Fujitsu ASYG07LUCA Kasutusjuhend

Fujitsu ASYG07LUCA Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
Eesti
ÕHUKONDITSIONEER
Seinale paigaldatav
SÄILITAGE JUHEND TULEVIKU TARBEKS
OSA nr. 9319356112-02
OSA nr. 9319356112-02
KASUTUSJUHEND
SEINALE PAIGALDATAV
SISUKORD
ETTEVAATUSABINÕUD ........................................Et-1
TUNNUSED JA FUNKTSIOONID ..........................Et-2
SEADME OSAD .....................................................Et-3
ETTEVALMISTUS ..................................................Et-5
KASUTAMINE ........................................................Et-6
ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMINE .........................Et-8
MUUTSUUNALINE ÕHUVOOL..............................Et-8
SUURE VÕIMSUSEGA TOIMING..........................Et-9
SÄÄSTUREŽIIM ECONOMY .................................Et-9
KÜTTEREŽIIM 10 °C HEAT .................................Et-10
VÄLISSEADME MADALA MÜRATASEMEGA
TOIMING ..............................................................Et-10
KÄSIJUHTIMINE ..................................................Et-10
SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMERI
KASUTAMINE ...................................................... Et-11
PROGRAMMITAIMERI KASUTAMINE ................Et-12
UNETAIMERI KASUTAMINE ...............................Et-13
Nädalataimeri kasutamine ....................................Et-14
PUHASTAMINE JA HOOLDUS ............................Et-18
VEAOTSING ........................................................Et-20
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS.........................Et-21
ETTEVAATUSABINÕUD
● Kehavigastuste ja vara kahjustamise vältimiseks lugege see peatükk enne toote kasutamist hoolikalt läbi ning järgige
ohutuseeskirju.
● Vale kasutamine või juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi, mille tõsidus on jaotatud järgmiselt:
HOIATUS
ETTEVAATUST
Tähistab protseduure, mille vale sooritamine võib kasutajale või teeninduspersonalile põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
Tähistab protseduure, mille vale sooritamine võib vigastada kasutajat või kahjustada vara.
HOIATUS
● Tootes ei ole kasutatud osi, mida kasutaja saaks hooldada. Toote parandamise, paigaldamise või teisaldamise
asju pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
Vale paigaldamine või käitlus võib kaasa tuua lekke-,
elektrilöögi- või tuleohu.
● Rikke, näiteks põlemislõhna, tekkel tuleb õhukonditsioneer
viivitamatult välja lülitada ja elektrivõrgust eraldada, kas
kaitselüliti väljalülitamisega või pistiku pistikupesast väljavõtmisega. Seejärel pöörduge volitatud teenindustöötajate
poole.
● Vaadake, et elektrijuhe ei saaks kahjustada.
Kui see on saanud kahjustada, siis peab laskma selle
volitatud teenindustöötajatel välja vahetada.
● Jahutusvedeliku lekke korral tagage, et see ei puutuks
kokku tule või süttimisohtlike ainetega, pöörduge volitatud
teenindustöötajate poole.
● Äikesetormi või välgulöögi ohu korral lülitage õhukonditsioneer puldist välja ning vältige toote või elektriallika
puudutamist, et vältida elektrilöögi ohtu.
● Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või
vaimse puudega inimesed, ega isikud, kel puuduvad seadme suhtes teadmised või kogemused, välja arvatud juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab kasutuse üle
või annab selle kasutamise kohta juhiseid. Lapsi tuleb alati
valvata, et nad ei mängiks õhukonditsioneeriga.
● Toote käivitamiseks või väljalülitamiseks ärge kasutage
pistiku pistikupessa panemist või välja võtmist või kaitselülitit.
● Ärge kasutage toote läheduses tuleohtlikke gaase.
● Ärge jääge mitmeks tunniks jahedasse õhuvoolu.
● Ärge pange sõrmi või esemeid toote õhuavadesse, lahtisesse paneeli või sissetõmbevõresse.
● Ärge kasutage õhukonditsioneeri märgade kätega.
ETTEVAATUST
● Kasutamise ajal tagage aeg-ajalt õhutamine.
● Kasutage toodet ainult koos paigaldatud õhufiltritega.
● Veenduge, et elektroonilised seadmed oleksid õhukonditsioneeri sise- või välisseadmest vähemalt 1 m kaugusel.
● Kui toodet ei kasutata pikema perioodi vältel, siis võtke
see elektrivõrgust välja.
● Pärast pikaajalist kasutamisperioodi kontrollige, mis seisus on siseseadme tugi, et ei tekiks mahakukkumise ohtu.
● Valige hoolikalt õhuvoolu suunda ja toatemperatuuri, kui
kasutate seadet ruumis, kus on imikud, lapsed, vanemad
või haiged inimesed.
● Ärge juhtige õhuvoolu tulekoldesse või küttekehadele.
● Konditsioneeri õhuvõresid ei tohi kinni katta või takistada.
● Ärge rõhuge radiaatori labadele.
● Ärge ronige tootele ega asetage või riputage selle külge
esemeid.
Et-1
● Ärge jätke toote alla elektriseadmeid ega majapidamise
esemeid.
Kondensaadi tilkumine võib need märjaks teha, neid kahjustada või põhjustada rikkeid.
● Ärge pange toodet vette.
● Ärge kasutage toodet toidu, taimede, loomade, täppisinstrumentide, kunstiteoste ega muude esemete säilitamiseks.
See võib mainitud asju pikema ajal vältel kahjustada.
● Ärge jätke loomi või taimi õhukonditsioneeri õhuvoolu ette.
● Ärge jooge õhukonditsioneerist võetud vett.
● Ärge tõmmake elektrijuhtmest.
● Ärge puudutage toote paigaldamise või hooldamise ajal
soojusvaheti alumiiniumribisid, kehavigastuse oht.
TUNNUSED JA FUNKTSIOONID
■ Energiasäästu ja mugavusfunktsioon
INVERTER
Käivitamise alguses kasutab seade palju energiat, et viia ruumitemperatuur kiiresti soovitud tasemele. Pärast seda muudab
õhukonditsioneer automaatselt energiatarbe säästlikumale ja
vaiksemale režiimile.
SÄÄSTUREŽIIM ECONOMY
Säästurežiimil ECONOMY jääb ruumitemperatuur seadistatust
jahutusrežiimil pisut soojemaks ja kütterežiimil pisut jahedamaks. Säästurežiimil ECONOMY on energiakulu väiksem kui
tavarežiimil.
MUUTSUUNALINE ÕHUVOOL
Õhuvoo suunamise ribid liiguvad automaatselt üles ja alla, et
õhk jõuaks toa igasse nurka.
AUTOMAATNE REŽIIMIVAHETUS
Töörežiim (jahutus, kuivatus, küte) vahetatakse automaatselt,
et säilitada kindel õhutemperatuur konstantsena kogu aeg.
VAIKNE REŽIIM
Vaiksemaks toiminguks vähendatakse siseseadme õhuvoolu.
KÜTTEREŽIIM 10 °C HEAT
Sellel režiimil köetakse ruumitemperatuur kuni 10 °C, et takistada ruumi liigset jahtumist.
VÄLISSEADME MADALA MÜRATASEMEGA TOIMING
Töörežiim OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Välisseadme madal
müratase) vähendab välisseadme mürataset ventilaatori kiiruse ja kompressori pöörlemiste arvu summutamisega. See on
efektiivne, kui ümbrus on vaikne, näiteks öösel.
* Seda funktsiooni ei kasutata mitmik-tüüpi õhukonditsioneeridega.
■ Mugavusfunktsioonid
NÄDALA TAIMER
Temperatuuri seadistuse ja taimerifunktsiooni kombinatsiooni,
mille saate valida iga päev esmaspäevast pühapäevani, saate
seadistada vabalt.
Saate ühel päeval määrata kuni neli sisselülitus- või väljalülitustaimerit.
SUURE VÕIMSUSEGA TOIMING
Toode töötab maksimumvõimsusel, mis on mugav, kui soovite
ruumi kiiresti maha jahutada või üles soojendada.
■ Puhastusfunktsioonid
APPLE-CATECHIN FILTER
Õhupuhastusfilter APPLE-CATECHIN eemaldab staatilise
elektri abil õhust peened osakesed ja nähtamatu tolmu nagu
tubakasuitsu ja õietolmu.
Pange tähele, et kui õhupuhastusfilter on paigaldatud, siis toodetava õhu hulk väheneb, mis põhjustab siseseadme jõudluse
mõningast langust.
DESODOREERIV IOONFILTER
Filtris kasutatakse eriti väikeseid keraamilisi osakesi, mis toodavad negatiivseid õhuioone, millega absorbeeritakse ja vähendatakse ruumis levivaid lõhnu.
■ Pult
JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULT
Juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga saab mugavalt juhtida siseseadme tööd.
JUHTMEGA KAUGJUHTIMISPULT (LISATELLIMUSEL)
Kasutada saab ka lisatellimusel juhtmega kaugjuhtimispulti.
Juhtmega versioonil on mõned erinevused juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga võrreldes.
Samaaegselt saab kasutada nii juhtmega kui juhtmeta pulti.
(kuid kasutus on piiratud)
Kui puldiga kasutatakse piiratud funktsioone, siis konditsioneer
piiksub ning siseseadme kolm tuld (OPERATION, TIMER ja
kolmas) vilguvad.
[Juhtmevaba puldi piiratud funktsioonid]
• 10°C HEAT REŽIIM
• VÄLISSEADME MADALA MÜRATASEMEGA TOIMING
• NÄDALA TAIMER
• SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER
• PROGRAMMITAIMER
• Unetaimer SLEEP TIMER
• SUURE VÕIMSUSEGA TOIMING
PROGRAMMITAIMER
Programmitaimeriga valitakse taimerid konditsioneeri sisse ja
välja lülitamiseks. See võib hõlmata ühte üleminekut väljalülitustaimerilt sisselülitustaimerile või sisselülitustaimerilt väljalülitustaimerile 24-tunnise perioodi jooksul.
UNETAIMER SLEEP TIMER
Kui nupp SLEEP (unerežiim) on alla vajutatud kütterežiimil,
siis siseseadme temperatuuri seadistus järk-järgult aja jooksul
langeb, kui jahutusrežiimil, siis tõuseb. Määratud aja möödudes lülitub siseseade automaatselt välja.
Et-2
SEADME OSAD
SISESEADE
Avatud paneel
Sissetõmbevõre
● Enne käivitamist kontrollige, kas sissetõmbevõre on täielikult
kinni. (Vt lehekülg 18.)
Sissetõmbevõre vale
sulgemine võib mõjutada õhukonditsioneeri nõuetekohast
tööd või jõudlust.
Avaneb töötamise ajal ja lülitub välja,
kui töö lõpeb.
● Ärge puudutage juhtpaneeli käega
ega pange sellesse oma sõrme juhtpaneeli avamise/sulgumise ajal. Vastasel juhul võib teie sõrm viga saada.
● Ärge liigutage avatud paneeli oma käega. Jõuga liigutamine võib põhjustada
seadme rikke, aur võib kondenseeruda
väljalaskeavade juurde ja õhukonditsioneerist võib hakata tilkuma vett.
● Ärge riputage avatud paneelile
asju ega pange neid paneeli sisse, kui paneel on avatud. See
põhjustab rikke.
Horisontaalsed labad
(õhuvoolu suunamise labade taga)
Indikaator
Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtja ja nupp MANUAL AUTO
● Kui puldi aku on tühi või pult on kadunud, vajutage käsijuhtimise nuppu MANUAL
AUTO, et jätkata avariirežiimis töötamist.
● Kui hoida käsijuhtimise nuppu MANUAL AUTO 10 sekundit all, siis käivitub sundjahutus.
● Sundjahutust kasutatakse paigaldamise ajal.Kasutamiseks ainult volitatud teenindustöötajatele.
● Kui sundjahutus peaks kogemata käivituma, siis
peatage see nupust START/STOP.
(Roheline) tuli OPERATION
Normaalkäituse ajal põleb, sulatamisprogrammi ajal vilgub aeglaselt.
(Oranž) tuli TIMER
Taimeri tule TIMER vilkumine tähendab, et taimeri seadistused on korrast ära. (Vt lehekülg 21).
(Roheline) tuli ECONOMY
Säästurežiimi tuli ECONOMY põleb siis, kui kasutusel on säästurežiim ja 10 °C TEMPERATUURINI
SOOJENDAMISE kütterežiim.
Avage sissetõmbevõre (vt lk 18)
Siseseadmete lisavarustus
Õhupuhastusfilter
Pult
Kaugjuhtimispuldi hoidik
Plekikruvid
(M3 × 12 mm)
Õhufilter
Äravool
Õhuvoolu suunamise labad
Et-3
Patareid
Õhupuhastusfiltrid
►
PULT
Ventilaatori
nupp FAN
►6
Režiiminupp MODE
►6
Signaali saatja
Muutsuunalise
režiimi nupp SWING
►8
Säästurežiimi
ECONOMY nupp
►9
VÄLISSEADE
Madala mürataseme
nupp LOW NOISE
► 10
Kütmise nupp
10 °C HEAT
► 10
Temperatuuri
nupp TEMP
►6
: Vt lehekülg
Seadistamisnupp SET
►8
Taimeri seadistuse nupp TIMER
SETTING
Nupp
WEEKLY
START/STOP nupp
► 6 • 7 • 10
Saatmise nupp
SEND
Nupp ON/
OFF
Võimsusrežiimi
POWERFUL nupp
►9
Valimise nupp
SELECT
Edasi liikumise
nupp NEXT
Tagasi liikumise
nupp BACK
► 5 • 11~17
SLEEP
nupp
► 11~17
RESET nupp
►5
Kella seadistamise
nupp CLOCK ADJUST
►5
PULDIEKRAAN
Kuva TEMPERATURE (temperatuur)
►6
Näidiku edastamise kuva
Kuva MODE
►6
Ventilaatori kiiruse kuva FAN
►6
Muutsuunalise režiimi
SWING kuva
Kuva LOW NOISE MODE
► 10
►8
Kella ja taimeri kuvad
CLOCK ja TIMER
Kuva SEND
► 5 • 11~17
Illustreerival eesmärgil on joonisel samaaegselt kujutatud kõiki indikaatoreid, kuid tavakasutuses näidatakse vaid hetkel
kasutusel olevaid indikaatoreid.
■ Teave nuppude kasutamise ja puldi kuva kohta
Pärast nupu vajutamist kaugjuhtimispuldil, kuvatakse ainult kasutatavat osa, kuni
signaali edastamine on lõpetatud. See on
mugav funktsioon toimingu sisu lihtsaks
kinnitamiseks.
Nt) Kui muudate eelseadistatud temperatuuri jahutuse ajal väärtuselt 24 °C väärtusele 25 °C.
Enne nupu
vajutamist
Näidiku edastamise kuva
Nupu vajutamisel
Edastus on
lõpetatud
Et-4
ETTEVALMISTUS
HOIATUS
Lülitage vool sisse
● Vaadake, et imikud või lapsed ei neelaks
patareisid kogemata alla.
Lülitage kaitselüliti sisse
ETTEVAATUST
Laadige akud (R03/LR03  2)
1
Libistage noole suunas.
2
Veenduge, et asetate akud sisse õigetpidi (+ / -).
3
● Puldi kaitsmiseks:
- Hoidke pulti eemal otsesest
päikesevalgusest ja üleliigsest soojusest.
- Eemaldage patareid enne kui jätate toote
pikemaajaliselt kasutamisest välja.
- Eemaldage koheselt tühjenenud patareid,
realiseerides järgige riigis kehtivaid
nõudeid ja seadusi.
● Patareist lekkinud vedeliku kokkupuutel
naha, silmade või suuga loputage koheselt
rohke puhta veega ning pöörduge arsti
poole.
● Puldi ja siseseadme vahele jäävad kardinad
või seinad võivad takistada signaali edastamist.
● Vaadake, et pult ei saaks tugevaid lööke.
● Ärge valage puldile vett.
● Ärge üritage kuivpatareisid laadida.
● Ärge kasutage uuesti laetud kuivpatareisid.
Libistage esikaas pealt ära.
Sisestage akud.
Sulgege esikaas.
Määrake nädalapäev ja kellaaeg
1
2
Vajutage nuppu CLOCK ADJUST
Vajutage SELECT nuppe
MO
TU
WE
TH
FR
SA
.
nädalapäeva valimiseks
SU
Kasutage ainult näidatud tüüpi patareisid.
Samaaegselt ärge kasutage uusi ja kasutatud patareisid.
Tavakasutusel kestavad patareid ligikaudu 1 aasta. Kui märkate, et puldi kasutusraadius on märkimisväärselt vähenenud,
siis vahetage patareid ja vajutage pastapliiatsi või muu peenikese otsaga esemega nuppu "RESET".
Vajutage nuppu NEXT
3
4
RESET
Vajutage SELECT nuppe
kellaaja määramiseks.
nupp : Kellaaja suurendamiseks.
nupp : Kellaaja vähendamiseks.
(Iga nupuvajutus muudab kellaaega 1 minuti võrra edasi/tagasi, pikem vajutus muudab aega kiiresti, 10 minuti võrra.)
Vajutage nuppu SEND
KEELATUD
.
Kellaaeg on nüüd seadistatud ja kell hakkab tööle.
● Vajutage nupule SEND, kui olete põhiseadme lähedal. Kui teete seda põhiseadmest kaugel, ei pruugi signaali korralik edastamine olla võimalik ja
sätted ei pruugi saada õigesti konfigureeritud.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
●
●
●
●
Kaugjuhtimispult peab korralikult funktsioneerimiseks olema suunatud signaali vastuvõtjale.
Toimimisraadius: ligikaudu 6 m
Kui siseseade võtab signaali vastu, kostab piiks.
Kui piiksu ei kosta, vajutage uuesti puldi nupule.
Kaugjuhtimispuldi hoidik
ETTEVAATUST
Sisesta
Üles libistama
Kruvid
Lükka
1
Et-5
Hoidiku paigaldamine.
2
Kaugjuhtimispuldi
paigaldamine.
Tõmba välja
3
Kaugjuhtimispuldi eemaldamine.
● Hoidke signaali vastu võttev osa eemal tuledest ja lameekraaniga teleritest.
Signaali ei saa vastu võtta kiir-päevavalguslampidega (nt vahelditüüpi lampidega)
ruumides. Sel juhul küsige nõu poest, kus
seadme ostsite.
KASUTAMINE
Toimingu käivitamiseks
.
Vajuta START/STOP nuppu
Süttib siseseadme roheline märgutuli OPERATION (töötamine).
Õhukonditsioneer käivitub.
Töörežiimi valik
Soovitud režiimi valimiseks vajutage
nuppu MODE.
▲
▲
▲
Iga nupule vajutus vahetab töörežiimi järgnevas järjekorras.
AUTO
COOL
DRY
▼
▼
HEAT
FAN
3 sekundi pärast kuvatakse ülejäänud ekraan.
Näide: Jahutusrežiimil COOL.
Temperatuuri seadistamine
Vajutage nuppu TEMP.
.
nupp: Soovitud temperatuuri suurendamiseks.
nupp: Soovitud temperatuuri vähendamiseks.
● Temperatuurivahemik:
AUTO ....................................18 kuni 30 °C
COOL/DRY ...........................18–30 °C
HEAT .....................................16–30 °C
Kui konditsioneer on ventilatsioonirežiimil FAN, siis temperatuuri kasutada ei saa
(ja seda puldi ekraanile ei kuvata).
3 sekundi pärast kuvatakse ülejäänud ekraan.
Temperatuuri seadistust tuleks võtta piirväärtusena ja tegelik toatemperatuur võib
sellest alati mõnevõrra erineda.
Näide: Kui valida temperatuuriks 26 °C.
Ventilaatori kiiruse seadistamine
Vajutage nuppu FAN
.
Iga nupule vajutus vahetab töörežiimi järgnevas järjekorras:
(AUTO)
(KÕRGE)
(KESKMINE)
(MADAL)
(VAIKNE)
3 sekundi pärast kuvatakse ülejäänud ekraan.
Automaatrežiimil AUTO:
Kütmine
: Ventilaator töötab õhu soojendamise eesmärgil.
Ventilaator töötab aeglasemalt, kui siseseadmesse siseneva õhu temperatuur on madal.
Jahutamine : Mida lähemale jõuab toatemperatuur temperatuuri seadistusele, seda
vaiksemaks jääb ventilaator.
Kui toatemperatuur on määratud temperatuurile lähedal, võib siseventilaator aeg-ajalt energia säästmiseks peatuda.
Ventilaator : Ventilaator töötab MED kiirusel.
Näide: Automaatrežiimil AUTO.
VAIKNE REŽIIM
Käivitub vaikne režiim SUPER QUIET. Vaikse režiimi ajal on siseseadme õhuvool tavalisest väiksem.
● Vaikset režiimi SUPER QUIET ei saa kasutada koos kuivatusrežiimiga DRY. (Sama
kehtib ka automaatrežiimil AUTO käivitunud kuivatusrežiimi DRY kohta.)
● SUPER QUIET režiimi kasutamine vähendab mõnevõrra kütte- ja jahutusrežiimide
efektiivsust. Kui vaikse režiimi SUPER QUIET kasutamise tõttu ei saavuta te soovitud toatemperatuuri, siis muutke siseseadme ventilaatori kiirust.
Et-6
KASUTAMINE
Automaatrežiim AUTO CHANGEOVER
AUTO:
● Automaatrežiimi AUTO CHANGEOVER sisselülitamisel jääb ventilaator
mõneks minutiks tööle väga vaiksetel pööretel, siseseade mõõdab sel ajal
toas valitsevat olukorda ning valib sobiva režiimi.
Kui toatemperatuur on kõrgem kui temperatuuriseadistuses määratud
temperatuur → jahutus- või kuivatusrežiim
Kui toatemperatuur on sarnane temperatuuriseadistuses määratud temperatuuriga → töörežiim valitakse välistemperatuuri järgi
Kui toatemperatuur on madalam kui temperatuuriseadistuses määratud
temperatuur → kütterežiim
Termostaadil
määratud temperatuur
Jahutus- või kuivatusrežiim
Määratud
välistemperatuuri
põhjal
Kütmine
● Kui siseseade on saavutanud temperatuuri seadistusele lähedase toatemperatuuri, algab monitoorimine. Monitooringu ajal töötab ventilaator madalal kiirusel. Kui temperatuur ruumis seejärel muutub, siis valib siseseade
uuesti sobiva töörežiimi, millega saavutada temperatuuriseadistuses määratud temperatuur.
● Kui automaatrežiimil valitud töörežiim ei sobi, on võimalik manuaalselt sisse lülitada üks töörežiimidest (HEAT, COOL, DRY, FAN).
Režiimi kasutamine
Kütmine: ● Ruumi soojendamiseks.
● Kütterežiimi sisselülitamisel töötab siseseadme ventilaator 3–5 minutit
madalatel pööretel, pärast mida lülitub sisse valitud ventilaatori kiirus.
Enne täiskiirusel käivitumist soojendab siseseade kõigepealt üles seadme
enda osad.
● Väga madala välistemperatuuri korral võib välisseadmele tekkida jää, mis
vähendab seadme efektiivsust. Seepärast lülitab õhukonditsioneer aegajalt sisse automaatse sulatusprogrammi. Automaatse sulatusprogrammi
ajal tuli OPERATION vilgub ja kütterežiim on peatatud.
● Alates kütterežiimi sisselülitamisest kulub toatemperatuuri tõstmiseks teatav aeg.
Jahutamine: ● Ruumi jahutamiseks.
Kuivatamine: ● Kasutage kergeks jahutuseks ja ruumi niiskuse vähendamiseks.
● Kuivatusrežiimi ei saa kasutada ruumi soojendamiseks.
● Kuivatusrežiimil töötab siseseade madalal kiirusel; ruumi niiskustaseme
korrigeerimiseks võib siseseadme ventilaator aeg-ajalt peatuda. Samuti
võib ventilaator ruumi niiskustaseme korrigeerimise ajal töötada väga madalal kiirusel.
● Kuivatusrežiimil ei saa ventilaatori kiirust käsitsi muuta.
Ventilaator: ● Kasutage ruumis õhuringluse tekitamiseks.
Töötamise peatamine
Vajuta START/STOP nuppu
.
Vooluindikaator OPERATION roheline märgutuli kustub.
Et-7
Kütmise ajal:
Seadistage temperatuuriseadistus tasemele, mis on ruumi temperatuurist kõrgem.
Kütterežiim ei käivitu, kui temperatuuriseadistus on ruumi tegelikust temperatuurist
madalam.
Jahutamisel/kuivatamisel:
Seadistage termostaadi temperatuur tasemele, mis on ruumi temperatuurist madalam. Jahutus- ja kuivatusrežiim ei käivitu,
kui temperatuuriseadistus on ruumi tegelikust temperatuurist kõrgem (jahutusrežiimil
töötab ainult ventilaator).
Ventilatsiooni ajal:
Sellel režiimil saate kasutada siseseadet
ruumi soojendamiseks ja jahutamiseks.
ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMINE
Vertikaalse (üles-alla) õhuvoo suunda saab muuta, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu SET. Horisontaalse (vasakule-paremale)
õhuvoo suunda saab käsitsi reguleerida, liigutades õhuvoo suunamise ribisid.
Horisontaalse õhuvoo reguleerimisel käivitage õhukonditsioneer ja veenduge, et vertikaalsed õhuvoo suunamise ribid on peatatud.
Õhuvoo vertikaalne suunamine
HOIATUS
.
Vajutage nuppu SET
Iga nupule vajutamine muudab õhuvoolu suunda järgmiselt:
1
2
3
4
5
6
7
Õhuvoo suunamise tüübid:
1, 2, 3 : Jahutamisel/kuivatamisel
4, 5, 6, 7 : Kütmisel
1
Kaugjuhtimispuldi ekraanil ei muutu miski.
2
3
4
5
6
7
● Kasutage õhuvoolu suuna muutmist ülaltoodud vahemikus.
● Õhuvoolu vertikaalse suuna määrab töörežiim.
Jahutamisel/kuivatamisel : Õhuvoo horisontaalne suund 1
Kütmisel
: Suund alla 6
● Automaatrežiimil AUTO suundub õhuvool esimestel minutitel horisontaalselt 1; sel
ajal ei saa õhuvoolu suunda ise muuta.
Ajutiselt on õhuvool asendis 1, kui õhuvoolu temperatuur on kütterežiimi algul madal.
Horisontaalne reguleerimise
Reguleerige horisontaalse õhuvoo ribid.
● Liigutage horisontaalse õhuvoo ribisid, et suunata õhku, nagu soovite.
Horisontaalsed labad
● Ärge pange sõrmi või esemeid väljalaskeavadesse, sest kiirelt töötav ventilaator
võib põhjustada kehavigastusi.
● Õhuvoo vertikaalse suunamise ribide liigutamiseks kasutage ainult SET nuppu
kaugjuhtimispuldil. Nende käsitsi liigutamine võib põhjustada konditsioneeri
seiskumise ja restardi. Selle järel alustavad ribid jälle tavapäraselt tööd.
● Jahutus- või kuivatusrežiimil ärge
seadistage õhuvoo suunamise ribisid
mitmeks tunniks soojendusvahemikku
(4–7), sest aur võib kondenseeruda
väljalaskeavade juurde ja siseseadmest
võib hakata tilkuma vett. Kui õhuvoo
suunamise ribid jäetakse jahutus- või
kuivatusrežiimil soojendusvahemikku
kauemaks kui 30 minutit, pöörduvad
need automaatselt tagasi asendisse 3.
● Valige hoolikalt õhuvoolu suunda ja toatemperatuuri, kui kasutate seadet ruumis, kus on imikud, lapsed, vanemad
või haiged inimesed.
ETTEVAATUST
● Kui reguleerite parem- ja vasakpoolseid
labasid, peate esmalt peatama vertikaalsed
labad (üles-alla) ja enne suuna kohandamist veenduma, et need peatuvad täielikult.
Nupp
Nupp (2 kohas)
MUUTSUUNALINE ÕHUVOOL
Toode liigutab õhuvoolu ventilatsiooniavasid üles ja alla, et viia jahedat või sooja õhku toas igale poole.
Muutsuunalise režiimi SWING valimine
Vajutage nuppu SWING
.
Režiimi SWING näidik "
" süttib.
Selles režiimis liiguvad õhuvoo suunamise ribid automaatselt, et suunata õhuvoog nii
üles kui ka alla.
Muutsuunalise režiimi SWING peatamine
Vajutage uuesti
nuppu SWING.
Režiimi SWING kuva "
" kustub.
Õhuvoolu suund pöördub tagasi asendisse, milles see oli enne muutsuunalise režiimi
käivitamist.
Teave muutsuunalise õhuvoo režiimi kohta
Jahutamisel/kuivatamisel : Liigub 1 ja 4 vahel.
Kütmisel
: Liigub 4 ja 7 vahel.
● Muutsuunaline režiim SWING võib ajutiselt peatuda, kui õhukonditsioneeri ventilaator seiskub või on seadistatud väga aeglasele
kiirusele.
Et-8
SUURE VÕIMSUSEGA TOIMING
Toode töötab maksimumvõimsusel, mis on mugav, kui soovite ruumi kiiresti maha jahutada või üles soojendada.
Enne kasutusele võttu lülitage õhukonditsioneer sisse.
Töörežiimi POWERFUL kasutamine
Vajutage nuppu POWERFUL
.
Ainult selle nupu kasutamisel on piiks teistest erinev.
Suure võimsusega toimingu käivitamine: Mesilanep 3 korda (piip-piip-piip!) / Muul juhul: Piiks 2 korda (piip-piip!)
Töörežiimi POWERFUL peatamine
Vajutage uuesti
nuppu POWERFUL.
Jätkub tavaline töörežiim.
Teave töörežiimi POWERFUL kohta
Jahutamine/kuivatamine ● Suure võimsusega režiim lülitatakse automaatselt välja, kui toatemperatuur langeb seadistatud temperatuurile või
kui töörežiimi POWERFUL seadistamisest on möödunud 20 minutit. Kuid see ei lülitu automaatselt välja töörežiimi
POWERFUL seadistamise teatud aja jooksul.
Kütmine
● Suure võimsusega režiim lülitatakse automaatselt välja, kui toatemperatuur tõuseb seadistatud temperatuurile või
kui töörežiimi POWERFUL seadistamisest on möödunud 20 minutit. Kuid see ei lülitu automaatselt välja töörežiimi
POWERFUL seadistamise teatud aja jooksul.
● Tuule suund ja õhuvooluhulk seadistatakse töörežiimis POWERFUL automaatselt. Tuule suund ja õhuvooluhulk seadistatakse töörežiimis POWERFUL automaatselt.
● Töörežiime POWERFUL ja ECONOMY ei saa korraga seadistada.
Eelisõigus on funktsioonil, mille nuppu vajutatakse puldil viimasena.
● Kui töörežiim POWERFUL seadistatakse režiimi "
" seadistamise ajal, siis režiim "
" tühistatakse pärast töörežiimi POWERFUL lõppemist.
SÄÄSTUREŽIIM ECONOMY
Enne kasutusele võttu lülitage õhukonditsioneer sisse.
Säästurežiimi ECONOMY kasutamine
Vajutage nuppu ECONOMY
.
Märgutuli
OPERATION TIMER
ECONOMY
Säästurežiimi ECONOMY märgutuli (roheline) süttib.
Algab säästurežiimi ECONOMY kasutamine.
Säästurežiimi ECONOMY peatamine
Vajutage uuesti
: Põleb
: VÄLJAS
nuppu ECONOMY.
Säästurežiimi ECONOMY märgutuli (roheline) kustub.
Jätkub tavaline töörežiim.
Teave säästurežiimi ECONOMY kohta
● Säästurežiimil ECONOMY jääb ruumitemperatuur seadistatust jahutusrežiimil pisut soojemaks ja kütterežiimil pisut jahedamaks. Säästurežiimil ECONOMY on energiakulu väiksem kui tavarežiimil.
● Ühe õhukonditsioneeriga süsteemi puhul moodustab säästurežiimi ECONOMY suurim võimsus ligikaudu 70% õhukonditsioneeri tavalisest võimsusest nii jahutamisel kui küttel.
● Mitme õhukonditsioneeriga süsteemis saab säästurežiimi ECONOMY kasutada ainult selleks seadistatud siseseadmel.
● Kui säästurežiimist ECONOMY ei piisa toa jahutamiseks (või soojendamiseks), siis lülitage sisse tavarežiim.
● Sel ajal kui õhukonditsioneer monitoorib ruumi temperatuuri automaatrežiimil AUTO, ei ole võimalik säästurežiimi ECONOMY
sisse lülitada isegi mitte nupust ECONOMY.
Et-9
KÜTTEREŽIIM 10 °C HEAT
10 °C temperatuurini kütmise kasutamine
Vajutage 10 °C kütmise nuppu
.
Säästurežiimi ECONOMY märgutuli (roheline) süttib.
10 °C temperatuurini kütmise peatamine
Vajuta START/STOP nuppu
Kütterežiimiga 10 °C HEAT samaaegselt saab kasutada ainult järgmisi
funktsioone.
• SET
.
Säästurežiimi ECONOMY märgutuli (roheline) kustub.
Seejärel toiming lõpeb.
Märgutuli
10 °C temperatuurini kütmise kasutamisest
• Kütterežiim ei käivitu, kui ruumitemperatuur on piisavalt kõrge.
, sellel režiimil
• Ruumi temperatuur hoitakse 10 °C, kui vajutate nupule 10 °C HEAT
takistatakse ruumi liigset jahtumist.
• Kui mitme konditsioneeriga süsteemis kasutatakse välisseadet kütmiseks, siis tõuseb
temperatuur ka ruumist, kus siseseadmele on pandud "10°C HEAT" režiim. Kui soovite kasutada kütterežiimi "10°C HEAT," on soovitatav kõik siseseadmed lülitada kütterežiimile "10°C HEAT"
OPERATION
: Põleb
TIMER
ECONOMY
: VÄLJAS
VÄLISSEADME MADALA MÜRATASEMEGA TOIMING
Töörežiim OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Välisseadme madal müratase) vähendab välisseadme mürataset ventilaatori kiiruse ja
kompressori pöörlemiste arvu summutamisega.
See on efektiivne, kui ümbrus on vaikne, näiteks öösel.
Töörežiimi OUTDOOR UNIT LOW NOISE kasutamine
Vajutage OUTFOOR UNIT LOW NOISE nuppu
Puldiekraanile ilmub "LOW NOISE" (madal müratase) "
.
".
Töörežiimi OUTDOOR UNIT LOW NOISE peatamine
Vajutage OUTFOOR UNIT LOW NOISE nuppu
Puldiekraanilt kaob "LOW NOISE" (madal müratase) "
Jätkub tavaline töörežiim.
.
".
Töörežiimi OUTDOOR UNIT LOW NOISE kohta
• Töörežiimi OUTDOOR UNIT LOW NOISE saab kasutada jahutamise, kütmise ja automaatse töötamise ajal. Seda ei saa kasutada
režiimides FAN ja DRY.
• Töörežiimi OUTDOOR UNIT LOW NOISE salvestatakse isegi siis, kui õhu konditsioneeriga on peatatud. Puldiekraani kuva säilib
samuti.
• Kui ventilaatori kiirus ja välisseadme kompressori pöörlemiste arv on piisavalt vähenenud, ei vähenda töörežiim OUTDOOR UNIT
LOW NOISE rohkem ventilaatori kiirust ega kompressori pöörlemiste arvu.
• Pealegi, kui töörežiim POWERFUL on seadistatud režiimi "
" seadistamise ajal, tühistatakse "
" pärast töörežiimi
POWERFUL lõpetamist.
• Kui välistemperatuur on kõrge, ei tohi seda kasutada isegi siis, kui see on seadistatud.
• Kui kompressori pöörlemise ja ventilaatori kiirus on piisavalt madal, ei saa seda kasutada isegi siis, kui see on määratud.
• Seda funktsiooni ei kasutata mitmik-tüüpi õhukonditsioneeridega Vabastage see, kui see on häälestatud. Vastasel juhul ei saa
juhtmevaba kaugjuhtimispuldi signaali vastu võtta.
KÄSIJUHTIMINE
Kasutage käsijuhtimise nuppu MANUAL AUTO, kui pult on kadunud või seda ei saa kasutada.
Kuidas kasutada juhtpaneeli
Vajutage näidikul käsijuhtimise nuppu
3–10 sekundit.
Toimingu peatamiseks vajutage käsijuhtimise nupule
Käsijuhtimise MANUAL AUTO kohta
vt lk 3.
MANUAL AUTO
MANUAL AUTO 3 sekundit.
● Õhukonditsioneeri töörežiim, mis käivitub käsijuhtimise nupust MANUAL
AUTO, on sama, mis kaugjuhtimispuldilt
valitav automaatrežiim AUTO (vt lk 7).
● Ventilaatori kiirus määratakse automaatrežiimiga "AUTO" ja temperatuuriseadistus pannakse standard seadistusele (24 °C).
Et-10
SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMERI KASUTAMINE
● SISSELÜLITUSTAIMER : Õhukonditsioneer käivitub määratud ajal.
● VÄLJALÜLITUSTAIMER : Õhukonditsioneer peatub määratud ajal.
● Enne taimerfunktsiooni kasutamist veenduge, et kaugjuhtimispuldil on seadistatud
õige kellaaeg.
Välja- või sisselülitustaimeri kasutamine
1
Vajutage nuppu TIMER SETTING
Alguses vilgub "
.
", vajutage nuppu SELECT
, et valida kas "
" või "
Vajutage nuppu NEXT
2
Nupp SELECT
määramiseks.
3
Vajutage nuppu SEND
" vahemikust "
".
.
soovitud sisse- või väljalülitusaja
.
"
Sisselülitustaimeri korral lõpetab õhukonditsioneer töötamise.
"●"
" või "
" vilgub
Õhukonditsioneeri väljalülitamine
aktiivse taimeriga
Kui soovite tühistada seadistuse keskmise, vajutage nupu SEND asemel nupule
TIMER SETTING
Vajuta START/STOP nuppu
.
.
Välja- või sisselülitustaimeri tühistamine
1
2
Vajutage nuppu ON/OFF
"
"
, kuni "
"
on kuvatud.
kaob ekraanilt.
● Vajutage nuppu ON/OFF
, kui "
" ei ole kuvatud, et seadistada sisse- või väljalülitustaimer ajale, mille viimati määrasite.
● Te ei saa kombineerida taimereid WEEKLY, ON/OFF (PROGRAM) ja SLEEP.
Et-11
PROGRAMMITAIMERI KASUTAMINE
● Programmitaimeriga valitakse taimerid konditsioneeri sisse ja välja lülitamiseks. See
võib hõlmata ühte üleminekut väljalülitustaimerilt sisselülitustaimerile või sisselülitustaimerilt väljalülitustaimerile 24-tunnise perioodi jooksul.
● Enne taimerfunktsiooni kasutamist veenduge, et kaugjuhtimispuldil on seadistatud
õige kellaaeg.
Programmitaimeri kasutamine
1
Vajutage nuppu TIMER SETTING
Alguses vilgub "
", vajutage nuppu SELECT
, et valida "
" vahemikust "
Vajutage nuppu NEXT
2
".
.
Vajutage nuppu SELECT
aja määramiseks.
Vajutage nuppu NEXT
3
.
soovitud sisselülitus-
.
Vilkuv "
Vajutage nuppu SELECT
määramiseks.
soovitud väljalülitusaja
"● "
Õhukonditsioneeri väljalülitamine
aktiivse taimeriga
Vajuta START/STOP nuppu
4
Vajutage nuppu SEND
".
.
.
Sisselülitustaimeri korral lõpetab õhukonditsioneer töötamise.
Kui soovite tühistada seadistuse keskmise, vajutage nupu SEND asemel nupule
TIMER SETTING
.
Programmitaimeri tühistamine
1
2
Vajutage nuppu ON/OFF
kuvatud.
"
, kuni "
" on
" kaob ekraanilt.
● Vajutage nuppu ON/OFF
, kui "
" ei ole kuvatud, et seadistada sisse- või väljalülitustaimer uuesti ajale, mille
viimati määrasite.
● Käivitage seade ainult siis, kui väljalülitus- ja sisselülitustaimer on kombineeritud.
(Kas OFF → ON või ON → OFF ühe korra)
● Väljaspool väljalülitus- ja sisselülitustaimerit käivitub esmalt see taimer, mille lähim seadistatud aeg on hetkeajale kõige lähe-
mal. Saate kuvada toimingute järjekorra, kasutades selleks puldi ekraanil olevaid nooli ("
" või "
").
● Te ei saa kombineerida taimereid WEEKLY, ON/OFF (PROGRAM) ja SLEEP.
● Programmitaimerit ei saa määrata varem kui 24 tundi ette.
Et-12
UNETAIMERI KASUTAMINE
Saate määrata väljalülitustaimeri mis tahes ajale soovite, kui lähete magama.
Toode reguleerib temperatuuri, et see oleks magamiseks sobiv ja aitaks mugavalt magada.
Kui olete seadistatud soovitud aja, saate taimeri määrata kergesti käivituma järgmisest ajast, vajutades
korra nuppu SLEEP.
Unetaimeri SLEEP kasutamine
1
Vajutage nuppu TIMER SETTING
" kuvatakse esmalt vilkuvana.Vajutage nupu-
"
le SELECT
2
, et valida "
".
Vajutage nuppu NEXT
.
Vajutage nuppu SELECT
, et määrata väljalülitusaeg.
9H
0.5H
(30 min)
▲
Vajutage nuppu SEND
▲
1H
▲
2H
▲
3H
▲
5H
▲
7H
▲
7H
▲
5H
▲
3H
▲
2H
▲
1H
▲
9H
▲
nupp:
(30 min)
0.5H
▲
nupp:
3
.
.
Vilkuv "
Kui soovite tühistada seadistuse keskmise, vajutage nupu SEND asemel nupule
TIMER SETTING
"● "
"
Õhukonditsioneeri väljalülitamine
aktiivse taimeriga
.
Vajuta START/STOP nuppu
.
Unetaimeri SLEEP tühistamine
1
Vajutage nuppu SLEEP
2
"
, kui kuvatud on "
".
● Kui vajutate nuppu SLEEP
, kui
rohkem ei kuvata, seadistatakse
viimati määratud SLEEP TIMER uuesti.
● Taimereid WEEKLY, ON/OFF (programmitaimer) ja SLEEP ei saa kombineerida.
" kaob ekraanilt.
Unetaimerist SLEEP
Unetaimeri SLEEP saab vältida liigset kütmist või jahutamist, selleks muudab taimer automaatselt temperatuuri vastavalt ajale. Kui
seadistatud ajavahemik saab läbi, siis õhukonditsioneer seiskub.
Kütmisel:
Unetaimeri SLEEP käivitamisel langeb temperatuuri seadistus
1 °C 30 tunni kohta. Kui termostaadi seadistus on langenud
4 °C võrra, siis hoitakse seda, kuni määratud aeg on möödunud,
pärast mida õhukonditsioneer lülitub välja.
Unetaimeri SLEEP seadistamine
Seadista temperatuur
1 °C 2 °C
Jahutamisel/kuivatamisel:
Unetaimeri SLEEP käivitamisel tõuseb temperatuuri seadistus
1 °C 1 tunni kohta. Kui temperatuuri seadistus on tõusnud 2 °C
võrra, siis hoitakse seda, kuni määratud aeg on möödunud, pärast mida õhukonditsioneer lülitub välja.
Unetaimeri SLEEP seadistamine
Seadista aeg
3 °C
4 °C
1h
30 minutit
Seadista temperatuur
1h
1h
30 minutit
Seadista aeg
Et-13
1 °C
2 °C
Nädalataimeri kasutamine
Nädalataimeri kasutamine järgmistel juhtudel
"Väljalülitustaimerit", mille puhul toiming peatatakse ja "sisselülitustaimerit", mille puhul toiming käivitatakse, saab kombineerida ja
), nädalaks 28 määrangut.
üheks päevaks saab teha 4 määrangut (programm
Enne programmi loomist kohandage esmalt nädal ja aeg edastage see õhukonditsioneerile.
Kui nädalat ja kellaaega ei ole kohandatud, ei saa programmi seadistatud ajal kasutada.
Vt [Soovitud nädalapäeva ja kellaaja seadistamine] (lk 5).
Kui olete selle määranud, tehakse seadistatud toiming iga päev ja igal nädalal.
Näide, kuidas määrata taimerit 1
Esmaspäevast reedeni
Programm
Määrake sisselülitustaimer temperatuuriga 24 °C kl 7-le. Programm
Programm
Määrake sisselülitustaimer temperatuuriga 26 °C kl 17-le. Programm
Määrake väljalülitustaimer kl 9-le.
Määrake väljalülitustaimer kl 11-le.
Laupäev
Programm
~
Taimer seadistused puuduvad.
Pühapäev
Kui määrate väljalülitustaimeri programmi
Programm
7:00 SISSE 24 °C
Esmaspäevast
reedeni
kl 9-le, programmi
Programm
9:00 VÄLJA
Tööleminek
kl 17-le ja programmi
Programm
17:00 SISSE 26 °C
Programm
23:00 VÄLJA
23-le.
Magamaminek
Kojutulek
Äratus
Laupäev
Pühapäev
kl 11-le, programmi
Taimeri seadistused puuduvad
SEES
Programm
9:00 VÄLJA
SEES
Programm
11:00 VÄLJA
SEES
Programm
17:00 VÄLJA
SEES
Programm
23:00 VÄLJA
Näide, kuidas määrata taimerit 2
Saate määrata kindla temperatuuri nädalataimeri sisselülitusseadistuses.
*Saate määrata temperatuuri režiimide Auto, Cool ja Dry jaoks vahemikus 18–30 °C, režiimi Heat puhul on see 10 või 16–30 °C.
Isegi kui määrate 10, 16 või 17 °C, kui käivitate toote režiimil Auto, Cool või Dry, töötab see temperatuuril 18 °C.
Kütteperioodil, isegi kui konfigureerite üksikasjalikud seadistused madala temperatuuriga, kui kedagi ei ole toas ja kõrge temperatuuriga, kui keegi on toas, lülitub õhukonditsioneer automaatselt ümber.
Programm
7:00 SISSE 22 °C
Märkused:
Programm
9:00 SISSE 24 °C
Programm
17:00 SISSE 26 °C
Programm
23:00 SISSE 22 °C
● Toimingud peale temperatuuriseadistuse on samad viimasel hetkel, kui toiming peatati, seega ei saa
toiminguid nagu Jahutamine → Kütmine → Jahutamine → Kütmine automaatselt seadistada.
● Kui sisse- ja väljalülitusprogrammid on seadistatud samale ajale, käivitab õhukonditsioneerimine sisselülitusprogrammi.Kui kaks sisselülitusprogrammi on seadistatud samale ajale, käivitab õhukonditsioneer
programmi, mis määrati varem.
● Kui tekib voolukatkestus, näiteks nädalataimeri WEEKLY seadistuse ajal või kaitselüliti lõpetab töötamise, on õhukonditsioneeri sisemine taimer vale. (vt lk 21 automaatne taaskäivitus) Sellisel juhul peamise
taimeri tuli teavitab teid sellest vilkumisega, et viia vastavusse aeg ja kuupäev. (vt lk 5 soovitud nädalapäeva ja kellaaja seadistamine).
● Te ei saa kasutada sisse-/väljalülitustaimerit koos unetaimeriga.Kui soovite käivitada toote nädalataimeriga pärast seda, kui aeg on pärast sisse- ja väljalülitus- või unetaimeri kasutamist nädalataimeri jooksul
lõppenud, peate nädalataimeri uuesti seadistama. (Vt lehekülg 17)
Et-14
Nädalataimeri kasutamine
Nädalataimeri WEEKLY kasutamine
1
Vajutage nuppu TIMER SETTING
" vilgub.
Esiteks, kuna "
Vajutage nuppu NEXT
2
.
.
Valige programm ja päev nupu SELECT abil
Programm
1 nädal
Programm
Esmaspäev
Programm
1 nädal
Programm
Esmaspäev
Programm
Teisipäev
Programm
Laupäev
Vilkuv "
.
Programm
Pühapäev
Programm
Pühapäev
Vajutage nuppu NEXT
, kui programm
päev, mida soovite valida, vilguvad.
".
ja
Programm ja nädalapäev /"
3
Nupu SELECT abil
" vilguvad
valige toiming sisselülitus-,
väljalülitustaimeriga või ilma taimerita.
Töötamine ilma taimerita
1. Vajutage nuppu NEXT, et
reerida järgmine seadistus.
naasta sammu 2 ja konfigu-
2. Vajutage lõpetamiseks nuppu
Vajutage nuppu NEXT
Et-15
SEND.
.
Vilkuv "
" või "
"•"
".
Nädalataimeri kasutamine
4
Vajutage nuppu SELECT
litusaja määramiseks.
soovitud sisselülitus- või väljalü-
Kui valisite OFF sammus 3
, et naasta sammu
1. Vajutage nuppu NEXT
2 ja konfigureerida
järgmine seadistus.
.
2. Vajutage nuppu SEND
Vajutage nuppu NEXT
5
.
Ajakuva /"
Vajutage nuppu SELECT
" vilgub
temperatuuri seadistamiseks.
Järgmisele seadistusele liikumiseks vajutage nuppu
NEXT
, naaske sammu 2 konfigureerige järg-
mine seadistus.
Seadistuse lõpetamiseks vajutage nuppu SEND
.
Kui soovite tühistada seadistuse keskmise, vajutage nupu SEND asemel nupule
TIMER SETTING
.
Temperatuuri kuva /"
Märkused:
" vilgub
● Nädalataimeri WEEKLY tühistamisel valige sammus 3 taimeri tühistamise toiming jaotises Nädalataimeri
WEEKLY kasutamine.
● Kui soovite naasta eelmisesse sammu seadistusi konfigureerida, vajutage eelmisesse sammu naasmiseks
nuppu BACK
.
● Vajutage nuppu SEND
, kui olete põhiseadme lähedal. Kui teete seda põhiseadmest kaugel, ei pruugi
signaali korralik edastamine olla võimalik ja sätted ei pruugi saada õigesti konfigureeritud.
Et-16
Nädalataimeri kasutamine
Kontrollige ajakava
1
Vajutage nuppu TIMER SETTING
Esiteks, kuna "
" vilgub.
Vajutage nuppu NEXT
2
.
Kontrollige programmi, kuupäeva ja aega nupuga
SELECT
3
.
.
Vajutage nuppu TIMER SETTING
naasmiseks.
tavaekraanile
Nädala taimeri WEEKLY tühistamine
1
2
Vajutage nuppu WEEKLY
"
, kui kuvatakse "
" kaob ekraanilt.
●"
, et määrata nädala
" ei kuvata, vajutage nuppu WEEKLY
taimer WEEKLY uuesti.
● Te ei saa kombineerida taimereid WEEKLY, ON/OFF (PROGRAM) ja SLEEP.
Et-17
".
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
3. Vahetage õhufiltrid välja.
ETTEVAATUST
● Enne toote puhastamist pange see seisma ning eraldage
elektrivõrgust.
● Enne käivitamist kontrollige, kas sissetõmbevõre on täielikult
kinni.
● Ärge puudutage siseseadme hooldamise ajal soojusvaheti alumiiniumribisid, kehavigastuse oht.
● Ärge pihustage siseseadmele putukamürki või juukselakki.
● Seadme hooldamise ajal ei tohi seista libisemisohtlikul, ebatasasel või ebastabiilsel pinnal.
Pange filter paneeliga kohakuti ja lükake sisse nii, et kaks
alumist naga siseneksid oma pesadesse.
Õhufiltri klapid (2 kohas)
Sissetõmbevõre avamine
Sissetõmbevõre sulgemine
1. Sissetõmbevõre vahekaardid mõlemalt
poolt tõmmatakse ettepoole.
1. Vabastage kaitsevõre.
Kaitsevõre
Klõps
Klapp
Klapp
Ärge avage osa "Ainult avatud paneel".
HEA
KEELATUD
Avatud paneel
2. Sulgege sissetõmbevõre.
Vajutage punkti A ja punkti C õrnalt, kuni need kohale klõpsavad, seejärel vajutage kergelt punkti B.
Klõps
Sissetõmbevõre klapp
A
B
C
Klõps
Sissetõmbevõre klapp
2. Kinnitage sissevooluvõre kaitsevõrega.
Kaitsevõre
Klõps
Punkti C puhul vajutage
kergelt sisemist külge.
Kui sissetõmbevõre ei ole täielikult suletud, siis õhukonditsioneer ei tööta, ja tuli vilgub, nagu allpool näidatud.
Märgutuli
OPERATION TIMER
ECONOMY
Õhufiltrite puhastamine
1. Eemaldage õhufiltrid.
Tõstke õhufiltri käepide üles, võtke kaks alumist naga lahti
ja tõmmake käepide välja.
Õhufiltri käepidemed
Õhufiltri klapid (2 kohas)
2. Eemaldage tolm tolmuimeja või pesemise
abil.
● Tolmu õhufiltriks eemaldamiseks kasutage tolmuimejat või
peske filter neutraalse pesuvahendi ja sooja veega. Pärast
pesemist laske filtril enne paigaldamist varjulises kohas kuivada.
● Tolmu kogunemisel õhufiltrisse väheneb õhuvool ja töö efektiivsus ning kasvab müra.
● Tavapärase kasutamise korral tuleks filtreid iga 2 nädala järel
puhastada.
: Vilkuv
● Kõigepealt vilgub toimingu märgutuli 5 korda ja seejärel
taimeri märgutuli vilgub 8 korda ja seda korratakse.
● Säästurežiimi märgutuli vilgub.
● Sulgege sissetõmbevõre kindlalt.Kui võre on kindlalt suletud, märgutuled lõpetavad vilkumise ja siseseade käivitub.
● Sissetõmbevõre sulgemisel võib avatud paneel olla
avatud. Sellisel juhul lülitage esmalt välja toide, seejärel
uuesti sisse ja avatud paneel naaseb oma tavapärase
sulgemise olekusse.
● Pikemate kasutusperioodide jooksul võib siseseadmesse
koguneda tolmu, mis vähendab seadme efektiivsust. Soovitav on puhastamise ja hooldamise kõrval ka siseseadet
regulaarselt kontrollida. Täiendavat infot antakse teeninduses.
● Siseseadme korpuse puhastamisel kasutage vett, mille
temperatuur ei ületa 40 °C, vältige abrasiivseid puhastusvahendeid või volatiilseid aineid nagu benseen või vedeldi.
● Kui lülitate siseseadme välja 1 kuuks või kauemaks, laske
esmalt seadmel töötada ventilaatorirežiimil pidevalt umber
poolteist päeva, et seadme sisemised osad korralikult ära
kuivaksid.
Et-18
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Õhufiltri paigaldamine või asendamine
1. Avage sissetõmbevõre ja eemaldage õhufiltrid.
Vaadake lk 18.
Teave õhufiltrite kohta
● Kui kasutatakse õhufiltreid, saab mõju suurendada ventilaatori kiirust "High" peale seadistades.
[APPLE-CATECHIN FILTER]
(1 leht)
2. Eemaldage mustad esipaneeli raamide
külge kinnitatud õhufiltrid. (Vahetamisel)
Õhupuhastusfiltri raam
● Õhupuhastusfiltrid on ühekordselt kasutatavad filtrid. (Neid ei
saa pesta ega uuesti kasutada.)
● Õhupuhastusfiltrite hoiustamine. Kui olete paki avanud, kasutage filtreid niipea kui võimalik.
(Õhupuhastusefekt väheneb, kui filtrid jäetakse lahtisesse pakendisse.)
● Tavaliselt tuleb filtreid vahetada iga 3 kuu järel.
Ostke kasutatud mustade õhupuhastusfiltrite asemele spetsiaalsed õhupuhastusfiltrid (UTR-FA16) (müüakse eraldi).
Õhupuhastusfiltrid
3. Kinnitage uus (või hooldatud) õhufiltrid
esipaneeli raamile.
[DESODOREERIV IOONFILTER (helesinine)]
(1 leht)
Õhupuhastusfiltri raam
● Filtrit tuleb vahetada umbes iga kolme aasta järel, et säilitada
desodoreeriv efekt.
● Filtriraam ei ole ühekordselt kasutatav toode.
Filtri vahetamiseks ostke spetsiaalne lõhnatustamise filter
(UTR-FA16-2) (müüakse eraldi).
Klapid (7 kohad)
Klapid (7 kohad)
Õhupuhastusfilter
Uusi õhufiltreid saab kinnitada mis tahes parem- või vasakpoolsele raamile.
Vahetage filtrid alljärgnevate osade vastu (eraldi ostetavad).
● APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
● DESODOREERIV IOONFILTER: UTR-FA16-2
4. Paigaldage õhufiltrid ja sulgege sissetõmbevõre.
Vaadake lk 18.
Lõhnatustamise filtrite hooldus
Desodoreeriva efekti säilitamiseks puhastage, palun, filtrit alljärgnevalt kord kolme kuu jooksul.
(1) Eemaldage lõhnatustamise filter.
(2) Peske veega, kuivatage õhu käes.
1) Peske filter kõrgsurvega kuuma veega läbi, kuni filtri
pind on kaetud veega. Uhtke neutraalse pesuvahendiga.Pesemisel filtri hõõrumine või väänamine vähendab
selle õhupuhastavat toimet.
2) Loputage voolava vee all.
3) Laske kuivada varjulises kohas.
(3) Asetage lõhnatustamise filter tagasi.
Filtri asendamise indikaator (eriseadistus)
Kasutatav, kui on paigaldamise ajal seadistatud.
Funktsiooni kasutamise jaoks pöörduge teeninduse poole.
● Säästurežiimi ECONOMY märgituli süttib, kui on aeg õhufiltreid puhastada.
Märgutuli
OPERATION TIMER
ECONOMY
: Vilkuv
● Puhastage filtreid vastavalt lk 18.
● Pärast puhastamist hoidke siseseadme käsijuhtimise nuppu
MANUAL AUTO
kuni 2 sekundit või kauem. (Vt 3. lehekülg)
Et-19
VEAOTSING
HOIATUS
Allkirjeldatud juhtudel tuleb õhukonditsioneer välja lülitada ja elektrivõrgust eraldamiseks kas kaitselülitist välja lülitada või pistik pistikupesast välja võtta. Pöörduge edasimüüja või volitatud teenindustöötaja poole.
Kui seade on ühendatud elektrivõrku, siis ei ole see elektrivõrgust eraldatud hoolimata sellest, kas
seade on välja lülitatud või mitte.
● Seadmest eritub põlemislõhna või suitsu
● Seadmest lekib vett
Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist:
Tõrge
NORMAALNE
TOIMIMINE
Ei tööta kohe.
Kuulda on müra:
Lõhnad:
Seadmest tuleb udu
või auru:
Õhuvool on nõrk või
katkendlik:
Välisseadmest eritub
vett:
Põhjus
Vt lehekülg
● Kui seade on peatatud ja koheselt taaskäivitatud, siis kompressor
ei käivitu enne 3 minutit, et vältida kaitsmete sekkumist.
● Kui kaitselüliti on lülitatud välja ja uuesti sisse, siis töötab kaitseahel umbes 3 minutit, mille vältel seade ei käivitu.
—
● Õhukonditsioneeri kasutamise ajal või vahetult pärast selle lõppu
on kuulda jahutusvedeliku voolamist. Samuti võib müra olla märgatav umbes 2 kuni 3 minuti jooksul pärast seadme töölehakkamist
(jahutusvedeliku voolamise hääl).
● Töötamise ajal võib olla kuulda kerget kriuksumist. See on siis, kui
temperatuuri kõikumise tõttu toimub paneeliga imeväike paisumine või kokkutõmbumine.
—
● Kütmise ajal on mõnikord kuulda sisisemist. Heli põhjuseks on automaatne sulatamine.
21
● Siseseadmest võib teinekord erituda lõhna. Tegemist on tubaste
lõhnadega (mööbel, tubakasuits, jne), mis on jõudnud õhukonditsioneeri.
—
● Jahutusrežiimi kasutamisel võib teinekord näha siseseadmest
väljumas õrna udu. See tekib siseõhu äkilisest jahtumisest kokkupuutel õhukonditsioneerist tuleva õhuga, mille tulemusel tekib
kondensaat ja udu.
—
● Kütmise ajal võib välisseadme ventilaator seiskuda ning seadmest
tõusta auru. Selle põhjuseks on automaatne sulatamine.
21
● Kütterežiimi käivitamisel võib siseseadme ventilaator algul ajutiselt
seiskuda, et teised komponendid jõuaksid üles soojeneda.
● Kui toatemperatuur tõuseb üle määratud taseme, siis kütterežiimil
seiskub välisseade ning siseseadme ventilaator. Kui soovite ruumi
soojemaks kütta, siis seadke temperatuuriseadistus kõrgema temperatuuri peale.
—
● Kütmise ajal seiskub siseseade automaatse sulatamise ajaks
(max. 15 minutit). Automaatse sulatamise ajal roheline lamp OPERATION vilgub.
22
● Kuivatusrežiimil töötab siseseade madalal kiirusel; ruumi niiskustaseme korrigeerimiseks võib siseseadme ventilaator aeg-ajalt
peatuda. Samuti võib ventilaator ruumi niiskustaseme korrigeerimise ajal töötada väga madalal kiirusel.
7
● Vaikse režiimi SUPER QUIET ajal töötab ventilaator madalal kiirusel.
6
● AUTO monitooringu ajal töötab ventilaator madalal kiirusel.
7
● Kui mitme konditsioneeriga süsteemis on erinevad seadmed eri töörežiimil, siis hiljem käivituvad seadmed seiskuvad ja nende roheline
tuli OPERATION hakkab vilkuma.
Kütterežiim ja jahutusrežiim (või kuivatusrežiim)
Kütterežiim ja ventilatsioonirežiim
22
● Kütmise ajal võib välisseade tekitada sulatamise käigus vett.
21
Et-20
VEAOTSING
Tõrge
Ei tööta:
KONTROLLIGE VEEL
KORD
Vt lehekülg
Kontrollitavad üksused
● Kas kaitselüliti on väljas?
● Kas on olnud elektrikatkestus?
● Kas kaitsed või kaitselüliti on sees?
—
● Kas on sissetõmbevõru on täielikult suletud?
18
● Kas taimer töötab?
11 - 17
● Kas mitmiktüüpi õhukonditsioneer on seadistatud väärtusele "
juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga?
Nõrk tulemus jahutamisel
(või kütmisel):
Seadme töörežiim on teine
kui puldil valitud:
"
●
●
●
●
●
10
Kas õhufilter on puhas?
Kas õhukonditsioneeri õhu sisse- ja väljalaskeavad on vabad?
Kas temperatuuriseadistuses on toatemperatuur õigesti määratud?
Kas uksed ja aknad on kinni?
Ega jahutamise ajal ei pääse mõnest aknast sisse liigselt eredat päikesevalgust? (Tõmmake kardinad ette.)
● Ega jahutamise ajal ole ruumis kasutusel kütteseadmed või arvuti, ega
toas pole liiga palju inimesi?
—
● Kas välisseadme madala mürataseme režiim OUTDOOR UNIT LOW
NOISE on määratud?
10
● Kas konditsioneer on vaiksel režiimil SUPER QUIET?
6
● Kas kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud?
● Kas kaugjuhtimispuldi akud on õigesti sees?
5
Kontrollidega pole tõrkele lahendust või tunnete põlemise lõhna või roheline tuli OPERATION ja taimeri tuli TIMER vilgub ja säästurežiimi tuli ECONOMY vilgub kiiresti. Lõpetage kohe kasutamine, lülitage õhukonditsioneer kaitselülitist välja ja pöörduge teenindusse
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS
Töö ja jõudlus
Küttejõudlus
● Kütterežiim töötab soojuspumba põhimõttel, kogudes välisõhust soojust ning juhtides selle siseruumidesse. Kui välistemperatuur langeb, siis selle efektiivsus langeb samuti. Kui
kütte tulemus ei ole piisav, siis on soovitav õhukonditsioneerile lisaks kasutada veel üht küttekeha.
● Kütterežiimil köetakse ruum õhu tsirkuleerimisega läbi kogu
ruumi, mis tähendab, et õhukonditsioneeril võib minna ruumi kütmiseks mingil määral aega.
Automaatne sulatamine, mida kontrollib mikroarvuti
● Kui kütmise ajal on õues õhutemperatuur madal ja õhuniiskus kõrge, siis võib välisseadmele koguneda jäide, mis
vähendab selle efektiivsust.
Jõudluse vähenemise takistamiseks on välisseade varustatud automaatse sulatusfunktsiooniga, mida kontrollib mikroarvuti. Jäite tekkel jääb õhukonditsioneer sulatamise ajaks
(max. 15 minutit) seisma.
Automatic Defrosting (automaatne sulatamine) ajal roheline
lamp OPERATION vilgub.
● Kui välisseadmele tekib jää, siis kütterežiim peatub ja välisseade alustab automaatset sulatusprogrammi. Sel ajal
välisseade töötab paar minutit ja siis seiskub.
AUTO Restart
Elektrikatkestuse korral
● Kui elektrikatkestus peatab õhukonditsioneeri elektritoite.
Elektritoite taastumisel taaskäivitub õhukonditsioneer automaatselt ja käivitab katkestuseelse režiimi.
Et-21
● Kui elektrikatkestuse ajal oli konditsioneeril aktiveeritud taimer,
siis see nullistatakse ja siseseade käivitab (või seiskab) töörežiimi uuel ajal. Taimeri nullistamise tagajärjel hakkab taimeri
tuli TIMER vilkuma (vt lk 3).
● Õhukonditsioneeri töös võib põhjustada tõrkeid elektriliste
seadmete nagu pardli või raadiosaatja kasutamine selle
vahetus läheduses. Sellisel juhul lülitage seade kaitselülitist
välja ja uuesti sisse ning valige puldilt uuesti töörežiim.
NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS
Mitme õhukonditsioneeriga süsteem
Siseseade on võimalik olenevalt mudelist ühendada välisseadme külge, mis toetab mitut konditsioneeri. Mitme konditsioneeriga
süsteemis saavad erinevad siseseadmed erinevates asukohtades samaaegselt töötada. Siseseadmed saavad töötada samaaegselt
vastavalt oma jõudlusele.
Mitme siseseadme samaaegne kasutamine
● Kui kasutada mitme konditsioneeriga süsteemis samaaegselt erinevaid siseseadmeid, siis nende jõudlus nii küttekui jahutusrežiimil on väiksem, kui ainult ühe töötava siseseadme puhul. Seepärast tuleks mitme konditsioneeriga
süsteemis näiteks jahutuse kasutamine kontsentreerida
öiseks ajaks, kui on vaja vähem võimsust. Kui soovitakse
samaaegselt kasutada siseseadmeid kütteks, siis on soovitav kasutada lisaküttekehi.
● Efektiivsust võib muuta ka aastaaeg, välistingimused, ruumide jaotus ning nendes viibivate inimeste arv. Soovitav
on proovida läbi erinevad kasutusviisid, et teada saada,
millist jahutust või kütet seadmetega tagada saab ning
leida viis, kuidas seadmeid kasutada nii, kuidas teie perekonnale kõige paremini sobib.
● Kui mõni siseseadmetest ei anna piisavalt head jahutust
või kütet siis on soovitav lõpetada mitme siseseadme samaaegne kasutamine.
● Järgmisi töörežiime saab kasutada samaaegselt.
Jahutus- ja kuivatusrežiim
Jahutus- ja ventilatsioonirežiim
Kuivatusrežiim ja ventilatsioonirežiim
● Väliseadme töörežiim (HEAT, COOL või DRY) sõltub selle
siseseadme töörežiimist, mis lülitati sisse esimesena. Kui
siseseade töötab ventilatsioonirežiimil, siis ei saa muuta
väliseadme töörežiimi.
Näiteks kui siseseade (A) käivitatakse ventilatsioonirežiimil ja siseseade (B) töötab kütterežiimil, siis hakkab
siseseade (A) korraks ventilatsioonirežiimil tööle, kuid kui
siseseade (B) aktiveerub kütterežiimil, siis hakkab siseseadme (A) roheline tuli OPERATION (töötamine) vilkuma
(1-sekundilise intervalliga) ning seade lülitub ooterežiimile.
Siseseade (B) jätkab töötamist kütterežiimil.
● Järgmisi töörežiime ei saa kasutada samaaegselt.
Kui siseseade on programmeeritud režiimile, mida ei saa
käivitada, siis hakkab roheline tuli OPERATION vilkuma
(1-sekundilise intervalliga) ning seade lülitub ooterežiimile.
Kütterežiim ja jahutusrežiim (või kuivatusrežiim)
Kütterežiim ja ventilatsioonirežiim
Märkus
● Kütterežiimil seiskub välisseade aeg-ajalt ja käivitab
automaatse sulatusprogrammi. Kui kasutaja lülitab sulatusprogrammi ajal siseseadme kütterežiimile, siis sulatusprogramm jätkub ja küte algab pärast selle lõppu, mis
tähendab, et kütte tegeliku käivitumiseni võib minna aega.
● Kütterežiimil siseseadmes võib jahutusvedeliku voolamine
seadmes, ka selle seismise ajal, muuta siseseadme ülemise osa soojaks, tegemist ei ole rikkega.
Et-22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement