Fujitsu ASYG30KMTA ekspluatācijas instrukcija

Fujitsu ASYG30KMTA ekspluatācijas instrukcija
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAISA KONDICIONIERIS (Pie sienas piestiprināma ierīce)
Pirms izmantosiet šo produktu, lūdzu, rūpīgi izlasiet sekojošos
norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.
MODELIS:
* Lūdzu, uzrakstiet modeļa nosaukumu.
(Skatiet raksturlielumu uzlīmi.)
DETAĻAS NR. 9387081244
Latviski
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Saturs
UZMANĪBU
1. DROŠĪBAS PASĀKUMI.............................................. 1
2. SAGATAVOŠANA....................................................... 2
3. DETAĻU NOSAUKUMI............................................... 3
3.1. Iekštelpas ierīce................................................ 3
3.2. Tālvadības pults................................................ 3
4. PAMATDARBĪBAS...................................................... 5
5. GAISA PLŪSMAS IESTATĪJUMI................................ 5
5.1. Ventilatora ātruma iestatīšana........................... 5
5.2. Gaisa plūsmas virziena iestatīšana................... 5
6. TAIMERA REŽĪMI....................................................... 5
6.1. Nedēļas taimeris................................................ 6
6.2. Ieslēgšanas taimeris vai izslēgšanas taimeris.... 6
6.3. Programmas taimeris........................................ 6
6.4. Miega taimeris .................................................. 6
7. ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMI.....................................7
7.1. Economy darbība.............................................. 7
7.2. Cilvēka klātbūtnes sensors enerģijas taupīšanai....... 7
7.3. Ventilatora vadība enerģijas taupīšanai............ 7
8. CITAS DARBĪBAS...................................................... 8
8.1. Lielas jaudas darbība........................................ 8
8.2. Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms...... 8
8.3. 10 °C sildīšanas darbība................................... 8
9. UZSTĀDĪŠANAS IESTATĪJUMI.................................. 8
9.1. Tālvadības pults personalizētā koda iestatīšana..... 8
10. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA........................................... 8
11. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA..................................... 10
12. KOMPLEKTĀCIJA PĒC IZVĒLES.............................11
12.1. Vadu tālvadības pults.......................................11
12.2. Bezvadu LAN vadība........................................11
13. PROBLĒMU NOVĒRŠANA...................................... 13
1. DROŠĪBAS PASĀKUMI
Lai novērstu miesas bojājumus vai kaitējumu īpašumam, pirms
šī produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo sadaļu un noteikti
ievērojiet visus tālāk aprakstītos drošības pasākumus.
Nepareiza rīcība, kas radās instrukcijas neievērošanas dēļ, var
izraisīt kļūmes; kļūmēm ir sekojošā klasifikācija:
BRĪDINĀJUMS
Šī zīme brīdina par nāves vai nopietnu ievainojumu briesmām.
UZMANĪBU
Šī zīme brīdina par iespējamiem ievainojumiem vai
kaitējumu īpašumam.
Šis simbols apzīmē darbību, kura ir AIZLIEGTA.
Šis simbols apzīmē darbību, kura ir OBLIGĀTA.
Uz iekštelpas ierīces un ārējās ierīces redzamo simbolu skaidrojums.
BRĪDINĀJUMS
Šis simbols norāda, ka šajā produktā ir izmantots viegli
uzliesmojošs dzesēšanas šķidrums. Ja dzesēšanas
šķidrums ir izplūdis un tiek pakļauts ārēja aizdegšanās
avota iedarbībai, pastāv ugunsgrēka risks.
Lv-1
Šis simbols norāda, ka rūpīgi jāizlasa lietošanas
instrukcija.
UZMANĪBU
Šis simbols norāda, ka apkopes personālam ir jārīkojas ar šo
aprīkojumu saskaņā ar uzstādīšanas rokasgrāmatu.
UZMANĪBU
Šis simbols norāda, ka ir pieejama informācija, piemēram,
lietošanas instrukcija vai uzstādīšanas rokasgrāmata.
BRĪDINĀJUMS
• Ierīce ir jāuzstāda, jādarbina un jāglabā telpā, kuras
grīdas platība ir lielāka par X m².
Dzesēšanas šķidruma uzpildes
apjoms
M (kg)
Minimālā telpas platība
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Šis produkts nesatur daļas, kurām lietotājs var
veikt apkopi. Par šī produkta uzstādīšanu, remontu
un pārvietošanu vienmēr konsultējieties ar:
sertificēts apkopes personāls.
Nepareiza uzstādīšana vai neatbilstošas
manipulācijas var radīt dzesēšanas šķidruma noplūdi,
izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
• Ja rodas darbības traucējumi, piemēram, deguma
smaka, nekavējoties pārtrauciet gaisa kondicioniera
darbību un atvienojiet strāvas padevi, izslēdzot
elektrisko slēgiekārtu vai atvienojot strāvas vadu
no kontaktligzdas. Pēc tam meklējiet detalizētu
informāciju: sertificēts apkopes personāls.
• Centieties nesabojāt elektrokabeli.
Ja tas ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai pilnvarots
apkopes personāls, lai nepieļautu bīstamas situācijas.
• Ja ir dzesēšanas šķidruma noplūde, pārliecinieties,
ka aparāts neatrodas tiešā liesmas vai viegli
uzliesmojošu vielu tuvumā, un konsultējieties ar
pilnvarotu apkopes personālu.
• Negaisa laikā vai arī ja pastāv zibens draudi,
izslēdziet gaisa kondicionieri, izmantojot tālvadības
pulti, neskarieties klāt ierīcei vai elektroenerģijas
avotam, lai izvairītos no elektrošoka.
• Šis izstrādājums ir jāuzglabā telpā, kurā neatrodas nepārtraukti
strādājoši aizdegšanās avoti (piemēram, atklātas liesmas,
ieslēgta gāzes iekārta vai ieslēgts elektrosildītājs).
• Šis izstrādājums ir jāuzglabā labi vēdinātā vietā.
• Esiet informēti, ka dzesēšanas šķidrumam var nebūt
smaržas.
• Šis izstrādājums ir jāuzglabā tā, lai novērstu
mehānisku bojājumu rašanos.
• Produkta utilizācija ir jāveic pareizi un saskaņā ar
valsts un reģiona noteikumiem.
• Iekštelpas ierīces transportēšanas vai pārvietošanas laikā
caurulēm ir jāuzliek sienas āķa balstenis, lai aizsargātu tās.
Nepārvietojiet šo izstrādājumu, turot aiz iekštelpas
ierīces caurulēm.
(Spiediens uz cauruļu savienojumiem var izraisīt
uzliesmojošās gāzes noplūdi darbības laikā).
BRĪDINĀJUMS
• Šo izstrādājumu nav paredzēts izmantot personām
(ieskaitot, bērnus), kurām ir traucētas fiziskās, maņu
vai garīgās spējas, trūkst pieredzes vai zināšanu, ja
vien par viņu drošību atbildīgā persona nenodrošina
viņu atbilstošu uzraudzību vai ir apmācījusi šo
izstrādājumu izmantot. Pieskatiet bērnus, lai viņi
nespēlētos ar šo izstrādājumu.
• Iepakojuma materiālus utilizējiet drošā veidā.
Saplēsiet un utilizējiet iepakojuma plastmasas
maisus tā, lai bērni nevarētu ar tiem rotaļāties.
Bērniem rotaļājoties ar plastmasas maisiem, pastāv
nosmakšanas apdraudējums.
• Neuzstādiet ierīci tādā vietā, kur ir daudz minerāleļļas,
piemēram, rūpnīcā, vai vietā, kur atrodas liels
izšļakstītas eļļas vai tvaika apjoms, piemēram, virtuvē.
• Neieslēdziet un neizslēdziet šo ierīci, ievietojot
elektrības kontaktspraudni kontaktligzdā vai izņemot
no tās, kā arī ieslēdzot/izslēdzot elektropadeves
drošinātāju.
• Nelietojiet viegli uzliesmojošas gāzes šīs ierīces
tuvumā.
• Nepakļaujiet sevi tiešai vēsa gaisa plūsmai vairāku
stundu garumā.
• Neievietojiet pirkstus vai arī citus svešķermeņus gaisa
ieplūdes vai izplūdes atverē.
• Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
• Lai paātrinātu atkausēšanas procesu vai iztīrītu
izstrādājumu, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos
līdzekļus.
• Neduriet vai nededziniet.
UZMANĪBU
• Izmantošanas laikā ir jānodrošina vēdināšana.
• Vienmēr izmantojiet šo produktu tikai ar uzstādītu
gaisa filtru.
• Pārliecinieties, ka jebkuras elektroniskās iekārtas
atrodas vismaz 1 m (40 collu) attālumā no šī
izstrādājuma.
• Pilnīgi atvienojiet strāvas padevi, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku.
• Pēc ilgstošas lietošanas, pārbaudiet iekštelpas ierīces
montāžas stiprinājumu, lai pārliecinātos, ka ierīces
stiprinājumi nav palikuši vaļīgi un tā nevar nokrist.
• Ja izmantojat šo produktu telpā, kur atrodas
zīdaiņi, bērni, vecāka gadagājuma vai slimi cilvēki,
rūpīgi apsveriet gaisa plūsmas virzienu un telpas
temperatūru.
• Uzturiet zonu ap ārējo ierīci tīru un kārtīgu un
nenovietojiet ap to priekšmetus. Ikviens priekšmets,
kas bloķē izejas atveres vai iekļūst tajās, var izraisīt
izstrādājuma darbības traucējumus.
• Nevirziet gaisa plūsmu pret kamīniem vai sildierīcēm.
• Nenobloķējiet vai neaizklājiet gaisa ieplūšanās atveri
vai gaisa izplūšanas portu.
• Neradiet lielu spiedienu uz radiatora ribām.
• Šī ierīce nav paredzēta, lai uz tās kāptu, novietotu vai
arī karinātu citus objektus.
• Nekad nenovietojiet citas elektroierīces vai sadzīves
mantas zem šī produkta. No šī produkta pilošs
kondensāts var nodarīt bojājumus vai darbības
traucējumus.
• Nepakļaujiet šo ierīci tiešai ūdens iedarbībai.
• Neizmantojiet šo ierīci, lai uzglabātu pārtikas
produktus, augus, precīzas darbības iekārtas, mākslas
darbus vai citus objektus, nepakļaujiet dzīvniekus tās
tiešai iedarbībai. Tieša šīs ierīces iedarbība var izraisīt
iepriekš pieminēto priekšmetu bojājumu.
UZMANĪBU
•
•
•
•
Nepakļaujiet dzīvniekus un augus tiešai gaisa plūsmai.
Nedzeriet notekūdeņus no gaisa kondicioniera.
Nekad neraujiet elektrokabeli no kontaktligzdas.
Neaiztieciet alumīnija dzesēšanas ribas šī produkta
karstā gaisa izplūdes vietā, tostarp kad uzstādāt
produktu vai veicat tā apkopi. Pretējā gadījumā var
rasties traumas.
• Lietojot vai tīrot šo ierīci, nestāviet uz nestabilām
kāpnēm. Tās var apgāzties un radīt traumu.
Šis produkts satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes.
2. SAGATAVOŠANA
BRĪDINĀJUMS
• Gādājiet, lai zīdaiņi un mazi bērni nevar nejauši norīt
baterijas.
UZMANĪBU
• Ja šķidrums no barošanas elementa nonāk saskarē ar
ādu, acīm vai muti, nekavējoties skalojiet skarto vietu
ar lielu ūdens daudzumu un konsultējieties ar ārstu.
• Izlietotie barošanas elementi uzreiz ir jāizņem un
jāutilizē saskaņā ar jūsu reģiona noteikumiem un valstī
esošo likumdošanu.
• Nemēģiniet uzlādēt izlietotus barošanas elementus.
• Neizmantojiet atkārtoti uzlādētus barošanas
elementus.
Iekštelpas ierīces piederumi
Lūdzu, pārbaudiet, vai ir iekļauti šādi piederumi.
Tālvadības pults
Tālvadības pults
turētājs
Pašurbjošās skrūves
Baterijas
Gaisa attīrīšanas filtri
Filtra turētāji
Tālvadības pults turētāja uzstādīšana
1
Skrūves
2
Ievietot
3
Bīdīt uz
augšu
Lv-2
Bateriju ievietošana un tālvadības pults sagatavošana
(R03/LR03/AAA x 2)
2
3
8
~
7
4
1
1
6
5
Ielieciet baterijas, kā parādīts attēlā.
, lai sāktu pulksteņa iestatīšanu.
(
) , lai iestatītu nedēļas dienu
5 Nospiediet
(pirmdiena līdz svētdiena).
3
4 Nospiediet
* Nospiežot
, laika rādītāju var mainīt no
24 stundu uz 12 stundu formāta režīmu.
6 Nospiediet
, lai turpinātu.
(
) , lai iestatītu pulksteni.
7 Nospiediet
Nospiediet pogas, lai mainītu pulksteni pa minūtei.
Nospiediet un turiet pogas, lai mainītu pulksteni pa 10 minūtēm.
8 Nospiediet
, lai pabeigtu iestatīšanu.
Esiet tuvu iekštelpu ierīcei. Ja nospiežat pogu no attāluma,
iestatījumi var būt nepareizi nosūtīti.
PIEZĪMES:
• Izmantojiet tikai norādītā veida baterijas.
• Neizmantojiet kopā dažādu veidu baterijas vai arī jaunas un lietotas baterijas.
• Baterijas var izmantot 1 gadu parastos izmantošanas apstākļos.
• J a tālvadības pults darbības diapazons būtiski samazinās, nomainiet
baterijas un nospiediet pogu
kā parādīts 4. lappusē.
• Nomainot baterijas, iestatījumi tiks inicializēti.
*1) Pirms ekspluatācijas sākuma pārbaudiet, vai gaisa ieplūšanas
atvere ir pilnībā aizvērta. Nepilnīgi aizvērts gaisa ieplūdes režģis var
ietekmēt pareizu ierīces darbību.
*2) Indikatoru lampiņas deg tālāk norādītajos apstākļos.
Nosaukums
Krāsa
Darbība vai stāvoklis
Darbība
Zaļš
Normāla darbība
Taimeris
Oranžs
Taimera darbība
Ekonomiskais režīms
Zaļš
Economy darbība
10 °C sildīšanas darbība
W-LAN
Oranžs
Bezvadu LAN vadība ir aktīva.
3.2. Tālvadības pults
Lietojot papildu tālvadības pulti, izskats un darbības procedūra
var atšķirties.
Sīkākus norādījumus par vadību skatiet katras tālvadības pults
lietošanas instrukcijā.
: Iestatīšana jāveic, kamēr redzams katras funkcijas iestatīšanas ekrāns.
: Šī poga ir kontrolējama tikai tad, ja gaisa kondicionētājs darbojas.
: Norādījums attiecas uz bezvadu LAN vadību (neobligāta).
Signālu raidītājs
Atbilstoši mērķējiet uz iekštelpu ierīces signāla uztvērēju.
• Darbības diapazons ir aptuveni 7 m.
• Ja tiek pārraidīts signāls, tiks parādīta ikona [ ].
• Ja signāls tiek uztverts atbilstoši, iekštelpas ierīce atskaņo pīkstošu
signālu. Ja pīkstošs signāls netiek atskaņots, vēlreiz nospiediet pogu.
Tālvadības pults displejs
3. DETAĻU NOSAUKUMI
Šajā sadaļā visi iespējamie indikatori tiek parādīti aprakstam.
Faktiskās darbības laikā displejs ir saistīts ar pogas darbību un
parāda tikai katram iestatījumam nepieciešamos indikatorus.
UZMANĪBU
Atbilstošai un netraucētai signāla pārraidei starp tālvadības
pulti un iekštelpas ierīci, sargiet signāla uztvērēju no:
-- tiešas saules gaismas vai citu spēcīgu gaismas avotu iedarbības;
-- plakanekrāna televizora iedarbības.
Telpās, kurās ir uzstādītas luminiscences spuldzes,
piemēram, ja tiek izmantots invertors, signālam var
rasties traucējumi. Šādā gadījumā, sazinieties ar veikalu,
kur iegādājāties šo ierīci.
Informāciju par pamatdarbībām ... Skatiet 5. lappusē.
Ieslēdz vai izslēdz gaisa kondicionētāju.
Maina darba režīmu.
Regulē temperatūras iestatījumu.
3.1. Iekštelpas ierīce
: Norādījums attiecas uz bezvadu LAN vadību (neobligāta).
Manuāla automātiska darbība un filtra indikatora
atiestatīšana (skatiet 14.)
Raksturlielumu uzlīme
Informāciju par 10 °C sildīšanas darbību .....Skatiet 8. lappusē.
Iedarbina 10 °C sildīšanas darbību.
Priekšējais panelis
Ieplūdes režģis *1)
Gaisa attīrīšanas filtrs
W-LAN adaptera
pieslēgvieta
Informāciju par enerģijas taupīšanas darbībām......Skatiet 7. lappusē.
Aktivizē vai deaktivizē enerģijas taupīšanas
režīmu.
Aktivizē vai deaktivizē enerģijas taupīšanas
programmu, kas izmanto cilvēka klātbūtnes
sensoru.
Informāciju par darbības režīmu Ārējās ierīces
zema trokšņa līmenis...................Skatiet 8. lappusi.
Gaisa filtrs
Aktivizē vai deaktivizē darbības režīmu Ārējās ierīces
zema trokšņa līmenis.
Nespiediet šo pogu normāla darba režīma laikā.
Indikatora lampiņas
Tālvadības pults
signāla uztvērējs
Lv-3
*2)
Cilvēku klātbūtnes sensors
(Skatiet šeit: 7. lappusē.)
Noteces šļūtene
Nospiežot šo pogu, tiek aktivizēts testēšanas režīms (paredzēts tikai
sertificētam apkopes personālam).
PIEZĪMES: Ja nejauši tiek aktivizēts testēšanas režīms, nospiediet
pogu , lai izietu no šī režīma.
UZMANĪBU
• Lai nepieļautu tālvadības pults darbības kļūmes vai bojājumus:
-- nenovietojiet tālvadības pulti tā, lai tas būtu pakļauts tiešo
saules staru vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
-- Ja jūs plānojat neizmantot produktu ilgstošu laika
periodu, izņemiet barošanas elementus.
• Šķēršļi, piemēram, aizkari vai sienas, starp tālvadības
pulti un iekštelpas ierīci var ietekmēt signāla pārraidi.
• Nepakļaujiet tālvadības pulti stipriem triecieniem.
• Nelejiet ūdeni uz tālvadības pulti.
Informāciju par šo lielas jaudas darbības režīmu ..
Skatiet 8. lappusē.
Aktivizē vai deaktivizē lielas jaudas darbības
režīmu.
Informāciju par gaisa plūsmas iestatījumiem .....Skatiet 5. lappusē.
Kontrolē ventilatora ātrumu.
Iestata automātiskās pagriešanas darbību.
Kontrolē horizontālo gaisa plūsmas virzienu.
Kontrolē vertikālo gaisa plūsmas virzienu.
Informāciju par taimera režīmiem ......Skatiet 5. lappusē.
Aktivizē vai deaktivizē nedēļas taimeri.
Aktivizē vai deaktivizē ieslēgšanas taimeri,
izslēgšanas taimeri vai programmas taimeri.
Aktivizē vai deaktivizē miega taimeri.
Ieslēdz taimera iestatījumu.
Nosūta taimera vai pulksteņa iestatījumu
iekštelpu ierīcei.
Nospiežot, tiek aktivizēts bezvadu LAN
iestatīšanas režīms. (Skatiet šeit: 12. lappusē.)
Pārsūta taimera vai pulksteņa iestatījumus uz
nākamo darbību.
Atgriež taimera vai pulksteņa iestatījumu uz
iepriekšējo darbību.
Nospiežot, tiek aktivizēta vai deaktivizēta
bezvadu LAN vadība. (Skatiet šeit: 12. lappusē.)
Pielāgo taimera vai pulksteņa iestatījumu
vērtību.
Ieslēdz pulksteņa iestatījumu.
Pēc bateriju nomaiņas
Nospiediet šo pogu, kā parādīts nākamajā attēlā.
Izmantojiet lodīšu pildspalvas galu vai kādu citu
nelielu priekšmetu.
RESET
Lv-4
■■ Gaisa plūsmas virzienu diapazons
4. PAMATDARBĪBAS
Vertikālais gaisa plūsmas virziens
■■ Trīs darbības darba sākšanai
1. Lai sāktu vai pārtrauktu darbību, nospiediet pogu
2. Lai atlasītu darba režīmu, nospiediet pogu
AUTO
(AUTOMĀTISKS)
COOL
(DZESĒŠANA)
DRY
(ŽĀVĒŠANA)
1
2
3
.
Darba režīmi tiek pārslēgti tā, kā ir attēlots tālāk.
FAN
(VENTILATORS)
HEAT
(SILDŠANA)
3. Lai iestatītu vēlamo temperatūru, nospiediet pogu
Temperatūras iestatīšanas diapazons
Automātisks/Dzesēšana/Žāvēšana
18,0–30,0 °C
Sildīšana
16,0–30,0 °C
PIEZĪMES:
• Dzesēšanas vai žāvēšanas režīmā
-- iestatiet temperatūru, kas ir zemāka par pašreizējo temperatūru telpā.
-- laiku pa laikam iekštelpu ierīces ventilators var apstāties, lai veiktu
ventilatora kontroli ar nolūku taupīt enerģiju, tādējādi nodrošinot
enerģiju taupošu darbību, apturot iekštelpu ierīces ventilatora
griešanos, kad ārējā ierīce ir apturēta.
Sākotnējā iestatījumā šī funkcija ir aktivizēta.
Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet 7. lpp.
• Režīmā Sildīšana
-- iestatiet temperatūru, kas ir augstāka par pašreizējo temperatūru telpā.
-- Darbības sākumā iekštelpas ierīces ventilators griežas ar ļoti mazu
ātrumu 3–5 minūtes.
-- Automātiskās atkausēšanas laikā tiek ignorēta sildīšanas darbība,
ja tas nepieciešams.
• Režīmā Ventilators temperatūras kontrole nav iespējama.
■■ Temperatūras vienības pārslēgšana
1. Nospiediet
, līdz tiek rādīts tikai pulkstenis.
ilgāk par 5 sekundēm.
2. Nospiediet un turiet
4
5
Dzesēšana,
Žāvēšana
Sildīšana
Ventilators*
6
, lai pārslēgtu temperatūras vienību. (°C ⇔ °F)
, lai pabeigtu iestatījumu.
Horizontālais gaisa plūsmas virziens
Maina ar pogu
1
2
3
1. Nospiediet
.
(
),
.
izvēlētos taimera darbību.
Nedēļas
taimeris
Ļauj iestatīt darbības grafikus līdz
4 iestatījumiem katrai nedēļas
dienai.
[
Ieslēgšanas
] taimeris
Sāk darbību jūsu izvēlētajā laikā.
[
Izslēgšanas
] taimeris
Aptur darbību jūsu izvēlētajā laikā.
[
Programmas
] taimeris
Darbojas kā ieslēgšanas taimera un
izslēgšanas taimera kombinācija.
.
(Kluss)
Detalizētu informāciju par gaisa plūsmas diapazoniem skatiet
sadaļā “Gaisa plūsmas virzienu diapazons”.
Nodrošina ērtu gulēšanu,
Miega taimeris pakāpeniski samazinot gaisa
kondicionētāja darbību.
■■ Vertikāla gaisa plūsmas virziena iestatījums
Lai pielāgotu vertikālo gaisa plūsmas virzienu, nospiediet pogu
))
.
■■ Horizontālā gaisa plūsmas virziena iestatījums
Lai pielāgotu horizontālo gaisa plūsmas virzienu, nospiediet pogu
))
3. Nospiediet
.
■■ Pagriešanas darbības iestatījums
Lai atlasītu darbību Pagriešana, nospiediet pogu
))
.
Darbība Pagriešana tiek pārslēgta tā, kā ir attēlots tālāk.
Apturēt pagriešanu
PIEZĪMES: Funkcijas Pagriešana darbību var īslaicīgi apturēt, ja iekštelpas
ierīces ventilators griežas ar ļoti mazu ātrumu vai apstājas.
Lv-5
5
Taimera darbība mainīsies šādi:
5.2. Gaisa plūsmas virziena iestatīšana
Uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi
Pagriešanas darbība ar
1
pogu
5
Tālvadības pults displejā ieslēgsies ikona
, ventilatora griešanās ātrums ir
Ja tika nospiesta poga
atkarīgs no darba apstākļiem.
Lai palielinātu gaisa attīrīšanas efektu, iestatiet ventilatora ātrumu uz “High” (Augsts).
pa kreisi/pa labi
4
1⇄2⇄3⇄4⇄5
PIEZĪMES: Automātiskās darbības režīmā pēc darbības sākšanas uz
brīdi nevar mainīt gaisa plūsmas virzienu.
Ventilatora ātrums mainās, kā norādīts tālāk.
Uz augšu/uz leju
6
* Pagriešanas darbības diapazons ir atkarīgs no gaisa plūsmas virziena,
kas tika iestatīts pirms pagriešanas darbības aktivizēšanas.
PIEZĪMES:
• Nepielāgojiet gaisa plūsmas virziena žalūzijas ar rokām.
• Automātiskā vai sildīšanas režīma laikā gaisa plūsmas virziens no
darbības sākšanas uz brīdi paliek pozīcijā 1.
• Lai izvairītos no kondensāta pilēšanas, kas var nodarīt kaitējumu jūsu
īpašumam, režīmos Dzesēšana vai Žāvēšana ieteicams iestatīt 1.–3. pozīciju.
Ja šajos režīmos 4.–6. pozīcija tiks iestatīta uz laiku, kas pārsniedz 30 minūtes,
gaisa plūsmas virziens automātiski tiks mainīts uz 3. pozīciju.
• Izmantojot mobilo lietotni (nepieciešama papildu bezvadu LAN vadība),
vertikālajai gaisa plūsmai var iestatīt kādu no 4. pozīcijām.
2. Nospiediet
Lai kontrolētu ventilatora griešanās ātrumu, nospiediet pogu
))
(Mazs)
6
4 vai 3
Pirms taimera iestatīšanas, lūdzu, pielāgojiet pulksteni. (Skatiet sadaļu
“Tālvadības pults sagatavošana”).
5.1. Ventilatora ātruma iestatīšana
(Vidējs)
3
1
■■ Taimera iestatīšanas procedūra
5. GAISA PLŪSMAS IESTATĪJUMI
(Liels)
4
PIEZĪMES: Ja mirgo iekštelpas ierīces indikators [
], no jauna
iestatiet pulksteni un taimeri. Šis indikators mirgo tad, ja
rodas iebūvēta pulksteņa darbības atteice strāvas padeves
pārtraukuma dēļ. (Skatiet šeit: 10. lappusē.)
Ja 30 sekundes nenospiežat pogu, tiks iestatīta attēlotā
temperatūras vienība.
(Automātisks)
1
6. TAIMERA REŽĪMI
Tiks parādīta pašreizējā temperatūras vienība. (Rūpnīcas
iestatījums: °C)
4. Nospiediet
Pagriešanas darbība ar pogu
.
Temperatūras iestatījumi tiek pārslēgti par 0,5 °C grādu.
3. Nospiediet
1⇄2⇄3 ⇄ 4⇄5⇄6
Maina ar pogu
.
.
4. Iestatiet katru taimera darbību.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet tālāk esošos norādījumus par
katru taimera iestatījumu.
5. Nospiediet
, lai pabeigtu taimera iestatīšanu.
Esiet tuvu iekštelpu ierīcei.
• Lai atceltu taimera iestatīšanu procedūras laikā, nospiediet atkal
.
■ Nedēļas taimera piemēri
6.1. Nedēļas taimeris
1. piemērs
■ Iestatījumu informācija
1. Atlasiet nedēļas taimeri, kas noradīts sadaļas “Taimera
iestatīšanas procedūra” 2. darbībā.
(
2. Nospiediet
nedēļas dienu.
),
lai atlasītu programmas numuru un
Atlasītais programmas numurs (1~4) un nedēļas diena mirgos.
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
3. Nospiediet
Svētdiena
Programmas numurs
.
(
),
Nedēļas diena
atlasītu taimera darbību.
(Ieslēgšanas taimeris)
(Izslēgšanas taimeris)
5. Nospiediet
.
6. Nospiediet
(
* Ja 4. darbībā izvēlējāties “Bez taimera”, iestatīšanas displejs
atgriezīsies pie 1. darbības.
),
lai iestatītu laiku vai izslēgšanās laiku.
.
* Ja 4. darbībā izvēlējāties “Izslēgšanas taimeris”, iestatīšanas
displejs atgriezīsies pie 1. darbības.
(
8. Nospiediet
),
lai iestatītu temperatūru.
Temperatūras iestatīšanas diapazons
Automātiskais,
18,0-30,0 °C
dzesēšanas
* Pat tad, ja iestatāt 10,0, 16,0-17,5 °C,
vai sausināšanas
gaisa kondicionētājs darbosies 18,0 °C
režīms:
temperatūras režīmā.
Sildīšanas režīms: 10,0 vai 16,0-30,0 °C
.
Iestatīšanas displejs atgriezīsies pie 1. darbības.
10. Nospiediet
, lai pabeigtu iestatīšanu.
Esiet tuvu iekštelpu ierīcei.
PIEZĪMES: [
] indikators iekštelpu ierīcē neieslēdzas, pat ja
iestatīšana ir pabeigta.
.
• Ja vēlaties atgriezties uz iepriekšējo soli, nospiediet
(
) , lai pārlūkotu
• Lai pārbaudītu grafiku, izmantojiet
nedēļas taimera iestatījumus 1. darbībā.
Lai pabeigtu pārbaudi, nospiediet
.
• Lai deaktivizētu nedēļas taimeri, nospiediet pogu
, kamēr
tālvadības pults displejā tiek rādīta ikona
.
Indikators pazudīs.
PIEZĪMES:
• Darbības režīmi būs tādi paši, kā tie, kad tika apturēta pēdējā laika darbība,
tādēļ darbības režīmu Dzesēšana → Sildīšana → Dzesēšana →Sildīšana
nevarēs automātiski iestatīt.
• Vienlaikus iestatot ieslēgšanas un izslēgšanas taimeri, darbosies
ieslēgšanas taimeris.
• Ja vienlaikus iestatīti divi ieslēgšanas taimeri, gaisa kondicionētājs
darbosies pēc programmas numura.
• Nedēļas taimeri un citus taimerus nevar izmantot vienlaikus.
Ja izmantojat ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri, programmas taimeri
vai miega taimeri, kamēr ir aktivizēts nedēļas taimeris, nedēļas
taimeris tiek deaktivizēts.
Šādā gadījumā aktivizējiet nedēļas taimeri pēc tam, citi taimeri ir
beiguši darbu.
• Ja ir pievienota vadu tālvadības pults (pēc izvēles), šī funkcija ir ierobežota.
17:00
23:00
3.
programma
Izslēgta
4.
programma
Ieslēgta
Izslēgta
28 °C
Atgrieziešanās Došanās
mājās
gulēt
Došanās uz
dabu
1.
programma
Izslēgta
(Ieslēgta) (Ieslēgta)
2.
programma
Izslēgta
(Ieslēgta)
3.
programma
Izslēgta
(Ieslēgta)
4.
programma
Izslēgta
2. piemērs: Temperatūras iestatījumus var norādīt, izmantojot nedēļas
taimera ieslēgšanas taimeri.
7:00
9:00
Ieslēgta
28 °C
9. Nospiediet
11:00
2.
programma
(Bez taimera
iestatījumiem)
1. programma
7. Nospiediet
9:00
Sestdiena
4. Nospiediet
(Bez taimera)
7:00
Pirmdiena
1.
programma
līdz
Piektdiena Ieslēgta
26 °C
Pamošanās
17:00
2. programma
23:00
3. programma
Ieslēgta
26 °C
4. programma
Ieslēgta
27 °C
Ieslēgta
28 °C
6.2. Ieslēgšanas taimeris vai izslēgšanas
taimeris
1. Atlasiet ieslēgšanas vai izslēgšanas taimeri, kas noradīts
sadaļas “Taimera iestatīšanas procedūra” 2. darbībā.
(
2. Nospiediet
laiku.
),
lai iestatītu laiku vai izslēgšanās
Nospiežot pogu: laiks mainīsies par + 5/-5 minūtēm.
Nospiežot un turot pogu: laiks mainīsies par +10/-10 minūtēm.
• Lai deaktivizētu ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri, nospiediet pogu
, kamēr tālvadības pults displejā tiek rādīta ikona
.
Indikators pazudīs.
6.3. Programmas taimeris
1. Ieslēgšanas un izslēgšanas taimeru iestatīšana (Skatiet
“6.2. Ieslēgšanas taimeris vai izslēgšanas taimeris”).
2. Atlasiet programmas taimeri, kas noradīts sadaļas “Taimera
iestatīšanas procedūra” 2. darbībā.
Vispirms darbojas taimeris, kura iestatīšanas laiks ir tuvāks pašreizējam
laikam.
Taimera darbības secība tiek parādīta šādi:
Taimeris
Tālvadības pults displeja indikators
Ieslēgšanas→izslēgšanas taimeris
Izslēgšanas→ieslēgšanas taimeris
PIEZĪMES: Programmas taimeri var iestatīt tikai 24 stundu periodam.
6.4. Miega taimeris
1. Atlasiet miega taimeri, kas noradīts sadaļas “Taimera
iestatīšanas procedūra” 2. darbībā.
(
2. Nospiediet
apstājas.
),
lai iestatītu laiku, līdz darbība
Ik reizi nospiežot pogu, laiks mainās šādi:
0H
30M
(30 min)
1H
00M
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
• Lai deaktivizētu miega taimeri, nospiediet pogu
tālvadības pults displejā tiek rādīta ikona
.
Indikators pazudīs.
9H
00M
stundas
, kamēr
Lv-6
Miega taimera darbības laikā iestatījuma temperatūra mainās, kā
parādīts nākamajā attēlā.
Sildīšanas režīmā
Dzesēšanas vai žāvēšanas režīmā
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Iestatīt laiku
Iestatīt
temperatūru
30 min.
1 stundas
1 stundas
1,5 stundas
1 °C
Iestatīt laiku
2 °C
Pēc iestatītā laika gaisa kondicionētājs tiek izslēgts.
7. ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMI
Tas ietaupa vairāk elektrības nekā citi darbības režīmi, mainot iestatīto
temperatūru līdz vidējas pakāpes iestatījumam.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu ekonomisko režīmu,
))
.
Iedegsies iekštelpas ierīces indikators [
Darbības
režīms
Dzesēšana/
Žāvēšana
Par dažiem grādiem augstāka nekā iestatītā
temperatūra
Sildīšana
Par dažiem grādiem zemāka nekā iestatītā temperatūra
PIEZĪMES:
• Dzesēšanas, sildīšanas vai žāvēšanas režīmā šīs darbības
maksimālais rezultāts ir aptuveni 70% no parastās darbības.
• Šo darbību nevar veikt automātiskā režīma temperatūras
uzraudzības laikā.
7.2. Cilvēka klātbūtnes sensors enerģijas
taupīšanai
BRĪDINĀJUMS
• Nelietojiet šo funkciju, ja telpā ir tikai zīdaiņi, bērni,
vecāki cilvēki vai slimi cilvēki.
UZMANĪBU
• Nelietojiet šo funkciju servera telpās vai citās vietās,
kur telpā nav neviena cilvēka.
• Nenovietojiet lielus priekšmetus cilvēka klātbūtnes
sensora tuvumā. Arī sildīšanas ierīces jāglabā ārpus
sensora uztveršanas zonas.
Ja telpā neviena nav, gaisa kondicionētājs darbojas mēreni, lai
nepieļautu elektrības tērēšanu.
(Ierīces iegādes laikā šī funkcija ir ieslēgta.)
.
Kamēr ir aktivizēta enerģijas taupīšanas programma,
ieslēdzas tālvadības pults displejā.
PIEZĪMES:
• Turpmāk minētās darbības ignorēs enerģijas taupīšanas
programmu.
-- Miega taimera darbība
-- 10 ˚C sildīšanas darbība
• Enerģijas taupīšanas programma var nedarboties, ja telpas
temperatūra būtiski atšķiras no temperatūras, kas noteikta
temperatūras iestatījumā, piemēram, uzreiz pēc darbības sākšanas.
Lv-7
Telpas temperatūra
(Ja neviena nav)
Darbības
režīms
Dzesēšana/
Žāvēšana
Augstāka par iestatīto temperatūru (maks. +2 ˚C)
Sildīšana
Zemāka par iestatīto temperatūru (maks. -4 ˚C)
Automātiski
Atkarībā no darbības režīma (dzesēšana/sildīšana/
sausināšana).
Sāna skats
7m
Skats no augšas
7m
90°
].
Telpas temperatūra
Lai mainītu iestatījumu, nospiediet
))
Cilvēka klātbūtnes sensors iekštelpās nosaka cilvēku kustību.
Ja telpā aptuveni 20 minūtes neviena nav, temperatūra tiks regulēta
automātiski.
Ja kāds ienāk telpā, gaisa kondicionētājs automātiski pārslēgsies uz
sākotnējo iestatījumu stāvoklī.
Cilvēka klātbūtnes sensora diapazona noteikšana
7.1. Economy darbība
nospiediet pogu
■■ Sīkāka informācija par enerģijas taupīšanas
programmu
50°
50°
PIEZĪMES: Tā kā cilvēku klātbūtnes sensors konstatē cilvēku izdalīto
infrasarkano staru gaismu, tālāk aprakstītajos gadījumos
noteikšana var nebūt pareiza.
Situācijas, kad sensors nosaka, ka telpā neviena nav pat tad, ja tur
kāds ir
• Kad temperatūra ir augsta, un atšķirība starp cilvēku ķermeņa
temperatūru ir maza. (Piemēram, vasarā, kad temperatūra ir 30 ˚C
vai augstāka.)
• Ja telpā kāds ir, bet ilgstoši nepārvietojas.
• Ja kāds ir paslēpies aiz dīvāna, citām mēbelēm, stikla, vai līdzīgos
apstākļos.
• Ja kāds valkā īpaši biezas drēbes un stāv ar muguru pret sensoru.
Situācijas, kad sensors kļūdaini nosaka, ka telpā ir cilvēki pat tad,
ja telpā neviena nav
• Ja telpā pārvietojas suns vai kaķis.
• Ja vējā plīvo aizkari vai augi.
• Ja telpā ir apsildes ierīces, gaisa mitrinātāji vai elektroierīces,
piemēram, darbojas grozāmi elektriskie ventilatori.
7.3. Ventilatora vadība enerģijas taupīšanai
Dzesēšanas darbības laikā, telpas temperatūrai
sasniedzot iestatīto temperatūru, iekštelpas
ierīces ventilators griežas ar pārtraukumiem, lai
taupītu enerģiju. (Ierīces iegādes laikā šī funkcija
ir ieslēgta.)
Lai mainītu iestatījumu, veiciet tālāk
norādītās darbības.
1. Nospiediet , līdz vienīgi pulkstenis tiek parādīts tālvadības
pults displejā.
2. Nospiediet un turiet
ilgāk par 5 sekundēm.
Pašreizējais ventilatora kontroles statuss (
3. Nospiediet
vai deaktivizētu (
4. Nospiediet
) tiek attēlots.
, lai pārslēgtos starp aktivizētu (
).
, lai sūtītu iestatījumu uz iekštelpu ierīci.
Displejs atgriezīsies sākotnējā ekrānā.
PIEZĪMES: Ja 30 sekundes pēc tam nenospiežat nevienu pogu,
tiek parādīts,
izslēgsies. Šādā gadījumā atkārtojiet
iestatījumu no 2. darbības.
)
8. CITAS DARBĪBAS
9. UZSTĀDĪŠANAS IESTATĪJUMI
8.1. Lielas jaudas darbība
9.1. Tālvadības pults personalizētā koda iestatīšana
Lielas jaudas darbības režīmā gaisa kondicionētājs darbosies ar
maksimālo jaudu un ar spēcīgu gaisa plūsmu, lai ātri atdzesētu vai
sasildītu telpu.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu lielas jaudas režīmu,
))
nospiediet pogu
.
Pēc funkcijas ieslēgšanas iekštelpu ierīce atskaņos divus īsus
skaņas signālus.
Deaktivizējot režīmu, iekštelpas ierīce atskaņos vienu īsu skaņas
signālu.
Lielas jaudas darbība tiek automātiski izslēgta šādās situācijās:
• ierīce noteiktu laiku darbojas ar maksimālo jaudu un temperatūra
telpā sasniedz temperatūru, kas tika iestatīta režīmā Dzesēšana,
Žāvēšana vai Sildīšana;
• 20 minūtes pēc lielas jaudas režīma aktivizēšanas.
PIEZĪMES:
• Gaisa plūsmas virziens un ventilatora ātrums tiek kontrolēti
automātiski.
• Lielas jaudas režīmu nevar aktivizēt vienlaicīgi ar ekonomisko
režīmu.
• Lielas jaudas darbība ignorē tālāk norādītās darbības. Ja ir iestatītas
šādas darbības, tās sāksies pēc lielas jaudas darbības beigām.
-- Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms
-- Enerģijas taupīšanas programma
• Ja ir pievienota vadu tālvadības pults (pēc izvēles), šī funkcija ir
ierobežota.
8.2. Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa
režīms
Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa darbība samazina ārējās ierīces
trokšņa līmeni. Šīs darbības laikā kompresora rotācijas reižu skaits
samazinās un ārējās ierīces ventilators griežas lēni.
Nospiediet
))
, lai aktivizētu/deaktivizētu ārējās ierīces
zema trokšņa līmeņa darbību.
Kamēr ir aktivizēta ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa darbība,
tiek parādīts tālvadības pultī.
Iestatījums tiek saglabāts pat tad, ja gaisa kondicionētājs ir izslēgts.
PIEZĪMES:
• Šo darbību nevar veikt vienlaikus ar ventilatora režīmu,
sausināšanas režīmu un lielas jaudas darbību.
• Ja ir pievienota vadu tālvadības pults (pēc izvēles), šī funkcija ir
ierobežota.
8.3. 10 °C sildīšanas darbība
10 °C sildīšanas darbība telpas temperatūru uztur 10 °C, kā arī novērš,
lai istabas temperatūra pārāk nepazeminātos.
Nospiediet
))
, lai aktivizētu 10 °C sildīšanas darbību.
Iekštelpu ierīce atskaņo vienu īsu skaņas signālu un [
indikators, kas atrodas uz iekštelpu ierīces, ieslēgsies.
Nospiediet
))
]
, lai izslēgtu gaisa kondicionieri.
Indikators [
] izslēgsies.
PIEZĪMES:
• 10 °C sildīšanas darbības laikā derīgs ir tikai
un
.
• Ja telpas temperatūra ir pietiekami silta, šī darbība netiks izpildīta.
• Ja ir pievienota vadu tālvadības pults (pēc izvēles), šī funkcija ir
ierobežota.
Iestatot iekštelpu ierīces un tālvadības pults personalizēto kodu, varat
norādīt gaisa kondicionētāju, kuru vada tālvadības pults.
Ja telpā ir divi vai vairāki gaisa kondicionētāji un vēlaties tos lietot
atsevišķi, iestatiet personalizēto kodu (iespējamas 4 izvēles).
PIEZĪMES: Ja iekštelpu ierīcē un tālvadības pultī atšķiras kodi, iekštelpu ierīce
nevar uztvert signālu no tālvadības pults.
Kā iestatīt tālvadības pults personalizēto kodu
1. N
ospiediet
, līdz vienīgi pulkstenis tiek parādīts tālvadības
pults displejā.
2. N
ospiediet un turiet
5 sekundēm.
ilgāk par
Tiks parādīts pašreizējais personalizētais
kods (sākotnēji iestatīts uz A).
3. Nospiediet
, lai
mainītu personalizēto kodu starp
A↔B↔C↔D (
).
* Saskaņojiet displejā parādāmo kodu ar
gaisa kondicionētāja personalizēto kodu.
4. Nospiediet atkal
.
Personalizētais kods tiks iestatīts.
Displejs atgriezīsies pulksteņa displejā.
• Lai mainītu gaisa kondicionētāja personalizēto kodu, sazinieties ar
pilnvarotu servisa personālu (sākotnēji iestatīts uz A).
• Ja 30 sekunžu laikā nenospiedīsiet nevienu pogu, kad tiek attēlots
personalizētais kods, displejs atgriežas pulksteņa displejā. Šādā
gadījumā atkārtojiet iestatījumu no 2. darbības.
• Atkarībā no tālvadības pults, nomainot baterijas, personalizētais
kods var atgriezties A. Šādā gadījumā pēc vajadzības atiestatiet
personalizēto kodu. Ja nezināt gaisa kondicionētāja personalizēto
kodu, izmēģiniet katru no personalizētajiem kodiem, līdz atrodat
to, kas darbina gaisa kondicionētāju.
10. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
UZMANĪBU
• Pirms šī produkta tīrīšanas, pārliecinieties, ka tas ir
izslēgts; atvienojiet strāvas padevi.
• Pirms uzsākat ekspluatāciju, pārbaudiet, ka gaisa
ieplūšanas atvere ir pilnīgi aizvērta. Nepilnīga gaisa
ieplūšanas atveres slēgšana var ietekmēt pienācīgu
gaisa kondicionētāja darbību.
• Esiet uzmanīgs un nenometiet ieplūdes režģi.
• Ja filtru tīrīšana ir jāveic lielā augstumā, sazinieties ar
pilnvarotu apkopes personālu.
• Lai izvairītos no traumām, nekad neaiztieciet alumīnija
dzesēšanas ribas iekštelpas ierīces karsta gaisa
izplūšanas vietā, tostarp uzstādot ierīci vai veicot tās
tehnisko apkopi.
• Nepakļaujiet iekštelpas ierīci insekticīdu vai matu
lakas iedarbībai.
• Veicot ierīces tehnisko apkopi, nestāviet uz slidenas,
nestabilas virsmas.
Gaisa attīrīšanas filtri
(Apple katehīna filtrs, jonu dezodorizācijas filtrs)
Ieplūdes režģis
Iekštelpas
ierīces korpuss
Gaisa filtri
Lv-8
Tīrīšanas darbību biežums ir parādīts nākamajā tabulā.
Darbība
Iekštelpas ierīces korpusa tīrīšana
Biežums
Kad tiek ievērots
Gaisa filtru tīrīšana
1. Atveriet ieplūdes režģi, līdz tas nofiksējas.
Ieplūdes režģa tīrīšana
Gaisa filtru tīrīšana
Ik pēc divām nedēļām
Jonu dezodorizācijas filtra tīrīšana
Ik pēc 3 mēnešiem
Apple-catechin filtra nomaiņa
(Modeļa nosaukums: UTR-FA13-1)
Jonu dezodorizācijas filtrs
(Modeļa nosaukums: UTR-FA13-2)
Ik pēc 3 gadiem
* Gaisa tīrīšanas filtri tiek pārdoti atsevišķi. Kad tos ir nepieciešams
mainīt, lūdzu, sazinieties ar pirkuma veikalu.
2. Noņemiet gaisa filtrus.
Paceliet gaisa filtra rokturi augšup, atvienojiet divas apakšējās
tapas un izņemiet gaisa filtru.
Gaisa filtra rokturis
Iekštelpas ierīces korpusa tīrīšana
PIEZĪMES:
• Neizmantojiet ūdeni, kas karstāks par 40 °C.
• Nelietojiet abrazīvus tīrītājus, gaistošus šķīdinātājus, piemēram,
benzolu vai citu šķīdinātāju.
1. Viegli noslaukiet iekštelpas ierīces korpusu ar mīkstu drānu,
kas samitrināta ar siltā ūdenī.
2. Viegli noslaukiet iekštelpas ierīces korpusu ar sausu mīkstu drānu.
Ieplūdes režģa tīrīšana
Cilnes (2 vietas)
3. Notīriet putekļus, izmantojot vienu no šīm metodēm:
• tīriet ar putekļu sūcēju;
• mazgājiet siltu ūdeni, kam pievienots tīrīšanas līdzeklis. Pēc
mazgāšanas gaisa filtri jānožāvē, novietojot ēnā.
■■ Ieplūdes režģa noņemšana
4. Nomainiet gaisa filtrus.
2. Piesardzīgi izspiediet uz āru kreiso un labo stiprinājuma
vārpstu un pēc tam izņemiet ieplūdes režģi.
5. Aizveriet ieplūdes režģi.
1. Atveriet ieplūdes režģi.
Salāgojiet gaisa filtra malas ar paneli un pilnībā iespiediet uz iekšu.
Abām apakšējām tapām jābūt pareizi ievietotām tām paredzētajās
iekštelpas ierīces korpusa atverēs.
Lai ieplūdes režģi pilnībā aizvērtu, piespiediet to četrās vietās.
PIEZĪMES: Ja gaisa filtrā uzkrājas netīrumi, tiks samazināta gaisa
plūsma un nelabvēlīgi ietekmēta ierīces veiktspēja, kā arī
ierīce darbosies skaļāk.
■■ Ieplūdes režģa tīrīšana
1. Mazgājiet ieplūdes režģi maigi ar ūdeni vai maigi noslaukiet
to ar mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī.
2. Slaukiet ieplūdes režģi ar sausu mīkstu drānu.
■■ Ieplūdes režģa uzstādīšana
1. Turot ieplūdes režģi horizontāli, uzstādiet kreiso un labo
stiprinājuma vārpstu spilvena blokos paneļa augšpusē.
Atbilstoši ievietojiet visas vārpstas, līdz tās nofiksējas tām
paredzētajā vietā.
2. Aizveriet ieplūdes režģi.
Jonu dezodorizācijas filtra tīrīšana un Applecatechin filtra nomaiņa
1. Noņemiet gaisa filtrus. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā “Gaisa
filtru tīrīšana”.
2. Noņemiet gaisa tīrīšanas filtrus no gaisa tīrīšanas filtru
turētāja.
Gaisa attīrīšanas filtra turētājs
Gaisa attīrīšanas filtrs
3. Skalojiet jonu dezodorizācijas filtru (gaiši zils) ar karstu
augstspiediena ūdeni, līdz filtru virsma pārklājas ar ūdeni.
4. Jonu dezodorizācijas filtru viegli nomazgājiet ar atšķaidāmu
neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Neskrāpējiet un neberziet, pretējā gadījumā dezodorēšanas efekts
var samazināties.
5. Kārtīgi izskalojiet dezodorizācijas filtru ar ūdens strūklu.
6. Žāvējiet jonu dezodorizācijas filtru ēnā.
3. Lai ieplūdes režģi pilnībā aizvērtu, piespiediet to četrās vietās.
7. Noņemiet Apple-catechin filtru (gaiši zaļš) no gaisa tīrīšanas
filtra turētāja.
8. Ievietojiet jaunos vai nomazgātos gaisa attīrīšanas filtrus
gaisa attīrīšanas filtru rāmjos.
PIEZĪMES: Pēc iepakojuma atvēršanas pēc iespējas ātrāk izmantojiet
Apple-catechin filtru. Gaisa attīrīšanas efekts samazinās, ja
filtri tiek atstāti atvērtā iepakojumā.
Lv-9
9. Uzstādiet gaisa filtriem gaisa attīrīšanas filtru turētājus.
Savienojiet fiksatorus abos filtra galos ar diviem āķiem gaisa
attīrīšanas filtra rāmja aizmugurē.
Āķis (2 vietās aizmugurē)
11. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
■■ Apsilde
Šī gaisa kondicioniera darbība pamatojas uz siltumsūkņa darbības
principiem, kad tiek absorbēts siltums no āra gaisa un pārvadīts uz
iekštelpu ierīci. Rezultātā samazinās veiktspējas rādītāji, jo krītas āra
gaisa temperatūra.
Ja uzskatāt, ka apsilde netiek veikta atbilstoši, ieteicams izmantot šo
gaisa kondicionētāju kopā ar cita veida sildierīci.
Fiksators (2 vietas)
PIEZĪMES: Pārliecinieties, vai gaisa attīrīšanas filtrs nav izvirzījies
ārpus rāmja.
10. Savienojiet sešas fiksācijas vietas gaisa tīrīšanas filtra
turētāja augšā un apakšā ar gaisa filtra āķiem.
Filtra aizmugure
■■ Automātiskās atkausēšanas darbība
Ja āra temperatūra ir ļoti zema ar augstu mitruma procentu, sildīšanas
darbības laikā uz āra ierīces var veidoties sarma, un tas var samazināt
produkta darbības veiktspēju.
Aizsardzībai pret aizsalšanu šis gaisa kondicionētājs ir aprīkots ar
mikrodatoru kontrolētu automātiskās atkausēšanas funkciju.
Sarmas veidošanās gadījumā gaisa kondicionētājs īslaicīgi izslēgsies,
un īsu brīdi darbosies atkausēšanas kontūrs (ne vairāk par 15 minūtēm).
Šīs darbības laikā mirgo iekštelpas ierīces indikators [ ].
Ja pēc sildīšanas darbības uz ārējās ierīces veidojas sarma, ārējā
ierīce pēc dažu minūšu darbošanās automātiski apstājas. Pēc tam tiek
aktivizēta automātiskās atkausēšanas darbība.
■■ Automātiskā restarta funkcija
Fiksācijas vieta,
āķis (6 vietas)
11. Nomainiet gaisa filtrus un aizveriet ieplūdes režģi. Skatiet
4.–5. darbību sadaļā “Gaisa filtru tīrīšana”.
Jonu dezodorizācijas filtrs
1. Noņemiet gaisa filtrus. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā “Gaisa filtru
tīrīšana”.
2. No gaisa attīrīšanas filtra turētāja izņemiet jonu
dezodorizācijas filtru (gaiši zils).
3. Uzstādiet jauno jonu dezodorizācijas filtru.
Pēc ierīces ilgākas neizmantošanas
Ja iekštelpas ierīci paredzēts izslēgt uz vienu mēnesi vai ilgāk, pusi
dienas darbiniet ierīci ventilatora režīmā, lai rūpīgi nožāvētu iekšējās
daļas, un pēc tam varat aktivizēt normālas darbības režīmu.
Ja rodas strāvas padeves pārtraukums, piemēram, elektroapgādes
pārtraukums, gaisa kondicionētājs apstājas. Bet tas restartējas
automātiski un veic iepriekšējo darbību, kad elektroenerģijas padeve
tiek atsākta.
Ja strāvas padeves pārtraukšana notiek pēc tam, kad taimeris ir
iestatīts, skaitot atpakaļ, taimeris tiek atiestatīts.
Kad energoapgāde tiek atjaunota, iekštelpas ierīces indikators [
]
sāk mirgot, tādējādi paziņojot, ka radās taimera kļūme. Šādā gadījumā
atiestatiet pulksteņa un taimera iestatījumus.
■■ Traucējumi, kurus izraisa citas elektriskās
ierīces
Citu elektrisko ierīču izmantošana, piemēram, elektriskā skuvekļa vai,
tuvumā lietojot bezvadu radio raidītāju, var izraisīt gaisa kondicioniera
darbības traucējumus.
Ja rodas šādi darbības traucējumi, izslēdziet slēgiekārtu. Tad ieslēdziet
to no jauna un atsāciet darbību, izmantojot tālvadības pulti.
■■ Iekštelpas ierīces temperatūra un mitruma
diapazons
Pieļaujamie temperatūras un mitruma diapazoni ir norādīti tālāk.
Iekštelpu temperatūra
Papildu pārbaude
Ja iekštelpas ierīce ilgu periodu netika ieslēgta, tajā varēja uzkrāties
putekļi, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces veiktspēju pat tad, ja tā tika
pareizi glabāta.
Šādā gadījumā ieteicams veikt ierīces pārbaudi.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar
sertificēts apkopes personāls.
Filtra indikatora atiestatīšana (īpašs iestatījums)
Šo funkciju var izmantot, ja tā tiek pareizi iestatīta uzstādīšanas laikā.
Lai izmantotu šo funkciju, sazinieties ar pilnvaroto apkopes personālu.
Kad indikatora lampiņa deg šādi, iztīriet gaisa filtru:
))
Indikatora
lampiņa
Mirgošanas kārtība
Mirgo 3 reizes ar 21 sekundes intervālu
Dzesēšana/
Žāvēšana
[°C]
no 18 līdz 32
Sildīšana
[°C]
no 16 līdz 30
[%]
80 vai mazāk *1)
Iekštelpu mitrums
*1) Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots nepārtraukti daudzas stundas,
uz tā virsmas var kondensēties ūdens, kas var sākt pilēt.
• Ja ierīce darbojas citos apstākļos, nevis atļautajā temperatūras
diapazonā, gaisa kondicioniera darbība var tikt apturēta, jo strādā
automātiskais aizsargslēdzis.
• Atkarībā no darba apstākļiem siltummainis var sasalt, izraisot ūdens
noplūdi vai citus darbības traucējumus (režīmā Dzesēšana vai
Žāvēšana).
■■ Cita informācija
• Nelietojiet gaisa kondicionētāju citiem nolūkiem, izņemot telpu
dzesēšanu/žāvēšanu, telpu apsildi vai ventilēšanu.
• Ārējas ierīces pieļaujamos temperatūras un mitruma diapazonus
skatiet ārējās ierīces uzstādīšanas rokasgrāmatā.
Pēc tīrīšanas noregulējiet filtra indikatoru, uz 2 sekundēm vai mazāk
uz iekštelpas ierīces bloka.
nospiežot
Lv-10
12. KOMPLEKTĀCIJA PĒC IZVĒLES
3. darbība. W-LAN adaptera pievienošana
UZMANĪBU
12.1. Vadu tālvadības pults
• Pievienojot vai atvienojot šo izstrādājumu, noteikti
izslēdziet gaisa kondicionētājam energoapgādi, lai
izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.
Var izmantot opcionālu vadu tālvadības pulti.
Jūs varat vienlaikus izmantot gan vadu, gan bezvadu tālvadības pulti.
Tomēr noteiktas bezvadu tālvadības pults funkcijas ir ierobežotas. Ja
iestatīsiet ierobežotās funkcijas, būs dzirdama pīkstoša skaņa un uz
iekštelpas ierīces mirgos [ ], [ ], [
] un [
] indikators.
<Bezvadu pults ierobežotās funkcijas>
Lietojot kopā ar vadu tālvadības pulti (2 vadu tips)
• Nedēļas taimera darbība
• Lielas jaudas darbība
• Ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa režīms
• 10 °C sildīšanas darbība
• Neievietojiet pirkstus, kociņus un citus priekšmetus šī
izstrādājuma savienojuma daļā un iekštelpas ierīces
pieslēgvietā. Citādi var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens vai tikt bojāts izstrādājums.
• Pievienojot vai atvienojot šo izstrādājumu, nestāviet
uz nestabilas virsmas, lai izvairītos no ievainojumiem.
1. Noteikti izslēdziet gaisa kondicionētāju un atvienojiet
jebkādus barošanas avotus.
2. Atveriet ieplūdes režģi.
Jūs varat izmantot vadu tālvadības pulti un bezvadu LAN vadību (pēc izvēles).
Tomēr dažas mobilās lietotnes darbības ir ierobežotas.
Grupas vadība
Ar vienu tālvadības pulti var kontrolēt līdz 16 gaisa kondicionieriem. Visi
gaisa kondicionieri tiks darbināti ar vienādiem iestatījumiem.
PIEZĪMES:
• Deaktivizējiet bezvadu tālvadības pults enerģijas taupīšanas
programmu (cilvēka klātbūtnes sensors), kad izmantojat grupas
vadību. Pretējā gadījumā nevarēsiet lietot gaisa kondicionieri ar
tālvadības pulti.
• Nevar izmantot grupas vadību un bezvadu LAN vadību kopā.
3. Atveriet W-LAN adaptera vāciņu, līdz tas nofiksējas.
12.2. Bezvadu LAN vadība
PIEZĪMES: Izmantojot ārējo ievadi/izvadi (pēc izvēles), bezvadu LAN
vadību nevar izmantot.
Ja nepieciešams, var izmantot bezvadu LAN vadību.
Mobilās programmas lietošanas norādījumus skatiet šīs mobilās
programmas lietošanas instrukcijā.
Pierakstiet SSID un PIN kodu tālāk sniegtajā tabulā.
4. Pievienojiet W-LAN adapteri iekštelpas ierīces pieslēgvietai
tādā virzienā, kā parādīts attēlā.
Uzlīmes puse
Bezvadu LAN etiķete
MAC: 
SSID :AP-WF-
PIN: 
Savienojuma
pieslēgvieta
Informācija par W-LAN adapteri
SSID
PIN
Google Play ir reģistrēta uzņēmuma Google Inc. preču zīme.
App store ir uzņēmuma Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta
ASV un citās valstīs.
Bezvadu LAN vadības iestatījumi
1. darbība. Lietojumprogrammatūras instalēšana
1. Atkarībā no viedtālruņa vai planšetdatora veida atveriet
pakalpojumu “Google Play” vai “App Store”.
2. Meklējiet “FGLair”.
3. Instalējiet lietojumprogrammatūru (mobilo programmu),
izpildot ekrānā parādītos norādījumus.
2. darbība. Lietotāja reģistrācija
1. Atveriet instalēto mobilo programmu.
2. Reģistrējiet lietotāju (ar viedtālruni vai planšetdatoru),
izpildot mobilās programmas konta izveides sadaļā
sniegtos norādījumus.
Lv-11
5. Aizveriet W-LAN adaptera vāciņu un ieplūdes režģi.
4. darbība. Gaisa kondicioniera reģistrācija (savienošana
pārī ar W-LAN adapteri)
PIEZĪMES:
• Pirms sākat šo iestatīšanas darbību, pievienojiet gaisa
kondicionētāja barošanas avotu un 60 sekundes vai ilgāk uzgaidiet.
• Pārbaudiet, vai viedtālrunis vai planšetdators ir saistīts ar bezvadu
maršrutētāju, ko savienojat ar gaisa kondicionieri. Iestatījums
nedarbosies, ja tas nav savienots ar to pašu bezvadu maršrutētāju.
• Lai nodrošinātu 2 vai lielāka skaita gaisa kondicionieru vadību ar to pašu
viedtālruni vai planšetdatoru, atkārtojiet izvēlētā režīma iestatīšanu.
)) Reģistrējiet gaisa kondicionētāju, ievērojot FUJITSU
GENERAL tīmekļa vietnē pieejamajā tiešsaistes
rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
www.fujitsu-general.com/global/support/
Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīta tikai tālvadības pults
iestatīšanas procedūra.
<Piekļūšana tiešsaistes rokasgrāmatai>
1. Pierakstieties mobilajā lietotnē.
2. Atveriet mobilās lietotnes sānu izvēlni un pieskarieties
pogai [Help] (Palīdzība).
3. Pieskaries vienumam [W-LAN Support] (WLAN atbalsts).
Kad reģistrācija tiks pabeigta, iedegsies iekštelpas ierīces indikators [
].
Uzziņām
<Manual mode> (Manuālais režīms)
Tālvadības pults iestatīšanas procedūra
PIEZĪMES: Ja 60 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības
pults poga, tālvadības pults displejā tiks parādīts sākotnējais
displejs.
3. Nospiediet
, izmantojot tālvadības
.
1. Nospiediet
, līdz vienīgi pulkstenis tiek
parādīts tālvadības pults displejā.
Iekštelpas ierīcei tiek aktivizēts manuālais režīms,
un mirgos iekšējās ierīces [
] indikators.
PIEZĪMES: Ja reģistrācija netiek pabeigta dažu minūšu laikā, manuālais
režīms tiek atcelts un [
] indikators izslēdzas.
Šādā gadījumā, lūdzu, atkārtojiet tālvadības pults iestatīšanu.
<Button mode> (Pogas režīms)
Tālvadības pults iestatīšanas procedūra
PIEZĪMES: Ja 60 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults
poga, tālvadības pults displejā tiks parādīts sākotnējais displejs.
1. Nospiediet
, līdz vienīgi pulkstenis tiek
parādīts tālvadības pults displejā.
2. Nospiediet un turiet tālvadības pultī
ilgāk par 5 sekundēm.
Tālvadības pults displejā tiks parādīts
3. Nospiediet
.
4. Atlasiet vienumu
pults pogu
5. Nospiediet
• ja tiek nomainīts bezvadu maršrutētājs;
• ja šis izstrādājums tiek izmests;
• ja šis izstrādājums tiek nodots trešajai pusei.
WLAN adaptera inicializēšana
PIEZĪMES: Ja 60 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības
pults poga, tālvadības pults displejā tiks parādīts
sākotnējais displejs.
.
.
4. Atlasiet vienumu
pults pogu
5. Nospiediet
.
Inicializējiet (atiestatiet) šo izstrādājumu šādās situācijās:
Gaisa kondicionētāja dzēšana no reģistra
Dzēsiet gaisa kondicionētāju no reģistra, izmantojot mobilo programmu.
(Detalizētu informāciju skatiet mobilās lietotnes lietošanas instrukcijās.)
1. Nospiediet
, līdz vienīgi pulkstenis tiek
parādīts tālvadības pults displejā.
2. Nospiediet un turiet tālvadības pultī
ilgāk par 5 sekundēm.
Tālvadības pults displejā tiks parādīts
Inicializēšana (atiestatīšana)
2. Nospiediet un turiet tālvadības pultī
ilgāk par 5 sekundēm.
Tālvadības pults displejā tiks parādīts
3. Atlasiet vienumu , izmantojot tālvadības
.
pults pogu
4. Nospiediet
.
5. Nospiediet
.
Tālvadības pults displejā ieslēgsies ikona
.
Iekštelpas ierīces indikators [
izslēgsies.
, izmantojot tālvadības
.
.
Iekštelpas ierīcei tiek aktivizēts pogas režīms,
un mirgos iekšējās ierīces [
] indikators
(ieslēgts/izslēgts = 1 s/1 s).
Ja W-LAN adapteris atrod savienojamu W-LAN piekļuves punktu,
mirgošana kļūs lēna (ieslēgts/izslēgts = 2 s/0,5 s).
PIEZĪMES: Ja savienošana ar W-LAN piekļuves punktu netiek
pabeigta dažu minūšu laikā, pogas režīms tiek atcelts
izslēdzas.
un
Šādā gadījumā, lūdzu, atkārtojiet tālvadības pults
iestatīšanu.
.
.
] sāks ātri mirgot un pēc tam
Lietošanas turpināšana
Ja jūs vai trešā puse vēlas turpināt izmantot šo izstrādājumu, veiciet
sadaļā “Gaisa kondicioniera reģistrācija (savienošana pārī ar W-LAN
adapteri)” aprakstīto procedūru, lai izveidotu savienojumu ar citu
bezvadu maršrutētāju.
PIEZĪMES: Bezvadu WLAN iestatīšana nav iespējama, ja iepriekšējais
īpašnieks nav anulējis šī izstrādājuma reģistrāciju vai nav
inicializējis to. Tādā gadījumā sazinieties ar sertificētu
apkopes personālu.
Bezvadu tīkla pagaidu deaktivizēšana
PIEZĪMES: Ja 60 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības
pults poga, tālvadības pults displejā tiks parādīts
sākotnējais displejs.
1. Nospiediet
, līdz vienīgi pulkstenis tiek
parādīts tālvadības pults displejā.
2. Nospiediet un turiet tālvadības pultī
ilgāk par 5 sekundēm.
Tālvadības pults displejā tiks parādīts
3. Atlasiet vienumu
pults pogu
4. Nospiediet
.
.
, izmantojot tālvadības
.*
Ieslēgsies iekštelpas ierīces indikators [
].
* Lai vēlreiz aktivizētu bezvadu LAN, 2. darbībā atlasiet vienumu
.
Lv-12
13. PROBLĒMU NOVĒRŠANA
BRĪDINĀJUMS
Nekavējoties pārtrauciet gaisa kondicionētāja darbību
un atvienojiet strāvas padevi, izslēdzot elektrības
slēdzi, vai arī atvienojiet strāvas kontaktdakšu no
kontaktligzdas tālāk norādītajos gadījumos. Pēc
tam sazinieties ar izplatītāju vai autorizēto tehnisko
personālu.
Ja ierīce ir pieslēgta barošanas avotam, tā nav jāizolē
no barošanas avota, pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
• No ierīces nāk deguma smaka vai dūmi
• No ierīces izplūst ūdens
Nedarbojas vispār.
□□ Vai radies strāvas padeves pārtraukums?
Šajā gadījumā pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta
automātiski atsāk darbību. (Skatiet 10. lappusi.)
□□ Vai slēgiekārta ir izslēgta?
⇒ Ieslēdziet jaudas slēdzi.
□□ Vai nav izsists drošinātājs vai nostrādājusi slēgiekārta?
⇒ Aizstājiet drošinātāju vai atiestatītu automātisko slēdzi.
□□ Vai taimeris darbojas?
⇒ Norādījumus par taimera iestatījuma pārbaudi vai
deaktivizēšanu skatiet 5. lappusē.
Slikta dzesēšanas vai apsildes veiktspēja.
□□ Vai ierīce darbojas citos apstākļos, nevis atļautajā temperatūras
diapazonā?
Šajā gadījumā gaisa kondicionētājs var apstāties, jo strādā
automātiskais aizsargslēdzis.
□□ Vai gaisa filtrs ir netīrs?
⇒ Iztīriet gaisa filtru. (Skatiet 9. lappusi.)
□□ Vai iekštelpu ierīces ieplūdes režģis vai izplūdes ports nav
bloķēts?
⇒ Likvidējiet aizsprostojumu.
□□ Vai telpas temperatūra ir atbilstoši pielāgota?
⇒ Norādījumus par temperatūras iestatījuma maiņu skatiet
5. lappusē.
□□ Vai nav atstāts atvērts logs vai durvis?
⇒ Aizveriet logu vai durvis.
□□ Vai ventilatora ātrums ir iestatīts uz “Quiet” (Kluss)?
⇒ Norādījumus par ventilatora griešanās ātruma maiņu skatiet
5. lappusē.
□□ Vai ir iestatīta ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa darbība?
⇒ Norādījumus, lai apturētu ārējās ierīces zema trokšņa līmeņa
darbību, skatiet 8. lappusē.
□□ <Režīmā Dzesēšana> Vai telpā iespīd tieša vai spēcīga saules
gaisma?
⇒ Aizvelciet aizkarus.
□□ <Režīmā Dzesēšana> Vai ir citas sildierīces vai datori, kas darbojas, vai arī pārāk daudz cilvēku telpā?
⇒ Izslēdziet sildierīces vai datorus vai iestatiet zemāku
temperatūru. (Skatiet 5. lappusi.)
Gaisa plūsma ir vāja vai apstājas.
□□ Vai ventilatora ātrums ir iestatīts uz “Quiet” (Kluss)?
⇒ Norādījumus par ventilatora griešanās ātruma maiņu skatiet
5. lappusē.
□□ Vai ir iestatīta ventilatora vadība enerģijas taupīšanai? Šādā
gadījumā iekštelpas ierīce var īslaicīgi apstāties, kamēr darbojas
dzesēšanas darbība.
⇒ Norādījumus, lai atceltu ventilatora kontroli enerģijas taupīšanai,
skatiet 7. lappusē.
□□ <Režīmā Sildīšana> Vai darbība sākās tikko?
Šajā gadījumā ventilators neilgu laiku griežas ļoti lēni, lai uzsildītu
ierīces iekšējās daļas.
□□ <Režīmā Sildīšana> Vai telpas temperatūra ir augstāka nekā
iestatītā temperatūra?
Šajā gadījumā ārējā ierīce apstājas, un iekštelpas ierīces ventilators griežas ļoti lēni.
Lv-13
□□ <Režīmā Sildīšana> Vai [ ] indikators mirgo?
Tas nozīmē, ka darbojas automātiskās atkausēšanas darbība.
Iekštelpas ierīce pārtrauc darboties uz laiku kas nav ilgāks par
15 minūtēm. (Skatiet 10. lappusi.)
□□ <Režīmā Žāvēšana> Iekštelpas ierīce darbojas ar zemu ventilatora ātrumu, lai pielāgotu telpas mitrumu, un laiku pa laikam tā var
apstāties.
□□ <Automātiskajā režīmā> Kamēr darbojas uzraudzība, ventilators
griežas ļoti lēni.
Dzirdams troksnis.
□□ Vai ierīces darbības laikā, vai tūlīt pēc darbības apturēšanas?
Šādā gadījumā var būt dzirdama dzesēšanas šķidruma plūsmas
skaņa. Turklāt šāda skaņa var būt dzirdama arī 2–3 minūtes pēc
darbības sākuma.
□□ Vai darbības laikā ir dzirdama klusa čīkstēšana?
Šī skaņa ir dzirdama tāpēc, ka notiek priekšējā paneļa neliela
izplešanās un saraušanās temperatūras izmaiņu rezultātā.
□□ <Režīmā Sildīšana> Vai ir dzirdama šņākoņa?
Šo skaņu rada automātiskās atsaldēšanas process. (Skatiet
10. lappusi.)
No ierīces nāk smaka.
□□ Gaisa kondicionētājs var absorbēt dažādas iekštelpu
tekstilizstrādājumu, mēbeļu vai cigarešu dūmu radītas smakas.
Šīs smakas var izdalīties darbības laikā.
No ierīces izplūst migla vai tvaiks.
□□ <Režīmos Dzesēšana vai Žāvēšana> Pēkšņi uzsākot dzesēšanas
procesu, izveidotais kondensāts var radīt plānu miglu.
□□ <Režīmā Sildīšana> Vai mirgo iekštelpas ierīce indikators [ ]?
Šādā gadījumā automātiskās atkausēšanas darbības dēļ var
ieplūst tvaiks no ārējās ierīces. (Skatiet 10. lappusi.)
Āra ierīce izlaiž ūdeni.
□□ <Režīmā Sildīšana> Ārējā ierīce var izdalīt ūdeni, ko rada
automātiskās atkausēšanas darbība. (Skatiet 10. lappusi.)
Ierīce nedarbojas saskaņā ar tālvadības pults iestatījumu.
□□ Vai tālvadības pultī izmantotās baterijas ir tukšas?
⇒ Nomainiet baterijas.
□□ Vai izmantojat grupas vadību?
Šajā gadījumā, ja ir aktivizēta bezvadu tālvadības pults enerģijas
taupīšanas programma (cilvēka klātbūtnes sensors), gaisa
kondicionētāju nevar izmantot ar bezvadu tālvadības pulti.
⇒ Deaktivizējiet enerģijas taupīšanas programmu. (Skatiet 7.
lpp.)
Darbība tiek atlikta pēc restarta.
□□ Vai strāvas padeve tika strauji ieslēgta?
Šajā gadījumā kompresors nesāk darboties apmēram 3 minūtes,
lai novērstu drošinātāja izdegšanu.
Nekavējoties pārtrauciet darbību un izslēdziet elektrisko
slēgiekārtu tālāk norādītajos gadījumos. Pēc tam skatiet
sertificēts apkopes personāls.
• Problēma joprojām pastāv, pat ja jūs veicat šīs pārbaudes vai
diagnostiku.
• Iekštelpas ierīces indikators [ ] un [
] mirgo, bet indikators [
mirgo ātri.
PIEZĪMES: Informāciju par jebkādu traucējumu novēršanu saistībā
ar W-LAN vadību skatiet W-LAN adaptera iestatīšanas
rokasgrāmatā vai jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā
instalētajā mobilajā lietotnē.
]
■■ Indikatora lampiņu statuss
: Norādījums attiecas uz bezvadu LAN vadību (neobligāta).
Lampiņas:
: izslēgts;
Valsts
: mirgo;
: jebkāds stāvoklis
Lappuse
lpp.
Cēloņi un risinājumi
(3 reizes)
(Ātri)
: ieslēgts;
Automātiskās atkausēšanas darbība
⇒ Lūdzu, uzgaidiet, līdz pabeigta
atkausēšana (ne vairāk kā 15
minūtes).
10
Filtra indikators
⇒ Notīriet gaisa filtru un noregulējiet filtra
zīmi.
10
Kļūdu kodu displejs
⇒ Sazinieties ar sertificētu apkopes
personālu.
-
Taimera iestatījumu kļūda automātiskās
restartēšanas dēļ
⇒ Atiestatiet pulksteņa un taimera
iestatījumus.
Pārbaudes veikšana (tikai pilnvarotam
personālam)
, lai apturētu
⇒ Nospiediet
izmēģinājumu.
Bezvadu maršrutētāja strāvas
padeve nav ieslēgta.
⇒ Pārbaudiet, vai ir ieslēgta bezvadu
maršrutētāja strāvas padeve.
(Lēni) Pastāv iespēja, ka W-LAN adapteris
nav pareizi savienots ar bezvadu
maršrutētāju.
⇒ Atvienojiet gaisa kondicionētāja strāvas
padevi (izmantojot slēdzi vai spraudni)
un pēc tam atkal pievienojiet to.
Notiek W-LAN adaptera
programmatūras atjaunināšana.
10
3
-
11
-
Gaisa kondicionētāja reģistrācijas
laikā (W-LAN adaptera savienošana
pārī)
11
Ierobežota funkcija
11
■■ Manuālā automātiskā darbība un filtra
indikatora atiestatīšana
Jūs varat vadīt gaisa kondicionieri ar
ierīces bloka.
Stāvoklis
Laiks turpināt spiest
Darbojas
Ilgāk par 3 sekundēm
Apturēšana Ne ilgāk par 2 sekundēm
Ilgāk par 3 sekundēm un
mazāk par 10 sekundēm
Ilgāk par 10 sekundēm
(Tikai servisam.*)
uz iekštelpas
Režīms vai
operācija
Apturēt
Filtra indikatora
atiestatīšana
Automātiski
Piespiedu
dzesēšana
* Lai apturētu piespiedu dzesēšanu, nospiediet šo pogu vai tālvadības
.
pults pogu
Lv-14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement