Fujitsu ASYG07KETA Инструкции за работа

Fujitsu ASYG07KETA Инструкции за работа
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КЛИМАТИК (Тип за стенен монтаж)
Преди използването на този продукт, прочетете изцяло тези
инструкции и запазете този наръчник за бъдещи справки.
МОДЕЛ:
* Моля, запишете името на модела.
(Вижте го от енергийния етикет.)
ЧАСТ №. 9387858037
Български
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Съдържание
ВНИМАНИЕ
1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ................................................ 1
2. ПОДГОТОВКА............................................................ 2
3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ................................ 3
3.1. Вътрешен модул.............................................. 3
3.2. Дистанционно управление.............................. 3
4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ............................................ 5
5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК.................................... 5
5.1. Настройване на скоростта на вентилатора............5
5.2. Настройване на посоката на въздушния поток......5
6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ........................................... 5
6.1. Седмичен таймер............................................ 6
6.2. Включващ таймер или изключващ таймер........... 6
6.3. Програмируем таймер..................................... 6
6.4. Таймер за сън ................................................. 6
7. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ФУНКЦИЯ................................. 7
7.1. Режим Икономичен.......................................... 7
8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ................................................... 7
8.1. Режим Мощен.................................................. 7
8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум на
външния модул................................................ 7
8.3. Работа в режим 10 °C Отопление.................. 7
9. НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО.................................7
9.1. Настройка на персонализиран код на
дистанционното управление.......................... 7
10. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА.......................................... 8
11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ............................................. 9
12. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ........................................... 10
12.1. Дистанционно управление с кабел.............. 10
12.2. Групов контрол............................................... 10
12.3. Управление чрез безжична LAN мрежа....... 10
12.4. Климатик тип мултисплит............................. 12
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ............................. 12
1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
За да предотвратите наранявания на персонал или
материални щети, прочетете внимателно този раздел,
преди да използвате продукта и се уверете, че следвате
предпазните мерки за безопасност.
Неправилната експлоатация поради неспазването на тези
инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността
на които е класифицирана, както следва:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този знак предупреждава за опасност от смърт или
сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Този знак предупреждава за нараняване или увреждане на имущество.
Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие.
Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.
Обяснение на символите, поставени върху вътрешния или
външния модул.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ показва, че продуктът използва
запалим хладилен агент. Ако има изтичане на
хладилния агент и той бъде изложен на външен
източник на пламък, има риск от пожар.
Bg-1
Този символ показва, че наръчникът за
експлоатация трябва да бъде внимателно прочетен.
ВНИМАНИЕ
Този символ показва, че с това оборудване трябва
да боравят членове на сервизен персонал, които
са се консултирали с наръчника за монтиране.
ВНИМАНИЕ
Този символ показва, че информацията е
налична, например в наръчника за експлоатация
или наръчника за монтиране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Този уред трябва да бъде монтиран, използван и
съхраняван в стая с площ по-голяма от X м².
Количество зареден хладилен агент
M (кг)
Минимална площ на стаята
X (м2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Този продукт не съдържа части, които могат
да се сервизират от потребителя. Винаги се
консултирайте с оторизиран сервизен персонал за
ремонт, монтаж и преместване на този продукт.
Неправилен монтаж или работа могат да причинят
теч, токов удар или пожар.
• В случай на неизправност, като миризма на
изгоряло, незабавно спрете работата на климатика
и разкачете всички електрозахранвания като
изключите електрическия прекъсвач или разкачите
захранващия щепсел. След това се консултирайте
с оторизиран сервизен персонал.
• Внимавайте да не повредите електрозахранващия кабел.
Ако той бъде повреден, следва да бъде заменен
само от оторизиран сервизен персонал, за да се
избегне инцидент.
• При теч на хладилен агент се уверете, че го държите
далеч от пламък или каквито и да е възпламеними
източници и се консултирайте със сервизен персонал.
• При гръмотевична буря или знаци за предстоящи мълнии,
изключете климатика чрез дистанционното управление и
избягвайте докосването на продукта или електрическия
източник, за да предотвратите рискове от токов удар.
• Този продукт трябва да бъде съхраняван в стая,
в която няма постоянно действащи източници на
запалване (например: открит огън, работещ газов
уред или работеща електрическа печка).
• Продуктът трябва да бъде съхраняван в добре
вентилирана зона.
• Имайте предвид, че е възможно хладилните агенти
да нямат мирис.
• Този продукт трябва да бъде съхраняван по начин,
предотвратяващ възникването на механични повреди.
• Изхвърлянето на продукта трябва да бъде
извършено по правилния начин съгласно
националните или регионалните разпоредби.
• При транспортиране или преместване на
вътрешния модул тръбите трябва да бъдат
покрити със стенната скоба, за да се предпазят.
Не местете продукта като го държите за тръбите
на вътрешния модул.
(Натискът, приложен върху фитингите на тръбите,
може да доведе до изтичане на запалимия газ по
време на работа).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Този продукт не е предназначен за използване от лица
(включително деца) с намалени физически, сензорни
или ментални способности, или нямащи опит и познания,
освен ако те не са под надзор или инструктирани относно
ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната
безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да
сте сигурни, че не си играят с продукта.
• Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен
начин. Накъсайте и изхвърлете найлоновите
опаковки, така че деца да не могат да си играят с
тях. Има опасност от задушаване, ако децата си
играят с оригиналните найлонови опаковки.
• Не монтирайте климатика в зона, където има
минерално масло, като например фабрика, или
в зона, където има голямо количество разсипани
мазнини или пара, като например кухня.
• Не стартирайте и не спирайте работата на продукта
като вкарвате или изкарвате щепсела или като
включвате или изключвате прекъсвача на веригата.
• Не използвайте възпламеними газове в близост до
този продукт.
• Не се излагайте директно на въздушния поток за
дълго време.
• Не вмъквайте пръстите си или каквито и да е
предмети в изходния порт или смукателната решетка.
• Не работете с мокри ръце.
• Не използвайте други средства за ускоряване процеса
на размразяване или за почистване на този продукт
освен тези, които са препоръчани от производителя.
• Не го пробивайте и не го горете.
ВНИМАНИЕ
• Когато поддържате продукта, не докосвайте
алуминиевите жалузи на вградения топлообменник
в него, за да избегнете нараняване.
• Не стойте върху нестабилна платформа, когато
почиствате продукта. Може да го съборите и да се
нараните.
Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.
2. ПОДГОТОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обърнете внимание да предотвратите
инцидентното поглъщане на батериите от бебета и
малки деца.
ВНИМАНИЕ
• Ако изтекла от батериите течност влезе в контакт
с кожата ви, очите или устата, незабавно промийте
обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.
• Изтощените батерии трябва да бъдат отстранявани
незабавно и да бъдат изхвърляни съгласно
местните закони и регламенти.
• Не се опитвайте да презареждате сухи батерии.
• Не използвайте сухи батерии, които са били
презареждани.
ВНИМАНИЕ
• От време на време проветрявайте по време на употреба.
• Винаги работете с продукта при монтирани
въздушни филтри.
• Уверете се, че всякакво електронно оборудване е
поне на 1 м. от продукта.
• Разкачете всички захранващи кабели, когато не
използвате продукта за продължителен период от време.
• След дълъг период на употреба проверете окачването
на вътрешен модул, за да предотвратите падането му.
• Посоката на въздушния поток и стайната температура
трябва да бъдат отчетени правилно, когато използвате
този продукт в стая с бебета, деца, стари или болни лица.
• Поддържайте чисто и подредено около външен
модул на климатика, не поставяйте вещи около него.
Всеки обект, който блокира или влеза от изходния
порт, може да доведе до неизправност на продукта.
• Не насочвайте въздушния поток към камини или
други отоплителни уреди.
• Не блокирайте и не покривайте смукателната
решетка и изходния порт.
• Не упражнявайте какъвто и да натиска върху
радиаторните жалузи.
• Не се катерете по този продукт, не поставяйте
предмети върху него и не окачвайте предмети.
• Не поставяйте каквито и да е електрически продукти или
домакински вещи под този продукт. Капещият от този
продукт конденз може да ги навлажни и може да причини
щети или неизправности на Вашата собственост.
• Не излагайте този продукт директно на вода.
• Не използвайте този продукт за запазване на храна,
растения, животни, прецизна техника, предмети
на изкуството или други предмети. Това може да
причини влошаване на качествата на тези продукти.
• Не излагайте животни или растения директно на
въздушния поток.
• Не пийте дренажната вода от климатика.
• Не дърпайте електрозахранващия кабел.
Аксесоари на вътрешен модул
Моля, проверете дали следните аксесоари са включени.
Дистанционно
управление
Държач на
дистанционно
управление
Видии
Батерии
Филтри за почистване
на въздуха
Държачи на
филтъра
Монтаж на държача на дистанционно управление
1
Винтове
2
Вмъкване
3
Плъзгане
нагоре
Bg-2
Зареждане на батерията и подготовка на дистанционното
управление (R03/LR03/AAA x 2)
2
3
~
8
Поставете батериите както е показано на горната фигура.
, за да стартирате настройката на
часовника.
(
) , за да зададете деня от
5 Натиснете
седмицата (от понеделник до неделя).
3
4 Натиснете
* Чрез натискане на
, индикаторът за време
може да бъде променен от 24-часов до 12-часов часовник.
6 Натиснете
, за да продължите.
(
) , за да настроите часовника.
7 Натиснете
Натиснете бутоните, за да промените часовника с една минута.
Натиснете и задръжте бутоните, за да промените часовника
с 10 минути.
8 Натиснете
, за да завършите настройката.
Бъдете близо до вътрешния модул. Ако натиснете бутона от
разстояние, настройките може да не са правилно изпратени.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Използвайте само указания тип батерии.
• Не смесвайте батерии от различни типове или нови и
използвани батерии.
• При нормална експлоатация батериите издържат около 1 година.
•А
ко обхватът на действие на дистанционното намалее значително, сменете
батериите и натиснете
, както е показано на страница 4.
3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ
ВНИМАНИЕ
За правилно предаване на сигнала между дистанционното
управление и вътрешния модул, дръжте приемника далеч от:
-- Директна слънчева светлина ли други източници на
силна светлина
-- Телевизионен екран с плосък екран
В стаи с симултанно флуоресцентно осветление, като
инвертерен тип, сигналът може да бъде предаван
правилно. В такъв случай се консултирайте с магазина, от
който сте закупили продукта.
3.1. Вътрешен модул
Работа
Зелено
Нормална работа
Таймер
Оранжево
Работа на таймерa
Икономичен
Зелено
Режим Икономичен
Работа в режим 10 °C Отопление
Безжична LAN
мрежа (по избор)
Оранжево
Активирано е управление чрез
безжична LAN мрежа.
3.2. Дистанционно управление
Когато използвате допълнителното дистанционно управление,
външният вид и процедурата на работа може да се различават.
За повече информация, моля, вижте наръчника за
експлоатация на всяко дистанционно управление.
: Настройката трябва да бъде извършена при активен екран
на дисплея за всяка една функция.
: Бутонът може да се използва само когато климатикът е включен.
: Инструкцията е във връзка с управлението чрез безжична
LAN мрежа (по избор).
Предавател на сигнала
Насочете го точно към приемника на вътрешния модул.
• Работният обхват е около 7 м.
• [ ] ще се появи, когато сигналът бива излъчван.
• Вътрешният модул ще излъчи звуков сигнал, когато
приеме сигнала както трябва. Ако не се чуе сигналът,
натиснете бутона отново.
Дисплей на дистанционно управление
В този раздел са показани и описани всички възможни показания.
При реална работа дисплеят е свързан с работата на бутона и
само показва необходимите показатели за всяка настройка.
За базовите режими ................Вижте страница 5.
Стартира или спира работата на климатика.
Сменя работния режим.
За работа в режим с 10°C Отопление.........Вижте страница 7.
Активира режим 10 °C Отопление.
Въздушен филтър
Филтър за почистване
на въздуха
Преден панел
Рейтингов
етикет
Шланг за
източване
Приемник на сигнала от
Жалузи за хоризонталния Индикаторни лампи *2)
дистанционното управление
въздушен поток
*1) Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка
е напълно затворена. Непълното затваряне може да окаже влияние
върху правилната функциониране или работа на климатика.
*2) Индикаторните лампи светват при следните условия. Не виждам
кога индикаторната лампа е изключена.
Bg-3
Работа или състояние
Променя настройката за температурата.
За Ръчна автоматична операция и
нулиране на индикатора на филтъра
(Вижте страница 13.)
Смукателна
решетка *1)
Цвят
7
4
1
1
6
5
Име
За работа в енергоспестяващ режим ........Вижте страница 7.
Активиране или спиране на режим
Икономичен.
За работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
.......Вижте страница 7.
Активиране или спиране на режима за ниско
ниво на шум на външния модул.
Не натискайте този бутон при нормално ползване.
Той дава началото на пробното пускане (което е предназначено за
използване само от оторизиран сервизен персонал).
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако стартирате пробното пускане неумишлено,
натиснете , за да го прекратите.
ВНИМАНИЕ
• За да предотвратите неизправност или щети на
дистанционното управление:
-- Поставете дистанционното управление, където
няма да бъде изложено на директна слънчева
светлина или прекалено нагряване.
-- Отстранете батериите от продукта, който няма
да се използва за дълго.
• Препятствия като завеси или стени между
дистанционното управление и вътрешния модул могат
да повлияят на правилното предаване на сигнала.
• Не удряйте силно дистанционното управление.
• Не поливайте с вода дистанционното управление.
За режим Мощен ......................Вижте страница 7.
Активиране или спиране на режим Мощен.
За настройките на въздушния поток . ...Вижте страница 5.
Управлява оборотите на вентилатора.
Задава автоматично движение на жалузите.
Контролира посоката на вертикалния
въздушен поток.
За работа с таймер ..................Вижте страница 5.
Активиране или спиране на седмичния таймер.
Активиране или спиране на включващия
се таймер, изключващия се таймер или
програмируемия таймер.
Активиране или спиране на таймера за сън.
Стартира настройката на таймера.
Изпраща настройката на таймера или
часовника до вътрешния модул.
Чрез натискане и задържане се влиза в
режим за настройване на безжична LAN
мрежа. (Вижте страница 11.)
Препраща настройката на таймера или
часовника до следващата стъпка.
Връща настройката на таймера или
часовника до предходната стъпка.
Чрез натискане и задържане се активира
или деактивира управлението чрез безжична
LAN мрежа. (Вижте страница 11.)
Настройва стойността на настройката на
таймера или часовника.
Стартира настройката на часовника.
След смяна на батериите
Натиснете този бутон, както е показано на
следващата фигура. Използвайте предната част
на химикал или друг тънък предмет.
RESET
Bg-4
„„ Настройване на хоризонталния въздушен поток
4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
„„ 3 стъпки за стартиране на работата
1. Натиснете
, за да стартирате или спрете работата.
2. Натиснете
, за да изберете работния режим.
Работният режим се променя както следва.
AUTO
(Автоматично)
COOL
(Охлаждане)
3. Натиснете
DRY
(Изсушаване)
FAN
(Вентилация)
HEAT
(Отопление)
, за да зададете желаната температура.
Температурата се променя на стъпки през 0,5 °C.
Диапазон на задаваната температура
Автоматично/Охлаждане/Изсушаване
18,0 до 30,0 °C
Отопление
16,0 до 30,0 °C
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• При режим Охлаждане или Изсушаване задайте температурата
да е по-ниска от настоящата температура в стаята.
• В режим Охлаждане вентилаторът на вътрешния модул
може да спира периодично, за да извършва Контролиране на
вентилатора за спестяване на ток, което позволява работа при
режим на енергоспестяване чрез спиране на вентилатора на
вътрешния модул, когато външният модул е спрян.
При първоначална настройка тази функция е активирана.
За да изключите функцията, консултирайте се с монтажиста или
с оторизиран сервизен персонал.
• В режим Отопление,
-- задайте температурата да е по-висока от настоящата
температура в стаята.
-- в началото на операцията вентилаторът на вътрешния модул
се върти с много ниска скорост в продължение на 3-5 минути.
-- Автоматичният режим на размразяване изключва режима
Отопление, когато е необходимо.
• В режима Вентилация няма опция за контрол на температурата.
„„ Превключване на температура
1. Натиснете
докато се покаже само часовникът.
2. Натиснете и задръжте
за повече от 5 секунди.
Настоящата температура ще се покаже. (Фабрична настройка: °C)
3. Натиснете
(°C ⇔ °F)
4. Натиснете
, за да превключите температурата.
, за да завършите настройката.
Ако не натиснете бутона за 30 секунди, ще бъде зададена
изписаната температура.
5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
5.1. Настройване на скоростта на вентилатора
Натиснете
))
вентилатора.
, за да контролирате скоростта на
Скоростта на вентилатора се променя както следва.
ВНИМАНИЕ
Преди да регулирате посоката на хоризонталния
въздушен поток, уверете се, че жалуза за вертикално
насочване на въздушния поток е изцяло спрян.
Настройте
ръчно два въртящи се бутона.
))
„„ Функция Раздвижване на жалузите
Натиснете
))
, за да стартирате/спрете функция
Раздвижване на жалузите.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Функция Раздвижване може да спре временно,
когато вентилаторът в модула се върти с много ниска
скорост или е спрян.
„„ Диапазон на въздушния поток
Посока на вертикалния въздушен поток
Промяна чрез
(Средно)
(Ниско)
6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ
ЗАБЕЛЕЖКИ: К
огато индикаторът [ ] на вътрешния модул премигва,
настройте отново часовника и таймера. Това премигване
показва, че вътрешният часовник е станал неточен поради
прекъсване в захранването. (Вижте страница 9.)
„„ Процедурата за настройка на таймера
Преди да настроите таймера, моля, настройте часовника. (Вижте
„Подготовка на дистанционно управление“).
1. Натиснете
.
Ще започне да мига
управление.
(
2. Натиснете
зададена с таймер.
Когато е избрано
работните условия.
За да се увеличи ефектът на почистване на въздуха, задайте
скоростта на вентилатора на Високо.
5.2. Настройване на посоката на
въздушния поток
За повече информация относно диапазоните на въздушния
поток, направете справка с “Диапазон на въздушния поток”.
„„ Настройване на вертикалния въздушен поток
Натиснете
))
, за да регулирате посоката на
вертикалния въздушен поток.
Bg-5
на дисплея на дистанционното
),
за да изберете работа,
Работата с таймера ще се промени както следва.
(Тихо)
, скоростта на вентилатора зависи от
6
* Диапазона на функцията Раздвижване на жалузите зависи от посоката
на въздушния поток, зададени преди функцията Раздвижване на жалузите.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Не местете ръчно жалузите за насочване на въздушния поток.
• В режимите Автоматично или Отопление посоката на въздушния поток
ще остане в позиция 1 за известно време след пускането на режима.
• В режим Охлаждане или Изсушаване се препоръчва позиция
1-3, за да се предотврати възможността от щети поради
капене от кондензацията. Ако позиция 4-6 бъде запазена в
продължение на 30 или повече минути в тези режими, посоката
на въздушния поток се променя автоматично на позиция 3.
• Когато използвате мобилното приложение (за това е необходимо
опционалното управление чрез безжична LAN мрежа), за
вертикалния въздушен поток може да се избира между 4 позиции.
Седмичен
таймер
(Автоматично) (Високо)
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
Функция Раздвижване на жалузите чрез
Охлаждане, Изсушаване 1
4
Отопление
3
6
Вентилатор *
1
4 или 3
Позволява да задавате графици
за работа с до 4 настройки за
всеки ден от седмицата.
[
Включващ
] таймер
Стартира операцията, когато вие
пожелаете.
[
Изключващ
] таймер
Спира операцията, когато вие
пожелаете.
[
като комбинация
Програмируем Действа
от включващия таймер и
таймер
изключващия таймер.
]
Помага да спите комфортно, като
Таймер за сън постепенно намалява мощността
на климатика.
3. Натиснете
.
4. Настройва всяка работа, зададена с таймера.
За повече информация, вижте следните инструкции на всяка
настройка на таймера.
5. Натиснете
, за да завършите настройката на таймера.
Бъдете близо до вътрешния модул.
• За да отмените настройката на таймера по време на работа,
натиснете отново
.
6.1. Седмичен таймер
„ Примери за седмичен таймер
Пример 1
„ Информация за настройката
7:00
9:00
Понеделник Програма Програма
до
1
2
петък
Вкл.
Изкл.
26 °C
Събуждане Излизане за
работа
1. Изберете седмичен таймер от стъпка 2 на „Процедурата
за настройка на таймера“.
(
),
2. Натиснете
за да изберете номер на
програма и ден от седмицата.
Избраният номер на програма (1~4) и денят от седмицата ще
започнат да примигват.
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
3. Натиснете
• Не можете да използвате седмичния таймер и другите таймери едновременно.
Ако използвате включващ/изключващ таймер, програмируем таймер или таймерът за
сън докато е активиран седмичният таймер, то седмичният таймер ще бъде изключен.
В такъв случай активирайте седмичния таймер след като другият таймер
приключи действието си.
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е
ограничена.
11:00
.
(
(Без таймер)
),
за да изберете работа, зададена
(Включващ таймер)
Програма
1
Изкл.
(Вкл.)
(Вкл.)
Изкл.
Заспиване
Програма
2
Изкл.
(Вкл.)
Програма
3
Изкл.
(Вкл.)
Програма 4
Изкл.
Пример 2: Можете да определите настройките на температурата,
като използвате включващия таймер в седмичния таймер.
7:00
(Изключващ таймер)
Програма 4
(Няма настройки на
таймера)
Неделя
4. Натиснете
с таймер.
23:00
Вкл.
28 °C
Връщане
вкъщи
Събота
Номер на
програма Ден от седмицата
17:00
Програма
3
Програма 1
9:00
17:00
Програма 2
23:00
Програма 3
Програма 4
Вкл.
Вкл.
Вкл.
Вкл.
28 °C
26 °C
27 °C
28 °C
6.2. Включващ таймер или изключващ таймер
5. Натиснете
1. Изберете включващия таймер или изключващия таймер
от стъпка 2 на „Процедурата за настройка на таймера“.
(
) , за да зададете включващ или
2. Натиснете
изключващ таймер.
.
* Когато изберете „Без таймер“ в стъпка 4, дисплеят на
настройката ще се върне в стъпка 1.
(
6. Натиснете
изключващ таймер.
7. Натиснете
),
за да зададете включващ или
При натискане на бутона: Времето ще се промени с +5/-5 минути.
При натискане и задържане на бутона: Времето ще се промени с
+10/-10 минути.
• За да изключите включващия/изключващия таймер, натиснете
,
когато
бива показван на дисплея на дистанционното управление.
Индикаторът ще изчезне.
.
* Когато изберете „Изключващ таймер“ в стъпка 4, дисплеят на
настройката ще се върне в стъпка 1.
(
8. Натиснете
),
за да зададете температурата.
6.3. Програмируем таймер
Диапазон на задаваната температура
Режим Автоматично,
Охлаждане или
Изсушаване:
18,0 до 30,0 °C
*Дори и ако зададете 10,0, 16,0 -17,5°C,
климатикът ще работи при 18,0°C.
Режим Отопление:
10,0 или 16,0 до 30,0 °C
9. Натиснете
1. Задайте включващия таймер и изключващия таймер.
(Вижте “6.2. Включващ таймер или изключващ таймер”).
2. Изберете програмируемия таймер от стъпка 2 на
„Процедурата за настройка на таймера“.
Таймерът, чието настроено време е по-близо до настоящето време, работи пръв.
Редът на работа с таймера е показан, както следва:
.
Настройката на дисплея ще се върне в стъпка 1.
10. Натиснете
Бъдете близо до вътрешния модул.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Индикаторът [
] на вътрешния модул няма да
се включи, дори и настройката да е завършена.
• Ако желаете да се върнете на предходната стъпка, натиснете
(
) за да
• За да проверите графика, използвайте
прегледате настройките за седмичен таймер в стъпка 1.
.
За да приключите проверката, натиснете
Включващ→Изключващ таймер
Изключващ→Включващ таймер
.
• За да изключите седмичния таймер, натиснете
, когато
бива показан на дисплея на дистанционното управление.
Индикаторът ще изчезне.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Режимите на работа ще са същите като режима, последно
използван преди спирането на работата на климатика, затова
операции от типа Охлаждане → Отопление → Охлаждане →
Отопление не могат да бъдат задавани автоматично.
• Ако зададете един и същи час на включващия таймер и на
изключващия таймер, то ще работи включващият таймер.
• Ако са зададени два включващи таймера с едно и също време,
климатикът ще работи в поредността, в която са зададени.
Индикатор на дисплея на дистанционното управление
Таймер
, за да завършите настройката.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Можете да настройвате програмируемия таймер
само в рамките на 24 часа.
6.4. Таймер за сън
1. Изберете таймера за сън от стъпка 2 на „Процедурата за
настройка на таймера“.
(
) , за да зададете време, докато
2. Натиснете
операцията спре.
Всеки път, когато натиснете бутона, часът се сменя, както следва:
0H
30M
(30 мин.)
1H
00M
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
часове
• За да изключите таймера за сън, натиснете
, когато
бива показан на дисплея на дистанционното управление.
Индикаторът ще изчезне.
Bg-6
По време на действието на таймера за сън зададената температура
се изменя по следния начин.
В режим Отопление
Режим Охлаждане или Изсушаване
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Задайте
температура
30 мин.
1ч
Работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул
намалява шума от външния модул. По време на тази операция
броят на въртене на компресора намалява и вентилаторът на
външния модул се върти бавно.
Задайте време
1ч
1,5 ч
1 °C
Задайте време
2 °C
След изтичане на зададеното време, климатикът спира да работи.
7. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ФУНКЦИЯ
7.1. Режим Икономичен
Той спестява повече електричество от другите режими на работа,
като променя зададената температурата до умерена стойност.
Натиснете
))
Икономичен.
, за да включите/изключите режима
Ще се включи индикаторът [
], намиращ се на вътрешния модул.
Работен режим
Стайна температура
Охлаждане/
Изсушаване
Няколко градуса повече от зададената температура
Отопление
Няколко градуса по-малко от зададената температура
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• В режими Охлаждане, Отопление или Изсушаване максималната
мощност при този режим е около 70% от обичайната.
• Този режим не може да бъде пускан, когато температурата бива
наблюдавана чрез режим Автоматично.
8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
8.1. Режим Мощен
При режим Мощен климатикът ще работи при максимална мощност,
което е удобно, когато искате помещението да се охлади или
затопли бързо.
ЗАБЕЛЕЖКИ: При мултисвързване тази функция не може да бъде
използвана.
Натиснете
))
Мощен.
8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум
на външния модул
, за да включите/изключите режима
При активирането му вътрешният модул ще излъчи 2 кратки
звукови сигнала.
При деактивирането му вътрешният модул ще излъчи 1 кратки
звукови сигнала.
Режимът Мощен ще се изключи автоматично в следните случаи:
• Режимът Мощен е в действие за определен период от време и
температурата в стаята достига зададеното ниво при режимите
Охлаждане, Изсушаване или Отопление.
• 20 минути след включване на режима Мощен.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Посоката на въздушния поток и оборотите на вентилатора се
управляват автоматично.
• Режимът Мощен не може да функционира едновременно с
режима Икономичен.
• Режимът Мощен изключва следните операции. Ако следните
операции са зададени, те ще започнат след като режимът
Мощен приключи.
-- Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
-- Енергоспестяващ режим
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
ЗАБЕЛЕЖКИ: П
ри мултисвързване тази функция не може да бъде
използвана.
Натиснете
))
за активиране или спиране на работата
в режим за ниско ниво на шум на външния модул.
Докато работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул
е активиран,
е показан на дистанционното управление.
Настройката се запазва, дори когато климатикът е изключен.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Тази операция не може да бъде изпълнена едновременно с
режим Вентилация, режим Изсушаване и режим Мощен.
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
8.3. Работа в режим 10 °C Отопление
Режимът 10 °C Отопление поддържа стайната температура на 10 °C,
за да не се допусне прекалено охлаждане на помещението.
Натиснете
))
Отопление.
, за да се активира режим 10 °C
Вътрешният модул ще издаде един кратък сигнал и ще се
включи индикаторът [
] на вътрешния модул.
Натиснете
))
, за да изключите климатика.
Индикаторът [
] ще изгасне.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• По време на режима 10 °C Отопление само
е валидна.
• Когато температурата в стаята е достатъчно висока, този режим
няма да се извършва.
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
9. НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО
9.1. Настройка на персонализиран код на
дистанционното управление
Като зададете персонализиран код на вътрешния модул и
дистанционното управление, можете да уточните климатика, който
се контролира от дистанционното управление.
Когато два или повече климатика са в стаята и желаете да ги
управлявате поотделно, задайте персонализирания код (възможни
са 4 селекции).
ЗАБЕЛЕЖКИ: А
ко персонализираните кодове са различни между
вътрешния модул и дистанционното управление,
вътрешният модул не може да получава сигнал от
дистанционното управление.
Как да зададете персонализирания код на дистанционното
управление
1. Н
атиснете
, докато се покаже само часовникът на
дисплея на дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте
повече от 5 секунди.
за
Текущият персонализиран код ще
бъде показан (първоначално зададен
на А).
3. Натиснете
, за да
промените персонализирания код
между A↔B↔C↔D (
).
* Свържете персонализирания код на
дисплея с този на климатика.
4. Натиснете
отново.
Персонализираният код ще бъде зададен.
Дисплеят ще се върне към дисплея на часовника.
Bg-7
• За да промените персонализирания код на климатика, свържете се с
оторизиран сервизен персонал (първоначално зададен на А).
• Ако не натиснете произволен бутон за 30 секунди след като
персонализираният код е показан, дисплеят се връща към дисплея
на часовника. В този случай повторете настройката от стъпка 2.
• В зависимост от дистанционното управление,
персонализираният код може да се върне на А, при смяна на
батериите. В този случай нулирайте персонализирания код,
ако е необходимо. Ако не знаете персонализирания код на
климатика, изпробвайте всеки един код, докато не намерите
кода, който задейства климатика.
10. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА
• Преди почистване на този продукт се уверете, че
сте го изглючили и разкачили всички електрически
захранвания.
• Преди стартиране на работата се уверете, че
смукателната решетка е напълно затворена.
Непълното затваряне на смукателната решетка
може да има влияние върху правилната работа
или характеристиките на климатика.
• Ако за почистването на филтъра е необходима
работа на голяма височина, моля, консултирайте
се с оторизиран сервизен персонал.
• Когато монтирате или поддържате модула, не
докосвайте алуминиевите жалузи на вградения
топлообменник във вътрешния модул, за да
избегнете нараняване.
• Не излагайте вътрешния модул на течни
инсектициди или спрей за коса.
• Не стойте на хлъзгава, неравна или нестабилна
повърхност, когато поддържате модула.
Филтри за почистване на въздуха
(Ябълково-катехинов филтър,
Смукателна решетка
йонно-дезодориращ филтър)
Корпус на
вътрешния модул
Въздушни филтри
Честотата на почистване е посочена в следната таблица.
Честота
Почистване на корпуса на вътрешния модул
Когато забележите
Почистване на въздушния филтър
Всеки 2 седмици
Почистване на йонно-дезодориращ филтър
На всеки 3 месеца
Смяна на ябълково-катехинов филтър
(Име на модела: UTR-FA16)
Смяна на йонно-дезодориращ филтър
(Име на модела: UTR-FA16-2)
1. Отворете смукателната решетка, докато щракне.
2. Махнете въздушни филтри.
Избутайте нагоре дръжката на въздушните филтри, извадете
двете долни кукички и издърпайте.
Дръжка на въздушен филтър
ВНИМАНИЕ
Какво трябва да се направи
Почистване на въздушния филтър
На всеки 3 години
* Филтрите за почистване на въздуха се продават отделно. Когато ги
смените, моля, свържете се с магазина, от който сте закупили продукта.
Почистване на корпуса на вътрешния модул
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Не използвайте вода, по-гореща от 40 °C.
• Не използвайте драскащи почистващи препарати, летливи
разтворители като бензол или разредител.
1. Почистете внимателно корпуса на вътрешния модул с
мека кърпа, навлажнена с топла вода.
2. Избършете внимателно корпуса на вътрешния модул със
суха и мека кърпа.
Кукички (2 места)
3. Отстранете праха по един от следните начини.
• Почистване с прахосмукачка.
• Измиване със слаб почистващ препарат и топла вода. След
измиването изсушете изцяло въздушните филтри на сянка.
4. Върнете въздушните филтри на мястото им.
Поставете страните на въздушния филтър успоредно на
панела и натиснете докато влезе изцяло. Уверете се, че
двете долни кукички са върнати на местата си в отворите във
вътрешния модул.
5. Затворете смукателната решетка.
Натиснете 6 точки на смукателната решетка, за да я затворите
изцяло.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако се натрупа мръсотия във въздушния филтър,
това ще намали въздушния поток, ще снижи
ефективността на работата и ще увеличи шума.
Почистване на йонно-дезодориращ филтър
и смяна на ябълково-катехинов филтър
1. Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 от
„Почистване на въздушния филтър“.
2. Отстранете филтрите за почистване на въздуха от
тяхната поставка.
Филтър за почистване
на въздуха
Рамка за филтър за почистване на въздуха
3. Облейте йонно-дезодориращия филтър (светлосин) с
гореща вода под високо налягане, докато повърхността
на филтрите не се покрие с вода.
4. Измийте йонно-дезодориращия филтър с неутрален
разреден почистващ препарат.
Не разгъвайте и не търкайте, в противен случай
дезодориращият ефект може да отслабне.
5. Промийте йонно-дезодориращия филтър под течаща
вода.
6. Изсушете йонно-дезодориращия филтър на сянка.
7. Отстранете ябълково-катехиновия филтър (светлозелен)
от държача за филтри за почистване на въздух.
Bg-8
8. Поставете новите или измитите филтри за почистване на
въздуха в рамките за филтри за почистване на въздуха.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Използвайте ябълково-катехиновия филтър веднага
щом отворите опаковката. Ефектът на почистване
на въздуха отслабва, когато филтрите са оставени в
отворена опаковка.
9. Поставете държачите за филтри за почистване на
въздуха към въздушните филтри.
Монтирайте 4-те куки отзад на рамката на филтъра за почистване
на въздуха с резето на двата края на въздушния филтър.
* Внимавайте филтърът за почистване на въздуха да не излиза
извън рамката.
Куки (4 места отзад)
След продължителен престой на устройството
Ако сте изключили вътрешния модул за 1 месец или повече, използвайте
режима Вентилация в продължение на половин ден, за да изсъхнат
напълно вътрешните части, преди да преминете към нормална работа.
Допълнителна проверка
След дълъг период на употреба натрупаният във вътрешността
на вътрешния модул прах може да намали ефективността на
климатика дори ако сте поддържали уреда както трябва.
В такъв случай се препоръчва проверката на изделието.
За повече информация се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
Рестартиране на индикатора на филтъра
(специална настройка)
Тази функция може да се използва, ако е настроена правилно при
монтажа. Моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал,
ако желаете да използвате тази функция.
Резе (4 места)
ЗАБЕЛЕЖКИ: Внимавайте филтърът за почистване на въздуха
да не излиза извън рамката.
10. Сменете въздушните филтри и затворете смукателната
решетка. Вижте стъпки 4 ~ 5 от „Почистване на
въздушния филтър“.
Смяна на йонно-дезодориращ филтър
1. Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 от
„Почистване на въздушния филтър“.
2. Отстранете йонно-дезодориращия филтър (светлозелен)
от държача за филтри за почистване на въздуха.
3. Поставете новия йонно-дезодориращ филтър.
Махане и слагане на смукателната решетка
„„ Махане на смукателната решетка
1. Отворете смукателната решетка, докато щракне.
2. Издърпайте монтажните оси, докато държите
смукателната решетка в хоризонтално положение.
„„ Слагане на смукателната решетка
1. Дръжте решетката в хоризонтално положение и
поставете лявата и дясната монтажни оси във втулките
на горния край на панела.
Вкарвайте втулките докато се чуе щракване, за да се
закрепят както трябва.
2. Затворете смукателната решетка.
3. Натиснете 6 точки на смукателната решетка, за да я
затворите изцяло.
Почистете въздушния филтър, когато индикаторната
))
лампа показва следното:
Индик аторна
лампа
Схема на примигване
Примигва 3 пъти на интервали от 21 секунди
След почистването нулирайте индикатора на филтъра, като
натиснете
, намиращ се върху вътрешния модул, в
продължение на 2 секунди или по-малко.
11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„„ Отоплителни характеристики
Този климатик работи на принцип топлинна помпа, като абсорбира
топлината от външния въздух и я пренася към вътрешния модул.
В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със
спад на температурата на външния въздух.
Ако имате усещането, че отоплението е недостатъчно,
препоръчваме да използвате климатика, заедно с друг тип
отоплителен уред.
„„ Автоматично размразяване
Когато външната температура е много ниска при висока влажност
на въздуха, може да се образува скреж по външния модул при
работа в режим отопление и това да влоши експлоатационните
характеристики на изделието.
За защита от образуване на скреж този климатик е снабден
с автоматична функция за размразяване, контролирана от
микрокомпютър.
Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата
за размразяване ще сработи за кратко (максимално 15 минути).
Индикаторът [ ], намиращ се на вътрешния модул. ще примигва по
време на функцията.
Ако по външното тяло се образува скреж след работа в режим
Отопление, външния модул ще спре автоматично след няколко
минути работа. След това започва автоматичното размразяване.
„„ Функция Автоматично рестартиране
В случай на прекъсване на захранването, например при спиране на
тока, климатикът веднага спира. Когато захранването се възобнови,
климатикът се рестартира автоматично и работи в предишния режим.
Ако захранването прекъсне при настроен таймер, обратното броене
на таймера ще се занули.
След възстановяване на захранването индикаторът [
] на вътрешния
модул ще примигва, за да покаже, че има грешка в таймера. В такъв
случай нулирайте настройките на часовника и таймера.
„„ Неизправности, причинени от други
електрически уреди
Използването на други електрически уреди като електрическа
самобръсначка или използването на радиопредавател може да
причини неизправност в климатика.
Ако възникне такава неизправност, изключете прекъсвача.
След това го включете отново и започнете работа с помощта на
дистанционното управление.
Bg-9
„„ Диапазон на температура и влажност на
въздуха при вътрешния модул
Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха са следните:
Стайна
температура
Охлаждане/Изсушаване
[°C]
18,0 - 30,0
Отопление
[°C]
16,0 - 30,0
[%]
80 или по-малко *1)
Влажност на въздуха в помещението
*1) Ако климатикът работи без прекъсване в продължение на много часове,
е възможно да се появи конденз на повърхността му и да капе.
• Ако устройството бъде използвано при условия извън допустимия
диапазон на температурата, работата на климатика може да спре
поради включване на автоматичната защитна верига.
• В зависимост от условията за работа е възможно топлообменникът
да замръзне, което може да доведе до изтичане на вода или
друга неизправност (в режими Охлаждане или Изсушаване).
„„ Друга информация
• Не използвайте климатика за каквато и да е друга цел
освен охлаждане/изсушаване на помещения, отопляване на
помещения или вентилация.
• Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха
за външния модул са посочени в неговия наръчник за монтиране.
PIN
Google Play е регистрирана търговска марка на Google Inc.
App Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и
други държави.
Настройка за използване на управление
чрез безжична LAN мрежа
Стъпка 1. Инсталиране на софтуер за приложения
1. Отворете “Google Play” или “App Store” в зависимост от
вида на вашия смартфон или таблет.
2. Потърсете “FGLair”.
3. Инсталирайте софтуера за приложения (мобилно
приложение), като следвате инструкциите на екрана си.
Стъпка 2. Регистрация на потребител
1. Отворете инсталираното мобилно приложение.
2. Регистрирайте потребителя (чрез смартфон или
таблет), като следвате инструкциите в раздела за
създаване на акаунт на мобилното приложение.
12. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ
12.1. Дистанционно управление с кабел
Допълнителното дистанционно управление с кабел може да
бъде използвано.
Можете да използвате безжичното и дистанционното
управление с кабел едновременно.
Но някои от функциите на безжичното дистанционно управление са
ограничени. Ако зададете ограничените функции, ще се чуе бибипкане,
и индикаторите [ ], [ ], и [
] на вътрешния модул ще премигнат.
<Ограничени функции на безжичното дистанционно управление
Когато се използва заедно с дистанционното управление с кабел
(тип 2 с кабел)
• Действие на седмичен таймер
• Режим Мощен
• Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
• Работа в режим 10 °C Отопление
Може да използвате дистанционно управление с кабел и
управление чрез безжична LAN мрежа (по избор).
Но някои операции от мобилното приложение са ограничени.
Повече от едно дистанционно управление
Можете да свържете две дистанционни управления с кабел към
един климатик.
Всяко от тях ще може да управлява климатика.
Но функцията таймер няма да може да бъде използвана от второто
дистанционно.
12.2. Групов контрол
Стъпка 3. Инсталиране на адаптер за безжична LAN мрежа
ВНИМАНИЕ
• Не забравяйте да изключите електрозахранването на
климатика, когато монтирате или демонтирате този
продукт, за да избегнете опасността от токов удар.
• Не поставяйте пръсти, клечки и др. в свързващия
корпус на този продукт, нито пък в свързващия
слот на вътрешния модул. В противен случай може
да настъпи токов удар или повреда на продукта.
• Не стойте върху нестабилна платформа, когато
монтирате или демонтирате този продукт, за да
избегнете нараняване.
1. Не забравяйте да изключите климатика и да разкачите
изцяло електрозахранването.
2. Отворете смукателната решетка.
3. Отворете капака на адаптера за безжична LAN мрежа,
докато щракне.
Едно дистанционно управление може да управлява до 16
климатика. Всички те ще работят при едни и същи настройки.
Не можете да използвате заедно групов контрол и управление чрез
безжична LAN мрежа.
12.3. Управление чрез безжична LAN мрежа
ЗАБЕЛЕЖКИ:Ако използвате външния вход/изход (по избор), не може
да се използва управление чрез безжична LAN мрежа.
За да разберете, как да работите с мобилното приложение, вижте
наръчника за експлоатация на мобилното приложение.
Запишете SSID и PIN кода в следната таблица.
4. Включете адаптера за безжична LAN мрежа в
свързващия слот на вътрешния модул по посоката,
показана на фигурата.
Страна на етикета
Етикет за безжична LAN мрежа
MAC: SSID :AP-WF-
PIN: Порт за свързване
Информация относно адаптера за безжична LAN мрежа
Идентификатор SSID
5. Затворете капака на адаптера за безжична LAN мрежа и
смукателната решетка.
Bg-10
Стъпка 4. Регистриране на климатик (сдвояване на
безжичен LAN адаптер)
Временно деактивиране на безжична LAN мрежа
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Преди стартиране на тази настройка свържете повторно
електрозахранването на климатика и изчакайте 60 секунди или повече.
• Проверете дали смартфонът или таблетът е свързан с
безжичния рутер, към който свързвате климатика. Настройването
няма да работи ако той не е свързан към същия безжичен рутер.
• За да контролирате 2 или повече климатика с един и същ смартфон
или таблет, извършете повторно настройването на избрания режим.
ЗАБЕЛЕЖКИ: А
ко не натискате никакви бутони на дистанционното
управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне
в първоначалния си вид.
1. Натиснете
, докато се покаже
само часовникът на дисплея на
дистанционното управление.
)) Регистрирайте климатика, като следвате инструкциите в
онлайн наръчника на уебсайта на FUJITSU GENERAL.
на дистанционното
2. Натиснете
управление за повече от 5 секунди.
www.fujitsu-general.com/global/support/
ще бъде показан на дисплея на
дистанционното управление.
Този наръчник за експлоатация описва единствено процедурата
за настройка на дистанционното управление.
<Как да получим достъп до онлайн наръчника>
1. Влезте в мобилното приложение.
2. Отворете страничното меню на мобилното
приложение след което натиснете [Help] (Помощ).
3. Натиснете [WLAN Support] (Поддръжка за безжична LAN мрежа).
Когато регистрацията завърши, ще се включи индикаторът [
намиращ се на вътрешния модул.
],
За справка
<Ръчен режим>
Процедура за настройка на дистанционното управление
ЗАБЕЛЕЖКИ: А
ко не натискате никакви бутони на дистанционното
управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне
в първоначалния си вид.
1. Натиснете
, докато се покаже
само часовникът на дисплея на
дистанционното управление.
на дистанционното
2. Натиснете
управление за повече от 5 секунди.
ще бъде показан на дисплея на
дистанционното управление.
3. Натиснете
.
4. Изберете
чрез
на
дистанционното управление.
5. Натиснете
.
Вътрешният модул ще влезе в Ръчен
режим и индикаторът [
], намиращ се на
вътрешния модул ще премигне.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако регистрацията не приключи за няколко минути,
ръчният режим се отменя и индикаторът [
] се
изключва.
В този случай, моля, повторете настройката на
дистанционното управление.
<Бутонен режим>
Процедура за настройка на дистанционното управление:
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на дистанционното
управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне
в първоначалния си вид.
1. Натиснете , докато се покаже само часовникът
на дисплея на дистанционното управление.
2. Натиснете
на дистанционното
управление за повече от 5 секунди.
ще бъде показан на дисплея на
дистанционното управление.
3. Натиснете
.
4. Изберете
чрез
на
дистанционното управление.
5. Натиснете
.
Вътрешният модул ще влезе в Бутонен
] , намиращ се на
режим и индикаторът [
вътрешния модул ще започне да премигва
(вкл./изкл. = 1 сек/1 сек).
Когато адаптерът за безжична LAN мрежа намери безжична
LAN точка за достъп с възможност за свързване, мигането ще
забави скоростта си (вкл./изкл. = 2 сек/0,5 сек).
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако свързването към безжична LAN точка
за достъп не приключи за няколко минути,
бутонният режим се отменя и
се изключва.
В този случай, моля, повторете настройката на
дистанционното управление.
Bg-11
3. Изберете
чрез
на
дистанционното управление. *
4. Натиснете
.
Ще се изключи индикаторът [
], намиращ се на вътрешния модул.
* Ако искате да активирате безжичната LAN мрежа отново, изберете
в стъпка 2.
Инициализиране (нулиране)
Инициализирайте (нулирайте) този продукт в следните
ситуации:
• Смяна на безжичния рутер
• Изхвърляне на продукта
• Прехвърляне на продукта към трета страна
Отмяна на регистрацията на климатика
Отменете регистрацията на климатика чрез мобилното приложение.
(Вижте наръчника за експлоатация на мобилното приложение за
повече информация.)
Инициализация на адаптера за безжична LAN мрежа
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на дистанционното
управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне
в първоначалния си вид.
1. Натиснете
, докато се покаже
само часовникът на дисплея на
дистанционното управление.
на дистанционното
2. Натиснете
управление за повече от 5 секунди.
ще бъде показан на дисплея на
дистанционното управление.
3. Изберете чрез
на
дистанционното управление.
4. Натиснете
.
5. Натиснете
.
Ще започне да мига
на дисплея на
дистанционното управление.
Ще се изключи индикаторът [
], намиращ се на
вътрешния модул, след бързо премигане.
За продължаване на използване
Ако вие или трета страна желаете да продължите да използвате
продукта, следвайте процедурите в “Регистриране на климатик
(сдвояване на безжичен LAN адаптер)”, за да се свържете повторно
към различен безжичен рутер.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Настройката на безжичната LAN мрежа не е
възможна, ако предишният собственик не е отменил
регистрацията или не е инициализирал този
продукт. В този случай, моля, свържете се с вашия
оторизиран сервизен персонал.
12.4. Климатик тип мултисплит
Този вътрешен модул може да се свърже към външен модул
тип мултисплит. Мулти-тип климатикът позволява няколко
вътрешни тела да работят на няколко места. Вътрешните
тела могат да работят едновременно в съответствие с
тяхната съответна мощност.
Едновременно използване на няколко климатика
● При използване на климатик тип мултисплит няколко вътрешни
модула могат да работят едновременно, но когато 2 или повече
вътрешни модула от същата група работят едновременно,
ефективността на отопление и охлаждане ще бъде по-ниска от
тази, ако се използва един вътрешен модул. Съответно, когато
искате да използвате повече от 1 вътрешен модул за охлаждане
по едно и също време, използването трябва да бъде вечер или
по друго време, когато се изисква по-малка мощност. По същия
начин, когато се използват няколко климатика едновременно за
отопление, препоръчително е те да се използват в комбинация с
други помощни отоплителни уреди, както се изисква.
● Сезонните и външни температурни условия, структурата на
помещенията и броя на хората в помещението също могат да
доведат до разлики в оперативната ефективност. Препоръчваме
ви да опитате различни операционни модели, за да се потвърди
нивото на мощност на отопление и охлаждане, предоставена
от вашите климатици, както и използването на климатиците по
начин, който най-добре отговаря на начин на живот на вашето
семейство.
● Ако установите, че 1 или повече климатици доставят ниско
ниво на охлаждане или отопление при едновременна работа,
препоръчваме ви да спрете едновременна работа на няколко
климатика.
● Следните режими на работа не могат да работят по едно и също
време.
Ако вътрешният модул е инструктиран да работи в режим на работа, който не може да изпълнява, индикаторът [ ] на вътрешния
модул ще започне да премигва (1 секунда включен, 1 секунда изключен), а модулът ще премине в режим на готовност.
Режим Отопление и режим Охлаждане (или режим Изсушаване)
Режим Отопление и режим Вентилация
● Режимът може да се настрои в един от следните различни режими на работа.
Режим Охлаждане и режим Изсушаване
Режим Охлаждане и режим Вентилация
Режим Изсушаване и режим Вентилация
● Работният режим (режим Отопление или режим Охлаждане (Изсушаване)) на външният модул ще се определя от работния режим
на вътрешния модул, който е бил пуснат първи. Ако вътрешният
модул бъде стартиран в режим Вентилация, работният режим на
външния модул няма да бъде зададен.
Например, ако вътрешен модул (A) бъде стартиран в режим Вентилация и след това след това на вътрешен модул (B) бъде зададен режим Отопление, то вътрешен модул (A) временно ще започне работа в режим Вентилация, но когато вътрешният модул (B)
бъде пуснат в режим Отопление, индикаторът [ ] за вътрешния
модул (A) ще започне да премигва (1 секунда включен, 1 секунда
изключен) и той ще премине в режим на готовност. Вътрешният
модул (B) ще продължи да работи в режим Отопление.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В следните случаи, незабавно спрете работата на
климатика и разкачете всички електрозахранвания
като изключите електрическия прекъсвач или
разкачите захранващия щепсел. След това се
консултирайте със своя дилър или оторизиран
сервизен персонал.
Докато модулът е свързан към електрозахранването,
той не е изолиран, дори ако е изключен.
• Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим
• Теч на вода от модула
Изобщо не работи.
□□ Имало ли е прекъсване на захранването с ток?
В този случай устройството се рестартира автоматично след
като бъде възобновено електрозахранването. (Вижте страница 9.)
□□ Изключен ли е електрическият прекъсвач?
⇒ Включете електрическия прекъсвач.
□□ Има ли изгорял бушон или е бил задействан електрическият
прекъсвач?
⇒ Заменете бушона или рестартирате прекъсвача.
□□ Работи ли таймерът?
⇒ За да проверите или да изключите настройката на таймера,
вижте страница 5.
Слабо охлаждане или отопление.
□□ Дали устройството работи при условия извън позволения
диапазон на температурата?
В такъв случай е възможно климатикът да спре да работи
поради включване на автоматичната защитна верига.
□□ Мръсен ли е въздушният филтър?
⇒ Почистете въздушния филтър. (Вижте страница 8.)
□□ Блокирана ли е смукателната решетка или изходният отвор на
вътрешния модул?
⇒ Отстранете блокиращите елементи.
□□ Правилно ли е зададена стайната температура?
⇒ За да промените зададената температура, вижте страница 5.
□□ Има ли врата или прозорец, които са оставени отворени?
⇒ Ако да, затворете ги.
□□ Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте страница 5.
□□ Зададена ли е работата в режим за ниско ниво на шум на
външния модул?
⇒ За да спрете работата в режима за ниско ниво на шум на
външния модул, вижте страница 7.
□□ <В режим Охлаждане> В стаята влиза ли пряка или силна
слънчева светлина?
⇒ Спуснете завесите.
□□ <В режим Охлаждане> Има ли други отоплителни уреди или
работещи компютри или в помещението има твърде много
хора?
⇒ Изключете отоплителните уреди или компютрите или задайте по-ниска температура. (Вижте страница 5.)
Въздушният поток е слаб или спира.
□□ Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте страница 5.
□□ Включено ли е Контролиране на вентилатора за спестяване
на енергия? В такъв случай вътрешният модул може да спира
временно по време на режим Охлаждане.
⇒ За да изключите контролирането на Вентилатора за спестяване на енергия, вижте страница 7.
□□ <В режим Отопление> Току-що ли бе включен режимът?
В такъв случай вентилаторът се върти много бавно известно
време, за да затопли вътрешните части на устройството.
□□ <В режим Отопление> Стайната температура по-висока ли е
от зададената температура?
В такъв случай външният модул спира, а вентилаторът на
вътрешния модул се върти при много ниска скорост.
□□ <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [ ]?
В такъв случай в момента се изпълнява Автоматично размразяване. Вътрешният модул спира за максимум 15 минути.
(Вижте страница 9.)
□□ <В режим Изсушаване> Вътрешният модул работи при ниска
скорост на вентилатора, за да регулира влажността на въздуха в помещението и може да спира от време на време.
□□ <В режим Автоматично> По време на периода на наблюдение
вентилаторът се върти много бавно.
Bg-12
Чува се шум.
□□ Това са случва по време на работа на климатика или веднага
след спирането му?
В такъв случай е възможно да се чува шумът, породен от циркулирането на хладилния агент. Това е особено забележимо в
продължение на 2-3 минути след започване на работа.
□□ Чувате ли леко скърцане по време на работата на климатика?
Това е резултат от моментното разширение и свиване на
предния панел в резултат на температурните промени.
„„ Състояние на индикаторните лампи
:И
нструкцията е във връзка с управлението чрез безжична LAN
мрежа (по избор).
Схема на светене:
Състояние
□□ <В режим Отопление> Чувате ли свистене?
Този звук е резултат от операцията Автоматично размразяване. (Вижте страница 9.)
Модулът изпуска миризма.
□□ Възможно е климатикът да абсорбира различни миризми - от
мебели, текстил или цигарен дим. Тези миризми е възможно
да бъдат изпускани по време на работата му.
От устройството се отделя лека мъгла или пара.
□□ <В режим Охлаждане или Изсушаване> Устройството може да
изпуска лека мъгла, образувана в резултат на кондензация от
рязкото охлаждане.
□□ <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [ ], намиращ
се на вътрешния модул?
В такъв случай е възможно външният модул да отделя пара
поради Автоматичното размразяване. (Вижте страница 9.)
(3 пъти)
Всичко
Причини и решения
Вж. стр.
Автоматично размразяване
⇒ Моля, изчакайте до приключването на
размразяването (максимум 15 минути).
9
Индикатор на филтъра
⇒ Почистете въздушния филтър и
рестартирайте знака на филтъра.
9
Изисква ответно действие
7
(2 пъти)
(Бързо)
От външния модул изтича вода.
□□ <В режим Отопление> От външния модул може да изтича
вода, която се образува при Автоматичното размразяване.
(Вижте страница 9.)
Устройството работи по начин, различен от зададеното от
дистанционното управление.
Показване на код за грешка
⇒ Консултирайте се с оторизиран
сервизен персонал.
-
Грешка в настройката на таймера
заради Автоматично рестартиране
⇒ Нулирайте настройките на
часовника и таймера.
9
Пробно пускане (само за оторизиран
персонал)
, за да спрете
⇒ Натиснете
пробното пускане.
3
Захранването към безжичния
рутер е изключено.
□□ Дали батериите в дистанционното управление не са изтощени?
⇒ Сменете батериите.
-
⇒ Проверете дали захранването към
безжичния рутер е включено.
(Бавно) Възможно ебезжичният LAN
адаптер да не е свързан
правилно към безжичния рутер.
Работата се бави след рестартиране.
□□ Подаването на електричество е било внезапно възстановено?
В такъв случай компресорът няма да стартира за около 3
минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителя.
⇒ Разкачете електрозахранването
на климатика (чрез прекъсвач или
щепсел) и свържете повторно.
Незабавно прекратете работа и изключете електрическия
прекъсвач в следните случаи. После се консултирайте с
оторизиран сервизен персонал.
10
Софтуерът на безжичния LAN
адаптер се актуализира.
По време на регистрацията
на климатика (сдвояване на
безжичния LAN адаптер)
• Проблемът не изчезва дори и след извършването на тези
проверки или диагностики.
• Върху вътрешния модул мигат [ ] и [
], а [
] мига бързо.
ЗАБЕЛЕЖКИ: За отстраняване на неизправности, свързани с
управлението чрез безжичен LAN адаптер, вижте
ръководството за настройване на безжичен LAN
адаптер или мобилното приложение, инсталирано на
вашия смартфон или таблет.
Мига,
11
Ограничена функция
10
„„ Ръчно зададена Автоматична работа и
Рестартиране на индикатора на филтъра
Можете да управлявате климатика чрез бутона
на вътрешния модул.
Статус
Време на натискане
Режим или
операция
При работа Повече от 3 секунди
Стоп
Спиране
2 секунди или по-малко
Нулиране на индикатора на филтъра
Повече от 3 секунди и
по-малко от 10 секунди
Автоматично *1)
Повече от 10 секунди.
(Само при сервизна поддръжка.*2))
Принудително
охлаждане
*1)При мулти връзка режимът на работа е този, зададен на
другите вътрешни модули.
*2) За да спрете принудителното охлаждане, натиснете този бутон
или
на дистанционното управление.
Bg-13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement