Fujitsu AUHG22LVLA Navodila za uporabo

Fujitsu AUHG22LVLA Navodila za uporabo
NAVODILA ZA UPORABO
Kompaktno kasetni tip
SHRANITE TA NAVODILA ZA NADALJNO POMOČ.
Št. DELA 9374379712-02
Slovenščina
KLIMATSKA NAPRAVA
NAVODILA ZA UPORABO
KLIMATSKA NAPRAVA (KOMPAKTNO KASETNI TIP)
Št. DELA 9374379712-02
VSEBINA
VARNOSTNI UKREPI ............................................. 2
LASTNOSTI IN FUNKCIJE ..................................... 3
IMENA DELOV ........................................................ 4
PRIPRAVA ............................................................... 6
DELOVANJE ........................................................... 7
DELOVANJE ČASOVNIKA...................................... 9
FUNKCIJA SPANJA ČASOVNIKA......................... 10
ROČNI SAMODEJNI NAČIN ................................. 10
NASTAVITEV SMERI KROŽENJA ZRAKA ............11
OBRAČANJE LOPATIC..........................................11
VARČNO DELOVANJE ......................................... 12
GRETJE NA 10 °C ................................................ 12
IZBIRA PRILAGOJENE KODE
DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ........................ 13
ČIŠČENJE IN NEGA ............................................. 14
ODPRAVLJANJE TEŽAV ...................................... 15
NASVETI ZA UPRAVLJANJE................................ 17
VARNOSTNI UKREPI
●
●
Da bi preprečili telesne poškodbe in materialno škodo, pred uporabo naprave pozorno preberite ta razdelek in se prepričajte,
da so izpolnjeni naslednji varnostni ukrepi.
Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost se deli na:
Ta oznaka označuje postopke ki, če jih napačno izvedete, lahko privedejo do smrti
OPOZORILO ali resnih poškodb uporabnika ali servisnega osebja.
POZOR
Ta oznaka označuje postopke, ki lahko, če so nepravilno izvedeni, privedejo do
telesnih poškodb uporabnika ali materialne škode.
OPOZORILO
● Ta izdelek ne vsebuje sestavnih delov, ki bi jih lahko uporabnik
●
●
●
●
● Naprave ne smejo uporabljati ljudje (vključno z otroki) z omejenimi
popravil sam. Za popravilo, namestitev ali premestitev naprave se
vedno obrnite na pooblaščenega serviserja.
V primeru napačne montaže ali rokovanja z napravo lahko pride do
puščanja vode, električnega udara ali požara.
Če pri delovanju opazite kakršne koli nepravilnosti, kot je vonj po
zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske naprave in
prekinite napajanje z izklopom električne varovalke oz. izvlekom
napajalnega vtiča. Nato se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla.
Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo pooblaščeni
serviser.
V primeru uhajanja hladilnega sredstva, se prepričajte, da v bližini
ni ognja ali druge vnetljive snovi in se posvetujte s pooblaščenim
serviserjem.
V primeru nevihte ali predhodnih znakov udara strele z daljinskim
upravljalnikom izklopite klimatsko napravo in se izogibajte dotikanju
izdelka ali vtičnice, da preprečite poškodbe z električnim tokom.
telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj in znanja, razen, kadar jih pri tem nadzoruje oz. jim svetuje
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod
nadzorom, da se ne bi z napravo igrali.
● Naprave ne vklopite ali izklopite tako, da vtaknete ali iztaknete vtič
ali z vklopom oziroma izklopom varovalke.
● V bližini naprave ne uporabljajte vnetljivih plinov.
● Ne bodite dlje časa neposredno izpostavljeni toku hladnega zraka.
● Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopni kanal, odprto
ploščo ali sesalno odprtino naprave.
● Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
POZOR
● Med uporabo naprave poskrbite za občasno prezračevanje.
● Napravo vedno upravljajte z nameščenimi zračnimi filtri.
● Prepričajte se, da je vsa elektronska oprema vsa vsaj 1 m oddaljena
od notranje ali zunanje enote naprave.
● Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo odklopite iz
●
●
●
●
●
●
električnega napajanja.
Ko napravo uporabljate že dlje časa, poskrbite za pregled
pritrjenosti notranje enote, da preprečite njen padec.
Če napravo uporabljate v prostoru z dojenčki, otroci, starejšimi ali
bolnimi osebami, je treba premišljeno nastaviti smer zračnega toka
in sobno temperaturo.
Zračnega toka ne usmerjajte v kamine ali druge grelne naprave.
Ne blokirajte ali prekrivajte dovodne rešetke ali izhodne odprtine
naprave.
Ne izvajajte kakršnega koli pritiska na lopatice radiatorja.
Ne vzpenjajte se na napravo in nanjo ne polagajte ali obešajte
predmetov.
Sl-2
● Pod napravo ne polagajte drugih električnih izdelkov ali
●
●
●
●
●
●
gospodinjskih predmetov.
Kapljanje kondenzata iz naprave lahko zmoči predmete pod
napravo in na njih povzroči škodo ali okvaro.
Naprave ne izpostavljajte direktnemu stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte za vzdrževanje stanja živil, rastlin, živali,
posebne opreme, umetniških del ali drugih predmetov. To lahko
povzroči poslabšanje kakovosti teh predmetov.
Živali ali rastlin ne izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku.
Ne pijte drenažne vode iz klimatske naprave.
Ne vlecite napajalnega električnega kabla.
Da bi se med vzdrževalnimi deli izognili telesnim poškodbam, se ne
dotikajte aluminijastih loput vgrajenega toplotnega izmenjevalnika.
LASTNOSTI IN FUNKCIJE
■ Priročna funkcija za varčevanje z
energijo
INVERTER
Ob začetku delovanja je za hitro doseganje želene
temperature v prostoru potrebno veliko energije. Pozneje
naprava samodejno preklopi v nastavitev varčevanja z
energijo, kar omogoči varčno in priročno delovanje.
VARČNO DELOVANJE
Ko je vklopljeno VARČNO delovanje, bo temperatura prostora
pri hlajenju nekoliko višja od nastavljene temperature oz.
nekoliko nižja od nastavljene temperature pri gretju. Zato lahko
v načinu ECONOMY (VARČNO) prihranite več energije kot v
običajnem načinu.
OBRAČANJE LOPATIC
Lopatice za usmerjanje zračnega toka se samodejno obračajo
navzgor in navzdol in tako pošljejo zrak v vsak kotiček
prostora.
IZJEMNO TIHO DELOVANJE
Ko z gumbom za FAN (VENTILATOR) izberete TIHI način,
naprava preklopi v izjemno tih način delovanja; v notranji
napravi se zmanjša pretok zraka, da je delovanje tišje.
SAMODEJNO PREKLAPLJANJE
Naprava samodejno preklaplja med načini delovanja
(hlajenje, sušenje, gretje), da konstantno ohranja nastavljeno
temperaturo.
FUNKCIJA GRETJA NA 10 °C
Temperaturo prostora lahko vzdržujete na 10 °C in preprečite,
da bi temperatura v prostoru preveč padla.
■ Priročna funkcija
PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA
Časovnik lahko programirate tako, da v eni sekvenci nastavite
časovnik IZKLOPA in VKLOPA. Sekvenca lahko
vključuje 1 preklop časovnika iz IZKLOP na VKLOP ali preklop
iz VKLOP na IZKLOP v okviru 24 ur.
SPANJE ČASOVNIKA
● MODEL HLAJENJA
Če med načinom hlajenja ali sušenja pritisnete gumb
SLEEP (SPANJE) za časovnik, se nastavitev termostata v
času delovanja naprave postopoma dviguje. Ko je dosežen
nastavljeni čas, se enota samodejno izklopi.
● MODEL GRETJA IN HLAJENJA (OBRATNI CIKEL)
Če med načinom gretja pritisnete gumb SLEEP (SPANJE) za
časovnik, se nastavitev termostata klimatska naprave v času
delovanja naprave postopoma znižuje; v načinu hlajenja ali
sušenja se nastavitev termostata v času delovanja naprave
postopoma dviguje. Ko je dosežen nastavljeni čas, se enota
samodejno izklopi.
■ Funkcija čiščenja
SNEMLJIVA SESALNA REŠETKA
Sesalna rešetka notranje enote se pri čiščenju in vzdrževalnih
delih enostavno odstrani.
■ Daljinski upravljalnik
BREZŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Brezžičen daljinski upravljalnik omogoča udobno upravljanje
delovanja klimatska naprave.
OŽIČEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK
(OPCIJSKO)
Opcijsko je na voljo tudi ožičen daljinski upravljalnik.
Če uporabljate ta daljinski upravljalnik, je način uporabe malo
drugačen kot pri uporabi brezžičnega daljinskega upravljalnika.
[Dodatne funkcije za ožičeni daljinski upravljalnik]
• Tedenski časovnik
• Ponastavitev temperature s časovnikom
Brezžični in ožičen daljinski upravljalnik lahko uporabljate
hkrati.
(Vendar so funkcije omejene.)
Če aktivirate omejeno funkcijo daljinskega upravljalnika, se
zasliši pisk, na notranji enoti pa se prikaže OPERATION
(DELOVANJE), TIMER (ČASOVNIK) in utripne tretja lučka.
[Omejene funkcije za brezžičnega daljinskega upravljalnika]
• funkcija SLEEP (SPANJE) časovnika
• TIMER (ČASOVNIK)
• način 10°C HEAT (GRETJE na 10°C)
Sl-3
IMENA DELOV
Notranja enota
1
2
3
4
5
6
Zračni filter (v sesalni rešetki)
Lopatice za usmerjanje zračnega toka
Sesalna rešetka za zrak
Upravljalna plošča
Sprejemnik signala daljinskega upravljalnika
Gumb funkcije MANUAL AUTO (ROČNO SAMODEJNO)
Ko je gumb MANUAL AUTO (ROČNO SAMODEJNO)
pritisnjen več kot 10 sekund, se vklopi način prisilnega
hlajenja.
● Način prisiljenega hlajenje se uporabi pri namestitvi naprave.
Namenjen je samo uporabi s strani pooblaščenega osebja.
● Če je način prisiljenega hlajenja zažene naključno, pritisnite
gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP), da ga prekinete.
● Pritisnite gumb za ponastavitev filtra.
●
7 indikatorska lučka DELOVANJA (zelena)
8 indikatorska lučka ČASOVNIKA (oranžna)
Indikatorska lučka za časovnik se prižge, ko časovnik nastavite z
brezžičnim daljinskim upravljalnikom.
9 indikatorska lučka VARČNEGA načina (zelena)
Indikatorska lučka za varčni način se prižge v naslednjih
okoliščinah:
● v načinu delovanja ECONOMY (VARČNO)
● v načinu delovanja 10 °C HEAT (GRETJE na 10 °C)
(upravljano z brezžičnim daljinskim upravljalnikom)
Sl-4
IMENA DELOV
Daljinski upravljalnik
Prikazni zaslon
Prikazni zaslon
Zaradi razlage priložena ilustracija prikazuje vse možne
zaslonske indikatorje; v dejanskem delovanju pa bodo
na zaslonu prikazani samo znaki, relevantni za način
delovanja v danem trenutku.
1 gumb MODE (NAČIN)
2 gumb 10°C HEAT (GRETJE na 10 °C)
3 gumb SET TEMP.(NASTAVITEV TEMP.)
(
/
)
4 gumb ECONOMY (VARČNO)
5 gumb SLEEP (SPANJE)
6 gumb FAN (VENTILATOR)
7 gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP)
&
(
)
~
+
,
~
.
/
Oddajnik signala
indikator temperaturne NASTAVITVE
znak za način delovanja
znak za način SPANJE
znak za oddajanje
znak za hitrost ventilatorja
znak za OBRAČANJE
znak za način časovnika
znak za uro
8 gumb SET (NASTAVITEV)
9 gumb SWING (OBRAČANJE)
! gumb TIMER MODE (NAČIN ČASOVNIKA)
" gumb TIMER SET (NASTAVITEV
ČASOVNIKA) (
/
)
# gumb CLOCK ADJUST
Nekatere notranje enote morda nimajo funkcij, ki
bi ustrezale vsem navedenim gumbom daljinskega
upravljalnika. Če pritisnete gumb funkcije, ki ni na voljo,
bo notranja enota zapiskala in prižgala se bo lučka za
OPERATION (DELOVANJE), TIMER (ČASOVNIK) in
ECONOMY (VARČNO).
(NASTAVITEV URE)
$ gumb RESET (PONASTAVITEV)
% gumb TEST RUN (TESTNI ZAGON)
Ta gumb se uporablja pri nameščanju
klimatske naprave in ga ni dovoljeno
uporabiti pri običajnih pogojih delovanja,
saj bo povzročil nepravilno delovanje
termostata klimatska naprave.
● Če gumb pritisnete pri običajnih
obratovalnih pogojih, bo enota preklopila
v način testnega delovanja in na notranji
enoti bosta hkrati pričeli utripati indikatorski
lučki OPERATION (DELOVANJE) in TIMER
(ČASOVNIK).
● Če želite ustaviti testni način delovanja,
pritisnite gumb START/STOP (vklop/izklop),
da zaustavite klimatsko napravo.
●
Sl-5
PRIPRAVA
OPOZORILO
Vstavljanje baterij (R03/LR03 × 2)
● Pazite, da dojenčki in majhni otroci ne bi po
1
Potisnite ga v smeri puščic, medtem ko pritiskate na oznako
2
3
.
2
Pazite, da pravilno poravnate pola baterij (
).
●
Pritisnite gumb CLOCK ADJUST (NASTAVITEV URE).
●
Gumb pritisnite s konico krogličnega pisala ali z drugim majhnim predmetom.
●
Za nastavitev trenutnega časa uporabite gumba
TIMER SET (
/
) (NASTAVIEV ČASOVNIKA).
: za preklop časa naprej.
: za preklop časa nazaj.
(Ob vsakem pritisku gumbov se čas premakne naprej/nazaj v korakih po
1 minuto; za hitro premikanje časa v 10-minutnih korakih držite gumba
pritisnjena.)
Znova pritisnite gumb CLOCK ADJUST (NASTAVITEV URE).
S tem zaključite nastavitev časa in ura prične teči.
Uporaba daljinskega upravljalnika
●
Za pravilno delovanje mora biti daljinski upravljalnik usmerjen proti sprejemniku
signala.
●
Doseg delovanja: Približno 7 metrov.
●
Ko klimatska naprava pravilno sprejema signal, se zasliši pisk.
●
Če ne slišite piska, znova pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
Držalo daljinskega upravljalnika
Vstavite
Vijaki
1 Namestite
držalo.
Sl-6
● Da bi preprečili okvaro ali poškodbe na
Zaprite pokrovček prostora za baterije.
Gumb
Gumb
3
POZOR
Vstavite baterije.
Nastavitev trenutnega časa
1
nesreči pogoltnili baterij.
Pritisnite in potisnite pokrovček prostora za baterije na
zadnji strani daljinskega upravljalnika, da ga odprete.
Potisnite navznoter
2 Vstavite daljinski
upravljalnik
Povlecite navzgor
Izvlecite iz držala
3 Odstranjevanje daljinskega
upravljalnika (za ročno
uporabo).
●
●
●
daljinskem upravljalniku:
- Postavite daljinec na mesto, kjer ne bo
izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali
prekomerni toploti.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali,
odstranite baterije.
- Izrabljene baterije je treba odstraniti takoj
in jih odvreči v skladu z lokalnimi zakoni
in predpisi vaše regije.
Če tekočina iz baterije pride v stik z vašo
kožo, očmi ali usti, nemudoma sperite
z obilico čiste vode in se posvetujte z
zdravnikom.
Ovire med daljinskim upravljalnikom in
notranjo enoto, kot so zavese ali zid, lahko
vplivajo na kakovost prenosa signala.
Daljinski upravljalnik obvarujte pred
močnejšimi udarci.
Daljinski upravljalnik hranite izven dosega
vode.
Ne poskušajte napolniti suhih baterij.
Ne uporabljajte suhih baterij, ki so bile
ponovno napolnjene.
Uporabljajte le določen tip baterij.
Ne uporabljajte različnih vrst baterij ali
nove in rabljene baterije skupaj.
Ob normalni uporabi lahko baterije
uporabljate približno 1 leto. Če se
doseg daljinskega upravljalnika
opazno zmanjša, zamenjajte baterije
in s konico krogličnega pisala ali z
drugim manjšim predmetom pritisnite
gumb "RESET (PONASTAVITEV)".
DELOVANJE
Izbira načina delovanja
1
2
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
Prižgala se bo lučka za delovanje notranje enote.
Klimatska naprava se zažene.
Za izbiro načina delovanja pritisnite gumb MODE (NAČIN).
▲
▲
▲
Ob vsakem pritisku gumba način delovanja preklopi v naslednjem zaporedju.
AUTO (SAMOD.)
COOL (HLAJENJE)
DRY (SUŠENJE)
▼
▼
FAN (VENTILATOR)
HEAT (GRETJE)
Približno 3 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
Primer: Pri nastavitvi HLAJENJE:
Nastavitev sobne temperature
Pritisnite gumb SET TEMP. (NASTAVITEV TEMP.).
Gumb
Gumb
●
: S pritiskom dvignete nastavitev termostata.
: S pritiskom znižate nastavitev termostata.
Razpon nastavitve termostata:
SAMODEJNO .......................od 18 do 30 °C
Hlajenje/sušenje....................od 18 do 30 °C
Gretje ....................................od 16 do 30 °C
S termostatom ne morete nastavljati sobne temperature v načinu delovanja FAN
(VENTILATOR) (temperatura se ne prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika).
Približno 3 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
Nastavitev termostata je treba smatrati kot standardno vrednot in se lahko nekoliko
razlikuje od dejanske temperature prostora.
Primer: Ko je nastavljeno na 26 °C.
Nastavitev hitrosti ventilatorja
Pritisnite gumb FAN (VENTILATOR).
▲
▲
▲
▲
▲
Ob vsakem pritisku gumba hitrost vrtenja preklopi v naslednjem zaporedju:
AUTO (SAMOD.)
HIGH (VISOKA)
MED (SREDNJA)
LOW (NIZKA)
QUIET (TIHO)
Približno 3 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
V načinu delovanja AUTO (SAMODEJNO):
Gretje
: Ventilator se vrti, da lahko segret zrak optimalno kroži po prostoru.
Ko je temperatura, ki prihaja iz notranje enote, nizka, bo ventilator deloval z
zelo nizko hitrostjo.
Hlajenje : Ko se temperatura prostora približa temperaturni nastavitvi termostata, se
ventilator upočasni.
Ventilator : Ventilator se vrti z nizko hitrostjo.
Ventilator se vrti z zelo nizko hitrostjo v načinu spremljanja temperature ob
začetku gretja.
Primer: V načinu delovanja SAMODEJNO.
IZJEMNO TIHO delovanje
Pri nastavitvi TIHO:
Prične se IZJEMNO TIHO delovanje. Zračni tok notranje enote se zmanjša, da je
delovanje tišje.
● Načina IZJEMNO TIHO ni mogoče vklopiti med sušenjem. (Enako velja, če se način
sušenja izbere med delovanjem v načinu AUTO (SAMODEJNO)).
●
V načinu IZJEMNO TIHO bo učinkovitost gretja in hlajenja nekoliko omejena. Če
se prostor v načinu delovanja IZJEMNO TIHO ne segreje/ohladi, prilagodite hitrost
ventilatorja notranje enote.
Sl-7
DELOVANJE
Navodila za gretje (*) veljajo samo za model "HEAT & COOL MODEL" (obratni cikel).
Prekinitev delovanja
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
Indikatorska lučka za delovanje ugasne.
Delovanje v NAČINU
SAMODEJNO (pri modelu HLAJENJA):
●
Ko je na začetku izbrana funkcija AUTO (SAMODEJNO) (samodejno preklapljanje),
bo ventilator nekaj minut deloval z zelo nizko hitrostjo, v tem času pa bo notranja
enota razbrala prostorske pogoje in izbrala najprimernejši način delovanja.
Sobna temperatura je višja od izbrane temperaturne nastavitve → Način hlajenja ali
sušenja
Sobna temperatura se približuje ali je nižja od izbrane temperaturne nastavitve →
Način spremljanja
Način hlajenja ali
sušenja
Temperatura,
določena v
temperaturni
nastavitvi
Način spremljanja
temperature
●
Ko notranja enota naprave prilagodi sobno temperaturo na izbrano nastavitev, vklopi
način spremljanja. V načinu spremljanja temperature bo ventilator deloval z nizko hitrostjo. Če se sobna temperatura naknadno
spremeni, bo notranja enota znova izbrala ustrezni način delovanja (hlajenje), da prilagodi temperaturo na vrednost, izbrano v
temperaturni nastavitvi.
●
Če način, ki ga enota samodejno izbere, ni ustrezen, izberite enega od načinov delovanja (HLAJENJE, SUŠENJE, VENTILATOR).
SAMODEJNO [pri modelu GRETJA in HLAJENJA (obratni cikel)]:
●
Ko je izbran način AUTO (SAMODEJNO) (samodejno preklapljanje), klimatska naprava glede na trenutno temperaturo prostora
izbere ustrezen način delovanja (hlajenje ali gretje).
●
Če je na začetku izbrana funkcija AUTO (SAMODEJNO) (samodejno preklapljanje), bo ventilator nekaj minut deloval z nizko
hitrostjo, v tem času pa bo notranja enota razbrala prostorske pogoje in izbrala najprimernejši način delovanja.
Sobna temperatura je višja od izbrane temperaturne nastavitve → Način hlajenja
ali sušenja
Sobna temperatura se približuje izbrani temperaturni nastavitvi → Določeno z
zunanjo temperaturo
Sobna temperatura je nižja od izbrane temperaturne nastavitve → Način gretja
Določeno z
zunanjo temperaturo
Gretje
●
Ko klimatska naprava prilagodi sobno temperaturo na nastavitev termostata, vklopi
način spremljanja temperature. V načinu spremljanja temperature bo ventilator deloval z nizko hitrostjo. Če se sobna temperatura
naknadno spremeni, bo klimatska naprava znova izbrala ustrezni način delovanja (gretje, hlajenje), da temperaturo prilagodi na
vrednost, izbrano v temperaturni nastavitvi.
●
Če vam način, ki ga enota samodejno izbere, ne ustreza, izberite enega od načinov delovanja (GRETJE, HLAJENJE, SUŠENJE,
VENTILATOR).
GRETJE*: ● Za ogrevanje prostora.
●
Ko je izbran način gretja, klimatska naprava 3–5 minut upravlja ventilator z zelo
nizko hitrostjo, potem pa preklopi v izbrano nastavitev ventilatorja. V tem času se
notranja enota segreje, da lahko nato prične s polnim delovanjem.
●
Ko je sobna temperatura zelo nizka, lahko na zunanji enoti nastane zmrzal, s
čimer se zmanjša njena učinkovitost. Da bi se zmrzal odstranila, enota občasno
samodejno vklopi cikel odmrzovanja. Med ciklom samodejnega odmrzovanja
utripa indikatorska lučka za delovanje in gretje je prekinjeno.
●
Po začetku gretja traja nekaj časa, da se temperatura v prostoru dvigne.
HLAJENJE: ● Za hlajenje prostora.
SUŠENJE: ● Za rahlo hlajenje in odvzemanje vlage iz prostora.
●
Z načinom sušenja prostora ni mogoče ogreti.
●
V načinu sušenja enota deluje z nizko hitrostjo; ventilator notranje enote se lahko
občasno ustavi, da se uravna vlažnost prostora. Pri uravnavanju vlažnosti prostora
bo ventilator deloval z zelo nizko hitrostjo.
●
Ko je izbran način sušenja, hitrosti ventilatorja ni mogoče ročno spreminjati.
VENTILATOR: ● Za kroženje zraka po prostoru.
Sl-8
Hlajenje ali sušenje
Temperatura,
določena v
temperaturni
nastavitvi
V načinu gretja:
Termostat nastavite na temperaturo, ki je
višja od trenutne temperature prostora.
Način gretja se ne vklopi, če je termostat
nastavljen na temperaturo, ki je nižja od
dejanske temperature prostora.
V načinu hlajenja/sušenja:
Termostat nastavite na temperaturo, ki je
nižja od trenutne temperature prostora.
Način hlajenja in sušenja se ne vklopi, če
je termostat nastavljen na temperaturo, ki
je višja od dejanske temperature prostora (v
načinu hlajenja bo deloval samo ventilator).
V načinu delovanja ventilatorja:
Enote ni mogoče uporabiti za gretje in
hlajenje prostora.
DELOVANJE ČASOVNIKA
Pred uporabo funkcije časovnika se prepričajte, da je daljinski upravljalnik nastavljen na ustrezen čas (☞ stran 6.)
Če je notranja enota povezana z ožičenim daljinskim upravljalnikom, časovnika ni mogoča nastaviti z brezžičnim upravljalnikom.
Opomba: Pri hkratni uporabi več povezav te funkcije ni mogoče uporabiti s pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika.
Uporaba časovnika VKLOPA ali IZKLOPA
1
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
(če notranja enota že deluje, nadaljujte z 2. korakom).
Prižgala se bo lučka za delovanje notranje enote.
2
Pritisnite gumb TIMER MODE (NAČIN ČASOVNIKA),
da izberete IZKLOP ali VKLOP časovnika.
Ob vsakem pritisku gumba funkcija časovnika preklopi v naslednjem zaporedju:
OFF (IZKLOP)
▲
▲
▲
CANCEL (PREKLIC)
ON (VKLOP)
▼
PROGRAM (OFF → ON, OFF ← ON)
Prižgala se bo oranžna lučka notranje enote za ČASOVNIK.
3
Z gumboma TIMER SET (NASTAVITEV ČASOVNIKA)
nastavite čas IZKLOPA ali VKLOPA.
Čas nastavite, ko časovni indikator utripa (utripanje traja približno 5 sekund).
Gumb
Gumb
: za preklop časa naprej.
: za preklop časa nazaj.
Preklic časovnika
Z gumbom TIMER (ČASOVNIK) izberite
"CANCEL".
Klimatska naprava preklopi nazaj v običajni
način delovanja.
Spreminjanje nastavitev časovnika
Izvedite 2. in 3. korak.
Zaustavitev klimatske naprave ob
vklopljenem časovniku
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
Spreminjanje lastnosti delovanja
Če želite potem, ko je časovnik že nastavljen,
spremeniti lastnosti delovanja (način,
ventilator, hitrost, nastavitev termostata,
način TIHO), počakajte, da se prikaže celoten
zaslon, in nato pritisnite ustrezne gumbe, da
spremenite želeno lastnost delovanja.
Približno 5 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
Programiranje časovnika
1
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
(če notranja enota že deluje, nadaljujte z 2. korakom).
Prižgala se bo lučka za delovanje notranje enote.
2
3
Nastavite želeni čas za IZKLOP in VKLOP časovnika.
Za nastavitev želenega načina in časov preberite razdelek "Uporaba časovnika VKLOPA ali IZKLOPA".
Približno 3 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
Prižgala se bo lučka za ČASOVNIK na notranji enoti.
Pritisnite gum TIMER MODE (NAČIN ČASOVNIKA), da
nastavite PROGRAMIRANJE časovnika (prikaže se
OFF ON ali OFF ON).
Na zaslonu se izmenično prikaže "OFF timer" (časovnik IZKLOPA) in "ON
timer" (časovnik VKLOPA), nato pa časovna nastavitev za prvo operacijo.
● Programirani časovnik bo pričel z operacijo. (če je bil kot prvi izbran časovnik VKLOPA, bo enota v tem trenutku prenehala delovati.)
Približno 5 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
Več o programiranju časovnika
●
Časovnik lahko programirate tako, da v eni sekvenci nastavite časovnik IZKLOPA
in VKLOPA. Sekvenca lahko vključuje 1 preklop časovnika iz IZKLOP na VKLOP ali
preklop iz VKLOP na IZKLOP v okviru 24 ur.
●
Prva funkcija časovnika, ki se bo izvedla, bo tista, ki je nastavljena najbliže trenutnemu
času. Zaporedje operacij je prikazano s puščico na zaslonu daljinskega upravljalnika
(OFF → ON, ali OFF ← ON).
●
Primer programiranja časovnika je recimo, če želite, da se klimatska naprava samodejno zaustavi (časovnik IZKLOPA), ko greste zvečer v posteljo, in nato samodejno
zažene (časovnik VKLOPA) zjutraj, preden vstanete.
Preklic časovnika
Z gumbom TIMER MODE (NAČIN
ČASOVNIKA) izberite "CANCEL".
Klimatska naprava preklopi nazaj v običajni
način delovanja.
Spreminjanje nastavitev časovnika
1. Sledite navodilom v razdelku "Uporaba
časovnika VKLOPA ali IZKLOPA", da izberete
nastavitev časovnika, ki jo želite spremeniti.
2. Pritisnite gumb TIMER MODE (NAČIN
ČASOVNIKA), da izberete OFF ON ali
OFF
ON.
Zaustavitev klimatske naprave ob
vklopljenem časovniku
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
Spreminjanje lastnosti delovanja
Če želite potem, ko je časovnik že nastavljen,
spremeniti lastnosti delovanja (način,
ventilator, hitrost, nastavitev termostata,
način TIHO), počakajte, da se prikaže celoten
zaslon, in nato pritisnite ustrezne gumbe, da
spremenite želeno lastnost delovanja.
Sl-9
FUNKCIJA SPANJA ČASOVNIKA
Za razliko od drugih funkcij časovnika je funkcija SLEEP (SPANJE) uporablja za nastavitev časa, ki mora preteči do zaustavitve delovanja klimatske naprave.
Če je notranja enota povezana z ožičenim daljinskim upravljalnikom, z brezžičnim upravljalnikom ni mogoče nastaviti funkcije spanja časovnika.
Opomba: Pri hkratni uporabi več povezav te funkcije ni mogoče uporabiti s pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika.
Uporaba funkcije spanja časovnika
Ko je klimatska naprava deluje ali ko je izklopljena, pritisnite gumb
SLEEP (SPANJE).
Prižgeta se indikatorska lučka za delovanje notranje enote in indikatorska lučka časovnika.
Zaustavitev klimatske naprave
ob vklopljenem časovniku:
Spreminjanje nastavitev časovnika
Znova pritisnite gumb SLEEP (SPANJE) in nastavite čas z
/
).
gumboma TIMER SET (NASTAVITEV ČASOVNIKA) (
Gumb
Gumb
Preklic časovnika:
Z gumbom TIMER MODE (NAČIN
ČASOVNIKA) izberite "CANCEL".
Klimatska naprava preklopi nazaj v običajni
način delovanja.
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
: za preklop časa naprej.
: za preklop časa nazaj.
Približno 5 sekunde pozneje se znova prikaže celoten zaslon.
Več o funkciji spanja časovnika
Da preprečite čezmerno ogrevanje ali hlajenje prostora med spanjem, lahko funkcija SLEEP (SPANJE) časovnika glede na izbrano časovno
nastavitev samodejno prilagodi nastavitev termostata. Ko nastavljeni čas preteče, se klimatska naprava popolnoma zaustavi.
V načinu gretja:
Ko je nastavljena funkcija SLEEP (SPANJE) časovnika, se
nastavitev termostata vsakih 30 minut samodejno zniža za 1 °C. Ko
se nastavitev termostata zniža za skupaj 4 °C, se ta temperaturna
nastavitev vzdržuje, dokler ni dosežen čas, ko se klimatska naprava
samodejno izklopi.
Nastavitev funkcije spanja časovnika
1 °C 2 °C
V načinu hlajenja/sušenja:
Ko je nastavljena funkcija SLEEP (SPANJE) časovnika, se
nastavitev termostata vsako uro samodejno dvigne za 1 °C. Ko se
nastavitev termostata dvigne za skupaj 2 °C, se ta temperaturna
nastavitev vzdržuje, dokler ni dosežen čas, ko se klimatska naprava
samodejno izklopi.
Nastavitev funkcije spanja časovnika
3 °C
Nastavite čas
4 °C
30 minut
1 ura
1 ura
1 °C
2 °C
1 ura
30 minut
Nastavite čas
Ročni samodejni način
To funkcijo uporabite, če ste izgubili daljinski upravljalnik ali je ta v okvari.
Upravljanje notranje enote brez daljinskega upravljalnika
Gumb MANUAL AUTO (ROČNO
SAMODEJNO) na notranji enoti zadržite za
več kot 3 sekunde in manj od 10 sekund.
Za prekinitev delovanje znova pritisnite gumb MANUAL AUTO
(ROČNO SAMODEJNO).
Sl-10
● Ko klimatsko napravo upravljate s
krmilniki na notranji enoti, bo delovala
v istem načinu kot bi delovala v načinu
AUTO (SAMODEJNO), ki bi ga nastavili
z daljinskim upravljalnikom.
Vendar pa model toplotne črpalke pri
klimatskih napravah z več enotami
upošteva način delovanja druge
notranje enote.
● Hitrost ventilatorja bo nastavljena na
"AUTO" (SAMODEJNO) in nastavitev
termostata bo standardna vrednost.
NASTAVITEV SMERI KROŽENJA ZRAKA
Navodila za gretje (*) veljajo samo za model "HEAT & COOL MODEL" (obratni cikel).
Klimatsko napravo zaženite še preden izvedete ta postopek.
Nastavitev smeri navpičnega zračnega toka
Pritisnite gumb SET (NASTAVITEV) – za navpično nastavitev.
Ob vsakem pritisku gumba se smer izpihovanja zraka spremeni v naslednjem
zaporedju:
1
2
3
4
● Če poskusite lopatice za usmeritev
Zaslon daljinskega upravljalnika se ne spremeni.
Nastavitev smeri zračnega toka:
1, 2, 3, 4: V načinu hlajenja/gretja/sušenja
zraka ročno pomakniti navzgor/navzdol,
lahko pride do nepravilnega delovanja;
v tem primeru napravo zaustavite in
nato ponovno vklopite. Lopatice bi nato
morale znova pravilno delovati.
● Če napravo uporabljate v prostoru z
●
Navpični tok zraka je privzeto nastavljen, kot je spodaj prikazano za izbrani način
delovanja.
V načinu hlajenja/sušenja
●
dojenčki, otroci, starejšimi ali bolnimi
osebami, je treba smer zračnega
toka in sobno temperaturo nastaviti
premišljeno.
: vodoravno izpihovanje 1
V načinu gretja *
: navpično izpihovanje 4
V načinu AUTO (SAMODEJNO) bo izpihovanje zraka prvo minuto po vklopu naprave
vodoravno 1; v tem času ni mogoče poljubno nastaviti smeri izpihovanja.
Nastavitev smeri vodoravnega zračnega toka
Ta funkcija ni na voljo.
OBRAČANJE LOPATIC
Klimatsko napravo zaženite še preden izvedete ta postopek.
Nastavitev obračanja lopatic
Pritisnite gumb SWING (OBRAČANJE).
Vklopi se indikatorska lučka funkcije SWING (OBRAČANJE).
V tem načinu se lopatice za usmerjanje zraka samodejno obračajo in usmerjajo zrak
navzgor in navzdol.
Prekinitev obračanja lopatic
Znova pritisnite gumb SWING (OBRAČANJE).
Indikatorska lučka funkcije SWING (OBRAČANJE) ugasne.
Smer izpihovanja zraka se vrne v predhodno izbrano nastavitev.
Več o obračanju lopatic
Vrsta delovanja
Hlajenje/gretje/sušenje/
ventilator
Obseg obračanja
Obračanje loputic se lahko začasno ustavi, ko ventilator naprave ne
deluje ali ko ta deluje zelo nizko hitrostjo.
od 1 do 4
Sl-11
VARČNO DELOVANJE
Klimatsko napravo zaženite še preden izvedete ta postopek.
Uporaba varčnega načina delovanja
Indikatorska lučka
Pritisnite gumb ECONOMY (VARČNO).
Vklopi se zelena indikatorska lučka funkcije ECONOMY (VARČNO).
Vklopi se varčni način delovanja.
Za izklop varčnega načina delovanja
: sveti
: IZKLOPLJENA
Znova pritisnite gumb ECONOMY (VARČNO).
Zelena indikatorska lučka funkcije ECONOMY (VARČNO) ugasne.
Prične se običajni način delovanja.
Več o varčnem načinu delovanja
Pri najbolj učinkovitem delovanju varčni način predstavlja približno 70 % običajnega delovanja klimatske naprave pri hlajenju in gretju.
●
Če prostor v načinu ECONOMY (VARČNO) ni dovolj hlajen (ali ogrevan), izberite običajni način delovanja.
●
V načinu delovanja AUTO (SAMODEJNO) klimatska naprava ne bo preklopila v varčni način tudi, če ga izberete s pritiskom
ustreznega gumba.
●
Ko je vklopljen način ECONOMY (VARČNO), bo temperatura prostora pri hlajenju nekoliko višja od nastavljene temperature,
pri gretju pa nekoliko nižja od nastavljene temperature. Zato lahko v načinu ECONOMY (VARČNO) prihranite več energije kot v
običajnem načinu.
●
Če imate klimatsko napravo z več enotami, je način ECONOMY (VARČNO) na voljo samo za nastavljeno notranjo enoto.
GRETJE NA 10 °C
Opomba: Pri hkratni uporabi več povezav te funkcije ni mogoče uporabiti s pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika.
Uporaba načina gretja na 10 °C
Pritisnite gumb 10°C HEAT (GRETJE na 10 °C).
Ko je vklopljen način "GRETJE
na 10 °C", je mogoča le naslednja
operacija.
• SET (NASTAVITEV)
Indikatorska lučka za delovanje naprave (zelena) ugasne, prižge pa se lučka (zelena)
funkcije ECONOMY (VARČNO)
Prekinitev gretja na 10 °C
Indikatorska lučka
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP).
Delovanje se zaustavi in zelena indikatorska lučka funkcije ECONOMY (VARČNO) ugasne.
: sveti
Več o funkciji gretja na 10 °C
• Način gretja ne bo deloval, če je temperatura prostora že dovolj visoka.
• S pritiskom gumba 10°C HEAT (GRETJE NA 10 °C) lahko temperaturo prostora
vzdržujete na 10 °C in preprečite, da bi temperatura v prostoru preveč padla.
• Če je v primeru klimatske z več enotami druga notranja enota nastavljena na gretje,
se bo temperatura prostora, v katerem je izbrana funkcija "GRETJE na 10 °C",
dvignila. Pri uporabi funkcije "GRETJE na 10 C" priporočamo, da so vse notranje
enote nastavljena na to funkcijo.
Sl-12
: IZKLOPLJENA
IZBIRA PRILAGOJENE KODE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Ko sta v prostoru nameščeni dve klimatski napravi ali več in daljinski upravljalnik ne upravlja naprave, ki jo želite nastaviti,
spremenite prilagojeno kodo daljinskega upravljalnika, da boste lahko upravljali samo želeno napravo (4 možne izbire).
Ko sta v prostoru nameščeni dve klimatski napravi ali več, se s prodajalcem posvetujte glede nastavitve posameznih prilagojenih
kod za klimatske naprave.
Nastavitev prilagojene kode daljinskega upravljalnika
Sledite spodnjim korakom, da nastavite prilagojeno kodo za daljinski upravljalnik. (Klimatska
naprava ne more sprejeti daljinskega signala, če ni bila nastavljena z enako kodo.)
1
2
3
4
Pritisnite gumb START/STOP (VKLOP/IZKLOP), da je
na zaslonu daljinskega upravljalnika prikazana samo
ura.
Držite gumb MODE (NAČIN) vsaj pet sekund, da se
prikaže trenutna koda (privzeto nastavljena na ).
Z gumboma ( / ) preklapljate kodo med
.
Na zaslonu daljinskega upravljalnika izberite kodo, ki
se ujema s kodo klimatske naprave.
Za vrnitev v prikaz ure znova pritisnite gumb MODE
(NAČIN). Prilagojena koda je spremenjena.
●
Če v 30 sekundah po nastavitvi kode ne pritisnete nobenega gumba, sistem preklopi nazaj v prvotni prikaz ure. V tem
primeru znova začnite s 1. korakom.
●
Koda klimatske naprave je tovarniško nastavljena na "A". Za spremembo kode se obrnite na svojega prodajalca.
●
Ko zamenjate baterije daljinskega upravljalnika, se upravljalnik ponastavi na privzeto kodo "A". Če uporabljate drugo kodo,
ki ni "A", jo morate po zamenjavi baterij znova nastaviti.
Če ne poznate nastavljene kode za klimatsko napravo, poskusite z vsemi kodami (
), dokler ne najdete tiste, ki
omogoča upravljanje klimatske naprave.
Sl-13
ČIŠČENJE IN NEGA
POZOR
●
Pred čiščenjem napravo ugasnite in izključite napajanje.
●
Ventilator v notranjosti naprave deluje z visoko hitrostjo, zato lahko pride do telesnih poškodb.
●
Pazite, da vam sesalna rešetka ne pade na tla.
●
Čiščenje filtra zahteva delo na višini, zato se o tem posvetujte s pooblaščenim servisnim osebjem.
●
Ohišja naprave ne izpostavljajte tekočim sredstvom za odpravo mrčesa ali pršilom za lase.
●
Ko napravo upravljate dlje časa, se lahko v notranjosti nabere umazanija, kar zmanjša učinkovitost delovanja. Priporočamo, da
napravo poleg čiščenja in nege tudi redno pregledujete. Za več informacij se obrnite na pooblaščeno servisno osebje.
●
Pri čiščenju ohišja naprave ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40 °C, grobih abrazivnih čistil ali hlapljivih sredstev, kot so
benzol in razredčila.
●
Če naprave ne boste uporabljali mesec dni ali več, pred tem za pol dneva vklopite ventilator naprave, da poskrbite, da se
notranji deli naprave temeljito posušijo.
Čiščenje zračnega filtra
1. Kavlja na sesalni rešetki potisnite proti
sredini, da rešetko odprete.
4. Zračne filtre znova namestite v rešetko.
1 Zračne filtre vstavite nazaj v držalo.
2 Ko zračni filter namestite nazaj v držalo, se prepričajte,
da se dotika čepka.
Zračni filter
Kavelj filtra
Kavelj rešetke
2. Filter povlecite iz sesalne rešetke.
Sesalna rešetka
5. Zaprite rešetko in potisnite kavlja rešetke
navzven.
Kavelj rešetke
Zračni filter
3. Filtre očistite.
S sesalcem ali pranjem odstranite prah z zračnih filtrov.
Po čiščenju naj se zračni filtri temeljito posušijo na mestu,
zaščitenem pred sončno svetlobo.
Sl-14
●
Prah lahko z zračnih filtrov odstranite s sesalcem ali tako,
da filtre operete v raztopini blagega detergenta in tople
vode. Če filtre čistite z vodo, naj se, preden jih znova
vstavite v napravo, na senčnem mestu temeljito osušijo.
●
Če se na zračnem filtru začne nabirati umazanija, to
zmanjša pretok zraka in učinkovitost delovanja ter poveča
hrup naprave.
ČIŠČENJE IN NEGA
Ponastavitev filtra (lučka za varčni način utripa/posebna nastavitev)
●
Uporaba možna, če se pravilno nastavi pri namestitvi.
Glede uporabe te funkcije se posvetujte s pooblaščenim servisnim osebjem.
• Prižge se, ko je čas za čiščenje zračnih filtrov.
Ko napravo vklopite, za 2 sekundi ali manj zadržite gumb
MANUAL AUTO (ROČNO SAMODEJNO) na notranji enoti.
: utripa
: IZKLOPLJENA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Navodila za gretje (*) veljajo samo za model "HEAT & COOL MODEL" (obratni cikel).
OPOZORILO
V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje klimatske naprave in izključite napajanje
z odklopom varovalke ali tako, da iztaknete omrežni vtič. Nato se posvetujte s prodajalcem ali
pooblaščenim serviserjem.
Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana, četudi je naprava izklopljena.
• Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi
• Iz enote pušča voda
Preden pokličete servisno službo, opravite naslednje preglede:
Simptom
OBIČAJNO
DELOVANJE
Enota se ne
vklopi takoj:
Slišen je hrup iz
naprave.
Težava
Glejte
stran
Če enoto zaustavite in zatem takoj znova vklopite, se kompresor ne bo
vklopil še približno 3 minute, da ne pride do pregorele varovalke.
● Vsakič, ko izvlečete napajalni kabel in ga nato znova priključite v vtičnico,
približno 3 minute po tem deluje zaščitni tokokrog, ki v tem času prepreči
delovanje naprave.
—
Med delovanjem ali takoj po zaustavitvi naprave se lahko sliši zvok
pretakanja vode v ceveh naprave. Ta zvok je lahko bolj izrazit tudi 2 do 3
minute po zagonu naprave (zvok pretakanja hladilnega sredstva).
● Med delovanjem naprave se lahko sliši rahlo cvileč zvok. Ta je posledica
minimalnega raztezanja in krčenja sprednje plošče zaradi temperaturnih
sprememb.
—
●
●
*● Med gretjem se lahko občasno sliši cvrčeč zvok. Ta nastaja pri samodejnem
odmrzovanju.
17
Vonji:
●
Določene vonje lahko oddaja notranja enota. Ta vonj je posledica vonja v
prostoru (pohištvo, tobak itd.), ki je bil vsesan v klimatsko napravo.
—
Iz enote prihaja megla
ali para:
●
Med hlajenjem ali sušenjem lahko notranja enota oddaja redko meglico.
Ta je posledica nenadne ohladitve zraka v prostoru z zrakom, ki ga oddaja
notranja enota, kar povzroči kondenzacijo in zameglitev.
—
*● Med gretjem se lahko ventilator zunanje enote ustavi in iz enote izhaja para.
To je posledica samodejnega odmrzovanja.
17
Sl-15
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Navodila za gretje (*) veljajo samo za model "HEAT & COOL MODEL" (obratni cikel).
Simptom
OBIČAJNO Zračni tok je šibek ali
DELOVANJE ga ni:
Zunanja enota
proizvaja vodo:
Indikatorska
lučka ECONOMY
(VARČNO) utripa.
PREGLEJTE Sploh ne deluje:
ŠE ENKRAT
Slaba učinkovitost
hlajenja
(ali gretja):
Enota deluje drugače
kot nastavljeno
z daljinskim
upravljalnikom:
Težava
Glejte
stran
*● Ko vklopite gretje, je hitrost ventilatorja nekaj časa nizka, da se lahko
ogrejejo notranji deli naprave.
*● Če se med gretjem sobna temperatura dvigne nad nastavitev termostata,
se zunanja enota ustavi, notranja enota pa deluje z zelo nizko hitrostjo
ventilatorja. Če želite prostor še bolj ogreti, na termostatu nastavite višjo
temperaturo.
—
*● Pri gretju bo enota med načinom samodejnega odmrzovanja začasno
prenehala delovati (za od 4 do 15 minut). Med samodejnim odmrzovanjem
bo utripala indikatorska lučka za delovanje.
17
●
Ventilator lahko deluje z zelo nizko hitrostjo med sušenjem oziroma, ko
enota spremlja sobno temperaturo.
—
●
Ko je vklopljen TIHI način, bo ventilator deloval z zelo nizko hitrostjo.
—
●
Ko je vklopljen način SAMODEJNO, bo ventilator deloval z zelo nizko hitrostjo.
—
●
Če je na voljo več enot in te delujejo v različnih načinih delovanja, kot je
prikazano spodaj, se pozneje vklopljene enote ustavijo in utripne indikatorska
lučka za delovanje (zelena).
● Način gretja in hlajenja (ali način sušenja)
● Način gretja in način ventilatorja
18
*● Med gretjem lahko zunanja enota proizvaja vodo zaradi funkcije
samodejnega odmrzovanja.
●
17
Očistite filter. Nato izklopite indikatorsko lučko ECONOMY (VARČNO).
15
●
●
●
Ali je izklopljena varovalka?
Ali je prišlo do izpada električnega napajanja?
Ali je pregorela varovalka oz. se je sprožilo prekinjalo toka?
●
Ali časovnik deluje?
Ali je zračni filter umazan?
Ali je zablokirana sesalna ali izhodna odprtina klimatske naprave?
Ali ste pravilno nastavili sobno temperaturo (termostat)?
Ali je odprto okno ali vrata?
V primeru hlajenja – ali skozi okno vstopa topla sončna svetloba? (Zastrite
zavese.)
● V primeru hlajenja – ali so v prostoru grelne naprave in računalniki oz. ali je
prostoru veliko ljudi?
●
●
●
●
●
●
Ali je enota nastavljena na TIHO delovanje?
●
●
Ali so baterije daljinskega upravljalnika prazne?
Ali so baterije daljinskega upravljalnika pravilno nameščene?
—
od 9 do
10
—
—
6
Če težava ni odpravljena tudi po teh pregledih, če zaznate vonj po zažganem, če utripata lučka za delovanje in lučka časovnika, ali če
hitro utripa lučka funkcije ECONOMY (VARČNO), takoj zaustavite delovanje, izklopite prekinjalo električnega toka in se posvetujte s
pooblaščenim servisnim osebjem.
Sl-16
NASVETI ZA UPRAVLJANJE
Navodila za gretje (*) veljajo samo za model "HEAT & COOL MODEL" (obratni cikel).
Učinkovitost gretja*
●
●
Ta klimatska naprava deluje na principu toplotne črpalke,
ki vsrkava toploto iz zunanjega zraka in jo posreduje v
notranje prostore. Zato je učinkovitost delovanja manjša,
če se temperatura zunanjega zraka zniža. Če menite, da
učinkovitost gretja ni zadovoljiva, priporočamo, da klimatsko
napravo uporabite v skupaj z drugo vrsto grelne naprave.
Klimatske naprave s toplotno črpalko ogrejejo celoten
prostor s pomočjo kroženja zraka po prostoru, za doseganje
želene temperature pa mora včasih od vklopa naprave
preteči nekaj časa.
Ob visoki notranji in zunanji temperaturi**
Če je temperatura med gretjem visoka tako v notranjih
prostorih kot zunaj, se ventilator zunanje enote včasih ustavi.
Mikroračunalniško upravljana funkcija
samodejnega odmrzovanja*
●
Ko uporabljate način gretja in so zunanje temperature nizke
z visoko vlažnostjo, lahko na zunanji enoti nastane zmrzal,
kar pomeni manjšo učinkovitost delovanja.
Da bi to preprečili, je enota opremljena z mikroračunalniško
krmiljeno funkcijo samodejnega odmrzovanja. Če nastaja
zmrzal, se klimatska naprava začasno zaustavi in za kratek
čas se vklopi krogotok odmrzovanja (za 4–15 minut.)
Med samodejnim odmrzovanjem bo utripala indikatorska
lučka za delovanje.
● Če po koncu gretja na zunanji enoti nastane zmrzal,
naprava zažene samodejno odmrzovanje. Takrat se zunanja
enota po nekaj minutah delovanja samodejno ustavi.
(Nekatere vrste klimatskih naprav z več enotami ne
omogočajo te funkcije.)
Hlajenje pri nizki temperaturi okolice*
Ko se zunanja temperatura spusti, bodo ventilatorji zunanje
enote morda preklopili na nižjo hitrost delovanja ali pa se bo
eden od ventilatorjev v presledkih ustavljal.
Dvojni daljinski upravljalnik (opcijsko)
Dobite lahko dodaten daljinski upravljalnik in imate tako največ 2 upravljalnika. Klimatsko napravo lahko upravljate z obema upravljalnikoma. Vendar z drugo enoto ni mogoče upravljati funkcij časovnika.
Skupinsko upravljanje
En daljinski upravljalnik lahko upravlja do 16 klimatskih naprav. Pri tem bodo vse naprave upravljane z istimi nastavitvami.
Skupinsko upravljanje ni mogoče, če uporabljate napravo z več enotami.
SAMODEJNI ponovni zagon
V primeru prekinitve električnega napajanja
●
Če zaradi izpada električnega toka pride do prekinitve
napajanja klimatske naprave, se naprava samodejno
ponovno zažene v zadnjem izbranem načinu, ko je
električni tok znova vzpostavljen.
●
Če pride med delovanjem časovnika do izpada električnega
napajanja, se časovnik ponastavi in naprava se vklopi (ali
izklopi) z novo nastavitvijo časovnika. V tem primeru bo
utripala indikatorska lučka za časovnik.
●
Uporaba drugih električnih naprav (električni brivnik itd.) ali
uporaba brezžičnega radijskega oddajnika v bližini naprave
lahko povzroči motnje pri delovanju klimatske naprave.
V tem primeru začasno prekinite napajanje naprave, ga
znova vklopite ter nato nadaljujte upravljanje z daljinskim
upravljalnikom.
Sl-17
NASVETI ZA UPRAVLJANJE
Klimatska naprava z več enotami
Ta notranja enota se lahko poveže z zunanjo napravo z več enotami. Klimatska naprava z več enotami omogoča upravljanje več
notranjih enot na različnih lokacijah. Notranje enote lahko delujejo istočasno, skladno s posameznimi izhodi.
Istočasna uporaba več enot
Navodila za inverter (❖) veljajo samo za model "INVERTER MODEL".
●
❖
Če uporabljate klimatsko napravo z več enotami, se
lahko več notranjih enot upravlja istočasno, vendar bo
ob istočasnem upravljanju dveh ali več notranjih enot v
isti skupini učinkovitost gretja oz. hlajenja manjša kot pri
uporabi ene notranje enote. Zato, če želite za hlajenje
istočasno uporabiti več notranjih enot, to izvedite ponoči
oziroma v času, ki ne zahteva največje učinkovitosti
Tudi, če več enot istočasno uporabljate za gretje, je
priporočljivo, da jih po potrebi uporabljate v kombinaciji z
drugimi sobnimi grelniki.
●
Na razlike pri učinkovitosti delovanja lahko vplivajo tudi
sezonske in zunanje temperaturne okoliščine, zasnova
prostorov in število ljudi v prostoru. Priporočamo vam,
da preizkusite več načinov delovanja in s tem preverite
stopnjo gretja in hlajenja, ki ga omogočajo vaše enote,
ter jih nato uporabite na način, ki bo najprimernejši za
življenjski slog vaše družine.
●
Če ugotovite, da ena ali več enot ob istočasnem delovanju
omogoča le nizko stopnjo hlajenja ali gretja, priporočamo,
da enot ne uporabljate istočasno.
●
❖
●
Delovanje je mogoče v naslednjih okoliščinah.
Način hlajenja in način sušenja
Način hlajenja in delovanje ventilatorja
Način sušenja in delovanje ventilatorja
❖
●
Način delovanja (gretje ali hlajenje (sušenje)) zunanje
enote je določen z načinom delovanja notranje enote, ki
se prva upravlja. Če je notranja enota začela delovati v
načinu ventilatorja, ni mogoče določiti načina delovanja
zunanje enote.
Na primer, če se na notranji enoti (A) vklopi način
ventilatorja in se nato na notranji enoti (B) vklopi način
gretja, bo enota (A) začasno vklopila ventilator, toda, ko
notranja enota (B) prične z gretjem, začne utripati lučka za
delovanje notranje enote (A) (1 sekundo sveti, 1 sekundo
ne sveti) in ta enota preklopi v stanje pripravljenosti.
Notranja enota (B) bo nadaljevala z gretjem.
Delovanje ni mogoče v naslednjih okoliščinah.
Če notranjo enoto upravljate za način delovanja, ki ga
ne more izvesti, prične utripati indikatorska lučka za
delovanje notranje enote (1 sekundo sveti, 1 sekundo ne
sveti) in naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Način gretja in hlajenja (ali način sušenja)
Način gretja in način ventilatorja
Klimatska naprava za istočasno uporabo več enot
Na notranji enoti se lahko vzpostavi več istočasnih povezav, kar omogoča istočasno delovanje do treh notranjih enot s povezavo do
zunanje enote prek razdelilne cevi (dvojne ali trojne).
Opomba: Vrsta priključka razdelilne cevi se razlikuje glede na model
Pri več istočasnih povezavah vse notranje enote izvajajo enako prezračevanje prostora, delovanje pa se upravlja z daljinskim
upravljalnikom, ki je določen kot primarna upravljalna enota.
Zaradi te posebnosti pri več istočasnih povezavah so nekatere upravljalne funkcije sekundarnega daljinskega upravljalnika omejene.
Obvestila
Navodila za gretje (*) veljajo samo za model "HEAT & COOL MODEL" (obratni cikel).
*● Med načinom gretja zunanja enota občasno za kratek
čas vklopi funkcijo odmrzovanja. Če uporabnik med
odmrzovanjem notranjo enoto zopet nastavi na gretje,
se odmrzovanje nadaljuje, način gretja pa se vklopi po
zaključku odmrzovanja, kar pomeni, da lahko traja nekaj
časa, da naprava prične oddajati topel zrak.
Sl-18
*● Med gretjem se lahko zgornja površina notranje enote
segreje, kar ni okvara, gre le za to, da se hladilno sredstvo
pretaka skozi enoto tudi, ko je ta ustavljena.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement