Fujitsu ASYG24LFCC Betjeningsvejledning

Fujitsu ASYG24LFCC Betjeningsvejledning
BRUGSANVISNING
Dansk
KLIMAANLÆG
Vægtype
BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE
VARENR. 9315345547-02
BRUGSANVISNING
VÆGTYPE
VARENR. 9315345547-02
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ..................Da-1
EGENSKABER OG FUNKTIONER .......................Da-2
NAVN PÅ DELENE................................................Da-3
FORBEREDELSE .................................................Da-5
OPERATION..........................................................Da-6
BRUG AF TIMEREN..............................................Da-8
BRUG AF SLEEP-FUNKTIONEN .........................Da-9
INDSTILLING AF LUFTRETNINGEN ..................Da-10
SWING-FUNKTIONEN ........................................Da-11
ECONOMY-FUNKTIONEN .....................................Da-11
10 °C HEAT-FUNKTIONEN ....................................Da-12
FUNKTIONEN MANUAL AUTO..............................Da-12
RENGØRING OG PLEJE .......................................Da-13
SÅDAN INDSTILLES BRUGERKODEN TIL
FJERNBETJENINGEN ...........................................Da-15
FEJLFINDING ........................................................Da-16
BETJENINGSTIPS .................................................Da-17
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
● For at undgå personskader eller skade på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt inden produktet tages i brug, og
sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.
● Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige
grader, som er klassificeret her:
ADVARSEL
FORSIGTIG
Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til dødsfald eller alvorlig personskade af brugeren eller serviceteknikeren, hvis de udføres forkert.
Dette mærke angiver procedurer, som kan føre til personskade eller skade på ejendom, hvis de udføres forkert.
ADVARSEL
● Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren selv. Kontakt altid en autoriseret servicetekniker for reparation,
montering og flytning af dette produkt.
Forkert montering eller håndtering kan føre til lækage, elektrisk
stød eller brand.
● I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal du straks
holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen
på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen.
Kontakt derefter en autoriseret servicetekniker.
● Undgå, at beskadige ledningen.
Hvis den beskadiges, må den kun skiftes af en autoriseret servicetekniker.
● Hvis kølevæsken begynder at lække, skal det holdes væk fra ild og
brandfarlige elementer, og kontakt en autoriserede servicetekniker.
● I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal klimaanlægget slukkes med fjernbetjeningen, og rør ikke ved produktet eller
strømkilden, så enhver risiko for elektrisk stød undgås.
● Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn)
med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med
manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller
er blevet instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de
ikke leger med apparatet.
● Dette produkt må ikke startes eller stoppes ved at sættes stikket i
eller trække det ud, eller ved at tænde og slukke strømafbryderen.
● Der må ikke bruges brandfarlige gasser i nærheden af dette produkt.
● Undgå, at være i den direkte kolde luftstrøm i flere timer.
● Stik ikke fingrene eller andre genstande i luftudtaget, åbningerne på
kabinettet eller luftindtaget.
● Produktet må ikke betjenes med våde hænder.
FORSIGTIG
● Sørg for regelmæssig udluftning under brug.
● Dette produkt skal altid bruges med luftfiltret.
● Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40") væk fra
både indendørsenheden og udendørsenheden.
● Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal bruges i længere tid.
● Efter længere tids brug, skal monteringen af indendørsenheden ses
efter, for at sikre at produktet ikke falder ned.
● Retningen på luftstrømmen og rumtemperaturen skal overvejes
nøje, hvis produktet bruges i et rum med spædbørn, børn, ældre eller syge personer.
● Undgå, at rette direkte luftstrøm på pejse eller varmeapparater.
● Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtagene.
● Undgå, at der kommer for meget tryk på radiatorribbene.
● Undgå, at klatre på dette produkt. Og undgå at stille genstande på
eller hænge genstande fra dette produkt.
Da-1
● Undgå, at stille andre elektriske produkter eller genstande under
dette produkt.
Dryppende kondensvand fra dette produkt kan gøre dem våde, og
kan beskadige eller ødelægge dine ejendomme.
● Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.
● Dette produkt må ikke bruges til konservering af fødevarer, planter,
dyr, præcisionsudstyr, kunstværk eller andre genstande. Dette kan
medføre kvalitetsforringelse af disse elementer.
● Udsæt ikke dyr eller planter for direkte luftstrøm.
● Undgå, at drikke fra klimaanlæggets afløb.
● Undgå, at trække i ledningen til produktet.
● Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i dette
produkt så du undgår personskader, når enheden vedligeholdes.
EGENSKABER OG FUNKTIONER
■ Energibesparelse og komfortabel funktion
INVERTER
Når enheden starter, kører den på en høj hastighed, for hurtigt
at bringe temperaturen i rummet ned til den ønskede temperatur. Derefter skifter enheden automatisk til en lavere hastighed,
som er mere energibesparende og behagelig.
ECONOMY-FUNKTIONEN
Hvis funktionsindstillingen ECONOMY vælges, bliver temperaturen i rummet lidt højere end temperaturindstillingen på
kølefunktionen og lavere end temperaturindstillingen på varmefunktionen. På denne måde kan den ECONOMY indstilling
spare mere energi end de andre indstillinger.
VANDRET LUFTSTRØM: KØLENDE/NEDADGÅENDE LUFTSTRØM: OPVARMNING
Ved køling skal du bruge vandret luftstrøm, så den kølige luft
ikke blæses direkte på personerne i rummet. Ved opvarmning,
skal du bruge nedadgående luftstrøm, så der blæses kraftig
varm luft mod gulvet, hvilket giver et behageligt miljø.
RETNINGSUAFHÆNGIG LUFTSTRØM
(SWING-FUNKTIONEN)
Luftretningen kan styres på en 3-dimensionel måde ved både
at bruge drejeretningerne OP/NED og VENSTRE/HØJRE. Da
retningerne OP/NED styres automatisk i henhold til den valgte
indstilling, er det muligt at indstille luftretningen i henhold til den
valgte indstilling.
BRUG AF FUNKTIONEN SUPER QUIET
Hvis FAN-knappen bruges til at vælge QUIET, bliver indendørsenheden støjsvag og luftstrømmen reduceres, for at gøre enheden mere støjsvag.
AUTOSKIFT
Her skiftes funktionsindstillingen (køling, tørring, opvarmning)
automatisk for at opretholde den indstillede temperatur, og
temperaturen holdes konstant på alle tidspunkter.
■ Rengøringsfunktionen
AFTAGELIG SKÆRM PÅ LUFTINDTAGET
Skærmen på luftindtaget på indendørsenheden kan tages af,
så den er nemmere at rengøre og vedligeholde.
APPLE-KATEKIN-FILTER
APPLE-KATEKIN-filteret bruger statisk elektricitet til at rengøre
fine partikler og støv i luften, såsom tobaksrøg og plantepollen,
der er for små til at se.
ION-DEODORICERINGSSYSTEMSFILTER
Filteret afhjælper dårlig luft ved at nedbryde absorberede lugte
med oxidation, og ved at reducerende effekter af ioner, der
genreres af meget små partikler.
■ Fjernbetjeningen
TRÅDLØS FJERNBETJENING
Den trådløse fjernbetjening giver en praktisk måde at styre klimaanlægget på.
FJERNBETJENING MED LEDNING (VALGFRI)
Den valgfri fjernbetjening med ledning kan også bruges. Når
du bruger en fjernbetjening med ledning, er der følgende forskelle i forhold til at bruge en trådløs fjernbetjening.
[Yderligere funktioner på fjernbetjeninger med kabel]
• Ugentlig timer
• Timer til tilbageindstilling af temperaturen
Man kan både bruge fjernbetjeningen med ledning og den trådløse fjernbetjening samtidigt. (Men funktionen er begrænset)
Når de begrænsede funktioner på fjernbetjeningen bruges,
bipper en lyd og indikatorerne OPERATION, TIMER og den
tredje indikator på indendørsenheden blinker.
[De begrænsede funktioner på den trådløse fjernbetjening]
• 10° C HEAT-FUNKTION
• TIMER (ON-timer, OFF-timer og Program-timer)
• SLEEP-TIMER
10° C HEAT-FUNKTION
Rumtemperaturen kan opretholdes ved 10° C for at forhindre,
at rumtemperaturen falder for meget.
■ Praktiske funktioner
PROGRAM-TIMER
Program-timeren gør det muligt at OFF eller ON for enheden i en
enkelt sekvens. Rækkefølgen kan involvere én overgang fra OFF til
ON, eller fra ON til OFF, inden for 24 timer.
SLEEP-TIMER
Hvis der trykkes på knappen SLEEP, når enheden opvarmer,
sænkes enhedens temperaturindstilling gradvist mens den kører. Og på nedkøling eller tørringen, hæves enhedens temperaturindstilling gradvist mens den kører. Når den indstillede tid
nås, slukker enheden automatisk.
Da-2
NAVN PÅ DELENE
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
For at gøre forklaringen lettere, er disse billeder
blevet udarbejdet for at vise alle mulige indikatorer.
Men skærmen viser kun indikatorerne for den aktuelle indstilling.
Da-3
Fig. 1 Indendørsenhed
Fig. 5 Fjernbetjening
1 Betjeningspanel (Fig. 2)
2 MANUAL AUTO-knap
● Hvis knappen MANUAL AUTO holdes nede
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
i 10 sekunder, tvinges enheden til at køle
ned.
● Denne tvungen nedkøling bruge når enheden monteres.
For beregnet til autoriserede serviceteknikere.
● Hvis den tvungen nedkøling starter ved et
tilfælde, skal du trykke på knappen START/
STOP for at stoppe enheden.
● Tryk på knappen NULSTIL FILTERINDIKATOR.
3
4
5
6
Indikator (Fig. 3)
Signalmodtager til fjernbetjeningen
Indikatorlampe OPERATION (grøn)
Indikatorlampe TIMER (orange)
● Hvis indikatoren TIMER blinker når timeren
● Denne knap bruges, når klimaanlægget
installeres, og må ikke anvendes under
normale forhold, da det vil føre til at indendørsenhedens termostatfunktion ikke virker
ordentligt.
kører, er der opstået en fejl med timer-indstillingerne (se side 18 Automatisk genstart).
7 Indikatorlampe ECONOMY (grøn)
● Indikatorlampen ECONOMY lyser, når
● Hvis der trykkes på denne knap under normal kørsel, skifter indendørsenheden til
testfunktionen, og indikatorerne OPERATION og TIMER begynder at blinke samtidig.
enheden står på indstillingen ECONOMYBESPARENDE eller 10 °C HEAT-FUNKTIONEN.
SKÆRM TIL LUFTINDTAG (Fig.4)
Frontpanel
Luftfilter
Retningslameller
Styrkefordeler
Højre-venstre lamel
(bag ved retningslamellerne)
D Afløbsslange
E Luftfilter
8
9
0
A
B
C
Signalsender
MODE-knap
10 °C HEAT-knap
ECONOMY-knap
SLEEP-knap
TIMER MODE-knap
FAN-knap
START/STOP-knap
SET-knap (lodret)
SET-knap (vandret)
SWING-knap
/
)
SET TEMP.-knap (
/
) knap
TIMER SET (
CLOCK ADJUST-knap
TEST RUN-knap
● For at stop testfunktionen, skal du trykke på
START/STOP-knappen og derved stoppe
klimaanlægget.
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
RESET-knap
Skærmen på fjernbetjeningen (Fig.6)
Temperaturindstillingen
Funktionsindstilling
SLEEP TIMER-indstilling
Signalindikator
Ventilatorhastighed
SWING indstilling
Timerindstilling
Ur
Da-4
FORBEREDELSE
ADVARSEL
Tænd for strømmen
1
● Sørg for at spædbørn og småbørn ikke
sluger et batteri ved et uheld.
Slå strømafbryderen til
FORSIGTIG
Sæt batterierne i fjernbetjeningen (AAA/R03/LR03  2)
1
Tryk det i pilens retning, samtid med at du trykker på
2
Sørg for at batteripolerne (
3
Tryk låget til batterirummet nedad, for at åbne det.
.
Sæt batterierne i.
) vender rigtigt.
Luk låget til batterirummet.
Indstilling af uret
1
2
Tryk på knappen CLOCK ADJUST (Fig. 5 S).
Brug spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand til at trykke på
knappen.
Brug knapperne TIMER SET (
/
) (Fig. 5 R) til at
indstille uret til det aktuelle klokkeslæt.
knap: Tryk for at stille tiden frem.
knap: Tryk på at stille tiden tilbage.
(Hver gang der trykkes på knapperne, stilles tiden frem/tilbage med 1 minut.
Hold knapperne nede, for at indstille tiden med 10 minutter ad gangen.)
3
Tryk igen på knappen CLOCK ADJUST (Fig. 5 S).
Herefter er uret indstillet, hvorefter det begynder at gå.
Sådan bruges fjernbetjeningen
● Fjernbetjeningen skal rettes mod signalmodtageren (Fig.3 4) for at virke ordentligt.
● Virkeafstand: Ca. 7 meter.
● Når et signal modtages af klimaanlægget, siger det en biplyd.
● Hvis der ikke høres nogen biplyde, skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen
igen.
Holder til fjernbetjeningen
Sæt i
Tryk indad
Skruer
1 Monter holderen.
Da-5
2 Sådan sættes fjernbetjeningen i.
Træk op
Træk ud
3 Sådan tages fjernbetjeningen ud (med hånden).
● For at undgå funktionsfejl på eller beskadigelse af fjernbetjeningen, skal du:
- Læg fjernbetjeningen et sted, hvor den
ikke udsættes for direkte sollys eller
ekstrem varme.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke
skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal straks tages ud, og
de skal bortskaffes i henhold til lokale love
og bestemmelser.
● Hvis lækkende batterivæske kommer i
kontakt med din hud, øjne eller mund, skal
området straks skylles med rigeligt med rent
vand, og kontakt din læge.
● Forhindringer - såsom et gardin eller en
væg - mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden, kan påvirke signaltransmissionen.
● Undgå, at fjernbetjeningen udsættes for
stød.
● Undgå, at hælde vand på fjernbetjeningen.
● Tørbatterier må ikke genoplades.
● Undgå, at bruge tørbatterier, der er blevet
genopladet.
Brug kun den angivne batteritype.
Bland ikke forskellige typer af batterier eller nye og gamle batterier sammen.
Batterier har ved normal brug en levetid
på omkring 1 år. Hvis fjernbetjeningen
virkeafstand forkortes mærkbart, skal
batterierne skiftes, og tryk på knappen
”RESET” med spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand.
OPERATION
Sådan vælges den ønskede indstilling
1
2
Tryk på knappen START/STOP (Fig.5 M).
Indikatoren OPERATION (grøn) på indendørsenheden (Fig. 3 5) begynder at lyse.
Klimaanlæg begynder at køre.
Tryk på knappen MODE (Fig.5 G) for at vælge den ønskede indstilling.
Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen i følgende rækkefølge.
COOL
DRY
▲
▲
▲
AUTO
▲
▲
HEAT
FAN
Ca. 3 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Eksempel: Når sat til køling.
Sådan indstilles termostaten
Tryk på knappen SET TEMP. (Fig. 5 Q).
knap: Trykkes, for at skrue op for termostaten.
knap: Trykkes, for at skrue ned for termostaten.
● Termostatens indstillingsområde:
AUTO ....................................18 - 30 °C
Opvarmning ..........................16 - 30 °C
Køling/Tørring .......................18 - 30 °C
Termostaten kan ikke bruges til at indstille rumtemperaturen på FAN-indstillingen (temperaturen vises ikke på skærmen på fjernbetjeningen).
Ca. 3 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Eksempel: Når sat til 26 ° C.
Termostatindstillingen skal ses som en cirka-værdi, og kan variere noget fra den
faktiske rumtemperatur.
Sådan indstilles ventilatorhastigheden
Tryk på knappen FAN (Fig. 5 L).
Hver gang der trykkes på knappen, ændres ventilatorhastigheden i følgende rækkefølge:
LOW
▲
▲
MED
▲
HIGH
▲
▲
AUTO
QUIET
Ca. 3 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Hvis den indstilles til AUTO:
Opvarmning : Ventilatoren kører, så den optimalt cirkulere de opvarmede luft.
Men ventilatoren kører på en meget lav hastighed, når temperaturen
på luften, der kommer ud af indendørsenheden er lav.
Køling
: Når rumtemperaturen nærmer sig den indstillede temperatur på termostaten, begynder ventilatoren at kører langsommere.
Ventilator
: Ventilatoren kører på lav hastighed.
Eksempel: Når sat på AUTO.
Ventilatoren kører med en meget lav hastighed, når enheden er på overvågningsfunktionen og i starten af varmefunktionen.
BRUG AF FUNKTIONEN SUPER QUIET
Hvis enheden indstilles til støjsvag kørsel:
Enheden begynder at køre på indstillingen SUPER QUIET. Luftstrømmen reduceres for
at give en mere støjsvag kørsel.
● Det er ikke muligt at bruge funktionen SUPER QUIET på tørringsfunktionen. (Det
samme gælder når tørringsfunktionen vælges på indstillingen AUTO.)
● Når enheden kører på super støjsvag, reduceres opvarmningen og kølingen en
smule. Hvis rummet ikke varmes op/køles ned, når du bruger SUPER QUIET, skal
du justere ventilatorhastigheden.
Da-6
OPERATION
Sådan stoppes enheden
Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 M).
Lyset i indikatoren OPERATION går ud.
Valg af indstillinger
AUTO:
● Når AUTO (automatisk skift) vælges, vælger klimaanlægget den passende funktionsindstilling (køling eller opvarmning)
i henhold til rumtemperaturen.
● Når AUTO (automatisk skift) vælges for første gang, begynder ventilatoren at køre med lav hastighed i et par minutter,
mens indendørsenheden måler rumforholdene og vælger den passende funktionsindstilling.
Hvis rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur → køling
eller tørring
Hvis rumtemperaturen er tæt på den indstillede temperatur → bestemmes
af udendørstemperaturen
Hvis rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur → opvarmning
Køling eller tørring
Indstillede temperatur i temperaturindstillingen
Bestemmes af
udendørstemperaturen
Opvarmning
● Hvis klimaanlægget har justeret rumtemperaturen, så den er tæt på den indstillede temperatur, går den på overvågningsfunktionen. Når enheden er på overvågningsfunktionen, kører ventilatoren på lav hastighed. Hvis rumtemperaturen efterfølgende ændres, vælger klimaanlægget igen den passende indstilling (opvarmning, køling), så rumtemperaturen kommer til at passe med den indstillede temperatur.
● Hvis indstillingen, som enheden automatisk vælger, ikke passer til dig, skal du selv vælge en indstilling (HEAT, COOL, DRY, FAN).
HEAT:
● Bruges til at varme rummet op.
● Når opvarmningsindstillingen vælges, kører klimaanlægget med en meget
lav ventilatorhastighed i ca. 3-5 minutter, hvorefter den skifter til den valgte ventilatorindstilling. Dette sker så indendørsenheden får lov til at varme
op, inden den begynder at køre med fuld hastighed.
● Hvis rumtemperaturen er meget lav, dannes der muligvis frost på ydersiden af enheden, og dette kan reducere dens ydeevne. For at fjerne frosten, går enheden fra tid til anden på optøningsindstillingen. På den automatiske optøningsindstilling, begynder indikatoren OPERATION at blinke,
og varmefunktionen afbrydes.
● Når enheden begynder at varme igen, kan det tage et stykke tid, før rummet bliver varmt.
COOL:
● Bruges til at køle rummet ned.
● Når kølefunktionen bruges, holder ventilatoren muligvis op med at køre
fra tid til anden.
Når enheden er på varmefunktionen:
Sæt termostaten på en temperaturindstilling, der er højere end den aktuelle rumtemperatur. Varmefunktionen bruges ikke,
hvis termostaten er sat lavere end den
faktiske rumtemperatur.
Når enheden er på køling/tør-indstillingen:
Sæt termostaten på en temperaturindstilling, der er lavere end den aktuelle rumtemperatur. Køle- og tørringsfunktionerne
bruges ikke, hvis termostaten er sat højere
end den faktiske rumtemperatur (på kølefunktionen bruges kun ventilatoren).
Når enheden er på ventilatorindstillingen:
Enheden kan ikke bruges til at varme eller
køle rummet.
(Denne ventilatorstyring er beregnet til at spare energi)
DRY:
● Bruges til at køle ned, samtidig med at rummet affugtes.
● Det er ikke muligt at varme rummet op, når tørringsfunktionen bruges.
● Når enheden står på tørringsfunktionen, kører den med en lav hastighed.
Og for at regulere fugtigheden i rummet, holder ventilatoren muligvis op
med at køre fra tid til anden. Ventilatoren kører muligvis også på en lav
hastighed, når fugtigheden i rummet reguleres.
● Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles manuelt, når enheden står på
tørringsfunktionen.
FAN:
Da-7
● Bruges til at cirkulere luften rundt i rummet.
Ventilatorstyring på indendørsenhed for
energibesparelse:
Når ventilatoren i indendørsenheden stoppes, når udendørsenheden stoppes, er det
muligt at spare energi.
Som standard er denne funktion aktiveret.
For at slå denne funktion fra, skal du kontakte en installatør eller autoriseret servicetekniker. Selvom indstillingen ændres,
og ventilatorhastigheden på køle- eller
tørringsfunktionen sættes til ”AUTO”, går
denne funktion stadig i gang for at forhindre spredning af fugt i rummet.
BRUG AF TIMEREN
Inden timerfunktionen bruges, skal du sørge for at uret på fjernbetjeningen står rigtigt (☞ P.5).
Sådan bruges automatisk ON og OFF med timeren
1
Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 M)
(hvis enheden allerede kører, skal du fortsætte til trin 2).
Indikatoren OPERATION (grøn) på indendørsenheden (Fig. 3 5) begynder
at lyse.
2
Sådan ændres timer-indstillingerne
Tryk på knappen TIMER MODE (Fig. 5 K) for at vælge
OFF eller ON timer.
▲
▲
▲
Hver gang der trykkes på knappen, ændres timerfunktionen i følgende rækkefølge:
CANCEL
OFF
ON
▲
PROGRAM (OFF  ON, OFF  ON)
Indikatoren TIMER (orange) på indendørsenheden (Fig. 3 6) begynder at lyse.
3
Sådan annulleres timeren
Brug knappen TIMER MODE til at vælge
”CANCEL”.
Herefter går klimaanlægget tilbage til normal
kørsel.
Brug knapperne TIMER SET (Fig. 5 R) til at indstille
det ønskede OFF- eller ON-tidspunkt.
Indstil tiden mens tidsvisningen blinker (den blinker i ca. 5 sekunder).
Udfør trinene 2 og 3.
Sådan stoppes klimaanlægget, mens
timeren er i gang
Tryk på knappen START/STOP.
Sådan ændres funktionsindstillingen
Hvis du ønsker at ændre funktionsindstillingen
(Indstilling, Ventilatorhastighed, Termostatindstilling, SUPER STØJSVAG), efter du har
indstillet timeren, skal du vente indtil hele
skærmen vises igen, og tryk derefter på de relevante knapper for at ændre funktionsindstillingen.
knap: Tryk for at stille tiden frem.
knap: Tryk på at stille tiden tilbage.
Ca. 5 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Sådan bruges program-timeren
1
Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 M).
(hvis enheden allerede kører, skal du fortsætte til trin 2).
Indikatoren OPERATION (grøn) på indendørsenheden (Fig. 3 5) begynder
at lyse.
2
3
Sådan annulleres timeren
Brug knappen TIMER MODE til at vælge
”CANCEL”.
Herefter går klimaanlægget tilbage til normal
kørsel.
Sådan ændres timer-indstillingerne
Indstil den ønskede tid til automatisk sluk eller start.
Du kan se, hvordan du vælger den ønskede indstilling og tid i afsnittet ”Sådan bruges automatisk ON og OFF med timeren”.
Ca. 3 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Indikatoren TIMER (orange) på indendørsenheden (Fig. 3 6) begynder at
lyse.
1. Følg instruktionerne i afsnittet ”Sådan bruges
automatisk ON og OFF med timeren” for at
vælge timer-indstillingen, du ønsker at ændre.
2. Tryk på knappen TIMER MODE for at
ON eller OFF ON.
vælge enten OFF
Sådan stoppes klimaanlægget,
mens timeren er i gang
Tryk på knappen TIMER MODE (Fig. 5 K) for at vælge
PROGRAM timer (OFF ON eller OFF ON vises).
Tryk på knappen START/STOP.
Skærmen viser skiftevis ”OFF timer” og ”ON timer”, og viser derefter tidsindstillingen for handlingen, der først udføres.
● Program-timeren går i gang. (Hvis ON-timeren r indstillet til at starte først,
holder enheden op med at køre på dette tidspunkt.)
Hvis du ønsker at ændre funktionsindstillingen
(Indstilling, Ventilatorhastighed, Termostatindstilling, SUPER STØJSVAG), efter du har
indstillet timeren, skal du vente indtil hele
skærmen vises igen, og tryk derefter på de relevante knapper for at ændre funktionsindstillingen.
Ca. 5 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Om program-timeren
Sådan ændres funktionsindstillingen
● Program-timeren gør det muligt at slukke eller tænde for enheden i en enkelt se-
kvens. Rækkefølgen kan involvere én overgang fra OFF til ON, eller fra ON til OFF,
inden for 24 timer.
● Den første timer-funktion der går i gang, er den der er tætteste på det aktu-
elle tidspunkt. Rækkefølgen vises med pilen på skærmen på fjernbetjeningen
(OFF ON, eller OFF  ON).
● Et eksempel på brugen af program-timeren kan være at indstille klimaanlægget til at
stoppe automatisk (OFF-timer) når du går i seng, og derefter starte automatisk (ONtimer) om morgenen, når du står op.
Da-8
BRUG AF SLEEP-FUNKTIONEN
I modsætning til andre timer-funktioner, bruges SLEEP-timerentil at vælge, hvornår klimaanlægget skal stoppe.
Sådan brugers SLEEP-timeren
Mens klimaanlægget kører eller er stoppet, skal du trykke på
knappen SLEEP (Fig. 5 J).
Indikatoren OPERATION (grøn) på indendørsenheden (Fig. 3 5) og indikatoren TIMER
(orange) (Fig. 3 6) begynder begge at lyse.
Sådan annulleres timeren:
Brug knappen TIMER MODE til at vælge
”CANCEL”.
Herefter går klimaanlægget tilbage til normal
kørsel.
Sådan stoppes klimaanlægget, når timeren er i gang:
Sådan ændres timer-indstillingerne
Tryk på knappen START/STOP.
Tryk en gang mere på knappen SLEEP (Fig. 5 J) og indstil
/
) (Fig. 5 R).
tiden med knapperne TIMER SET (
Indstil tiden mens timerfunktionen blinker (den blinker i ca. 5 sekunder).
knap: Tryk for at stille tiden frem.
knap: Tryk på at stille tiden tilbage.
Ca. 5 sekunder senere vises hele skærmen igen.
Om SLEEP-timeren
For at forhindre, at rummet bliver for varmt eller for koldt, når du sover, regulerer SLEEP-timeren automatisk termostatindstillingen,
så den passer med den indstillede tid. Når den indstillede tid er gået, stopper klimaanlægget helt.
Når enheden varmer op:
Når SLEEP-timeren indstilles, sænkes termostatindstillingen
automatisk med 1 °C hver 30. minut. Når termostaten er gået 4
°C ned, opretholdes den indstillede temperatur indtil den indstillede tid er gået, hvorefter klimaanlægget automatisk slukker.
Indstilling af SLEEP-timeren
Under køling/tørring:
Når SLEEP-timeren indstilles, hæves termostatindstillingen
automatisk med 1 °C hver time. Når termostaten er gået 2 °C
op, opretholdes den indstillede temperatur indtil den indstillede
tid er gået, hvorefter klimaanlægget automatisk slukker.
Indstilling af SLEEP-timeren
Indstillet temp.
1 °C 2 °C
3 °C
Indstil tiden
4 °C
1 time
30 minutter
1 time
Indstillet temp.
1 time
30 minutter
Indstil tiden
Da-9
1 °C
2 °C
INDSTILLING AF LUFTRETNINGEN
● Luftretningen kan justeres til venstre, højre, op og ned med knapperne AIR DIRECTION på fjernbetjeningen.
● Brug knapperne AIR DIRECTION når indendørsenheden er gået i gang og lamellerne
ikke flytter sig.
ADVARSEL
Justering af den lodrette luftretning
Tryk på knappen SET (LODRET) (Fig. 5 N).
Hver gang der trykkes på knappen, ændres luftretningen som følger:
1
2
3
4
5
6
● Brug altid knappen SET på fjernbetjeningen til at indstille de lodrette lameller.
Hvis de flyttes manuelt, kan det føre til
funktionsfejl. Hvis dette sker, skal enheden stoppes og genstartes. Herefter
begynder lamellerne at virke igen.
Indstillingerne for luftstrømmen:
1,2,3,4,5,6: Når enheden varmer op/køler ned/tørrer
Skærmen på fjernbetjeningen ændres ikke.
1
2
3
4
5
6
● Brug luftretningsindstillingerne, der er vist ovenfor.
● Den lodrette luftretning indstilles automatisk som vist, og i henhold til den valgte indstilling.
Når enheden køler ned/tørrer : Vandret luftstrøm1
Når enheden varmer op
: Nedadgående luftstrøm 5
● Når enheden står på AUTO, er luftstrømmen vandret 1 i de første minutter. På dette
tidspunk kan luftretningen ikke ændres.
● Retning 1
● Stik aldrig fingrene eller genstande ind i
luftudtaget, da den indbyggede ventilator
kører på høje hastigheder, som kan føre til
personskader.
2
Det er kun retningen på lamellerne, der ændres. Retningen på styrkefordeleren ændres ikke.
● Når enheden står på køle- eller tørringsfunktionen, må luftretningen ikke stilles
på varmefunktionen (4 - 6) i længere
tid, da vanddamp kan kondensere i
nærheden af lamellerne, og dråber af
vand kan dryppe fra klimaanlægget. Når
enheden står på køle- eller tørringsfunktionen, og luftretningen efterlades på
varmefunktionen i mere end 20 minutter, går den automatisk tilbage til indstillingen 3 .
● Hvis enheden bruges i et rum med
spædbørn, børn, ældre eller syge personer, skal luftretningen og rumtemperaturen tages i betragtning, når enheden
indstilles.
Luftretningen stilles midlertidigt på 1 når temperaturen på luftstrømmen er lav, når
enheden først begynder at varme op.
● Når funktionen AUTO/HEAT først begynder at køre og når den automatiske optøning
går i gang (se side 16), er luftretningen vandret på indstilling 1.
Retningen på luftstrømmen kan ikke ændres, når enheden først stilles på funktionen
AUTO.
Justering af den vandrette luftretning
Tryk på knappen SET (Vandret) (Fig. 5 O).
● Hver gang der trykkes på knappen, ændres luftretningen som følger:
1
2
3
4
5
Skærmen på fjernbetjeningen
ændres ikke.
1
2
3
4
5
Da-10
SWING-FUNKTIONEN
Start klimaanlægget, inden du bruger denne funktion.
Sådan vælges SWING-funktionen
Tryk på knappen SWING (Fig. 5 P).
Herefter begynder SWING-ikonet (Fig. 6 \) at lyse.
Hver gang der trykkes på knappen SWING, ændres indstillingen i følgende rækkefølge.
Up/down swing operation
Swing operation stops
Left/right swing operation
Up/down/left/right swing operation
Sådan stoppes SWING-funktionen
Tryk på knappen SWING og vælg STOP.
Herefter går luftretningen tilbage til den tidligere indstillingen, før drejefunktionen blev valgt.
Om drejefunktionen
● Drejning op/ned: Drejefunktionen begynder at bruge følgende indstillinger med den aktuelle luftretning.
Hvis luftretningen er indstillet til 1-4 (køling, tørring).
De øvre lameller vender vandret, og de nedre lameller
til luftretningen drejer fra side til side, så luftstrømmen
blæses over et bredt område.
Hvis luftretningen er indstillet til 3-6 (opvarmning).
De nedre lameller til luftretningen vender nedad eller
direkte nedad, så luftstrømmen rettes direkte mod
gulvet.
● Venstre/højre drejning: Lamellerne til luftretningen flytter sig
fra side til side.
● Op/ned/venstre/højre drejning: Lamellerne til luftretningen
flytter sig op/ned og fra side til side.
● SWING-funktionen kan stoppe midlertidigt, når ventilatoren
i klimaanlægget ikke kører, eller hvis den kører meget langsomt.
● Hvis der trykkes på knappen SET (lodret), når lamellerne
drejer op og ned, holder de op med at bevæge sig op og
ned. Og hvis der trykkes på knappen SET (vandret), når
lamellerne drejer for side til side, holder de op med at dreje
fra side til side.
ECONOMY-FUNKTIONEN
Start klimaanlægget, inden du bruger denne funktion.
Sådan bruges ECONOMY-funktionen
Tryk på knappen ECONOMY (Fig.5 I).
Indikatoren ECONOMY (grøn) (Fig. 3 7) begynder at lyse.
HerEFTER starter energibesparingsfunktionen.
Sådan stoppes ECONOMY-funktionen
● Indikatorlampe
OPERATION
TIMER
ECONOMY
: Lyser
: SLUKKET
Tryk igen på knappen ECONOMY (Fig.5 I).
Lyset i indikatoren ECONOMY (grøn) (Fig. 3 7) går ud.
Og klimaanlægget kører normalt igen.
Om ECONOMY-funktionen
På maksimal effekt, bruger ECONOMY-funktionen ca. 70 % af klimaanlæg normale energiforbrug på køling og opvarmning.
● Hvis rummet ikke køles (eller opvarmes) nok, når klimaanlægget er på ECONOMY-funktionen, skal du vælge den normale funktion igen.
● Når klimaanlægget står på indstillingen AUTO og overvåger temperaturen, begynder det ikke at bruge ECONOMY-funktionen,
også selvom denne vælges ved at trykke på knappen ECONOMY.
● Hvis funktionsindstillingen ECONOMY vælges, bliver temperaturen i rummet lidt højere end temperaturen på kølefunktionen og
lavere end temperaturen på varmefunktionen. På denne måde kan den ENERGISPARENDE indstilling spare mere energi end
de andre indstillinger.
● På et flertype-klimaanlæg, er det kun muligt at bruge ENERGIBESPARINGSFUNKTIONEN på indendørsenheden.
Da-11
10 °C HEAT-FUNKTIONEN
Sådan bruges 10 °C HEAT-FUNKTIONEN
Tryk på knappen 10 °C HEAT (Fig.5 H)
Lyset i indikatoren OPERATION (grøn) (Fig. 3 5) går ud, og indikatoren ECONOMY
(grøn) (Fig. 3 7) begynder at lyse.
Sådan stoppes 10 °C HEAT-FUNKTIONEN
Tryk på knappen START/STOP (Fig.5 M)
Når 10 °C HEAT-FUNKTIONEN
bruges, kan kun følgende funktioner
bruges.
•
SWING
● Indikatorlampe
OPERATION
Efter stopper klimaanlægget, og lyset i indikatoren ECONOMY (grøn) (Fig. 3 7) går ud.
Om 10 °C HEAT-FUNKTIONEN
• Varmefunktionen fungerer ikke, hvis rumtemperaturen er høj nok.
• Rumtemperatur kan opretholdes ved 10 °C, ved at trykke på knappen 10 °C HEAT (Fig.5
H) for at forhindre, at rumtemperaturen falder for meget.
• Hvis der bruges et flertype-klimaanlæg, og den anden indendørsenhed bruges til opvarmning, hæves temperaturen i rummet, hvor ”10 °C HEAT”-funktionen” bruges. Når
du bruger ”10 °C HEAT”-funktionen, anbefales det at alle indendørsenhederne kører
på ”10 °C HEAT”-funktionen
TIMER
ECONOMY
: Lyser
: SLUKKET
FUNKTIONEN MANUAL AUTO
Hvis fjernbetjeningen bliver væk eller på anden måde er utilgængelig, kan du bruge funktionen MANUAL AUTO.
Sådan bruges knapperne på hovedenheden
Hold knappen MANUAL AUTO (Fig. 2 2) nede i 3-10 sekunder på betjeningspanelet på enheden.
For at stoppe klimaanlægget, skal du trykke på knappen MANUAL AUTO (Fig. 2 2) en
gang til.
(Knapperne findes bag skærmen til luftindtaget)
● Når klimaanlægget betjenes med knapperne på MANUAL AUTO, kører det
på samme indstilling, som den valgte
AUTO-indstilling på fjernbetjeningen (se
side 7).
● Den valgte ventilatorhastighed på
”AUTO” og termostatindstillingen bliver
standarden. (24 °C)
Da-12
RENGØRING OG PLEJE
FORSIGTIG
● Inden dette produkt rengøres, skal det slukkes og strømforsyningen skal afbrydes.
● Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er lukket helt. Hvis luftindtaget ikke er
lukket helt, kan det påvirke driften eller ydelsen af klimaanlægget.
● Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i indendørsenheden, så du undgår personskader, når enheden monteres og vedligeholdes.
● Indendørsenheden må ikke komme i kontakt med flydende insekticider eller hårspray.
● Undgå, at stå på glatte, ujævne eller ustabile overflader, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på enheden.
Rengøring af skærmen til luftindtaget
1. Tag skærmen til luftindtaget af.
Rengøring af luftfilteret
1. Åbn skærmen, og tag luftfilteret ud.
1 Tag fat i begge nedre ender af skærmen og træk den
opad. Hvis skærmen lader til at binde på halvvejen, skal
du fortsætte med at trække den opad.
2 Træk forbi mellemliggende hage, og åbn skærmen helt,
så den er vandet.
Løft i håndtaget til luftfilteret, løsn de 2 nederste huller og
træk udad.
Håndtag til luftfilter
Luftindtag
2
2
Kroge (2 steder)
1
1
Monteringsaksel
2. Fjern støvet med en støvsuger eller ved
vask.
Hvis filteret vaskes, skal du lade det tørre grundigt i skyggen.
3. Sæt luftfilter i igen, og luk skærmen.
1 Sørg for at siderne af luftfilteret passer med panelet, og
tryk filteret helt ind. Sørg for at de 2 nederste tapper sidder ordentligt i hullerne på panelet.
Håndtag
2. Rengør med vand.
Fjern støv med en støvsuger, vask enheden med varmt
vand og tør efter med en ren og blød klud.
3. Sæt skærmen til luftindtaget på igen.
1 Træk knappen helt ud.
2 Hold skærmen vandret, og sæt holdepinden til højre og
venstre i støtten på panelet.
3 Tryk der, hvor pilen på billedet viser og luk skærmen.
Luftindtag
Monteringsaksel
2 Luk skærmen.
Kroge (2 steder)
(Billedet er kun til reference, og enheden er vist uden skærmen.)
● Støvet kan renses fra luftfilter med en støvsuger, eller ved
at vaske filteret i en opløsning af mild rengøringsmiddel og
varmt vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade filteret tørre
grundigt i skyggen, inden det sættes i enheden igen.
● Hvis snavs ophober sig på luftfilter, reduceres luftstrømmen, ydeevnen nedsænkes og enheden larmer mere.
● Ved normalt brug, skal luftfiltrene rengøres hver 2. uge.
2
2
1
Håndtag
● Klimaanlægget må ikke bruges med skærmen åben.
1
Leje
● Når enheden har været brugt i længere tid, kan skidt samle sig indeni, hvilket reducerer dens ydeevne. Vi anbefaler, at enheden regelmæssigt ses efter, ud over din egen rengøring og pleje. For yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte en
servicetekniker.
● Når enhedens kabinet rengøres, må du ikke bruge vand der er varmere end 40 °C, barske slibende rengøringsmidler eller flygtige stoffer, såsom benzen eller fortynder.
● Hvis enheden ikke skal bruges i 1 måned eller længere, skal du lade ventilatoren køre i en halv dag, så de indvendige dele tørres grundigt.
Da-13
RENGØRING OG PLEJE
Montering af luftfilteret
1. Åbn skærmen, og tag luftfiltrene ud.
Sådan skiftes beskidte luftfiltre
Skift filtrene med følgende komponenter (købes separat).
● APPLE-CATECHIN-FILTER: UTR-FA13-1
● ION-DEODORICERINGSFILTER: UTR-FA13-2
1. Åbn skærmen, og tag luftfiltrene ud.
Luftfilter (højre & venstre)
2. Samling af luftfiltersættet (sæt med 2).
1 Put luftfilteret i filterrammen.
Luftfiltersæt
Ramme til luftfilter
Luftfilter (højre & venstre)
2. Skift dem med 2 nye luftfiltre.
1 Tag det gamle luftfilter ud i omvendt rækkefølge af,
hvordan de sætte i.
2 Sæt luftfilteret i på samme måde, som luftfiltersættes
sætte i.
Luftfilter
3. Sæt de 2 luftfiltre i enheden, og luk skærmen.
2 Sæt hasperne, der findes i begge ender af filteret, på de
2 kroge på rammen til luftfilteret.
Krog (2 steder på bagsiden)
Luftfilter (højre & venstre)
Oplysninger om luftfiltrene
Hasp (2 steder)
Sørg for at luftfilteret ikke stikker ud af rammen.
3 Lås de 6 haspe, der findes foroven og forneden på rammen, fast på krogene på luftfilteret.
APPLE-CATECHIN-FILTER (1 ark)
● Filtrene er beregnet til engangsbrug. (De kan ikke skal vaskes og genbruges.)
● Filtrene kan ikke opbevares, hvis pakken først er blevet åbnet. Herefter skal de bruges hurtigst muligt.
(Hvis filtrene har ligget i en åben pakke, påvirker det deres
evne til at rense luften)
● Filtrene skal generelt skiftes ca. hver 3 måned.
Opbrugte filtre skal skiftes med filtre af navnet APPLE-CATECHIN FILTER (UTR-FA13-1) (sælges separat).
Bagsiden af filteret
Fastgøringssteder, krog (6 steder)
3. Sæt de 2 luftfiltre i enheden, og luk skærmen.
Luftfilter (højre & venstre)
● Når der bruges luftfiltre, forøges enhedens ydeevne, når
ventilatorhastigheden stilles på ”High”.
[ION-DEODORICERINGSFILTER (1 ark) — lyseblåt]
● Disse filtre skal skiftes ca. hver 3. år, for at opretholde deres
virkning.
● Filterrammen er ikke beregnet til engangsbrug.
Når filtrene skal skiftes, bedes du venligst købe ION-DEODORICERINGSFILTRE (UTR-FA13-2) (sælges separat).
Vedligeholdelse af ION-DEODORICERINGSFILTRENE
For at vedligeholde filterets effekt, skal det rengøre på følge
måde en gang hver 3. måned.
1 Tag filteret ud.
2 Rengør det med vand, og lad det lufttørre.
1) Skyl filtrene med varmt vand, indtil overfladen af filtrene er dækket med vand. Skyl derefter med et neutralt rengøringsmiddel.
Filtrene må aldrig vrides eller gnides, da dette kan
ødelægge deres effekt.
2) Skyl i rindende vand.
3) Lad dem tørre i skyggen.
3 Sæt filteret i enheden igen.
Da-14
RENGØRING OG PLEJE
Nulstilling af filterindikatoren (særlig indstilling)
• Kan bruges, hvis den blev indstillet korrekt under montering af enheden.
Kontakt venligst en autoriseret reparatør, når du bruger denne funktion.
• Indikatoren begynder at lyse, når det er tid til at rengøre luftfiltrene.
Afsnittet ”RENGØRING OG PLEJE” beskriver, hvordan man rengør filteret.
Efter rengøringen, skal du holde knappen MANUAL AUTO (Fig. 2 2) nede i op til 2
sekunder på indendørsenheden.
● Indikatorlampe
OPERATION
TIMER
ECONOMY
: Blinker
: SLUKKET
SÅDAN INDSTILLES BRUGERKODEN TIL FJERNBETJENINGEN
Hvis der er to eller flere klimaanlæg i et rum, og fjernbetjeningen ikke virker på det ønskede klimaanlæg, skal du ændre brugerkoden
på fjernbetjeningen, så den virker på det ønskede klimaanlæg (4 valgmuligheder).
Hvis der er to eller flere klimaanlæg i et rum, bedes du kontakte din forhandler for at indstille brugerkoderne til hvert klimaanlæg.
Sådan indstilles brugerkoden til fjernbetjeningen
Brug følgende trin for at vælge brugerkoden til fjernbetjeningen. (Bemærk at klimaanlægget ikke kan modtage et signal, hvis klimaanlægget ikke er blevet indstillet til den
tilsvarende brugerkode.)
1
Tryk på knappen START/STOP indtil kun uret vises på
fjernbetjeningen.
2
Hold knappen MODE nede i mindst 5 sekunder, for at
se den aktuelle brugerkode (oprindelig indstillet til ).
3
4
Brug knapperne ( / ) til at ændre brugerkoden
mellem
. Sørg for at koden på skærmen
passer med brugerkoden på klimaanlægget.
Tryk ingen på knappen MODE, for at gå tilbage til visning af uret. Herefter ændres brugerkoden.
● Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 30 sekunder efter brugerkoden vises, går systemet tilbage til visning af uret. I dette tilfælde, skal du
starte igen fra trin 1.
● Brugerkoden til klimaanlægget er indstillet til A inden afsendelsen. Kontakt din forhandler for at ændre brugerkoden.
● Fjernbetjeningen nulstiller brugerkoden til A, når batterierne i fjernbetjeningen skiftes. Hvis du bruger en anden brugerkode end A, skal du
nulstille brugerkoden, når batterierne skiftes.
Hvis du ikke kender brugerkoden til klimaanlægget, kan du prøve hver brugerkode (
), indtil du finder koden der virker med
klimaanlægget.
Da-15
FEJLFINDING
ADVARSEL
I følgende tilfælde, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen
på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter din forhandler
eller en autoriseret servicetekniker.
Så længe enheden er sluttet til strømforsyningen, er den ikke isoleret fra strømforsyningen, og selvom enheden er slukket.
● Enhed lugter af noget brændt eller den ryger
● Vand lækker fra enheden
Inden du beder om teknisk hjælp, skal du kontrollere følgende:
Symptom
NORMAL
FUNKTION
Årsag
Se side
● Hvis indendørsenheden stoppes og derefter straks tændes
igen, begynder kompressoren først at køre efter ca. 3 minutter, så sikringen ikke springer.
● Når den elektriske afbryder slukkes og tændes, begynder
beskyttelseskredsløbet at køre i ca. 3 minutter, hvor enheden
ikke kan betjenes.
—
● Når enheden kører eller lige er blevet stoppet, høres lyden
af vand, der flyder i rørende i klimaanlægget. Der kan også
høres støj i ca. 2-3 minutter, når enheden startes (lyden af kølemiddel, der flyder).
● Når enheden kører kan man muligvis høre en lille knirkende
lyd. Dette er fordi frontpanelet udvider sig og trækker sig sammen på grund af temperaturændringer.
—
● Under opvarmningen, kan man muligvis høre en sydende lyd
af og til. Denne lyd kommer fra den automatiske optøning.
17
Lugte:
● Indendørsenheden kan af og til afgive nogle lugte. Denne lugt
kommer fra lugte i værelset (fx fra møbler, tobak, osv.), som
er blevet suget ind i indendørsenheden.
—
Der kommer tåge eller
damp ud af enheden:
● Under kølingen eller tørluftsfunktionen, kan der komme en
tynd tåge ud af indendørsenheden. Dette skyldes den pludselige køling af luften i rummet fra den kolde luft, der kommer
ud af indendørsenheden, hvilket kan føre til kondens og tåge.
—
● Under opvarmningen kan ventilatoren i udendørsenheden
stoppe, og der kan komme damp ud af enheden. Dette er på
grund af den automatiske optøning.
17
● Når varmefunktionen startes, er ventilatorhastigheden midlertidigt meget lav, så de indvendige dele kan varme op.
● Hvis rumtemperaturen kommer over indstillingen på termostaten under opvarmningen, holder udendørsenheden op
med at køre og ventilatoren i indendørsenheden kører meget
langsomt. Hvis du ønsker at varme rummet yderligere, skal
du indstille termostaten til en højere temperatur.
—
● Når den automatisk optøningsfunktion, stopper indendørsenheden midlertidigt under opvarmningen (højst 15 minutter).
På den automatiske optøningsfunktion, blinker indikatoren
OPERATION.
17
● Når indendørsenheden står på tørringsfunktionen, kører den
med en lav hastighed. Og for at regulere fugtigheden i rummet, holder ventilatoren muligvis op med at køre fra tid til anden. Ventilatoren kører muligvis også på en lav hastighed, når
fugtigheden i rummet reguleres.
7
● Når enheden stilles på SUPER QUIET, kører ventilatoren på
en lav hastighed.
6
● Når udendørsenheden stoppes, stopper ventilatoren i indendørsenheden fra tid til anden på kølefunktionen.
7
● Når enheden stilles på AUTO, kører blæseren på en meget
lav hastighed.
7
● Når der bruges et flertype-klimaanlæg, og flere enheder kører
på forskellige funktionsindstillinger, som vist nedenfor, stopper
enhederne der bruges derefter, og indikatoren OPERATION
(grøn) begynder at blinke.
Varmefunktion og kølefunktion (eller tørringsfunktion) Varmefunktion og ventilatorfunktion
18
● Under opvarmningen kan der komme vand ud af udendørsenheden på grund af den automatiske optøning.
17
Enheden stater ikke med
det samme:
Enheden støjer:
Luftstrømmen er svag eller
stopper:
Der kommer vand ud af
udendørsenheden:
Da-16
FEJLFINDING
Symptom
KONTROLLER
FØLGENDE
ENDNU ENGANG
Enheden virker overhovedet ikke:
Diagnose
Se side
● Er strømudbryderen udløst?
● Har der været en strømafbrydelse?
—
● Er der gået en sikring eller er en afbryder blevet udløst?
● Bruges timeren?
Dårlig nedkøling (eller
opvarmning):
8-9
● Er luftfilter beskidt?
● Er luftind- eller udtagene på klimaanlægget blokeret?
● Har du indstillet rumtemperaturen (termostaten) korrekt?
● Er der et vindue eller en dør åben?
● Kan rummet evt. ikke køles ned, da der kommer stærkt sollys
gennem et vindue? (Luk gardinerne.)
—
● Kan rummet evt. ikke køles ned, da der er varmeapparater
eller computere i rummet, eller er der for mange mennesker i
rummet?
● Er enheden indstillet til SUPER QUIET?
Enheden kører på en anden
indstilling, end den jeg indstiller med fjernbetjeningen:
● Er batterierne i fjernbetjeningen brugt op?
● Er batterierne sat korrekt i fjernbetjeningen?
6
5
Hvis problemet fortsætter efter disse punkter er blevet kontrolleret, eller hvis du bemærker brændende lugter eller indikatorerne
OPERATION (Fig. 3 5) og TIMER (Fig. 3 6) blinker og indikatoren ECONOMY (Fig.3 7) blinker hurtigt, skal du straks stoppe enheden, sluk for strømforsyningen og kontakt en autoriseret servicetekniker.
BETJENINGSTIPS
Betjening og ydeevne
Varmeydeevne
● Dette klimaanlæg bruger en varmepumpe, der absorbere
varmen fra luften udenfor og fører denne varme til indendørsenheden. Som følge heraf reduceres effekten, som lufttemperaturen uden for falder. Hvis der ikke produceres nok
varme, anbefales det, du bruger dette klimaanlæg sammen
med et andet slags varmeapparat.
● Klimaanlæg med varmepumper varmer rummet ved at recirkulerende luften i rummet, hvilket betyder at det kan tage
et stykke tid inden rummet bliver varmt, når klimaanlægget
først tændes.
Automatisk optøning styret af en mikrocomputer
● Hvis varmefunktionen bruges, når udendørstemperaturen
er lav, kan der danne sig frost på udendørsenheden, hvilket
kan nedsætte dens ydeevne.
For at forhindre denne form for nedsat ydeevne, er klimaanlægget udstyret med en automatisk optøningsfunktion, der
styres af en mikrocomputer. Hvis der dannes frost på klimaanlægget, holder det midlertidigt op med at køre, mens
optøningsfunktionen kører i et stykke tid (højst 15 minutter).
På den automatiske optøningsfunktion, blinker indikatoren
OPERATION (grøn).
● Når varmefunktionen stoppes, og der dannes frost på udendørsenheden, starter den automatiske optøningsfunktion.
På dette tidspunkt, stopper udendørsenheden automatisk,
når den har kørt i et par minutter.
Da-17
BETJENINGSTIPS
Automatisk genstart
I tilfælde af strømafbrydelse
● Strømforsyningen til klimaanlægget stoppes af en strømafbrydelsen. Klimaanlægget genstarter derefter automatisk
på sin foregående indstilling, når strømmen genoprettes.
● Hvis en strømafbrydelse opstår, når timeren bruges, nulstilles timeren og indendørsenheden begynder at køre (eller
stopper) i henhold til de nye tidsindstillinger. Hvis en sådan
timerfejl opstår, begynder indikatoren TIMER at blinke (se
side. 3).
● Brug af andre elektriske apparater (barbermaskiner, osv.)
eller nærliggende brug af en trådløs radiosender, kan gøre
at klimaanlægget holder op med at virke. I dette tilfælde
skal strømmen slås til og fra, hvorefter du skal bruge fjernbetjeningen til at starte klimaanlægget med igen.
Flertype-klimaanlæg
Dette indendørsenhed kan forbindes til en flertype-udendørsenhed. Med et flertype-klimaanlæg kan man bruge flere indendørsenheder på flere forskellige steder. Indendørsenhederne kan betjenes samtidig, i henhold til hver deres ydeevne.
Brug af flere enheder på samme tid
● Når der bruges et flertype-klimaanlæg, kan indendørsenhederne bruges på samme tid, men hvis to eller flere
indendørsenheder i samme gruppe bruges på samme
tid, bliver varme- og køleeffektiviteten mindre end hvis en
enkelt indendørsenhed bruges alene. Hvis du ønsker at
bruge mere end en indendørsenhed til køling på samme
tid, anbefales det at gøre dette om natten eller på andre
tidspunkter, hvor der ikke kræves så meget ydeevne. På
samme måde, hvis flere enheder bruges til opvarmning
på samme tid, anbefales det at de bruges sammen med
andre varmeapparater, efter behov.
● Enhederne kan godt køre på følgende forskellige indstillinger på samme tid.
● Årstiderne og udendørstemperaturen, rummenes struktur
og antallet af personer i rummet kan også påvirke klimaanlæggets effektivitet. Vi anbefaler at du prøver forskellige
indstillinger, så du kan se hvor meget dine enheder varmer og køler, og sørg for at bruge enhederne på en måde,
der passer bedst til dine forhold.
For eksempel, hvis indendørsenhed (A) startes på ventilatorfunktionen og indendørsenhed (B) derefter startes
på varmefunktionen, fortsætter indendørsenhed (A) med
at køre på ventilatorfunktionen, indtil indendørsenhed (B)
begynder på varmefunktionen, hvorefter indikatoren OPERATION (grøn) på indendørsenhed (A) begynder at blinke
(med 1 sekund mellemrum) og den går på standby. Indendørsenhed (B) fortsætte med at køre på varmefunktionen.
● Hvis du opdager, at en eller flere enheder køler eller varmer mindre end de andre på samme funktion, anbefales
det at du holder op med at bruge flere enheder på samme
tid.
Kølefunktion og tørringsfunktion
Kølefunktion og ventilatorfunktion
Tørringsfunktion og ventilatorfunktion
● Funktionsindstillingen (varme-, køle- eller tørringsfunktionen) på udendørsenheden bestemmes af funktionsindstillingen på den indendørsenhed, der først blev tændt. Hvis
indendørsenhed blev startet på ventilatorfunktionen, bestemme funktionsindstillingen på udendørsenheden.
● Enhederne kan ikke køre på følgende forskellige indstillinger på samme tid.
Hvis indendørsenhed indstilles til en funktion, som den
ikke kan udføre, begynder indikatoren OPERATION (grøn)
på indendørsenheden at blinke (med 1 sekund mellemrum), og enheden går på standby.
Varmefunktion og kølefunktion (eller tørringsfunktion)
Varmefunktion og ventilatorfunktion
Bemærk
● Når varmefunktionen bruges, bruger udendørsenheden
af og til optøningsfunktionen i korte perioder. Hvis brugeren sætter indendørsenheden til at varme igen under
optøningsfunktionen, fortsætter optøningsfunktionen, og
varmefunktionen begynder når optøningsfunktionen er
færdig. Dette betyder at der kan gå noget tid, inden enheden begynder at blæse varm luft ud.
● Når varmefunktionen bruges, kan indendørsenhedens
overside godt blive varm, hvilket er fordi kølevæske cirkuleres gennem indendørsenheden, selv når den er stoppet.
Dette er ikke en fejl.
Da-18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement