Fujitsu ASYG07KGTB Bruksanvisningar

Fujitsu ASYG07KGTB Bruksanvisningar
BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.
MODELL:
* Skriv ner modellnamnet.
(Se klassificeringsetikett.)
ARTIKEL Nr. 9387602050
Svenska
BRUKSANVISNING
Innehåll
VAR FÖRSIKTIG
1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................. 1
2. FÖRBEREDELSER.................................................... 2
3. NAMN PÅ DELAR...................................................... 3
3.1. Inomhusenhet.................................................... 3
3.2. Fjärrkontrollen................................................... 3
4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT....................................... 5
5. LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR................................ 5
5.1. Inställning av fläkthastighet............................... 5
5.2. Inställning för luftflödesriktning.......................... 5
6. TIMERDRIFT.............................................................. 5
6.1. Veckovis timer................................................... 6
6.2. På-timer eller Av-timer....................................... 6
6.3. Program-timer................................................... 6
6.4. Insomnings-timer .............................................. 6
7. ENERGISPARDRIFT.................................................. 7
7.1. Ekonomisk operation......................................... 7
7.2. Människosensor för energibesparing................ 7
7.3. Fläktstyrning för energibesparing...................... 7
8. ANNAN DRIFT........................................................... 8
8.1. Fulleffekt-drift..................................................... 8
8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå.... 8
8.3. 10 °C Värmedrift................................................ 8
9. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR............................ 8
9.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod....... 8
10. RENGÖRING OCH VÅRD......................................... 8
11. ALLMÄN INFORMATION......................................... 10
12. VALFRIA DELAR.......................................................11
12.1. Trådbunden fjärrkontroll...................................11
12.2. Trådlös LAN-kontroll.........................................11
12.3. Flertyps luftkonditionering................................11
13. FELSÖKNING...........................................................11
1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta
avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att du
följer dessa säkerhetsföreskrifter.
Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa
instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt
följande:
VARNING
Detta märke varnar om risk för dödsfall eller allvarlig skada.
VAR FÖRSIKTIG
Detta märke varnar om person- eller egendomsskada.
Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.
Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK.
Förklaring av symboler som visas på inomhusenheten eller
utomhusenheten.
VARNING
Denna symbol visar att denna produkt använder ett
brandfarligt kylmedel. Om kylmediet läcker ut och
utsätts för en extern antändningskälla finns det risk
för brand.
Sv-1
Denna symbol visar att bruksanvisningen bör läsas
noggrant.
VAR FÖRSIKTIG
Denna symbol visar att servicepersonal ska
hantera denna utrustning med hänvisning till
installationsmanualen.
VAR FÖRSIKTIG
Den här symbolen visar att informationen är
tillgänglig, såsom användarhandboken eller
installationsmanualen.
VARNING
• Apparaten ska installeras, användas och lagras i ett
rum med en yta större än X m².
Mängden kylmedelladdning
M (kg)
Minsta rumsareal
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Denna produkt innehåller inga reparerbara delar.
Anlita alltid auktoriserad servicepersonal för
reparation, installation och förflyttning av denna
produkt.
Felaktig installation eller hantering kan orsaka
läckage, elstöt eller brand.
• Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt,
stoppa omedelbart luftkonditioneringsapparaten och
koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av
den elektriska brytaren eller koppla ur strömsladden.
Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
• Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet.
Om den är skadad ska den endast ersättas av behörig
servicepersonal för att undvika fara.
• I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta
från brand och brandfarliga objekt och kontakta
auktoriserad servicepersonal.
• I händelse av ett åskväder eller något tidigare tecken
på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via
fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller
strömkällan för att förhindra elolyckor.
• Denna produkt ska förvaras i ett rum utan
antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en
driftgasapparat eller en elektrisk elvärmare).
• Denna produkt ska förvaras i ett välventilerat område.
• Var medveten om att köldmedier kanske inte
innehåller lukt.
• Denna produkt ska förvaras så att mekanisk skada
inte uppstår.
• Avyttring av produkten ska ske korrekt, i enlighet med
nationella och regionala bestämmelser.
• Vid transport eller omlokalisering av inomhusenheten
ska rören vara täckta med väggkrokbeslaget för
skydd.
Flytta inte denna produkt genom att hålla i
inomhusenhetens rör.
(Trycket som rörledningarna utsätts för kan leda till att
den brandfarliga gasen läcker under drift).
VARNING
• Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller personer som
saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte
övervakas eller mottagit instruktioner angående
användning av denna produkt av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för
att säkerställa att de inte leker med produkten.
• Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv sönder
och kasta plastpåsarna så att barn inte kan leka
med dem. Barn riskerar att kvävas om de leker med
plastpåsarna.
• Installera inte enheten på en plats med mineralolja så
som en fabrik eller område med stor mängd olja som
skvätter eller ånga så som ett kök.
• Starta inte eller stoppa driften av denna produkt
genom att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller
genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren.
• Använd inte brandfarliga gaser i närheten av
produkten.
• Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflödet under
många timmar.
• För inte in dina fingrar eller andra föremål i utloppseller inloppsöppningen.
• Använd ej med blöta händer.
• Använd inte medel för att påskynda avfrostning
eller rengöring av produkten, annat än det som
rekommenderas av tillverkaren.
• Gör inga hål eller bränn.
VAR FÖRSIKTIG
• Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare
inbyggda i denna produkt för att undvika personskador
när du installerar eller upprätthåller enheten.
• Ställ dig inte på vacklande steg när du kör eller rengör
produkten. Den kan välta och skada dig.
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser.
2. FÖRBEREDELSER
VARNING
• Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn
råkar svälja batterierna.
VAR FÖRSIKTIG
• Om läckande batterivätska kommer i kontakt med
huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart skölja
med rent vatten, och kontakta din läkare.
• Urladdade batterier måste tas bort omedelbart, och
tas om hand enligt lokala lagar och bestämmelser i ditt
område.
• Försök inte ladda brunstensbatterier.
• Använd inte urladdade batterier som har laddats.
Tillbehör för inomhusenhet
VAR FÖRSIKTIG
• Se till att det finns ventilation under användning.
• Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
• Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m
(40 tum) från denna produkt.
• Koppla bort all strömförsörjning när produkten inte
används under längre perioder.
• Efter en längre tids användning, se till att kontrollera
monteringen av inomhusenheten för att förhindra den
här produkten från att falla ned.
• Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas
noga när du använder den här produkten i ett rum
med spädbarn, barn, gamla eller sjuka personer.
• Håll området runt utomhusenheten rent och placera
inte föremål nära den. Alla föremål som blockerar eller
går in från utloppsportarna kan orsaka produktfel.
• Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller värmeelement.
• Blockera inte eller täck över intagsgaller och
utloppsöppningen.
• Tryck inte på aggregatets trådar.
• Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på
denna produkt.
• Placera inte några andra elektriska produkter
eller hushålls tillhörigheter under denna produkt.
Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner
dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet.
• Utsätt inte produkten direkt för vatten.
• Använd inte den här produkten för konservering
av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning,
konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till
kvalitetsförsämring av dessa föremål.
• Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
• Drick inte dränering från luftkonditioneringen.
• Dra inte ut elkabeln.
Vi ber dig kontrollera att följande tillbehör ingår.
Fjärrkontrollen
Hållare för fjärrkontroll
Gängpressande
skruvar
Batterier
Luftrengöringsfilter
Filterhållare
Montering av hållare för fjärrkontroll
1
Skruvar
2
3
Infoga
Skjut upp
Sv-2
*1) Innan du börjar, se till att inloppsgallret är helt stängt. Ofullständig
stängning kan påverka produktens korrekta funktion eller prestanda.
*2) Indikatorlampor tänds under följande förhållanden.
Batteriladdning och fjärrkontrollsförberedelse
(R03/LR03/AAA x 2)
2
3
8
~
3
7
4
1
1
6
5
Sätt i batterierna enligt bilden ovan.
4 Tryck på
5 Tryck på
Färg
(
)
för att ställa in veckodag
* Genom att trycka på
kan tidsvisningen
ändras från 24-timmarsklocka till 12-timmarsklocka.
för att fortsätta.
(
) för ställa klockan.
7 Tryck på
Tryck på knapparna för att ändra klockan med en minut.
Håll knapparna intryckta för att ändra klockan med tio
minuter.
8 Tryck på
för att slutföra inställningen.
Var nära inomhusenheten. Om du trycker på knappen från
ett längre avstånd kan inställningarna bli felaktigt skickade.
ANTECKNINGAR:
• Använd endast speciella typer av batterier.
• Blanda inte nya och använda batterier.
• Batterier kan användas omkring 1 år vid normala förhållanden.
• Om räckvidden på fjärrkontrollen förkortas märkbart, byt ut
batterierna, och tryck
enligt sida 4.
Drift eller förhållande
Användning
Grön
Normal drift
Timer
Orange
Drift av timer
Ekonomi
Grön
Ekonomisk operation
10 °C Värmedrift
för att starta inställning av klockan.
(måndag-söndag).
6 Tryck
Namn
3.2. Fjärrkontrollen
När du använder den valbara fjärrkontrollen kan utseendet och
åtgärden skilja sig åt.
Se bruksanvisning för varje fjärrkontroll för detaljer.
: Inställningen måste göras medan skärmen med inställningar
visas för varje funktion.
: Knappen är kontrollerbar endast när luftkonditioneringen är på.
Signalsändare
Rikta mot signalmottagaren för inomhusenheten korrekt.
• Arbetsområde är ca 7 m.
• [ ] kommer att dyka upp när signalen överförs.
• Inomhusenheten avger ett pip när den mottar signalen
ordentligt. Om inget pip hörs, tryck på knappen igen.
Fjärrkontrollsskärm
3. NAMN PÅ DELAR
I det här avsnittet visas alla möjliga indikatorer för beskrivning. I den
verkliga driften, är displayen kopplad med driftknappen och visar
endast de nödvändiga indikatorerna för varje inställning.
VAR FÖRSIKTIG
För lämplig signalöverföring mellan fjärrkontrollen och
inomhusenheten, håll signalmottagaren borta från
följande föremål:
-- Direkt solljus eller annat starkt ljus
-- Platt-TV-skärm
I rum med momentana lysrör, såsom växelriktare så kan
det hända att signalen inte sänds på rätt sätt. I sådana
fall, kontakta butiken där du köpte produkten.
3.1. Inomhusenhet
För grundläggande operationer ............ Se sidan 5.
Startar eller stoppar klimatanläggningen.
Ändrar användningsläget.
Justera inställningstemperaturen.
För 10 °C Värmedrift ............................... Se sidan 8.
För manuell/autodrift
och återställning av filterindikator
(Se sida 12.)
Aktiverar 10 °C Värmedrift.
För energispardrift ................................. Se sidan 7.
Inloppsgaller *1)
Luftfilter
Luftreningsfilter
Aktiverar eller inaktiverar ekonomi-drift.
Frontpanel
Klassificeringsetikett
Dräneringsslang
Aktiverar eller inaktiverar
energisparfunktionen som använder sensorn.
För användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
.... Se sidan 8.
Aktiverar eller inaktiverar driften av utomhusenhet
på låg ljudnivå.
Tryck inte på den här knappen under normal användning.
Horisontala
luftriktningsgaller
Sv-3
Indikatorlampor *2)
Fjärrkontrollens
signalmottagare
Den startar provkörningen (endast för behörig servicepersonal).
Mänsklig sensor
(Se sida 7.)
ANTECKNINGAR: Om testkörningen startar oavsiktligt trycker du på
för att avsluta den.
VAR FÖRSIKTIG
• För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
- Placera fjärrkontrollen på där det inte kommer
utsättas för direkt solljus eller hög värme.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas
under en längre tid.
• Hinder såsom en gardin eller vägg mellan
fjärrkontrollen och inomhusenheten kan påverka den
lämpliga signalöverföring.
• Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
• Häll inte vatten på fjärrkontrollen.
För kraftfull drift .................................... Se sidan 8.
Aktiverar eller inaktiverar Kraftfull drift.
För inställningar för luftflöde ............... Se sidan 5.
Styr fläktens hastighet.
Ställer in automatiskt driften av sväng.
Kontrollerar den vertikala luftflödesriktningen.
För Timer-operationer ........................... Se sidan 5.
Aktiverar eller inaktiverar Veckovis timer.
Aktiverar eller inaktiverar På-timern, Avtimern eller program-timern.
Aktiverar eller inaktiverar Insomnings-timer.
Startar timerinställning.
Skickar timerns eller klockans inställning till
inomhusenheten.
Skickar vidare timerns eller klockans
inställning till nästa steg.
Skickar tillbaka timerns eller klockans
inställning till föregående steg.
Justerar värdet på timerns eller klockans
inställningar.
Startar klockinställning.
Efter byte av batterier
Tryck på denna knapp såsom det visas i följande
bild. Använd spetsen på en kulspetspenna eller
något annat litet objekt.
RESET
Sv-4
4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT
■■ 3 steg för att starta driften
1. Tryck på
för att välja driftsläge.
COOL
DRY
FAN
HEAT
(Avkylning) (Avfuktning) (Fläktläge) (Uppvärmning)
3. Tryck på
Auto/Avkylning/Avfuktning
18,0 - 30,0 °C
Uppvärmning
16,0 - 30,0 °C
ANTECKNINGAR:
• I kylnings- eller avfuktningsläge ställer du in temperaturen lägre än
den aktuella rumstemperaturen.
• I uppvärmningsläge,
-- ställ in temperaturen högre än den aktuella rumstemperaturen.
-- vid driftens början roterar inomhusfläkten med mycket låg
hastighet i 3-5 minuter.
-- den automatiska avfrostningsdriften åsidosätter
uppvärmningsdriften vid behov.
• I fläktläge är temperaturkontroll inte tillgängligt.
■■ Växling av temperaturenhet
tills enbart klockan visas.
2. Tryck och håll in
för att ändra temperaturenheten. (°C ⇔ °F)
för att slutföra inställningen.
Om du inte håller in knappen i 30 sekunder kommer den visade
temperaturenheten att ställas in.
5. LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR
(Auto)
6
6
(Hög)
(Medel)
(Låg)
6. TIMERDRIFT
ANTECKNINGAR: När [
]-indikatorn på inomhusenheten blinkar
ställer du in klockan och timern igen. Det här
blinkandet visar att den interna klockan går fel på
grund av strömavbrott. (Se sida 10.)
■■ Timerinställningsprocess
Innan du ställer in timern, var god justera klockan. (Se “fjärrkontrollsförberedelse”).
.
på fjärrkontrollens display kommer att blinka.
(
)
för att välja drift av timer.
Användning av timer kommer att ändras enligt följande:
Gör det möjligt för dig att ställa
Veckovis timer in driftsscheman upp till fyra
inställningar för varje dag i veckan.
(Tyst)
väljs, beror fläkthastigheten på driftsförhållandena.
[
] Starttimer
[
]
[
]
För att öka rengöringseffekten sätt fläkthastigheten på Hög.
5.2. Inställning för luftflödesriktning
För detaljer om luftflödesintervall, se “Område för
luftflödesriktning”.
■■ Inställning för vertikala luftflödesriktning
Tryck på
))
för att justerar den vertikala
luftflödesriktningen.
■■ Inställning för horisontell luftflödesriktning
VAR FÖRSIKTIG
Innan du justerar den horisontala luftriktningen, se till att
de vertikala luftriktningsgallret har stannat helt.
Justera de två flikarna för hand.
))
Sv-5
4
6
4 eller 3
* Sväng-driftens område beror på luftflödesriktningen som ställts in före
Sväng-driften.
ANTECKNINGAR:
• Justera inte luftflödesluckorna manuellt.
• I automatiskt läge eller uppvärmningsläge förblir luftflödesriktningen
i position 1 ett tag från start av driften.
• I kylnings- eller avfuktningsläge rekommenderas position 1-3
för att förhindra att kondensdroppar skadar din egendom. Om
läge 4-6 används i 30 minuter eller längre i dessa lägen, ändras
luftflödesriktningen automatiskt till läge 3.
• När du använder mobilappen (tillval för trådlös LAN-styrning är
nödvändig) kan det vertikala luftflödet väljas från 4 positioner.
2. Tryck på
för att styra fläktens hastighet.
Fläkthastigheten ändras enligt följande.
När
5
1. Tryck in
5.1. Inställning av fläkthastighet
))Tryck på
4
Sväng-funktion med
Avkylning, Torrt
1
Uppvärmning
3
Fläkt *
1
i över 5 sekunder.
Aktuell temperaturenhet kommer att visas. (Fabriksinställning: °C)
4. Tryck på
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
Ändra med
1
2
3
Temperaturinställningsområde
3. Tryck på
Vertikal luftflödesriktning
för ställa in önskad temperatur.
Temperaturen ändras i steg om 0,5 °C.
1. Tryck på
för att starta eller stoppa Sväng-funktionen.
■■ Område för luftflödesriktning
Användningsläget ändras enligt följande.
AUTO
Tryck in
))
ANTECKNINGAR: Svängfunktionen kan stanna tillfälligt, när
inomhusenhetens fläkt roterar vid mycket låg
hastighet eller stannar.
för att starta eller stoppa driften.
2. Tryck på
■■ Svängfunktionsinställning
3. Tryck in
Startar åtgärden vid önskad
tidpunkt.
Stopptimer
Stoppar åtgärden vid önskad
tidpunkt.
Program-timer
Fungerar som kombinationen av
På-timern och Av-timern.
Insomningstimer
Stöder din sköna sömn genom
att moderera luftkonditioneringen
gradvis.
.
4. Ställ in varje drift av timer.
För mer information se inställningsinstruktioner för varje timer.
5. Tryck på
för att slutföra timerinställningen.
Var nära inomhusenheten.
• För att avbryta inställningen av timern under processen, tryck på
igen.
■ Exempel på Veckovis timer
6.1. Veckovis timer
Exempel 1
■ Inställningsuppgifter
1. Välj Veckovis timer i steg 2 av “Timerinställningsprocess”.
(
2. Tryck på
veckodag.
)
för att välja programnummer och
Välj programnummer (1~4) och veckodagen kommer att blinka.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
3. Tryck in
7:00
Måndag
till
Fredag
9:00
11:00
På
Av
26 °C
Väckning Åka till
arbetet
På
Av
28 °C
Komma
Gå och
tillbaka hem lägga sig
4. Tryck in
(
)
(Utan timer)
Veckodag
för att välja drift av timer.
(Starttimer)
(Stopptimer)
Program
4
(Inga timerinställningar)
Söndag
.
23:00
Program
3
Lördag
Programnummer
17:00
Program Program
1
2
Program
1
Av
(På)
(På)
Program
2
Av
(På)
Program
3
Av
(På)
Program
4
Av
Exempel 2: Du kan specificera temperaturinställningar genom att använda På-timern i Veckovis timer.
7:00
9:00
Program 1
17:00
Program 2
På
28 °C
23:00
Program 3
På
26 °C
På
27 °C
Program 4
På
28 °C
6.2. På-timer eller Av-timer
5. Tryck in
.
* När du väljer “Utan timer” i steg fyra, kommer inställningsdisplayen
att återgå till steg 1.
(
6. Tryck in
7. Tryck in
)
för att ställa in on-tid eller off-tid.
.
* När du väljer “Stopptimer” i steg fyra, kommer inställningsdisplayen
att återgå till steg 1.
(
8. Tryck på
)
för ställa temperaturen.
Temperaturinställningsområde
Auto, Avkylning, 18,0-30,0 °C
eller Torrt läge:
*Även om du ställer in 10,0, 16,0-17,5 °C
kommer luftkonditioneringen att köras på
18,0 °C.
Värmeläge:
9. Tryck in
10,0 eller 16,0-30,0 °C
.
Inställningsdisplayen kommer att återgå till steg 1.
10. Tryck på
för att slutföra inställningen.
Var nära inomhusenheten.
ANTECKNINGAR: [
]-indikatorn på inomhusenheten kommer att
tändas även om inställningen är slutförd.
• Om du vill gå tillbaka till föregående steg, tryck på
.
(
) för att bläddra igenom
• För att kolla schemat, använd
inställningar för Veckovis timer i steg 1.
För att slutföra kontrollen, tryck in
.
• För att stänga av Veckovis timer trycker du på
medan
visas på fjärrkontrollens display.
Indikatorn kommer att försvinna.
ANTECKNINGAR:
• Funktionslägena kommer att vara desamma som läget när driften
senast avslutades, så Avkylning → Uppvärmning → Kylning →
Uppvärmning kan inte ställas in automatiskt.
• Om du ställer in På-timer and Av-timer samtidigt och kommer Påtimern att användas.
• Om två På program är samtidigt inställda, kör luftkonditioneringen
det program som ställdes in efter nummer.
• Du kan inte använda Veckovis timer och andra timerfunktioner
samtidigt.
Om du använder På/Av-timern, Program-timern eller Insomningstimern medan Veckovis timer är aktiverad, avbryts Veckovis timer.
Aktivera i så fall veckotimern efter den andra timern har slutförts.
• Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna
funktion begränsad.
1. Välj På-timer eller Av-timer i steg 2 av
“Timerinställningsprocess”.
(
2. Tryck in
)
för att ställa in on-tid eller off-tid.
Trycka på knappen: Tiden kommer att ändras med +5/-5 minuter.
Trycka och hålla in knappen: Tiden kommer att ändras med
+10/-10 minuter.
medan
• För att stänga av Av/På-timern trycker du på
visas på fjärrkontrollens display.
Indikatorn kommer att försvinna.
6.3. Program-timer
1. Ställ in På-timer och Av-timer. (Se “6.2. På-timer eller
Av-timer”).
2. Välj program-timer i steg 2 av “Timerinställningsprocess”.
Timern vars starttid är närmast till den aktuella tiden har företräde.
Ordningsföljden på drift av timer visas enligt följande:
Timer
Indikator på fjärrkontrollens display
På→Av-timer
Av→På-timer
ANTECKNINGAR: Du kan bara ställa in programtimern inom 24 timmar.
6.4. Insomnings-timer
1. Välj Insomnings-timern i steg 2 av
“Timerinställningsprocess”.
(
2. Tryck på
stoppas.
)
för ställa in tiden tills driften
Varje gång du trycker på knappen kommer tidsinställningen att
ändras som följer:
0H
30M
(30 min)
1H
00M
2H
00M
3H
00M
5H
00M
• För att stänga Insomnings-timern trycker du på
visas på fjärrkontrollens display.
Indikatorn kommer att försvinna.
7H
00M
9H
00M
timmar
medan
Sv-6
Under Insomnings-timer-driften ändras inställningstemperaturen enligt
följande bild.
I värmeläge
I kylnings- eller avfuktningsläge
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Ställa in
temperaturen
30 min
1 timme
Ställ in tiden
1 timme
■■ Information om energibesparingsprogrammet
Sensorn på inomhusenheten upptäcker rörelse av människor.
Om ingen träder in i rummet på cirka 20 minuter, kommer temperaturen
att justeras automatiskt.
När någon kommer tillbaka in i rummet, återgår luftkonditioneringen till
de ursprungliga inställningarna.
Rumstemperatur
(När ingen är där)
Driftläge
1,5 timme
1 °C
Ställ in tiden
2 °C
Efter den inställda tiden har löpt ut slås luftkonditioneringen av helt.
Avkylning/
Torrt
Högre än den inställda temperaturen (Max. +2˚C)
Uppvärmning Lägre än den inställda temperaturen (Max. -4˚C)
Beroende på driftläget (Avkylning/Uppvärmning/
Torkning).
Auto
7. ENERGISPARDRIFT
Detekteringsområde för kroppssensor
7.1. Ekonomisk operation
Sidovy
Det sparar mer el än andra driftlägen genom att ändra den inställda
temperaturen till en moderat inställning.
Tryck på
))
läget.
[
för att aktivera/inaktivera energispar-
]-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.
Driftläge
Avkylning/
Torrt
Rumstemperatur
Några grader högre än den inställda temperaturen
Uppvärmning Några grader lägre än den inställda temperaturen
ANTECKNINGAR:
• I Kylning, Uppvärmning eller Avfuktnings-läge, är den maximala
effekten av denna drift cirka 70% av den vanliga driften.
• Den här åtgärden kan inte utföras under övervakning av
temperaturen i Auto-läget.
7.2. Människosensor för energibesparing
VARNING
• Använd inte produkten om det enbart finns spädbarn,
barn, gamla personer eller sjuka personer i rummet.
VAR FÖRSIKTIG
• Använd inte denna funktion i serverrum eller på andra
platser där ingen är i rummet.
• Placera inte stora föremål nära kroppssensorn. Se
till att hålla uppvärmningsenheter utanför sensorns
detekteringsområde.
När ingen är i rummet körs luftkonditioneringen måttligt för att förhindra
att strömmen slösas.
(Denna funktion aktiveras vid inköpstillfället.)
För att ändra inställningen, tryck på
))
.
När programmet för energibesparing är aktiverat kommer
på fjärrkontrollens display att slås på.
ANTECKNINGAR:
• Följande drift kommer att åsidosätta energibesparingsprogrammet.
-- Användning av Insomnings-timer
-- 10 °C Värmedrift
• Energibesparingsprogrammet kanske inte fungerar när
rumstemperaturen är kontrasterande mot den temperatur som
anges i temperaturinställningen, som till exempel omedelbart efter
start av drift.
Sv-7
Toppvy
6m
6m
90°
50°
50°
ANTECKNINGAR: Eftersom sensorn detekterar infrarött ljus som
ges ut av människor, kan det finnas fall då denna
detektering är felaktig.
Situationer där sensorn inte kommer att detektera några personer i
rummet, även om det finns någon där:
• När rumstemperaturen är hög i rummet och skillnaden mellan
människors kroppstemperatur är liten. (Såsom under sommaren,
när temperaturen når 30˚C eller högre.)
• När någon finns i rummet men inte rör på sig under en längre tid.
• När någon är dold bakom en soffa, möbler, glas, eller i liknande
situationer.
• När någon har på sig extremt tjocka kläder och har ryggen mot
sensorn.
Situationer där sensorn felaktigt kan komma att upptäcka personer
i rummet, även när det inte finns någon där
• När det finns en hund eller en katt som rör sig i rummet.
• När vinden tar tag i gardiner eller krukväxter.
• När det finns uppvärmningsenheter, befuktningsapparater eller
elektriska apparater såsom oscillerande elektriska fläktar i
användning.
7.3. Fläktstyrning för energibesparing
Vid avkylningsanvändning, när
rumstemperaturen når inställd temperatur,
roterar inomhusenhetsfläkten intermittent för
att spara ström. (Denna funktion aktiveras vid
inköpstillfället.)
För att ändra inställningen, använd följande
steg;
1. Tryck på
display.
tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens
2. Tryck och håll in
i över 5 sekunder.
Aktuell fläktkontrollstatus (
3. Tryck på
inaktiverad (
4. Tryck på
).
) visas.
för att växla mellan aktiverad (
) eller
för att skicka inställningen till inomhusenheten.
Bildskärmen kommer att återgå till startskärmen.
ANTECKNINGAR: Om du inte trycker på några knappar på
fjärrkontrollen under 30 sekunder efter att
visas,
kommer
att stängas av. Börja i så fall igen från
steg 2.
8. ANNAN DRIFT
9. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR
8.1. Fulleffekt-drift
9.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod
I Kraftfull drift kommer luftkonditioneringen att köras på maximal effekt
och starkt luftflöde för att kyla ner eller värma upp rummet snabbt.
ANTECKNINGAR: Vid multianslutning kan den här funktionen inte
användas.
Tryck på
))
för att aktivera/inaktivera fulleffekt-drift.
När den aktiveras, kommer inomhusenheten avge 2 korta pip.
När den inaktiveras, kommer inomhusenheten avge 1 korta pip.
Genom att ställa in en anpassad kod för inomhusenheten och
fjärrkontrollen kan du specificera den luftkonditionering som
fjärrkontrollen ska kontrollera.
När två eller fler luftkonditioneringar finns i rummet och du önskar hantera
dessa separat, säll in anpassad kod (fyra möjliga valmöjligheter).
ANTECKNINGAR: Om anpassade koder skiljer sig mellan
inomhusenheten och fjärrkontrollen, kan inte
inomhusenheten ta emot en signal från fjärrkontrollen.
Hur du ställer in anpassad fjärrkontrollskod
1. Tryck på
tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens
display.
2. Tryck och håll in
i över
5 sekunder.
Fulleffekt-drift stängs av automatiskt i följande situationer:
• Fulleffekt-drift körs under en viss tid och rumstemperaturen
når den inställda temperaturen i kylnings-, avfuktnings- eller
uppvärmningsläge.
• 20 minuter efter fulleffekt-drift har börjat.
ANTECKNINGAR:
• Luftflödesriktningen och fläkthastigheten styrs automatiskt.
• Fulleffekt-drift kan inte användas samtidigt som Ekonomi-drift.
• Fulleffekt-användning överskrider följande användning. Om
följande användningar är inställda, kommer dessa att starta efter att
fulleffekt-användningen fullgjorts.
-- Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
-- Energibesparingsprogram
• Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna
funktion begränsad.
8.2. Användning av utomhusenhet på låg
ljudnivå
Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå sänker buller från
utomhusenheten. Under denna operation minskar kompressorns
rotationsnummer och utomhusfläkten roterar långsamt.
ANTECKNINGAR: Vid multianslutning kan den här funktionen inte
användas.
för att aktivera eller inaktivera driften av
utomhusenhet på låg ljudnivå.
Den aktuella anpassade koden kommer
att visas (inledningsvis inställd på A).
3. Tryck på
för att ändra den
anpassad koden mellan A↔B↔C↔D
(
).
* Se till att den anpassade koden
som visas överensstämmer med
luftkonditioneringens anpassade kod.
4. Tryck på
igen.
Den anpassade koden kommer att ställas in.
Bildskärmen kommer att återgå till klockskärmen.
• För att ändra luftkonditioneringens anpassade kod, kontakta en
auktoriserad servicepersonal (inledningsvis inställd på A).
• Om du inte trycker på några knappar under 30 sekunder efter att
den anpassade koden visats, kommer skärmen att stängas av.
Börja i så fall igen från steg 2.
• Beroende på fjärrkontrollen kan den anpassade koden komma
att återgå till A när du byter batterier. I det här fallet, återställ
den anpassade koden efter behov. Om du inte känner till
inställningarna för luftkonditioneringens anpassade kod kan du
prova var och en av de anpassade koderna tills du hittar koden
som fungerar med luftkonditioneringen.
Tryck på
))
När användningen av utomhusenhet på låg ljudnivå är aktiverad
på fjärrkontrollens display att slås på.
kommer
Inställningen bevaras även om luftkonditioneringen är avstängd.
ANTECKNINGAR:
• Den här åtgärden kan inte utföras samtidigt som fläktläge, torkläge
och fulleffektanvändning.
• Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna
funktion begränsad.
8.3. 10 °C Värmedrift
10 °C Värmedrift upprätthåller en rumstemperatur på 10 °C för att
förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.
Tryck in
))
för att aktivera 10 °C Värmedrift.
Inomhusenheten kommer att ge ifrån sig ett kort pip och [
indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.
Tryck på
))
för att stänga av luftkonditioneringen.
]
[
] indikatorn kommer att stängas av.
ANTECKNINGAR:
• Under 10 °C Värmedrift är endast
giltig.
• När rumstemperaturen är tillräckligt varm, kommer denna åtgärd
inte att utföras.
• Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna
funktion begränsad.
10. RENGÖRING OCH VÅRD
VAR FÖRSIKTIG
• Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av
och koppla bort all strömförsörjning.
• Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts
helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan
ha en effekt på välfungeranded eller utförandet av
luftkonditioneringen.
• Om filterrengöringen innebär arbete på hög höjd,
kontakta auktoriserad servicepersonal.
• Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare
inbyggda i inomhusenheten för att undvika
personskador när du håller i enheten.
• Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel
eller hårspray.
• Stå inte på hala, ojämna eller instabila underlag när
du underhåller enheten.
Luftrengöringsfilter
(Apple-catechin-filter, Joniseringsfilter)
Inloppsgaller
Inomhusenhetens
stomme
Luftfilter
Sv-8
Rengöringsfrekvensen visas i följande tabell.
Vad du ska göra
Frekvens
Rengöring inomhusenhetens stomme
När du märker
Rengöring av luftfilter
Varannan vecka
Rengöring av joniseringsfilter
Varje tredje månad
Byte av Apple-catechin-filter
(Modellnamn: UTR-FA16)
Utbyte av joniseringsfilter
(Modellnamn: UTR-FA16-2)
Rengöring av joniseringsfilter och Utbyte av
Apple-catechin-filter
1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i “Rengöring av luftfilter”.
2. Ta bort luftrengöringsfiltret från filterhållaren.
Luftreningsfilter
Vart tredje år
* Luftrenarfilter säljs separat. När du byter ut dem, var god kontakta
inköpsaffären.
Rengöring inomhusenhetens stomme
ANTECKNINGAR:
• Använd inte vatten varmare än 40 °C.
• Använd inte skurrengöringsmedel, flyktiga lösningsmedel som
bensen eller tinner.
1. Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en mjuk
trasa fuktad med varmt vatten.
2. Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en torr och
mjuk trasa.
Rengöring av luftfilter
1. Öppna inloppsgallret tills det knäpper till.
Luftrengöringsfiltrets ram
3. Spola joniseringsfiltret (ljusblått) med varmt högtryckvatten
tills filtrets yta är täckt med vatten.
4. Rengör joniseringsfiltret med utspätt neutralt tvättmedel.
Skaka eller gnugga inte, annars kan joniseringseffekten minska.
5. Rengör joniseringsfiltret med rinnande vatten.
6. Torka joniseringsfiltret i skugga.
7. Ta bort Apple-catechin-filtret (ljusgrönt) från filterhållaren.
8. Sätt in de nya eller rengjorda luftrengöringsfiltren i ramen för
luftrengöringsfilter.
ANTECKNINGAR: Använd Apple-catechin-filtren så fort som möjligt
efter öppnande av förpackningen. Effekten för
luftrengöring minskar när filtren är kvar i öppnad
förpackning.
9. Installera filterhållarna till luftrengöringsfiltren.
Koppla in de fyra krokarna på baksidan av luftrengöringsfilterramen
med spärren i båda ändarna av luftfiltret.
* Se till att luftrengöringsfiltret inte sticker ut utanför ramen.
Krok (4 platser på baksidan)
2. Ta bort luftfiltren.
Lyft upp luftfiltrets handtag, koppla bort de två nedre flikarna och
dra ut.
Spärr (4 platser)
Luftfiltrets handtag
ANTECKNINGAR: Se till att luftrengöringsfiltret inte sticker ut
utanför ramen.
10. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng inloppsgallret. Se steg 4-5 i
“Rengöring av luftfilter”.
Utbyte av joniseringsfilter
Flikar (2 platser)
3. Ta bort damm på något av följande sätt.
• Rengöring med dammsugare.
• Tvätta med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter tvättning
torkar du luftfiltren noggrant i skuggan.
4. Byt ut luftfiltren.
Rikta in sidorna på luftfiltret med panelen och tryck in helt.
Se till att de två nedre flikarna sätts tillbaka korrekt i sina hål i
inomhusenheten.
5. Stäng inloppsgallret.
Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.
ANTECKNINGAR: Om smuts ackumuleras på luftfiltret kommer
luftflödet att minska, driftseffektiviteten sänks och
bullret öka.
Sv-9
1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i “Rengöring av luftfilter”.
2. Ta bort joniseringsfiltret (ljusblått) från filterhållaren.
3. Installera det nya joniseringsfiltret.
Ta bort och sätta tillbaka inloppsgallret
■■ Ta bort inloppsgallret
1. Öppna inloppsgallret tills det knäpper till.
2. Drag i monteringsaxlarna samtidigt som inloppsgallret hålls i
ett vågrätt läge.
11. ALLMÄN INFORMATION
■■ Uppvärmningsprestanda
Luftkonditioneringen drivs enligt värmepumpsprincipen och
absorberar värme från utomhusluften och överför värmen till
inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när
utomhuslufttemperaturen faller.
Om du upplever att uppvärmningsprestandan är otillräcklig,
rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen tillsammans
med en annan typ av värmeapparat.
■■ Automatisk avfrostningsdrift
■■ Sätta tillbaka inloppsgallret
1. Medan du håller inloppsgallret horisontellt, ställ in vänster
och höger monteringsstift in i axelgångarna överst på
frontpanelen.
Tryck in axeln till den snäpper fast för att fästa varje axel
ordentligt.
2. Stäng inloppsgallret.
3. Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.
När utomhustemperaturen är mycket låg med hög luftfuktighet, kan frost
bildas på utomhusenheten under uppvärmning och det skulle kunna
minska produktens driftprestanda.
För frostskydd har en mikrodatorstyrd automatisk avfrostningsfunktion
utrustats i denna luftkonditioneringsapparaten.
Om frost bildas, stannar luftkonditioneringen tillfälligt, och kylkretsen för
avfrostning arbetar en stund (högst 15 minuter).
[ ]-indikatorn på inomhusenheten blinkar under denna operation.
Om frost bildas på utomhusenheten efter uppvärmningsdriften, stannar
utomhusenheten automatiskt efter att den har arbetat i några minuter.
Sedan startar automatisk avfrostningsdrift.
■■ Funktionen automatisk omstart
I händelse av strömavbrott, stannar luftkonditioneringen en gång.
Men den startar om automatiskt och utför föregående drift, när
strömförsörjningen återupptas.
Om eventuella strömavbrott inträffar efter att timern ställts in, kommer
nedräkningen för timern att återställas.
Efter att strömmen återupptas, blinkar [
]-indikatorn på
inomhusenheten för att informera dig om att det har skett ett fel på
timern. I så fall återställer du klockan och timerinställningarna.
■■ Funktionsstörningar orsakade av andra
elektriska apparater
Efter långvarig icke-användning av enheten
Om du har stängt ner inomhusenheten i 1 månad eller mer, kör Fläktdrift en halv dag för att torka de inre delarna grundligt innan du använder
normal drift.
■■ Inomhusenhetens temperatur och
luftfuktighetsintervall
Tillåten temperatur och luftfuktighet är följande:
Ytterligare inspektion
Efter lång tids användning, kan ackumulerat damm inuti
inomhusenheten minska produktens prestanda, även om du har
underhållit enheten ordentligt.
I sådana fall rekommenderas en inspektion av produkten.
För mer information, kontakta auktoriserad servicepersonal.
Återställ filterindikator (Specialinställning)
Denna funktion kan användas om den är korrekt inställd under
installationen. Kontakta behörig servicepersonal för att kunna använda
den här funktionen.
Rengör luftfiltret när indikatorlampan visar följande:
))
Indikatorlampa
Användning av andra elektriska apparater t.ex. elektrisk rakhyvel eller
närliggande trådlös radiosändare kan orsaka att luftkonditioneringen
inte fungerar.
Om du stöter på ett fel, stäng av överspänningsskyddet en gång. Sedan
slå på den igen och återuppta driften med hjälp av fjärrkontrollen.
Blinkmönster
Blinkar 3 gånger, med 21 sekunders mellanrum
Efter rengöring, återställ filterindikatorn genom att trycka
på inomhusenheten i 2 sekunder eller mindre.
Inomhustemperatur
Avkylning/
Torrt
[°C]
18 till 32
Uppvärmning
[°C]
16 till 30
[%]
80 eller mindre *1)
Fuktighet inomhus
*1) Om luftkonditioneringen används kontinuerligt under många timmar
kan vatten kondensera på ytan och droppa.
• Om enheten används under förhållandena med undantag för det
tillåtna temperaturområdet, kan luftkonditioneringen avstanna på
grund av den automatiska skyddskretsen.
• Beroende på driftsförhållandena kan värmeväxlaren frysa, vilket
orsakar läckage eller annat funktionsstörning (i kylnings- eller
avfuktningsläge).
■■ Annan information
• Använd inte luftkonditioneringen för något annat syfte än kylning/
avfuktning, rumsuppvärmning eller fläkt.
• För de tillåtna temperatur- och fuktighetsområdena för
utomhusenheten, se installationshandboken för utomhusutrustning.
Sv-10
12. VALFRIA DELAR
12.1. Trådbunden fjärrkontroll
Den alternativa trådbundna fjärrkontrollen kan användas.
Du kan använda den trådbundna och trådlösa fjärrkontrollen
samtidigt.
Dock är vissa funktioner hos den trådlösa fjärrkontrollen begränsade.
Om du ställer in de begränsade funktionerna hörs ett pipande ljud och
] på inomhusenheten blinkar.
indikatorerna [ ], [ ] och [
<Begränsade funktioner för trådlös fjärrkontroll>
Vid användning tillsammans med den trådbundna fjärrkontrollen
(tvåkabelad typ)
• Användning av Veckovis timer
• Fulleffekt-drift
• Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
• 10 ° C Värmedrift
Du kan använda den trådbundna fjärrkontrollen och trådlös LANkontroll (valfritt).
Dock blir vissa av appens åtgärder begränsade.
Flera fjärrkontroller
Du kan ansluta två trådbundna fjärrkontrollen till en luftkonditionering.
Endera fjärrkontrollen kan styra luftkonditioneringen.
Timerns funktioner kan dock inte användas av sekundärenheten.
Gruppstyrning
En fjärrkontroll kan styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater.
Alla luftkonditioneringsenheter kommer att användas med samma
inställningar.
Du kan inte använda gruppkontroll och trådlös LAN-kontroll tillsammans.
12.2. Trådlös LAN-kontroll
Den trådlösa LAN-kontrollern som tillval kan användas.
12.3. Flertyps luftkonditionering
Den här inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet
av multi-typ. Luftkonditioneringen av multityp tillåter
flera inomhusenheter att användas på flera platser.
Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med
respektive utgång.
Samtidig användning av flera enheter
● Vid användning av en luftkonditionering av multi-typ, kan
flera inomhusenheter användas samtidigt, men när två eller
flera inomhusenheter av samma grupp används samtidigt blir
uppvärmnings- och nedkylningseffekten mindre än vid användning
av en enda inomhusenhet. Därför ska du när du vill använda mer än
1 inomhusenhet för avkylning samtidigt, koncentrera användningen
till natten och andra tider när färre utgångar krävs. På samma sätt
gäller att när flera enheter används samtidigt för uppvärmning
rekommenderar vi att de används tillsammans med andra
hjälpområdesvärmare, enligt behov.
● Förhållanden vad gäller säsong och utomhustemperatur, strukturen
i rummen och antalet personer kan även resultera i varierande
användningseffektivitet. Vi rekommenderar att du provar olika
driftsmönster för att kontrollera nivån för uppvärmning och kylning för dina
enheter och använder enheterna på det sätt som bäst passar din familj.
● Om du upptäcker att 1 eller fler enheter ger en låg nivå av kylning eller
uppvärmning under simultandrift, rekommenderar vi att du stoppar
denna drift av flera enheter.
● Åtgärden kan inte göras i följande olika driftlägen.
Om inomhusenheten instrueras att utföra ett driftläge som det inte kan
fullfölja, blinkar indikatorn [ ] på inomhusenheten (1 sekund på, 1 sekund av) och enheten går in i standby-läge.
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningsläge)
Uppvärmningsläge och fläktläge
Sv-11
● Åtgärden kan inte göras i följande olika driftlägen.
Kylningsläge och avfuktningsläge
Kylningsläge och fläktläge
Avfuktningsläge och fläktläge
● Driftsläget (uppvärmnings- eller kylningsläget (avfuktning)) för utomhusenheten bestäms av driftsläget för inomhusenheten som användes
först. Om inomhusenheten har startat i fläktläget avgörs inte användarläget för utomhusenheten.
Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i fläktläge och inomhusenhet (B) sedan arbetade i uppvärmningsläge kommer inomhusenhet (A)
att tillfälligt starta driften i fläktläge, men när inomhusenhet (B) börjat
arbeta i uppvärmningsläge, börjar indikatorn [ ] för inomhusenhet (A)
att blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och går in i standby-läge. Inomhusenhet (B) skulle fortsätta arbeta i värmeläge.
13. FELSÖKNING
VARNING
Under följande händelser stoppa omedelbart driften av
luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning
genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur
elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller
auktoriserad servicepersonal.
Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte
isolerad från strömförsörjningen även om enheten är
avstängd.
• Enheten luktar brinnande eller ryker
• Vatten läcker från enheten
Driften är inte igång.
□□ Har det varit ett strömavbrott?
I det här fallet startas enheten automatiskt igen när
strömförsörjningen återupptas. (Se sidan 10.)
□□ Har överspänningsskyddet slagits av?
⇒ Slå på strömbrytaren.
□□ Har en säkring gått eller har kretsbrytaren aktiverats?
⇒ Byt säkring eller återställ strömbrytaren.
□□ Är timern aktiverad?
⇒ För att kontrollera eller avaktivera timerinställningen, se sidan 5.
Dålig prestanda på kylning eller uppvärmning.
□□ Körs enheten under förhållanden utanför det tillåtna
temperaturintervallet?
I det här fallet kan luftkonditioneringen stängas av på grund av att
den automatiska skyddskretsen fungerar.
□□ Är luftfiltret smutsigt?
⇒ Rengör luftfiltret. (Se sidan 9.)
□□ Är inomhusenhetens inloppsgaller eller utloppsöppning blockerad?
⇒ Ta bort hindren.
□□ Hur du justerat inställningen för rumstemperatur på rätt sätt?
⇒ För att ändra temperaturinställningen, se sidan 5.
□□ Är ett fönster eller en dörr öppen?
⇒ Stäng fönstret eller dörren.
□□ Är fläkthastigheten inställd på Tyst?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se sidan 5.
□□ Har användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå inte ställts
in?
⇒ För att stoppa användningen av utomhusenheten med låg
ljudnivå, se sidan 8.
□□ <I kylningsläget> Skiner direkt eller starkt solljus in i rummet?
⇒ Dra för gardinerna.
□□ <I Kylningsläget> Finns det andra värmeapparater eller datorer,
eller alltför många människor i rummet?
⇒ Stäng av uppvärmningsapparaten eller datorerna, eller ställ in
temperaturen lägre. (Se sidan 5.)
Luftflödet är svagt eller stannar.
□□ Är fläkthastigheten inställd på Tyst?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se sidan 5.
□□ Har fläktkontrollen för energisparläge ställts in? I detta fall kan
inomhusenhetens fläkt stanna tillfälligt under kylning.
⇒ För att avbryta fläktstyrning för energibesparing, se sidan 7.
□□ <I uppvärmningsläget> Har du precis påbörjat drift?
I detta fall roterar fläkten med mycket låg hastighet tillfälligt för att
värma upp de inre delarna av enheten.
□□ <I uppvärmningsläge> Är rumstemperaturen högre än den inställda temperaturen?
I det här fallet stoppar utomhusenheten och inomhusfläkten
roterar med mycket låg hastighet.
□□ <I uppvärmningsläge> Blinkar [ ]-indikatorn?
I det här fallet körs den automatiska avfrostningsfunktionen. Inomhusenheten stannar i högst 15 minuter. (Se sidan 10.)
□□ <I Avfuktning-läge> körs inomhusenheten i låg fläkthastighet för
att justera fuktigheten i rummet, och kan stanna då och då.
□□ <I autoläge> Vid övervakningsoperationen roterar fläkten med
mycket låg hastighet.
■■ Läge för indikatorlampor
Ljusmönster:
Av,
Läge
(3 gånger)
□□ <I uppvärmningsläget> Utomhusenheten kan släppa ut vatten
som genereras av driften för automatisk avfrostning.
(Se sidan 10.)
Enheten arbetar annorlunda är inställningen med fjärrkontroll.
□□ Är batterierna i fjärrkontrollen förbrukade?
⇒ Byt ut batterierna.
Driften fördröjs efter omstart.
10
Filterindikator
⇒ Rengör luftfiltret och återställ
filtersymbolen.
10
Testkörningsdrift (endast för behörig
personal)
-
-
-
för att avsluta
⇒ Tryck på
testkörningen.
Begränsad funktion
11
Lukt som emanerar från enheten.
Utomhusenheten avger vatten.
Automatisk avfrostningsdrift
⇒ Vänta tills avfrostningen är avslutad
(max 15 minuter).
Inställningsfel för timer p.g.a. automatisk
omstart
⇒ Återställ klock- och timerinställningarna.
□□ <I uppvärmningsläge> Hör du ett fräsande ljud?
Detta ljud skapas av den automatiska avfrostningen.
(Se sidan 10.)
□□ <I värmeläge> Blinkar [ ]-indikatorn på inomhusenheten?
I detta fall kan ånga stiga från utomhusenheten på grund av automatisk avfrostningsdrift. (Se sidan 10.)
Se
sida
(Snabb)
□□ Hör du ett litet pipande ljud under drift?
Detta ljud skapas av minsta expansion och sammandragning av
frontpanelen orsakad av temperaturförändringar.
□□ <I Kylnings- eller Avfuktnings-läge> En tunn dimma kan genereras
av kondens som bildats med plötslig kylningsprocess.
Alla lägen
Felkoddisplay
⇒ Kontakta auktoriserad servicepersonal.
□□ Är enheten i drift eller omedelbart efter att ha stoppats?
I det här fallet kan kylmedelströmmande ljud höras. Det kan bli
speciellt märkbart i ungefär 2 till 3 minuter efter att driften startats.
Imma och ånga som avges från enheten.
Blinkar,
Orsaker och lösningar
Ljud hörs.
□□ Luftkonditioneringsapparaten kan absorbera olika lukter som
genereras från inredningstextil, möbler, eller cigarettrök. Dessa
luktar kan uppkomma under drift.
På,
(Slow)
(Långsam)
(I multianslutning) Standbyläge
⇒ Kontrollera det inställda driftsläget för
inomhusenheterna.
11
■■ Manuell/autodrift och återställning av
filterindikator
Du kan driva luftkonditioneringen med
inomhusenheten.
Status
I drift
Stoppar
Tid att fortsätta trycka
Mer än 3 sekunder
2 sekunder eller mindre
Mer än 3 sekunder och
mindre än 10 sekunder
Mer än 10 sekunder
(Endast för service.*2))
på
Läge eller drift
Stopp
Återställning av
filterindikator
Auto *1)
Tvingad kylning
*1)I multianslutning följer driftsläget de andra inomhusenheterna.
*2)Tryck på denna knapp eller
tvingad avkylning.
på fjärrkontrollen för att stoppa
□□ Har strömförsörjningen plötsligt gått från Av till På?
I det här fallet kommer kompressorn inte att köras under ca
3 minuter för att förhindra att säkringen går.
Stoppa driften omedelbart och stäng av den elektriska brytaren i
följande fall. Rådgör sedan auktoriserad servicepersonal.
• Problemet kvarstår fast du utför dessa kontroller eller diagnostik.
• På inomhusenheten blinkar [ ] och [
] medan [
] blinkar
snabbt.
ANTECKNINGAR: För eventuella felsökning relaterade till W-LANkontrollen, se inställningsmanualen för W-LANadaptern eller mobilappen som är installerad på din
smartphone eller surfplatta.
Sv-12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement