Fujitsu ASYG18KLCA Betjeningsvejledning

Fujitsu ASYG18KLCA Betjeningsvejledning
Dansk
BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG
Vægtype
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforanstaltninger.................................................... 1
Indendørsenhed, overblik og funktioner................................ 3
Fjernbetjening, overblik og indstillinger................................. 4
Vedligeholdelse og rengøring................................................ 6
Fejlfinding.............................................................................. 7
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner grundigt og beholde denne vejledning til
senere reference.
Sikkerhedsforanstaltninger
For at undgå personskader eller skade på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt inden produktet tages i brug, og sørg for at overholde
følgende sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader, som er klassificeret her:
ADVARSEL
FORSIGTIG
Dette mærke advarer om dødsfald eller alvorlig personskade.
Dette mærke advarer om personskade eller skade på ejendom.
Dette mærke angiver en handling, der er FORBUDT.
Dette mærke angiver en handling, der er OBLIGATORISK.
• Forklaring på de symboler der vises på indendørs- eller udendørsenheden.
ADVARSEL
Dette symbol viser at dette apparat bruger et brændbart kølemiddel. Hvis kølemidlet lækker og udsættes for en ekstern
antændingskilde, er der risiko for brand.
FORSIGTIG
Dette symbol viser at brugsanvisningen bør læses nøje.
FORSIGTIG
Dette symbol viser at en servicetekniker bør håndtere dette udstyr i henhold til installationsmanualen.
FORSIGTIG
Dette symbol viser at der er tilgængelig information, såsom brugsanvisningen eller installationsmanualen.
ADVARSEL
• Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af
brugeren selv. Kontakt altid en autoriseret servicetekniker for
reparation, montering og flytning af dette produkt.
Forkert montering eller håndtering kan føre til lækage,
elektrisk stød eller brand.
• I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal
du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd
strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af
strømforsyningen. Kontakt derefter en autoriseret servicetekniker.
• Undgå, at beskadige ledningen.
Hvis den beskadiges, må den kun skiftes af en autoriseret
servicetekniker.
• Hvis kølevæsken begynder at lække, skal det holdes væk
fra ild og brandfarlige elementer, og kontakt en autoriserede
servicetekniker.
• I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal klimaanlægget
slukkes med fjernbetjeningen, og rør ikke ved produktet eller
strømkilden, så enhver risiko for elektrisk stød undgås.
• Apparatet skal opbevares i et rum uden løbende og kørende
tænding (fx: åbne flammer, en kørende gas eller en kørende
elektrisk varmeapparat).
• Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område.
• Vær opmærksom på at kølevæske måske ikke indeholder en
lugt.
• Apparatet skal opbevares for at forhindre, at der kommer
mekaniske skader.
VARENR. 9319356143
• Afskaffelse af produktet skal gøres ordentligt efter
overholdelse af de nationale eller regionale regler.
• Under transport eller flytning af indendørsenheden skal
rørene være dækket med vægkrogbeslaget til beskyttelse.
Undgå at flytte apparatet ved at holde i rørene til
indendørsenheden.
(Spændingen på rørledningerne kan medføre, at den
brændbare gas lækker under drift).
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er
under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet
bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
• Dette produkt må ikke startes eller stoppes ved at sættes
stikket i eller trække det ud, eller ved at tænde og slukke
strømafbryderen.
• Brug ikke brandfarlige gasser i nærheden af dette produkt.
• Undgå, at være i den direkte kolde luftstrøm i flere timer.
• Stik ikke fingrene eller andre genstande i luftudtaget,
åbningerne på kabinettet eller luftindtaget.
• Produktet må ikke betjenes med våde hænder.
• Installer ikke enheden i et område fyld med mineralle olier,
som fx en fabrik eller et område, der indeholder meget olie
eller damp som fx et køkken.
• Brug ikke midler til at accelerere optønings processen eller
til at rense apparatet, andet end dem der er anbefalede af
fabrikanten
• Du må ikke gennembore eller brænde det.
Da-1
Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat)
FORSIGTIG
• Sørg for at ventilere regelmæssigt under brug.
• Dette produkt skal altid bruges med luftfiltret.
• Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40") væk
fra både indendørsenheden og udendørsenheden.
• Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal bruges i
længere tid.
• Efter længere tids brug, skal monteringen af
indendørsenheden ses efter, for at sikre at produktet ikke
falder ned.
• Retningen på luftstrømmen og rumtemperaturen skal
overvejes nøje, hvis produktet bruges i et rum med spædbørn,
børn, ældre eller syge personer.
• Undgå, at rette direkte luftstrøm på pejse eller varmeapparater.
• Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtagene.
• Undgå, at der kommer for meget tryk på radiatorribbene.
• Undgå, at klatre på dette produkt. Og undgå at stille genstande
på eller hænge genstande fra dette produkt.
• Undgå, at stille andre elektriske produkter eller genstande
under dette produkt.
Dryppende kondensvand fra dette produkt kan gøre dem
våde, og kan beskadige eller ødelægge dine ejendomme.
• Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.
• Dette produkt må ikke bruges til konservering af fødevarer,
planter, dyr, præcisionsudstyr, kunstværk eller andre
genstande. Dette kan medføre kvalitetsforringelse af disse
elementer.
• Udsæt ikke dyr eller planter for direkte luftstrøm.
• Undgå, at drikke fra klimaanlæggets afløb.
• Træk ikke i strømforsyningskabel for at tage stikket ud.
• Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren
i dette produkt så du undgår personskader, når enheden
vedligeholdes.
• Stå ikke på ustabile skridt, når de opererer eller rengøring af
dette produkt. Det kan vælte og kan forårsage skade.
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.
Isætning af batterier (AAA/R03/LR03 × 2)
Tilbehør til indendørsenhed
1
Fjernbetjening
Fjernbetjeningsholder
Selvskærende
skruer
Batterier
ADVARSEL
Sørg for at spædbørn og småbørn ikke sluger et batteri ved
et uheld.
2
3
Montering af fjernbetjeningsholder
1
2
Skruer
Da-2
Indsæt
BRUGSANVISNING
3
Glid opad
BEMÆRKNINGER:
• Brug kun den angivne batteritype.
• Bland ikke forskellige typer af batterier eller nye og gamle
batterier sammen.
• Batterier har ved normal brug en levetid på omkring 1 år.
• Hvis fjernbetjeningsområdet afkortes markant, skal du udskifte
batterierne og trykke på [RESET].
KLIMAANLÆG Vægtype
Indendørsenhed, overblik og funktioner
2
5
Drænslange
6
Fjernbetjeningens signalmodtager
1
FORSIGTIG
11
For at opnå en god signaltransmission mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden skal du holde signalmodtageren
væk fra følgende elementer:
-- Direkte sollys eller andre stærke lyskilder
-- Fladskærme
I lokaler med fluorescerende lys, såsom dem med en vekselretter, kan signalet muligvis ikke transmitteres ordentligt. I sådanne
tilfælde skal du kontakte den butik, hvor produktet er købt.
3
4
7
5
8
10
6
9
8
7
1
Luftindtag
Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er
lukket helt. Hvis luftindtaget ikke er lukket helt, kan det påvirke
klimaanlæggets ydeevne eller drift.
2
[ ] Økonomi indikatorlampe (grøn)
Lyser i Økonomi-programmet.
[ ] Timerindikatorlampe (orange)
Lyser i Timer-indstilling og blinker langsomt, når der observeres en
fejl i timerindstillingen.
Hvis en fejl i timerindstillingen forekommer, skal du se “Autogenopstartsfunktion” på side 5.
9
[ ] Betjeningsindikatorlampe (grøn)
Lyser langsomt i det normale program og blinker langsomt i det
automatiske afrimningsprogrammet.
10 Vertikalt luftspjæld
Hver gang du trykker på [ SET] på fjernbetjeningen, flyttes vinklen på
det vertikale luftretningsspjæld som følger:
[MANUAL AUTO]-knap
Bruges, når du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller hvis denne har en defekt.
Status
Handling
Indstilling eller funktion
I drift
Hold nede mere end 3 sekunder. Stop
Stopper
Hold nede mere end 3 sekunder
og mindre end 10.
Efter rengøring Hold nede mindre end 3 sekunder. Nulstil filterindikator
*:For at stoppe tvungen køling, tryk på denne knap eller [START/
STOP] på fjernbetjeningen.
Frontpanel
4
Vandret luftstrømningsspjæld
1
2
3
Auto
Hold nede mere end 10 sekunder. Tvunget nedkøling
(Bør kun benyttes, når anlægget
kører*)
3
COOL- eller DRYfunktion
1*
4
5
6
2
3
HEAT-funktion
4
5*
6
*: Standard indstilling i hver funktion.
• Juster ikke manuelt.
• I starten af AUTO- eller HEAT-funktionen kan de forblive i position 1
et stykke tid grundet justering.
• Hvis du indstiller vinklen til position 4-6 i mere end 30 minutter,
mens anlægget kører på COOL- eller DRY-funktionen, vender de
automatisk tilbage til position 3.
Hvis vinklen er indstillet til position 4-6 i flere timer, mens anlægget
kører på COOL- eller DRY-funktionen, kan kondensation forekomme
og resultere i, at din egendom bliver udsat for væske.
11
Luftfilter
Se side 6
FORSIGTIG
Inden du justerer retningen på den vandrette luftstrøm, skal
du sørge for at luftspjældet er stoppet helt.
Juster to knapper manuelt.
BRUGSANVISNING
Da-3
Fjernbetjening, overblik og indstillinger
FORSIGTIG
• For at undgå funktionsfejl på eller beskadigelse af
fjernbetjeningen, skal du:
-- Læg fjernbetjeningen et sted, hvor den ikke udsættes for
direkte sollys eller ekstrem varme.
-- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere
tid.
-- Brugte batterier skal straks tages ud, og de skal bortskaffes
i henhold til lokale love og bestemmelser.
16
• Hvis lækkende batterivæske kommer i kontakt med din hud,
øjne eller mund, skal området straks skylles med rigeligt med
rent vand, og kontakt din læge.
• Forhindringer - såsom et gardin eller en væg - mellem
fjernbetjeningen og indendørsenheden, kan påvirke
signaltransmissionen.
• Undgå, at fjernbetjeningen udsættes for stød.
• Undgå, at hælde vand på fjernbetjeningen.
• Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.
• Brug ikke tørbatterier, der er blevet genopladet.
4
[FAN]-knap
Bruges til at kontrollere hastigheden.
AUTO
4
2
3
14
5
13
6
12
1
11
7
10
8
5
LOW
QUIET
Ved at foretage de følgende tre skridt kan du hurtigt starte
klimaanlægget:
1
[START/STOP]-knap
2
[MODE]-knap
6
AUTO
COOL
(køling)
DRY
(tør)
FAN
(ventilator)
HEAT
(varme)
Bemærkninger til Varme-funktionen:
• I starten af driften kører indendørsenheden ved meget lav hastighed
i omkring 3-5 minutter som opvarmning og skifter så til den valgte
ventilatorhastighed.
• Automatisk afrimningsprogram overlapper varmedriften, når det er
nødvendigt.
Bemærkninger til Køling-funktionen:
Indendørsenheden kan stoppe en gang imellem for at udføre en
kontrol af dens ventilator med henblik på at spare energi. I så fald vil
den gå i strømbesparelsestilstand ved at stoppe indendørsenhedens
ventilators rotation, når udendørsenheden er stoppet.
I fabriksindstillinger er denne funktion aktiveret.
For at deaktivere funktionen, skal du kontakte installatøren eller
autoriseret servicepersonale.
Selv hvis indstillingen ændres og ventilatorhastigheden indstilles
til ”AUTO”, mens anlægget kører på COOL- eller DRY-funktionen,
har denne funktion stadig til formål at begrænse spredningen af
cirkulerende fugtighed indendørs.
[SET TEMP.] (temperature)-knapper
Vælg den ønskede temperatur.
Indstilling af temperaturinterval
AUTO
18–30 °C
COOL/DRY
18–30 °C
HEAT
16–30 °C
*: Temperaturkontrol er ikke tilgængelig i FAN-funktion.
BRUGSANVISNING
[
SWING]-knap
Starter eller stopper automatisk det vertikale luftspjælds svingning.
• Hver gang, at du trykker på knappen, svinger det vertikale luftspjæld
på følgende måde:
1
2
3
COOL-, DRY eller
FAN-funktion
4
11
5
22
33
HEAT- eller FAN-funktion
33
44
44
55
66
6
BEMÆRKNINGER:
• Swing drift kan stoppe midlertidigt, når den indendørs enhed
ventilatoren roterer ved meget lav hastighed eller er stoppet.
• I FAN-tilstand, Swing funktionområde 1 ↔ 4 eller 4 ↔ 6 besluttes i
henhold til luftstrømmens retning tidligere indstillede før du starter
Swing funktion.
7
Skifter driftstilstand i følgende rækkefølge.
SET]-knap
[
Justerer det vertikale luftstrømsretning.
9
Da-4
MED
• Når AUTO er valgt, tilpasses ventilatorhastigheden automatisk alt
efter programfunktion.
15
3
HIGH
[NUSTIL]-knap
Når du trykker på [RESET], skal du trykke let på den ved at bruge
spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand i korrekt retning
som vist i denne figur.
RESET
8
[TIMER CANCEL]-knap
Annullering af den indstillede timer.
9
[
ON TIMER]-knap
Hver gang, at du trykker på knappen, skifter tiden således:
0,5
1,0
1,5
• Indstil tiden, mens [
blinker.
10
[
2,0
...
9,5
10
11
12
timer
] indikatoren på fjernbetjeningsdisplayet
OFF TIMER]-knap
Hver gang, at du trykker på knappen, skifter tiden således:
0,5
1,0
1,5
• Indstil tiden, mens [
blinker.
2,0
...
9,5
10
11
12
timer
] indikatoren på fjernbetjeningsdisplayet
:Indstillingen skal udføres inden for 3 sekunder, mens indikatoren
forbliver, som den er.
: Knappen kan kun anvendes, når klimaanlægget er tændt.
KLIMAANLÆG Vægtype
Fjernbetjening, overblik og indstillinger (fortsat)
14
Programtimer (kombineret brug af On-timer og Off-timer)
Du kan indstille en integreret On-Off- eller Off-On-timer som følger:
On-Off
Indstil først On-timeren.
Indstil derefter Off-timeren for det klokkeslæt, hvor klimaanlægget skal påbegynde drift med On-timeren, du tidligere
har indstillet.
Indstil først Off-timeren.
Indstil derefter On-timeren for det klokkeslæt, hvor klimaanlægget skal stoppe drift med Off-timeren, du tidligere har
indstillet.
Off-On
Den timer, der er indstillet sidst, begynder at tælle ned, når den forrige
timer er færdig.
BEMÆRKNINGER:
Hvis du ændrer timerens indstillinger, efter at timeren er indstillet,
nulstilles timerens nedtælling i dette øjeblik.
11
[
SLEEP TIMER]-knap
Hver gang, at du trykker på knappen, skifter tiden således:
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
Cancel
9,0
timer
• Indstil tiden, mens [
] indikatoren på fjernbetjeningsdisplayet
blinker.
For at gentage timeren skal du trykke på knappen, når indikatoren
ikke vises.
For at hjælpe dig med at flade i søvn og undgå overdreven
opvarmning eller nedkøling, mens du sover, kontrollerer Sleeptimeren temperaturindstillingen automatisk i overensstemmelse
med den indstillede tid, der vises på følgende måde. Klimaanlægget
slukkes automatisk, efter at den indstillede tid er udløbet.
I HEAT-funktion
I COOL- eller DRY-funktion
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Indstil temperatur
30 min.
1 time
1,5 time
Indstil tiden
Indstil tiden
2 °C
Bemærkning til Timer-indstillinger:
Enhver afbrydelse i strømforsyningen for eksempel i afbryderen gør,
at det indbyggede ur kommer til at gå forkert. I så fald blinker [ ] på
indendørsenheden, og du skal justere indstillingen igen.
12
[TEST RUN]-knap
Bruges kun til indledende test af installation af enheden.
Tryk ikke på denne knap under normal drift, eftersom det vil forårsage
ukorrekt betjening.
• Under testkørslen blinker [ ] og [ ] samtidigt.
• For at afslutte testkørslen, der startes utilsigtet, skal du slukke for
klimaanlægget ved at trykke på [START/STOP].
13
[
Starter den Kraftfulde funktion, der muliggør hurtig nedkøling eller
opvarmning af rummet.
Når du trykker på knappen for at starte Kraftfulde funktionen, kan du
høre 2 korte bip fra indendørsenheden.
Den Kraftfulde funktion slukker automatisk i følgende situationer:
• Temperaturen i rummet har nået den ønskede temperatur, der er
valgt i temperaturindstilling i COOL- DRY-, eller HEAT-funktionen.
• 20 minutter er gået, efter at Kraftfuld-funktionen er indstillet.
Selv i situationer som ovenfor, vil Kraftfuld-funktionen ikke slukkes
automatisk, medmindre den har kørt i en vis tid.
BEMÆRKNINGER:
• Luftstrømsretningen og ventilatoren kontrolleres automatisk.
• Denne operation kan ikke udføres samtidig med
Økonomioperationen.
For at vende tilbage tilbage til normal drift, skal du trykke på knappen
igen. Så kan du høre 1 små bip fra indendørsenheden.
15
Fjernbetjeningsdisplay
I denne beskrives alle de mulige indikatorer. I den aktuelle funktion
skifter displayet efter brug af knapperne og viser kun de nødvendige
indikatorer til hver indstilling.
16
Signalsender
Der bør sørges for, at modtageren i indendørsenheden modtager
signalet ordentligt.
• Signalsenders indikator [ ] på fjernbetjenings display viser, at
signalet fra fjernbetjeningen transmitteres.
• Driftsområdet er cirka 7 m.
• Du vil høre et bip, hvis det transmitterede signal blev sendt
ordentligt. Hvis du ikke hører et bip, skal du trykke på
fjernbetjeningen igen.
Automatisk afrimningsprogram
1 time
1 °C
[POWERFUL]-knap
ECONOMY]-knap
Starter eller stopper Økonomi-programmet. der sparer mere
strøm end de andre programmer med en konservativ tilpasning af
temperaturen i rummet.
Når du trykker på knappen, tændes [ ] på indendørsenheden.
• I COOL-funktionen justeres temperaturen i rummet til at være et par
grader højere end den ønskede temperatur.
I HEAT-funktionen justeres temperaturen i rummet til at være et par
grader højere end den ønskede temperatur.
• Specielt i COOL-funktionen kan man opnå en bedre affugtning uden
at nedsætte temperaturen i rummet betydeligt.
BEMÆRKNINGER:
• Med COOL- eller HEAT-funktionen kan du højst opnå et resultat på
70 % i forhold til det normale klimaanlægsprogram.
• Programmet kan ikke udføres under temperaturovervågning i AUTOfunktionen.
Når udendørstemperaturen er meget lav med høj luftfugtighed,
kan der forekomme frost på udendørsenheden under
varmeprogrammet, hvilket kan reducere produktets ydeevne.
Til frostbeskyttelse er der en mikro-, computerkontrolleret,
automatisk afrimningsfunktion i dette klimaanlæg.
Hvis der dannes frost, stopper klimaanlægget og
afrimningsprogrammet kører (højst 15 minutter). [ ] på
indendørsenheden blinker under denne betjening.
Hvis der dannes frost på udendørsenheden efter varmeprogrammet,
stopper udendørsenheden automatisk efter et par minutters drift.
Derefter starter det automatiske afrimningsprogram.
Auto-genopstartsfunktion
I tilfælde af strømafbrydelse som blackout stopper
klimaanlægget én gang. Når der igen er strøm, startes det
automatisk igen i det program, som kørte.
Hvis der sker nogen afbrydelse, efter at timeren er indstillet,
nulstilles timenedtællingen.
Når strømforsyningen er genoptaget, blinker [ ] på
indendørsenheden for at underrette dig om, at der har været en
timerfejl. I så fald skal timeren genindstilles, når det er muligt.
Funktionsfejl, der skyldes andre elektriske enheder:
Brug af andre elektriske apparater som en barbermaskine eller brug
i nærheden af en trådløs radiosender kan forårsage funktionsfejl i
klimaanlægget.
Hvis du støder på en sådan fejlfunktion, skal du slukke for afbryderen
en enkelt gang. Tænd den så igen og genoptag drift ved brug af
fjernbetjeningen.
BRUGSANVISNING
Da-5
Vedligeholdelse og rengøring
FORSIGTIG
• Inden dette produkt rengøres, skal det slukkes og strømforsyningen skal afbrydes.
• Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er lukket helt. Hvis luftindtaget ikke er lukket helt, kan det påvirke driften eller
ydelsen af klimaanlægget.
• Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i indendørsenheden, så du undgår personskader, når enheden monteres og
vedligeholdes.
• Indendørsenheden må ikke komme i kontakt med flydende insekticider eller hårspray.
• Undgå, at stå på glatte, ujævne eller ustabile overflader, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på enheden.
Daglig vedligeholdelse
4
Når indendørsenhedens flader rengøres, skal du huske på det følgende:
• Brug ikke vand, der er varmere end 40 °C.
• Brug ikke rengøringsmiddel, flygtige opløsningsmidler som benzen
og fortynder.
• Aftør nænsomt enheden med en blød klud.
Fastgør luftfilteret ved at tilpasse begge sider af filteret med
panelet.
BEMÆRKNINGER:
Sørg for, at 2 klør låser på panelets styrehuller.
Rengøring af luftfiltre
Husk på, at luftfiltrene skal rengøres regelmæssigt for at forhindre, at
produktet bliver mindre effektivt i drift.
Hvis et tilstoppet luftfilter anvendes, vil produktets ydeevne nedsættets,
hvilket kan forårsage en reduktion i luftstrømning eller et øget
støjniveau.
Kroge (to steder)
5
Tryk 4 steder på luftfanget for at lukke det fuldstændigt.
Ved normalt brug skal luftfilterne rengøres hver anden uge.
1
Åben luftindtaget i retningen, der angives af pilen.
Efter længere periode uden drift
Hvis indendørsenheden har været slukket i en måned eller mere, skal
du køre FAN-programmet en halv dag for at tørre de indvendige dele
grundigt, før normal drift køres.
2
Træk filterets håndtag in pilens retning for at løsne de 2 klør.
Derefter skal du trække filteret ud ved langsomt at glide det
nedad.
Håndtere
Luftfilter (Højre og Venstre)
Yderligere inspektion
Efter længere tids drift kan støv, der har opsamlet sig på
indendørsenheden, reducere produktets ydeevne, selvom du har
vedligeholdt enheden med daglige rengøringsprocedurer, som
beskrevet i denne brugsvejledning.
I så fald anbefales det, at produktet inspiceres.
Se autoriserede servicepersonale for mere information.
Kroge (to steder)
3
Fjern støvet ved brug af en støvsuger eller ved at vaske filteret.
Når du vasker filteret, skal du bruge et neutralt rengøringsmiddel
og varmt vand.
Efter at filteret er skyllet grundigt, skal det tørres af grundigt uden
påvirkning af sollys, før du genmonterer det.
Filterindikator Nulstil (Specialindstilling)
•Denne funktion kan bruges, hvis den er indstillet korrekt under installationen.
Kontakt venligst autoriseret servicepersonale for at bruge denne funktion.
• Rengør luftfilteret, når indikatorlampen viser følgende;
[
]
Blinker 3 gange, med intervaller på 21 sekunder
Efter rengøring skal filterindikatoren nulstilles ved at trykke på [MANUAL
AUTO] på indendørsenheden i 3 sekunder eller mindre.
Da-6
BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG Vægtype
Fejlfinding
ADVARSEL
I følgende tilfælde, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk
stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter din forhandler eller en autoriseret servicetekniker.
Så længe enheden er sluttet til strømforsyningen, er den ikke isoleret fra strømforsyningen, og selvom enheden er slukket.
• Enhed lugter af noget brændt eller den ryger
• Vand lækker fra enheden
De følgende symptomer angiver ikke fejlfunktion i produktet, de er snarere normale funktioner eller produktets kendetegn.
Symptom
Forsinkelse af drift efter genopstart.
Der høres støj.
Årsag
Se side
For at forhindre at sikringen går, kører kompressoren ikke under beskyttelseskredsløbet, der kører i
cirka 3 minutter, efter at elforsyningen pludselig er blevet tændt.
–
• Under drift eller lige efter at klimaanlægget bringes til standsning, kan der høres en kølende lyd.
Den er særlig tydelig i de 2-3 første drift minutter.
• Under drift kan der måske høres en lille pibelyd, der skyldes en ubetydelig sammentrækning og
udvidelse af frontpanelet grundet ændring i temperatur.
–
Under et varmeprogram kan der måske høres en spruttende lyd, der opstår grundet den automatiske
afrimning.
5
Lugt fra enheden.
Absorberet lugt i rummet, der skyldes indvendige tekstiler, møbler eller cigaretrøg ind i klimaanlægget
kan udsendes.
–
Dis eller damp udsendes fra
enheden.
I COOL eller DRY-funktionen kan der udsendes en let dis fra kondensation, der opstår på grund af
den pludselige nedkølingsproces.
–
Under et varmeprogram kan udendørsenhedens indbyggede ventilator stoppe, og en opadgående
damp genereret af den automatiske afrimningsfunkrion kan forekomme.
5
Lufstrømmen er svag eller
stopper.
• Umiddelbart efter at varmeprogrammet startes, forbliver ventilatorhastigheden meget lav for at
varme enhedens indvendige dele op.
• I HEAT-funktionen stopper udendørsenheden, og indendørsenheden kører på meget lav hastighed,
hvis temperaturen i rummet stiger til over den indstillede temperatur.
–
I HEAT-funktionen stopper indendørsenheden midlertidigt i maks. 15 minutter for at udføre automatisk
afrimning, mens [ ] blinker.
5
I DRY-funktionen kører indendørsenheden med en meget lav ventilatorhastighed og tilpasses på
denne måde fugtighed i rummer. Den kan stoppe engang imellem.
–
Når ventilatorhastigheden er indstillet til QUIET, roterer ventilatoren ved meget lav hastighed og
luftstrømningen reduceres.
–
Når overvågningsprogrammet køres i AUTO-funktionen, roterer ventilatoren ved meget lav hastighed.
–
Der kommer vand fra udendør- Under varmeprogram kan der komme vand fra udendørsenheden, der skyldes det automatiske afrimsenheden.
ningsprogram.
–
Når filtertegnet er indstillet, kan det være at LED-lampen blinker. I dette tilfælde henvises til “Filterindikator Nulstil (Specialindstilling)”.
Før du ringer efter service, skal du foretage følgende fejlsøgning:
Symptom
Virker slet ikke.
Diagnose
Se side
 Er der blevet slukket for strømforsyningen?
 Har der været lækning af strøm?
 Er der gået en sikring eller er strømforsyningen blevet afbrudt?
–
 Er luftfanget lukket helt?
6
4, 5
 Virker timeren?
Ringe køling- eller varmeeffekt.
 Er luftfilteret beskidt?
6
 Er indendørsenhedens luftindtag eller luftudtag blokeret?
–
 Forekommer der ændringer i temperaturen i rummet, som der skal?
4
 Er et vindue eller en dør åben(t)?
 Kommer der direkte eller stærkt sollys ind i rummer under køleprogrammet?
 Er der andre varmeapparater eller computere, der kører eller er der for mange mennesker i rummet ved køleprogram?
–
 Er ventilatorhastigheden på QUIET?
4
Enheden fungerer anderledes,  Er fjernbetjeningens batterier opbrugt?
end den burde i følge indstil Er fjernbetjeningens batterier opladte?
lingerne på fjernbetjeningen.
2
Stop med det samme drift og sluk for strømforsyningen i de følgende tilfælde. Se så autoriserede servicepersonale.
• Problemet vedbliver, selvom du har udføret disse tjek eller diagnoser.
• [ ] og [ ] blink, mens [ ] blinker hurtigt.
BRUGSANVISNING
Da-7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement