Fujitsu ASYG14LMCE Navodila za uporabo

Fujitsu ASYG14LMCE Navodila za uporabo
Vsebina
Slovenščina
NAVODILA ZA UPORABO
KLIMATSKA NAPRAVA
Stenski tip
Varnostni ukrepi..................................................................... 1
Pregled in delovanje notranje enote...................................... 2
Pregled in delovanje daljinca................................................. 3
Delovanje timer-ja................................................................. 5
Splošne informacije o delovanju............................................ 5
Nega in čiščenje.................................................................... 6
Odpravljanje napak............................................................... 8
Pred uporabo tega izdelka, natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljno pomoč.
Varnostni ukrepi
Da bi preprečili telesne poškodbe in škodo na lastnini, pred uporabo pozorno preberite navodila in se prepričajte, da izpolnjujete naslednje varnostne ukrepe.
Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil, lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost je razvrščena na:
OPOZORILO
POZOR
Ta simbol opozarja na smrt ali resne poškodbe.
Ta simbol opozarja na poškodbe ali škodo na lastnini.
Ta simbol označuje postopke, ki so PREPOVEDANI.
Ta simbol označuje postopke, ki so OBVEZNI.
OPOZORILO
• Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki bi jih
lahko uporabnih popravil sam. Obrnite se na Pooblaščeni
serviserji za popravilo, montažo ali premestitev naprave.
V primeru napačne montaže lahko pride do puščanja vode,
električnega udara ali požara.
• Če zaznate kakršnekoli nepravilnosti, kot je vonj po
zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske
naprave in izključite vse napajanje z izklopom električne
varovalke ali odklopom napajalnega kabla. Nato se
posvetujte s pooblaščeni serviserji.
• Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla.
Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo
pooblaščeni serviser.
• V primeru uhajanja hladilnega sredstva, se prepričajte, da
v bližini ni ognja ali katere koli druge vnetljive snovi in se
posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
• V primeru nevihte ali kakršnihkoli predhodnih znakov udara
strele, z daljincem izklopite klimatsko napravo in se izogibajte
dotikanju izdelka ali vtičnice, da bi preprečili morebitne
električne poškodbe.
• Ta naprava ni namenjena uporabi ljudi (vključno z otroki) z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi,
ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo
varnost. Da bi preprečili otrokom, da se igrajo z napravo,
morajo biti pod nadzorom.
• Ne vključite ali izključite naprave tako, da vtaknete ali
iztaknete vtič, ali z vklopom oziroma izklopom varovalke.
• Blizu naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi.
• Izogibajte se predolgemu in direktnemu izpostavljanju
ohlajenega zraka.
• Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopni kanal,
odprto ploščo ali sesalno odprtino.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
POZOR
• Zagotovite občasno prezračevanje med uporabo.
• Vedno upravljajte napravo z nameščenimi zračnimi filtri.
• Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava oddaljena
vsaj 1m od notranje ali zunanje enote.
• Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite iz
električnega toka.
• Če naprava deluje že dalj časa, preverite notranjo enoto, da
bi preprečili padec le te.
• Smer pretoka zraka in sobna temperatura morata biti
premišljeno nastavljena, če napravo uporabljate v prostoru z
dojenčki, otroci, starejšimi ali bolnimi osebami.
• Ne usmerjajte pretoka zraka v kamine ali druge grelne
naprave.
• Ne blokirajte ali prekrivajte dovodne rešetke ali izhodne
odprtine.
• Ne izvajajte kakršnegakoli pritiska na lopute radiatorja.
• Ne vzpenjajte se na napravo, nanjo ne postavljajte ali izobešajte
predmetov.
• Pod napravo ne postavljajte drugih električnih naprav ali
gospodinjskih predmetov.
Kapljanje kondenza iz naprave lahko zmoči vašo lastnino in
povzroči škodo ali okvaro na njej.
• Naprave ne izpostavljajte direktnemu stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega stanja
živil, rastlin, živali, specifične opreme, umetniških del ali
drugih predmetov. To lahko povzroči poslabšanje kakovosti
teh predmetov.
• Ne izpostavljajte živali ali rastlin direktnemu pretoku zraka.
• Ne pijte drenaže iz klimatske naprave.
• Ne vlecite električnega kabla.
• Da bi se med vzdrževanjem enote izognili telesnim
poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput toplotnega
izmenjevalnika, vgrajenega v ta izdelek.
Ta izdelek vsebuje flourinirane toplogredne pline.
Št. DELA 9333003252-02
Sl-1
Pregled in delovanje notranje enote
1
Dovodna rešetka
Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka
popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to
vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost naprave.
2
Tipka MANUAL AUTO
Uporabite, ko ne najdete daljinca ali pa ta ne deluje.
Stanje
Dejanje
Držite več kot 3 sekunde.
Ustavljanje
Držite več kot 3 sekunde in manj AUTO
kot 10 sekund.
13
Prisilno hlajenje
Držite manj kot 3 sekunde.
Ponastavitev indikatorja za filter
*: Za ustavitev prisilnega hlajenja pritisnite to tipko ali tipko Start/Stop na daljincu.
3
Sprednja plošča
4
Loputa za navpično izpihovanje zraka
Način COOL ali DRY
3
4
12
5
11
6
7
Vedno, ko na daljincu pritisnete tipko "SET", se naklon loput za
navpično izpihovanje zraka premakne, kot je prikazano:
2
3
Ustavi
Držite več kot 10 sekunde.
(Le za servisiranje.*)
1*
1
Način ali postopek
Deluje
Po čiščenju
2
8
10
9
Način HEAT
5
4
7*
6
11
Loputa za vodoravno izpihovanje zraka
*: Privzeta nastavitev v vsakem načinu.
• Ne premikajte ročno.
• Na začetku načina AUTO ali HEAT, lahko nekaj časa ostanejo v
položaju 1 za prilagoditev.
• Če v načinu COOL ali DRY nastavite naklon na položaj 4–7 za več
kot 30 minut, se ti avtomatsko vrnejo v položaj 3.
Če je v načinu COOL ali DRY naklon nastavljen na položaj 4–7 za več ur,
se lahko začne nabirati kondenz, ki lahko s kapljanjem zmoči vašo lastnino.
5
Difuzor moči
V povezavi z gibanjem loput za navpično izpihovanje zraka, se naklon
difuzorja moči premika, kot je prikazano:
Loputa za navpično
izpihovanje zraka
1
Difuzor moči
1
2
3
5
4
2
6
3
POZOR
Preden nastavite smer pretoka zraka v vodoravno smer, se prepričajte, da je loputa za navpično izpihovanje zraka popolnoma ustavljena.
Ročno prilagodite dva gumba.
12
Zračni filter
Glejte stran 6
13
Filtri za čiščenje zraka
Glejte stran 7
Čistijo ali dezodorirajo zrak ter nudijo svež pretok zraka.
Dodatki za notranjo enoto
7
4
• V delovanju SWING se difuzor moči ne premika.
6
Odvodna cev
7
Sprejemnik signala daljinca
Daljinec
Nosilec za daljinca
Baterije
Filtri za čiščenje zraka
Vijaki za pričvrščevanje
POZOR
Za ustrezen prenos signala med daljincem in notranjo enoto, hranite
sprejemnik signala stran od naslednjih predmetov:
-- Direktne sončne svetlobe ali drugih močnih luči
-- LCD ali plazma televizorjev
V prostorih s takojšnjimi fluoroscent nimi lučmi, kot so pretvorniški tipi luči, se signal mogoče ne bo prenašal pravilno. V tem
primeru se posvetujte s prodajalno, v kateri ste kupili napravo.
8
9
Bodite pozorni na dojenčke in majhne otroke, da ne bi po nesreči pogoltnili baterij.
Namestitev nosilca za daljinca
1
2
Lučka TIMER (oranžna)
Se prižge pri delovanju načina TIMER in počasi utripa v primeru
napake pri nastavitvi timerja.
V primeru napake pri nastavitvi timer-ja, si oglejte "Auto-restart
funkcijo" na strani 5.
10 Lučka OPERATION (zelena)
Se prižge ob normalnem načinu delovanju in počasi utripa ob
delovanju načina avtomatskega odmrzovanja.
Sl-2
OPOZORILO
Lučka ECONOMY (zelena)
Se prižge v delovanju načina ECONOMY in pri delovanju načina HEAT na 10 °C.
NAVODILA ZA UPORABO
Držala za filter
Vijaki
Vstavljanje
3 Izvlečenje
KLIMATSKA NAPRAVA Stenski tip
Pregled in delovanje daljinca
POZOR
• Da bi preprečili okvaro ali poškodbe na daljincu:
-- Postavite daljinec na mesto, ki ni izpostavljeno direktni
sončni svetlobi ali prekomerni vročini.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite
baterije.
-- Izrabljene baterije je potrebno takoj odstraniti in reciklirati,
v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi v vaši regiji.
• Če tekočina iz baterije pride v stik s kožo, očmi ali usti, nemudoma
sperite s čisto vodo in se posvetujte z vašim zdravnikom.
• Ovire med daljincem in notranjo enoto, kot so zavese ali zid,
lahko vplivajo na pravilen prenos signala.
•
•
•
•
Obvarujte daljinec pred močnejšimi udarci.
Hranite daljinec izven dosega vode.
Ne poskušajte polniti suhih baterij.
Ne uporabljajte suhih baterij, ki so bile ponovno napolnjene.
Vstavljanje baterij (R03/LR03/AAA × 2) in priprava daljinca
3
4
1
6
5
7
2
5 Pritisnite tipko "CLOCK ADJUST" za pričetek nastavljanja ure.
6 Čas nastavite s pritiskom na tipko "SELECT".
Vsakič, ko pritisnete na tipko se vrednost poveča ali zmanjša za
1 minuto. Če pritiskate dalj časa se vrednost poveča ali zmanjša
za 10 minut.
7 Pritisnite tipko "CLOCK ADJUST" za zaključek nastavljanja ure.
Opombe:
• Uporabljajte le določen tip baterij.
• Ne mešajte različnih tipov ali novih in rabljenih baterij.
• Ob normalni uporabi lahko baterije uporabljate približno 1 leto.
• Če se doseg daljinca opazno zmanjša, zamenjajte baterije ali pa
pritisnite tipko "RESET".
Napravo lahko hitro zaženete s 3 koraki:
1
Tipka Start/Stop
2
Tipka MODE
Pri začetnih nastavitvah je ta funkcija vklopljena.
Za izklop te funkcije se posvetujte z monterjem ali pooblaščenih
serviserjem.
Čeprav se nastavitve spremenijo, in čeprav je hitrost ventilatorja
nastavljena na "AUTO" v načinu "COOL" ali "DRY", ta funkcija še
vedno zaustavlja difuzijo kroženja notranje vlage.
Spremeni način delovanja v naslednjem vrstnem redu.
AUTO
COOL
DRY
FAN
HEAT
Opombe za način HEAT:
• Na začetku delovanja notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti
ventilatorja približno 3–5 minut za pripravo in se potem spremeni v
izbrano hitrost ventilatorja.
• Način avtomatskega odmrzovanja prevlada nad segrevanjem, ko je
to potrebno.
Opomba za način COOL:
Ventilator notranje enote se lahko občasno ustavi za kontrolo
ventilatorja notranje enote, ki omogoči varčevanja z energijo tako,
da se zaustavi kroženje ventilatorja notranje enote medtem, ko je
zunanja enota zaustavljena.
3
Tipka SET TEMP. (nastavitev temperature)
Nastavite želeno temperaturo.
V načinu COOL/DRY mora biti vrednost nastavljena na nižjo
temperaturo, kot je trenutna sobna temperatura in v načinu HEAT
mora biti vrednost nastavljena na višjo temperaturo, kot je trenutna
sobna temperatura.
V nasprotnem primeru izbran način ne začne delovati.
Razpon temperaturne nastavitve
AUTO/COOL/DRY
18–30 °C
HEAT
16–30 °C
*: Nadzor temperature ni možen v načinu FAN.
7
2
8
19
9
18
10
17
16
11
15
12
14
13
4
6
3
5
1
(nadaljevano)
NAVODILA ZA UPORABO
Sl-3
Pregled in delovanje daljinca
4
Zaslon daljinca
10 Tipka SET
V tem delu so prikazani opisi za vse možne tipke. Pri dejanskem
delovanju je zaslon povezan s tipko delovanja in prikazuje le
indikatorje, potrebne za vsako nastavitev.
5
Prilagodi navpično izpihovanje zraka.
11 Tipka SLEEP timer
Tipka POWERFUL
Naprava bo delovala z največjo močjo, kar je priročno, ko želite hitro
ohladiti ali ogreti prostor.
Ko pritisnete tipko za zagon delovanja POWERFUL, notranja enota
odda 3 kratke piske.
Delovanje načina POWERFUL se avtomatsko izklopi v naslednjih
situacijah:
• Prilagojena sobna temperatura je dosegla opredeljeno temperaturo
v temperaturnih nastavitvah za načine COOL, DRY ali HEAT.
• Minilo je 20 minut po zaključku nastavitve delovanja načina
POWERFUL.
Ni avtomatsko izklopljeno med nastavljanjem načina POWERFUL.
Opombe:
• Smer izpihovanja zraka in hitrost ventilatorja sta nadzorovani
avtomatsko.
• To način delovanje ne more delovati istočasno z delovanjem načina
ECONOMY.
Za vrnitev v normalno delovanje še enkrat pritisnite tipko. Takrat
notranja enota odda 2 kratka piska.
6
Tipka 10 °C HEAT
Oddajnik signala
Pravilno usmerite v sprejemnik signala notranje enote.
• Indikator oddajnika signala na zaslonu daljinca prikazuje, da se
signal iz daljinca oddaja.
• Oddaljenost delovanja daljinca je približno 7 m.
• V primeru, da je oddani signal ni bil pravilno poslan, boste slišali
pisk. Če ne slišite piska, ponovno pritisnite tipko na daljincu.
8
Tipka FAN
(HIGH)
(MED)
(LOW)
(QUIET)
• Ob izbiri načina AUTO se hitrost ventilatorja samodejno prilagodi
načinu delovanja.
9
Tipka SWING
Začne ali zaustavi samodejno nihanje lopute za navpično izpihovanje
zraka.
• Vedno, ko pritisnete tipko, loputa za navpično izpihovanje zraka niha
kot je prikazano:
Način COOL, DRY ali
FAN
1
1
2
2
3
3
Način HEAT ali FAN
3
3 4
4 5
5 6
6 7
Opombe:
• Način SWING se lahko začasno zaustavi, če se ventilator v enoti
vrti pri zelo nizki hitrosti ali se zaustavlja.
• V načinu FAN, sta obe smeri nihanja 1 ↔ 3 ali 4 ↔ 7 odvijata
skladno z navpičnim izpihovanjem zraka, ki je bil nastavljen pred
začetkom delovanja načina SWING.
Sl-4
12 Tipka CANCEL timer
Prekine nastavljen timer.
13 Tipka RESET
Ko pritisnete tipko "RESET", jo pritisnite nežno z vrhom kemičnega
pisala ali z drugim manjšim predmetom v pravilni smeri, kot je to
prikazano na tej sliki.
RESET
14 Tipka CLOCK ADJUST
Glejte stran 3
Prekine nastavljen timer.
15 Tipka OFF timer
16
Glejte stran 5
NAVODILA ZA UPORABO
7
Tipka ON timer
Glejte stran 5
Aktivira ON timer.
17 Tipka SELECT
Uporablja se za nastavljanje ure na časovniku.
18
Tipka OUTDOOR UNIT LOW NOISE
Glejte stran 3
Začne ali zaustavi delovanje način OUTDOOR UNIT LOW NOISE,
ki zmanjša hrup zunanje enote tako, da zmanjša število rotacij
kompresorja in zmanjša hitrost ventilatorja, dokler ni zadostno
zmanjšana.
Ko je delovanje tega načina nastavljeno, se nastavitve delovanja
ohranijo dokler ponovno ne pritisnete te tipke za zaustavitev
delovanja, čeprav je delovanje notranje enote zaustavljeno.
na zaslonu daljinca
Indikator OUTDOOR UNIT LOW NOISE
prikazuje, da je enota v načinu OUTDOOR UNIT LOW NOISE.
Opombe:
• To delovanje ne more delovati istočasno z naslednjimi načini:
Način FAN, način DRY, način delovanja POWERFUL
• To delovanje ne more delovati na več-vrstnih klimatskih napravah.
Če se ta način nenamerno nastavi na več-vrstnih klimatskih
napravah, prekinite to nastavitev s pritiskom na tipko. V nasprotnem
primeru se signal daljinca ne more pravilno prenesti.
19
Nadzira hitrost ventilatorja.
(AUTO)
Aktivira SLEEP timer, ki vam pomaga udobno zaspati s postopnim
nadzorom temperature.
Aktivira OFF timer.
Začne delovanje načina 10 °C HEAT, ki vzdržuje sobno temperaturo
na 10 °C, da temperatura ne pade prenizko.
Ko pritisnete tipko za začetek delovanja načina 10 °C HEAT, notranja
enota odda 2 kratka piska in lučka ECONOMY (zelena) se prižge.
Opombe:
• Pri delovanju načina 10 °C HEAT se lahko prilagodi le navpično
izpihovanje zraka s pritiskom na
tipko.
• Način HEAT se ne bo izvajal, če je sobna temperatura zadosti
visoka.
• V sistemu več-vrstnih klimatskih naprav, se bo v primeru, da je
notranja enota v načinu HEAT, temperatura prostora, kjer deluje
način 10 °C HEAT, dvignila. Ob delovanju načina 10 °C HEAT, naj bi
bile vse notranje enote nastavljene na način delovanja 10 °C HEAT.
Za vrnitev v normalno delovanje pritisnite tipko Start/Stop.
Lučka ECONOMY se ugasne.
7
Glejte stran 5
Tipka ECONOMY
Začne ali zaustavi delovanje načina ECONOMY, ki varčuje s porabo
elektrike bolj kot drugi načini delovanja, z zmernimi spremembami
sobne temperature.
Ko pritisnete tipko se indikator ECONOMY na notranji enoti prižge.
• V načinu COOL ali DRY, se bo sobna temperatura povzpela nekaj
stopinj višje od opredeljene temperature.
V načinu HEAT, se bo sobna temperatura spustila nekaj stopinj nižje
od opredeljene temperature.
• Posebno v načinu COOL ali DRY dobite izboljšano razvlaževanje
brez posebnega zniževanje sobne temperature.
Opombe:
• V načinih COOL, HEAT ali DRY je največji učinek tega delovanja
približno 70 % običajnega delovanja klimatske naprave.
• To način delovanja ni možen med delovanjem nadzora temperature
v načinu AUTO.
• V sistemih več-vrstnih klimatskih naprav se delovanje načina
ECONOMY izvaja le na notranji enoti, čigar tipka ECONOMY na
ustreznem daljincu je bil pritisnjen.
:Nastavitev je treba opraviti medtem, ko lučka neprestano sveti.
: Ta tipka se lahko uporablja le, ko je klimatska naprava vklopljena.
KLIMATSKA NAPRAVA Stenski tip
Delovanje timer-ja
Opomba za nastavitve timer-ja:
Kakršna koli motnja v napajanju, kot je izpad elektrike ali izklop prekinjevalca toka, povzroči nepravilno nastavitev notranje ure.
V tem primeru, lučka TIMER na notranji enoti utripa in morete ponovno prilagoditi nastavitev.
ON timer ali OFF timer
1
Prižgite notranjo enoto s pritiskom na tipko Start/Stop.
Lučka OPERATION na notranji enoti se prižge.
Če notranja enota že deluje, preskočite ta korak.
2
Pritisnite tipko »ON« ali »OFF« na delu za nastavitev timer-ja.
Indikator za uro na zaslonu daljinca začne utripati,
in lučka TIMER na notranji enoti se prižge.
3
Nastavite čas s pritiskom na tipko "SELECT" v 5 sekundah,
medtem ko indikator za uro utripa.
(Po približno 5 sekundah, se zaslon daljinca vrne nazaj v zaslon
stanja pripravljenosti.)
Za prekinitev funkcije timer-ja in vrnitve v normalno delovanje, pritisnite
tipko "CANCEL".
Za ponovno nastavitev timer-ja, opravite korak 2 in 3.
Programski timer (kombinirana raba vklopa ON timer in izklopa OFF timer)
Lahko nastavite tudi integriran timer ON–OFF ali OFF–ON.
Timer, katerega nastavljen začetni čas je bližje trenutnemu času,
začne delovati prvi, in vrstni red delovanja je prikazan spodaj:
Timer
ON–OFF timer
OFF–ON timer
Indikator na zaslonu daljinca
Timer, ki je nastavljen pozneje, začne odštevati čas po tem, ko je
odštevanje časa prejšnjega timer-ja zaključeno.
Opombe:
• Če spremenite nastavitveno vrednost za timer po nastavitvi programskega
timer-ja, se bo odštevanje časa ponovno zagnalo ob tem trenutku.
• Nastavljanje časa za katero koli od kombinacij bi moralo biti v razponu 24 ur.
SLEEP timer
1
Pritisnite tipko "SLEEP" timer za zagon SLEEP timer-ja.
Lučka OPERATION in lučka TIMER na notranji enoti se prižgeta.
2
Nastavite čas s pritiskom na tipko "SELECT" v 5 sekundah,
medtem ko indikator za uro utripa.
(Po približno 5 sekundah, se zaslon daljinca vrne nazaj v zaslon
stanja pripravljenosti.)
Vedno, ko pritisnete na tipko se čas spremeni, kot je prikazano:
0.5
(30 min.)
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
Za ponovitev timer-ja, pritisnite tipko »SLEEP«, ko
prikazan na zaslonu daljinca.
9.0
ure
indikator ni
Da bi udobneje zaspali in preprečili preveliko ogrevanje ali ohlajevanje
med spanjem, vam funkcija SLEEP samodejno pomaga nadzorovati
nastavitev temperature skladno z nastavljenim časom, kar je
prikazano. Klimatska naprava se popolnoma zaustavi po pretečenem
nastavljenem času.
V načinu HEAT
V načinu COOL ali DRY
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Nastavite
temperaturo
30 min.
1 ura
Nastavite čas
1 ura
1,5 ure
1 °C
Nastavite čas
2 °C
Splošne informacije o delovanju
Delovanje samodejnega odmrzovanja
Več-vrstna klimatska naprava
Ko je zunanja temperatura zelo nizka z visoko vlažnostjo, se
lahko med gretjem na zunanji enoti pojavi slana, kar lahko
zmanjša učinkovitost delovanja naprave.
Za zaščito pred slano je ta klimatska naprava opremljena z
mikro-računalnikom s funkcijo avtomatskega odmrzovanja.
Če se slana pojavi, se klimatska naprava začasno ustavi in
proces odmrzovanja se na hitro odvije (največ 15 minut). Med
tem procesom na notranji enoti utripa lučka OPERATION.
Če se pojavi slana na zunanji enoti med gretjem, se bo zunanja
enota samodejno ustavila, potem ko bo nekaj minut delovala.
Nato se bo začelo samodejno odmrzovanje.
Notranja enota se lahko poveže z več-vrstno zunanjo enoto in
je uporabljana kot več-vrstna klimatska naprava, ki dovoljuje
delovanje več notranjih enot na več lokacijah.
Notranje enote lahko delujejo istočasno, skladno s posameznimi izhodi.
Funkcija samodejnega vnovičnega zagona
V primeru motenj pri napajanju (npr. izpad toka), se klimatska
naprava enkrat ustavi. Vendar pa se samodejno vnovično zažene in
nadaljuje s prejšnjim načinom, ko se napajanje ponovno vzpostavi.
Če se po nastavitvi timer-ja pojavi motnja v napajanju, se
odštevanje timer-ja ponastavi.
Po ponovni vzpostavitvi napajanja, lučka TIMER na notranji
enoti utripa, da vas opozori na napako timer-ja. V tem primeru
ponastavite timer na ustrezen čas.
Motnje, ki jih povzročajo druge električne naprave:
Uporaba drugih električnih naprav, kot je električni brivnik ali uporaba
brezžičnega radijskega sprejemnika v bližini, lahko povzročijo motnje
pri delovanju klimatske naprave.
Če pride do takšne motnje, poskusite enkrat izklopiti prekinjevalec
toka. Potem napravo ponovno vklopite in nadaljujte uporabo s
pomočjo daljinca.
Istočasna uporaba več notranjih enot
• Če istočasno delujeta 2 ali več notranjih enot, bo učinkovitost gretja
ali hlajenja nižja od učinkovitosti enkratne rabe notranje enote.
Kombinirana raba drugih pomožnih grelnih ali hladilnih naprav
je priporočena.
• Naslednje kombinacije ne morejo delovati, ko deluje več
notranjih enot:
-- Način HEAT in način COOL (ali način DRY)
-- Način HEAT in način FAN
Notranja enota, ki deluje po tem, se ustavi in lučka OPERATION začne utripati.
• Način delovanja (HEAT, COOL ali DRY) zunanje enote je
določen z načinom delovanja notranje enote, ki je izvajanja
prva. Če je notranja enota začela delovati v načinu FAN, potem
se način delovanja zunanje enote ne more določiti.
Na primer, če je notranja enota (A) začela delovati v načinu
FAN in je potem začela notranja enota (B) delovati v načinu
HEAT, bo notranja enota (A) začasno začela delovati v načinu
FAN, ampak ko začne notranja enota (B) delovati v načinu
HEAT, bo začela na notranji enoti (A) utripati lučka OPERATION
(zelena) (1 sekunda sveti, 1 sekunda ugasne) in se bo vrnila
v stanje pripravljenosti. Notranja enota (B) bo nadaljevala z
delovanjem v načinu HEAT.
• V načinu HEAT, lahko zgornji del notranje enote postane topel
zaradi toplote, ki jo oddaja hladilna tekočina, ki kroži skozi
notranjo enoto, čeprav je delovanje enote ustavljeno. To ni
okvara.
NAVODILA ZA UPORABO
Sl-5
Nega in čiščenje
POZOR
• Pred čiščenjem, napravo ugasnite in izključite napajanje.
• Pred pričetkom delovanja se prepričajte, da je dovodna rešetka popolnoma zaprta. Če dovodna rešetka ni popolnoma zaprta, lahko to
vpliva na pravilno delovanje in učinkovitost klimatske naprave.
• Da bi se med vzdrževanjem enote izognili telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v ta izdelek.
• Notranje enote ne izpostavljajte insekticidom ali spreju za lase.
• Med vzdrževanjem enote ne stojte na spolzkih, neravnih ali nestabilnih površinah.
Dnevna nega
Pri čiščenju ohišja notranje enote, pazite na naslednje:
• Ne uporabljajte vode s temperaturo višjo od 40 °C.
• Ne uporabljajte abrazivih čistil ali hlapnih topil, kot sta benzen ali
topilo.
• Nežno obrišite z mehko krpo.
Čiščenje dovodne rešetke
1
Odprite dovodno rešetko v smeri puščice a. Medtem, ko nežno
pritiskate na leve in desne gredi dovodne rešetke navzven b,
odstranite dovodno rešetko v smeri puščice c.
2
Dovodno rešetko nežno operite s toplo vodo ali nežno obrišite z
vlažno mehko krpo.
Nato jo obrišite s suho in mehko krpo.
3
Medtem, ko držite rešetko vodoravno, nastavite leve in desne
gredi v ležaje na vrhu plošče a. Da bi pravilno zapahnili vsako
gred, jo vstavljajte dokler se ne pripne.
Nato zaprite dovodno rešetko b.
Čiščenje zračnih filtrov
Pazite, da boste zračne filtre čistili periodično, saj tako preprečite
zmanjšanje delovne učinkovitosti naprave.
Uporaba zračnega filtra, zamašenega s prahom, bo znižala učinkovitost
delovanja naprave in lahko zmanjša pretok zraka ali poveča hrup ob
delovanju.
Ob normalni uporabi očistite zračne filtre vsaka 2 tedna.
1
Odprite dovodno rešetko.
(Poglejte a pri koraku 1 v "Čiščenje dovodne rešetke".)
2
Medtem, ko držite dovodno rešetko v roki, potegnite ročaj a na
filtru v smeri puščice in sprostite 2 kljuki b. Nato nežno potegnite
filter ven, tako da ga potegnete navzdol c.
3
Ročaj filtra in filter za čiščenja zraka sta pritrjena na zadnji strani
zračnega filtra. Odstranite ju iz zračnega filtra tako, da odpnete
vsak vogal držala za filter .
d
d
d
4
Sl-6
Pritisnite na 4 vogale dovodne rešetke, da jo popolnoma zaprete.
NAVODILA ZA UPORABO
d
4
Odstranite prah s sesalcem ali s pranjem filtra.
Pri pranju filtra uporabite nevtralen gospodinjski detergent in toplo
vodo.
Nato filter dobro splahnite in ga pred ponovno uporabo dobro
posušite v senčnem prostoru.
5
Pritrdite filter za čiščenje zraka in držalo za filter na vsak zračni
filter.
6
Pritrdite zračni filter tako, da poravnate obe strani filtra s sprednjo
ploščo in ga popolnoma potisnite noter.
Opomba:
Poskrbite da sta dve kljuki trdno zapahnjeni v utore na plošči.
7
Trdno zaprite dovodno rešetko.
(Poglejte korak 4 v "Čiščenje dovodne rešetke".)
KLIMATSKA NAPRAVA Stenski tip
Nega in čiščenje
Pri tej napravi se uporabljata naslednja 2 tipa filtrov za čiščenje zraka.
Ko ju zamenjate, kupite filtre za čiščenje zraka namenjene za to
napravo.
Zamenjava filtra za čiščenje zraka
1
Odstranite zračni filter.
2
Sprostite 2 zapaha a na držalu za filter in obrnite držalo okoli v
smeri puščice b.
Odstranite umazan filter za čiščenje zraka c.
Opomba:
Filter za čiščenje zraka je pritrjen na vsak posamezen zračni filter.
a
a
b
APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
(količina: 1)
Čisti zrak s pomočjo statične elektrike tako, da odstranjuje drobne
delce ali prah, kot na primer tobačni dim ali cvetni prah.
• Ta filter je namenjen enkratni uporabi. Ni namenjen pranju ali
ponovni uporabi.
• Ko odprete embalažo, filter uporabite čim prej. Čistilni učinek se
zmanjša, če pustite filter v odprti embalaži.
• Ob normalni uporabi zamenjajte filter enkrat na 3 mesece.
• Ob večji hitrosti ventilatorja se poveča učinek čiščenja zraka.
FILTER ZA IONSKO DEZODORIRANJE (svetlo modro): UTR-FA16-2
(Količina: 1, svetlo modro,t)
c
3
Pritrdite nov ali vzdrževan filter za čiščenje zraka d v držalo za
filter.
Sedaj lahko filter za čiščenje zraka pritrdite na levo ali desno
držalo.
d
4
Vsebuje super mikro-keramične delce, ki proizvajajo negativne
zračne ione z učinkom dezodorizacije, kar pomeni da, absorbirajo in
zmanjšajo vonjave v prostoru.
• Za ohranjanje učinka dezodorizacije, očistite filter vsake 3 mesece,
na sledeč način:
1. Odstranite filter za ionsko dezodoriranje.
2. Splahnite filter z visoko-tlačno vročo vodo, dokler ni površina
filtra prekrita z vodo.
3. Nežno operite filter z razredčenim nevtralnim detergentom. Pri
pranju filtra ga ne ožemajte ali drgnite, da preprečite zmanjšan
učinke dezodoriranja zaradi poškodbe.
4. Filter dobro splahnite pod tekočo vodo.
5. Filter temeljito posušite v senčnem prostoru.
6. Ponovno namestite filter za ionsko dezodoriranje v notranjo
enoto.
• Ob normalni uporabi zamenjajte filter vsake 3 mesece.
2 vogala držala za filter e trdno zapahnite za zračni filter.
e
e
Po dolgotrajni neuporabi enote
Če notranja enota ni delovala 1 mesec ali dlje, najprej nastavite način
delovanja FAN za pol dneva, saj ta način posuši notranje dele pred
uporabo normalnega delovanja.
Dodatni pregled
5
Ponovno vstavite zračni filter. (Poglejte korak 6 v "Čiščenje
zračnih filtrov".)
6
Trdno zaprite dovodno rešetko.
(Poglejte korak 4 v "Čiščenje dovodne rešetke".)
Po dolgem obdobju uporabe se lahko v notranji enoti nabere prah,
kar zmanjša učinkovitost delovanja naprave kljub redni dnevni negi ali
čiščenju opisanem v priročniku.
V tem primeru je priporočen pregled naprave.
Za več informacij se posvetujte s Pooblaščeni serviserji.
Ponastavitev indikatorja za filter (posebna nastavitev)
•Ta funkcija se lahko uporablja, če je pravilno nastavljena med namestitvijo.
Za UPORABO te funkcije se posvetujte s pooblaščenim servisnim osebjem.
•Očistite zračni filter, ko indikator za filter pokaže naslednje;
Lučka ECONOMY
Utripa 3-krat v presledkih 21 sekund
Po čiščenju ponastavite indikator za filter, tako da držite tipko MANUAL AUTO za 3 sekunde ali manj na notranji enoti.
NAVODILA ZA UPORABO
Sl-7
Odpravljanje napak
OPOZORILO
V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje klimatske naprave in izključite napajanje z odklopom varovalke ali tako, da iztaknete
vtič. Nato kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščenega serviserja.
Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana, četudi je naprava izklopljena.
• Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi
• Iz enote pušča voda
Naslednji simptomi ne nakazujejo napake naprave, ampak so običajne funkcije ali značilnosti te naprave.
Simptom
Po vnovičnem zagonu ne
deluje takoj.
Pojav zvokov.
Vzrok
Če pri napajanju pride do pojava OFF→ON, kompresor ne bo deloval približno 3 minute, da ne bi
prišlo do pregorele varovalke.
• Med delovanjem ali takoj po zaustavitvi klimatske naprave, se lahko pojavi zvok pretakanja vode
(hladiva) po ceveh. Ta zvok je posebno izrazit 2–3 minute po začetku delovanja.
• Med delovanjem lahko slišite cvileč zvok, ki je posledica širjenja in krčenja enote v prvih minutah
delovanja zaradi temperaturne razlike.
Glejte stran
–
–
Pri gretju lahko slišite občasno cvrčeč zvok, ki je posledica procesa samodejnega odmrzovanja.
5
Vonj, ki prihaja iz enote.
Vonj, ki prihaja iz klimatske naprave je lahko posledica vonjev iz prostora (pohištvo, tekstil, tobačni
dim), ki so se vsrkali v enoto.
–
Megla ali para, ki prihaja iz
enote.
V načinu COOL ali DRY, se lahko ustvari megla zaradi kondenzacije, ki je posledica nenadnega
procesa ohlajevanja.
–
Pri gretju, se lahko ustavi ventilator zunanje enote in iz zunanje enote se lahko dvigne para, ki je
posledica samodejnega odmrzovanja.
5
Šibek zračni tok ali ga sploh ni.
Voda na zunanji enoti.
• Takoj po začetku načina gretja je hitrost ventilatorja začasno zelo nizka, da se se lahko notranji deli
enote ogrejejo.
• V načinu HEAT se zunanja enota ustavi in ventilator notranje enote deluje na zelo nizki hitrosti, če
se sobna temperatura dvigne nad nastavljeno temperaturo na termostatu.
–
V načinu HEAT, se notranja enota začasno ustavi za največ 15 minut zaradi samodejnega odmrzovanja. V tem času bo utripala lučka OPERATION.
5
V načinu DRY, notranja enota deluje na zelo nizki hitrosti ventilatorja ali pa se občasno ustavi, da se
prilagodi vlažnost prostora.
–
Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "QUIET", se ventilator vrti zelo počasi in pretok zraka je
zmanjšan.
–
V načinu COOL, se lahko ventilator notranje enote občasno ustavi, ko je zunanja enota ustavljena.
3
V načinu monitor AUTO se ventilator vrti zelo počasi.
–
Ko deluje več enot v naslednji kombinaciji različnih načinov delovanja v sistemu več-vrstnih klimatskih
naprav, se delujoča notranja enota potem ustavi in lučka OPERATION začne utripati.
• Način HEAT in način COOL (ali način DRY)
• način HEAT in način FAN
5
Med načinom gretja, se lahko na zunanji enoti nabira voda, ki je posledica samodejnega odmrzovanja.
–
Ko je nastavljen znak filtra, lahko lučka LED utripa. V tem primeru si oglejte »Ponastavitev indikatorja za filter (posebna nastavitev)«.
Preden pokličete ali zahtevate serviserja poskusite odpraviti težave z naslednjimi postopki:
Simptom
Sploh ne deluje.
Slaba učinkovitost hlajenja ali
gretja.
Enota deluje drugače, kot je
nastavljeno z daljincem.
Diagnostika
 Ali je prekinjevalec toka izklopljen?
 Ali je prišlo do izpada napajanja?
 Ali je pregorela varovalka ali se je sprožil prekinjevalec toka?
–
 Ali timer deluje?
5
 Ali je zračni filter umazan?
6
 Ali je dovodna rešetka ali izstopni kanal blokiran?
–
 Ali je sobna temperatura pravilno prilagojena?
3
 Ali ste pustili odprto okno ali vrata?
 Ali med hlajenjem v prostor sije neposredna ali močna svetloba?
 Ali med hlajenjem delujejo druge grelne naprave ali računalniki, ali pa je v prostoru preveč ljudi?
–
 Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na "QUIET"?
Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "QUIET" je prednostna naloga zmanjšanje hrupa, kar lahko
posledično zmanjša učinkovitost klimatske naprave. Če vam volumen zračnega pretoka ne ustreza,
nastavite hitrost ventilatorja na "LOW" ali na višjo hitrost.
4
 So baterije daljinca prazne?
 So baterije daljinca pravilno vstavljene?
3
Takoj zaustavite delovanje in izklopite prekinjevalec toka v naslednjih primerih. Nato se posvetujte s Pooblaščeni serviserji.
• Težava se nadaljuje, kljub temu, da ste opravili pregled ali diagnostiko.
• Lučka OPERATION in lučka TIMER utripata, medtem ko lučka ECONOMY utripa hitro.
Sl-8
Glejte stran
NAVODILA ZA UPORABO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement