Fujitsu ASYG12LMCE Instrucțiuni de utilizare

Fujitsu ASYG12LMCE Instrucțiuni de utilizare
Română
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIŢIONAT
Tip cu montare pe perete
Cuprins
Precauţii de siguranţă ......................................................Ro-1
Prezentare generală şi funcţionarea unităţii interioare ....Ro-2
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii...........Ro-3
Funcţionarea cronometrului .............................................Ro-5
Informaţii generale cu privire la funcţionare.....................Ro-5
Întreţinere şi curăţare.......................................................Ro-6
Depanare .........................................................................Ro-8
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
Precauţii de siguranţă
Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea proprietăţii, citiţi cu atenţie această secţiune înainte de a utiliza produsul şi respectaţi
următoarele precauţii de siguranţă.
Operarea incorectă a produsului din cauza nerespectării instrucţiunilor poate provoca vătămare sau daune, a căror seriozitate este clasificată după cum urmează:
AVERTISMENT
ATENŢIE
Acest semn avertizează cu privire la moarte sau vătămare gravă.
Acest semn avertizează cu privire la vătămare sau daune aduse proprietăţii.
Acest semn reprezintă o acţiune care este INTERZISĂ.
Acest semn reprezintă o acţiune care este OBLIGATORIE.
AVERTISMENT
• Acest produs nu conţine nicio piesă care poate fi reparată
de către utilizator. Consultaţi întotdeauna personalul service
autorizat pentru reparaţia, instalarea şi mutarea acestui produs.
Instalarea sau manipularea incorectă va cauza scurgeri,
electrocutare sau incendiu.
• În cazul unei defecţiuni cum ar fi miros de ars, întrerupeţi imediat
funcţionarea aparatului de aer condiţionat şi deconectaţi toate sursele
de alimentare, prin oprirea întrerupătorului electric sau prin scoaterea
din priză. După care consultaţi personalul service autorizat.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul de alimentare.
Dacă este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către
personalul service autorizat.
• În cazul unei scurgeri de agent frigorific, aveţi grijă să
păstraţi distanţa de foc sau de orice substanţă inflamabilă şi
consultaţi personalul service autorizat.
• În cazul unei furtuni sau al oricărui semn prealabil al
unui fulger, opriţi aparatul de aer condiţionat cu ajutorul
telecomenzii şi evitaţi atingerea produsului sau a sursei de
alimentare pentru a preveni orice risc de electrocutare.
• Această instalaţie nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau cu lipsă de experienţă şi cunoaştere,
cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau au primit
instrucţiuni cu referire la utilizarea instalaţiei, din partea
unei persoane responsabile cu siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu instalaţia.
• Nu puneţi şi nu scoateţi acest produs din funcţiune prin
introducerea sau tragerea fişei de alimentare şi prin oprirea
sau pornirea întrerupătorului electric.
• Nu utilizaţi gaze inflamabile în preajma acestui produs.
• Nu vă expuneţi direct la curentul de aer de răcire pentru mai
multe ore.
• Nu introduceţi degetele sau orice alte obiecte în portul de
evacuare, tabloul de comandă deschis sau grila de admisie.
• Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat cu mâinile
umede.
ATENŢIE
• Asiguraţi aerisirea ocazională în timpul utilizării.
• Utilizaţi acest produs întotdeauna cu filtrele de aer instalate.
• Asiguraţi-vă că toate aparatele electronice sunt la cel puţin 1
m (40 ţoli) distanţă atât faţă de unităţile interioare, cât şi faţă
de cele exterioare.
• Deconectaţi orice sursa de alimentare atunci când nu utilizaţi
acest produs pentru perioade extinse de timp.
• După o perioadă lungă de utilizare, asiguraţi-vă că verificaţi
montarea unităţii interioare, pentru a preveni căderea
produsului.
• Direcţia curentului de aer şi temperatura ambientală trebuie
să fie luate în considerare atunci când utilizaţi acest produs
într-o cameră cu bebeluşi, copii, persoane în vârsta sau
persoane bolnave.
• Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau
aparatură de încălzire.
• Nu blocaţi sau acoperiţi grilajul de admisie şi portul de evacuare.
• Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.
• Nu vă urcaţi pe acest produs, nu aşezaţi obiecte pe el şi nu
atârnaţi obiecte de el.
Nr. PIESĂ 9333003252
9333003252_OM_Ro.indd 1
• Nu plasaţi niciun alt aparat electric sau obiect domestic sub
acest produs.
Condensul care picură de pe produs poate să le umezească
şi poate aduce daune sau defecta proprietatea dvs.
• Nu expuneţi acest produs la contact direct cu apa.
• Nu utilizaţi acest produs pentru depozitarea alimentelor,
plantelor, pentru susţinerea animalelor, a echipamentelor de
precizie, a operelor de artă sau alte obiecte. Aceasta poate
duce la deteriorarea calităţii articolelor respective.
• Nu expuneţi animale sau plante în direcţia curentului de aer.
• Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer condiţionat.
• Nu trageţi cablul de alimentare.
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului de
căldură încorporat în acest produs, pentru a evita vătămarea
personală atunci când întreţineţi unitatea.
Ro-1
11/21/2016 4:11:13 PM
Prezentare generală şi funcţionarea unităţii interioare
1
Grila de admisie
Înainte de a începe operaţia, asiguraţi-vă că grila de admisie a fost
închisă complet. Închiderea incompletă poate afecta funcţionarea
corespunzătoare sau performanţa produsului.
2
Buton MANUAL AUTO
Utilizaţi dacă aţi pierdut telecomanda sau dacă apare o defecţiune a telecomenzii.
Stare
Acţiune
2
1
13
Mod sau funcţionare
3
În curs de funcţionare Apăsaţi pentru mai mult de 3 secunde. Oprire
În curs de
oprire
Apăsaţi pentru mai mult de 3 seAUTO
cunde şi mai puţin de 10 secunde.
Apăsaţi pentru mai mult de 10 secunde. Răcire forţată
(Doar pentru operaţii de service.*)
După curăţare
4
Apăsaţi pentru mai puţin de 3 secunde. Resetare indicator filtru
12
5
*: Pentru a opri răcirea forţată, apăsaţi acest buton sau butonul Start/
Stop de pe telecomandă.
11
3
Panou frontal
4
Fanta pentru direcţionarea curentului de aer vertical
De fiecare dată când apăsaţi butonul „SET” de pe telecomandă, unghiul fantei
pentru direcţionarea curentului de aer vertical se deplasează după cum urmează:
Modul COOL sau
DRY
1*
2
6
7
8
10
9
Modul HEAT
3
5
4
7*
6
11
Fanta pentru direcţionarea curentului de aer orizontal
*: Setarea implicită în fiecare mod.
• Nu reglaţi manual.
• La iniţierea modului AUTO sau HEAT, aceasta poate rămâne pe
poziţia 1 pentru o perioadă de timp, pentru reglare.
• Dacă setaţi unghiul pe poziţiile 4-7 pentru mai mult de 30 minute în
modurile COOL sau DRY, aceasta revine automat la poziţia 3.
În modurile COOL sau DRY, dacă unghiul este setat pe poziţiile 4-7 pentru
mai multe ore, se poate forma condens, iar picăturile vă pot umezi bunurile.
5
Difuzor de putere
În asociere cu deplasarea fantei pentru direcţionarea curentului de aer
vertical, unghiul difuzorului de putere se deplasează după cum urmează:
Fanta pentru direcţionarea
curentului de aer vertical
1
Difuzor de putere
1
2
3
2
5
4
6
3
ATENŢIE
Înainte de a regla direcţia orizontală a curentului de aer, asiguraţi-vă că fanta de ventilaţie pentru curentul vertical de aer a fost
închisă complet..
Reglaţi butoanele manual.
12
Filtru de aer
Consultaţi pagina 6
13
Filtre pentru curăţarea aerului
Consultaţi pagina 7
Purifică sau dezodorizează aerul şi furnizează curent de aer proaspăt.
Accesorii unitate interioară
7
4
• În modul SWING, difuzorul de putere nu se mişcă.
6
Furtun de scurgere
7
Unitate receptoare semnal telecomandă
Telecomandă
Suport pentru
telecomandă
Şuruburi filetate
(M3 × 12 mm)
ATENŢIE
Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între telecomandă şi unitatea interioară, păstraţi receptorul de semnal
la distanţă de următoarele articole:
- Lumina directă a soarelui sau altă lumină puternică
- Televizor cu ecran plat
În camere cu lumini fluorescente bruşte, cum ar fi cele de tip invertor, semnalul ar putea să nu fie transmis în mod adecvat. Într-un astfel de caz, consultaţi magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
8
Filtre pentru curăţarea aerului
Aveţi grijă să preveniţi înghiţirea accidentală a bateriilor de către
bebeluşi şi copii mici.
Instalarea suportului pentru telecomandă
1
2
3 Deplasaţi
în sus
Lampa indicatoare TIMER (portocaliu)
Se aprinde în modul TIMER şi clipeşte uşor când este detectată o
eroare de setare a ceasului.
Cu privire la erorile de setare ale ceasului, consultaţi „Funcţia de
repornire automată” pe pagina 5.
Suporturi pentru filtre
AVERTISMENT
Lampa indicatoare ECONOMY (verde)
Se aprinde în modul ECONOMY şi în modul 10 °C HEAT.
9
Baterii
Şuruburi
Introduceţi
10 Lampa indicatoare OPERATION (verde)
Se aprinde în modul normal de funcţionare şi clipeşte uşor în modul
de dezgheţare automată.
Ro-2
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 2
11/21/2016 4:11:13 PM
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii
ATENŢIE
• Pentru a preveni defectarea sau deteriorarea telecomenzii:
- Plasaţi telecomanda într-un loc în care nu este expusă la
lumina directă a soarelui sau la căldură excesivă.
- Îndepărtaţi bateriile dacă produsul nu va fi utilizat pentru o
perioadă extinsă de timp.
- Bateriile consumate trebuie îndepărtate imediat şi trebuie
eliminate conform cu legile şi normale locale din regiunea
dvs.
• Dacă fluidul scurs dintr-o baterie intră în contact cu pielea,
ochii sau gura dvs., spălaţi imediat cu apă curată din
abundenţă şi consultaţi medicul dvs.
• Obstrucţii cum ar fi draperiile sau un perete între
telecomandă şi unitatea interioară poate afecta transmiterea
corespunzătoare a semnalului.
•
•
•
•
Nu aplicaţi şocuri puternice telecomenzii.
Nu turnaţi apă pe telecomandă.
Nu încercaţi să reîncărcaţi baterii uscate.
Nu utilizaţi baterii uscate care au fost reîncărcate.
Încărcarea bateriei (R03/LR03/AAA × 2) şi pregătirea telecomenzii
3
4
1
6
5
7
2
5
6
Apăsaţi butonul „CLOCK ADJUST” pentru a iniţia setarea ceasului.
Setaţi ora prin apăsarea butonului „SELECT”.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, valoarea creşte sau
descreşte cu 1 minut. Prin apăsarea şi menţinerea astfel a
butonului, valoarea creşte sau descreşte cu 10 minute.
Apăsaţi butonul „CLOCK ADJUST” din nou pentru a finaliza
setarea ceasului.
7
Puteţi pune rapid unitatea în funcţiune prin respectarea acestor 3 etape:
1
Butonul Start/Stop
2
Butonul MODE
COOL
DRY
FAN
În setarea iniţială, această funcţie este activată.
Pentru a dezactiva această funcţie, consultaţi instalatorul sau
personalul service autorizat.
Chiar dacă setarea este modificată, dacă viteza ventilatorului este
setată pe „AUTO” în modurile COOL sau DRY, această funcţie încă
se aplică pentru a suprima răspândirea umidităţii interioare circulate.
Schimbă modul de funcţionare în ordinea următoare.
AUTO
Note:
• Utilizaţi doar tipul specificat de baterie.
• Nu utilizaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi şi uzate în acelaşi timp.
• Bateriile pot fi utilizate pentru aproximativ 1 an în condiţii de
funcţionare normală.
• Dacă raza de acţiune a telecomenzii se scurtează evident, înlocuiţi
bateriile şi apăsaţi butonul „RESET”.
HEAT
3
Note în modul HEAT:
• După punerea în funcţiune, unitatea interioară operează la o viteză
foarte redusă a ventilatorului pentru aproximativ 3-5 minute pentru
pregătire, după care trece la viteza selectată a ventilatorului.
• Operaţia de dezgheţare automată suprascrie operaţia de încălzire
atunci când este necesar.
Note în modul COOL:
Ventilatorul unităţii interioare se poate opri din timp în timp pentru a efectua
controlul ventilatorului unităţii interioare, pentru economisirea de energie
care permite funcţionarea cu economisire de energie, prin oprirea rotirii
ventilatorului unităţii interioare, atunci când unitatea exterioară este oprită.
Butoane SET TEMP. (temperatură)
Setaţi temperatura dorită.
În modurile COOL/DRY, valoarea trebuie să fie setată la o
temperatură mai scăzută decât temperatura ambientală curentă, iar
în modul HEAT, valoarea trebuie să fie setată la o temperatură mai
ridicată decât temperatura ambientală curentă.
În caz contrar, modul de funcţionare corespunzător nu este activat.
Intervalul de setare a temperaturii
AUTO/COOL/DRY
18–30 °C
HEAT
16–30 °C
*: Controlul temperaturii nu este disponibil în modul FAN.
7
4
6
2
8
19
9
18
10
3
5
17
16
11
15
12
14
13
1
(continuare)
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 3
Ro-3
11/21/2016 4:11:14 PM
Prezentare generală şi funcţionarea telecomenzii
4
Ecran telecomandă
10 Butonul SET
În această secţiune sunt afişaţi toţi indicatorii posibili pentru descriere.
În timpul funcţionării efective, ecranul este legat de operarea
butoanelor şi afişează doar indicatorii necesari pentru fiecare setare.
5
Butonul 10 °C HEAT
Transmiţător de semnal
Direcţionaţi corespunzător către unitatea receptoare de semnal a
unităţii interioare.
• Indicatorul pentru transmiţătorul de semnal de pe ecranul
telecomenzii arată că un semnal este transmis de la telecomandă.
• Raza de funcţionare este de aproximativ 7 m.
• Dacă semnalul transmis a fost recepţionat în mod adecvat, veţi auzi un
bip. Dacă nu auziţi niciun bip, apăsaţi din nou butonul de pe telecomandă.
8
Butonul FAN
Controlează viteza ventilatorului.
(AUTO)
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
Butonul SWING
Porneşte sau opreşte automat oscilaţia fantei pentru direcţionarea
curentului de aer vertical.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul, fanta pentru direcţionarea
curentului de aer vertical oscilează după cum urmează:
Modul COOL, DRY
sau FAN
1
2
3
Modul HEAT sau FAN
4
5
6
7
Note:
• Modul SWING se poate opri temporar atunci când ventilatorul
unităţii se roteşte la o viteză foarte redusă sau se opreşte.
• În modul FAN, oricare dintre direcţiile de oscilare 1  3 sau 4  7
este activată, conform cu direcţia curentului de aer vertical setată
înainte de iniţierea modului SWING.
Ro-4
12 Butonul CANCEL cronometru
Anulează cronometrul setat.
13 Butonul RESET
Când apăsaţi butonul „RESET”, apăsaţi uşor, utilizând vârful unui pix
cu bilă sau alt obiect mic, în direcţia corectă, după cum este prezentat
în această figură.
RESET
14 Butonul CLOCK ADJUST
15 Butonul OFF cronometru
Consultaţi pagina 3
Consultaţi pagina 5
Activează cronometrul OFF.
16
Butonul ON cronometru
Consultaţi pagina 5
Activează cronometrul ON.
17 Butonul SELECT
Utilizat pentru reglarea ceasului sau a cronometrului.
18
Butonul OUTDOOR UNIT LOW NOISE
Consultaţi pagina 3
Porneşte sau opreşte modul OUTDOOR UNIT LOW NOISE, care
reduce zgomotul produs de unitatea exterioară, prin micşorarea
numărului de rotaţii al compresorului şi încetinirea vitezei
ventilatorului, până când ambele sunt suficient de reduse.
După setarea modului de funcţionare, setarea este păstrată până
când apăsaţi acest buton din nou pentru a opri modul de funcţionare,
chiar dacă funcţionarea unităţii interioare este oprită.
Lampa indicatoare OUTDOOR UNIT LOW NOISE
de pe
ecranul telecomenzii arată că unitatea este în modul OUTDOOR
UNIT LOW NOISE.
Note:
• Acest mod nu poate fi activat simultan cu următoarele moduri:
Modul FAN, modul DRY, modul POWERFUL.
• Acest mod nu poate fi activat pe un sistem multiplu de aer condiţionat.
Dacă acest mod este setat neintenţionat pe un sistem multiplu de
aer condiţionat, anulaţi setarea prin apăsarea butonului. În caz
contrar, semnalul telecomenzii nu poate fi transmis corespunzător.
19
• Când este selectat modul AUTO, viteza ventilatorului este reglată
automat conform cu modul de funcţionare.
9
Consultaţi pagina 5
Anulează cronometrul setat.
Porneşte modul 10 °C HEAT care menţine temperatura ambientală la
10 °C, pentru a preveni scăderea prea mare a temperaturii ambientale.
Când apăsaţi butonul pentru activarea modului 10 °C HEAT, unitatea
interioară emite 2 bipuri scurte, iar lampa indicatoare ECONOMY
(verde) se aprinde.
Note:
• În modul de funcţionare 10 °C HEAT, poate fi reglată doar direcţia
verticală a curentului de aer, utilizând butonul
.
• Modul HEAT nu va fi efectuat dacă temperatura ambientală este
suficient de ridicată.
• În cazul sistemului multiplu de aer condiţionat, dacă o altă unitate
interioară este în modul HEAT, temperatura încăperii în care este
activ modul 10 °C HEAT va creşte. La activarea modului 10 °C
HEAT, toate unităţile interioare trebuie să fie setate în modul de
funcţionare 10 °C HEAT.
Pentru a reveni la modul de funcţionare normal, apăsaţi butonul Start/Stop.
Lampa indicatoare ECONOMY se stinge.
7
11 Butonul SLEEP cronometru
Activează cronometrul SLEEP care vă permite să adormiţi confortabil
în condiţii de control gradual al temperaturii.
Butonul POWERFUL
Produsul va funcţiona la capacitate maximă, ceea ce este convenabil
atunci când doriţi să răciţi sau să încălziţi rapid camera.
Atunci când apăsaţi butonul pentru a iniţia modul POWERFUL,
unitatea interioară emite 3 bipuri scurte.
Modul POWERFUL este oprit automat în următoarele situaţii:
• Temperatura ambientală reglată a atins temperatura definită în
setarea pentru temperatură, în modurile COOL, DRY sau HEAT.
• Au trecut 20 de minute de la finalizarea setării modului de
funcţionare POWERFUL.
Nu a fost oprit automat în timpul setării modului POWERFUL.
Note:
• Direcţia curentului de aer şi viteza ventilatorului sunt controlate automat.
• Acest mod nu poate fi activat simultan cu modul ECONOMY.
Pentru a reveni la modul de funcţionare normal, apăsaţi din nou
butonul. După aceasta, unitatea interioară emite 2 bipuri scurte.
6
Reglează direcţia curentului de aer vertical.
Butonul ECONOMY
Porneşte sau opreşte modul ECONOMY care reduce consumul de
energie mai mult decât în cazul celorlalte moduri de funcţionare, cu
un reglaj care păstrează temperatura ambientală.
Când apăsaţi butonul, indicatorul ECONOMY de pe unitatea interioară
se aprinde.
• În modul COOL sau DRY, temperatura ambientală va fi reglată cu
câteva grade mai sus decât temperatura definită.
În modul HEAT, temperatura ambientală va fi reglată cu câteva
grade mai jos decât temperatura definită.
• În special în modurile COOL sau DRY, puteţi beneficia de dezumidificare
îmbunătăţită fără a reduce semnificativ temperatura ambientală.
Note:
• În modurile COOL, HEAT sau DRY, nivelul maxim de funcţionare al
acestora este de aproximativ 70% din nivelul de funcţionare normal
al unităţii de aer condiţionat.
• Acest mod nu poate fi activat în timpul monitorizării temperaturii prin
intermediul modului AUTO.
• În sistemul multiplu de aer condiţionat, modul ECONOMY este
activat doar pe unitatea interioară, al cărei buton ECONOMY este
apăsat pe telecomanda corespunzătoare.
: Setarea trebuie efectuată în timp ce indicatorul rămâne stabil.
: Butonul este controlabil doar dacă aparatul de aer condiţionat este pornit.
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 4
11/21/2016 4:11:14 PM
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Funcţionarea cronometrului
Notă pentru setarea cronometrului:
Orice întrerupere a alimentării cu energie, cum ar fi o pană de curent sau închiderea unui întrerupător, duce la funcţionarea eronată a ceasului intern setat.
Într-un astfel de caz, indicatorul TIMER de pe unitatea interioară clipeşte şi trebuie să reglaţi setarea.
Cronometrul ON sau cronometrul OFF
1
Porniţi unitatea interioară prin apăsarea butonului Start/Stop.
Indicatorul OPERATION de pe unitatea interioară se aprinde.
Dacă unitatea interioară este deja în funcţiune, săriţi peste
această etapă.
2
Apăsaţi butonul „ON” al cronometrului sau butonul „OFF” al
cronometrului.
Indicatorul ceasului de pe ecranul telecomenzii începe să clipească,
iar indicatorul TIMER de pe unitatea interioară se aprinde.
Reglaţi ora prin apăsarea butonului „SELECT” pentru aproximativ
5 secunde, în timp ce indicatorul ceasului clipeşte.
(După aproximativ 5 secunde, ecranul telecomenzii revine la
ecranul de aşteptare).
Pentru a anula cronometrul şi a reveni la modul de funcţionare normal,
apăsaţi butonul „CANCEL”.
Pentru a reface setarea cronometrului, efectuaţii etapele 2 şi 3.
3
Cronometrul program (utilizare combinată a cronometrului ON şi OFF)
Puteţi seta un cronometru integrat ON–OFF sau OFF–ON.
Cronometrul a cărui oră de pornire configurată este mai apropiată de
ora curentă este activat primul, iar ordinea operaţiilor cronometrate
este afişată după cum urmează:
Cronometru
Indicator pe ecranul telecomenzii
Note:
• Dacă schimbaţi valoarea setării cronometrului după ce cronometrul
programului a fost setat, numărătoarea inversă a cronometrului se
va reseta în acel moment.
• Setarea orei pentru fiecare combinaţie trebuie să se încadreze într-un interval de 24 ore.
Cronometrul SLEEP
1
Apăsaţi butonul „SLEEP” al cronometrului pentru a activa
cronometrul pentru SLEEP.
Indicatorul OPERATION şi indicatorul TIMER de pe unitatea interioară se aprind.
2
Reglaţi ora prin apăsarea butonului „SELECT” pentru aproximativ
5 secunde, în timp ce indicatorul ceasului clipeşte.
(După aproximativ 5 secunde, ecranul telecomenzii revine la
ecranul de aşteptare).
De fiecare dată când apăsaţi butonul, ora se modifică după cum urmează:
0.5
(30 min.)
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
9.0
ore
Pentru a repeta durata cronometrată, apăsaţi butonul „SLEEP” al cronometrului
atunci când indicatorul
nu este afişat pe ecranul telecomenzii.
Pentru a vă ajuta să adormiţi confortabil şi pentru a preveni încălzirea
sau răcirea excesivă în timpul somnului, cronometrul SLEEP
controlează automat setarea temperaturii, conform cu ora setată,
afişată după cum urmează. Aparatul de aer condiţionat se opreşte
complet după ce durata setată s-a consumat.
În modul HEAT
În modul COOL sau DRY
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Cronometru ON-OFF
Cronometru OFF-ON
Setaţi
temperatura
30 min.
1 oră
Cronometrul care este setat mai târziu începe numărătoarea inversă
după finalizarea numărătorii inverse a cronometrului anterior.
1,5 ore
Informaţii generale cu privire la funcţionare
Setaţi ora
Setaţi ora
1 oră
1 °C
2 °C
Operaţia de dezgheţare automată
Aparat de aer condiţionat cu sistem multiplu
Când temperatura exterioară este foarte scăzută cu umiditate
ridicată, se poate forma un strat de gheaţă pe unitatea
exterioară în timpul operaţiei de încălzire, iar aceasta poate
reduce performanţa de funcţionare a produsului.
Pentru protecţie, aparatul de aer condiţionat este dotat cu o
funcţie automată de dezgheţare controlată prin microcomputer.
Dacă se formează gheaţa, aparatul de aer condiţionat se va
opri temporar, iar circuitul de dezgheţare va funcţiona pentru o
perioadă scurtă (maximum 15 minute). Indicatorul OPERATION
de pe unitatea interioară clipeşte în timpul acestei operaţii.
Dacă se formează gheaţa pe unitatea exterioară după operaţia
de încălzire, unitatea exterioară se va opri automat după ce
funcţionează pentru câteva minute. După care este iniţiată
operaţia automată de dezgheţare.
Această unitate interioară poate fi conectată la unitate exterioară cu sistem multiplu şi poate fi utilizată ca un sistem multiplu de aer condiţionat,
care permite operarea mai multor unităţi interioare în locaţii multiple.
Unităţile interioare pot fi puse în funcţiune simultan, conform cu
rezultatul lor specific.
Funcţia de repornire automată
În cazul unei întreruperi de curent, cum ar fi o pană de curent,
aparatul de aer condiţionat se opreşte. Dar reporneşte automat şi
efectuează operaţia anterioară atunci când alimentarea este reluată.
Dacă apare orice întrerupere de curent după setarea cronometrului,
numărătoarea inversă a cronometrului va fi resetată.
După reluarea alimentării, indicatorul TIMER de pe unitatea
interioară clipeşte pentru a vă notifica cu privire la eroarea
cronometrului. Într-un astfel de caz, resetaţi cronometrul pentru
perioada dorită de timp.
Defecţiuni cauzate de alte dispozitive electrice:
Utilizarea altor aparate electronice, cum ar fi un aparat de ras electric
sau utilizarea în apropiere a unui emiţător radio fără fir, poate duce la
defectarea aparatului de aer condiţionat.
Dacă întâmpinaţi o astfel de defecţiune, închideţi întrerupătorul.
Apoi deschideţi-l din nou şi reluaţi modul de funcţionare cu ajutorul
telecomenzii.
Utilizarea simultană a unităţilor interioare multiple
• Dacă 2 sau mai multe unităţi interioare sunt puse simultan în
funcţiune, eficienţa de încălzire şi de răcire va fi mai redusă
decât eficienţa unei singure unităţi interioare utilizate.
Este recomandată utilizarea combinată a altor aparate
auxiliare de încălzire sau răcire.
• Următoarele combinaţii nu pot fi efectuate atunci când sunt
puse în funcţiune mai multe unităţi interioare:
- Modul HEAT şi modul COOL (sau modul DRY)
- Modul HEAT şi modul FAN
Unitatea interioară pusă în funcţiune ulterior se opreşte, iar
indicatorul OPERATION luminează intermitent.
• Modul de funcţionare (HEAT, COOL şi DRY) al unităţii
exterioare este determinat de modul de funcţionare al unităţii
interioare care este pusă în funcţiune prima dată. Dacă unitatea
interioară este reglată pe modul FAN, modul de funcţionare al
unităţii exterioare nu poate fi determinat.
Spre exemplu, dacă unitatea interioară (A) este pornită în modul
FAN, iar unitatea interioară (B) este pornită în modul HEAT, unitatea
interioară (A) va funcţiona temporar în modul FAN, dar când unitatea
interioară (B) va începe să funcţioneze în modul HEAT, indicatorul
OPERATION (verde) al unităţii interioare (A) va începe să clipească
(1 secundă aprins, 1 secundă stins) şi va intra în modul aşteptare.
Unitatea interioară (B) va continua să funcţioneze în modul HEAT.
• În modul HEAT, partea superioară a unităţii interioare se poate
încălzi din cauza căldurii emise de agentul frigorific circulat
prin unitatea interioară, chiar dacă funcţionarea unităţii este
oprită. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 5
Ro-5
11/21/2016 4:11:14 PM
Întreţinere şi curăţare
ATENŢIE
• Înainte de a curăţa acest produs, asiguraţi-vă că aţi oprit unitatea şi aţi întrerupt alimentarea cu energie.
• Înainte de a începe operaţia, asiguraţi-vă că grila de admisie a fost închisă complet. Închiderea incompletă a grilei de admisie poate
afecta funcţionarea corespunzătoare sau performanţa aparatului de aer condiţionat.
• Nu atingeţi aripioarele de aluminiu ale schimbătorului de căldură încorporat în acest produs, pentru a evita vătămarea personală atunci
când întreţineţi unitatea.
• Nu expuneţi unitatea interioară la insecticide lichide sau spray-uri de păr.
• Nu staţi pe suprafeţe alunecoase, inegale sau instabile când întreţineţi unitatea.
Întreţinere zilnică
Când curăţaţi corpul unităţii interioare, ţineţi cont de următoarele:
• Nu utilizaţi apă cu o temperatură mai mare de 40 °C.
• Nu utilizaţi agent de curăţare degresant, solvenţi volatili cum ar fi
benzenul sau diluantul.
• Ştergeţi unitatea uşor, utilizând o cârpă moale.
Curăţarea grilei de admisie
1
Deschideţi grila de admisie în direcţia săgeţii a. În timp ce
apăsaţi uşor în afară arborii de montare din partea dreaptă şi din
partea stângă ai grilei de admisie b, îndepărtaţi grila de admisie
în direcţia săgeţii c.
2
Spălaţi uşor grila de admisie cu apă sau ştergeţi-o uşor cu o
cârpă moale înmuiată în apă caldă.
După care ştergeţi grila cu o cârpă uscată şi moale.
3
În timp ce susţineţi grila pe orizontală, aşezaţi arborii de montare
din partea dreaptă şi din partea stângă în lagărele principale din
partea superioară a panoului a. Pentru a bloca fiecare arbore
corespunzător, introduceţi arborele până când se fixează.
După care închideţi grila de admisie b.
Curăţarea filtrelor de aer
Ţineţi cont că trebuie să efectuaţi o curăţare periodică a filtrelor de aer
pentru a preveni reducerea eficienţei de funcţionare a produsului.
Utilizarea unor filtre de aer obturate cu praf va reduce performanţa
produsului şi poate cauza reducerea curentului de aer sau creşterea
nivelului de zgomot.
Curăţaţi filtrele de aer o dată la fiecare 2 săptămâni, în condiţii de
utilizare normală.
1
Deschideţi grila de admisie.
(Consultaţi a din etapa 1 a secţiunii „Curăţarea grilei de
admisie”).
2
În timp ce susţineţi cu mâna grila de admisie, trageţi mânerul a
al filtrului în direcţia săgeţii şi eliberaţi cele 2 gheare b. După
care trageţi filtrul în afară, deplasându-l uşor către c.
3
Suportul filtrului şi filtrul pentru curăţarea aerului sunt ataşate în
partea din spate a filtrului de aer. Îndepărtaţi-le de pe filtrul de aer
prin desprinderea fiecărui colţ al suportului filtrului d.
d
d
d
4
4
Îndepărtaţi praful utilizând un aspirator sau prin spălarea acestuia.
Când spălaţi filtrul, utilizaţi detergent de gospodărie neutru şi apă
caldă.
După aceasta, clătiţi filtrul cu atenţie şi uscaţi-l complet într-un
spaţiu umbrit înainte de a-l reinstala.
5
Ataşaţi filtrul pentru curăţarea aerului şi suportul pentru filtru pe
fiecare dintre filtrele de aer.
6
Ataşaţi filtrul de aer prin alinierea ambelor laterale ale filtrului cu
panoul frontal şi împingeţi filtrul complet.
Notă:
Asiguraţi-vă că cele 2 gheare sunt complet prinse de orificiile de
ghidaj de pe panou.
Apăsaţi în 4 locuri pe grila de admisie pentru a o închide complet.
7
Ro-6
d
Închideţi grila de admisie ferm.
(Consultaţi etapa 4 a secţiunii „Curăţarea grilei de admisie”).
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 6
11/21/2016 4:11:14 PM
APARAT DE AER CONDIŢIONAT Tip cu montare pe perete
Întreţinere şi curăţare
Înlocuirea filtrului pentru curăţarea aerului
1
Îndepărtaţi filtrul de aer.
2
Eliberaţi cei 2 clicheţi a ai suportului pentru filtru şi întoarceţi
suportul în direcţia săgeţii b.
Îndepărtaţi filtrul pentru curăţarea aerului murdar c.
Notă:
Filtrul pentru curăţarea aerului este ataşat pe fiecare filtru de aer.
a
a
b
Următoarele 2 tipuri de filtre pentru curăţarea aerului sunt utilizate
pentru acest produs.
Atunci când le înlocuiţi, achiziţionaţi filtre pentru curăţarea aerului
concepute pentru acest produs.
FILTRUL APPLE-CATECHIN: UTR-FA16
(1 înveliş)
Prin utilizarea energiei statice, acesta purifică aerul prin îndepărtarea
particulelor fine sau a prafului, cum ar fi fumul de tutun sau polenul.
• Filtrul este consumabil. Nu îl spălaţi şi nu îl reutilizaţi.
• Utilizaţi filtrul cât de curând posibil după deschiderea ambalajului.
Efectul de curăţare este redus dacă filtrul este lăsat cu ambalajul
deschis.
• Înlocuiţi filtrul odată la fiecare 3 săptămâni, în condiţii de utilizare
normală.
• Efectul de curăţare a aerului creşte prin setarea vitezei ventilatorului
la un nivel mai ridicat.
FILTRU ION DE DEZODORIZARE (albastru deschis): UTR-FA16-2
(Albastru deschis, 1 înveliş)
c
3
Ataşaţi un filtru pentru curăţarea aerului nou sau reparat d pe
suportul pentru filtru.
Filtrul nou pentru curăţarea aerului poate fi ataşat pe oricare
dintre suportul din dreapta şi cel din stânga.
d
4
Fixaţi ferm 2 colţuri ale suportului pentru filtru e pe filtrul de aer.
e
e
Particule super micro-ceramice izolate produc ioni negativi de aer,
care au efect dezodorizant, absorbind şi reducând mirosul din
încăpere.
• Pentru a menţine efectul de dezodorizare, curăţaţi filtrul odată la
fiecare 3 luni, după cum urmează:
1. Îndepărtaţi filtrul cu ion de dezodorizare.
2. Spălaţi filtrul cu apă fierbinte la presiune ridicată, până când
suprafaţa filtrului este acoperită cu apă.
3. Spălaţi filtrul cu atenţie cu detergent neutru diluat. Nu îl spălaţi
prin răsucire sau frecare, pentru a preveni reducerea efectului
dezodorizant prin defectare.
4. Clătiţi filtrul bine cu jet de apă.
5. Uscaţi filtrul complet într-un spaţiu umbrit.
6. Reinstalaţi filtrul cu ion de dezodorizare pe unitatea interioară.
• Înlocuiţi filtrul odată la fiecare 3 ani, în condiţii de utilizare normală.
După o perioadă îndelungată de neutilizare a unităţii
Dacă aţi închis unitatea interioară pentru 1 lună sau mai mult, puneţi
modul FAN în funcţiune pentru o jumătate de zi pentru a usca piesele
interne complet, înainte de a trece la modul normal de funcţionare.
Inspecţie suplimentară
5
Reinstalaţi filtrul de aer. (Consultaţi etapa 6 a secţiunii „Curăţarea
filtrelor de aer”).
6
Închideţi grila de admisie ferm.
(Consultaţi etapa 4 a secţiunii „Curăţarea grilei de admisie”).
După o perioadă lungă de utilizare, praful acumulat în unitatea interioară
poate reduce performanţa produsului, chiar dacă aţi păstrat unitatea
în stare bună prin întreţinere zilnică, conform instrucţiunilor sau prin
procedurile de curăţare prezentate în acest manual.
Într-un astfel de caz, este recomandată inspectarea produsului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi personal service autorizat.
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 7
Ro-7
11/21/2016 4:11:15 PM
Depanare
AVERTISMENT
În cazul următoarelor evenimente, întrerupeţi imediat funcţionarea aparatului de aer condiţionat şi deconectaţi toate sursele de alimentare,
prin oprirea întrerupătorului electric sau prin scoaterea din priză. Apoi consultaţi reprezentantul dvs. sau personalul service autorizat.
Cât timp unitatea este conectată la sursa de alimentare, nu este izolată de sursa de alimentare chiar dacă unitatea este oprită.
• Unitatea miroase a ars sau emite fum
• Apa picură din unitate
Următoarele simptome nu indică o defecţiune a produsului, ci reprezintă funcţii sau caracteristici normale ale acestui produs.
Simptom
Operaţia este întârziată după
repornirea aparatului.
Se aude zgomot.
Miros emis de unitate.
Cauză
Pentru a preveni arderea siguranţei, compresorul nu va funcţiona în timpul desfăşurării circuitului de
protecţie, pentru aproximativ 3 minute după operaţia bruscă OFF→ON a sursei de alimentare.
–
În timpul operaţiei de încălzire, se poate auzi un sunet sfârâit produs de operaţia de dezgheţare automată.
5
Mirosul absorbit din cameră, generat de textilele de interior, mobilă sau fumul de ţigară, poate fi emis
de aparatul de aer condiţionat.
–
În timpul operaţiei de încălzire, ventilatorul încorporat în unitatea exterioară se poate opri şi puteţi
observa abur generat de operaţia de dezgheţare automată.
Unitatea exterioară emite apă.
–
• În timpul funcţionării sau imediat după oprirea aparatului de aer condiţionat, poate fi auzit un sunet
generat de circulaţia agentului frigorific. Acesta este observabil în mod particular pentru 2-3 minute
după punerea în funcţiune.
• În timpul funcţionării poate fi auzit un scârţâit uşor, produs de expansiunea şi contracţia panoului
frontal, cauzate de schimbările de temperatură.
Unitatea emite ceaţă sau abur. În modul COOL sau DRY, poate fi emisă o ceaţă fină generată de condensul format prin procesul brusc de răcire.
Curentul de aer este slab sau
se opreşte.
Consultaţi pagina
• Imediat după pornirea operaţiei de încălzire, viteza ventilatorului rămâne temporar la un nivel foarte
redus, pentru încălzirea pieselor interne ale unităţii.
• În modul HEAT, unitatea exterioară se opreşte şi unitatea interioară funcţionează la o viteză foarte
redusă a ventilatorului, dacă temperatura ambientală creşte peste temperatura setată.
–
5
–
În modul HEAT, unitatea interioară se opreşte temporar pentru maxim 15 minute, pentru a efectua
operaţia de dezgheţare automată, în timp ce lampa indicatoare OPERATION luminează intermitent.
5
În modul DRY, unitatea interioară funcţionează la viteză mică a ventilatorului pentru a regla umiditatea
încăperii şi se poate opri din timp în timp.
–
Când viteza ventilatorului este reglată pe „QUIET”, ventilatorul se roteşte la viteză foarte redusă, iar curentul de aer este redus.
–
În modul COOL, ventilatorul unităţii interioare se poate opri din timp în timp, atunci când unitatea exterioară se opreşte.
3
Când este efectuată operaţia de monitorizare în modul AUTO, ventilatorul se roteşte la viteză foarte redusă.
–
Când mai multe unităţi sunt puse în funcţiune în următoarea combinaţie de moduri diferite de funcţionare, într-un sistem multiplu de aer condiţionat, unitatea interioară pusă în funcţiune ulterior se
opreşte, iar lampa indicatoare OPERATION luminează intermitent.
• Modul HEAT şi modul COOL (sau modul DRY)
• Modul HEAT şi modul FAN
5
În timpul operaţiei de încălzire, unitatea exterioară poate emite apă, generată de operaţia de dezgheţare automată.
–
Înainte de apela sau de a solicita service, depanaţi o problemă prin efectuarea următoarelor verificări:
Simptom
Nu funcţionează deloc.
Performanţă redusă de răcire
sau încălzire.
Diagnostic
Consultaţi pagina
 Întrerupătorul a fost închis?
 A existat o pană de curent?
 A fost arsă o siguranţă sau întrerupătorul a fost declanşat?
–
 Cronometrul funcţionează?
5
 Filtrul de aer este murdar?
6
 Grila de admisie sau portul de evacuare al unităţii interioare sunt blocate?
–
 Temperatura ambientală este reglată corespunzător?
3
 A fost lăsată deschisă o fereastră sau o uşă?
 În încăpere pătrunde lumina directă sau puternică a soarelui în timpul operaţiei de răcire?
 Există alte aparate de încălzire sau calculatoare care funcţionează, sau prea multe persoane în
încăpere în timpul operaţiei de răcire?
–
 Viteza ventilatorului a fost reglată pe „QUIET”?
Dacă viteza ventilatorului a fost reglată pe „QUIET”, reducerea zgomotului este prioritară, iar performanţa aparatului de aer condiţionat poate să scadă. Dacă volumul de curent de aer furnizat nu
este corespunzător cu preferinţa dvs., setaţi viteza ventilatorului la „LOW” sau mai sus.
4
Unitatea operează diferit faţă
 Bateriile utilizate în telecomandă sunt consumate?
de setarea de pe telecomandă.  Bateriile utilizate în telecomandă sunt încărcate corespunzător?
3
Întrerupeţi imediat funcţionarea şi închideţi întrerupătorul electric în următoarele cazuri. După care consultaţi personal service autorizat.
• Problema persistă chiar şi după ce efectuaţi aceste verificări sau diagnostice.
• Indicatorul OPERATION şi indicatorul TIMER clipesc, în timp ce indicatorul ECONOMY clipeşte rapid.
Ro-8
MANUAL DE UTILIZARE
9333003252_OM_Ro.indd 8
11/21/2016 4:11:15 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement