสําหรับการทําความเย็น
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหองจึงจําเปนตองมีความแมนยําทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการติดตั้ง เลือกการตั้งคา
ควบคุมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการติดตั้งเครื่อง
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
หากไมมีการกดปุมใด ๆ ภายใน 30 วินาทีหลังจากที่รหัสที่ตั้งเองปรากฏขึ้น ระบบจะกลับไปสูหนาจอ
นาฬกาตามเดิม ในกรณีนี้ ใหเริ่มตนทําตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ใหมอีกครั้ง
รหัสแบบตั้งคาเองของเครื่องปรับอากาศจะถูกตั้งคาเปน A กอนการจัดสงจากโรงงาน
15. การตั้งคาหนาที่การทํางาน
ขอควรระวัง
ตรวจยืนยันวางานเดินสายไฟของเครื่องภายนอกอาคารเสร็จเรียบรอยแลวหรือไม
ตรวจยืนยันวาฝาครอบกลองชิ้นสวนไฟฟาซึ่งอยูบนเครื่องภายนอกอาคารอยูในตําแหนงที่ถูกตองแลว
หรือไม
ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนไปตามการตั้งคาฟงกชั่นที่ใชควบคุมเครื่องภายนอกอาคารตามเงื่อนไขการติดตั้ง
การตั้งคาที่ไมถูกตองอาจทําใหเครื่องภายในอาคารทํางานผิดปกติได
• หลังจากเปดไฟแลว ทําการตั้งคาฟงกชั่นตามเงื่อนไขการติดตั้งโดยใชรีโมทคอนโทรล
• อาจเลือกการตั้งคาไดระหวาง 2 คา ดังนี้: หมายเลขฟงกชั่นและคาที่ตั้ง
• การตั้งคาจะไมเปลี่ยนแปลงหากเลือกหมายเลยหรือคาที่ตั้งไมถูกตอง
• ดูจากคูมือการติดตั้งที่แนบมาพรอมกับรีโมทคอนโทรลขณะที่มีการใชงานรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (ถามี)
•
การเขาสูโหมดการตั้งคาฟงกชั่น
กดปุม RESET ขณะที่กดปุม POWERFUL และปุม TEMP. ( ) พรอมกัน เพื่อเขาสูโหมดการตั้งคา
ฟงกชั่น
หมายเลขฟงกชั่น
คาที่ตั้ง
30
00
01
02
03
มาตรฐาน
ควบคุมตํ่ากวาเล็กนอย
ควบคุมตํ่ากวา
ควบคุมสูงกวา
การรีสตารทอัตโนมัติ
เปดหรือปดคําสั่งรีสตารทอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟฟาขัดของ
♦
ทําการ “ตั้งคาคําสั่ง” ตามสภาวะการติดตั้งโดยใชรีโมทคอนโทรล
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
คําอธิบายในการตั้งคา
หมายเลขฟงกชั่น
คาที่ตั้ง
เปดทํางาน
ปดการใชงาน
40
00
01
* รีสตารทอัตโนมัติเปนคําสั่งฉุกเฉิน เชน ในกรณีที่เกิดไฟดับ ฯลฯ อยาพยายามใชคําสั่งนี้ในการทํางานปกติ
ควรใชงานเครื่องผานการสั่งงานทางรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณภายนอก
การสลับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหอง
(เฉพาะรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)
เมื่อใชเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ใหเปลี่ยนการตั้งคา เปน “ทั้งคู” (01)
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
คําอธิบายในการตั้งคา
♦
เครื่องภายในอาคาร
ทั้งคู
หมายเลขฟงกชั่น
คาที่ตั้ง
42
00
01
00: เซ็นเซอรของเครื่องภายในอาคารกําลังทํางาน
01: เซ็นเซอรของทั้งเครื่องปรับอากาศภายในและที่รีโมทคอนโทรลแบบมีสายกําลังทํางาน
* เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรลตองเปดโดยใชรีโมทคอนโทรล
รหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรล
(เฉพาะรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย)
สามารถเปลี่ยนรหัสแบบตั้งคาเองของตัวเครื่องภายในอาคารได เลือกรหัสแบบตั้งคาเองที่เหมาะสม
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
การเลือกหมายเลขฟงกชั่นและคาที่ตั้ง
(1) กดปุม TEMP. ( / ) เพื่อเลือกหมายเลขฟงกชั่น (กดปุม
หมายเลขฟงกชั่น
ECONOMY เพื่อสลับระหวางตัวเลขทางดานซายและดานขวา)
(2) กดปุม POWERFUL เพื่อทําการตั้งคาจํานวน (กดปุม POWERFUL
ซํ้าอีกครั้งเพื่อกลับเขาสูการเลือกหมายเลขฟงกชั่น)
(3) กดปุม TEMP. ( / ) เพื่อเลือกคาจํานวน (กดปุม ECONOMY
เพื่อสลับระหวางตัวเลขทางดานซายและดานขวา)
(4) กดปุม MODE อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสงขอมูลการตั้งคาฟงกชั่น เสียงปบ
เปนการยืนยัน
(5) จากนั้น กรุณากดปุม เริ่ม/หยุด ( ) อีกครั้งหนึ่งเพื่อกําหนดการ
ตั้งคาฟงกชั่น เสียงปบเปนการยืนยัน
(6) กดปุม RESET เพื่อยกเลิกโหมดการตั้งคาฟงกชั่น
(7) หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งคาคําสั่ง ใหกดปดการทํางานและเปดใหม
อีกครั้ง
01
11
ระยะสั้น (200 ชั่วโมง)
♦
คําอธิบายในการตั้งคา
•
•
00
ระยะยาว (1,000 ชั่วโมง)
♦
•
คาที่ตั้ง
มาตรฐาน (400 ชั่วโมง)
จับคูรหัสที่อยูบนหนาจอกับรหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรลให
ตรงกัน
(4) กดปุม MODE ซํ้าอีกครั้งเพื่อกลับเขาสูหนาจอนาฬกา รหัสแบบ
ตั้งคาเองจะเปลี่ยนไป
•
หมายเลขฟงกชั่น
คําอธิบายในการตั้งคา
♦
คาที่ตั้ง
A
B
C
D
หมายเลขฟงกชั่น
คาที่ตั้ง
44
00
01
02
03
การควบคุมดวยคําสั่งจากภายนอก
สามารถเลือกโหมด “การทํางาน/หยุดการทํางาน” หรือโหมด “บังคับหยุด” ได
♦
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
คําอธิบายในการตั้งคา
หมายเลขฟงกชั่น
คาที่ตั้ง
โหมดการทํางาน/หยุดการทํางาน
(ขอหามในการตั้งคา)
46
00
01
โหมดบังคับหยุด
02
การควบคุมพัดลมตัวเครื่องภายในสําหรับการประหยัดพลังงานในการทําความเย็น
เปดใชงานหรือปดใชงานฟงกชั่นการประหยัดพลังงานโดยตัวควบคุมพัดลมตัวเครื่องภายในหมุนขณะที่ตัว
เครื่องภายนอกหยุดทํางานระหวางการใชงานทําความเย็น
(♦... การตั้งคาจากโรงงาน)
♦
คําอธิบายในการตั้งคา
หมายเลขฟงกชั่น
คาที่ตั้ง
ปดการใชงาน
เปดทํางาน
49
00
01
Th-10
IM_02_9387082159-TH.indd 10
4/4/2559 BE 11:39 AM
00: ขณะที่ตัวเครื่องภายนอกหยุดทํางาน พัดลมตัวเครื่องภายในทํางานอยางตอเนื่องตามการตั้งคาบน
รีโมทคอนโทรล
01: ขณะที่ตัวเครื่องภายนอกหยุดทํางาน พัดลมตัวเครื่องภายในทํางานอยางตอเนื่องตามการตั้งคาบน
รีโมทคอนโทรล
●(6)
●(3)
◊
อินเวอรเตอรขัดของ
●(6)
●(4)
◊
ตัวกรองทํางานขัดของ, วงจร PFC ขัดของ
●(6)
●(5)
◊
Trip terminal L ผิดพลาด
●(6)
●(8)
◊
●(6)
●(10)
◊
●(7)
●(1)
◊
ตัวเครื่องภายนอกตอตานการจํากัดกระแสไฟฟา
ไหลเวียน
หนาจอแสดงการสื่อสารของ PCB ไมโคร
คอมพิวเตอรขัดของ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิดานการระบายขัดของ
●(7)
●(2)
◊
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของคอมเพรสเซอรขัดของ
●(7)
●(3)
◊
●(7)
●(4)
◊
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเหลวของตัวแลกเปลี่ยน
ความรอนของเครื่องภายนอกอาคารขัดของ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิภายนอกขัดของ
●(7)
●(5)
◊
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเครื่องดูดกาซขัดของ
●(7)
●(6)
◊
●(7)
●(7)
◊
●(8)
●(2)
◊
หากคุณใชรีโมทคอนโทรลไรสาย ไฟสัญญาณชุดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด จะแสดงรหัสความผิดพลาด
ในรูปแบบการกะพริบ หากคุณใชรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รหัสแสดงความผิดพลาดจะแสดงบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรล ดูรูปแบบการกะพริบของสัญญาณไฟและรหัสแสดงความผิดพลาดไดจากตารางดานลาง
หนาจอแสดงความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นมาขณะเครื่องกําลังทํางานเทานั้น
●(8)
●(3)
◊
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของ Sub-cool Heat Ex.
gas inlet ขัดของ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของ Sub-cool Heat Ex.
gas outlet ขัดของ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิทอของเหลวขัดของ
●(8)
●(4)
◊
เซ็นเซอรวัดกระแสไฟขัดของ
หนาจอแสดงความผิดพลาด
รีโมทคอนโทรล
แบบมีสาย
ไฟ
ไฟ
ไฟ
OPERATION TIMER ECONOMY รหัสแสดง
(สีเขียว)
(สีสม) (สีเขียว) ความผิดพลาด
●(8)
●(6)
◊
บันทึกการตั้งคา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการตั้งคาในตารางตอไปนี้
คําอธิบายในการตั้งคา
คาที่ตั้ง
สัญลักษณแผนกรอง
การควบคุมอุณหภูมิหองสําหรับการทําความเย็น
การรีสตารทอัตโนมัติ
การสลับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหอง
รหัสแบบตั้งคาเองของรีโมทคอนโทรล
การควบคุมดวยคําสั่งจากภายนอก
การควบคุมพัดลมตัวเครื่องภายในสําหรับการประหยัดพลังงาน
ในการทําความเย็น
หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งคาฟงกชั่นแลว ควรเปดไฟแลวเปดใหมอีกครั้ง
16. คําแนะนําสําหรับลูกคา
อธิบายใหลูกคาทราบสิ่งตอไปนี้ตามคูมือการใชงาน
(1) วิธีการเริ่มตนทํางานและการหยุดการทํางาน การเปลี่ยนการทํางาน การปรับอุณหภูมิ การตั้งเวลา การ
เปลี่ยนการกระจายลม และการใชรีโมทคอนโทรลอื่นๆ
(2) การถอดและการทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และวิธีการใชบานเกล็ดปรับทิศทางลม
(3) มอบคูมือการติดตั้งและคูมือการใชงานใหแกลูกคา
17. รหัสแสดงความผิดพลาด
คําอธิบาย
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิวาลว 2 ทางขัดของ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิวาลว 3 ทางขัดของ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิฮีตซิงคขัดของ
เซ็นเซอรวัดแรงดันดานการระบายขัดของ
เซ็นเซอรวัดแรงดันการดูดอากาศขัดของ
สวิตชแรงดันสูงขัดของ
พบการตัดวงจร (Trip Detector)
●(1)
●(1)
◊
การสื่อสารในกลุมเครื่องขัดของ
●(9)
●(4)
◊
●(1)
●(2)
◊
การสื่อสารของรีโมทคอนโทรลแบบมีสายขัดของ
●(9)
●(5)
◊
●(1)
●(5)
◊
การทดสอบการทํางานยังไมเสร็จ
●(9)
●(7)
◊
การตรวจจับตําแหนงใบพัดคอมเพรสเซอรผิด
พลาด
มอเตอรพัดลมตัวเครื่องภายนอกผิดพลาด
●(9)
●(9)
◊
วาลว 4 ทาง ขัดของ
●(10)
●(1)
◊
เกิดความผิดพลาดที่อุณหภูมิดานการระบาย
●(10)
●(3)
◊
เกิดความผิดพลาดที่อุณหภูมิคอมเพรสเซอร
●(10)
●(4)
◊
แรงดันสูงขัดของ
●(10)
●(5)
◊
แรงดันตํ่าขัดของ
●(13)
●(2)
◊
กลองสาขาขัดของ
[ใชงานอิสระหลายเครื่อง]
●(2)
●(1)
◊
●(2)
●(2)
◊
การตั้งคาหมายเลขเครื่องหรือที่อยูวงจรนํ้ายา
แอรผิดพลาด
[ใชพรอมกันหลายเครื่อง]
ความจุของเครื่องภายในอาคารผิดพลาด
◊
สวนที่เลือกรวมกันผิดพลาด
●(2)
●(3)
●(2)
●(4)
◊
●(2)
●(7)
◊
●(3)
●(2)
◊
●(3)
●(5)
◊
การเชื่อมตอหมายเลขเครื่องผิดพลาด
(ตัวเครื่องรองภายใน)
[ใชพรอมกันหลายเครื่อง]
• การเชื่อมตอจํานวนเครื่องผิดพลาด
(ตัวเครื่องภายในหรือตัวเครื่องสาขา)
[Flexible Multi]
การตั้งคาเครื่องหลักและเครื่องรองผิดพลาด [ใช
พรอมกันหลายเครื่อง]
ขอมูลรุน PCB ของเครื่องภายในอาคารผิด
พลาด
สวิตช Manual auto ขัดของ
●(4)
●(1)
◊
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหองขัดของ
●(4)
●(2)
◊
●(5)
●(1)
◊
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิของเหลวของตัวแลกเปลี่ยน
ความรอนของเครื่องภายนอกอาคารผิดพลาด
มอเตอรพัดลมของเครื่องภายในอาคารขัดของ
●(5)
●(3)
◊
ปมระบายนํ้าขัดของ
●(5)
●(7)
◊
ตัวทําความชื้นขัดของ
●(5)
●(8)
◊
ชองลมเขาผิดพลาด
●(5)
●(15)
◊
เครื่องภายในอาคารขัดของ
●(6)
●(2)
◊
ขอมูลรุน PCB ของเครื่องหลักภายนอกอาคาร
หรือการสื่อสารผิดพลาด
•
โหมดที่แสดง ● : สวาง 0.5 วินาที / ดับ 0.5 วินาที
◊ : สวาง 0.1 วินาที / ดับ 0.1 วินาที
( ) : จํานวนครั้งที่กะพริบ
[การแกไขปญหาดวยหนาจอเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร]
ตัวแสดง OPERATION (สีเขียว)
ตัวแสดง TIMER (สีสม)
ตัวแสดง ECONOMY (สีเขียว)
[การแกไขปญหาดวยหนาจอรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (ตัวเลือก)]
หากเกิดปญหาขัดของขึ้น หนาจอจะปรากฏขอความดังนี้ (“Er” จะปรากฏขึ้นมาในหนาจอแสดงการตั้งคา
อุณหภูมิหอง)
รหัสแสดงความผิดพลาด
Th-11
IM_02_9387082159-TH.indd 11
4/4/2559 BE 11:39 AM
IM_02_9387082159-TH.indd 12
4/4/2559 BE 11:39 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement