Fujitsu ASYG07LMCA Návod na používanie

Fujitsu ASYG07LMCA Návod na používanie
Slovenčina
NÁVOD NA OBSLUHU
KLIMATIZÁCIA
Nástenný typ
Obsah
Bezpečnostné opatrenia................................................... Sk-1
Prehľad a prevádzka vnútornej jednotky.......................... Sk-2
Prehľad a prevádzka diaľkového ovládača...................... Sk-3
Prevádzka časovača........................................................ Sk-5
Všeobecné informácie o prevádzke................................. Sk-5
Starostlivosť a čistenie..................................................... Sk-6
Riešenie problémov.......................................................... Sk-8
Skôr ako začnete používať tento produkt, pozorne si prečítajte tieto pokyny a tento návod uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.
Bezpečnostné opatrenia
Aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniam majetku, pred začatím používania tohto produktu si pozorne prečítajte túto časť a dodržiavajte
nasledovné bezpečnostné opatrenia.
Nesprávne prevádzkovanie z dôvodu nedodržania pokynov môže spôsobiť poranenia alebo škody, ktorých závažnosť je klasifikovaná nasledovne:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Toto označenie varuje pred smrťou alebo vážnym poranením.
Toto označenie varuje pred poranením alebo poškodením majetku.
Toto označenie označuje činnosť, ktorá je ZAKÁZANÁ.
Toto označenie označuje činnosť, ktorá je POVINNÁ.
VAROVANIE
• Tento produkt neobsahuje časti, ktoré môže opraviť používateľ.
V prípade opravy, inštalácie a premiestnenia tohto produktu sa
vždy obráťte na autorizovaný servisný personál.
Nesprávna inštalácia alebo manipulácia môže zapríčiniť
úniky, elektrický šok alebo požiar.
• V prípade poruchy a zápachu spáleniny okamžite zastavte
prevádzku klimatizačnej jednotky a okamžite ju odpojte
od elektrického napájania vypnutím elektrického ističa
alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na
autorizovaný servisný personál.
• Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel.
Ak je poškodený, vymeniť ho môže iba autorizovaný servisný
personál.
• V prípade úniku chladiacej kvapaliny sa uistite, že je mimo
dosahu ohňa alebo iných horľavých látok a obráťte sa na
autorizovaný servisný personál.
• V prípade búrky alebo akéhokoľvek predchádzajúceho náznaku
úderu blesku vypnite klimatizáciu pomocou diaľkového ovládania
a nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho zdroja, aby ste predišli
nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť alebo ak neboli touto osobou poučení o
používaní tohto zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom,
aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so zariadením.
• Nezačínajte alebo nezastavujte prevádzku tohto produktu
vložením alebo vytiahnutím napájacej zástrčky alebo
zapnutím a vypnutím ističa.
• V blízkosti produktu nepoužívajte horľavé plyny.
• Nevystavujte sa chladnému vzduchu dlhšiu dobu.
• Nevkladajte prsty, ani iné predmety do výstupného otvoru,
otvoreného panelu alebo chladiacej mriežky.
• Neovládajte mokrými rukami.
UPOZORNENIE
• Počas používaniazabezpečte občasné vetranie.
• Tento produkt vždy používajte s nainštalovanými
vzduchovými filtrami.
• Uistite sa, že akékoľvek elektronické zariadenie je vzdialené
aspoň 1 meter (40 palcov) od vnútornej a vonkajšej jednotky.
• Keď produkt nepoužívate dlhšie obdobie, odpojte ho od
napájania.
• Po dlhej dobe používania dajte montáž vnútornej jednotky
skontrolovať, aby ste predišli pádu produktu.
• Ak tento produkt používate v miestnosti, kde sú dojčatá,
deti, staršie alebo choré osoby, dobre zvážte smer prúdenia
vzduchu ateplotu v miestnosti.
• Nemierte prúdenie vzduchu na krb alebo vykurovacie
zariadenia.
• Neblokujte ani nezakrývajte nasávaciu mriežku a výstupný port.
• Nevyvíjajte silný tlak na rebrá chladiča.
• Nešplhajte sa na produkt, neumiestňujte ani nevešajte naň
predmety.
Č. ČASTI 9333003047-03
• Pod tento produkt neklaďte žiadne iné elektrické produkty
alebo domáce spotrebiče.
Kvapkanie kondenzátu z tohto produktu by mohlo viesť k
ich navlhnutiu a spôsobiť tak poškodenia alebo nesprávne
fungovanie vášho majetku.
• Tento produkt nevystavujte priamo vode.
• Nepoužívajte tento produkt na uchovávanie potravín,
rastlín, zvierat, presných zariadení, umeleckých diel alebo
iných predmetov. Môže to spôsobiť zhoršenie kvality týchto
predmetov.
• Nevystavujte zvieratá alebo rastliny priamemu prúdeniu
vzduchu.
• Nepite vodu vypustenú z klimatizácie.
• Neťahajte za napájací kábel.
• Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier
výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný v tomto produkte, aby
ste predišli zraneniam.
Sk-1
Prehľad a prevádzka vnútornej jednotky
1
Nasávacia mriežka
2
Pred spustením sa uistite, že bola sacia mriežka kompletne zavretá. Neúplné
zatvorenie môže mať vplyv na nesprávne fungovanie alebo výkon produktu.
2
Tlačidlo MANUAL AUTO
1
Použite ho, ak ste stratili diaľkový ovládač alebo diaľkový ovládač
nefunguje správne.
Stav
Činnosť
Režim alebo prevádzka
V prevádzke
Držte viac ako 3 sekundy.
Stop
Zastavenie
Držte viac ako 3 sekundy a
menej ako 10 sekúnd.
AUTO
Držte viac ako 10 sekúnd.
(Iba pre servis.*)
Nútené chladenie
Držte menej ako 3 sekundy.
Reštartovanie indikátora filtra
Po vyčistení
*:Na zastavenie núteného chladenia stlačte toto tlačidlo alebo tlačidlo
Start/Stop na diaľkovom ovládači.
3
Čelný panel
4
Lamela vertikálneho smeru prúdenia vzduchu
Vždy, keď stlačíte tlačidlo „SET“ na diaľkovom ovládači, uhol lamely
vertikálneho smeru prúdenia vzduchu sa pohybuje nasledovne:
Režim COOL alebo
DRY
1
2
3
1*
4
5
6 7
2
3
4
12
5
11
6
7
8
10
9
Režim HEAT
3
5
4
7*
6
11
Lamela horizontálneho smeru prúdenia vzduchu
UPOZORNENIE
*: Predvolené nastavenia v každom režime.
• Nenastavujte rukami.
• Na začiatku režimu AUTO alebo HEAT zostanú v pozícii 1, až do nastavenia.
• Ak nastavíte uhol do pozície 4 – 7 na viac ako 30 minút v režime
COOL alebo DRY, automaticky sa vrátia do pozície 3.
V režime COOL alebo DRY, ak je uhol nastavený do pozície 4 – 7 dlhší čas, môže
sa vytvoriť kondenzácia a kvapky môžu spôsobiť navlhnutie vášho majetku.
5
13
Napájací difúzer
V spojení s pohybom lamely vertikálneho smeru prúdenia vzduchu sa
uhol napájacieho difúzera pohybuje nasledovne:
Lamela vertikálneho
smeru prúdenia vzduchu
1
Napájací difúzer
1
2
3
5
4
2
3
6
Pred nastavením horizontálneho prúdenia vzduchu sa uistite, že
vertikálny smer prúdenia vzduchu bol úplne zastavený.
Rukou nastavte dva gombíky.
12
Vzduchový filter
Pozri str. 6
13
Filtre čistenia vzduchu
Pozri str. 7
Čistia alebo osviežujú vzduch a zabezpečujú prúdenie čerstvého
vzduchu.
Príslušenstvo vnútornej jednotky
7
4
• Pri prevádzke SWING sa napájací difúzer nepohybuje.
6
Vypúšťacia hadica
7
Prijímač signálu diaľkového ovládania
Diaľkový
ovládač
Držiak diaľkového
ovládača
Samorezné skrutky
(M3 × 12 mm)
Filtre čistenia vzduchu
Držiaky filtrov
UPOZORNENIE
Aby ste zaručili správny signál prenosu medzi diaľkovým ovládačom
a vnútornou jednotkou, uchovávajte prijímač signálu mimo:
-- priameho slnečného žiarenia alebo silného svetla,
-- plochej televíznej obrazovky.
V miestnostiach s nepretržitým žiarivkovým osvetlením, ako
sú napríklad meniče, nemusí byť signál prenášaný správne. V
takom prípade sa obráťte na obchod, kde ste produkt zakúpili.
8
Indikátor TIMER (oranžová farba)
Svieti pri prevádzke TIMER a pomaly bliká, keď bola zaznamenaná
porucha nastavenia časovača.
V prípade poruchy nastavenia časovača si pozrite „Funkcia automatického
reštartovania“ na strane 5.
10 Indikátor OPERATION (zelená farba)
Svieti pri bežnej prevádzke a pomaly bliká pri prevádzke
automatického rozmrazovania.
Sk-2
VAROVANIE
Dávajte pozor, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu batérií u
dojčiat a malých detí.
Indikátor ECONOMY (zelená farba)
Svieti pri prevádzke ECONOMY a pri prevádzke HEAT pri teplote 10 °C.
9
Baterky
NÁVOD NA OBSLUHU
Namontovanie držiaka diaľkového ovládača
1
Skrutky
2
3 Vytiahnuť
hore
Vložiť
KLIMATIZÁCIA Nástenný typ
Prehľad a prevádzka diaľkového ovládača
UPOZORNENIE
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu alebo poškodeniu
diaľkového ovládania:
-- Umiestnite diaľkové ovládanie na miesto, kde nie
je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo
nadmernému teplu.
-- Pokiaľ produkt nebudete používať dlhšie obdobie, vyberte
batérie.
-- Vybité batérie musia byť vybraté ihneď a musia byť
zlikvidované podľa miestneho zákona a nariadení vo
vašom regióne.
• Ak sa vytekajúca kvapalina z batérie dostane do kontaktu
s vašou pokožkou, očami alebo ústami, vypláchnite ich
dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára.
• Prekážky, ako napríklad záclona alebo stena, medzi
diaľkovým ovládaním a vnútornou jednotkou môžu mať vplyv
na správny prenos signálu.
•
•
•
•
Diaľkové ovládanie nevystavujte silným otrasom.
Na diaľkové ovládanie nevylievajte vodu.
Nepokúšajte sa nabiť suché batérie.
Nepoužívajte suché batérie, ktoré boli nabité.
Nabíjanie batérií (R03/LR03/AAA x 2) a príprava diaľkového ovládača
3
4
1
6
5
7
2
5
6
Stlačením tlačidla „CLOCK ADJUST“ začnite nastavovanie hodín.
Nastavte čas stlačením tlačidla „SELECT“.
Pri každom stlačení tlačidla sa hodnota zvýši alebo zníži o 1 minútu.
Stlačením a podržaním tlačidla sa hodnota zvýši alebo zníži o 10 minút.
Opätovným stlačením tlačidla „CLOCK ADJUST“ dokončite
nastavovanie hodín.
7
Prevádzku môžete rýchlo spustiť pomocou nasledujúcich 3 krokov:
1
Tlačidlo Start/Stop
2
Tlačidlo MODE
COOL
DRY
FAN
Táto funkcia je aktivovaná v počiatočnom nastavení.
Na deaktiváciu tejto funkcie sa obráťte na inštalatéra alebo personál
autorizovaného servisu.
Ak je rýchlosť ventilátora nastavená na „AUTO“ v režime COOL alebo
DRY, táto funkcia bude stále fungovať aj v prípade zmeny nastavenia,
aby sa potlačilo šírenie cirkulácie vnútornej vlhkosti.
Prepína prevádzkový režim v nasledujúcom poradí.
AUTO
Poznámky:
• Používajte iba predpísaný typ batérií.
• Nemiešajte spolu rôzne typy alebo nové a použité batérie.
• Pri bežnom používaní sa batérie môžu používať zhruba 1 rok.
• Ak sa rozsah diaľkového ovládania skracuje, vymeňte batérie a
stlačte tlačidlo „RESET“.
HEAT
Poznámky pre režim HEAT:
• Na začiatku prevádzky pracuje vnútorná jednotka s veľmi nízkou
rýchlosťou ventilátora zhruba 3 – 5 minút na prípravu a potom sa
prepne na zvolenú rýchlosť ventilátora.
• Prevádzka automatického rozmrazovania má prednosť pred prevádzkou
vykurovania, keď je to potrebné.
Poznámka pre režim COOL:
Ventilátor vnútornej jednotky sa z dôvodu úspory energie môže
niekedy zastaviť na vykonanie regulácie ventilátora vnútornej
jednotky, ktorou sa aktivuje prevádzka úspory energie zastavením
otáčania ventilátora vnútornej jednotky, keď vonkajšia jednotka stojí.
3
Tlačidlá SET TEMP. (teplota)
Nastavte požadovanú teplotu.
V režime COOL/DRY musí byť hodnota nastavená na nižšiu teplotu,
ako je aktuálna izbová teplota a v režime HEAT musí byť hodnota
nastavená na vyššiu teplota, ako je aktuálna izbová teplota.
V opačnom prípade príslušný režim nezačne fungovať.
Rozsah nastavenia teploty
AUTO/COOL/DRY
18 – 30 °C
HEAT
16 – 30 °C
*:Ovládanie teploty nie je dostupná v režime FAN.
7
2
8
19
9
18
10
17
16
11
15
12
14
13
4
6
3
5
1
(neustále)
NÁVOD NA OBSLUHU
Sk-3
Prehľad a prevádzka diaľkového ovládača
4
Displej diaľkového ovládača
10 Tlačidlo SET
V tejto časti sú popísané všetky možné indikátory. Pri aktuálnej
prevádzke je displej spojený s tlačidlovými operáciami a ukazuje len
indikátory potrebné pre každé nastavenie.
5
Tlačidlo POWERFUL
Výrobok bude pracovať pri maximálnom výkone, čo je vhodné, keď
chcete rýchlo vychladiť alebo vykúriť miestnosť.
Keď stlačíte tlačidlo na začatie prevádzky POWERFUL, vnútorná
jednotka vydá 3 krátke pípnutia.
Prevádzka POWERFUL sa automaticky vypne v týchto situáciách:
• Nastavená izbová teplota dosiahla teplotu definovanú pri nastavení
v režime COOL, DRY alebo HEAT.
• Prešlo 20 minút po dokončení nastavenia režimu prevádzky POWERFUL.
Nevypne sa automaticky počas nastavenia prevádzky POWERFUL.
Poznámky:
• Smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora sú regulované
automaticky.
• Táto prevádzka nemôže fungovať súčasne s prevádzkou ECONOMY.
Pre návrat do normálneho režimu opäť stlačte toto tlačidlo. Vnútorná
jednotka vydá 2 krátke pípnutia.
6
Tlačidlo 10 °C HEAT
Prenášač signálu
Je určený na správne prijímanie signálu vnútornej jednotky.
• Indikátor prenosu signálu na displeji diaľkového ovládača ukazuje,
že signál z diaľkového ovládača sa prenáša.
• Prevádzkový rozsah je približne 7 m.
• Ak bol signál správne prenesený, budete počuť pípnutie. Ak
nezaznie žiadne pípnutie, stlačte opäť tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
8
11 Tlačidlo časovača SLEEP
Tlačidlo FAN
Ovláda rýchlosť ventilátora.
Aktivuje časovač SLEEP, ktorý vám pomôže pohodlne zaspať s
postupným ovládaním teploty.
12 Tlačidlo časovača CANCEL
Zruší nastavený časovač.
13 Tlačidlo RESET
Tlačidlo „RESET“ stláčajte jemne, správnym smerom pomocou hrotu
guľôčkového pera alebo iným malým predmetom tak, ako je to zobrazené
na tomto obrázku.
RESET
14 Tlačidlo CLOCK ADJUST:
15 Tlačidlo časovača OFF
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
• Keď je zvolený režim AUTO, rýchlosť ventilátora je automaticky
upravená podľa prevádzkového režimu.
9
Tlačidlo SWING
Spúšťa alebo zastavuje automatické vyklápanie lamely vertikálneho
smeru prúdenia vzduchu.
• Pri každom stlačení tlačidla sa lamela vertikálneho smeru prúdenia
vzduchu vyklopí nasledovne:
1
2
3
Režim COOL, DRY
alebo FAN
4
1
5
1
2
2
3
3
Režim HEAT alebo FAN
3
3 4
4 5
5 6
6 7
6 7
Poznámky:
• Prevádzka SWING sa môže dočasne zastaviť, keď sa ventilátor v
jednotke otáča veľmi pomaly alebo zastavuje.
• V režime FAN obidva smery vyklápania 1 ↔ 3 alebo 4 ↔ 7 sú
vykonané podľa vertikálneho smeru prúdenia vzduchu, ktoré ste
nastavili pred spustením prevádzky SWING.
Sk-4
Pozri str. 3
NÁVOD NA OBSLUHU
7
Pozri str. 5
Aktivuje VYPNUTIE časovača.
16
Tlačidlo časovača ON
Pozri str. 5
Aktivuje ZAPNUTIE časovača.
17 Tlačidlo SELECT
Používa sa na nastavenie hodín alebo časovača.
18
Tlačidlo OUTDOOR UNIT LOW NOISE
Pozri str. 3
Spúšťa alebo zastavuje prevádzku OUTDOOR UNIT LOW NOISE,
ktorá znižuje hluk vytváraný vonkajšou jednotkou tak, že zníži počet
otáčok kompresora a potlačí rýchlosť ventilátora, až kým nebudú
dostatočne znížené.
Keď je nastavená táto prevádzka, bude tak fungovať, až kým opäť
nestlačíte tlačidlo na zastavenie tejto prevádzky, aj keď je vnútorná
jednotka zastavená.
na displeji
Indikátor OUTDOOR UNIT LOW NOISE
diaľkového ovládača ukazuje, že jednotka je v režime OUTDOOR
UNIT LOW NOISE.
Poznámky:
• Táto prevádzka nemôže fungovať súčasne s nasledujúcimi režimami:
Režim FAN, režim DRY, prevádzkový režim POWERFUL
• Táto prevádzka nemôže fungovať pri viactypovej klimatizácii.
Ak je tento režim neúmyselne nastavený na viactypovej klimatizácii,
zrušte nastavenie stlačením tlačidla. V opačnom prípade nebude
možný správny prenos signálu z diaľkového ovládača.
19
(AUTO)
Pozri str. 5
Zruší nastavený časovač.
Spustí prevádzku 10 °C HEAT, ktorá udržiava izbovú teplotu na 10 °C,
čím zabraňuje, aby izbová teplota príliš klesla.
Keď stlačíte tlačidlo na začatie prevádzky 10 °C HEAT, vnútorná
jednotka vydá 2 krátke pípnutia a zapne sa indikátor ECONOMY
(zelená farba).
Poznámky:
• V prevádzkovom režime 10 °C HEAT môže byť nastavený iba vertikálny
smer prúdenia vzduchu, pomocou tlačidla
.
• Režim HEAT sa nespustí, ak bude izbová teplota dostatočne teplá.
• Vo viactypovom systéme klimatizácie, ak je iná vnútorná jednotka v
režime HEAT, teplota miestnosti pri prevádzke 10 °C HEAT sa zvýši.
Pri prevádzke 10 °C HEAT by mali ísť všetky vnútorné jednotky v
prevádzkovom režime 10 °C HEAT.
Pre návrat do normálneho režimu opäť stlačte tlačidlo Start/Stop.
Indikátor ECONOMY sa vypne.
7
Nastavuje vertikálny smer prúdenia vzduchu.
Tlačidlo ECONOMY
Spúšťa a vypína prevádzku ECONOMY, ktorou sa dosiahne nižšia
spotreba elektrickej energie oproti iným prevádzkami s pevným
nastavením izbovej teploty.
Keď stlačíte toto tlačidlo, zapne sa indikátor ECONOMY na vnútornej
jednotke.
• V režime COOL alebo DRY bude izbová teplota nastavená o
niekoľko stupňov viac, ako je definovaná teplota.
V režime HEAT bude izbová teplota nastavená o niekoľko stupňov
menej, ako je definovaná teplota.
• Hlavne v režime COOL alebo DRY môžete zlepšiť odvlhčovanie bez
značného zníženia izbovej teploty.
Poznámky:
• V režime COOL, HEAT alebo DRY je maximálny výstup tejto
prevádzky približne 70 % z bežnej prevádzky klimatizácie.
• Táto prevádzka sa nemôže vykonávať počas sledovania teploty
režimom AUTO.
• Pri viactypovom systéme klimatizácie sa prevádzka ECONOMY
vykonáva len na vnútornej jednotke, stlačením tlačidla „ECONOMY“
na príslušnom diaľkovom ovládači.
:Nastavenie sa musí vykonať, kým indikátor nebliká.
: Tlačidlo je ovládateľné, len keď je klimatizácia zapnutá.
KLIMATIZÁCIA Nástenný typ
Prevádzka časovača
Poznámka pre nastavenie časovača:
Akékoľvek prerušenie napájania zdroja, ako napríklad výpadok alebo prerušenie obvodu ističa, môže zapríčiniť, že nastavenie vnútorných hodín nebude správne.
V tomto prípade indikátor TIMER na vnútornej jednotke bliká a musíte obnoviť nastavenia.
Časovač ON alebo časovač OFF
1
Zapnite vnútornú jednotku stlačením tlačidla Start/Stop.
Zapne sa indikátor OPERATION na vnútornej jednotke.
Ak už je vnútorná jednotka v prevádzke, preskočte tento krok.
2
Stlačte tlačidlo časovača „ON“ alebo „OFF“.
Indikátor hodín na displeji diaľkového ovládača začne blikať a
indikátor TIMER na vnútornej jednotke sa zapne.
3
Nastavte čas stlačením tlačidla „SELECT“ do 5 sekúnd, keď bliká
indikátor hodín.
(Zhruba po 5 sekundách sa na displeji diaľkového ovládača
zobrazí obrazovka pohotovostného režimu).
Na zrušenie časovača a návrat do normálneho režimu stlačte tlačidlo „CANCEL“.
Ak chcete znovu nastaviť časovač, vykonajte krok 2 a 3.
Časovač programu (kombinované použitie časovača ON a časovača OFF)
Môžete nastaviť integrovaný časovač ON-OFF alebo OFF-ON.
Časovač, ktorého nakonfigurovaný čas začatia je bližšie k aktuálnemu
času, sa spustí skôr a poradie prevádzky časovača je zobrazené
nasledovne:
Časovač
Časovač ON-OFF
Časovač OFF-ON
Indikátor na displeji diaľkového ovládača
Časovač, ktorý je nastavený neskôr, začne odpočítavať potom, ako je
dokončené odpočítavanie predchádzajúceho časovača.
Poznámky:
• Ak zmeníte hodnotu nastavenia časovača potom, ako je nastavený
časovač, odpočítavanie časovača sa v danej chvíli reštartuje.
• Nastavenie času pre každú kombináciu by malo byť v rozmedzí 24 hodín.
Časovač SLEEP
1
Stlačením tlačidla časovača „SLEEP“ aktivujte časovač SLEEP.
Zapne sa indikátor OPERATION a indikátor TIMER na vnútornej
jednotke.
2
Nastavte čas stlačením tlačidla „SELECT“ do 5 sekúnd, keď bliká
indikátor hodín.
(Zhruba po 5 sekundách sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí
obrazovka pohotovostného režimu).
Pri každom stlačení tlačidla sa čas zmení nasledovne:
0.5
(30 min.)
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
9.0
hodiny
Na zopakovanie časovača stlačte tlačidlo časovača „SLEEP“, keď nie
je indikátor
zobrazený na displeji diaľkového ovládača.
Aby ste mohli pohodlne zaspať a predísť nadmernému teplu alebo
chladu počas spánku, časovač SLEEP ovláda automaticky nastavenie
teploty podľa nastaveného času, ako je to zobrazené ďalej. Po
ubehnutí nastaveného času sa klimatizácia úplne vypne.
V režime HEAT
V režime COOL alebo DRY
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Nastavenie
teploty
30 min.
1 hodina
Nastavenie času
1 hodina
1,5 hodiny
1 °C
Nastavenie času
2 °C
Všeobecné informácie o prevádzke
Prevádzka automatického rozmrazovania
Viactypová klimatizácia
Keď je vonkajšia teplota príliš nízka s vysokou vlhkosťou, počas
prevádzky vykurovania sa na vonkajšej jednotke môže vytvoriť
námraza a to môže znížiť výkonnosť prevádzky výrobku.
Na ochranu proti námraze je táto klimatizácia vybavená funkciou
automatického rozmrazovania, ovládanou mikro počítačom.
Ak sa vytvorí námraza, klimatizácia sa dočasne zastaví a obvod
rozmrazovania začne fungovať (maximálne 15 minút). Indikátor
OPERATION na vnútornej jednotke počas tejto operácie bliká.
Ak sa na vonkajšej jednotke vytvorí námraza po prevádzke vykurovania,
vonkajšia jednotka automaticky zastane po niekoľkých minútach. Potom
sa spustí prevádzka automatického rozmrazovania.
Táto vnútorná jednotka môže byť napojená na viactypovú klimatizáciu a môže byť použitá ako viactypová klimatizácia, ktorá
umožňuje kombinovaným vnútorným jednotkám pracovať vo
viacerých oblastiach.
Vnútorné jednotky môžu pracovať súčasne, v súlade s ich výstupom.
Funkcia automatického reštartovania
V prípade výpadku napájania, napríklad pri výpadku prúdu, sa
klimatizácia zastaví. Keď je napájanie obnovené, automaticky
sa reštartuje a vykoná predošlú operáciu.
Ak dôjde k prerušeniu napájania po nastavení časovača,
odpočítavania časovača sa resetuje.
Po obnovení napájania indikátor TIMER na vnútornej jednotke
bliká, aby vás upozornil, že došlo k poruche na časovači. V
takom prípade, resetujte časovač na čas, aký vám vyhovuje.
Poruchy spôsobené inými elektrickými zariadeniami:
Používanie iných elektrických zariadení, napríklad holiaceho
strojčeka, alebo používanie v blízkosti bezdrôtového rádiového
vysielača môže zapríčiniť nesprávne fungovanie klimatizácie.
Ak spozorujete nesprávne fungovanie, ihneď vypnite istič. Potom ho
znovu zapnite a obnovte prevádzku použitím diaľkového ovládača.
Súčasné použitie kombinovaných vnútorných jednotiek
• Ak súčasne pracujú dve alebo viac vnútorných jednotiek,
účinnosť kúrenia a chladenia bude menšia ako účinnosť pri
použití samotnej vnútornej jednotky.
Odporúča sa kombinované použitie iného pomocného
zariadenia na vykurovanie alebo chladenie.
• Nasledujúce kombinácie sa nemôžu vykonávať, keď pracujú
kombinované vnútorné jednotky:
-- Režim HEAT a režim COOL (alebo režim DRY)
-- Režim HEAT a režim FAN
Zapnutá vnútorná jednotka následne zastane a indikátor OPERATION bliká.
• Prevádzkový režim (HEAT, COOL a DRY) vonkajšej jednotky je
určený prevádzkovým režimom vnútornej jednotky, ktorá bola v
prevádzke ako prvá. Ak je vnútorná jednotka spustená v režime
FAN, prevádzkový režim vonkajšej jednotky nemôže byť určený.
Napríklad, ak je vnútorná jednotka (A) spustená v režime FAN a
potom vnútorná jednotka (B) pracuje v režime HEAT, vnútorná
jednotka (A) dočasne spustí prevádzku v režime FAN, ale keď
vnútorná jednotka (B) začne prevádzku v režime HEAT, indikátor
OPERATION (zelená farba) na vnútornej jednotke (A) začne
blikať (1 sekundu svieti, 1 sekundu zhasne) a prejde do režimu
standby. Vnútorná jednotka (B) bude pokračovať v režime HEAT.
• V režime HEAT bude vrchná časť vnútornej jednotky horúca
z vydávaného tepla cirkulovanej chladiacej kvapaliny cez
vnútornú jednotku, aj vtedy, keď je jednotka nie je v prevádzke.
Neznamená to nesprávne fungovanie.
NÁVOD NA OBSLUHU
Sk-5
Starostlivosť a čistenie
UPOZORNENIE
• Pred čistením produktu sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
• Pred spustením sa uistite, že bola sacia mriežka kompletne zavretá. Neúplné zatvorenie sacej mriežky môže mať vplyv na nesprávne
fungovanie alebo výkon klimatizácie.
• Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný vo vnútornej jednotke, aby ste predišli zraneniam.
• Vnútornú jednotku nevystavujte tekutým insekticídom alebo sprejom na vlasy.
• Pri údržbe produktu nestojte na klzkom, nerovnom alebo nestabilnom povrchu.
Denná starostlivosť
Čistenie vzduchových filtrov
Pri čistení telesa vnútornej jednotky dbajte na nasledovné:
• Nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky, prchavé rozpúšťadlá ako benzén
alebo riedidlo.
• Jednotku zľahka utrite mäkkou handričkou.
Čistenie nasávacej mriežky
1
Nezabudnite, že vzduchové filtre musíte pravidelne čistiť, aby ste
predišli zníženiu prevádzkovej účinnosti výrobku.
Používaním vzduchového filtra, ktorý je zanesený prachom, sa zníži
výkon výrobku a môže sa zapríčiniť zníženie prúdenia vzduchu alebo
zvýšenie prevádzkového hluku.
Pri normálnom používaní čistite vzduchové filtre každé 2 týždne.
Otvorte nasávaciu mriežku v smere šípky a. Jemne zatlačte
ľavé a pravé montážne kolíky nasávacej mriežky b a nasávaciu
mriežku vyberte v smere šípky c.
1
Otvorte nasávaciu mriežku.
(Prečítajte si a v kroku 1 v časti „Čistenie nasávacej mriežky“.)
2
Držte nasávaciu mriežku rukou, nadvihnite rukoväť a filtra v
smere šípky a povoľte 2 úchytky b. Potom vytiahnite filter von
jemný posunutím smerom nadol c.
c
c
a
b
c
b
a
a
a
b
3
2
3
Nasávaciu mriežku umyte zľahka vodou alebo ju jemne utrite
mäkkou handričkou namočenou v teplej vode.
Potom ju utrite suchou a mäkkou handričkou.
Držiak filtra a filter čistenia vzduchu sú prichytené na zadnej
strane vzduchového filtra. Vyberte ich zo vzduchového filtra
odistením na každom rohu držiaka filtra d.
d
d
Mriežku držte v horizontálnej polohe a ľavý a pravý montážny
kolík vložte do držiakov na vrchnej časti panelu a. Kolíky vložte
až na doraz, aby správne zapadli.
Potom zatvorte nasávaciu mriežku b.
d
Odstráňte prach pomocou vysávača alebo umytím filtra.
Na umývanie filtra používajte neutrálny čistiaci prostriedok a
horúcu vodu.
Filter dobre opláchnite a pred opätovnou inštaláciou ho dôkladne
vysušte na tienistom mieste.
5
Ku každému filtru pripevnite filter čistenia vzduchu a držiak filtra.
6
Vzduchový filter pripevníte tak, že vyrovnáte obdive strany filtra s
čelným panelom a filter zatlačíte.
Poznámka:
Uistite sa, že obe úchytky pevne zacvakli do otvorov na paneli.
b
b
7
Sk-6
Stlačte 4 miesta na nasávacej mriežke, aby ste ju úplne zatvorili.
NÁVOD NA OBSLUHU
d
4
a
a
4
b
Nasávaciu mriežku pevne zatvorte.
(Prečítajte si krok 4 v časti „Čistenie nasávacej mriežky“.)
KLIMATIZÁCIA Nástenný typ
Starostlivosť a čistenie
Pri tomto výrobku sa používajú nasledujúce 2 typy filtrov čistenia vzduchu.
Pri ich výmene objednajte filtre čistenia vzduchu, ktoré sú určené pre
tento výrobok.
Výmena filtra čistenia vzduchu
1
Vráťte vzduchový filter na miesto.
2
Uvoľnite 2 západky a na držiaku filtra a otočte držiak v smere šípky b.
Vyberte znečistený filter čistenia vzduchu c.
Poznámka:
Filter čistenia vzduchu je pripevnený ku každému vzduchovému filtru.
a
a
b
FILTER APPLE-CATECHIN: UTR-FA16
(1 hárok)
Použitím statickej elektriny čistí vzduch odstránením jemných častíc
alebo nečistôt, ako je napríklad tabakový dym alebo peľ rastlín.
• Tento filter je určený na jedno použitie. Neumývajte ho, ani ho
nepoužívajte znova.
• Po otvorení ho čo najskôr použite. Čistiaci efekt sa zníži, ak bude
filter uchovávaný v otvorenom obale.
• Pri normálnom používaní vymeňte filter každé 3 mesiace.
• Nastavením vysokej rýchlosti ventilátora sa zvýši čistiaci efekt
vzduchu.
IÓNOVÝ DEZODORAČNÝ FILTER (svetlomodrý): UTR-FA16-2
(Svetlomodrý, 1 hárok)
c
3
Pripevnite nový alebo vyčistený filter čistenia d do držiaka filtra.
Nový filter čistenia vzduchu môže byť pripevnený buď do
pravého, alebo ľavého držiaka.
d
4
Upevnite 2 rohy držiaka filtra e pevne do vzduchového filtra.
e
e
Obsiahnuté super mikrokeramické častice produkujú záporné
vzduchové ióny, ktoré majú dezodoračné účinky, absorbujú a znižujú
zápach v miestnosti.
• Aby ste uchovali dezodoračný účinok, čistite filter raz za 3 mesiace
podľa postupu uvedeného nižšie:
1. Vyberte iónový dezodoračný filter.
2. Vypláchnite filter vysokým tlakom horúcej vody, až kým nebude
povrch filtra zakrytý vodou.
3. Filter jemne umyte neutrálnym čistiacim prostriedkom.
Neumývajte ho žmýkaním alebo trením, aby ste predišli zníženiu
dezodoračného účinku poškodením.
4. Filter dobre vypláchnite prúdom vody.
5. Filter dôkladne osušte na tienistom mieste.
6. Znovu namontujte iónový dezodoračný filter do vnútornej jednotky.
• Pri normálnom používaní vymeňte filter každé 3 roky.
Po dlhom období nepoužívania jednotky
Ak je vnútorná jednotka odstavená 1 mesiac alebo dlhšie, spustite
prevádzku FAN na pol dňa, aby ste dôkladne vyčistili vnútorné časti
skôr, ako začnete bežnú prevádzku.
Dodatočné kontroly
5
Znovu namontujte vzduchový filter. (Prečítajte si krok 6 v časti
„Čistenie vzduchových filtrov“.)
6
Nasávaciu mriežku pevne zatvorte.
(Prečítajte si krok 4 v časti „Čistenie nasávacej mriežky“.)
Po dlhom období používania môže nahromadený prach vo vnútornej
jednotke znížiť výkonnosť výrobku aj v prípade, že ste udržiavali
jednotku podľa inštrukcií každý deň alebo podľa postupov čistenia
uvedených v tomto návode.
V takom prípade sa odporúča skontrolovať výrobok.
Pre viac informácií si pozrite autorizovaný servisný personál.
NÁVOD NA OBSLUHU
Sk-7
Riešenie problémov
VAROVANIE
V prípade nasledovných situácií okamžite zastavte prevádzku klimatizácie a odpojte ju od elektrického napájania vypnutím elektrického
ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na vášho predajcu alebo autorizovaný servisný personál.
Pokiaľ je jednotka pripojená k napájaniu, nie je izolovaná od napájania, aj keď je jednotka vypnutá.
• Jednotka zapácha spáleninami alebo dymí
• Z jednotky uniká voda
Nasledujúce príznaky neznamenajú nesprávne fungovanie výrobku, ale sú to bežné funkcie alebo vlastnosti tohto výrobku.
Príznak
Po reštartovaní je prevádzka
oneskorená.
Počuť nejaký zvuk.
Príčina
Aby sa zabránilo vybitiu poistky, kompresor nebude pracovať počas doby, keď pracuje ochranný obvod,
zhruba 3 minúty po spustení prevádzky OFF→ON na napájaní.
• Počas prevádzky alebo hneď po zastavení klimatizácie môžete počuť zvuk prúdenia chladiacej
kvapaliny. A toto možno obzvlášť spozorovať 2 – 3 minúty po začatí prevádzky.
• Počas prevádzky môžete počuť mierne škrípavé zvuky, vytvorené expanziou a kontrakciou čelného
panelu, ktoré spôsobuje zmena teploty.
Počas vykurovania môžete počuť prskajúci zvuk spôsobený automatickým rozmrazovaním.
Pozri
stranu
–
–
5
Zápach vychádzajúci z jednotky. Môže byť vypúšťaný zápach absorbovaný do klimatizácie z textilu interiéru, nábytku alebo cigaretového dymu.
–
Z jednotky vychádza opar
alebo dym.
V režime COOL alebo DRY sa môže vypúšťať jemný opar, ktorý je generovaný kondenzáciou vznikajúcou pri náhlom procese chladenia.
–
Počas vykurovania môže ventilátor zabudovaný vo vonkajšej jednotke zastať a vypúšťať paru, ktorá
je generovaná automatickým rozmrazovaním.
5
• Hneď po spustení prevádzky vykurovania rýchlosť ventilátora zostane dočasne veľmi pomalá, aby
sa zohriali vnútorné časti jednotky.
• V režime HEAT vonkajšia jednotka zastane a vnútorná jednotka pracuje pri veľmi nízkej rýchlosti
ventilátora, ak je teplota v miestnosti väčšia ako nastavená teplota.
–
V režime HEAT vnútorná jednotka dočasne zastane maximálne na 15 minút, aby bolo možné vykonať
automatické rozmrazovanie, kým bliká indikátor OPERATION.
5
V režime DRY vnútorná jednotka pracuje pri veľmi nízkej rýchlosti ventilátora, aby sa upravila vlhkosť
v miestnosti a z času na čas môže zastať.
–
Keď je rýchlosť ventilátora nastavená na „QUIET“, ventilátor sa otáča pri veľmi nízkej rýchlosti a
prúdenie vzduchu je znížené.
–
V režime COOL môže vnútorná jednotka z času na čas zastať, keď vonkajšia jednotka stojí.
3
Keď dochádza k sledovaniu v režime AUTO, ventilátor sa otáča pri veľmi nízkej rýchlosti.
–
Keď spoločné jednotky pracujú v nasledujúcich kombináciách rôznych prevádzkových režimov vo
viactypovom systéme klimatizácie, vnútorná jednotka sa vypne a indikátor OPERATION bliká.
• Režim HEAT a režim COOL (alebo režim DRY)
• Režim HEAT a režim FAN
5
Počas prevádzky vykurovania môže vonkajšia jednotka vypúšťať vodu z dôvodu prevádzky automatického rozmrazovania.
–
Prúd vzduchu je slabý alebo
sa zastaví.
Vonkajšia jednotka vypúšťa
vodu.
Skôr ako zavoláte alebo si vyžiadate servis, skúste vyriešiť problém vykonaním nasledujúcich kontrol:
Príznak
Zariadenie vôbec nefunguje.
Slabý chladiaci alebo vykurovací výkon.
Diagnostika
 Bol vypnutý prerušovač obvodu?
Došlo k výpadku elektrickej energie?
Vypálila sa poistka alebo sa rozpojil prerušovač obvodu?
–
 Je časovač v prevádzke?
5
Je vzduchový filter znečistený?
6
 Sú nasávacia mriežka alebo výstupný port vnútornej jednotky zablokované?
–
 Je teplota v miestnosti správne nastavená?
3
Je otvorené nejaké okno alebo dvere?
 Je v miestnosti silné slnečné svetlo počas prevádzky chladenia?
 Sú v prevádzke iné vykurovacie zariadenia alebo počítače, alebo je príliš veľa ľudí v miestnosti
počas prevádzky chladenia?
–
 Je rýchlosť ventilátora nastavená na „QUIET“?
Keď je rýchlosť ventilátora nastavená na „QUIET“, zníži sa hluk a výkonnosť klimatizácie môže byť
menšia. V prípade, že vám objem prúdenia vzduchu nevyhovuje, nastavte rýchlosť ventilátora na
„LOW“ alebo vyššiu rýchlosť ventilátora.
4
Jednotka pracuje inak, ako bolo
 Sú baterky použité v diaľkovom ovládači vybité?
nastavené na diaľkovom ovládači.  Sú baterky použité v diaľkovom ovládači nabité správne?
Okamžite zastavte prevádzku a vypnite elektrický istič v týchto prípadoch. Potom si pozrite autorizovaný servisný personál.
• Problém pretrváva, aj keď ste vykonali tieto kontroly alebo diagnostiku.
• Indikátor OPERATION a indikátor TIMER blikajú, zatiaľ čo indikátor ECONOMY bliká rýchlo.
Sk-8
Pozri
stranu
NÁVOD NA OBSLUHU
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement