Fujitsu ASYG09KMCB Betjeningsvejledning

advertisement

Fujitsu ASYG09KMCB Betjeningsvejledning
BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG
Vægtype
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforanstaltninger ................................................... 1
Dansk
Indendørsenhed, overblik og funktioner ............................... 2
Fjernbetjening, overblik og indstillinger ................................ 3
Timerprogram ....................................................................... 6
General driftsinformation ...................................................... 6
Vedligeholdelse og rengøring ............................................... 7
Fejlfinding ............................................................................. 9
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner grundigt og beholde denne vejledning til
senere reference.
Sikkerhedsforanstaltninger
For at undgå personskader eller skade på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt inden produktet tages i brug, og sørg for at overholde
følgende sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader, som er klassificeret her:
ADVARSEL
FORSIGTIG
Dette mærke advarer om dødsfald eller alvorlig personskade.
Dette mærke advarer om personskade eller skade på ejendom.
Dette mærke angiver en handling, der er FORBUDT.
Dette mærke angiver en handling, der er OBLIGATORISK.
• Forklaring på symboler, der vises på indendørs- eller udendørsenheden.
ADVARSEL
Dette symbol viser, at dette apparat bruger et brandfarligt kølemiddel. Hvis kølemidlet lækker og udsættes for en ekstern
tændkilde, er der risiko for brand.
FORSIGTIG
Dette symbol viser, at brugsanvisningen skal læses omhyggeligt.
FORSIGTIG
Dette symbol viser, at servicepersonale skal håndtere dette udstyr under henvisning til installationsmanualen.
FORSIGTIG
Dette symbol viser, at oplysningerne er tilgængelige, i f.eks. brugsanvisningen eller installationsmanualen.
ADVARSEL
• Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af
brugeren selv. Kontakt altid en autoriseret servicetekniker for
reparation, montering og flytning af dette produkt.
Forkert montering eller håndtering kan føre til lækage,
elektrisk stød eller brand.
• I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal
du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd
strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket
ud af strømforsyningen. Kontakt derefter en autoriseret
servicetekniker.
• Undgå, at beskadige ledningen.
Hvis den beskadiges, må den kun skiftes af en autoriseret
servicetekniker.
• Hvis kølevæsken begynder at lække, skal det holdes væk
fra ild og brandfarlige elementer, og kontakt en autoriserede
servicetekniker.
• I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal
klimaanlægget slukkes med fjernbetjeningen, og rør ikke ved
produktet eller strømkilden, så enhver risiko for elektrisk stød
undgås.
• Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af
antændelseskilder (for eksempel: åben ild, et gasapparat
eller en elektrisk elvarmer).
• Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område.
• Vær opmærksom på, at kølemidler måske ikke kan lugtes.
• Apparatet skal opbevares så mekanisk skade undgås.
• Bortskaffelse af produktet skal udføres korrekt i
overensstemmelse med nationale eller regionale
bestemmelser.
VARENR. 9333003320
9333003320_OM.indb 1
• Under transport eller flytning af indendørsenheden skal
rørene være dækket med vægkrogbeslaget som beskyttelse.
Undgå at flytte apparatet ved at gribe fat i rørene til
indendørsenheden. (Spændingen på rørledningerne kan
medføre, at den brændbare gas lækker under drift).
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er
under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet
bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
• Dette produkt må ikke startes eller stoppes ved at sættes
stikket i eller trække det ud, eller ved at tænde og slukke
strømafbryderen.
• Brug ikke brandfarlige gasser i nærheden af dette produkt.
• Undgå, at være i den direkte kolde luftstrøm i flere timer.
• Stik ikke fingrene eller andre genstande i luftudtaget,
åbningerne på kabinettet eller luftindtaget.
• Produktet må ikke betjenes med våde hænder.
• Installer ikke enheden i området fyldt med mineralolie,
som f.eks. en fabrik eller et område, der indeholder en stor
mængde stænkolie eller damp, såsom et køkken.
• Brug ikke midler til at fremskynde afrimningsprocessen
eller rengøre apparatet, bortset fra de, der anbefales af
fabrikanten.
• Undgå at gennemboring eller brænding.
Da-1
2018/8/2 16:22:54
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
• Sørg for at ventilere regelmæssigt under brug.
• Dette produkt skal altid bruges med luftfiltret.
• Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40") væk
fra både indendørsenheden og udendørsenheden.
• Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal bruges
i længere tid.
• Efter længere tids brug, skal monteringen af indendørsenheden
ses efter, for at sikre at produktet ikke falder ned.
• Retningen på luftstrømmen og rumtemperaturen skal
overvejes nøje, hvis produktet bruges i et rum med
spædbørn, børn, ældre eller syge personer.
•
•
•
•
• Undgå, at stille andre elektriske produkter eller genstande
under dette produkt.
Dryppende kondensvand fra dette produkt kan gøre dem
våde, og kan beskadige eller ødelægge dine ejendomme.
• Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.
• Dette produkt må ikke bruges til konservering af fødevarer,
planter, dyr, præcisionsudstyr, kunstværk eller andre genstande.
Dette kan medføre kvalitetsforringelse af disse elementer.
• Udsæt ikke dyr eller planter for direkte luftstrøm.
• Undgå, at drikke fra klimaanlæggets afløb.
• Træk ikke i strømforsyningskabel for at afbryde stikket.
• Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i dette
produkt så du undgår personskader, når enheden vedligeholdes.
• Stå ikke på ustabile skridt, når de opererer eller rengøring af
dette produkt. Det kan vælte og kan forårsage skade.
Undgå, at rette direkte luftstrøm på pejse eller varmeapparater.
Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtagene.
Undgå, at der kommer for meget tryk på radiatorribbene.
Undgå, at klatre på dette produkt. Og undgå at stille genstande på
eller hænge genstande fra dette produkt.
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.
Indendørsenhed, overblik og funktioner
1
Luftindtag
7
Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er lukket helt. Hvis
luftindtaget ikke er lukket helt, kan det påvirke klimaanlæggets ydeevne eller drift.
2
FORSIGTIG
For at opnå en god signaltransmission mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden skal du holde signalmodtageren væk fra følgende elementer:
- Direkte sollys eller andre stærke lyskilder
- Fladskærme
I lokaler med fluorescerende lys, såsom dem med en vekselretter, kan signalet muligvis ikke transmitteres ordentligt. I sådanne
tilfælde skal du kontakte den butik, hvor produktet er købt.
[MANUAL AUTO]-knap
Bruges, når du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller hvis denne har en defekt.
Status
I drift
Stopper
Indstilling eller
funktion
Hold nede mere end 3 sekunder. Stop
Handling
Hold nede mere end 3 sekunder
og mindre end 10.
Auto
8
Hold nede mere end 10 sekunder. Tvunget nedkøling
(Bør kun benyttes, når anlægget kører*)
] på fjernbetjeningen for at stoppe
3
Frontpanel
4
Vertikalt luftspjæld
Køling- eller Tør-funktion
1*
4
5
6 7
[ ] Timer-indikator (orange)
2
3
10 [ ] Operation-indikator (grøn)
Lyser langsomt i det normale program og blinker langsomt i det
automatiske afrimningsprogrammet.
Varme-funktion
5
4
7*
6
2
*: Standard indstilling i hver funktion.
• Juster ikke manuelt.
• I starten af Auto- eller Opvarmningsfunktionen kan de forblive i
position 1 et stykke tid grundet justering.
• Hvis du indstiller vinklen til position 4-7 i mere end 30 minutter,
mens anlægget kører på Køling- eller Tør-funktionen, vender de
automatisk tilbage til position 3.
Hvis vinklen er indstillet til position 4-7 i flere timer, mens anlægget
kører på Køling- eller Tør-funktionen, kan kondensation forekomme
og resultere i, at din ejendom bliver udsat for væske.
5
9
Lyser i Timer-funktionen og blinker langsomt, når der observeres en
fejl i timerindstillingen.
Hvis en fejl i timerindstillingen forekommer, skal du se ”Autogenopstartsfunktion” på side 6.
Hver gang du trykker på [ SET] på fjernbetjeningen, vil det vertikale
luftspjælds vinkel mindskes:
1
2
3
[ ] Economy-indikator (grøn)
Lyser i Economy-funktionen og i 10 °C Heat-funktionen.
Efter rengøring Hold nede mindre end 3 sekunder. Nulstil filterindikator
*: Tryk på denne knap eller [
tvungen køling.
Fjernbetjeningens signalmodtager
1
13
3
4
Luftdiffuser
Ligesom det vertikale luftspjæld bevæger luftdiffusorens vinkel sig således:
Vertikalt luftspjæld
1
Luftdiffuser
1
2
3
5
4
2
3
6
7
12
11
4
5
6
7
• I Svingning-funktionen bevæger den sig ikke.
6
Da-2
Drænslange
8
10
9
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 2
2018/8/2 16:22:54
KLIMAANLÆG Vægtype
Indendørsenhed, overblik og funktioner
11
ADVARSEL
Horisontalt luftspjæld
Sørg for at spædbørn og småbørn ikke sluger et batteri ved et
uheld.
FORSIGTIG
Inden du justerer retningen på den vandrette luftstrøm, skal du
sørge for at luftspjældet er stoppet helt.
Montering af fjernbetjeningsholder
1
Juster to knapper manuelt.
12
Luftfilter
Se side 7
13
Luftrensningsfiltre
Se side 8
2
3 Glid opad
Skruer
Indsæt
Renser eller deodoriserer luften og giver en frisk luftstrøm.
Tilbehør til indendørsenhed
Fjernbetjening
Batterier
Fjernbetjeningsholder
Selvskærende skruer
Luftrensningsfiltre
Filterholdere
Fjernbetjening, overblik og indstillinger
FORSIGTIG
• For at undgå funktionsfejl på eller beskadigelse af
fjernbetjeningen, skal du:
- Læg fjernbetjeningen et sted, hvor den ikke udsættes for
direkte sollys eller ekstrem varme.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i
længere tid.
- Brugte batterier skal straks tages ud, og de skal
bortskaffes i henhold til lokale love og bestemmelser.
• Hvis lækkende batterivæske kommer i kontakt med din hud,
øjne eller mund, skal området straks skylles med rigeligt med
rent vand, og kontakt din læge.
• Forhindringer - såsom et gardin eller en væg - mellem
fjernbetjeningen og indendørsenheden, kan påvirke
signaltransmissionen.
•
•
•
•
Undgå, at fjernbetjeningen udsættes for stød.
Undgå, at hælde vand på fjernbetjeningen.
Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.
Brug ikke tørbatterier, der er blevet genopladet.
Batteri (R03/LR03/AAA × 2) opladning og opsætning af fjernbetjening
3
4
1
6
5
2
5
6
7
Tryk på [CLOCK ADJUST] for at indstille uret.
Indstil tiden ved at trykke på [SELECT].
Hver gang du trykker på knappen, stiger eller mindskes tiden
med 1 minut. Hvis du holder knappen nede, stiger eller mindskes
tiden med 10 minutter.
*Ved at trykke på [TEMP. ()], kan tidsindikatoren ændres fra
en 24-timers til en 12-timers tidsindstilling.
Tryk på [CLOCK ADJUST] igen for at fuldføre indstillingen af uret.
7
BEMÆRKNINGER:
• Brug kun den angivne batteritype.
• Bland ikke forskellige typer af batterier eller nye og gamle batterier
sammen.
• Batterier har ved normal brug en levetid på omkring 1 år.
• Hvis fjernbetjeningens dækning bliver markant kortere, skal du
udskifte batterierne og trykke på [RESET].
(forsat)
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 3
Da-3
2018/8/2 16:22:55
Fjernbetjening, overblik og indstillinger
Ved at foretage de følgende tre skridt kan du hurtigt starte klimaanlægget:
1
[
] (Start/Stop)-knap
2
[MODE]-knap
COOL
(køling)
DRY
(tør)
FAN
(ventilator)
[TEMP. (/)] (temperature)-knapper
Vælg den ønskede temperatur.
I Køling-/Tør-tilstanden skal den valgte temperatur være lavere end
temperaturen i rummet i dette øjeblik. I Varme-tilstanden skal den
valgte temperatur være højere end temperaturen i rummet i dette
øjeblik.
Ellers vil den valgte funktion ikke gå i gang.
Skifter driftstilstand i følgende rækkefølge.
AUTO
3
HEAT
(varme)
Noter i opvarmningstilstand:
• I starten af driften kører indendørsenheden ved meget lav hastighed
i omkring 3-5 minutter som opvarmning og skifter så til den valgte
ventilatorhastighed.
• Automatisk afrimningsprogram overlapper varmedriften, når det er nødvendigt.
Noter i afkølingstilstand:
Indendørsenheden kan stoppe en gang imellem for at udføre en
kontrol af dens ventilator med henblik på at spare energi. I så fald vil
den gå i strømbesparelsestilstand ved at stoppe indendørsenhedens
ventilators rotation, når udendørsenheden er stoppet.
I fabriksindstillinger er denne funktion aktiveret.
For at deaktivere funktionen, skal du kontakte installatøren eller
autoriseret servicepersonale.
Indstilling af temperaturinterval
Auto/Køling/Tør
18–30 °C
Varme
16–30 °C
*:Temperaturkontrol er ikke tilgængelig i Ventilator-tilstand.
Sådan ændre temperaturenhed.
1. Tryk på [ ] indtil kun uret vises.
2. Tryk på [TEMP. ()] i mindst 5 sekunder for at vise den aktuelle
temperaturenhed. (Fabriksindstilling: °C)
3. Tryk på [TEMP. (/)] for at skifte temperaturenhed. (°C ↔ °F)
4. Ved enten at trykke på [ ] eller ingen yderligere knapfunktion i 30
sekunder i trin 2, vil den valgte temperaturenhed blive indstillet.
Selv hvis indstillingen ændres og ventilatorhastigheden indstilles til
”AUTO”, mens anlægget kører i Køling- eller Tør-tilstand, har denne
funktion stadig til formål at begrænse spredningen af cirkulerende
fugtighed indendørs.
7
4
6
2
8
19
9
18
10
3
5
17
16
11
15
12
14
13
4
Fjernbetjeningsdisplay
I denne beskrives alle de mulige indikatorer. I den aktuelle funktion
skifter displayet efter brug af knapperne og viser kun de nødvendige
indikatorer til hver indstilling.
5
[POWERFUL]-knap
Produktet vil køre med fuld styrke, hvilket er belejligt, når du gerne
hurtigt vil køle dit rum op eller ned.
Når du trykker på knappen for at starte Powerful-funktionen, kan du
høre 3 korte bip fra indendørsenheden.
Powerful-funktionen deaktiveres automatisk i de følgende situationer:
• Temperaturen i rummet har nået den ønskede temperatur, der er
valgt i temperaturindstilling i Køling- Tør-, eller Varme-funktionen.
• Powerful-funktionen har kørt i 20 minutter.
Selv i situationerne nævnt ovenfor vil Powerful-funktionen ikke
automatisk slukke, medmindre den har kørt i en vis tid.
BEMÆRKNINGER:
• Luftstrømsretningen og ventilatoren kontrolleres automatisk.
• Denne funktion kan ikke foregå samtidigt med Economy-funktion.
For at vende tilbage tilbage til normal drift, skal du trykke på knappen
igen. Så kan du høre 2 små bip fra indendørsenheden.
Da-4
1
6
[
10 °C HEAT]-knap
Starter 10 °C Heat-funktionen, der holder temperaturen i rummet på
10 °C og på denne måde forhindrer, at den falder for meget.
Når du trykker på knappen for at starte 10 °C-Heat-funktionen, kan du
høre 2 korte bip fra indendørsenheden og [ ] (grøn) tændes.
BEMÆRKNINGER:
• Med 10 °C Heat-funktionen kan kun vertikal luftstrømsretning
tilpasses ved brug af [ SET].
• Varme-tilstanden udføres ikke, hvis der allerede er varmt nok i
rummet.
For at vende tilbage til normal drift, skal du trykke på [ ].
[ ] slukker.
7
Signalsender
Der bør sørges for, at modtageren i indendørsenheden modtager
signalet ordentligt.
• Signalsenders indikator [ ] på fjernbetjenings display viser, at
signalet fra fjernbetjeningen transmitteres.
• Driftsområdet er cirka 7 m.
• Du vil høre et bip, hvis det transmitterede signal blev sendt
ordentligt. Hvis du ikke hører et bip, skal du trykke på
fjernbetjeningen igen.
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 4
2018/8/2 16:22:55
KLIMAANLÆG Vægtype
Fjernbetjening, overblik og indstillinger
8
[FAN]-knap
19
Bruges til at kontrollere hastigheden.
(Auto)
(High)
(Med)
(Low)
(Quiet)
• Når Auto er valgt, tilpasses ventilatorhastigheden automatisk alt
efter programfunktion.
9
[
SWING]-knap
Starter eller stopper automatisk det vertikale luftspjælds svingning.
• Hver gang, at du trykker på knappen, svinger det vertikale luftspjæld
på følgende måde:
1
2
3
Køling- Tør-, eller
Ventilator- tilstand
4
1
5
2
3
6
5
7
: Indstillingen skal udføres, mens indikatoren forbliver, som den er.
: Knappen kan kun anvendes, når klimaanlægget er tændt.
6 7
BEMÆRKNINGER:
• Svingning-funktionen kan bringes til midlertidig standsning, hvis
ventilatoren i enheden roterer meget langsomt eller standser helt.
• I Ventilator-tilstanden udføres enten svingningsretning 1 ↔ 3 eller
4 ↔ 7, alt efter hvordan det vertikale luftstrømsretning er blevet
indstillet før påbegyndelse af Svingning-funktionen.
10 [
SET]-knap
Justerer det vertikale luftstrømsretning.
11 [SLEEP TIMER]-knap
Se side 6
Sleep-timer aktiveres. Den hjælper til, at du med gradvis
temperaturkontrol falder behageligt i søvn.
12 [TIMER CANCEL]-knap
Annullering af den indstillede timer.
13 [RESET]-knap
 Fjernbetjeningens brugerdefinerede kodeindstilling
Når to eller flere klimaanlæg bliver installeret i et rum, og fjernbetjeningen
betjener et andet klimaanlæg end det, du ønsker at indstille, skal du
ændre fjernbetjeningens brugerdefinerede kode for kun at betjene det
klimaanlæg, du ønsker at indstille (4 valg mulige).
Når to eller flere klimaanlæg bliver installeret i et rum, bedes du kontakte
din forhandler for at indstille de individuelle brugerdefinerede koder til
klimaanlægget.
Følg følgende trin for at vælge fjernbetjeningens brugerdefinerede kode.
(Bemærk, at klimaanlægget ikke kan modtage et signal, hvis det ikke er
indstillet til den matchende brugerdefinerede kode.)
1
Tryk på [
] indtil kun uret vises på fjernbetjeningsdisplayet.
2
Tryk på [MODE] i mindst 5 sekunder for at vise
den aktuelle brugerdefinerede kode (oprindeligt
indstillet til A).
3
Tryk på [TEMP. ()] for at ændre den brugerdefinerede kode
A↔B↔C↔D
. Match koden på displayet til brugskoden
mellem
til klimaanlægget.
4
Tryk igen på [MODE] for at vende tilbage til urets display.
Den brugerdefinerede kode ændres.
Tryk nænsomt på [RESET] med en kuglepen eller et andet lille objekt,
der anvendes i vinklen, der ses på denne figur.
RESET
14 [CLOCK ADJUST]-knap
Se side 3
Annullering af den indstillede timer.
15 [OFF TIMER]-knap
Se side 6
Off-timer aktiveres.
16
[ON TIMER]-knap
Se side 6
On-timer aktiveres.
17 [SELECT]-knap
Bruges til indstilling af uret eller timeren.
18 [OUTDOOR UNIT LOW NOISE]-knap
Denne knap starter eller stopper Outdoor Unit Low Noise-funktionen,
der sænker den støj, der skabes af udendørsenheden. Dette sker ved
at reducere antallet af rotationer, som kompressoren foretager, og
ved at reducere ventilatorhastigheden, indtil rotationerne er reduceret
tilstrækkeligt.
Når programmet er indstillet, vil programindstillingen bevares, indtil
du trykker på knappen igen for at stoppe programmet, selv hvis
indendørsenhedens program er stoppet.
på fjernbetjeningens display viser, at enheden er i Outdoor
Unit Low Noise tilstand.
BEMÆRKNINGER:
• Dette program kan ikke udføres samtidigt med, at de følgende
funktioner er valgt: Ventilator-funktion,Tør-funktion, Powerfulfunktion
ECONOMY]-knap
BEMÆRKNINGER:
• Med Køling-, Varme- eller Tør-tilstanden kan du højst opnå et
resultat på 70 % i forhold til den normale klimaanlægsfunktion.
• Funktionen kan ikke udføres under temperaturovervågning i Autotilstanden.
Varme eller Ventilator
tilstand
4
[
Starter eller stopper Economy-funktionen, der sparer mere strøm end
de andre funktioner med en konservativ tilpasning af temperaturen i
rummet.
Når du trykker på knappen, tændes [ ] på indendørsenheden.
• I Køling- eller Tør-tilstanden justeres temperaturen i rummet til at
være et par grader højere end den ønskede temperatur.
I Varme-tilstanden justeres temperaturen i rummet til at være et par
grader lavere end den ønskede temperatur.
• Specielt i Køling- eller Tør-tilstanden kan man opnå en bedre
affugtning uden at nedsætte temperaturen i rummet væsentligt.
● Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 30
sekunder efter at den brugerdefinerede kode vises, vender systemet tilbage til den oprindelige urvisning. I dette
tilfælde skal du igen starte fra trin 1.
● Klimaanlæggets brugerdefinerede kode er sat til A inden
afsendelse. Kontakt din forhandler for at ændre den brugerdefinerede kode.
● Afhængigt af fjernbetjeningen kan den brugerdefinerede
kode gå tilbage den til den brugerdefinerede kode A, når
batterierne udskiftes. I dette tilfælde skal du, hvis du bruger en anden kode end A, nulstille koden efter udskiftning
af batterierne. Hvis du ikke kender indstillingen for den
brugerdefinerede kode til klimaanlægget, skal du prøve
hver af de brugerdefinerede koder (A → B → C → D), indtil du finder koden, der betjener klimaanlægget.
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 5
Da-5
2018/8/2 16:22:55
Timerprogram
Bemærkning til timerindstillinger:
Enhver afbrydelse i strømforsyningen for eksempel i afbryderen gør, at det indbyggede ur kommer til at gå forkert.
I et sådant tilfælde blinker [ ] på indendørsenheden, og du skal justere indstillingen igen.
On-timer eller Off-timer
1
2
Tænd for indendørsenheden ved at trykke på [ ].
[ ] på indendørsenheden tændes.
Hvis indendørsenheden allerede kører, skal du springe dette
punkt over.
Tryk på [ON TIMER] eller [OFF TIMER].
Tidsindikatoren på fjernbetjeningens display starter med at blinke,
og [ ] på indendørsenheden tændes.
Juster tiden ved at trykke på [SELECT] inden for 5 sekunder,
mens urindikatoren blinker.
(Omkring 5 sekunder senere vender fjernbetjeningens display
tilbage til at være på standby.)
For at annullere timeren og vende tilbage til normal funktion, skal du
trykke på [TIMER CANCEL].
For at genindstille timeren, skal du udføre skridt 2 og 3.
3
Programtimer (kombineret brug af On-timer og Off-timer)
Du kan indstille en integreret On-Off- eller Off-On-timer.
Den timer, vis konfigurerede starttid er tættest på den reelle tid, starter
først og timerdriften finder sted således:
Timer
On-Off timer
Off-On timer
Sleep-timer
1
Tryk på [SLEEP TIMER] for at aktivere Sleep-timer.
[ ] og [ ] på indendørsenheden tændes.
2
Juster tiden ved at trykke på [SELECT] inden for 5 sekunder,
mens urindikatoren blinker.
(Omkring 5 sekunder senere vender fjernbetjeningens display
tilbage til at være på standby.)
Hver gang, at du trykker på knappen, skifter tiden således:
0.5
(30 min.)
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
timer
For at gentage timeren, skal du trykke på [SLEEP TIMER] når [
ikke vises på fjernbetjeningens display.
]
For at hjælpe dig med at flade i søvn og undgå overdreven
opvarmning eller nedkøling, mens du sover, kontrollerer Sleeptimeren temperaturindstillingen automatisk i overensstemmelse
med den indstillede tid, der vises på følgende måde. Klimaanlægget
slukkes automatisk, efter at den indstillede tid er udløbet.
I Varme-tilstanden
I Køling- eller Tør-tilstanden
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Indikatoren på fjernbetjeningens display
Indstil
temperatur
30 min.
1 time
BEMÆRKNINGER:
Tidsindstillingerne for hver kombination skal være indenfor en 24-timers
periode.
2.0
1,5 time
Indstil tiden
Indstil tiden
1 time
1 °C
2 °C
General driftsinformation
Automatisk afrimningsprogram
Når udendørstemperaturen er meget lav med høj luftfugtighed,
kan der forekomme frost på udendørsenheden under
varmeprogrammet, hvilket kan reducere produktets ydeevne.
Til frostbeskyttelse er der en mikro-, computerkontrolleret,
automatisk afrimningsfunktion i dette klimaanlæg.
Hvis der dannes frost, stopper klimaanlægget midlertidigt
og afrimningsfunktionen kører (højst 15 minutter). [ ] på
indendørsenheden blinker under denne funktion.
Hvis der dannes frost på udendørsenheden efter
varmeprogrammet, stopper udendørsenheden automatisk
efter et par minutters drift. Derefter starter det automatiske
afrimningsprogram.
Auto-genopstartsfunktion
I tilfælde af strømafbrydelse som blackout stopper
klimaanlægget én gang. Når der igen er strøm, startes det
automatisk igen i det program, som kørte.
Hvis der sker nogen afbrydelse, efter at timeren er indstillet,
nulstilles timenedtællingen.
Når der er strøm igen, blinker [ ] på indendørsenheden for at
give besked om, at der har været en fejlfunktion i timeren. I så
fald skal timeren genindstilles, når det er muligt.
Funktionsfejl, der skyldes andre elektriske enheder:
Brug af andre elektriske apparater som en barbermaskine eller brug
i nærheden af en trådløs radiosender kan forårsage funktionsfejl i
klimaanlægget.
Hvis du støder på en sådan fejlfunktion, skal du slukke for afbryderen
en enkelt gang. Tænd den så igen og genoptag drift ved brug af
fjernbetjeningen.
Fjernbetjening med ledning (valgfri)
Den valgfri fjernbetjening med ledning kan også bruges.
Når du bruger en fjernbetjening med ledning, er der følgende forskelle
i forhold til at bruge en trådløs fjernbetjening.
[Yderligere funktioner på fjernbetjeninger med ledning]
• Timer til tilbageindstilling af temperaturen
Man kan både bruge fjernbetjeningen med ledning og den trådløse
fjernbetjening samtidigt. (Men funktionen er begrænset.)
Når der bruges de begrænsede funktioner på fjernbetjeningen,
vil der høres et lydsignal, og indikatorerne [ ], [ ], og [ ] på
indendørsenheden blinker.
[De begrænsede funktioner på fjernbetjeningen med ledning]
• Outdoor unit low noise
• 10 °C HEAT
• Powerful
• Timer-funktion
Gruppekontrol (ekstraudstyr)
En kablet fjernbetjening kan styre op til 16 klimaanlæg.
Alle klimaanlæg vil blive betjent med de samme indstillinger.
Trådløs LAN-kontrol (ekstraudstyr)
Den valgfri trådløse LAN-kontrol kan bruges.
Da-6
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 6
2018/8/2 16:22:55
KLIMAANLÆG Vægtype
Vedligeholdelse og rengøring
FORSIGTIG
• Inden dette produkt rengøres, skal det slukkes og strømforsyningen skal afbrydes.
• Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er lukket helt. Hvis luftindtaget ikke er lukket helt, kan det påvirke driften
eller ydelsen af klimaanlægget.
• Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i indendørsenheden, så du undgår personskader, når enheden monteres og vedligeholdes.
• Indendørsenheden må ikke komme i kontakt med flydende insekticider eller hårspray.
• Undgå, at stå på glatte, ujævne eller ustabile overflader, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på enheden.
Daglig vedligeholdelse
Rengøring af luftfiltre
Når indendørsenhedens flader rengøres, skal du huske på det følgende:
• Brug ikke vand, der er varmere end 40 °C.
• Brug ikke rengøringsmiddel, flygtige opløsningsmidler som benzen
og fortynder.
• Aftør nænsomt enheden med en blød klud.
Rengøring af luftfanget
1
Åben luftindtaget i retningen, der angives af pilen a. Mens du let
trykker lufttagets venstre og højre monteringsaksler udad b, skal
du fjerne luftindtaget i retningen, som pilen viser c.
Husk på, at luftfiltrene skal rengøres regelmæssigt for at forhindre, at
produktet bliver mindre effektivt i drift.
Hvis et tilstoppet luftfilter anvendes, vil produktets ydeevne nedsættets,
hvilket kan forårsage en reduktion i luftstrømning eller et øget støjniveau.
Ved normalt brug skal luftfilterne rengøres hver anden uge.
1
Åben luftfanget.
(Se a i punkt 1 i ”Rengøring af luftindtaget”.)
2
Mens luftfanget holdes nede med din hånd, skal du trække
filterets håndtag a i pilens retning for at løsne de to klør b.
Derefter skal du trække filteret ud ved langsomt at glide det
nedad c.
c
c
a
b
c
b
a
a
a
b
3
2
3
Vask luftindtaget nænsomt med vand eller tør det af med en blød
klud, der er fugtet med varmt vand.
Tør det så af med en tør klud.
b
d
d
d
4
Fjern støvet ved brug af en støvsuger eller ved at vaske filteret.
Når du vasker filteret, skal du bruge et neutralt rengøringsmiddel
og varmt vand.
Efter at filteret er skyllet grundigt, skal det tørres af grundigt uden
påvirkning af sollys, før du genmonterer det.
5
Monter filteret til rengøring af luft- og filterholderen på hvert
luftfilter.
6
Monter luftfilteret ved at tilpasse begge filterets sidder med
frontpanelet og skubbe filteret helt ind.
a
BEMÆRKNINGER:
Sørg for, at 2 klør låser på panelets styrehuller.
b
7
4
Filterholderen og filteret til rengøring af luft er sat fast bagerst på
luftfilteret. Fjern dem fra luftfilteret ved at løsgøre hvert hjørne på
filterholderen d.
d
Mens luftindtaget holdes horisontalt, skal du indsætte
monteringsakslerne i lejehuset øverst i panelet a. For at
monteringsakslerne sidder ordentligt fast, skal du blive ved indtil
de hæfter.
Derefter skal du lukke luftfanget b.
a
b
Luk luftindtaget med en vis kraft.
(Se punkt 4 i ”Rengøring af luftindtaget”.)
Tryk 4 steder på luftfanget for at lukke det fuldstændigt.
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 7
Da-7
2018/8/2 16:22:56
Vedligeholdelse og rengøring
De følgende 2 typer luftfiltre er anvendt til dette produkt.
Når du udskifter dem, skal du til dette produkt købe ordenlige filtre til
rengøring af luft.
Udskiftning af filteret til rensning af luft
1
Fjern luftfilteret.
2
Lås 2 af filterholderens låse op a og drej holderen i pilens retning b.
Fjern det beskidte filter til rensning af luft c.
BEMÆRKNINGER:
Filteret til rensning af luft er monteret på hvert luftfilter.
a
a
b
APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
(1 plade)
Ved brug af statisk elektricitet rengøres luften, da den fjerner små
partikler eller støv som fra tobakrygning eller pollen.
• Dette er et engangsfilter. Vask eller genbrug det ikke.
• Når du har åbnet pakken, skal filteret bruges så tidligt som muligt.
Rengøringseffekten reduceres, hvis filteret ligger i en åbnet pakke.
• Udskift filteret hver tredje måned ved normalt brug.
• Hvis ventilationshastigheden er på høj, forøges rensningen af luften.
ION DEODORIZATION-FILTER (lyseblå): UTR-FA16-2
(lyseblå, 1 plade)
c
3
Monter et nyt eller rengjort filter til rengøring af luft d på
filterholderen.
Et nyt filter til rensning af luft kan monteres på både den højre og
venstre holder.
Forurenede mikro-keramiske partikler skaber negative luftioner, som
man mener, har en lugtfjernende virkning.
• For at bevare den lugtfjernende virkning skal filteret rengøres hver
tredje måned på følgende måde:
1. Fjern the ionlugtfjerningsfilteret.
2. Skyl filteret med en varm højtryksvandstråle, indtil overfladen af
filteres dækkes af vand.
3. Vask filteret nænsomt med fortyndet neutralt rengøringsmiddel.
For ikke at nedsætte den lugtfjernende virkning skal du ikke vride
eller skrubbe det, når det du vasker det.
4. Rens filteret grundigt med vand.
5. Lad filteret tørre grundigt uden påvirkning af sollys.
6. Genmonter ionlugtfjerningsfilteret på indendørsenheden.
• Udskift filteret hver tredje år ved normalt brug.
d
4
Fastgør 2 af filterholderens hjørner e til luftfilteret med en vis
styrke.
e
e
Efter længere periode uden drift
Hvis indendørsenheden har været slukket i en måned eller mere, skal
du køre Ventilator-programmet en halv dag for at tørre de indvendige
dele grundigt, før normal drift køres.
Yderligere inspektion
Efter længere tids drift kan støv, der har opsamlet sig på
indendørsenheden, reducere produktets ydeevne, selvom du har
vedligeholdt enheden med daglige rengøringsprocedurer, som
beskrevet i denne brugsvejledning.
I så fald anbefales det, at produktet inspiceres.
5
Genmonter luftfilteret. (Se punkt 6 i ”Rengøring af luftfiltre”.)
6
Luk luftindtaget med en vis kraft.
(Se punkt 4 i ”Rengøring af luftfanget”.)
Se autoriserede servicepersonale for mere information.
Nulstilling af filterindikator (Specialindstilling)
• Denne funktion er tilgængelig, hvis den indstilles korrekt under installationen.
Kontakt autoriseret servicepersonale for at anvende denne funktion.
• Rengør luftfilteret, når indikatorlampen viser følgende:
[
]
Blinker 3 gange, med intervaller på 21 sekunder
Efter rengøring skal filterindikatoren nulstilles ved at trykke på [MANUAL AUTO] på indendørsenheden i 3 sekunder eller mindre.
Da-8
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 8
2018/8/2 16:22:56
KLIMAANLÆG Vægtype
Fejlfinding
ADVARSEL
I følgende tilfælde, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk
stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter din forhandler eller en autoriseret servicetekniker.
Så længe enheden er sluttet til strømforsyningen, er den ikke isoleret fra strømforsyningen, og selvom enheden er slukket.
• Enhed lugter af noget brændt eller den ryger
• Vand lækker fra enheden
De følgende symptomer angiver ikke fejlfunktion i produktet, de er snarere normale funktioner eller produktets kendetegn.
Symptom
Forsinkelse af drift efter genopstart.
Årsag
Se side
For at forhindre at sikringen går, kører kompressoren ikke under beskyttelseskredsløbet, der kører i
cirka 3 minutter, efter at elforsyningen pludselig er blevet tændt.
–
• Under drift eller lige efter at klimaanlægget bringes til standsning, kan der høres en kølende lyd.
Den er særlig tydelig i de 2-3 første drift minutter.
• Under drift kan der måske høres en lille pibelyd, der skyldes en ubetydelig sammentrækning og
udvidelse af frontpanelet grundet ændring i temperatur.
–
Under en Varme-funktion kan der måske høres en spruttende lyd, der opstår grundet den automatiske afrimning.
6
Lugt fra enheden.
Absorberet lugt i rummet, der skyldes indvendige tekstiler, møbler eller cigaretrøg ind i klimaanlægget kan udsendes.
–
Dis eller damp udsendes fra
enheden.
Under Køling- eller Tør-funktionen kan der udsendes en let dis fra kondensation, der opstår på grund
af den pludselige nedkølingsproces.
–
Under Varme-funktionen kan udendørsenhedens indbyggede ventilator stoppe, og en opadgående
damp genereret af den automatiske afrimningsfunktion kan forekomme.
6
• Umiddelbart efter at Varmeprogrammet startes, forbliver ventilatorhastigheden meget lav for at
varme enhedens indvendige dele op.
• I Varme-tilstanden stopper udendørsenheden, og indendørsenheden kører meget lav
ventilatorhastighed, hvis temperaturen i rummet stiger til over den indstillede temperatur.
–
Der høres støj.
Lufstrømmen er svag eller
stopper.
I Varme-tilstanden bringes indendørsenheden midlertidigt til standsning i højst 15 minutter for at
udføre det automatiske afrimningsfunktion, mens [ ] blinker.
6
I Dry-tilstanden kører indendørsenheden med en meget lav ventilatorhastighed og tilpasses på denne
måde fugtighed i rummet. Den kan stoppe en gang imellem.
–
Når ventilatorhastigheden er indstillet til Quiet, roterer ventilatoren ved meget lav hastighed og luftstrømningen reduceres.
–
I Køling-tilstanden kan indendørsenhedens ventilator fra tid til anden stoppe, hvis udendørsenheden stoppes.
4
Når overvågningsfunktionen køres i Auto-tilstand, roterer ventilatoren med meget lav hastighed.
–
Der kommer vand fra udendørsenheden. Under Varme-funktionen kan der komme vand fra udendørsenheden, der skyldes det automatiske afrimningsprogram.
–
Når filtertegnet er indstillet, kan det være at LED-lampen blinker. I dette tilfælde henvises til “Nulstilling af filterindikator (Specialindstilling)”.
Før du ringer efter service, skal du foretage følgende fejlsøgning:
Symptom
Virker slet ikke.
Ringe køling- eller varmeeffekt.
Diagnose
Se side
 Er der blevet slukket for strømforsyningen?
 Har der været lækning af strøm?
 Er der gået en sikring eller er strømforsyningen blevet afbrudt?
–
 Virker timeren?
6
 Er luftfilteret beskidt?
7
 Er indendørsenhedens luftindtag eller luftudtag blokeret?
–
 Forekommer der ændringer i temperaturen i rummet, som der skal?
4
 Er et vindue eller en dør åben(t)?
 Kommer der direkte eller stærkt sollys ind i rummet under Køling-funktionen?
 Er der andre varmeapparater eller computere, der kører eller er der for mange mennesker i rummet under Køling-funktionen?
–
 Er ventilatorhastigheden på Quiet?
Når ventilatorhastigheden er på Quiet, prioriteres lyddæmpning og klimaanlæggets ydeevne kan
nedsætes. Hvis hastigheden på luftstrømningen ikke passer dig, skal du sætte ventilatoren på Low
eller højere hastighed.
5
 Kører apparatet under forholdene undtagen det tilladte temperaturområde? I dette tilfælde kan
klimaanlægget standses, fordi den automatiske beskyttelseskreds arbejder.
–
 Er Outdoor Unit Low Noise-tilstand blevet indstillet?
5
Enheden fungerer anderledes,  Er fjernbetjeningens batterier opbrugt?
end den burde i følge indstil Er fjernbetjeningens batterier opladte?
lingerne på fjernbetjeningen.
3
Stop med det samme drift og sluk for strømforsyningen i de følgende tilfælde. Se så autoriserede servicepersonale.
• Problemet vedbliver, selvom du har udføret disse tjek eller diagnoser.
• [ ] og [ ] blinker, mens [ ] blinker hurtigt.
BRUGSANVISNING
9333003320_OM.indb 9
Da-9
2018/8/2 16:22:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement