Fujitsu HUG30LRLE Navodila za uporabo

Fujitsu HUG30LRLE Navodila za uporabo
KLIMATSKA NAPRAVA
NAVODILA ZA UPORABO
SHRANITE TA NAVODILA ZA NADALJNJO POMOČ
Slovenščina
KASETNI TIP
Št. DELA 9378589100-03
NAVODILA ZA UPORABO
KLIMATSKA NAPRAVA (KASETNI TIP)
Št. DELA 9378589100-03
VSEBINA
PRILAGAJANJE SMERI KROŽENJA ZRAKA....... 13
DELOVANJE NAČINA SWING .............................. 14
DELOVANJE NAČINA ECONOMY ....................... 14
ČIŠČENJE IN NEGA ............................................. 15
ODPRAVLJANJE TEŽAV ...................................... 16
NASVETI ZA UPORABO ....................................... 17
SAMODIAGNOZA ................................................. 19
VARNOSTNI UKREPI ............................................. 2
LASTNOSTI IN FUNKCIJE ..................................... 3
IMENA DELOV ........................................................ 4
PRIPRAVLJALNO DELOVANJE ............................. 6
DELOVANJE ........................................................... 7
FUNKCIJE TIMERJA............................................... 9
ON/OFF TIMER ....................................................... 9
TEDENSKI TIMER ................................................ 10
POPRAVEK TEMPERATURE NA TIMERJU ......... 12
VARNOSTNI UKREPI
●
●
Da bi preprečili telesne poškodbe in škodo na lastnini, pred uporabo pozorno preberite navodila in se prepričajte, da izpolnjujete naslednje varnostne ukrepe.
Nepravilno delovanje naprave zaradi neupoštevanja navodil, lahko povzroči poškodbe ali škodo, katerih resnost
je razvrščena na:
OPOZORILO
Ta simbol označuje postopke, ki lahko ob nepravilni izvedbi privedejo do smrti ali
resnih poškodb uporabnika.
POZOR
Ta simbol označuje postopke, ki lahko ob nepravilni izvedbi povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali škodo na lastnini.
OPOZORILO
• Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi,
ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo
varnost. Da bi preprečili otrokom, da se igrajo z napravo,
morajo biti pod nadzorom.
• Ta naprava ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki bi jih
lahko uporabnik popravil sam. Za popravilo, vzdrževanje ali
montažo naprave se obrnite na pooblaščenega serviserja.
V primeru napačne montaže lahko pride do puščanja vode,
električnega udara ali požara.
• Če zaznate kakršne koli nepravilnosti, kot je vonj po
zažganem, nemudoma zaustavite delovanje klimatske
naprave in izključite vse napajanje z izklopom električne
varovalke ali odklopom napajalnega kabla. Nato se
posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
• Bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla.
Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo
pooblaščeni serviser.
• V primeru uhajanja hladilnega sredstva se prepričajte, da
v bližini ni ognja ali katere koli druge vnetljive snovi in se
posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
• V primeru nevihte ali kakršnih koli predhodnih znakov
udara strele, z daljincem izklopite klimatsko napravo in se
izogibajte dotikanju naprave ali vtičnice, da bi preprečili
morebitne električne poškodbe.
• Ne vključite ali izključite naprave tako, da vtaknete ali
iztaknete vtič, ali z vklopom oziroma izklopom prekinjevalca
toka.
• Blizu naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi.
• Izogibajte se predolgemu in neposrednemu izpostavljanju
ohlajenega zraka.
• Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v izstopni kanal,
odprto ploščo ali dovodno rešetko.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.
POZOR
• Med uporabo zagotovite občasno prezračevanje.
• Vedno upravljajte napravo z nameščenimi zračnimi filtri.
• Prepričajte se, da je vsaka elektronska naprava oddaljena
vsaj 1m (40 in) od notranje ali zunanje enote.
• Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, jo odklopite iz
električnega toka.
• Če naprava deluje že dalj časa, preverite namestitev
notranje enote, da bi preprečili njen padec.
• Smer pretoka zraka in sobna temperatura morata biti
premišljeno nastavljena, če napravo uporabljate v prostoru z
dojenčki, otroki, starejšimi ali bolnimi osebami.
• Ne usmerjajte pretoka zraka v kamine ali druge grelne naprave.
• Ne blokirajte ali prekrivajte vhodne ali izhodne odprtine.
• Ne izvajajte kakršnegakoli pritiska na lopute radiatorja.
• Ne vzpenjajte se na napravo, nanjo ne postavljajte ali
izobešajte predmetov.
Sl-2
• Pod napravo ne postavljajte drugih električnih naprav ali
gospodinjskih predmetov.
Kapljanje kondenza iz naprave lahko zmoči vašo lastnino in
povzroči škodo ali okvaro na njej.
• Naprave ne izpostavljajte neposrednemu stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega stanja
živil, rastlin, živali, precizne opreme, umetniških del ali
drugih predmetov. To lahko povzroči poslabšanje kakovosti
teh predmetov.
• Ne izpostavljajte živali ali rastlin direktnemu pretoku zraka.
• Ne pijte kondenza iz klimatske naprave.
• Ne vlecite električnega kabla.
• Da bi se med montažo ali vzdrževanjem enote izognili
telesnim poškodbam, se ne dotikajte aluminijastih loput
toplotnega izmenjevalnika, vgrajenega v to napravo.
LASTNOSTI IN FUNKCIJE
■ Varčevanje z energijo in funkcija Comfortable
INVERTER
Ob začetku delovanja je potrebno velika količina energije, da
se prostor hitro segreje na želeno temperaturo. Nato se enota
samodejno nastavi na nizko-energetsko delovanje za bolj ekonomično in prijetno delovanje.
■ Funkcija čiščenja
ODSTRANLJIVA DOVODNA REŠETKA
Dovodna rešetka notranje enote se lahko odstrani, kar olajša
čiščenje in vzdrževanje.
■ Daljinec
DELOVANJE NAČINA ECONOMY
Ko deluje način ECONOMY, bo temperatura prostora nekoliko
višja od nastavljene temperature v načinu hlajenja in nižja od
temperature nastavljene v načinu gretja. Na ta način, se lahko
v načinu ECONOMY varčuje z energijo bolj kot v drugih običajnih načinih.
DELOVANJE NAČINA SUPER QUIET
Ko pritisnete tipko FAN za izbiro načina QUIET, začne notranja
enota delovati zelo potiho; zračni tok notranje enote se zmanjša, da se zagotovi čim bolj tiho delovanje.
AUTO CHANGEOVER (samodejni prehod)
Način delovanja (hlajenje, razvlaževanje, gretje) se nastavi
samodejno, da se ohrani nastavljena temperatura in je tako
temperatura vedno stalna.
■ Funkcija Convenient
TEDENSKI TIMER
Uporabite to timer funkcijo in nastavite čase delovanja za vsak
dan v tednu. Uporabite nastavitev DAY OFF za izklop časovno
določenega delovanja za izbrani dan v prihodnjem tednu. Ker
lahko vse dni nastavite naenkrat, lahko uporabite tedenski timer za vsakodnevno ponavljanje nastavitev timerja.
ŽIČNI DALJINEC
Žični daljinec omogoča priročno upravljanje delovanja notranje enote.
BREZŽIČNI DALJINEC (PO IZBIRI)
Po izbiri se lahko uporablja tudi brezžični daljinec. Ko uporabljate daljinec, obstajajo sledeče razlike v primerjavi z žičnim
daljincem.
[Dodatne funkcije za brezžični daljinec]
• SLEEP timer
• TIMER
• 10°C HEAT delovanje
Hkrati lahko uporabljate tako brezžični kot žični daljinec. (Ampak funkcija je omejena)
[ Dodatne funkcije za žični daljinec]
• Tedenski timer
• Timer za temperaturno zakasnitev
POPRAVEK TEMPERATURE NA TIMERJU
Uporabite to funkcijo timerja za nastavitev temperature v času
delovanja za vsak dan v tednu. Uporablja se lahko skupaj z
drugimi nastavitvami timerja.
Sl-3
IMENA DELOV
Notranja enota
1 Zračni filter (v dovodni zračni
rešetki)
2 Usmerjevalne lopute zračnega
toka
3 Dovodna zračna rešetka
4 Daljinec (žični)
5 Nadzorna plošča (PO IZBIRI)
6 Sprejemnik signala daljinca
7 Tipka MANUAL AUTO
Če tipko MANUAL AUTO držite več
kot 10 sekund, se bozačelo prisilno
hlajenje.
● Prisilno hlajenje se uporablja pri
nameščanju naprave. Uporaba namenjena samo za pooblaščeneserviserje.
● Če se zaradi kakršnega koli razloga
začne postopek prisilnega hlajenja,
pritisnite tipko START/STOP, da delovanje zaustavite.
● Prosim, pritisnite tipko pri ponastavi
filter.
●
2
1
5
3
4
8 Lučka OPERATION (zelena)
9 Lučka TIMER (oranžna)
●
ŽIČNI TIP
0 Lučka ECONOMY (zelena)
●
5
0
(PO IZBIRI)
A
9
8
7
6
Izberete lahko brezžični ali žični daljinec.
Sl-4
Lučka TIMER sveti, ko nastavljate
timer z brezžičnim daljincem.
Lučka ECONOMY sveti pri naslednjih načinih delovanja:
• ECONOMY način delovanja
• 10 °C HEAT delovanje (nadzorovano
z brezžičnim daljincem)
A Daljinec (brezžični)
IMENA DELOV
Daljinec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
Tipka START/STOP
Tipka SET TEMP. (temperaturo)
Tipka MODE
Tipka FAN
Tipka ECONOMY
Tipka TIMER MODE
(CLOCK ADJUST)
Tipka DAY (DAY OFF)
Tipka SET BACK
Tipka SET TIME ( < > )
Tipka TIMER DELETE
Tipka TIMER SET
Navpična smer pretoka zraka
in tipka Swing
C Vodoravna smer pretoka zraka in
tipka Swing*1
D Tipka MAINTENANCE (FILTER
RESET)#1
E Kontrolna lučka delovanja
F Indikator Timerja in ure
G Indikator načina delovanja
H Indikator hitrosti ventilatorja
I Indikator zaklenjenega delovanja
J Indikator temperature
K Indikator funkcije
Indikator odmrzovanja
Indikator termo senzorja
Indikator ECONOMY
Indikator navpičnega nihanja
Indikator Filter#1
*1 Teh funkcij ni mogoče uporabiti.
(Prosim, poglejte tudi navodilo za uporabo te
možnosti, ko jo uporabljate z možnostmi, itd.)
#1 Lahko se uporablja, če je pravilno nastavljena med namestitvijo. Pri uporabi te funkcije se
posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
Sl-5
PRIPRAVLJALNO DELOVANJE
Nastavite trenutni dan in čas
1
2
Pritisnite TIMER MODE (CLOCK
ADJUST - nastavitev ure) tipko za
2 sekundi ali več. Indikator za čas
na daljincu bo utripal.
3
Pritisnite DAY tipko in izberite trenutni dan.
se pojavi pri izbranem dnevu.
SU
MO
TU
Pritisnite SET TIME (< >) tipko za nastavitev točnega časa.
Zaporedoma pritiskajte, da nastavite točen čas, z 1-minutnimi
pribitki. Pritisnite in držite, da nastavite točen čas, z 10-minutnimi pribitki.
SU MO TU WE TH FR SA
npr. Monday PM11:00
4
SET BACK
Pritisnite SET BACK tipko za preklop med
12- in 24-urnim prikazom časa.
SU MO TU WE TH FR SA
5
Ponovno pritisnite za konec.
Sl-6
WE
SU MO TU WE TH FR SA
TH
FR
SA
DELOVANJE
Navodila v zvezi z ogrevanjem (*) se uporabljajo samo za “HEAT & COOL MODEL” (povratni cikel).
Za start/stop delovanja
Pritisnite tipko START/STOP.
Kontrolna lučka delovanja
Klimatska naprava je vključena: Gori
Klimatska naprava je izključena: Ne gori
Za nastavitev načina delovanja
●
Nastavitev načina delovanja
Pritisnite MODE tipko za nastavitev načina delovanja.
Če boste izbrali DRY, bo hitrost ventilatorja nastavljena na AUTO.
AUTO
(samodejno)
●
Nastavitev sobne temperature
Znižaj
●
Zvišaj
Nastavitev hitrosti ventilatorja
COOL
DRY
FAN
(hlajenje) (razvlaževanje) (ventilator)
HEAT
(gretje)
Pritisnite SET TEMP (< >) tipko za nastavitev sobne temperature.
Območje nastavitve temperature
AUTO ............................................... 18 do 30 °C
COOL/DRY ...................................... 18 do 30 °C
HEAT* .............................................. 16 do 30 °C
Pritisnite FAN tipko za nastavitev hitrosti ventilatorja.
AUTO
HIGH
MED
LOW
QUIET
ECONOMY način delovanja
Pritisnite ECONOMY tipko za vklop ali izklop ECONOMY načina
delovanja.
Za podrobnosti o funkciji pojdite na stran 14.
Sl-7
DELOVANJE
Izbira senzorja temperature prostora
•
Ta funkcija je tovarniško zaklenjena. Ob uporabi te funkcije se glede pravilne zaznave temperature v prostoru
obrnite na pooblaščenega serviserja.
Notranja enota
Pritisnite tipko ECONOMY za več kot 2 sekundi za izbiro, da
izberete, ali bo temperaturo prostora zaznala notranja enota
ali pa daljinec.
Ko se pojavi
indikator termo senzorja, je temperaturo
prostora zaznal daljinec.
OPOMBE
•
Če je ta funkcija zaklenjena, mesta zaznave temperature prostora ni mogoče mogoče spremeniti in
ste pritisnili tipko ECONOMY za 2 sekundi ali več.
Funkcija Child lock
Istočasno pritisnite in držite DAY (DAY OFF) in TIMER SET tipki
2 sekundi, da aktivirate funkcijo child lock in s tem zaklenete vse
tipke na daljincu. Ponovno pritisnite in držite tipki 2 sekundi, da s
tem deaktivirate child lock funkcijo.
Ko je funkcija child lock aktivirana, se pojavi
mark. Če
pritisnete katerokoli tipko, medtem ko je child lock aktivna, bo CL
indikator utripal.
Sl-8
znak utripa, ko
FUNKCIJE TIMERJA
OFF timer (Glejte stran 9.)
Uporabite to timer funkcijo za ustavitev delovanja klimatske naprave. Klimatska naprava preneha delovati, ko timer doseže
nastavljeni čas. Timer je lahko nastavljen do 24 ur vnaprej.
ON timer (Glejte stran 9.)
Uporabite to timer funkcijo za začetek delovanja klimatske naprave. Klimatska naprava začne delovati, ko timer doseže
nastavljeni čas. Timer je lahko nastavljen do 24 ur vnaprej.
WEEKLY timer (Glejte stran 10.)
Uporabite to timer funkcijo in nastavite čase delovanja za vsak dan v tednu.
Uporabite nastavitev DAY OFF za izklop časovno določenega delovanja za izbrani dan v prihodnjem tednu.
Ker lahko vse dni nastavite naenkrat, lahko uporabite tedenski timer za vsakodnevno ponavljanje nastavitev timerja.
SET BACK temperature na timerju (Glejte stran 12.)
Uporabite to funkcijo timerja za nastavitev temperature v času delovanja za vsak dan v tednu.
Uporablja se lahko skupaj z drugimi nastavitvami timerja.
ON/OFF TIMER
Nastavitev ON/OFF timerja
1
Pritisnite TIMER MODE tipko, da
izberete ON timer ali OFF timer.
2
SU MO TU WE TH FR SA
Od 1 do 24 ur
Ni indikatorja
NON
STOP
●
OFF
TIMER
ON
TIMER
TEDENSKI
TIMER
Primer: OFF timer je nastavljen na 6 ur
Pritisnite SET TIME (< >) tipko za nastavitev časa.
Po tem, ko je čas nastavljen, bo timer samodejno začel delovati.
Čas, dokler OFF timer deluje, je prikazan na timerju in se
zmanjšuje s časom.
Za preklic
• Pritisnite TIMER DELETE tipko za preklic timer načina delovanja.
• Timer način delovanja je mogoče preklicati s spremembo timer načina delovanja z uporabo
TIMER MODE tipke.
Sl-9
TEDENSKI TIMER
Nastavitev tedenskega timerja.
1
2
Pritisnite TIMER SET tipko za
2 sekundi ali več.
Pritisnite TIMER MODE tipko za nastavitev tedenskega timerja.
3
●
Nastavitev dneva v tednu
ALL
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
2
1
Pritisnite tipko DAY za izbiro dneva v tednu in potem pritisnite tipko TIMER
SET, da potrdite nastavitve.
Pri ALL lahko istočasno nastavite vse dni takrat, ko se
pojavi okoli
vsakega dneva.
4
●
Nastavitev časa
Ko je čas delovanja nastavljen, se pojavi
znak.
1
ON-1
OFF-1
3
2
ON-2
OFF-2
Primer: Timer je nastavljen na 7:00-18:00.
Pritisnite tipki SET TIME (< >) za nastavitev časa, zatem pritisnite tipko TIMER SET,
da potrdite nastavitve in nadaljujete z naslednjo ON ali OFF nastavitvijo časa.
Na dan lahko nastavite največ 2 časa ON in OFF.
Pritisnite tipko DAY, da dokončate nastavitev časa in se vrnete v nastavitev dneva
v tednu.
5
●
Za izbris časa delovanja
Če pritisnete tipko TIMER DELETE med ko-
3 4
rakoma ali , bo nastavljeni čas delovanja
za izbrani dan izbrisan.
Če so izbrani vsi dnevi, bodo izbrisani vsi
prej nastavljeni časi delovanja za vse dneve.
3 4
Ponovite koraka in .
Če želite dokončati nastavljanje tedenskega timerja,
pritisnite in držite tipko TIMER SET za 2 sekundi ali več.
OPOMBE
• Čas delovanja je mogoče nastaviti samo v 30-minutnih intervalih.
• Čas OFF se lahko prenese na naslednji dan.
• Funkcij ON timer in OFF timer ni mogoče nastaviti z uporabo tedenskega timerja. Oba ON in OFF časa morata biti nastavljena.
Sl-10
TEDENSKI TIMER
Delovanje WEEKLY timerja.
●
Za začetek
●
Ko je izbran tedenski timer, začne le-ta
samodejno delovati.
Za preklic
• Pritisnite TIMER DELETE tipko za
preklic timer načina delovanja.
• Timer način delovanja je mogoče
preklicati s spremembo timer načina
delovanja z uporabo TIMER MODE
tipke.
Primer. čas delovanja 7:00-18:00
Prikazan je čas delovanja za trenutni
dan.
Nastavitev DAY OFF (za počitnice)
1
2
3
4
Med tedenskim timerjem pritisnite in držite tipko TIMER
SET za 2 sekundi ali več, da
boste lahko nastavili dan.
Izberite dan, ki ga boste nastavili kot DAY OFF.
Pritisnite tipko DAY (DAY
OFF) za 2 sekundi ali več,
da boste lahko nastavili DAY
OFF.
Pritisnite TIMER SET tipko
za 2 sekundi ali več, da boste
lahko dokončali nastavitev
DAY OFF.
SU MO TU WE TH FR SA
SU MO TU WE TH FR SA
Znak
utripa pod dnevom v tednu.
●
3 6 9 12 15 18 21
3 6 9 12 15 18 21
Primer: DAY OFF je nastavljen na
ponedeljek.
Za preklic
Sledite enake postopke kot pri nastavljanju.
OPOMBE
• Nastavitev DAY OFF je na voljo samo za dneve, za katere že obstajajo tedenske nastavitve.
• Če se čas delovanja prenaša v naslednji dan (med nastavitvijo za naslednji dan), bo dejanski DAY OFF obseg nastavljen kot
je prikazano spodaj.
●
Normalno
ON
(Vklopljeno)
OFF
(Izklopljeno)
WEEKLY
Prejšnji dan
●
Nastavitve za naslednji dan
DAY OFF
DAY OFF
ON
OFF
(Vklopljeno) (Izklopljeno)
WEEKLY
OFF
ON
(Izklopljeno)
(Vklopljeno)
WEEKLY
Dan nastavitve
Naslednji dan
Prejšnji dan
ON
OFF
(Vklopljeno) (Izklopljeno)
WEEKLY
Dan nastavitve
Naslednji dan
• Nastavitev DAY OFF lahko nastavite samo 1 krat. Nastavitev DAY OFF se samodejno izklopi, ko je nastavljeni dan minil.
Sl-11
POPRAVEK TEMPERATURE NA TIMERJU
Nastavitev temperature SET BACK na timerju
1
2
Če ne obstaja SET
BACK nastavitev temperature, bo namesto
temperature prikazana
oznaka “- -”.
SET BACK
Pritisnite TIMER SET tipko za
2 sekundi ali več.
Pritisnite tipko SET BACK za spremembo v SET BACK zaslon
za potrditev.
Prikazala se bosta SET BACK čas delovanja in nastavljena
temperatura.
3
●
Nastavitev dneva
1
●
Nastavitev časa delovanja
2
3
4
Primer. Pri nastavljanju vseh dni skupaj
Sledite enakim postopkom za določitev časa obratovanja kot za tedenski timer. Tipka TIMER DELETE se uporablja kot je
opisano v postopkih za tedenski timer.
4
●
Nastavitev temperature
Pritisnite SET TEMP tipki za nastavitev
temperature. (Območje nastavitve temperature je enako kot je območje pri načinu
delovanja.)
5
3 4
Primer. Čas delovanja 15:00-22:00
SET BACK temperatura
Normalna temperatura
ON (Vklopljeno)
24°C
Ponovite koraka in .
Pritisnite TIMER SET tipko za
2 sekundi ali več, da boste lahko
dokončali SET BACK nastavitev
timerja.
28°C OFF (Izklopljeno)
24°C
Delovanje timerja pri nastavitvi temperature SET BACK
●
Za začetek
●
Za preklic
SET BACK
1
Primer: Prikaz med delovanjem timerja v SET
BACK načinu
(Čas delovanja ne bo prikazan.)
Pritisnite tipko SET BACK. SET BACK potrditveni zaslon se pojavi za 5 sekund,
zatem začne timer samodejno delovati.
2
Pritisnite tipko SET BACK, zatem pritisnite tipko TIMER DELETE, medtem ko je
prikazan SET BACK potrditveni zaslon.
Četudi ste tipko SET BACK ponovno
pritisnili, bo SET BACK timer preklican.
OPOMBE
•
•
•
•
SET BACK timer samo spremeni nastavljeno temperaturo, ni ga mogoče uporabiti za vklop ali izklop klimatske naprave.
SET BACK timer lahko nastavite, da deluje do 2-krat na dan, uporabi pa se lahko samo 1 nastavitev temperature.
SET BACK timer se lahko uporablja skupaj z ON, OFF, in tedenskimi funkcijami timerja.
SET BACK čas delovanja je prikazan samo v SET BACK zaslonu za potrditev. (Glejte korak 1 za SET BACK zaslon za potrditev.)
Sl-12
PRILAGAJANJE SMERI KROŽENJA ZRAKA
Navodila v zvezi z gretjem (*) se uporabljajo samo pri »HEAT & COOL MODEL« (Povratni cikel).
Pred izvajanjem tega postopka vklopite klimatsko napravo.
Nastavitev načina delovanja
●
Prilagoditev navpične smeri zraka
Pritisnite tipko START/STOP za vklop klimatske naprave in potem postopajte kot sledi.
Pritisnite tipko za navpično smer toka zraka in tipko za nihanje, da nastavite
smer navpičnega toka zraka.
Vedno, ko pritisnete tipko, se bo razpon smeri zračnega toka spremenil v naslednjem
vrstnem redu:
1
2
3
4
Zaslon na daljincu se ne spremeni.
● Če poskušate ročno premakniti gor/
dol smerne lopute, lahko to privede
do nepravilnega delovanja; v tem
primeru ustavite delovanje in napravo
ponovno zaženite. Lopute bi morale
začeti delovati pravilno.
Priporočena nastavitev smeri toka zraka:
1, 2, 3, 4: Med načinom hlajenje/razvlaževanje
2, 3, 4:
Med načinom gretje
● Pri uporabi v prostoru z dojenčki,
otroki, starejšimi ali bolnimi osebami,
je ob nastavljanju potrebno posebno
paziti na smer zračnega toka in temperaturo.
●
Navpična smer toka zraka je samodejno nastavljena kot je prikazano, v skladu z
izbranim načinom delovanja.
Med načinom hlajenje/razvlaževanje
: Vodoravni tok 1
Med načinom gretje*
: Tok navzdol 4
●
Med načinom delovanja AUTO bo prvo minuto po začetku delovanja tok zraka usmerjen vodoravno 1; med tem časom ni možno spremeniti smeri toka zraka.
●
Prilagoditev vodoravne smeri zraka.
Funkcije ni mogoče uporabiti.
Sl-13
DELOVANJE NAČINA SWING
Vklopite klimatsko napravo pred izvajanjem tega postopka.
Izbira/zaustavitev delovanja načina SWING
Pritisnite tipko za navpično smer toka zraka in swing za več kot 2 sekundi.
(Nastavitve ustavite s ponovnim pritiskom za več kot 2 sekundi.)
O delovanju načina nihanja
Vrsta delovanja
Hlajenje/Gretje/Razvlaževanje/
Ventilator
Obseg nihanja
1 do 4
●
Delovanje načina swing se lahko ustavi, kadar ventilator
klimatske naprave začasno ne deluje ali, ko deluje pri zelo
nizki hitrosti.
DELOVANJE NAČINA ECONOMY
Klimatsko napravo pred izvajanjem tega postopka prižgite.
Uporaba načina ECONOMY
Pritisnite tipko ECONOMY
ECONOMY lučka zasveti
ECONOMY način delovanja se začne.
Zaustavitev delovanja načina ECONOMY
Ponovno pritisnite tipko ECONOMY.
Lučka ECONOMY bo ugasnila.
Normalno delovanje se začne.
O načinu ECONOMY
Pri najmočnejšem delovanju v načinu ECONOMY deluje klimatska naprava pri hlajenju in gretju na približno 70 % svoje normalne moči.
● Če prostor ni dobro ohlajen (ali ogret) med delovanjem v načinu ECONOMY, izberite normalno delovanje.
● Med spremljanjem (Monitor) v načinu AUTO, klimatska naprava ne bo prešla v način ECONOMY, četudi ste ta način izbrali s
pritiskom na tipko ECONOMY.
● Ko deluje način ECONOMY, bo temperatura prostora nekoliko višja od nastavljene temperature v načinu hlajenja in nižja od
temperature nastavljene v načinu gretja. Na ta način, se lahko v načinu ECONOMY varčuje z energijo bolj kot v drugih običajnih
načinih.
● V primeru multi-type klimatske naprave je način ECONOMY na voljo le za nastavljeno notranjo enoto.
Sl-14
ČIŠČENJE IN NEGA
POZOR
●
Pred čiščenjem, napravo ugasnite in izključite napajanje.
●
Ker čiščenje filtra vključuje delo na višini, se prosim, obrnite na pooblaščenega serviserja.
●
Ventilator se znotraj enote vrti z veliko hitrostjo in lahko povzroči telesne poškodbe.
●
Ohišja enote ne izpostavljajte tekočim insekticidom ali spreju za lase.
●
Pazite, da vam dovodna rešetka ne pade na tla.
● Pri dolgotrajni uporabi se lahko v enoti nabere prah, kar zmanjša njeno učinkovitost. Priporočamo, da je poleg vašega čiščenja
in nege, enota redno pregledana. Za veš informacij se posvetujte s pooblaščenim osebjem.
● Med čiščenjem enote ne uporabljajte vode s temperaturo nad 40°C, grobih abrazivnih čistil ali hlapljivih snovi, kot sta benzen
ali razredčilo.
● Če enote ne boste uporabljali 1 mesec ali več, se prepričajte, da se bodo notranji deli enote prej temeljito posušili, kar doseže-
te teko, da ventilator naprave deluje pol dneva.
Čiščenje zračnega filtra
1. Potisnite kavlje dovodne rešetke navznoter
proti središču enote, da boste lahko odprli
dovodno rešetko.
4. Ponovna namestitev zračnih filtrov v dovodno rešetko.
1 Zamenjajte zračni filter v držalo.
2 Prepričajte se, da se bo zračni filter pri vstavljanju na koncu
dotaknil roba.
2. Potegnite filter iz dovodne rešetke.
5. Zaprite dovodno rešetko in potisnite kavlje
dovodne rešetke navzven.
3. Čiščenje zračnega filtra
Odstranite prah iz zračnih filtrov z uporabo sesalca ali tako,
da jih operete. Po pranji filtre temeljito osušite na mestu, ki je
zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
● Prah iz zračnih filtrov lahko očistite bodisi s sesalcem ali s
pranjem filtra v mešanici blagega detergenta in tople vode.
Dovolite, da se filter po pranju, na senčnem kraju popolnoma
posuši, preden ga ponovno namestite.
●
Če boste dovolili, da se umazanija nabira na zračnem
filtru, bo pretok zraka zmanjšan, znižala se bo učinkovitost
delovanja in povečal se bo hrup.
Ponastavitev lučke za filter (posebna nastavitev)
●
Lahko se uporablja, če je pravilno nastavljena med namestitvijo. Pri uporabi te funkcije se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
• Prižge se, ko je potrebno očistiti zračne filtre.
Po vklopu.
Pritisnite tipko MAINTENANCE na daljincu za
2 sekundi ali več.
Lučka za filter bo nehala svetiti.
Sl-15
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Navodila v zvezi z ogrevanjem (*) se uporabljajo samo za “HEAT & COOL MODEL” (povratni cikel).
V naslednjih situacijah nemudoma ustavite delovanje klimatske naprave in izključite napajanje z odklopom varovalke ali tako, da iztaknete vtič. Nato kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščenega
serviserja.
Dokler je enota priključena na napajanje, ni izolirana, četudi je naprava izklopljena.
• Enota ima vonj po zažganem ali se iz nje kadi
• Iz enote pušča voda
Preden pokličete serviserja, poskusite z naslednjimi postopki:
OPOZORILO
Simptom
NORMALNO
DELOVANJE
Ne začne delovati takoj:
Vzrok
● Če je enota ustavljena in nato takoj zopet prižgana, kompresor ne
bo deloval približno 3 minute, da se prepreči izpad varovalke.
● Kadarkoli je električna varovalka izklopljena in nato ponovno vklo-
pljena, bo zaščitni proces deloval približno 3 minute in bo v tem
času preprečil delovanje enote.
Sliši se hrup:
* ● Med ogrevanjem se lahko občasno sliši piskajoč zvok. Ta zvok
nastane ob samodejnem odmrzovanju.
● Nekaj vonja lahko pride iz notranje enote. Ta vonj je posledica
ostalih vonjev v prostoru (pohištvo, tobak, itd.), ki so prišli v klimatsko napravo.
Pojav meglice ali pare:
Pretok zraka je šibek ali se
ustavi:
ja notranja enota. To je posledica nenadne ohladitve zraka v prostoru s hladnim zrakom iz notranje enote in nastane pri kondenzaciji in
rošenju.
17
—
—
* ● Med ogrevanjem se lahko ventilator zunanje naprave ustavi in
možno je videti paro, ki se dviga iz enote. To je posledica delovanja
samodejnega odmrzovanja.
17
* ● Ob vklopu ogrevanja je hitrost ventilatorja zelo nizka, da se lahko
notranji deli ogrejejo.
* ● Če sobna temperatura med gretjem preseže temperaturo nastavljeno na termostatu, se bo zunanja enota ustavila, ventilator notranje
enote pa deloval na zelo nizki hitrosti. Če želite prostor ogreti na
višjo temperaturo, spremenite nastavitve na termostatu.
—
* ● Med gretjem bo notranja enota začasno nehala delovati (od 4 do
15 minut), da se izvede postopek samodejnega odmrzovanja. Med
postopkom samodejnega odmrzovanja se bo na zaslonu daljinca
prikazal
znak.
17
ali, ko enota spremlja temperaturo v prostoru.
Sl-16
—
● Med hlajenjem ali razvlaževanjem je lahko vidna meglica, ki jo odda-
● Ventilator lahko deluje pri zelo nizkih obratih pri načinu delovanja dry
Iz zunanje enote kaplja
voda:
—
● Med delovanjem ali takoj po zaustavitvi enote se lahko po ceveh
klimatske naprave sliši zvok pretakanja vode. Ta zvok je lahko še
posebno izrazit 2 do 3 minute po začetku delovanja (zvok pretakanja hladilne tekočine).
● Med delovanjem se lahko sliši cvileč zvok. To je posledica trenutnega raztezanja in krčenja sprednje plošče zaradi temperaturnih
sprememb.
Vonjave:
Glejte
stran
—
● Med delovanjem načina QUIET bo hitrost ventilatorja zelo nizka.
—
● Pri spremljanju funkcije AUTO bo ventilator deloval pri nizki hitrosti.
—
* ● Med ogrevanjem lahko zaradi delovanja samodejnega odmrzovanja
iz zunanje enote kaplja voda.
17
Lučka FILTER utripa:
● Očistite filter. Zatem izklopite lučko FILTER.
prikaz termo senzorja
na daljincu utripa:
● Možno je, da senzor sobne temperature ne deluje pravilno. Prosim,
posvetujte se s pooblaščenim serviserjem.
15
—
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Postavke, ki jih je potrebno pregledati
Glejte
stran
● Ali je prekinjevalec toka izklopljen?
● Ali je prišlo do izpada elektrike?
● Ali je pregorela varovalka, ali je prišlo do izklopa prekinjevalca toka?
—
Simptom
PONOVNO
PREVERITE
Naprava sploh ne deluje:
● Ali timer deluje?
Slaba učinkovitost hlajenja
(ali gretja):
9 - 11
● Ali je zračni filter umazan?
● Ali so dovodna rešetka ali izstopne odprtine klimatske naprave blo-
kirane?
● Ali ste pravilno nastavili temperaturo (na termostatu)?
● Ali so okna ali vrata odprta?
—
● Ali je v primeru hlajenja omogočeno, da v prostor vstopa sončna
svetloba skozi okno? (Zagrnite zavese.)
● V primeru hlajenja, je v prostoru še kakšna grelna naprava ali
računalnik, in ali je v prostoru veliko ljudi?
● Ali je enota nastavljena na način QUIET?
—
Če težava po izvedbi kontrol ni odpravljena ali če zaznate vonj po ognju, takoj ustavite delovanje, odklopite električno napajanje in
se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
NASVETI ZA UPORABO
Navodila v zvezi z ogrevanjem (*) se uporabljajo samo za “HEAT & COOL MODEL” (povratni cikel).
Učinkovitost gretja*
● Gretje deluje na principu toplotne črpalke, ki absorbira toploto
iz zunanjega zraka in prenaša to toploto v notranjost. Kot rezultat, je učinkovitost delovanja zmanjšana, ko pride do padca
temperature zunanjega zraka. Če imate občutek, da je prišlo
do nezadostne učinkovitosti ogrevanja, vam priporočamo,
da uporabite to klimatsko napravo v povezavi z drugo vrsto
grelne naprave.
● Klimatske naprave s toplotno črpalko grejejo vaš celotni prostor s kroženjem zraka po prostoru, kar pomeni, da po prvem
zagonu klimatske naprave lahko traja nekaj časa, preden se
prostor ogreje.
Ko sta notranja in zunanja temperatura
visoki*
Ko so notranje in zunanje temperature, med delovanju v načinu
gretje, visoke, se lahko ventilator zunanje enote na trenutke ustavi.
Hitrost ventilatorja: AUTO
Gretje*:
Ventilator bo deloval z zelo nizko hitrostjo, če je
temperatura zraka, ki izhaja iz notranje enote, nizka.
Hlajenje: Ko se temperatura prostora približa temperaturi
nastavljeni na termostatu, se hitrost ventilatorja
zmanjša.
Ventilator: Ventilator deluje pri zelo nizki hitrosti.
Mikroračunalniško nadzorovano samodejno odmrzovanje*
● Pri uporabi načina gretja pri nizkih zunanjih temperaturah
z visoko vlago, se lahko na zunanji enoti pojavi zmrzal, kar
povzroči zmanjšano učinkovitost delovanja.
Da bi preprečili tovrstno zmanjšanje učinkovitosti, je ta enota
opremljena z mikroračunalniško nadzorovano avtomatsko
funkcijo odmrzovanja. Med odmrzovanjem se bo ventilator
notranje enote izklopil in
se bo prikazal na daljincu.
Trajalo bo od 4 do 15 minut, preden bo klimatska naprava
zopet začela delovati.
● Če se bo na zunanji enoti po zaustavitvi načina gretja tvorila
zmrzal, bo enota začela s samodejnim odmrzovanjem. Takrat
bo zunanja enota samodejno prenehala delovati za nekaj
minut.
Slabo hlajenje prostora
Ko zunanja temperatura pade, lahko zunanji ventilator preklopi na
nizko hitrost, ali se lahko eden izmed ventilatorjev občasno ustavi.
Začetek gretja*
Ob začetku gretja notranja enota preprečuje pihanje hladnega
zraka.
Ventilator notranje enote ne bo deloval ali pa bo deloval pri zelo
nizki hitrosti, dokler ne bo izmenjevalec toplote dosegel nastavljene temperature.
Dvojni daljinci (možnost)
K največ dvema daljincema, ki spadata k napravi, se lahko
doda dodatni daljinec. Kateri koli priložen daljinec lahko nadzira
klimatsko napravo. Vendar funkcije timer ne more uporabiti na
pomožni enoti.
Skupinski nadzor
En daljinec lahko nadzira do 16 klimatskih naprav.
Vse klimatske naprave bodo delovale z enakimi nastavitvami.
Sl-17
NASVETI ZA UPORABO
Navodila v zvezi z ogrevanjem (*) se uporabljajo samo za “HEAT & COOL MODEL” (povratni cikel).
Delovanje v načinu MODE
AUTO (v modelu COOLING):
● Ko izberete način AUTO (samodejni prehod) bo ventilator najprej nekaj minut deloval na zelo nizki hitrosti, med tem
časom notranja enota zazna pogoje v prostoru in izbere ustrezen način delovanja.
Temperatura prostora je višja od opredeljene pri nastavljanju temperature →
način hlajenja ali razvlaževanja
Opredeljena
Način hlajenja ali
način razvlaževanja
temperatura v
Temperatura prostora je blizu ali je nižja od opredeljene pri nastavljanju tem- temperaturni
nastavitvi
perature → način delovanja Monitor
Način spremljanja
(Monitor)
● Ko notranja enota prilagodi sobno temperaturo na približek nastavljene temperature, se bo začelo delovanje v načinu
spremljanja (monitor). Pri delovanju načina spremljanja, ventilator deluje pri nizki hitrosti. Če se sobna temperatura
posledično spremeni, bo notranja enota ponovno izbrala ustrezen način (hlajenje), da se temperatura prilagodi tej
nastavljeni temperaturi.
● Če vam način, ki ga je samodejno izbrala enota, ne ustreza, izberite enega izmed načinov delovanja (COOL, DRY,
FAN).
AUTO [pri HEAT & COOL (povratni cikel) modelu]:
● Ko izberete način AUTO (samodejni prehod), klimatska naprava izbere ustrezen način delovanja (hlajenje ali gretje)
glede na trenutno temperaturo prostora.
● Ko izberete način AUTO (samodejni prehod) bo ventilator najprej nekaj minut deloval na zelo nizki hitrosti, med tem
časom notranja enota zazna pogoje v prostoru in izbere ustrezen način delovanja.
Temperatura prostora je višja od opredeljene pri nastavljanju temperature
→ način hlajenja ali razvlaževanja
Temperatura je blizu temperature opredeljene pri nastavljanju temperature
→ določeno glede na zunanjo temperaturo
Temperatura prostora je nižja od opredeljene pri nastavljanju temperature
→ način gretja
Opredeljena
temperatura v
temperaturni
nastavitvi
Način hlajenja ali
razvlaževanja
Določeno glede na
zunanjo temperaturo
Način gretja
● Ko klimatska naprava prilagodi sobno temperaturo na približek temperature nastavljene na termostatu, se bo začelo
delovanje načina spremljanja (monitor). Pri delovanju načina spremljanja, ventilator deluje pri nizki hitrosti. Če se sobna temperatura posledično spremeni, bo klimatska naprava ponovno izbrala ustrezen način (gretje, hlajenje), da se
temperatura prilagodi tej nastavljeni na termostatu.
● Če vam način, ki ga je samodejno izbrala enota, ne ustreza, izberite enega izmed načinov delovanja (HEAT, COOL,
DRY, FAN).
HEAT*:
● Za segrevanje prostora.
● Če izberete način gretja, bo klimatska naprava delovala na zelo nizki hitrosti
●
●
COOL:
DRY:
●
●
●
●
●
FAN:
Sl-18
●
ventilatorja približno 3 do 5 minut, nato pa bo začela delovati na izbrani
nastavitvi ventilatorja. Ta časovni zamik je potreben, da se notranja enota
ogreje pred začetkom delovanja.
Ko je sobna temperatura zelo nizka, se lahko na zunanji enot pojavi zmrzal,
kar lahko vpliva na njeno učinkovitost. Da bi se tovrstna zmrzal odstranila, bo
enota občasno samodejno zagnala proces odmrzovanja. Med samodejnim
odmrzovanjem bo gretje prekinjeno.
Po začetku delovanja gretja, lahko traja nekaj časa, preden soba postane
toplejša.
Za hlajenje prostora.
Za rahlo hlajenje in hkratno razvlaževanje prostora.
Med delovanjem načina razvlaževanje ne morete segrevati prostora.
Med delovanjem načina DRY bo enota delovala na nizki hitrosti; da bi se
vlažnost prostora prilagodila, lahko ventilator notranje enote občasno neha
delovati. Hkrati lahko ventilator deluje na zelo nizki hitrosti, ko prilagaja
vlažnost prostora.
Hitrosti ventilatorja ni moč spreminjati ročno, ko je izbran način delovanja Dry.
Za kroženje zraka v vašem prostoru.
Med načinom gretja:
Nastavite termostat na temperaturo višjo od
trenutne temperature prostora. Način gretja
se ne bo izvajal, če je termostat nastavljen
na temperaturo nižjo od trenutne temperature prostora.
Med načinom hlajenja/razvlaževanja:
Nastavite termostat na temperaturo nižjo od
trenutne temperature prostora. Načina hlajenje in razvlaževanje se ne bosta izvajala,
če je termostat nastavljen na temperaturo,
ki je višja od dejanske temperature prostora
(v načinu hlajenje, bo deloval samo ventilator).
Med načinom ventilator:
Enote ne morete uporabljati za gretje ali
hlajenje vašega prostora.
NASVETI ZA UPORABO
Navodila, ki se nanašajo na inverter (❖) se lahko uporabljajo samo za “INVERTER MODEL”.
Vnovični zagon AUTO
V primeru prekinitve napajanja
● Če pride pri klimatski napravi do prekinitve napajanja zaradi
● Uporaba drugih električnih naprav (električni brivnik, ipd.) ali
izpada elektrike, se bo po ponovni vzpostavitvi napajanja klimatska naprava samodejno ponovno zagnala v prej izbranem
načinu.
uporaba brezžičnega radijskega sprejemnika v bližini, lahko povzročijo motnje pri delovanju klimatske naprave. V tem primeru,
začasno odklopite električno napajanje in ga ponovno priklopite,
potem pa uporabite daljinec za nadaljevanje delovanja.
Obvestila
* ● Med delovanjem v načinu gretje bo zunanja enota občasno
začela s procesom odmrzovanja v kratkih časovnih intervalih.
Če uporabnik med delovanjem odmrzovanja nastavi način
na gretje, se bo način odmrzovanja nadaljeval in gretje se bo
začelo po dokončanem odmrzovanju in posledično lahko traja
nekaj časa, preden bo začel pihati topel zrak.
* ● Med načinom gretja, lahko postane zgornji del notranje enote
topel, kar je posledica kroženja hladiva skozi notranjo enoto,
ko je ta zaustavljena; to ni napaka.
SAMODIAGNOZA
Ko se na temperaturnem indikatorju prikaže *Er*, je potrebno pregledati sistem klimatske naprave. Prosim, posvetujte se s pooblaščenim serviserjem.
Številka enote (ponavadi *00*)
Koda napake
Primer kontrole pri samodiagnozi
Sl-19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement