Fujitsu ASYG12LMCE Instrukcja obsługi

Fujitsu ASYG12LMCE Instrukcja obsługi
Polski
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR
Ścienny
Spis treści
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .............................. Pl-1
Opis jednostki wewnętrznej i tryby pracy.......................... Pl-2
Opis pilota zdalnego sterowania i tryby pracy .................. Pl-3
Działanie timera ................................................................ Pl-5
Ogólne informacje na temat sposobu działania................ Pl-5
Konserwacja i czyszczenie ............................................... Pl-6
Rozwiązywanie problemów .............................................. Pl-8
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy
dokument do użytku w przyszłości.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się
z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.
Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami bądź uszkodzeniami, których
stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi śmiercią
lub poważnymi obrażeniami.
Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi
obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.
Tym symbolem oznaczono czynności ZABRONIONE.
Tym symbolem oznaczono czynności OBOWIĄZKOWE.
OSTRZEŻENIE
• W skład niniejszego produktu nie wchodzą części wymagające
serwisowania przez użytkownika. W celu przeprowadzenia
naprawy, instalacji bądź przeniesienia niniejszego produktu zawsze
kontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
Nieprawidłowa instalacja bądź użytkowanie skutkuje
wyciekiem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
• W przypadku wystąpienia usterki, objawiającej się na przykład
wonią spalenizny, natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora
i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika
elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego.
Następnie skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
• Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego.
W przypadku uszkodzenia może go wymienić wyłącznie
autoryzowany personel serwisowy.
• Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy zadbać o to, aby nie
doszło do jego kontaktu z ogniem lub jakimkolwiek materiałem łatwopalnym,
a następnie skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
• W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak
możliwości uderzenia pioruna, wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota
zdalnego sterowania i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego
zasilania, aby zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej,
umysłowej lub czuciowej bądź nieposiadające odpowiedniej
wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania
urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
• Nie uruchamiać produktu poprzez podłączenie wtyczki kabla
zasilającego do gniazda lub jej odłączenie albo włączenie
bądź wyłączenie wyłącznika.
• Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.
• Nie wystawiać się na bezpośrednie działanie chłodzącego
strumienia powietrza przez bardzo długi czas.
• Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworów
wylotowych, otwartego panelu i kratki wlotowej.
• Nie obsługiwać mokrymi rękami.
PRZESTROGA
• Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.
• Korzystać wyłącznie po zamontowaniu w produkcie filtrów powietrza.
• Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się w odległości
co najmniej 1 m (40 cali) od jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
• Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas,
całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.
• Po długim okresie niekorzystania z urządzenia zadbać
o przeprowadzenie kontroli zamocowania jednostki
wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.
• Dokładnie rozważyć kierunek nawiewu i docelową wartość temperatury
w pomieszczeniu w przypadku korzystania z produktu w miejscu,
w którym przebywają niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.
•
•
•
•
Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.
Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.
Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.
Nie stawać na produkcie, nie umieszczać na nim przedmiotów ani
nie używać go do ich zawieszania.
NR CZĘŚCI 9333003252
9333003252_OM_Pl.indd 1
• Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń
elektronicznych ani wyposażenia domowego.
Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca
z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić
do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
• Nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.
• Nie używać produktu do przechowywania żywności, przyrządów precyzyjnych, dzieł
sztuki i innych przedmiotów ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to
mieć negatywny wpływ na jakość tych przedmiotów lub stan tych organizmów.
• Nie wystawiać zwierząt bądź roślin na bezpośrednie
działanie strumienia powietrza.
• Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.
• Nie ciągnąć za kabel zasilający.
• Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła
wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ
grozi to odniesieniem obrażeń.
Pl-1
11/21/2016 4:11:02 PM
Opis jednostki wewnętrznej i tryby pracy
1
Kratka wlotowa
Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa
jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie może doprowadzić do
nieprawidłowego funkcjonowania produktu lub wpłynąć na jego wydajność.
2
Przycisk MANUAL AUTO
Należy używać go w przypadku zgubienia pilota zdalnego sterowania lub wystąpienia jego usterki.
Status
Podczas pracy
Czynność
2
1
13
Tryb lub operacja
Nacisnąć i przytrzymać przez
ponad 3 sekundy.
3
Zatrzymanie
Zatrzymywanie Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3
sekundy, ale nie dłużej niż 10 sekund.
AUTO
Nacisnąć i przytrzymać przez
ponad 10 sekundy.
(Tylko do obsługi serwisowej.*)
Wymuszone chłodzenie
Po oczyszczeniu Nacisnąć i przytrzymać przez
czas krótszy niż 3 sekundy.
4
12
Resetowanie wskaźnika filtru
*:Aby zatrzymać wymuszone chłodzenie, nacisnąć ten przycisk lub
przycisk Start/Stop na pilocie zdalnego sterowania.
5
11
6
7
3
Panel przedni
4
Żaluzja pionowego nawiewu
8
10
9
Po każdym naciśnięciu przycisku „SET” na pilocie zdalnego sterowania
kąt żaluzji pionowego nawiewu przesuwa się w następujących sposób:
Tryb COOL lub DRY
1*
2
3
11
Tryb HEAT
5
4
Żaluzje poziomego nawiewu
7*
6
PRZESTROGA
Przed wyregulowaniem kierunku poziomego nawiewu upewnić się,
że całkowicie zatrzymano żaluzje pionowego nawiewu.
*: Ustawienie domyślne w każdym trybie.
• Nie regulować ręcznie.
• Na początku trybu AUTO lub HEAT położenie 1 może zostać
utrzymane przez chwilę w celu regulacji.
• W przypadku ustawienia kąta w położeniu 4–7 przez ponad 30 minut w
trybie COOL lub DRY następuje automatyczny powrót do położenia 3.
W trybie COOL lub DRY, jeśli kąt jest ustawiony w położeniu 4–7 przez
wiele godzin, może dojść do skraplania pary wodnej i powstania wilgoci.
5
Dyfuzor elektryczny
Wyregulować dwa pokrętła ręcznie.
12
Filtr powietrza
Patrz strona 6
13
Filtry oczyszczania powietrza
Patrz strona 7
Oczyszczają lub odwaniają powietrze, a także umożliwiają przepływ
świeżego powietrza.
Akcesoria do jednostki wewnętrznej
W połączeniu z ruchem żaluzji pionowego nawiewu kąt dyfuzora elektrycznego przesuwa się w następujący sposób:
Żaluzja pionowego nawiewu
1
Dyfuzor elektryczny
1
2
3
5
4
2
6
3
7
4
• W trybie pracy SWING dyfuzor elektryczny nie przesuwa się.
6
Wężyk odpływu skroplin
7
Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania
PRZESTROGA
Pilot zdalnego
sterowania
Baterie
Aby uzyskać odpowiednią jakość transmisji sygnałów między pilotem zdalnego
sterowania a jednostką wewnętrzną, trzymać odbiornik sygnałów z dala od:
- Bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł silnego światła
- Telewizorów z płaskim ekranem
W pomieszczeniach, w których zastosowano świetlówki z natychmiastowym zapłonem, takie jak te ze statecznikiem elektronicznym,
sygnał może nie być przesyłany prawidłowo. W takim przypadku należy skonsultować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
8
Wskaźnik ECONOMY (zielony)
Świeci się w trybie pracy ECONOMY i w trybie pracy 10 °C HEAT.
9
Wskaźnik TIMER (pomarańczowy)
Uchwyt pilota
zdalnego sterowania
Filtry oczyszczania powietrza
Śruby gwintowane
(M3 × 12 mm)
Uchwytu filtrów
OSTRZEŻENIE
Uważać, aby niemowlęta i małe dzieci nie połknęły przypadkowo baterii.
Montaż uchwytu pilota zdalnego sterowania
1
2
3 Przesunąć
w górę
Śruby
Wsunąć
Świeci się w trybie pracy TIMER, natomiast miga powoli, gdy zostanie wykryty błąd ustawienia timera.
Jeśli chodzi o błąd ustawienia timera, należy zapoznać się z tematem „Funkcja Auto-restart” na stronie 5.
10 Wskaźnik OPERATION (zielony)
Świeci się w normalnym trybie pracy, natomiast miga powoli w trybie automatycznego odmrażania.
Pl-2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 2
11/21/2016 4:11:03 PM
KLIMATYZATOR Ścienny
Opis pilota zdalnego sterowania i tryby pracy
PRZESTROGA
• Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu lub
uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania:
- Nie umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscach,
w których będzie wystawiony na działanie bezpośrednich
promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas,
wyjąć baterie.
- Natychmiast wyjąć zużyte baterie i zutylizować je zgodnie
z przepisami lokalnymi obowiązującymi w danym regionie.
• Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą lub przedostanie
się on do oczu bądź ust, natychmiast odpowiednio przemyć dane miejsce na skórze/
oczy bądź przepłukać usta dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
• Przeszkody, takie jak zasłony lub ściany, znajdujące się między pilotem zdalnego
sterowania a jednostką wewnętrzną mogą wpłynąć na jakość transmisji sygnału.
•
•
•
•
Nie narażać pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.
Nie polewać pilota zdalnego sterowania wodą.
Nie ładować baterii suchych.
Nie używać baterii suchych, które były ponownie ładowane.
Wkładanie baterii (R03/LR03/AAA × 2) i przygotowanie pilota zdalnego sterowania
3
4
1
6
5
7
2
5
6
Nacisnąć przycisk „CLOCK ADJUST”, aby rozpocząć ustawianie zegara.
Ustawić zegar, naciskając przycisk „SELECT”.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie
wartości o 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje
zwiększenie lub zmniejszenie wartości o 10 minut.
Ponownie nacisnąć przycisk „CLOCK ADJUST”, aby zakończyć
ustawianie zegara.
7
Można szybko rozpocząć pracę, wykonując 3 poniższe kroki:
1
Przycisk Start/Stop
2
Przycisk MODE
W ustawieniu początkowym ta funkcja jest włączona.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy skonsultować się z instalatorem lub
autoryzowanym personelem serwisowym.
Nawet w przypadku zmiany tego ustawienia, jeśli dla prędkości
wentylatora ustawiono wartość „AUTO” w trybie COOL lub DRY, funkcja
ta nadal działa, aby powstrzymać dyfuzję wilgotności wewnętrznej.
Umożliwia przełączanie trybu pracy w następującej kolejności.
AUTO
COOL
DRY
FAN
Uwagi:
• Należy używać wyłącznie określonego typu baterii.
• Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych
z używanymi.
• Baterie można używać około 1 roku przy normalnej eksploatacji.
• Jeśli zasięg pilota zdalnego sterowania ulegnie wyraźnemu skróceniu,
należy wymienić baterie, a następnie nacisnąć przycisk „RESET”.
HEAT
Uwagi w trybie HEAT:
• Na początku pracy jednostka wewnętrzna pracuje z bardzo niską
prędkością wentylatora przez około 3–5 minut w ramach przygotowania,
a następnie przełącza się do wybranej prędkości wentylatora.
• Operacja automatycznego odmrażania zastępuje operację
ogrzewania, gdy jest to konieczne.
Uwaga w trybie COOL:
Wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymać się od czasu do czasu
w celu przeprowadzenia jego regulacji w zakresie oszczędzania energii.
Regulacja ta umożliwia energooszczędną pracę dzięki zatrzymaniu obracania
się wentylatora jednostki wewnętrznej po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej.
3
Przyciski SET TEMP. (temperatura)
Umożliwiają ustawienie wybranej temperatury.
W trybie COOL/DRY wartość należy ustawić na niższą temperaturę
niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, a w trybie HEAT wartość
należy ustawić na wyższą temperaturę niż aktualna temperatura w
pomieszczeniu.
W przeciwnym razie odpowiedni tryb pracy nie zostaje uruchomiony.
Zakres ustawienia temperatury
AUTO/COOL/DRY
18–30°C
HEAT
16–30°C
*:Regulacja temperatury nie jest dostępna w trybie FAN.
7
4
6
2
8
19
9
18
10
3
5
17
16
11
15
12
14
13
1
(ciąg dalszy)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 3
Pl-3
11/21/2016 4:11:03 PM
Opis pilota zdalnego sterowania i tryby pracy
4
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania
10 Przycisk SET
W tej sekcji są przedstawione wszystkie możliwe wskaźniki. W
rzeczywistych warunkach pracy wyświetlacz jest powiązany z działaniem
przycisku i pokazuje jedynie niezbędne wskaźniki dla każdego ustawienia.
5
Przycisk 10 °C HEAT
Nadajnik sygnału
Należy prawidłowo skierować go w stronę odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej.
• Wskaźnik transmisji sygnału na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania wskazuje, że sygnał z pilota jest transmitowany.
• Zasięg wynosi około 7 m.
• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jeśli transmitowany sygnał został
wysłany poprawnie. W przypadku braku sygnału dźwiękowego
należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania ponownie.
8
Przycisk FAN
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
• Po wybraniu opcji AUTO prędkość wentylatora jest automatycznie
ustawiana zgodnie z trybem pracy.
9
Przycisk SWING
Uruchamia lub zatrzymuje automatyczny ruch żaluzji pionowego nawiewu.
• Po każdym naciśnięciu przycisku żaluzja pionowego nawiewu
przesuwa się w następujący sposób:
Tryb COOL, DRY lub
FAN
1
2
3
Tryb HEAT lub FAN
4
5
6
7
Uwagi:
• Tryb pracy SWING może wyłączyć się tymczasowo, kiedy wentylator znajdujący
się w jednostce obraca się z bardzo niską prędkością lub zatrzymuje się.
• W trybie FAN każdy z kierunków ruchu 1  3 lub 4  7 odbywa się zgodnie z
pionowym nawiewem wcześniej ustawionym przed uruchomieniem trybu pracy SWING.
Pl-4
Anuluje ustawiony timer.
13 Przycisk RESET
Przycisk „RESET” należy nacisnąć delikatnie za pomocą końcówki
długopisu lub innego niewielkiego przedmiotu w prawidłowym
kierunku, jak pokazano na tym rysunku.
RESET
14 Przycisk CLOCK ADJUST
Patrz strona 3
Anuluje ustawiony timer.
Patrz strona 5
Włącza timer OFF.
16
Przycisk timera ON
Patrz strona 5
Włącza timer ON.
17 Przycisk SELECT
Służy do regulacji zegara lub timera.
18
Przycisk OUTDOOR UNIT LOW NOISE
Patrz strona 3
Uruchamia lub zatrzymuje tryb pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE,
który obniża poziom hałasu generowany przez jednostkę zewnętrzną
przez zmniejszenie liczby obrotów sprężarki i ograniczenie prędkości
wentylatora aż do uzyskania wystarczającej redukcji.
Po ustawieniu tego trybu pracy ustawienie jest zachowane do czasu
ponownego naciśnięcia tego przycisku w celu zatrzymania trybu
pracy, nawet jeśli praca jednostki wewnętrznej zostanie zatrzymana.
Wskaźnik OUTDOOR UNIT LOW NOISE
na wyświetlaczu
pilota zdalnego sterowania wskazuje, że jednostka znajduje się w
trybie OUTDOOR UNIT LOW NOISE.
Uwagi:
• Ten tryb pracy nie może być uruchomiony równocześnie z
następującymi trybami:
tryb FAN, tryb DRY, tryb pracy POWERFUL
• Ten tryb pracy nie może zostać uruchomiony na klimatyzatorze typu multi.
Jeśli ten tryb zostanie przypadkowo ustawiony na klimatyzatorze typu multi,
należy anulować to ustawienie, naciskając przycisk. W przeciwnym razie
sygnał pilota zdalnego sterowania nie może być transmitowany prawidłowo.
19
Steruje prędkością wentylatora.
(AUTO)
Patrz strona 5
12 Przycisk CANCEL timera
15 Przycisk timera OFF
Uruchamia tryb pracy 10 °C HEAT, który utrzymuje temperaturę w
pomieszczeniu 10 °C tak, aby zapobiec zbyt dużemu obniżeniu się
temperatury w pomieszczeniu.
Po naciśnięciu przycisku uruchomienia trybu pracy 10 °C HEAT
jednostka wewnętrzna emituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe i włącza
się wskaźnik ECONOMY (zielony).
Uwagi:
• W trybie pracy 10 °C HEAT można regulować tylko pionowy nawiew
za pomocą przycisku
.
• Tryb HEAT nie zostanie uruchomiony, jeśli temperatura w
pomieszczeniu jest wystarczająco wysoka.
• W systemie klimatyzacji typu multi, jeśli inna jednostka wewnętrzna znajduje
się w trybie HEAT, temperatura pomieszczenia, w którym uruchomiony jest
tryb pracy 10 °C HEAT wzrośnie. W trybie pracy 10 °C HEAT wszystkie
jednostki wewnętrzne powinny być uruchamiane w trybie pracy 10 °C HEAT.
Aby powrócić do normalnego trybu pracy, należy nacisnąć przycisk Start/Stop.
Wskaźnik ECONOMY wyłącza się.
7
11 Przycisk timera SLEEP
Włącza timer SLEEP, który pomaga zasnąć komfortowo dzięki
stopniowej regulacji temperatury.
Przycisk POWERFUL
Produkt będzie pracować z maksymalną mocą, co przydaje się, kiedy
użytkownik chce szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie.
Po naciśnięciu przycisku uruchomienia trybu pracy POWERFUL
jednostka wewnętrzna emituje 3 krótkie sygnały dźwiękowe.
Tryb pracy POWERFUL jest automatycznie wyłączany w
następujących sytuacjach:
• Temperatura w pomieszczeniu osiągnęła określone ustawienie
temperatury w trybie COOL, DRY lub HEAT.
• Upłynęło 20 minut po zakończeniu ustawienia trybu pracy POWERFUL.
Nie jest wyłączany automatycznie podczas ustawiania trybu pracy POWERFUL.
Uwagi:
• Kierunek przepływu powietrza i prędkość wentylatora są regulowane
automatycznie.
• Ten tryb pracy nie może być uruchomiony równocześnie z trybem
pracy ECONOMY.
Aby powrócić do normalnego trybu pracy, należy nacisnąć przycisk ponownie.
Wówczas jednostka wewnętrzna emituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.
6
Reguluje pionowy kierunek przepływu powietrza.
Przycisk ECONOMY
Uruchamia lub zatrzymuje tryb pracy ECONOMY, który zmniejsza
zużycie energii elektrycznej bardziej niż pozostałe tryby pracy dzięki
odpowiedniej regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Po naciśnięciu przycisku włącza się wskaźnik ECONOMY na jednostce wewnętrznej.
• W trybie COOL lub DRY temperatura w pomieszczeniu zostanie
ustawiona o kilka stopni wyżej niż zdefiniowana temperatura.
W trybie HEAT temperatura w pomieszczeniu zostanie ustawiona o
kilka stopni niżej niż zdefiniowana temperatura.
• Zwłaszcza w trybie COOL lub DRY można uzyskać udoskonalone
osuszanie bez znacznego obniżania temperatury w pomieszczeniu.
Uwagi:
• W trybie COOL, HEAT lub DRY maksymalna wydajność tego trybu
pracy wynosi około 70% zwykłego trybu klimatyzacji.
• Tego trybu pracy nie można uruchomić podczas monitorowania
temperatury w trybie AUTO.
• W systemie klimatyzacji typu multi tryb pracy ECONOMY jest
uruchamiany tylko w jednostce wewnętrznej, której przycisk „ECONOMY”
zostanie naciśnięty na odpowiednim pilocie zdalnego sterowania.
: Ustawienie musi zostać dokonane, kiedy wskaźnik świeci w sposób ciągły.
: Przyciskiem można sterować tylko wtedy, kiedy klimatyzator jest włączony.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 4
11/21/2016 4:11:04 PM
KLIMATYZATOR Ścienny
Działanie timera
Uwaga dotycząca ustawień timera:
Wszelkie przerwy w zasilaniu, takie jak zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika, powodują błędy w działaniu wewnętrznego zegara.
W takim przypadku wskaźnik TIMER na jednostce wewnętrznej miga i konieczne jest ponowne dostosowanie ustawienia.
Timer ON lub timer OFF
1
Włączyć jednostkę wewnętrzną, naciskając przycisk Start/Stop.
Włącza się wskaźnik OPERATION na jednostce wewnętrznej.
Jeśli jednostka wewnętrzna już jest uruchomiona, należy pominąć ten krok.
2
Nacisnąć przycisk timera „ON” lub przycisk timera „OFF”.
Wskaźnik zegara na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zaczyna
migać, a wskaźnik TIMER na jednostce wewnętrznej włącza się.
3
Wyregulować czas, naciskając przycisk „SELECT” w ciągu około
5 sekund, podczas gdy wskaźnik zegara miga.
(Po około 5 sekundach na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania przywrócony zostaje ekran gotowości).
Aby anulować timer i powrócić do normalnego trybu pracy, należy
nacisnąć przycisk „CANCEL”.
Aby ponownie dokonać ustawienia timera, należy wykonać krok 2 i 3.
Timer programu (łączne używanie timera ON i timera OFF)
Można ustawić zintegrowany timer ON–OFF lub OFF–ON.
Ten z timerów, którego skonfigurowany czas rozpoczęcia jest bliższy
bieżącemu czasowi, jest uruchamiany najpierw, a kolejność działania
timerów jest wyświetlona w następujący sposób:
Timer
Timer ON–OFF
Timer OFF–ON
Wskaźnik na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
Uwagi:
• W przypadku zmiany wartości ustawienia dla timera po ustawieniu
timera programu odliczanie przez timer zostanie wtedy zresetowane.
• Ustawienie czasu dla każdej kombinacji powinno mieścić się w zakresie 24 godzin.
Timer SLEEP
1
Nacisnąć przycisk timera „SLEEP”, aby włączyć timer SLEEP.
Włącza się wskaźnik OPERATION i wskaźnik TIMER na jednostce wewnętrznej.
2
Wyregulować czas, naciskając przycisk „SELECT” w ciągu około
5 sekund, podczas gdy wskaźnik zegara miga.
(Po około 5 sekundach na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania przywrócony zostaje ekran gotowości).
Po każdym naciśnięciu przycisku czas zmienia się w następujący sposób:
0.5
(30 min)
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
9.0
godziny
Aby ponownie włączyć timer, należy nacisnąć przycisk timera „SLEEP”, kiedy
nie jest wyświetlony na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
wskaźnik
Aby ułatwić użytkownikowi spokojne zasypianie i zapobiec
nadmiernemu ogrzewaniu lub chłodzeniu podczas snu, timer
SLEEP automatycznie steruje ustawieniem temperatury zgodnie z
ustawionym czasem w sposób przedstawiony poniżej. Klimatyzator
wyłącza się całkowicie po upływie ustawionego czasu.
W trybie HEAT
W trybie COOL lub DRY
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Timer, który jest ustawiony później rozpoczyna odliczanie po
zakończeniu odliczania przez poprzedni timer.
Ustaw
temperaturę
30 min
1 godzina
Ustaw czas
1 godzina
1,5 godziny
1 °C
Ustaw czas
2 °C
Ogólne informacje na temat sposobu działania
Operacja automatycznego odszraniania
Klimatyzator typu multi
Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska przy wysokiej wilgotności,
na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron podczas pracy w trybie
ogrzewania, co może zmniejszyć wydajność działania produktu.
W celu ochrony przed szronem klimatyzator jest wyposażony w funkcję
automatycznego odszraniania sterowaną przez mikrokomputer.
Jeśli wytworzy się szron, klimatyzator tymczasowo zatrzyma
się i na krótki czas zostanie uruchomiony układ odszraniania
(maksymalnie 15 minut). Wskaźnik OPERATION na jednostce
wewnętrznej miga podczas pracy w tym trybie.
Jeśli szron wytworzy się na jednostce zewnętrznej po
zakończeniu pracy w trybie ogrzewania, jednostka zewnętrzna
automatycznie zatrzyma się po kilkuminutowej pracy. Następnie
rozpoczyna się operacja automatycznego odszraniania.
Jednostkę wewnętrzną można podłączyć do jednostki zewnętrznej
typu multi i używać jej jako klimatyzatora typu multi, który umożliwia pracę wielu jednostek wewnętrznych w wielu miejscach.
Jednostki wewnętrzne można używać równocześnie, zgodnie z
ich odpowiednią wydajnością.
Funkcja Auto-restart
W razie wystąpienia przerwy w zasilaniu, np. zaniku napięcia,
klimatyzator zatrzyma się raz. Jednak po przywróceniu zasilania
uruchomia się ponownie automatycznie i wznawia poprzedni tryb pracy.
Jeśli po ustawieniu timera wystąpi jakakolwiek przerwa w
zasilaniu, odliczanie timera zostanie zresetowane.
Po przywróceniu zasilania wskaźnik TIMER na jednostce
wewnętrznej miga, co sygnalizuje, że wystąpiła awaria timera. W
takim przypadku należy ponownie ustawić timer na odpowiedni czas.
Awarie powodowane przez inne urządzenia elektryczne:
Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, takich jak golarka
elektryczna, lub używanie bezprzewodowego nadajnika radiowego w
pobliżu może powodować wadliwe działanie klimatyzatora.
W razie wystąpienia takiej awarii należy wyłączyć jeden raz wyłącznik.
Następnie należy go włączyć ponownie i wznowić jego działanie za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
Równoczesne korzystanie z wielu jednostek wewnętrznych
• Jeśli używane są równocześnie 2 lub więcej jednostek
wewnętrznych, wydajność ogrzewania i chłodzenia będzie mniejsza
niż w przypadku użycia pojedynczej jednostki wewnętrznej.
Zalecane jest korzystanie w połączeniu z innymi pomocniczymi
urządzeniami do ogrzewania lub chłodzenia.
• Następujące kombinacje nie mogą być stosowane podczas
używania wielu jednostek wewnętrznych:
- Tryb HEAT i tryb COOL (lub tryb DRY)
- Tryb HEAT i tryb FAN
Jednostka wewnętrzna uruchomiona później zatrzymuje się i
miga wskaźnik OPERATION.
• Tryb pracy (HEAT, COOL i DRY) jednostki zewnętrznej jest ustalany
przez tryb pracy jednostki wewnętrznej, która jest uruchomiona
najpierw. Jeśli jednostka wewnętrzna jest uruchomiona w trybie
FAN, tryb pracy jednostki zewnętrznej nie może zostać ustalony.
Na przykład jeśli jednostka wewnętrzna (A) zostanie uruchomiona w trybie
FAN, a następnie jednostka wewnętrzna (B) zostanie uruchomiona w trybie
HEAT, jednostka wewnętrzna (A) tymczasowo rozpocznie pracę w trybie
FAN, ale kiedy jednostka wewnętrzna (B) rozpocznie pracę w trybie HEAT,
wskaźnik OPERATION (zielony) na jednostce wewnętrznej (A) zacznie migać
(1 sekunda włączony, 1 sekunda wyłączony) i przejdzie w tryb gotowości.
Jednostka wewnętrzna (B) będzie nadal pracować w trybie HEAT.
• W trybie HEAT górna część jednostki wewnętrznej może nagrzewać się z powodu
ciepła rozprowadzanego czynnika chłodniczego emitowanego przez jednostkę
wewnętrzną, nawet jeśli praca jednostki została zatrzymana. Nie świadczy to o awarii.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 5
Pl-5
11/21/2016 4:11:04 PM
Konserwacja i czyszczenie
PRZESTROGA
• Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
• Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie kratki wlotowej może
doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzatora lub wpłynąć na jego wydajność.
• Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
• Uważać, aby nie doszło do kontaktu jednostki wewnętrznej z środkami owadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.
• Podczas konserwacji produktu nie stawać na śliskich, nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
Codzienna konserwacja
Podczas czyszczenia obudowy jednostki wewnętrznej należy pamiętać
o następujących zasadach:
• Nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40 °C.
• Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani
rozpuszczalników lotnych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
• Wycierać jednostkę delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki.
Czyszczenie kratki wlotowej
1
Otworzyć kratkę wlotową w kierunku strzałki a. Naciskając
delikatnie lewe i prawe wałki mocujące kratki wlotowej na
zewnątrz b, zdjąć kratkę wlotową w kierunku strzałki c.
2
Delikatnie przemyć kratkę wlotową wodą lub przetrzeć ją
delikatnie miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.
Następnie wytrzeć ją suchą i miękką ściereczką.
3
Przytrzymując kratkę poziomo, przystawić lewe i prawe wałki mocujące
do łożysk ślizgowych w górnej części panelu a. Aby prawidłowo
zamknąć każdy wałek, należy wsuwać go aż do zatrzaśnięcia.
Następnie zamknąć kratkę wlotową b.
Czyszczenie filtrów powietrza
Należy pamiętać o okresowym czyszczeniu filtrów powietrza, aby
zapobiec zmniejszeniu skuteczności działania produktu.
Używanie zatkanego pyłem filtra powietrza obniży wydajność produktu
i może spowodować zmniejszenie przepływu powietrza lub wzrost
poziomu hałasu w czasie pracy.
W normalnych warunkach użytkowania czyścić filtry powietrza raz na 2
tygodnie.
1
Otworzyć kratkę wlotową.
(Patrz a — krok 1 w sekcji „Czyszczenie kratki wlotowej”.)
2
Przytrzymując ręką kratkę wlotową, pociągnąć uchwyt a filtra w
kierunku strzałki i zwolnić 2 zaczepy b. Następnie wyciągnąć filtr,
delikatnie przesuwając go w dół c.
3
Uchwyt filtra i filtr oczyszczania powietrza są zamocowane na
tylnej stronie filtru powietrza. Należy je zdjąć z filtru powietrza,
otwierając każdy róg uchwytu filtra d.
d
d
d
4
4
Należy usunąć zanieczyszczenia, posługując się w tym celu
odkurzaczem lub piorąc filtr.
Podczas mycia filtra należy używać neutralnego środka piorącego
i ciepłej wody.
Po dokładnym przepłukaniu filtra należy go dobrze osuszyć w
zacienionym miejscu, a następnie ponownie go zainstalować.
5
Przymocować filtr oczyszczania powietrza i uchwyt filtra do
każdego filtra powietrza.
6
Zamontować filtr powietrza, wyrównując obydwie strony filtra z
przednim panelem, a następnie wsunąć filtr całkowicie.
Uwaga:
Upewnić się, że 2 zaczepy są mocno przymocowane do otworów
prowadnicy na panelu.
Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby zamknąć ją całkowicie.
7
Pl-6
d
Zamknąć mocno kratkę wlotową.
(Patrz krok 4 w sekcji „Czyszczenie kratki wlotowej”.)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 6
11/21/2016 4:11:04 PM
KLIMATYZATOR Ścienny
Konserwacja i czyszczenie
Wymiana filtra oczyszczania powietrza
1
Wyjąć filtr powietrza.
2
Zwolnić 2 zaczepy a uchwytu filtra, a następnie obrócić uchwyt
w kierunku strzałki b.
Wyjąć zanieczyszczony filtr oczyszczania powietrza c.
Uwaga:
Filtr oczyszczania powietrza jest przymocowany na każdym filtrze
powietrza.
a
a
b
W tym produkcie są używane następujące 2 typy filtrów oczyszczania
powietrza.
W przypadku ich wymiany należy zakupić dedykowane filtry
oczyszczania powietrza przeznaczone do tego produktu.
FILTR APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
(1 arkusz)
Przy użyciu elektryczności statycznej oczyszcza powietrze, usuwając
drobne cząstki lub pył, np. dym tytoniowy lub pyłek kwiatowy.
• Filtr ten jest jednorazowy. Nie należy go myć ani używać ponownie.
• Po otwarciu opakowania należy je użyć jak najszybciej. Efekt
czyszczenia jest zmniejszony, jeśli filtr pozostanie w otwartym
opakowaniu.
• W normalnych warunkach użytkowania wymieniać filtr raz na 3
miesiące.
• Przy wysokim ustawieniu prędkości wentylatora efekt czyszczenia
powietrza poprawia się.
FILTR ION DEODORIZATION FILTER (jasnoniebieski): UTR-FA16-2
(jasnoniebieski, 1 arkusz)
c
3
Przymocować nowy lub odnowiony filtr oczyszczania powietrza
d do uchwytu filtra.
Nowy filtr oczyszczania powietrza można przymocować do
prawego uchwytu lub lewego uchwytu.
d
4
Zamocować 2 narożniki uchwytu filtra e do filtra powietrza.
e
Zawarte w nim mikroceramiczne cząstki wytwarzają jony ujemne
w powietrzu (przypisuje im się efekt odświeżania), pochłaniają i
zmniejszają zapach w pomieszczeniu.
• Aby zachować efekt odświeżania, należy czyścić filtr raz na 3
miesiące w następujący sposób:
1. Wyjąć jonowy filtr dezodoryzujący.
2. Przepłukać filtr gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem, aż
powierzchnia filtra zostanie pokryta wodą.
3. Umyć filtr delikatnie rozcieńczonym neutralnym detergentem.
Podczas mycia nie wykręcać ani nie pocierać filtru, aby zapobiec
zmniejszeniu efektu odświeżania i nie dopuścić do uszkodzenia
filtra.
4. Dobrze przepłukać filtr strumieniem wody.
5. Dokładnie osuszyć filtr w zacienionym miejscu.
6. Ponownie zainstalować jonowy filtr dezodoryzujący w jednostce
wewnętrznej.
• W normalnych warunkach użytkowania wymieniać filtr raz na 3 lata.
e
Po dłuższym okresie nieużywania jednostki
Jeśli jednostka wewnętrzna była zamknięta przez 1 miesiąc lub dłużej,
należy uruchomić tryb pracy FAN przez pół dnia, aby dokładnie osuszyć
wewnętrzne części przed wznowieniem normalnej pracy.
Dodatkowa kontrola
5
Ponownie zainstalować filtr powietrza. (Patrz krok 6 w sekcji
„Czyszczenie filtra powietrza”.)
6
Zamknąć mocno kratkę wlotową.
(Patrz krok 4 w sekcji „Czyszczenie kratki wlotowej”.)
Po długim okresie użytkowania nagromadzony pył wewnątrz jednostki
wewnętrznej może zmniejszyć wydajność produktu, nawet jeśli
jednostka była poddawana zalecanej codziennej konserwacji lub
procedurom czyszczenia opisanym w niniejszym podręczniku.
W takim przypadku zalecana jest kontrola produktu.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z
autoryzowany personel serwisowy.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 7
Pl-7
11/21/2016 4:11:04 PM
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE
W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.
Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania, nawet jeżeli jest wyłączona.
• Z jednostki wydobywa się zapach spalenizny lub dym.
• Z jednostki wycieka woda.
Następujące objawy nie świadczą o awarii produktu, ale są normalnymi funkcjami lub cechami niniejszego produktu.
Objaw
Działanie jest opóźnione po
ponownym uruchomieniu.
Słychać hałas.
Przyczyna
Aby zapobiec przepaleniu się bezpiecznika, sprężarka nie będzie działać podczas pracy obwodu
zabezpieczającego przez około 3 minuty po nagłym uruchomieniu zasilacza OFF→ON.
Patrz strona
–
• Podczas pracy lub natychmiast po zatrzymaniu klimatyzatora można usłyszeć dźwięk płynącego
czynnika chłodzącego. Jest on szczególnie zauważalny przez 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy.
• Podczas pracy urządzenia może być słyszalny cichy pisk wytwarzany przez minimalne
rozszerzanie i kurczenie przedniego panelu powodowane przez zmianę temperatury.
–
Podczas pracy w trybie ogrzewania może być słyszalny dźwięk syczenia wytwarzany przez operację
automatycznego odszraniania.
5
Z jednostki wydobywa się woń. Może być emitowany pochłonięty przez klimatyzator zapach pomieszczenia pochodzący z tekstyliów
wnętrza, mebli lub dymu papierosowego.
–
Z jednostki wydziela się mgieł- W trybie COOL lub DRY może być wydzielana cienka warstwa mgły generowana przez skroploną
ka lub para.
parę powstałą wskutek procesu nagłego chłodzenia.
–
Przepływ powietrza jest słaby
lub zerowy.
Podczas pracy w trybie ogrzewania wentylator wbudowany w jednostkę zewnętrzną może zatrzymać
się i może powstać para generowana przez operację automatycznego odszraniania.
5
• Natychmiast po rozpoczęciu pracy w trybie ogrzewania prędkość wentylatora pozostaje
tymczasowo bardzo niska, aby rozgrzać wewnętrzne części jednostki.
• W trybie HEAT jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, a jednostka wewnętrzna pracuje z bardzo niską
prędkością wentylatora, jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrasta powyżej ustawioną temperaturę.
–
W trybie HEAT jednostka wewnętrzna tymczasowo zatrzymuje się na maksymalnie 15 minut, aby
wykonać operację automatycznego odszraniania, podczas gdy wskaźnik OPERATION miga.
5
W trybie DRY jednostka wewnętrzna pracuje z niską prędkością wentylatora, aby dostosować wilgotność w pomieszczeniu i od czasu do czasu może zatrzymać się.
–
Kiedy dla prędkości wentylatora wybrane zostanie ustawienie „QUIET”, wentylator obraca się z bardzo niską prędkością, a przepływ powietrza jest zmniejszony.
–
W trybie COOL wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymać się od czasu do czasu po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej.
3
Podczas wykonywania operacji monitorowania w trybie AUTO wentylator obraca się z bardzo niską prędkością.
–
Kiedy w systemie klimatyzacji typu multi uruchomionych jest wiele jednostek w następującej kombinacji różnych trybów pracy, jednostka wewnętrzna uruchomiona później zatrzymuje się i miga wskaźnik OPERATION.
• Tryb HEAT i tryb COOL (lub tryb DRY)
• Tryb HEAT i tryb FAN
5
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda. Podczas pracy w trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej może wyciekać woda powstała na skutek operacji automatycznego odszraniania.
–
Przed zamówieniem obsługi serwisowej należy spróbować rozwiązać problem, wykonując następujące czynności kontrolne:
Objaw
Diagnostyka
Urządzenie w ogóle nie działa.  Czy wyłącznik został wyłączony?
 Czy nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej?
 Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?
Wydajność chłodzenia lub
ogrzewania jest niska.
Patrz strona
–
 Czy timer działa?
5
 Czy filtr powietrza jest zabrudzony?
6
 Czy doszło do zablokowania kratki wlotowej lub otworu wylotowego jednostki wewnętrznej?
–
 Czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednio wyregulowana?
3
 Czy pozostawiono otwarte okno lub drzwi?
 Czy do pomieszczenia wpada bezpośrednie lub silne światło słoneczne w trybie chłodzenia?
 Czy działają również inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub czy w trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajduje się zbyt wiele osób?
–
 Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „QUIET”?
Kiedy ustawienie prędkości wentylatora to „QUIET”, redukcja hałasu jest traktowana priorytetowo i wydajność
klimatyzacji może obniżyć się. Jeśli wielkość dostarczanego przepływu powietrza nie jest zgodna z preferencjami
użytkownika, należy wybrać ustawienie prędkości wentylatora „LOW” lub ustawić wyższą prędkość wentylatora.
4
Jednostka działa inaczej od usta-  Czy baterie używane w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane?
wienia pilota zdalnego sterowania.  Czy baterie używane w pilocie zdalnego sterowania są prawidłowo włożone?
3
Natychmiast przerwać pracę i wyłączyć wyłącznik elektryczny w poniższych przypadkach. Następnie należy skontaktować się z autoryzowany personel serwisowy.
• Problem utrzymuje się nawet po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub diagnostycznych.
• Wskaźnik OPERATION i wskaźnik TIMER migają, a wskaźnik ECONOMY szybko miga.
Pl-8
INSTRUKCJA OBSŁUGI
9333003252_OM_Pl.indd 8
11/21/2016 4:11:05 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement