Fujitsu ASYG07KMCC Instrucțiuni de utilizare

Fujitsu ASYG07KMCC Instrucțiuni de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIŢIONAT (Tip cu montare pe perete)
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
MODEL:
* Scrieţi numele modelului.
(Consultaţi eticheta cu specificaţii.)
Nr. PIESĂ 9387858020
Română
MANUAL DE UTILIZARE
Cuprins
ATENŢIE
1. PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ.................................... 1
2. PREGĂTIRE............................................................... 2
3. NUMELE PIESELOR.................................................. 3
3.1. Unitate interioară............................................... 3
3.2. Telecomandă..................................................... 3
4. OPERAŢIUNI DE BAZĂ............................................. 5
5. SETĂRI CURENT DE AER........................................ 5
5.1. Setarea vitezei ventilatorului............................. 5
5.2. Setarea direcţiei curentului de aer..................... 5
6. OPERAŢIILE CU TEMPORIZATORUL....................... 5
6.1. Cronometrul pornit sau cronometrul oprit.......... 5
6.2. Cronometru program......................................... 5
6.3. Cronometru repaus .......................................... 6
7.OPERAȚIUNE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI...... 6
7.1. Modul de funcţionare economic........................ 6
8. ALTE OPERAŢIUNI.................................................... 6
8.1. Funcționare în modul puternic........................... 6
8.2. Operarea cu zgomot scăzut la unitatea
exterioară.......................................................... 6
8.3. Modul de funcţionare 10 °C Heat...................... 6
9. SETĂRILE DE INSTALARE....................................... 7
9.1. Setarea codului personalizat al telecomenzii.... 7
10. CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE......................................... 7
11. INFORMAŢII GENERALE.......................................... 9
12. PIESE OPŢIONALE................................................... 9
12.1. Telecomandă cablată........................................ 9
12.2. Comanda LAN fără fir........................................ 9
12.3. Sistem multiplu de aer condiționat.................... 9
13. DEPANARE.............................................................. 10
1. PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea
proprietăţii, citiţi cu atenţie această secţiune înainte de a utiliza
produsul şi respectaţi următoarele precauţii de siguranţă.
Operarea incorectă a produsului din cauza nerespectării
instrucţiunilor poate provoca vătămare sau daune, a căror
seriozitate este clasificată după cum urmează:
AVERTISMENT
Acest semn avertizează cu privire la moarte sau vătămare
gravă.
ATENŢIE
Acest semn avertizează cu privire la vătămare sau daune
aduse proprietăţii.
Acest semn reprezintă o acţiune care este INTERZISĂ.
Acest semn reprezintă o acţiune care este
OBLIGATORIE.
Explicaţia simbolurilor afişate pe unitatea interioară sau unitatea
exterioară.
AVERTISMENT
Acest simbol arată că acest produs foloseşte un
agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific se
scurge şi este expus la o sursă externă de aprindere,
există un risc de incendiu.
Ro-1
Acest simbol arată că manualul de operare trebuie
citit cu atenţie.
ATENŢIE
Acest simbol arată că personalul de service trebuie
să manipuleze acest echipament, consultând
manualul de instalare.
ATENŢIE
Acest simbol arată că sunt disponibile informaţii, cum
ar fi manualul de operare sau manualul de instalare.
AVERTISMENT
• Aparatul se va monta, opera şi depozita într-o cameră
cu o suprafaţă a podelei mai mare de X m².
Cantitatea încărcată de
agent frigorific
M (kg)
Aria minimă a camerei
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Acest produs nu conţine nicio piesă care poate fi
reparată de către utilizator. Consultaţi întotdeauna
personal service autorizat pentru reparaţia, instalarea
şi mutarea acestui produs.
Instalarea sau manipularea incorectă va cauza
scurgeri, electrocutare sau incendiu.
• În cazul unei defecţiuni cum ar fi miros de ars,
întrerupeţi imediat funcţionarea aparatului de aer
condiţionat şi deconectaţi toate sursele de alimentare,
prin oprirea întrerupătorului electric sau prin scoaterea
din priză. Apoi consultaţi personal service autorizat.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul de alimentare.
Dacă a suferit deteriorări, se va înlocui doar de către
personalul de service autorizat, pentru a se evita
pericolele.
• În cazul unor scurgeri de agent frigorific, aveți grijă să
țineți la distanță focul și alte substanțe inflamabile și
să consultați personalul service autorizat.
• În cazul unei furtuni sau al oricărui semn prealabil
al unui fulger, opriţi aparatul de aer condiţionat cu
ajutorul telecomenzii şi evitaţi atingerea produsului
sau a sursei de alimentare pentru a preveni orice risc
de electrocutare.
• Acest produs se va depozita într-o cameră fără surse
de aprindere cu funcţionare continuă (de exemplu:
flăcări deschise, un aparat cu gaz funcţional sau o
plită electrică în funcţiune).
• Acest produs se va depozita într-o zonă bine aerisită.
• Reţineţi că refrigerenţii nu trebuie să conţină mirosuri.
• Acest produs se va depozita în aşa fel încât să se
prevină apariţia deteriorărilor mecanice.
• Eliminarea produsului se va realiza în mod
corespunzător, în conformitate cu normele naţionale
sau regionale.
• În timpul transportului sau mutării unităţii interioare,
ţevile se vor acoperi cu cadrul cârligului de perete
pentru protecţie.
Nu mutaţi acest produs ţinând de ţevile unităţii
interioare.
(Forţa exercitată asupra îmbinărilor dintre ţevi
poate provoca scăpări de gaze inflamabile în timpul
funcţionării).
AVERTISMENT
• Acest produs nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de
experienţă şi cunoaştere, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni cu
referire la utilizarea acestui produs, din partea unei
persoane responsabile cu siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest produs.
• Eliminați materialele de ambalare în condiții de
siguranță. Rupeţi şi eliminaţi pungile de plastic în aşa
fel încât copiii să nu se poată juca cu acestea. Există
un pericol de sufocare dacă copiii se joacă cu pungile
de plastic originale.
• Nu instalați unitatea în zone cu ulei mineral, precum
fabrici sau zone cu o cantitate mare de ulei împroșcat
sau abur, precum bucătăriile.
• Nu puneți și nu scoateți acest produs din funcțiune
prin introducerea sau tragerea fișei de alimentare și
prin oprirea sau pornirea întrerupătorului electric.
• Nu utilizați gaze inflamabile în preajma acestui produs.
• Nu vă expuneţi direct la curentul de aer de răcire
pentru mai multe ore.
• Nu introduceţi degetele sau orice alte obiecte în portul
de evacuare sau portul de admisie.
• Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat cu
mâinile umede.
• Nu utilizaţi niciun mijloc de accelerare a procesului
de dezgheţare sau de curăţare a acestui produs, cu
excepţia celor recomandate de producător.
• Nu perforaţi şi nu ardeţi.
ATENŢIE
• Asiguraţi aerisirea ocazională în timpul utilizării.
• Utilizaţi acest produs întotdeauna cu filtrele de aer
instalate.
• Asiguraţi-vă că echipamentele electronice se află la
cel puţin 1 m (40 in) distanţă de acest produs.
• Deconectaţi orice sursă de alimentare atunci când nu
utilizaţi acest produs pentru perioade extinse de timp.
• După o perioadă lungă de utilizare, asiguraţi-vă că
verificaţi montarea unităţii interioare, pentru a preveni
căderea produsului.
• Direcţia curentului de aer şi temperatura ambientală
trebuie să fie luate în considerare atunci când
utilizaţi acest produs într-o cameră cu bebeluşi, copii,
persoane în vârstă sau persoane bolnave.
• Menţineţi spaţiul din jurul unităţii exterioare curat şi
ordonat şi nu aşezaţi alte articole în jur. Orice obiecte
care blochează sau pătrund din porturile de evacuare
pot provoca defecţiuni.
• Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau
aparatură de încălzire.
• Nu blocaţi sau acoperiţi grilajul de admisie şi portul de
evacuare.
• Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.
• Nu vă urcaţi pe acest produs, nu aşezaţi obiecte pe el
şi nu atârnaţi obiecte de el.
• Nu plasaţi niciun alt aparat electric sau obiect
domestic sub acest produs. Condensul care picură
de pe produs poate să le umezească şi poate aduce
daune sau defecta proprietatea dvs.
• Nu expuneţi acest produs la contact direct cu apa.
• Nu utilizaţi acest produs pentru depozitarea
alimentelor, plantelor, pentru susţinerea animalelor, a
echipamentelor de precizie, a operelor de artă sau alte
obiecte. Aceasta poate duce la deteriorarea calităţii
articolelor respective.
• Nu expuneţi animale sau plante în direcţia curentului
de aer direct.
• Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer
condiţionat.
• Nu trageţi cablul de alimentare.
ATENŢIE
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului
de căldură încorporat în acest produs, pentru a
evita vătămarea personală atunci când instalaţi sau
întreţineţi unitatea.
• Nu stați pe trepte instabile când operați sau curățați
acest produs. Se poate răsturna şi provoca rănirea.
Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră.
2. PREGĂTIRE
AVERTISMENT
• Aveţi grijă să preveniţi înghiţirea accidentală a
bateriilor de către bebeluşi şi copii mici.
ATENŢIE
• Dacă fluidul scurs dintr-o baterie intră în contact cu
pielea, ochii sau gura dvs., spălați imediat cu apă
curată din abundență și consultați medicul dvs.
• Bateriile consumate trebuie îndepărtate imediat și
trebuie eliminate conform cu legile și normale locale
din regiunea dvs.
• Nu încercați să reîncărcați baterii uscate.
• Nu utilizaţi baterii uscate care au fost reîncărcate.
Accesorii unitate interioară
Verificați dacă sunt incluse următoarele accesorii.
Telecomandă
Suport telecomandă
Șuruburi autofiletante
Baterii
Filtre de purificare a
aerului
Suporturi de filtre
Montarea suportului telecomenzii
1
Șuruburi
2
Introducere
3
Glisare
în sus
Ro-2
Încărcarea bateriilor și pregătirea telecomenzilor
(R03/LR03/AAA x 2)
Nume
2
4
1
~
3
Introduceți bateriile conform figurii de mai sus.
5 Apăsați
pentru a iniția setarea ceasului.
(
)
a seta ceasul.
Apăsați butoanele pentru a modifica ora cu un minut.
Apăsați și țineți apăsate butoanele pentru a modifica
ora cu 10 minute.
* Prin apăsare pe
, indicatorul orei poate fi
modificat de la formatul de 24 de ore la cel de 12 ore.
6 Apăsați
pentru a finaliza setarea.
NOTE:
• Utilizaţi doar tipul specificat de baterie.
• Nu utilizaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi şi uzate în acelaşi
timp.
• Bateriile pot fi utilizate pentru aproximativ 1 an în condiţii de
funcţionare normală.
• Dacă observați că raza de acțiune a telecomenzii se reduce
sesizabil, înlocuiți bateriile și apăsați
așa cum se indică în
pagina 4.
3. NUMELE PIESELOR
Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între
telecomandă și unitatea interioară, păstrați receptorul de
semnal la distanță de următoarele articole:
-- Lumina directă a soarelui sau alte lumini puternice
-- Televizor cu ecran plat
În camere cu lumini fluorescente bruşte, cum ar fi cele
de tip invertor, semnalul ar putea să nu fie transmis în
mod adecvat. Într-un astfel de caz, consultaţi magazinul
de unde aţi efectuat achiziţia.
Funcţionare normală
Temporizator
Portocaliu
Utilizarea cronometrului
Economie
Verde
Operare economică
Modul de funcţionare 10 °C Heat
Pentru modul de funcționare manual
auto și resetarea indicatorului de filtrare
(Consultaţi pagina 11.)
Grila de admisie *1)
Când utilizați telecomanda opțională, aspectul și procedura de
operare pot fi diferite.
Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al fiecărei
telecomenzi.
: Setarea trebuie să fie realizată când ecranul de setare este
afişat pentru fiecare funcţie.
: Butonul este controlabil doar dacă aparatul de aer condiționat
este în funcțiune.
Transmițător de semnal
Direcţionaţi corespunzător către unitatea receptoare de
semnal a unităţii interioare.
• Raza de funcționare este de aproximativ 7 m.
• [ ] va apărea când se transmite semnalul.
• Unitatea interioară va emite un bip când primește semnalul
corespunzător. Dacă nu auziți niciun bip, apăsați din nou
butonul.
În această secţiune sunt afişaţi toţi indicatorii posibili pentru descriere.
În timpul funcţionării efective, ecranul este legat de operarea
butoanelor şi afişează doar indicatorii necesari pentru fiecare setare.
Pentru operațiuni de bază ...... Consultați pagina 5.
Pornește sau oprește funcționarea aparatului
de aer condiționat.
Ajustează temperatura de setare.
Pentru modul de operare 10 °C Heat
... Consultați pagina 6.
Filtru de aer
Filtru de purificare
a aerului
Panoul frontal
Etichetă
tehnică
Furtun de
scurgere
Lămpi indicatoare *2)
3.2. Telecomandă
Schimbă modul de operare.
3.1. Unitate interioară
Unitate receptoare
semnal telecomandă
*1) Înainte de a începe operația, asigurați-vă că grila de admisie este
închisă complet. Închiderea incompletă poate afecta funcționarea
corespunzătoare sau performanța produsului.
*2) Lămpile indicatoare se aprind în următoarele condiții.
Ro-3
Verde
Afișaj telecomandă
ATENŢIE
Fante pentru
direcționarea
curentului de aer
orizontal
Operarea
6
4 Apăsați
Mod de funcţionare sau condiţie
5
3
1
Culoare
Activează modul de operare 10 °C Heat.
Pentru modul de economisire a energiei
... Consultați pagina 6.
Activează sau dezactivează modul de
funcționare economic.
Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară
... Consultați pagina 6.
Activează sau dezactivează operarea cu zgomot
scăzut la unitatea exterioară.
ATENŢIE
• Pentru a preveni defectarea sau deteriorarea
telecomenzii:
-- Plasaţi telecomanda într-un loc în care nu este
expusă la lumina directă a soarelui sau la căldură
excesivă.
-- Îndepărtaţi bateriile dacă produsul nu va fi utilizat
pentru o perioadă extinsă de timp.
• Obstrucții cum ar fi draperiile sau un perete între
telecomandă și unitatea interioară poate afecta
transmiterea corespunzătoare a semnalului.
• Nu aplicați șocuri puternice telecomenzii.
• Nu turnaţi apă pe telecomandă.
Pentru modul Puternic ............ Consultați pagina 6.
Activează sau dezactivează modul de
funcționare puternic.
Pentru setările curentului de aer
... Consultați pagina 5.
Controlează viteza ventilatorului.
Setează funcționarea automată a oscilației.
Controlează direcția curentului de aer
vertical.
Pentru operațiuni cu temporizatorul
... Consultați pagina 5.
Setează temporizatorul pornit. *
Setează temporizatorul oprit. *
Setează temporizatorul repaus.
Dezactivează setarea temporizatorului.
Ajustează valoarea setărilor temporizatorului
sau ceasului.
Inițiază setarea ceasului.
* Dacă setați și temporizatorul pornit, și temporizatorul oprit, vor
funcționa în ordinea cronologică setată.
După înlocuirea bateriilor
Apăsați pe acest buton așa cum se indică în
următoarea figură. Utilizați vârful unui pix sau un alt
obiect mic.
RESET
Ro-4
■■ Intervalul de direcționare a curentului de aer
4. OPERAŢIUNI DE BAZĂ
Direcția curentului de aer vertical
■■ 3 pași pentru a începe operarea
1. Apăsați
2. Apăsați
Modificare cu
pentru a porni sau opri operarea.
pentru a selecta modul de funcționare.
Modul de operare se modifică după cum urmează.
AUTO
3. Apăsați
COOL
DRY
FAN
(Răcire) (Dezumidificare) (Ventilator)
HEAT
(Încălzire)
pentru a seta temperatura dorită.
Temperatura se modifică în trepte de 1 °C.
Intervalul de setare a temperaturii
Auto/Răcire/Dezumidificare
18 - 30 °C
Încălzire
16 - 30 °C
NOTE:
• În modul de răcire sau dezumidificare, setați temperatura la un nivel
mai jos decât temperatura curentă a camerei.
• În modul de răcire, ventilatorul unității interioare se poate opri
din timp în timp pentru a efectua controlul ventilatorului, pentru
economisirea de energie care permite funcționarea cu economii
de energie, prin oprirea rotirii ventilatorului unității interioare, atunci
când unitatea exterioară este oprită.
În setarea inițială, această funcție este activată.
Pentru a dezactiva funcția, consultați-vă cu instalatorul sau
personalul de service autorizat.
• În modul încălzire,
-- setați temperatura la un nivel mai ridicat decât temperatura
curentă a camerei.
-- La începutul funcționării, ventilatorul unității interioare se rotește la
o viteză foarte scăzută, timp de 3-5 minute.
-- Operația de dezghețare automată suprascrie operația de încălzire
atunci când este necesar.
• În modul ventilator, controlul temperaturii nu este disponibil.
5. SETĂRI CURENT DE AER
pentru a controla viteza ventilatorului.
Viteza ventilatorului se modifică după cum urmează.
(Auto)
(Înalt)
(Mediu)
(Scăzut)
4
5
Modul oscilare cu
Răcire,
dezumidificare
Încălzire
Ventilator *
6
1
4
3
1
6
4 asau 3
(Silențios)
este selectat, viteza ventilatorului depinde de condiția
Când
de funcționare.
Pentru a crește efectul de filtrare a aerului, setați viteza
ventilatorului pe Înalt.
5.2. Setarea direcţiei curentului de aer
6
* Intervalul de funcționare la oscilație depinde de direcția curentului de
aer setată înainte de modul oscilare.
NOTE:
• Nu ajustați manual fantele pentru direcționarea curentului de aer.
• În modul Auto sau de Încălzire, direcția curentului de aer va rămâne
în poziția 1 câtva timp de la începutul funcționării.
• În modul de răcire sau dezumidificare, se recomandă poziția 1-3
pentru a preveni deteriorarea bunurilor sub acțiunea picăturilor de
condens. Dacă poziția 4-6 se menține timp de 30 de minute sau mai
mult în acest moduri, direcționarea curentului de aer se modifică în
poziția 3 automat.
• Când utilizați aplicația mobilă (este necesară comanda LAN fără fir
opțională), se pot selecta 4 poziții pentru direcționarea curentului de
aer vertical.
6. OPERAŢIILE CU TEMPORIZATORUL
NOTE: Când indicatorul [
] de pe unitatea interioară clipește, setați
ceasul și cronometrul din nou. Această aprindere intermitentă
arată că ceasul intern are o eroare din cauza întreruperii
alimentării electrice.
6.1. Cronometrul pornit sau cronometrul oprit
Cronometrul pornit porneşte funcţionarea la momentul dorit.
Cronometrul oprit porneşte funcţionarea la momentul dorit.
1. Când utilizați cronometrul pornit, apăsați
Când utilizați cronometrul oprit, apăsați
5.1. Setarea vitezei ventilatorului
Apăsați
))
1
2
3
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
2. Apăsați
de oprire.
(
)
.
.
pentru a seta ora de pornire sau ora
Apăsarea butonului: Ora se va modifica cu +5/-5 minute.
Apăsarea și menținerea butonului apăsat: Ora se va modifica cu
+10/-10 minute.
• Pentru a dezactiva cronometrul pornit/oprit
apare pe afișajul telecomenzii.
Indicatorul va dispărea.
cât
NOTE: Dacă setați temporizatorul repaus după setarea temporizatorului
pornit sau temporizatorului oprit, temporizatorul pornit sau oprit
este anulat.
6.2. Cronometru program
Pentru detalii privind intervalele curentului de aer, consultați
„Intervalul de direcționare a curentului de aer”.
Cronometrul Program funcționează ca o combinație dintre cronometrul
pornit și oprit.
■■ Setarea direcționării curentului de aer vertical
1. Setați cronometrul pornit și cronometrul oprit. (Consultați
„6.1. Cronometrul pornit sau cronometrul oprit”.)
Setarea temporizatorului se modifică automat pe
temporizator program.
Apăsați
))
vertical.
pentru a regla direcția curentului de aer
■■ Setarea pentru direcționarea curentului de
aer orizontal
ATENŢIE
Înainte de a regla direcționarea curentului de aer
orizontal, asigurați-vă că fanta pentru direcționarea
curentului de aer vertical s-a oprit complet.
Reglați cele două butoane manual.
))
■■ Setarea operației de oscilare
))Apăsați
pentru a porni/opri sau opri operația de oscilare.
NOTE: Operaţia de oscilare se poate opri temporar atunci când
ventilatorul unităţii interioare se roteşte la o viteză foarte redusă
sau este oprit.
Ro-5
Cronometrul a cărui oră de setare este mai apropiată de ora curentă se
activează primul.
Ordinea de funcționare a cronometrelor este afișată după cum urmează:
Temporizator
Cronometru
pornit→oprit
Cronometru
oprit→pornit
Indicator pe ecranul telecomenzii
NOTE:
●Puteți seta cronometrul Program numai într-un interval de 24 de ore.
●Dacă setați temporizatorul repaus după setarea temporizatorului
pornit sau temporizatorului oprit, temporizatorul pornit sau oprit este
anulat.
6.3. Cronometru repaus
8. ALTE OPERAŢIUNI
Cronometrul repaus vă permite să dormiți confortabil, modificând treptat
funcționarea aparatului de aer condiționat.
1. Apăsați
.
(
) pentru a seta intervalul de timp până
2. Apăsați
la oprirea cronometrului.
De fiecare dată când apăsați butonul, ora se schimbă după cum
urmează:
0H
30M
(30 min.)
1H
00M
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
ore
NOTE: Dacă nu apăsați niciun buton timp de 5 secunde, afișajul
telecomenzii va reveni la afișajul de așteptare.
• Durata de setare este menținută chiar și după încheierea
cronometrul repaus. Pentru a repeta cronometrul repaus, apăsați
cât
nu apare pe afișajul telecomenzii.
• Pentru a dezactiva cronometrul repaus, apăsați
cât
apare pe afișajul telecomenzii.
Indicatorul va dispărea.
În timpul funcţionării Cronometrului repaus, temperatura setată se
modifică pe baza următoarelor cifre.
În modul încălzire
În modul de răcire sau
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
dezumidificare
Setaţi
temperatura
30 min.
1 oră
1,5 oră
Setaţi ora
Setaţi ora
1 oră
1 °C
2 °C
După ce perioada de timp s-a epuizat, aparatul de aer condiţionat se
închide.
NOTE: Dacă setați temporizatorul pornit sau oprit după setarea
temporizatorului repaus, temporizatorul repaus este anulat.
7. O
PERAȚIUNE DE ECONOMISIRE
A ENERGIEI
7.1. Modul de funcţionare economic
8.1. Funcționare în modul puternic
În modul puternic, aparatul de aer condiționat va funcționa la capacitate
maximă și cu un curent de aer puternic, ceea ce permite răcirea sau
încălzirea rapidă a încăperii.
NOTE: În conexiunea multiplă, această funcție nu se poate utiliza.
Apăsați
))
pentru a activa/dezactiva modul de
funcționare puternic.
Când este activat, unitatea interioară va emite 2 bipuri scurte.
Când este dezactivat, unitatea interioară va emite 1 bipuri scurte.
Modul de funcționare puternic va fi oprit automat în următoarele situații:
• Modul de funcționare puternic este activ câtva timp, iar
temperatura camerei atinge temperatura setată în modul de răcire,
dezumidificare sau încălzire.
• La 20 de minute după inițierea funcționării în modul puternic.
NOTE:
• Direcția curentului de aer și viteza ventilatorului sunt controlate
automat.
• Modul de funcționare puternic nu poate fi activat simultan cu modul
economic.
• Funcționarea în modul puternic suprareglează următoarele operații.
Dacă următoarele operații sunt setate, se vor iniția după ce
funcționarea în modul puternic ia sfârșit.
-- Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară
-- Programul de economisire a energiei
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
8.2. Operarea cu zgomot scăzut la unitatea
exterioară
Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară reduce zgomotul de
la unitatea exterioară. În timpul acestei operații, numărul de rotații al
compresorului scade și ventilatorul unității exterioare se rotește lent.
NOTE: În conexiunea multiplă, această funcție nu se poate utiliza.
Economiseşte mai multă electricitate decât alte moduri de funcţionare,
prin reglarea temperaturii setate la o setare moderată.
Apăsați
))
Apăsați
))
Cât timp operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară este
pe telecomandă.
activată, se afișează
Setarea este menținută chiar și dacă aparatul de aer condiționat
este oprit.
NOTE:
• Această operație nu poate fi efectuată simultan cu modul ventilator,
modul de dezumidificare și operarea în modul puternic.
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
pentru a activa/dezactiva modul de
funcționare economic.
Indicatorul [
Mod
funcţionare
] de pe unitatea interioară se va aprinde.
Temperatura camerei
Răcire/
Cu câteva grade mai mult decât temperatura setată
Dezumidificare
Încălzire
Cu câteva grade mai puțin decât temperatura setată
NOTE:
• În modurile de răcire, încălzire sau dezumidificare, nivelul maxim de
funcţionare al acestora este de aproximativ 70% din funcţionarea
normală.
• Acest mod nu poate fi activat în timpul monitorizării temperaturii prin
intermediul modului Auto.
pentru a activa/dezactiva operarea cu
zgomot scăzut la unitatea exterioară.
8.3. Modul de funcţionare 10 °C Heat
Modul 10 °C Heat menține temperatura ambientală la 10 °C, pentru a
preveni scăderea prea mare a temperaturii ambientale.
Apăsați
))
Heat.
pentru a activa modul de operare 10 °C
Unitatea interioară va emite 1 bip scurt și indicatorul [
unitatea interioară se va aprinde.
Apăsați
))
] de pe
pentru a opri aparatul de aer condiționat.
Indicatorul [
] se va stinge.
NOTE:
• În timpul operației 10 °C Heat, numai
este validă.
• Când temperatura ambientală este suficient de mare, această
operație nu va fi efectuată.
• Dacă telecomanda cu fir (opțională) este conectată, această funcție
este restricționată.
Ro-6
9. SETĂRILE DE INSTALARE
9.1. Setarea codului personalizat al telecomenzii
Prin setarea codului personalizat al unității interioare și al telecomenzii,
puteți specifica aparatul de aer condiționat pe care îl controlează
telecomanda.
Când două sau mai multe aparate de aer condiționat se află în încăpere
și doriți să le operați separat, setați codul personalizat (4 selecții sunt
posibile).
NOTE: Când codurile personalizate diferă între unitatea interioară și
telecomandă, unitatea interioară nu poate primi un semnal de la
telecomandă.
Setarea codului personalizat al telecomenzii
1. A
păsați
ceasul.
când pe ecranul telecomenzii nu apare decât
Pași de urmat
Frecvență
Curățarea corpului unității interioare
Când observați că
este necesar
Curățarea filtrului de aer
La fiecare
2 săptămâni
Curățarea filtrului de dezodorizare cu ioni
La fiecare 3 luni
Înlocuirea filtrului Apple-catechin
(Nume model: UTR-FA16)
Înlocuirea filtrului de dezodorizare cu ioni
(Nume model: UTR-FA16-2)
La fiecare 3 ani
* Filtrele de purificare a aerului sunt comercializate separat. Când le
înlocuiți, contactați magazinul de unde s-a efectuat achiziția.
Curățarea corpului unității interioare
2. A
păsați și țineți apăsat pe
pentru mai mult de 5 secunde.
NOTE:
• Nu utilizați apă cu o temperatură mai mare de 40 °C.
• Nu utilizaţi agent de curăţare degresant, solvenţi volatili cum ar fi
benzenul sau diluantul.
Se va afișa codul personalizat curent
(inițial setat pe A).
3. Apăsați
pentru a schimba
codul personalizat între A↔B↔C↔D
(
).
1. Ștergeți ușor corpul unității interioare cu o lavetă moale
umezită cu apă caldă.
* Faceți să corespundă codul personalizat
de pe afișaj cu codul personalizat al
aparatului de climatizare.
4. Apăsați pe
Frecvența curățării este cea indicată în tabelul următor.
2. Ștergeți ușor corpul unității interioare cu o cârpă moale și
uscată.
din nou.
Curățarea filtrului de aer
Codul personalizat va fi setat.
Afișajul va reveni la afișajul cu ceas.
• Pentru a schimba codoul personalizat al aparatului de aer condiționat,
contactați personalul de service autorizat (setat inițial la A).
• Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 30 de secunde după
afișarea codului personalizat, afișajul revine la afișajul cu ceas. În
acest caz, repetați setarea de la pasul 2.
• În funcție de telecomandă, codul personalizat poate reveni la A
când înlocuiți bateriile. În acest caz, resetați codul personalizat
după caz. Dacă nu cunoașteți codul personalizat setat al aparatului
de aer condiționat, încercați fiecare cod personalizat până când îl
găsiți pe cel care acționează aparatul de aer condiționat.
10. CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE
1. Deschideți grila de admisie până ce pocnește.
2. Scoateți filtrele de aer.
Ridicați mânerele filtrelor de aer, deconectați cele două agățătoare
inferioare și scoateți filtrul de aer.
Mâner filtru de aer
ATENŢIE
• Înainte de a curăţa acest produs, asiguraţi-vă că aţi
oprit unitatea şi aţi întrerupt alimentarea cu energie.
• Înainte de a începe operaţia, asiguraţi-vă că grila de
admisie a fost închisă complet. Închiderea incompletă
a grilei de admisie poate afecta funcţionarea
corespunzătoare sau performanţa aparatului de aer
condiţionat.
• Când curățarea filtrului implică operațiuni la înălțime,
consultați-vă cu personalul de service autorizat.
• Nu atingeți aripioarele de aluminiu ale schimbătorului
de căldură încorporat în acest produs, pentru a evita
vătămarea personală atunci când întrețineți unitatea.
• Nu expuneţi unitatea interioară la insecticide lichide
sau spray-uri de păr.
• Nu staţi pe suprafeţe alunecoase, inegale sau
instabile când întreţineţi unitatea.
Clapete (2 poziții)
3. Îndepărtați praful în unul dintre următoarele moduri.
• Prin curățarea cu aspiratorul.
• Prin spălarea cu detergent neagresiv și apă caldă. După spălare,
uscați bine filtrele de aer la umbră.
4. Înlocuiți filtrele de aer.
Aliniați laturile filtrului de aer cu panoul și împingeți-le până la
capăt. Asigurați-vă că cele două clapete inferioare sunt repuse
corect în orificiile lor din unitatea interioară.
5. Închideți grila de admisie.
Apăsați în 4 locuri pe grila de admisie pentru a o închide complet.
Filtre de purificare a aerului
(Filtru Apple catechin, filtru de dezodorizare cu ioni)
Grilaj de admisie
Corp unitate
interioară
Filtrele
de aer
Ro-7
NOTE: Dacă se adună impurități în filtrul de aer, curentul de aer se
va reduce, eficiența în operare va fi mai mică, iar zgomotul va
crește.
Curățarea filtrului de dezodorizare cu ioni și
înlocuirea filtrului Apple-catechin
1. Scoateți filtrele de aer. Consultați pașii 1 ~ 2 din „Curățarea
filtrului de aer”.
2. Demontați filtrele de purificare a aerului din suportul pentru
filtrul de purificare a aerului.
Demontarea și montarea grilei de admisie
■■ Demontarea grilei de admisie
1. Deschideți grila de admisie până ce pocnește.
2. Trageți axurile de montare când mențineți grilajul de admisie
în poziție orizontală.
Filtru de purificare
a aerului
Cadru filtru de purificare a aerului
3. Clătiți filtrul de dezodorizare cu ioni (albastru deschis) cu
apă fierbinte la înaltă presiune, până ce suprafața filtrelor
este acoperită cu apă.
4. Spălați filtrul de dezodorizare cu ioni folosind detergent
neutru diluat.
Nu frecați și nu forțați; în caz contrar, efectul dezodorizant poate
scădea.
5. Clătiți filtrul de dezodorizare cu ioni folosind un jet de apă.
6. Uscați filtrul de dezodorizare cu ioni la umbră.
7. Scoateți filtrul Apple-catechin (verde deschis) din suportul
pentru filtrul de purificare a aerului.
8. Fixați filtre de purificare a aerului noi sau spălate în cadrele
pentru filtrele de purificare a aerului.
NOTE: Utilizați filtrul Apple-catechin cât mai curând posibil după
deschiderea ambalajului. Efectul de curățare a aerului scade
când filtrele rămân în ambalajul deschis.
■■ Montarea grilei de admisie
1. În timp ce susțineți grila de admisie la orizontală si reglați
axurile de montare din stânga și din dreapta în lagărele
principale din partea superioară a panoului frontal.
Introduceți axul până ce se angrenează, pentru a bloca
adecvat fiecare ax.
2. Închideți grila de admisie.
3. Apăsați în 4 locuri pe grila de admisie pentru a o închide
complet.
9. Montați suporturile pentru filtrele de purificare a aerului în
filtrele de aer.
Prindeți 4 cârlige în spatele cadrului filtrului de purificare a aerului,
cu închizătorul la ambele capete ale filtrului de aer.
* Aveți grijă ca filtrul de purificare a aerului să nu iasă dincolo de
cadru.
Cârlig (4 poziții în spate)
După o perioadă îndelungată de neutilizare a
unităţii
Dacă ați închis unitatea interioară pentru 1 lună sau mai mult, puneți
modul ventilator în funcțiune pentru o jumătate de zi pentru a usca
piesele interne complet, înainte de modul normal de funcționare.
Inspecție suplimentară
Închizător (4 poziții)
NOTE: Aveți grijă ca filtrul de purificare a aerului să nu iasă dincolo
de cadru.
10. Puneți la loc filtrele de aer și închideți grilajul de admisie.
Consultați pașii 4 ~ 5 din „Curățarea filtrului de aer”.
Înlocuirea filtrului de dezodorizare cu ioni
1. Scoateți filtrele de aer. Consultați pașii 1 ~ 2 din „Curățarea
filtrului de aer”.
2. Scoateți filtrul de dezodorizare cu ioni (albastru deschis) din
suportul pentru filtrul de purificare a aerului.
3. Montați noul filtru de dezodorizare cu ioni.
După o perioadă lungă de utilizare, praful acumulat în unitatea interioară
poate reduce performanța, chiar dacă ați păstrat unitatea în stare bună
prin întreținere.
Într-un astfel de caz, este recomandată inspectarea produsului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi personal service autorizat.
Resetarea indicatorului filtrului (setare specială)
Această funcţie poate fi utilizată dacă a fost setată corect în timpul
instalării. Consultaţi personalul service autorizat pentru a utiliza această
funcţie.
Curăţaţi filtrul de aer când indicatorul luminos indică
))
următoarele:
Indicator
luminos
Model aprindere
Se aprinde de 3 ori, la intervale de 21 de secunde
După curățare, resetați indicatorul de filtru apăsând pe
pe unitatea interioară timp de 2 secunde sau mai puțin.
Ro-8
11. INFORMAŢII GENERALE
■■ Performanța de încălzire
Aparatul de aer condiţionat funcţionează pe principiul pompei termice,
absorbind căldura din aerul exterior şi transferând-o spre unitatea
interioară. În consecinţă, performanţa de funcţionare este redusă pe
măsură ce temperatura aerului exterior scade.
Dacă consideraţi că performanţa de încălzire este insuficientă, vă
recomandăm să utilizaţi aparatul de aer condiţionat în asociere cu alte
tipuri de aparate de încălzire.
■■ Operația de dezghețare automată
Când temperatura exterioară este foarte scăzută cu umiditate ridicată,
se poate forma un strat de gheaţă pe unitatea exterioară în timpul
operaţiei de încălzire, iar aceasta poate reduce performanţa de
funcţionare a produsului.
Pentru protecţie, aparatul de aer condiţionat este dotat cu o funcţie
automată de dezgheţare controlată prin microcomputer.
Dacă se formează gheaţă, aparatul de aer condiţionat se va opri
temporar, iar circuitul de dezgheţare va funcţiona pentru o perioadă
scurtă de timp (maximum 15 minute).
Indicatorul [ ] de pe unitatea interioară se aprinde intermitent în timpul
funcționării.
Dacă se formează gheață pe unitatea exterioară după operația de
încălzire, unitatea exterioară se va opri automat după ce funcționează
pentru câteva minute. Apoi, este inițiată operația automată de
dezghețare.
■■ Funcția de auto repornire
În cazul unei întreruperi de curent, cum ar fi o pană de curent, aparatul
de aer condiţionat se opreşte. Dar reporneşte automat şi efectuează
operaţia anterioară atunci când alimentarea este reluată.
Dacă apare orice întrerupere de curent după setarea cronometrului,
numărătoarea inversă a cronometrului va fi resetată.
După reluarea alimentării, indicatorul [
] de pe unitatea interioară
clipește pentru a vă notifica cu privire la eroarea cronometrului. În astfel
de cazuri, resetați setările de ceas și temporizator.
■■ Defecţiuni cauzate de alte dispozitive
electrice
Utilizarea altor aparate electronice, cum ar fi un aparat de ras electric
sau utilizarea în apropiere a unui emiţător radio fără fir, poate duce la
defectarea aparatului de aer condiţionat.
Dacă întâmpinaţi o astfel de defecţiune, închideţi întrerupătorul.
Apoi deschideţi-l din nou şi reluaţi modul de funcţionare cu ajutorul
telecomenzii.
■■ Temperatura unității interioare și intervalul de
umiditate
Intervalele permise de umiditate şi temperatură sunt următoarele:
Temperatură
interioară
Răcire/
Dezumidificare
[°C]
18 până la 32
Încălzire
[°C]
16 până la 30
[%]
80 sau mai puţin *1)
Umiditate interioară
*1) Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în mod continuu timp
de mai multe ore, apa se poate condensa pe suprafaţă şi poate
picura.
• Dacă unitatea este operată în alte condiţii decât cele din intervalul
de temperatură permis, este posibil ca aparatul de aer condiţionat
să se oprească din funcţionare din cauza acţionării circuitului de
protecţie automată.
• În funcție de condițiile de funcționare, schimbătorul de căldură poate
îngheța, provocând scurgeri de apă sau alte defecțiuni (în modul de
răcire sau dezumidificare).
■■ Alte informații
• Nu utilizați aparatul de aer condiționat în niciun alt scop decât pentru
răcirea/dezumidificarea camerei, încălzirea camerei sau pentru
ventilație.
• Pentru intervalele permise de temperatură şi umiditate ale unităţii
exterioare, consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare.
Ro-9
12. PIESE OPŢIONALE
12.1. Telecomandă cablată
Se poate utiliza telecomanda cu fir opțională.
Puteți utiliza simultan și telecomanda cu fir, și cea fără fir.
Cu toate acestea, este funcții ale telecomenzii fără fir să fie
restricționate. Dacă setați funcțiile restricționate, se vor auzi semnale
] de pe unitatea interioară vor clipi.
sonore iar indicatorii [ ], [ ] și [
<Funcțiile restricționate pentru telecomanda fără fir>
Când se utilizează odată cu telecomanda cu fir (tip cu 2 fire)
• Funcționare în modul puternic
• Operarea cu zgomot scăzut la unitatea exterioară
• Modul de funcţionare 10 °C Heat
Puteți utiliza telecomanda cu fir și controlul prin LAN fără fir
(opțional).
Cu toate acestea, unele operații din aplicația mobilă sunt restricționate.
Telecomandă multiplă
Puteţi conecta două telecomenzi cu fir la un aparat de aer condiţionat.
Ambele telecomenzi pot controla aparatul de aer condiţionat.
Cu toate acestea, funcţiile cronometrului nu pot fi utilizate de către
unitatea secundară.
Controlul grupurilor
O telecomandă cu poate controla până la 16 aparate de aer condiționat.
Toate aparatele de aer condiționat vor fi operate cu aceleaşi setări.
Nu puteţi utiliza controlul grupurilor şi controlul prin LAN fără fir
împreună.
12.2. Comanda LAN fără fir
Se poate utiliza comanda LAN fără fir.
12.3. Sistem multiplu de aer condiționat
Această unitate interioară poate fi conectată la o unitate
exterioară cu sistem multiplu. Sistemul multiplu de aer
condiţionat permite utilizarea mai multor unităţi interioare în
locaţii multiple. Unităţile interioare pot fi puse în funcţiune
simultan, conform cu rezultatul lor specific.
Utilizarea simultană a unităţilor multiple
● Când utilizaţi un sistem multiplu de aer condiţionat, unităţile interioare
multiple pot fi puse în funcţiune simultan, dar când două sau mai multe
unităţi interioare ale aceluiaşi grup sunt puse în funcţiune simultan,
eficienţa de încălzire şi de răcire va fi mai redusă decât dacă aţi utiliza
o singură unitate interioară. În conformitate, când doriţi să utilizaţi
simultan mai multe unităţi interioare pentru răcire, utilizarea trebuie să
fie concentrată pe timp de noapte sau în alte momente în care este
nevoie de mai puţină putere de ieşire. În acelaşi mod, când mai multe
unităţi sunt utilizate simultan pentru încălzire, este recomandat să fie
utilizate în asociere cu alte aparate auxiliare de încălzire, după cum
este necesar.
● Condiţiile care ţin de anotimp şi de temperatura exterioară, structura
încăperilor şi numărul de persoane prezente pot, de asemenea, să ducă
la diferenţe în eficienţa de funcţionare. Vă recomandăm să încercaţi
diferite scheme de funcţionare pentru a obţine nivelul de încălzire sau
de răcire furnizat de unităţile dvs. şi să utilizaţi unităţile într-un mod care
corespunde cel mai bine stilului de viaţă al familiei dvs.
● Dacă observaţi că una sau mai multe unităţi furnizează un nivel
scăzut de răcire sau de încălzire în timpul funcţionării simultane, vă
recomandăm să opriţi funcţionarea simultană a unităţilor multiple.
● Aparatul nu funcţionează în următoarele moduri diferite de funcţionare.
Dacă unitatea interioară este reglată pentru un mod de funcţionare pe
care nu îl poate efectua, [ ] indicatorul de pe unitatea interioară va
clipi (1 secundă pornit, 1 secundă oprit), iar unitatea va intra în modul
aşteptare.
Modul de încălzire şi modul de răcire (sau modul de dezumidificare)
Modul de încălzire şi modul de ventilare
● Aparatul poate funcţiona în următoarele moduri diferite de funcţionare.
Modul de Răcire şi modul de Dezumidificare
Modul de Răcire şi modul de Ventilare
Modul de Dezumidificare şi modul de Ventilare
● Modul de funcţionare (modul de Încălzire sau Răcire (Dezumidificare))
al unităţii exterioare este determinat de modul de funcţionare al unităţii
interioare care este pusă în funcţiune mai întâi. Dacă unitatea interioară este reglată pe modul de Ventilare, modul de funcţionare al unităţii
exterioare nu poate fi determinat.
Spre exemplu, dacă unitatea interioară (A) este pornită în modul de
Ventilare, iar unitatea interioară (B) a fost apoi utilizată în modul Încălzire, unitatea interioară (A) va porni temporar în modul de Ventilare,
dar când unitatea interioară (B) va începe să funcţioneze în modul de
Încălzire, [ ] indicatorul pentru unitatea interioară (A) va începe să clipească (1 secundă pornit, 1 secundă oprit) şi apoi ar intra în modul de
aşteptare. Unitatea interioară (B) va continua să funcţioneze în modul
de Încălzire.
13. DEPANARE
AVERTISMENT
În cazul următoarelor evenimente, întrerupeţi imediat
funcţionarea aparatului de aer condiţionat şi deconectaţi
toate sursele de alimentare, prin oprirea întrerupătorului
electric sau prin scoaterea din priză. Apoi consultați
reprezentantul dvs. sau personalul service autorizat.
Cât timp unitatea este conectată la sursa de alimentare,
nu este izolată de sursa de alimentare chiar dacă
unitatea este oprită.
• Unitatea miroase a ars sau emite fum
• Apa picură din unitate
Nu funcţionează deloc.
□□ A existat o pană de curent?
În acest caz, unitatea reporneşte automat după ce alimentarea cu
energie electrică este reluată. (Consultați pagina 9.)
□□ Disjunctorul a fost închis?
⇒ Deschideţi întrerupătorul.
□□ A fost arsă o siguranţă sau întrerupătorul a fost declanşat?
⇒ Înlocuiţi siguranţa sau resetaţi întrerupătorul.
□□ Cronometrul funcţionează?
⇒ Pentru a verifica sau dezactiva setarea temporizatorului,
consultați pagina 5.
Performanţă redusă de răcire sau încălzire.
□□ Funcţionează unitatea în alte condiţii decât în intervalul de
temperatură permis?
În acest caz, aparatul de aer condiţionat se poate opri din cauza
activării protecţiei automate de circuit.
□□ Filtrul de aer este murdar?
⇒ Curăţaţi filtrul de aer. (Consultați pagina 7.)
□□ Grila de admisie sau portul de evacuare al unităţii interioare sunt
blocate?
⇒ Eliminaţi obstacolele.
□□ Temperatura ambientală este reglată corespunzător?
⇒ Pentru a schimba setarea de temperatură, consultați pagina 5.
□□ A fost lăsată deschisă o fereastră sau o uşă?
⇒ Închideţi fereastra sau uşa.
□□ Viteza ventilatorului a fost reglată pe Silenţios?
⇒ Pentru a schimba viteza ventilatorului, consultați pagina 5.
□□ S-a setat modul de zgomot redus la unitatea exterioară?
⇒ Pentru a opri modul de zgomot redus la unitatea exterioară,
consultați pagina 6.
□□ <În modul Răcire> În încăpere pătrunde lumina soarelui directă
sau puternică?
⇒ Trageţi draperiile.
□□ <În modul Răcire> Există alte aparate de încălzire sau calculatoare care funcţionează, sau prea multe persoane în încăpere?
⇒ Opriţi aparatul de încălzire sau calculatoarele sau setaţi
temperatura la un nivel mai scăzută. (Consultați pagina 5.)
Curentul de aer este slab sau se opreşte.
□□ Viteza ventilatorului a fost reglată pe Silenţios?
⇒ Pentru a schimba viteza ventilatorului, consultați pagina 5.
□□ <În modul Încălzire> Tocmai aţi pus aparatul în funcţiune?
În acest caz, ventilatorul se roteşte la o viteză foarte redusă temporar pentru a încălzi componentele interne ale unităţii.
□□ <În modul Încălzire> Temperatura camerei este mai mare decât
temperatura setată?
În acest caz, unitatea exterioară se opreşte şi ventilatorul unităţii
interioare se roteşte la viteză foarte mică.
□□ <În modul încălzire> Clipește indicatorul [ ]?
În acest caz, operația de dezghețare automată este în funcțiune.
Unitatea interioară se oprește pentru maximum 15 minute.
(Consultați pagina 9.)
□□ <În modul Dezumidificare> Unitatea interioară funcţionează la o
viteză mică a ventilatorului pentru a regla umiditatea încăperii şi
se poate opri din când în când.
□□ <În modul Auto> În timpul operaţiei de monitorizare, ventilatorul se
roteşte la o viteză foarte redusă.
Se aude zgomot.
□□ Este unitatea în funcţiune sau zgomotul se aude imediat după
oprirea din funcţionare?
În acest caz, poate fi auzit un sunet de curgere al agentului frigorific. Acesta se poate observa mai ales timp de 2-3 minute după
punerea în funcţiune.
□□ Auziţi un uşor scârţâit în timpul operaţiei?
Acesta sunet este produs de uşoara dilatare şi contractare a panoului frontal, din cauza schimbării de temperatură.
□□ <În modul încălzire> Auziţi un zgomot similar unui sfârâit?
Acest sunet este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare
automată. (Consultați pagina 9.)
Miros emis de unitate.
□□ Aparat de aer condiţionat pot absorbi diferite mirosuri generate din
textilele din interior, mobilier sau fumul de ţigară. Aceste mirosuri
pot fi emise în timpul funcţionării.
Unitatea emite ceaţă sau abur.
□□ <În modul Răcire sau Dezumidificare> Se poate genera o ceaţă
fină de condensul format prin procesul brusc de răcire.
□□ <În modul încălzire> Clipește indicatorul [ ] de pe unitatea
interioară?
În acest caz, aburul se poate ridica din unitatea exterioară din
cauza operației de dezghețare automată.(Consultați pagina 9.)
Unitatea exterioară emite apă.
□□ <În modul Încălzire> Unitatea exterioară poate emite apă,
generată de operaţia de dezgheţare automată. (Consultați
pagina 9.)
Unitatea operează diferit față de setarea de pe telecomandă.
□□ Bateriile din telecomandă sunt consumate?
⇒ Înlocuiți bateriile.
Operaţia este întârziată după repornirea aparatului.
□□ A comutat alimentarea electrică brusc de pe oprit pe pornit?
În acest caz, compresorul nu va funcționa timp de aproximativ
3 minute pentru a preveni o explozie a siguranței.
Întrerupeți imediat funcționarea și închideți întrerupătorul
electric în următoarele cazuri. După care consultaţi
personal service autorizat.
• Problema persistă chiar şi după ce efectuaţi aceste verificări sau
diagnostice.
• Pe unitatea interioară, [ ] și [
] clipesc în timp ce [
] clipește
rapid.
NOTE: Pentru rezolvarea problemelor legate de comanda W-LAN,
consultaţi manualul de setare pentru adaptorul W-LAN sau
aplicaţia mobilă instalată pe smartphone-ul sau tableta dvs.
Ro-10
■■ Starea indicatorilor luminoşi
Model de iluminare:
stare
Oprit,
Intermitent,
Orice
Cauze şi soluţii
Consultaţi
pagina
Operaţia de dezgheţare automată
⇒ Aşteptaţi până la finalizarea dezgheţării
(maximum 15 minute).
9
Indicatorul filtrului
⇒ Curăţaţi filtrul de aer şi resetaţi simbolul
filtrului.
8
Stare
(de 3 ori)
Pornit,
Afişaj cod eroare
⇒ Consultaţi personalul service autorizat.
-
(Rapid)
Eroare setare temporizator din cauza Auto
repornirii
⇒ Resetaţi setările de ceas şi
temporizator.
-
Mod testare (doar pentru personal
autorizat)
⇒ Apăsaţi
testare.
-
pentru a ieşi din modul de
Funcţie restricţionată
-
(Slow)
(Lent)
(În conexiune multiplă) Mod aşteptare
⇒ Verificaţi modul de funcţionare setat al
unităţilor interioare.
9
■■ Mod de funcţionare Manual Auto şi resetarea
indicatorului de filtru
Puteţi opera aparatul de aer condiţionat cu
unitatea interioară.
Stare
Apăsare continuă
În funcţiune Peste 3 secunde
Se opreşte 2 secunde sau mai puțin
Peste 3 secunde şi sub 10
secunde
Peste 10 secunde
(Doar pentru service.*2))
de pe
Mod sau operaţie
Oprire
Resetarea
indicatorului filtrului
Auto *1)
Răcire forţată
*1)La conexiunea multiplă, modul de funcţionare urmează alte unităţi
interioare.
*2) Pentru a opri răcirea forțată, apăsați acest buton sau
telecomandă.
Ro-11
de pe
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement