Fujitsu ASYG09KHCA Инструкции за работа

Fujitsu ASYG09KHCA Инструкции за работа
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КЛИМАТИК (Тип за стенен монтаж)
Преди използването на този продукт, прочетете изцяло тези
инструкции и запазете този наръчник за бъдещи справки.
МОДЕЛ:
* Моля, впишете името на модела.
(Вижте го от енергийния етикет.)
ЧАСТ № 9319356150
Български
НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Съдържание
ВНИМАНИЕ
1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ................................................ 1
2. ПОДГОТОВКА............................................................ 2
3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ................................ 3
3.1. Вътрешен модул.............................................. 3
3.2. Дистанционно управление.............................. 3
4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ............................................ 5
5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК.................. 5
5.1. Настройване на скоростта на вентилатора.... 5
5.2. Настройване на посоката на въздушния поток..... 5
6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ........................................... 5
6.1. Седмичен таймер............................................ 6
6.2. Включващ таймер или изключващ таймер.... 6
6.3. Програмируем таймер..................................... 6
6.4. Таймер за сън ................................................. 7
7.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ......................... 7
7.1. Режим Икономичен.......................................... 7
7.2. Сензорза човек за енергоспестяване............ 7
8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ................................................... 8
8.1. Режим Мощен.................................................. 8
8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул....... 8
8.3. Работа в режим 10 °C Отопление.................. 8
9.НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО....................... 8
9.1. Настройка на персонализиран код на дистанционното управление.... 8
10. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА.......................................... 9
11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ............................................11
12. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ............................................11
12.1. Дистанционно управление с кабел...............11
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ..........................11
1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
За да предотвратите наранявания на персонал или
материални щети, прочетете внимателно този раздел,
преди да използвате продукта и се уверете, че следвате
предпазните мерки за безопасност.
Неправилната експлоатация поради неспазването на тези
инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността
на които е класифицирана, както следва:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този знак предупреждава за опасност от смърт или
сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Този знак предупреждава за нараняване или увреждане на имущество.
Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие.
Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.
Обяснение на символите, поставени върху вътрешния или
външния модул.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ показва, че продуктът използва
запалим хладилен агент. Ако има изтичане на
хладилния агент и той бъде изложен на външен
източник на пламък, има риск от пожар.
Bg-1
Този символ показва, че наръчникът за
експлоатация трябва да бъде внимателно прочетен.
ВНИМАНИЕ
Този символ показва, че с това оборудване трябва
да боравят членове на сервизен персонал, които
са се консултирали с наръчника за монтиране.
ВНИМАНИЕ
Този символ показва, че информацията е налична, например
в наръчника за експлоатация или наръчника за монтиране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Този уред трябва да бъде монтиран, използван и
съхраняван в стая с площ по-голяма от X м².
Количество зареден хладилен агент
M (кг)
Минимална площ на стаята
X (м2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Този продукт не съдържа части, които могат
да се сервизират от потребителя. Винаги се
консултирайте с оторизиран сервизен персонал за
ремонт, монтаж и преместване на този продукт.
Неправилен монтаж или работа могат да причинят
теч, токов удар или пожар.
• В случай на неизправност, като миризма на
изгоряло, незабавно спрете работата на климатика
и разкачете всички електрозахранвания като
изключите електрическия прекъсвач или разкачите
захранващия щепсел. След това се консултирайте
с оторизиран сервизен персонал.
• Внимавайте да не повредите електрозахранващия кабел.
Ако той бъде повреден, следва да бъде заменен
само от оторизиран сервизен персонал, за да се
избегне инцидент.
• При теч на хладилен агент се уверете, че го държите
далеч от пламък или каквито и да е възпламеними
източници и се консултирайте със сервизен персонал.
• При гръмотевична буря или знаци за предстоящи мълнии,
изключете климатика чрез дистанционното управление и
избягвайте докосването на продукта или електрическия
източник, за да предотвратите рискове от токов удар.
• Този продукт трябва да бъде съхраняван в стая,
в която няма постоянно действащи източници на
запалване (например: открит огън, работещ газов
уред или работеща електрическа печка).
• Продуктът трябва да бъде съхраняван в добре
вентилирана зона.
• Имайте предвид, че е възможно хладилните агенти
да нямат мирис.
• Този продукт трябва да бъде съхраняван по начин,
предотвратяващ възникването на механични повреди.
• Изхвърлянето на продукта трябва да бъде
извършено по правилния начин съгласно
националните или регионалните разпоредби.
• При транспортиране или преместване на
вътрешния модул тръбите трябва да бъдат
покрити със стенната скоба, за да се предпазят.
Не местете продукта като го държите за тръбите
на вътрешния модул.
(Натискът, приложен върху фитингите на тръбите, може да
доведе до изтичане на запалимия газ по време на работа).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
• Този продукт не е предназначен за използване от лица
(включително деца) с намалени физически, сензорни
или ментални способности, или нямащи опит и познания,
освен ако те не са под надзор или инструктирани относно
ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната
безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да
сте сигурни, че не си играят с продукта.
• Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен начин.
Накъсайте и изхвърлете найлоновите опаковки, така че деца да
не могат да си играят с тях. Има опасност от задушаване, ако
децата си играят с оригиналните найлонови опаковки.
• Не монтирайте климатика в зона, където има
минерално масло, като например фабрика, или
в зона, където има голямо количество разсипани
мазнини или пара, като например кухня.
• Не стартирайте и не спирайте работата на продукта
като вкарвате или изкарвате щепсела или като
включвате или изключвате прекъсвача на веригата.
• Не използвайте възпламеними газове в близост до
този продукт.
• Не се излагайте директно на въздушния поток за
дълго време.
• Не вмъквайте пръстите си или каквито и да е
предмети в изходния порт или смукателната решетка.
• Не работете с мокри ръце.
• Не използвайте други средства за ускоряване процеса
на размразяване или за почистване на този продукт
освен тези, които са препоръчани от производителя.
• Не го пробивайте и не го горете.
• Когато поддържате продукта, не докосвайте
алуминиевите жалузи на вградения топлообменник
в него, за да избегнете нараняване.
• Не стойте върху нестабилна платформа, когато
почиствате продукта. Може да го съборите и да се
нараните.
Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.
2. ПОДГОТОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обърнете внимание да предотвратите
инцидентното поглъщане на батериите от бебета и
малки деца.
ВНИМАНИЕ
• Ако изтекла от батериите течност влезе в контакт
с кожата ви, очите или устата, незабавно промийте
обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.
• Изтощените батерии трябва да бъдат отстранявани
незабавно и да бъдат изхвърляни съгласно
местните закони и регламенти.
• Не се опитвайте да презареждате сухи батерии.
• Не използвайте сухи батерии, които са били
презареждани.
ВНИМАНИЕ
• От време на време проветрявайте по време на употреба.
• Винаги работете с продукта при монтирани въздушни филтри.
• Уверете се, че всякакво електронно оборудване е
поне на 1 м. от продукта.
• Разкачете всички захранващи кабели, когато не
използвате продукта за продължителен период от време.
• След дълъг период на употреба проверете
окачването на вътрешен модул, за да
предотвратите падането му.
• Посоката на въздушния поток и стайната температура
трябва да бъдат отчетени правилно, когато използвате този
продукт в стая с бебета, деца, стари или болни лица.
• Поддържайте чисто и подредено около външен модул
на климатика, не поставяйте вещи около него. Всеки
обект, който блокира или влеза от изходния порт,
може да доведе до неизправност на продукта.
• Не насочвайте въздушния поток към камини или
други отоплителни уреди.
• Не блокирайте и не покривайте смукателната
решетка и изходния порт.
• Не упражнявайте какъвто и да натиска върху
радиаторните жалузи.
• Не се катерете по този продукт, не поставяйте
предмети върху него и не окачвайте предмети.
• Не поставяйте каквито и да е електрически продукти или
домакински вещи под този продукт. Капещият от този
продукт конденз може да ги навлажни и може да причини
щети или неизправности на Вашата собственост.
• Не излагайте този продукт директно на вода.
• Не използвайте този продукт за запазване на храна,
растения, животни, прецизна техника, предмети на
изкуството или други предмети. Това може да причини
влошаване на качествата на тези продукти.
• Не излагайте животни или растения директно на
въздушния поток.
• Не пийте дренажната вода от климатика.
Аксесоари на вътрешен модул
Моля, проверете дали следните аксесоари са включени.
Дистанционно
управление
Държач на дистанционно
управление
Видии
Батерии
Филтри за почистване на
въздуха
Държачи на
филтъра
Монтаж на държача на дистанционно управление
1
Винтове
2
Вмъкване
3
Плъзгане
нагоре
• Не дърпайте електрозахранващия кабел.
Bg-2
Зареждане на батерията и подготовка на дистанционното управление
(R03/LR03/AAA x 2)
2
3
~
3
8
7
4
1
1
6
5
Поставете батериите както е показано на горната фигура.
4 Натиснете
, за да стартирате настройката на часовника.
(
) , за да зададете деня от
5 Натиснете
седмицата (от понеделник до неделя).
*Ч
рез натискане на
, индикаторът за време
може да бъде променен от 24-часов до 12-часов часовник.
6 Натиснете
, за да продължите.
(
) , за да настроите часовника.
7 Натиснете
Натиснете бутоните, за да промените часовника с една минута.
Натиснете и задръжте бутоните, за да промените часовника с 10 минути.
8 Натиснете
, за да завършите настройката.
Бъдете близо до вътрешния модул. Ако натиснете бутона от
разстояние, настройките може да не са правилно изпратени.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Използвайте само указания тип батерии.
• Не смесвайте батерии от различни типове или нови и използвани батерии.
• При нормална експлоатация батериите издържат около 1 година.
•А
ко обхватът на действие на дистанционното намалее значително, сменете
батериите и натиснете
, както е показано на страница 4.
• Когато смените батериите, настройките ще се занулят.
3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ
ВНИМАНИЕ
За правилно предаване на сигнала между дистанционното
управление и вътрешния модул, дръжте приемника далеч от:
-- Директна слънчева светлина ли други източници на
силна светлина
-- Телевизионен екран с плосък екран
В стаи с симултанно флуоресцентно осветление, като инвертерен
тип, сигналът може да бъде предаван правилно. В такъв случай
се консултирайте с магазина, от който сте закупили продукта.
*1) Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка
е напълно затворена. Непълното затваряне може да окаже влияние
върху правилната функциониране или работа на климатика.
*2) Индикаторните лампи светват при следните условия.
Цвят
Име
Работа или състояние
Работа
Зелено
Нормална работа
Таймер
Оранжево
Работа на таймера
Икономичен
Зелено
Режим Икономичен
Работа в режим 10 °C Отопление
3.2. Дистанционно управление
Когато използвате допълнителното дистанционно управление,
външният вид и процедурата на работа може да се различават.
За повече информация, моля, вижте наръчника за
експлоатация на всяко дистанционно управление.
: Настройката трябва да бъде извършена при активен екран
на дисплея за всяка една функция.
: Бутонът може да се използва само когато климатикът е
включен.
Предавател на сигнала
Насочете го точно към приемника на вътрешния модул.
• Работният обхват е около 7 м.
• [ ] ще се появи, когато сигналът бива излъчван.
• Вътрешният модул ще излъчи звуков сигнал, когато приеме сигнала както трябва. Ако не се чуе сигналът, натиснете бутона отново.
Дисплей на дистанционно управление
В този раздел са показани и описани всички възможни показания.
При реална работа дисплеят е свързан с работата на бутона и
само показва необходимите показатели за всяка настройка.
За базовите режими ................Вижте страница 5.
Стартира или спира работата на климатика.
Сменя работния режим.
Променя настройката за температурата.
3.1. Вътрешен модул
За Ръчна автоматична операция и нулиране на
индикатора на филтъра (Вижте страница 12.)
За работа в режим с 10°C Отопление................Вижте страница 8.
Активира режим 10 °C Отопление.
Смукателна
решетка *1)
Въздушен филтър
Филтър за почистване на въздуха
За работа в енергоспестяващ режим .......Вижте страница 7.
Преден
панел
Рейтингов
етикет
Активиране или спиране на режим
Икономичен.
Активиране или спиране на
енергоспестяващия режим, който използва
сензор за човек.
За работа в режим за ниско ниво на шум на
външния модул . ......................Вижте страница 8.
Индикаторни лампи *2)
Приемник на сигнала от
дистанционното управление
Bg-3
Сензор за
човек
(Вижте
страница
7.)
Шланг за
източване
Активиране или спиране на режима за ниско
ниво на шум на външния модул.
ВНИМАНИЕ
• За да предотвратите неизправност или щети на
дистанционното управление:
- Поставете дистанционното управление, където
няма да бъде изложено на директна слънчева
светлина или прекалено нагряване.
- Отстранете батериите от продукта, който няма
да се използва за дълго.
• Препятствия като завеси или стени между
дистанционното управление и вътрешния модул могат
да повлияят на правилното предаване на сигнала.
За режим Мощен .....................Вижте страница 8.
Активиране или спиране на режим Мощен.
• Не удряйте силно дистанционното управление.
• Не поливайте с вода дистанционното управление.
За настройките на въздушния поток ....... Вижте
страница 5.
Управлява оборотите на вентилатора.
Задава автоматично движение на
жалузите.
Контролира посоката на хоризонталния
въздушен поток.
Контролира посоката на вертикалния
въздушен поток.
За работа с таймер .................Вижте страница 5.
Активиране или спиране на седмичния
таймер.
Активиране или спиране на включващия
се таймер, изключващия се таймер или
програмируемия таймер.
Активиране или спиране на таймера за
сън.
Стартира настройката на таймера.
Изпраща настройката на таймера или
часовника до вътрешния модул.
Препраща настройката на таймера или
часовника до следващата стъпка.
Връща настройката на таймера или
часовника до предходната стъпка.
Настройва стойността на настройката на
таймера или часовника.
Стартира настройката на часовника.
След смяна на батериите
Натиснете този бутон, както е показано на
следващата фигура. Използвайте предната част
на химикал или друг тънък предмет.
RESET
Bg-4
■■ Функция Раздвижване на жалузите
4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
■■ 3 стъпки за стартиране на работата
1. Натиснете
, за да стартирате или спрете работата.
2. Натиснете
, за да изберете работния режим.
Работният режим се променя както следва.
AUTO
COOL
(Автоматично) (Охлаждане)
3. Натиснете
DRY
FAN
HEAT
(Изсушаване) (Вентилация) (Отопление)
, за да зададете желаната температура.
Температурата се променя на стъпки през 1 °C.
Натиснете
))
Функцията Раздвижване на жалузите се променя както следва.
Наляво/надясноНагоре/надолу/
аляво/надясно
Нагоре/надолу
18 - 30 °C
Отопление
16 - 30 °C
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• При режим Охлаждане или Изсушаване задайте температурата
да е по-ниска от настоящата температура в стаята.
-- вътрешният модел може да спира от време на време, за да
извършва контролиране на вентилатора за спестяване на
енергия, което позволява енергоспестяваща работа чрез
спиране на въртенето на вентилатора на вътрешния модул,
когато външният модул е спрян.
Тази функция е активирана в първоначалните настройки.
За да изключите тази функция, консултирайте се с оторизиран
сервизен персонал.
• В режим Отопление,
-- задайте температурата да е по-висока от настоящата
температура в стаята.
-- в началото на операцията вентилаторът на вътрешния модул
се върти с много ниска скорост в продължение на 3-5 минути.
-- Автоматичният режим на размразяване изключва режима
Отопление, когато е необходимо.
• В режима Вентилация няма опция за контрол на температурата.
■■ Превключване на температура
1. Натиснете
докато се покаже само часовникът.
2. Натиснете и задръжте
за повече от 5 секунди.
Настоящата температура ще се покаже. (Фабрична настройка: °C)
3. Натиснете
(°C ⇔ °F)
4. Натиснете
, за да превключите температурата.
, за да завършите настройката.
Ако не натиснете бутона за 30 секунди, ще бъде зададена
изписаната температура.
5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
5.1. Настройване на скоростта на вентилатора
Натиснете
))
, за да контролирате скоростта на вентилатора.
Скоростта на вентилатора се променя както следва.
■■ Диапазон на въздушния поток
Посока на вертикалния въздушен поток
Промяна чрез
1
2
3
4
5
6 7
8
* Диапазона на функцията Раздвижване на жалузите зависи от посоката на
въздушния поток, зададени преди функцията Раздвижване на жалузите.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Не местете ръчно жалузите за насочване на въздушния поток.
• В режимите Автоматично или Отопление посоката на въздушния поток
ще остане в позиция 1 за известно време след пускането на режима.
• В режим Охлаждане или Изсушаване се препоръчва позиция
1-4, за да се предотврати възможността от щети поради
капене от кондензацията. Ако позиция 5-8 бъде запазена в
продължение на 30 или повече минути в тези режими, посоката
на въздушния поток се променя автоматично на позиция 4.
Посока на хоризонталния въздушен поток
Промяна чрез
1
2
3
4
(Ниско)
(Тихо)
, скоростта на вентилатора зависи от
Когато е избрано
работните условия.
За да се увеличи ефектът на почистване на въздуха, задайте
скоростта на вентилатора на Високо.
5.2. Настройване на посоката на въздушния поток
За повече информация относно диапазоните на въздушния
поток, вижте "Диапазони на въздушния поток".
■■ Настройване на вертикалния въздушен поток
, за да регулирате посоката на
вертикалния въздушен поток.
Натиснете
))
, за да регулирате посоката на
хоризонталния въздушен поток.
Bg-5
5
ЗАБЕЛЕЖКИ: При работа в режим Автоматично за известен период
в началото на работата не можете да променяте
посоката на въздушния поток.
6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ
ЗАБЕЛЕЖКИ: К
огато индикаторът [ ] на вътрешния модул премигва,
настройте отново часовника и таймера. Това премигване
показва, че вътрешният часовник е станал неточен поради
прекъсване в захранването. (Вижте страница 11.)
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
■■ Процедура за настройка на таймера
Преди да настроите таймера, моля, настройте часовника. (Вижте
"Подготовка на дистанционно управление").
.
(
2. Натиснете
зададена с таймер.
на дисплея на дистанционното управление.
),
за да изберете работа,
Работата с таймера ще се промени както следва.
Седмичен
таймер
Позволява да задавате графици
за работа с до 4 настройки за
всеки ден от седмицата.
[
Включващ
] таймер
Стартира операцията, когато вие
пожелаете.
[
Изключващ
] таймер
Спира операцията, когато вие
пожелаете.
[
Действа като комбинация
Програмируем
от включващия таймер и
таймер
]
изключващия таймер.
Натиснете
))
■■ Настройване на хоризонталния въздушен поток
1⇄2⇄3⇄4⇄5
Функция Раздвижване на
1
жалузите чрез
5
Ще започне да мига
(Средно)
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6⇄7⇄8
Функция Раздвижване на жалузите чрез
Охлаждане,
1
5
Изсушаване
Отопление
5
8
Вентилатор * 1
5 или 5
8
1. Натиснете
(Автоматично) (Високо)
Спиране на раздвижването
ЗАБЕЛЕЖКИ: Функция Раздвижване може да спре временно,
когато вентилаторът в модула се върти с много ниска
скорост или е спрян.
Диапазон на задаваната температура
Автоматично/Охлаждане/Изсушаване
, за да изберете функция Раздвижване
на жалузите.
Помага да спите комфортно, като
Таймер за сън постепенно намалява мощността
на климатика.
3. Натиснете
.
4. Настройва всяка работа, зададена с таймера.
За повече информация, вижте следните инструкции на всяка
настройка на таймера.
5. Натиснете
, за да завършите настройката на таймера.
Бъдете близо до вътрешния модул.
• За да отмените настройката на таймера по време на работа,
натиснете отново
.
6.1. Седмичен таймер
■ Информация за настройката
1. Изберете седмичен таймер от стъпка 2 на "Процедурата
за настройка на таймера".
(
) , за да изберете номер на
2. Натиснете
програма и ден от седмицата.
Избраният номер на програма (1~4) и денят от седмицата ще
започнат да примигват.
Пример 1
7:00
9:00
Вкл.
Номер на програма
.
4. Натиснете
с таймер.
(Без таймер)
■ Примери за седмичен таймер
11:00
Понеделник
Програма 1 Програма 2
до петък
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
3. Натиснете
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Режимите на работа ще са същите като режима, последно
използван преди спирането на работата на климатика, затова
операции от типа Охлаждане → Отопление → Охлаждане →
Отопление не могат да бъдат задавани автоматично.
• Ако зададете един и същи час на включващия таймер и на
изключващия таймер, то ще работи включващият таймер.
• Ако са зададени два включващи таймера с едно и също време,
климатикът ще работи в поредността, в която са зададени.
• Не можете да използвате седмичния таймер и другите таймери
едновременно.
Ако използвате включващ/изключващ таймер, програмируем
таймер или таймерът за сън докато е активиран седмичният
таймер, то седмичният таймер ще бъде изключен.
В такъв случай активирайте седмичния таймер след като
другият таймер приключи действието си.
(
),
Ден от седмицата
за да изберете работа, зададена
(Включващ таймер)
Изкл.
26°C
Събуждане Излизане
за работа
Събота
23:00
Програма 3
Програма 4
Вкл.
Изкл.
28 °C
Връщане
вкъщи
Заспиване
(Няма настройки на таймера)
Неделя
(Вкл.)
(Изключващ таймер)
17:00
Програма 1
Програма 2
Програма 3
Изкл.
(Вкл.)
Изкл.
(Вкл.)
Изкл.
(Вкл.)
Програма 4
Изкл.
Пример 2: Можете да определите настройките на температурата,
като използвате включващия таймер в седмичния таймер.
7:00
9:00
Програма 1
5. Натиснете
.
* Когато изберете "Без таймер" в стъпка 4, дисплеят на
настройката ще се върне в стъпка 1.
(
6. Натиснете
изключващ таймер.
7. Натиснете
),
за да зададете включващ или
.
* Когато изберете "Изключващ таймер" в стъпка 4, дисплеят на
настройката ще се върне в стъпка 1.
(
8. Натиснете
),
за да зададете температурата.
Диапазон на задаваната температура
18-30 °C
Автоматично,
Охлаждане или
*Дори и ако зададете 10, 16 или 17 °C,
режим Изсушаване: климатикът ще работи при 18 °C.
Режим Отопление:
9. Натиснете
10 или 16-30 °C
.
Настройката на дисплея ще се върне в стъпка 1.
10. Натиснете
, за да завършите настройката.
Бъдете близо до вътрешния модул.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Индикаторът [
] на вътрешния модул няма да
се включи, дори и настройката да е завършена.
• Ако желаете да се върнете на предходната стъпка, натиснете
.
(
) за да
• За да проверите графика, използвайте
прегледате настройките за седмичен таймер в стъпка 1.
За да приключите проверката, натиснете
.
• За да изключите седмичния таймер, натиснете
,
когато
бива показан на дисплея на дистанционното
управление.
Индикаторът ще изчезне.
Вкл.
28 °C
17:00
Програма 2
Програма 3
Вкл.
26°C
Вкл.
27 °C
23:00
Програма 4
Вкл.
28 °C
6.2. Включващ таймер или изключващ
таймер
1. Изберете включващия таймер или изключващия таймер
от стъпка 2 на "Процедурата за настройка на таймера".
(
2. Натиснете
изключващ таймер.
),
за да зададете включващ или
При натискане на бутона: Времето ще се промени с +5/-5 минути.
Натискане и задържане на бутона: Времето ще се промени с
+10/-10 минути.
• За да изключите включващия/изключващия таймер, натиснете
, когато
бива показван на дисплея на
дистанционното управление.
Индикаторът ще изчезне.
6.3. Програмируем таймер
1. Задайте включващия таймер и изключващия таймер.
(Вижте "6.2. Включващ таймер или изключващ таймер”).
2. Изберете програмируем таймер от стъпка 2 на
"Процедурата за настройка на таймера".
Таймерът, чието настроено време е по-близо до настоящето време,
работи пръв.
Редът на работа с таймера е показан, както следва:
Таймер
Индикатор на дисплея на дистанционното управление
Включващ→Изключващ таймер
Изключващ→Включващ таймер
ЗАБЕЛЕЖКИ: Можете да настройвате програмируемия таймер
само в рамките на 24 часа.
Bg-6
6.4. Таймер за сън
1. Изберете таймера за сън от стъпка 2 на "Процедурата за
настройка на таймера".
2. Натиснете
операцията спре.
(
),
за да зададете време, докато
Всеки път, когато натиснете бутона, часът се сменя, както
следва:
0H
1H
30M
00M
(30 мин.)
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
часове
• За да изключите таймера за сън, натиснете
, когато
бива показан на дисплея на дистанционното
управление.
Индикаторът ще изчезне.
По време на действието на таймера за сън зададената температура
се изменя по следния начин.
В режим Отопление
Режим Охлаждане или Изсушаване
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Задайте
температура
30 мин.
1ч
1ч
1 °C
Задайте време
2 °C
След изтичане на зададеното време, климатикът спира да работи.
7.ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ
7.1. Режим Икономичен
Той спестява повече електричество от другите режими на работа,
като променя зададената температурата до умерена стойност.
Натиснете
))
Икономичен.
, за да включите/изключите режима
Ще се включи индикаторът [
модул.
Работен
режим
], намиращ се на вътрешния
Стайна температура
Охлаждане/
Няколко градуса повече от зададената температура
Изсушаване
Отопление
Няколко градуса по-малко от зададената
температура
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• В режими Охлаждане, Отопление или Изсушаване
максималната мощност при този режим е около 70% от
обичайната.
• Този режим не може да бъде пускан, когато температурата бива
наблюдавана чрез режим Автоматично.
7.2. Сензорза човек за енергоспестяване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте тази функция, когато има само
бебета, деца, възрастни или болни хора в стаята.
ВНИМАНИЕ
• Не използвайте тази функция в сървърни
помещения или други места, където няма никой в
стаята.
• Не поставяйте големи предмети в близост
до сензора за човек. Също така дръжте
отоплителните тела извън обхвата на действие на
сензора.
Bg-7
За да промените настройките, натиснете
))
.
Докато енергоспестяващият режим е активиран, ще се включи
на дисплея на дистанционното управление.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Следните програми ще изключат Енергоспестяващия режим.
-- Работа на таймера за сън
-- Режим 10 °C Отопление
• Енергоспестяващият режим може да не работи, когато стайната
температура е много различна от зададената температура, като
например веднага след стартиране на операцията.
■■ Информация за Енергоспестяващия режим
Сензорът за човек на вътрешния модул улавя движението на хора.
Ако няма никой в стаята за приблизително 20 минути,
температурата ще бъде умерено променена.
Когато някой влезе в стаята, климатикът се връща към
първоначалните настройки.
Стайна температура
(Когато няма никой там)
Работен
режим
Задайте време
1,5 ч
Когато няма никой в стаята, климатикът работи умерено, за да
спести електричество.
(Тази функция е активирана при покупката на изделието.)
Охлаждане/
Изсушаване
По-висока от зададената температура (макс.+2˚C)
Отопление
По-ниска от зададената температура (макс.-4˚C)
Автоматичен
В зависимост от действащия режим (Охлаждане/
Отопление/Изсушаване).
Обхват на улавяне на сензора за човек
Страничен изглед
7m
90°
Изглед отгоре
7m
50°
50°
ЗАБЕЛЕЖКИ: Щ
ом като сензорът за човек улавя инфрачервена
светлина, излъчвана от хора, улавянето може да е
погрешно в следните ситуации.
Ситуации, при които сензорът може да улови, че няма никой в
стаята, дори когато там има някой:
• Когато стайната температура е висока и разликата между
телесната температура на хората е малка. (Като например,
когато температурата е 30˚C или по-висока през лятото.)
• Когато някой в стаята не се движи за дълго време.
• Когато някой е скрит зад диван, други мебели, стъкло или при
сходни ситуации.
• Когато някой носи изключително дебели дрехи и е с обърнат
гръб към сензора.
Ситуации, при които сензорът може да улови хора в стаята,
дори когато там няма никой
• Когато из стаята се движи котка или куче.
• Когато вятър разлюлява пердета или растения.
• Когато работят отоплителни тела, овлажнители за въздух или
електрични уреди като осцилиращи електрически вентилатори.
8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ
8.1. Режим Мощен
При режим Мощен климатикът ще работи при максимална мощност,
което е удобно, когато искате помещението да се охлади или
затопли бързо.
Натиснете
))
Мощен.
, за да включите/изключите режима
При активирането му вътрешният модул ще излъчи 3 кратки
звукови сигнала.
При деактивирането му вътрешният модул ще излъчи 2 кратки
звукови сигнала.
Режимът Мощен ще се изключи автоматично в следните случаи:
• Режимът Мощен е в действие за определен период от време и
температурата в стаята достига зададеното ниво при режимите
Охлаждане, Изсушаване или Отопление.
• 20 минути след включване на режима Мощен.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Посоката на въздушния поток и оборотите на вентилатора се
управляват автоматично.
• Режимът Мощен не може да функционира едновременно с
режима Икономичен.
• Режимът Мощен изключва следните операции. Ако следните
операции са зададени, те ще започнат след като режимът
Мощен приключи.
-- Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
-- Енергоспестяващ режим
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум
на външния модул
Работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул
намалява шума от външния модул. По време на тази операция
броят на въртене на компресора намалява и вентилаторът на
външния модул се върти бавно.
Натиснете
))
за активиране или спиране на
работата в режим за ниско ниво на шум на външния
модул.
Докато работата в режим за ниско ниво на шум на външния
е показан на дистанционното
модул е активиран,
управление.
Настройката се запазва, дори когато климатикът е изключен.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Тази операция не може да бъде изпълнена едновременно с
режим Вентилация, режим Изсушаване и режим Мощен.
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
9.НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО
9.1. Настройка на персонализиран код на
дистанционното управление
Като зададете персонализиран код на вътрешния модул и
дистанционното управление, можете да уточните климатика, който
се контролира от дистанционното управление.
Когато два или повече климатика са в стаята и желаете да ги
управлявате поотделно, задайте персонализирания код (възможни
са 4 селекции).
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако персонализираните кодове са различни между
вътрешния модул и дистанционното управление,
вътрешният модул не може да получава сигнал от
дистанционното управление.
Как да зададете персонализирания код на дистанционното
управление
1. Н
атиснете
, докато се покаже само часовникът на
дисплея на дистанционното управление.
2. Н
атиснете и задръжте
повече от 5 секунди.
за
Текущият персонализиран код ще
бъде показан (първоначално зададен
на А).
3. Натиснете
, за да
промените персонализирания код
между A↔B↔C↔D (
).
* Свържете персонализирания код на
дисплея с този на климатика.
4. Натиснете
отново.
Персонализираният код ще бъде зададен.
Дисплеят ще се върне към дисплея на часовника.
• За да промените персонализирания код на климатика,
свържете се с оторизиран сервизен персонал (първоначално
зададен на А).
• Ако не натиснете произволен бутон за 30 секунди след като
персонализираният код е показан, дисплеят се връща към
дисплея на часовника. В този случай повторете настройката
от стъпка 2.
• В зависимост от дистанционното управление,
персонализираният код може да се върне на А, при смяна на
батериите. В този случай нулирайте персонализирания код,
ако е необходимо. Ако не знаете персонализирания код на
климатика, изпробвайте всеки един код, докато не намерите
кода, който задейства климатика.
8.3. Работа в режим 10 °C Отопление
Режимът 10 °C Отопление поддържа стайната температура на
10 °C, за да не се допусне прекалено охлаждане на помещението.
Натиснете
))
Отопление.
, за да се активира режим 10 °C
Вътрешният модул ще издаде 2 кратки звукови сигнала и ще се
включи индикаторът [
] на вътрешния модул.
Натиснете
))
, за да изключите климатика.
Индикаторът [
] ще изгасне.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• По време на режима 10 °C Отопление са валидни само
и
.
• Когато температурата в стаята е достатъчно висока, този режим
няма да се извършва.
• Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция),
тази функция е ограничена.
Bg-8
10. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА
Почистване на въздушния филтър
1. Отворете смукателната решетка.
ВНИМАНИЕ
• Преди почистване на този продукт се уверете, че
сте го изглючили и разкачили всички електрически
захранвания.
• Преди стартиране на работата се уверете, че
смукателната решетка е напълно затворена.
Непълното затваряне на смукателната решетка
може да има влияние върху правилната работа
или характеристиките на климатика.
• Ако за почистването на филтъра е необходима
работа на голяма височина, моля, консултирайте
се с оторизиран сервизен персонал.
2. Докато държите с ръка смукателната решетка, дръпнете
дръжката a на филтъра в посоката, посочена от
стрелката и освободете двете захващащи пластини b.
След това издърпайте извън климатика филтъра като
плавно го плъзнете надолу към c.
• Когато монтирате или поддържате модула, не
докосвайте алуминиевите жалузи на вградения
топлообменник във вътрешния модул, за да
избегнете нараняване.
• Не излагайте вътрешния модул на течни
инсектициди или спрей за коса.
• Не стойте на хлъзгава, неравна или нестабилна
повърхност, когато поддържате модула.
Филтри за почистване на въздуха
(Ябълково-катехинов филтър, йонно-дезодориращ филтър)
Смукателна
решетка
Корпус на
вътрешния
модул
a
c
a
b
b
3. Държачът на филтъра и филтърът за почистване на
въздуха са прикрепени за задната страна на въздушния
филтър. Отстранете ги от въздушния филтър, като
откачите всички ъгли на държача d.
d
d
Въздушни
филтри
Честотата на почистване е посочена в следната таблица.
Какво трябва да се направи
Честота
Почистване на корпуса на вътрешния
модул
Когато забележите
Почистване на въздушния филтър
Всеки 2 седмици
Почистване на йонно-дезодориращ
филтър
На всеки 3 месеца
d
4. Отстранете праха по един от следните начини.
• Почистване с прахосмукачка.
• Измиване със слаб почистващ препарат и топла вода. След
измиването изсушете изцяло въздушните филтри на сянка.
5. Прикрепете филтъра за почистване на въздуха и
държача на филтъра към всеки въздушен филтър.
6. Върнете въздушните филтри на мястото им.
Смяна на ябълково-катехинов филтър
(Име на модела: UTR-FA16)
Смяна на йонно-дезодориращ филтър
(Име на модела: UTR-FA16-2)
d
На всеки 3 години
* Филтрите за почистване на въздуха се продават отделно. Когато
ги смените, моля, свържете се с магазина, от който сте закупили
продукта.
Поставете страните на въздушния филтър успоредно на
панела и натиснете докато влезе изцяло. Уверете се, че
двете долни кукички са върнати на местата си в отворите във
вътрешния модул.
7. Затворете смукателната решетка.
Натиснете 4 точки на смукателната решетка, за да я затворите
изцяло.
Почистване на корпуса на вътрешния
модул
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Не използвайте вода, по-гореща от 40 °C.
• Не използвайте драскащи почистващи препарати, летливи
разтворители като бензол или разредител.
1. Почистете внимателно корпуса на вътрешния модул с
мека кърпа, навлажнена с топла вода.
2. Избършете внимателно корпуса на вътрешния модул със
суха и мека кърпа.
Bg-9
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако се натрупа мръсотия във въздушния филтър,
това ще намали въздушния поток, ще снижи
ефективността на работата и ще увеличи шума.
Почистване на йонно-дезодориращ филтър
и смяна на ябълково-катехинов филтър
1. Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 от
"Почистване на въздушния филтър".
2. Освободете двете резета a от държача на филтъра и
завъртете държача в посоката на стрелка b.
Отстранете мръсния филтър за почистване на въздуха c.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Към всеки въздушен филтър е прикачен филтър
за почистване на въздуха.
a
a
b
Смяна на йонно-дезодориращ филтър
1. Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 от
"Почистване на въздушния филтър".
2. Отстранете йонно-дезодориращия филтър (светлозелен)
от държача за филтри за почистване на въздуха.
3. Поставете новия йонно-дезодориращ филтър.
Махане и слагане на смукателната решетка
■■ Махане на смукателната решетка
1. Отворете смукателната решетка в посоката на стрелката
a. Докато натискате леко в посока навън лявата
и дясната монтажни оси на смукателната решетка
b, отстранете смукателната решетка в посоката на
стрелката c.
c
c
b
b
c
3. Облейте йонно-дезодориращия филтър (светлосин) с
гореща вода под високо налягане, докато повърхността
на филтрите не се покрие с вода.
4. Измийте йонно-дезодориращия филтър с неутрален
разреден почистващ препарат.
Не разгъвайте и не търкайте, в противен случай
дезодориращият ефект може да отслабне.
5. Промийте йонно-дезодориращия филтър под течаща вода.
6. Изсушете йонно-дезодориращия филтър на сянка.
7. Отстранете ябълково-катехиновия филтър (светлозелен)
от държача за филтри за почистване на въздух.
8. Поставете новите или измитите филтри за почистване на
въздуха в рамките за филтри за почистване на въздуха.
a
a
■■ Слагане на смукателната решетка
1. Дръжте решетката в хоризонтално положение и
поставете лявата и дясната монтажни оси във втулките
на горния край на панела.
Вкарвайте втулките докато се чуе щракване, за да се
закрепят както трябва.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Използвайте ябълково-катехиновия филтър веднага
щом отворите опаковката. Ефектът на почистване
на въздуха отслабва, когато филтрите са оставени в
отворена опаковка.
9. Поставете държачите за филтри за почистване на
въздуха към въздушните филтри.
10. Прикачете нов или почистен филтър за почистване на
въздуха d към държача на филтъра.
Новият филтър за почистване на въздуха може да бъде
прикачен както към десния, така и към левия държач.
2. Затворете смукателната решетка.
d
11. Закрепете здраво 2 ъгъла на държача на филтъра e
към въздушния филтър.
e
3. Натиснете 4 точки на смукателната решетка, за да я
затворите изцяло.
e
12. Сменете въздушните филтри и затворете смукателната
решетка. Вижте стъпки 4 ~ 5 от "Почистване на
въздушния филтър".
Bg-10
След продължителен престой на устройството
Ако сте изключили вътрешния модул за 1 месец или повече,
използвайте режима Вентилация в продължение на половин ден,
за да изсъхнат напълно вътрешните части, преди да преминете към
нормална работа.
Допълнителна проверка
След дълъг период на употреба натрупаният във вътрешността
на вътрешния модул прах може да намали ефективността на
климатика дори ако сте поддържали уреда както трябва.
В такъв случай се препоръчва проверката на изделието.
За повече информация се консултирайте с
оторизиран сервизен персонал.
Рестартиране на индикатора на филтъра
(специална настройка)
Тази функция може да се използва, ако е настроена правилно при
монтажа. Моля, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал,
ако желаете да използвате тази функция.
Почистете въздушния филтър, когато индикаторната
))
лампа показва следното:
Индикаторна лампа
Схема на примигване
Примигва 3 пъти на интервали от 21 секунди
След почистването нулирайте индикатора на филтъра, като
натиснете
, намиращ се върху вътрешния модул, в
продължение на 2 секунди или по-малко.
11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
■■ Отоплителни характеристики
Този климатик работи на принцип топлинна помпа, като абсорбира
топлината от външния въздух и я пренася към вътрешния модул.
В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със
спад на температурата на външния въздух.
Ако имате усещането, че отоплението е недостатъчно, препоръчваме
да използвате климатика, заедно с друг тип отоплителен уред.
■■ Автоматично размразяване
Когато външната температура е много ниска при висока влажност
на въздуха, може да се образува скреж по външния модул при
работа в режим отопление и това да влоши експлоатационните
характеристики на изделието.
За защита от образуване на скреж този климатик е снабден
с автоматична функция за размразяване, контролирана от
микрокомпютър.
Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата
за размразяване ще сработи за кратко (максимално 15 минути).
Индикаторът [ ], намиращ се на вътрешния модул. ще примигва по
време на функцията.
Ако по външното тяло се образува скреж след работа в режим
Отопление, външния модул ще спре автоматично след няколко
минути работа. След това започва автоматичното размразяване.
■■ Функция Автоматично рестартиране
В случай на прекъсване на захранването, например при спиране на
тока, климатикът веднага спира. Когато захранването се възобнови,
климатикът се рестартира автоматично и работи в предишния режим.
Ако захранването прекъсне при настроен таймер, обратното броене
на таймера ще се занули.
След възстановяване на захранването индикаторът [
] на вътрешния
модул ще примигва, за да покаже, че има грешка в таймера. В такъв
случай нулирайте настройките на часовника и таймера.
■■ Неизправности, причинени от други
електрически уреди
Използването на други електрически уреди като електрическа
самобръсначка или използването на радиопредавател може да
причини неизправност в климатика.
Ако възникне такава неизправност, изключете прекъсвача.
След това го включете отново и започнете работа с помощта на
дистанционното управление.
Bg-11
■■ Диапазон на температура и влажност на
въздуха при вътрешния модул
Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха са следните:
Стайна температура
Охлаждане/
Изсушаване
[°C]
18 - 32
Отопление
[°C]
16 - 30
[%]
80 или по-малко *1)
Влажност на въздуха в помещението
*1) Ако климатикът работи без прекъсване в продължение на много часове,
е възможно да се появи конденз на повърхността му и да капе.
• Ако устройството бъде използвано при условия извън допустимия
диапазон на температурата, работата на климатика може да спре
поради включване на автоматичната защитна верига.
• В зависимост от условията за работа е възможно топлообменникът
да замръзне, което може да доведе до изтичане на вода или друга
неизправност (в режими Охлаждане или Изсушаване).
■■ Друга информация
• Не използвайте климатика за каквато и да е друга цел
освен охлаждане/изсушаване на помещения, отопляване на
помещения или вентилация.
• Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха за
външния модул са посочени в неговия наръчник за монтиране.
12. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ
12.1. Дистанционно управление с кабел
Допълнителното дистанционно управление с кабел може да бъде използвано.
Можете да използвате безжичното и дистанционното
управление с кабел едновременно.
Но някои от функциите на безжичното дистанционно управление са
ограничени. Ако зададете ограничените функции, ще се чуе бибипкане,
и индикаторите [ ], [ ], и [
] на вътрешния модул ще премигнат.
<Ограничени функции на безжичното дистанционно управление>
Когато се използва заедно с дистанционното управление с кабел (тип 3 с кабел)
• Действие на седмичен таймер
• Режим Мощен
• Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
• Работа в режим 10 °C Отопление
Групов контрол
Едно дистанционно управление може да управлява до 16
климатика. Всички те ще работят при едни и същи настройки.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Уверете се, че сте деактивирали енергоспестяващия режим (сензор
за човек) на безжичното дистанционно управление, когато използвате
груповия контрол. В противен случай няма да можете да управлявате
климатика от безжичното дистанционно управление.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В следните случаи, незабавно спрете работата на
климатика и разкачете всички електрозахранвания като
изключите електрическия прекъсвач или разкачите
захранващия щепсел. След това се консултирайте със
своя дилър или оторизиран сервизен персонал.
Докато модулът е свързан към електрозахранването,
той не е изолиран, дори ако е изключен.
• Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим
• Теч на вода от модула
Изобщо не работи.
□□ Имало ли е прекъсване на захранването с ток?
В този случай устройството се рестартира автоматично след като
бъде възобновено електрозахранването. (Вижте страница 11.)
□□ Изключен ли е електрическият прекъсвач?
⇒ Включете електрическия прекъсвач.
□□ Има ли изгорял бушон или е бил задействан електрическият прекъсвач?
⇒ Заменете бушона или рестартирате прекъсвача.
□□ Работи ли таймерът?
⇒ За да проверите или да изключите настройката на таймера,
вижте страница 5.
Слабо охлаждане или отопление
От външния модул изтича вода.
□□ Дали устройството работи при условия извън позволения
диапазон на температурата?
В такъв случай е възможно климатикът да спре да работи
поради включване на автоматичната защитна верига.
□□ <В режим Отопление> От външния модул може да изтича
вода, която се образува при Автоматичното размразяване.
(Вижте страница 11.)
□□ Мръсен ли е въздушният филтър?
⇒ Почистете въздушния филтър. (Вижте страница 9.)
□□ Блокирана ли е смукателната решетка или изходният отвор на
вътрешния модул?
⇒ Отстранете блокиращите елементи.
□□ Правилно ли е зададена стайната температура?
⇒ За да промените зададената температура, вижте страница 5.
□□ Има ли врата или прозорец, които са оставени отворени?
⇒ Ако да, затворете ги.
□□ Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте страница 5.
□□ Зададена ли е работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул?
⇒ За да спрете работата в режима за ниско ниво на шум на
външния модул, вижте страница 8.
□□ <В режим Охлаждане> В стаята влиза ли пряка или силна
слънчева светлина?
⇒ Спуснете завесите.
□□ <В режим Охлаждане> Има ли други отоплителни уреди или
работещи компютри или в помещението има твърде много хора?
⇒ Изключете отоплителните уреди или компютрите или задайте по-ниска температура. (Вижте страница 5.)
Въздушният поток е слаб или спира.
□□ Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте страница 5.
□□ Включено ли е Контролиране на вентилатора за спестяване
на енергия? В такъв случай вътрешният модул може да спира
временно по време на режим Охлаждане.
⇒ За да отмените Контролирането на вентилатора за спестяване на
енергия, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.
□□ <В режим Отопление> Току-що ли бе включен режимът?
В такъв случай вентилаторът се върти много бавно известно
време, за да затопли вътрешните части на устройството.
□□ <В режим Отопление> Стайната температура по-висока ли е
от зададената температура?
В такъв случай външният модул спира, а вентилаторът на
вътрешния модул се върти при много ниска скорост.
□□ <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [ ]?
В такъв случай в момента се изпълнява Автоматично размразяване. Вътрешният модул спира за максимум 15 минути. (Вижте страница 11.)
□□ <В режим Изсушаване> Вътрешният модул работи при ниска
скорост на вентилатора, за да регулира влажността на въздуха в помещението и може да спира от време на време.
Устройството работи по начин, различен от зададеното от
дистанционното управление.
□□ Дали батериите в дистанционното управление не са изтощени?
⇒ Сменете батериите.
□□ Използвате ли груповия контрол?
В този случай, ако енергоспестяващият режим (сензор за човек) на
безжичното дистанционно управление е активиран, няма да можете
да управлявате климатика от безжичното дистанционно управление.
⇒ Деактивирайте енергоспестяващия режим. (Вижте страница 7.)
Работата се бави след рестартиране.
□□ Подаването на електричество е било внезапно възстановено?
В такъв случай компресорът няма да стартира за около 3
минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителя.
Незабавно прекратете работа и изключете електрическия
прекъсвач в следните случаи. После се консултирайте с
оторизиран сервизен персонал.
• Проблемът не изчезва дори и след извършването на тези
проверки или диагностики.
• Върху вътрешния модул мигат [ ] и [
], а [
] мига бързо.
■■ Състояние на индикаторните лампи
Схема на светене:
Състояние
(3 пъти)
(Бързо)
□□ <В режим Автоматично> По време на периода на наблюдение
вентилаторът се върти много бавно.
□□ <В режим Отопление> Чувате ли свистене?
Този звук е резултат от операцията Автоматично размразяване. (Вижте страница 11.)
Модулът изпуска миризма.
□□ Възможно е климатикът да абсорбира различни миризми - от
мебели, текстил или цигарен дим. Тези миризми е възможно
да бъдат изпускани по време на работата му.
От устройството се отделя лека мъгла или пара.
□□ <В режим Охлаждане или Изсушаване> Устройството може да изпуска
лека мъгла, образувана в резултат на кондензация от рязкото охлаждане.
□□ <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [ ], намиращ
се на вътрешния модул?
В такъв случай е възможно външният модул да отделя пара
поради Автоматичното размразяване. (Вижте страница 11.)
Вкл.,
Мига,
Всичко
Причини и решения
Вижте
страница
Автоматично размразяване
⇒ Моля, изчакайте до приключването на
размразяването (максимум 15 минути).
11
Индикатор на филтъра
⇒ Почистете въздушния филтър и
рестартирайте знака на филтъра.
11
Показване на код за грешка
⇒ Консултирайте се с оторизиран
сервизен персонал.
-
Грешка в настройката на таймера
заради Автоматично рестартиране
⇒ Нулирайте настройките на часовника
и таймера.
-
Пробно пускане (само за оторизиран персонал)
, за да спрете
⇒ Натиснете
пробното пускане.
Чува се шум.
□□ Това са случва по време на работа на климатика или веднага
след спирането му?
В такъв случай е възможно да се чува шумът, породен от циркулирането на хладилния агент. Това е особено забележимо в
продължение на 2-3 минути след започване на работа.
□□ Чувате ли леко скърцане по време на работата на климатика?
Това е резултат от моментното разширение и свиване на
предния панел в резултат на температурните промени.
Изкл.,
-
Ограничена функция
11
■■ Ръчно зададена Автоматична работа и
Рестартиране на индикатора на филтъра
Можете да управлявате климатика чрез бутона
на вътрешния модул.
Статус
Време на натискане
Режим или операция
При работа Повече от 3 секунди
Стоп
Спиране
2 секунди или по-малко
Нулиране на индикатора на филтъра
Повече от 3 секунди и
по-малко от 10 секунди
Автоматичен
Повече от 10 секунди
(Само за обслужване.*)
Принудително
охлаждане
*За да спрете принудителното охлаждане, натиснете този бутон
или
на дистанционното управление.
Bg-12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement