Fujitsu ASYG24LFCC Návod na používanie

Fujitsu ASYG24LFCC Návod na používanie
NÁVOD NA OBSLUHU
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI
Č. ČASTI 9315345547-02
Slovensky
KLIMATIZÁCIA
Nástenný typ
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁSTENNÝ TYP
Č. ČASTI 9315345547-02
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ............................ Sk-1
MOŽNOSTI A FUNKCIE ........................................ Sk-2
NÁZOV ČASTÍ ...................................................... Sk-3
PRÍPRAVA ............................................................. Sk-5
PREVÁDZKA ......................................................... Sk-6
PREVÁDZKA TIMER ............................................. Sk-8
PREVÁDZKA TIMER SLEEP ................................ Sk-9
NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU ... Sk-10
PREVÁDZKA SWING .......................................... Sk-11
PREVÁDZKA ECONOMY ................................... Sk-11
PREVÁDZKA 10 °C HEAT...................................Sk-12
PREVÁDZKA MANUAL AUTO ............................Sk-12
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ ..........................Sk-13
VÝBER PRÍSTUPOVÉHO KÓDU DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA .........................................................Sk-15
RIEŠENIE PROBLÉMOV ....................................Sk-16
TIPY K PREVÁDZKE ..........................................Sk-17
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
● Aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniam majetku, pred začatím používania tohto produktu si pozorne prečítajte
túto časť a dodržiavajte nasledovné bezpečnostné opatrenia.
● Nesprávne prevádzkovanie z dôvodu nedodržania pokynov môže spôsobiť poranenia alebo škody, ktorých závažnosť je
klasifikovaná nasledovne:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Táto značka označuje postupy, ktoré, ak sa vykonajú nesprávne, môžu spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie používateľa alebo servisného personálu.
Táto značka označuje postupy, ktoré ak sa vykonajú nesprávne, mohli by spôsobiť
zranenie používateľa alebo poškodenie majetku.
VAROVANIE
● Tento produkt neobsahuje časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.
V prípade opravy, inštalácie a premiestnenia tohto produktu sa
vždy obráťte na autorizovaný servisný personál.
Nesprávna inštalácia alebo manipulácia môže zapríčiniť úniky,
elektrický šok alebo požiar.
● V prípade poruchy a zápachu spáleniny okamžite zastavte prevádzku klimatizácie a odpojte ju od elektrického napájania vypnutím elektrického ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom
sa obráťte na autorizovaný servisný personál.
● Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel.
Ak je poškodený, vymeniť ho môže iba autorizovaný servisný personál.
● V prípade úniku chladiacej kvapaliny sa uistite, že je mimo dosahu
ohňa alebo iných horľavých látok a obráťte sa na autorizovaný
servisný personál.
● V prípade búrky alebo akéhokoľvek predchádzajúceho náznaku
úderu blesku vypnite klimatizáciu pomocou diaľkového ovládania
a nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho zdroja, aby ste predišli
nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
● Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak neboli
touto osobou poučení o používaní tohto zariadenia. Deti musia byť
pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so zariadením.
● Nezačínajte alebo nezastavujte prevádzku tohto produktu vložením
alebo vytiahnutím napájacej zástrčky alebo zapnutím a vypnutím
ističa.
● V blízkosti produktu nepoužívajte horľavé plyny.
● Nevystavujte sa chladnému vzduchu dlhšiu dobu.
● Nevkladajte prsty, ani iné predmety do výstupného otvoru, otvoreného panelu alebo nasávacej mriežky.
● Neovládajte mokrými rukami.
UPOZORNENIE
● Počas používania zabezpečte občasné vetranie.
● Tento produkt vždy používajte s nainštalovanými vzduchovými
filtrami.
● Zabezpečte, aby každé elektronické zariadenie bolo minimálne 1 m
(40 palcov) od vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
● Keď produkt nepoužívate dlhšie obdobie, odpojte ho od napájania.
● Po dlhej dobe používania dajte montáž vnútornej jednotky skontrolovať, aby ste predišli pádu produktu.
● Ak tento produkt používate v miestnosti, kde sú dojčatá, deti,
staršie alebo choré osoby, dobre zvážte smer prúdenia vzduchu a
teplotu v miestnosti.
● Nesmerujte prúdenie vzduchu na krb ani vykurovacie zariadenia.
● Neblokujte ani nezakrývajte nasávaciu mriežku a výstupný otvor.
● Nevyvíjajte silný tlak na rebrá chladiča.
● Nešplhajte sa na produkt, neumiestňujte ani nevešajte naň predmety.
Sk-1
● Pod tento produkt neklaďte žiadne iné elektrické produkty alebo
domáce spotrebiče.
Kvapkanie kondenzátu z tohto produktu by mohlo viesť k ich navlhnutiu a spôsobiť tak poškodenia alebo nesprávne fungovanie vášho
majetku.
● Tento produkt nevystavujte priamo vode.
● Nepoužívajte tento produkt na uchovávanie potravín, rastlín, zvierat,
presných zariadení, umeleckých diel alebo iných predmetov. Môže
to spôsobiť zhoršenie kvality týchto predmetov.
● Nevystavujte zvieratá alebo rastliny priamemu prúdeniu vzduchu.
● Nepite vodu vypustenú z klimatizácie.
● Neťahajte za napájací kábel.
● Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka
tepla, ktorý je zabudovaný v tomto produkte, aby ste predišli zraneniam.
MOŽNOSTI A FUNKCIE
■ Funkcia šetrenia energie a komfortu
PREVODNÍK
Na začiatku prevádzky je použité veľké množstvo energie, aby
sa v miestnosti rýchlo dosiahla požadovaná teplota. Potom sa
jednotka automaticky prepne na nižšie nastavenie pre ekonomickú a komfortnú prevádzku.
PREVÁDZKA ECONOMY
Keď je v prevádzke režim ECONOMY, teplota izby bude o
niečo vyššia ako teplota nastavená pri režime chladenia a
nižšia ako teplota nastavená pri režime vykurovania. Preto je
v režime ECONOMY možné ušetriť viac energie oproti inému
bežnému režimu.
HORIZONTÁLNE PRÚDENIE VZDUCHU:
CHLADENIE/KLESAJÚCE PRÚDENIE
VZDUCHU: VYKUROVANIE
Pre chladenie použite horizontálne prúdenie vzduchu tak, aby
studený vzduch nefúkal priamo na osoby v miestnosti. Pre vykurovanie použite klesajúce prúdenie vzduchu, aby silný horúci
vzduch prúdil na podlahu a vytváral tak komfortné prostredie.
PRIESTOROVÉ PRÚDENIE VZDUCHU
(PREVÁDZKA SWING)
3-rozmerné ovládanie prúdenia vzduchu je možná pomocou dvojitého použitia obidvoch prúdení vzduchu HORE/DOLE a DOPRAVA/
DOĽAVA. Keďže klapky smeru prúdenia vzduchu HORE/DOLE fungujú automaticky podľa prevádzkového režimu jednotky, smer prúdenia vzduchu možno nastaviť na základe prevádzkového režimu.
PREVÁDZKA SUPER QUIET
Keď sa tlačidlo FAN použije na zvolenie režimu QUIET, vnútorná jednotka bude vo veľmi tichej prevádzke; prúd vzduchu
vnútornej jednotky sa zníži, aby sa dosiahla tichšia prevádzka.
AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE
Prevádzkový režim (chladenie, sušenie, vykurovanie) sa automaticky zapne, aby sa udržala nastavená teplota a táto teplota
zostáva vždy konštantná.
■ Funkcia čistenia
VYBERATEĽNÁ NASÁVACIA MRIEŽKA
Nasávacia mriežka vnútornej jednotky sa môže vybrať pre jednoduché čistenie a údržbu.
FILTER APPLE-CATECHIN
FILTER APPLE-CATECHIN používa statickú elektrinu na vyčistenie jemných častíc a prachu vo vzduchu, ako napríklad
tabakový dym a peľ z rastlín, ktoré sú príliš malé na to, aby ich
bolo vidieť.
IÓNOVÝ DEZODORAČNÝ FILTER
Filter osviežuje pomocou výkonného rozkladu absorbovaných
pachov použitím oxidačných a redukujúcich účinkov iónov,
ktoré sú generované ultra jemnými keramickými časticami.
■ Diaľkový ovládač
BEZDRÔTOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Bezdrôtový diaľkový ovládač umožňuje pohodlnú kontrolu prevádzky klimatizácie.
DRÔTOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ (DOPLNOK)
Ako doplnok sa môže použiť drôtový diaľkový ovládač. V prípade používania diaľkového ovládača existujú v porovnaní s
použitím bezdrôtového diaľkového ovládača nasledujúce rozdiely.
[Dodatočné funkcie pre drôtové ovládače]
• Týždenný časovač
• Prechodný časovač teploty
A môžete použiť súčasne obidva diaľkové ovládače, drôtový aj
bezdrôtový. (Ale funkcia je obmedzená)
Keď použijete obmedzené funkcie na diaľkovom ovládači, budete počuť pípanie, kontrolka OPERATION, TIMER a 3. kontrolka vnútornej jednotky budú blikať.
[Obmedzené funkcie pre bezdrôtové ovládače]
• PREVÁDZKA 10 °C HEAT
• ČASOVAČ (časovač ON, časovač OFF a programový časovač)
• ČASOVAČ SLEEP
PREVÁDZKA 10 °C HEAT
Teplota v miestnosti sa môže byť udržiavať na 10 °C, aby sa
zabránilo, že teplota v miestnosti klesne príliš nízko.
■ Praktická funkcia
PROGRAMOVÝ ČASOVAČ
Programový časovač vám umožňuje doplniť prevádzkový časovač
OFF a ON v jednotlivom poradí. Týmto poradím môže byť 1 prenos
z časovača OFF na časovač ON, alebo z časovača ON na časovač
OFF, v priebehu 24 hodín.
ČASOVAČ SLEEP
Keď stlačíte tlačidlo časovača SLEEP počas režimu vykurovania, nastavenie
termostatu klimatizácie sa počas prevádzky postupne znižuje; počas režimu
chladenia alebo sušenia sa nastavenie termostatu počas prevádzky postupne zvyšuje. Keď sa dosiahne nastavený čas, jednotka sa automaticky vypne.
Sk-2
NÁZOV ČASTÍ
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Pre zjednodušenie vysvetlenia bola nakreslená
sprievodná ilustrácia, kde môžete vidieť všetky
možné indikátory: v danej prevádzke sa však na
displeji zobrazia iba tie indikátory, ktoré sa týkajú
aktuálnej prevádzky.
Sk-3
Obr. 1 Vnútorná jednotka
Obr. 5 Diaľkový ovládač
1 Prevádzkový ovládací panel (obr. 2)
2 tlačidlo MANUAL AUTO
● Keď stlačíte tlačidlo MANUAL AUTO na viac
F Prenášač signálu
G Tlačidlo MODE
HTlačidlo 10 °C HEAT
I Tlačidlo ECONOMY
J Tlačidlo SLEEP
K Tlačidlo TIMER MODE
L Tlačidlo FAN
M Tlačidlo START/STOP
N Tlačidlo SET (Vertikálne)
O Tlačidlo SET (Horizontálne)
P Tlačidlo SWING
/
)
Q Tlačidlo SET TEMP.(
/
)
R Tlačidlo TIMER SET (
S Tlačidlo CLOCK ADJUST
T Tlačidlo TEST RUN
ako 10 sekúnd, spustí sa nútená prevádzka
chladenia.
● Nútená prevádzka chladenia sa používa v
čase inštalácie.
Iba pre použitie autorizovaným servisným
personálom.
● Keď sa nútená prevádzka chladenia spustí náhodne, zastavte ju stlačením tlačidla
START/STOP.
● Potom stlačte tlačidlo Reset indikátora filtra.
3
4
5
6
Indikátor (obr. 3)
Prijímač signálu diaľkového ovládača
Indikátor OPERATION (zelená farba)
Indikátor TIMER (oranžová farba)
● Pokiaľ indikátor TIMER bliká počas prevádz-
● Toto tlačidlo sa používa pri inštalácii klimatizácie a nemalo by sa používať počas bežného fungovania, nakoľko môže spôsobiť,
že funkcia termostatu vnútornej jednotky
nebude pracovať správne.
ky časovača, znamená to, že pri nastavení
časovača došlo ku chybe (pozrite si časť
Automatické reštartovanie na strane 18).
● Ak stlačíte toto tlačidlo počas bežnej prevádzky, vnútorná jednotka sa prepne do
prevádzkového režimu testovania a indikátory vnútornej jednotky OPERATION a
TIMER začnú súčasne blikať.
7 Indikátor ECONOMY (zelená farba)
● Indikátor ECONOMY svieti, keď prebieha
PREVÁDZKA ECONOMY a PREVÁDZKA
10 °C HEAT.
NASÁVACIA MRIEŽKA (obr.4)
Čelný panel
Vzduchový filter
Lamela smeru prúdenia vzduchu
Napájací difúzer
Pravá-ľavá lamela
(za lamelou smeru prúdenia vzduchu)
D Vypúšťacia hadica
E Filter čistenia vzduchu
8
9
0
A
B
C
● Na zastavenie prevádzkového režimu testovania vypnite klimatizáciu stlačením tlačidla
START/STOP.
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
Tlačidlo RESET
Displej diaľkového ovládača (obr. 6)
Displej NASTAVENIA teploty
Displej prevádzkového režimu
Displej časovača SLEEP
Indikátor prenosu
Displej rýchlosti ventilátora
Displej SWING
Displej režimu časovača
Displej hodín
Sk-4
PRÍPRAVA
VAROVANIE
Zapnutie napájania
1
● Dávajte pozor, aby nedošlo k náhodnému
prehltnutiu batérií u dojčiat a malých detí.
Zapnite istič
UPOZORNENIE
Vloženie batérií (AAA/R03/LR03  2)
1
Otvorte krytu miesta pre batériena zadnej strane jeho
stlačením a posunutím.
Stlačte značku
2
3
a zároveň posúvajte v smere šípky.
Vložtebatérie.
Dbajte nasprávnu polaritu (
) batérií.
Zatvorte kryt miesta pre batérie.
Nastavenie aktuálneho času
1
2
Stlačte tlačidlo CLOCK ADJUST (obr. 5 S).
Na stlačenie tlačidla použite hrot guľôčkového pera alebo iný malý predmet.
Na nastavenie aktuálneho času na hodinách použite
tlačidlá TIMER SET (
/
) (obr. 5 R).
tlačidlo: Stlačte na posúvanie času dopredu.
tlačidlo: Stlačte na posúvanie času dozadu.
(Pri každom stlačení týchto tlačidiel sa čas posunie dopredu/dozadu o 1 minútu; ak chcete čas nastaviť rýchlejšie a posunúť o 10 minút, držte tlačidlá
stlačené.)
3
Znovu stlačte tlačidlo CLOCK ADJUST (obr. 5 S).
Týmto dokončíte nastavenie času a spustíte hodiny.
Používanie diaľkového ovládača
● Aby diaľkový ovládač pracoval správne, musí byť nasmerovaný na prijímač signálu (obr.3 4).
● Prevádzkový rozsah: okolo 7 m.
● Keď je signál správne prijatý do klimatizácie, budete počuť pípnutie.
● Ak nebudete počuť žiadne pípnutie, stlačte znovu tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Držiak diaľkového ovládača
Skrutky
1 Namontovanie
držiaka.
Sk-5
Vložiť
Posunúť hore
Zatlačiť
dnu
Vytiahnuť von
2 Umiestnenie diaľkového ovlá- 3 Vybratie diaľkového ovládadača.
ča (keď sa používa v ruke).
● Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu
alebo poškodeniu diaľkového ovládania:
- Umiestnite diaľkové ovládanie na miesto,
kde nie je vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo nadmernému teplu.
- Pokiaľ produkt nebudete používať dlhšie
obdobie, vyberte batérie.
- Vybité batérie musia byť vybraté ihneď a
musia byť zlikvidované podľa miestneho
zákona a nariadení vo vašom regióne.
● Ak sa vytekajúca kvapalina z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou, očami
alebo ústami, vypláchnite ich dostatočným
množstvom vody a vyhľadajte lekára.
● Prekážky, ako napríklad záclona alebo
stena, medzi diaľkovým ovládaním a vnútornou jednotkou môžu mať vplyv na správny
prenos signálu.
● Diaľkové ovládanie nevystavujte silným
otrasom.
● Na diaľkové ovládanie nevylievajte vodu.
● Nepokúšajte sa nabiť suché batérie.
● Nepoužívajte suché batérie, ktoré boli nabité.
Používajte iba predpísaný typ batérií.
Nemiešajte spolu rôzne typy alebo nové
a použité batérie.
Pri bežnom používaní sa batérie môžu
používať zhruba 1 rok. Ak sa rozsah
diaľkového ovládania značne zmenší, vymeňte batérie a stlačte tlačidlo „RESET“
pomocou hrotu guľôčkového pera alebo
iného malého predmetu.
PREVÁDZKA
Výber prevádzkového režimu
1
2
Stlačte tlačidlo START/STOP (obr.5 M).
Indikátor vnútornej jednotky OPERATION (zelená farba) (obr. 3 5) bude svietiť.
Klimatizácia začne pracovať.
Pre výber požadovaného režimu stlačte tlačidlo
MODE (obr. 5 G).
Pri každom stlačení tlačidla sa režim zmení v tomto poradí.
COOL
DRY
▲
▲
▲
AUTO
▲
▲
HEAT
FAN
Zhruba o 3 sekundy neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
Príklad: Pri nastavení na COOL.
Nastavenie termostatu
Stlačte tlačidlo SET TEMP. (obr. 5 Q).
tlačidlo: Stlačte na zvýšenie nastavenia termostatu.
tlačidlo: Stlačte na zníženie nastavenia termostatu.
● Rozsah nastavenia termostatu:
AUTO ....................................18 – 30 °C
Heating..................................16 – 30 °C
Cooling/Dry ...........................18 – 30 °C
Termostat sa nemôže použiť na nastavenie teploty v miestnosti počas režimu FAN (teplota sa nezobrazí na displeji diaľkového ovládača).
Zhruba o 3 sekundy neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
Príklad: Pri nastavení na 26 °C.
Nastavenie termostatu by sa malo považovať za štandardnú hodnotu, a niekedy sa
môže líšiť od aktuálnej teploty v miestnosti.
Nastavenie rýchlosti ventilátora
Stlačte tlačidlo FAN (obr. 5 L).
Pri každom stlačení tlačidla sa rýchlosť ventilátora zmení v tomto poradí:
LOW
▲
▲
MED
▲
HIGH
▲
▲
AUTO
QUIET
Zhruba o 3 sekundy neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
Pri nastavení na AUTO:
Vykurovanie : Ventilátor funguje tak, aby optimálne cirkuloval horúci vzduch.
Napriek tomu, keď je teplota vzduchu vydávaného z vnútornej jednotky nízka, ventilátor bude fungovať veľmi pomalou rýchlosťou.
Chladenie
: Ak sa teplota v miestnosti približuje nastaveniu termostatu, rýchlosť
ventilátora sa spomalí.
Ventilácia
: Ventilácia prebieha pri nízkej rýchlosti ventilátora.
Príklad: Pri nastavení na AUTO.
Počas prevádzky monitorovania a na začiatku režimu vykurovania bude ventilátor
fungovať pri veľmi nízkej rýchlosti.
Prevádzka SUPER QUIET
Pri nastavení na Quiet:
Spustí sa prevádzka SUPER QUIET. Prúdenie vzduchu vnútornej jednotky sa zníži pre
tichšiu prevádzku.
● Prevádzka SUPER QUIET sa nemôže používať pri režime Dry. (To isté platí, keď je
režim sušenia vybratý počas prevádzkového režimu AUTO.)
● Počas veľmi tichej prevádzky bude znížený výkon vykurovania a chladenia. Ak sa pri
prevádzke SUPER QUIET miestnosť nezohreje/nevychladí, nastavte rýchlosť ventilátora klimatizácie.
Sk-6
PREVÁDZKA
Zastavenie prevádzky
Stlačte tlačidlo START/STOP (obr. 5 M).
Indikátor OPERATION prestane svietiť.
Prevádzkový REŽIM
AUTO:
● Keď je zvolený režim AUTO (automatické prepínanie), klimatizácia vyberie vhodný prevádzkový režim (chladenie alebo
vykurovanie) podľa teploty v miestnosti.
● Keď je zvolený najskôr režim AUTO (automatické prepínanie), ventilátor bude fungovať niekoľko minút pri nízkej rýchlosti a počas tohto času vnútorná jednotka zaznamená podmienky v miestnosti a vyberie vhodný prevádzkový režim.
Teplota v miestnosti je vyššia ako teplota definovaná v nastaveniach → Režim chladenia alebo sušenia
Teplota v miestnosti sa približuje k teplote definovanej v nastaveniach→ Určená vonkajšou teplotou
Teplota v miestnosti je nižšia ako teplota definovaná v nastaveniach → Režim
vykurovania
Chladenie alebo sušenie
Definovaná
teplota pri
nastavení
teploty
Určená vonkajšou
teplotou
Vykurovanie
● Keď klimatizácia nastavila teplotu v miestnosti blízku nastaveniu termostatu, spustí sa prevádzka monitorovania. V
prevádzkovom režime monitorovania bude ventilátor pracovať pri nízkej rýchlosti. Ak sa teplota v miestnosti následne
zmení, klimatizácia znovu vyberie príslušný režim (vykurovanie, chladenie), aby sa upravila teplotu na hodnotu nastavenú na termostate.
● Pokiaľ režim automaticky zvolený jednotkou nie je ten, ktorý požadujete, zvoľte si jeden z prevádzkových režimov (HEAT, COOL,
DRY, FAN).
HEAT:
● Použite na vykúrenie miestnosti.
● Keď je zvolený režim vykurovania, klimatizácia bude fungovať 3 až 5 minút pri veľmi nízkej rýchlosti ventilátora, a potom sa prepne na zvolené
nastavenie ventilátora. Tento čas slúži na to, aby sa vnútorná jednotka
zahriala skôr, ako začne plnú prevádzku.
● Keď je teplota v miestnosti veľmi nízka, na vonkajšej jednotke sa môže
vytvoriť námraza a môže byť znížený jej výkon. Na odstránenie tejto námrazy jednotka z času na čas spustí rozmrazovací cyklus. Počas automatickej prevádzky rozmrazovania bude indikátor OPERATION blikať a bude
prerušená prevádzka vykurovania.
● Po spustení prevádzky vykurovania bude chvíľu trvať, kým sa miestnosť
zohreje.
COOL:
● Použite na vychladenie miestnosti.
● Počas režimu chladenia môže ventilátor vnútornej jednotky z času na čas
zastať.
(Regulácia ventilátora vnútornej jednotky pre úsporu energie)
DRY:
● Použite na mierne vychladenie pri súčasnom odvlhčovaní miestnosti.
● Počas režimu sušenia nemôžete miestnosť vykurovať.
● Počas režimu Dry bude jednotka fungovať pri pomalej rýchlosti; aby sa
upravila vlhkosť v miestnosti, ventilátor vnútornej jednotky môže z času
na čas zastať. Pri úprave vlhkosti v miestnosti môže takisto ventilátor pracovať pri veľmi nízkej rýchlosti.
● Rýchlosť ventilátora nemožno zmeniť manuálne, keď bol zvolený režim
Dry.
FAN:
Sk-7
● Použite na cirkuláciu vzduchu v miestnosti.
Počas režimu vykurovania:
Nastavte termostat na nastavenú teplotu, ktorá je vyššia ako aktuálna teplota v
miestnosti. Režim vykurovania nebude
fungovať, ak bude termostat nastavený
na nižšiu teplotu, ako je aktuálna teplota v
miestnosti.
Počas režimu chladenia/sušenia:
Nastavte termostat na nastavenú teplotu,
ktorá je nižšia ako aktuálna teplota v miestnosti. Režim chladenia a sušenia nebude
fungovať, ak bude termostat nastavený na
vyššiu teplotu, ako je aktuálna teplota v
miestnosti (pri režime chladenia bude ventilátor fungovať).
Počas režimu ventilácie:
Jednotku nemôžete použiť na vykurovanie
a vychladenie miestnosti.
Regulácia ventilátora vnútornej jednotky pre úsporu energie:
Zastavením otáčania ventilátora vnútornej
jednotky, keď stojí vonkajšia jednotka, je
možné využiť prevádzku úspory energie.
Táto funkcia je aktivovaná v počiatočnom
nastavení.
Na deaktiváciu funkcie sa obráťte na inštalatéra alebo personál autorizovaného servisu. Ak je rýchlosť ventilátora pri prevádzke
chladenia alebo sušenia nastavená na
„AUTO“, táto funkcia bude stále fungovať
aj v prípade zmeny nastavenia, aby sa potlačila vlhkosť, ktorá prúdi v miestnosti.
PREVÁDZKA TIMER
Skôr ako použijete funkciu časovača, uistite sa, že na diaľkovom ovládači je nastavený správny čas (☞ str. 5).
Použitie časovača ON alebo OFF
1
Stlačte tlačidlo START/STOP (obr. 5 M)
(pokiaľ je už jednotka v prevádzke, prejdite na krok 2).
Indikátor vnútornej jednotky OPERATION (zelená farba) (obr. 3 5) bude
svietiť.
Zrušenie časovača
Pomocou tlačidla TIMER MODE vyberte
„CANCEL“.
Klimatizácia sa vráti do bežnej prevádzky.
Zmena nastavení časovača
2
Vykonajte kroky2 a 3.
Stlačte tlačidlo TIMER MODE (obr. 5 K) a vyberte prevádzku časovača OFF alebo ON.
▲
▲
▲
Pri každom stlačení tlačidla sa funkcia časovača zmení v tomto poradí:
CANCEL
OFF
ON
▲
PROGRAM (OFF  ON, OFF  ON)
Indikátor vnútornej jednotky TIMER (oranžová farba) (obr. 3 6) bude svietiť.
3
Použite tlačidlá TIMER SET (obr. 5 R) na nastaveniepožadovaného času OFF alebo ON.
Čas nastavte, kým displej času bliká (blikanie bude trvať asi 5 sekúnd).
Zastavenie prevádzky klimatizácie počas fungovania časovača
Stlačte tlačidlo START/STOP.
Zmena prevádzkových podmienok
Ak chcete zmeniť prevádzkové podmienky
(Režim, Rýchlosť ventilátora, Nastavenia termostatu, režim SUPER QUIET), po nastavení
časovača počkajte, kým sa celý displej znovu
zobrazí, potom stlačte príslušné tlačidlá, aby
ste prešli na požadované prevádzkové podmienky.
tlačidlo: Stlačte na posúvanie času dopredu.
tlačidlo: Stlačte na posúvanie času dozadu.
Zhruba o 5 sekúnd neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
Použitie programového časovača
1
Stlačte tlačidlo START/STOP (obr. 5 M)
(pokiaľ je už jednotka v prevádzke, prejdite na krok 2).
Indikátor vnútornej jednotky OPERATION (zelená farba) (obr. 3 5 ) bude
svietiť.
2
3
Zrušenie časovača
Pomocou tlačidla TIMER MODE vyberte
„CANCEL“.
Klimatizácia sa vráti do bežnej prevádzky.
Zmena nastavení časovača
Nastavte požadovaný čas pre časovač OFF a ON.
Pre nastavenie požadovaného režimu a času si pozrite časť „Použitie časovača ON alebo OFF“.
Zhruba o 3 sekundy neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
Indikátor vnútornej jednotky TIMER (oranžová farba) (obr. 3 6) bude svietiť.
Stlačte tlačidlo TIMER MODE (obr. 5 K), aby ste vybraliprevádzku PROGRAMOVÉHO časovača (zobrazí
sa OFF ON alebo OFF ON ).
Displej bude striedavo zobrazovať „OFF timer“ a „ON timer“, potom začne
ukazovať nastavenia času pre prevádzku, ktorá sa má použiť ako prvá.
● Programový časovač začne fungovať. (Ak bol ako prvý zvolený časovač
ON, jednotka prestane v tejto chvíli pracovať).
Zhruba o 5 sekúnd neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
O programovom časovači
1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti
„Použitie časovača ON alebo OFF“ na zvolenie nastavenia časovača, ktoré chcete zmeniť.
2. Stlačte tlačidlo TIMER MODE a vyberte
ON alebo OFF
ON.
buď OFF
Zastavenie prevádzky klimatizácie
počas fungovania časovača
Stlačte tlačidlo START/STOP.
Zmena prevádzkových podmienok
Ak chcete zmeniť prevádzkové podmienky
(Režim, Rýchlosť ventilátora, Nastavenia termostatu, režim SUPER QUIET), po nastavení
časovača počkajte, kým sa celý displej znovu
zobrazí, potom stlačte príslušné tlačidlá, aby
ste prešli na požadované prevádzkové podmienky.
● Programový časovač vám umožňuje doplniť prevádzkový časovač OFF a ON v jed-
notlivom poradí. Týmto poradím môže byť 1 prenos z časovača OFF na časovač
ON, alebo z časovača ON na časovač OFF, v priebehu 24 hodín.
● Prvá funkcia časovača, ktorá má fungovať, bude nastavená na aktuálny čas ako
prvá. Poradie prevádzky je zobrazené šípkou na displeji diaľkového ovládača
(OFF  ON, alebo OFF  ON).
● Príkladom použitia programového časovača môže byť automatické zastavenie klima-
tizácie (časovač OFF), keď pôjdete spať a automatické zapnutie (časovač ON) ráno
predtým, ako vstanete.
Sk-8
PREVÁDZKA TIMER SLEEP
Oproti iným funkciám časovača sA časovač SLEEP používa na nastavenie dĺžky času, kým sa prevádzka klimatizácie zastaví.
Použitie časovača SLEEP
Stlačte tlačidlo SLEEP počas prevádzky alebo zastavenia klimatizácie (obr. 5 J).
Indikátor vnútornej jednotky OPERATION (zelená farba) (obr. 3 5) svieti a indikátor TIMER (oranžová farba) (obr. 3 6) svieti
Zrušenie časovača:
Pomocou tlačidla TIMER MODE vyberte
„CANCEL“.
Klimatizácia sa vráti do bežnej prevádzky.
Zastavenie klimatizácie počas prevádzky časovača:
Zmena nastavení časovača
Stlačte tlačidlo START/STOP.
Znovu stlačte tlačidlo SLEEP (obr. 5 J) a nastavte čas pomo/
) (obr. 5 R).
cou tlačidiel TIMER SET (
Čas nastavte, kým displej režimu časovača bliká (blikanie bude trvať asi 5 sekúnd).
tlačidlo: Stlačte na posúvanie času dopredu.
tlačidlo: Stlačte na posúvanie času dozadu.
Zhruba o 5 sekúnd neskôr sa znovu zobrazí celý displej.
O časovači SLEEP
Aby ste predišli nadmernému vykurovaniu alebo ochladeniu počas spánku, funkcia časovača SLEEP automaticky upraví nastavenia
termostatu podľa nastaveného času. Keď uplynie nastavený čas, klimatizácia sa úplne vypne.
Počas prevádzky vykurovania:
Keď je nastavený časovač SLEEP, nastavenie termostatu sa automaticky zníži každých 30 minút o 1 °C. Ak sa termostat znížil
spolu o 4 °C, nastavenie termostatu sa uchová, až kým neuplynie nastavený čas a vtedy sa klimatizácia automaticky vypne.
Nastavenie časovača SLEEP
Počas prevádzky chladenia/sušenia:
Keď je nastavený časovač SLEEP, nastavenie termostatu sa
automaticky zvýši každú hodinu o 1 °C. Keď termostat prekročí
spolu 2 °C, nastavenie termostatu sa uchová, až kým neuplynie
nastavený čas a vtedy sa klimatizácia automaticky vypne.
Nastavenie časovača SLEEP
Nastavenie teploty
1 °C 2 °C
3 °C
Nastavenie času
4 °C
30 minút
1 hod.
Nastavenie
teploty
1 hod.
1 hod.
30 minút
Nastavenie času
Sk-9
1 °C
2 °C
NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU
● Smer prúdenia VZDUCHU hore, dole, doľava a doprava nastavte pomocou tlačidiel AIR DIRECTION na diaľkovom ovládači.
● Keď vnútorná jednotka začne fungovať a lamely prúdenia vzduchu sa prestanú pohybovať, použite tlačidlá AIR DIRECTION.
Nastavenie vertikálneho prúdenia vzduchu
Stlačte tlačidlo SET (Vertikálne) (obr. 5 N).
Pri každom stlačení tlačidla sa rozsah smeru prúdenia vzduchu zmení nasledovne:
1
2
3
4
5
Displej diaľkového ovládača sa nezmení.
6
● Smer prúdenia vzduchu nastavte podľa rozsahu uvedeného nižšie.
● Vertikálny smer prúdenia vzduchu je nastavený automaticky, podľa typu zvolenej
prevádzky.
Počas režimu chladenia/sušenia
: Horizontálne prúdenie 1
Počas režimu vykurovania:
Prúdenie smerom dole 5
● Počas prevádzkového režimu AUTO bude prvých pár minút po spustení horizontálne
prúdenie vzduchu1; smer prúdenia vzduchu sa počas tejto doby nedá upravovať.
● Smer 1
● Nikdy nevkladajte prsty alebo iné predmety
do výstupných otvorov, pretože vnútorný
ventilátor pracuje pri vysokej rýchlosti a mohol by spôsobiť zranenie.
6
Typy nastavenia smeru prúdenia vzduchu:
1,2,3,4,5,6: Počas režimov vykurovania/chladenia/sušenia
1
2
3
4
5
VAROVANIE
2
Zmení sa iba lamela smeru prúdenia vzduchu; smer napájacieho difúzera sa nezmení.
● Na nastavenie lamiel vertikálneho prúdenia vzduchu vždy používajte tlačidlo
SET na diaľkovom ovládači. Pri pokuse
pohnúť nimi ručne môže dôjsť k nesprávnemu fungovaniu; v takom prípade
zastavte prevádzku a začnite odznovu.
Lamely by mali opäť začať pracovať
správne.
● Počas používania režimov chladenia
a sušenia nenastavujte lamely smeru
prúdenia vzduchu v rozsahu vykurovania (4 - 6 ) na dlhší čas, pretože
môže dôjsť ku kondenzácii vodnej pary
v blízkosti lamiel a z klimatizácie môže
kvapkať voda. Ak sa lamely smeru prúdenia vzduchu ponechajú v rozsahu
vykurovania dlhšie ako 20 minút počas
režimov chladenia a sušenia, automaticky sa vrátia do polohy3.
● Pri používaní v miestnosti, kde sa nachádzajú deti, staršie alebo choré osoby
dobre zvážte smer prúdenia vzduchu a
teplotu v miestnosti pri ich nastavovaní.
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu bude dočasne 1, keď je teplota prúdenia vzduchu nízka na začiatku režimu vykurovania.
● Po začatí režimu AUTO/HEAT a počas automatického rozmrazovania (pozrite stranu
16) bude prúdenie vzduchu horizontálne1.
Smer prúdenia vzduchu však nemožno nastaviť na začiatku prevádzkového režimu
AUTO.
Nastavenie horizontálneho prúdenia vzduchu
Stlačte tlačidlo SET (Horizontálne) (obr. 5 O).
● Pri každom stlačení tlačidla sa rozsah smeru prúdenia vzduchu zmení nasledovne:
1
2
3
4
5
Displej diaľkového ovládača sa
nezmení.
1
2
3
4
5
Sk-10
PREVÁDZKA SWING
Pred vykonaním tohto postupu spustite klimatizáciu.
Výber prevádzky SWING
Stlačte tlačidlo SWING (obr. 5 P).
Displej SWING (obr. 6 \) bude svietiť.
Pri každom stlačení tlačidla SWING sa režim zmení v tomto poradí.
Up/down swing operation
Swing operation stops
Left/right swing operation
Up/down/left/right swing operation
Zastavenie prevádzky SWING
Stlačte tlačidlo SWING a vyberte STOP.
Smer prúdenia vzduchu sa vráti do nastavenia, v ktorom bol predtým.
O prevádzke Swing
● Natáčanie hore/dole: Prevádzka Swing začne používať
nasledujúci rozsah podľa aktuálneho smeru prúdenia vzduchu.
Smer prúdenia vzduchu 1 – 4 (pre chladenie, sušenie).
S hornou lamelou prúdenia vzduchu v horizontálnej
polohe sa spodná lamela prúdenia vzduchu pohybuje (kolíše) a prúdenie vzduchu smeruje do širokého
okolia.
Smer prúdenia vzduchu 3 – 6 (pre vykurovanie).
Ak sú lamely prúdenia vzduchu nastavené smerom
dole alebo rovno, vzduch prúdi najmä na podlahu.
● Natáčanie vľavo/vpravo: Lamely smeru prúdenia vzduchu
sa pohybujú (natáčajú) v smere doľava/doprava.
● Natáčanie hore/dole/ vľavo/vpravo: Lamely smeru prúdenia
vzduchu sa pohybujú (natáčajú) v smere hore/dole a doľava/doprava.
● Keď ventilátor klimatizácie nefunguje alebo keď funguje pri
veľmi pomalej rýchlosti, prevádzka SWING sa môže dočasne zastaviť.
● Ak počas prevádzky natáčania hore/dole stlačíte tlačidlo
SET (Vertikálne), prevádzka natáčania hore/dole zastane
a ak počas prevádzky natáčania doľava/doprava stlačíte
tlačidlo SET (Horizontálne), prevádzka natáčania doľava/
doprava zastane.
PREVÁDZKA ECONOMY
Pred vykonaním tohto postupu spustite klimatizáciu.
Použitie prevádzky ECONOMY
Stlačte tlačidlo ECONOMY (obr.5 I).
Indikátor ECONOMY I(zelená farba) (obr. 3 7) bude svietiť.
Spustí sa prevádzka ECONOMY.
Zastavenie prevádzky ECONOMY
● Indikátor
OPERATION
TIMER
ECONOMY
: Svieti
: VYP
Znovu stlačte tlačidlo ECONOMY (obr.5 I).
Indikátor ECONOMY (zelená farba) (obr. 3 7) zhasne.
Spustí sa normálna prevádzka.
O prevádzke ECONOMY
Pri maximálnom výkone predstavuje prevádzka ECONOMY približne 70 % bežnej prevádzky klimatizácie pri chladení a vykurovaní.
● Ak miestnosť nie je dobre vychladená (alebo vykúrená) počas prevádzky ECONOMY, zvoľte bežnú prevádzku.
● Počas obdobia monitorovania v režime AUTO sa prevádzka klimatizácie neprepne na režim ECONOMY, aj pokiaľ bude prevádzka ECONOMY zvolená stlačením tlačidla ECONOMY.
● Keď je v prevádzke režim ECONOMY, teplota izby bude o niečo vyššia ako teplota nastavená pri chladiacom režime a nižšia
ako teplota nastavená pri režime vykurovania. Preto je v režime ECONOMY možné ušetriť viac energie oproti inému bežnému
režimu.
● V prípade viactypovej klimatizácie je prevádzkový režim ECONOMY dostupný iba pre nastavenie vnútornej jednotky.
Sk-11
PREVÁDZKA 10 °C HEAT
Použitie PREVÁDZKY 10 °C HEAT
Stlačte tlačidlo 10 °C HEAT (obr.5 H)
Indikátor OPERATION (zelená farba) (obr. 3 5) zhasne a indikátor ECONOMY (zelená
farba) (obr. 3 7) bude svietiť.
Zastavenie PREVÁDZKY 10 °C HEAT
Stlačte tlačidlo START/STOP (obr.5 M)
Keď prebieha PREVÁDZKA 10 °C
HEAT, môže sa použiť len nasledujúca
prevádzka.
•
SWING
● Indikátor
OPERATION
PREVÁDZKA zastane a indikátor ECONOMY (zelená farba) (Obr. 3 7) zhasne
O prevádzke 10 °C HEAT
• Režim vykurovania nebude fungovať, ak je teplota v miestnosti dostatočne vysoká.
• Teplota v miestnosti sa môže udržiavať na 10 °C stlačením tlačidla 10 °C HEAT (obr.5
H), aby sa zabránilo, že teplota v miestnosti klesne príliš nízko.
• V prípade viactypovej klimatizácie, ak sa vnútorná jednotka používa na vykurovanie,
teplota v miestnosti s aktivovanou funkciou „10 °C HEAT“ sa zvýši. Pri používaní
funkcie „10 °C HEAT“ odporúčame, aby všetky vnútorné jednotky pracovali v režime
„10 °C HEAT“
TIMER
ECONOMY
: Svieti
: VYP
PREVÁDZKA MANUAL AUTO
Prevádzku MANUAL AUTO použite vtedy, ak ste stratili diaľkový ovládač alebo ak tento nie je k dispozícii z iného dôvodu.
Ako používať hlavné ovládače jednotky
Stlačte tlačidlo MANUAL AUTO na hlavnom ovládacom paneli jednotky (obr. 2 2) na dlhšie ako 3 sekundy a kratšie ako
10 sekúnd.
Na zastavenie prevádzky stlačte tlačidlo MANUAL AUTO (obr. 2 2) znovu.
(Ovládače sú umiestnené vnútri nasávacej mriežky)
● Keď klimatizácia funguje s ovládaním
tlačidla MANUAL AUTO, bude fungovať
v rovnakom režime ako zvolený režim
AUTO na diaľkovom ovládači (pozrite
stranu 7).
● Zvolená rýchlosť ventilátora bude
„AUTO“ a nastavenia termostatu budú
štandardné. (24 °C)
Sk-12
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
UPOZORNENIE
● Pred čistením produktu sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
● Pred spustením sa uistite, že nasávacia mriežka je úplne zavretá. Neúplné zatvorenie sacej mriežky
môže mať vplyv na nesprávne fungovanie alebo výkon klimatizácie.
● Pri údržbe jednotky sa nedotýkajte hliníkových rebier výmenníka tepla, ktorý je zabudovaný vo vnútornej jednotke, aby ste predišli zraneniam.
● Vnútornú jednotku nevystavujte tekutým insekticídom alebo sprejom na vlasy.
● Pri údržbe produktu nestojte na klzkom, nerovnom alebo nestabilnom povrchu.
Čistenie nasávacej mriežky
Čistenie vzduchového filtra
1. Vyberte nasávaciu mriežku
1 Dajte prsty na obidva spodné konce panelu mriežky a
nadvihnite ju dopredu; ak sa mriežka počas tohto pohybu trochu zasekne, pokračujte v jej dvíhaní, až kým ju
nevyberiete.
2 Vytiahnite stredovú úchytku a otvorte nasávaciu mriežku
tak, aby bola v horizontálnej polohe.
1
1
Zodvihnite rukoväť vzduchového filtra, odpojte 2 spodné
úchytky a vyberte ho.
Rukoväť vzduchového filtra
Nasávacia
mriežka
2
2
1. Otvorte nasávaciu mriežku a vyberte
vzduchový filter.
Háčiky (2 miesta)
Montážny
kolík
2. Odstráňte prach pomocou vysávača alebo umytím.
Po umytí ho nechajte dôkladne vysušiť na tienistom mieste.
3. Vráťte vzduchový filter na miesto a zatvorte nasávaciu mriežku.
Gombík
1 Zarovnajte strany vzduchového filtra s panelom a zatlačte ich až na doraz, pričom sa uistite, že 2 spodné
úchytky riadne zapadli do otvorov v paneli.
2. Vyčistite vodou.
Odstráňte nečistoty pomocou vysávača; umyte jednotku
teplou vodou, potom ju vysušte čistou, jemnou handričkou.
3. Vráťte nasávaciu mriežku na miesto.
1 Vytiahnite úplne gombíky.
2 Držte mriežku v horizontálnej polohe a vložte ľavý a pravý montážny kolík do držiakov na vrchu panela.
3 Zatlačte na mieste, kde to ukazuje šípka na obrázku a
zatvorte nasávaciu mriežku.
Nasávacia mriežka
Montážny kolík
1
Gombík
Háčiky (2 miesta)
● Nečistoty zo vzduchových filtrov sa môžu odstrániť buď vysávačom, alebo umytím filtra v roztoku jemného čistiaceho
prostriedku a horúcej vody. Ak umyjete filter, nechajte ho
dôkladne vysušiť na tienistom mieste a až potom ho znovu
nainštalujte.
● Ak necháte nazhromaždiť nečistoty na vzduchovom filtri,
zníži sa prúdenie vzduchu, čím sa zníži aj prevádzková
účinnosť a zvýši sa hluk.
2
2
2 Zatvorte nasávaciu mriežku.
(Ako príklad ilustrácia zobrazuje jednotku bez namontovanej
nasávacej mriežky).
● V období normálneho používania by sa mali vzduchové filtre čistiť každé 2 týždne.
1
Držiak
● Klimatizáciu nespúšťajte, ak je otvorená nasávacia mriežka.
● Pri dlhodobom používaní sa môžu v jednotke nahromadiť nečistoty, čím sa zníži jej výkonnosť. Odporúčame, aby ste okrem pravidelného čistenia a starostlivosti jednotku pravidelne kontrolovali. Pre viac informácií sa obráťte na autorizovaný servisný personál.
● Na čistenie telesa jednotky nepoužívajte vodu s vyššou teplotou ako 40 °C ani drsné abrazívne čistiace prostriedky či prchavé
látky, ako sú benzén alebo riedidlá.
● Ak odstavíte jednotku na 1 mesiac alebo viac, najskôr nechajte ventilátor bežať nepretržite pol dňa, čím umožníte, aby sa vnútorné časti dôkladne vysušili.
Sk-13
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
Inštalácia filtra čistenia vzduchu
1. Otvorte nasávaciu mriežku a vyberte
vzduchové filtre.
Výmena znečistených filtrov čistenia vzduchu
Filtre vymeňte za tieto komponenty (objednávajú sa samostatne).
● FILTER APPLE-CATECHIN: UTR-FA13-1
● IÓNOVÝ DEZODORAČNÝ FILTER: UTR-FA13-2
1. Otvorte nasávaciu mriežku a vyberte
vzduchové filtre.
Vzduchový filter (Pravý a ľavý)
2. Nainštalujte súpravu filtra čistenia vzduchu (súprava 2).
1 Vložte filter čistenia vzduchu do rámčeka na filter.
Súprava filtra čistenia vzduchu
Rámček filtra čistenia vzduchu
Vzduchový filter (Pravý a ľavý)
2. Vymeňte ich za 2 nové filtre čistenia
vzduchu.
1 Vyberte staré filtre čistenia vzduchu, pričom postupujte
v opačnom poradí ako pri inštalácii.
2 Nainštalujte ich rovnakým spôsobom, ako pri inštalácii
inej súpravy filtra čistenia vzduchu.
Filter čistenia vzduchu
2 Zaistite úchytky na oboch koncoch filtra pomocou 2 háčikov na zadnej strane rámčeka na filter čistenia vzduchu.
3. Nainštalujte 2 vzduchové filtre a zatvorte
nasávaciu mriežku.
Háčik (2 miesta vzadu)
Vzduchový filter (Pravý a ľavý)
V súvislosti s filtrami čistenia vzduchu
Úchytka (2 miesta)
Dajte pozor, aby filter čistenia vzduchu nevyčnieval z rámčeka.
3 Zaistite 6 fixačných miest na vrchu a na spodku rámčeka filtra čistenia vzduchu pomocou háčikov na vzduchovom filtri.
Zadná strana filtra
Fixačné miesto, háčik (6 miest)
3. Nainštalujte 2 vzduchové filtre a zatvorte
nasávaciu mriežku.
FILTER APPLE-CATECHIN (1 hárok)
● Filtre sú určené na jednorazové použitie. (Nemôžu sa vyčistiť a použiť znovu.)
● Čo sa týka skladovania filtrov, filtre použite čo najskôr po
otvorení balenia.
(Účinok čistenia vzduchu sa zníži, keď budú filtre uchovávané v otvorenom balení)
● Vo všeobecnosti by sa mali filtre meniť každé 3 mesiace.
Na výmenu použitých znečistených filtrov čistenia vzduchu, kúpte určený FILTER APPLE-CATECHIN (UTR-FA13-1) (predáva
sa osobitne).
[IÓNOVÝ DEZODORAČNÝ FILTER (1 hárok) — svetlomodrá
farba]
● Na zachovanie dezodoračného účinku by sa mali filtre meniť každé 3 roky.
● Rámček na filter nie je jednorazový produkt.
Na výmenu filtrov kúpte určený IÓNOVÝ DEZODORAČNÝ
FILTER (UTR-FA13-2) (predáva sa osobitne).
Údržba IÓNOVÉHO DEZODORAČNÉHO FILTRA
Vzduchový filter (Pravý a ľavý)
● Keď sa používajú filtre čistenia vzduchu, účinok sa zvýši, ak
nastavíte ventilátor na rýchlosť „High“.
Na zachovanie dezodoračného účinku, čistite filter nasledujúcim spôsobom každé 3 mesiace.
1 Vyberte filter.
2 Vyčistite vodou a vysušte na vzduchu.
1) Opláchnite filtre vysokým tlakom horúcej vody, až
kým povrch filtra nebude ponorený do vody. Opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom.
Nikdy neumývajte drhnutím a trením, v opačnom
prípade poškodíte dezodoračný účinok.
2) Opláchnite prúdom vody.
3) Vysušte v tieni.
3 Znovu nainštalujte filter.
Sk-14
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
Indikátor obnovenia filtra (špeciálne nastavenie)
• Môže sa použiť, ak bol správne nastavený počas inštalácie.
Pri používaní tejto funkcie sa obráťte na autorizovaného technika.
• Keď je potrebné vymeniť vzduchové filtre, svieti.
Vyčistite filter podľa pokynov v časti „ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ“.
Po vyčistení stlačte tlačidlo MANUAL AUTO na vnútornej jednotke (obr. 2 2) na 2
sekundy alebo kratšie.
● Indikátor
OPERATION
TIMER
ECONOMY
: Bliká
: VYP
VÝBER PRÍSTUPOVÉHO KÓDU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
Keď sú v miestnosti nainštalované dve alebo viac klimatizácií a diaľkový ovládač ovláda inú klimatizáciu, ako tú, ktorú chcete
nastaviť, zmeňte prístupový kód na diaľkovom ovládači, aby ovládal iba klimatizáciu, ktorú chcete nastaviť (4 možné výbery).
Keď sú v miestnosti nainštalované dve alebo viac klimatizácií, kontaktujte vášho predajcu, aby vám nastavil jednotlivé prístupové
kódy klimatizácie.
Výber prístupového kódu diaľkového ovládača
Pomocou nasledujúcich krokov vyberte prístupový kód diaľkového ovládača. (Pripomíname, že klimatizácia nemôže prijať signál, pokiaľ nebola nastavená pre daný prístupový kód.)
1
Stlačte tlačidlo START/STOP, až kým sa na displeji
neobjavia iba hodiny.
2
Na zobrazenie aktuálneho prístupového kódu (ktorý
bol nastavený na začiatku) stlačte tlačidlo MODE aspoň na päť sekúnd .
3
4
Stlačte tlačidlá ( / ) na zmenu prístupového kódu
. Spárujte kód na displeji s prístupovým kódom klimatizácie.
Znovu stlačte tlačidlo MODE, aby sa na displeji zobrazili hodiny. Prístupový kód bude zmenený.
● Ak do 30 sekúnd nebudú stlačené žiadne tlačidlá po zobrazení prístupového kódu, systém sa vráti a pôvodný displej hodín. V takomto prípade
začnite znovu od kroku 1.
● Prístupový kód klimatizácie je nastavený na A ešte pred odoslaním. Pre zmenu prístupového kódu kontaktujte vášho predajcu.
● Pri výmene batérií v diaľkovom ovládači sa diaľkový ovládač resetuje do prístupového kódu A. Ak použijete iný prístupový kód ako A, po výmene
batérií ho znovu nastavte.
) až kým nenájdete kód, ktorý spúšťa
Ak nepoznáte nastavený prístupový kód klimatizácie, vyskúšajte každý z prístupových kódov, (
klimatizáciu.
Sk-15
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE
V prípade nasledovných situácií okamžite zastavte prevádzku klimatizácie a odpojte ju od elektrického napájania vypnutím alebo elektrického ističa alebo odpojením napájacích káblov. Potom sa obráťte na vášho predajcu alebo autorizovaný servisný personál.
Pokiaľ je jednotka pripojená k napájaniu, nie je izolovaná od napájania, aj keď je jednotka vypnutá.
● Jednotka zapácha spáleninami alebo dymí
● Z jednotky uniká voda
Skôr ako požiadate o servis, vykonajte nasledovné kontroly:
NORMÁLNE
FUNGOVANIE
Príznak
Príčina
Pozri stranu
Zariadenie nezačne ihneď
pracovať:
● Ak sa vnútorná jednotka vypne a potom sa ihneď znovu zapne, kompresor nebude približne 3 minúty fungovať, aby sa
zabránilo vypáleniu poistiek.
● Vždy, keď sa elektrický prerušovač vypne a znovu zapne,
ochranný obvod bude pracovať po dobu približne 3 minút, čo
zabráni tomu, aby počas tohto obdobia jednotka pracovala.
—
● Počas prevádzky alebo ihneď po zastavení jednotky budete
môcť počuť zvuk vody prúdiacej v potrubí klimatizácie. Zhruba
2 až 3 minúty po spustení prevádzky budete tiež počuť hluk
(zvuk prúdiacej chladiacej kvapaliny).
● Počas prevádzky zariadenia je možné počuť mierne škrípanie. Toto je výsledkom chvíľkovej expanzie a kontrakcie čelného panela z dôvodu teplotných zmien.
—
● Počas vykurovania je možné z času na čas počuť príležitostné prskanie. Tento zvuk sa vytvára pri automatickom rozmrazovaní.
17
Pachy:
● Z vnútornej jednotky môže unikať určitý pach. Tento pach je
pachom z miestnosti (nábytok, tabak atď.), ktorý sa nasal do
vnútornej jednotky.
—
Je vypúšťaný opar alebo
para:
● Počas chladenia alebo sušenia sa môže šíriť z vnútornej jednotky ľahký opar. Toto je výsledkom náhleho ochladenia teploty v miestnosti vzduchom, ktorý sa šíri z vnútornej jednotky,
čoho výsledkom je kondenzácia a opar.
—
● Počas vykurovania sa môže ventilátor vonkajšej jednotky zastaviť a môžete vidieť paru vychádzajúcu z jednotky. Toto je
kvôli automatickému rozmrazovaniu.
17
● Keď sa spustí vykurovanie, rýchlosť ventilátora je dočasne
veľmi pomalá, aby sa mohli vnútorné časti zohriať.
● Ak sa počas vykurovania zvýši izbová teplota nad hodnotu
nastavenia termostatu, vonkajšia jednotka sa zastaví a vnútorná jednotka bude pracovať pri veľmi nízkej rýchlosti ventilátora. Ak chcete miestnosť ešte viac vykúriť, nastavte termostat na vyššiu hodnotu.
—
● Počas vykurovania sa vnútorná jednotka dočasne zastaví
(maximálne na 15 minút), keď bude zapnutý režim automatického rozmrazovania. Počas režimu automatického rozmrazovania, bude blikať indikátor OPERATION.
17
● Počas režimu Dry bude vnútorná jednotka fungovať pri pomalej rýchlosti; aby sa upravila vlhkosť v miestnosti, ventilátor
vnútornej jednotky môže z času na čas zastať. Pri úprave
vlhkosti v miestnosti môže takisto ventilátor pracovať pri veľmi
nízkej rýchlosti.
7
● Počas prevádzky SUPER QUIET bude ventilátor pracovať pri
veľmi nízkej rýchlosti.
6
● Keď vonkajšia jednotka zastane, ventilátor vnútornej jednotky
sa z času na čas môže zastaviť pri chladení.
7
● Pri AUTOMATICKOM monitorovaní bude ventilátor pracovať
pri veľmi nízkej rýchlosti.
7
● Ak v prípade viactypovej jednotky viaceré jednotky pracujú
v rozdielnych prevádzkových režimoch, ako je to ukázané
nižšie, jednotky, ktoré sú v prevádzke, sa zastavia a indikátor
OPERATION (zelená farba) bude blikať.
Režim vykurovania a režim chladenia (alebo režim sušenia)
Režim vykurovania a režim ventilácie
18
● Počas vykurovania sa môže vo vonkajšej jednotke vytvárať
voda z dôvodu automatického rozmrazovania..
17
Počuť nejaký zvuk:
Prúd vzduchu je slabý
alebo sa zastaví:
Vo vonkajšej jednotke sa
vytvára voda:
Sk-16
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Príznak
SKONTROLUJTE ZNOVU
Zariadenie vôbec nefunguje:
Diagnostika
Pozri stranu
● Bol istič vypnutý?
● Došlo k výpadku elektrickej energie?
—
● Vypálila sa poistka alebo sa rozpojil prerušovač obvodu?
● Je časovač v prevádzke?
Slabý chladiaci (alebo
vykurovací) výkon:
8-9
● Je vzduchový filter znečistený?
● Sú vstupný a výstupný otvor na klimatizácii zablokované?
● Nastavili ste správne hodnotu izbovej teploty (termostat)?
● Je otvorené nejaké okno alebo dvere?
● V prípade chladenia prechádza cez okno jasné slnečné svetlo? (Zatiahnite závesy.)
—
● V prípade chladenia sú v miestnosti nejaké vykurovacie zariadenia alebo počítače, alebo je tam príliš veľa ľudí?
● Je jednotka nastavená na prevádzku SUPER QUIET?
Jednotka pracuje
inak, ako bolo nastavené
na diaľkovom ovládači:
● Sú batérie diaľkového ovládača vybité?
● Sú batérie diaľkového ovládača vložené správne?
6
5
Pokiaľ problém pretrváva aj po vykonaní tejto kontroly, alebo spozorujete zápach spalín, alebo indikátor OPERATION (obr. 3 5) a
indikátor TIMER (obr. 3 6) bliká a indikátor ECONOMY (obr.3 7) bliká rýchlo, okamžite zastavte prevádzku, vypnite elektrický istič
a kontaktujte autorizovaný servisný personál.
TIPY K PREVÁDZKE
Prevádzka a výkon
Vykurovací výkon
● Táto klimatizácia funguje na princípe tepelného čerpadla,
keď sa absorbuje teplota z vonkajšieho vzduchu a prenesie
sa do vnútornej jednotky. V dôsledku toho sa zníži prevádzkový výkon, keď klesne teplota vonkajšieho vzduchu.
Ak máte pocit, že vykurovací výkon je nedostatočný, odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s iným typom
vykurovacieho zariadenia.
● Vykurovací režim vykuruje celú miestnosť tak, že vzduch
v nej cirkuluje, a preto bude možno potrebný určitý čas po
prvom spustení klimatizácie, kým sa daná miestnosť vykúri.
Automatické rozmrazovanie ovládané mikro počítačom
● Keď sa vykurovací režim používa vtedy, keď má vonkajší
vzduch nízku teplotu a vysokú vlhkosť, na vonkajšej jednotke sa môže vytvoriť námraza, čoho výsledkom je znížený
prevádzkový výkon.
Aby sa zabránilo takémuto zníženému výkonu, táto klimatizácia je vybavená automatickou rozmrazovacou funkciou,
ktorú ovláda mikro počítač. Ak sa vytvorí námraza, klimatizácia sa dočasne zastaví a nakrátko sa spustí rozmrazovací obvod (max.15 minút).
Počas režimu automatického rozmrazovania, bude blikať
indikátor OPERATION (zelená farba).
● Ak sa po zastavení prevádzky vykurovania na vonkajšej
jednotke vytvorila námraza, jednotka spustí funkciu automatického rozmrazovania. V takomto prípade sa vonkajšia
jednotka automaticky zastaví po niekoľkých minútach.
Sk-17
TIPY K PREVÁDZKE
AUTOMATICKÉ obnovenie
V prípade prerušenia elektrického napájania
● Elektrické napájanie klimatizácie bolo vypnuté z dôvodu
prerušenia napájania. Pri obnovení napájania sa klimatizácia vráti do svojho predchádzajúceho režimu.
● Ak dôjde k prerušeniu napájania počas prevádzky TIMER,
časovač sa reštartuje a vnútorná jednotka spustí (alebo zastaví) prevádzku pri novom nastavení času. V prípade, že
sa objaví takáto porucha časovača, indikátor TIMER bude
blikať (pozrite stranu 3).
● Používanie iných elektrických zariadení (elektrický holiaci
strojček, atď.) alebo používanie v blízkosti rádiového prenášača môže zapríčiniť nesprávne fungovanie klimatizácie.
V takomto prípade vypnite istič, znovu ho zapnite a potom
použite diaľkový ovládač pre obnovenie prevádzky.
Viactypová klimatizácia
Táto vnútorná jednotka môže byť zapojená na viactypovú vonkajšiu jednotku. Viactypová klimatizácia umožňuje viacerým vnútorným
jednotkám pracovať na viacerých miestach. Vnútorné jednotky môžu pracovať súčasne, v súlade s ich príslušným výstupom.
Súčasné použitie viacerých jednotiek
● Pri používaní viactypovej klimatizácie môžu viaceré vnútorné jednotky pracovať súčasne, ale keď dve alebo viac
vnútorných jednotiek rovnakej skupiny pracujú súčasne,
účinok vykurovania a chladenia bude nižší, ako keď sa
používa iba jedna vnútorná jednotka samostatne. Preto,
keď chcete používať viac ako 1 vnútornú jednotku na
vykurovanie v rovnakom čase, mali by ste ich používať
v noci alebo v inom čase, keď sa vyžaduje menší výkon.
Rovnako, keď sa viaceré jednotky používajú na vykurovanie, odporúča sa, aby sa používali spolu s inými pomocnými ohrievačmi.
● Prevádzka môže fungovať pri nasledujúcich prevádzkových režimoch.
● Sezónne a vonkajšie teplotné podmienky, štruktúra miestností a počet prítomných osôb môžu mať tiež vplyv na
rozdielnu prevádzkovú účinnosť. Odporúčame vyskúšať
viac prevádzkových modelov, aby ste zistili úroveň vykurovania a chladenia vašich jednotiek a jednotky používajte
spôsobom, ktorý najviac vyhovuje vášmu rodinnému životnému štýlu.
Napríklad, ak vnútorná jednotka (A) začala fungovať v
režime ventilácie a potom vnútorná jednotka (B) fungovala vo vykurovacom režime, vnútorná jednotka (A) začne
dočasne fungovať v režime ventilácie, ale keď vnútorná
jednotka (B) začala fungovať vo vykurovacom režime,
indikátor pre vnútornú jednotku (A) OPERATION (zelená
farba) začne blikať (1 sekundu zapnutý, 1 sekundu vypnutý) a prepne sa do režimu standby. Vnútorná jednotka (B)
bude pokračovať vo vykurovacom režime.
● Ak zistíte, že jedna alebo viac jednotiek poskytuje nízku
úroveň chladenia alebo vykurovania počas súčasnej prevádzky, odporúčame, aby ste zastavili súčasnú prevádzku
viacerých jednotiek naraz.
Režim chladenia a režim sušenia
Režim chladenia a režim ventilácie
Režim sušenia a režim ventilácie
● Prevádzkový režim (režim vykurovania alebo režim chladenia (sušenia)) vonkajšej jednotky bude určený prevádzkovým režimom tej vnútornej jednotky, ktorá fungovala ako
prvá. Ak sa vnútorná jednotka spustila v režime ventilácie,
prevádzkový režim vonkajšej jednotky nebude určený.
● Prevádzka nemôže fungovať v nasledujúcich prevádzkových režimoch.
Pokiaľ má vnútorná jednotka pokyn na vykonanie prevádzkového režimu, ktorý nemôže vykonať, indikátor vnútornej jednotky OPERATION (zelená farba) bude blikať (1
sekundu zapnutý, 1 sekundy vypnutý) a jednotka sa prepne do režimu standby.
Režim vykurovania a chladenia (alebo režim sušenia)
Režim vykurovania a režim ventilácie
Poznámka
● Počas používania režimu vykurovania spustí vonkajšia
jednotka občasné rozmrazovanie na krátke obdobie.
Počas rozmrazovania, ak používateľ nastavil vnútornú
jednotku znovu na vykurovanie, bude pokračovať režim
rozmrazovania a vykurovanie sa začne po dokončení
rozmrazovania s tým, že bude potrebný určitý čas, než sa
bude vypúšťať horúci vzduch.
● Počas používania režimu vykurovania môže byť vrchná
časť vnútornej jednotky horúca, ale to je z dôvodu, že
chladiaca kvapalina cirkulovala cez vnútornú jednotku aj
vtedy, keď stála; neznamená to nesprávne fungovanie.
Sk-18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement