Fujitsu ASYG36KMTA Kasutusjuhend

Fujitsu ASYG36KMTA Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE
ILMASTOINTILAITE (Seinään kiinnitettävä laite)
Lue nämä ohjeet kokonaisuudessaan ennen tuotteen
käyttämistä ja säilytä ohjeet tulevia tarpeita varten.
MALLI:
* Merkitse mallin nimi muistiin.
(Katso luokitusmerkkiä.)
OSA Nro. 9387081244
Suomi
KÄYTTÖOHJE
Sisällysluettelo
HUOMAUTUS
1. TURVALLISUUSOHJEET........................................... 1
2. VALMISTELU............................................................. 2
3. OSIEN NIMET............................................................ 3
3.1. Sisäyksikkö........................................................ 3
3.2. Kaukosäädin...................................................... 3
4. PERUSTOIMINNOT................................................... 5
5. ILMAVIRTA-ASETUKSET........................................... 5
5.1. Tuulettimen nopeuden asetus........................... 5
5.2. Ilmavirran suunnan asetus................................ 5
6. AJASTINTOIMINNOT................................................. 5
6.1. Viikkoajastin...................................................... 6
6.2. On- tai Off-ajastin.............................................. 6
6.3. Ohjelma-ajastin................................................. 6
6.4. Uniajastin .......................................................... 6
7. ENERGIAN SÄÄSTÖTOIMINNOT............................. 7
7.1. Ekotoiminto........................................................ 7
7.2. Liiketunnistus virransäästöön............................ 7
7.3. Tuuletinhallinta energian säästämiseksi............ 7
8. MUUT TOIMINNOT.................................................... 8
8.1. Tehokas toiminta............................................... 8
8.2. Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto............ 8
8.3. 10 °C:n lämmitystoiminto................................... 8
9. ASENNUSASETUKSET............................................. 8
9.1. Kaukosäätimen yksilöintitunnuksen asettaminen.............. 8
10. PUHDISTUS JA HUOLTO.......................................... 8
11. YLEISET TIEDOT..................................................... 10
12. VALINNAISET OSAT.................................................11
12.1. Langallinen kaukosäädin..................................11
12.2. Langaton LAN-ohjaus.......................................11
13. VIANMÄÄRITYS....................................................... 13
1. TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä osio huolellisesti henkilö- tai omaisuusvahinkojen
välttämiseksi sekä noudata ehdottomasti seuraavia
turvallisuusohjeita.
Käyttöohjeen laiminlyömisestä johtuva väärinkäyttö voi johtaa
tapaturmiin tai vaurioihin, jotka on luokiteltu seuraavasti:
VAROITUS
Tämä merkki varoittaa vakavan tapaturman tai kuolemanvaarasta.
HUOMAUTUS
Tämä merkki varoittaa tapaturman tai omaisuusvahingon
vaarasta.
HUOMAUTUS
Tämä merkki ilmoittaa, että huoltohenkilön tulisi
käsitellä laitetta asennusoppaan mukaisesti.
HUOMAUTUS
Tämä merkki ilmoittaa, että tietoja, kuten käyttö- ja
asennusohje, on saatavilla.
VAROITUS
• Laite asennetaan huoneeseen ja sitä käytetään ja
säilytetään huoneessa, jonka lattia-ala on suurempi
kuin X m².
Jäähdytysainevara
Huoneen ala vähintään
M (kg)
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
osia. Ota aina yhteys valtuutettu huoltohenkilö
tuotteen korjausta, asentamista ja siirtämistä
koskevissa asioissa.
Virheellinen asennus tai käsittely voi johtaa vuotoihin,
sähköiskuun tai tulipaloon.
• Toimintahäiriön yhteydessä, kuten palaneen haju,
ilmastointilaitteen toiminta täytyy välittömästi
pysäyttää ja kytkeä virta kokonaan pois päältä
kytkemällä sähkökatkaisin pois päältä tai irrottamalla
virtalähteen pistoke. Sen jälkeen on otettava yhteyttä
valtuutettu huoltohenkilö.
• Älä vaurioita virtajohtoa.
Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valtuutettu
huoltohenkilö saa vaihtaa sen vaaratilanteiden
välttämiseksi.
• Jos kylmäainetta vuotaa, pidä se etäällä avotulesta
tai muista syttyvistä materiaaleista ja ota yhteyttä
valtuutettuun huoltohenkilöön.
• Ukonilman aikana tai jos salamointia on syytä
odottaa, sammuta ilmastointilaite kaukosäätimestä,
ja vältä koskemista tuotteeseen tai virtalähteeseen
sähkövaarojen välttämiseksi.
• Tuotetta on säilytettävä paikassa, jossa ei ole
jatkuvasti käytössä olevia syttymislähteitä (esimerkiksi
avotulta, käynnissä olevia kaasulaitteita tai
toiminnassa olevia sähkölämmittimiä).
Tämä merkki ilmoittaa KIELLETYSTÄ toimenpiteestä.
• Tuotetta on säilytettävä hyvin ilmastoidussa paikassa.
Tämä merkki ilmoittaa, että toimenpide on
PAKOLLINEN.
• Huomaa, että jäähdytysaineet eivät välttämättä haise.
Merkkien selitykset sisä- ja ulkoyksikössä näkyville merkeille.
VAROITUS
Tämä merkki ilmoittaa, että tämä tuote käyttää
syttyvää jäähdytysainetta. Jos jäähdytysainetta
vuotaa ja se joutuu kosketuksiin ulkoisen
sytytyslähteen kanssa, syntyy tulipalovaara.
Fi-1
Tämä merkki ilmoittaa, että käyttöohje tulee lukea
huolellisesti.
• Tuotetta on säilytettävä siten, että mekaanisia
vaurioita ei tapahdu.
• Tuotteen hävittäminen on suoritettava asianmukaisesti
kansallisten tai alueellisten määräysten mukaisesti.
• Sisäyksikön kuljetuksen tai siirtämisen aikana putket
on peitettävä seinäkoukkukannattimella.
Älä siirrä tätä tuotetta pitämällä kiinni sisäyksikön putkista.
(Putkiliitoksiin kohdistuva rasitus voi aiheuttaa
syttyvän kaasun vuotamisen käytön aikana.)
VAROITUS
HUOMAUTUS
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille (ei myöskään
lapsille), joilla on liikunta-, aisti- tai mielenterveysrajoite
tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen
käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole valvomassa tai ellei hän ole opastanut,
kuinka tuotetta käytetään turvallisesti. Lapsia tulee
valvoa, jotta he eivät leiki tällä tuotteella.
• Älä koske tuotteeseen asennettuihin lämmönvaihtimen
alumiiniripoihin henkilövamman välttämiseksi, kun
huollat sitä.
• Hävitä pakkausmateriaalit turvallisesti. Revi ja
hävitä muovipussit niin, että lapset eivät voi leikkiä
niillä. Lapset saattavat tukehtua, jos he leikkivät
alkuperäisten muovipussien kanssa.
• Älä asenna laitetta alueelle, jolla on paljon
mineraaliöljyä, kuten tehdasalueelle tai tilaan, jossa
on paljon öljyroiskeita tai höyryjä, kuten keittiöön.
• Älä käynnistä tai pysäytä tuotetta liittämällä tai
irrottamalla virtajohdon tai kiertämällä katkaisinta
päälle ja pois.
• Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja tuotteen lähellä.
• Älä altista itseäsi suoralle jäähdytysilmavirralle pitkiä
aikoja.
• Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä
ilmanpoistoaukkoon tai ilmanottoaukkoon.
• Älä käytä laitetta märin käsin.
• Älä käytä mitään muita kuin valmistajan suosittelemia
keinoja tuotteen sulatusprosessin kiihdyttämiseksi tai
tuotteen puhdistuksen aikana.
• Älä puhko äläkä polta.
HUOMAUTUS
• Varmista riittävä tuuletus käytön aikana.
• Käytä tuotetta aina ilmansuodattimet asennettuina.
• Varmista, että kaikki sähkölaitteet sijaitsevat vähintään
1 metrin etäisyydellä tuotteesta.
• Irrota kaikki virransyötöt, kun et käytä tätä tuotetta
pitempään aikaan.
• Varmista pitkän käyttöajan jälkeen, että sisäyksikön
kiinnitys on kunnossa tuotteen putoamisen
ehkäisemiseksi.
• Ilmavirtauksen suunta ja huoneen lämpötila
on otettava huomioon, kun käytät tätä tuotetta
huoneessa, jossa on vauvoja, lapsia, vanhuksia tai
sairaita henkilöitä.
• Pidä ulkoyksikön ympäristö puhtaana ja siistinä, äläkä
aseta esineitä sen ympärille. Kaikki esineet, jotka
tukkivat ilmanpoistoaukon tai joutuvat tuotteeseen sen
kautta, voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.
• Älä suuntaa ilmavirtausta takkoja tai lämmityslaitteita
kohti.
• Älä tuki tai peitä ilmanottoritilää tai ilmanpoistoaukkoja.
• Älä altista jäähdytysripoja paineelle.
• Älä kiipeä tai aseta esineitä tuotteen päälle, tai ripusta
esineitä siihen.
• Älä sijoita mitään muita sähkötuotteita tai kodinkoneita
tämän tuotteen alle. Tuotteesta valuva kondenssivesi
voi kastella ne ja aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.
• Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle.
• Älä käytä tätä tuotetta elintarvikkeiden, kasvien,
eläinten, tarkkuuslaitteiden, taideteosten tai muiden
esineiden säilyttämiseen. Tämä voi johtaa näiden
esineiden laadun heikkenemiseen.
• Älä altista eläimiä tai kasveja suoralle ilmavirtaukselle.
• Älä seiso epävakailla tikkailla tuotteen käytön tai
puhdistuksen aikana. Se voi kaatua ja aiheuttaa
loukkaantumisen.
Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
2. VALMISTELU
VAROITUS
• Huolehdi, etteivät vauvat ja pikkulapset niele
vahingossa paristoja.
HUOMAUTUS
• Jos vuotava paristoneste pääsee kosketuksiin ihon,
silmien tai suun kanssa, huuhtele ne välittömästi
runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
• Tyhjentyneet paristot on poistettava välittömästi ja
hävitettävä paikallisten määräysten ja sääntöjen
mukaisesti.
• Älä yritä ladata kuivaparistoja.
• Älä käytä kuivaparistoja, joita on ladattu.
Sisäyksikön lisätarvikkeet
Tarkista, että seuraavat lisävarusteet ovat pakkauksessa.
Kaukosäädin
Kaukosäätimen pidike
Kiristysruuvit
Paristot ja akut
Ilmanpuhdistussuodattimet
Suodatinpidikkeet
Kaukosäätimen pidikkeen asennus
1
Ruuvit
2
Lisää
3
Liu'ta ylös
• Älä juo ilmastointilaitteesta erittyvää vettä.
• Älä vedä virtajohdosta.
Fi-2
Akun/pariston asettaminen ja kaukosäätimen valmistelu
(R03/LR03/AAA × 2)
2
3
8
~
7
4
1
1
6
5
Asenna paristot yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla.
aloittaaksesi kelloasetukset.
(
) asettaaksesi viikonpäivän
5 Paina
(maanantai–sunnuntai).
3
4 Paina
* Painamalla
ajan näyttö voidaan muuttaa 24
tunnin kellosta 12 tunnin kelloon.
6 Jatka painamalla
-painiketta.
asettaaksesi kellon.
(
)
7 Paina
Paina painikkeita muuttaaksesi kelloa minuutin välein.
Paina pohjassa painikkeita muuttaaksesi kelloa 10 minuutin välein.
8 Paina
suorittaaksesi asetukset.
Ole lähellä sisäyksikköä. Jos painat painiketta kaukaa,
asetuksia ei ehkä lähetetä onnistuneesti.
HUOMAUTUKSET:
• Käytä vain määritellyn tyyppisiä paristoja.
• Älä sekoita eri tyyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
• Paristoja voidaan käyttää noin yksi vuosi normaalissa käytössä.
• Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee merkittävästi, vaihda sen
paristot ja paina
kohdassa sivu 4 kuvatulla tavalla.
• Kun vaihdat akut, asetukset alustetaan.
3. OSIEN NIMET
Saadaksesi kunnollisen lähetyssignaalin kaukosäätimen ja sisäyksikön
välille, pidä signaalin vastaanottaja etäällä seuraavista asioista:
-- Suora auringonpaiste tai muut voimakkaat valolähteet
-- Litteä TV-näyttö
Signaali ei ehkä välity oikein huoneessa, joissa on esim.
muuntajatyyppisiä loisteputkivalaisimia. Ota tällaisissa
tapauksissa yhteyttä myymälään.
3.1. Sisäyksikkö
Väri
Toiminta tai tila
Toiminta
Vihreä
Normaali käyttö
Ajastin
Oranssi
Ajastimen toiminta
Eko
Vihreä
Ekotoiminto
10 °C:n lämmitystoiminto
W-LAN
Oranssi
Langaton LAN-ohjaus on aktiivinen.
3.2. Kaukosäädin
Kun käytät valinnaista kaukosäädintä, ulkonäkö ja
käyttötoimenpiteet saattavat olla erilaisia.
Jos haluat yksityiskohtia, tutustu jokaisen kaukosäätimen käyttöohjeisiin.
: Asetus täytyy tehdä, kun asetusnäyttö näytetään jokaiselle
toiminnolle.
: Painike on käytettävissä vain, kun ilmastointilaite toimii.
: Ohje koskee langatonta LAN-ohjausta (valinnainen).
Signaalin lähetin
Kohdista sisäyksikön signaalilähetin oikein.
• Käyttöalue on noin 7 m.
• [ ] tulee näkyviin, kun signaalia lähetetään.
• Sisäyksikkö antaa merkkiäänen, kun se vastaanottaa signaalin.
Jos merkkiääntä ei kuulu, paina painiketta uudelleen.
Tässä osassa kaikki mahdolliset merkkivalot näytetään kuvausta varten.
Todellisessa toiminnossa näyttö on linkitetty painikkeen toiminnolla ja
näyttää vain tarpeelliset merkkivalot jokaiselle asetukselle.
Lisätietoja perustoiminnoista on .............. sivulla 5.
Aloittaa tai pysäyttää ilmastointilaitteen toiminnan.
Muuttaa toimintatilaa.
Säätää asetettua lämpötilaa.
: Ohje koskee langatonta LAN-ohjausta (valinnainen).
Tietoa manuaalisesta automaattisesta toiminnasta ja
suodattimen ilmaisimen nollauksesta (katso kohta sivu 14.)
Luokitusmerkinnät
Etupaneeli
Ilmanpuhdistussuodatin
Nimi
Kaukosäätimen näyttö
HUOMAUTUS
Tulosäleikkö *1)
*1) Varmista ennen toiminnon aloittamista, että tulosäleikkö on
kokonaan suljettu. Epätäydellinen sulkeminen saattaa vaikuttaa
laitteen toimintaan tai suoritustehoon.
*2) Merkkivalot syttyvät seuraavissa olosuhteissa.
W-LAN
-sovittimen aukko
10 °C:n lämmitystoiminnon tapauksessa ....sivulla 8.
Ottaa käyttöön 10 °C -lämpötilatoiminnon.
Lisätietoja virransäästötoiminnasta on .... sivulla 7.
Aktivoi tai poistaa käytöstä ekotoiminnan.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
virransäästöohjelman, joka käyttää
liiketunnistusta.
Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminnolle
................ sivulla 8.
Ilmansuodatin
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Ulkotilayksikön
alhainen melu -toiminnon.
Merkkivalot *2)
Kaukosäätimen signaalin
vastaanotin
Fi-3
Älä paina tätä painiketta tavallisen käytön aikana.
Liiketunnistus
(Lisätietoja: sivu 7.)
Poistovesiletku
Se aloittaa testiajon (joka on vain valtuutetun huoltohenkilöstön
käyttöön).
HUOMAUTUKSET: J os testiajo alkaa vahingossa, paina
lopettaaksesi sen.
HUOMAUTUS
• Kaukosäätimen vaurioitumisen tai toimintahäiriöiden
ehkäisemiseksi:
-- Sijoita kaukosäädin kohtaan, jossa se ei altistu
suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle.
-- Poista paristot tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään
aikaan.
• Esteet, kuten verhot tai seinät, kaukosäätimen
ja sisäyksikön välillä voivat vaikuttaa signaalin
lähettämiseen.
Lisätietoja tehokkaasta toiminnasta on .... sivulla 8.
Aktivoi tai poistaa käytöstä tehokkaan
toiminnan.
• Älä altista kaukosäädintä iskuille.
• Älä kaada vettä kaukosäätimen päälle.
Lisätietoja ilmavirtauksen asetuksista on ....sivulla 5.
Säätelee tuulettimen nopeutta.
Määrittää automaattisen kääntymistoiminnan.
Ohjaa vaakasuuntaisen ilmavirtauksen
suuntaa.
Hallitsee pystysuuntaisen ilmavirtauksen
suuntaa.
Lisätietoja ajastintoiminnoista on ............ sivulla 5.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
viikkoajastimen.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Onajastimen, Off-ajastimen tai Ohjelma-ajastimen.
Aktivoi tai poistaa käytöstä uniajastimen.
Aloittaa ajastimen asetukset.
Lähettää ajastimen tai kellon asetukset
sisäyksikölle.
Alas painettuna se siirtyy langattomaan LANasetustilaan. (Lisätietoja: sivu 12.)
Edistää ajastinta tai kellon asetuksia
seuraavaan vaiheeseen.
Palauttaa ajastimen tai kellon asetukset
edelliseen vaiheeseen.
Alas painettuna se aktivoi tai poistaa käytöstä
langattoman LAN-ohjauksen. (Lisätietoja: sivu 12.)
Säätää ajastimen tai kellon asetusten arvoa.
Aloittaa kellon asetukset.
Akkujen vaihtamisen jälkeen
Paina tätä painiketta seuraavan kuvan osoittamalla
tavalla. Käytä kuulakärkikynän kärkeä tai muuta
pientä esinettä.
RESET
Fi-4
■■ Ilmavirran suunnat
4. PERUSTOIMINNOT
Pystysuuntainen ilmavirtaus
■■ 3 vaihetta toiminnan aloittamiseen
1. Paina
2. Paina
valitaksesi toimintatilan.
Toimintatila vaihtuu seuraavalla tavalla.
AUTO
(Automaattinen)
3. Paina
Muuta painikkeella
aloittaaksesi tai lopettaaksesi toiminnan.
COOL
(Jäähdytys)
DRY
(Kuivaus)
FAN
(Tuuletin)
HEAT
(Lämmitys)
1
2
3
Kääntymistoiminto painikkeella
4
valitaksesi haluamasi lämpötilan.
5
Jäähdytys,
Kuivaus
Lämmitys
Tuuletin*
6
Lämpötila vaihtelee 0,5 °C:n välein.
Lämpötila-asetuksen vaihtelualue
Automaattinen/Jäähdytys/Kuivaus 18,0–30,0 °C
Lämmitys
16,0–30,0 °C
HUOMAUTUKSET:
• Jäähdytys- tai Kuivaustilassa
-- lämpötila alhaisemmaksi kuin nykyinen huoneen lämpötila.
-- sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä jäähdytystilassa silloin
tällöin suorittaakseen tuuletinhallinnan energian säästämiseksi.
Sisäyksikön tuulettimen pyörimisen pysäyttäminen, kun ulkoyksikkö
on sammutettu, mahdollistaa energiaa säästävän toiminnan.
Alkuperäisessä asetuksessa tämä toiminto on aktivoituna.
Poista toiminto käytöstä sivun 7 ohjeiden mukaisesti.
• Aseta lämmitystilassa
-- lämpötila korkeammaksi kuin nykyinen huoneen lämpötila.
-- toiminnan alussa sisäyksikön tuuletin pyörii erittäin alhaisella
nopeudella 3–5 minuuttia.
-- automaattinen huurteenpoisto ohittaa tarvittaessa
lämmitystoiminnan.
• Tuuletintilassa lämpötilan hallintaa ei ole saatavilla.
■■ Lämpötilayksikön vaihtaminen
1. Paina
, kunnes näytössä näkyy vain kello.
yli 5 sekunnin ajan.
2. Pidä pohjassa
Näytöllä näkyy nykyinen lämpötilayksikkö. (Tehdasasetus: °C)
3. Paina
4. Paina
vaihtaaksesi lämpötilayksikköä. (°C ⇔ °F)
suorittaaksesi asetukset loppuun.
Jos et paina painiketta 30 sekunnin aikana, määritetään näytössä
oleva lämpötilayksikkö.
1
4
3
1
6
4 tai 3
Vaakasuuntaisen ilmavirtauksen suunta
Muuta painikkeella
1
2
3
5
4
1⇄2⇄3⇄4⇄5
Kääntymistoiminto
1
painikkeella
6. AJASTINTOIMINNOT
HUOMAUTUKSET: Kun sisäyksikön [
] -merkkivalo vilkkuu, aseta
kello ja ajastin uudelleen. Vilkkuva valo osoittaa,
että sisäinen kello ei ole oikeassa ajassa virtasyötön
katkeamisen vuoksi. (Lisätietoja: sivu 10.)
5.1. Tuulettimen nopeuden asetus
1. Paina
Säädä kello ennen ajastimen asettamista. (Katso kohta "kaukosäätimen valmistelu").
säätääksesi tuulettimen nopeutta.
Tuulettimen nopeus muuttuu seuraavasti.
(Korkea)
(Kesk.)
(Alhainen)
.
vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
(
2. Paina
5.2. Ilmavirran suunnan asetus
Jos haluat tarkempia tietoja ilmavirran väleistä, katso kohta
"Ilmavirran suunnat".
■■ Pystysuuntaisen ilmavirtauksen suunnan asetus
säätääksesi pystysuoran ilmavirtauksen suuntaa.
[
[
[
]
]
]
■■ Vaakasuuntaisen ilmavirtauksen suunnan asetus
))Paina
valitaksesi kääntymistoiminnan.
Kääntymistoiminto muuttuu seuraavalla tavalla.
Ylös/alas
valitaksesi ajastimen toiminnon.
Viikkoajastin
Voit asettaa toiminta-aikataulun,
joka sisältää jopa 4 asetusta,
jokaiselle viikonpäivälle.
On-ajastin
Aloittaa toiminnan haluamanasi
aikana.
Off-ajastin
Päättää toiminnan haluamanasi
aikana.
Ohjelmaajastin
Toimii On- ja Off-ajastimen
yhdistelmänä.
Uniajastin
Tukee mukavaa
nukkumiskokemusta säätämällä
ilmastointilaitteen toimintaa
asteittain.
säätääksesi vaakasuoran ilmavirtauksen suuntaa.
■■ Kääntymistoiminnon asetus
Paina
))
)
Ajastimen toiminta muuttuu seuraavalla tavalla:
(Hiljainen)
on valittu, tuulettimen nopeus riippuu toimintatilasta.
Kun
Voit parantaa ilmanpuhdistuksen tehoa asettamalla tuulettimen nopeuden korkeaksi.
))Paina
Vasen/oikea
Ylös/alas/vasen/oikea
5
HUOMAUTUKSET: Automaattisen tilan toiminnan aikana ilmavirran
suuntaa ei voida muuttaa hetkeen toiminnan
aloittamisen jälkeen.
■■ Ajastuksen kesto -toimenpide
(Auto)
6
* Kääntymisen käyttösuunta riippuu ilmavirtauksen suunnan
asetuksesta, joka otettiin käyttöön ennen kääntymistoimintaa.
HUOMAUTUKSET:
• Älä säädä ilmanvirtauksen suunnanohjaimia käsin.
• Automaattisessa tai lämmitystilassa ilmavirran suunta pysyy arvossa
1 jonkin aikaa toiminnon aloittamisen jälkeen.
• Jäähdytys- tai kuivaustilassa suositellaan asentoja 1–3, jotta tiivistyvät tipat
eivät vahingoita omaisuuttasi. Jos asennot 4–6 ovat käytössä 30 minuuttia
tai kauemmin, ilmavirtauksen suunta vaihtuu asentoon 3 automaattisesti.
• Kun käytät mobiilisovellusta (valinnainen langaton LAN-ohjaus
vaaditaan), vaakasuora ilmavirta voidaan valita 4 asennosta.
5. ILMAVIRTA-ASETUKSET
))Paina
Pysäytä kääntyminen
HUOMAUTUKSET: Keinutoiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti,
jos sisäyksikön tuuletin pyörii erittäin hitaalla
nopeudella tai on pysähtynyt.
Fi-5
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
3. Paina
.
4. Asettaa jokaisen ajastimen toiminnan.
Jos haluat lisätietoja, katso seuraavat ohjeet jokaisen ajastimen asetuksista.
5. Paina
suorittaaksesi ajastimen asetukset.
Ole lähellä sisäyksikköä.
• Jos haluat peruuttaa ajastuksen keston toimenpiteen aikana, paina
uudelleen
.
■ Esimerkkejä viikkoajastimesta
6.1. Viikkoajastin
Esimerkki 1
■ Asetuksen tiedot
1. Valitse Viikkoajastin Ajastuksen kesto -toimenpiteen
vaiheessa 2.
2. Paina
viikonpäivän.
(
)
valitaksesi ohjelman numeron ja
7.00
26 °C
Herätys
Valittu ohjelman numero (1–4) ja viikonpäivä vilkkuvat.
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
3. Paina
.
4. Paina
Sunnuntai
Ohjelman numero
(
)
(On-ajastin)
(Off-ajastin)
* Kun valitset "Ilman ajastinta" vaiheessa 4, asetusnäyttö palaa
vaiheeseen 1.
(
)
asettaaksesi On-ajan tai Off-ajan.
.
* Kun valitset "Off-ajastin" vaiheessa 4, asetusnäyttö palaa
vaiheeseen 1.
(
)
asettaaksesi lämpötilan.
Lämpötila-asetuksen vaihtelualue
Auto-,
Jäähdytys-,
tai Kuivaustila:
18,0-30,0 °C
* Vaikka asetat lämpötilaksi 10,0 tai 16,0–
17,5 °C, ilmastointilaite toimii 18,0 °C:ssa.
Lämmitystila:
10,0 tai 16,0-30,0 °C
9. Paina
.
Asetusnäyttö palaa vaiheeseen 1.
10. Paina
Pois
Lähtö töihin
Nukkumaan
meno
Ohjelma
2
Pois
(Päällä)
Ohjelma
3
Pois
(Päällä)
Ohjelma
4
Pois
7.00
9.00
17.00
Ohjelma 2
23.00
Ohjelma 3
Päällä
26 °C
Päällä
27 °C
Ohjelma 4
Päällä
28 °C
6.2. On- tai Off-ajastin
.
8. Paina
Päällä
Esimerkki 2: Voit määrittää lämpötila-asetukset käyttämällä Viikkoajastimen On-ajastinta.
Päällä
28 °C
7. Paina
23.00
Ohjelma
4
28 °C
Takaisin
kotiin
Ohjelma
1
Pois
(Päällä)
(Päällä)
Viikonpäivä
valitaksesi ajastimen toiminnon.
17.00
Ohjelma
3
(Ei ajastinasetuksia)
Ohjelma 1
6. Paina
11.00
Lauantai
(Ilman ajastinta)
5. Paina
9.00
Maanantai Ohjelma Ohjelma
1
2
Perjantai
Päällä
Pois
suorittaaksesi asetukset.
Ole lähellä sisäyksikköä.
HUOMAUTUKSET: [
] -merkkivalo sisäyksikössä ei syty, vaikka
asetukset on suoritettu.
.
• Jos haluat palata edelliseen vaiheeseen, paina
(
) ja selata
• Voit tarkistaa aikataulun käyttämällä
Viikkoajastimen asetuksia vaiheessa 1.
Voit lopettaa tarkistuksen painamalla
.
• Voit poistaa Viikkoajastimen käytöstä painamalla
-painiketta, kun
näkyy kaukosäätimen näytössä.
Merkkivalo katoaa.
HUOMAUTUKSET:
• Toimintotilat ovat samat kuin edellisen toimintojen pysäytyskerran
aikana, joten Jäähdytys → Lämmitys → Jäähdytys → Lämmitys
-tyyppisiä toimintoja ei voi asettaa automaattisesti.
• Jos asetat On-ajastimen ja Off-ajastimen samaan aikaan ja samalle
ajalle, On-ajastin suoritetaan.
• Jos kaksi On-ajastinta on asetettu samaan aikaan, ilmastointilaite
suorittaa ohjelmanumeron mukaisesti.
• Et voi käyttää Viikkoajastinta ja muita ajastimia samanaikaisesti.
Jos käytät On-/Off-ajastinta, Ohjelma-ajastinta tai Uniajastinta, kun
Viikkoajastin on otettu käyttöön, Viikkoajastin poistetaan käytöstä.
Tällaisessa tapauksessa Viikkoajastin tulee aktivoida sen jälkeen,
kun toinen ajastin on suoritettu.
• Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä
toiminto on rajoitettu.
1. Valitse On- tai Off-ajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide"
vaiheessa 2.
(
2. Paina
)
asettaaksesi On-ajan tai Off-ajan.
Painikkeen painaminen: Aika muuttuu +5/-5 minuutin välein.
Painikkeen pitäminen pohjassa: Aika muuttuu +10/-10 minuutin
välein.
• Voit poistaa On-/Off-ajastimen käytöstä painamalla
-painiketta, kun
näkyy kaukosäätimen näytössä.
Merkkivalo katoaa.
6.3. Ohjelma-ajastin
1. Aseta On- ja Off-ajastin. (Katso kohta ”6.2. On- tai Offajastin”.)
2. Valitse Ohjelma-ajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide"
vaiheessa 2.
Ajastin, jonka asetusaika on lähinnä nykyistä aikaa, toimii
ensimmäisenä.
Ajastintoiminnon järjestys näytetään seuraavasti:
Ajastin
Kaukosäätimen näytön merkkivalo
On-→Off-ajastin
Off-→On-ajastin
HUOMAUTUKSET: Voit asettaa Ohjelma-ajastimen vain 24 tunnin
ajanjakson sisällä.
6.4. Uniajastin
1. Valitse Uniajastin "Ajastuksen kesto -toimenpide" vaiheessa
2.
(
2. Paina
päättymiseen.
)
asettaaksesi ajan toiminnan
Joka kerta kun painat painiketta, aika muuttuu seuraavalla tavalla:
0H
30M
(30 min)
1H
00M
2H
00M
3H
00M
5H
00M
• Voit poistaa Uniajastimen käytöstä painamalla
kun
näkyy kaukosäätimen näytössä.
Merkkivalo katoaa.
7H
00M
9H
00M
tuntia
-painiketta,
Fi-6
Uniajastimen ollessa käytössä, ympäristön lämpötila muuttuu seuraavan
kaavion mukaisesti.
Lämmitystilassa
Jäähdytys- tai Kuivaustilassa
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Aseta
lämpötila
30 min
1 tunti
Aseta aika
■■ Tietoja virransäästöohjelmasta
Liiketunnistus sisäyksikössä havaitsee ihmisten liikkeen.
Jos kukaan ei ole huoneessa noin 20 minuuttiin, lämpötilaa säädetään
jonkin verran.
Kun joku palaa huoneeseen, ilmastointilaite palaa alkuperäisin
asetuksiin.
1 tunti
1 °C
Aseta aika
2 °C
Ilmastointilaite sammuu kokonaan, kun asetettu aika on kulunut.
7. ENERGIAN SÄÄSTÖTOIMINNOT
Jäähdytys/
Kuivaus
Korkeampi kuin asetettu lämpötila (kork. +2 °C)
Lämmitys
Alempi kuin asetettu lämpötila (kork. -4 °C)
Automaattinen Toimintatilasta riippuen (Jäähdytys/Lämmitys/Kuivaus).
Liiketunnistimen toiminta-alue
Näkymä sivulta
7.1. Ekotoiminto
Se säästää enemmän sähköä kuin muut toimintotilat muuttamalla
asetettua lämpötilaa kohtalaiseen lämpötilaan.
Paina
))
ekotoiminnan.
Sisäyksikön [
Toimintotila
7m
aktivoidaksesi / poistaaksesi käytöstä
] -merkkivalo syttyy.
Huoneenlämpötila
Jäähdytys/
Kuivaus
Muutaman asteen korkeampi kuin määritetty lämpötila
Lämmitys
Muutaman asteen matalampi kuin määritetty lämpötila
HUOMAUTUKSET:
• Jäähdytys-, Lämmitys- tai Kuivaustilassa tämän toiminnon
maksimiteho on noin 70 % tavanomaisesta toiminnasta.
• Tätä toimintoa ei voida suorittaa Automaattisen tilan
lämpötilavalvonnan aikana.
7.2. Liiketunnistus virransäästöön
VAROITUS
• Älä käytä tätä toimintoa, kun paikalla on vain vauvoja,
lapsia, vanhuksia tai sairaita henkilöitä.
HUOMAUTUS
• Älä käytä tätä toimintoa palvelinsaleissa tai muissa
paikoissa, joissa ei ole ihmisiä.
• Älä aseta suuria esineitä liiketunnistimen lähelle.
Pidä myös lämmitysyksiköt poissa liiketunnistimen
tunnistusalueelta.
Kun kukaan ei ole huoneessa, ilmastointilaite toimii kohtuullisesti
ylimääräisen sähkönkulutuksen vähentämiseksi.
(Tämä toiminto on aktivoitu ostettaessa.)
Voit muuttaa asetuksia painamalla
))
.
Kun Energiansäästöohjelma on käytössä, kaukosäätimen näytön
syttyy.
HUOMAUTUKSET:
• Seuraavat toiminnat ohittavat Energiansäästöohjelman.
-- Uniajastimen käyttö
-- 10 °C:n lämmitys -toiminto
• Energiansäästöohjelma ei välttämättä toimi, jos huonelämpötila on
hyvin erilainen kuin määritetty lämpötila, kuten välittömästi toiminnon
käynnistyksen jälkeen.
Fi-7
Huoneenlämpötila
(Kun kukaan ei ole paikalla)
Toimintotila
1,5 tunti
Ylhäältä katsoen
7m
90°
50°
50°
HUOMAUTUKSET: Koska liikkeentunnistus tunnistaa ihmisten
lähettämän infrapunavalon, tunnistus saattaa toimia
virheellisesti seuraavissa tilanteissa.
Tilanteet, joissa tunnistus ei havaitse ketään huoneessa, vaikka
huoneessa on henkilö:
• Kun huoneen lämpötila on korkea ja ero ihmisten ruumiinlämpötilaan
välillä on pieni. (Esimerkiksi kesällä, kun lämpötila on 30 ˚C tai
enemmän.)
• Kun huoneessa on joku, mutta hän ei liiku pitkään aikaan.
• Kun joku on sohvan, muun huonekalun, lasin takana tai vastaavassa
tilanteessa.
• Kun joku käyttää erittäin paksuja vaatteita ja heidän selkänsä on
kohtia anturia.
Tilanteet, joissa anturi virheellisesti saattaa tunnistaa huoneessa
ihmisiä, vaikka ketään ei ole paikalla
• Jos huoneessa liikkuu koira tai kissa.
• Kun tuuli liikuttaa verhoja tai kasveja.
• Kun lämmitysyksiköt, kosteuttimet tai sähkölaitteet, kuten oskilloivat
sähkötuulettimet, ovat käytössä.
7.3. Tuuletinhallinta energian säästämiseksi
Kun huoneenlämpötila saavuttaa asetetun
lämpötilan jäähdytystoiminnon aikana,
sisäyksikön tuuletin pyörii jaksoittaisesti energian
säästämiseksi. (Tämä toiminto on aktivoitu
ostettaessa.)
Voit muuttaa asetuksia seuraavien vaiheiden
avulla:
1. Paina
, kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy vain kello.
2. Pidä pohjassa
yli 5 sekunnin ajan.
Tuulettimen hallinnan nykyinen tila (
) näkyy näytöllä.
3. Paina
vaihtaaksesi käytössä olevan (
) välillä.
käytöstä poistetun tilan (
4. Paina
lähettääksesi asetukset sisäyksikköön.
) tai
Näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.
HUOMAUTUKSET: Jos et paina mitään painiketta 30 sekunnin aikana
siitä, kun
on tullut näyttöön,
sammuu. Toista
tässä tapauksessa vaiheen 2 asetukset.
8. MUUT TOIMINNOT
9. ASENNUSASETUKSET
8.1. Tehokas toiminta
9.1. Kaukosäätimen yksilöintitunnuksen asettaminen
Tehokkaassa toiminnassa ilmastointilaite toimii enimmäisteholla ja
voimakas ilmavirta viilentää tai lämmittää huoneen nopeasti.
Paina
))
aktivoidaksesi / poistaaksesi käytöstä
tehokkaan toiminnan.
Kun se aktivoidaan, sisäyksiköstä kuuluu 2 lyhyttä merkkiääntä.
Kun se poistetaan käytöstä, sisäyksiköstä kuuluu 1 lyhyttä
merkkiääntä.
Tehokas toiminta poistetaan käytöstä automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
• Tehokas toiminta on käytössä tietyn ajan ja huoneen lämpötila
saavuttaa jäähdytys-, kuivaus- tai lämmitystilassa määritetyn
lämpötilan.
• 20 minuutin kuluttua siitä, kun tehokas toiminta alkoi.
HUOMAUTUKSET:
• Ilmansuuntaa ja tuulettimen nopeutta säädellään automaattisesti.
• Tehokasta toimintaa ei voida käyttää samaan aikaan kuin
ekotoimintaa.
• Tehokas toiminta ohittaa seuraavat toiminnat. Jos seuraavat
toiminnat on määritetty, ne alkavat, kun tehokas toiminta päättyy.
-- Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto
-- Virransäästöohjelma
• Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä
toiminto on rajoitettu.
8.2. Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto
Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto vähentää ulkotilayksikön
pitämää ääntä. Tämän toiminnon aikana kompressorin rotaatiomäärä
laskee ja ulkotilayksikön tuuletin pyörii hitaasti.
Paina
))
ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä
Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminnon.
Kun Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto on käytössä,
näkyy kaukosäätimen näytössä.
Asetus säilyy, vaikka ilmastointilaite sammutettaisiinkin.
HUOMAUTUKSET:
• Tätä toimintoa ei voida suorittaa yhtä aikaa Tuuletin- tai Kuivaustilan tai tehokkaan toiminnon kanssa.
• Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä
toiminto on rajoitettu.
8.3. 10 °C:n lämmitystoiminto
10 °C:n Lämmitystoiminto säilyttää huoneenlämpötilan arvossa 10 °C,
mikä estää huoneenlämpötilan laskemisen liian alas.
Paina
))
ottaaksesi käyttöön 10 °C -lämpötilatoiminnon.
Sisäyksikkö pitää 1 lyhyen äänen ja sisäyksikön [
syttyy.
Paina
))
] -merkkivalo
sammuttaaksesi ilmastointilaitteen.
[
] -merkkivalo sammuu.
HUOMAUTUKSET:
• 10 °C:n lämmitystoiminnon aikana vain
ja
ovat
kelvollisia.
• Tämä toiminto ei toimi, jos huonelämpötila on jo tarpeeksi korkea.
• Jos langallinen kaukosäädin (valinnainen) on yhdistetty, tämä
toiminto on rajoitettu.
Jos määrität sisäyksikön ja kaukosäätimen yksilöintitunnuksen, voit
määrittää ilmastointilaitteen, jonka toimintaa kaukosäädin ohjaa.
Kun huoneessa on kaksi tai useampia ilmastointilaitteita ja haluat
käyttää niitä erikseen, määritä niille yksilöintitunnus (saatavilla 4
valintaa).
HUOMAUTUKSET:Jos yksilöintitunnukset ovat erilaiset sisäyksikön
ja kaukosäätimen välillä, sisäyksikkö ei voi
vastaanottaa signaalia kaukosäätimeltä.
Kaukosäätimen yksilöintitunnuksen valinta
1. Paina
, kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy vain kello.
2. Pidä pohjassa
yli 5 sekunnin ajan.
Nykyinen yksilöintitunnus näkyy näytöllä
(aluksi asetettu arvoon A).
3. Paina
muuttaaksesi
yksilöintitunnusta yksiköiden
A↔B↔C↔D (
) välillä.
* Yhdistä yksilöintitunnus näytöllä
ilmastointilaitteen yksilöintitunnukseen.
4. Paina uudelleen
-painiketta.
Yksilöintitunnus otetaan käyttöön.
Näyttö palaa kellonäyttöön.
• Jos haluat muuttaa ilmastointilaitteen yksilöintitunnusta, ota
yhteyttä valtuutettu huoltohenkilöön (aluksi asetettu arvoon A).
• Jos et paina mitään painiketta 30 sekunnin aikana siitä,
kun yksilöintitunnus on tullut näyttöön, näyttö palaa takaisin
kellonäyttöön. Toista tässä tapauksessa vaiheen 2 asetukset.
• Kaukosäätimestä riippuen yksilöintitunnus voi palata arvoon A,
kun paristot vaihdetaan. Tässä tapauksessa nollaa yksilöintitunnus
tarpeen mukaan. Jos et tiedä ilmastointilaitteeseen asetettua
yksilöintitunnusta, kokeile jokaista tunnusta, kunnes olet löytänyt
tunnuksen, jolla ilmastointilaitetta ohjataan.
10. PUHDISTUS JA HUOLTO
HUOMAUTUS
• Sammuta laite ja kytke se irti virransyötöstä ennen
sen puhdistamista.
• Varmista ennen käyttöä, että sisääntuloritilä on
suljettu kokonaan. Jos sisääntuloritilää ei ole suljettu
kunnolla, voi se vaikuttaa ilmastointilaitteen toimintaan
tai suorituskykyyn.
• Varo sisäänottosäleikön tiputtamista.
• Jos suodattimen puhdistaminen tapahtuu korkealla,
ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
• Älä koske sisäyksikköön asennettuihin
lämmönvaihtimen alumiiniripoihin henkilövamman
välttämiseksi yksikön ylläpidon yhteydessä.
• Älä altista sisäyksikköä nestemäisille hyönteis- tai
hiussuihkeille.
• Älä seiso liukkaiden, epävakaiden tai epätasaisten
alustojen päällä tuotteen huollon yhteydessä.
Ilmanpuhdistussuodattimet
(Omenakatekiinisuodatin, ioni-hajunpoistosuodatin)
Tulosäleikkö
Sisäyksikön
runko
Ilmasuodattimet
Fi-8
Puhdistustiheys näkyy alla olevassa taulukossa.
Toimet
Sisäyksikön rungon puhdistus
Toistumistiheys
Kun huomaat
Ilmansuodattimien puhdistus
1. Avaa tulosäleikköä, kunnes se napsahtaa.
Tulosäleikön puhdistaminen
Ilmansuodattimien puhdistus
2 viikon välein
Ioni-hajunpoistosuodattimen
puhdistaminen
3 kuukauden välein
Omenakatekiinisuodattimen vaihtaminen
(Mallinimi: UTR-FA13-1)
Ioni-hajunpoistosuodattimen vaihtaminen
(Mallinimi: UTR-FA13-2)
3 vuoden välein
* Ilmanpuhdistussuodattimet myydään erikseen. Ota yhteyttä
ostopaikkaan vaihdon yhteydessä.
2. Irrota ilmansuodattimet.
Nosta ilmansuodattimen kahvaa ylöspäin, irrota kaksi alempaa
kieltä ja vedä ilmansuodatin ulos.
Ilmansuodattimen kahva
Sisäyksikön rungon puhdistus
HUOMAUTUKSET:
• Älä käytä yli 40 °C kuumempaa vettä.
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai haihtuvia aineita, kuten
bentseeni tai tinneri.
1. Pyyhi sisäyksikön runko pehmeällä, lämpimään veteen
kostutetulla liinalla.
2. Pyyhi sisäyksikön runko pehmeällä, kuivalla liinalla.
Tulosäleikön puhdistaminen
■■ Tulosäleikön poistaminen
1. Avaa tulosäleikkö.
2. Vedä tulosäleikköä ulos samalla, kun painat oikeaa ja
vasenta kiinnitysakselia varoen.
Kielekkeet (2 paikkaa)
3. Poista pöly jollakin seuraavista tavoista.
• Puhdista pölynimurilla.
• Pese miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Kuivata pesun
jälkeen ilmasuodattimet perusteellisesti varjoisessa paikassa.
4. Laita ilmansuodattimet paikalleen.
Kohdista ilmansuodattimen reunat paneelin mukaisesti ja työnnä
kokonaan sisään. Varmista, että kaksi alempaa kieltä työntyvät
kunnolla sisäyksikössä oleviin koloihinsa.
5. Sulje tulosäleikkö.
Paina 4 kohtaa tulosäleikössä sulkeaksesi sen kunnolla.
HUOMAUTUKSET:Jos ilmansuodattimeen kertyy likaa, ilmavirtaus
heikkenee, toimintatehokkuus alenee ja melu lisääntyy.
Ioni-hajunpoistosuodattimen puhdistaminen ja
Omenakatekiinisuodattimen vaihtaminen
■■ Tulosäleikön puhdistaminen
1. Pese tulosäleikkö varovasti vedellä tai pyyhi pehmeällä,
lämpimään veteen kostutetulla liinalla.
2. Pyyhi tulosäleikkö pehmeällä, kuivalla liinalla.
1. Irrota ilmansuodattimet. Katso vaiheet 1–2 kohdassa
”Ilmansuodattimien puhdistus”.
2. Poista ilmanpuhdistussuodattimet
ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeestä.
Ilmanpuhdistussuodattimen pidike
■■ Tulosäleikön asentaminen
1. Pidä tulosäleikköä vaakasuorassa ja aseta vasen ja oikea
kiinnitysakseli etupaneelin yläosassa oleviin tukilaakereihin c.
Työnnä akselia, kunnes ne kiinnittyvät kunnolla.
2. Sulje tulosäleikkö.
Ilmanpuhdistussuodatin
3. Huuhtele ioni-hajunpoistosuodatin (vaaleansininen) korkealla
paineella kuumalla vedellä, kunnes suodattimet ovat veden
peitossa.
4. Pese ioni-hajunpoistosuodatin miedolla pesuaineliuoksella.
Älä muotoile tai hankaa, jotta hajunpoistovaikutus ei vähenisi.
5. Huuhtele ioni-hajunpoistosuodatin vedellä.
6. Kuivata ioni-hajunpoistosuodatin varjossa.
7. Poista omenakatekiinisuodatin (vaaleanvihreä)
ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeestä.
3. Paina 4 kohtaa tulosäleikössä sulkeaksesi sen kunnolla.
Fi-9
8. Aseta uudet tai pestyt ilmanpuhdistussuodattimet
ilmanpuhdistussuodattimen kehikkoihin.
HUOMAUTUKSET:Käytä omenakatekiinisuodatinta mahdollisimman
pian pakkauksen avaamisen jälkeen.
Ilmanpuhdistuskyky vähenee, jos suodattimia
säilytetään avatussa pakkauksessa.
9. Asenna ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeet
ilmanpuhdistussuodattimiin.
Kiinnitä ilmanpuhdistussuodattimen kehikon takana oleviin 2
koukkuun suodattimen molemmissa päissä olevat salvat.
Koukku (2 kohdassa takana)
11. YLEISET TIEDOT
■■ Lämmitysteho
Tämä ilmastointilaite toimii lämpöpumppuperiaatteella imemällä lämmön
ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisäyksikköön. Tästä johtuen suorituskyky
laskee ulkoilman lämpötilan laskiessa.
Jos lämmitys ei ole mielestäsi riittävä, suosittelemme tämän
ilmastointilaitteen käyttämistä toisenlaisen lämmityslaitteen kanssa.
■■ Automaattinen huurteenpoisto
Salvat (2 kohtaa)
HUOMAUTUKSET: Varmista, että ilmanpuhdistussuodatin ei tule
ulos kehikosta.
10. Kiinnitä kuusi kiinnityskohtaa ilmanpuhdistussuodattimen
pidikkeen ylä- ja alaosaan ilmansuodattimen koukkuilla.
Kun ulkolämpötila on erittäin alhainen ja kosteus suuri, ulkoyksikköön
saattaa muodostua huurretta lämmitystoiminnon aikana. Se voi
vähentää tuotteen tehoa.
Huurteen suojausta varten ilmastointilaitteessa on mikrotietokoneohjattu
automaattinen huurteenpoisto.
Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy ja huurteenpoistopiiri
käynnistyy hetkeksi (enintään 15 minuuttia).
Sisäyksikön [ ] -merkkivalo vilkkuu tämän toiminnan aikana.
Jos huurretta muodostuu ulkoyksikköön lämmitystoiminnon jälkeen,
ulkoyksikkö pysähtyy automaattisesti käytyään muutamia minuutteja.
Automaattinen huurteenpoisto käynnistyy.
■■ Automaattisen uudelleenkäynnistyksen
toiminto
Suodattimen takaosa
Kiinnityspaikka,
koukku (6 paikkaa)
11. Vaihda ilmansuodattimet ja sulje tulosäleikkö. Katso vaiheet
4–5 kohdassa ”Ilmansuodattimien puhdistus”.
Ioni-hajunpoistosuodattimen vaihtaminen
1. Irrota ilmansuodattimet. Katso vaiheet 1–2 kohdassa
”Ilmansuodattimien puhdistus”.
2. Poista ioni-hajunpoistosuodatin (vaaleansininen)
ilmanpuhdistussuodattimen pidikkeestä.
3. Asenna uusi ioni-hajunpoistosuodatin.
Yksikön pidentyneen käyttämättömyyden
jälkeen
Jos olet sammuttanut sisäyksikön yhdeksi kuukaudeksi tai sitä
pidemmäksi ajaksi, käytä tuuletintoimintoa puoli päivää ennen normaalia
käyttöä, jotta sisäosat kuivuvat kunnolla.
Lisätarkastus
Pitkän käyttöajan jälkeen sisäyksikön sisään voi kerääntyä pölyä, mikä
voi vähentää sen suorituskykyä, vaikka olet huoltanut yksikköä oikein.
Tällaisessa tapauksessa suosittelemme tuotteen tarkastusta.
Lisätietoja valtuutettu huoltohenkilö.
Suodattimenvaihtoilmaisimen nollaus
(erityisasetus)
Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos se on asetettu oikein
asennusvaiheessa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön
käyttääksesi tätä toimintoa.
Sähkökatkoksen tapahtuessa ilmastointilaite pysähtyy kerran. Se
käynnistyy automaattisesti uudelleen ja suorittaa edellisen toiminnon,
kun virransyöttö jatkuu.
Jos sähkökatkos tapahtuu, kun ajastin on asetettu, ajastin laskenta
nollataan.
Kun virransyöttö on palautettu, sisäyksikön [
] -merkkivalo vilkkuu
ja ilmoittaa, että on tapahtunut ajastinvirhe. Nollaa siinä tapauksessa
kellon ja ajastimen asetukset.
■■ Muiden sähkölaitteiden aiheuttamat
toimintahäiriöt
Muiden sähkölaitteiden, kuten sähköparranajokoneen tai lähellä olevan
langattoman radiolähettimen, käyttö saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen
toimintahäiriön.
Jos tapahtuu toimintahäiriö, sammuta laite katkaisimesta. Käynnistä se
sitten uudelleen ja jatka toimintaa kaukosäätimellä.
■■ Sisäyksikön lämpötila- ja kosteusalue
Lämpötilan ja kosteuden sallitut alueet ovat seuraavat:
Sisälämpötila
Sisäkosteus
Jäähdytys/
Kuivaus
[°C]
18–32
Lämmitys
[°C]
16–30
[%]
80 tai vähemmän *1)
*1) Jos ilmastointilaitetta käytetään jatkuvasti useiden tuntien ajan, vesi
voi tiivistyä laitteen pinnalle ja valua siitä.
• Jos yksikköä käytetään muun kuin sallitun lämpötila-alueen
mukaisesti, ilmastointitoiminto saattaa pysähtyä automaattisen
suojapiiritoiminnan takia.
• Käyttöolosuhteista riippuen lämmönvaihdin saattaa jäätyä, mikä voi
aiheuttaa veden vuotamista tai muita toimintahäiriöitä (jäähdytys- ja
kuivaustilassa).
■■ Muut tiedot
• Älä käytä ilmastointilaitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
huoneen jäähdytykseen/kuivaukseen, huoneen lämmitykseen tai
tuulettamiseen.
• Katso ulkolämpötilan ja kosteuden sallitut alueet ulkoyksikön
asennusohjeesta.
Puhdista ilmansuodatin, kun merkkivalo näyttää
))
seuraavanlaiselta:
Merkkivalo
Vilkkuva kuvio
Vilkkuu 3 kertaa 21 sekunnin välein
Nollaa suodattimen merkkivalo puhdistuksen jälkeen painamalla
sisäyksikössä
korkeintaan 2 sekunnin ajan.
Fi-10
Vaihe 3. W-LAN-sovittimen asentaminen
12. VALINNAISET OSAT
HUOMAUTUS
12.1. Langallinen kaukosäädin
Lisävarusteena saatavaa langallista kaukosäädintä voidaan
käyttää.
Voit käyttää langallista ja langatonta kaukosäädintä samanaikaisesti.
Jotkin langattoman kaukosäätimen toiminnot ovat kuitenkin rajoitettuja.
Jos käytät rajoitettuja toimintoja, laite pitää piippaavan äänen, ja
sisäyksikön [ ]-, [ ]-, [
]- ja [
] -merkkivalot vilkkuvat.
<Rajoitetut toiminnot langattomalle kaukosäätimelle>
Kun käytetään yhdessä langallisen kaukosäätimen kanssa (2-lankainen tyyppi)
• Viikkoajastimen käyttö
• Tehokas toiminta
• Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto
• 10 °C:n lämmitystoiminto
• Varmista, että sammutat ilmastointilaitteen
virtalähteen, kun asennat tai poistat tuotetta, jotta voit
välttää sähköiskuriskiä.
• Älä aseta sormia, tikkuja jne. tämän tuotteen
liitäntäosaan tai sisäyksikön liitäntäaukkoon. Se
saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tuotevaurion.
• Älä seiso epävakaalla alustalla, kun asennat tai
poistat tätä tuotetta, jotta voit välttää vammat.
1. Varmista, että sammutat ilmastointilaitteen ja irrotat kaikki
virtalähteet.
2. Avaa tulosäleikkö.
Voit käyttää langallista kaukosäädintä ja langatonta LAN-ohjausta
(valinnainen).
Jotkin mobiilisovelluksen toiminnot ovat kuitenkin rajoitettuja.
Ryhmähallinta
Yksi kaukosäädin voi ohjata enintään 16 ilmastointilaitetta. Kaikki
ilmastointilaitteet toimivat samoilla asetuksilla.
HUOMAUTUKSET:
• Muista poistaa käytöstä langattoman kaukosäätimen
energiansäästöohjelma (ihmisanturi), kun käytät ryhmäohjausta. Muuten
et voi käyttää ilmastointilaitetta langattoman kaukosäätimen avulla.
• Et voi käyttää ryhmähallintaa ja LAN-ohjausta samanaikaisesti.
3. Avaa W-LAN-sovittimen kantta, kunnes se napsahtaa.
12.2. Langaton LAN-ohjaus
HUOMAUTUKSET: Jos käytät ulkoista tuloa/lähtöä (valinnainen),
langatonta LAN-ohjausta ei voida käyttää.
Valinnaisen langattoman LAN-ohjauksen käyttö on mahdollista.
Katso mobiilisovelluksen käyttöohjeista tiedot mobiilisovelluksen käytöstä.
Kirjoita sen SSID ja PIN-koodi alla olevaan taulukkoon.
4. Liitä W-LAN-sovitin sisäyksikön liitäntäaukkoon kuvan
osoittaman tavan suuntaisesti.
Merkintäpuoli
Langattoman LAN-verkon merkintä
MAC: 
SSID :AP-WF-
PIN: 
Liitäntäportti
Tietoja W-LAN-sovittimesta
SSID
PIN
Google Play on Google Inc.in rekisteröity tavaramerkki.
App Store on Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröity palvelumerkki.
Langattoman LAN-ohjauksen alkuasetukset
Vaihe 1. Sovellusohjelman asentaminen
1. Avaa “Google Play” tai “App Store” älypuhelimesi tai
tablettitietokoneesi tyypistä riippuen.
2. Hae kohdetta “FGLair”.
3. Asenna sovellusohjelma (mobiilisovellus) noudattamalla
näytölläsi olevia ohjeita.
Vaihe 2. Käyttäjän rekisteröinti
1. Avaa asennettu mobiilisovellus.
2. Rekisteröi käyttäjä (joko älypuhelimella tai
tablettitietokoneella) noudattamalla mobiilisovelluksen Luo
tili -osiossa olevia ohjeita.
Fi-11
5. Sulje W-LAN-sovittimen kansi ja tulosäleikkö.
Vaihe 4. Ilmastointilaitteen rekisteröinti (W-LAN-sovittimen
paritus)
HUOMAUTUKSET:
• Yhdistä ennen tämän asetuksen aloittamista ilmastointilaite jälleen
virtalähteeseen ja odota vähintään 60 sekuntia.
• Tarkista, että älypuhelin tai tablettitietokone on yhdistettynä
langattomaan reitittimeen, johon yhdistät myös ilmastointilaitteen.
Asetus ei toimi, jos sitä ei ole liitetty samaan langattomaan
reitittimeen.
• Jos haluat ohjata kahta tai useampaa ilmastointilaitetta samalla
älypuhelimella tai tabletilla, toista valitun tilan asetus.
)) Rekisteröi ilmastointilaite noudattamalla FUJITSU GENERAL
-verkkosivuston verkko-oppaan ohjeita.
www.fujitsu-general.com/global/support/
Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain kaukosäätimen asetusohjeet.
<Miten voit käyttää verkko-opasta>
1. Kirjaudu sisään mobiilisovelluksessa.
2. Avaa mobiilisovelluksen sivuvalikko ja napauta [Help]
(Ohje).
3. Napauta [WLAN Support] (WLAN-tuki).
Kun rekisteröinti on valmis, sisäyksikön [
] -merkkivalo syttyy.
Viitteeksi
<Manuaalinen tila>
Kaukosäätimen asetusohjeet
HUOMAUTUKSET:Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita 60 sekuntiin,
kaukosäätimen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.
1. Paina
, kunnes kaukosäätimen näytössä
näkyy vain kello.
2. Paina pohjassa painiketta
yli 5
sekunnin ajan.
näkyy kaukosäätimen näytössä.
3. Paina
Alustaminen (nollaus)
Alusta (nollaa) tämä tuote seuraavissa tilanteissa:
• Langattoman reitittimen vaihtaminen
• Tämän tuotteen hävittäminen
• Tämän tuotteen siirtäminen kolmannelle osapuolelle
Ilmastointilaitteen rekisteröimisen poistaminen
Poista ilmastointilaitteen rekisteröinti mobiilisovelluksen avulla. (Katso
tarkemmat tiedot mobiilisovelluksen käyttöohjeista.)
W-LAN-sovittimen alustaminen
.
4. Valitse
käyttämällä kaukosäätimen
painiketta
.
5. Paina
.
Sisäyksikkö siirtyy manuaaliseen tilaan ja [
]
-merkkivalo vilkkuu sisäyksikössä.
HUOMAUTUKSET:Jos rekisteröinti ei ole valmis muutamassa
minuutissa, manuaalinen tila peruutetaan ja
[
] -merkkivalo sammuu.
Toista tässä tapauksessa kaukosäätimen asetus.
HUOMAUTUKSET:Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita
60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa
alkuperäiseen näyttöön.
1. Paina
, kunnes kaukosäätimen
näytössä näkyy vain kello.
2. Paina pohjassa painiketta
sekunnin ajan.
yli 5
näkyy kaukosäätimen näytössä.
3. Valitse käyttämällä kaukosäätimen
.
painiketta
<Painiketila>
Kaukosäätimen asetusohjeet:
HUOMAUTUKSET:Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita
60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa
alkuperäiseen näyttöön.
1. Paina
, kunnes kaukosäätimen näytössä
näkyy vain kello.
2. Paina pohjassa painiketta
yli 5
sekunnin ajan.
näkyy kaukosäätimen näytössä.
3. Paina
.
5. Paina
.
vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
Sisäyksikön [
] -merkkivalo sammuu sen jälkeen, kun se on
vilkkunut nopeasti.
.
4. Valitse
käyttämällä kaukosäätimen
painiketta
.
5. Paina
4. Paina
.
Sisäyksikkö siirtyy painiketilaan ja [
]
-merkkivalo vilkkuu sisäyksikössä (päällä/pois =
1 sek. / 1 sek.).
Kun W-LAN-sovitin löytää yhdistettävän W-LAN-yhteyspisteen,
vilkkuminen alkaa hidastua (päällä/pois = 2 sek. / 0,5 sek.).
HUOMAUTUKSET:Jos yhteyttä W-LAN-yhteyspisteeseen ei
ole muodostettu muutamassa minuutissa,
painiketila peruutetaan ja
sammuu.
Toista tässä tapauksessa kaukosäätimen asetus.
Käytön jatkaminen
Jos sinä tai kolmas osapuoli haluat jatkaa tuotteen käyttöä, noudata
kohdan ”Ilmastointilaitteen rekisteröinti (W-LAN-sovittimen paritus)”
toimenpiteitä yhdistääksesi sen toiseen langattomaan reitittimeen.
HUOMAUTUKSET:Langaton LAN-asetus ei ole mahdollista, jos aiempi
omistaja ei poistanut tuotteen rekisteröintiä tai
alustanut sitä. Siinä tapauksessa sinun on otettava
yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
Langattoman LAN-yhteyden väliaikainen
käytöstä poistaminen
HUOMAUTUKSET:Jos et paina mitään kaukosäätimen painikkeita
60 sekuntiin, kaukosäätimen näyttö palaa
alkuperäiseen näyttöön.
1. Paina
, kunnes kaukosäätimen näytössä
näkyy vain kello.
2. Paina pohjassa painiketta
sekunnin ajan.
yli 5
näkyy kaukosäätimen näytössä.
3. Valitse
käyttämällä kaukosäätimen
painiketta
.*
4. Paina
.
Sisäyksikön [
] -merkkivalo sammuu.
* Jos haluat aktivoida langattoman LAN-yhteyden uudelleen, valitse
kohdassa 2.
Fi-12
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS
Lopeta ilmastointilaitteen käyttö välittömästi, irrota laite
virransyötöstä kiertämällä virtakytkimen pois päältä ja
irrottamalla virtajohdon pistorasiasta seuraavissa tapauksissa.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltohenkilöön.
Niin kauan kuin laite on liitetty virransyöttöön, ei sitä ole
eristetty siitä, vaikka laite olisi sammutettu.
• Laitteesta esiintyy palaneen hajua tai nousee savua
• Vesivuodot laitteesta
Ei toimi lainkaan.
□□ Onko ollut sähkökatkos?
Tässä tapauksessa yksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti,
kun virransyöttö jatkuu. (Katso sivu 10.)
□□ Onko suojakatkaisin käännetty pois päältä?
⇒ Käännä johdonsuojakatkaisin päälle.
□□ Onko sulake palanut tai suojauspiiri lauennut?
⇒ Vaihda sulake tai nollaa suojauspiiri.
□□ Onko ajastin päällä?
⇒ Tietoja ajastimen asetusten tarkistamisesta tai käytöstä poistamisesta on sivulla 5.
Heikko jäähdytys- tai lämmitystoiminta.
□□ Käytetäänkö laitetta sallitun lämpötila-alueen ehtojen ulkopuolella?
Tässä tapauksessa ilmastointilaite saattaa pysähtyä automaattisen suojauspiiritoiminnan takia.
□□ Onko ilmansuodatin likainen?
⇒ Puhdista ilmansuodatin. (Katso sivu 9.)
□□ Onko tulosäleikkö tai sisäyksikön lähtöaukko tukossa?
⇒ Poista tukokset.
□□ Onko huonelämpötila säädetty asianmukaisesti?
⇒ Lisätietoja lämpötila-asetuksen muuttamisesta on sivulla 5.
□□ Onko ikkuna tai ovi jätetty auki?
⇒ Sulje ikkuna tai ovi.
□□ Onko tuulettimen asetus Hiljainen?
⇒ Lisätietoja tuulettimen nopeuden muuttamisesta on sivulla 5.
□□ Onko Ulkotilayksikön alhainen melu -toiminto määritetty?
⇒ Jos haluat pysäyttää ulkotilayksikön alhaisen melun toiminnan,
katso ohjeet sivulta 8.
□□ <Jäähdytystilassa> Osuuko huoneeseen suora tai voimakas auringonvalo?
⇒ Sulje verhot.
□□ <Jäähdytystilassa> Onko huoneessa muita lämmityslaitteita tai
toiminnassa olevia tietokoneita tai liian monta henkilöä?
⇒ Sammuta lämmityslaite tai tietokoneet tai aseta lämpötila alhaisemmaksi. (Katso sivu 5.)
Ilmavirtaus heikko tai pysähtyy.
□□ Onko tuulettimen asetus Hiljainen?
⇒ Lisätietoja tuulettimen nopeuden muuttamisesta on sivulla 5.
□□ Onko tuuletinhallinta asetettu energian säästämiseksi? Tässä
tapauksessa sisäyksikön tuuletin saattaa väliaikaisesti pysähtyä
Jäähdytystoiminnon aikana.
⇒ Jos haluat peruuttaa tuuletinhallinnan energian säästämiseksi,
katso ohjeet sivulta 7.
□□ <Lämmitystilassa> Oletko juuri käynnistänyt toiminnon?
Tässä tapauksessa tuulettimen nopeus on tilapäisesti hidas yksikön sisäisten osien lämmittämiseksi.
□□ <Lämmitystilassa> Huoneenlämpötila on korkeampi kuin määritetty lämpötila?
Tässä tapauksessa ulkoyksikkö sammuu ja sisäyksikön tuuletin
pyörii erittäin alhaisella nopeudella.
□□ <Lämmitystilassa> Vilkkuuko [ ] -merkkivalo?
Silloin käytössä on automaattinen huurteenpoisto. Sisäyksikkö
pysähtyy korkeintaan 15 minuutin ajaksi. (Katso sivu 10.)
□□ <Kuivaustilassa> Sisäyksikkö toimii alhaisella tuulettimen nopeudella
huoneen kosteuden säätämiseksi ja tuuletin voi silloin tällöin pysähtyä.
□□ <Automaattisessa tilassa> Jos valvontatoiminto suoritetaan, tuuletin pyörii erittäin alhaisella nopeudella.
Fi-13
Kuuluu melua.
□□ Toimiiko yksikkö tai kuuluuko melua heti toiminnon sammuttamisen jälkeen?
Tässä tapauksessa voi kuulua jäähdytysaineen virtauksen ääni.
Se voi olla erityisesti kuultavissa 2–3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen.
□□ Kuuletko narisevaa ääntä toiminnon aikana?
Tämä ääni johtuu etupaneelin pienestä kutistumisesta ja laajenemisesta, joita lämpötilan muutokset aiheuttavat.
□□ <Lämmitystilassa> Kuuletko sihisevän äänen?
Tämä ääni muodostuu automaattisesta sulatustoiminnosta. (Katso
sivu 10.)
Haju yksiköstä.
□□ Ilmastointilaite saattaa imeä hajuja, kuten sisustustekstiilien, huonekalujen tai tupakansavun. Näitä hajuja saattavat ilmetä käytön
aikana.
Yksiköstä voi levitä höyryä tai huurua.
□□ <Jäähdytys- tai Kuivaustilassa> Äkillinen jäähtymisprosessi voi
aiheuttaa kondensaation tuottamaa sumua.
□□ <Lämmitystilassa> Vilkkuuko sisäyksikön [ ] -merkkivalo?
Tässä tapauksessa ulkoyksiköstä saattaa nousta höyryä automaattisen huurteenpoiston takia. (Katso sivu 10.)
Ulkoyksiköstä valuu vettä.
□□ <Lämmitystilassa> Ulkoyksiköstä saattaa tulla vettä, jonka aiheuttaa automaattinen sulatustoiminto. (Katso sivu 10.)
Yksikön toiminta eroaa kaukosäätimen asetuksesta.
□□ Ovatko kaukosäätimen paristot tyhjentyneet?
⇒ Vaihda paristot.
□□ Käytätkö ryhmäohjausta?
Tässä tapauksessa jos langattoman kaukosäätimen energiansäästöohjelma (ihmisanturi) on aktivoitu, et voi käyttää ilmastointilaitetta langattoman kaukosäätimen avulla.
⇒ Poista energiansäästöohjelma käytöstä. (Katso sivulta 7.)
Toiminto viivästyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
□□ Onko virransyöttö mennyt päälle yhtäkkiä?
Tässä tapauksessa kompressori ei toimi noin kolmeen minuuttiin
sulakkeen palamisen estämiseksi.
Lopeta käyttö välittömästi ja kytke virta pois katkaisijasta
välittömästi seuraavissa tapauksissa. Kysy neuvoja
valtuutettu huoltohenkilö.
• Jos ongelma jatkuu, vaikka olet suorittanut tarkastukset tai
vianetsinnän.
• Sisäyksikössä [ ] ja [
] vilkkuvat ja [
] vilkkuu nopeasti.
HUOMAUTUKSET:Katso W-LAN-ohjausta koskevasta
vianmäärityksestä lisätietoja W-LAN-sovittimen tai
älypuhelimeen tai tablettitietokoneeseen asennetun
mobiilisovelluksen asennusohjeesta.
■■ Merkkivalojen tilat
: Ohje koskee langatonta LAN-ohjausta (valinnainen).
Valokuvio:
tahansa tila
Pois päältä,
Päällä,
Tila
Vilkkuu,
Mikä
Katso
sivu
Syyt ja ratkaisut
(3 kertaa)
(Nopea)
Automaattinen huurteenpoisto
⇒ Odota, kunnes sulatustoiminto on
valmis (korkeintaan 15 minuuttia).
10
Suodattimen merkkivalo
⇒ Puhdista ilmasuodatin ja nollaa
suodatinmerkki.
10
Virhekoodin näyttö
⇒ Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltohenkilöstöön.
-
Ajastimen asetusvirhe automaattisen
uudelleenkäynnistyksen takia
⇒ Nollaa kellon ja ajastimen asetukset.
Testiajon toiminta (vain valtuutettu
henkilöstö)
⇒ Paina
10
3
lopettaaksesi testiajon.
Virta langattomaan reitittimeen ei ole
päällä.
-
⇒ Tarkasta, että langattoman reitittimen
virta on päällä.
(Hidas) On mahdollista, että W-LAN-sovitinta
ei ole yhdistetty oikein langattomaan
reitittimeen.
⇒ Katkaise virran syöttö
ilmastointilaitteeseen (katkaisimesta
tai pistokkeesta) ja yhdistä sitten
uudelleen.
11
W-LAN-sovittimen ohjelmistoa
päivitetään.
-
Ilmastointilaitteen rekisteröinnin
aikana (W-LAN-sovittimen paritus)
11
Rajoitettu toiminto
11
■■ Manuaalinen automaattinen toiminta ja
suodattimen merkkivalon nollaus
Voit käyttää ilmastointilaitetta niin, että
sisäyksikössä.
Tila
Painamisaika
on
Käyttötila tai
käyttö
Toiminnassa Yli 3 sekuntia
Lopeta
Lopetetaan 2 sekuntia tai alle
Suodattimen
ilmaisimen nollaus
Yli 3 sekuntia mutta alle 10 Automaattinen
sekuntia
Yli 10 sekuntia
(Vain huoltoa varten.*)
* Paina tätä painiketta tai kaukosäätimessä
pakotetun jäähdytyksen.
Pakotettu jäähdytys
pysäyttääksesi
Fi-14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement