Fujitsu ASYG14LMCE Kasutusjuhend

Fujitsu ASYG14LMCE Kasutusjuhend
Suomi
KÄYTTÖOHJE
ILMASTOINTILAITE
Seinään kiinnitettävä laite
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet ............................................................. Fi-1
Sisäilmayksikön yleiskatsaus ja toiminnot ........................ Fi-2
Kaukosäätimen yleiskatsaus ja käyttö .............................. Fi-3
Ajastettu toiminta .............................................................. Fi-5
Yleistietoa laitteen käyttöä varten ..................................... Fi-5
Ylläpito ja puhdistus.......................................................... Fi-6
Vianmääritys ..................................................................... Fi-8
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä niitä tulevia tarpeita varten.
Turvallisuusohjeet
Henkilövammojen tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi, lue tämä luku huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
Käyttöohjeen laiminlyömisestä johtuva väärinkäyttö voi johtaa tapaturmiin tai vaurioihin, jotka on luokiteltu seuraavasti:
VAROITUS
HUOMAUTUS
Tämä merkki varoittaa vakavan tapaturman tai kuolemanvaarasta.
Tämä merkki varoittaa tapaturman tai omaisuusvahingon vaarasta.
Tämä merkki ilmoittaa KIELLETYSTÄ toimenpiteestä.
Tämä merkki ilmoittaa, että toimenpide on PAKOLLINEN.
VAROITUS
• Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
Ota aina yhteyttä valtuutettuun huoltoon tuotteen korjauksen,
asennuksen tai uudelleensijoittamisen yhteydessä.
Virheellinen asennus tai käsittely voi johtaa vuotoihin,
sähköiskuun tai tulipaloon.
• Jos toimintahäiriöitä, kuten palaneen hajua esiintyy,
lopeta ilmastointilaitteen käyttö välittömästi, irrota laite
virransyötöstä kiertämällä virtakytkimen pois päältä
ja irrottamalla virtajohdon pistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltohenkilöön.
• Älä vaurioita virtajohtoa.
Jos se on vaurioitunut, vain valtuutettu huoltohenkilö saa
vaihtaa sen.
• Jos kylmäainetta vuotaa, pidä se etäällä avotulesta tai
muista syttyvistä materiaaleista ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltohenkilöön.
• Ukonilman aikana tai jos salamointia on syytä odottaa,
sammuta ilmastointilaite kaukosäätimestä, ja vältä
koskemista tuotteeseen tai virtalähteeseen sähkövaarojen
välttämiseksi.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo
ja ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, jotta
he eivät leikkisi laitteella.
• Älä käynnistä tai pysäytä tuotetta liittämällä tai irrottamalla
virtajohtoa tai kiertämällä katkaisimen päälle ja pois.
• Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja tuotteen lähellä.
• Älä altista itseäsi suoralle jäähdytysilmavirralle pitkiä aikoja.
• Älä aseta sormia tai muita esineitä ulostuloaukkoon, avoimiin
paneeleihin tai sisääntuloritilään.
• Älä käytä märin käsin.
HUOMAUTUS
• Varmista riittävä tuuletus käytön aikana.
• Käytä tuotetta aina ilmansuodattimet asennettuna.
• Varmista, että kaikki sähkölaitteet sijaitsevat vähintään 1
metrin etäisyydellä sisä- tai ulkoyksiköstä.
• Irrota aina virransyötöt, kun tuotetta ei käytetä ´pitkään
aikaan.
• Varmista pitkän käyttöajan jälkeen, että sisäyksikön kiinnitys
on kunnossa tuotteen putoamisen ehkäisemiseksi.
• Ilmavirtauksen suuntaus ja huonelämpötila on tarkistettava,
kun tuotetta käytetään huoneessa, jossa on sylilapsia, lapsia,
vanhuksia tai sairaita ihmisiä.
•
•
•
•
Älä suuntaa ilmavirtausta takkoja tai lämmityslaitteita kohti.
Älä tuki tai peitä ilmanottoritilää tai ilmanpoistoaukkoja.
Älä altista jäähdytysripoja paineelle.
Älä kiipeä tai aseta esineitä tuotteen päälle, tai ripusta esineitä
siihen.
OSA Nro. 9333003252
9333003252_OM_Fi.indd 1
• Älä sijoita mitään muita sähkötuotteita tai kodinkoneita tämän
tuotteen alle.
Tuotteesta valuva kondenssivesi voi kastella ne ja aiheuttaa
vaurioita tai toimintahäiriöitä.
• Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle.
• Älä käytä tätä tuotetta elintarvikkeiden, kasvien, eläinten,
tarkkuuslaitteiden, taideteosten tai muiden esineiden
säilyttämiseen. Tämä voi johtaa näiden esineiden laadun
heikkenemiseen.
• Älä altista eläimiä tai kasveja suoralle ilmavirtaukselle.
• Älä juo ilmastointilaitteesta erittyvää vettä.
• Älä vedä virtajohdosta.
• Älä koske tuotteeseen asennettuihin lämmönvaihtimen
alumiiniripoihin henkilövamman välttämiseksi, kun huollat
sitä.
Fi-1
11/21/2016 4:09:28 PM
Sisäilmayksikön yleiskatsaus ja toiminnot
1
Sisäänottosäleikkö
Varmista ennen käyttöä, että sisääntuloritilä on suljettu kokonaan.
Osittain suljettu ritilä saattaa vaikuttaa tuotteen kunnolliseen
toimintaan ja tehokkuuteen.
2
MANUAL AUTO -painike
Käytä, kun olet hukannut kaukosäätimen tai kaukosäätimessä on vikaa.
Tila
Toiminta
2
1
13
Tila tai toiminta
Toiminnassa
Paina yli 3 sekuntia.
Pysäytä
Pysähtymässä
Paina yli 3 sekuntia ja vähemmän kuin 10 sekuntia.
AUTO
Paina yli 10 sekuntia.
(Vain huoltoa varten.*)
Pakotettu jäähdytys
3
4
Puhdistuksen jälkeen Paina alle 3 sekuntia.
Suodatinosoittimen nollaus
12
5
*: Lopettaaksesi pakotetun jäähdyttämisen paina tätä painiketta tai
Aloita/Lopeta painiketta kaukosäätimestä.
11
3
Etupaneeli
4
Pystysuuntainen ilmavirran virtauksensäädin
Kun painat ”SET” painiketta kaukosäätimestä, pystysuuntaista
ilmavirtausta ohjaava virtauksensäädin liikkuu seuraavanlaisesti:
COOL/DRY -tila
1*
2
6
7
8
10
9
HEAT -tila
3
5
4
7*
6
11
Vaakasuuntaisen ilmavirran virtauksensäädin
*: Oletusasetus jokaisessa tilassa.
HUOMAUTUS
• Älä säädä käsin.
• AUTO ja HEAT -tilan alussa ne saattavat pysyä 1 -asennossa
hetken mukautuakseen asetukseen.
• Jos asetat kulman asentoon 4-7 yli 30:ksi minuutiksi COOL tai DRY
-tilassa, niin laite palautuu automaattisesti asentoon 3.
COOL tai DRY -tilassa kulman asettaminen asentoon 4-7 moneksi tunniksi
voi johtaa kondensaatioveden muodostumiseen ja omaisuutesi kastumiseen.
12
Ilmansuodattimet
Katso sivu 6
5
13
Ilmanpuhdistussuodattimet
Katso sivu 7
Virtadiffuusori
Yhdistettynä pystysuuntaisen ilmavirtausta ohjaavan virtauksensäätimen liikkeeseen, virtadiffuusorin kulma liikkuu seuraavanlaisesti:
Pystysuuntainen ilmavirran virtauksensäädin
1
Virtadiffuusori
1
2
3
5
4
2
6
3
Varmista ennen vaakasuuntaisen ilmavirtauksen suunnan
säätämistä, että pystysuuntainen ilmavirtaussäle on pysäytetty
kokonaan.
Säädä kahta nuppia käsin.
Puhdista tai raikasta ilmaa ja tuota raikasta ilmaa.
Sisäilmayksikön lisävarusteet
7
4
• SWING -toiminnossa, virtadiffuusori ei liiku.
6
Poistoputki
7
Kaukosäätimen signaalin vastaanotin
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
pidike
Kierreruuvit
(M3 × 12 mm)
HUOMAUTUS
Hyvän signaalin lähetyksen varmistamiseksi kaukosäätimen ja sisäyksikön
välillä, pidä seuraavat kohteet poissa signaalin vastaanottimen edestä:
- Suora auringonpaiste tai muut voimakkaat valolähteet
- Litteät TV-näytön
Signaali ei ehkä välity oikein huoneessa, joissa on esim.
muuntajatyyppisiä loisteputkivalaisimia. Ota tässä tapauksessa yhteyttä liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
8
Ilmanpuhdistussuodattimet
Suodattimen pidikkeet
VAROITUS
Varmista, että sylilapset tai lapset eivät vahingossa niele paristoja.
ECONOMY -osoitin (vihreä)
Valot ECONOMY -toiminnassa ja 10 °C HEAT -toiminnassa.
9
Paristot
Kaukosäätimen tukikohta
1
2
3 Liikuta ylös
TIMER -osoitin (oranssi)
TIMER -toiminnon valot vilkkuvat hitaasti kun ajastimen asetusvirhe
on havaittu.
Liittyen ajastimen asetusvirheeseen, katso ”Auto-uudelleenkäynnistys
toiminto” sivulla 5.
Ruuvit
Laita
sisään
10 OPERATION -osoitin (vihreä)
Valo päällä toimiessa normaalisti ja vilkkuu hitaasti automaattisessa
sulatustoiminnossa.
Fi-2
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 2
11/21/2016 4:09:28 PM
ILMASTOINTILAITE Seinään kiinnitettävä laite
Kaukosäätimen yleiskatsaus ja käyttö
HUOMAUTUS
• Kaukosäätimen vaurioitumisen tai toimintahäiriöiden
ehkäisemiseksi:
- Sijoita kaukosäädin kohtaan, jossa se ei altistu suoralle
auringonvalolle tai kuumuudelle.
- Poista paristot tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään
aikaan.
- Tyhjentyneet paristot on poistettava välittömästi,
ja hävitettävä paikallisten määräysten ja sääntöjen
mukaisesti.
• Jos vuotava paristoneste pääsee kosketuksiin ihon, silmien
tai suun kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja
ota yhteyttä lääkäriin.
• Esteet, kuten verhot tai seinät kaukosäätimen ja sisäyksikön
välillä voivat vaikuttaa signaalin lähettämiseen.
•
•
•
•
Älä altista kaukosäädintä iskuille.
Älä kaada vettä kaukosäätimen päälle.
Älä yritä ladata kuivia paristoja.
Älä käytä ladattuja kuivia paristoja.
Paristojen(R03/LR03/AAA × 2) asettaminen ja kaukosäätimen valmistelu
3
4
1
6
5
7
2
5
6
Paina ”CLOCK ADJUST” -painiketta aloittaaksesi kellonajan asettamisen.
Aseta aika painamalla ”SELECT” -painiketta.
Joka kerta, kun painat painiketta, arvo lisääntyy tai vähenee
minuutilla. Pitämällä painiketta pohjassa, arvo lisääntyy tai
vähenee kymmenellä minuutilla.
Paina ”CLOCK ADJUST” -painiketta uudelleen päättääksesi
kellonajan asettamisen.
7
Voit aloittaa toiminnon nopeasti seuraamalla seuraavia 3 askelta:
1
Start/Stop -painike
2
MODE -painike
COOL
DRY
FAN
Tämä toiminto on aktivoitu alkuperäisasetuksissa.
Poistaaksesi toiminnon ole yhteydessä asentajaan tai valtuutettuun
henkilöstöön.
Vaikka asetus muutettaisiinkin, jos tuulettimen nopeus on asetettu
”AUTO”:lle COOL tai DRY -tilassa, tämä toiminto käynnistyy
ehkäisemään kiertävän sisäilman kosteuden hajontaa.
Vaihtaa toimintamoodeja seuraavassa järjestyksessä.
AUTO
Huomautukset:
• Käytä ainoastaan määriteltyjä paristoja.
• Älä sekoita erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
• Paristoja voidaan käyttää noin yksi vuosi normaalissa käytössä.
• Jos kaukosäätimen kantama lyhenee huomattavasti, vaihda
paristot ja paina ”RESET” -painiketta.
HEAT
Huomioi HEAT -tilassa:
• Toiminnon alussa sisäilmayksikkö toimii hyvin hitaalla tuulettimen
nopeudella n. 3-5 minuuttia valmistautuakseen ja vaihtaa sitten
valitulle tuulettimen nopeudelle.
• Automaattinen sulatustoiminto syrjäyttää lämmitystoiminnon tarpeen
vaatiessa.
Huomioi COOL -tilassa:
Sisäilmayksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain suorittaakseen
sisäilmayksikön tuulettimen tarkistuksen, mikä mahdollistaa sähköä
säästävän toiminnon pysäyttämällä sisäilmayksikön tuulettimen
pyörityksen, kun ulkoilmayksikkö on pysäytetty.
3
SET TEMP. (lämpötila) painikkeet
Aseta haluttu lämpötila.
COOL/DRY -tilassa lämpötilan arvo täytyy asettaa alemmas kuin
huoneen sen hetkinen lämpötila, ja HEAT -tilassa arvon täytyy olla
asetettu korkeammalle kuin huoneen sen hetkinen lämpötila.
Muuten vastaavan toiminnan tila ei aloita toimintaansa.
Lämpötila-asetusten arvoalue
AUTO/COOL/DRY
18–30 °C
HEAT
16–30 °C
*: Lämpötilan hallinta ei ole käytössä FAN -tilassa.
7
4
6
2
8
19
9
18
10
3
5
17
16
11
15
12
14
13
1
(jatkoa)
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 3
Fi-3
11/21/2016 4:09:29 PM
Kaukosäätimen yleiskatsaus ja käyttö
4
Kaukosäätimen näyttö
10 SET -painike
Kaikki mahdolliset indikaattorit ovat esillä tässä osiossa selvitystä
varten. Käytännössä näkymä on yhdistetty painikkeen varsinaiseen
toimintoon ja näyttää vain tarpeelliset osoittimet jokaiselle asetukselle.
5
10 °C HEAT -painike
Signaalin lähetin
Tähtää kunnolla sisäilmayksikön signaalin vastaanottimeen.
• Signaalin lähetys-ilmaisin kaukosäätimessä näyttää, että
kaukosäädin lähettää signaalia vastaanottimeen.
• Toimintasäde on noin 7 m.
• Kuulet piippauksen, jos lähetetty signaali ei ole lähetetty kunnolla.
Jos piippausta ei kuulu, paina kaukosäätimen nappia uudelleen.
8
FAN -painike
Kontrolloi tuulettimen nopeutta.
Kumoaa asetetun ajastuksen.
13 RESET -painike
Kun painat ”RESET” -painiketta, paina sitä hellästi käyttäen
kuulakärkikynän kärkeä tai muuta pientä esinettä oikeassa
asennossa, kuten esitetään tässä kuvassa.
RESET
14 CLOCK ADJUST -painike
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
• Kun AUTO on valittuna, tuulettimen nopeus säädetään
automaattisesti toiminnon valinnan mukaisesti.
9
SWING -painike
Aloittaa tai pysäyttää pystysuuntaisen ilmavirran virtauksensäätimen
automaattisen liikkeen.
• Joka kerta, kun painat painiketta, pystysuuntainen ilmavirran
virtauksensäädin liikkuu seuraavanlaisesti:
COOL, DRY, tai
FAN -tila
HEAT tai FAN -tila
1
4
2
3
5
6
7
Huomautukset:
• SWING -toiminto saattaa pysähtyä hetkellisesti, kun yksikössä oleva
tuuletin pyörii erittäin hitaalla nopeudella tai pysähtyy.
• FAN -tilassa, joko liikesuunnassa 1  3 or 4  7 suoritetaan
pystysuuntaisen ilmavirran ennalta asetetun suunnan mukaisesti,
ennen SWING -toiminnon aloittamista.
Fi-4
Katso sivu 3
Kumoaa asetetun ajastuksen.
Katso sivu 5
Aktivoi OFF -ajastuksen.
16
ON -ajastinpainike
Katso sivu 5
Aktivoi ON -ajastuksen.
17 SELECT -painike
Käytetään asettamaan kelloa tai ajastinta.
18
OUTDOOR UNIT LOW NOISE -painike
Katso sivu 3
Käynnistää tai pysäyttää OUTDOOR UNIT LOW NOISE -toiminnon,
joka vähentää ulkoilmayksikön aiheuttamaa melua vähentämällä
kompressorin kierrosmäärää ja vähentämällä tuulettimen nopeutta,
kunnes ne ovat tarpeeksi vähentyneet.
Kun toiminto on asetettu, toimintoasetus säilyy, kunnes painat tätä
painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiminnon, myös silloin, kun
sisäilmayksikön toiminto on pysäytetty.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE -osoitin
kaukosäätimen
näytöllä osoittaa, että yksikkö on OUTDOOR UNIT LOW NOISE tilassa.
Huomautukset:
• Tätä toimintoa ei voida suorittaa samanaikaisesti seuraavien tilojen
kanssa:
FAN -tila, DRY -tila, POWERFUL -toimintotila
• Tätä toimintoa ei voida suorittaa monityyppisessä ilmastointijärjestelmässä.
Jos tämä tila asetetaan monityyppiseen ilmastointijärjestelmään
vahingossa, kumoa asetus painamalla painiketta. Muuten
kaukosäätimen signaalia ei voida lähettää kunnolla.
19
(AUTO)
Katso sivu 5
12 Ajastettu CANCEL -painike
15 OFF -ajastinpainike
Aloittaa 10 °C HEAT -toiminnon, mikä ylläpitää huoneen lämpötilan
10 °C ja estää lämpötilaa laskemasta liian matalalle.
Kun painat painiketta aloittaaksesi 10 °C HEAT -toiminnon,
sisäilmayksikkö päästää 2 piippausta ja ECONOMY -ilmaisin (vihreä)
menee päälle.
Huomautukset:
• 10 °C HEAT -toiminnon aikana ainoastaan pystysuuntaista
ilmavirtauksen suuntaa voidaan säätää käyttämällä
painiketta.
• HEAT -tilaa ei suoriteta jos huoneen lämpötila on tarpeeksi korkea.
• Monityyppisessä ilmastointijärjestelmässä, jos toinen
sisäilmayksikkö on HEAT -tilassa, huoneen, jossa käytetään 10 °C
HEAT -toimintoa, lämpötila tulee nousemaan. Suorittaessa 10 °C
HEAT -toimintoa, kaikkien sisäilmayksikköjen tulisi ajaa 10 °C
HEAT -toimintoa.
Palataksesi normaalitoimintaan paina Start/Stop -painiketta.
ECONOMY -ilmaisin sammuu.
7
11 SLEEP -ajastinpainike
Aktivoi SLEEP -ajastimen, joka auttaa sinua nukahtamaan mukavasti
asteittaisella lämpötilan kontrolloinnilla.
POWERFUL -painike
Laite toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, kun haluat viilentää tai
lämmittää huoneen nopeasti.
Kun painat painiketta käynnistääksesi POWERFUL -toiminnon,
sisäilmayksikkö päästää 3 lyhyttä piippausta.
POWERFUL -toiminto sammuu automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
• Säädetty huoneen lämpötila on saavuttanut COOL, DRY tai HEAT tilan määrittämän lämpötilan.
• On kulunut 20 minuuttia POWERFUL -toiminnon tila-asetuksen
päättymisestä.
Sitä ei ole sammutettu automaattisesti POWERFUL -toiminnon
asennuksen aikana.
Huomautukset:
• Ilmavirtauksen suunta ja tuulettimen nopeus ohjataan automaattisesti.
• Tätä toimintoa ei voida suorittaa samanaikaisesti ECONOMY toiminnon kanssa.
Paina painiketta uudestaan palataksesi normaalitoimintaan.
Sisäilmayksikkö päästää sitten 2 lyhyttä piippausta.
6
Aseta pystysuuntainen ilmavirran suunta.
ECONOMY -painike
Käynnistää tai pysäyttää ECONOMY -toiminnon, joka vähentää
sähkönkulutusta enemmän, kuin muut toiminnot, jotka varovasti
säätävät huonelämpötilaa.
Kun painat painiketta, ECONOMY -osoitin sisäilmayksikössä
käynnistyy.
• COOL/DRY -tilassa huonelämpötila säädetään muutamaa astetta
korkeammaksi, kuin määritelty lämpötila.
HEAT -tilassa huonelämpötila säädetään muutamaa astetta
alemmaksi, kuin määritelty lämpötila.
• Etenkin COOL/DRY -tilassa voit saada parempaa kosteuden poistoa
ilman, että joudut laskemaan huomattavasti huonelämpötilaa.
Huomautukset:
• COOL-, HEAT-, tai DRY -tilassa tämän toiminnon enimmäistuotanto
on noin 70% normaalista ilmastointijärjestelmän toiminnosta.
• Tätä toimintoa ei voida suorittaa AUTO -tilan lämpötilan valvonnan
aikana.
• Monityyppisessä ilmastointijärjestelmässä ECONOMY -toimintoa
suorittaa vain sisäilmayksikkö, jonka ”ECONOMY” -painiketta
painetaan vastaavasta kaukosäätimestä.
: Asetus pitää tehdä, kun osoitin pysyy vakaana.
: Painike on käytettävissä vain, kun ilmastointilaite on päällä.
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 4
11/21/2016 4:09:29 PM
ILMASTOINTILAITE Seinään kiinnitettävä laite
Ajastettu toiminta
Huomioitavaa ajastinasetuksista:
Kaikki häiriöt virtalähteeseen, kuten sähkökatkokset tai sulakkeen palaminen aiheuttaa asetetun sisäisen kellon vääristymisen.
Niin tapahtuessa, TIMER -osoitin sisäilmayksikössä vilkkuu ja sinun pitää säätää asetus uudelleen.
ON -ajastin tai OFF -ajastin
1
2
Käynnistä sisäilmayksikkö painamalla Start/Stop -painiketta.
OPERATION -osoitin sisäilmayksikössä käynnistyy.
Jos sisäilmayksikkö on jo toiminnassa, ohita tämä vaihe.
Paina ”ON” -ajastinpainiketta tai ”OFF” -ajastinpainiketta.
Kellon osoitin kaukosäätimen näytöllä alkaa vilkkua ja TIMER
-osoitin sisäilmayksikössä käynnistyy.
Aseta aika painamalla ”SELECT” -painiketta viiden sekunnin
sisällä, kun kellon osoitin vilkkuu.
(Noin 5 sekuntia myöhemmin kaukosäätimen näyttö palaa
valmiustilaan.)
Peruaksesi ajastuksen ja palataksesi normaaliin toimintoon, paina
”CANCEL” -painiketta.
Asettaaksesi ajastuksen uudelleen suorita vaiheet 2 ja 3.
Huomautukset:
• Jos muutat ajastimen asetusarvoa ohjelma-ajastimen asetuksen
jälkeen, ajastimen ajan laskeminen nollautuu sillä hetkellä.
• Jokaisen yhdistelmän ajan asetus tulisi olla 24 tunnin sisällä.
SLEEP -ajastin
1
Paina ”SLEEP” -ajastinpainiketta käynnistääksesi SLEEP ajastimen.
OPERATION -osoitin ja TIMER -osoitin sisäilmayksikössä
käynnistyy.
2
Aseta aika painamalla ”SELECT” -painiketta viiden sekunnin
sisällä, kun kellon osoitin vilkkuu.
(Noin 5 sekuntia myöhemmin kaukosäätimen näyttö palaa
valmiustilaan.)
Joka kerta, kun painat painiketta, aika muuttuu seuraavanlaisesti:
3
Ohjelmoitu ajastus (ON -ajastimen ja OFF ajastimen yhdistetty käyttö)
Voit asettaa yhdistetyn ON-OFF- tai OFF-ON -ajastuksen.
Se ajastin, jonka aloitusaika on asetettu lähemmäs tämänhetkistä
aikaa, toimii ensin ja ajastintoimintojen järjestys on seuraavanlainen:
Ajastin
Osoitin kaukosäätimen näytöllä
ON–OFF -ajastin
OFF–ON -ajastin
0.5
(30 min.)
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
tunnit
Toistaaksesi ajastuksen, paina ”SLEEP” -ajastinpainiketta kun
osoitin ei näy kaukosäätimen näytöllä.
Jotta voit nukahtaa mukavasti ja estääksesi liiallisen lämpenemisen
tai viilenemisen nukkuessasi, SLEEP -ajastin kontrolloi lämpötilan
asetuksia automaattisesti asetetun ajan mukaisesti seuraavanlaisesti.
Ilmastointijärjestelmä sammuu täysin asetetun ajan kulumisen jälkeen.
HEAT -tilassa
COOL/DRY -tilassa
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Ajastin, joka on asetettu myöhemmäksi, aloittaa ajanlaskun edellisen
ajastimen ajan laskemisen loputtua.
Aseta
lämpötila
30 min.
1 tunti
1,5 tunti
Yleistietoa laitteen käyttöä varten
2.0
Aseta aika
Aseta aika
1 tunti
1 °C
2 °C
Automaattinen sulatustoiminto
Monityyppinen ilmastointijärjestelmä
Kun ulkoilman lämpötila on erittäin alhainen ja kostea, huurretta
saattaa muodostua ulkoilmayksikköön lämmitystoiminnon
aikana ja se voi vähentää laitteen suorituskykyä.
Huurteen muodostumisen estämiseksi tässä
ilmastointijärjestelmässä on mikrotietokoneen kontrolloima
automaattinen sulatustoiminto.
Jos huurretta muodostuu, ilmastointijärjestelmä sammuu
hetkellisesti ja sulatuspiiri toimii hetken (enintään 15 minuuttia.)
OPERATION -osoitin sisäilmayksikössä vilkkuu tämän ajan.
Jos huurretta muodostuu ulkoilmayksikköön lämmitystoiminnon
jälkeen, ulkoilmayksikkö sammuu automaattisesti muutaman
minuutin toiminnan jälkeen. Sitten automaattinen sulatustoiminto
käynnistyy.
Tämä sisäilmayksikkö voidaan liittää monityyppiseen ulkoilmayksikköön ja sitä voidaan käyttää monityyppisenä ilmastointijärjestelmänä, joka mahdollistaa usean sisäilmayksikön toiminnan useassa sijainnissa.
Sisäilmayksikköjä voidaan käyttää samanaikaisesti, niiden ulostulojen mukaisesti.
Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto
Sähköhäiriön, kuten sähkökatkoksen ilmetessä,
ilmastointijärjestelmä pysähtyy välittömästi. Mutta se käynnistyy
uudelleen automaattisesti ja jatkaa keskeytettyä toimintaa
sähköjen palattua.
Virran katketessa laitteesta ajastimen asettamisen jälkeen
ajanlasku nollautuu.
Virran palautuessa TIMER -osoitin sisäilmayksikössä vilkkuu
ilmoittaakseen, että ajastimessa on tapahtunut virhe. Tällaisessa
tapauksessa aseta ajastin takaisin haluamallesi ajalle.
Muiden sähkölaitteiden aiheuttamat toimintahäiriöt:
Muiden sähkölaitteiden, kuten sähköparranajokoneen tai
langattoman radiolähettimen käyttäminen lähellä, saattaa aiheuttaa
ilmastointijärjestelmän toimintahäiriön.
Jos kohtaat sellaisen toimintahäiriön, sammuta katkaisija kerran.
Käynnistä se sitten uudelleen ja jatka toimintoa käyttämällä
kaukosäädintä.
Useamman sisäilmayksikön samanaikainen käyttö
• Jos toiminnassa on samanaikaisesti 2 tai useampia
sisäilmayksikköjä, lämmitys- ja viilennysteho on pienempi,
kuin sisäilmayksikön yksittäiskäytön teho.
Yhdistetty käyttö muun lämmitys- tai viilennyslaitteen kanssa
on suositeltavaa.
• Seuraavia yhdistelmiä ei voida suorittaa, kun useampi
sisäilmayksikkö on toiminnassa:
- HEAT -tila ja COOL -tila (tai DRY -tila)
- HEAT -tila ja FAN -tila
Myöhemmin toiminut sisäilmayksikkö pysähtyy ja OPERATION -osoitin vilkkuu.
• Ulkoilmayksikön toimintotila (HEAT, COOL, ja DRY) määräytyy
sisäilmayksikön, joka on toiminnassa ensin, toimintotilan
mukaisesti. Jos sisäilmayksikkö käynnistetään FAN -tilassa,
ulkoilmayksikön toimintotilaa ei voida määritellä.
Esimerkiksi, jos sisäilmayksikkö (A) käynnistetään FAN -tilassa
ja sitten sisäilmayksikkö (B) toimii HEAT -tilassa, sisäilmayksikkä
(A) aloittaa hetkellisesti toiminnan FAN -tilassa, mutta kun
sisäilmayksikkö (B) aloittaa toiminnan HEAT -tilassa OPERATION
-osoitin (vihreä) sisäilmayksikössä (A) alkaa vilkkumaan
(1 sekunti päällä, 1 sekunti pois) ja menee valmiustilaan.
Sisäilmayksikkö (B) jatkaa toimintaa HEAT -tilassa.
• HEAT -tilassa sisäilmayksikön yläosa saattaa kuumentua
sisäilmayksikössä kiertävän jäähdytysaineen luovuttaman
lämmön takia, jopa silloin, kun yksikön toiminta on pysäytetty.
Tämä ei ole toimintahäiriö.
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 5
Fi-5
11/21/2016 4:09:30 PM
Ylläpito ja puhdistus
HUOMAUTUS
• Sammuta laite ja kytke se irti virransyötöstä ennen sen puhdistamista.
• Varmista ennen käyttöä, että sisääntuloritilä on suljettu kokonaan. Jos sisääntuloritilää ei ole suljettu kunnolla, voi se vaikuttaa
ilmastointilaitteen toimintaan tai suorituskykyyn.
• Älä koske tuotteeseen asennettuihin lämmönvaihtimen alumiiniripoihin henkilövamman välttämiseksi tuotteen ylläpidon yhteydessä.
• Älä altista sisäyksikköä nestemäisille hyönteis- tai hiussuihkeille.
• Älä seiso liukkaiden, epävakaiden tai epätasaisten alustojen päällä tuotteen huollon yhteydessä.
Päivittäinen huolto
Kun puhdistat sisäilmayksikön pintaa, huomioi seuraava:
• Älä käytä vettä, joka on yli 40 °C.
• Älä käytä pesuainetta, haihtuvaa liuotinta, kuten bentseeniä tai
tinneriä.
• Pyyhi yksikkö hellästi käyttäen pehmeää kangasta.
Sisäänottosäleikön puhdistus
1
2
3
Avaa sisäänottosäleikkö nuolen suuntaisesti a. Samalla painaen
sisäänottosäleikön vasenta ja oikeaa kiinnitysvartta hellästi
ulospäin b, poista sisäänottosäleikkö nuolen suuntaisesti c.
Ilmansuodattimien puhdistus
Huomioi, että ilmansuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti,
estääkseen laitteen toiminnon tehokkuuden vähenemistä.
Pölyn tukkiman ilmansuodattimen käyttö alentaa tuotteen suorituskykyä
ja saattaa aiheuttaa ilmavirran vähenemistä tai lisätä melua.
Puhdista ilmansuodattimet kerran kahdessa viikossa normaali käytössä.
1
Avaa sisäänottosäleikkö.
(Vertaa a vaiheeseen 1 ”Sisäänottosäleikön puhdistus”.)
2
Samalla, kun pidät ritilää kädelläsi, vedä suodattimen kahva ylös
a nuolen suuntaisesti ja vapauta 2 kiinnikettä b. Vedä sitten
suodatin ulos hellästi liikuttamalla sitä alaspäin c.
3
Suodattimen pidike ja ilmanpuhdistussuodatin ovat kiinnitettyinä
ilmansuodattimen takaosaan. Poista ne ilmansuodattimesta
irrottamalla suodattimen pidikkeen jokainen kulma d.
Pese sisäänottosäleikkö varoen vedellä tai pyyhi se hellästi
pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu lämpimällä vedellä.
Pyyhi se sitten kuivalla ja pehmeällä kankaalla.
d
d
Kun pidät ritilää vaakatasossa, aseta vasen ja oikea kiinnitysvarsi
paneelin päällä oleviin pystylaakereihin a. Kiinnittääksesi
jokaisen varren kunnolla, työnnä vartta, kunnes se napsahtaa.
Sulje sitten sisäänottosäleikkö b.
d
4
Fi-6
d
4
Poista pöly käyttämällä imuria tai pesemällä suodatin.
Kun peset suodattimen, käytä neutraalia puhdistusainetta ja
lämmintä vettä.
Lopuksi huuhtele suodatin hyvin, kuivaa se huolellisesti
varjoisassa paikassa ennen uudelleen asentamista.
5
Kiinnitä ilmanpuhdistussuodatin ja suodattimen pidike
ilmansuodattimeen.
6
Kiinnitä ilmansuodatin kohdistamalla suodattimen molemmat
puolet etupaneeliin ja työnnä suodatin kunnolla sisälle.
Huomioitavaa:
Varmista, että 2 kiinnikettä napsahtavat kunnolla paneelissa
oleviin koloihin.
Paina neljää kohtaa ritilässä sulkeaksesi sen kokonaan.
7
Sulje sisäänottosäleikkö kunnolla.
(Vertaa vaiheeseen 4 ”Sisäänottosäleikön puhdistus”.)
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 6
11/21/2016 4:09:30 PM
ILMASTOINTILAITE Seinään kiinnitettävä laite
Ylläpito ja puhdistus
Ilmanpuhdistussuodattimien vaihtaminen
1
Poista ilmansuodatin.
2
Vapauta 2 salpaa a suodattimen pidikkeessä ja käännä pidikettä
nuolen suuntaisesti b.
Poista likaantunut ilmanpuhdistussuodatin c.
Huomioitavaa:
Ilmanpuhdistussuodatin on kiinnitettynä jokaiseen
ilmansuodattimeen.
a
a
b
Tässä laitteessa käytetään seuraavia kahta tyyppiä
ilmanpuhdistussuodattimia.
Kun vaihdat ne, hanki tälle laitteelle tarkoitetut
ilmanpuhdistussuodattimet.
APPLE-CATECHIN -SUODATIN: UTR-FA16
(1 taso)
Käyttäen staattista sähköä puhdistaa ilmaa poistamalla pieniä
pölyhiukkasia, kuten tupakansavua ja siitepölyä.
• Tämä suodatin on kertakäyttöinen. Älä pese tai käytä uudelleen.
• Kun olet avannut pakkauksen, käytä se mahdollisimman pian.
Puhdistusvaikutus huononee, jos suodatin jätetään avattuun
pakkaukseen.
• Vaihda suodatin 3 kuukauden välein normaalissa käytössä.
• Asettamalla tuulettimen nopeuden korkealle, ilmanpuhdistusvaikutus
lisääntyy.
ION DEODORIZATION -SUODATIN (vaalean sininen): UTR-FA16-2
(Vaalean sininen, 1 taso)
c
3
Kiinnitä uusi tai huollettu ilmanpuhdistussuodatin d suodattimen
pidikkeeseen.
Uusi ilmanpuhdistussuodatin voidaan kiinnittää sekä vasempaan
että oikeaan pidikkeeseen.
d
4
Salpaa suodattimen pidikkeen 2 kulmaa e ilmansuodattimeen
tukevasti.
e
e
Supermikro-keraamiset hiukkaset tuottavat negatiivisia ilmaioneja,
joiden oletetaan omaavan raikastavia vaikutuksia, imevät ja
vähentävät huoneen hajua.
• Pitääksesi yllä raikastavan vaikutuksen, puhdista suodatin kerran
kolmessa kuussa seuraavalla tavalla:
1. Poista ioniraikastussuodatin.
2. Huuhtele suodatinta runsaalla kuumalla vedellä, kunnes
suodattimen pinta on veden peitossa.
3. Pese suodatin neutraalilla puhdistusaineella. Älä pese sitä
vääntelemällä tai hankaamalla välttääksesi raikastusvaikutuksen
huononemista.
4. Huuhtele suodatin hyvin juoksevalla vedellä.
5. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa.
6. Aseta ionipuhdistussuodatin uudelleen sisäilmayksikköön.
• Vaihda suodatin joka 3. vuosi normaalissa käytössä.
Kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan
Jos olet sammuttanut sisäilmayksikön yhdeksi tai useammaksi
kuukaudeksi, suorita FAN -toimintoa puoli päivää kuivataksesi sisäosat
kunnolla ennen normaalin toiminnon suorittamista.
Lisätarkastus
5
Asenna ilmansuodatin uudelleen. (Vertaa vaiheeseen 6
”Ilmansuodattimen puhdistus”.)
6
Sulje sisäänottosäleikkö kunnolla.
(Vertaa vaiheeseen 4 ”Sisäänottosäleikön puhdistus”.)
Pitkäaikaisen käytön jälkeen kerääntynyt pöly sisäilmayksikön sisällä
saattaa huonontaa laitteen suoritusta, vaikka olisitkin huoltanut yksikköä
neuvotulla päivittäisellä huollolla tai puhdistustoimenpiteillä, jotka tässä
ohjekirjassa kerrotaan.
Tällaisessa tapauksessa suositellaan laitteen tarkastusta.
Lisätietoa varten, ota yhteyttä valtuutettu huoltohenkilö.
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 7
Fi-7
11/21/2016 4:09:30 PM
Vianmääritys
VAROITUS
Lopeta ilmastointilaitteen käyttö välittömästi, irrota laite virransyötöstä kiertämällä virtakytkimen pois päältä ja irrottamalla virtajohdon pistorasiasta seuraavissa tapauksissa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltohenkilöön.
Niin kauan kuin laite on liitetty virransyöttöön, ei sitä ole eristetty siitä, vaikka laite olisi sammutettu.
• Laitteesta esiintyy palaneen hajua tai nousee savua
• Vesivuodot laitteesta
Seuraavat oireet eivät ole merkkinä toimintahäiriöstä, vaan ovat normaaleja toimintoja tai tämän laitteen ominaisuuksia.
Oire
Toiminto viivästyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Kuuluu melua.
Syy
Välttääkseen sulakkeen palamista, kompressori ei toimi suojakytkennän toimiessa noin kolmen minuutin ajan virtalähteen äkillisen OFF→ON -toiminnon jälkeen.
• Toiminnon aikana tai välittömästi ilmastointijärjestelmän pysäyttämisen jälkeen kuuluu jäähdytysaineen
virtausääntä. Ja se on erityisen huomattavaa 2-3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen.
• Toiminnon aikana saattaa kuulua pientä kitinää, joka johtuu etupaneelin vähäisestä laajenemisesta
ja supistumisesta, jonka aiheuttaa lämpötilan muutos.
Katso sivu
–
–
Lämmitystoiminnon aikana saattaa kuulua automaattisen sulatustoiminnon aiheuttamaa sihinää.
5
Yksiköstä tuleva haju.
Ilmastointijärjestelmästä saattaa tulla sen imemää hajua, jota aiheuttaa kodintekstiilit, huonekalut tai
tupakansavu.
–
Usvaa tai höyryä poistuu
yksiköstä.
COOL/DRY -tilassa saattaa ilmetä ohutta usvaa, joka muodostuu äkillisen viilentymisen aiheuttaman
kondensaation takia.
–
Lämmitystoiminnon aikana ulkoilmayksikön sisäänrakennettu tuuletin saattaa pysähtyä ja voi ilmetä
höyryä, joka johtuu automaattisesta sulatustoiminnosta.
5
• Välittömästi lämmitystoiminnon alkamisen jälkeen tuulettimen nopeus pysyy hetkellisesti erittäin
alhaisena, jotta yksikön sisäiset osat lämpenevät.
• HEAT -tilassa ulkoilmayksikkö pysähtyy ja sisäilmayksikkö toimii erittäin alhaisella tuulettimen
nopeudella, jos huonelämpötila nousee yli asetetun lämpötilan.
–
Ilmavirta on heikkoa tai pysähtyy.
Ulkoilmayksikkö erittää vettä.
HEAT -tilassa sisäilmayksikkö pysähtyy hetkellisesti, enintään 15:ksi minuutiksi, suorittaakseen automaattisen sulatustoiminnon silloin, kun OPERATION -osoitin vilkkuu.
5
DRY -tilassa sisäilmayksikkö toimii alhaisella tuulettimen nopeudella säätääkseen huoneen kosteutta
ja saattaa pysähtyä ajoittain.
–
Kun tuulettimen nopeus on säädetty ”QUIET” -tilaan, tuuletin pyörii erittäin alhaisella nopeudella ja
ilmavirta vähenee.
–
COOL -tilassa sisäilmayksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain silloin, kun ulkoilmayksikkö on pysäytetty.
3
Kun valvontatoimintoa suoritetaan AUTO -tilassa, tuuletin pyörii erittäin alhaisella nopeudella.
–
Kun monityyppisen ilmastointijärjestelmän useiden yksikköjen eri toimintoja suoritetaan seuraavanlaisina yhdistelminä, myöhemmin toiminut sisäilmayksikkö pysähtyy ja OPERATION -osoitin vilkkuu.
• HEAT -tila ja COOL -tila (tai DRY -tila)
• HEAT -tila ja FAN -tila
5
Lämmitystoiminnon aikana ulkoilmayksikkö saattaa erittää vettä, joka muodostuu automaattisen
sulatustoiminnon takia.
–
Ennen huoltoon soittamista, suorita vianmääritystä seuraavilla tarkastuksilla:
Oire
Ei toimi ollenkaan.
Huonolaatuinen viilennys tai
lämmitys.
Yksikkö toimii kaukosäätimen
asetuksista poiketen.
Diagnoosi
Katso sivu
 Onko virtakytkin laitettu pois päältä?
 Onko ollut sähkökatkoja?
 Onko sulake palanut tai virtakytkin kytketty?
–
 Toimiiko ajastin?
5
 Onko ilmansuodatin likainen?
6
 Onko sisäänottosäleikkö tai sisäilmayksikön poistoaukko tukittu?
–
 Onko huonelämpötila säädetty asianmukaisesti?
3
 Onko ikkuna tai ovi jätetty auki?
 Paistaako huoneeseen suora tai voimakas auringonpaiste viilentämisen aikana?
 Onko huoneessa muita lämmityslaitteita tai tietokoneita toiminnassa tai liian paljon ihmisiä viilennyksen aikana?
–
 Onko tuulettimen nopeus asetettu ”QUIET” -tilaan?
Kun tuulettimen nopeus on asetettu ”QUIET” -tilaan, melun vähentäminen on priorisoituna ja ilmastointiteho saattaa laskea. Jos tuotetun ilmavirran määrä ei vastaa mieltymyksiäsi, aseta tuulettimen
nopeus ”LOW” -tilaan tai nosta tuulettimen nopeutta.
4
 Onko kaukosäätimessä käytetyt paristot loppuneet?
 Onko kaukosäätimessä käytetyt paristot ladattu kunnolla?
3
Pysäytä toiminto välittömästi virtakatkaisijalla seuraavissa tapauksissa. Ota sitten yhteyttä valtuutettu huoltohenkilö.
• Ongelma pysyy edelleen, vaikka olet suorittanut nämä tarkistukset ja diagnostiikan.
• OPERATION -osoitin ja TIMER -osoitin vilkkuvat, kun ECONOMY -osoitin vilkkuu nopeasti.
Fi-8
KÄYTTÖOHJE
9333003252_OM_Fi.indd 8
11/21/2016 4:09:30 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement