Fujitsu ASYG07LMCA Οδηγός εγκατάστασης

Fujitsu ASYG07LMCA Οδηγός εγκατάστασης
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
Επιτοιχιος Τυπος
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9333005003-05
Περιεχόμενα
1.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................................................ 1
2.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ .................................................... 1
3.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................... 2
4.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ................................................. 2
5.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ......................................... 2
6.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .............................................................. 3
7.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ...................................................... 5
8.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ....................................................................................... 5
9.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ............. 6
10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ............................................................. 6
11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ .............................................. 6
12. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) .................... 6
13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .............................................................. 7
14. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ................................................................ 9
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
15. ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗ........................................................................... 10
16. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ....................................................................11
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις τηρήσετε.
• Προμηθεύστε το παρόν Εγχειρίδιο μαζί με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας στον πελάτη.
Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική χρήση,
όπως είναι η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
• Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας ή έναν επαγγελματία να εγκαταστήσει τη μονάδα
σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο. Μια μονάδα που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά. Αν η μονάδα εγκατασταθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, η εγγύηση του κατασκευαστή θεωρείται άκυρη.
• Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε
εξαερισμό του χώρου. Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικές με τη χρήση της
συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει
να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν
εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν
τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε το κλιματιστικό.
• Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό ή μέρος αυτού μόνοι σας.
• Αυτή η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση
ικανότητας χειρισμού ψυκτικών υγρών. Ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της περιοχής εγκατάστασης.
• Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που
ισχύουν στην περιοχή εγκατάστασης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του
κατασκευαστή.
• Η παρούσα μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου που αποτελεί το κλιματιστικό. Δεν
πρέπει να εγκατασταθεί από τον πελάτη ή από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από
τον κατασκευαστή.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια ξεχωριστή γραμμή παροχής ρεύματος που προστατεύεται
από διακόπτη κυκλώματος για όλα τα καλώδια με απόσταση μεταξύ επαφών 3 mm για
αυτήν τη μονάδα.
• Η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη, και η γραμμή παροχής πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με διαφορικό διακόπτη για την ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται
κοντά της.
• Οι μονάδες δεν διαθέτουν προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να
εγκαθίστανται σε χώρους όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.
• Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας, περιμένετε πάντοτε 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
• Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη. Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για επισκευές.
• Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την
αποσύνδεση και την εγκατάσταση της μονάδας.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A
Οι βασικές διαδικασίες εγκατάστασης είναι ίδιες όπως και για τα μοντέλα συμβατικού
ψυκτικού (R22).
Παρ' όλα αυτά, προσέχετε ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:
Καθώς η πίεση εργασίες είναι 1,6 φορές πιο υψηλή από αυτή των μοντέλων συμβατικού ψυκτικού (R22), κάποιες από τις σωληνώσεις και τα εργαλεία εγκατάστασης και
συντήρησης είναι εξειδικευμένα. (Δείτε τον παρακάτω πίνακα.)
Ειδικά όταν αντικαθιστάτε μοντέλο συμβατικού ψυκτικού (R22) με μοντέλο ψυκτικού
νέου τύπου R410A, πάντα να αντικαθιστάτε τις συμβατικές σωληνώσεις και τα ρακόρ με
σωληνώσεις και ρακόρ R410A.
Μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A έχουν διαφορετική διάμετρο σπειρώματος
στη θύρα πλήρωσης για να αποτρέψουν εσφαλμένη πλήρωση με συμβατικό ψυκτικό
(R22) και για ασφάλεια. Συνεπώς, ελέγχετε πρώτα. [Η διάμετρος του σπειρώματος της
θύρας πλήρωσης για R410A είναι 1/2 UNF-20 σπειρώματα ανά ίντσα.]
EλληvIkά
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προσέχετε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.τ.λ.) στις σωληνώσεις, όπως και
στα μοντέλα με ψυκτικό (R22). Επίσης, κατά την αποθήκευση της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα με πιάστρα, ταινία κλπ.
Κατά την πλήρωση του ψυκτικού, λάβετε υπόψη την μικρή αλλαγή στη σύσταση των
φάσεων αερίου και υγρού. Πάντα να πληρώνετε από τη φάση του υγρού, όπου η
σύσταση του ψυκτικού είναι σταθερή.
2.2. Ειδικά εργαλεία για το R410A
Όνομα εργαλείου
Μετρητής πολλαπλής
Περιεχόμενα αλλαγών
Η πίεση είναι υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με συμβατικό μετρητή (R22). Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης με
άλλα ψυκτικά, η διάμετρος της κάθε θύρας είναι διαφορετική.
Συνιστάται μετρητής με στεγανοποίηση -0,1 έως 5,3 MPa
(-1 έως 53 bar) για υψηλή πίεση.
-0,1 έως 3,8 MPa (-1 έως 38 bar) για χαμηλή πίεση.
Σωλήνας πλήρωσης
Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του σωλήνα
και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει.
Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την
εγκατάσταση ενός προσαρμογέα αντλίας κενού.
Ανιχνευτής διαρροής
αερίου
Ειδικός ανιχνευτής αερίου για το ψυκτικό HFC R410A.
Χαλκοσωλήνες
Είναι απαραίτητη η χρήση χαλκοσωλήνων χωρίς ραφές και είναι επιθυμητό η
εναπομενουσα ποσότητα λαδιού να είναι μικρότερη από 40 mg/10 m. Μην χρησιμοποιείτε
χαλκοσωλήνες που έχουν συσταλθεί, παραμορφωθεί ή αποχρωματιστεί (ειδικά στην
εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η εκτονωτική βαλβίδα ή ο τριχοειδής σωλήνας
μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Καθώς τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πίεση από ότι όταν χρησιμοποιούν R22, η επιλογή των κατάλληλων υλικών είναι απαραίτητη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες (R22) σωληνώσεις και ρακόρ.
Εάν χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα υλικά, η πίεση μέσα στον ψυκτικό κύκλο θα
αυξηθεί και θα προκληθεί αστοχία, τραυματισμός κλπ. (Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένα
υλικά R410A.)
Κατά την εγκατάσταση και μεταφορά του κλιματιστικού, μην αναμειγνύετε αέρια
εκτός από το προκαθορισμένο ψυκτικό (R410A) στον ψυκτικό κύκλο.
Εάν εισέλθει αέρας ή άλλο αέριο στον ψυκτικό κύκλο, η πίεση μέσα στον κύκλο θα
αυξηθεί σε υπερβολικά υψηλή τιμή και να προκαλέσει αστοχία, τραυματισμό κλπ.
El-1
9333005003-05_IM.indb 1
25-Oct-17 17:02:41
2.3. Μόνο για εγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό
3.1. Τύπος χαλκοσωλήνα και υλικού μόνωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για ικανοποιητική λειτουργία του κλιματιστικού, εγκαταστήστε το όπως περιγράφεται σε
αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
• Συνδέστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα με σωληνώσεις κλιματιστικού και
καλώδια που διατίθενται στον τοπικό σας διανομέα. Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης
περιγράφει τις σωστές συνδέσεις με τη χρήση του σετ εγκατάστασης που διατίθεται
από τον τοπικό σας διανομέα.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης περιγράφει πώς εγκαθίσταται μόνο η εσωτερική μονάδα.
Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που
περιλαμβάνεται με την εξωτερική μονάδα.
• Προσέχετε να μην γδάρετε το κλιματιστικό κατά τη μεταχείριση.
• Μετά την εγκατάσταση, εξηγήστε τη σωστή λειτουργία στον πελάτη με τη χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας.
2.4. Παρελκόμενα
Παρέχονται τα ακόλουθα παρελκόμενα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο τρόπο.
Όνομα και Σχήμα
Ποσότητα
Όνομα και Σχήμα
1
1
Στεγανωτικό A
Χρησιμοποιείται όταν η διάμετρος του σωλήνα αερίου είναι
Ø12,70 ή μεγαλύτερη.
Είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται AS14.
1
Βραχίονας ανάρτησης στον
τοίχο
Ποσότητα
Υφασμάτινη ταινία
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (το
παρόν εγχειρίδιο)
Βίδα διάνοιξης σπειρώματος
(μεγάλες)
1
Ικανότητα εσωτερικής
μονάδας
Μέγεθος σωλήνα αερίου (πάχος) [mm]
Μέγεθος σωλήνα υγρού
(πάχος) [mm]
7, 9, 12
Ø 9,52 (0,8)
Ø 6,35 (0,8)
14
Ø 12,70 (0,8)
Ø 6,35 (0,8)
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγχειρίδιο Λειτουργίας
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για την περιγραφή του
επιτρεπτού μήκους σωλήνωσης και της επιτρεπτής διαφοράς ύψους.
1
• IΤοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
• Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε θερμοκρασίες άνω των 120 °C. (Μόνο για
το μοντέλο αντίστροφου κύκλου)
• Επίσης, αν το επίπεδο υγρασίας στη θέση εγκατάστασης των σωλήνων ψυκτικού
αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες
του ψυκτικού. Αν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι 70-80 %, χρησιμοποιήστε
θερμομόνωση με πάχος 15 mm ή μεγαλύτερο, και αν η αναμενόμενη υγρασία
υπερβαίνει το -80%, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή μεγαλύτερο.
• Εάν χρησιμοποιείται θερμομόνωση με πάχος μικρότερο από το προβλεπόμενο,
ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης.
• Επίσης, χρησιμοποιήστε θερμική μόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m·K) ή
μικρότερη (στους 20 °C).
3.2. Επιπρόσθετα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση
Α. Ταινία ψυκτικού (ενισχυμένη)
Β. Μονωμένοι συνδετήρες ή πιάστρες για σύνδεση συρμάτων (Δείτε τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κώδικες.)
C. Στόκος
D. Λιπαντικό ψυκτικού
Ε. Πιάστρες ή σφιγκτήρες για ασφάλιση της σωλήνωσης ψυκτικού
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η εσωτερική μονάδα τροφοδοτείται από την εξωτερική μονάδα. Μην τροφοδοτείτε την
εσωτερική μονάδα από ανεξάρτητη πηγή ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
5
Ανατρέξτε στους τοπικούς κώδικες για επιτρεπόμενους τύπους καλωδίων.
Βίδα διάνοιξης σπειρώματος
(μικρές)
Τηλεχειριστήριο
1
2
Καλώδιο
Μέγεθος καλωδίου
Παρατηρήσεις
Καλώδιο σύνδεσης
Τύπος 60245 IEC 57
3 καλώδια + γείωση, 1,5 Ø 230 V
( 1,5 mm2 )
Φίλτρο καθαρισμού αέρα
Μπαταρία
2
2
5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Θήκες φίλτρων
Θήκη τηλεχειριστηρίου
Μεγ. μήκος καλωδίου: Περιορίστε την πτώση τάσης σε λιγότερο από 2%. Αυξήστε το εύρος του καλωδίου εάν η πτώση τάσης είναι 2% ή περισσότερο.
1
2
Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης με τον πελάτη ως εξής:
5.1. Εσωτερική μονάδα
Τα ακόλουθα αντικείμενα είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του κλιματιστικού. (Τα εντικείμενα δεν περιλαμβάνονται με το κλιματιστικό και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.)
Ονομασία
Ποσότητα
Συναρμογή σωλήνα σύνδεσης
1
Κάλυμμα τοίχου
Ονομασία
Ποσότητα
Καλώδιο σύνδεσης (4-πλο)
1
Κολάρο
Σωλήνας τοίχου
1
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
1
Διακοσμητική ταινία
1
Βίδες διάνοιξης σπειρώματος
1 σετ
Ταινία βινυλίου
1
Μονωτικό
1
1 σετ
1
2.5. Προαιρετικά εξαρτήματα
Ανατρέξτε στο κάθε εγχειρίδιο εγκατάστασης για τη μέθοδο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων.
Ονομασία εξαρτημάτων
Ενσύρματο Τηλεχειριστήριο *
Ενσύρματο Τηλεχειριστήριο *
Απλό Τηλεχειριστήριο *
Κιτ εξωτερικής σύνδεσης *
Κιτ επικοινωνίας
Αρ. Μοντέλου
UTY-RVN¾M
UTY-RNN¾M
UTY-RSN¾M
UTY-XWZXZ5
UTY-XCBXZ2
Εφαρμογή
Για τη λειτουργία του κλιματιστικού
Για τη λειτουργία του κλιματιστικού
Για τη λειτουργία του κλιματιστικού
Για τον έλεγχο της θύρας εισόδου/εξόδου
Για την εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων
* Απαιτείται το προαιρετικό κιτ επικοινωνίας για την εγκατάσταση.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το παρόν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ περιγράφει συνοπτικά το που και το πώς να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό
σύστημα. Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη τη σειρά των οδηγιών για τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, και
βεβαιωθείτε ότι όλα τα καταγεγραμμένα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα προτού ξεκινήσετε.
(1) Τοποθετήστε ην εσωτερική μονάδα επίπεδα σε έναν ισχυρό τοίχο που δεν υπόκειται σε δονήσεις.
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου: ο
αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο το δωμάτιο.
(3) Τοποθετήστε την μονάδα σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα διακλάδωσης.
(4) Μην τοποθετείτε την μονάδα σε μέρος όπου να εκτίθεται απ' ευθείας στο ηλιακό φως.
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα να είναι εύκολη.
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα αποστράγγισης.
(7) Λάβετε υπόψη τη συντήρηση του κλιματιστικού και αφήστε ελεύθερους τους
απαραίτητους χώρους, όπως φαίνεται στο [6.1. Διαστάσεις εγκατάστασης]. Επίσης,
εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι δυνατή η αφαίρεση του φίλτρου.
Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση
της μονάδας μετά την εγκατάστασή της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς το βάρος της
εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές:
• Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία. Θα διαβρωθούν τα μεταλλικά μέρη,
προκαλώντας πτώση των εξαρτημάτων ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή μεγάλη ποσότητα από λάδι που έχει χυθεί ή ατμός, όπως στην κουζίνα.
Θα διαβρωθούν τα πλαστικά μέρη, προκαλώντας πτώση των εξαρτημάτων ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή όπου υπάρχουν ουσίες που επιδρούν αρνητικά στον εξοπλισμό, όπως θειικό αέριο,
αέριο χλωρίου, οξύ ή αλκάλια.
Θα προκληθεί διάβρωση στους χαλκοσωλήνες και τις συγκολλημένες ενώσεις, η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε διαρροή του ψυκτικού.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί διαρροή καύσιμου αερίου, όπου υπάρχουν ίνες άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη ή πτητικά, εύφλεκτα υλικά όπως διαλυτικό βαφής ή βενζίνη.
• Αν σημειωθεί διαρροή και συγκέντρωση αερίου γύρω από τη μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
• Σε περιοχή όπου μπορεί κάποια ζώα να ουρήσουν στη μονάδα ή να παραχθεί αμμωνία.
El-2
9333005003-05_IM.indb 2
25-Oct-17 17:02:41
• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η αποθήκευση τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση συσκευών ακριβείας ή έργων τέχνης.
• Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
• Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο μετάδοσης και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό δέκτη. Σκοπός
αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές στο τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό σήμα.
• (Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, ενδέχεται και
πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)
• Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.
• Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα σε τοίχο όπου το ύψος από τα δάπεδα να είναι
περισσότερα από 1800 mm.
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
6.1. Διαστάσεις εγκατάστασης
6.4. Εγκατάσταση του βραχίονα ανάρτησης
• Αφαιρέστε τον βραχίονα αγκίστρωσης στον τοίχο από την εσωτερική μονάδα. (Αφαιρέστε 2 βίδες.)
(1) Εγκαταστήστε το βραχίονα ανάρτησης ώστε να είναι σε σωστή θέση οριζόντια και κάθετα. Αν ο βραχίονας ανάρτησης έχει κλίση, θα τρέχει νερό στο δάπεδο.
(2) Εγκαταστήστε το βραχίονα με τρόπο ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας.
• Στερεώστε το βραχίονα ανάρτησης στον τοίχο με 5 ή περισσότερες βίδες μέσα στις τρύπες
κοντά στο εξωτερικό άκρο του βραχίονα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας δεν κουνιέται.
Βραχίονας ανάρτησης στον τοίχο
130 mm ή περισσότερο
63 mm ή περισσότερο
Βραχίονας ανάρτησης στον τοίχο
70 mm ή
περισσότερο
1,5 m ή περισσότερο
1,8 m ή
περισσότερο
Τηλεχειριστήριο
Βίδες διάνοιξης σπειρώματος
(μεγάλες, εξαρτήματα)
(Καπάκι τοίχου)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Θήκη τηλεχειριστηρίου
Εγκαταστήστε το βραχίονα ανάρτησης ευθυγραμμίζοντάς τον οριζόντια και κάθετα. Η
μη ευθυγραμμισμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
Βίδες διάνοιξης
σπειρώματος
(μικρές, εξαρτήματα)
6.5. Τοποθέτηση του λάστιχου αποστράγγισης και του σωλήνα
6.2. Κατεύθυνση σωλήνωσης εσωτερικής μονάδας
Οι σωληνώσεις μπορούν να συνδεθούν προς τις 6 κατευθύνσεις που επιδεικνύονται παρακάταω.
Όταν οι σωληνώσεις είναι συνδεδεμένες στην κατεύθυνση 2 , 3 , 4 ή 5 , κόψτε με πριόνι
κατά μήκος του αυλακιού των σωληνώσεων στο μπροστινό κάλυμμα.
(Πίσω)
1 Πίσω έξοδος
3 Κάτω έξοδος
6 Πίσω αριστερή
έξοδος
4 Αριστερή κάτω έξοδος
6.3. Διάνοιξη οπής στον τοίχο για τις σωληνώσεις σύνδεσης
(1) Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου 65 mm στον τοίχο, στο σημείο που υποδεικνύεται παρακάτω.
(2) Κόψτε την οπή έτσι ώστε το εξωτερικό άκρο να είναι χαμηλότερο (5 έως10 mm) από
το εσωτερικό άκρο.
(3) Ευθυγραμμίζετε πάντοτε το κέντρο της οπής στον τοίχο. Εάν δεν ευθυγραμμιστεί σωστά, θα προκληθεί διαρροή νερού.
(4) Κόψτε το σωλήνα του τοίχου ανάλογα με το πάχος του τοίχου, περάστε το στο κάλυμμα
τοίχου, καλύψτε το κάλυμμα με ταινία βινυλίου και περάστε το σωλήνα μέσα από την οπή.
(5) Για την αριστερή και δεξιά σωλήνωση, κόψτε την οπή λίγο χαμηλότερα, έτσι ώστε το
αποστραγγισμένο νερό να ρέει ελεύθερα.
Βραχίονας ανάρτησης στον τοίχο
Σημάδι κεντραρίσματος
• Εγκαταστήστε τη σωλήνωση της εσωτερικής μονάδας προς την κατεύθυνση της οπής
στον τοίχο και δέστε μαζί το λάστιχο αποστράγγισης με το σωλήνα χρησιμοποιώντας
ταινία βινυλίου.
• Εγκαταστήστε τη σωλήνωση έτσι ώστε το λάστιχο αποστράγγισης να βρίσκεται στο κάτω μέρος.
• Τυλίξτε με διακοσμητική ταινία τους σωλήνες της εσωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να φαίνονται από έξω.
[Για Πίσω αριστερή σωλήνωση, Αριστερή σωλήνωση]
5 Αριστερή έξοδος
2 Δεξιά
έξοδος
[Πίσω σωλήνωση, Δεξιά σωλήνωση, Κάτω σωλήνωση]
Σημάδι κεντραρίσματος
Ανταλλάξτε το καπάκι αποστράγγισης, τη μόνωση και το λάστιχο αποστράγγισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εισάγετε το σωλήνα αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης με ασφάλεια. Η
αποστράγγιση πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω ώστε να αποφεύγεται η διαρροή νερού.
• Κατά την εισαγωγή, φροντίστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλο υλικό εκτός από νερό. Εάν
έρθουν σε επαφή με άλλο υλικό, θα προκληθεί διάβρωση και διαρροή νερού.
• Μετά την αφαίρεση του λάστιχου αποστράγγισης, φροντίστε να μην ξεχάσετε να
τοποθετήσετε το καπάκι αποστράγγισης.
• Φροντίστε να στερεώσετε το λάστιχο αποστράγγισης με ταινία στο κάτω μέρος της
σωλήνωσης.
• Αποτρέψτε το πάγωμα του νερού της αποστράγγισης σε περιβάλλον με χαμηλή
θερμοκρασία.
Όταν τοποθετείτε το λάστιχο της αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας σε εξωτερικό
χώρο, πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα μέτρα για προστασία από τον παγετό ώστε
να μην παγώσει το νερό της αποστράγγισης.
Σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία (όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από τους 0 °C), μπορεί
να παγώσει το νερό στην αποστράγγιση όταν έχει λειτουργήσει η ψύξη. Όταν παγώσει το νερό, το λάστιχο
της αποστράγγισης θα φράξει και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού στην εσωτερική μονάδα.
Μέθοδος εγκατάστασης καπακιού αποστράγγισης
Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί 4 mm στην
αντίθετη πλευρά για να εισάγετε το καπάκι αποστράγγισης, μέχρι το καπάκι να ακουμπήσει στην
άκρη της στρόφιγγας αποστράγγισης.
Χωρίς κενό
Εξαγωνικό
κλειδί
οπή διαμέτρου 65 mm
οπή διαμέτρου 65 mm
Στερεώστε με
ταινία βινυλίου
Κάλυμμα τοίχου*
Στρόφιγγα
αποστράγγισης
Καπάκι αποστράγγισης
5 έως 10 mm χαμηλά
Δεξιά
σωλήνωση
Σωλήνας τοίχου*
(Εσωτερικό)
Δέστε με ταινία βινυλίου
(Εξωτερικό)
Σωλήνες ψυκτικού (επάνω)
Τοίχος
*Προμήθεια τοπικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οπίσθια σωλήνωση
Κάτω σωλήνωση
Λάστιχο αποστράγγισης εσωτερικής
μονάδας (κάτω μέρος)
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας τοίχου, το καλώδιο που συνδέει την εσωτερική με
την εξωτερική μονάδα ή μονάδες ενδέχεται να αγγίζει μέταλλο και να προκληθεί εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος.
El-3
9333005003-05_IM.indb 3
25-Oct-17 17:02:42
Στην αριστερή σωλήνωση εξόδου, κόψτε με πριόνι το αυλάκι
της σωλήνωσης στην έξοδο.
(4) Προστατεύστε τους σωλήνες, π.χ. με ασφάλεια ή ταινία, για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων.
Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη εκχείλωση του [L] και βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχουν ρωγμές ή αμυχές.
B
Καπάκι αποστράγγισης
Αφαιρέστε το καπάκι αποστράγγισης
τραβώντας την προεξοχή στο άκρο
του καπακιού με τανάλια κ.τ.λ.
Λάστιχο αποστράγγισης εσωτερικής μονάδας
Μέθοδος αφαίρεσης λάστιχου
αποστράγγισης
Μέθοδος εγκατάστασης του λάστιχου
αποστράγγισης
Αφαιρέστε τη βίδα στα αριστερά του
λάστιχου αποστράγγισης και τραβήξτε
το λάστιχο αποστράγγισης.
Εισάγετε κατακόρυφα το λάστιχο αποστράγγισης προς τα
μέσα, έτσι ώστε το εξάρτημα της αποστράγγισης (λευκό) να
μπορεί να ευθυγραμμιστεί με ακρίβεια με την οπή της βίδας
γύρω από τη στρόφιγγα αποστράγγισης.
Μετά την εισαγωγή και πριν την αντικατάσταση, επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες που έχετε αφαιρέσει.
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Βίδα
Οπή βίδας
Εξάρτημα αποστράγγισης
Βίδα
Στρόφιγγα αποστράγγισης
A
Παρακαλούμε κρατήστε γύρω από την ένωση του λάστιχου αποστράγγισης κατά την εργασία.
Δεδομένου ότι η βίδα είναι μέσα, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μαγνητικό κατσαβίδι.
• Για αριστερή αποστράγγιση και αριστερή οπίσθια αποστράγγιση, ευθυγραμμίστε τα σημάδια
στον βραχίονα και δρομολογήστε το σωλήνα σύνδεσης.
• Λυγίστε το σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπυλότητας 70 mm ή μεγαλύτερη και σε απόσταση όχι πάνω από 35 mm από τον τοίχο.
• Αφού περάσετε την εσωτερική σωλήνωση και το σωλήνα αποστράγγισης μέσα από την οπή
του τοίχου, κρεμάστε την εσωτερική μονάδα από τα άγκιστρα που βρίσκονται στον πάνω και
το κάτω μέρος του βραχίονα ανάρτησης.
[Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας]
• Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα από τα άγκιστρα στο επάνω μέρος του βραχίονα του τοίχου.
• Βάλτε τον αποστάτη κλπ. ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το βραχίονα ανάρτησης,
και κρατήστε σε απόσταση το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας από τον τοίχο.
Εσωτερική μονάδα
Εξωτερική διάμετρος
σωλήνα [mm (ίν.)]
Διάσταση A [mm]
Εργαλείο εκχείλωσης για
R410A, τύπου σφικτήρα
Διάσταση B [mm]
0 έως 0,5
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία εκχείλωσης για την εκχείλωση σωλήνων
R410A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από ό,τι υποδεικνύεται στον πίνακα (για την εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης ειδικά για R410A),
προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο για
να μετρήσετε τη διάσταση Α.
Πλάτος μεταξύ εδρών
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα
[mm (ίν.)]
Πλάτος μεταξύ εδρών του
παξιμαδιού εκχείλωσης [mm]
6,35 (1/4)
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
6.6.2. Λύγισμα σωλήνων
• Αν το σχήμα των σωλήνων δίνεται με το χέρι, προσέξτε να μην τους σπάσετε.
• Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
• Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή τέντωμα, το υλικό τους σκληραίνει, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολο το λύγισμα ή το τέντωμά τους.
• Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
(Αποστάτης)
Βραχίονας ανάρτησης στον τοίχο
Σωλήνας σύνδεσης (διάμετρος 6,35 mm)
L
Σωλήνας
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Εξάρτημα αποστράγγισης
•
•
Φιλιέρα
• Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
• Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.
6.6.3. Σύνδεση σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ευθυγραμμίστε τα σημάδια
Κάμψτε R70 mm με
εργαλείο κάμψης Σωλήνας σύνδεσης (διάμετρος 9,52 ή 12,7 mm)
σωλήνα
Βραχίονας ανάρτησης
στον τοίχο
Εσωτερική μονάδα
Επάνω άγκιστρα
• Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωλήνα στη θύρα της μονάδας εισόδου. Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το παξιμάδι εκχείλωσης δεν μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το παξιμάδι εκχείλωσης, το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά.
• Μην αφαιρέσετε το παξιμάδι εκχείλωσης από το σωλήνα της μονάδας εισόδου παρά
μόνο λίγο πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.
• Κρατήστε το δυναμόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα, προκειμένου να σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης.
• Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη
μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά
από αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να
δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Συνδέστε τη σωλήνωση ώστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου να μπορεί εύκολα να
αφαιρείται για συντήρηση όταν απαιτείται.
• Για να μην υπάρχει διαρροή νερού στο κουτί ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση
είναι καλά μονωμένη.
Κάτω άγκιστρα
Όταν αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα στο επάνω άγκιστρο, αναρτήστε τις εσοχές της εσωτερικής μονάδας στα 2 κάτω άγκιστρα ενώ χαμηλώνετε την μονάδ και την σπρώχνετε προς τον τοίχο.
Όταν σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης με το χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από την
πλευρά του σώματος με κάβουρα και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα ροπόκλειδο. (Ανατρέξτε
στον παρακάτω πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των ρακόρ.)
Σφίξτε με δύο κάβουρες.
6.6. Σύνδεση με εκχείλωση (σύνδεση σωλήνωσης)
Σταθερό κλειδί
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη
μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά από
αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
6.6.1. Εκχείλωση
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης που προορίζεται αποκλειστικά για το R410A.
(1) Με τον κοπτήρα σωλήνων κόψτε τον συνδετικό σωλήνα στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε τον σωλήνα προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπουν στο σωλήνα υπολείμματα κοπής, και αφαιρέστε τυχόν γρέζια.
(3) Τοποθετήστε το παξιμάδι εκχείλωσης (χρησιμοποιείτε πάντα τα παξιμάδια εκχείλωσης που
βρίσκονται στην εσωτερική (τις εσωτερικές) και την εξωτερική μονάδα αντίστοιχα) μέσα στο
σωλήνα και πραγματοποιήστε την εκχείλωση με ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε
το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης R410A, ή το συμβατικό εργαλείο εκχείλωσης. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να προκληθεί διαρροή του ψυκτικού.
Ροπόκλειδο
Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(Πλευρά σώματος)
Παξιμάδι εκχείλωσης
Σωλήνας σύνδεσης
Παξιμάδι εκχείλωσης [mm (ίν.)]
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4)
Διάμ. 9,52 (3/8)
Διάμ. 12,70 (1/2)
Διάμ. 15,88 (5/8)
Διάμ. 19,05 (3/4)
16 έως 18 (160 έως 180)
32 έως 42 (320 έως 420)
49 έως 61 (490 έως 610)
63 έως 75 (630 έως 750)
90 έως 110 (900 έως 1.100)
El-4
9333005003-05_IM.indb 4
25-Oct-17 17:02:42
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Βίδα Μ4
1,2 έως 1,8 (12 έως 18)
7.1. Διάγραμμα συστήματος καλωδίωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όλα τα σύρματα πρέπει να είναι συνδεδεμένα καλά.
• Κανένα σύρμα δεν πρέπει να ακουμπάει τη σωλήνωση ψυκτικού, τον συμπιεστή ή
οποιοδήποτε κινούμενο μέρος.
• Η χαλαρή καλωδίωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στον ακροδέκτη ή να
δημιουργήσει δυσλειτουργία στη μονάδα. Μπορεί επίσης να υπάρξει κίνδυνος φωτιάς.
Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιώσεις είναι σφικτά συνδεδεμένες.
• Συνδέστε τα σύρματα στους αντίστοιχους αριθμούς ακροδεκτών.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ
Τύπος 60245 IEC57
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
(εντός μονάδας)
Γραμμή τροφοδοσίας
Γραμμή ελέγχου Παρακαλούμε συνδέστε στον προκαθορισμένο ακροδέκτη.
Γραμμή γείωσης
7.2. Καλωδίωση εσωτερικής μονάδας
Κάλυμμα
συρμάτων
Βίδα
Βίδα
8. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
(1) Μονώστε ανάμεσα στους σωλήνες.
• Μονώστε ξεχωριστά τους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης.
• Στην πίσω, τη δεξιά και την κάτω σωλήνωση, επικαλύψτε τη θερμομόνωση του
σωλήνα σύνδεσης και τη θερμομόνωση του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας και
δέστε τα μαζί με ταινία βινυλίου για να μην υπάρχει κενό.
• Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, εφαρμόστε τη θερμομόνωση του
σωλήνα σύνδεσης μαζί με τη θερμομόνωση του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας
και δέστε τα μαζί με ταινία βινυλίου για να μην υπάρχει κενό.
• Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, τυλίξτε με υφασμάτινη ταινία το
σημείο όπου εφαρμόζει το τμήμα του περιβλήματος της πίσω σωλήνωσης.
• Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
στο πάνω μέρος του σωλήνα με ταινία βινυλίου.
• Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, τοποθετήστε τη σωλήνωση και
το λάστιχο αποστράγγισης στην ίδια δέσμη τυλίγοντάς τα με υφασμάτινη ταινία
στο σημείο όπου εφαρμόζουν στο τμήμα του περιβλήματος της πίσω σωλήνωσης.
(2) Στερεώστε προσωρινά το καλώδιο σύνδεσης με το σωλήνα σύνδεσης με τη βοήθεια
ταινίας βινυλίου. (Τυλίξτε κατά το 1/3 του πλάτους του ταινίας περίπου από το κάτω
μέρος του σωλήνα για να μην εισέλθει νερό).
(3) Στερεώστε το σωλήνα σύνδεσης στον εξωτερικό τοίχο με κολάρο κλπ.
(4) Γεμίστε το κενό μεταξύ της εξωτερικής οπής στον τοίχο και του σωλήνα με
στεγανωτικό, έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό της βροχής ή άνεμος.
(5) Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης στον εξωτερικό τοίχο κλπ.
40 mm
Σφιγκτήρας
καλωδίου
60 mm
1. Αφαιρέστε το σφιγκτήρα καλωδίου.
2. Λυγίστε το άκρο του καλωδίου σύνδεσης όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Συνδέστε το άκρο του καλωδίου σύνδεσης, εισάγοντάς το πλήρως στο μπλοκ του ακροδέκτη.
4. Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης με σφικτήρα καλωδίου.
• Αντιστοιχίστε τους αριθμούς της πλακέτας ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων
σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας.
Εάν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
• Συνδέστε σταθερά τα καλώδια σύνδεσης στην πλακέτα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
• Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα
καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί αποφόρτιση.)
• Συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης.
• Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα γείωσης της εσωτερικής μονάδας για για σύνδεση εκτός
από προκαθορισμένη εξωτερική μονάδα.
Εκτός καλύμματος τοίχου*
Κολάρο*
Στόκος στεγανοποίησης*
(Εξωτερικά)
Σφιγκτήρας
καλωδίου
Κάλυμμα
συρμάτων
Βίδα
Σωλήνας
Τοίχος
Επικαλύψτε τη μόνωση
Βίδα
Σωλήνας σύνδεσης
(θερμομόνωση)
Καλώδιο σύνδεσης
Εισάγετε το γλωσσίδι του καλύμματος των
συρμάτων στην τετράγωνη οπή της εσωτερικής μονάδας και στερεώστε με βίδα.
*Προμήθεια τοπικά
Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(θερμομόνωση)
Ταινία βινυλίου
Δέστε τους σωλήνες μαζί έτσι
ώστε να μην υπάρχει κενό.
Σωλήνας
Τυλίξτε με υφασμάτινη ταινία
7.3. Πώς να συνδέσετε την καλωδίωση στους ακροδέκτες
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Προσοχή όταν προετοιμάζετε το καλώδιο
Όταν αφαιρείτε την μόνωση ενός χάλκινου σύρματος, να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό εργαλείο.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο το ειδικό εργαλείο, αφαιρέστε προσεκτικά την μόνωση με μαχαίρι κλπ.
(1) Χρησιμοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην
εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
(2) Σφίξτε καλά τους δακτυλιοειδείς ακροδέκτες στα καλώδια χρησιμοποιώντας κατάλληλο
εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν τα καλώδια.
Το Seal A (στεγανοποίηση) χρησιμοποιείται όταν
η διάμετρος του σωλήνα αερίου είναι Ø12,70 ή
μεγαλύτερη.
Εφαρμόστε τον σωλήνα
σύνδεσης (θερμομόνωση)
στον σωλήνα της εσωτερικής
μονάδας (θερμομόνωση) και
τυλίξτε τον με το στεγανωτικό
A για να μην υπάρχει κενό.
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
Απογυμνώστε : 10 mm
Υφασμάτινη ταινία
Χιτώνιο
(3) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα σύρματα, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη. Μην
χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
Βιδώστε με ειδική ροδέλα
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
Σύρμα
Αριστερή σωλήνωση
Καλώδιο σύνδεσης
Σωλήνας
Βιδώστε με ειδική ροδέλα
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
Μπλοκ ακροδεκτών
Για σύνδεση από αριστερά οπίσω
Σωλήνας τοίχου
Καλώδιο σύνδεσης
Εύκαμπτος σωλήνας
Εύκαμπτος σωλήαποστράγγισης
νας αποστράγγισης
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
Εύκαμπτος
σωλήνας αποΣΩΣΤΟ
στράγγισης
Σωλήνας σύνδεσης
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Κολάρο
Σύρμα
(6) Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
Ανασηκωμένη
Κυματοειδής Καταλήγει σε νερό
El-5
9333005003-05_IM.indb 5
25-Oct-17 17:02:42
9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Αφαίρεση γρίλιας πρόσληψης
b
a
Τοποθέτηση γρίλιας πρόσληψης
Ανοίξτε τη γρίλια
πρόσληψης. Ενώ
πατάτε απαλά
προς τα έξω τους
άξονες στερέωσης
αριστερά και
δεξιά της γρίλιας
πρόσληψης "a",
αφαιρέστε την
γρίλια πρόσληψης
προς την
κατεύθυνση του
βέλους "b".
Ενώ κρατάτε την
γρίλια οριζόντια,
τοποθετήστε τους
άξονες στερέωσης
αριστερά και δεξιά
στις υποδοχές στο
επάνω μέρος του
πλαισίου "c".
Για να ασφαλίσει
σωστά ο κάθε
άξονας, εισάγετε
τον άξονα έως ότου
κάνει κλικ.
c
Πατήστε στις 4
πλευρές τη γρίλια
πρόσληψης για να
κλείσει εντελώς.
9.1. Αφαίρεση μπροστινού πλαισίου
(1)
(2)
(3)
(4)
Αφαιρέστε τη γρίλια πρόσληψης (Ανατρέξτε στην αφαίρεση της γρίλιας πρόσληψης.)
Αφαιρέστε 3 καπάκια.
Αφαιρέστε το κάλυμμα των συρμάτων.
Αφαιρέστε 6 βίδες.
[Μέθοδος λειτουργίας]
• Για τη μέθοδο λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
• Η εξωτερική μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί, ανάλογα με τη θερμοκρασία του
χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MANUAL AUTO
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ / ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Οι λυχνίες
ένδειξης λειτουργίας και χρονοδιακόπτη θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα
κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ψύξης. Μετά, θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία
θέρμανσης σε περίπου 3 λεπτά όταν επιλεγεί το HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) στη λειτουργία
του τηλεχειριστηρίου. (Παρακαλούμε τηρήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας
για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.)
• Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο START/STOP
(ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) στο τηλεχειριστήριο.
[Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί μετά από πάτημα του πλήκτρου TEST RUN
(ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), οι λυχνίες OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και TIMER
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα αργά.]
[Χρήση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου] (Προαιρετικό)
Για τη μέθοδο της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
(1) Σταματήστε τη λειτουργία του κλιματιστικού.
(2) Πατήστε το πλήκτρο master control (κύριου ελέγχου) και το πλήκτρο fan control
(ελέγχου ανεμιστήρα) ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ξεκινήσει
η δοκιμαστική λειτουργία.
Βίδες (κάλυμμα σύρματος)
Ένδειξη δοκιμαστικής λειτουργίας
Κάλυμμα
συρμάτων
(3) Πατήστε το πλήκτρο start/stop (έναρξη/διακοπή) για να διακόψετε τη δοκιμαστική
λειτουργία.
11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Βίδες (6 θέσεις)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Καπάκια (3 θέσεις)
(5) Τραβώντας το μπροστινό πλαίσιο προς τα εμπρός, η επάνω επιφάνεια ανασηκώνεται
και το μπροστινό πλαίσιο αφαιρείται.
• Ελέγξτε ότι η εσωτερική μονάδα λαμβάνει κανονικά το σήμα από το τηλεχειριστήριο,
και μετά τοποθετήστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου.
• Επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης της θήκης του τηλεχειριστηρίου δίνοντας προσοχή στα
παρακάτω:
Αποφεύγετε θέσεις με απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο.
Επιλέξτε θέση που δεν επηρεάζεται από τη ζέστη από σόμπα κλπ.
11.1. Τοποθέτηση θήκης τηλεχειριστηρίου
Μπροστινό πάνελ
• Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση το πολύ 7 m από τον δέκτη του τηλεχειριστηρίου. Παρ' όλα αυτά, όταν τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε ότι λειτουργεί κανονικά.
• Τοποθετήστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου σε τοίχο, κολώνα κλπ με τη λαμαρινόβιδα.
Τοποθέτηση τηλεχειριστηρίου
στερέωση θήκης τηλεχειριστηρίου
9.2. Τοποθέτηση μπροστινού πλαισίου
(1) Πρώτα τοποθετήστε το κάτω μέρος του μπροστινού πλαισίου και εισάγετε τα επάνω
και κάτω άγκιστρα. (3 επάνω πλευράς, 2 κεντρικά)
Επάνω άγκιστρα
(3 θέσεις)
Επάνω οπές (3 θέσεις)
1 σετ
θήκη
τηλεχειριστηρίου
2 Πατήστε
βίδες διάνοιξης
σπειρώματος
(μικρές,
εξαρτήματα)
Τηλεχειριστήριο
Μπροστινό πάνελ
Άγκιστρα (2 θέσεις)
Κεντρικά άγκιστρα
Εσωτερική μονάδα (2 θέσεις)
(2)
(3)
(4)
(5)
Προσαρτήστε τις 6 βίδες.
Τοποθετήστε το κάλυμμα των συρμάτων.
Τοποθετήστε 3 καπάκια.
Τοποθετήστε τη γρίλια πρόσληψης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθετήστε καλά το Μπροστινό πλαίσιο και τη Γρίλια πρόσληψης. Εάν δεν γίνει
σωστή τοποθέτηση, το Μπροστινό πλαίσιο ή η Γρίλια πρόσληψης μπορεί να πέσουν
προκαλώντας τραυματισμό.
10.ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ελέγξτε τα στοιχεία
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
•
Η λειτουργία του κάθε πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο είναι κανονική;
Ανάβει η κάθε λυχνία κανονικά;
Λειτουργούν κανονικά οι περσίδες κατεύθυνσης της ροής του αέρα;
Γίνεται κανονικά η αποστράγγιση;
Υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος και δονήσεις κατά τη λειτουργία;
Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό στη δοκιμαστική λειτουργία για μεγάλο διάστημα.
12.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Αυτό το κλιματιστικό μπορεί να συνδεθεί με τα ακόλουθα προαιρετικά κιτ.
• Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
• Απλό τηλεχειριστήριο
• Κιτ εξωτερικής σύνδεσης
ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
• Όταν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο, κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Προν την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε όλες τις παροχές ισχύος.
• Μην ακουμπήσετε τον εναλλάκτη θερμότητας.
• Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης ή της αφαίρεσης, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μαγκωθούν ή τραβηχτούν δυνατά τα σύρματα. Αλλιώς, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στο κλιματιστικό.
• Αποφεύγετε θέση με απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Επιλέξτε θέση που δεν θα επηρεάζεται από τη ζέστη από σόμπα κλπ
• Προτού ρυθμίσετε το προαιρετικό κιτ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν το κλιματιστικό
μπορεί να λάβει το σήμα.
• Μην συνδέετε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο στον ακροδέκτη τροφοδοσίας.
• Όταν συνδέετε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα, χρησιμοποιήστε το
καλώδιο σύνδεσης (παρέχεται με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο ή το απλό τηλεχειριστήριο).
• Το συνιστώμενο μήκος καλωδίου του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου είναι 10 . Βεβαιωθείτε ότι θα μονώσετε το τμήμα της σύνδεσης όταν εκταθεί το καλώδιο.
El-6
9333005003-05_IM.indb 6
25-Oct-17 17:02:43
Μην συνδέσετε την τροφοδοσία στον ακροδέκτη.
Λεπτομέρεια
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Κάλυμμα
(6)
(5)
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ
(5)
PCB
13.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
13.1. Τροποποίηση καλωδίου τηλεχειριστηρίου
(1) Χρησιμοποιήστε εργαλείο για να κόψετε το τερματικό στο τέλος του καλωδίου τηλεχειριστηρίου, και μετά αφαιρέστε τη μόνωση από το κομμένο άκρο του καλωδίου.
(2) Συνδέστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και το καλώδιο σύνδεσης.
(παρέχεται με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο)
20 mm
13.3. Τοποθέτηση κουτιού επικοινωνίας
13.3.1. Αφαίρεση της γρίλιας πρόσληψης
( Ανατρέξτε στο 9.1. Αφαίρεση Μπροστινού πλαισίου )
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανάμεσα στα καλώδια.
Καλώδιο σύνδεσης
13.3.2. Αφαίρεση κουτιού ελέγχου
(1) Αφαιρέστε τις βίδες (x4). (Χρησιμοποιήστε τις ίδιες βίδες κατά την εγκατάσταση.)
(2) Τραβήξτε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου προς το μέρος σας και αφαιρέστε.
Λευκό
Κόκκινο
Λευκό
Καλώδιο
Κόκκινο
τηλεχειριστηρίου Καλώδιο
Τηλεχειριστηρίου
(7)
(1)
(2)
Μαύρο
Μονωμένη
σύνδεση
Μαύρο
(1)
13.2. Εγκατάσταση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου /
(1)
εξωτερικού κιτ σύνδεσης (πωλούνται ξεχωριστά)
(1) Αφαιρέστε τη βίδα στο κουτί ελέγχου όπως φαίνεται επάνω δεξιά στην παρακάτω
εικόνα.
(2) Ελευθερώστε και τις δύο κάτω πιάστρες στα πλαϊνά προς την κατεύθυνση του βέλους όπως φαίνεται κυκλωμένο στο κάτω αριστερό μέρος της παρακάτω εικόνας.
Τραβήξτε και αφαιρέστε το κάλυμμα.
Κάλυμμα
(1)
(3) Αφαιρέστε τους συνδέσμους (x4).
• Αφαιρέστε και τραβήξτε την ασφάλεια στο πλάι του τμήματος εισαγωγής του συνδέσμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
(1)
• Προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στα μέρη της πλακέτας.
Αλλιώς, θα προκληθεί δυσλειτουργία.
(2)
Αριθμός συνδετικού: CN 5
Αριθμός συνδετικού: CN 4
Αριθμός συνδετικού: CN 3
Αριθμός συνδετικού: CN 7
(3) Συνδέστε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο / εξωτερικό κιτ σύνδεσης (πωλούνται χωριστά) με τον προκαθορισμένο ακροδέκτη στον πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω.
Παρακαλούμε συνδέστε στον σύνδεσμο με της απαραίτητες λειτουργίες σύμφωνα
με την πραγματική χρήση.
(4) Μετά τη σύνδεση του κάθε τερματικού, περάστε τα καλώδια μέσα από τη θηλιά
όπως φαίνεται κυκλωμένο στο κάτω δεξί μέρος της παρακάτω εικόνας.
(3) Συνδετήρας Ενσύρματο
τηλεχειριστήριο
: CNC01(Λευκός) *
(3) Συνδετήρας Ελέγχου Εισόδου (Διακοπής Λειτουργίας ή
Βεβιασμένης Διακοπής)
: CNA01(Λευκός) *
(3) Συνδετήρας Εξόδου
Κατάστασης Σφάλματος
: CNB02(Μαύρος) *
(3) Συνδετήρας Εξόδου
Κατάστασης Λειτουργίας
: CNB01(Λευκός) *
(4)
* : Σύμβολο που επιδεικνύει τη θέση που είναι τυπωμένο στην πλακέτα
(4) Αφαιρέστε τα σύρματα από τα τρία εξαρτήματα. (Δείτε την παρακάτω εικόνα)
• Αφήστε το παχύ πράσινο σύρμα στο εξάρτημα C και αφαιρέστε τα άλλα σύρματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην τραβάτε τα σύρματα βίαια.
Μπορεί να κάνετε ζημιά.
Πριν
* : Σύμβολο που επιδεικνύει τη θέση που είναι τυπωμένο στην πλακέτα
(5) Τοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου όπως φαίνεται παρακάτω.
(Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με τις επάνω και κάτω δεξιά γωνίες, όπως φαίνεται
από τα τριγωνικά σύμβολα στην εικόνα.
Εισάγετε τους σφιγκτήρες στο κάλυμμα στις δύο πλευρές στο κάτω μέρος των δύο
διακεκομμένων κύκλων.)
Μετά
Διάταξη Α
Διάταξη Β
Διάταξη C
• Κατά την εγκατάσταση του καλύμματος του κουτιού ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι τα
καλώδια δεν μαγκώνονται όπως στη λεπτομέρεια της εικόνας.
(6) Τοποθετήστε μια βίδα.
(7) Βιδώστε το σύρμα της γείωσης του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου όπως φαίνεται
στην εικόνα. (Μοντέλο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ μόνο).
Διάταξη C
El-7
9333005003-05_IM.indb 7
25-Oct-17 17:02:43
(6) Όταν τραβάτε το κουτί ελέγχου προς το μέρος σας, αφαιρέστε το προς τη σωστή
κατεύθυνση.
• Μην αφαιρείτε τη θερμική αντίσταση.
• Μην κάνετε ζημιά στους ακροδέκτες κατά την αφαίρεση των συρμάτων. (Δείτε την
παρακάτω εικόνα)
Θερμική αντίσταση
13.3.4. Τοποθέτηση κουτιού ελέγχου
(1) Τοποθετήστε το κουτί ελέγχου προς τα κάτω ώστε να ακουμπήσει στο κάλυμμα του
μοτέρ από τα δεξιά.
Εισάγετε το προεξέχον τμήμα της
κύριας μονάδας στη διάταξη (1 θέση)
στο κουτί ελέγχου.
Κουτί ελέγχου
Κουτί ελέγχου
Ακροδέκτες
• Η μέθοδος τοποθέτησης του κουτιού ελέγχου είναι διαφορετική για την κάθε χώρα
προορισμού. (Δείτε την παρακάτω εικόνα)
(Κατά την τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε ξανά τη βίδα που αφαιρέσατε στο 13.3.2.
Αφαίρεση κουτιού ελέγχου.)
(2) ασφαλίστε το κουτί ελέγχου με βίδα. (Χρησιμοποιήστε μακριά βίδα.)
Κουτί ελέγχου
(5)
(3)
13.3.3. Τοποθέτηση κουτιού επικοινωνίας
(1) Τοποθετήστε το κουτί επικοινωνίας στην κύρια μονάδα και ασφαλίστε το με την παρεχόμενη βίδα στη θέση που φαίνεται παρακάτω.
Όψη Α (Λεπτομέρεια)
(2)
(3) Στερεώστε τα σύρματα της γείωσης του εναλλάκτη θερμότητας μαζί όπως φαίνεται
στην αριστερή εικόνα παραπάνω. (Εδώ χρησιμοποιήστε κοντή βίδα.)
(4) Στερεώστε τα σύρματα στα εξαρτήματα όπως φαίνεται στους ελλειπτικούς κύκλους
παρακάτω. Μετά συνδέστε τους συνδέσμους στα τετράγωνα με τους αντίστοιχους
ακροδέκτες.
(Ο κάθε ακροδέκτης πρέπει να δημιουργεί ζεύγος με έναν σύνδεσμο.)
Βίδα
Όψη Α (Λεπτομέρεια)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Διασφαλίστε ότι ο σύνδεσμος έχει τοποθετηθεί σωστά.
Αλλιώς, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία.
• Προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στα εξαρτήματα της πλακέτας. Αλλιώς, θα προκληθεί
δυσλειτουργία.
(4)
Κάλυμμα μοτέρ
(2) Χρησιμοποιήστε την οπή στο κάλυμμα του μοτέρ και ασφαλίστε το σύρμα από το
κουτί επικοινωνίας με τον παρεχόμενο δετήρα καλωδίου.
(Δείτε την παρακάτω εικόνα)
Κόψτε την κορυφή
του δετήρα καλωδίου.
Οπή
(5) Στερεώστε το σύρμα της γείωσης (πράσινο) στο κουτί επικοινωνίας μαζί με το
σύρμα της γείωσης (πράσινο) στην πλακέτα του κουτιού ελέγχου όπως φαίνεται
παρακάτω και στην τελευταία εικόνα της προηγούμενης σελίδας.
Δετήρας καλωδίου
El-8
9333005003-05_IM.indb 8
25-Oct-17 17:02:43
14.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πραγματοποιήστε "ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης και
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
(5)
• Επιβεβαιώστε εάν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καλωδίωσης για την Εξωτερική
μονάδα.
• Επιβεβαιώστε ότι το κάλυμμα του ηλεκτρολογικού θαλάμου στην εξωτερική μονάδα
είναι στη θέση του.
• Αυτή η διαδικασία αλλάζει τις ρυθμίσεις λειτουργίας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
της εσωτερικής μονάδας σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Εσφαλμένες ρυθμίσεις
μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην εσωτερική μονάδα.
• Αφού απενεργοποιηθεί η ισχύς, πραγματοποιήστε "ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" σύμφωνα
με τις συνθήκες εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
• Οι ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν μεταξύ των ακολούθων δύο: Αριθμός Λειτουργίας ή
Τιμή Επιλογής.
• Οι ρυθμίσεις δεν θα αλλάξουν εάν επιλεγούν άκυροι αριθμοί ή τιμές ρύθμισης.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που περιλαμβάνεται με το τηλεχειριστήριο όταν
χρησιμοποιείται το ενσύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό).
Εισαγωγή στις Ρυθμίσεις Λειτουργίας
(6) τοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου στην εσωτερική πλευρά του νεύρου
όπως φαίνεται παρακάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην κόβετε ή μαγκώνετε τα σύρματα με το κάλυμμα του κουτιού ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία εάν πάθουν ζημιά τα καλώδια.
(7) Σφίξτε με βίδες για να μην πέσει το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
(Κατά την τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε ξανά την κοντή βίδα που αφαιρέσατε στο
13.3.2. Αφαίρεση κουτιού ελέγχου.)
(6)
(7)
Ενώ πατάτε το πλήκτρο POWERFUL (ΙΣΧΥΡΟ) και το SET TEMP. (ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜ.) ( )
ταυτόχρονα, πατήστε το πλήκτρο RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις
λειτουργίας.
ΒΗΜΑ 1
Επιλογή του προσαρμοσμένου κωδικού του τηλεχειριστηρίου
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τον προσαρμοσμένο κωδικό του τηλεχειριστηρίου. (Σημειώστε ότι το
κλιματιστικό δεν δέχεται σήματα εάν δεν έχει ρυθμιστεί για τον
αντίστοιχο κωδικό σήματος.)
Οι προσαρμοσμένοι κωδικοί που ρυθμίζονται μέσω αυτής της
διαδικασίας ισχύουν μόνο για τα σήματα που καθορίζετε στη
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των προσαρμοσμένων κωδικών με την κανονική
διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα “Προσαρμοσμένος κωδικός
τηλεχειριστηρίου”.
(1) Πατήστε το πλήκτρο SET TEMP. (ΡΥΘΜ. ΘΕΡΜ.) ( / )
για να αλλάξετε να αλλάξετε τον προσαρμοσμένο κωδικό
μεταξύ των
. Ταιριάξτε τον κωδικό στην
οθόνη με τον προσαρμοσμένο κωδικό του κλιματιστικού.
(7)
(8) Κολλήστε τις μονώσεις (2 θέσεις) ώστε να μην εξέχουν τα σύρματα.
(8)
(αρχικά ορισμένος στο ) (Εάν ο προσαρμοσμένος κωδικός δεν χρειάζεται να επιλεγεί, πατήστε το πλήκτρο 10°C
HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C) και μεταβείτε στο ΒΗΜΑ 2.)
(2) Πατήστε το πλήκτρο MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) και
ελέγξτε ότι η εσωτερική μονάδα μπορεί να λάβει σήματα
στον προσαρμοσμένο κωδικό που εμφανίζεται.
(3) Πατήστε το πλήκτρο 10°C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C) για
να αποδεχτείτε τον προσαρμοσμένο κωδικό και μεταβείτε στο
ΒΗΜΑ 2.
Ο προσαρμοσμένος κωδικός του κλιματιστικού είναι ρυθμισμένος στο A πριν από την
παράδοση.
Το τηλεχειριστήριο επανέρχεται στον προσαρμοσμένο κωδικό A όταν αντικαθίστανται
οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο προσαρμοσμένο κωδικό
εκτός από A, επαναφέρετε τον προσαρμοσμένο κωδικό μετά την αντικατάσταση των
μπαταριών.
Εάν δεν γνωρίζετε τη ρύθμιση του προσαρμοσμένου κωδικού του κλιματιστικού, δο) μέχρι να
κιμάστε καθέναν από τους προσαρμοσμένους κωδικούς (
βρείτε τον κωδικό που θέτει σε λειτουργία το κλιματιστικό.
ΒΗΜΑ 2
Επιλογή του Αριθμού Λειτουργίας και της Τιμής Ρύθμισης
13.3.5. Τοποθέτηση μπροστινού πλαισίου
( Ανατρέξτε στο 9.2. Τοποθέτηση μπροστινού πλαισίου )
(1) Πατήστε τα πλήκτρα SET TEMP. (ΡΥΘΜ ΘΕΡΜ.) ( / ) για να επιλέξετε τον αριθμό λειτουργίας. [Πατήστε το πλήκτρο 10°C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C ) για εναλλαγή
μεταξύ των αριστερών και των δεξιών ψηφίων.]
Αριθμός Λειτουργίας
(2) Πατήστε το πλήκτρο POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) για να
μεταβείτε στον ορισμό της τιμής. [Πατήστε ξανά το
πλήκτρο POWERFUL (ΙΣΧΥΡΟ) για να επιστρέψετε
στην επιλογή αριθμού λειτουργίας.]
(3) Πατήστε τα πλήκτρα SET TEMP. (ΡΥΘΜ ΘΕΡΜ.) (
/ ) για να επιλέξετε την τιμή ρύθμισης. [Πατήστε το
Τιμή
πλήκτρο 10°C HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10°C ) για εναλΡύθμισης
λαγή μεταξύ των αριστερών και των δεξιών ψηφίων.]
(4) Πατήστε το πλήκτρο MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και το
πλήκτρο START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) με τη
σειρά που καταγράφεται για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις.
(5) Πατήστε το πλήκτρο RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) για να
ακυρώσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας.
(6) Αφού ολοκληρώσετε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
φροντίστε να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία και να
τη συνδέσετε ξανά.
El-9
9333005003-05_IM.indb 9
25-Oct-17 17:02:44
Προσαρμοσμένος κωδικός τηλεχειριστηρίου
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφού αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο
μέχρι να την συνδέσετε ξανά.
Η Ρύθμιση λειτουργίας δεν ενεργοποιείται εκτός αν αποσυνδέσετε και συνδέσετε ξανά
την παροχή ρεύματος.
Ειδοποίηση Φίλτρου
Η εσωτερική μονάδα έχει μια ειδοποίηση που ενημερώνει τον χρήστη ότι είναι ώρα να
καθαρίσει το φίλτρο. Επιλέξτε τη ρύθμιση του χρόνου για το διάστημα ειδοποίησης του
φίλτρου από τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την ποσότητα σκόνης ή ξένων σωμάτων
στον χώρο. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η ειδοποίηση του φίλτρου, επιλέξτε την τιμή
ρύθμισης "No indication" ("Χωρίς ένδειξη").
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Περιγραφή Ρύθμισης
Τιμή Ρύθμισης
Τυπικά (400 ώρες)
00
Μεγάλο διάστημα (1.000 ώρες)
01
Μικρό διάστημα (200 ώρες)
♦
Αριθμός
Λειτουργίας
11
Καμία ένδειξη
02
Αλλαγή του προσαρμοσμένου κωδικού της εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με τα ασύρματα
τηλεχειριστήρια.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Περιγραφή Ρύθμισης
♦
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Περιγραφή Ρύθμισης
♦
00
Ελαφρώς χαμηλότερα
01
Χαμηλότερα
30
Πιο ζεστά
02
03
Διόρθωση Θερμοκρασίας Θέρμανσης Χώρου
Ανάλογα με το περιβάλλον της εγκατάστασης, ο αισθητήρας της θεμροκρασίας χώρου
μπορεί να απαιτεί διόρθωση.
Οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Περιγραφή Ρύθμισης
♦
Αριθμός
Λειτουργίας
Τυπικά
Χαμηλότερα
Ελαφρώς πιο ζεστά
31
Πιο ζεστά
Τιμή Ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
♦
Περιγραφή Ρύθμισης
♦
Ναι
Όχι
Αριθμός
Λειτουργίας
(Απαγορευμένη ρύθμιση)
40
Περιγραφή Ρύθμισης
02
Αριθμός
Λειτουργίας
Τιμή Ρύθμισης
Όχι
♦
Ναι
00
49
01
*Εάν η τιμή της ρύθμισης είναι "00":
Όταν η εξωτερική μονάδα είναι σταματημένη, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί συνεχώς ακολουθώντας τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου.
*Εάν η τιμή της ρύθμισης είναι "01":
Όταν η εξωτερική μονάδα είναι σταματημένη, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί με διακοπές σε πολύ χαμηλή ταχύτητα.
Αρχείο ρυθμίσεων
Καταγράψτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις στον ακόλουθο πίνακα.
Περιγραφή ρύθμισης
Διόρθωση Θερμοκρασίας Θέρμανσης Χώρου
Αυτόματη επανεκκίνηση
* Η αυτόματη επανεκκίνηση είναι μηα λειτουργία έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις λ.χ.
διακοπής ρεύματος. Μην ξεκινάτε και σταματάτε την εσωτερική μονάδα με αυτόν τον
τρόπο σε κανονική λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας
ελέγχου ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου.
01
46
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ελέγχου ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε διακοπή.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
02
01
00
Βεβιασμένη διακοπή
03
00
Τιμή Ρύθμισης
Έλεγχος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας
Διόρθωση Θερμοκρασίας Ψύξης Χώρου
Τιμή Ρύθμισης
Αριθμός
Λειτουργίας
Λειτουργία/Διακοπή
01
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
03
Μπορούν να επιλεγούν οι λειτουργίες "Operation/Stop" (Λειτουργία/Διακοπή) ή "Forced Stop"
(Βεβιασμένη διακοπή).
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
00
Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης συστήματος ύστερα από διακοπή ρεύματος.
02
D
Ειδοποίηση Φίλτρου
Αυτόματη Επανεκκίνηση
01
44
Έλεγχος εξωτερικής εισόδου
Τιμή Ρύθμισης
Τυπικά
00
B
03
Αριθμός
Λειτουργίας
Τιμή ρύθμισης
A
C
Διόρθωση Θερμοκρασίας Ψύξης Χώρου
Ανάλογα με το περιβάλλον της εγκατάστασης, ο αισθητήρας της θεμροκρασίας χώρου
μπορεί να απαιτεί διόρθωση.
Οι ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Αριθμός
Λειτουργίας
Τιμή Ρύθμισης
Λειτουργία διακόπτη αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου εσωτερικής μονάδας
Προσαρμοσμένος κωδικός τηλεχειριστηρίου
Έλεγχος εξωτερικής εισόδου
Έλεγχος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας
Αφού ολοκληρώσετε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, φροντίστε να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία και να τη συνδέσετε ξανά.
15.ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
Λειτουργία διακόπτη αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου εσωτερικής μονάδας
Εξηγήστε τα ακόλουθα στον πελάτη σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας:
(Μόνο για το Ενσύρματο τηλεχειριστήριο)
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις απαιτούνται όταν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας θερμοκρασίας του
Ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
(1) Μέθοδος εκκίνησης και διακοπής, εναλλαγή λειτουργιών, ρύθμιση της θερμοκρασίας,
εναλλαγή της ροής αέρα, και άλλες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
(2) Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρου αέρα, και πώς να χρησιμοποιήσετε τις περσίδες.
(3) Παραδώστε το εγχειρίδιο λειτουργίας στον πελάτη.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Περιγραφή Ρύθμισης
♦
Όχι
Ναι
Αριθμός
Λειτουργίας
42
Τιμή Ρύθμισης
00
01
* Εάν η τιμή της ρύθμισης είναι "00" :
Η θερμοκρασία του χώρου ελέγχεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας της εσωτερικής
μονάδας.
* Εάν η τιμή της ρύθμισης είναι "01" :
Η θερμοκρασία του χώρου ελέγχεται είτε από τον αισθητήρα θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας είτε από τον αισθητήρα της μονάδας του τηλεχειριστηρίου.
El-10
9333005003-05_IM.indb 10
25-Oct-17 17:02:44
16.ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
●(7)
Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία στη μονάδα φωτοανιχνευτή θα
εμφανίσει τους κωδικούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας μοτίβα που αναβοσβήνουν. Εάν
χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Δείτε τα μοτίβα της λυχνίας που αναβοσβήνουν και τους κωδικούς σφαλμάτων στον πίνακα. Η οθόνη σφάλματος εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
●(5)
◊
●(7)
●(6)
◊
●(7)
●(7)
◊
Οθόνη σφάλματος
Λυχνία
Ενσύρματο
Λυχνία
TIMER
Λυχνία
τηλεχειριOPERATION (ΧΡΟΝΟ- ECONOMY
στήριο
ΔΙΑΚΟ- (ΟΙΚΟΝΟ(ΛΕΙΤΟΥΡΚωδικός
ΜΙΑ)
ΠΤΗΣ)
ΓΙΑ)
σφάλματος
(πορτο- (πράσινη)
(πράσινη)
καλί)
●(1)
●(1)
◊
●(1)
●(2)
◊
●(1)
●(5)
◊
Περιγραφή
Σφάλμα σειριακής επικοινωνίας
●(8)
●(2)
◊
●(8)
●(3)
◊
●(8)
●(4)
◊
Σφάλμα επικοινωνίας ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Ατελής δοκιμαστική λειτουργία
●(8)
●(6)
◊
●(9)
●(4)
◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. Αερίου
Αναρρόφησης
• Σφάλμα αισθητήρα θερμ.
δίοδης βαλβίδας
• Σφάλμα αισθητήρα θερμ. τρδης
βαλβίδας
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. Ψήκτρας
• Σφάλμα αισθητήρα θερμ. εισαγωγής αερίου εναλ. Θερμότητας
υπο-ψύξης
• Σφάλμα αισθητήρα θερμ. εξαγωγής αερίου εναλ. Θερμότητας
υπο-ψύξης
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. σωλήνα
υγρού
Σφάλμα αισθητήρα τάσης
• Σφάλμα αισθητήρα πίεσης
κατάθλιψης
• Σφάλμα αισθητήρα πίεσης
αναρρόφησης
• Σφάλμα διακόπτη υψηλής
πίεσης
Ανίχνευση ενεργοποίησης
●(2)
●(1)
◊
Σφάλμα ρύθμισης αριθμού
μονάδας ή διεύθυνσης ψυκτικού
κυκλώματος
[Ταυτόχρονη Πολλαπλή]
●(2)
●(2)
◊
Σφάλμα ικανότητας εσωτερικής
μονάδας
●(9)
●(5)
◊
Σφάλμα ανίχνευσης θέσης
ρότορα συμπιεστή
●(2)
●(3)
◊
Σφάλμα συνδυασμού
●(9)
●(7)
◊
Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
• Σφάλμα αριθμού μονάδας
σύνδεσης (εσωτερική
δευτερεύουσα μονάδα)
[Ταυτόχρονη Πολλαπλή]
• Σφάλμα αριθμού μονάδας
σύνδεσης (εσωτερική μονάδα ή
μονάδα διακλάδωσης)
[Ευέλικτη Πολλαπλή]
●(9)
●(9)
◊
●(10)
●(1)
◊
●(10)
●(3)
◊
●(10)
●(4)
◊
●(2)
●(4)
◊
●(2)
●(7)
◊
Σφάλμα ρύθμισης κύριας μονάδας, δευτερεύουσας μονάδας
[Ταυτόχρονη Πολλαπλή]
●(10)
●(5)
◊
●(3)
●(2)
◊
Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου
PCB εσωτερικής μονάδας
●(13)
●(2)
◊
●(3)
●(5)
◊
Σφάλμα διακόπτη αυτόματου - μη
αυτόματου
ένδειξη οθόνης
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. χώρου
●(4)
●(1)
◊
●(4)
●(2)
◊
Σφάλμα αισθητήρα μεσαίας θερμ.
εναλ. θερμότητας εσωτερικής
μονάδας
●(5)
●(1)
◊
Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
●(5)
●(3)
◊
●(5)
●(7)
◊
●(5)
●(8)
◊
Σφάλμα τετράοδης βαλβίδας
Σφάλμα θερμ. κατάθλιψης
Σφάλμα θερμ. συμπιεστή
Σφάλμα υψηλής πίεσης
Σφάλμα χαμηλής πίεσης
Σφάλμα κουτιού διακλάδωσης
[Ευέλικτη Πολλαπλή]
● : Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
◊ : Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών
[Επίλυση προβλημάτων με την οθόνη της εσωτερικής μονάδας]
Σφάλμα αντλίας αποστράγγισης
Σφάλμα αποσβεστήρα
Σφάλμα γρίλιας πρόσληψης
Σφάλμα εσωτερικής μονάδας
●(5)
●(15)
◊
●(6)
●(2)
◊
●(6)
●(3)
◊
●(6)
●(4)
◊
Σφάλμα ενεργού φίλτρου, σφάλμα κυκλώματος PFC
●(6)
●(5)
◊
Σφάλμα ενεργοποίησης τερματικού L
Σφάλμα επικοινωνίας ή πληροφοριών μοντέλου
PCB κύριας εξωτερικής μονάδας
Σφάλμα αντιστροφέα
●(6)
●(10)
◊
Σφάλμα επικοινωνίας μικροεπεξεργαστών PCB οθόνης
●(7)
●(1)
◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. κατάθλιψης
●(7)
●(2)
◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. συμπιεστή
●(7)
●(3)
◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. υγρού
εναλ. Θερμότητας εξωτερικής
μονάδας
●(7)
●(4)
◊
Σφάλμα αισθητήρα θερμ. εξωτερικής μονάδας
Ένδειξη OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη)
Ένδειξη TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί)
Ένδειξη ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη)
[Επίλυση προβλημάτων με την Οθόνη του Ενσύρματου Τηλεχειριστηρίου (Προαιρετικό)]
Εάν προκύψει σφάλμα, εμφανίζεται η ακόλουθη ένδειξη. (εμφανίζεται η ένδειξη "Er" στην
οθόνη της ορισμένης θερμοκρασίας χώρου.)
Κωδικός σφάλματος
El-11
9333005003-05_IM.indb 11
25-Oct-17 17:02:45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement