Fujitsu ASYG07KGTA Instrucțiuni de utilizare

Fujitsu ASYG07KGTA Instrucțiuni de utilizare
Română
MANUAL DE UTILIZARE
Cuprins
APARAT DE AER CONDIŢIONAT
Tip cu montare pe perete
Precauţii de siguranţă............................................................ 1
Prezentare generală şi funcţionarea unităţii interioare.......... 3
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii................ 4
Utilizarea cronometrului......................................................... 6
Senzor de persoane (cu economisirea energiei)................... 8
Informaţii generale cu privire la funcţionare.......................... 9
Curăţare şi îngrijire.............................................................. 10
Depanare............................................................................. 12
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi acest manual pentru consultări
ulterioare.
Precauţii de siguranţă
Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea proprietăţii, citiţi cu atenţie această secţiune înainte de a utiliza produsul şi respectaţi următoarele precauţii de siguranţă.
Operarea incorectă a produsului din cauza nerespectării instrucţiunilor poate provoca vătămare sau daune, a căror seriozitate este clasificată după cum urmează:
AVERTISMENT
ATENŢIE
Acest semn avertizează cu privire la moarte sau vătămare gravă.
Acest semn avertizează cu privire la vătămare sau daune aduse proprietăţii.
Acest semn reprezintă o acţiune care este INTERZISĂ.
Acest semn reprezintă o acţiune care este OBLIGATORIE.
• Explicaţia simbolurilor afişate pe unitatea interioară sau pe unitatea exterioară.
AVERTISMENT
Acest simbol arată că acest aparat este bazat pe un agent frigorific inflamabil. Dacă apar scurgeri de agent frigorific, iar
acesta este expus unei surse de aprindere externe, există riscul de incendiu.
ATENŢIE
Acest simbol indică necesitatea de a citi cu atenţie manualul de utilizare.
ATENŢIE
Acest simbol arată că personalul de service trebuie să manipuleze acest echipament, consultând totodată manualul de instalare.
ATENŢIE
Acest simbol arată că sunt disponibile informaţii precum manualul de utilizare sau manualul de instalare.
AVERTISMENT
• Acest produs nu conţine nicio piesă care poate fi reparată
de către utilizator. Consultaţi întotdeauna personalul service
autorizat pentru reparaţia, instalarea şi mutarea acestui produs.
Instalarea sau manipularea incorectă va cauza scurgeri,
electrocutare sau incendiu.
• În cazul unei defecţiuni cum ar fi miros de ars, întrerupeţi
imediat funcţionarea aparatului de aer condiţionat şi
deconectaţi toate sursele de alimentare, prin oprirea
întrerupătorului electric sau prin scoaterea din priză. După
care consultaţi personalul service autorizat.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul de alimentare.
Dacă este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către
personalul service autorizat.
• În cazul unei scurgeri de agent frigorific, aveţi grijă să păstraţi
distanţa de foc sau de orice substanţă inflamabilă şi consultaţi
personalul service autorizat.
• În cazul unei furtuni sau al oricărui semn prealabil al
unui fulger, opriţi aparatul de aer condiţionat cu ajutorul
telecomenzii şi evitaţi atingerea produsului sau a sursei de
alimentare pentru a preveni orice risc de electrocutare.
• Aparatul se va depozita într-o cameră fără surse de aprindere
cu funcţionare continuă (de exemplu: flăcări deschise, un
aparat cu gaz funcţional sau o plită electrică în funcţiune).
• Aparatul se va depozita într-o zonă bine aerisită.
• Reţineţi că refrigerenţii nu trebuie să conţină mirosuri.
• Aparatul se va depozita în aşa fel încât să se prevină apariţia
deteriorărilor mecanice.
Nr. PIESĂ 9387602005
• Eliminarea produsului se va realiza în mod corespunzător, în
conformitate cu normele naţionale sau regionale.
• În timpul transportului sau mutării unității de interior,
conductele trebuie acoperite cu suportul cârligului de perete
pentru protecție.
Nu mutați aparatul ținându-l de conductele unității de interior.
(Solicitarea aplicată racordurilor conductei poate cauza ca
gazul inflamabil să iasă în timpul funcționării).
• Această instalaţie nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau cu lipsă de experienţă şi cunoaştere,
cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau au primit
instrucţiuni cu referire la utilizarea instalaţiei, din partea
unei persoane responsabile cu siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu instalaţia.
• Nu puneţi şi nu scoateţi acest produs din funcţiune prin
introducerea sau tragerea fişei de alimentare şi prin oprirea
sau pornirea întrerupătorului electric.
• Nu utilizaţi gaze inflamabile în preajma acestui produs.
• Nu vă expuneţi direct la curentul de aer de răcire pentru mai
multe ore.
• Nu introduceţi degetele sau orice alte obiecte în portul de
evacuare, tabloul de comandă deschis sau grila de admisie.
• Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat când aveţi
mâinile umede.
• Nu instalaţi unitatea în zone cu ulei mineral, precum fabrici
sau zone cu o cantitate mare de ulei împroşcat sau abur,
precum bucătăriile.
• Nu utilizaţi niciun mijloc de accelerare a procesului de
dezgheţare sau de curăţare a aparatului, cu excepţia celor
recomandate de producător.
• Nu perforaţi şi nu ardeţi.
Ro-1
ATENŢIE
• Asiguraţi aerisirea ocazională în timpul utilizării.
• Utilizaţi acest produs întotdeauna cu filtrele de aer instalate.
• Asiguraţi-vă că toate aparatele electronice sunt la cel puţin 1
m (40 ţoli) distanţă atât faţă de unităţile interioare, cât şi faţă
de cele exterioare.
• Deconectaţi orice sursă de alimentare atunci când nu utilizaţi
acest produs pentru perioade extinse de timp.
• După o perioadă lungă de utilizare, asiguraţi-vă că verificaţi
montarea unităţii interioare, pentru a preveni căderea produsului.
• Direcţia curentului de aer şi temperatura ambientală trebuie să fie
luate în considerare atunci când utilizaţi acest produs într-o cameră
cu bebeluşi, copii, persoane în vârstă sau persoane bolnave.
• Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau aparatură
de încălzire.
• Nu blocaţi sau acoperiţi grilajul de admisie şi portul de evacuare.
• Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.
• Nu vă urcaţi pe acest produs, nu aşezaţi obiecte pe el şi nu
atârnaţi obiecte de el.
• Nu plasaţi niciun alt aparat electric sau obiect domestic sub
acest produs.
Condensul care picură de pe produs poate să le umezească şi
poate aduce daune sau defecta proprietatea dvs.
• Nu expuneţi acest produs la contact direct cu apa.
• Nu utilizaţi acest produs pentru depozitarea alimentelor,
plantelor, pentru susţinerea animalelor, a echipamentelor de
precizie, a operelor de artă sau alte obiecte. Aceasta poate
duce la deteriorarea calităţii articolelor respective.
• Nu expuneţi animale sau plante în direcţia curentului de aer direct.
• Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer condiţionat.
• Nu trageți de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta
ștecărul.
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului de
căldură încorporat în acest produs, pentru a evita vătămarea
personală atunci când instalaţi sau întreţineţi unitatea.
• Nu staţi pe trepte instabile când operaţi sau curăţaţi acest
produs. Este posibil să se răstoarne şi să vă rănească.
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră.
Accesorii unitate interioară
Instalarea suportului pentru telecomandă
1
2
Şuruburi
Telecomandă
Suport pentru
telecomandă
3 Deplasaţi
în sus
Introduceţi
Şuruburi
autofiletante
AVERTISMENT
Baterii
Filtre pentru curăţarea aerului
Aveţi grijă să preveniţi înghiţirea accidentală a bateriilor de
către bebeluşi şi copii mici.
Suporturi pentru filtre
ATENŢIE
• Nu încercaţi să reîncărcaţi baterii uscate.
• Nu utilizaţi baterii uscate care au fost reîncărcate.
Încărcarea bateriei (R03/LR03/AAA × 2) şi pregătirea telecomenzii
3
9
5
2
5
6
7
8
Ro-2
păsaţi butonul „CLOCK ADJUST” (reglare ceas) pentru a iniţia
A
setarea ceasului.
Setaţi ziua din săptămână, apăsând pe butonul „SELECT”
(selectare) (luni-duminică). *Prin apăsarea butoanelor „TEMP.”
( / ) indicatorul orei poate fi modificat de la formatul de 24 de
ore la cel de 12 ore.
Apăsaţi pe butonul „NEXT” (următor) pentru a continua.
Setaţi ora prin apăsarea butonului „SELECT” (selectare).
Dacă apăsaţi  sau  valoarea se modifică cu câte un minut.
Dacă ţineţi apăsat pe  sau  valoarea se modifică cu câte 10
minute.
MANUAL DE UTILIZARE
7
4
1
9
6
8
Pentru a încheia, apăsaţi butonul „SEND” (trimitere) aproape de
unitatea interioară. Este posibil ca setările să nu fie comunicate
corect dacă apăsaţi de la distanţă.
NOTE:
• Utilizaţi doar tipul specificat de baterie.
• Nu utilizaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi şi uzate în acelaşi
timp.
• Bateriile pot fi utilizate pentru aproximativ 1 an în condiţii de
funcţionare normală.
•D
acă raza de acţiune a telecomenzii se scurtează evident, înlocuiţi
bateriile şi apăsaţi butonul „RESET” (resetare), aşa cum se indică la
pagina 5.
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Prezentare generală şi funcţionarea unităţii interioare
1
Grila de admisie
Înainte de a începe operaţia, asiguraţi-vă că grila de admisie a fost
închisă complet. Închiderea incompletă poate afecta funcţionarea
corespunzătoare sau performanţa produsului.
2
2
1
13
Buton „MANUAL AUTO” (manual automat)
3
A se utiliza când aţi pierdut telecomanda sau au apărut defecţiuni.
Stare
Acţiune
Mod sau funcţionare
În curs de funcţionare Apăsaţi pentru mai mult de 3 secunde. Oprire
În curs de
oprire
4
Apăsaţi pentru mai mult de 3 seAuto
cunde şi mai puţin de 10 secunde.
Apăsaţi pentru mai mult de 10 secunde. Răcire forţată
(Doar pentru operaţii de service.*)
4
5
Apăsaţi pentru mai puţin de 3 secunde. Resetare indicator filtru
12
*: Pentru a opri răcirea forţată, apăsaţi acest buton sau butonul Start/
Stop de pe telecomandă.
11
După curăţare
3
Panoul frontal
4
Senzor de persoane
Fanta pentru direcţionarea curentului de aer vertical
De fiecare dată când apăsaţi butonul „SET” (setare) de pe
telecomandă, unghiul fantei pentru direcţionarea curentului de aer
vertical se deplasează după cum urmează:
Modul răcire sau
dezumidificare
1
2
3
1*
4
5
6
2
7
Consultaţi pagina 8
Utilizat pentru funcţia de economisire a energiei. Controlează setarea
temperaturii prin detectarea persoanelor din încăpere.
5
6
3
Modul încălzire
4
5
6*
*: Setarea implicită în fiecare mod.
• Nu reglaţi manual.
• La iniţierea modului automat sau de încălzire, acestea pot rămâne
pe poziţia 1 pentru o perioadă de timp, pentru reglare.
• Dacă unghiul este setat pe poziţiile 4-6 pentru mai mult de 30
minute în modurile răcire sau dezumidificare, fanta revine automat
la poziţia 3.
• Dacă se menţin poziţiile 4-6 în timpul modului de răcire sau
dezumidificare, este posibil să se formeze condens, iar picăturile să
provoace daune materiale.
6
Furtun de scurgere
7
Unitate receptoare semnal telecomandă
ATENŢIE
8
9
10
8
Lampa indicatoare Modului economic (verde)
Se aprinde în modul economic şi în modul încălzire 10 °C.
9
Lampa indicatoare Cronometru (portocaliu)
Se aprinde în modul cronometru şi clipeşte uşor când este detectată
o eroare de setare a ceasului.
Pentru detalii, consultaţi „Funcţia de auto repornire” la pagina 9.
10
Lampa indicatoare Funcţionării (verde)
Se aprinde în modul normal de funcţionare şi clipeşte uşor în modul
de dezgheţare automată.
11
Fanta pentru direcţionarea curentului de aer orizontal
ATENŢIE
Înainte de a regla direcţia orizontală a curentului de aer, asiguraţi-vă că fanta de ventilaţie pentru curentul vertical de aer a fost
închisă complet..
Reglaţi butoanele manual.
12
Filtru de aer
Consultaţi pagina 10
13
Filtre pentru curăţarea aerului
Consultaţi pagina 11
Purifică sau dezodorizează aerul şi furnizează curent de aer proaspăt.
Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între telecomandă şi unitatea interioară, păstraţi receptorul de semnal
la distanţă de următoarele articole:
-- Lumina directă a soarelui sau alte lumini puternice
-- Televizor cu ecran plat
În camere cu lumini fluorescente bruşte, cum ar fi cele de tip
invertor, semnalul ar putea să nu fie transmis în mod adecvat.
Într-un astfel de caz, consultaţi magazinul de unde aţi efectuat
achiziţia.
MANUAL DE UTILIZARE
Ro-3
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii
ATENŢIE
• Pentru a preveni defectarea sau deteriorarea telecomenzii:
- Plasaţi telecomanda într-un loc în care nu este expusă la
lumina directă a soarelui sau la căldură excesivă.
- Îndepărtaţi bateriile dacă produsul nu va fi utilizat pentru o
perioadă extinsă de timp.
- Bateriile consumate trebuie îndepărtate imediat şi trebuie
eliminate conform cu legile şi normale locale din regiunea
dvs.
• Dacă fluidul scurs dintr-o baterie intră în contact cu pielea,
ochii sau gura dvs., spălaţi imediat cu apă curată din
abundenţă şi consultaţi medicul dvs.
• Obstrucţii cum ar fi draperiile sau un perete între
telecomandă şi unitatea interioară poate afecta transmiterea
corespunzătoare a semnalului.
• Nu aplicaţi şocuri puternice telecomenzii.
• Nu turnaţi apă pe telecomandă.
7
8
24
9
2
23
10
22
11
21
12
20
13
19
14
18
15
17
16
Puteţi iniţia rapid funcţionarea prin respectarea acestor 3 etape:
1
Butonul Start/Stop
2
Butonul „MODE” (mod)
Schimbă modul de funcţionare în ordinea următoare.
AUTO
COOL
(răcire)
DRY
(dezumidificare)
FAN
(ventilator)
HEAT
(încălzire)
Note privind modul de încălzire:
• După punerea în funcţiune, unitatea interioară operează la o viteză
foarte redusă a ventilatorului timp de aproximativ 3-5 minute pentru
pregătire, după care trece la viteza selectată a ventilatorului.
• Operaţia de dezgheţare automată suprascrie operaţia de încălzire
atunci când este necesar.
Note privind modul de răcire:
Ventilatorul unităţii interioare se poate opri din timp în timp pentru a
efectua controlul ventilatorului unităţii interioare, pentru economisirea
de energie care permite funcţionarea cu economisire de energie,
prin oprirea rotirii ventilatorului unităţii interioare, atunci când unitatea
exterioară este oprită.
3
Butoane „TEMP.” (temperatură)
Setează temperatura dorită.
Temperatura poate fi reglată în trepte de 0,5°C.
În modul de răcire sau dezumidificare, temperatura trebuie să fie
setată la o valoare mai mică decât cea din încăpere. În modul de
încălzire, temperatura trebuie să fie setată la o valoare mai mare
decât cea din încăpere.
În caz contrar, este posibil ca modul de funcţionare corespunzător să
nu se activeze.
Intervalul de setare a temperaturii
Automat/Răcire/Dezumidificare
18,0–30,0 °C
Încălzire
16,0–30,0 °C
NOTE: Controlul temperaturii nu este disponibil în modul ventilator.
4
Ecran telecomandă
În această secţiune sunt afişaţi toţi indicatorii posibili pentru descriere.
În timpul funcţionării efective, ecranul este legat de operarea
butoanelor şi afişează doar indicatorii necesari pentru fiecare setare.
Ro-4
4
MANUAL DE UTILIZARE
6
3
5
1
5
Butonul „POWERFUL” (puternic)
Activează modul de funcţionare puternic.
Unitatea va funcţiona la capacitate maximă şi cu un curent de aer
puternic, ceea ce permite răcirea sau încălzirea rapidă a încăperii.
Când este activat, unitatea interioară va emite 2 bipuri scurte.
Pentru dezactivare, apăsaţi butonul „POWERFUL (puternic)” din nou.
Unitatea interioară va emite apoi 1 bip scurt.
Modul puternic este oprit automat în următoarele situaţii:
• Temperatura ambientală reglată a atins temperatura setată în
modurile răcire, dezumidificare sau încălzire.
• Au trecut 20 de minute de la setarea modului de funcţionare
puternic.
Chiar şi în situaţiile de mai sus, modul de funcţionare puternic nu se
va dezactiva automat dacă nu a fost activ câtva timp.
NOTE:
• Direcţia curentului de aer şi viteza ventilatorului sunt controlate
automat.
• Acest mod nu poate fi activat simultan cu modul economic.
• Modul puternic va ignora funcţiile de zgomot redus unitate exterioară
sau economie energie. Dacă sunt setate, aceste funcţii se vor iniţia
după ce modul puternic a fost dezactivat.
6
Butonul „10 °C HEAT” (10 °C încălzire)
Porneşte modul încălzire 10 °C care menţine temperatura ambientale
la 10 °C, pentru a preveni scăderea prea mare a temperaturii
ambientale.
După ce apăsaţi butonul pentru activarea modului de încălzire
10 °C Încălzire unitatea interioară emite 2 bipuri scurte, iar lampa
indicatoare a modului economic (verde) se va aprinde.
Pentru dezactivare, apăsaţi butonul Start/Stop. Lampa indicatoare
pentru economie se stinge.
NOTE:
• În modul de funcţionare încălzire 10 °C, poate fi reglată doar direcţia
verticală a curentului de aer, utilizând butonul „SET” (setare).
• Modul de încălzire nu va fi efectuat dacă temperatura ambientală
este suficient de ridicată.
(continuare)
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii (continuare)
7
Transmiţător de semnal
17
Direcţionaţi corespunzător către unitatea receptoare de semnal a
unităţii interioare.
• Indicatorul pentru transmiţătorul de semnal de pe ecranul
telecomenzii arată că un semnal este transmis de la telecomandă.
• Raza de funcţionare este de aproximativ 7 m.
• Dacă semnalul transmis a fost recepţionat în mod adecvat, veţi
auzi un bip. Dacă nu auziţi niciun bip, apăsaţi din nou butonul de pe
telecomandă.
8
Butonul „FAN” (ventilator)
18
19
(Ridicat)
(Mediu)
(Scăzut)
(Silenţios)
• Când este selectat modul „AUTO”, viteza ventilatorului este reglată
automat conform cu modul de funcţionare.
9
Butonul „SWING” (oscilaţie)
Porneşte sau opreşte automat oscilaţia fantei pentru direcţionarea
curentului de aer vertical.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul, fanta pentru direcţionarea
curentului de aer vertical oscilează după cum urmează:
1
2
3
Modul Încălzire sau
Ventilator
Modul Răcire, Dezumidifi sau Ventilator
4
1
5
2
3
3
4
5
6
6
NOTE:
• Modul Oscilaţie se poate opri temporar atunci când ventilatorul
unităţii se roteşte la o viteză foarte redusă sau se opreşte.
• În modul Ventilator, oricare dintre direcţiile de oscilare 1 ↔ 3 sau
4 ↔ 6 este activată, conform cu direcţia curentului de aer vertical
setată înainte de iniţierea modului Oscilaţie.
10
Butonul „SET” (setare)
Consultaţi pagina 3
Reglează direcţia curentului de aer vertical.
11
Butonul cronometru „WEEKLY” (săptămânal)
Consultaţi pagina 7
Activează cronometrul săptămânal pentru maximum 4 programări de
pornire sau oprire în fiecare zi a săptămânii.
12
Butonul cronometru „SLEEP” (somn)
Consultaţi pagina 6
Activează cronometrul de somn care vă permite să adormiţi
confortabil în condiţii de control gradual al temperaturii.
13
Butonul cronometru „ON/OFF” (pornit/oprit)
Consultaţi pagina 6
Activează cronometrul pornit/oprit.
14
Butonul „NEXT” (următor)
Utilizat pentru reglarea setării cronometrului.
15
Butonul „BACK” (înapoi)
Utilizat pentru reglarea setării cronometrului.
16
Butonul „CLOCK ADJUST” (reglare ceas)
Consultaţi pagina 2
Utilizat pentru reglarea ceasului.
Controlează viteza ventilatorului.
(Automat)
Butonul „TEST RUN” (test funcţionare)
Utilizat doar pentru testul iniţial la instalarea unităţii.
Nu apăsaţi acest buton în condiţii de utilizare normale, deoarece va
provoca o funcţionare incorectă.
• În timpul testului funcţionării, lampa indicatoare a funcţionării şi
indicatorul cronometrului se aprind intermitent şi simultan.
• Pentru a ieşi dintr-un test de funcţionare pornit neintenţionat, trebuie
să dezactivaţi aparatul de aer condiţionat prin apăsarea butonului
Start/Stop.
Butonul „RESET” (resetare)
Când apăsaţi butonul „RESET” (resetare), apăsaţi uşor, utilizând
vârful unui pix cu bilă sau alt obiect mic, în direcţia corectă, după cum
este prezentat în această figură.
Butonul „SEND” (trimitere)
Utilizat pentru transmiterea setării ceasului sau a cronometrului.
20
Butonul „TIMER SETTING” (setare cronometru)
Consultaţi pagina 6
Utilizat pentru accesarea modului de setare a cronometrului.
21
Butonul „SELECT” (selectare)
Utilizat pentru reglarea ceasului sau a cronometrului.
22
Butonul „OUTDOOR UNIT LOW NOISE” (zgomot redus unitate exterioară)
Porneşte sau opreşte modul de zgomot redus unitate exterioară,
care reduce zgomotul produs de unitatea exterioară, prin
micşorarea numărului de rotaţii al compresorului şi încetinirea vitezei
ventilatorului.
După setarea modului, setarea este păstrată până când apăsaţi
acest buton din nou pentru a opri modul de funcţionare, chiar dacă
funcţionarea unităţii interioare este oprită.
Indicatorul „LOW NOISE” (zgomot redus) de pe ecranul telecomenzii
arată că unitatea este în modul de zgomot redus unitate exterioară.
NOTE:
• Acest mod nu poate fi activat simultan cu modurile de funcţionare
ventilator, dezumidificare şi puternic.
23
Butonul „ECONOMY” (economie)
Porneşte sau opreşte modul de funcţionare economic, care
economiseşte mai multă electricitate decât alte moduri de funcţionare,
prin reglarea temperaturii setate la o setare moderată.
Când apăsaţi butonul „ECONOMY” (economie), indicatorul de
economie de pe unitatea interioară se aprinde.
• În modul de răcire sau dezumidificare, temperatura ambientală va fi
reglată cu câteva grade mai sus decât temperatura setată.
• În modul de încălzire, temperatura ambientală va fi reglată cu
câteva grade mai jos decât temperatura definită.
NOTE:
• În modurile răcire, încălzire sau dezumidificare, nivelul maxim de
funcţionare al acestora este de aproximativ 70% din nivelul de
funcţionare normal al unităţii de aer condiţionat.
• Acest mod nu poate fi activat în timpul monitorizării temperaturii prin
intermediul modului automat.
24
Butonul „SENSOR” (program economisire energie)
Consultaţi pagina 8
Activează sau dezactivează funcţia de economisire a energiei.
* Funcţia de economisire a energiei este pornită la momentul
achiziţiei.
:Setarea trebuie să fie realizată când ecranul de setare este afişat
pentru fiecare funcţie.
:Butonul este controlabil doar dacă aparatul de aer condiţionat
este pornit.
RESET
MANUAL DE UTILIZARE
Ro-5
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii (continuare)
 Controlul ventilatorului pentru economie de energie
Când temperatura setată este atinsă în timpul
operaţiei de răcire, ventilatorul funcţionează
intermitent, economisindu-se astfel curent.
Controlul ventilatorului pentru funcţia de economisire
a energiei este pornit la momentul achiziţiei.
Pentru a utiliza această funcţie, parcurgeţi
următorii paşi;
1. Opriţi unitatea interioară prin apăsarea
butonului Start/Stop.
2. Apăsaţi butonul „FAN” (ventilator) timp de cel
puţin 5 secunde, până ce se afişează starea
„FC” (controlul ventilatorului).
3. Apăsați butoanele „TEMP.” (∧/∨) pentru a comuta între „ON” (pornit)
sau „OFF” (oprit).
4. Apăsaţi butonul Start/Stop pentru a transmite setarea către unitatea
interioară. După trimiterea stării, afişajul va reveni automat la ecranul
iniţial.
Apăsaţi butonul Start/Stop până când pe ecranul
1
telecomenzii nu apare decât ceasul.
Apăsaţi butonul „MODE” (mod) pentru cel puţin 5
2
secunde pentru a afişa codul personalizat curent
(setat iniţial la A).
3
păsaţi butoanele „TEMP.” (∧/∨) pentru a schimba
A
codul personalizat în secvenţa A↔B↔C↔D.
Faceţi să corespundă codul de pe ecran cu codul
personalizat al aparatului de aer condiţionat.
4
păsaţi butonul „MODE” (mod) din nou pentru a reveni la afişajul
A
cu ceas. Codul personalizat va fi schimbat.
● Dacă nu este apăsat niciun un buton pentru 30 de secunde după afişarea codului personalizat, sistemul revine la afişajul iniţial cu ceas. În acest caz, începeţi din
nou de la pasul 1.
● Codul personalizat al aparatului de aer condiţionat
este A înainte de livrare. Contactaţi vânzătorul pentru a
schimba codul personalizat.
● În funcţie de telecomandă, codul personalizat se poate
transforma din nou în codul personalizat A când se înlocuiesc bateriile. În acest caz, dacă folosiţi un alt cod
decât A, resetaţi codul după înlocuirea bateriilor. Dacă
nu cunoaşteţi codul personalizat setat al aparatului
de aer condiţionat, încercaţi fiecare cod personalizat
(A→B→C→D) până când îl identificaţi pe cel care corespunde aparatului de aer condiţionat.
Dacă nu este apăsat niciun un buton pentru 30 de secunde după
afişarea stării „FC” (controlul ventilatorului), sistemul revine la afişajul
iniţial cu ceas. În acest caz, începeţi din nou de la pasul 1.
 Setarea codului personalizat pentru telecomandă
Când două sau mai multe aparate de aer condiţionat sunt instalate în
aceeaşi încăpere, iar telecomanda funcţionează cu altă unitate decât cea
pe care doriţi să o setaţi, schimbaţi codul personalizat al telecomenzii
pentru a opera unitatea pe care doriţi să o setaţi (4 selecţii posibile).
Când două sau mai multe aparate de aer condiţionat sunt instalate
în aceeaşi încăpere, contactaţi vânzătorul dvs. pentru a seta codurile
personalizate individuale ale aparatelor de aer condiţionat.
Efectuaţi următorii paşi pentru a selecta codul personalizat al telecomenzii.
(Ţineţi cont de faptul că aparatul de aer condiţionat nu poate recepta
semnalul dacă nu a fost setat pentru codul personalizat corespunzător).
Utilizarea cronometrului
Notă pentru setarea cronometrului:
Orice întrerupere a alimentării cu energie, cum ar fi o pană de curent sau închiderea unui întrerupător, duce la funcţionarea eronată a ceasului intern setat.
Într-un astfel de caz, indicatorul Timer de pe unitatea interioară clipeşte şi trebuie să reglaţi setarea.
Cronometrul Pornit sau cronometrul Oprit
Puteţi seta cronometrul Pornit sau Oprit urmând paşii de mai jos.
1
Apăsaţi butonul „TIMER SETTING” (setare cronometru) pentru a
iniţia setarea.
Indicatorul „WEEKLY (săptămânal)” de pe telecomandă va lumina intermitent.
2
Pentru a alege modul dorit, apăsaţi butonul „SELECT” (selectare).
Modul se va schimba după cum urmează:
WEEKLY
3
ON/OFF
(Pornit)
ON/OFF
(Oprit)
ON/OFF
(Pornit⇔Oprit)
SLEEP
(Oprit)
Apăsaţi butonul „NEXT” (următor). Continuaţi la setarea pentru
fiecare mod.
Pentru a seta cronometrul de program, efectuaţi aceeaşi paşi de la 1 la
5 ca pentru cronometrul pornit/oprit. (Selectaţi Pornit⇔Oprit la pasul 2)
NOTE:
• Dacă schimbaţi valoarea setării cronometrului după ce cronometrul
programului a fost setat, numărătoarea inversă a cronometrului se
va reseta în acel moment.
• Setarea orei pentru fiecare combinaţie trebuie să se încadreze într-un
interval de 24 ore.
Cronometrul Somn
Pentru a seta cronometrul de somn, urmaţi mai întâi paşii de la 1 la 3
pentru cronometrul pornit/oprit.
4
* Pentru a anula setarea cronometrului în timpul procesului de
setare, apăsaţi butonul „TIMER SETTING” (setare cronometru)
din nou.
4
5
Reglaţi ora prin apăsarea butonului „SELECT” (selectare) în timp
ce indicatorul „CLOCK” (ceas) clipeşte. De fiecare dată când
apăsaţi butonul, ora se modifică cu +5/-5 minute. Dacă ţineţi
apăsat, ora se modifică cu câte +10/-10 minute.
Apăsaţi butonul „SEND” (trimitere).
Pentru a reface setarea cronometrului, efectuaţi etapele 1-5 din nou.
Pentru a anula cronometrul pornit/oprit, apăsaţi butonul „ON/OFF”
(pornit/oprit) când lampa indicatoare „ON/OFF” (pornit/oprit) este
aprinsă. (Se şterge lampa indicatoare)
Cronometrul program (utilizare combinată a cronometrului Pornit şi Oprit)
Puteţi seta un cronometru integrat Pornit → Oprit sau Oprit → Pornit.
Cronometrul a cărui oră de pornire configurată este mai apropiată de
ora curentă este activat primul, iar ordinea operaţiilor cronometrate
este afişată după cum urmează:
Timp aşt.
Indicator pe ecranul telecomenzii
Cronometru Pornit → Oprit
Cronometru Oprit → Pornit
Ro-6
MANUAL DE UTILIZARE
Reglaţi ora prin apăsarea butonului „SELECT” (selectare) în timp
ce indicatorul „CLOCK” (ceas) clipeşte.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, ora se modifică după cum urmează:
0H
1H
30M
00M
(30 min.)
5
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
ore
Apăsaţi butonul „SEND” (trimitere).
Pentru a anula cronometrul de somn, apăsaţi butonul „SLEEP” (somn)
când lampa indicatoare „SLEEP” (somn) este aprinsă. (Se şterge
lampa indicatoare)
Pentru a vă ajuta să adormiţi confortabil şi pentru a preveni încălzirea
sau răcirea excesivă în timpul somnului, cronometrul Somn
controlează automat setarea temperaturii, conform cu ora setată,
afişată după cum urmează. Aparatul de aer condiţionat se opreşte
complet după ce durata setată s-a consumat.
În modul încălzire
În modul de răcire sau dezumidificare
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Setaţi
temperatura
30 min.
1 oră
1,5 oră
Setaţi
ora
Setaţi
ora
1 oră
1 °C
2 °C
(continuare)
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Utilizarea cronometrului (continuare)
Cronometru Săptămânal
Cronometrul Pornit şi Oprit se pot combina, obţinându-se până la 4 re) pe zi şi 28 de rezervări pe săptămână.
zervări (program
Înainte de a seta programul, setaţi săptămâna şi ora aparatului de aer
condiţionat mai întâi.
Dacă săptămâna şi ora nu sunt setate, cronometrul săptămânal nu va
funcţiona corect la ora setată.
Consultaţi „pregătirea telecomenzii” (pagina 2).
Pentru a seta cronometrul Săptămânal, urmaţi mai întâi paşii
1~3 de la pagina 6 pentru cronometrul Pornit/Oprit.
4
Selectaţi numărul programului şi ziua folosind butonul „SELECT”
(selectare).
Exemplu de cronometru Săptămânal 1
Programul
Programul
De luni
07:00 Pornit 26°C 09:00 Oprit
până vineri
Trezire
Sâmbătă
17:00 Pornit 28°C
23:00 Oprit
Întoarcere acasă
Culcare
5
Programul
Duminică Pornit
09:00 Oprit
Pornit
Programul
11:00 Oprit
Program
luni
Program
marţi
Program
1săptămână
Program
luni
Program
sâmbătă
Program
duminică
Program
duminică
Apăsaţi butonul „NEXT” (următor) când numărul programului şi
ziua pe care doriţi să le setaţi luminează intermitent.
Nicio setare pentru cronometru
Programul
Pornit 17:00 Oprit
1săptămână
Programul
Programul
Plecare la serviciu
Program
Programul
Pornit 23:00 Oprit
Apăsaţi butonul „SELECT” (selectare), selectaţi modul de
funcţionare (cronometrul pornit, cronometrul oprit sau niciun
cronometru).
Exemplu de cronometru Săptămânal 2
Puteţi specifica o temperatură dată în setarea Pornit din cronometrul
Săptămânal.
Programul
Programul
07:00 Pornit 28°C
09:00 Pornit 26°C 17:00 Pornit 27°C 23:00 Pornit 28°C
Programul
Funcţionarea fără cronometru
Programul
* Puteţi seta temperatura pentru modurile automat, răcire şi dezumidificare în intervalul 18-30 °C, pentru modul de încălzire, intervalul este
10 sau 16-30°C.
Chiar şi dacă setaţi 10, 16 sau 17 °C, dacă produsul este activat în
modul automat, răcire sau dezumidificare, va funcţiona la 18 °C.
NOTE:
● Celelalte moduri de funcţionare în afara setării temperaturii vor fi
la fel ca la oprirea ultimei operaţii, prin urmare operaţiile de tipul
Răcire → Încălzire → Răcire → Încălzire nu pot fi setate automat.
● Dacă setaţi cronometrul Pornit şi cronometrul Oprit la aceeaşi oră,
aparatul de aer condiţionat va utiliza cronometrul Pornit. Dacă
două cronometre Pornit sunt setate la aceeaşi oră, aparatul de aer
condiţionat va funcţiona pe baza numărului de program.
● Dacă există întreruperi în alimentarea cu energie electrică, de
exemplu o pană de curent în timpul setării cronometrului săptămânal sau se declanşează un disjunctor, cronometrul intern al aparatului de aer condiţionat va fi incorect. (Consultaţi pagina 9 „Funcţia
de auto repornire”.) În astfel de situaţii, indicatorul cronometrului
principal vă va înştiinţa de acest lucru luminând intermitent, prin
urmare, efectuaţi reglarea orei şi datei. (Consultaţi pagina 2 „pregătirea telecomenzii”.)
● Nu puteţi utiliza cronometrul Săptămânal simultan cu alte cronometre.
Dacă doriţi ca produsul să funcţioneze cu cronometrul Săptămânal
după ce aţi folosit cronometrul Pornit/Oprit, cronometrul program
sau cronometrul Somn în timp ce cronometrul Săptămânal funcţionează, trebuie să activaţi cronometrul Săptămânal din nou.
1. Apăsaţi butonul „NEXT” (următor) pentru a reveni la pasul 4 şi
a configura următoarea setare.
2. Apăsaţi butonul „SEND” (trimitere) pentru a finaliza.
Apăsaţi butonul „NEXT” (următor).
6
Apăsaţi butonul „SELECT” (selectare) pentru a seta ora Pornire
sau Oprire dorită.
Dacă aţi selectat Oprit la pasul 5
1. Apăsaţi butonul „NEXT” (următor) pentru a reveni la pasul 4 şi
a configura următoarea setare.
2. Apăsaţi butonul „SEND” (trimitere).
Apăsaţi butonul „NEXT” (următor).
7
Apăsaţi butonul „SELECT” (selectare) pentru a seta temperatura.
Dacă doriţi să treceţi la următoarea setare, apăsaţi butonul
„NEXT” (următor), reveniţi la pasul 4 şi configuraţi următoarea
setare.
8
Pentru a finaliza setarea, apăsaţi butonul „SEND” (trimitere).
Dacă doriţi să anulaţi setarea în timpul procesului, apăsaţi
butonul „TIMER SETTING” (setare cronometru) în loc să apăsaţi
butonul „SEND” (trimitere).
NOTE:
● Când anulaţi cronometrul săptămânal, selectaţi niciun cronometru
la pasul 5 din setarea cronometrului săptămânal.
● Dacă doriţi să reveniţi la pasul anterior când configuraţi setările,
apăsaţi butonul „BACK” (înapoi).
● Când sunteţi aproape de unitatea principală, apăsaţi butonul
„SEND” (trimitere). Dacă faceţi acest lucru când sunteţi departe de
unitatea principală, este posibil ca semnalul să nu fie trimis corespunzător, iar setările să nu fie configurate corespunzător.
● Pentru a verifica orarul, repetaţi paşii 1-3 pentru a accesa modul
cronometru Săptămânal, apoi utilizaţi butonul „SELECT” (selectare) pentru a parcurge setările cronometrului Săptămânal în ordinea
prezentată la pasul 4.
● Pentru a anula cronometrul săptămânal, apăsaţi butonul
cronometrul „WEEKLY” (săptămânal) când lampa indicatoare
„WEEKLY” (săptămânal) este pornită. (Lampa indicatoare pentru
economie se va stinge)
MANUAL DE UTILIZARE
Ro-7
Senzor de persoane (cu economisirea energiei)
Pentru a preveni risipa de energie electrică, această funcţie controlează
setarea temperaturii când nu se află nimeni în încăpere. Funcţia de
economisire a energiei este pornită la momentul achiziţiei.
1
2
Pentru a activa funcţia de economisire a energiei, apăsaţi butonul
„SENSOR” (senzor).
Indicatorul „ENERGY SAVING” (economie energie) de pe
telecomandă va lumina intermitent.
Pentru a dezactiva funcţia de economisire a energiei, apăsaţi
butonul „SENSOR” (senzor) din nou.
Indicatorul „ENERGY SAVING” (economie energie) de pe
telecomandă se va stinge.
Despre funcţia Economie energie
Dacă nimeni nu intră în cameră timp de aproximativ 20 de minute,
temperatura setată va fi controlată automat.
(Când cineva revine în cameră, senzorul de persoane va detecta acest
lucru şi va reveni automat la setările iniţiale.)
Mod funcţionare
Detalii privind funcţionarea
(dacă nu a mai rămas nimeni în cameră câteva timp)
Răcire/Dez- Temperatura setată va creşte cu maximum 2˚C (aproxiumidificare mativ).
Încălzire
Temperatura setată va scădea cu maximum 4˚C (aproximativ).
Auto
În acest regim se execută automat funcţia economie de
energie pentru modul selectat (răcire/încălzire/dezumidificare).
● Atunci când se utilizează simultan cu cronometrul Somn (pagina
6), cronometrul Somn va avea prioritate.
● În timpul modului de funcţionare încălzire 10°C, temperatura setată
nu va fi modificată dacă nu se află nimeni în cameră.
● Intervalul de aplicare este următorul.
Unghi vertical 90° (vedere din lateral)
Unghi orizontal 100° (vedere de sus)
6m
6m
90°
50°
50°
Este posibil ca funcţia de economisire a energiei să nu funcţioneze când
temperatura camerei prezintă diferenţe mari faţă de temperatura definită
în setarea temperaturii, de exemplu imediat după iniţierea funcţionării.
Ro-8
MANUAL DE UTILIZARE
Despre SENZORUL DE PERSOANE
Detalii privind detecţia cu senzorul de persoane
●● Senzorul de persoane detectează dacă se află persoane în cameră, observând mişcarea persoanelor din interior.
●●
NOTE
Deoarece senzorul de persoane detectează lumina emisă de
oameni în domeniul infraroşu, este posibil să existe situaţii în
care detecţia să fie eronată.
Situaţii în care senzorul va detecta că nu există persoane în
cameră, deşi este cineva prezent
●● Când temperatura este ridicată, iar diferenţa dintre temperatura ambiantă şi cea a corpului persoanelor din încăpere
este redusă.
(De exemplu, vara, când temperatura atinge şi depăşeşte 30
˚C.)
●● Când există cineva în cameră, însă nu se mişcă mai mult
timp.
●● Când s-a ascuns cineva după canapea, alte piese de mobilier, sticlă sau în situaţii similare.
●● Când cineva poartă haine extrem de groase şi stă cu spatele
la senzor.
Situaţii în care senzorul va detecta eronat că există persoane în cameră, deşi nu este nimeni prezent
●● Când în cameră se află câini sau pisici care se mişcă.
●● Când vântul face ca perdelele sau plantele să se mişte.
●● Când sunt în funcţiune unităţi de încălzire, umidificatoare sau
aparate electrice precum ventilatoare electrice cu oscilaţie.
●●
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Informaţii generale cu privire la funcţionare
Operaţia de dezgheţare automată
Când temperatura exterioară este foarte scăzută cu umiditate
ridicată, se poate forma un strat de gheaţă pe unitatea
exterioară în timpul operaţiei de încălzire, iar aceasta poate
reduce performanţa de funcţionare a produsului.
Pentru protecţie, aparatul de aer condiţionat este dotat cu o
funcţie automată de dezgheţare controlată prin microcomputer.
Dacă se formează gheaţă, aparatul de aer condiţionat se
va opri temporar, iar circuitul de dezgheţare va funcţiona
pentru o perioadă scurtă (maximum 15 minute). Indicatorul de
funcţionare de pe unitatea interioară clipeşte în timpul acestei
operaţii.
Dacă se formează gheaţa pe unitatea exterioară după operaţia
de încălzire, unitatea exterioară se va opri automat după ce
funcţionează pentru câteva minute. După care este iniţiată
operaţia automată de dezgheţare.
Funcţia de auto repornire
În cazul unei întreruperi de curent, cum ar fi o pană de curent,
aparatul de aer condiţionat se opreşte. Dar reporneşte automat şi
efectuează operaţia anterioară atunci când alimentarea este reluată.
Dacă apare orice întrerupere de curent după setarea cronometrului,
numărătoarea inversă a cronometrului va fi resetată.
După reluarea alimentării, indicatorul Cronometru de pe unitatea
interioară clipeşte pentru a vă notifica cu privire la eroarea
cronometrului. Într-un astfel de caz, resetaţi cronometrul pentru
perioada dorită de timp.
Defecţiuni cauzate de alte dispozitive electrice:
Utilizarea altor aparate electronice, cum ar fi un aparat de ras electric
sau utilizarea în apropiere a unui emiţător radio fără fir, poate duce la
defectarea aparatului de aer condiţionat.
Dacă întâmpinaţi o astfel de defecţiune, închideţi întrerupătorul.
Apoi deschideţi-l din nou şi reluaţi modul de funcţionare cu ajutorul
telecomenzii.
Telecomandă cu fir (opţiune)
Telecomanda cu fir opţională poate fi utilizată.
Când utilizaţi această telecomandă, există câteva diferenţe
comparativ cu utilizarea telecomenzii fără fir.
[Funcţiile suplimentare pentru telecomenzile cu fir]
• Cronometru restabilire temperatură
Puteţi utiliza atât telecomanda cu fir, cât şi pe cea fără fir simultan.
(Însă funcţiile sunt limitate.)
Când sunt utilizate funcţiile restricţionate de pe telecomandă, poate
fi auzit un bip, iar lămpile indicatoare de funcţionare, cronometru şi
economie ale unităţii interioare vor lumina intermitent.
[Funcţiile restricţionate pentru telecomanda fără fir]
<Telecomandă cu fir (cu 2 fire, nepolarizată)>
• Zgomot redus unitate exterioară
• 10 °C Încălzire
• Cronometru săptămânal
• Puternic
Control LAN fără fir (opţional)
Se poate utiliza comanda fără fir prin LAN opţională.
Performanţa de încălzire
Aparatul de aer condiţionat funcţionează pe principiul pompei
termice, absorbind căldura din aerul exterior şi transferând-o
spre unitatea interioară. În consecinţă, performanţa de
funcţionare este redusă pe măsură ce temperatura aerului
exterior scade. Dacă consideraţi că performanţa de încălzire
este insuficientă, vă recomandăm să utilizaţi aparatul de aer
condiţionat în asociere cu alte tipuri de aparate de încălzire.
Control în grup (opţional)
O telecomandă poate controla până la 16 aparate de aer
condiţionat.
Toate aparatele de aer condiţionat vor fi acţionate cu aceleaşi
setări.
MANUAL DE UTILIZARE
Ro-9
Curăţare şi îngrijire
ATENŢIE
• Înainte de a curăţa acest produs, asiguraţi-vă că aţi oprit unitatea şi aţi întrerupt alimentarea cu energie.
• Înainte de a începe operaţia, asiguraţi-vă că grila de admisie a fost închisă complet. Închiderea incompletă a grilei de admisie poate
afecta funcţionarea corespunzătoare sau performanţa aparatului de aer condiţionat.
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului de căldură încorporat în acest produs, pentru a evita vătămarea personală atunci
când întreţineţi unitatea.
• Nu expuneţi unitatea interioară la insecticide lichide sau spray-uri de păr.
• Nu staţi pe suprafeţe alunecoase, inegale sau instabile când întreţineţi unitatea.
Întreţinere zilnică
Curăţarea filtrelor de aer
Când curăţaţi corpul unităţii interioare, ţineţi cont de următoarele:
• Nu utilizaţi apă cu o temperatură mai mare de 40 °C.
• Nu utilizaţi agent de curăţare degresant, solvenţi volatili cum ar fi
benzenul sau diluantul.
• Ştergeţi unitatea uşor, utilizând o cârpă moale.
1
Deschideţi grila de admisie şi îndepărtaţi filtrele de aer.
Ridicaţi mânerul filtrului de aer, deconectaţi cele două cârlige şi
scoateţi filtrul de aer.
Mâner filtru de aer
Curăţarea grilei de admisie
1
Ţineţi grila de admisie cu ambele mâini pe lateral, apoi trageţi
în faţă până ce se cuplează. Ţineţi grila de admisie în poziţie
orizontală şi trageţi arborele de montare din stânga şi din dreapta
pentru a elibera.
Cârlige (2 poziţii)
Arbore de
montare
Arbore de
montare
Grila de
admisie
2
3
Prindeţi arborele de montare din stânga şi din dreapta în direcţia
săgeţii la suportul de sus al panoului, în timp ce susţineţi grila de
admisie pe orizontală. Apăsaţi până ce se angrenează fiecare
arbore în locaş.
Suport
Arbore de
montare
Suport
Grila de
admisie
Ro-10
Îndepărtaţi praful cu un aspirator sau prin spălare.
După spălare, permiteţi uscarea completă într-un loc umbrit.
3
Înlocuiţi filtrul de aer şi închideţi grila de admisie.
(1) Aliniaţi lateralele filtrului de aer cu panoul şi împingeţi complet,
asigurându-vă că cele două cârlige revin corespunzător în
orificiile panoului.
Spălaţi uşor grila de admisie cu apă sau ştergeţi-o uşor cu o
cârpă moale înmuiată în apă caldă.
După care ştergeţi grila cu o cârpă uscată şi moale.
Arbore de
montare
4
2
Apăsaţi în 4 locuri pe grila de admisie pentru a o închide complet.
MANUAL DE UTILIZARE
Cârlige (2 poziţii)
(2) Închideţi grila de admisie.
• Praful poate fi curăţat de pe filtrul de aer fie cu un aspirator, fie prin
spălarea filtrului într-o soluţie cu detergent uşor şi apă caldă. Dacă
spălaţi filtrul, asiguraţi-vă că permiteţi uscarea completă a acestuia
într-un loc umbrit înainte de instalare.
• Dacă este permisă acumularea de mizerie pe filtrul de aer, fluxul de
aer va fi redus, scăzând eficienţa de funcţionare şi crescând nivelul
de zgomot.
• În timpul perioadelor de utilizare normală, filtrele de aer trebuie
curăţate la fiecare două săptămâni.
• Nu utilizaţi aparatul de aer condiţionat cu grila de admisie deschisă.
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Curăţare şi îngrijire (continuare)
Instalarea filtrului pentru curăţarea aerului
1
Deschideţi grila de admisie şi îndepărtaţi filtrele de aer.
Filtru de aer (Dreapta şi stânga)
2
Înlocuirea filtrelor murdare pentru curăţarea aerului
Înlocuiţi filtrele cu următoarele componente (achiziţionate separat).
• Filtru Apple-catechin: UTR-FA16
• Filtru cu ion de dezodorizare: UTR-FA16-2
1
Deschideţi grila de admisie şi îndepărtaţi filtrele de aer.
2
Înlocuiţi-le cu două filtre noi pentru curăţarea aerului.
(2) Instalaţi în acelaşi mod cu cel utilizat pentru instalarea setului
filtrului pentru curăţarea aerului.
Instalaţi setul filtrului pentru curăţarea aerului (set de 2).
(1) Introduceţi filtrul pentru curăţarea aerului în cadrul filtrului
pentru curăţarea aerului.
Cadrul filtrului pentru
curăţarea aerului
Filtru pentru curăţarea
aeruluicurăţarea aerului
(2) Angrenaţi clicheţii de la ambele colţuri ale filtrului în cele două
cârlige din partea din spate a cadrului filtrului pentru curăţarea
aerului.
Cârlig (4 poziţii în spate)
(1) Îndepărtaţi filtrele vechi pentru curăţarea aerului în ordine
inversă celei de instalare.
3
Instalaţi cele două filtre de aer şi închideţi grila de admisie.
[Cu privire la filtrele pentru curăţarea aerului]
Filtru Apple-catechin (1 înveliş):
• Filtrele sunt consumabile. (Nu pot fi spălate şi reutilizate).
• Pentru depozitarea filtrelor, utilizaţi filtrele cât de rapid posibil după
deschiderea ambalajului.
(Efectul de curăţare a aerului scade atunci când filtrele sunt lăsate
în ambalaj deschis).
• În general, filtrele trebuie să fie schimbate la fiecare 3 luni.
Cumpăraţi filtrul Apple-catechin dedicat (UTR-FA16) (Vândut separat)
pentru a schimba filtrele murdare şi uzate pentru curăţarea aerului.
Filtru cu ion de dezodorizare (1 înveliş) — albastru deschis
• Filtrele trebuie schimbate la fiecare 3 ani, pentru a-şi menţine
efectul de dezodorizare.
Cumpăraţi filtrul cu ion de dezodorizare (UTR-FA16-2) (Vândut
separat) pentru a schimba filtrele.
Clichet (4 poziţii)
Aveţi grijă ca filtrul pentru curăţarea aerului să nu iasă în afara cadrului.
3
Instalaţi cele două filtre de aer şi închideţi grila de admisie.
• Când sunt utilizate filtre pentru curăţarea aerului, efectul va creşte
prin setarea vitezei ventilatorului la Ridicat.
[Întreţinerea filtrului cu ion de dezodorizare]
Pentru a menţine efectul de dezodorizare, curăţaţi filtrul la fiecare 3 luni
după cum urmează.
1. Îndepărtaţi filtrul.
2. Curăţaţi cu apă şi uscaţi la aer.
(1) Spălaţi filtrul cu apă fierbinte la presiune ridicată, până când
suprafaţa filtrului este acoperită cu apă. Clătiţi cu detergent
neutru diluat.
(Nu spălaţi niciodată prin răsucire sau frecare, pentru a
preveni reducerea efectului dezodorizant.)
(2) Clătiţi cu jet de apă.
(3) Uscaţi la umbră.
3. Reinstalaţi filtrul.
După o perioadă îndelungată de neutilizare a unităţii
Dacă aţi închis unitatea interioară pentru 1 lună sau mai mult, puneţi
modul Ventilator în funcţiune pentru o jumătate de zi pentru a usca
piesele interne complet, înainte de a trece la modul normal de
funcţionare.
Inspecţie suplimentară
După o perioadă lungă de utilizare, praful acumulat în unitatea interioară
poate reduce performanţa produsului, chiar dacă aţi păstrat unitatea
în stare bună prin întreţinere zilnică, conform instrucţiunilor sau prin
procedurile de curăţare prezentate în acest manual.
Într-un astfel de caz, este recomandată inspectarea produsului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi personal service autorizat.
Resetarea filtrului
Această funcţie poate fi utilizată dacă s-a setat corect în timpul instalării.
Consultaţi personalul de service autorizat pentru a activa această
funcţie.
• Lampa indicatoare a modului economic se aprinde când este
momentul să schimbaţi filtrele.
• După pornirea alimentării, apăsaţi butonul „MANUAL AUTO” (manual
automat) de pe unitatea interioară timp de 3 secunde sau mai puţin.
MANUAL DE UTILIZARE
Ro-11
Depanare
AVERTISMENT
În cazul următoarelor evenimente, întrerupeţi imediat funcţionarea aparatului de aer condiţionat şi deconectaţi toate sursele de alimentare,
prin oprirea întrerupătorului electric sau prin scoaterea din priză. Apoi consultaţi reprezentantul dvs. sau personalul service autorizat.
Cât timp unitatea este conectată la sursa de alimentare, nu este izolată de sursa de alimentare chiar dacă unitatea este oprită.
• Unitatea miroase a ars sau emite fum
• Apa picură din unitate
Următoarele simptome nu indică o defecţiune a produsului, ci reprezintă funcţii sau caracteristici normale ale acestui produs.
Simptom
Operaţia este întârziată după
repornirea aparatului.
Se aude zgomot.
Cauză
Pentru a preveni arderea siguranţei, compresorul nu va funcţiona în timpul desfăşurării circuitului de
protecţie, pentru aproximativ 3 minute după operaţia bruscă Off→On a sursei de alimentare.
• În timpul funcţionării sau imediat după oprirea aparatului de aer condiţionat, poate fi auzit un sunet
generat de circulaţia agentului frigorific. Acesta se poate observa mai ales timp de 2-3 minute după
punerea în funcţiune.
• În timpul funcţionării poate fi auzit un scârţâit uşor, produs de expansiunea şi contracţia panoului
frontal, cauzate de schimbările de temperatură.
Consultaţi
pagina
–
–
În timpul operaţiei de încălzire, se poate auzi un sunet sfârâit produs de operaţia de dezgheţare
automată.
9
Se pot emana diverse mirosuri generate de textilele de interior, mobilă sau fumul de ţigară absorbit în
aparatul de aer condiţionat.
–
Unitatea emite ceaţă sau abur. În modul de răcire sau dezumidificare, poate fi emanată o ceaţă fină generată de condensul format
prin procesul brusc de răcire.
–
În timpul operaţiei de încălzire, ventilatorul încorporat în unitatea exterioară se poate opri şi puteţi observa abur generat de operaţia de dezgheţare automată.
9
• Imediat după pornirea operaţiei de încălzire, viteza ventilatorului rămâne temporar la o viteză foarte
redusă, pentru încălzirea pieselor interne ale unităţii.
• În modul de încălzire, unitatea exterioară se opreşte şi unitatea interioară funcţionează la o viteză
foarte redusă a ventilatorului, dacă temperatura ambientală creşte peste temperatura setată.
–
În modul de încălzire, unitatea interioară se opreşte temporar pentru maximum 15 minute, pentru a
efectua operaţia de dezgheţare automată, în timp ce lampa indicatoare a funcţionării luminează intermitent.
9
În modul de dezumidificare, unitatea interioară funcţionează la viteză mică a ventilatorului pentru a
regla umiditatea încăperii şi se poate opri din timp în timp.
–
Când viteza ventilatorului este reglată pe silenţios, ventilatorul se roteşte la viteză foarte redusă, iar
curentul de aer este redus.
–
În modul de răcire, ventilatorul unităţii interioare se poate opri din timp în timp, atunci când unitatea
exterioară se opreşte.
4
Când este efectuată operaţia de monitorizare în modul automat, ventilatorul se roteşte la viteză foarte
redusă.
–
În timpul operaţiei de încălzire, unitatea exterioară poate emite apă, generată de operaţia de dezgheţare automată.
9
Miros emis de unitate.
Curentul de aer este slab sau
se opreşte.
Unitatea exterioară emite apă.
Înainte de apela sau de a solicita service, depanaţi o problemă prin efectuarea următoarelor verificări:
Simptom
Nu funcţionează deloc.
Performanţă redusă de răcire
sau încălzire.
Diagnostic
 Întrerupătorul a fost închis?
 A existat o pană de curent?
 A fost arsă o siguranţă sau întrerupătorul a fost declanşat?
–
 Cronometrul funcţionează?
6
 Filtrul de aer este murdar?
10
 Grila de admisie sau portul de evacuare al unităţii interioare sunt blocate?
–
 Temperatura ambientală este reglată corespunzător?
4
 A fost lăsată deschisă o fereastră sau o uşă?
 În încăpere pătrunde lumina directă sau puternică a soarelui în timpul operaţiei de răcire?
 Există alte aparate de încălzire sau calculatoare care funcţionează, sau prea multe persoane în
încăpere în timpul operaţiei de răcire?
–
 Viteza ventilatorului a fost reglată pe silenţios?
Dacă viteza ventilatorului a fost reglată pe silenţios, reducerea zgomotului este prioritară, iar performanţa aparatului de aer condiţionat poate să scadă. Dacă volumul de curent de aer furnizat nu este
corespunzător cu preferinţa dvs., setaţi viteza ventilatorului la scăzut sau mai sus.
5
 S-a setat modul de zgomot redus unitate exterioară?
5
Unitatea operează diferit faţă
 Bateriile utilizate în telecomandă sunt consumate?
de setarea de pe telecomandă.  Bateriile utilizate în telecomandă sunt încărcate corespunzător?
Întrerupeţi imediat funcţionarea şi închideţi întrerupătorul electric în următoarele cazuri. După care consultaţi personal service autorizat.
• Problema persistă chiar şi după ce efectuaţi aceste verificări sau diagnostice.
• Indicatorul de funcţionare şi indicatorul temporizator clipesc, în timp ce indicatorul modului economic clipeşte rapid.
Ro-12
Consultaţi
pagina
MANUAL DE UTILIZARE
2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement